Közbeszerzési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közbeszerzési Szabályzata"

Átírás

1 melléklet a képviselő-testület 1/2012.(I. 12.) határozatához Hegykő Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Varga Tamás, közbeszerzési tanácsadó - 1 -

2 A Képviselő testület a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény végrehajtására a következő határozatot hozta: I. Fejezet Általános rendelkezések 1 A szabályzat célja, személyi és tárgyi hatálya A Szabályzat célja, hogy rögzítse Hegykő Község Önkormányzata közbeszerzéseivel kapcsolatos feladatokat. Meghatározza a közbeszerzési eljárás előkészítésének szakszerű, hatékony és egyben jogszerű lefolytatásának, belső ellenőrzésének rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét. A Szabályzatot a Kbt. és más vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell alkalmazni. E szabályzat hatálya alá tartozik Hegykő Község Önkormányzata, valamennyi költségvetési intézményének, közalapítványának beszerzései, (továbbiakban ajánlatkérő), amennyiben azok értéke eléri vagy meghaladja a hatályos jogszabályokban, illetve jelen szabályzatban meghatározott értékhatárokat. 2. A szabályzat hatálya alá tartozó beszerzések (1) A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése. (2) Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. A nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó beruházás esetén árubeszerzésnek minősül az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése is az ajánlatkérő részéről. (3) Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: a) a Közbeszerzési törvény mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése - 2 -

3 együtt; c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése. (4) A szolgáltatás-megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. Ha a szerződés több - egymással szükségszerűen összefüggő - közbeszerzési tárgyat foglal magában, a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni. Szolgáltatás megrendelésének minősül az a szerződés, amelynek tárgya a (2) és a (4) bekezdése szerinti a tárgy egyaránt, és a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés értékét. 3. A beszerzési értékhatárok és a közbeszerzésekkel kapcsolatos közös szabályok (1) E szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzések vonatkozásában a beszerzési érfékhatárokat a hatályos Közbeszerzési törvény, valamint az éves költségvetési törvény határozza meg. (2) Az ajánlatkérő köteles: - a költségvetési év elején, legkésőbb a költségvetési év április 15. napjáig a jegyző a képviselő-testület által jóváhagyott éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít jelen szabályzat 2. számú melléklete szerint az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv nyilvános, melyet a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére meg kell küldeni. - a költségvetési év kezdetét követően haladéktalanul, de legkésőbb minden év április 15. napjáig előzetes összesített tájékoztatót köteles készíteni a tv. bekezdésekben meghatározott értéket meghaladó, adott évre tervezett beszerzésekről és azt hirdetmény útján köteles közzétenni. - az éves beszerzésekről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzések Tanácsának. A közbeszerzések vonatkozásában hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele nem kötelező, az ajánlatkérő szükség szerint dönt annak igénybevételéről, amennyiben a beszerzés azt megkívánja. Közbeszerzési szakértő a Kbt. rendelkezései szerint köteles eljárni, felügyelve a verseny tisztaságát, az ajánlattevők esélyegyenlőségét és az ajánlattevők egyenlő elbánásmódban való részesítését. A Szabályzat (2.) pontjában meghatározott terv, tájékoztató és összegzés elkészítése az Önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik, aki az illetékes munkatársak közreműködésével készíti el azokat, majd az Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjeszti elfogadásra. A képviselő-testület a benyújtásra kerülő dokumentumokat annak megfelelősége esetén hagyja jóvá. A Polgármester hatáskörébe tartozik annak megállapítása, hogy az adott beszerzés vonatkozásában közbeszerzési szakértő igénybevétele szükségeltetik vagy sem. Köteles megvizsgálni, hogy az ajánlatkérő eljárásban résztvevő szereplői kellő jogi, közgazdasági és - 3 -

4 műszaki jártassággal rendelkeznek a közbeszerzési eljárás lefolytatásához, és a felelősségteljes döntési javaslat kidolgozásához, meghozatalához. A Közbeszerzési Szakértő alkalmazását, annak javadalmazását az Önkormányzat Képviselő Testülete hagyja jóvá. II. Fejezet A közbeszerzések lefolytatásának eljárási és felelősségi szabályai 4. A Közbeszerzési Bizottság (1) A közbeszerzési eljárás előkészítése: az eljárást megindító hirdetmény, felhívás, illetve a dokumentáció előkészítése, ajánlatok értékelése, és a döntésre vonatkozó javaslat meghozatala a 6 főből álló Közbeszerzési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) feladata. Az Önkormányzatnál a 6 tagú Közbeszerzési Bizottság (továbbiakban Bizottság) vezetője az alpolgármester; tagjai a Képviselő-testület által delegált személy(ek), aki(k) a pénzügyi szakértelmet biztosítja/ják; a jegyző, aki a jogi szakértelmet biztosítja; és a a közbeszerzési tanácsadó, aki a közbeszerzési szakértelmet biztosítja. Indokolt esetben a Bizottság ülésére tanácskozási joggal meghívást kap a beszerzés tárgya szerinti munkatárs, aki a szakmai szakértelmet biztosítja; továbbá építési beruházásoknál a külső bonyolító, ennek hiányában a műszaki ellenőr, ha megbízási szerződése erre is kiterjed. A Bizottság a munkáját ülésein fejti ki. Az ülés határozatképes, ha azon legalább a Bizottság tagjainak 2/3-a megjelent. Az ülésre minden esetben meg kell hívni a döntéshozó polgármestert. A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az elhangzottak lényegét és a döntési javaslatokat. Határozathozatalhoz a jelenlévők többségének szavazata szükséges. A Bizottság tagjai az ajánlatok bontása előtt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek. A nyilatkozat mintáját a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Bizottság tagjai kötelesek az ajánlatok bírálatában személyesen részt venni, rendkívüli esetben helyettesítésükről gondoskodni, melyet előzetesen be kell jelenteniük a döntéshozónak. A bizottsági tagok kijelölésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a Bizottság munkájában a pénzügyi, jogi, közbeszerzési és szakmai szakértelem biztosított legyen. A Bizottság kiemelt feladatai: - Javaslatot tesz a közbeszerzés becsült értékére; - Javaslatot tesz az előzetes összesített tájékoztató összeállítására és gondoskodik közzétételéről; - Javaslatot tesz a döntéshozónak a közbeszerzési eljárás fajtájának meghatározására; - Előkészíti az ajánlati, részvételi felhívást, dokumentációt és a bizottsági jóváhagyást követően gondoskodik a közzétételről; - Részt vesz az ajánlatok felbontásában, erre meghívja a Kbt. 80. (2) bekezdés szerint a részvételre jogosultakat és jegyzőkönyvet készít az ajánlatok bontásáról, melyet megküld az összes ajánlattevőnek; - Kiadja szükség esetén a hiánypótlási felhívást, gondoskodik a számítási hiba kijavításáról; - Gondoskodik az ajánlatok értékeléséről, kiállítja a bírálati lapokat; - Javaslatot tesz az érvénytelen ajánlatok és a közbeszerzési eljárás eredménytelenségének megállapítására; - 4 -

5 - Elkészíti az ajánlatokról az írásbeli összegzést; - Gondoskodik az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntés kihirdetéséről, a kihirdetésen jelen nem lévő ajánlattevők értesítéséről; - Tárgyalásos eljárásban részt vesz a tárgyaláson, melyen jegyzőkönyv felvételéről gondoskodik; - Bonyolítja az előzetes vitarendezési eljárást; - Gondoskodik az eljárás eredményének közzétételéről; - Szükség esetén gondoskodik a szerződés módosításáról; - Intézkedik a szerződés teljesítéséről készült tájékoztató közzététele céljából. A Bizottság vezetője, vagy az általa a Bizottság tagjaiból kijelölt személy(ek) írásos szakvéleményt készít(enek) a döntéshozó polgármesternek. Bizottság tagjai és a tanácskozási joggal részt vevők összeférhetetlenségre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot kötelesek tenni az eljárásban való részvétel megkezdése előtt rendszeresített nyomtatványon. Az eljárásban résztvevő személyek a birtokukba került üzleti titkokat nem szolgáltathatják ki, kivéve, ha azt jogszabály kötelezővé teszi. 5. Az eljárásban résztvevők felelősségi köre (1) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során, illetve az eljárás más szakaszában az alábbi felelőségek kerülnek meghatározásra: (2) Bizottság szakmai összetételének és működésének biztosítása Felelős: polgármester (3) Éves közbeszerzési terv összeállítása Felelős: jegyző (4) A közbeszerzési szabályzat évenkénti felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása (5) Statisztikai összegzés összeállítása és feladása Felelős: jegyző (6) Az ajánlati felhívás jóváhagyása Felelős: Képviselő-testület (7) Rendelkezésre álló forrás igazolása Felelős: jegyző (8) Az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségének ellenőrzése és ellenjegyzése (9) Szakmai anyag termékspecifikáció összeállítása, szakmai igények megfogalmazása Felelős: a tárgy szerinti szakmai vezető (10) Döntési javaslat összeállítása Felelős: Bizottság többségi határozat alapján, az ellenszavazó nem felel ha a szakmai véleményt írásban rögzíti és átadja a döntéshozó polgármesternek A polgármester akkor felel, ha a döntési javaslatot nem fogadja el (11) Az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről tájékoztató összeállítása és feladása közzététel céljából (12) Szerződés előkészítése aláírásra (13) Előzetes vitarendezési eljárás bonyolítása (14) Szükség esetén ajánlatkérő képviselete a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve a Bíróság előtt (15) Szerződés teljesítése, szerződésmódosítás kezdeményezése Felelős: alpolgármester (16) Szükség esetén a szerződés módosítás elkészítése - 5 -

6 (17) A szerződés teljesítéséről és a szerződés módosításáról tájékoztató összeállítása és feladása közzététel céljából (18) Nyilvánosság feltételeinek biztosítása Felelős: jegyző Az eljárásban részt vevő személyek - így a Közbeszerzés Bizottság tagjai is - a közbeszerzési törvényben szabályozott anyagi felelősségük mellett kötelesek feladatukat teljesíteni. 6. A beszerzési érték meghatározása (1) A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). (2) A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy' építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek a) beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor (kivéve az építési beruházás becsült értéke, amelynek megállapításakor a több év alatt megvalósuló építési beruházás esetében a teljes beruházásért járó ellenszolgáltatást kell számítani), b) beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá c) rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. (3) Tilos e fejezet megkerülése céljából az egyes beruházási, fejlesztési és felújítási feladatokat, melynek rendeltetése azonos vagy hasonló, az adott költségvetési éven belül részekre bontanig (4) A fentiekben meghatározottak szerint az Ajánlatkérő képviseletében a Bizottság a felelős a beszerzés értékének olyan irányú meghatározásáért, mely a Kbt. rendelkezéseinek való megfelelőséget és intézkedéseket eredményezik. A Bizottság feladata továbbá a beszerzés értékének meghatározását követően az anyagi fedezet rendelkezésre állásának vizsgálata. A Közbeszerzési Bizottság feladata a Polgármester beruházásra vonatkozó pénzügyi és műszaki előterjesztését követően az eljárást megindító döntés meghozatala. 7. A közbeszerzési eljárás előkészítése, adminisztráció (1) A közbeszerzési eljárás előkészítése a Közbeszerzési Bizottság döntése alapján a jegyző feladata. A közbeszerzési eljárás előkészítése alatt értendő: az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, beruházási program és beszerzési javaslat elkészítése, a közbeszerzés becsült értékének ismételt meghatározása, a közbeszerzési eljárás megválasztása és az azt megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció előkészítése. (2) A közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden eseményt írásban dokumentálni kell és az összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig meg kell őrizni

7 A jegyzőkönyveket, hiánypótlási felhívásokat, értesítéseket, tájékoztatókat, hirdetményeket telefaxon kell elküldeni az elküldést igazoló adási napló csatolása mellett. Rendkívüli esetben az irat elküldhető en, ez esetben az elküldést egyidejűleg más, visszaigazolható formátumban is meg kell tenni. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek melléklete a Bizottság tagjai által egyénileg jóváhagyott szakvélemény, mint bírálati lap. A döntési javaslat elfogadását, vagy az azzal ellentétes bizottsági tagi véleményt írásba kell foglalni. (3) Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az önkormányzat nevében a polgármester, és a Képviselő Testület gyakorolja. 8. A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyekre, szervezetekre vonatkozó szabályok: Összeférhetetlenségi okok (1) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció tervezetének elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személveknek - illetőleg szervezeteknek - megfelelő a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési (jogi), pénzügyi- és műszaki szakértelemmel kell rendelkezniük. (2) Az ajánlatkérő nevében eljáró - illetőleg az eljárásba bevont szervezet akkor felel meg az (1) bekezdés szerinti követelménynek, ha a tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetőleg a szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a szervezet javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki az (1) pontban megjelölt szakértelemmel együttesen rendelkezik. (3) A közbeszerzési eljárás előkészítése- a felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba nem vonható be a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet), illetőleg az olyan személy vagy szervezet, aki illetőleg, amely a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll: b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottságának tagja; c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik; d) az a)-c) pont szerinti személv hozzátartozója. (4) Nem kell alkalmazni a (3) bekezdést. ha az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személlyel vagy szervezettel a (3) bekezdés a)-d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként vagy alvállalkozóként. (5) A közbeszerzési eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába bevont bármely személy vagy szervezet a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó. (6) Ha az ajánlatkérő nevében valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol érdekelt gazdálkodó szervezetben, az ajánlatkérő nevében e személv vagy hozzátartozója nem járhat el a közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy az eljárás más szakaszában, kivéve, ha az érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként vagy alvállalkozóként. (7) Ha a (3), (5) vagy (6) bekezdést megsértették, az eljárás további részében nem lehet - 7 -

8 ajánlattevő vagy alvállalkozó a (3) bekezdés hatálya alá tartozó, vagy az ott felsorolt személyekkel, szervezetekkel a (3) bekezdés a)-d pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet, az (5) bekezdés szerinti személy vagy szervezet, illetőleg a (6) bekezdés szerinti érdekelt gazdálkodó szervezet. (8) Az (5) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn azzal a személlyel vagy szervezettel szemben, aki vagy amely a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó építészeti vagy egyéb műszaki tervdokumentáció elkészítésében részt vett. (9) Az ajánlatkérő nevében a jegyző köteles meggyőződni arról, hogy az összeférhetetlenség a fentiekben foglaltak szerint nem áll fent, az ajánlatkérő részéről az eljárás előkészítésében és lebonyolításában és döntéshozatalban részt vevők, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt egyéb személyek vagy szervezetek írásban nyilatkoztak a szabályzat 1. számú melléklete szerint hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség. A nyilatkozatot tevők írásban kötelezettséget vállalnak arra, hogy az eljárás során tudomására jutott információkat annak elvárhatósága szerint titkosan kezelik. 9. Döntéshozó: polgármester A beérkezett ajánlatokat a Közbeszerzési Bizottság átvizsgálja, véleményezi, majd javaslatot tesz a Polgármester, mint Döntéshozó számára. A bizottság feladata az első két ajánlattevő sorrendjének megállapítása. A Döntéshozó a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Polgármester. A Polgármester a Képviselő-testületet a Közbeszerzési eljárásokat lezáró döntésről utólagosan tájékoztatja. 10. A belső ellenőrzés rendje A közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos belső ellenőrzés rendjét ajánlatkérő önkormányzat belső ellenőrzési szabályzata tartalmazza. 11. Árajánlatkéréssel megvalósuló beszerzések Árajánlatkéréssel kell megvalósítani mindazokat a beszerzéseket, amelynek értéke nem éri el a közbeszerzési eljárás értékhatárát, de értéke meghaladja a nemzeti közbeszerzési eljárás értékhatárának 50%-át. Ajánlattételre legalább 3 ajánlattevőt kell felkérni határidőtűzéssel. A felkérésnek tartalmaznia kell a beszerzés tárgyát, a beszerzendő mennyiséget és a műszaki tartalmat, továbbá az ajánlattevő alkalmasságára vonatkozó kitételt és az ajánlat érvényességi követelményeit. A felkérésnek részét képezi a részletes szerződéses feltételek is. Ajánlatkérő az árajánlat bekérésével egyidejűleg megadja a bírálat módszerét és az esetleges bírálati szempontokat. Annak az ajánlattevőnek az ajánlatát lehet elfogadni, aki a szerződés teljesítésére alkalmas és ajánlata egyéb szempontból is érvényes. Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet az ajánlattevők egyidejűleg megkapnak. Az ajánlatok bírálatát a Bizottság végzi, és döntési javaslatot terjeszt a polgármester elé. A döntésről az ajánlattevőket tájékoztatni kell, az eljárás nyertesével a szerződést 8 napon belül meg kell kötni. 12. Záró és vegyes rendelkezések (1) Jelen szabályzat január 1-től lép hatályba s annak visszavonásáig érvényes. A szabályait az ezt követően indult beszerzések vonatkozásában kell alkalmazni

9 (2) E szabályzat alapján létrejövő szerződések aláírására a polgármester, távollétében az általa kijelölt alpolgármester jogosult, s a szerződés szükségessége a jegyző ellenjegyzése. Jelen szabályzatot a Képviselő-testület 1/2012.(I. 12.) határozatával jóváhagyta és visszavonásig érvényes. Hegykő, január 12. polgármester jegyző - 9 -

10 1. számú melléklet Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat Alulírott (név nyomtatottan) nyilatkozom, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011 évi CVIII. Törvény 24 foglalt összeférhetetlenség személyemre vonatkozólag nem áll fenn, vagyis a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel: a) munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állok, b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vagy felügyelő bizottságának tagja nem vagyok, c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel nem rendelkezem, d) nem vagyok az a-c. pont szerinti személy hozzátartozója. Tudomásul veszem, hogy jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatban tudomásomra jutott információk mással nem közölhetők, a tárgyalásokon elhangzottak nem hozhatók nyilvánosságra. Mindezek megtartását anyagi és erkölcsi felelősség figyelembe vétele mellett vállalom. dátum Aláírás:. születési hely, idő:.. állandó lakcím:

11 2. számú melléklet KÖZBESZERZÉSI TERV Hegykő Község Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága a 2011 év vonatkozásában a közbeszerzési tervet az alábbiakban hagyta jóvá: AJÁNLATKÉRŐ I. SZAKASZ: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárások (építési beruházás esetén). II.1.2) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások (árubeszerzés esetén) II.1.3) Szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások (szolgáltatásmegrendelés esetén) ---- III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ajánlatkérő előleget nem fizet, a vállalkozók teljesítés ellenében nyújthatnak be rész és végszámlát, melyet az ajánlatkérő 30 napon belül átutalással egyenlít ki. III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok)

12 Az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. rendelkezéseiben meghatározott kizáró okok hatályai alá. III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság Az ajánlattevő rendelkezzék pozitív mérlegeredménnyel, kiegyensúlyozott gazdálkodással, tőkeerős és likvid vállalkozói képet mutasson. III.2.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az ajánlattevő rendelkezzék a beszerzés megvalósításához szükséges gépekkel, eszközökkel és kapacitással, referenciái tükrözzék a magabiztos és megbízható vállalkozásba adás feltételeit. III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben) Szükség szerint az alvállalkozó is feleljen meg az alkalmassági feltételeknek. IV. SZAKASZ: ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK IV.1) AZ ELJÁRÁS TÁRGYA ÉS TÍPUSA. IV.1.1) BÍRÁLATI SZEMPONTOK (A) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy: (B) Az összességében legelőnyösebb ajánlat IV.1.2) Az eljárás megindításának várható időpontja

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

2003. évi XXIV. törvény

2003. évi XXIV. törvény 2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról1 A közpénzek

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok A Felügyelőbizottság

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben