Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ"

Átírás

1 Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: július 01. napján Érvényes: visszavonásig Dr. Kavecsánszki Gyula mint a Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fogadó intézményének igazgatója

2 2 Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) című dokumentumot formailag és tartalmilag elfogadom és átvettem. Miskolc, Átadó. Átvevő

3 3 A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ (továbbiakban: Széchenyi TISZK) a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 6. (1) bekezdése alapján és Miskolc Megyei jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről szóló 19/2007. (V.17.) sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak megfelelően a közbeszerzés szabályairól az alábbi szabályzatot alkotja: A közbeszerzési szabályzat írásbeli rögzítéséért és évenkénti felülvizsgálatáért, illetve jogszabály szerinti módosításáért felelős a mindenkori gazdasági vezető. I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA 1. A szabályzat célja, hogy a Kbtv., valamint a Rendelet rendelkezései alapján rögzítse a Széchenyi TISZK közbeszerzési eljárásai lefolytatásának rendjét, így: a) a Rendeletben megjelölt Beszerző Szervezettel történő együttműködés biztosításának szabályait a Rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetén b) a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét c) a Széchenyi TISZK nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét d) a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét A jelen Közbeszerzési Szabályzatnak nem célja és feladata a Kbtv. megismétlése vagy annak összefoglalása. A Szabályzat a Kbtv. hatálya alá tartozó beszerzések folyamatát, (eljárás tervezése, előkészítése, lefolytatása, döntés előkészítése, döntés meghozatala, dokumentálása) valamint a helyben központosított beszerzési és közbeszerzési eljárás lefolytatását szabályozza. A Széchenyi TISZK által folytatott közbeszerzési eljárások során a Kbtv. szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben az eltérést a törvény kifejezetten megengedi. 2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan a közbeszerzés tárgyát képező árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, valamint szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió megrendelésére, (továbbiakban: közbeszerzés), amelyek vonatkozásában a Kbtv. versenyeztetést ír elő és a Kbtv.-ben rögzített feltételek fennállnak, továbbá, ha a közbeszerzési értékhatárok azt kötelezővé teszik és a Széchenyi TISZK ajánlatkérő. A helyben központosított beszerzési és közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozik a Széchenyi TISZK-nek a Kbtv. közbeszerzési értékhatárát elérő valamennyi árubeszerzése, építési beruházása és szolgáltatás megrendelése. (vö. Rendelet 2. -szal) A Széchenyi TISZK a Kbtv. 22. (1) bek. h) pontja szerint minősül ajánlatkérőnek. A Széchenyi TISZK a Kbtv. 18. (1) bekezdésben foglalt, a Közbeszerzések Tanácsa felé fennálló értesítési kötelezettségének eleget tett. 3. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a közbeszerzési eljárásokban a Széchenyi TISZK minden munkatársára, valamint a felkért eseti szakértőkre, továbbá minden olyan személyre, szervezetre, akik/amelyek a Széchenyi TISZK, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiba bevonásra kerülnek, ideértve az eljárások tervezését, előkészítését, lefolytatását, a döntések előkészítését, a döntések meghozatalát, dokumentálását és ellenőrzését is. 4. Jelen szabályzat július 01. napján lépett hatályba azzal, hogy rendelkezéseit valamennyi ezt követően megindításra kerülő beszerzési eljárásra alkalmazni kell.

4 4 II. A HELYBEN KÖZPONTOSÍTOTT BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA 1. Az ajánlatkérő nevében eljáró beszerző szervezet (Beszerző Szervezet) Az ajánlatkérő nevében eljáró Beszerző Szervezet a Miskolci Önkormányzati vagyonkezelő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A Beszerző Szervezet lebonyolítja a helyben központosított közbeszerzési eljárások keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket. A Beszerző Szervezet a tevékenysége körében különösen az alábbi feladatokat látja el: - a Széchenyi TISZK által elektronikusan szolgáltatott adatok alapján összesíti és adatbázisba rendszerezi az igénybejelentéseket; - az igénybejelentésekre vonatkozó adatbázist folyamatosan frissíti, ennek figyelembevételével megtervezi és előkészíti a helyben központosított közbeszerzés keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket és a lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat; - lefolytatja a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokat; - a helyben központosított közbeszerzést érintő, az adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat a Széchenyi TISZK részére folyamatosan rendelkezésre bocsátja; - együttműködik a helyben központosított közbeszerzés keretében faladatot ellátó egyéb szervezetekkel, valamint a kötelezettségvállalásokat nyilvántartó államháztartási szervekkel; A Beszerző Szervezet által ellátott feladatokért a Széchenyi TISZK a Beszerző Szervezet részére központosított közbeszerzési díjat köteles fizetni. A központosított közbeszerzési díj kizárólag a feladatok ellátásával kapcsolatban ténylegesen felmerült és leigazolt költségek mértékéig terjedhet. 2. A helyben központosított beszerzéshez történő kapcsolódás A Széchenyi TISZK a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó közbeszerzéseit a jóváhagyott vagy módosított költségvetési támogatásaival, valamint egyéb bevételeivel összhangban valósítja meg. A Széchenyi TISZK a helyben központosított közbeszerzés használata folyamán végig, de különösen az igénybejelentések és a megrendelések teljesítése kapcsán köteles adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségeit határidőben teljesíteni, annak érdekében, hogy a helyben központosított közbeszerzés működtetésével elérni kívánt gazdasági célok megvalósuljanak. A Széchenyi TISZK köteles a helyben központosított közbeszerzési rendszerbe történő belépését elektronikusan jelezni, amelyet 8 napon belül írásban kell megerősítenie. A Széchenyi TISZK az elektronikusan nyilvántartott intézményi és felhasználói adataiban bekövetkezett változásokat 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a Beszerző Szervezet részére. A Széchenyi TISZK adatait változás hiányában is köteles évente felülvizsgálni és ezt a Beszerző Szervezet részére a tárgyév január 31. napjáig bejelenteni. Az elektronikus bejelentkezés feltételeit a Beszerző Szervezet határozza meg.

5 5 A Széchenyi TISZK a helyben központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó közbeszerzéseire vonatkozó beszerzési igényeit amennyiben a Beszerző Szervezet más határidőt nem állapít meg 3 havonta előre, rendkívüli sürgősség esetén haladéktalanul, de legkésőbb a beszerzés megkezdését megelőzően köteles bejelenteni. A beszerzési igényekben feltüntetett tervezett beszerzések vásárlási kötelezettséget nem keletkeztetnek. A Széchenyi TISZK a beszerzési igényre vonatkozó adatok közlése mellett köteles a Kbtv. szerinti éves összesített közbeszerzési tervet a tárgyév március 30. napjáig a Beszerző Szervezet részére elektronikusa, azt követően 8 napon belül írásban megküldeni. A Széchenyi TISZK az éves összesített közbeszerzési tervet a közbeszerzések vonatkozásában a Beszerző Szervezet által közzétett formában köteles elkészíteni. A közbeszerzési tervben bekövetkezett változásról a Széchenyi TISZK 5 munkanapon belül köteles a Beszerző Szervezetet elektronikus úton tájékoztatni, amelyet 8 napon belül írásban is meg kell küldeni. 3. A szerződés A Beszerző Szervezet által a Széchenyi TISZK nevében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Széchenyi TISZK és az eljárás nyertese között jön létre a szerződés. Helyben központosított közbeszerzési eljárás folyamata Folyamatgazda: Gazdasági csoportvezető Folyamatvezető: Gazdasági vezető Folyamat lépései 1. Helyben központosított közbeszerzés rendszerébe történő belépés elektronikusan és írásban 2. Visszaigazolás a beszerző szervezettől 3. Széchenyi TISZK adatok éves felülvizsgálata, változás bejelentése 4. Előző évi közbeszerzésről statisztika megküldése a Közbeszerzési Tanácsnak 5. Becsült érték meghatározása a Kbtv. alapján 6. Tárgyévi közbeszerzési terv megküldése a Közbeszerzési Tanácsnak 7. Közbeszerzési értékhatárt elérő termékek, szolgáltatások mennyiségi adatainak elektronikus megküldése a Beszerző Szervezetnek 8. Egyedi szerződéskötés a Beszerző Szervezet és a Széchenyi TISZK között 9. Kötelezettségvállalás nyilvántartása Folyamatot végzők igazgató gazdasági vezető igazgató gazdasági vezető gazdasági csoportvezető Határidő Dokumentáció Kontrollpont Rendelet érvénybe lépésekor 8 napon belül tárgyév jan.31. április 15. gazdasági vezető szerződés lejárta előtt 2 hónappal vagy januárban gazdasági vezető április 15. gazdasági vezető igazgató gazdasági vezető gazdasági csoportvezető 3 havonta előre szerződés kötelezettségvállalás valamennyi közbeszerzés iktatási rendszerből történő azonosítása a 90-es ügyiratszámon Organ P készletanalitikák, szállítói analitika alapján közbeszerzési szerződések és az Organ P program azonosítása

6 6 10. A Beszerző Szervezet összegyűjti és lefolytatja a helyben központosított közbeszerzési eljárásokat 11. Az adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat a Széchenyi TISZK rendelkezésre bocsátja 12. A közbeszerzésben ellátott feladatokért a Beszerző Szerv részére díj fizetése, számla alapján 13. Szerződéskötés a nyertes pályázóval gazdasági vezető gazdasági vezető igazgató gazdasági vezető igazgató gazdasági vezető folyamatos folyamatos közbeszerzés eredményhirdetését követő 30. nap nyertes kihirdetése után 10 napon belül számla számla és a szerződés egyeztetése Kötelezettségvállalás folyamata gazdasági vezető folyamatos Organ P program III. SAJÁT HATÁSKÖRBEN MEGVALÓSÍTOTT BESZERZÉS A Széchenyi TISZK a beszerzéseit a Kbtv., illetve a vonatkozó egyéb szabályokat alkalmazva saját hatáskörben is megvalósíthatja, ha működéshez, fenntartáshoz szükséges beszerzés megvalósítása előre nem látható okból rendkívül sürgőssé válik, és a beszerzés, illetve a közbeszerzés határidőre nem lenne megvalósítható. A Széchenyi TISZK a körülmények mérlegelésekor a legnagyobb gondossággal köteles eljárni. A saját hatáskörben megvalósított beszerzés alkalmazása nem eredményezheti a helyben központosított közbeszerzési rendszer keretén belül történő közbeszerzés indokolatlan mellőzését. Amennyiben a saját hatáskörben megvalósítani kívánt beszerzés (közbeszerzés) becsült értéke a Kbtv. közbeszerzési értékhatárát eléri, a Széchenyi TISZK a saját hatáskörben megvalósítani kívánt beszerzés indokairól a Beszerző Szervezetet a saját hatáskörben tervezett beszerzés ajánlatkérésének, eljárási hirdetményének vagy ajánlattételi felhívásának megküldésével írásban, haladéktalanul tájékoztatja. A Széchenyi TISZK a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés becsült értékének kiszámítása során mindazon beszerzések értékét köteles egybeszámítani, függetlenül attól, hogy azokat a központosított közbeszerzési rendszer keretében vagy saját hatáskörben szerezte be, amelyek vonatkozásában fennállnak a Kbtv ban meghatározott feltétetlek. A saját hatáskörben történő beszerzés során kötött szerződésben a Széchenyi TISZK szerződéses kötelezettséget legfeljebb 12 hónapra vállalhat. Saját hatáskörben megvalósított közbeszerzés belső ellenőrzése A Széchenyi TISZK ben lefolytatott valamennyi közbeszerzési eljárásban a függetlenített belső ellenőr biztosítja a törvényességi felügyeletet és ellenjegyzi az eljárási dokumentumokat. Ennek biztosításához valamennyi közbeszerzés előkészítési szakaszában a belső ellenőr értesítése szükséges. Az objektív kockázatértékelés módszerét alkalmazva a belső ellenőrzésnek megfelelő figyelmet kell szentelnie a közbeszerzésekre, különös tekintettel a vagyonvédelmi, valamint a gazdaságossági szempontokra.

7 7 IV. A KÖZBESZERZÉSEK CSOPORTJAI, TÁRGYAI 1. A közbeszerzések az alábbi csoportokba sorolhatóak: (a) Közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a továbbiakban: közösségi közbeszerzés; Kbtv. IV. fejezet) (b) Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések (a továbbiakban: új nemzeti vagy egyszerű közbeszerzés; Kbtv. VI. fejezet) A Széchenyi TISZK közbeszerzési eljárásai értékhatártól függően vagy a közösségi, vagy az új nemzeti, vagy egyszerű közbeszerzési eljárások lehetnek. Ha a Széchenyi TISZK szabályzata valamely kérdésben nem rendelkezik általános jellegű közbeszerzési előírással vagy a szabályzattól való eltérés feltételei fennállnak, legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően kell meghatározni az eljárási és felelősségi kérdéseket. (eseti közbeszerzési szabályzat.) 2. A közbeszerzések tárgyai: a.) Árubeszerzés: Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak vételi joggal vagy anélkül történő megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. b.) Építési beruházás: Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: - A Kbtv. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; - Építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; - Az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése. c.) Építési koncesszió: Az olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. d.) Szolgáltatás megrendelése: Az olyan árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. e.) Szolgáltatási koncesszió: A nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzések vonatkozásában olyan szolgáltatás megrendelése, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása a szolgáltatás nyújtásával összefüggő hasznosítási jog meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. (Kbtv (4) bek.)

8 8 V. A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉK ÉS AZ ÉRTÉKHATÁROK MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbtv ában, valamint a ában foglaltakra tekintettel megállapított legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (továbbiakban: becsült érték). A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében pedig az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg bizonyos esetekben a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni. 2. A közbeszerzés értékhatára A közbeszerzési értékhatárok összegét a Kbtv., valamint az éves költségvetési törvény állapítja meg. Az adott évben érvényes értékhatárokat a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének e tárgyban kiadott tájékoztatója tartalmazza. (A tájékoztató a szabályzat mellékletét képezi, azzal együtt kezelendő. Letöltendő a oldalról.) 3. Az értékhatárokat Széchenyi TISZK szervezeti szinten kell értelmezni. A Kbtv. előírásainak megkerülése céljából tilos a közbeszerzést részekre bontani. A becsült érték kiszámítása során mindazon azonos tárgyú beszerzés értékét egybe kell számítani, amelyek - beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor [a 39. (1) bekezdése szerinti eset kivételével], és - beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá - amelyek beszerzési tárgya és rendeltetése azonos, vagy felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. VI. AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG DÖNTÉSHOZÓ: Az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárás során valamennyi döntést, így az eljárást lezáró döntést meghozó személy a Széchenyi TISZK igazgatója. A Döntéshozó az eljárás előkészítése során a Kbt. 10. (7) bekezdése szerint köteles írásban nyilatkozatot tenni az összeférhetetlenségre, valamint a titoktartásra vonatkozóan. Döntéshozó feladata: - dönt az eljárás megindításáról, - dönt az eljárás fajtájáról az Előkészítő Bizottság vagy ennek hiányában a lebonyolító ( ) javaslata alapján, - kiválasztja a közbeszerzési eljárás lebonyolítóját és műszaki ellenőrét, elkészítteti az erre vonatkozó megbízási szerződést, - az elkészült tervezeteket az irányadó jogszabályok szerint megküldi az ellenőrző szervek felé, - a jóváhagyja a közbeszerezési eljárást megindító hirdetményeket, kapcsolódó dokumentációt, valamint az összegezést, - szükség szerint elkészítteti a részvételi /ajánlati felhíváshoz szükséges műszaki dokumentációt,

9 9 - dönt a hirdetmény vagy a dokumentáció módosításáról, a hirdetmény visszavonásáról, a részvételi/ajánlattételi határidő meghosszabbításáról, - jóváhagyja az eljárás bármely szakaszában érkezett kérdésekre adott válaszokat, - gondoskodik a Kbtv. 8. (1) bekezdése szerinti előkészítő bizottság létrehozásáról és megbízza annak tagjait, - gondoskodik a Kbtv. 8. (3) bekezdése szerinti bírálóbizottság létrehozásáról és megbízza annak tagjait, - a Bírálóbizottság javaslata alapján dönt arról, hogy mely részvételi jelentkezések/ajánlatok érvénytelenek, illetve, hogy van-e olyan részvételi jelentkező/ajánlattevő, akit ki kell zárni az eljárásból, - a Bírálóbizottság javaslata alapján meghozza a kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakasz lezárásáról szóló döntést, - a Bírálóbizottság javaslata alapján dönt az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetekről, - a Bírálóbizottság javaslata alapján meghozza az eljárást lezáró, nyertes szervezetről szóló döntést, - gondoskodik a igénybevételéről, (Kbtv. 9. és 11. -i figyelembe vételével) - megállapítja az eljárás belső felelősségi rendjét és ütemtervét, - vizsgálja az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személyek összeférhetetlenségét, valamint aláírja a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges tervezési, tervezői művezetési, valamint megbízási szerződéseket, - jóváhagyja éves statisztikai összegezést, (Kbt. 16. ) - jóváhagyja előzetes összesített tájékoztatót, (Kbt. 42. ) - biztosítja a tárgyévi közbeszerzési terv nyilvánosságát, valamint legalább 5 évig való megőrzését, - gondoskodik arról, hogy a Kbtv. hatálya alá tartozásról a Közbeszerzések Tanácsa értesítése megtörténjen, - aláírja az eljárás nyertesével megkötött szerződést, amelyet a Széchenyi TISZK vezetői ellenjegyeznek. Felelősségi köre: felel valamennyi általa meghozott döntésért Gazdasági vezető: - meghatározza a közbeszerzési igény, a szerződési stratégia, valamint a finanszírozási feltételeket, - meghatározza a közbeszerzés értékét, - közbeszerzési terv előkészítése a költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15. napjáig az adott évre tervezett közbeszerzésekről, - a közbeszerzési eljárás lebonyolítására és műszaki ellenőrzésére vonatkozó megbízási szerződés előkészítése, - javaslattétel igénybevételére, (Kbtv. 9. és 11. -i figyelembe vételével) - éves statisztikai összegezés elkészítése és jóváhagyását követő megküldése a Közbeszerzések Tanácsának, - előzetes összesített tájékoztató elkészítése és jóváhagyását követő megküldése a Közbeszerzések Tanácsának. Előkészítő Bizottság: A Széchenyi TISZK a közbeszerzési eljárások során a közbeszerzés tárgyának megfelelő szakértelemmel rendelkező személyekből Közbeszerzési Előkészítő Bizottságot hoz létre a Kbt. 8. (1) bek. alapján a közbeszerzési eljárások előkészítésére. Az Előkészítő Bizottság tagjai munkájuk megkezdése előtt kötelesek írásban nyilatkozatot tenni az összeférhetetlenségre, valamint a titoktartásra vonatkozóan.

10 10 Bírálóbizottság: A Széchenyi TISZK a közbeszerzési eljárások során legalább 3 tagú bírálóbizottságot (Bírálóbizottság) hoz létre a Kbtv. 8. (3) bek. szerint az eljárás lefolytatására, valamint az ajánlatoknak az elbírálására, döntési javaslat előkészítésére. (a X. pontban részletezettek szerint) A Bírálóbizottság tagjai munkájuk megkezdése előtt kötelesek írásban nyilatkozatot tenni az összeférhetetlenségre, valamint a titoktartásra vonatkozóan. HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ: A Széchenyi TISZK, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és dokumentáció előkészítésébe, illetőleg a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, t jogosult bevonni, figyelembe véve a Kbtv. összeférhetetlenségre vonatkozó 10. (1) és (2) bekezdése szerinti követelményeket. A feladata: - gondoskodik az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat kitöltetéséről; - javaslatot tesz az alkalmazandó eljárásfajtára; - összeállítja a részvételi/ajánlattételi felhívást és a dokumentációt, azzal, hogy az ezek elkészítéséhez szükséges szakmai tartalmat az ajánlatkérő szakértőivel együtt biztosítja; - a jóváhagyott felhívást megküldi/feladja közzétételre a Közbeszerzések Tanácsa Szerkesztőbizottságának; - gondoskodik a dokumentáció Kbtv. szerinti rendelkezésre állásáról, ill. megküldéséről; (ajánlatkérő döntése szerint.) - tájékoztatást ad együttműködve a Bírálóbizottsággal a részvételi jelentkezőknek/ ajánlattevőknek a Kbtv.-ben előírtak szerinti határidőn belül; - gondoskodik az eljárásban érkezett kérdések megválaszolásáról; - indokolt esetben javaslatot tesz a hirdetmény vagy a dokumentáció módosítására, a hirdetmény visszavonására, a részvételi jelentkezési, ill. az ajánlattételi határidő meghosszabbítására; - a bontási eljárást lefolytatja: átveszi és felbontja a beérkező részvételi jelentkezéseket/ajánlatokat; - jegyzőkönyvet készít a bontásról, és azt a Kbtv. szerint megküldi a jelentkezőknek, ill. az ajánlattevőknek; - gondoskodik a Kbtv. 83., ill nak megfelelően a hiánypótlásról, a Bírálóbizottság javaslata alapján a hiánypótlási felhívás szerint; - gondoskodik az eljárás dokumentálásáról, a benyújtott részvételi jelentkezések/ajánlatok nyilvántartásáról; - kezdeményezi a Bírálóbizottság összehívását; - javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy mely részvételi jelentkezések/ajánlatok érvénytelenek, illetve hogy van-e olyan szervezet, akit ki kell zárni az eljárásból; - gondoskodik a részvételi jelentkezők/ajánlattevők Kbtv. 93. (1) bek. és a 116. (1) bek. szerinti tájékoztatásáról, a döntést követő 5 (öt) napon belül; - javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására a Kbtv ban megfogalmazott körülmények fennállása esetén; - kihirdeti az eljárás eredményét az ütemtervben megadott időpontban; - elkészíti a külön jogszabályban meghatározottak szerint az összegezést, amelyet az eredményhirdetésen ismertet, valamint az eljárásban résztvevő szervezetek jelenlévő képviselőinek átad, a távollevőknek az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus úton megküld. Ha az érintett szervezet nem adta meg elektronikus levélcímét vagy telefaxon való elérhetőségét, részére az írásbeli összegezést az eredményhirdetés napján postai úton feladja.; - a Kbtv. 97. szerinti esetben az ott leírtak szerinti tájékoztatást ad,

11 11 - gondoskodik a részvételi szakasz eredményéről szóló összegezésnek a Kbtv (2) bek. szerint a Közbeszerzések Tanácsa részére történő megküldéséről; - gondoskodik az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítéséről és határidőben való feladásáról a Kbtv. 98. szerint; - az Ajánlatkérő képviselői és a Bírálóbizottsági tagok részéről az eljárással kapcsolatban feltett, a Kbtv. és a vonatkozó döntőbizottsági határozatok és gyakorlat alapján megválaszolható kérdések tekintetében állásfoglalást ad, - az ajánlati felhívásban meghatározott időpontra a szerződést aláírásra előkészíti. Felelősségi köre: felel az általa ellátott eljárási cselekmények és az általa adott tanácsok szakszerűségéért és jogszerűségéért; mentesül a felelősség alól, ha írásos különvéleményben tiltakozott a törvénnyel ellentétes megbízói döntés ellen. Széchenyi TISZK szakmai testülete: - gondoskodik a val közösen a szakmai igények alapján az ajánlati felhívás, valamint az elbírálási szempontok összeállításáról; - gondoskodik az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről hiányában. Összeférhetetlenség: Az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárással kapcsolatos tevékenység végzésébe bevonni kívánt személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fenn áll-e (nem áll fenn) a Kbtv a szerinti összeférhetetlenség. Akinek személyére nézve összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy keletkezett, az köteles azonnali hatállyal vagy az összeférhetetlenségre okot adó körülményt (az összeférhetetlenségét), vagy az eljárásban való részvételét megszüntetni. Az összeférhetetlenség esetén irányadók a távolmaradás szabályai is. Akivel szemben a Kbtv a szerinti összeférhetetlenség fent áll, vagy keletkezik, az eljárás irataiba a Kbtv. 80. (4) bek. és a 118. (4) bek. szerinti esetek kivételével az eredményhirdetésig nem tekinthet be. VII.A KÖZBESZERZÉSI IGÉNYEK TERVEZÉSE 1. A Széchenyi TISZK éves költségvetési terve figyelembe vételével a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha az előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás keletkezett. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás fellépésekor, megadva a módosítás indokát is.

12 12 2. A közbeszerzési tervben rögzíteni kell: - A tervezett közbeszerzéseket, - A közbeszerzés értékét (becsült érték, nettó módon. Megj: A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének módosított tájékoztatója értelmében a honlapon közzéteendő, nyilvános tervbe a becsült érték már nem tüntetendő fel. KÉ évi 7. szám.) - Az irányadó eljárásrendet (Kbtv. Második vagy Harmadik rész, illetve Kbtv vagy 251. (2) bek. szerinti eljárás), - A tervezett eljárástípust, - Az egyes közbeszerzések időbeli ütemezését, (eljárás tervezett megindítása, szerződéskötés tervezett időpontja) - Egyéb információkat pl. központosított közbeszerzés, kivételi körbe tartozás, előzetes összesített tájékoztatóra való hivatkozás. VIII. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SZABÁLYAI, A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK RENDJE 1. A közbeszerzési eljárás megkezdésének feltétele a fedezet rendelkezésre állása, illetve arra vonatkozó garancia, hogy az a teljesítéskor rendelkezésre fog állni. Ezt a közbeszerzési eljárás megkezdésekor kötelező ellenőrizni. Ha a Széchenyi TISZK támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be vagy fog benyújtani, az eljárást megindító hirdetményt közzéteheti/megküldheti. (Kbtv. 48. (3) bek.) Erre, valamint a Kbt. 48. (4) bek. szerinti körülményre az eljárást megindító hirdetmény un. egyéb információk pontjában hivatkozni szükséges. 2. A közbeszerzési eljárás során az egyes eljárási cselekmények, az értékelés során hozott döntések és a szerződések megkötése tekintetében biztosítani kell a verseny tisztaságát, nyilvánosságát és az ajánlattevők számára az esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot. 3. A Széchenyi TISZK által folytatott közbeszerzési eljárások során valamennyi résztvevő köteles betartani a közbeszerzés szabályait. A Kbtv. szabályaitól csak az esetben és annyiban lehet eltérni, amennyiben azt a Kbtv. és azzal összhangban meghozott egyéb jogszabályok kifejezetten megengedik. 4. A közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos vagy versenypárbeszéd lehet. A tárgyalásos eljárásra és versenypárbeszédre csak az esetben kerülhet sor, ha azt a Kbtv. kifejezetten megengedi. Az egyes eljárásokat a Kbtv. rendelkezései alapján, azt ott előírt szabályok szerint kell lefolytatni. 5. A Széchenyi TISZK a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátására állandó jelleggel működő külön önálló szervezeti egységet nem alakít ki. Ha a közbeszerzés tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága különleges szakértelmet igényel, vagy fokozott felelősséggel jár vagy egyébként bármely okból azt az eljárás megindításáért felelős igazgató célszerűnek találja, a közbeszerzés lebonyolítására polgári jogi szerződés útján t (külső résztvevőt) vonhat be. 6. Az eljárást megindító hirdetmény feladásáról, illetőleg a felhívás megküldéséről az 5. pont szerinti esetben külső résztvevő gondoskodik. Amennyiben ezzel ellentétes rendelkezés nincs, az un. szerkesztési díj megfizetése amennyiben a Széchenyi TISZK igazgatója az eljárás megindításakor a hirdetmény ellenőrzésének kéréséről dönt a Széchenyi TISZK-et, mint ajánlatkérőt terheli.

13 13 Az eljárást megindító felhívás, valamint a Kbtv. 17/C -a szerinti adatoknak a Széchenyi TISZK honlapján történő közzétételéről a kommunikációért felelős munkatárs gondoskodik. Az eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) általi ellenőrzését lehetőség szerint kérni kell. 7. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján a külső résztvevő a szerződő felek eltérő rendelkezése hiányában küldi meg az ajánlattételi felhívást az érintett szervezeteknek, illetve telefaxon, elektronikus úton vagy közvetlenül nyújtja be a Kbtv.-ben meghatározott módon az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetek nevéről, címéről, illetve a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. 8. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása, illetve megküldése a külső résztvevő illetve ha a külső résztvevővel kötendő szerződés ellenkezően rendelkezik, akkor a szakmai munkatárs feladata. 9. A kiegészítő tájékoztatást igénylő, illetve a konzultáción elhangzó kérdésekre adandó válaszok írásban történő elkészítése/rögzítése a szakmai kérdések vonatkozásában a szakmai munkatárs feladata, míg a közbeszerzési jogi kérdések megválaszolása a külső résztvevő feladata. A kiegészítő tájékoztatást igénylő, illetve a konzultáción elhangzó kérdésekre adandó válaszok írásban, az ajánlattevők, részvételre jelentkezők részére történő megküldése a külső résztvevő illetve ha a külső résztvevővel kötendő szerződés ellenkezően rendelkezik, akkor a szakmai munkatárs feladata. 10. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések, illetőleg az eljárás során az ezekkel kapcsolatban benyújtott hiánypótlások, egyéb Kbtv szerinti nyilatkozatok személyesen történő beadása esetén az eljárást megindító hirdetmény eltérő rendelkezése hiányában az iktatást végző adminisztrációs munkatárs átvételi elismervényt állít ki, amely tartalmazza az átadó, átvevő nevét, az ajánlat, részvételi jelentkezés átadás-átvételének időpontját (év, hó, nap, óra, perc). Az átvételhez szükséges iratminta elkészítése a külső résztvevő feladata. 11. A bármely módon érkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi, részvételi határidő lejártáig a megadott hivatali helyiségben őrzi az eljárást megindító hirdetmény eltérő rendelkezése hiányában az iktatást végző adminisztrációs munkatárs. 12. A közbeszerzési eljárások lefolytatásának általános menete A folyamat lépései A folyamatot végző (felelős) Határidő Közbeszerzési igény, szerződési stratégia, valamint a finanszírozási feltételek Gazdasági vezető meghatározása Közbeszerzési terv előkészítése az adott évre tervezett közbeszerzésekről Gazdasági vezető a költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15. napjáig Közbeszerzés értékének meghatározása Gazdasági vezető Értesítés a Kbtv. hatálya alá tartozásról a Közbeszerzések Tanácsa felé Döntés az eljárás megindításáról Kbtv. 8. (1) bekezdése szerinti előkészítő bizottság létrehozása és annak tagjainak megbízása

14 14 Kbtv. 8. (3) bekezdése szerinti bírálóbizottság létrehozása és annak tagjainak megbízása Bírálóbizottság munkájának irányítása, vezetése Bírálóbizottsági munkáról és eljárási eseményekről készített jegyzőkönyvek jóváhagyása, aláírása Javaslat igénybevételére (Kbtv. 9. és 11. -i figyelembe vételével) Döntés a igénybevételéről (Kbtv. 9. és 11. -i figyelembe vételével) Javaslat a Döntéshozó felé az eljárás fajtájára, az alkalmazandó eljárási rezsimre Döntés az Előkészítő Bizottság javaslata alapján, vagy ennek hiányában a lebonyolító ( ) az eljárás fajtájáról Közbeszerzési eljárás lebonyolítójának, műszaki ellenőrének kiválasztása, és az erre vonatkozó megbízási szerződés elkészíttetése Közbeszerzési eljárás lebonyolítására és műszaki ellenőrzésére vonatkozó megbízási szerződés előkészítése Eljárás ütemezésének kidolgozása Eljárás belső felelősségi rendjének és ütemtervének megállapítása Ajánlatkérési/részvételi dokumentáció tervezetének elkészítése Részvételi/ajánlattételi felhívás és a dokumentáció összeállítása azzal, hogy az ezek elkészítéséhez szükséges szakmai tartalmat az ajánlatkérő szakértőivel együtt biztosítja Szakmai igények alapján az ajánlati felhívás, valamint az elbírálási szempontok összeállítása Részvételi /ajánlati felhíváshoz szükséges műszaki dokumentáció elkészíttetése szükség szerint Műszaki leírás kidolgozása Tervezetek megküldése az irányadó jogszabályok szerint az ellenőrző szervek felé Közbeszerezési eljárást megindító hirdetmények kapcsolódó dokumentáció, valamint az összegezés jóváhagyása Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele Dokumentáció Kbtv. szerinti rendelkezésre állásának, ill. megküldésének biztosítása (ajánlatkérő döntése szerint.) Javaslat a hirdetmény/dokumentáció módosítására, a hirdetmény visszavonására, a részvételi jelentkezési, ill. az ajánlattételi határidő meghosszabbítására Bírálóbizottság Elnöke Bírálóbizottság Elnöke Gazdasági vezető Előkészítő Bizottság / illetve Gazdasági vezető Előkészítő Bizottság Előkészítő Bizottság szakmai testület közösen a val Előkészítő Bizottság szakmai testület / hivatalos közbeszerzési igénybevétele esetén

15 15 Döntés a hirdetmény vagy a dokumentáció módosításáról, a hirdetmény visszavonásáról, a részvételi/ajánlattételi határidő meghosszabbításáról Tájékoztatás adása együttműködve a Bírálóbizottsággal a részvételi jelentkezőknek/ ajánlattevőknek Eljárásban érkezett kérdések megválaszolása Eljárás bármely szakaszában érkezett kérdésekre adott válaszok jóváhagyása Bírálóbizottság összehívásának kezdeményezése Kiegészítő tájékoztatás kérése esetén a válasz jóváhagyása Konzultációk előkészítése és lefolytatása Eljárás dokumentálása, a benyújtott részvételi jelentkezések/ajánlatok nyilvántartása Bontási eljárás elvégzése Bontásról jegyzőkönyv készítése és Kbtv. szerint megküldése a jelentkezőknek, ill. az ajánlattevőknek Beérkezett ajánlatok/ részvételi jelentkezések előzetes vizsgálat alá vetése Pontosító kérdésekre vonatkozó válaszok, hiánypótlási felszólítás elkészítése Alkalmas ajánlattevők érvényes ajánlatainak értékelése Ajánlatok elbírálása Hiánypótlás a Kbtv. 83., ill nak megfelelően, a Bírálóbizottság javaslata alapján a hiánypótlási felhívás szerint Javaslat, hogy mely részvételi jelentkezések/ajánlatok érvénytelenek, illetve hogy van-e olyan szervezet, akit ki kell zárni az eljárásból Javaslattétel a Döntéshozó felé az ajánlatok/részvételi jelentkezések alkalmasságára, alkalmatlanságára, érvényességére, illetve esetleges érvénytelenségére, az eljárás eredményére/eredménytelenségére, továbbá az eljárásból kizárandó ajánlattevőkre/részvételi jelentkezőkre Javaslat a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására a Kbtv ban megfogalmazott körülmények fennállása esetén Döntés a Bírálóbizottság javaslata alapján arról, hogy mely részvételi jelentkezések/ajánlatok érvénytelenek, illetve, hogy van-e olyan részvételi jelentkező/ajánlattevő, akit ki kell zárni az eljárásból Részvételi jelentkezők/ajánlattevők Kbtv. 93. (1) bek. és a 116. (1) bek. szerinti tájékoztatása Döntés a kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakasz lezárásáról a Bírálóbizottság javaslata alapján Bírálóbizottság Bírálóbizottság Hivatalos közbeszerzési Bírálóbizottság / Hivatalos közbeszerzési igénybevétele esetén Bírálóbizottság Bírálóbizottság Bírálóbizottság Bírálóbizottság Bírálóbizottság Hivatalos közbeszerzési Kbtv.-ben előírtak szerinti határidőn belül döntést követő 5 (öt) napon belül

16 16 Döntés a Bírálóbizottság javaslata alapján az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetekről Javaslat döntéshozónak szakértő bevonására Javaslat eredménytelenség esetén további feladatokra Döntés meghozatala a Bírálóbizottság javaslata alapján az eljárást lezáró, nyertes szervezetről Eljárás eredményének kihirdetése Összegezés elkészítése Tájékoztatás a Kbtv. 97. szerinti esetben az ott leírtak szerint Részvételi szakasz eredményéről szóló összegezésnek a Kbtv (2) bek. szerint a Közbeszerzések Tanácsa részére történő megküldése Eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítése és határidőben való feladása a Kbtv. 98. szerint Szerződés aláírásra történő előkészítése az ajánlati felhívásban meghatározott időpontra Eljárás nyertesével megkötött szerződés aláírása, amelyet a Széchenyi TISZK vezetői ellenjegyeznek Bírálóbizottság Bírálóbizottság az ütemtervben megadott időpontban IX. AZ ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG 1. A Széchenyi TISZK a közbeszerzési eljárás előkészítésére, (eljárást megindító hirdetmények és dokumentációk elkészítésére) a Kbtv. 8. (1) bek. szerint Közbeszerzési Előkészítő Bizottságot hoz létre. Az Előkészítő Bizottság feladata és felelőssége: - javaslatot tesz a Döntéshozónak az eljárás fajtájára, az alkalmazandó eljárási rezsimre, - kidolgozza az eljárás ütemezését, - elkészíti az ajánlatkérési/részvételi dokumentáció amely tartalmazza az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívást - tervezetét, és a végleges változatát, - kidolgozza a műszaki leírást. X. A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG 1. A Széchenyi TISZK a közbeszerzési eljárás lefolytatására, (eljárási cselekmények kifejtésére) valamint az ajánlatoknak a Kbtv. 8. (3) bek. szerint elbírálására legalább 3 tagú bírálóbizottságot (Bírálóbizottság) hoz létre. A Bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy/testület részére. (A szakvélemény és döntési javaslat egy okiratba szerkeszthető.) 2. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásával, minősítésével, elbírálásának előkészítésével, így a Kbtv ban foglaltak alkalmazásával kapcsolatos feladatokat a Bírálóbizottság végzi.

17 17 3. A nem elektronikusan beadott ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásáról az ajánlatkérő köteles jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyvet a külső résztvevőnek kell elkészítenie, illetve öt napon belül meg kell küldeni az ajánlattevőknek/részvételi jelentkezőnek. A bontás nem nyilvános, azon a Kbtv. 80. (2) bek-kel összhangban: - az Ajánlattevők/Részvételi Jelentkezők, valamint az általuk meghívott, továbbá az Ajánlatkérő képviselői, illetve az általa meghívott és elfogadott, támogatás esetén a külön jogszabályban meghatározott személyek, illetve - a Bírálóbizottság tagjai lehetnek jelen. A bontáskor vizsgálni kell, hogy az ajánlatokat tartalmazó borítékok zártan, felbontatlanul kerülnek-e a bontást végző bizottság elé. Ajánlatot felbontani kizárólag a bontás időpontjaként közzétett időpontban lehet. A bontáson résztvevőkről jelenléti ív készül. Az ajánlatok bontásakor ismertetni kell: - a csomagolással kapcsolatos megállapítást, - az Ajánlattevő nevét, székhelyét, - a kért ellenszolgáltatás összegét, - a vállalt teljesítési határidőt, - valamint a Kbt. 80 -ban meghatározott adatokat. Amennyiben a bontás időtartama alatt, illetőleg a bontás lezárását követően ajánlat érkezik, akkor az elkésett ajánlatot át kell venni, az átvétel pontos időpontját (óra, perc) a bontási jegyzőkönyvben, vagy azt követően benyújtott ajánlat esetén, az átvételi elismervényen kell rögzíteni. A benyújtás időpontját a 180-as telefonszám Pontos idő felhívásával ellenőrizni, majd azt követően a bontási jegyzőkönyvben dokumentálni kell. Az elkésett ajánlatot főszabály szerint felbontatlanul kell az eljárási iratok között megőrizni. Amennyiben a csomagolásból nem derül ki a benyújtó szervezet kiléte, a Kbtv. 88. (1) bek. a) pont szerinti érvénytelenség megállapíthatósága, a benyújtó szervezet beazonosíthatósága érdekében a csomagolás felbontható. Az értékelés során az elkésett ajánlatot érvénytelennek kell tekinteni. A bontást követően az ajánlatok eredeti példányát a külső közbeszerzési szakértőnek, a másolati példányokat a bírálóbizottsági tagok részére át kell adni. Az eredeti példány az eljárás alapdokumentuma, így azt az eljárás lezárása után minden esetben a szakmai munkatárs őrzi meg. (Amennyiben a beszerzés több szakterületet érint, akkor a szakmai munkatársak megállapodása az irányadó.) A bontásra irányadó szabályok értelemszerűen alkalmazandók, illetve kiegészülnek a kétszakaszos eljárásra irányadó szabályokkal. 4. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálása során a Bírálóbizottság köteles megállapítani, illetve a döntéshozó felé javaslatot tenni az ajánlatok/részvételi jelentkezések alkalmasságára, alkalmatlanságára, érvényességére, illetve esetleges érvénytelenségére, továbbá az eljárásból kizárandó ajánlattevőkre a Kbtv. előírásainak megfelelően. 5. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A Bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén a tagok 50%-a, de legalább 3 fős bizottság esetén 2 fő jelen van. A Bírálóbizottság elnökének (akadályoztatása esetén a helyettesének) távollétében bizottsági ülés nem tartható.

18 18 A Bírálóbizottság mindazon kérdésekben többségi szavazással hoz döntést, amelyet jelen Szabályzat nem utal a Bírálóbizottság valamely tagjának kizárólagos felelősség és hatáskörébe. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő. A bizottsági munkában minden tagnak (beleértve az elnököt is) javaslattételi és szavazati joga van. 6. Amennyiben a bizottsági tagok személyes jelenléte nem indokolt, elektronikus ülést lehet tartani. Ez esetben a bizottság titkárnak megválasztott tagja, illetve ha az eljárásba bevonták, akkor a külső résztvevő az elnökkel történt egyeztetés alapján, illetve az elnök egyetértésével elektronikus úton megküldi az állásfoglalást igénylő kérdéseket a Bírálóbizottságba delegáltak részére. A bizottsági tagok írásban tesznek javaslatot, illetve közlik állásfoglalásukat, véleményüket. Az összesített javaslatokról a szakmai munkatárs/külső szakértő az elnök egyetértésével a tagokat tájékoztatja. Az elektronikus levelezéssel kapcsolatos teendőket a szakmai munkatárs/külső szakértő látja el. A Bírálóbizottság feladata és felelőssége: - az eljárás lefolytatása, - előkészíti és lefolytatja a konzultációkat, - jóváhagyja a kiegészítő tájékoztatás kérése esetén a választ, - elvégzi a bontási eljárást, - a beérkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket előzetes vizsgálat alá veti, - elkészíti a pontosító kérdésekre vonatkozó válaszokat, a hiánypótlási felszólítást, - a részletes vizsgálat során értékeli az alkalmas ajánlattevők érvényes ajánlatait, - a Kbtv. 8. szerint az ajánlatoknak a ok alkalmazását követő vagy ha ezen rendelkezések egyikét sem kellett a közbeszerzési eljárásban alkalmazni, az eljárást lezáró döntést megelőző 81. (3)-(4) bekezdése szerinti elbírálása. (A rendelkezés értelemszerűen alkalmazandó a kétszakaszos eljárásokban, az első részvételi és a második, ajánlattételi szakaszok lezárására.) - javaslattétel a Döntéshozó felé az ajánlatok/részvételi jelentkezések alkalmasságára, alkalmatlanságára, érvényességére, illetve esetleges érvénytelenségére, az eljárás eredményére/eredménytelenségére, továbbá az eljárásból kizárandó ajánlattevőkre/részvételi jelentkezőkre, - javaslatot tehet a döntéshozónak szakértő bevonására, - kétely felvetődése esetén vizsgálja az ajánlatok valóságtartalmát, - eredménytelenség esetén javaslatot tesz a további feladatokra, - felel a felhívásban, a dokumentációban és a Kbtv.-ben meghatározottakkal összhangban levő szakvélemény elkészítéséért. A Bírálóbizottság Elnökének feladatai és felelőssége: - irányítja és vezeti a Bírálóbizottság munkáját, - a bizottsági munkával kapcsolatban utasítást ad az elvégzendő feladatokra, kitűzi a határidőket, - bizottsági munkáról és eljárási eseményekről készített jegyzőkönyveket jóváhagyja és aláírja, - az egyes eljárási eseményeken (konzultáció, bontás, tárgyalás eredményhirdetés) képviseli az Ajánlatkérőt - 7. A bírálat A bírálatra és értékelésre a Kbtv i irányadóak. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálása kötelező. Kivétel, ha a közbeszerzés megkezdését követően előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott

19 19 lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a szerződéses kötelezettségek teljesítésére a Széchenyi TISZK nem lenne képes. Ebben az esetben az eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani, ennek tényét ki kell hirdetni. Az elbírálás során a Bírálóbizottság állapítja meg: - az ajánlattevők/részvételi jelentkezők alkalmasságát, alkalmatlanságát, - az ajánlatok/részvételi jelentkezések érvényességét, érvénytelenségét, - a kizárást. Érvénytelen ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket nem lehet értékelni. 8. Hiánypótlás Hiánypótlás szükség esetén több alkalommal az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítható. A hiánypótlási felhívásban a megállapított hiányosságokról, illetőleg a hiánypótlási határidőkről egyidejűleg közvetlenül írásban tájékoztatni kell az összes ajánlattevőt. A Bírálóbizottság köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlást követően benyújtott ajánlati/részvételi jelentkezési példányok tartalma megegyezik-e az eredeti ajánlat/részvételi jelentkezés tartalmával. Eltérés esetén, vagy ha a hiánypótlást nem teljesítették, kizárólag az eredeti példányt lehet figyelembe venni. A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak, de a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani: a) a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek; b) ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a szakmai ajánlatot sem lehet módosítani, kiegészíteni; c) a hiánypótlás során az ajánlattevő új közös ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát; d) a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a 88. (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen. Ennek során figyelembe kell venni, hogy az ajánlati biztosíték nem azonos a róla szóló irattal. A hiánypótlásra irányadó szabályok értelemszerűen alkalmazandók, illetve kiegészülnek a kétszakaszos eljárásra irányadó szabályokkal. A hiánypótlási felhívásra, illetve egyéb intézkedésre érkezett iratok, válaszok vizsgálata során az eredeti ajánlat/részvételi jelentkezés vizsgálatára előírt módon kell eljárni. 9. Az ajánlatok értékelése Az ajánlatok értékelése az előre elfogadott értékelési rendszer alapján történik. Az ajánlatok összehasonlítása során a nem egyértelmű ajánlattevői adatok, információk, közlések tekintetében a hiánypótlást követően, pontosító kérdést kell megfogalmazni. A pontosító kérdés tényéről a többi ajánlattevőt egyidejűleg írásban tájékoztatni kell.

20 20 Az ajánlatokat a Bírálóbizottság az ajánlatok bontását követően a lehető leghamarabb, de a felhívásban meghatározott határidőn belül kiértékeli. Az értékelési határidő indokolt esetben az ajánlattevők értesítésével meghosszabbítható. 10. Döntési javaslat Az értékelés eredményére vonatkozó döntési javaslatot a Bírálóbizottság készíti el és terjeszti be a Döntéshozónak. A döntési javaslatnak a beszerzéssel kapcsolatos valamennyi lényeges információt tartalmaznia kell annak érdekében, hogy a döntéshozó megalapozott döntést hozzon. Ennek megfelelően tartalmaznia kell: - a beszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó tájékoztatást, - a beérkezett ajánlatokra vonatkozó elemzést, - az alkalmatlan ajánlatokra vonatkozó megállapítást és javaslatot, - az érvénytelen ajánlattevőre vonatkozó megállapítást és javaslatot, - kizárásra vonatkozó megállapítást és javaslatot, - az értékelés eredményét, - a Bírálóbizottság javaslatát az eljárás eredményére, - eredménytelenségi javaslat esetén a megismételt eljárás szükségességére, fajtájára vonatkozó javaslatot és indoklást, esetleg javaslatokat további szükséges intézkedésekre. A szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni a kétszakaszos eljárásokban.

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről 1. számú melléklet /2007. sz. önk. rendelet Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET Előzmény Az Ajánlatkérő a ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0112 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ónodon tárgyú projektjében

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009.

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat. közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat. közbeszerzési eljárás lefolytatására Eseti Közbeszerzési Szabályzat közbeszerzési eljárás lefolytatására Nyúl Községi Önkormányzat a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Hatályos: március 28.

Hatályos: március 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 28. GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárásaiban résztvevő

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. XI. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat 2008. szeptember 18. napján lép hatályba, a Szabályzatban foglaltakat

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata 35 Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 36 HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Heves Megye Közgyűlése a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 157/2008. (IX. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

197/2010. (XI. 18.) MÖK

197/2010. (XI. 18.) MÖK 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Közbeszerzési tudnivalók 2011.

Közbeszerzési tudnivalók 2011. Közbeszerzési tudnivalók 2011. A közbeszerzés A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA igazgató P.H. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény közbeszerzési

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 15. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA 53/2009. (IV. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: - A Kbt. előírásai szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások során a Társaság Gyula Város Önkormányzata

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 19/2011 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésén

Részletesebben

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 5-i ülésére! Készítette: Katáné Pergel Ágnes Beszerzési Irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2006.(I.31.) rendelettel módosított. 10/2004(XI.24.) rendelete. A közbeszerzés szabályairól

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2006.(I.31.) rendelettel módosított. 10/2004(XI.24.) rendelete. A közbeszerzés szabályairól Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2006.(I.31.) rendelettel módosított 10/2004(XI.24.) rendelete A közbeszerzés szabályairól Nagyhalász település Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától ÖNKORMÁNYZATA 1/9. oldal /2015. (X..) SZ. HATÁROZATA A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM 2015 Hatályos: 2015.11.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 Általános bevezető A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM,

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2013. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2013.

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 7/2012. (II.3.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2012.06.20.) 2. oldal Lakitelek Önkormányzat

Részletesebben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben sz. K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben számú példány Érvényes: visszavonásig Készítette: Dr. Papp István Beosztás: ügyvéd Dátum: 2010. 05. 25. Aláírás: Ellenőrizte:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Székkutas Községi Önkormányzat Székkutas BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. március 29. napjától 2. oldal I. A BESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA 1. A szabályzat célja,

Részletesebben

Kibocsátó képviseletében:

Kibocsátó képviseletében: 2/2016. számú szabályzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. -ban foglalt kötelezettség alapján a közbeszerzési eljárások belső, részletes szabályainak meghatározására

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályos: 2015. július 30-tól Jóváhagyta: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012 BÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2653 Bánk, Hősök tere 11. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012 2011. november hó 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

Gombai Polgármesteri Hivatal

Gombai Polgármesteri Hivatal Gombai Polgármesteri Hivatal 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 433-927 Fax: (29) 433-894 e-mail: hivatal@gomba.hu 271/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat melléklete A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog, Város Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: A Dorogi Városüzemeltetési

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata. Fejezet. Bevezető rendelkezések

Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata. Fejezet. Bevezető rendelkezések A szabályzat célja Herend Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata I. Fejezet Bevezető rendelkezések A közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) megalkotásának

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző évi közbeszerzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző évi közbeszerzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző 2016. évi közbeszerzési terv Az előterjesztést figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16.

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16. - Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés 2010. április 16. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012.

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012. a a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre Érvényes: 2012. május 03 tól Tartalomjegyzék I. fejezet A beszerzési szabályzat célja, hatálya... 3 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek...

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szajol Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szajol Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013. 2 Szajol Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdés alapján

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. 1 Balatonakarattya Község Önkormányzata közbeszerzési értékhatár alattibeszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 1. A szabályzat célja A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Sásd Város Önkormányzata,

Részletesebben

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA 1., A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2016 BEVEZETÉS Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására 4/2. sz. melléklet Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

TISZA-TAVI SPORTHORGÁSZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TISZA-TAVI SPORTHORGÁSZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TISZA-TAVI SPORTHORGÁSZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. 5350 Tiszafüred, Gábor Áron út 2/a. Telefon/Fax: +36 59 352 273 E-mail: hegedus.gabor@sporthorgasz.eu,

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat alapján Egységes szerkezetben a 250/2015. (VI. 30.) és 691/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozatokkal

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013.

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. Elfogadva 13/2013/KGY (II. 27.) határozattal Az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVlll. törvény

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1..

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1.. Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő

Részletesebben

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV Bököny, 2009. április 15. 1 TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 4 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA...

Részletesebben

2. A képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

2. A képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Iktatószám:151/2017/U1 Tárgy: új közbeszerzési szabályzat elfogadása Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! A jogszabályi változások miatt szükségessé vált Szatymaz Községi

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést előkészítette: - Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Mellékletek: Szabályzat tervezet 10. napirendi pont E - 183 Előterjesztés

Részletesebben

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 2.f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Készítette: Közigazgatási Igazgatósága

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja 2. Irányadó jogszabályok, dokumentumok 3. Alapelvek 4. A Szabályzat hatálya 5. Értelmező rendelkezések

Részletesebben