***I JELENTÉSTERVEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "***I JELENTÉSTERVEZET"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Jogi Bizottság 2011/0389(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0778 C7-0461/ /0389(COD)) Jogi Bizottság Előadó: Sajjad Karim PR\ doc PE v02-00 Egyesülve a sokféleségben

2 PR_COD_1amCom Az eljárások jelölései * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) (Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) A jogszabálytervezet módosításai A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az érintett osztályok hagyják jóvá. A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani kívánt ám a jogszabálytervezet által nem módosított rendelkezésének idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. PE v /19 PR\ doc

3 TARTALOM Oldal AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE...5 PR\ doc 3/19 PE v02-00

4 PE v /19 PR\ doc

5 AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0778 C7-0461/ /0389(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) Az Európai Parlament, tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0778), tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 50. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0461/2011), tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, tekintettel a szlovák nemzeti tanács és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. Jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével, tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság április 26-i véleményére 1, tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2012), 1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 1 6 preambulumbekezdés (6) Annak érdekében, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek a (6) Annak érdekében, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek a 1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. PR\ doc 5/19 PE v02-00

6 jog szerinti könyvvizsgálatokat a vizsgált jogalanyoktól való nagyobb függetlenség mellett végezhessék, a könyvvizsgáló cégben jogokat birtokló személynek vagy gazdálkodó egységnek függetlennek kell lennie a vizsgált jogalanytól, és nem vehet részt a vizsgált jogalany döntéshozatalában. jog szerinti könyvvizsgálatokat a vizsgált jogalanyoktól való nagyobb függetlenség mellett végezhessék, a könyvvizsgáló cégben jogokat birtokló személynek vagy gazdálkodó egységnek függetlennek kell lennie a vizsgált jogalanytól. 2 7 preambulumbekezdés (7) Az Unión belül fontos a magas színvonalú jog szerinti könyvvizsgálatok biztosítása. Ezért valamennyi jog szerinti könyvvizsgálatot a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) által a Clarity-projekt keretében 2009-ben kiadott nemzetközi könyvvizsgálati standardok alapján kell végezni, amennyiben azok a jog szerinti könyvvizsgálat szempontjából relevánsak. A tagállamok csak akkor vezethetnek be további tagállami könyvvizsgálati eljárásokat vagy követelményeket, ha azok az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatások jog szerinti könyvvizsgálata hatókörével kapcsolatos konkrét tagállami jogszabályi követelményekből erednek, vagyis csak akkor, ha e követelményeket az elfogadott nemzetközi könyvvizsgálati standardok nem tartalmazzák, valamint ha hozzájárulnak az éves pénzügyi kimutatások és konszolidált pénzügyi kimutatások hitelességéhez és minőségéhez, továbbá az uniós közjót szolgálják. A Bizottságnak továbbra is részt kell vennie az IFAC nemzetközi könyvvizsgálati standardjainak tartalmát, valamint elfogadási folyamatát nyomon (7) Az Unión belül fontos a magas színvonalú jog szerinti könyvvizsgálatok biztosítása. Ezért valamennyi jog szerinti könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyossági Standardok Testülete (IAASB) által kiadott nemzetközi könyvvizsgálati standardok alapján kell végezni, amennyiben azok a jog szerinti könyvvizsgálat szempontjából relevánsak. A tagállamok csak akkor vezethetnek be további tagállami könyvvizsgálati eljárásokat vagy követelményeket, ha azok az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatások jog szerinti könyvvizsgálata hatókörével kapcsolatos konkrét tagállami jogi vagy szabályozási követelményekből erednek, vagyis csak akkor, ha e követelményeket az elfogadott nemzetközi könyvvizsgálati standardok nem tartalmazzák, valamint ha hozzájárulnak az éves pénzügyi kimutatások és konszolidált pénzügyi kimutatások hitelességéhez és minőségéhez. A Bizottságnak továbbra is részt kell vennie az IAASB nemzetközi könyvvizsgálati standardjainak tartalmát, valamint elfogadási folyamatát nyomon követő munkában. PE v /19 PR\ doc

