A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 4."

Átírás

1

2 A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 4.

3

4 A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 4. Debrecen, 2009

5 A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 4. Szerkesztőbizottság: Bene János, Krankovics Ilona, Mónus Imre, Pozsonyi József, Szabadi István Korrektor: Veress Zsófia HU ISSN E számunk megjelentetését Stephen Beszedits (Toronto) és Szirmay Gábor támogatása tette lehetővé Közleményszámaink a honlapokon az interneten is olvashatók. Kiadja: A Tiszántúli Történész Társaság 4026 Debrecen, Déri tér 1. Levelezési cím: 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 1. Tel.: 52/ semsey@enternet.hu Felelős kiadó: Pozsonyi József Nyomdai előkészítés: Dallos Csaba Nyomta a Kapitális Kft., Debrecen Felelős vezető: Kapusi József

6 Tanulmányok Bodnár Mónika Serényi kultusz és ennek tárgyi emlékei Putnokon Az előzmények: Putnok és a Serényiek Putnok, ez az egykor Gömör megye déli részén, napjainkban Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi határán fekvő település egy része az Orlayak révén került a Serényi család tulajdonába, akik bírták azt egészen a második világháború végéig. Gróf kisserényi Serényi András (1630 körül fordulóján) első felesége, báró galántai Esterházy Mária Magdolna ( ) halálát követően vette feleségül báró karvai Orlay Borbálát, Putnok és Dédes úrasszonyát. A házasságkötésre közötti időszakban került sor. 1 Borbála szülei karvai Orlay András és Révay Anna-Mária, testvére a kuruc vezérré lett báró karvai Orlay Miklós volt. 2 Miután testvére átállt a kurucok oldalára, gömöri és borsodi birtokaitól a kincstár hűtlenség címén megfosztotta. Apja, Orlay András, valamint az erősen aulikus érzelmű sógora, Serényi András Bécsben is és Pozsonyban is minden követ megmozgattak, hogy a birtokokat kiragadják a fiscus kezéből és megmentsék a család számára, ami ugyan nagy nehézségek árán, de végül sikerült. 3 Az új kuruc vezér, Thököly sikeres felsőmagyarországi hadjáratai következtében között Orlay Miklós ismét szabadon bírhatta Putnokot és tartozékait, ám Thököly bukása után a birtok újra a szepesi kamarára szállott, s kezdődött előlről annak visszaszerzéséért folytatott küzdelem, amit Serényi András és (mivel az öreg Orlay András már elhunyt) Orlay Borbála folytattak augusztus 30-án sikerült a javak egy részét visszaszerezni, majd nem sokkal később a fennmaradó részt is sikerült Borbálának magához váltani. 5 A putnoki birtokot fiuk, Farkas András ( ) örökölte, majd az ő leszármazottai bírták táján az egyik leszármazott, László ( ) itt telepedett le ben hunyt el András első felesége, tehát nem lehetett ezt megelőzően. Viszont 1674-ben végrendelkezett Borbála anyja, Révay Mária, s a végrendeletből egyértelműen kiderül, hogy lánya akkor már férjnél volt. Vö.: THALY Kálmán THALY Kálmán THALY Kálmán THALY Kálmán THALY Kálmán ; A kisserényi gróf Serényi család történetére lásd BODNÁR Mónika 2008; BODNÁR Mónika

7 A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 4. A kultusz kialakulása Az egykori Serényi birtokokon élő emberek zöme jó szívvel emlékezik a család egyes tagjaira. Igaz, volt idő, amikor nem volt ildomos emlegetni a grófi család érdemeit. Az 1980-as évek második felétől azonban már szabadabb szellem kezdett uralkodni. Így jelenhetett meg az az újságcikk, melyben Bélát ( ) Putnok Széchenyijének nevezte az újságíró. 7 A cikk a rendszerváltást közvetlenül megelőző időszakban alaposan felkavarta az érzelmeket, nagy visszhangot váltott ki Putnokon. De ne szaladjunk ennyire előre az időben. A Serényi kultusz egyik első megnyilvánulásának Málé település új nevét tekinthetjük. Málé a Serényiek putnoki uradalmának részét képezte. Mivel ez a név sok csúfolódásra, tréfálkozásra adott okot, ezért a hagyomány szerint az 1914-es háborúból visszatért katonák szorgalmazták annak megváltoztatását. 8 Így lett 1928-ban a falu neve Serényimál, amiből aztán egy évvel később, 1929-ben Serényifalva lett. Az 1950-es években aztán ismét egyre kellemetlenebbül hangzott a falu neve, az az időszak nem kedvezett a grófi család nevéből képzett új megnevezésnek. Ezért lakói ismét megváltoztatták, egyetlen betű elhagyásával módosították a település nevét. Így lett az egykori Máléból 1957-ben Serényfalva, azóta is ez a település hivatalos neve. 9 Putnokon a Serényi család legtöbbet emlegetett két tagja a putnoki ágat megalapító László és a magyarországi politikai életben vezető szerepet játszó fia, Béla. Mindkettőjük nevét közterületek viselték már nem sokkal haláluk után. Tíz évvel Béla halála után, június 29-én szobrot emeltek tiszteletére, Kisfaludy Stróbl Zsigmond alkotását, amit Putnok főterén, a kastély előtt elterülő Serényi László téren állítottak fel. Amint az egy korabeli naplóban olvasható: Már reggel 9 órakor hatalmas tömeg áll a Serényi László téren. 10 órakor már a leventék, tűzoltók, polgári és elemi iskolás kis magyarruhás lányok, polgári és elemi iskolai cserkészcsapatok állnak. Végre megérkezik József Ferenc főherceg, Herman Miksa kereskedelemügyi miniszter, Soldos Béla fő- és Bónis Aladár alispán urak. József Ferenc főherceg szép habsburgos beszédet mond. Tetszik. Gyönyörű koszorúk, gyönyörű érzelmek. Díszmagyarruhás urak. Impozáns kép. Lephotographálom. Az ünnepség du. ½ 2 óráig tart. 10 Ám húsz évvel később, 1949-ben a még ma is élő idősebb korosztály emlékezete szerint traktorral húzva ledöntötték a hatalmas bronzszobrot. 11 Hogy aztán mi lett a sorsa, máig homály fedi. A fentebb említett újságcikk megjelenése után nagyszabású szoborkeresési akciók indultak az 1949-ben 7 FÓNAGY István BODNÁR Mónika Helységnévtár BODNÁR Mónika 2001 (2002) Az idézett részlet Andók István putnoki tanító naplójából való. 11 Cserhalmi Margit (sz. 1921) adatközlése. Emlékezete szerint ez december 3-án történt, ugyanis aznap volt a barátnője esküvője, s várva az esküvői menetre szemtanúja volt az eseménynek. 6

8 Tanulmányok ledöntött szobor után. 12 Egyesek tudni vélték, hogy a városháza pincéjébe lett befalazva, mások szerint fémhulladékként a MÉH-be került. Mivel ezek a kutatások minden esetben eredménytelenül végződtek, a város vezetése új szobor felállítása mellett döntött. Az ünnepélyes eseményre május 20-án került sor. Az új szobor alkotója Kiss László putnoki származású, Budapesten élő szobrászművész volt, aki a korábbihoz hasonló, egészalakos, álló bronzszobrot mintázott, jobb kezében kalappal, bal kezében felöltőjével. A szoboravató ünnepség megnyitó közönsége is hasonló pompával készült a nagy eseményre, mint hetvenegy évvel korábban. Az ünnepségen részt vett az akkori földművelési miniszter, Torgyán József, a város vezetői, a városban működő intézmények vezetői és dolgozói, hatalmas diáksereg, gyakorlatilag egész Putnok. A családot az akkor Ózdon élő János Pál ( *1939) és a már Amerikai Egyesült Államokból származó, de akkoriban néhány évig Magyarországon tartózkodó Péter (*1970) képviselte. 13 De nemcsak szoboravatásra került sor az utóbbi években Putnokon. Közintézmények vették fel a család jeles, Putnokért sokat tevékenykedő tagjainak a nevét ben a 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda Orlay Borbáláról, András feleségérő lett elnevezve, 14 s ugyanebben az évben az 1. sz. Általános Iskola László, 15 a középiskola pedig a Béla nevét vette fel, illetve vissza. A szakközépiskola bejáratánál a névadó tiszteletére elhelyezett emléktáblán lévő portrédombormű Kiss Sunyi István szobrász alkotása. 16 Ugyancsak visszakapta nevét Putnok főtere, a Serényi László tér, valamint a tértől északi irányba vezető utca, a Serényi Béla utca. A Serényiekhez köthető építmények Putnokon A legjelentősebb ilyen jellegű építmény a kastély, melyet a vár romjaiból 1834-ben Alajos ( ) épített, s melyet 1860-ban öccse, László átalakíttatott. 17 A klasszicista stílusú kastély 1944 végéig szolgált a család otthonául. Ezután államosították, s ezt követően kultúrház, gyermeküdülő, görög menekülttábor, hadirokkant otthon, majd fogyatékosok otthona lett. A szociális foglalkoztató intézet 1991-ig működött benne. 18 Ezt követően évekig üresen állt, míg aztán a helyi önkormányzat 2000-ben értékesítet- 12 Lásd Fónagy István keresésre buzdító fentebb jelzett újságcikkét; Bodnár Mónika felhívását a Múzeumi Hírlevél februári számában, valamint a Gömöri Múzeum irattárának 14, 16, 20, 21, 42, 47/1998, 13, 31/1989 számú tételeit. Tudomásunk van arról, hogy között a város akkori polgármesterei is lépéseket tettek a szobor hollétének felkutatása érdekében. 13 BODNÁR Mónika 2001 (2002) BODNÁR Mónika 2001 (2002) (Bár azóta a városban működő két óvodát összevonták, a nevet a másik, a Soldos Emília Óvoda vihette tovább. Eleinte tagóvodaként megőrizte az Orlay Borbála nevet, de ma már hivatalosan nem használják, csupán az óvodaépület bejárati folyosóján elhelyezett emléktábla emlékeztet rá.) 15 BODNÁR Mónika 2001 (2002) FITZ Péter főszerk BOROVSZKY Samu szerk BODNÁR Mónika-BOLDOGH Sándor

9 A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 4. te. Azóta időről időre híradások jelennek meg a felújítási tervekről a helyi sajtóban, de a felújítás egyre késik, a kastély továbbra is várja sorsa jobbra fordulását. A kastélykertet övező kőkerítésben, egy barokk építményben elhelyezve, a templomkert mellett látható egy Nepomuki Szent János szobor. Ennek a szobornak a keletkezését a szakirodalom a 18. századra datálja. 19 Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek viszont nem erősítik meg a 18. századi eredetet, ugyanis először csak az évi egyházlátogatási jegyzőkönyvben olvashatunk a szoborról, mégpedig a következő feljegyzést: Putnok mezővárosban van egy kőszobra Nepomuki Szent Jánosnak a templom mellett Serényi gróf kerítésébe beépítve, amelyet a grófi család állíttatott. A szoborhoz a Nepomuki Szent János oktáváján belüli héten reggel 6 órakor litániát tartanak, de nincs alapítványa. 20 Nepomuki Szent János a gyónási titok őrzője, a hidak, utak (utazók) védőszentje. A csehországi Pomuk településen született 1350-ben. A hagyomány szerint ő volt a királyné gyóntatója, és Václav cseh király (uralkodott között) március 20-áról 21-re virradó éjszaka megkínozta, majd a Vltava (Moldva) folyóba vetette, mert nem volt hajlandó megsérteni a gyónási titkot, elárulni, hogy a királyné mit gyónt. Testét később a folyóvíz partra vetette, s a Hradzsinban levő Szent Vid székesegyházban temették el ben boldoggá, 1729-ben szentté avatták. 21 Tisztelete általános, kultusza elterjedt a magyar nyelvterületen is, szobra utak kereszteződésében, folyók partján megtalálható térségünk több településén. A putnoki Nepomuki Szent János szobornál tartott litániák már az emlékezetben sem élnek, azokat minden bizonnyal csak László életében gyakorolták. Ő volt Putnok, Dédes, Sajószöged ura, s mint fentebb már említettük, a putnoki kastély felújítása is az ő nevéhez fűződik. Minden bizonnyal az ő nevéhez kötődik a szobor felállítása is. Ennek időpontja valószínűleg édesapja halálának időpontjához, vagy Putnokon való megtelepedésének idejéhez (a két esemény időpontja majdhogynem egybeesik, bizonyára szorosan összefügg) köthető. Édesapja egyébként e szentnek a nevét viselte. 22 Nagy tiszteletnek örvendett ez a szent a grófi családban, erre enged következtetni a szoborállítás mellett az a tény is, hogy nem László apja volt az egyetlen a családban, aki ezt a 19 FEHÉR József Canonica Visitatio Rozsnyói Püspöki Levéltár. A latin szöveg fordításáért Gyulai Éva PhD-nek mondok köszönetet. 21 ZALA Mária szerk ; WHITE, Kristin. E Kis-serényi gróf Serényi Nepomuki János 1776-ban, Pozsonyban született, elhunyt 1854-ben Brünnben. Felesége vásárosnaményi báró Eötvös Alojzia ( ) volt, akivel 1811-ben kötött házasságot. 8

10 Tanulmányok nevet viselte, nagybátyjai között is akadt ilyen nevű, 23 valamint fia 24 és unokája is ezt a nevet kapta. 25 Napjainkban a szobrot az egyház tartja rendben. Az egyháztagok szükség esetén megjavítgatják, újrameszelik, erre legutóbb 2008 őszén került sor. Szintén László nevéhez kötődik a temetődombon található családi kriptakápolna építése. László 1855-ben vette feleségül littici gróf Bubna Ludmillát, aki 1866-ban, hatodik gyermekének szülését követően hunyt el. 26 Mint a helyi anyakönyvben olvasható, testét illatos virágok között őrizték a kastély egyik szobájában, míg elkészült a családi kriptakápolna, ami a helyi hagyomány szerint Ybl Miklós tervei alapján épült. A grófné temetésére és a kriptakápolna felszentelésére június 18-án került sor. A felszentelést Petyerecz András, akkor már rappi, azt megelőzően putnoki plébános végezte. 27 Ehhez június 11-én kelt levelében a rozsnyói püspök adott engedélyt, s ezen kívül egy hordozható oltárt ajánlott fel és küldetett a kápolna részére. 28 A misézéshez berendezett díszes kápolnát a feltámadott Jézus tiszteletére szentelték fel, s az erre létrehozott 50 Ft-os örökös alapítvány letétele által a gyászoló férj úgy intézkedett, hogy az elhalálozás évfordulóján, tehát minden év június 18-án a boldogult lelkéért csendes szentmise mutattassék be. 29 Hogy ez a gyakorlat mikor szűnt meg, nem tudjuk, de a ma élők emlékezete már nem őrzi, tehát a két háború közötti időszakban már biztosan nem gyakorolták. Arra viszont emlékeznek, hogy Mindenszentek napjának délutánján, 3 órakor ebben a kápolnában mutatta be a pap a halottakért a misét és a litánia is ott volt. Ez a szokás a ma élők emlékezete szerint már az 1920-as években is gyakorlat volt, s az 1950-es évekig folyt, az 1950-es évek táján tiltották be. A kommunista érában a kápolna teljesen tönkrement, ablakait, ajtaját betörték, az alatta levő kriptát sokszor feldúlták, kifosztották. A kriptakápolnát a rendszerváltást követően, az 1990-es években hozatta rendbe a város, legalábbis kívülről. Azóta ismét régi pompájában és méltóságában magasodik a putnoki temető fölé, őrzi a halottak nyugalmát. Bejáratához az utóbbi években az évi képviselőtestületi határozat szellemének megfelelően Halottak napján koszorút helyez a város, és számos lakója gyújt egy szál gyertyát, vagy helyez egy mécsest a koszorú mellé. 23 László apjának a testvére, Kis-serényi gróf Serényi I. Nepomuki János ( ) a teológiai tudományok doktora, az olmützi katedrális kanonoka, a Széplaki Szűzanyáról elnevezett apátság vezetője volt. 24 Kis-serényi gróf Serényi III. Nepomuki János a magyar főrendiház örökös tagja, Bukovec és Vácduka ura, július 17-én született Putnokon, elhunyt 1930-ban Budapesten. Feleségével, gróf cserneki és tarkeői Dessewffy Irmával 1883-ban kötött házasságot. 25 Kis-serényi gróf Serényi IV. Nepomuki János 1899-ben a délvidéki Bukovecen született, elhunyt 1978-ban Ózdon. Felesége ungarschitzi, frattingi és pullitzi gróf Berchtoldt Mária ( ) volt, akivel 1926-ben kötött házasságot. 26 Pesten június 16-án született Béla, a későbbi miniszter, édesanyja június 18-án hunyt el. 27 BODNÁR Mónika Parókiális iratok, No. 770/1867. Putnoki Plébániahivatal Irattára. A latin szöveg fordításáért Gyulai Éva PhD-nek mondok köszönetet. 29 Protokollum Putnoki Plébániahivatal Irattára 9

11 A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 4. A Serényiekhez köthető tárgyi emlékek a Gömöri Múzeumban és a templomban A Gömöri Múzeum gyűjteményében számos relikvia található, melyek szintén a Serényi kultusz részeként értékelhetők. Ezek között van több portré, melyek a Serényi család egyes tagjait ábrázolják. Ezek mindegyike kalandos úton került az intézmény gyűjteményébe. Az első, egy ovális formájú vászonra festett olaj mellkép október 3-án került elő egy csőtörés miatt végzett földmunkálatok során a Putnok, Felszabadulás (ma Mátyás király) tér 12. számú tömbház előtt. A második kép 1993-ban a putnoki Egyetértés Mezőgazdasági Termelőszövetkezet jóvoltából került a Gömöri Múzeumba. A szövetkezet elnöke hagyományápoló és művészetpártoló egyén hírében állott, nem véletlenül. Több alkalommal támogatta a Gömöri Múzeumot, s feltett szándéka volt, hogy a Gömöri Múzeummal közösen létrehoz egy képtárat. Elgondolását a termelőszövetkezet rövid időn belül bekövetkezett felszámolása hiúsította meg. A további öt Serényi portré könyvjóváírással került a Herman Ottó Múzeumból a Gömöri Múzeum gyűjteményébe januárjában a Herman Ottó Múzeum művészettörténésze raktártakarítás során bukkant a szóban forgó, leltárban nem szereplő festményekre. Az öt darab keret nélküli vászonfestmény összetekerve bújt meg a raktár egyik zugában. Múzeumba való kerüléséről semmiféle dokumentáció nem maradt fenn. Minden bizonnyal a második világháborút követő zűrzavaros időszakban menekítette oda valaki. Az egyik festmény az új magyar ágat, a putnoki ágat alapító László apját, Nepomuki János ( ) császári és királyi kamarást ábrázolja. 30 A további négy képen a család morva ágának tagjai láthatók. Az egyiken Antal Amand ( ), Nepomuk János dédapja, 31 a másikon Ferenc Gábor (? 1677 vagy 1685), az előző apja látható. 32 A fennmaradó két portré ugyanazt a személyt, az előbb említett Ferenc Gábor testvérét, János Károlyt (? 1691), a milotici ág alapítóját ábrázolja nyarán meglátogatta az intézményt a még Magyarországon élő egyik Serényi leszármazott, báró Fiáth Géza özvegye, Marianna (*1920), aki a látogatást követően felajánlotta, hogy édesanyja, gróf Serényi Lászlóné született báró Luzénszky Mária Henrietta ( ) portréját, melyet mindazidáig sióagárdi otthonának falán őrzött, a Gömöri Múzeumnak ajándékozza. Így eggyel ismét bővült a Serényi portrék száma Felirata: Joan. Nep. Comes Serényi de kis Serény, Camerarius Mérete 74 x 83 cm. 31 Felirata: Anton Amatus Gróf Serényi, Herr auf Lomnitz u. Littitz, k.k. Kam. U. Geh. Rath., E. R. d. souv. Maltheus Ord., Generalfeldwachmeister, +20/ Mérete: 66 x 87 cm. 32 Felirata: Franz Gabriel Graf Serényi von Kis Serény, k. k. Kammerer, geh. Rath, kgl. Kreishauptmannd. Brünner Kreises, gest. 12/ Mérete: 94 x 124 cm. 33 A kissebb méretű kép felirata: S.J.R. Comes Joannes Carolus Serényi, caes. et Fieg. Camerarius, Int. Consiliarius, Feldmareschalus, natus / Mérete: 75 x 98 cm. A nagyobb méretű kép felirata: Joh. Karl....bleöm Reichs Graf Serényi von Kis Serény, k.k. Kamuierer, geh Ratt Hofkriegsrath, Generalfeldmarschall gest. 5/ Mérete: 94 x 124 cm. 34 A festmény azóta tisztításra, kerete restaurálásra került. 10

12 Tanulmányok A fentiek kiegészítéseképpen ide kívánkozik, hogy a Miskolcról könyvjóváírással a Gömöri Múzeumba került képek töredezett, rendkívül rossz állapotban kerültek átvételre február 4-én, mint erről a képleírásokat is magába foglaló megállapodás is tanúskodik. 35 Az öt festmény restaurálási költségeit a Bostonban élő Péter (*(1931) finanszírozta, aki történetesen művészettörténész. Ugyancsak Péternek, valamint a Magyarországon élő János Pálnak (*1939) köszönhető a Serényi család történetére vonatkozó sok-sok dokumentum másolat, melyek a Gömöri Múzeum Adattárába vannak beleltározva. A fentebbi Serényi portrék közül néhányat Max Kurth (Miksa) festőművész festett, akiről tudjuk, hogy portrék és zsánerképek mellett templomi falfestményeket is készített, melyeken több esetben korának személyiségeit is megörökítette. A putnoki római katolikus templom oltárképét és az oratóriumi freskót is Max Kurth készítette. E két festménnyel tulajdonképpen ki is egészülhet a putnoki Serényi képtár, hiszen az oltárképről László ( ), az oratóriumi freskóról pedig Béla ( ) és felesége, Pálma grófné ( ) tekint ránk. A székek, melyeken egykor a Serényi család tagjai az oratóriumban helyet foglaltak, ma is megtalálhatók a templomban. A Serényi portrék egy része minden bizonnyal másolat, a milotici és a luhacsovici kastélyban található családi portrékról készülhetett. A családi hagyomány szerint Béla számos családi portrémásolatot készíttetett budapesti otthonának díszítésére ben bekövetkezett halála után ezek egy része testvére, Nep. János ( ) vácdukai kastélyába, egy részük valószínűleg a putnoki kastélyba került. A második világháború utáni zavaros időkben a kastély berendezését (vagy annak egy részét) állítólag a szomszédos parókiára menekítették. Putnokiak tudni vélik, hogy a parókia padlásán bekeretezett, nagyméretű vászonra festett portrék is voltak, melyekből az ugyancsak zavaros ötvenes években a miskolci Herman Ottó Múzeumba menekítettek néhányat. 37 Talán ezek egy részét őrzi ma a Gömöri Múzeum. A putnoki római katolikus templom falán, a sekrestye melletti, mára már befalazott, az oratóriumba vezető oldalbejárat felett volt egy Serényi címer, melyet rossz állapotára való tekintettel már évekkel korábban eltávolítottak onnan. A kőcímert hosszú éveken keresztül jobb híján a sekrestye melletti, oratóriumba felvezető lépcsőfordulóban tárolták ben bekerült a Gömöri Múzeum gyűjteményébe, s még ugyanabban az évben pályázati támogatással konzerválásra került és hiteles másolat is készült róla. 38 Őrzi és továbbörökíti a Serényiek emlékét a Gömöri Múzeum is, ahol 2005-ben a Serényieket bemutató új állandó kiállítás nyílott Putnok és a Serényiek címmel. 39 A kiállítás egyik büszkesége az a szalongarnitúra, melyet Lajtai Jánosné Fejes Klára ado- 35 A Megállapodás a miskolci Herman Ottó Múzeumban 68/ , a putnoki Gömöri Múzeumban 18/1999 iktatási számon található meg az irattárban. 36 Dr. Serényi Péter (Boston) szíves közlése. 37 Egerszeginé dr. Hurták Erzsébet szíves közlése. 38 A konzerválási munkálatok és a másolat készítését Kovács István kőszobrász végezte, a munkát támogatta a Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra), közreműködő szervezet a Gömöri Népfőiskolai Egyesület volt. 39 A kiállítás katalógusa ugyanilyen címmel jelent meg, lásd BODNÁR Mónika

13 A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 4. mányozott a Gömöri Múzeumnak, s amely a Fejes család emlékezete szerint eredetileg a Serényiek tulajdona volt, 40 akárcsak az az ezüstözött bécsi porcelán teáskészlet, mely szintén a kiállítás részét képezi. Hivatkozott irodalom Bodnár Mónika 1985 Egy gömöri szlovák telepítésű falu asszimilációja. In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Kiegészítő kötet. A miskolci HOM néprajzi kiadványai XVI. Szerk.: Szabadfalvi József-Viga Gyula. Miskolc, (2002) Putnok és a Serényiek. In: Putnok monográfiája. Szerk.: Bodnár Mónika. Putnok, Putnok és a Serényi család. A Gömöri Múzeum kiállítási kalauza. Múzeumi Könyvtár 12. A Gömöri Múzeum és Baráti Körének kiadványa. Putnok, 124 p A Fejes család Putnokon. Adatok Putnok 20. századi társadalmához. In: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei I. Debrecen, A gróf Serényi család magyar ága történetének rövid áttekintése. In: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 3. Debrecen, A gróf Serényi család története és hatása a gömöri népéletre. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola. Debrecen, 240 p. Bodnár Mónika-Boldogh Sándor 1997 Társadalom természet. A Gömöri Múzeum állandó kiállításának katalógusa. Múzeumi Könyvtár 3. Putnok Borovszky Samu szerk Gömör-Kishont vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Budapest Fehér József 1989 Megyénk Nepomuki Szent János szobrai. In: Szabadfalvi József Viga Gyula szerk. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 26. Miskolc, Fitz Péter főszerk Kortárs magyar művészeti lexikon 2. köt. H Ö. Enciklopédia Kiadó, Budapest Fónagy István 1988 Putnok Széchenyije. In: Észak-Magyarország. Politikai napilap. XLIV. évf szám (1988. június 18.) 9. Helységnévtár 1967 Magyarország helységnévtára Központi Statisztikai Hivatal. Budapest, 1967 Thaly Kálmán 1898 A báró Orlay és gróf Serényi család. Különnyomat a Századok és Történelmi Tárból. Az Atheneum Irod. És Nyomdai R. T. Könyvnyomdája, Budapest White, Kristin E Szentek kislexikona. Mecenas Kiadó Zala Mária szerk Szentek lexikona. Dunakönyv Kiadó 40 Erről részletesebben lásd BODNÁR Mónika

14 Tanulmányok János Károly ( ) (Fotó: Kulcsár Géza) Gróf Serényi Lászlóné báró Luzénszky Mária Henrietta ( ) (Fotó: Bodnár Mónika) 13

15 A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 4. Nepomuki Szent János szobor (Fotó: Bodnár Mónika) A névadó emléktáblája a szakközépiskola épületén (Fotó: Bodnár Mónika) 14

16 Tanulmányok Vatai Gábor Élet a végeken (A végvári katonaság XVII. századi életviszonyainak és jogállásának vizsgálata) A XVI XVII. századi magyarországi katonatársadalom kutatása során, a történettudomány a legújabb időkig nem fordított kellő figyelmet a vitézlő rend jogainak, kötelezettségeinek és életkörülményeinek vizsgálatára. Ezek tárgyalása és a források 1 alapján történő feltárása azért is elengedhetetlenül fontos, mert így képet kaphatunk a végek és a velük érintkezők életéről, bepillantást nyerhetünk mindennapjaikba. Munkámban azt mutatom be, hogy a XVII. század második felében miként zajlott a végek hadainak élete, milyen volt a katonai szolgálat ebben az időszakban, illetve, hogy miben állt a végváriak gyakran elegetett régi szabadsága. Mindezt a korabeli katonatársadalom jogi helyzetének összefoglaló vizsgálatán keresztül szemléltetem. 2 A századok során kiharcolt privilégiumokat a szolgálat nehézségei ellenére is a katonáskodás előnyeiként lehet felfogni. A vitézlő rend (nemzetiségi, társadalmi, jogi, stb.) sokszínűsége következtében ezek az előjogok koránt sem voltak általánosnak tekinthetők, nem vonatkoztak általánosan a véghadak egészére. E differenciák érzékeltetése végett a továbbiakban különbséget teszek az egységes jog jogállás, az esetleges kiváltságok és haszonbérleti jogok, valamint az egyéb anyagi gyarapodást célzó lehetőségek között. 3 A katonai szolgálat előnyei Az első kategóriába a vallásszabadság, az önálló bíráskodás és az elöljárók megválasztásába történő beleszólás joga sorolandó. Ezeket azért különítettem el a többitől, 1 Ezen belül a feldolgozott források a Magyar Országos Levéltárban (MOL), Esterházy Pál levelezésében (P125) találhatók: Végvári és tábori seregek levelei ( ), Seregek folyamodványai ( ), Összeírások, feljegyzések; nyugták; véghelyek; várak; stb. ( ) című és számú jelzetek alatt. Kállay 1978, 144; 151; Munkámban kizárólag a lovasság és a gyalogság életkörülményeit vizsgáltam. A tüzérség és a naszádosok élesen (mind jogilag, mind etnikailag) elkülönült a vitézlő rend másik két fegyvernemétől, így szolgálati viszonyaik feltárása és ismertetése további kutatásokat igényel. Pálffy 2000, 158. Itt mondanék köszönetet témavezetőmnek Bagi Zoltánnak, munkám során nyújtott nélkülözhetetlen segítségéért. 3 Ehhez a felosztáshoz hasonló, minőségbeli megkülönböztetést olvashatunk Végh Ferencnél is, aki különbséget tesz a haszonélvezeti jogok között aszerint, hogy a keszthelyi helyőrség, az adott privilégiumot katonaként, vagy a város polgáraként birtokolta. Végh 2007,

17 A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 4. mert olyan privilégiumok, amelyek olykor alanyi, de közösségi jogként mindenképpen vonatkoztathatók voltak a vitézlő rend egészére. 4 A vitézlő rend jogállásának egyik sarkaltos pontja a vallásszabadság volt, amely az évi bécsi békében a Bocskai felkelésben részt vett hajdúk számára biztosított jogokra vezethetők vissza. A szabad vallásgyakorlatot tartalmazó cikkely 5 rendelkezéseit az 1608-as országgyűlés alkalmával kibővítették 6 és az egész vitézlő rendre kiterjesztették. Ez volt tehát az egyetlen(!) privilégium, amely törvényesen, alanyi jogon vonatkozott minden végvári katonára. A végváriak komoly kiváltsága volt, hogy származástól függetlenül, peres ügyeik a katonai igazságszolgáltatás hatáskörébe tartoztak. A paraszti származású katonák számára nagy előnyt jelentett a földesúri joghatóság alóli mentesség, a nemes vitézek azonban nem mindig fogadták el a várkapitányok bírói főségét, hiszen ők közvetlenül a vármegye igazságszolgáltatási jogkörébe tartoztak, és nem tűrhették, hogy (akár) egy jobbágyi származású katona fölött is ugyanaz a személy ítélkezzen, mint fölöttük. 7 A végvidéki katonaságra vonatkozó bíráskodási rendszer nem volt mentes a konfliktusoktól, visszaélésektől, hiába foglalkozott a kérdéssel csaknem minden országgyűlés. 8 A kapitányok alá tartozó végbeliek peres ügyei nem mindig juthattak el a megfelelő fórum elé, mert a vármegyei nemesség sokszor saját maga ítélkezett felettük. Az ilyen esetek többnyire ott fordultak elő, ahol a vármegyék nemessége és a katonaság nagyobb számban éltek együtt, mint például Füleken vagy Léván. A fülekiek 1669-ben írt levele több olyan esetet is említ, amikor a katonákat minden ok nélkül megfogják, rabságra viszik, paripáit, fegyverit elveszi a viceispán. 9 Az sem volt ritka azonban, hogy a várkapitányok ítélkeztek olyan ügyekben, amelyek nem tartoztak az ő hatáskörükbe. 10 E tisztségek betöltői nemesek lévén polgári ügyekben is jogosultak voltak ítéletet mondani, ám nem minden esetben volt tisztázott, hogy éppen milyen minőségükben jártak el ban Fülek kapitánya Koháry (II.) István is azért panaszkodott Esterházy Pálnak, mert némellyek éppen szabados directiot kivánnak a végházba behozni, s nem akarják elhinni kapitányságomra s földesurasagomra nézve akarmi dologban is 4 Pálffy 2000, CJH 1899, A rekatolizációs törekvésekkel szemben, az 1608/ I. törvény már eltörölte azt a kitételt, miszerint a vallás szabad gyakorlása addig engedélyezett, amíg az nem sérthette a katolikusokat. CJH 1900, 9. 7 Pálffy 1995, 87. Pálffy 2000, A sok ide vonatkozó törvény közül csak néhányat említve: 1609/LV. CJH 1900, 69; 1618/LVII. CJH 1900, ; 1635/L. CJH 1900, 335; 1638/XLIV. CJH 1900, 397; 1659/XXI. CJH 1900a, MOL P cs. 56/5292. Kiadta: Merényi 1897, Jó példát nyújtanak erre a XVII. század során elfogadott vagy megerősített törvények, amelyek arról rendelkeztek, hogy a véghelyek kapitányai csak a saját hatáskörükbe tartozó ügyekkel foglalkozzanak. Ide vonatkozó törvények: 1635/L CJH 1900, 335; 1638/XIX. CJH 1900, ; 1649/LXXXI. CJH 1900, 563; 1655/VII. CJH 1900, 589; 1681/XIX. CJH 1900a, A nemesi ítélkezés gyakran egybeesett a hadi igazságszolgáltatással, hiszen a vár őrségében a földesúr saját katonái is szolgáltak, akik gazdájuk úriszékének hatáskörébe tartoztak. Varga 1977,

18 Tanulmányok lehessen illendő jurisdictiom. 12 A kapitányok saját katonáik fölötti ítélkezése is gyakran hagyott kívánnivalót maga után, hiszen azok nem mindig kerültek felelősségre vonásra. Feltehetőleg Csáky Pált Léva várkapitányát sem alaptalanul említették tolvajok protectora és oltalmazója -ként egy kelet nélküli lévai levélben. 13 Az elöljárók szabad választása eredetileg szintén a hajdúkiváltságok részét képezte, 14 ám ennek a XVII. század során az egész vitézlő rendre történt kiterjedésével, 15 ez a jog is meghonosodott a végvárakban. A katonák nemcsak saját közvetlen elöljáróikat választhatták meg, 16 hanem a várkapitány személyére is javaslatot tehettek. A nyitrai hadak egyik 1682-ben keletkezett levelükben azt kérték Esterházytól, hogy olyan kapitányt helyezzen a vár élére, a ki mind eö felségének s mind Nagysagtoknak fogjon tetszeni mivel ilyen vesedelmes idöben vagyuk ne legyünk illyen fejetlenül. A nyitraiak Boszary Gábort vagy Sigedi [esetleg Figedi] Andrást javasolták, hiszen ahogy írták megh elighünk eö Kegyelmeghkel. A levél lezárásában a Nagysagodnak [ ] legh kissebbik Szolgay Nitraÿ Seregh aláírást olvashatjuk, tehát e folyamodványt az egész őrség nevében szólt. 17 Egy másik levelükben szintén egyöntetűen emelték föl szavukat Suskovits János ellen, aki éppen a kapitányi tisztséget készült betölteni. Tiltakozásukban egészen odáig mentek, hogy kijelentették,készek vagyunk nagyságod által az eö fölséghe szolgalattyátul el bucsuznunk. Ettől akkor álltak volna el, ha az ő választottjuk, Dvorniky Márton kerül a vár élére. 18 E két levél alapján nem lehet teljes biztonsággal kijelenteni, hogy a végek katonái minden esetben önmaguk választhattak kapitányt, hiszen azok kijelölése szinte kizárólag az Udvari Haditanács döntésén múlott. 19 A fenti példák azonban azt támasztják alá, hogy a véghadaknak igeni volt beleszólásuk elöljáróik kinevezésébe, és a kellőképp erős végvári katonaközösségek érvényesíthették ezen előjogukat. A kiváltságokat és haszonbérleti jogokat azért igyekeztem elkülöníteni az eddig tárgyalt jogoktól, mert ezek birtoklására az esetlegesség volt jellemző. Ezeket a javarészt financiális jellegű privilégiumokat csak azok a végházak birtokolhatták eredményesen, amelyek (az önálló tisztválasztáshoz hasonlóan) megfelelően tudták érvényesíteni érde- 12 Merényi 1903a, MOL P cs. 96/9899. Pálffy 1995, ; 126; Makkai 1985, Pálffy 2000, 157; R. Várkonyi 2001, MOL P cs. 62/5930. Kiadta: Benczédi 1961, MOL P cs. 56/ MOL P cs. 62/5935. Kiadta: Benczédi 1961; Benczédi 1987, 145; Pálffy 2000, 157. A kapitányok személyét illetően lásd a II. Mátyás koronázása előtt született 1608/XI. törvénycikk tartalmát. CJH 1900,

19 A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 4. keiket. Ebbe a kategóriába az adómentesség és kedvezményes kereskedelem, a mészárszéktartás, kocsmáltatás, földbérleti és használati jogok sorolandók. 20 A szakirodalom, több helyen említi a vitézlő rend adómentességét, ám ezek vizsgálatakor szinte kizárólag a hajdúk és katonaparasztok helyzetének tanulmányozására szorítkozik. Meglátásom szerint azonban ezek alapján nem lehet általános érvényű privilégiumként tekinteni a katonaság adómentességére. A hajdúk adózási kiváltságai a fent említett bécsi békére vezethetők vissza, amely egyfajta kollektív nemesi jogokat biztosított a számukra; a katonaparasztok esetében pedig koránt sem azok szabados státuszára, 21 hanem egyes, a földesurakkal szerződést kötött csoportjaikra volt vonatkoztatható. 22 Ezek a birtokosokkal kötött megállapodások képezték privilégiumaik alapját, ám a bennük foglaltakat nem lehet sem állandónak, sem általánosnak tekinteni. 23 A királyi katonák mint zsoldosok, ezzel szemben eredetileg nem végeztek termelő munkát, tehát nem volt miből adózniuk, nem volt olyan saját birtokuk, amely rovásadó alapját képezhette volna. A földfoglalások (később lásd bővebben) révén is igyekeztek olyan területeket kihasítani maguknak, amelyek ugyancsak nem voltak adókötelesek. 24 A XVII. századra azonban megváltozott a helyzet, és ez a vélt privilégiumuk megszűnt, hiszen az évi IV. törvénycikk kimondta, hogy a paraszti földet bíró katona, legyen az királyi vagy földesúri, dézsmát köteles fizetni. A királyi hadak adómentes földbirtoklása tehát ez alapján csak a törvények betartatásának hiányát jelzi. 25 A királyi katonasággal kapcsolatban gyakran említik a kedvezményes kereskedelmet, azaz a harmincad és a félharmincad alóli részleges vagy teljes mentességet, azonban a korábbiakhoz hasonlóan e privilégiumot is fenntartásokkal kell kezelni. A véghadak ugyanis csak abban az estben rendelkezhettek törvényesen az adómentes kereskedelem kiváltságával, ha valamely nemes úr áruját kísérték, illetve ha maguk is nemesek vol- 20 Ebbe a kategóriába kell még sorolni a bányabérletek, kaszálók, erdők, halastavak birtoklásának jogát is, ám ezek részletes ismertetésére a dolgozatban nem térek ki. E kiváltságokról lásd: Kenyeres 2008, A szabados (libertini) terminus korábban a földesúri terhek alól mentesült jobbágyrétegre vonatkozott, azonban a XVII. századi földesúri magánhadseregek esetében a letelepített szabad rendű (nem iratos) katonaelemeinek jelölésére is szolgált. Végh Kézirat 4. Ezúton szeretném megköszönni Végh Ferencnek, hogy rendelkezésemre bocsátotta e tanulmányát, illetve Bagi Zoltánnak, hogy közbenjárt az érdekemben. 22 A jobbágyból katonává tett és a szabados katonaelemek letelepítése között az jelentett fontos különbséget, hogy az előbbiek felfegyverzése és kiváltságokkal történő ellátása komoly gazdasági veszteséggel járt a birtokosnak. E katonaelemek letelepítése és adómentes földdel történő javadalmazása sokkal kifizetődőbb volt, hiszen nem kellett jövedelemkieséssel számolniuk, és a kiosztott földek is (amelyek gyakran parlagon hevertek) művelés alá kerültek. Végh kézirat, N. Kiss: 1973, Kiváltságaikat, a földesurak kényszer miatt, a XVIII. századra lassan elvesztették és sokuk visszasüllyedt a jobbágyi rétegbe. Néhány kisebb közösségük azonban még az 1700-as évek közepén is védelmezte a XVII. század második felében kiharcolt kollektív előjogait. Sőt egyes helyeken csak az 1848-as jobbágyfelszabadítás után vesztették el privilegizált jogállásukat. N. Kiss 1989, Végh 2007, 202. Végh kézirat CJH 1900, 97. E törvény előzményének lehet tekinteni az 1595/VI. CJH 1899,

20 Tanulmányok tak. 26 Emellett természetesen találkozhatunk különböző jogcímen birtokolni vélt kereskedelmi privilégiumokkal, de ezek gyakran igen csak kérdésesek voltak. Ezt a gyakran tisztázatlan kereskedelmi gyakorlatot jól reprezentálják a lévai katonák panaszai is, akik két kelet nélküli levelükben is felemelték szavukat az ellen, hogy harmincadot akartak szedni tőlük, a saját ellátásukra vásárolt marhahúsból. 27 Ez azt látszik bizonyítani, hogy a végek hadai ténylegesen rendelkeztek egyfajta szabad kereskedelmi kiváltsággal, viszont az egyik levél (ti. 62/5933) arról is tanúskodik, hogy a katonák tisztában voltak azzal, hogy ha áruba bocsátanák a marhákat, abbol tartoznak igaz Harminczadot megh adni. 28 A katonaság tehát mindössze részleges adókedvezményekkel rendelkezhetett, amelybe nem feltétlenül tartozott bele az adómentes kereskedelem vagy földbirtoklás. Ezek csak egyfajta hallgatólagos jogállást képeztek, amelyek komoly törvényi szabályozás, vagy a törvények betarttatásának hiányában helyi (földhasználati illetve kereskedelmi) gyakorlattá váltak. Hangsúlyozni kell, hogy ezek nem mindegyike vonatkozott általánosan a vitézlő rendre, kizárólag azokra, akik érdekeiket kellőképpen tudták (ha kellett erőszakkal) érvényesíteni. 29 A haszonbérleti jogok kollektív kiváltságai voltak egyes őrségeknek, amelyek az adott véghely élelemmel és nyersanyaggal történő ellátását, az elmaradt zsold kiegészítését szolgálták, és gyakran plusz bevételeket is eredményezhettek. E bevételi források jelentősége a XVII. század végére a gazdasági nehézségek, az így fellépő zsoldhiány és az akadózó ellátás miatt megnövekedett. 30 A zsoldhátralékok felhalmozódása, a fizetések elmaradozása ahhoz vezetett, hogy ezek a jövedelemforrások egyre fontosabbak lettek, ami révén azonban a végvárak egyre inkább az önellátás felé haladtak. A XVII. század során általános jellemzőjükké vált, hogy először a kapitányok, majd a katonák is saját kezükbe von(hat)ták ezeket, így fölözve le egyre nagyobb mértékben az adott haszonbérletek jövedelmeit. 31 A mészárszékek felállítása és birtoklása nagyban hozzájárult a végek jó élelmezéséhez. A működtetéshez szükséges húst vásárolták, vagy a várakhoz rendelt uradalmak 32 majorságain tenyésztették az állatokat. Egy 1675-ös lévai levél szerint mindenütt az eö felséghe végházaiban, az seregh számára mészár székek vadnak, [ ] melyben eszten /XXXVI. CJH 1900, 259; 1630/XVII. CJH 1900, 291; 1635/LXXI. CJH 1900, E törvények is jól reprezentálják, hogy nem a végváriak kiváltsága volt a kedvezményes kereskedelem, hanem a nemeseké, illetve azok szolgáié. A nem nemesekre vonatkozó harmincad és félharmincad vámok fizetését írta elő az 1647/XXVII. törvénycikk is, ami szintén alátámasztja ezt az állítást. CJH 1900, MOL P cs. 56/5933; MOL P cs. 56/ MOL P cs. 56/ A harmincad kifizetésének megtagadása általában tettlegességig fajuló atrocitásokban mutatkozott meg. Az adót behajtani igyekvő királyi tisztségviselőket gyakran bántalmazták, amire nem csak Léván (1660-ban) de Keszthelyen is (1676-ban) volt példa. Benczédi 1987, 146. Végh 2007, Benczédi 1966, 824. Vö. a török ocaklik rendszer Fodor 2006, R. Várkonyi 1985, 1410; R. Várkonyi 2001, Ezekről bővebben a már említetteken kívül: Kenyeres 1997, ; Kenyeres 2001, ; Borbás 2001, ; Sarusi Kis 2001,

21 A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 4. dő által az seregh szükséghére az migh annak ideje tart Boitigh [értsd böjtig] minden ellest tartása kívül az mészárosok húst, halat, és valami az mészár székben ky vágandó szabadossan vághanak senkinek semmivel nem tartozván. 33 Jelentőségüket bizonyítja, hogy olykor több is lehetett egy végházon belül. Léván Csáky Pál kapitány is rendelkezett saját mészárszékkel, amelynek nyeresége nyilvánvalóan egyedül őt illette. A lévai katonák fent említett levelükben arra panaszkodtak, hogy habár hozzájárultak ahhoz, hogy kapitányuk külön mészárszéket tartson, semmi változást nem tapasztaltak a korábbi viszonyokhoz képest, hiszen az ugyanúgy megkárosította őket. A hús fontját fél pénzzel olcsóbban kapta mint ők, és a sereg mészárszékétől annak mészárosai fagygyut is egy mását fizetnek eö Na[gysá]gának. A legnagyobb elégedetlenséget azonban az váltotta ki, hogy a böjt idejére a katonák számára hozatott halból is rovást követelt, majd amikor az egyikük ez ellen felemelte szavát, tömlöcbe záratta. 34 A kocsmák felállítása során szintén adódhattak hasonló konfliktusok. Eleinte a bor, majd később (főleg a nagyszámban megjelenő német katonaság igényeinek megfelelően) a sör kimérésére és kizárólagos árusítására 35 vonatkozó kocsmáltatási jog jelentős hasznot biztosíthatott egy-egy őrség katonáinak. Ezért a konfliktusok gyakoriak voltak mind a magyar, 36 mind német őrségek tagjai között. A Lévára vezényelt állandó német katonaság kapitánya, Gualdo 1679-ben óva intette a magyar kapitányt, Csáky Pált attól, hogy elvigyék a szokatlan kocsmájáról a borát. A panaszlevél írója szerint ugyanis Gualdo illegálisan állított fel italmérést, ami miatt később is többször panaszkodtak a végbeliek. 37 A katonáknak maguknak nem lehetett kocsmájuk anélkül, hogy arra a kapitánytól vagy más illetékes személytől engedélyt nem kaptak rá. 38 A kocsmáltatási jog időtartama alatt, az adott végváriakon kívül senki más nem mérhetett italt; ám ha valakit mégis rajtakaptak, a borát vagy sörét, és az arra költött pénzét is elvesztette.mindez a haszonbérlet birtoklásának szigorú szabályozottságára utal. 39 A katonaság földhöz jut(tat)ásának és földbirtoklásának gyakorlata a XVII. század második felére rendkívül elterjedtté vált. A Habsburg udvar a gazdasági regresszió, a harmincéves háború terhei és a folyamatos pénztelenség miatt, 40 a XVII. század közepére nem tudta megfelelően fizetni a Magyar Királyság várainak őrségét. 41 A nagybir- 33 MOL P cs. 56/ MOL P cs. 56/ Takáts 1915, Végh 2007, 219. Bagi 2008, Benczédi 1987, MOL P cs. 96/9893. Benczédi 1987, Kivételes esetekben arra is találni példát, hogy a királyi Magyarország területén állomásozó német katonaság tagjai, szolgálatuk javadalmazásaként (külön kérelemre) sörfőzde felállítására is jogot nyerhettek. Sarusi Kis 2008, Illéssy 1892, Zimányi 1976; Bérenger 1980, ; R. Várkonyi 1985; Ágoston Oborni 2000, Czigány 2004,

22 Tanulmányok tokos nemesek anyagi potenciáljukra támaszkodva, az udvar hitelezőiként 42 közvetetten, nagy létszámú magánhadseregeik révén pedig közvetlenül is kivették a részüket az ország védelméből. Ez utóbbiak javadalmazása gyakran nem pénzben, hanem természetben történt. 43 A földesurak által felfogadott és alkalmazott (magánföldesúri) hajdúk és a katonaparasztok esetében tehát nyilvánvaló volt a földbirtok szerepe, hiszen mindkét csoport fizetésének túlnyomó többségét ez tette ki. A nekik használatra juttatott föld azonban végig a földesúr tulajdonában maradt. 44 Váruradalom formájában, a királyi zsoldon lévő iratos vitézek javadalmazásában mindig is jelen volt a földbirtok. 45 Ez a véghelyhez rendelt, változó méretű és minőségű terület volt hivatott gyakran ellátni az adott végház őrhadát. A várak uradalmai gyakran nagyobb majorságokat is magukba foglaltak, így az itt megtermelt javak szintén a katonaság ellátását szolgálták, felesleg esetén pedig a piaci kereskedelem alapját képezték. 46 A XVI XVII. század során azonban ezzel párhuzamosan az önkényes, olykor illegális földfoglalási gyakorlat is létezett, ami a növekvő ellátátási nehézségek miatt, korszakunkra igen csak elterjedt. E jelenség fontos ismérve, hogy a végváriak által elfoglalt földek (puszták, kaszálók, legelők lévén) nem képezték rovásadó alapját, így nyereségesen lehetett termelőmunkát folytatni rajtuk. 47 A véghadak ellátási nehézségeit könnyítendő, nyitrai kapitányként Kollonich Lipót is azzal a tervezettel állt elő, hogy az udvar juttassa földhöz a végbelieket. E javaslatát ugyan elutasították, ám saját hatáskörében mevalósította azt. 48 A katonák nem használták sokáig az általa Szentandrásnál kiadott földeket, ám 1674-ben már azt kérték, hogy hadd kapják vissza azokat, hiszen a nemes káptalannak és a varanak a keözönséges jóra nézve penigh ugye ö Fölségének is hasznos dolgot czelekszik Na[gysá]ghtok. 49 Füleken ellenállásba ütközött a királyi iratos vitézlő rend földbirtoklása, amint arról Koháry István több levelében is beszámolt. Ezekben arról tájékoztatta Esterházy Pált, hogy a helyi nemesség, a katonáknak kiosztott földeket eltulajdonította Sinkovics 1937, E tevékenységről bővebben lásd: Bakács Ezekről bővebben Varga 1983, ; N. Kiss 1973, ; Czigány 2004, N. Kiss 1973, 323; Nagy László: 1983, 47 49; N. Kiss 1989, 47 50; Czigány 2004, A várbirtok nem minden esetben képezte a királyi vitézlő nép ellátásának alapját, ugyanis a magánkézen maradt várak iratos őrsége hivatalosan nem részesülhetett a végház uradalmának javaiból. Ez természetesen nem jelentette azt, hogy a vár gazdája éheztette és sanyargatta volna a királyi katonaságot, hiszen ugyanúgy megkapták a jövedelmüket, ám később a számukra kiutalt ellátmány után a földesúr a kamaránál benyújthatta a számlát. Ez a finanszírozási rendszer kifizetődőbb volt az udvar számára, mintha saját kezelésbe vette volna a várat, hiszen így annak erődítési és egyéb ellátási költségei továbbra is a földesurat terhelték. Végh 2007, 153; Kenyeres 2008, 122; Végh 2007, Takáts 1929, ; R. Várkonyi 1985, 1409; Czigány 2004, 121. Az udvar e döntését az állandó hadsereg felállításának szándéka indokolhatta; nem támogathattak tehát egy olyan indítványt, amely ugyan időlegesen megoldotta volna a véghadak ellátási problémáit, ám egy korszerűtlen állapotot konzervált volna. 49 MOL P cs. 56/ Merényi 1903a, 237; 238; Benczédi 1987,

23 A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 4. A fenti példák és a korszak országgyűlési törvényei 51 is arra engednek következtetni, hogy az iratos katonák földbirtoklása, habár ebben az időben már elterjedt, gyakran illegális volt, és kiváltotta a nemesség ellenállását. 52 Ezek fényében tehát nem lehet kijelenteni, hogy a végváriakat egyöntetűen megillette a földbirtoklás joga, hiszen amíg a szabados katonák esetében a javadalmazásuk szerves részeként, addig az iratosoknál szinte kizárólag az ellátás hiányait kiegészítő kényszerfoglalkozásként volt jelen. 53 Az uradalmi birtokok jövedelmei pedig, a mészárszékhez és kocsmáltatás bevételeihez hasonlóan, mint az adott végvári közösség egy tagját, vagy az adott végváros 54 polgárát, és nem mint iratos vitézt illették meg őket. 55 Az eddig tárgyalt jogok, haszonbérletek és kiváltságok mellett a harmadik kategória azokat az anyagi gyarapodást célzó lehetőségeket tartalmazza, amelyek kihasználásához nem kellett különleges jogállás. A nemeseknek biztosított fegyveres kíséret, az adóztatásban nyújtott segítség és a rabkereskedelem komoly bevételi forrásként volt jelen a végváriak életében. A királyi Magyarországra húzódott nemesek hódoltsági birtokainak adóztatása lehetetlen lett volna a végek hadai nélkül. Az effajta szolgálatot a beszedhető jövedelem egy részéért cserébe, vagy az adóztatás során tett portyák zsákmányának reményében teljesítették a katonák. 56 Ilyen jellegű javadalmazás fejében segítettek a füleki katonák is Pataky Mihálynak, akinek meggyűlt a baja az általa birtokolt vásárhelyi árenda bevételeinek beszedésével, amint arról egy kelet nélküli füleki levél is tanúskodik. Az adó 51 A kapitányok és katonák erőszakos földfoglalását már az 1609/XLVI. és az 1609/LVI. törvénycikk is tiltotta. CJH 1900, 67; CJH 1900, 69. Hasonló tartalommal bíró törvények: 1622/XIII. CJH 1900, 191; 1647/CXLI. CJH 1900a, Az iratos katonák földhöz jutása a visszafoglaló háborúk során vált nagyon elterjedté, hiszen ekkor a felszabadult pusztákra kitelepülve szerezhettek új földeket. Ki kell azonban hangsúlyozni, hogy a puszták művelés alá vonásához, valamely földesúr engedélye kellett, és csak a vele történt megállapodás után, (amely során kiváltságokat is kaphattak) vehették birtokba a területet. Varga 1969, Végh kézirat, A végek tanulmányozása során szükséges különbséget tenni végvár és végváros között. Ez utóbbiakat gyakran prezidiális mezővárosként említette a szakirodalom. A prezídium kifejezés korábban csak a királyi őrségekre vonatkozott és csak később terjesztették ki, az árokkal, sánccal körbevett, többségében katonák által lakott település jelölésére. Létrejöttük a XVII. századi folyamatok eredménye, hiszen mind a harmincéves háború, mind a katonai létszámleépítések arra vezették a hadak egy részét, hogy a várak alatt elhelyezkedő városokba települjön. Ezek, a nagyszámú katonaelem megjelenésével egyre inkább militarizálódtak, elhelyezkedésük révén védelmi szerepük is megnövekedett, szerkezetük pedig a védelmi funkcióknak megfelelően átalakult. Végh 2007, ; Végh kézirat 8 9. Egyes, stratégiailag is fontos városok a XVIII. század során állandó helyőrséggel rendelkező jól felszerelt erődvárosokká, majd pedig garnizonvárosokká alakultak. H. Németh 2008, Végh 2007, A hódoltsági falvak jövedelmei gyakran képezték egyes végvári kapitányok fizetésének részét, így a végek elöljárói is érdekelté váltak a török fennhatóság alá került falvak adóztatásában. Végh 2007, Varga 1983,

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

1.) Petőfi-emléktábla

1.) Petőfi-emléktábla 5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 1.) Petőfi-emléktábla A Városháza falában emléktábla van elhelyezve, amely Petőfinek állít emléket. Az emléktáblát

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁs a reformkor

HAZA ÉS HALADÁs a reformkor HAZA ÉS HALADÁs a reformkor MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1.Európa politikai helyzete Napóleon bukása

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Gergő család hegytékának megvásárlásáról

Szakmai beszámoló a Gergő család hegytékának megvásárlásáról Szakmai beszámoló a Gergő család hegytékának megvásárlásáról A Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár pályázatot (3509/01184) nyújtott be az NKA Közgyűjtemények Kollégiumához a körmendi Gergő

Részletesebben

I. Erdély földrajzi helyzete 1. Erdély a Magyar Királyság legkeletibb része 1541-ig, az ország három részre szakadásáig. Földrajzi szempontból a

I. Erdély földrajzi helyzete 1. Erdély a Magyar Királyság legkeletibb része 1541-ig, az ország három részre szakadásáig. Földrajzi szempontból a I. Erdély földrajzi helyzete 1. Erdély a Magyar Királyság legkeletibb része 1541-ig, az ország három részre szakadásáig. Földrajzi szempontból a Kárpátok hegyvonulatai határolják, gazdag nemesfém, vasérc

Részletesebben

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

Tematikus séták a Honismeret Napja alkalmából április 12. I. séta Kezdés időpontja: 8 óra. A középkori Veszprém legendáinak nyomában

Tematikus séták a Honismeret Napja alkalmából április 12. I. séta Kezdés időpontja: 8 óra. A középkori Veszprém legendáinak nyomában Indulás helye: Jezsuita templom Időtartama:, óra A séta hossza:, km 0. április. I. séta Kezdés időpontja: óra A középkori Veszprém legendáinak nyomában Veszprém belvárosában felkeressük azokat a fontosabb

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

1. TOTÓ. 1. Széchenyi Ferenc 2. Széchenyi István X. Kossuth Lajos X pozsonyi 2. kéttáblás X. évenkénti

1. TOTÓ. 1. Széchenyi Ferenc 2. Széchenyi István X. Kossuth Lajos X pozsonyi 2. kéttáblás X. évenkénti 1. TOTÓ 1. Kire ismersz: ősiség eltörlése, Lánchíd, gőzhajó, kaszinó? 1. Széchenyi Ferenc 2. Széchenyi István X. Kossuth Lajos 2. Ebben az évben nyílik meg Magyarországon az első vasútvonal: 1. 1844 2.

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Megoldókulcs. Várostörténet

Megoldókulcs. Várostörténet Megoldókulcs Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven piarista

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

P Á Z M Á N Y B ö l c s É s z T A N U L M Á N Y I V E R S E N Y T Ö R T É N E L E M

P Á Z M Á N Y B ö l c s É s z T A N U L M Á N Y I V E R S E N Y T Ö R T É N E L E M P Á Z M Á N Y B ö l c s É s z T A N U L M Á N Y I V E R S E N Y T Ö R T É N E L E M 2017/2018. II. forduló írásbeli teszt (munkapéldány) Online kitöltendő: https://goo.gl/forms/4drkcstj0m6bce1x2 határidő:

Részletesebben

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A baromfi-feldolgozás és a baromfikonzerv-gyártás története Orosházán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Írta: Administrator szeptember 06. szombat, 15:09 - Módosítás: szeptember 10. szerda, 16:44

Írta: Administrator szeptember 06. szombat, 15:09 - Módosítás: szeptember 10. szerda, 16:44 A levéltári források szerint Szilvágy nevének első írásos említése 1343-ból ered. Két Szilvágyról értesülünk, az egyikben akkor Szent Márton tiszteletére épült templom állt. A török harcok idején annyira

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Ajánlott túraútvonalak Faluséta

Ajánlott túraútvonalak Faluséta MONOSTORAPÁTI Monostorapáti a Veszprém és Tapolca között húzódó út mentén fekszik, az Eger-patak völgyében, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. Határai: északon az Agártető, délkeleten a

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Collegium Hungaricum ösztöndíj 2012. március 1-március 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Collegium Hungaricum ösztöndíj 2012. március 1-március 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1 Collegium Hungaricum ösztöndíj 2012. március 1-március 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Collegium Hungaricum ösztöndíjamat 2013. év március hónapjában valósítottam meg, azzal a céllal, hogy az előző évben sikeresen

Részletesebben

Javaslat A Gebauer freskó Megyei Értéktárba történő felvételéhez

Javaslat A Gebauer freskó Megyei Értéktárba történő felvételéhez Javaslat A Gebauer freskó Megyei Értéktárba történő felvételéhez K é s z í t e t t é k : S e b e s t y é n M o l n á r Á r p á d Plébános K o v á c s M á r k Nagydorogi Értéktár Bizottság ( P. H. ) N a

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, 1. szám, (2009) pp. 49-56. KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN MISÁD KATALIN Comenius Egyetem, Pozsony

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

I. Mátyás ( ) az igazságos

I. Mátyás ( ) az igazságos I. Mátyás (1458-1490) az igazságos született: 1443 Kolozsvár meghalt: 1490 Bécs feleségei: Podjebrád Katalin (cseh) Aragóniai Beatrix (nápolyi) (eljegyezve Cillei Borbála és Garai Anna) - Edelpock Borbála

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti vendégeit alapításának 19. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti vendégeit alapításának 19. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti vendégeit alapításának 19. évfordulója alkalmából 2017-ben választott témánk a Háziipari Szövetkezet nádudvari részlege kiállításon és egy

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I]

NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I] NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I] muzeum_brosura_168x238.indd 1 2016. 04. 29. 11:28 [ II ] BEVEZETŐ Az Országgyűlési Múzeum első alkalommal 1929 és 1949 között működött az Országházban.

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

VII. 10b. Zalaegerszegi Királyi Járásbíróság iratai Büntető perek

VII. 10b. Zalaegerszegi Királyi Járásbíróság iratai Büntető perek A a AA ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK VII. 10b. Zalaegerszegi Királyi Járásbíróság iratai Büntető perek 1915-1950 Terjedelme 103 doboz = 11,33 ifm 1 kötet

Részletesebben

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem téríthető támogatás felhasználására Nemzeti Kulturális Alap Azonosító:

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Útmenti keresztek Apátfalván települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Veréb Anett

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu DOI: 10.18427/iri-2016-0057 Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu A 20. század közepén az agrárvidékek lakosságának,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor Történelem a 10. évfolyam számára IV. témakör: Az újjáépítés kora Magyarországon A magyar országgyűlés. 1. 2:42 Normál Válaszolj a táblázat és saját ismereteid alapján a kérdésekre! A magyar országgyűlés...

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Törvényi engedmény és késedelmi kamat

Törvényi engedmény és késedelmi kamat Törvényi engedmény és késedelmi kamat LESZKOVEN LÁSZLÓ * 1. A dolgozat témája közelmúltban látott napvilágot a Győri Ítélőtábla Pf. IV.20.110/2009/10. számú ítélete. 1 A tényállás témánk szempontjából

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó intézmény neve: Települési Értéktár Bizottsága

1. A javaslatot benyújtó intézmény neve: Települési Értéktár Bizottsága I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó intézmény neve: Települési Értéktár Bizottsága 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név: Máté Imréné, a bizottság elnöke

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat. a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben

1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat. a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben 1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben A Fvárosi Bíróság Budapesten, 2007. szeptember 25-én a Bevándorlási és Állampolgársági

Részletesebben

Ki múltjára érzéketlen, jobb jövőre érdemtelen" - tartja az

Ki múltjára érzéketlen, jobb jövőre érdemtelen - tartja az S Z E M E L V É N Y E K A M A G Y A R I G A Z S Á G Ü G Y I O R V O S T A N T Ö R T É N E T É B Ő L Irta: Dr. F Ö L D E S V I L M O S (Budapest) Ki múltjára érzéketlen, jobb jövőre érdemtelen" - tartja

Részletesebben

Katona József, az értékteremtő

Katona József, az értékteremtő 1 Katona József, az értékteremtő A Bánk bán írójának születésére emlékezünk. Katona József drámaíróként a legismertebb, de nekünk, kecskeméti polgároknak személye nemcsak legnagyobb nemzeti drámánk íróját,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 41. Kozáry család iratai 1848-1885 Terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm Helyrajzi jelzete: Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, Széchenyi tér

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

BENCSIK Péter A kisebb határszéli forgalom Magyarország és a szomszédos államok közt, 1898 1941

BENCSIK Péter A kisebb határszéli forgalom Magyarország és a szomszédos államok közt, 1898 1941 BENCSIK Péter A kisebb határszéli forgalom Magyarország és a szomszédos államok közt, 1898 1941 BENCSIK Péter A kisebb határszéli forgalom Magyarország és a szomszédos államok közt, 1898 1941 A mai szóhasználattal

Részletesebben

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt.

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A nagy barokk városrendezés során, a téren épültek fel a ma is látható legszebb

Részletesebben

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről BAJCSI ILDIKÓ Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről Popély Árpád: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből. Somorja, Fórum

Részletesebben

Nemzeti színeink a moldvai csángómagyaroknál 1

Nemzeti színeink a moldvai csángómagyaroknál 1 188 TÓTH ZSÓKA HALÁSZ PÉTER Nemzeti színeink a moldvai csángómagyaroknál 1 A közelmúltban kezembe került egy csángó népdal, vagy legalábbis annak tulajdonított daltöredék, ami a maga módján a csángók pirosfehér-zöld

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Javaslat a.templom lépcső. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a.templom lépcső. települési értéktárba történő felvételéhez . 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a.templom lépcső. települési értéktárba történő felvételéhez Felújított templom lépcső Készítette: Csepregi Ferenc Kisszékelyi kulturális

Részletesebben

Gömörországban jártunk. Bábolnai Általános Iskola, 7. A osztálya. A HATÁRTALANUL pályázaton három napos utat nyertünk Szlovákiába, Gömörországba.

Gömörországban jártunk. Bábolnai Általános Iskola, 7. A osztálya. A HATÁRTALANUL pályázaton három napos utat nyertünk Szlovákiába, Gömörországba. PÁLYÁZAT Gömörországban jártunk Bábolnai Általános Iskola, 7. A osztálya A HATÁRTALANUL pályázaton három napos utat nyertünk Szlovákiába, Gömörországba. Izgatottan készültünk az utazásra. Két előkészítő

Részletesebben

Bódi Mária Magdolna élete, boldoggá avatási eljárása Felső tagozat: osztály

Bódi Mária Magdolna élete, boldoggá avatási eljárása Felső tagozat: osztály Bódi Mária Magdolna élete, boldoggá avatási eljárása Felső tagozat: 6-12. osztály 1. Mit jelent a boldoggá avatás (latinul: beatificatio) és a szentté avatás (canonisatio)? 2. a, Ki volt Bódi Mária Magdolna?

Részletesebben

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Ózd, 2008 AZ ÓZDI MÛVELÕDÉSI INTÉZMÉNYEK (ÓMI) KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna igazgató, Ózdi Mûvelõdési Intézmények

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2008. év... 6 I. A pénztár szervezete, működése, gazdálkodása... 6

TARTALOMJEGYZÉK. 2008. év... 6 I. A pénztár szervezete, működése, gazdálkodása... 6 Felügyeleti állásfoglalások A Tisztelt Olvasó az alábbiakban a felügyelt intézményekre vonatkozó törvényeknek megfelelő feldolgozásban kérdéseket és válaszokat talál. A kérdéseket a felügyelt szervezetek

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

IPICS-APACS, CSÍKSZEREDA! VIII. honismereti játék Emléktáblák, domborművek MEGOLDÁSOK

IPICS-APACS, CSÍKSZEREDA! VIII. honismereti játék Emléktáblák, domborművek MEGOLDÁSOK IPICS-APACS, CSÍKSZEREDA! VIII. honismereti játék Emléktáblák, domborművek Rég elmúlt események emléke népesíti be a szív és virágok városát. Eredjünk néhányuk nyomába! MEGOLDÁSOK Név, osztály, iskola,

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 69,47 km 2 Lakosság: fő Polgármester: Hamza Gábor

HAJDÚSÁMSON. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 69,47 km 2 Lakosság: fő Polgármester: Hamza Gábor HAJDÚSÁMSON Terület: 69,47 km 2 Lakosság: 13.108 fő Polgármester: Hamza Gábor Elérhetőség: Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Telefon: 52/590-590 Fax: 52/590-591 Hajdúsámson

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Pályázati azonosító: CSSP-NEPDALKOR A pályázat megvalósult: támogatásával.

BESZÁMOLÓ. Pályázati azonosító: CSSP-NEPDALKOR A pályázat megvalósult: támogatásával. BESZÁMOLÓ Pályázati azonosító: CSSP-NEPDALKOR-2018-0252 A pályázat megvalósult: támogatásával. A dr.barsi Ernő Népdalkör és Citeraegyüttes a pályázaton elnyert támogatást a szerződésben foglaltak szerint

Részletesebben