DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember

2 TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott Mintatantervek Záróvizsga tételsor; Szakdolgozat Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez 2005/2006. őszi félévi Tantárgyfelosztás Tantárgyleírások Szabadon választható tantárgyak

3 Ápoló Szak Szakfelelős: Dr. Bodolay Edit egyetemi docens Szakfelelős-helyettes: Papp Katalin főiskolai docens Ápolási Tanszék vezetője: Dr. Szerafin László főiskolai docens Elméleti Egészségtudományi Tanszék vezetője: Dr. Kalapos István főiskolai tanár Oktatóink: Kulja András főiskolai adjunktus Siket Adrienn főiskolai adjunktus Csákiné Dudás Enikő főiskolai tanársegéd Molnár Mónika főiskolai adjunktus Szabó Zoltán főiskolai adjunktus Törő Viktória diplomás ápoló Részállású oktatók: Dr. Szerafin László főiskolai docens Dr. Diószeghy Péter főiskolai docens Vízvári László főiskolai docens Oktatásszervező: Marcsinák Róbertné Adminisztrátor: Belus Csabáné

4 Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Az ápolás az egészség- és a társadalomtudományok körébe tartozó tevékenység. Az elméletek, a készségek és gyakorlatok köre rendkívül tág. Az ápolás, mint foglalkozás egyedülálló, mert a betegek és családjuk már fennálló, vagy még csak fenyegető egészségi

5 problémáikra adott reakciót humánus és holisztikus módon dolgozza fel. Az ápolás, mint hivatás a kezdetektől fogva a társadalom egészségügyi szükségleteinek kielégítésére szolgál. Az egészségesek egészségét meg kell őrizni, a betegeknek pedig kényelmet, gondoskodást, megnyugvást kell nyújtani. Az ápolás egyre inkább emberbaráti tevékenység, amely egyidős az emberiséggel. Az ápolás célja a betegnek és annak családjának nevelése, valamint megsegítése abban, hogy érett személyiséggé váljanak. Az ápolónak különböző szerepei, funkciói vannak az ápolás során, egyszerre ápol, dönt, védelmez, irányít, megnyugtat és kommunikál. Az ápolást csak a résztvevők elhivatottsága teheti hivatássá. Előzmények A 9o-es évek elején a szakmai tudásszint lemaradása szükségessé, az államformaváltozás pedig lehetővé tette Magyarország számára is az Európához való felzárkózást, mely magába foglalja az egészségügy olyan irányú reformját, amelyben az ápolás nyugati standardjai érvényesülnek. Az alapvető standard a holisztikus szemlélet, mely szerint az egyént, mint egyszerit, egyedit és megismételhetetlent kell szemlélni. Cél az egészségorientált oktatás, kreatív gyakorlat biztosítása, melyet problémaorientáltság jellemez. Magasan qualifikált, szakszerű ellátást nyújtani tudó szakemberek képzése, akik részt vesznek a megelőző, a gyógyító és a rehabilitációs munka folyamataiban. Ezen Európai ajánlásokat figyelembe véve indult az 1993/94-es tanévben mintegy 12 évvel ezelőtt a DEBRECENI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM keretében egészségügyi főiskolai képzés formájában a Diplomás Ápoló Szak levelező, majd nappali tagozaton is. Európai Uniós normák Alapvető standardok: - Holisztikus szemlélet - Egészségorientált oktatás - Kreatív gyakorlat - Problémaorientált oktatás - Magasan qualifikált, szakszerű ellátást nyújtani tudó szakemberek képzése - Részvétel a megelőző, a gyógyító és a rehabilitációs munka folyamataiban Képzésünk curriculuma 1993-ban az Európa Tanács ajánlásait figyelembe véve 4600 órában került kidolgozásra. A diplomás ápolóképzés célja

6 A magyar egészségügy megváltozott követelményeinek megfelelő, a holisztikus ápolástudományt és gyakorlatot magas szinten művelő, etikusan érzékeny, tudományosan képzett felsőfokú végzettségű szakember képzése. A képzés lényeges követelménye a hivatáshoz tartozó általános értelmiségi feladatokra való felkészítés; a hallgatók váljanak képessé értékek teremtésére és közvetítésére, igényeljék a szűkebb és tágabb közéleti tevékenységben való alkotó részvételt. A diplomás ápoló tanulmányai eredményes befejezése után klinikai, illetve alapellátási területen főiskolai színvonalú egészségügyi szakismeretekkel, korszerű gyakorlati felkészültséggel és általános műveltséggel rendelkezik. Tudásuk révén az ápolás elméletének és tudományának fejlesztésével tökéletesíthetik az ápolást-gondozást. Ki a diplomás ápoló? A diplomás ápoló olyan főiskolai végzettségű szakember, aki az államilag előírt képzési programot teljesítette és diplomáját országos nyilvántartásba, vették. Kibővült kompetencia köre az ápolás területén. Szaktudása alapján a gondjaira bízottak szomatikus-pszichés-szociális ápolásánakgondozásának tervezését, szervezését, kivitelezését, értékelését és az ápolás dokumentációját végzi. Önálló felelősséggel kiemelt szakápolási feladatokat is végez. Részt vesz az oktatásban, ápolási teamek irányításában és a tudományos kutatásban. Képzésünkről A kezdeti három éves főiskolai képzést az 1997-es tanévtől 4 éves képzési idejű váltotta fel ban az ország többi diplomás ápoló képzéseinek curriculumait egyeztetve egységes tantervet állítottunk össze. A tanterv az önállóan, illetve teamekben saját felelősséggel dolgozó ápoló képzését szolgálja az európai normáknak is megfelelő négy éves képzési idő alatt. A hallgató saját kompetenciáján belül képes lesz az egészségügy bármely területén önállóan dolgozni. A képzés gyakorlatorientált, az elméleti és gyakorlati órák aránya %. Nyíregyházán a Diplomás Ápoló Szak levelező tagozatos képzéssel 1993-ban, a nappali képzés 1999-ben indult. A magyarországi diplomás ápoló szak tantervének kidolgozásában és fejlesztésében aktívan részt vett Dr. Doris M. Modly Ph.D., a Clevelandi Egyetem professzorasszonya, aki többször tett látogatást főiskolánkon, és vendég-előadóként oktatók és hallgatók számára továbbképzést tartott ban az elsőként államvizsgázó diplomás ápoló hallgatók vizsgaelnöki tisztét látta el ben a szakon belül a Nosocomiális fertőzések felügyelője elnevezésű diplomára épülő betétlapos képzés indult, mely országos szakmai hiányt pótol, és az országban jelenleg az egészségügyi főiskolai végzettségű szakemberek számára első ilyen képzés. Szakunk részt vett a Népjóléti Minisztérium és a PHARE program keretében induló mentorképzésben. Napjaink másik új innovációs lehetősége a kreditrendszer az oktatás tárgykörén belül. A kreditrendszerű oktatás a 2002/2003-as tanévvel indult a szakon, amely a hallgatók számára a párhuzamos képzési lehetőséget adja. A DEBRECENI EGYETEM Egészségügyi Főiskolai Kar Diplomás Ápoló Szakán felismertük e kihívásokat, változtatási lehetőségeket és e gondolat jegyében elkészítettük a Diplomás Ápoló Szak új mintatantervét. Az első 3 félévben történik a közös alapú kötelező

7 tárgyak oktatása az egészségtudományi szakokon így: a mentőtiszt-diplomás ápoló -védőnő szakokon. Ezt követően a szakoknak megfelelően külön utakon folytatódik a képzés. Meghatározott előtanulmányi feltételek teljesítése után léphet be a hallgató a következő kurzusra. A diploma megszerzéséhez szükséges kreditszám 240, melynek összegyűjtése a 77/2002 (IV.13.) Korm.rendelet alapján az alábbiak szerint ajánlott a hallgatóknak. A kötelező tárgyak esetében a 2002-ben kezdett hallgatóknak 206 kredit, a 2003-ban kezdett hallgatóknak 202 kredit megszerzését írja elő a kreditrendelet. A kötelező tárgyakon túl kötelezően választható tárgyakat is tartalmaz a kredit tanács ajánlása. Itt elsősorban kisklinikumokat, illetve társadalomtudományi tárgyakat ajánljuk fel, mint lehetséges alternatíva. A kötelezően választható tárgyaknál 22 illetve 26 kredit értékben kell a hallgatónak választani. A kötelezően választható tárgyak meghirdetésénél egyrészt a szak olyan ismeretanyagot kínál elsajátításra, amely a diplomás ápoló szak kötelező tantárgyi ismereteit elmélyíti, ill. a szakkal kapcsolatos szélesebb körű ismereteket biztosit. A szabadon választható tárgyak esetében a szakosodási iránynak megfelelő tárgyakat ajánlunk. A diplomás ápoló szakon 12 kredit értékben szabadon választható tárgyakat lehet felvenni. Szabadon választható tantárgy lehet a DE EFK-n, a DE bármely karán ill. más felsőoktatási intézményben meghirdetett bármely tárgy, melynek regisztrálását (tekintettel az előtanulmányi rendre, ill. a hallgatói létszámra, ill. speciális gyakorlati képzési igényre) a felsőoktatási intézmény elfogadja. Alapozó tárgyak Szakmai tárgyak Társadalomtudományi tárgyak Kötelező Kötelezően választható Szabadon választható % % % 240 Tanév Évfolyam létszámok Oklevelet szerzők száma Nappali Levelező Nappali Levelező A hallgatói létszám az adott évben I. évfolyamot kezdő hallgatói létszámot mutatja

8 A szak 2004/2005. oktatási év tavaszi szemeszterében hallgatóinak létszáma Évfolyam Nappali tagozat Levelező tagozat I. 38 fő 168 fő II. 23 fő 178 fő III. 23 fő 176 fő IV. 31 fő 127 fő Összesen 115 fő 649 fő Összesen 764 fő A szak 2005/2006. oktatási év őszi szemeszterében hallgatóinak létszáma Nappali Levelező tagozat tagozat Állami finanszírozott Költségtérítéses Összesen I.évfolyam II.évfolyam III.évfolyam IV.évfolyam Összesen Összesen 816 Végzett hallgatóink hivatásukat ápolási osztályon, belgyógyászati, sebészeti, pszichiátriai osztályokon, szülészet-nőgyógyászati osztályokon, rehabilitációs osztályon, valamint egészségnevelőként gyakorolják. A kórházi osztályokon diplomás ápolóként és szakoktatóként dolgoznak, ami annyit jelent, hogy 3 műszakban beosztott tanulókkal, főiskolai hallgatókkal a gyakorlatban ismertetik meg az ápolás tudományát, osztályos munkájuk maradéktalan elvégzése mellett. Külföldi kapcsolataink Hallgató- és oktatócserére, közös projektek kidolgozására, tantervünk folyamatos továbbfejlesztésére irányul. Együttműködési szerződés keretében 1995 óta a finnországi Oulu Polytechnic, Kajaani Polytechnic és 1996 óta a szlovákiai Jessenius Faculty of Medicine Comenius University in Martin állnak szoros kapcsolatban a Diplomás Ápoló Szakkal. Rendszeres hallgatócserék keretében folyamatos kapcsolatot tartunk fenn partnereinkkel. Ez tanévente kb. 5-6 hallgatócserét jelent, akik elsősorban szakmai gyakorlati követelményeiket teljesíthetik ezzel a lehetőséggel áprilisában 2 cseh hallgatót fogadtunk 4 hetes szakmai gyakorlatra. Külföldi kapcsolatunk kibővült Ceske Budejoviče South Bohemia University Faculty Health and Social Studies (Csehország), Hainburg (Ausztria) és Pottendorf (Ausztria) Idősek Otthonával tavaszi szemeszterében 2 hallgató (Bódi Gábor és Jánócsik Enikő III.évf.

9 nappali tagozat) Csehországban (Ceske Budejoviče), 2 hallgató (Silling Ibolya és Kovács Helga III.évf. levelező tagozat) Finnországban (Kajaani), 2 hallgató (Gonda Mariann és Burket Linda III.évf. nappali tagozat) Ausztriában (Pottendorf) töltötte szakmai gyakorlatát októberében az Ápoló Szakra külföldi vendégek jelezték érkezésüket, 2 oktató Oulu University Olainen Polytechnic-ről, 1 oktató Heinola Polytechnic (Finnország), 4 ápoló a pottendorfi Idősek Otthonából (Ausztria) Rendezvényeink Oktatóink rendszeresen részt vesznek a Magyar Ápolástudományi Társaság (Siket Adrienn - vezetőségi tag) és a Magyar Ápolási Egyesület rendezvényein is. Papp Katalin az Egyesület felkérésére részt vett egy négy országot magába foglaló idősek ápolását tanulmányozó nemzetközi projektben. A projekt címe: Toward Active Old Age 2003 novemberében ünnepelte az Ápoló Szak megalapításának 10 éves jubileumát, ez alkalomból rendezett tudományos ülésen a szak oktatói és több végzett hallgató tartott előadást, több mint 200 vendég előtt április 26-án 6 norvég vendéget fogadtunk a Halmstad University School of Social and Health Sciences intézetből, akik kapcsolat felvételi szándékkal érkeztek, partner-kereső körúton voltak Közép-Európában április között a Főiskolai Kar 15 éves Jubileumi rendezvénye alkalmából 3 finn, 4 cseh vendégoktató vezetett két szabadon választható kurzust hallgatóink számára. Konferencia - részvételek február 28. ETNA - Modena, Olaszország Papp Katalin, Siket Adrienn március: Gyógyászati segédeszköz ellátás, Betegápolás-Gondozás-Rehabilitáció, VI. Országos Szakmai Kongresszus, Bükkfürdő Dr. Lukácskó Zsolt, Siket Adrienn Előadást tartott: Siket Adrienn április 7-9.: ACENDIO Konferencia - Szlovénia, Bled Papp Katalin, Siket Adrienn április : Népegészségügyi Társaság (NET) Konferencia, Szeged Bodó Barnabásné, Dr. Fábry Adrienn, Siket Adrienn

10 2005. április : Quo vodis zdaravotnice? - Szlovákia, Presow Papp Katalin, Törő Viktória Előadást tartott: Papp Katalin április : II. Debreceni Belgyógyászati Napok Papp Katalin, Dr. Fábry Adrienn, Bodó Barnabásné Siket Adrienn, Törő Viktória Előadást tartott: Papp Katalin május : Adria-Alpok Határmenti Konferencia, Keszthely Dr. Fábry Adrienn, Siket Adrienn május : Theory and research in Nursing - Szlovákia, Martin Kulja András, Papp Katalin, Siket Adrienn Előadást tartott: Kulja András, Papp Katalin, Siket Adrienn A gyakorlati oktatás A gyakorlati oktatás színvonalát biztosítja több ápolástani demonstrációs terem, laboratórium. A Jósa András Megyei Kórházzal, valamint a Debreceni Egyetem klinikai egységeivel megkötött együttműködési szerződés keretében a kórház által biztosított gyakorlati helyszínek megfelelnek a főiskolai oktatás színvonalának. Cél: a régió nagy kórházaival további együttműködési szerződés kialakítása, mely lehetővé teszi az egyre növekvő hallgatói létszám mellett a gyakorlati képzés kiterjesztését. Nemcsak évközi, hanem nyári gyakorlatokon is részt vesznek 2004-től az I. évfolyamos diplomás ápoló szakos hallgatók. A gyakorlatok helyszínei a Jósa András Megyei Kórház Nyíregyháza (Idegsebészet, Traumatológia, III-IV. Belgyógyászat), DEOEC Debrecen (I.sz. Belklinika, Szívsebészeti Klinika) és a Kenézy Gyula Kórház Debrecen. A gyakorlati oktatás színvonalát biztosítja főiskolánkon kialakított ápolástani, demonstrációs szaktanterem. A demonstrációs szaktanterem felszereltségét tekintve megfelel a főiskolai ápolóképzés gyakorlati követelményeinek. A klinikai demonstrációs egység célja: A demonstrációs egység által lehetőség nyílik a hallgatóknak a holisztikus ápolástudomány elsajátítására, ezáltal az ápolást a gyakorlatban magas szinten, tudományos képzettséggel művelhetik. Tudásuk végén az ápolás elméletének, tudományának és gyakorlatának fejlesztésével tökéletesíthetik az ápolási ellátást. Önálló felelősséggel kiemelt szakápolási feladatokat is végeznek. A demonstrációs képzés gyakorlatorientált. A demonstrációs terem célja a hallgatókban kialakítani az ápolással, gondozással kapcsolatos helyes szemléletet.

11 Demonstrátori kimutatás Évek I. félév II. félév 2004/2005 2fő 2003/2004 2fő 2002/2003 2fő 2fő 2001/ /2001 Tudományos Diákkör A hallgatóknak lehetőségük van főiskolai és egyetemi szintű kutatási projektekben részt venni, mely munkák segítséget nyújtanak a minél magasabb szintű szakdolgozat elkészítésében, illetve TDK-versenyeken való sikeres részvételben. A szak hallgatói által benyújtott tudományos diákköri munkák Évek A benyújtott TDK dolgozatok száma Az intézményi Az országos TDK TDK konferenciára konferenciára Helyezést elért dolgozatok száma Az intézményi TDK konferenciára Az országos TDK konferenciára 2004/ / / / / A Diplomás Ápoló Szakon készült TDK munkák 2005 márciusában: Bilánszki Béláné: Menopauza szindromához kapcsolódó pszichés problémák Dobiné Mikó Csilla: A malignus eredetű fájdalmak és csillapítása Majoros Erzsébet: Egészségfejlesztés nemzetközi, országos és helyi szinten Milóné Bodnár Mónika: Nővérek és a kiégés kapcsolata Tógyerné Csík Julianna: Peritoneális dialízis, mint hatékony vesepótló eljárás Vincze Mihályné: Minőségbiztosítás az indikátorok és protokollok alkalmazásával Olajosné Szelkó Katalin: A szociális helyzet és a tbc Sz.Sz.B. megyében című TDK munkájával résztvett a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar által rendezett Jubileumi TDK Konferencián.

12 Tudományos kutatási, fejlesztési munkák 2002 tavaszán a Jósa András Megyei Kórházzal együttműködésben megalakult az ápoláskutatási munkacsoport. Ez egy olyan együttműködési lehetőség, amely összefoglalva jeleníti meg az ápolással kapcsolatos befejezett, jelenlegi és tervezett kutatási sémákat. Ennélfogva maga is folyamatosan változik. Rendszeres munka eredményeképpen az aktuális tennivalókat és kutatási prioritásokat naprakészen tartalmazza. Céljai: - Kutatási szellem kialakítása a hallgatókban - Szemléletváltás - Az egészségre vonatkozó ismeretek fejlesztése és az egészség megőrzése az egész élet során - Az egészségi problémával és rokkantsággal küzdő ember ellátása - Fokozni az egyének képességét arra, hogy hatékonyan reagáljanak az aktuális, vagy potenciális egészségi problémákra "Az olyan szakmai tudományágban, mint az ápolás az ismeretanyag és tudás azért a végső célért jön létre, hogy a szakmai gyakorlatban alkalmazható legyen. Ezért cserébe az ápolásnak, mint szakmának feladata az, hogy képezze művelőit és tegye őket felelőssé a kutatási eredmények felhasználásáért a napi gyakorlatban. A konceptuális ápolási modell, hogy átfogó irányítást adjon a gyakorlat, a képzés és a kutatás számára. A tudományos ismerethalmaz, széles körű konceptualizációnkból alakul ki, azaz ápolási perspektívánkból, az ápoláselmélet fejlesztésén és a kutatáson keresztül. Az elmélet és a kutatás ad alapot az értelmes ápolási gyakorlathoz. Az ápolóképzés közvetítőkapocsként működik, és felkészíti a gyakorlati szakembereket, akik le tudják fordítani az ápolástudományt releváns gyakorlatra, és felkészíti a kutatóápolókat is, akik továbbfejlesztik a tudományos ismerethalmazt." (Fitzpatrick, J.J. és Ford, E.B.) A főállású oktatókon kívül kórházi oktatók biztosítják az elmélet és gyakorlat összhangját. Így válik lehetővé az ápolói munka és a képzés filozófiájának biztosítása. Az ápolói munka filozófiája: Az ápolási munka olyan hivatás, amely egyedülállóan ötvözi a tudományt és a művészetet. Az ápolói munka feltétele a fejlett empátiás készség, etikus magatartás, teamekben való közreműködés, szervezés, vezetés, irányítás, önképzésben és továbbképzésben való részvétel.

13 Intézményfejlesztési terv Célunk a diplomás ápoló - mint legmagasabb végzettségű ápolási szakember - presztízsének emelése, szaktudásuk folyamatos fejlesztése, diplomára épülő szakosodások kidolgozása, karrier lehetőségük biztosítása. Az itt végzett szakemberek váljanak képessé tudományos tevékenység megvalósítására. Kutatás jellemzői (A SZAK TUDOMÁNYÁGÁBAN) A Szak hivatott a tudományos munka, a kutatás kijelölésére, melyek a következők: - azonosítani a beteg egyén szükségleteit, amelyeket leghatékonyabban ápolással és gondozással lehet kielégíteni, - a kliens fizikai, szellemi, értelmi, szociális szükségleteinek megfelelő szakszerű általános és speciális ápolást nyújtani, - szakszerűen dokumentálni az ápolási folyamat minden szakaszát, - a rutin laboratóriumi vizsgálati anyagok vétele, tudja az eredményeket analizálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, - az ápoló kompetencia körébe tartozó gyógyszerelési esetekben önállóan dönteni, a házi patika gyógyszerkészletét felülvizsgálni, - koordinálni a multidiszciplináris együttműködést a kliens, család, közösség érdekében.

14 Infrastrukturális feltételek

15 A kurzusok oktatásához szükséges infrastrukturális (technikai, laborok, eszközök, gyakorló iskolai helyek, egyéb) ellátottság. Az infrastruktúra elemei közül (a hallgatói létszám emelkedéséhez mérten) jól ellátott az intézmény oktatási helyiségekkel, gyakorló helyekkel (a gyakorló helyek közül a klinikai oktatási egységek akkreditáltak. Eszközállományunkat elegendőnek tartjuk, a könyvtári szolgáltatás a könyvállomány szempontjából fejlesztésre szorul, valamint a számítógépparkunk folyamatos fejlesztést igényel. Tantermek, előadótermek, laboratóriumok és eszközellátottságuk, műhelyek, gyakorlóhelyek Az Ápoló szak hallgatóinak felkészülését a főiskolai A és B előadótermek segítik, ahol az elméleti előadások, gyakorlati órák folynak. A tantermek oktatástechnikailag (tévé, video, vetítővászon, írásvetítő) megfelelően felszereltek, a hallgatók kényelmét maximálisan kielégíti. Levelező tagozatos hallgatóink a magas évfolyam létszám miatt az elmúlt 3 évben az intézményen kívüli bérelt előadó teremben kerültek elhelyezésre. A terem oktatástechnikai felszereltségét a kar biztosít otta, a hely komfort fokozata megfelelő volt. A hallgatók intézményen belüli gyakorlatainak megvalósítását az alábbi laboratóriumok, szaktantermek segítik. Mikrobiológiai laboratórium: 22 férőhelyes, öltözővel, előkészítő szobával, dolgozószobával és raktárhelyiséggel ellátott. A laboratórium rendelkezik 2 db termosztárral, 1db analóg videokamerával és monitorral ellátott mikroszkóppal, autoklávval, centrifugával, mérleggel, vízfürdővel, ph-mérővel, rázókészülékkel és steril fülkével, illetve más kisebb értékű munkához szükséges eszközzel. Morfológiai laboratórium: 30 db mikroszkóp segíti a szövettani gyakorlatok levezetését, különböző anatómiai bemutató eszközök és részletes anatómiai modellek teszik lehetővé a színvonalas anatómiai gyakorlatok megtartását. Megtalálható még a laboratóriumban 2 db nagyképernyős tévé készülék, video, és mikroszkóp color videokamera. Ápolástani szaktanterem: a szaktanterem kialakításakor fő szempont volt, hogy a tantermi körülmények hasonlítsanak az ápoló munkaterületeihez (pl.: vizsgálóhelyiség, beteg kórterem, nővér dolgozó) és biztosítsák a hallgatók számára optimális körülményeket. A tanterem berendezése (bútorzat) és eszközökkel történő felszerelése során, figyelembe vettünk minden olyan törvényi előírást, amelyek az ápolók munkáját, eszközhasználatát szabályozzák, ezáltal a hallgatóknak lehetőségük van elsajátítani azon eszközök használatát, amelyekkel későbbi munkájuk során találkoznak (pl.: Doppler készülék, vérnyomásmérő, vércukormérő, vizeletvizsgálathoz szükséges eszközök, mindennapos betegellátás eszközei, diagnosztikus eljáráshoz szükséges eszközök stb.). Biztosítjuk a különböző nyomtatványok megismerését, kitöltésének gyakorlását, lehetőség van oktatófilmek megtekintésére. Az elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazását segítik különböző szimulátorok, mint például a katéterezési szimulátor, vérvételi szimulátor, emlő- és here önvizsgálat elsajátítását segítő eszközök stb. Csecsemő gondozási szaktanterem: vizesblokkal ellátott, a gyakorlati képzésre alkalmas eszközökkel és bútorokkal rendelkező helyiség. Fő bútorait az otthoni gyermekszoba alapberendezését adó pólyázók, kiságyak, tároló szekrények, fürdetési eszközök,

16 mérlegasztalok és mérlegek adják. A ápolóhallgató az egészséges csecsemő gondozási szaktantermében megtanulja az újszülött fogadásának és elhelyezésének legideálisabb lehetőségeit, az alapvető gondozási műveleteket (fürdetés, pelenkázás, öltöztetés, a csecsemő fogása, tartása, testméretek ellenőrzése, stb.), valamint a szoptatást. A gyakorlati tevékenységet készség szintjén elsajátítsa. A hallgatók megismerik, megtanulják a korszerű gondozási eszközöket, felszereléseket, azok helyes használatát, a higiénés követelményeket és alkalmazzák a gondozáshoz kapcsolódó nevelési feladatokat. számítástechnikai, oktatástechnikai és könyvtár ellátottság, stb. Számítástechnika: Hálózati felszereltség: A főiskola optikai kábellel csatlakozik a Nyíregyházi Főiskolához, melyen keresztül az országos gerinchálózatra kapcsolódik. Ilyen módon biztosított az intézmény számára a gigabites adatátviteli sebesség. A főiskola rendelkezik 6db szerverrel, melyek a következő funkciókat látják el: Mail-szerver A főiskola levelezési szervere, melynek használatára mind az oktatók, mind a hallgatók jogosultak. Web-szerver Az oktatási intézmény webes elérését teszi lehetővé, valamint ezen a gépen üzemel a főiskola DNS szervere is. Log-szerver A nagyobb biztonság érdekében a különböző szerverek által készített log-fájlok tárolása ezen, a külön erre a célra létrehozott szerveren történik Tűzfal Vírustámadások és hálózati betörések ellen nyújt védelmet, valamint lehetővé teszi az internet-hozzáférés korlátozását az intézményen belül. Ez a biztonság és a teljesítmény növelése miatt fontos. Belső Windows szerver - Ez funkcionál domain-szerverként. Ez a szerver felügyeli a hallgatói gépek használatának jogosultságát. Belső Linux szerver - Oktatási célokat szolgál szintén, amely szintén tartománykezelőként funkcionál. A hálózat megfelelő üzemeltetése érdekében az intézmény rendelkezésére áll még 9 db Cisco switch, 2 db hub és egy Cisco pix - fizikai tűzfal is. Oktatási célú felszereltség: A főiskola 5 db hallgatói gépteremmel rendelkezik. Ebből 3db 20 fős gépterem, a másik kettőt pedig 13 db gép alkotja. Mindegyik gépteremben található 1 db lézernyomtató, illetve 2 gépteremben szkenner is. A géptermekben oktatás zajlik, minden szak informatikához kapcsolódó óráját az igényeknek megfelelő géptermek valamelyikében tartják. Lehetőség van a hallgatók számára, hogy használják a géptermeket, és egyénileg gyakoroljanak bennük. A gépterem használatához érvényes felhasználói névre és jelszóra van szükség. A szak valamennyi oktatója rendelkezik az irodájában saját számítógéppel, illetve irodánként egy nyomtatóval, esetenként szkennerrel is. Szakonként különböző számú hordozható számítógép áll az oktatók rendelkezésére az általuk tartott előadások magasabb színvonalon történő megtartásának érdekében. Általános célú felszereltség: A főiskola könyvtárának olvasótermében elhelyezésre került 4 db számítógép, amelyek a hallgatók rendelkezésére állnak a könyvtár nyitvatartási ideje alatt. A leggyakoribb tevékenységek, melyekre a hallgatók ezeket a gépeket használják, a szakdolgozatírás, házi dolgozatok elkészítése, prezentációk készítése, illetve anyaggyűjtés az internetről a fent említett feladatok valamelyikéhez. Az intézményben működik egy úgynevezett Neptun-terem, amelyben a hallgatók a Neptun tanulmányi rendszerhez kapcsolódó feladataikat végezhetik el.

17 Oktatástechnika: A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara, Oktatás Fejlesztési Csoportja 2003 óta létezik az A épület 114 es irodájában (132-es mellék). A megnövekedő hallgatói létszám és az új technológiai elvárások miatt hozta létre a Kar a csoportot. Az igények kielégítésére a csoport humánerőforrása 2 fő, végzettségük: informatikus, technikus. Mind a két fő rendelkezik alapfokú videofilm készítő, szerkesztői ismeretekkel. Az irodában található egy néma szoba, ami tiszta hangfelvételek, szakkommentátori, oktatófilmek készítésére alkalmas. A jelenlegi technológia az irodában nagy teljesítményű számítógép (p Mhz, 1 Gb RAM) + egy canopus DVstrom2pro márkájú digitalizáló kártyával van kibővítve, ami különböző filmhordozókat képes digitalizálni DVD, SVCD, VCD formátumba. A filmek konvertálása, editálása, vágása az Adobe Premier 6.5 szoftverrel történik. A filmek készítésére SONY profi DXF-801CE DV és egy fél profi DSR-PD170P mini DV kameránk gondoskodik. Továbbá az oktatási segédanyagok, filmekhez szükséges digitális fényképek létrehozásáról egy SONY DSC-F828 profi fényképező gondoskodik. Az oktatási segédanyagok bemutatáshoz szükséges technikai hátteret tudjuk biztosítani, mint például diavetítők, írásvetítők, videofilm, notebook-os vetítés, terem hangosítás Az oktatási segédanyagok elkészítésében és sokszorosításában mind technikai, mind szakmai segítséget nyújtunk. Színes papíralapú oktatási anyagok nyomtatása Xerox DCCS 50-es fénymásolóval valósul meg. A csoport technikai háttere képes még DVD, CD, VHS, Audio kazetták sokszorosítására is. A főiskola minden termében található írásvetítő, vászon, televízió. Az 1-es számú (nagy) előadó terem hangosítása a jelenleg legjobb termek közé sorolható. Könyvtár: A DE-EFK Könyvtárának gyűjtőköre a főiskolán oktatott szakok szakirodalmi igényének megfelelően van meghatározva. Téma szerint a következő tudományterületek irodalmát gyűjti a könyvtár: orvos- és egészségtudomány, pszichológia, informatika, számítástechnika, szociológia, szociális ellátás, jog, szépirodalom, nyelvkönyvek. Dokumentumtípus szerint könyvekre, folyóiratokra, szakdolgozatokra, elektronikus adathordozókra (CD, CD-ROM) videokazettákra terjed ki a gyűjtőkör. Nyelvi megoszlás szerint az állomány magyar, angol, német, latin nyelvű dokumentumokból áll. a szak elvégzéséhez szükséges idegen nyelvi követelmények teljesítésének feltételei Idegen nyelvi labor nem áll rendelkezésre, de a szak elvégzéséhez szükséges idegen nyelvi követelmények teljesülnek. Személyi feltételek: az idegen nyelvi lektorátuson 13 főállású nyelvtanár végzi az oktatást (10 fő Nyíregyházán, 3 fő Debrecenben). Tárgyi feltételek: jól felszerelt szakkönyvtár, szakkönyvek, számítógépterem, a főiskola által biztosított tantermek. a hallgatói tanulmányok eredményes elvégzését segítő szolgáltatások, juttatások, a biztosított taneszközök (tankönyv, jegyzet ellátás, stb.) Egészségügyi Főiskolai Karon: Nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzési formában résztvevő hallgatóink közül a kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtó hallgatók pályázhatnak Köztársasági Ösztöndíjra, a

18 kiemelkedő sport- és kulturális tevékenységet nyújtó hallgatók, valamint kiemelkedő közéleti tevékenységet folytató hallgatóink pénzbeli támogatásban részesülnek. Hátrányos anyagi helyzetű hallgatóink pályázat alapján rendszeres szociális támogatásban, egyszeri szociális segélyben részesülnek, valamint az Esélyt a tanulásra Közalapítvány által nyújtott támogatásra pályázhatnak. Akik szakmai tudásukat hazai, illetve külföldi tanulmányutakon, konferenciákon való részvétellel igyekeznek gyarapítani, szélesíteni lehetőségünk van utazási, részvételi és egyéb költségeikhez segítséget nyújtani. Azok a hallgatók, akiknek kollégiumi felvételi kérelmét elutasítja a Kollégiumi Bizottság, havonta lakhatási támogatásban részesülnek. Nappali tagozatos hallgatóink tanulmányi átlagától függően rendszeres tanulmányi ösztöndíjban részesülnek, valamennyi nappali tagozatos hallgató félévente egy alkalommal tankönyv- és jegyzettámogatásban részesül. Ha a hallgatót állandó lakóhelye szerinti önkormányzata Bursa Hungarica Ösztöndíj keretében támogatni tudja, úgy az intézmény az önkormányzati támogatás összegének megfelelő havi összeget utal a hallgató részére. A helyi önkormányzatok további támogatásokat nyújtanak felsőoktatási intézményben tanulmányokat folyatatók részére. Az államilag finanszírozott képzési formában résztvevő levelező tagozatos hallgatóink diákigazolványt igényelhetnek, sikeres nyelvvizsga letétele után a befizetett vizsgadíjuk visszautalásra kerül. a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos adminisztráció feltételei Neptun hallgatói nyilvántartási rendszer: a kreditrendszer adminisztrációs feladatait a Debreceni Egyetem 2002 őszétől a Neptun 2000 ETR (Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer) látja el. A rendszer naprakész információkat ad mind a hallgatói adatokról, mind a képzéssel kapcsolatos tanulmányi adatokról. A hallgatói felhasználók számára a Neptun Hallgatói modul szolgáltatásai intézményen belül és intézményen kívül is igénybe vehetők. A programnak létezik Delphi-s kliens és Web-es kliens verziója is. Diák Tanácsadó Iroda működtetése, szolgáltatásai: az egyetemi és kari szabályzatokkal kapcsolatos rendszeres tájékoztatás, a mintatantervek lehetőségeinek bemutatása a hallgatóknak orientáció, a regisztrációs hét zökkenőmentes lebonyolításának támogatása, segítséget nyújt az egyéni tanulmányi rend kialakításához, párhuzamos képzéssel, más intézményben történő tantárgyfelvétellel kapcsolatos információadás, fogadóórák tartása, segítségnyújtás a Neptun kreditalapú hallgatói nyilvántartási rendszerben való eligazodáshoz. A tanácsadói feladatokat a szakok képviselői (egy-egy főállású oktató) látják el. Kar, illetve HÖK bizottságok, testületek A Hallgatói Önkormányzat képviselői részt vesznek a főiskola testületeinek, bizottságainak munkájában, véleményt nyilváníthatnak, maximálisan képviselheti hallgató társainak érdekeit. az oktatás egyéb, szükségesnek ítélt feltételei A kollégiumi élet meghatározó szerepet játszik a főiskolai hallgatók nagy részének mindennapjaiban. A kollégium sajátos lehetőségeit kihasználva kapcsolódik a Főiskola oktatási-nevelési tevékenységéhez, a kollégiumi demokrácia kialakításával és formáinak fejlesztésével. A HÖK-re alapozva felkészíti a hallgatókat a demokratikus közéleti tevékenység gyakorlására, ápolja és továbbfejleszti a szakmai és a kollégiumi hagyományokat, tanulási, művelődési, testedzési és szórakozási lehetőséget biztosít. A kollégium széleskörű és sokrétű kapcsolatai pozitívan befolyásolják nem csak az ott élő, hanem a főiskola minden hallgatójának életét.

19 Infrastruktur ális elemek Morfológiai laboratórium Mikrobiológiai tanterem Ápolástani szaktanterem Mentőtiszt szaktanterem Számítógépes szaktanterem Könyvtár szaki állománya Oktatás technikai eszközök Csecsemőgond ozási szaktanterem Mennyiségi megítélés nincs kevés elegen dő x x x x x x x jól ellátott x bősége s Színvonal béli megítélés elavult elfogad megfel ható elő x x x x x x színv onala s x x nemzetk özi szintű

20 36/1996. (III. 5.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított évi LXXX. törvény ának c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Az egészségügyi felsőoktatásban alapképzésben egyetemi és főiskolai végzettség szerezhető. 2. (1) Az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak általános képesítési követelményeit e rendelet 1. számú melléklete, az egyetemi szintű alapképzési szakok sajátos képesítési követelményeit a 2. számú melléklete, míg a főiskolai szintű alapképzési szakok sajátos képesítési követelményeit a 3. számú melléklete tartalmazza. (2) Az egészségügyi szakoktató szak képesítési követelményeit külön jogszabály tartalmazza. 3. (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőző időszakban a) a főiskolai szintű intézetvezető szakot a szakterületet irányító miniszter megszüntette; b) a főiskolai szintű - egészségügyi védőnő szakon, - diétás nővér szakon, - közegészségügyi-járványügyi ellenőr szakon szerzett képesítések - azok sorrendjében január 15. napjától a végzettség szintje szerint a szakterületet irányító miniszter által módosított, alább felsorolt főiskolai szintű szakokon szerzett képesítésekkel egyenértékűek: - védőnő szak, - dietetikus szak, - közegészségügyi-járványügyi felügyelő szak. (2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt szakokon kiadott oklevelek az azokban foglalt végzettség szintjének, illetve szakképzettségnek felelnek meg. 4. (1) E rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. (2) Az e rendelettel meghatározott képesítési követelmények rendelkezéseit az évi tanévben az első évfolyamokra, a következő években pedig fokozatosan a magasabb évfolyamokra kell alkalmazni. 5. Az e rendeletben meghatározott általános orvostudományi szak, fogorvostudományi szak, gyógyszerésztudományi szak képesítési követelményei a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. -ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaznak: a) a Tanács 93/16/EGK irányelve az orvosok szabad mozgásáról és az oklevelek kölcsönös elismeréséről; b) a Tanács 78/687/EGK irányelve a tagállamoknak a fogorvosok tevékenységére vonatkozó jogszabályainak az összehangolásáról; c) a Tanács 85/432/EGK irányelve a tagállamok meghatározott gyógyszerészi tevékenységekre vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról; d) a Tanács 81/1057/EGK irányelve, az orvosok, általános ápolók, fogorvosok és állatorvosok okleveleinek, végbizonyítványainak és bizonyítványainak kölcsönös elismeréséről, mely a 75/362/EGK, 77/452/EGK, 78/686/EGK és 78/1026/EGK irányelveket egészíti ki.

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Mentőtiszt szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszámok Kötelező tantárgyak 1. Ápolástan szakmai gyakorlat 1 2. Belgyógyászati ismeretek 2 3. Eset-rohamkocsi gyakorlat

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

A Neumann János Középiskola és Kollégium Pedagógiai programja

A Neumann János Középiskola és Kollégium Pedagógiai programja A Neumann János Középiskola és Kollégium Pedagógiai programja 010 3300 Eger, Rákóczi út 48. tel.: (36) 536-070 fax: (36) 35-311 www.nejanet.hu Neumann János Középiskola és Kollégium 1. VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY 1 Tartalom oldalszám Kötelező tantárgyak 4 1. A szülészeti nőgyógyászati osztály berendezése, műszerei...5 2. Az egészségügyi ellátás

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket!

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! LAPUNK XVI. évfolyam 1. szám 2015. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! Kitüntetettjeink

Részletesebben

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4.

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. 1 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben,

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben, LAPUNK XV. évfolyam 3. szám 2014. december Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM Ünnepi köszöntő Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: Bemutatkozik

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

SZERZŐK. Szerkesztés ifj. Csonka Pál Caritas Pécs / Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

SZERZŐK. Szerkesztés ifj. Csonka Pál Caritas Pécs / Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány GONDOZÁS-KÉPZÉS Házi segítségnyújtás területén dolgozó gondozók képzése helyi egészségügyi kezdeményezések keretében Leonardo da Vinci Partnerségek projekt KÉPZÉSI KÉZIKÖNYV 1 SZERZŐK Ezen Képzési Kézikönyvet

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben