ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGOGLALKOZTATÁSI TERV 2010.évre

2 ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Közfoglalkoztatási terve évre Az önkormányzat a közfoglalkoztatási terve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása értelmében, a hivatkozott jogszabály 37/A (1) bekezdésében megfogalmazott kötelezés alapján készült. A közfoglalkoztatási terv részei: - a közfoglalkoztatási terv céljának, hatályának meghatározása, - a közfoglalkoztatással kapcsolatos fogalmak rendezése, - az önkormányzat munkanélküliséggel való érintettségének elemzése, - a közfoglalkoztatás keretében elvégeztethetı tevékenységek számbavétele, - képzéssel kapcsolatos adatok, - a közfeladatok ellátáshoz kapcsolódó kiadások, források csoportosítása, - a közfoglalkoztatási terv táblázatba foglalva, - eljárási, egyéb szabályok. I. A közfoglalkoztatási terv célja, hatálya A közfoglalkoztatási terv célja, hogy: - egy éves idıtartamra, negyedéves ütemezésben meghatározza azokat a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket részben vagy egészben az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében kíván ellátni, s ehhez felvázolja azt is, hogy a feladatok ellátásához hány fıt, milyen szakképzettségi összetételben, milyen költségekkel fog foglalkoztatni; - a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatása intenzívebben történjen, ösztönzésre kerüljön az érintettek munkavállalása, s a munkavállalás révén növekedjen az érintett jövedelme; - az önkormányzat vonatkozásában feltárja azokat a munkalehetıségeket, melyek a közfoglalkoztatás keretében megoldhatóak, s ezzel eredményesen ellátásra kerülhet valamely önkormányzati feladat. A foglalkoztatási terv és a terv megvalósítása során kiemelt szempont, hogy: - a munkanélküliek munkaerıpiaci helyzete javuljon, - a munkanélküliek számára biztosított pénzbeli ellátások tényleges munkavállalás ellen ösztönzı hatása mérséklıdjön, - emelkedjen a foglalkoztatás, - erısödjön a munkanélküliekkel kapcsolatos együttmőködési tevékenység. A közfoglalkoztatási terv 1 évre szól. 2

3 II. A közfoglalkoztatással kapcsolatos fogalmak A közfoglalkoztatás: A közfoglalkoztatás magában foglalja - a közcélú munka, - a közhasznú munka, valamint - a közmunka formájában történı foglalkoztatást. Közcélú munka: Az Szt január 1-tıl hatályos új szabályai szerint (36. (2) bekezdésének a) c) pontja): Közcélú munkavégzés keretében a) az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat jogszabály vagy önkéntes vállalása alapján költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet útján gondoskodik, b) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet által ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közremőködik, továbbá c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, az állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet által jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közremőködik látható el. Közmunka: A közmunkaprogram megvalósítására a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, régiónként a regionális fejlesztési tanács helyi, térségi vagy országos célok megvalósításának elısegítésére - kiírt pályázat alapján történı foglalkoztatás, melynek során állami, vagy önkormányzat feladat kerül ellátásra. Közhasznú munka: Közhasznú munka körébe tartoznak: - a lakosságot vagy a települést érintı közfeladat, vagy - önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot, illetıleg a települést érintı feladat ellátása, vagy - közhasznú tevékenység folytatása. Közcélú munka keretében foglalkoztatható személyek (36. (3) bekezdés): akinek aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították - kivéve a rendszeres szociális segélyben részesülı - (35. (1) bekezdése szerinti személy), vagy olyan személy, aki rendszeres szociális segélyre jogosult, de nyilatkozatában vállalta az önkormányzat által együttmőködésre kijelölt szervvel való együttmőködési kötelezettséget (a 37/C. (4) bekezdése szerinti személy), aki elhelyezkedése érdekében teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, vagy a 33. (1) bekezdésének f)-g) pontjában foglaltak szerint elızetesen együttmőködı személy (tehát nincs még meg az egy éves, illetve három hónapos együttmőködése) és egyébként jövedelmi viszonyai alapján jogosult lenne az aktívkorúak ellátására ennek vizsgálata a települési önkormányzat jegyzıjének feladata, vagy aki a folyamatban lévı közcélú foglalkoztatásából eredıen szerez álláskeresési támogatásra való jogosultságot, (36. (3) bekezdés c) pontja szerinti személy) munkaviszonyának lejártáig, vagy 3

4 akinek a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerzıdése idıtartama alatt az aktív korúak támogatására való jogosultságát megszüntették, munkaviszonyának megszüntetéséig. Közfeladatok: A helyi önkormányzatok általános felelısséggel biztosítják az alapvetı helyi közszolgáltatásokat, amelyek körébe az alábbi tevékenységek tartoznak: - településfejlesztés, településrendezés, - az épített és természeti környezet védelme, - a lakásgazdálkodás, - vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás, - a köztemetı fenntartása, - a helyi közutak és közterületek fenntartása, - a helyi tömegközlekedés, - a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, - gondoskodás a helyi tőzvédelemrıl, - gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól, - közremőködés a helyi energiaszolgáltatásban, - közremőködés a foglalkoztatás megoldásában, - óvodáról, alapfokú nevelésrıl, oktatásról való gondoskodás, - egészségügyi, szociális ellátásról való gondoskodás, - gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, - közösségi tér biztosítása, - közmővelıdési, tudományos, mővészeti tevékenység, sport támogatása, - nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása, - egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése, egyéb önként vállalt feladatok. 4

5 III. Az önkormányzat munkanélküliséggel való érintettsége Aszód város népessége 6127 fı, ebbıl a munkaképes korúak száma ( év közöttiek) 3702 fı. Álláskeresési ellátásba belépık a Munkaügyi Kirendeltség adatai alapján Álláskeresési ellátása belépık hó között végzettség nem 20 év alatt felett összesen 25%a általános iskolai végzettség nélküli fffi nı általános iskolai végzettségőek ffi nı szakiskola ffi nı szakmunkásképzı ffi nı gimnázium ffi nı szakközépiskola ffi nı technikum ffi nı fıiskola ffi nı egyetem ffi nı összesen %- a ,25 5

6 Álláskeresési ellátásból kilépık hó között végzettség nem 20 év alatt felett összesen 25%a általános iskolai végzettség nélküli fffi nı általános iskolai végzettségőek ffi nı szakiskola ffi nı szakmunkásképzı ffi nı gimnázium ffi nı szakközépiskola ffi nı technikum ffi nı fıiskola ffi nı egyetem ffi nı összsen %- a Ellátásból kimerítéssel kilépett 2009 évben 160 fı, közülük 37 fı részére került megállapításra aktív korú ellátás ( 23%-a), 10 esetben 6 % elutasításra került. 6

7 Nyilvántartott álláskeresık átlagos létszáma, akik nem részesültek ellátásban és nyilvántartásban töltött idejük meghaladta a 12 hónapot, iskolai végzettség, nem és korcsoport szerint: Nem ellátottak, tartós álláskeresık végzettség nem 35 évnél fiatalabb évesnél idısebb összesen 25%a általános iskolai végzettség nélküli fffi 0 0 nı általános iskolai végzettségőek ffi 0 0 nı szakiskola ffi 0 0 nı 0 0 szakmunkásképzı ffi 0 0 nı 0 0 gimnázium ffi 0 0 nı szakközépiskola ffi 0 0 nı 0 0 technikum ffi 0 0 nı 0 0 fıiskola ffi 0 0 nı 0 0 egyetem ffi 0 0 nı 0 0 összsen %-a ,25 7

8 35 év alatt végzettség nem <= >=241 összesen 25%a általános iskolai végzettség nélküli fffi 0 0 nı általános iskolai végzettségőek ffi nı szakiskola ffi nı szakmunkásképzı ffi nı gimnázium ffi nı szakközépiskola ffi nı technikum ffi nı fıiskola ffi nı 0 0 egyetem ffi 0 0 nı 0 0 összesen %-a éves végzettség nem <= összesen 25%a általános iskolai végzettség nélküli fffi nı általános iskolai végzettségőek ffi nı szakiskola ffi 0 0 nı szakmunkásképzı ffi nı gimnázium ffi 0 0 nı szakközépiskola ffi nı technikum ffi 0 0 nı 0 0 fıiskola ffi nı egyetem ffi nı 0 0 összesen %-a

9 55 év felett végzettség nem <= >=241 összesen 25%a általános iskolai végzettség nélküli fffi 0 0 nı általános iskolai végzettségőek ffi nı szakiskola ffi 0 0 nı 0 0 szakmunkásképzı ffi nı 0 0 gimnázium ffi 0 0 nı szakközépiskola ffi 0 0 nı 0 0 technikum ffi 0 0 nı 0 0 fıiskola ffi 0 0 nı 0 0 egyetem ffi 0 0 nı 0 0 összesen %-a Összesen %-a

10 Nyílvántartott álláskeresık hátralévı jogosultság idıtartama ÖSSZESEN végzettség nem <=3 0 általános iskolai végzettség nélküli 8 általános iskolai végzettségőek >=241 összesen 25%a fffi nı ffi nı szakiskola ffi nı szakmunkásképzı ffi nı gimnázium ffi nı szakközépiskola ffi nı technikum ffi nı fıiskola ffi nı egyetem ffi nı összesen %-a Az összesen 86 fıbıl várhatóan a korábbi évek tapasztalatait is figyelembe véve kb %-uk kerülhet át az önkormányzat rendszerébe, azaz 22 fı+ ellátásban nem részesülı tartós álláskeresık közül 5 fı ( 25%-a) 1 fı összesen 23 fı Megjegyzendı, hogy a n még közcélú foglalkoztatásban részt vevı 11 fı, ig szintén foglalkoztatott 7 fı közcélú és 04 hónapban keresi fel a Munkaügyi Központot, akik álláskeresési ellátásuk kimerítése után 2010.évben szintén jelentkeznek aktív korú ellátás megállapításáért az önkormányzatnál, és nagy valószínőséggel jogosultságuk ismételten megállapítható lesz! 23 fı+ 18 fı -41 fı aki számára vélhetıen aktív korú ellátás megállapításra kerül 2010 évben. 10

11 IV évi tervezés tapasztalatai 1. Az ellátottak létszámának és összetétele alakulásának összevetése a közfoglalkoztatási tervvel nemek, iskolai végzettség és szakképzettség szerint a) Aktív korú ellátásban részesülık idıszakban Összesen 38 fı- ebbıl - 1 ffi egészségkárosodott - 37 fı rendelkezésre állási támogatásra jogosult - nemek szerinti megoszlás: - férfiak száma: 18 fı, (aránya: 47 %), - nık száma: 20 fı, (aránya: 53 %) A nemek közötti megoszlás szerint a nık száma magasabb - életkori megoszlás: - 35 év alattiak száma: 14 fı, (aránya: 37 %), év közöttiek száma: 22 fı, (aránya: 58 %) - 55 év felettiek száma: 2 fı, (aránya: 5 %). Az ellátásban részsülık 58 %-a év közötti korosztályból kerül ki. - iskolai végzettség szerinti megoszlás: - 8 általános iskolai végzettség alatti végzettségőek száma: 7 fı, (aránya: 18 %), - 8 általános iskolai végzettségőek száma: 14 fı, (aránya: 37 %), - szakmunkások száma: 8 fı, (aránya: 21 %), - gimnáziumot végzettek száma: 2 fı, (aránya: 16 %), - szakközépiskolát végzettek száma: 6 fı, (aránya: 5 %), - technikumot végzettek száma: - fı, (aránya: - %), - fıiskolát, egyetemet végzettek száma: 1 fı, (aránya: 3 %). A legmagasabb a kizárólag általános iskolai végzettséggel rendelkezık aránya. Háztartás formája: - családban élık száma: 12 fı, (aránya: 32 %) - egyedül élık száma: 26 fı ( aránya: 68 %) Az ellátottak közül több, mint kétszer annyi az egyedül álló. b) Aktív korú ellátásban részesülık n jellemzı adatai: - nemek szerinti megoszlás: - férfiak száma: 7 fı, (aránya: 41 %), - nık száma: 10 fı, (aránya: 59 %). 11

12 - életkori megoszlás: - 35 év alattiak száma: 7 fı, (aránya: 41 %), év közöttiek száma: 10 fı, (aránya: 59 %) - 55 év felettiek száma: - fı, (aránya: -%). - iskolai végzettség szerinti megoszlás: - 8 általános iskolai végzettség alatti végzettségőek száma: 1 fı, (aránya: 6 %), - 8 általános iskolai végzettségőek száma: 4 fı, (aránya: 24 %), - szakmunkások száma: 7 fı, (aránya: 41 %), - gimnáziumot végzettek száma: 1 fı, (aránya: 6 %), - szakközépiskolát végzettek száma: 4 fı, (aránya: 24 %), - technikumot végzettek száma: - fı, (aránya: - %), - fıiskolát, egyetemet végzettek száma: - fı, (aránya: - %). A segélyezettek adataiból megállapítható, a munkanélküliség szempontjából legérintettebb csoport (az elızı i adatoktól eltérıen 2008: 8 általános iskolai végzettségő, éves korosztály) 2009 évben az aktív korúak ellátásában részesülık 41 %-a szakmunkásképzıt végzett. 2. A közfoglalkoztatás keretében elvégeztethetı ellátandó közfeladatok körének és az ütemezés megvalósulásának értékelése Közfoglalkoztatási nehézségek A közfoglalkoztatás keretében elvileg elvégeztethetı tevékenységek és a ténylegesen elvégeztethetı tevékenységek összhangja egyes esetekben nehezen biztosítható. A gondot az általános közfoglalkoztatási problémák jelentik, vagyis az, hogy: - közfoglalkoztatásba bevonható személyek gyakran alacsony iskolai végzettségőek, - az érintett személyek több esetben elavult szakmákra vonatkozó képzettséggel rendelkeznek, - a közfoglalkoztatásba bevonandó személyek száma a gazdasági nehézségek miatti létszámleépítések miatt jelentısen emelkedik, - elhelyezkedési nehézségekkel küzdenek a gyermeket vállaló nık, mikor ismét munkába állnának, - a pályakezdık számára a gyakorlat hiányában - kevés elhelyezkedési lehetıség van, s közfoglalkoztatásuk is több odafigyelést igényel, 12

13 3. Közfoglalkoztatási tapasztalatok, helyzetelemzés 3.1 Az elmúlt években a következı közfoglalkoztatás történt: Év Közcélú munka Közmunka Közhasznú munka Mun Mun Munka idı ka Fı ka Fı idı öszszese össz. szese idı ösz- össz. össz. (hónap) (hónap) n (hónap) n Fı öszszese n A n közfoglalkoztatásban részt vevık értékelése száma: 22 fı (ebbıl rendelkezésre állási támogatásban részesül n 7 fı- a Rát-ra val jogosultság elıbb megszőnt, mint a határozott idejő munkaviszony. Nemek szerinti megoszlása o Nı 9 fı o Férfi 13 fı Iskolai végzettség szerinti megoszlása: o 8 általános iskolai végzettség alatti végzettségőek száma: 5 fı o 8 általános iskolai végzettségőek száma: 5 fı o szakmunkások száma: 9 fı o gimnáziumot végzettek száma: 1 fı o szakközépiskolát végzettek száma: 2 fı o technikumot végzettek száma: - fı, o fıiskolát, egyetemet végzettek száma: - fı, A létszámban a korábbi évekhez képest lényeges eltérés mutatkozik, melynek okai: - A korábbi években közhasznú foglalkoztatásban résztvevık is kérelmezték a közcélú munkavégzésben való részvétel érdekében az aktív korúak ellátását; - A települést fokozottan érintette a településen vagy a környéken mőködı munkahelyek csoportos létszámleépítése- ez azonban nem befolyásolta jelentısen a létszám alakulását, ui. a nyílt munkaerıpiacon többségük ismételten el tud helyezkedni, vagy ha nem, akkor sem igényli az aktív korúak ellátását. 13

14 3.3. Aktív korúak ellátásában részesülı személyek helyzetelemzése, és állapot szerint - nemek szerinti megoszlás: Férfiak 2 7 Nık 6 10 Összesen életkori megoszlás: év alattiak száma év közöttiek száma év felettiek száma 0 0 összesen év alattiak és év közöttiek száma duplájára emelkedett. - iskolai végzettség szerinti megoszlás: általános iskolai végzettség alatti 2 1 végzettségőek száma 8 általános iskolai végzettségőek 3 4 szakmunkások száma 1 7 gimnáziumot végzettek száma 0 4 szakközépiskolát végzettek száma 2 1 technikumot végzettek száma 0 0 fıiskolát, egyetemet végzettek száma 0 0 összesen

15 Adott hónapban rendelkezésre állási támogatásban részesülık és közcélú foglalkoztatottak száma Rendelkezésre állási támogatást kap Közcélú foglalkoztatottak száma Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December hónapban 9 fı foglalkoztatására nem került sor Oka: o 3 fı elhelyezkedett- továbbfolyósítás jogcímen kap rendelkezésre állási támogatástígy már nem vonhatók be o 1 fı 35 év alatti szakközépiskolai végzettségő férfinek nem tudott az önkormányzat megfelelı munkát felajánlani o 2 fı egészségügyi ok miatt nem tudott elhelyezkedni o 3 fı részére hónap második felében került megállapításra az ellátás tıl mindhárman a közcélú foglalkoztatásba bevonására kerültek 2009 évben 37 fı rendelkezésre állási támogatásban részesülı közül o 4 fı (11 %) keresıtevékenységet kezdett a nyílt munkaerıpiacon 35 év alatti 1 férfi - 8 osztály iskolai végzettséggel 1 nı - gimnázium érettségi végzettséggel év közötti 1 férfi - egyetemi végzettséggel 2 nı - 1 szakmunkás+1 szakközépiskolai végzettséggel o 4 fı (11 %) nem vállalta a felajánlott munkát ( +1 fı esetén a megkezdett közcélú munka a munkavállaló részérıl rendkívüli felmondással szőnt meg) 35 év alatti 1 férfi - 8 osztály iskolai végzettséggel 1 nı - 8 osztály iskolai végzettséggel év közötti 2 férfi - 1 szakmunkás+1 szakközépiskolai végzettséggel 1 nı - 8 osztály iskolai végzettséggel 15

16 - Legalább 90 nap foglalkoztatott volt 27 fı ebbıl o 200 napnál több idıtartamra közcélú foglalkoztatott 11 fı fı a határozott idejő munkaszerzıdésnek köszönhetıen a rendelkezésre állási támogatás megszőnését követıen is ig Ezeket a foglalkoztatottakat a Munkaügyi Központ számadatai nem tartalmazzák és 04 hónaptól álláskeresési ellátásra lesznek jogosultak! - Az összes ellátott közül 10 fı nem teljesítette a törvény által elıírt évi 90 munkanap, vagy idıarányos részének teljesítésétezek közül nem tudott az önkormányzat foglalkoztatni o 1 fıt 35 év alatti kora és iskolai végzettsége miatt o 2 fıt egészségi okok miatt o 4 fı nem vállalta a felajánlott munkát o 4 fı rövid idın belül elhelyezkedett nem tudott az önkormányzat foglalkoztatni Próbaidı kikötését nem alkalmazta a foglalkoztató a közcélú foglalkoztatottak esetében. Közös megegyezéssel nem szőnt meg közcélú munkaviszony Közfoglalkoztatás biztosítása a rendelkezésre állási támogatásra jogosultakon kívül: o 1 fı év közötti szakmunkás végzettségő, egyedülálló férfi esetén került sor 3.5. Rendszeres szociális segélyezettek foglalkoztatása 2 fı 55 év feletti 1 fı 8 általános+1 fı szakmunkás végzettségő férfi részérıl érkezett kérés a foglalkoztatásra. Az önkormányzat a kérést támogatta, így mindketten bevonásra kerültek - megállapodás megkötését követıen a közcélú foglalkoztatásba. ( Ezt megelızıen is az Önkormányzat Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezeténél dolgoztak közhasznú foglalkoztatottként) Az együttmőködés megszegésének esetei Az együttmőködési kötelezettség be nem tartása szigorú szankciót von maga után, ennek ellenére többen nem fogadják el a felajánlott munkát, illetve nem jelennek meg a munkaköri alkalmassági vizsgálaton, vagy a munkáltatónál. Az együttmőködés hiánya történhet a munkaviszony létrejötte elıtt, vagy a munkaviszony ideje alatt (rendkívüli felmondás, illetve a munkaviszony jogellenes megszüntetése). A munkaviszony megkezdése elıtti együttmőködés megszegések száma 4 fı nem vállalta el a felajánlott munkát (10%!) A munkaviszony ideje alatt 1 fı esetén rendkívüli felmondással szőnt meg a munkavállaló részérıl. 16

17 3.7. Képzés 35. év alattiak kötelezı képzése nem volt képzésre kötelezett, a 8 általános iskolai végzettséggel mind a 14 fı rendelkezik, egyéb képzésbe történı bevonásra szintén nem került sor az aktív korú ellátásban részesülık között. 3.8 A közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok körének és az ütemezés megvalósulásának értékelése: A 2009.évi közfoglalkoztatási terv megírását megelızte az önkormányzat részérıl egy tájékoztató és tájékozódó munka a közcélú foglalkoztatás lényegére, céljaira és az e formában ellátandó, illetve ellátható feladatokra vonatkozóan ( írásbeli megkeresések, intézményvezetık megkeresése). A terv évközbeni módosítására nem volt szükség, a tervben szereplı foglalkoztatási igények kielégítésre kerültek, a tervezett összegen belül. A tervezés megfelelı volt. A tervezett munkakörök betöltése, a közfoglalkoztatási tervben szereplı foglalkoztatás megvalósulásának alakulása A közfoglalkoztatás keretében ellátott feladatok: Évek Feladat megnevezése Igénybe vett munkaidı összesen (órában) 2009 Köztisztasági feladatok 8 óra/nap/fı piac-rendfenntartás 8 óra/nap/fı Útkarbantartás 8 óra/nap/fı Főkaszálás, parlagfő irtás 8 óra/nap/fı Parkgondozás 8 óra/nap/fı Épület karbantartás 8 óra/nap/fı Takarítás 8 óra/nap/fı Kézbesítıi feladatok Adminisztratív kisegítı (Polgármesteri Hivatal Kistérségi Gondozási Központ Óvoda, Általános Iskola, Bölcsıde) 8 óra/nap/fı 8 óra/nap/fı A tervezett munkakörök maradéktalanul feltöltésre kerültek, az ellátottak létszámának, összetételének nagymértékő változása ezt nem befolyásolta. A tervben nem volt olyan speciális szakképzettséget vagy gyakorlatot igénylı munkakör, amelyek betöltése akadályba ütközött volna a támogatásban részesülık összetétele miatt. 17

18 3.9. A közfoglalkoztatás lebonyolításának, megszervezésének értékelése A közcélú munka szervezését a települési önkormányzat Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete végzi. Az aktív korúak ellátásával foglalkozó ügyintézı számára jelentıs többletmunkát jelent, folyamatos együttmőködést igényel a két munkaszervezet között. A kistérség részére pályázat útján munkába állított 1 fı foglalkoztatás-szervezı az aktív korúak ellátásához kapcsolódó munkafolyamatba semmilyen módon nem tudott bekapcsolódni. Az önkormányzat a közcélú foglalkoztatást a lakossággal való párbeszéd és az intézményvezetıi értekezleteken történı felvetése, megbeszélések alapján ellenırzi. A munkáltatók és a közcélú dolgozók elégedettségére vonatkozóan információt az aktív korúak ellátásával, közcélú foglalkoztatással foglalkozó ügyintézı folyamatos kapcsolattartás révén rendszeresen figyelemmel kíséri. Közcélú foglalkoztatást végzı munkáltatóra panasz nem érkezett. A munkaügyi felügyelıség ellenırzést nem tartott. A közcélú foglalkoztatásról az aktív korúak ellátásával foglalkozó ügyintézı naprakész nyilvántartásokat vezet, melyek tartalmazzák o az aktív korú ellátásba kerülık, azon belül a foglalkoztatásba bevonhatók adatait, kor, nem, iskolai végzettség, családszerkezet, foglalkoztatásba bevonhatóság szerint. o a közcélú foglalkoztatásban részt vevıkrıl az elızı adattartalmon kívül a közfoglalkoztatás helye, napjainak száma a hozott napokat is figyelembe véve. o nyilvántartást vezet a jogosultság idıtartamáról és a foglalkoztatási kötelezettség teljesítésrıl, a nem teljesítés okairól o a közcélú foglalkoztatásra felhasznált forrásokról 18

19 V. A közfoglalkoztatás keretében ellátandó feladatok várható mennyisége, és a szükséges létszám évben 1. Létszám meghatározás A munkavégzés tervezett létszáma meghatározásánál o a korábban az önkormányzatnál közcélú munkát végzı személyeket o idıszakban 28 fı o az Állami Foglalkoztatási Szerv (Munkaügyi Központ) által szolgáltatott adatok alapján o álláskeresési ellátásban részsülık 261 fı (azonos százalékban év közöttiek o 2010.évben az ellátásból 87 fı kerül ki ebbıl 51 fı az I.negyedévben 25 fı a II.negyedévben 11 fı a III.negyedévben o Ellátás nélküli : 5 fı Összesen : 92 fı ( 25 %-a: 23 fı) o a Szociális törvény szerint az aktív korúak ellátására ezen belül rendelkezésre állási támogatásra jogosultak száma n 16 fı, de 2010-ben közfoglalkoztatásba bevonható: 6 fı -mivel o 1 fı elhelyezkedett tıl, o 3 fı az aktív korú ellátásra, rendelkezésre állási támogatásra továbbfolyósítás jogcímen jogosul o 6 fı 2010 évben álláskeresési ellátásra lesz jogosult de a fentieken túl a határozott munkaszerzıdésnek köszönhetıen o ig közcélú foglalkoztatásban részt vett 11 fı, akinek RÁT jogosultsága már megszőnt o 7 fı a határozott idejő munkaszerzıdésnek köszönhetıen a rendelkezésre állási támogatás megszőnését követıen is ig Ezeket a foglalkoztatottakat a Munkaügyi Központ számadatai nem tartalmazzák és 04 hónaptól álláskeresési ellátásra lesznek jogosultak, azaz 18 fı, vélhetıen a 18 fı mindegyike 2010 évben ismételten jogosult lesz aktív korú ellátásra! Összesen ez 47 fı közcélú foglalkoztatását jelenthetné. A 2009 évi tapasztalatok szerint az 47 fıbıl várhatóan az rendelkezésre állási támogatásra jogosultak 11 % elhelyezkedik 5 fı 19

20 6 % nem vállalja a felajánlott munkát -3 fı. (38%-az álláskeresési járadékra való jogosultság megelızıen is közcélúként dolgozott, így a 11% helyett 6 %-t számoltunk). 5 % eü. állapota miatt nem foglalkoztatható -2 fı 2 % képzettsége miatt nem foglalkoztatható -1 fı 47 fı - 11 fı fı 4.számú melléklet számadatai szintén a fent levezetett fıvel engednek számolni. A foglalkoztatási tervben így összességében 36 fıvel számoltunk a 2010-es évben. A foglalkoztatási terv elkészítésénél az összlétszám meghatározásánál azt az elvi szempontot követtük, hogy feltételeztük, hogy a fentieken kívül valamennyi rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy részére tud felajánlani közcélú munkát az önkormányzat. Foglalkoztatás idıtartama A közfoglalkoztatási tervben a foglalkoztatás idıtartamát a jogszabálynak megfelelıen úgy képeztük, hogy valamennyi foglalkoztatottal megkötött szerzıdés napi 8 órás munkavégzéssel, december 31-ig történı szerzıdéssel jön létre. A 36 fıbıl o 11 fınek jelenleg is ig fennálló munkaszerzıdése van- akik közül 7 fı álláskeresési ellátásra lesz jogosult várhatóan július hónaptól kerül vissza az önkormányzat rendszerébe. o 18 fı esetén május ig ( munkanélküli ellátást várhatóan akkor merítik ki. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat rendszerébe nem kerül be túl nagy létszámú rátra jogosult, aki a foglalkoztatásba is bevonható lenne, ugyanakkor a közcélú munkavégzés nélkülözhetetlen a város életében, így a munkaszerzıdések 5-10 hónapra jönnek létre, így átlag 7 hónapos foglalkoztatással számoltuk a költségeket. 20

21 Munkavégzés helye végzettség nem összesen GAMESZvárosgazdálkodás Mővelıdési és közoktatátási INTÉZMÉNYEK POLGHIV. összesen általános iskolai végzettség nélküli fffi nı általános iskolai végzettségőek ffi nı szakiskola/szakmunkás ffi nı szakközépiskola ffi nı gimnázium ffi nı egyetem/fıiskola ffi nı összesen A közcélú foglalkoztatott személyek a munka jellegétıl, az erıforrások és az igények, továbbá más körülmények (pl, idıjárási körülmények) alapján végzik munkájukat. 21

22 Feladatok A közcélú foglalkoztatás keretében az elvégzendı feladatok alatt olyan önkormányzati feladatok ellátását értjük, amelyrıl jogszabály alapján a helyi önkormányzat gondoskodik. A feladatok meghatározására útmutatást ad az Ötv, ( évi LXV. tv.) 8. -a A foglalkoztatottak által ellátott tervben megnevezett feladatok részletezése: o Köztisztasági feladatok: közterületi takarítás, buszmegállók, utak, járdák, parkok, terek, gépkocsi parkolók takarítása. o piac-rendfenntartás: A piac és Fı tér területének szükség szerinti takarítása o Útkarbantartás: helyi közutak, járdák, javítási-karbantartási munkáinak szükség szerinti elvégzése o épület karbantartás: önkormányzati intézmények és létesítmények (Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Bölcsıde) belsı, külsı állagmegóvási-karbantartási munkái o adminisztrációs kisegítı: önkormányzati fenntartású intézmények, gazdasági társaság, közhasznú alapítvány (Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Gondozási Központ) irodahelyiségeiben betanítható feladatkört ellátó adminisztratív alkalmazottak o főkaszálás, parlagfő irtás: közterületeken, utak, járdák mentén, önkormányzati tulajdonú vagy fenntartású ingatlanokon végzett idıszakos kaszálás, gyomirtás o parkgondozás: közterületeken, utak, járdák mentén, önkormányzati tulajdonú vagy fenntartású ingatlanok, parkok. terek, növényvédelmi, kertészeti, munkáinak elvégzése Foglalkoztatás szervezésének módja A foglalkoztatás szervezését az önkormányzat Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete végzi, erre külön szervezetet nem hoz létre. VI. Képzés Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, és a magállapítás idıpontjában a 35. életévét nem töltötte be, továbbá általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges jogszabályban meghatározott bemeneti kompetenciák megszerzésére irányul. A képzésre köteles személyek száma évben várhatóan 0 fı. 22

23 VII. A közfeladatok ellátáshoz kapcsolódó kiadások, források Az önkormányzatok a foglalkozatással összefüggı személyi kiadásaik (munkabér, bérjellegő juttatások és közterhek) 95%-át igényelhetik vissza a központi költségvetésbıl. A közfoglalkoztatásban részt vevık munkabére teljes munkaidı esetén nem lehet kevesebb az aktuálisan meghatározott minimálbérnél, a legalább középfokú iskolai végzettség és/vagy szakképzettséget igénylı munkakört ellátók esetén a garantált bérminimumnál. A foglalkozatással összefüggı dologi költségek fedezetét az önkormányzatnak kell saját költségvetésébıl betervezni, vagy pályázati forrásból megszerezni. Ugyanakkor számításba kell venni azokat a foglalkoztatókat is, akik vállalják az 5%-os önrész, vagy/és a dologi kiadások, és egyéb járulékos kiadások fedezetét is. A közfoglalkoztatás adott évi forrásigényének összeállítása során a fentieket szükséges számba venni. A közfoglalkoztatás ellátásához szükséges létszámadatokból (végzettség szerinti szükséglet), illetve az egyes munkakörök létszámigénye alapján meghatározhatók a közfoglalkoztatással öszszefüggı személyi kiadások költségei (minimálbért vagy a garantált bérminimumot kell-e fizetni), illetve a feladatokhoz kapcsolódó dologi igény. A közfoglalkoztatási tervben a személyi juttatásokat (ebbıl az önkormányzatot vagy más szervezetet érintı önrészt illetve központi forrás összegét), a dologi kiadások forrásait külön-külön feltüntetjük. A foglalkoztatottak finanszírozására szükséges források meghatározásánál a 2010-ben foglalkoztatott létszámot 36 fıben határoztuk meg. Ez a létszám akkor realizálódik, ha a számításba vehetı jogosultak valamennyien közcélú munkára jelentkeznek az önkormányzatnál. Fentiekbıl adódóan, a foglalkoztatottak finanszírozási szempontú meghatározásánál 36 fıre határoztuk meg a saját és a központi költségvetési forrásigényt. 23

24 8 órás bruttó bér Járulékok** (27%)-50%-a Munkabér+ járulék/fı/hó Munkabér+ járulék/7 hó/fı Munkabér+ járulék/össz.fı/7 hó *kp-i ktsv.összes/fı/7hó saját erı össz. Garantált bérminimum Fı Minimálbér Ft Ft Ft ,50 Ft ,00 Ft Ft Ft Legalább középiskolai végzettséget igénylı Ft Ft Ft ,50 Ft ,00 Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Ft Összesen ig szükséges forrás-átlag 7 hónap/fı foglalkoztatással számolva - a)központi költségvetésbıl Ft b) önkormányzati Ft *a foglalkoztatási igény miatt a munkaszerzıdések 5-12 hónapra lesznek várhatóan megkötve Ft 24

25 VII. Eljárási szabályok A közfoglalkoztatási terv tervezetét a polgármester a jogszabályban foglaltak alapján elızetes véleményezésre megküldésre került X az állami foglalkoztatási szervnek, X 2000 fı feletti települések esetében a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak. X a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatnak A véleményezésre jogosult(ak) a tervezetet véleményezte/véleményezték. A közfoglalkoztatási terv az elfogadását követı 5 napon belül megküldésre kerül a Kincstárnak. IX. Egyéb szabályok A közfoglalkoztatási tervet a jóváhagyását követı naptól alkalmazni kell minden olyan döntésnél, mely a közfoglalkoztatással kapcsolatban van, illetve arra hatást gyakorol. A közfoglalkoztatási tervet az önkormányzat a.../... (......) számú határozatával hagyta jóvá. Aszód, hó nap. polgármester 25

26 Táblázatok 1. Aszód Város GAMESZ (pl.: Városgondnokság) Felmérı lap az ellátandó közfeladatokra, munkaerıigényre, dologi igényekre évre 2. számú melléklet Az ellátandó közfeladatok várható ütemezése Aszód Városában összesen (foglalkoztató intézmény és munkakör szerinti bontásban) 3. számú melléklet Mővelıdési és Közoktatási tevékenységekhez kapcsolódó kisegítı munkák 4. számú melléklet VIII. M e g á l l a p o d á s 5. számú melléklet Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség (iskolai végzettség) szerinti várható összetétele év (életkor, nem szerinti bontásban) 6. számú melléklet Aktív korúak ellátásában részesülı személyek helyzetelemzése évi adatok alapján 7. számú melléklet Aktív korúak ellátására jogosultak jövıbeni helyzetének tervezése, értékelése évre 1 Szt. 37/A (2) bek. a) pontja alapján 26

27 Intézmény neve: Aszód Város GAMESZ Felmérı lap Az ellátandó közfeladatokra, munkaerıigényre, dologi igényekre évre 1. számú melléklet Sorszám Ellátandó közfeladat (EKF) várható ütemezése (tól-ig) EKF megnevezése létszá mi gén ye (ös sze sen ) munkaköre (az összesbıl munkakörönként) létszá m Az ellátandó közfeladat munkakör szakképesítési igénye (nemenként) férfi végzettség n ı végzettség munkabér +járulé k/fı Kifizetendı munkabér munkabér összesen teljes létszámra/7 hóra összesbıl önkormányzati 5.% összesbıl központi 95 % Dologi igény Megnevezése költsége közterület takarítás 1 1 segédm. 8 ált. alatt 1 8 ált. alatt seprő, lapát, zsák közterület takarítás főnyíró, damil,üzemanyag kapa, ásó, lapát, sövény-vágó, száll. eszk.,gépek csavarhúzóecset,vöd örkézi parkgondozás, intézmények felújítása, karbantartása 9 9 segédm. 4 8 ált. 5 8 ált segédmunkás 10 szakisk./ szakm. 1 szakisk. / szakm

28 szerszámok szakisk./ szakm parkgondozás, Kertészmunkavezetı Szakközépiskola parkgondozás, Kertészmunkavezetı sövényvágó, száll. eszk sövényvágó, száll. eszk Összesen: Parkgondozás 2 2 kertész 25 fı 2 Gimnázium Kapa, ásó, gereblye

29 Intézmény neve: Aszód Város Intézményfenntartás Felmérı lapaz ellátandó közfeladatokra, munkaerıigényre, dologi igényekre2010. évre 2. számú melléklet Sorszám Ellátandó közfeladat (EKF) várható ütemezése (tól-ig) EKF megnevezése létszám igénye (öszszese n) Az ellátandó közfeladat munkaköre (az összesbıl szakképesítési igénye (nemenként) munkakörönként) létszá m munkakör intézmény takarítás, 5 5 Takarító, Gimnázium intézmény takarítás, kisegítı intézmény takarítás, kisegítı adminisztrációs feladatok, irattározás férfi Végzett ség nı kisegítı takarító településır 1 1 településır 1 Végzett ség Szakisk.sza km. Szakközépi sk. Megnevezése munkabér +járulé k/fı Kifizetendı munkabér munkabér összesen teljes létszámra/7 hóra összesbıl önkormányzati 5.% összesbıl központi 95 % adminisztr. 0-3 szki./ gimn egyetem/fıis k Dologi igény költsége Összesen Összesen GAMESZ Városgazdálkodás GAMESZ és Intézményfenntartás

30 V/I. A közfoglalkoztatási terv elıkészítéséhez Az ellátandó közfeladatok várható ütemezése (foglalkoztató intézmény és munkakör szerinti bontásban) Összesítés Mővelıdési és Közoktatási tevékenységekhez kapcsolódó kisegítı munkák 3. számú melléklet Intézmény neve Aranykapu Bölcsıde létszám munkakör munkakörhöz kapcsolódó isk. végzettség jan feb r márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec 1 Takarító szakmunkás kisegítı szakközépsikola Kistérségi Gondozási Központ 1 kisegítı szakmunkás Csengey Gusztáv Általános Iskola 2 takarító szakmunkás adminisztrátor szakközépiskola Mindösszesen: 6 nı V/I. A közfoglalkoztatási terv elıkészítéséhez 30

31 Az ellátandó közfeladatok várható ütemezése (foglalkoztató intézmény és munkakör szerinti bontásban) Összesítés Mővelıdési és Közoktatási tevékenységekhez kapcsolódó kisegítı munkák 3.számú melléklet-2.old. Intézmény neve Városi Óvoda létszám munkakör munkakörhöz kapcsolódó isk. végzettség jan feb r márc ápr máj jún júl aug szept okt nov Dec 1 Takarító 8 általános takarító 8 általános Gyermekétkeztetési Intézmény 1 takarító 8 általános Összesen: 3 1ffi+2 nı Mővelıdési és Közoktatási tevékenységekhez kapcsolódó kisegítı munkák munkaerıigénye összesen: 9 fı ( 1 ffi + 8 nı) 31

32 4. számú melléklet M e g á l l a p o d á s mely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata, mint Megbízó (cím: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.) a továbbiakban Önkormányzat (képviseletében: Sztán István polgármester, Kissné Kulybus Gizella jegyzı, mint ellenjegyzı) másrészrıl a Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete (cím: 2170 Aszód, ) mint Foglalkoztató továbbiakban Foglalkoztató (képviseletében: Hegyvári László) között, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 36. -ában, Aszód Város Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2009 (IV.1.) önkormányzati rendelete A szociális Igazgatásró és szociális ellátásokról 16. (2) bekezdésében foglalt közcélú foglalkoztatás keretében végzendı feladat ellátására az alábbi feltételek szerint: 1. A Foglalkoztató vállalja Aszód Polgármesteri Hivatalának Szociális Iroda (továbbiakban: Iroda) közremőködésével, a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllıi Kirendeltség és Szolgáltató Központ (továbbiakban: Munkaügyi Központ) által a Foglalkoztatóhoz irányított közcélú foglalkoztatásban résztvevı munkanélküliek alkalmazását. Ezzel a foglalkoztatással, a foglalkoztatottainak létszámát a foglalkoztatás megkezdését megelızı havi átlagos statisztikai állomány létszámához képest bıvíti. Gondoskodik a foglalkoztatással kapcsolatos hatályos ágazati törvények betartásáról, biztosítja a foglalkoztatottak nyilvántartásával, díjazásával, egyéb költségelszámolással, jelentéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását. A Foglalkoztató vállalja, hogy az általa alkalmazott közcélú foglalkoztatottak tevékenysége kizárólag jogszabályban rögzített a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása önkormányzati feladathoz kapcsolódik és azt Aszód közigazgatási területén végzi. 2. A Foglalkoztató vállalja, hogy alapfokú, szakmunkás, szakiskolai végzettséget, érettségit, felsıfokú iskolai végzettséget igénylı munkakörben a hátrányos munkaerı-piaci helyzető, aktív korúak ellátására jogosult, és a Szt. 35. (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint a Munkaügyi Központtal együttmőködı állástalan személyek (továbbiakban: munkanélküliek) körébıl, az elfogadott közfoglalkoztatási tervben meghatározott létszámot foglalkoztatja. A foglalkoztatás ideje a Szt. 36. (4) bekezdése alapján legalább napi 6 órás munkaidı és legalább évi 90 munkanap. A Foglalkoztatóra vonatkozó adatok a Közfoglalkoztatási tervbıl jelen megállapodás mellékletét képezik. 3. A Foglalkoztató vállalja, hogy munkaerıigényét a munkaerıigény bejelentılapon, a foglalkozatás megkezdése elıtt legalább 30 nappal megküldi az Iroda részére, aki továbbítja azt a Munkaügyi Központ részére. Vállalja továbbá, hogy a Munkaügyi Központ által szervezett kötelezı foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot követıen az alkalmas munkavállalókkal a közcélú munkaszerzıdést - a munkaviszony kezdeti napjára vonatkozó elızetes egyeztetés alapján - határozott idıre köti meg. A közcélú munkavégzés egybefüggı idıtartama az egyedi foglalkoztatási igényeket figyelembe véve legalább 30 nap, legfeljebb 1 év. 4. A munkaszerzıdésnek tartalmaznia kell: a munkavállaló természetes személyazonosító adatait, a munkáltató megnevezését és székhelyét, 32

33 a munkáltató adószámát, adóazonosító jelét, azt, hogy a szerzıdés közcélú munkavégzésre jött létre, a határozott idıre szóló munkaviszony létesítésének és megszőnésének naptári napját, valamint azt, hogy a lakcímbejelentés napján megszőnik a munkaviszony akkor is, ha a munkavállaló lakcímének megváltozása miatt részére az aktív korúak ellátása megállapítására más jegyzı válik illetékessé, a személyi alapbért, a munkakört, munkavégzési helyet, valamint azt, amiben a felek még megállapodnak az Szt. és jelen megállapodás keretei között. 5. A Foglalkoztató köteles a határozott idejő munkaviszony létesítésérıl, meghosszabbításáról, illetve megszüntetésérıl szóló munkaszerzıdés 1 db eredeti példányát, a megkötését követı 3 munkanapon belül az Irodának megküldeni. Amennyiben a megszüntetés oka a munkavégzésbe vont személy lakcímének megváltozása, a munkaviszonyt a lakcímbejelentés napjával kell megszüntetni. A munkaviszony lejárata elıtti megszüntetése esetén a megszőnést követı 3 napon belül írásban tájékoztatja az Irodát a megszüntetés idıpontjáról és okairól. Köteles továbbá a foglalkoztatásba részt vevık számáról havonta fı, napi munkaidı, munkabér bontásban készített jelentését minden hónap 3. napjáig megküldeni az Iroda részére. 6. A Foglalkoztató a 63/2006.(III.26.) Kormányrendelet 17.. (5) bekezdése értelmében a foglalkoztatás megkezdésével egyidejőleg tájékoztatja az Irodát a foglalkoztatott személy természetes személyazonosító adatairól, a foglalkoztatás kezdı idıpontjáról és várható idıtartamáról, valamint a munkaszerzıdés szerinti kereset havi nettó összegérıl. 7. A Foglalkoztató vállalja, hogy a foglalkoztatott munkavállaló részére a munkabért megelılegezi és kifizeti, a közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatban felmerült költségekrıl havonta jelentést készít, amely részletezve tartalmazza egyrészt a foglakoztatással kapcsolatos munkabért, távolléti díjat és a hozzá tartozó járulékokat, (munkáltatói TB járulék, munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás amelynek 50%-át kell tıl megfizetnie a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtagok ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény 8/A (1) bekezdése alapján). A jelentés elsı és második eredeti példányát a név szerinti elszámolással együtt - amelyet a 62/2006. (III.27.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében kért adatok figyelembevételével a megadott formanyomtatványon készít el- az Önkormányzat részére tárgyhót követı hó 3. napjáig benyújtja. Az elszámoláshoz mellékeli a munkavállalók bérjegyzékeit. 8. A Szt. 35. (3) bekezdése alapján amennyiben a közcélú munkavégzésbe vont személy a közfoglalkoztatásban keresıképtelenségre hivatkozással nem vesz részt, a foglalkoztató a keresıképtelenség fennállásának vizsgálatára külön jogszabályban foglaltak szerint felülvizsgálatot kezdeményezhet. A Szt. 36. (5) bekezdése alapján a Foglalkoztató a foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó szolgálatnál szükség esetén kezdeményezheti a közcélú munkára kiközvetített személy adott munkakörre való alkalmasságának körében adott vélemény felülvizsgálatát, amelynek költségét a Foglalkoztatónak kell fizetni. Fenti esetekben az orvosi vizsgálaton részt vett személyekrıl a Foglalkoztató név szerinti értesítést küld az Irodának, a vizsgálat eredményét fénymásolatban megküldi. 33

34 9. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Aszód Város Pénzügyi Iroda közremőködésével a 7. pontban foglaltak szerint határidıre beérkezett jelentést és az elszámolásban szereplı adatokat feldolgozza, a közcélú foglalkoztatással összefüggı támogatási igényt tárgyhó 10. napjáig a Magyar Államkincstár felé benyújtja, majd a 11. pontnak megfelelıen kifizetett munkabér+járulékai 95 %-át a foglalkoztató részére tárgyhó 30-ig átutalja. Amennyiben a foglalkoztatótól kapott dokumentációval kapcsolatban hiánypótlás szükséges, abban az esetben az átutalási határidı a hiánypótlás teljesítésével meghosszabbodik. 10. A Foglalkoztató vállalja, hogy a foglalkoztatással összefüggı személyi kiadások 5%-át, továbbá a munkavállalók részére munkájuk ellátásához szükséges dologi feltételeket meglévı eszközeibıl vagy saját forrása terhére biztosítja. Vállalja továbbá az esetleges jogszerőtlen vagy szerzıdésellenes alkalmazás miatti visszafizetési kötelezettség teljes összegét és minden az érdekkörében bekövetkezett kár megtérítését. 11. Az Önkormányzat az alábbi költségek 95 %-ának megtérítését vállalja: munkakörhöz tartozó bruttó bértételek Ft/fı/hó napi foglalkoztatási idı (2010. évre) 8 óra 6 óra a.) kisegítı (fizikai) segéd- és betanított munkás , ,- b.) legalább középfokú képesítést igénylı munkakörök , ,- (szakmunkás, szakiskolai végzettséget, érettségit igénylı munkakörök) tıl c.) felsıfokú (fıiskola, egyetem) iskolai végzettséget , ,- igénylı munkakörök tıl (Az Önkormányzat a 2009-es évet követıen a munkakörhöz tartozó bruttó bértételeket a mindenkori minimálbér és garantált bérminimumnak megfelelı összegben biztosítja). továbbá: munkáltatói TB-járulék, munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás összege, munkavállalók betegszabadságának költségei (ide nem értve a szabadságmegváltás és a táppénz összegét). 12. Amennyiben a közcélú foglalkoztatott személy a szociális ellátása terhére elıleg kifizetését kérelmezte és annak 6 havi egyenlı részletekben történı visszafizetése a közfoglalkoztatás megkezdése után is esedékes, úgy a fennmaradó havi részletet/részleteket a közfoglalkoztatásból származó havi kereset összege terhére kell levonni. A fentiek értelmében a Foglalkoztató vállalja, hogy az Iroda által meghatározott részletek levonását a megadott ütemben a munkabérbıl teljesíti és azt az önkormányzat részére átutalja. 34

35 13. Jelen megállapodás a felek által történı aláírásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. A megállapodás a megállapodó felek kölcsönös megegyezése alapján, vagy jogszabályi feltételek változása alapján módosulhat. Az Önkormányzat a megállapodásban foglaltakat azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a központi jogszabály-módosítás miatt a közcélú foglalkoztatásra a központi költségvetési elıirányzat nem biztosított. 14. A felek megállapodnak, hogy évente a közfoglalkoztatás megvalósulását, eredményeit, az együttmőködést közösen értékelik. 15. Az Önkormányzat és a Foglalkozató között létrejött megállapodás hatályát veszti, amenynyiben 6 hónapot meghaladó idıtartamban a foglalkoztató nem alkalmaz közcélú munkavállalót. 16. Megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt a mai napon és helyen aláírják. Aszód, 2010 év 01 hó nap... polgármester jegyzı (foglalkoztató intézmény képviselıje) 35

36 V/I. A közfoglalkoztatási terv elıkészítéséhez 5. számú melléklet Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség (iskolai végzettség) szerinti várható összetétele év (életkor, nem szerinti bontásban) Iskolai végzettség nem Önkormányzat rendszerében lévı RÁTosok száma 35 év alatti Munkaügyi Kirendeltség adatai szerint az aktív korúak ellátásába kerülık várható összetétele összesen évig Munkaügyi Önkormány-zaség adatai Kirendelt- rendszerében aktív szerint az lévı korúak RÁTosok kerülık ellátásába száma várható összetétele 36 összesen Önkormányzattal együttmőködési meg-állapodás megkötését kezdeményezık száma 3 (55 év felettiek) Önkormányzat Rendszerében lévı RÁTosok száma Munkaügyi Kirendeltség adatai szerint az aktív korúak ellátásába kerülık várható összetétele férfi nı általánost nem végzettek 8 általánost férfi végzett nı szakmunkás/ férfi szakiskolai végzettség nı szakközép/ technikus végzettség férfi nı Gimnáziumi férfi érettségi nı egyetemi/ férfi fıiskolai végzettség nı Összesen Szt. 37/A (2) bek. a) pontja alapján 3 Azon idáig RSZS-re jogosult személyek száma, akik az Szt. 37/C (4) bek. szerint hatósági szerzıdés megkötését kezdeményezték összesen mindössz.

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre ASZÓD VÁROS Önkormányzat Közfoglalkoztatási terv 2009. évre Az önkormányzat a közfoglalkoztatási terve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása értelmében,

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete augusztus 27-i ülésére Tárgy: Közfoglalkoztatási terv módosítása Sorszám: IV/1 Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat. Közfoglalkoztatási Terve. 19/2009.(III.26.)sz. Kt határozattal elfogadva

Sződ Község Önkormányzat. Közfoglalkoztatási Terve. 19/2009.(III.26.)sz. Kt határozattal elfogadva Sződ Község Önkormányzat Közfoglalkoztatási Terve 19/.(III.26.)sz. Kt határozattal elfogadva 1 Sződ Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény 37/A.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a rövidebb és hosszabb idejő

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

1. A Bizottság elfogadja Pécs Megyei Jogú Város 2011. évre szóló, a határozat mellékleteként szerepelı egyszerősített Közfoglalkoztatási Tervét.

1. A Bizottság elfogadja Pécs Megyei Jogú Város 2011. évre szóló, a határozat mellékleteként szerepelı egyszerősített Közfoglalkoztatási Tervét. Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 47/2011. (01.19.) számú h a t á r o z a t a Pécs Megyei Jogú Város 2011. évi Közfoglalkoztatási Tervérıl, valamint a rövid és hosszabb

Részletesebben

Elıterjesztés. Barcs Város Önkormányzata évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása

Elıterjesztés. Barcs Város Önkormányzata évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7571 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Pf.: 62. Telefon: 82/462-459. sz. napirend Elıterjesztés Barcs Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 36. Melléklet: 1 db TÁRGY: Javaslat az Önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatásának megvalósítására, pályázatok benyújtására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

8/2010. (II. 11.) Kt. számú Tárgy: Közfoglalkoztatási terv jóváhagyása HATÁROZAT

8/2010. (II. 11.) Kt. számú Tárgy: Közfoglalkoztatási terv jóváhagyása HATÁROZAT Mátraterenye Község Képviselı-testületétıl 8/2010. (II. 11.) Kt. számú Tárgy: Közfoglalkoztatási terv jóváhagyása HATÁROZAT Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Mátraterenye Község

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jún. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve

Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve Tolmács község önállóan működő kistelepülés Nógrád megyében, az állandó lakosok száma 780 fő. A falu nyugodt hangulatát biztosítja, hogy nincs

Részletesebben

Kivonat. Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási terve. Határozat

Kivonat. Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási terve. Határozat Kivonat Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 11-én megtartott nyílt, képviselı-testületi ülésének jegyzıkönyvébıl 18/2010. (II. 11. ) Kt. Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének január 25-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 25-i ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Előterjesztő: Patay

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE Az Út a munkához program célja Az Országgyűlés 2008. december 15-i ülésén döntött az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés 2007. augusztus Változás az elızı Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. nov. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

K I V O N A T. 24/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 24/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: lesenceistvand@vazsonykom.hu K I V O N A T LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 23-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: A közfoglalkoztatás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó megállapodások megkötése.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének március 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2009. évi Közfoglalkoztatási Terve Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak. Pf.:218 E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Nézsa Község Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é n e k. E L Ő T E R J E S Z T É S E a Képviselő-testület március 17-i ülésére

Nézsa Község Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é n e k. E L Ő T E R J E S Z T É S E a Képviselő-testület március 17-i ülésére Nézsa Község Önkormányzatának Polgármestere 2618. Nézsa Park út 1. Telefon: 530-022; Fax: 530-041 Nézsa Község Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é n e k E L Ő T E R J E S Z T É S E a Képviselő-testület

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I.2-72/2009. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelettervezet Tárgy: Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról szóló helyi rendelet megalkotása

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009.

RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jan. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE A jól elvégzett munka egyedüli jutalma abban áll, hogy elvégezhettük (Mahatma Gandhi) Rudabánya Város Önkormányzatának KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. Az ÚT A MUNKÁHOZ PROGRAM GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010.

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010. Pannonhalma Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási tervének módosítása 010. Pannonhalma, 010. június 1. Bagó Ferenc dr. Török Péter polgármester jegyző I. A közfoglalkoztatási terv módosítása Pannonhalma

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Tura Város Önkormányzata évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadására

E l ő t e r j e s z t é s Tura Város Önkormányzata évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadására E l ő t e r j e s z t é s Tura Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete január 13-án tartandó nyilvános ülésére

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete január 13-án tartandó nyilvános ülésére SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon: 87/350-587 E L İ T E R J E S Z T É S Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. január 13-án

Részletesebben

Elıterjesztés amely készült a Képviselı-testület augusztus 31.-i ülésére. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés amely készült a Képviselı-testület augusztus 31.-i ülésére. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés amely készült a Képviselı-testület 2010. augusztus 31.-i ülésére Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet 2010. januári ülésén elfogadta. A

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási terve 2010.

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási terve 2010. Pannonhalma Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási terve 010. Pannonhalma, 010. január 06. Bagó Ferenc dr. Török Péter polgármester jegyző Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés.3. oldal II. A közfoglalkoztatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról Jogszabályok: - 2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról (Péptv.) a

Részletesebben

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell 1. sz. melléklet Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott tranzitfoglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-,

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 122. Melléklet: - TÁRGY: Javaslat a 2014. évi hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatásához pályázat benyújtására. E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a évi közfoglalkoztatásról

E L İ T E R J E S Z T É S a évi közfoglalkoztatásról E L İ T E R J E S Z T É S a 201 évi közfoglalkoztatásról Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 201 február 8-i ülésére Elıterjesztı: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

T/1371. számú. törvényjavaslat

T/1371. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1371. számú törvényjavaslat a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló, többször módosított 6/2011(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELİTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló, többször módosított 6/2011(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Pomáz Város Önkormányzat Jegyzıje ELİTERJESZTÉS a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló, többször módosított 6/2011(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzatának Közfoglalkoztatási terve évben

Szécsény Város Önkormányzatának Közfoglalkoztatási terve évben Szécsény Város Önkormányzatának Közfoglalkoztatási terve 2010. évben 2 A többször módosított 1993.évi III tv. 37/A. -ában foglalt felhatalmazás alapján Szécsény Város Önkormányzat Képviselıtestülete a

Részletesebben

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály Egészség és Szociálpolitikai Osztálya 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. T: 72/ 533-800 Ügyszám: 07-7/8-3/2011. Tárgy: Pécs Megyei Jogú Város 2011.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009)

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Út a munkához program Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Az átalakítás céljai és alapelvei 2 Célok: a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása, a segélyezés

Részletesebben

Munkaügyi- és adóváltozások

Munkaügyi- és adóváltozások Munkaügyi- és adóváltozások 2010.02.19. Csuka Imréné PRENOR Kft Az egyszerősített foglalkoztatás Változnak az alkalmi munkavállalás szabályai 2010.03.31-vel megszőnik az alkalmi munkavállalói könyvvel

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 2010.

Tárnokréti Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 2010. Tárnokréti Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 200.. Helyzetelemzés Tárnokréti a Kisalföldön a Tóközben, a Rábca partján fekvő 23 lakosú település. A falu Győrtől 27 km, Csornától 7 km távolságra

Részletesebben

2. Az elvárt béremelés végrehajtása esetén kompenzáció vehetı igénybe, illetve végre nem hajtása esetén pedig szankciók lépnek életbe.

2. Az elvárt béremelés végrehajtása esetén kompenzáció vehetı igénybe, illetve végre nem hajtása esetén pedig szankciók lépnek életbe. Az alábbiakban az értelmezéshez szeretnénk néhány észrevételt tenni a rendelkezésünkre álló információk alapján az ÚTMUTATÓ a 2012-ben elvárt béremelésrıl szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Az 5/2014.(I.23.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2014

Az 5/2014.(I.23.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2014 Az 5/2014.(I.23.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2014 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE Tartalom: I. Bevezetés II.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat évi közfoglalkoztatási terve

Bánk Község Önkormányzat évi közfoglalkoztatási terve Bánk Község Önkormányzat 200. évi közfoglalkoztatási terve Bánk község önállóan működő kistelepülés Nógrád megyében, az állandó lakosok száma 685 fő. Természeti kincse a Bánki-tó, mely az önkormányzat

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL Ügyiratszám: 2-41/2008-5400. MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL Hatályos: 2008. április 24-tıl Dr. Brebán Valéria fıigazgató A csoportos létszámcsökkentés szabályai

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TANULÓSZERZİDÉS. Képzési idı az OKJ szerint: A szervezetnél folyó gyakorlati képzés

TANULÓSZERZİDÉS. Képzési idı az OKJ szerint: A szervezetnél folyó gyakorlati képzés TANULÓSZERZİDÉS Iktatószám: amely létrejött a gyakorlati képzést szervezı szervezet és a gyakorlati képzésben résztvevı tanuló között az alábbi szakképesítés gyakorlati képzésére Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 2010.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 2010. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 200.. Helyzetelemzés Bősárkány 2.37 fős település Magyarország nyugati részén, az osztrák határ közelében. GyőrMosonSopron Megye közepén a Csornai

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 2009.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 2009. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 2009.. Helyzetelemzés Bősárkány 2.64 fős település Magyarország nyugati részén, az osztrák határ közelében. GyőrMosonSopron Megye közepén a Csornai

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

A KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI i

A KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI i A KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI i I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Ikt. szám: /2007. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság ügyvezetı igazgatója évi prémiumfeladatai értékelésére

Ikt. szám: /2007. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság ügyvezetı igazgatója évi prémiumfeladatai értékelésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 13.184/2007. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság ügyvezetı igazgatója 2006. évi prémiumfeladatai értékelésére Tisztelt Közgyőlés!

Részletesebben