7 követő munkában. 3 9 preambulumbekezdés (9) A jog szerinti könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek közfelügyelete magában foglalja a jog szerinti könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek jóváhagyását és nyilvántartásba vételét, a szakmai etikai standardok és a könyvvizsgáló cégek belső minőségellenőrzésére vonatkozó standardok elfogadását, a továbbképzést, valamint a jog szerinti könyvvizsgálókra és a könyvvizsgáló cégekre vonatkozó minőségbiztosítási, vizsgálati és szankciórendszereket. A könyvvizsgálói felügyelet jobb átláthatósága, valamint az elszámoltathatóság javítása érdekében az egyes tagállamoknak a jog szerinti könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek közfelügyeletéért felelős hatóságot kell kijelölniük. E közfelügyeleti hatóságoknak a könyvvizsgálói szakmától való függetlensége a jog szerinti könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek közfelügyelete integritásának, hatékonyságának és megfelelő működésének alapvető előfeltétele. Ezért a közfelügyeleti hatóságokat nem gyakorló szakembereknek kell irányítaniuk, akiknek a kiválasztására a tagállamoknak független és átlátható eljárásokat kell kialakítaniuk. (9) A jog szerinti könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek közfelügyelete magában foglalja a jog szerinti könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek jóváhagyását és nyilvántartásba vételét, a szakmai etikai standardok és a könyvvizsgáló cégek belső minőségellenőrzésére vonatkozó standardok elfogadását, a továbbképzést, valamint a jog szerinti könyvvizsgálókra és a könyvvizsgáló cégekre vonatkozó minőségbiztosítási, vizsgálati és szankciórendszereket. A könyvvizsgálói felügyelet jobb átláthatósága, valamint az elszámoltathatóság javítása érdekében az egyes tagállamoknak a jog szerinti könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek közfelügyeletéért felelős hatóságot kell kijelölniük. E közfelügyeleti hatóságoknak a könyvvizsgálói szakmától való függetlensége a jog szerinti könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek közfelügyelete integritásának, hatékonyságának és megfelelő működésének alapvető előfeltétele. Ezért a közfelügyeleti hatóságokat az érdekeltek széles körének kell irányítania, köztük nem gyakorló szakembereknek, a tagállamoknak pedig független és átlátható eljárásokat kell kialakítaniuk e nem gyakorló szakemberek kiválasztására, valamint arra, hogy megtalálják, értékeljék és felhasználják a gyakorló szakemberek tárgyhoz tartozó és naprakész szakértelmét és tapasztalatát. PR\ doc 7/19 PE v02-00

8 4 11 preambulumbekezdés (11) A több országra kiterjedő tevékenységet folytató vagy hálózatba tartozó, jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek megfelelő felügyeletéhez a tagállamok közfelügyeleti hatóságainak információt kell cserélniük egymással. Az így kicserélt információk bizalmas jellegének védelme érdekében a tagállamoknak a szakmai titoktartási kötelezettséget a közfelügyeleti hatóságok alkalmazottain túl ki kell terjeszteniük valamennyi olyan személyre, akire a közfelügyeleti hatóságok feladatot ruháztak át. Az illetékes hatóság kizárólag a jog szerinti könyvvizsgálók jóváhagyásával és nyilvántartásba vételével összefüggő feladatait ruházhatja át más hatóságra vagy szervre. Az átruházást több feltételtől kell függővé tenni, és a végső felelősséget az illetékes hatóságnak kell viselnie. (11) A több országra kiterjedő tevékenységet folytató vagy hálózatba tartozó, jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek megfelelő felügyeletéhez a tagállamok közfelügyeleti hatóságainak információt kell cserélniük egymással. Az így kicserélt információk bizalmas jellegének védelme érdekében a tagállamoknak a szakmai titoktartási kötelezettséget a közfelügyeleti hatóságok alkalmazottain túl ki kell terjeszteniük valamennyi olyan személyre, akire a közfelügyeleti hatóságok feladatot ruháztak át. Az illetékes hatóság a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek jóváhagyásával és nyilvántartásba vételével köztük a jog szerinti könyvvizsgálók oktatásával és képesítésével, valamint a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek nyilvántartásával összefüggő feladatait átruházhatja más hatóságra vagy szervre. Az átruházást több feltételtől kell függővé tenni, és a végső felelősséget az illetékes hatóságnak kell viselnie. 5 1 cikk 2 pont a a pont (új) 2 cikk 5 pont PE v /19 PR\ doc

9 aa) az 5. pont helyébe a következő szöveg lép: 5.»harmadik országbeli könyvvizsgáló«: az a természetes személy, aki egy harmadik országban bejegyzett társaság éves beszámolóinak vagy összevont (konszolidált) éves beszámolóinak könyvvizsgálatát végzi, kivéve, ha ez a személy jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég és a harmadik országbeli könyvvizsgálói megbízás tagállami felügyelet alá tartozik; ; 6 1 cikk 2 pont b pont 2 cikk 10 pont 10.»illetékes hatóságok«: jogszabály által kijelölt azon hatóságok, amelyek a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek szabályozásáért és/vagy felügyeletéért vagy azok meghatározott vonatkozásaiért felelősek; egy adott cikkben az»illetékes hatóságra«való hivatkozás az ott említett feladatokért felelős hatóságra való hivatkozást jelenti; ; 10.»illetékes hatóságok«: jogszabály által kijelölt azon hatóságok, amelyek a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek szabályozásáért és/vagy felügyeletéért vagy azok meghatározott vonatkozásaiért felelősek; egy adott cikkben az»illetékes hatóságra«való hivatkozás az ott említett feladatokért felelős hatóságra vagy szerv(ek)re való hivatkozást jelenti; ; 7 1 cikk 2 pont d pont PR\ doc 9/19 PE v02-00

10 2 cikk 13 pont g pont g) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott uniós alternatív befektetési alapok (ABA); törölve 8 1 cikk 2 pont d pont 2 cikk 13 pont h pont h) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV); törölve 9 1 cikk 2 pont d pont 2 cikk 13 pont 1 a albekezdés (új) A tagállamok más jogalanyokat is közérdekű jogalanynak nyilváníthatnak, például az olyan jogalanyokat, amelyek a közérdek szempontjából jelentősek tevékenységük természete, méretük vagy alkalmazottaik száma miatt. PE v /19 PR\ doc

11 10 1 cikk 5 pont 6 cikk 1 bekezdés 1 a albekezdés A 32. cikkben említett illetékes hatóságok az e cikkben rögzített követelmények konvergenciája érdekében együttműködnek egymással. Együttműködnek továbbá az Európai Értékpapír-piaci Hatósággal (EÉPH), valamint a(z) XXX/XXX/EU rendelet X. cikkében említett illetékes hatóságokkal, amennyiben a konvergencia a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatával kapcsolatos.. A 32. cikkben említett illetékes hatóságok az e cikkben rögzített követelmények minimális konvergenciája érdekében együttműködnek egymással cikk 7 pont 14 cikk 3 bekezdés (3) A 32. cikkben említett illetékes hatóságok az alkalmazkodási időszakra és a különbözeti vizsgára vonatkozó követelmények konvergenciája érdekében együttműködnek egymással. Javítják a követelmények átláthatóságát és kiszámíthatóságát. Együttműködnek továbbá az EÉPH-val, valamint a(z) [XXX]-i [XXX/XXX/EU] rendelet [XXX]. cikkében említett illetékes hatóságokkal, amennyiben a konvergencia a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatával kapcsolatos.. (3) A 32. cikkben említett illetékes hatóságok az alkalmazkodási időszakra és a különbözeti vizsgára vonatkozó követelmények konvergenciája érdekében együttműködnek egymással. Javítják a követelmények átláthatóságát és kiszámíthatóságát. PR\ doc 11/19 PE v02-00

12 12 1 cikk 9 pont 17 cikk 1 bekezdés j pont adott esetben arra vonatkozó utalás, hogy a könyvvizsgáló cég nyilvántartásba vétele a 3a. és 3b. cikk alapján történik-e. adott esetben arra vonatkozó utalás, hogy a könyvvizsgáló cég nyilvántartásba vétele a 3b. cikk alapján történik-e cikk 11 pont a pont 22 cikk 1 bekezdés (1) A tagállamok biztosítják, hogy a jog szerinti könyvvizsgálat végzésekor a jog szerinti könyvvizsgáló és/vagy a könyvvizsgáló cég független legyen a vizsgált jogalanytól és a vizsgált jogalany döntéshozatalában ne vegyen részt. ; (1) A tagállamok biztosítják, hogy a jog szerinti könyvvizsgálat végzésekor bármely jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég és a jog szerinti könyvvizsgálat eredményét közvetlenül vagy közvetve befolyásolni képes bármely természetes személy független legyen a vizsgált jogalanytól. A függetlenség követelmény a pénzügyi kimutatások által érintett időszakra és a jog szerinti könyvvizsgálat időtartamára vonatkozóan egyaránt. A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem végezheti el a jog szerinti könyvvizsgálatot, ha pénzügyi, személyes, üzleti, munka- vagy egyéb viszony miatt az önellenőrzés, érintettség, érdekképviselet, bizalmi viszony vagy megfélemlítés veszélye fennáll a PE v /19 PR\ doc

13 következők között: a jog szerinti könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég és hálózata, valamint könyvvizsgálat eredményét befolyásolni képes bármely természetes személy és a vizsgált jogalany; ami alapján egy pártatlan, ésszerűen gondolkodó és tájékozott harmadik személy arra a következtetésre juthatna, hogy a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlensége csorbát szenved cikk 11 pont b pont 22 cikk 2 bekezdés b) a (2) bekezdés második albekezdését el kell hagyni; b) a (2) bekezdést el kell hagyni; 15 1 cikk 12 pont 26 cikk 1 bekezdés 1 albekezdés (1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek a jog szerinti könyvvizsgálatokat a nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelően végezzék, amennyiben az említett standardok teljesítik az ezen irányelvben és a(z) XX/XX rendeletben (1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek munkájukat a nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelően végezzék. PR\ doc 13/19 PE v02-00

14 rögzített követelményeket cikk 12 pont 26 cikk 2 bekezdés (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a»nemzetközi könyvvizsgálati standardok«az International Federation of Accountants (Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége IFAC) által a Clarity-projekt keretében 2009-ben kiadott nemzetközi könyvvizsgálati standardok (International Standards on Auditing ISA) és a kapcsolódó állásfoglalások és standardok, amennyiben azok a jog szerinti könyvvizsgálat szempontjából relevánsak. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a»nemzetközi könyvvizsgálati standardok«a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyossági Standardok Testülete (IAASB) által a Clarity-projekt keretében 2009-ben kiadott nemzetközi könyvvizsgálati standardok (International Standards on Auditing ISA) és a kapcsolódó nyilatkozat és standardok, amennyiben azok a jog szerinti könyvvizsgálat szempontjából relevánsak cikk 12 pont 26 cikk 3 bekezdés (3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a nemzetközi könyvvizsgálati standardok e cikk (2) bekezdésében foglalt fogalommeghatározásának módosítása céljából. E hatáskörében a Bizottság figyelembe veszi az IFAC által az ISAkban végzett módosításokat, a Public Interest Oversight Board (Közérdekű Felügyeleti Bizottság) ilyen módosításokkal kapcsolatos véleményét, valamint a könyvvizsgálat és a könyvvizsgálói szakma terén megvalósított (3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően végrehajtási aktusokat fogadjon el a nemzetközi könyvvizsgálati standardok e cikk (2) bekezdésében foglalt fogalommeghatározásának módosítása céljából. E hatáskörében a Bizottság figyelembe veszi az IAASB által az ISAkban végzett módosításokat, a Public Interest Oversight Board (Közérdekű Felügyeleti Bizottság) ilyen módosításokkal kapcsolatos véleményét, valamint a könyvvizsgálat és a könyvvizsgálói szakma terén megvalósított PE v /19 PR\ doc

15 egyéb előrelépéseket. egyéb előrelépéseket cikk 14 pont a pont iii alpont 29 cikk 1 bekezdés 1 a albekezdés (új) Az érdekelt felek kérésére a 32. cikkben említett illetékes hatóság rendelkezésükre bocsátja az első albekezdés g) pontjában említett jelentést. Az illetékes hatóság gondoskodik arról, hogy az átadott jelentés ne veszélyeztesse a vizsgált jogalany üzleti érdekeit, ideértve ipari és szellemi tulajdonát is. ; A 32. cikkben említett illetékes hatóság közzéteszi az első albekezdés g) pontjában említett jelentést. Az illetékes hatóság gondoskodik arról, hogy a közzétett vagy nyilvánosságra hozott jelentés ne veszélyeztesse egyik vizsgált jogalany üzleti érdekeit, ideértve ipari és szellemi tulajdonát sem. ; 19 1 cikk 14 a pont (új) 31 cikk 14a. A 31. cikket el kell hagyni cikk 15 pont b pont 32 cikk 3 bekezdés (3) Az illetékes hatóság a közfelügyeleti (3) Az illetékes hatóság irányításában az PR\ doc 15/19 PE v02-00

16 rendszer irányításában való részvételt lehetővé teheti olyan nem gyakorló szakemberek számára, akik a jog szerinti könyvvizsgálat területén releváns ismeretekkel rendelkeznek, feltéve, hogy az ilyen szakembereket független és átlátható jelölési eljárás útján választják ki. Gyakorló szakember a közfelügyeleti rendszer irányításában nem vehet részt. érdekeltek széles köre vesz részt. Az illetékes hatóság a közfelügyeleti rendszer irányításában való részvételt lehetővé teheti olyan nem gyakorló szakemberek számára, akik a jog szerinti könyvvizsgálat területén releváns ismeretekkel rendelkeznek, feltéve, hogy az ilyen szakembereket független és átlátható jelölési eljárás útján választják ki. A tagállamok megfelelő mechanizmust alakítanak ki arra, hogy megtalálják, értékeljék és felhasználják a gyakorló szakemberek tárgyhoz tartozó és naprakész szakértelmét és tapasztalatát a közfelügyeleti rendszer irányításában cikk 16 pont 32 a cikk 1 bekezdés (1) A tagállamok a 32. cikkben említett illetékes hatóság számára kizárólag az olyan feladatok más, jogszabály alapján kijelölt hatóságra vagy szervre való átruházását engedélyezhetik, amelyek a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek jóváhagyásával és nyilvántartásba vételével függenek össze. Más hatóság vagy szerv csak az illetékes hatóság által kifejezetten átruházott feladatot végezhet. Az átruházás során meg kell határozni az átruházott feladatokat, valamint azok elvégzésének feltételeit. A hatóságokat vagy szerveket az összeférhetetlenség kizárásával kell megszervezni. Az ezen irányelv és az irányelv alapján elfogadott végrehajtási intézkedések betartásának felügyeletével kapcsolatos végleges felelősség a feladatot átruházó illetékes (1) A tagállamok a 32. cikkben említett illetékes hatóság számára engedélyezhetik az alábbi feladatok más, jogszabály vagy rendelet alapján vagy más módon kijelölt hatóságra vagy szervre való átruházását: PE v /19 PR\ doc

17 hatóságot terheli. a) a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek jóváhagyása és nyilvántartásba vétele, b) a jog szerinti könyvvizsgálók oktatása és képesítésa, c) a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek nyilvántartása, valamint d) minőségbiztosítási ellenőrzések a közérdeklődésre számot nem tartó jogalanyokra vonatkozóan. Más hatóság vagy szerv csak az illetékes hatóság által kifejezetten átruházott feladatot végezhet. Az átruházás során meg kell határozni az átruházott feladatokat, valamint azok elvégzésének feltételeit. A hatóságokat vagy szerveket az összeférhetetlenség kizárásával kell megszervezni. A hatóságok vagy szervek az illetékes hatóság felé tartoznak beszámolási kötelezettséggel, amely hatóságnak jogában áll bármilyen formában ajánlásokat vagy utasításokat adni annak a szervnek, amelyre a feladatot átruházta. Az ezen irányelv és az irányelv alapján elfogadott végrehajtási intézkedések betartásának felügyeletével kapcsolatos végleges felelősség a feladatot átruházó illetékes hatóságot terheli cikk 18 pont 37 cikk 3 bekezdés (3) Semmis a vizsgált jogalany és egy harmadik fél között kikötött olyan szerződéses feltétel, amely a jogalany (1) (3) Tilos a vizsgált jogalany és egy harmadik fél között kikötött olyan szerződéses feltétel, amely a jogalany (1) PR\ doc 17/19 PE v02-00

18 bekezdés szerinti részvényesei vagy tagjai közgyűlésének választását a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek bizonyos típusaira vagy csoportjaira korlátozza egy adott jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kijelölése tekintetében, vagy amely korlátozza egy adott jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kiválasztását az adott jogalany jog szerinti könyvvizsgálatára. bekezdés szerinti részvényesei vagy tagjai közgyűlésének választását a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek bizonyos típusaira vagy csoportjaira korlátozza egy adott jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kijelölése tekintetében, vagy amely korlátozza egy adott jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kiválasztását az adott jogalany jog szerinti könyvvizsgálatára. Az ilyen szerződési feltétel semmisnek tekintendő cikk 20 pont 43 a cikk 1 bekezdés A tagállamok biztosítják azt, hogy a középvállalkozások éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálatához alapul vett könyvvizsgálati standardok alkalmazása arányos legyen a középvállalkozások által folytatott tevékenység terjedelmével és összetettségével. A tagállamok biztosítják azt, hogy a középvállalkozások éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálatához a 26. cikk értelmében alapul vett könyvvizsgálati standardok alkalmazása arányos legyen a középvállalkozások által folytatott tevékenység terjedelmével és összetettségével cikk 20 pont 43 b cikk 2 bekezdés Ha egy tagállam a jog szerinti A tagállamok számára engedélyezett, hogy PE v /19 PR\ doc

19 könyvvizsgálat alternatívájaként szabályokat alkotott a kisvállalkozások beszámolóinak korlátozott áttekintéséről, akkor az adott tagállam nem köteles a könyvvizsgálati standardokat az érintett vállalkozások jog szerinti könyvvizsgálatához igazítani. szabályokat alkossanak a jog szerinti könyvvizsgálat alternatívájaként a kisvállalkozások beszámolóinak korlátozott könyvvizsgálatáról cikk 20 pont 43 b cikk 3 bekezdés E cikk alkalmazásában a korlátozott áttekintés egy jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég által lefolytatott eljárás, amelynek célja egy adott jogalany pénzügyi kimutatásaiban tévedés vagy csalás következtében előforduló hibás állítások azonosítása, és amely a jog szerinti könyvvizsgálatnál alacsonyabb szintű bizonyosságot nyújt.. E cikk alkalmazásában a korlátozott könyvvizsgálói megbízás egy gyakorló szakember vagy cég által lefolytatott eljárás, amely a jog szerinti könyvvizsgálatnál alacsonyabb szintű bizonyosságot nyújt. PR\ doc 19/19 PE v02-00

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 27.7.2012 2012/0040(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek a kutyák, macskák és görények

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2012/0165(COD) 7.9.2012 ***I JELENTÉSTERVEZET a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása, az egyik

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0355(COD) 16.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0110(COD) 7.7.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014 2020

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2015/0090(COD) 23.6.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 2016/0279(COD) 23.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014 EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Jogi Bizottság 4.11.2014 2011/0447(NLE) * JELENTÉSTERVEZET az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0064/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0064/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0064/2016 21.3.2016 ***I JELENTÉS az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.07.25. COM(2009) XXX végleges Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) a [ ] 2006/43/EK irányelv alapján egyes harmadik országok illetékes hatóságainak megfelelőségéről

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0298(NLE)

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0298(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 26.10.2012 2012/0298(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET a pénzügyi tranzakciós adó létrehozása területén folytatott megerősített együttműködésre való

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2006/0196(COD) 24.10.2007 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontja a 97/67/EK irányelv közösségi postai szolgáltatások

Részletesebben

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0091/

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0091/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0091/2017 28.3.2017 * JELENTÉS a DNS-adatokra vonatkozó, Szlovákiával, Portugáliával, Lettországgal, Litvániával, a Cseh Köztársasággal, Észtországgal,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS)

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS) EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS) 25.3.2009 * JELENTÉSTERVEZET Az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0047(NLE)

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0047(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 18.9.2014 2014/0047(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásnak

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2015/0005(COD) 3.2.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2014/0202(COD) 6.1.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET a 604/2013/EU rendeletnek a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó családtaggal,

Részletesebben

A könyvvizsgálati irányelvek változásai és bevezetésük

A könyvvizsgálati irányelvek változásai és bevezetésük A könyvvizsgálati irányelvek változásai és bevezetésük 2014. szeptember 4. Visegrád dr. Ladó Judit MKVK szakmai alelnöke Könyvvizsgálathoz kapcsolódó jogszabályok 2 Könyvvizsgálathoz kapcsolódó jogszabályok

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 9.10.2014 2014/0279(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről szóló 374/2014/EU

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 12.1.2011 2010/0301(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a nek a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.30. COM(2011) 778 végleges 2011/0389 (COD)C7-0461/11 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 23.10.2013 2013/0297(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti

Részletesebben

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti hatóság évi munkaterve

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti hatóság évi munkaterve A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti hatóság 2019. évi munkaterve A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 31.3.2015 2015/0028(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2011/0156(COD) 8.5.2013 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2016. július 6-án került elfogadásra

Részletesebben

IRÁNYELVEK. (EGT-vonatkozású szöveg)

IRÁNYELVEK. (EGT-vonatkozású szöveg) L 158/196 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS2014/56/EU IRÁNYELVE (2014. április 16.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 8.2.2012 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE (20/2012) Tárgy: a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a közérdeklıdésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 10.3.2010 2008/0255(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 772 végleges 2010/0372 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 2011/0359(COD) 5.9.2012 ***I JELENTÉSTERVEZET a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó sajátos követelményekről szóló

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.9.2013 2013/0150(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság * JELENTÉSTERVEZET

Gazdasági és Monetáris Bizottság * JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2010/0387(CNS) 4.5.2011 * JELENTÉSTERVEZET a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2014. április 16. (OR. en) 2011/0389 (COD) LEX 1518 PE-CONS 6/2/14 REV 2 DRS 3 CODEC 39 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE AZ ÉVES ÉS ÖSSZEVONT

Részletesebben

A könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság évi munkaterve

A könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság évi munkaterve A könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság 2018. évi munkaterve A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 6.3.2019 A8-0435/6 Módosítás 6 Danuta Maria Hübner az Alkotmányügyi Bizottság nevében Jelentés A8-0435/2018 Mercedes Bresso, Rainer Wieland A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 10.01.2011 2010/0282(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtotta

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/0076(NLE)

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/0076(NLE) Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2015/0076(NLE) 26.6.2015 * JELENTÉSTERVEZET Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2016/0125(COD) 18.7.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009 2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.1.2013 2012/0138(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 15.10.2012 2012/0084(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2018.11.13. COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított]

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/935 HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/935 HATÁROZATA 2017.6.1. L 141/21 AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/935 HATÁROZATA (2016. november 16.) a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatok elfogadásával kapcsolatos hatáskör-átruházásról

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Gazdasági és Monetáris Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 11.10.2013 2013/2166(INI) JELENTÉSTERVEZET a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (ESFS) felülvizsgálatáról

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0350 (COD) 16012/17 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0033 (COD) 9971/16 CODEC 841 EF 169 ECOFIN 566 PE 66 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 113 final 2016/0064 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/43/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/43/EK IRÁNYELVE 2006.6.9. L 157/87 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/43/EK IRÁNYELVE (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 23.10.2009 2009/0077(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum HIBAJEGYZÉK. az alábbi jelentéshez: Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Andreas Schwab A8-0395/2017

Plenárisülés-dokumentum HIBAJEGYZÉK. az alábbi jelentéshez: Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Andreas Schwab A8-0395/2017 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 8.1.2018 A8-0395/2017/err01 HIBAJEGYZÉK az alábbi jelentéshez: a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló európai parlamenti

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2016. június 9. (OR. en) 2016/0033 (COD) PE-CONS 23/16 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Audit reform Magyarországon

Audit reform Magyarországon Audit reform Magyarországon Dr. Sramkó Szilvia Tolnai Krisztián Ádám Nemzetgazdasági Minisztérium 2016 Témáink: Audit reform dr. Sramkó Szilvia 2015. évi minőségellenőrzések tapasztalatai Tolnai Krisztián

Részletesebben

tekintettel a Tanács 15139/2004. számú dokumentumban meghatározott iránymutatásaira, amelyet november 24-én továbbítottak a Parlamenthez,

tekintettel a Tanács 15139/2004. számú dokumentumban meghatározott iránymutatásaira, amelyet november 24-én továbbítottak a Parlamenthez, P6_TA(2004)0073 Útlevelek biztonsági jellemzői és biometrikus elemei * Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az európai uniós polgárok útlevelének biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 20.3.2017 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: A francia szenátus indokolt véleménye a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 25.3.2011 2010/0354(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az 1234/2007/EK tanácsi rendelet forgalmazási előírások tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 27.2.2012 2011/0418(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az európai szociális vállalkozási alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0237(NLE)

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0237(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 11.11.2013 2013/0237(NLE) * JELENTÉSTERVEZET az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében

Részletesebben

Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató zrt. Átláthatósági jelentés a december 31-én végződött üzleti évre

Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató zrt.   Átláthatósági jelentés a december 31-én végződött üzleti évre Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató zrt. www.csacszrt.hu Átláthatósági jelentés a 2017. december 31-én végződött üzleti évre Tartalom 1. Bevezetés 2. Gazdálkodási forma és tulajdonosi viszonyok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.12.2006 COM(2006) 910 végleges 2006/0305 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 27.4.2015 2014/0176(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (6) bekezdésére és 132. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (6) bekezdésére és 132. cikkére, L 314/66 2015.12.1. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/2218 HATÁROZATA (2015. november 20.) a munkavállalóknak a felügyelt hitelintézet kockázati profiljára gyakorolt jelentős hatásra irányuló vélelem

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

EURÓPAI PARLAMENT. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2006/0144(COD) 5.3.2008 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontja az élelmiszer-ipari

Részletesebben

A könyvvizsgálati standardok változásai

A könyvvizsgálati standardok változásai XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálati standardok változásai dr. Ladó Judit Alelnök Magyar Könyvvizsgálói Kamara Előzmény 1 Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Jogi Bizottság 2.7.2014 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: a brit alsóháznak indokolással ellátott véleménye a be nem jelentett munkavégzés

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0252/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0252/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0252/2015 14.9.2015 ***I JELENTÉS a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén egyes jogi aktusok hatályon kívül

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

A8-0126/ Irányelvi javaslat (COM(2016)0056 C8-0026/ /0033(COD)) AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0126/ Irányelvi javaslat (COM(2016)0056 C8-0026/ /0033(COD)) AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 2.6.2016 A8-0126/ 001-001 MÓDOSÍTÁSOK 001-001 előterjesztette: Gazdasági és Monetáris Bizottság Jelentés Markus Ferber A pénzügyi eszközök piaca A8-0126/2016 Irányelvi javaslat (COM(2016)0056 C8-0026/2016

Részletesebben

Merre megy Európa könyvvizsgálata?

Merre megy Európa könyvvizsgálata? Merre megy Európa könyvvizsgálata? XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia 2012. szeptember 6-7. Dr. Judit Ladó Szakmai alelnök 9/10/2012 1 A változás igénye Témák A folyamat kezdete Zöld könyv A folytatás

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY EURÓPAI PARLAMENT 2009-204 Plenárisülés-dokumentum 5.2.204 B7-0000/204 ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat 87a. cikkének (3) bekezdése alapján a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 1.10.2010 2010/0192(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2011.2.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 62/1 I (Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) VÉLEMÉNYEK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2011. január 28.) a 98/78/EK, a 2002/87/EK

Részletesebben

Fekete Imréné Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye

Fekete Imréné Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye A közfelügyeleti bizottság tapasztalatai a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak kamarai minőségellenőrzésénél A KKB szerepe és munkája 2010-2011-es években, tervezett jogszabály módosítások

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2014.

Átláthatósági jelentés 2014. Átláthatósági jelentés 2014. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.8.28. C(2017) 5812 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017.8.28.) az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a rendszeres internalizálók

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2018/546 HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2018/546 HATÁROZATA 2018.4.6. L 90/105 HATÁROZATOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2018/546 HATÁROZATA (2018. március 15.) a szavatolótőkéről szóló határozatok meghozatalára vonatkozó hatáskör átruházásáról (EKB/2018/10) AZ

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 21.6.2016 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: a litván parlament indokolt véleménye a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 16.10.2014 2014/0218(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2007/0097(COD) 5.11.2007 ***I JELENTÉSTERVEZET az autóbusszal végzett személyszállítás piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013.

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. 1.) Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok A MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett

Részletesebben

Éves beszámolók és konszolidált éves beszámolók kötelező könyvvizsgálata ***I

Éves beszámolók és konszolidált éves beszámolók kötelező könyvvizsgálata ***I C 227 E/432 HU 2006.9.21. P6_TA(2005)0353 Éves beszámolók és konszolidált éves beszámolók kötelező könyvvizsgálata ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az éves beszámolók és konszolidált

Részletesebben

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 8.6.2017 A8-0061/19 Módosítás 19 Petra Kammerevert a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében Jelentés Santiago Fisas Ayxelà Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020 2033. évekre COM(2016)0400

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 21.11.2013 2011/0196(COD) ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.31. COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Javaslat A TANÁCS RENDELETE az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2015.

Átláthatósági jelentés 2015. Átláthatósági jelentés 2015. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 23.10.2014 2014/2053(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III.

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. december 11-én került

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 15. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 15. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 15. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0313 (COD) 10813/16 CODEC 999 FRONT 277 MAR 185 COMIX 494 PE 81 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács

Részletesebben

(2014/434/EU) 1. CÍM A SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉS LÉTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS. 1. cikk. Fogalommeghatározások

(2014/434/EU) 1. CÍM A SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉS LÉTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS. 1. cikk. Fogalommeghatározások 2014.7.5. L 198/7 AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA (2014. január 31.) a mechanizmusban részt vevő azon tagállamok illetékes hatóságaival folytatott szoros együttműködésről, amelyek pénzneme nem az euro

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS A 4iG NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGA RÉSZÉRE

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS A 4iG NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGA RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS A 4iG NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGA RÉSZÉRE 1.) Az elvégzett könyvvizsgálat eredményeinek ismertetése: A könyvvizsgálat során nem találtunk lényeges hiányosságot a Társaság folyamataiban,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói jelentés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Független Könyvvizsgálói jelentés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Független Könyvvizsgálói jelentés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSRÓL ALKOTOTT RENDELET-TERVEZETHEZ Készítette: a Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft-munkatársa

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P8_TA(2016)0056 A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I Az Európai Parlament 2016. február 25-én elfogadott módosításai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 20. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 10329/17 CODEC 1059 CULT 88 AELE 54 EEE 31 PE 46 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben