KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK"

Átírás

1 KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság május 23-i ülésére A éves beszámolójának elfogadása, társasági szerződés módosítása tárgyában Tisztelt Bizottság! A. (továbbiakban: Geotermikus Kft.) két taggal rendelkezik, az egyik tag az EU-FIRE Kft. 85 %-os részesedéssel, a másik tag Kiskunhalas Város Önkormányzata 15 %-os tulajdoni részesedéssel. Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) számú rendelet 20. (4) bekezdése alapján (továbbiakban: Rendelet) a Bizottságnak a 100 %-os önkormányzati tulajdonrészt el nem érő gazdasági társaságok esetében jelen esetben két tárgyban szükséges állást foglalni. Az egyik a társasági szerződést nem érintő beszámoló elfogadása, a másik a társasági szerződés érintő módosítások elfogadása. 1.)A társasági szerződést nem érintő beszámoló elfogadása, mely jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A beszámoló nem felel meg a Rendeletünk mellékletében foglalt tartalmi és formai elemeknek. 2.) A törvények módosítása következtében változott a Geotermikus Kft. szerződésmintája, a társasági szerződés tartalma. (2.számú melléklet). Az egységes szerkezetű társasági szerződés az alábbi főbb módosításokat tartalmazza: ) - új elektronikus kézbesítési cím: - új székhely: 1143 Budapest, Hungária körút pótbefizetés legmagasabb összege: ,- Ft Kérem az alábbi határozati javaslat megtárgyalását. Határozati javaslat: 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Geotermikus Kft évre szóló, beszámoló mellékleteként csatolt kiegészítő mellékletet, független könyvvizsgáló jelentést, nem javasolja elfogadásra a évi beszámolót, tekintettel arra, hogy az nem felel meg az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) számú rendelet 1. mellékletének. 2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága hozzájárul a 2. mellékletben csatolt egységes szerkezetű társasági szerződés elfogadásához azzal a módosítással, hogy pótbefizetés elrendelését nem fogadja el. 1

2 3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága felhatalmazza az Polgármestert a Társasági szerződés fenti (2. számú határozati javaslatnak) megfelelő, egységes szerkezetű társasági szerződés és a taggyűlési jegyzőkönyv aláírására. Kiskunhalas, május 19. Fülöp Róbert s.k. 2

3 1.melléklet A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését: 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Kiskunhalasi Geotermikus ProjektKorlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: A társaság idegen nyelvű cégneve: 3... A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: A társaság székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 83. A társaság székhelye 4 a) egyben a központi ügyintézés helye is. b) 5 nem azonos a központi ügyintézés helyével: 1.4. A társaság telephelye(i): A társaság fióktelepe(i): 6 2. A társaság tagjai 2.1. Név: 7 Lakcím:... Cégnév (név): 8 Kiskunhalas Város Önkormányzata Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 9 Székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Képviseletre jogosult neve: Fülöp Róbert polgármester Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 27. C/ Név: Lakcím:... Cégnév (név): 12 EU-FIRE Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1 A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség. 2 Szükség esetén kitöltendő. 3 Szükség esetén kitöltendő. 4 Aláhúzással jelölendő. 5 Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező. 6 Szükség esetén kiöltendő, bővíthető. 7 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 8 Szervezet esetén kell kitölteni. 9 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 10 További tag esetén bővíthető. 11 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 3

4 Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 83. Képviseletre jogosult neve: Porázik Richárd László Lakcím: 2120 Dunakeszi, Szabadka utca A társaság tevékenységi köre(i) Főtevékenység:3530 '08Gőzellátás, légkondicionálás 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4313'08 Talajmintavétel, próbafúrás 4950'08 Csővezetékes szállítás 4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 4399'08 Egyéb speciális szaképítés m. n. s. 7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 4. A társaság működésének időtartama A társaság időtartama: 16 a) határozatlan. b) határozott 17,... -ig. 5. A társaság törzstőkéje 5.1. A társaság törzstőkéje ,- Ft, azaz Hárommillió forint, amely a) ,- Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből, 18 b)... Ft, azaz.. forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a törzstőke százaléka Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig helytállnak a társaság tartozásaiért A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 12 Szervezet esetén kell kitölteni. 13 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 14 A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. 15 Szükség esetén kitöltendő, bővíthető. 16 Aláhúzással jelölendő. 17 Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező! 18 Szükség esetén kitöltendő. 19 Ptk. 3:163. (1) bekezdés; Ha alapításkor a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke eléri vagy meghaladja a törzstőke felét, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani. 4

5 6. Az egyes tagok törzsbetétje 6.1. Név (Cégnév): Kiskunhalas Város Önkormányzata Törzsbetét összege: ,- Ft. Törzsbetét összetétele: a) Készpénz ,- Ft. Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a 20, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába 21. A fennmaradó összeget :.-ig 22 a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be. 23 b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: megnevezése:... értéke:... Ft, amelyet 24 alapításkor/cégbejegyzést követően.-ig 25 a társaság rendelkezésére bocsát Név (Cégnév): EU-FIRE Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Törzsbetét összege: ,- Ft Törzsbetét összetétele: a) Készpénz ,- Ft Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: ,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a 27, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába 28. A fennmaradó összeget :-ig 29 a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be. 30 b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: megnevezése:... értéke:... Ft, amelyet 31 alapításkor/cégbejegyzést követően.-ig 32 a társaság rendelkezésére bocsát. 7. Pótbefizetés 7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára 33 a) pótbefizetést előírhat. b) pótbefizetést nem írhat elő A pótbefizetés legmagasabb összege: ,- Ft A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli %-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 21 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható. 22 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 23 Szükség esetén bővíthető. 24 Aláhúzással jelölendő. 25 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 26 További tag esetén bővíthető %-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 28 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható. 29 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 30 Szükség esetén bővíthető. 31 Aláhúzással jelölendő. 32 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 33 Aláhúzással jelölendő. 34 A 7.1. a) pont választása esetén kell kitölteni. 35 A 7.1. a) pont választása esetén kell alkalmazni. 5

6 A pótbefizetés legfeljebb 33 a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen b) üzleti évenként.kettő 37 alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága). 8. Üzletrész 8.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat ideértve a társasági szerződés megkötését is csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával Az üzletrész 38 a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik. b) a tagok törzsbetétjétől eltér. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása: 1. üzletrész...% Név (Cégnév): üzletrész...% Név (Cégnév): üzletrész...% Név (Cégnév): Név (Cégnév):... Közös képviselő:... Lakóhely: Az üzletrészek átruházása, felosztása 9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére 42 a) jogosultság a fenti sorrendben illeti meg. b) jogosultság nem illeti meg Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához 43 a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges. b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen A 7.1. a) pont választása esetén kell kitölteni. 37 Számmal jelölendő. 38 Aláhúzással jelölendő. 39 További tag esetén bővíthető. 40 További közös üzletrész esetén bővíthető. 41 Közös üzletrész további jogosultja esetén bővíthető. 42 Aláhúzással jelölendő. 43 Aláhúzással jelölendő. 6

7 a) az üzletrész átruházható. b) az üzletrész nem ruházható át Az üzletrész felosztásához a taggyűléshozzájárulása szükséges. 10. A nyereség felosztása A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből meghatározott összeg illeti meg Az eredmény a tagok között 45 a) a törzsbetétek arányában oszlik meg. b) az alábbi arányban oszlik meg: Név (Cégnév):... Arány:...% 46 Név (Cégnév):... Arány:...% Osztalékra az a tag jogosult, aki 46 a) az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult. b) a tárgyév.. hónap 47 napjáig a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult volt Az ügyvezető jogosult / nem jogosult 48 osztalékelőleg fizetéséről határozni. 11. A társaság taggyűlése A taggyűlés a társaság legfőbb szerve A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben 49 a) taggyűlés tartásával b) írásbeli döntéshozatallal is határozhat A taggyűlést évente 50 a) legalább egyszer b). 51 hónapi gyakorisággal össze kell hívni a társaság Aláhúzással jelölendő. 45 Aláhúzással jelölendő. 46 További tag esetén bővíthető. 47 Kitöltendő. 48 Aláhúzással jelölendő. 49 Aláhúzással jelölendő. 50 Aláhúzással jelölendő. 51 Számmal jelölendő. 52 Aláhúzással jelölendő. 7

8 a) székhelyére vagy telephelyére. b) 53 címre Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: Név (Cégnév): Kiskunhalas Város Önkormányzata szavazatszám: 450 arány: 15% 54 Név (Cégnév): EU-FIRE Ingatlanfejlesztő és TanácsadóKorlátolt Felelősségű Társaság szavazatszám: 2550 arány: 85% A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag részt vesz. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb tizenöt napnál A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. 12. Az ügyvezetés és képviselet A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: Név: 56 dr. Kovács Imre Zoltán Lakcím: 1147 Budapest, Lőcsei út em. 5. Cégnév (név): Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Székhely:... Képviseletre jogosult neve:... Lakcím:... Az ügyvezetői megbízatás 59 a) határozott időre 60 b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: március 12. A megbízatás lejárta: A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban 62 látja el. 13. Cégvezető 53 Pontos címmel jelölendő. Csak belföldi cím adható meg. 54 További tag esetén bővíthető. 55 Több ügyvezető esetén bővíthető. 56 Természetes személy esetén kell kitölteni. 57 Szervezet esetén kell kitölteni 58 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám. 59 Aláhúzással jelölendő. 60 Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. ). 61 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 62 Aláhúzással jelölendő. 8

9 13.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére 63 a) sor kerülhet. b) nem kerülhet sor Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): Név:... Lakcím:... Kinevezés kezdő időpontja: Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogot 62 a) biztosíthat. b) nem biztosíthat Az önálló cégjegyzésre jogosultak: Név: dr. Kovács Imre Zoltán 14. Cégjegyzés 66 Név: Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: 67 a) Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre. b) 68 Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre A társaságnál felügyelőbizottság választására 69 a) sor kerül. b) nem kerül sor. 15. Felügyelőbizottság A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik A felügyelőbizottság tagjai: Név: Kovács Gábor Lakcím: 2120 Dunakeszi, Arad utca 6. A megbízatás 70 a) határozott időre Aláhúzással jelölendő. 64 Kizárólag a a) pont aláhúzása esetén tölthető ki. 65 Több cégvezető esetén bővíthető. 66 Szükség esetén bővíthető. 67 Szükség esetén kitöltendő. 68 Szükség szerint bővíthető. 69 Aláhúzással jelölendő. 70 Aláhúzással jelölendő. 9

10 b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: március 12. A megbízatás lejárta: 72 Név: Aradszky László Andrásné Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Tulipán utca 14. A megbízatás 73 a) határozott időre 74 b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: március 12. A megbízatás lejárta: Név: Bácskai Balázs Lakcím: 1141 Budapest, Cinkotai út 112/B A megbízatás 77 a) határozott időre 78 b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: március 12. A megbízatás lejárta: Könyvvizsgáló 80 A társaság könyvvizsgálója: Név: Lakcím:... Kamarai nyilvántartási száma:... Cégnév: Cégjegyzékszám: Székhely:... A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:... Kamarai nyilvántartási száma: Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. ). 72 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 73 Aláhúzással jelölendő. 74 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. ). 75 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 76 Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis. 77 Aláhúzással jelölendő. 78 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3: 121. ). 79 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 80 A Ptk. 3:38. és 3: esetén. 81 Természetes személy esetén kell kitölteni. 82 Szervezet esetén kell kitölteni. 10

11 Lakcím:... Helyettes könyvvizsgáló neve:... Lakcím:... A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás lejárta: 18. A társaság megszűnése A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani. 19. Egyéb rendelkezések Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének 83 a) a Cégközlönyben b) a társaság honlapján 84 tesz eleget Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi üzletrészét ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelent be újabb tagot A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt: Budapest, május [...]. Tagok aláírása:... Név:Kiskunhalas Város Önkormányzata Név:EU-FIRE Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: Dr. Palotai Richárd ügyvéd 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I/2. 83 Aláhúzással jelölendő. 84 Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét. 85 Bővíthető. 86 Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás. 11

12 2.melléklet 12

13 Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Budapest, Szent István körút Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: december 31. Budapest, május 09. A gazdálkodó képviselője P.h.

14 Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: december HUF Előző év Tárgyév A. Befektetett eszközök A.I. Immateriális javak 0 0 A.II. Tárgyi eszközök A.III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök B.I. Készletek 0 0 B.II. Követelések B.III. Értékpapírok 0 0 B.IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke D.I. Jegyzett tőke D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 D.III. Tőketartalék 0 0 D.IV. Eredménytartalék 0 6 D.V. Lekötött tartalék 0 0 D.VI. Értékelési tartalék 0 0 D.VII. Mérleg szerinti eredmény 6 9 E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN Budapest, május 09. P.h. A gazdálkodó képviselője

15 Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Budapest, Szent István körút Kiegészítő melléklet Fordulónap: Beszámolási időszak: december január december 31. Budapest, május 09. A gazdálkodó képviselője P.h.

16 Oldal: 2 Tartalomjegyzék 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása 1.2. A beszámoló közreműködői 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 2.2. Jelentős összegű hibák értelmezése 2.3. Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 2.4. Leltározási szabályok 2.5. Pénzkezelési szabályok 2.6. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 3. Elemzések 3.1. Adatok változása 3.2. Mérlegtételek megoszlása 3.3. Vagyoni helyzet 3.4. Likviditás és fizetőképesség 3.5. Jövedelmezőség 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Előző évek módosítása 4.2. Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok 4.3. A mérleg tagolása Új tételek a mérlegben Tételek továbbtagolása a mérlegben 4.4. Befektetett eszközök Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása 4.5. Saját tőke Saját tőke változása Jegyzett tőke alakulása Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke Visszavásárolt saját üzletrészek Lekötött tartalék jogcímei 4.6. Kötelezettségek Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre Biztosított kötelezettségek Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 5.1. Előző évek módosítása 5.2. Össze nem hasonlítható adatok 5.3. Az eredménykimutatás tagolása Új tételek az eredménykimutatásban Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban 5.4. Bevételek Kapott támogatások bemutatása 5.5. Ráfordítások Ráfordítások alakulása Költségek költségnemenként 5.6. Eredmény Döntés az eredmény felhasználásáról 6. Tájékoztató adatok Kiegészítő melléklet

17 Oldal: Kiemelt juttatások Könyvvizsgáló által felszámított díjak 6.2. Bér- és létszámadatok Létszámadatok Béradatok Személyi jellegű egyéb kifizetések 6.3. Környezetvédelem Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok Környezetvédelmi költségek Környezetvédelmi céltartalékok Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek Kiegészítő melléklet

18 Oldal: 4 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása A évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön. A a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén kívül nem folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs A beszámoló közreműködői A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: Maradáné Kiss Gabriella regisztrációs szám: A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői: Név: Molnárné Fekete Eszter Cím: 6600 Szentes, Dózsa György utca 88 Tagsági igazolvány száma: MKVK A számviteli politika alkalmazása 2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre Jelentős összegű hibák értelmezése Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. Kiegészítő melléklet

19 Oldal: Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak Pénzkezelési szabályok A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk A tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett. 3. Elemzések 3.1. Adatok változása 1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Abszolút változás A. Befektetett eszközök A.I. Immateriális javak A.II. Tárgyi eszközök A.III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök B.I. Készletek B.II. Követelések B.III. Értékpapírok B.IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke D.I. Jegyzett tőke D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) D.III. Tőketartalék D.IV. Eredménytartalék D.V. Lekötött tartalék D.VI. Értékelési tartalék D.VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek F.I. Hátrasorolt kötelezettségek F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek Kiegészítő melléklet

20 1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Abszolút változás G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN Oldal: Előző időszak Tárgyidőszak Befektetett eszkö... Forgóeszközök Aktív időbeli elh Saját tőke Céltartalékok Kötelezettségek Passzív időbeli e HUF Előző időszak Tárgyidőszak Előző időszak Tárgyidőszak Változás %-ban I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai Kiegészítő melléklet

21 1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Változás %-ban Oldal: 7 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Mérlegtételek megoszlása Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Előző időszak Tárgyidőszak Befektetett eszkö... Forgóeszközök Befektetett eszkö... Forgóeszközök Források (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak Saját tőke Jegyzett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Kiegészítő melléklet

22 Oldal: 8 Források (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Előző időszak Tárgyidőszak Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli e... Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli e Vagyoni helyzet A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben %-ban, a tárgyévben %-ban fedezte. A saját tőke az előző évhez képest 9 EFt értékkel, 0.3 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. A saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 47.7 %, a tárgyévben 47.8 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt. A kötelezettségek az előző évben a saját tőke %-át, a tárgyévben %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult. A kötelezettségei az előző évhez képest 1 EFt értékkel, 0.0 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott Likviditás és fizetőképesség A pénzeszközök állománya 570 EFt értékkel, 13.2 %-kal csökkent. A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1.48, a tárgyévben 1.27 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 76.9 %, a tárgyévben 65.9 % volt. A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 1.48, a tárgyévben 1.27 volt. A hosszú távú likviditás gyengült. Kiegészítő melléklet

23 Oldal: 9 A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 12.9 %-a teljesíthető. A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket. Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 3,988 napi árbevétel nyújtana fedezetet Jövedelmezőség A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 200 EFt, a tárgyévben 302 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 102 EFt értékkel, 51.0 %-kal növekedett. A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 200 EFt, a tárgyévben 300 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 100 EFt értékkel, 50.0 %-kal növekedett. Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 0.1 %-át, a tárgyévben a 0.1 %-át teszi ki. Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 0.2 %, a tárgyévben 0.3 % volt. Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 0.2 %, a tárgyévben 0.3 % volt. Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 30 Ft, a tárgyévben 30 Ft volt. Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 30 Ft, a tárgyévben 30 Ft adózott eredmény jutott. A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 4 Ft, a tárgyévben 4 Ft adózott eredmény jutott. A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 1 EFt, a tárgyévben 1 EFt volt. A mérleg szerinti eredmény az előző évben 6 EFt, a tárgyévben 9 EFt volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 3 EFt értékkel növekedett. 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Előző évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok A mérlegében az adatok nem hasonlíthatók össze az előző üzleti év megfelelő adatával. Az eltérések tartalma, okai és magyarázata az alábbi: előző évi beszámolóban a tárgyi eszközök 1459 eft értéke tévesen a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel. Az előző évi (összehasonlító) adatok az alábbiak: Kiegészítő melléklet

24 Oldal: A mérleg tagolása Új tételek a mérlegben Összehasonlító mérleg-adatok Mérleg sor (1000HUF) Módosított előző év Tárgyidőszak Tárgyi eszközök A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. Tételek továbbtagolása a mérlegben A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a a tárgyidőszakban nem élt Befektetett eszközök Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor Saját tőke Saját tőke változása A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak: Jegyzett tőke alakulása Saját tőke alakulása Tőkeelem 1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Jegyzett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 0 Tőketartalék 0 0 Változás Eredménytartalék Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott. Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke A jegyzett tőkében a kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeg és annak alakulása az alábbi: Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke Tulajdonos Jegyzett tőke (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak Anyavállalat Leányvállalatok 0 0 Kiegészítő melléklet

25 Oldal: 11 Visszavásárolt saját üzletrészek Tulajdonos (1000HUF) Jegyzett tőke Előző időszak Tárgyidőszak Közös vezetésű vállalkozások 0 0 Társult vállalkozások 0 0 Más tulajdonosok Jegyzett tőke összesen A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el. Lekötött tartalék jogcímei A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg Kötelezettségek Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra. Biztosított kötelezettségek A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel. Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél. 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 5.1. Előző évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz Össze nem hasonlítható adatok A eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával Az eredménykimutatás tagolása Új tételek az eredménykimutatásban A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. Kiegészítő melléklet

26 Oldal: 12 Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a a tárgyidőszakban nem élt Bevételek A bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Bevételek alakulása és megoszlása Bevétel-kategória Előző időszak 1000HUF % Tárgyidőszak 1000HUF % Árbevétel Aktivált saját teljesítményérték Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Bevételek összesen Bevételek alakulása és megoszlása Előző időszak Tárgyidőszak Árbevétel Aktivált saját... Egyéb bevételek Pénzügyi művele... Rendkívüli bevé... Kapott támogatások bemutatása A támogatási program keretében a beszámolási időszakban tevékenysége fenntartására, fejlesztésére sem végleges jelleggel, sem visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatást nem kapott, illetve nem számolt el Ráfordítások Ráfordítások alakulása A ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Kiegészítő melléklet

27 Oldal: 13 Ráfordítások alakulása és megoszlása Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 1000HUF % 1000HUF % Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Ráfordítások összesen Ráfordítások alakulása és megoszlása Előző időszak Tárgyidőszak Anyagjellegű rá... Személyi jelleg... Értékcsökkenési... Egyéb ráfordítá... Pénzügyi művele... Rendkívüli ráfo... Költségek költségnemenként A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat: Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása Költségnem Előző időszak Tárgyidőszak 1000HUF % 1000HUF % Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Költségnemek összesen Kiegészítő melléklet

28 Oldal: Eredmény Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása Anyagjellegű... Személyi jel... Értékcsökken... Előző időszak Tárgyidőszak Döntés az eredmény felhasználásáról A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal. 6. Tájékoztató adatok 6.1. Kiemelt juttatások Könyvvizsgáló által felszámított díjak A könyvvizsgáló által felszámított tárgyévi díjakat mutatja be az alábbi táblázat. Jogcím (1000HUF) Összeg Beszámoló könyvvizsgálata 100 Egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatás 0 Adótanácsadói szolgáltatás 0 Más, nem könyvvizsgálói szolgáltatás 0 Összesen Bér- és létszámadatok Létszámadatok A a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott. Béradatok A tárgyévben bérköltség nem került elszámolásra. Személyi jellegű egyéb kifizetések A tárgyévben munkavállalóknak egyéb személyi jellegű kifizetés nem történt. Kiegészítő melléklet

29 6.3. Környezetvédelem Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok Oldal: 15 A tevékenység jellegéből adódóan a nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők. Környezetvédelmi költségek Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra. Környezetvédelmi céltartalékok A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn. Kiegészítő melléklet

30 Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Budapest, Szent István körút Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: január december 31. Budapest, május 09. A gazdálkodó képviselője P.h.

31 Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: január december HUF Előző év Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek 0 1 IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 VI. Értékcsökkenési leírás 0 0 VII. Egyéb ráfordítások 0 0 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor) 7 9 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 1 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) 0 1 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor) 7 10 X. Rendkívüli bevételek 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) 0 0 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) 7 10 XII. Adófizetési kötelezettség 1 1 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor) 6 9 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 6 9 Budapest, május 09. P.h. A gazdálkodó képviselője

32 Független könyvvizsgálói jelentés Az tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem az (székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 18 3/4, cégjegyzékszám: mellékelt 2015 évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény 9 EFt (nyereség), és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

33 Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához. Vélemény A könyvvizsgálat során az egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Budapest, május 09 Molnárné Fekete Eszter Bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám:

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 12067778-2-43 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-462002 Kun Hulladék Korlátolt Felelősségű Társaság 1211 Budapest, Szállító utca 6 Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2014. ÉVI MÉRLEG. 1000HUF Előző év Tárgyév

2014. ÉVI MÉRLEG. 1000HUF Előző év Tárgyév 2014. ÉVI MÉRLEG 1000HUF Előző év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok) 30406 26463 02. I. Immateriális javak 21298 15054 03. II. Tárgyi eszközök 9108 11409 04. III.Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

1. Általános információk a beszámolóhoz A gazdálkodó bemutatása Az üzleti évi gazdálkodás körülményei A beszámoló közreműködői

1. Általános információk a beszámolóhoz A gazdálkodó bemutatása Az üzleti évi gazdálkodás körülményei A beszámoló közreműködői Oldal: 2 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása Az 2008. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés Alulírott tagok, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését: 1. A társaság cégneve, székhelye,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényesek, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18191705-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 12 PK 60.540/2006/ Nyilvántartási szám: 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44. 2014

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 12246632-2-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-568583 1163 Budapest, GORDONKA utca 7. 2012 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2012. december 31. 2012. január 01.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2011

Kiegészítő melléklet 2011 Adószám: 23031580-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-949747 NCT Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 7. Kiegészítő melléklet 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Észak

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.

Kiegészítő melléklet 2010. Adószám: 14566534-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-124975 Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés A Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosának Független könyvvizsgálói jelentés Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Hévízi Turisztikai Nonprofit

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 23923610-2-20 Cégbíróság: Zala megyei Cégjegyzék szám: 20-09-072648 HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság 8380 Hévíz Kossuth u.1. 2012. 06. 30. Fordulónap: 2012. június 30. Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ /

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ / Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentesi Élet Kft 2015. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. 15EB-05.

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. 15EB-05. Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég 15EB-05 M. Gy. Hard-Soft Kft Cégjegyzékszáma: 01-09-954378

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2011

Kiegészítő melléklet 2011 Adószám: 14603204-1-43 Cégbíróság: Főv. Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-911437 IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 79. 2011 Fordulónap: 2011. december

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Egyszerűsített éves beszámoló A eredménykimutatása (összköltség eljárással) Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13496294-2-41,Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-907073 WIPARK Budavár Garázsüzemeltető Kft. 1014 Budapest, Színház utca 5-7 Egyszerűsített éves beszámoló "A"

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2014.

Egyszerűsített éves beszámoló 2014. Adószám: 19335537-2-05 Bejegyző szerv: B-A-Z megyei Ügyvédi Kamara Regisztrációs szám: 473/1/2008 3530 Miskolc, Petõfi utca 7 fsz 2 Egyszerűsített éves beszámoló 2014. Beszámolási időszak: 2014. január

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

NYÍRINFO Nonprofit Kft Oldal: 1. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

NYÍRINFO Nonprofit Kft Oldal: 1. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat NYÍRINFO Nonprofit Kft Oldal: 1 Adószám: 20977160-2-15 Cégjegyzék szám: 15-09-073756 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: 2015. december 31. 1000HUF Előző év Tárgyév

Részletesebben

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2015.

Kiegészítő melléklet 2015. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18269253-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 11.Pk.60.634/2011/2. a halmozottan sérült gyermekek gyógyulásáért 1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 14 Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2016.

Kiegészítő melléklet 2016. Adószám: 24860248-2-19 Cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 19-09-517015 Művészetek Völgye Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8294 Kapolcs, Kossuth utca 62 2016. Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2017.

Kiegészítő melléklet 2017. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 24860248-2-19 Veszprémi Törvényszék Cégbírósága 19-09-517015 Művészetek Völgye Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8294 Kapolcs, Kossuth utca 62 2017. Fordulónap:

Részletesebben

Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft Nyíregyháza, Szabadság tér 9

Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft Nyíregyháza, Szabadság tér 9 Adószám: 18796647-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 15-09-073822 Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9 2017. Fordulónap: 2017.

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Éves beszámoló A eredménykimutatása (összköltség eljárással) Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18654202-1-43 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60-005/2015/6 01/02/0015831 1116 Budapest, Mezőkövesd út 3. B. 1. 110. Éves beszámoló "A"

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2017.

Kiegészítő melléklet 2017. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23031580-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-949747 NCT Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap:

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

2008-évi. Közhasznú jelentés

2008-évi. Közhasznú jelentés EU-MENTOR Integrációt Segítő, Szervező és Szolgáltató Kht. 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. 2008-évi. Közhasznú jelentés Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2018.

Kiegészítő melléklet 2018. Adószám: 24860248-2-19 Cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 19-09-517015 Művészetek Völgye Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8294 Kapolcs, Kossuth utca 62 2018. Fordulónap:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 17. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 6. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek

Részletesebben

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2016.

Kiegészítő melléklet 2016. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 10890132-2-13 Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 13-09-067737 Tápiómenti Városüzemeltető Kft. 2241 Sülysáp - Tápiósüly, Szent István tér 1 2016. Fordulónap:

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosainak

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosainak FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Pro Rekreatione

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Kiegészitő melléklet 2011.

Kiegészitő melléklet 2011. Adószám: 18195376-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 12.760 'Állat és Ember' Állat és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület 1151 Budapest, Pisztráng u. 3. Kiegészitő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 24700072-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-025078 HAJDÚVITÉZ RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1 2013 Fordulónap: Beszámolási

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 23969973-1-05 Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 05-09-024327 MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3515 Miskolc, Egyetem utca 2. Kiegészítő

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2015.

Kiegészítő melléklet 2015. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2015.

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Alapszabály Alulírott részvényesek, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2015.

Kiegészítő melléklet 2015. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14761722-2-43 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-918616 1191 Budapest, Toldy utca 9 2015. Fordulónap: Beszámolási időszak: 2015. december 31. 2015. január 01.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 2016.03.23 11:38:40 Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 4 4 0 Település: Százhalombatta Közterület neve: Ifjúság Közterület

Részletesebben

DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE

DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE A DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE a 2017. január hó. napján elfogadott 34. számú módosítással egységes szerkezetben hatályos: 2018. február hó 1. napjától Készítette

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 2629427-2-3 Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága 3-9-118296 IZSÁK INNO-KOM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 67 Izsák, Kossuth tér 8 Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/453-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makói Fürdőfejlesztő Kft. 2012.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 23309393-1-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-959455 Csellengő Csemete-Lak Közhasznú Nonprofit Kft. 1073 Budapest, Akácfa utca 50. 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Cégjegyzék száma: A társaság adószáma: Dátum (készítés ideje): február 23.

Cégjegyzék száma: A társaság adószáma: Dátum (készítés ideje): február 23. 2016. Évi beszámoló Ügyfél neve: Ügyfél címe, telefonszáma: 9024. Győr, Szérűskert u.36. Statisztikai számjele: 2 3 1 7 5 7 6 9 0 3 2 2 5 7 2 0 8 Cégjegyzék száma: 0 8-0 9-0 2 1 4 0 6 A társaság adószáma:

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Önkormányzat Értesítője

Önkormányzat Értesítője 2015. október 27. I. évfolyam 7. szám HEVES MEGYEI Önkormányzat Értesítője I. Közgyűlési határozatok Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője I. Közgyűlési határozatok 236/2015. (X. 16.) közgyűlési határozat

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14710283-2-15 Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 15-09-074123 ENEREA ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS ÉS ENERGIA ÜGYNÖKSÉG KFT 4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/B A 3 345

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 18220849-1-16 - - 5100 Jászberény, Forgács utca 16 2014 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2014. december 31. 2014. január 01. - 2014. december 31. Jászberény, 2015.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14761722-2-43 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-918616 1191 Budapest, Toldy utca 9 2014 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2014. december 31. 2014. január 01. -

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 22247067-7219-572-06 Statisztikai számjel 06-09-011662 Cégjegyzék száma Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Széchenyi tér 5. Egyszerűsített éves beszámoló 2013. év Keltezés: Szeged, 2014.01.31.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 22:39:34 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 6 2 Település: Budapest Közterület neve: Budapesti Közterület jellege: út Házszám: 180 Lépcsőház:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Torna Szövetkezet Cégjegyzékszáma: 05 02 000618

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószám: 18161777-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 60138/2001 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kiegészítő melléklet 2011 Fordulónap: 2011. december

Részletesebben

M.Gy. Hard-Soft Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság

M.Gy. Hard-Soft Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság M.Gy. Hard-Soft Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság (Nyilvántartási szám: 01-09-954378, Adószám: 23130160-2-41) 2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 5 2016.07.04 09:44:31 Szervezet neve: DORCAS AID HUNGARY ALAPÍTVÁNY Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 0 2 Település: Debrecen Közterület neve:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben