***I JELENTÉSTERVEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "***I JELENTÉSTERVEZET"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság /0354(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az 1234/2007/EK tanácsi rendelet forgalmazási előírások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0738 C7-0422/ /0354(COD)) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság Előadó: Iratxe García Pérez PR\ doc PE v02-00 Egyesülve a sokféleségben

2 PR_COD_1amCom Az eljárások jelölései * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) (Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) A jogszabálytervezet módosításai A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az érintett osztályok hagyják jóvá. A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani kívánt ám a jogszabálytervezet által nem módosított rendelkezésének idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. PE v /19 PR\ doc

3 TARTALOM Oldal AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE...5 INDOKOLÁS...16 PR\ doc 3/19 PE v02-00

4 PE v /19 PR\ doc

5 AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE az 1234/2007/EK tanácsi rendelet forgalmazási előírások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0738 C7-0422/ /0354(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) Az Európai Parlament, tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0738), tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének n(2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0422/2010), tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv értelmében a luxemburgi parlament és a lengyel parlament két háza által benyújtott, indokolással ellátott véleményekre, amelyek hangsúlyozzák, hogy a javasolt jogalkotási aktus nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével, tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság...-i véleményére 1, tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0000/2011), 1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 1 HL C 0, , 0. o., /a Hivatalos Lapban még nem tették közzé. PR\ doc 5/19 PE v02-00

6 Módosítás1 Rendeletre irányuló javaslat módosító jogszabály 5 preambulumbekezdés A Bizottság által javasolt szöveg (5) A Bizottságot a Szerződés 290. cikkének megfelelően hatáskörrel kell felruházni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására az 1234/2007/EK rendelet II. része II. címe I. fejezetének I. szakasza bizonyos nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése vagy módosítása érdekében. Célszerű meghatározni, hogy mely rendelkezésekre vonatkozóan gyakorolható az említett hatáskör, valamint melyek a felhatalmazás gyakorlásának feltételei. Módosítás (5) Az e rendelet által létrehozott rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében a jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelő elfogadására vonatkozó hatáskört át kell ruházni a Bizottságra az e rendelet egyes nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése, illetve módosítása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során többek között szakértői szinten is megfelelő konzultációkat folytasson. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során haladéktalanul, időben és megfelelő módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Or. en Módosítás2 Rendeletre irányuló javaslat módosító jogszabály 6 preambulumbekezdés A Bizottság által javasolt szöveg (6) A különböző tagállamokban a forgalmazási előírások egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSz cikkének megfelelően végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el. Ha e rendelet kifejezetten másképpen nem rendelkezik, a Bizottságnak az említett végrehajtási jogi aktusokat [az EUMSz. Módosítás (6) E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. E hatásköröket kivéve, ha kifejezetten másképp rendelkeznek a Bizottság a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak PE v /19 PR\ doc

7 291. cikkének (2) bekezdésében említett ellenőrzési mechanizmusokról szóló, jelenleg az Európai Parlament és a Tanács által tárgyalt rendelet elfogadását követően kiegészítendő] szóló XXXX/YYYY/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak megfelelően kell elfogadnia. és általános elveinek megállapításáról szóló, február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően gyakorolja. * HL L 55., , 13. o. Or. en Módosítás3 Rendeletre irányuló javaslat módosító jogszabály 11 a preambulumbekezdés (új) A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás (11a) A forgalmazási előírások tekintetében egyértelmű különbséget kell tenni a kötelező szabályok és a választható fenntartott jelölések között. A választható fenntartott jelölések célja továbbra is az, hogy elősegítsék a forgalmazási előírások célkitűzéseinek megvalósítását, így tehát alkalmazási körüknek a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékekre kell korlátozódniuk. Or. en Indokolás A választható fenntartott jelölésekre vonatkozó egyedi rendelkezéseket és az ilyen jelölésekhez kapcsolódó valamennyi cikket és preambulumbekezdést, továbbá a forgalmazási előírásokat és a II. mellékletet ebbe a rendeletre irányuló javaslatba helyezzük át, hogy valamennyi választható fenntartott jelölés az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletben szerepeljen. PR\ doc 7/19 PE v02-00

8 Módosítás4 Rendeletre irányuló javaslat módosító jogszabály 11 b preambulumbekezdés (új) A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás (11b) E rendelet céljaival összhangban és az egyértelműség érdekében e rendeletnek rendelkeznie kell a jelenleg használt választható fenntartott jelölésekről. Or. en Indokolás A választható fenntartott jelölésekre vonatkozó egyedi rendelkezéseket és az ilyen jelölésekhez kapcsolódó valamennyi cikket és preambulumbekezdést, továbbá a forgalmazási előírásokat és a II. mellékletet ebbe a rendeletre irányuló javaslatba helyezzük át, hogy valamennyi választható fenntartott jelölés az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletben szerepeljen. Módosítás5 Rendeletre irányuló javaslat módosító jogszabály 11 c preambulumbekezdés (új) A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás Annak érdekében, hogy a termékek egyes jellemzőit és sajátosságait leíró, választható fenntartott jelölések kidolgozása összehangoltan történjen, a Bizottságot hatáskörrel kell felruházni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján új fenntartott jelöléseket hozzon létre, módosítsa a választható fenntartott jelölésekkel ellátható termékek körét vagy a jelölés használatának feltételeit, illetve jelöléseket töröljön. Or. en Indokolás A választható fenntartott jelölésekre vonatkozó egyedi rendelkezéseket és az ilyen jelölésekhez kapcsolódó valamennyi cikket és preambulumbekezdést, továbbá a forgalmazási előírásokat és a II. mellékletet ebbe a rendeletre irányuló javaslatba helyezzük át, hogy valamennyi PE v /19 PR\ doc

9 választható fenntartott jelölés az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletben szerepeljen. Módosítás6 Rendeletre irányuló javaslat módosító jogszabály 1 cikk 2 pont 1234/2007/EK rendelet 112 cikk ma-me pontig (új) A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás VÁLASZTHATÓ FENNTARTOTT JELÖLÉSEK 112 ma. cikk Cél Létrehozásra kerül a választható fenntartott jelölések rendszere azzal a céllal, hogy az értéknövelő sajátosságokkal és jellemzőkkel rendelkező mezőgazdasági termékek termelői és előállítói számára segítséget nyújtson e jellemzőknek és sajátosságoknak a belső piacon való megismertetésében, továbbá azzal a céllal, hogy e jelölések támogassák és kiegészítsék a forgalmazási előírásokat. 112 mb. cikk A már létező választható fenntartott jelölések 1. Az e rendelet hatályba lépése napjától e rendszer keretébe tartozó, választható fenntartott jelölések e rendelet XIId. mellékletében és az egyes jelölések meghatározásáról és használatuk feltételeiről szóló jogi aktusokban szerepelnek. 2. Az (1) bekezdésben említett, választható fenntartott jelölések határozatlan ideig, vagy addig maradnak hatályban, amíg a 112 mc. cikknek megfelelően nem módosítják vagy törlik azokat. 112 mc. cikk Kizárólagos használat fenntartása, módosítás és törlés A fogyasztói elvárások, a tudományos és technikai ismeretek fejlődése, a piaci PR\ doc 9/19 PE v02-00

10 helyzet, valamint a forgalmazási előírások és a nemzetközi szabványok terén végbemenő változások figyelembevétele céljából a Bizottság a 196a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el, melyekben: a) rendelkezhet további választható fenntartott jelölések fenntartásáról, rögzítve használatuk feltételeit; b) módosíthatja a választható fenntartott jelölések használatának feltételeit; vagy c) törölhet egyes választható fenntartott jelöléseket. 112 md. cikk További választható fenntartott jelölések 1. A további választható fenntartott jelöléseknek teljesíteniük kell a következő kritériumokat: a) a jelölés az adott termék valamely tulajdonságára, illetve a termeléshez vagy a feldolgozáshoz kötődő sajátosságra utal és egy forgalmazási előíráshoz kapcsolódik, amelyeket ágazatonkénti megközelítés alapján vizsgálnak; b) a jelölések használata növeli a termék értékét az ugyanazon termékkategóriába tartozó többi termékéhez képest; c) több tagállamban is forgalomba hoztak olyan terméket, amely rendelkezik az a) pontban említett, a fogyasztók számára ismerős tulajdonsággal vagy sajátossággal. A Bizottság figyelembe veszi a vonatkozó nemzetközi szabványokat. 2. E rendszer keretében nem lehet kizárólagos használatra fenntartani olyan választható jelöléseket, amelyek egy adott termék technikai jellegű, a kötelező forgalmazási előírások végrehajtására szolgáló tulajdonságát írják le, és amelyek célja nem az, hogy a fogyasztókat tájékoztassák a termék e tulajdonságairól. 3. Bizonyos ágazatok sajátosságainak és a fogyasztói elvárásoknak a figyelembevétele érdekében a Bizottság a 196a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján részletes szabályokat állapíthat meg PE v /19 PR\ doc

11 az (1) bekezdésben említett, a további választható fenntartott jelölések létrehozásával kapcsolatos követelmények tekintetében. 112 me. cikk A használatra vonatkozó korlátozások 1. A választható fenntartott jelölések kizárólag a hozzájuk kapcsolódó használati feltételeknek megfelelő termékek leírására használhatók. 2. A tagállamok elfogadják a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a termékek címkéin szereplő információkat ne lehessen összetéveszteni a választható fenntartott jelölésekkel. 3. A Bizottságot felhatalmazzák, hogy a 196a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a választható fenntartott jelölések használatára vonatkozó szabályok tekintetében. Or. en Indokolás A választható fenntartott jelölésekre vonatkozó egyedi rendelkezéseket és az ilyen jelölésekhez kapcsolódó valamennyi cikket és preambulumbekezdést, továbbá a forgalmazási előírásokat és a II. mellékletet ebbe a rendeletre irányuló javaslatba helyezzük át, hogy valamennyi választható fenntartott jelölés az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletben szerepeljen. Módosítás7 Rendeletre irányuló javaslat módosító jogszabály 1 cikk 6 pont 1234/2007/EK rendelet 196a. cikk A Bizottság által javasolt szöveg Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 1. A Bizottság határozatlan időre szóló felhatalmazást kap az e rendeletben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus Módosítás A felhatalmazás gyakorlása 1. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a Bizottság jogosult, a jelen cikkben lefektetett feltételek alapján. PR\ doc 11/19 PE v02-00

12 elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 2. Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az (1) bekezdésben említett felhatalmazást. A felhatalmazás visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében belső eljárást indító intézmény a végleges határozat meghozatala előtt ésszerű határidőn belül törekszik tájékoztatni arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve, hogy mely felhatalmazás visszavonásáról és milyen lehetséges indokok alapján kíván határozni. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. 3. Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés napját követő két hónapos időtartamon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam egy hónappal meghosszabbodik. Ha az említett időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt 2. A 4a., 112c., 112e. cikkben, a 112f. cikk (3) bekezdésében, a 112g. cikkben, a 112k. cikk (3) és (4) bekezdésében és a 112l. cikkben említett felhatalmazást a Bizottság a * -tól/-től számított ötéves időszakra kapja. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal ennek az ötéves időszaknak a lejárta előtt jelentést állít össze a felhatalmazások tekintetében. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbinak megfelelő időtartamra, kivéve ha az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt a meghosszabbítás ellen kifogást emel. 3. Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetést követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő PE v /19 PR\ doc

13 kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, azt ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a benne megállapított időpontban hatályba lép. Ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust az időtartam letelte előtt ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az az időtartam letelte előtt hatályba léphet. Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény a kifogást megindokolja. felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. 4. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 5. Az e rendeletnek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament vagy a Tanács a jogi aktus elfogadásától számított két hónapos határidőn belül nem emel kifogást, illetve akkor, ha az időtartam leteltét megelőzően az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni. A nevezett határidő az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére két hónappal meghosszabbítható. * E rendelet hatálybalépésének dátuma. Or. en Indokolás A szövegezés kiigazítása a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokról szóló közös megegyezésnek (az EUMSZ 290. cikke) megfelelően. PR\ doc 13/19 PE v02-00

14 Módosítás 8 Rendeletre irányuló javaslat módosító jogszabály 1 cikk 6 pont 1234/2007/EK rendelet 196b. cikk A Bizottság által javasolt szöveg Végrehajtási jogi aktusok bizottság [Végrehajtási jogi aktusok e rendelet alapján történő elfogadásakor a Bizottság munkáját az e rendelet 195. cikkében említett bizottság, valamint a(z) xxxx/éééé/eu rendelet (kiegészítendő az EUMSz cikkének (2) bekezdésében említett ellenőrzési mechanizmusokról szóló, jelenleg az Európai Parlament és a Tanács által tárgyalt rendelet elfogadását követően) [5.] cikkében előírt eljárás segíti.] Bizottsági eljárás Módosítás 1. A Bizottság munkáját az e rendelet 195. cikkének (1) bekezdésével felállított, mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság segíti. Az említett bizottságot a 182/2011/EU rendelet* értelmében vett bizottságnak kell tekinteni. 2. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni. * HL L 55., , 13. o. Or. en Indokolás A tagállamok ellenőrzése alá tartozó végrehajtási aktusokra vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos sablonokkal összhangban, a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatnak megfelelően. PE v /19 PR\ doc

15 Módosítás9 Rendeletre irányuló javaslat módosító jogszabály I melléklet 1234/2007/EK rendelet XIId. melléklet (új) A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás Termékkategória (utalás a Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifa-besorolásra) baromfihús (0207 és 0210 KN-kód) tojás (0407 KN-kód) méz (0409 KN-kód) olívaolaj (1509 KN-kód) XIId. MELLÉKLET A minőségre utaló választható kifejezések Minőségre utaló választható A kifejezés használatának kifejezés feltételeit rögzítő aktus -val/vel etetve külterjes zárt tartás / ólban tartott szabadtartás hagyományos szabadtartás szabadtartás teljesen szabadon vágási életkor a hízási időszak hossza Az 543/2008/EK rendelet 11. cikke friss Az 589/2008/EK rendelet 12. cikke extra vagy extrafriss Az 589/2008/EK rendelet 14. cikke a tojótyúkok takarmányozási módjának jelzése virág- vagy növényi eredet regionális eredet területi eredet domborzati eredet különleges minőségi kritériumok első hidegsajtolásból nyert hideg-extrakciós savtartalom Az 589/2008/EK rendelet 15. cikke A 2001/110/EK irányelv 2. cikke Az 1019/2002/EK rendelet 5. cikke PR\ doc 15/19 PE v02-00

16 tej és tejtermékek (04 KN-kód) kenhető zsiradékok (0405 KN-kód és korábbi 2106, 1517, 1517 és 2106 KN-kód) csípős gyümölcsös: érett vagy zöld keserű intenzív közepes enyhe harmonikus édes olaj hagyományos vaj csökkentett zsírtartalmú Az 1234/2007/EK rendelet 115. cikke és XV. melléklete Or. en (Ez az új melléklet a minőségrendszerről szóló javaslatból (COM(2010)0733) származik, II. melléklet (2010/0353 COD)) Indokolás A választható fenntartott jelölésekre vonatkozó egyedi rendelkezéseket és az ilyen jelölésekhez kapcsolódó valamennyi cikket és preambulumbekezdést, továbbá a forgalmazási előírásokat és a II. mellékletet ebbe a rendeletre irányuló javaslatba helyezzük át, hogy valamennyi választható fenntartott jelölés az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletben szerepeljen. INDOKOLÁS Általános ismertetés Az európai mezőgazdaság változatos élelmiszereket állít elő a környezetet és a vidéki közösségeket tiszteletben tartó termelési módszerekkel. Az élelmiszerek területi sokszínűsége, a néha évszázadokra visszanyúló hagyományos termelési módszerek, a biztonságra és a jó környezeti feltételekre fektetett hangsúly okozza, hogy az európai élelmiszerek minősége a legjobbak között van a világon. A termelőket és a fogyasztókat is tájékoztatni kell az itt termelt élelmiszerek egyedi jellemzőiről. Ezenkívül ez a minőségorientált megközelítés segít abban, hogy a legjobb minőségű termékeket jutalmazzuk mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon. Az EU az élelmiszerek minőségével kapcsolatos politikája keretében bevezetett egy sor címkét és minőségi rendszert, amelyek elismerik a termékek kiemelkedő értékű jellemzőit és regionális jellemzőit. Az Európai Bizottság új javaslatai PE v /19 PR\ doc

17 A Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága jelenleg az Európai Bizottság minőséggel és forgalmazási előírásokkal foglalkozó új jogalkotási javaslatán dolgozik. A Bizottság által előterjesztett minőségpolitikai csomag célja az uniós minőségpolitikai jogszabályok hatékonyabbá tétele, valamint a nemzeti és magán tanúsítási rendszerek működésének javítása, hogy ily módon azok egyszerűbbé, átláthatóbbá, könnyebben értelmezhetővé váljanak, jobban igazodjanak az innovációhoz, és kevesebb teherrel járjanak a termelők és a hatóságok számára. A Bizottság tavaly decemberben nyújtotta be a jogalkotási javaslatok e csoportját a minőségről szóló évi zöld könyv közzétételével elindult kiterjedt nyilvános konzultációs eljárást követően. A csomag két rendeletre irányuló javaslatot tartalmaz, egyet a mezőgazdasági termékek minőségi rendszereiről, egyet pedig a forgalmazási előírásokról, továbbá két útmutatót, egyet a tanúsítási rendszerekről, egyet pedig az OEM és OFJ jelzésű összetevőket használó termékek címkézéséről. A javaslatok átfogóak és a Parlament Giancarlo Scottà képviselő által készített saját kezdeményezésű jelentésében kért számos pontot is tartalmaznak. E lényegi pontokon kívül fontos megemlíteni a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és a végrehajtási jogi aktusokat is, amelyek jelentős hatást gyakorolnak arra, hogy a gyakorlatban hogyan alakítják majd a politikákat az elkövetkező években. A forgalmazási előírásokkal kapcsolatos pontok A forgalmazási előírások fektetik le a termékmeghatározásokat és -kategóriákat, a minimálisan szükséges jellemzőket és egyes címkézési követelményeket, mint például az adott termékek és ágazatok termelési helyét. Ezek a legtöbb mezőgazdasági termék (tejtermékek, tojás, gyümölcs és zöldség, olívaolaj, baromfi, bor) esetében kötelezők. A forgalmazási előírások biztosítják, hogy az egységes piacon forgalomba kerülő termékek a fogyasztók elvárásaival összhangban elérjenek egy adott minőségi szintet, így az ugyanolyan minőségű termékek árai könnyen összehasonlíthatók. E kötelező előírásokon kívül egy sor választható fenntartott jelölés is használható, melyek kiegészítik a forgalmazási előírásokat és jelzik a termék hozzáadott értékét biztosító egyedi jellemzőket. A legtöbb forgalmazási előírás szerepel a bizottsági rendeletekben, és történelmi okokból ágazatonként lett kidolgozva, átfogó és stabil jogszabályegyüttest alkotva. Ez a jogszabályi háttér egységes jogalapot igényel, hogy tükrözze a Lisszaboni Szerződés új rendelkezéseit. Ennek érdekében a Bizottság úgy véli, hogy elsődleges jogszabályoknak kell tartalmazniuk az átadott jogköröket, hogy lehetővé váljon az ágazati jogalkotás fejlődése. Ezért a Bizottság a 112e. cikk (2) bekezdésében felsorolta azokat az alkalmazási területeket, ahol egyedi előírások születnek. Másfelől nincs arra irányuló szándék, hogy szakaszokat vagy szabályokat töröljenek, inkább jogalapot kívánnak biztosítani a jelenlegi rendszernek. Az előadó álláspontja A Bizottság javaslata jó kiindulási pont, az előadó szerint azonban a forgalmazási előírások PR\ doc 17/19 PE v02-00

18 egyértelműbb és átfogóbb európai rendszere valósítható meg. Ez a rendeletre irányuló javaslat a létező jogszabályok egységesítésére irányuló erőfeszítés, ezért tartalmaznia kell a forgalmazási előírásokhoz kapcsolódó valamennyi eszközt, például a választható fenntartott jelöléseket is. Az előadó szerint valamennyi jelenlegi forgalmazási előírást meg kell tartani és azokat az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet hatálya alá kell vonni. A Bizottsággal és a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős biztossal folytatott találkozók során biztosítottak arról, hogy a hatályos forgalmazási előírások érvényben maradnak, és azok felülvizsgálatát a közeljövőben nem tervezik. Ugyanez érvényes a választható fenntartott jelölésekre is. Csak e biztosítékkal támogatja az előadó a Bizottság javaslatát, tekintettel a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal és végrehajtási jogi aktusokkal kapcsolatos hatáskörére. Az előadó úgy véli továbbá, hogy a választható fenntartott jelöléseknek szerepelniük kell ebben a rendeletben, mivel kidolgozásuk mindig is szorosan kapcsolódott a forgalmazási előírásokhoz. Ez a megközelítés két okból is logikus: Először is, azon kívül, hogy a választható fenntartott jelölések hasznos tájékoztatást nyújtanak a fogyasztóknak és egyszerű keretet biztosítanak a gazdasági szereplőknek, normalizálják is a piacot, egyértelművé teszik a piaci tranzakciókat az alternatív termékekhez kapcsolódó, használatukhoz kötődő jelölések egyszerűsítésével. Másodszor, a termelési folyamattal való szoros kapcsolat gyakorlatiasabbá teszi, ha a felülvizsgálati bizottságban zajló ellenőrzés és értékelés az elsődleges termeléshez kapcsolódik. Az előadó ezért javasolja, hogy a választható fenntartott jelölésekre vonatkozó rendelkezéseket a minőségrendszerről szóló rendeletből (2010/0353 (COD) helyezzék át ebbe a forgalmazási előírásokról szóló javaslatba. Ezt az elgondolást tükrözi a 3., 4., 5., 6., 9. módosítás; így a választható fenntartott jelölésekre vonatkozó egyedi rendelkezéseket és az ilyen jelölésekhez kapcsolódó valamennyi cikket és preambulumbekezdést, továbbá a forgalmazási előírásokat és a II. mellékletet ebbe a rendeletre irányuló javaslatba helyezzük át, hogy valamennyi választható fenntartott jelölés az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletben szerepeljen. Ennélfogva úgy ítéljük meg, hogy valamennyi forgalmazási előírásnak, legyen akár kötelező, akár választható, egyazon ernyő alatt kell szerepelnie, ami mind a gazdasági szereplők, mind a fogyasztók számára növeli az egyértelműséget és egyszerűbbé teszi a dolgokat. Összehangolás Az összehangolás tekintetében az előadó úgy véli, hogy egyensúlyt kell teremteni egyrészt a Bizottság hatékony és megfelelő fellépése iránti igény, másrészt pedig a Lisszaboni Szerződés által a jogalkotási eljárás tekintetében a Parlamentre és a Tanácsra ruházott hatáskörök között. Az előadó általában támogatja a felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási jogi aktusokra vonatkozó javaslatokat és úgy véli, hogy a Bizottság e tekintetben kiegyensúlyozott javaslattal állt elő. PE v /19 PR\ doc

19 További, horizontális jellegű javaslatok is születtek az intézmények között a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazása tekintetében kialakult közös megegyezés, valamint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló rendelet hatályba lépésének figyelembe vétele céljából. PR\ doc 19/19 PE v02-00

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2012/0165(COD) 7.9.2012 ***I JELENTÉSTERVEZET a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása, az egyik

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 27.7.2012 2012/0040(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek a kutyák, macskák és görények

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2015/0090(COD) 23.6.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.16. COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Bangladesből származó rizs behozataláról HU HU INDOKOLÁS 1.

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0355(COD) 16.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 2016/0279(COD) 23.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0110(COD) 7.7.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014 2020

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0298(NLE)

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0298(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 26.10.2012 2012/0298(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET a pénzügyi tranzakciós adó létrehozása területén folytatott megerősített együttműködésre való

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014 EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Jogi Bizottság 4.11.2014 2011/0447(NLE) * JELENTÉSTERVEZET az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 772 végleges 2010/0372 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2015/0005(COD) 3.2.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2006/0196(COD) 24.10.2007 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontja a 97/67/EK irányelv közösségi postai szolgáltatások

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0064/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0064/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0064/2016 21.3.2016 ***I JELENTÉS az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0091/

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0091/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0091/2017 28.3.2017 * JELENTÉS a DNS-adatokra vonatkozó, Szlovákiával, Portugáliával, Lettországgal, Litvániával, a Cseh Köztársasággal, Észtországgal,

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 9.10.2014 2014/0279(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről szóló 374/2014/EU

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.26. COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS)

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS) EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS) 25.3.2009 * JELENTÉSTERVEZET Az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.9.2013 2013/0150(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.8.8. COM(2013) 578 final 2013/0278 (COD) C7-0242/03 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 23.10.2013 2013/0297(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 10.3.2010 2008/0255(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0047(NLE)

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0047(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 18.9.2014 2014/0047(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásnak

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére, L 189/128 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.6.27. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 659/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 12.1.2011 2010/0301(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a nek a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 13. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 13. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 13. (OR. en) 13212/16 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 11. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

HATÁROZATOK. tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére,

HATÁROZATOK. tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, 2018.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 150/155 HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/853 HATÁROZATA (2018. május 30.) az 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2014/0202(COD) 6.1.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET a 604/2013/EU rendeletnek a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó családtaggal,

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0350 (COD) 16012/17 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.14. COM(2016) 799 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 7.10.2011 2011/0038(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a 89/666/EGK, a 2005/56/EK és a 2009/101/EK irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2011/0156(COD) 8.5.2013 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.17. COM(2015) 350 final 2014/0175 (COD) Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2014.6.3. L 164/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/63/EU IRÁNYELVE (2014. május 15.) a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

EURÓPAI PARLAMENT. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2006/0144(COD) 5.3.2008 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontja az élelmiszer-ipari

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 6.3.2019 A8-0435/6 Módosítás 6 Danuta Maria Hübner az Alkotmányügyi Bizottság nevében Jelentés A8-0435/2018 Mercedes Bresso, Rainer Wieland A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.7.4. COM(2017) 361 final 2014/0175 (COD) Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 9. (OR. en) az Állandó Képviselők Bizottsága (II. rész)/a Tanács

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 9. (OR. en) az Állandó Képviselők Bizottsága (II. rész)/a Tanács Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2018. március 9. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0400 (COD) 6933/18 ADD 1 LIMITE FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Előző dok.

Részletesebben

7051/16 ac/tk/kk 1 DGB 1 A

7051/16 ac/tk/kk 1 DGB 1 A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 23. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0013 (NLE) 7051/16 AGRI 125 AGRIORG 15 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2018.11.13. COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított]

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.22. C(2018) 2980 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.5.22.) a 29/2012/EU végrehajtási rendeletnek az olívaolaj címkézésén feltüntetendő

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 19.9.2014 2013/0435(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.9.21. COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság * JELENTÉSTERVEZET

Gazdasági és Monetáris Bizottság * JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2010/0387(CNS) 4.5.2011 * JELENTÉSTERVEZET a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 31.3.2015 2015/0028(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikkére, 2014.6.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 173/79 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 599/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 20.3.2017 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: A francia szenátus indokolt véleménye a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P8_TA(2016)0056 A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I Az Európai Parlament 2016. február 25-én elfogadott módosításai

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT. Brüsszel, május 15. (OR. en) 2012/0260 (COD) LEX 1536 PE-CONS 65/1/14 REV 1

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT. Brüsszel, május 15. (OR. en) 2012/0260 (COD) LEX 1536 PE-CONS 65/1/14 REV 1 EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2014. május 15. (OR. en) 2012/0260 (COD) LEX 1536 PE-CONS 65/1/14 REV 1 DENLEG 63 AGRI 190 SAN 126 ENV 251 CODEC 735 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 10.01.2011 2010/0282(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtotta

Részletesebben

A spanyol képviselőház és Szenátus elnökségeinek október 16-i levele az Európai Parlament elnökének

A spanyol képviselőház és Szenátus elnökségeinek október 16-i levele az Európai Parlament elnökének A spanyol képviselőház és Szenátus elnökségeinek 2012. október 16-i levele az Európai Parlament elnökének Fordítás A spanyol képviselőház és Szenátus elnökségei mai üléseiken megvizsgálták az Európai Uniós

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.12.2006 COM(2006) 910 végleges 2006/0305 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOK előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

MÓDOSÍTÁSOK előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 8.3.2018 A8-0026/ 001-001 MÓDOSÍTÁSOK 001-001 előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Adina-Ioana Vălean Newcastle-betegség elleni védekezés A8-0026/2018

Részletesebben

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 25.1.2017 A8-0277/14 Módosítás 14 Bernd Lange a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében Jelentés A8-0277/2016 Marielle de Sarnez Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 18.11.2010 2010/0140(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.25. COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU rendeletnek az elektronikus

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzésekről és jelölésekről

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzésekről és jelölésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.24. COM(2010) 506 végleges 2010/0259 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzésekről és

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.6. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. október 23-án került

Részletesebben

A polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai között együttműködés

A polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai között együttműködés 7.2.2019 A8-0477/ 001-037 MÓDOSÍTÁSOK 001-037 előterjesztette: Jogi Bizottság Jelentés Emil Radev A8-0477/2018 A polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI PARLAMENT MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI PARLAMENT TANÁCS Brüsszel, 2007. május 30. Az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslat a közösségi vasutak fejlesztésérıl szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti

Részletesebben

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása 6.12.2017 A8-0380/3 Módosítás 3 Czesław Adam Siekierski a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében Jelentés A8-0380/2017 Albert Deß A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY EURÓPAI PARLAMENT 2009-204 Plenárisülés-dokumentum 5.2.204 B7-0000/204 ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat 87a. cikkének (3) bekezdése alapján a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról

Részletesebben

10729/16 ADD 1 ktr/pu/ia 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 ktr/pu/ia 1 DGB 2C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 22. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 TERVEZET A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC 978

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 2011/0389(COD) 4.9.2012 ***I JELENTÉSTERVEZET az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló módosításáról szóló európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.14. COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró,

Részletesebben

tekintettel a Tanács 15139/2004. számú dokumentumban meghatározott iránymutatásaira, amelyet november 24-én továbbítottak a Parlamenthez,

tekintettel a Tanács 15139/2004. számú dokumentumban meghatározott iránymutatásaira, amelyet november 24-én továbbítottak a Parlamenthez, P6_TA(2004)0073 Útlevelek biztonsági jellemzői és biometrikus elemei * Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az európai uniós polgárok útlevelének biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 15. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 15. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 15. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0313 (COD) 10813/16 CODEC 999 FRONT 277 MAR 185 COMIX 494 PE 81 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.2.1. COM(2018) 52 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésérés bejelentésére, valamint

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 8.2.2012 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE (20/2012) Tárgy: a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a közérdeklıdésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.15. COM(2011) 349 végleges 2011/0153 (COD) C7-0162/11 HU Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/56/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/56/EU IRÁNYELVE 2013.12.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 329/5 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/56/EU IRÁNYELVE (2013. november 20.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról

Részletesebben

IRÁNYELVEK. (EGT-vonatkozású szöveg) tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére,

IRÁNYELVEK. (EGT-vonatkozású szöveg) tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, 2018.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 150/93 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/849 IRÁNYELVE (2018. május 30.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/0076(NLE)

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/0076(NLE) Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2015/0076(NLE) 26.6.2015 * JELENTÉSTERVEZET Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0094 (NLE) 8554/17 AGRI 226 AGRIORG 45 OIV 7 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 8. Címzett: Biz.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

PE-CONS 56/1/16 REV 1 HU

PE-CONS 56/1/16 REV 1 HU EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2017. február 15. (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009 2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.1.2013 2012/0138(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló

Részletesebben

MÁSODIK JELENTÉS TERVEZETE

MÁSODIK JELENTÉS TERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2013/2241(DEC) 7.7.2014 MÁSODIK JELENTÉS TERVEZETE az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2012-es pénzügyi évre

Részletesebben

5125/15 hk/tk/kb 1 DGB 3A LIMITE HU

5125/15 hk/tk/kb 1 DGB 3A LIMITE HU Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 12. 5125/15 LIMITE EMPL 4 SOC 6 ECOFIN 15 EDUC 5 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: a szociális kérdésekkel foglalkozó munkacsoport Dátum: 2015. január

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 21.6.2016 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: a litván parlament indokolt véleménye a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2016/0125(COD) 18.7.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 19. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 19. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 19. (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 19. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 15.10.2012 2012/0084(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek (COTIF)

Részletesebben

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0282B (COD) 15577/17 ADD 1 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. december 11-én került

Részletesebben

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 182/2011/EU RENDELETE (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.14. COM(2017) 643 final 2017/0297 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/17/EK tanácsi határozatnak a Brazíliában a takarmánynövény- és gabonavetőmag-termesztés

Részletesebben

Szám Oldal Dátum M1 Az Európai Parlament és a Tanács 1021/2013/EU rendelete (2013. október 9.)

Szám Oldal Dátum M1 Az Európai Parlament és a Tanács 1021/2013/EU rendelete (2013. október 9.) 2001L0111 HU 18.11.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 2001/111/EK IRÁNYELVE (2001. december 20.)

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 20. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 10329/17 CODEC 1059 CULT 88 AELE 54 EEE 31 PE 46 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 6.11.2013 2012/0260(COD) VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági

Részletesebben