í g e r s lii u ra i a m e z ő g a z d a s á g e lle n

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "í g e r s lii u ra i a m e z ő g a z d a s á g e lle n"

Átírás

1 A ra 2 0 f illé r POLITIKAI. TÁRSADALMI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÉPES HETILAP S z e r k e s z lő s é ff: I X., I H ö i-u t 1. sz á m. ( F a lu " OrHzájcoH Fől<lmive*HZÖvetHÓjc). T e le f o n : A u t o m a t a K iadóhivatal: V III...József-k örú t 5. szóm. T e le fo n : J ó z s e f F Ő S Z E R K E S Z T Ő : SCHANDL KÁROLY dr. E lő f iz e t é s i d ij a k, a m. k ir. fü ld m i v elé su ffy i m in iszter által időnként k iad ott..r ád iós gazd a s á g i e lő a d á s o k " c im ü fü z e te k k e l e g y ü t t : E g é s z é v r e 8 I*. F é lé v r e 4 I*. N e g y e d é v r e... 2 P. B u d a p e s t, XI. évfolyam, 28. szám. Vasárnap, julíus 13. í g e r s lii u ra i a m e z ő g a z d a s á g e lle n I r t a : S c& a n á l K á r o ly á r. Aranykalász volt a jelvénye a Vasárnap nagynevű néhai főszerkesztőjének, Meskó Pálnak. A földmivelő nép szeretete éltette benne a tüzet és lelkesedést az agrár- és szövetkezeti mozgalom iránt. Ha látta, hogy a földmi velő nép bajban van, akkor reggeltől-estig dolgozott, hogy a földmivelő polgárok tízezrei jöjjenek össze. Ilyenkor az aranykalászokat személyesen szokta szétosztogatni. A legnehezebb időkben hagyott itt bennünket s csak a lelkiismeret szavának tettem eleget, midőn nagy mesterünknek tollát, amelyet ő kiejtett kezéből, felveszem, hogy' az ő szándékai szerint folytassam a küzdelmet a magyar földért és a föld népéért. A legnehezebb időkben folytatjuk ezt a küzdelmet, amikor éppen az aranykalász van veszedelemben. Amerika hatalmas versenye le akarja törni a mi kalászainkat. A gabonaárak katasztrofálisan esnek. Már pedig a búzával áll, vagy bukik a magyar mezőgazdaság. A mezőgazdaság bukása pedig az ország sírját ásná meg. Előre látta ezt a veszedelmet a kisgazda- és földmivespárt vezére: Bethlen István gróf miniszterelnök. Ezért nyújtott be törvényjavaslatot a mezőgazdaság megsegítésére. A gabonaárakat javítja ez a törvény mázsánként csekély három pengővel. Faluhelyen a termelők egymás között, továbbá cselédeiknek, munkásaiknak, lelkésznek, tanítónak és iparos- Felhőkarcolók az éjszakában. Képünk <'sikágó am erikai nagyváros egyik részletét m utatja be, a tümléri kivilágítás pom pájában.

2 2 V A S Á R N A P jullus 13. nak felár nélkül adhatnak gabonát, ahogyan akarnak. Csak a piacon köteles a gabonakereskedő a rendes piaci áron kívül hárompengős gabona jegyet adni a gazdának. Ezzel a jeggyel azután a gazda kifizetheti adóját s ha nincs adótartozása már, az adóhivataltól készpénzt kap érte. Az őrlés szabad s a gabona egyáltalán nincs korlátozva. A törvény továbbá rendelkezik, hogy előlegekkel senki ne uzsoráskodhassék a gazdán s hogy a tőzsdén papirosbuzával le ne törhessék még jobban a gabona árát. Olyan üdvös intézkedések ezek, amelyeket a föidmives gazdatársadalom már régóta követelt. Mi magunk sem fogadtuk el az őrlési jegyet s a forgalom bármilyen megkötését. De miután ezek az intézkedések kimaradtak a törvényből, azt minden agrárius törvényhozó szívesen támogatja. Mégis obstrukció ütött ki a javaslat ellen a képviselőházban. Kik csinálták ezt az obstrukciót? Ugyanazok, akik világszerte bujtogatnak, hogy' ez a törvény a kenyeret drágítja meg. Persze, hogy egy szó sem igaz ebtől az alantas vádból, mert ha az állam 17 pengőről 20 pengőre javítja a búza árát, akkor a kenyér ára is csak annyi lehet, amennyi volt 20 pengős búzaár mellett. Egészen más mozgatja a szocialista politikusok heves harcát a mezőgazdaság ellen. Nekik más gazdaságpolitika tetszenék. Persze, ha a mezőgazdasági népesség helyzete jobban romlana, az elégületlenségből nekik lenne politikai hasznuk. Ha a gabonaárak javítása az államnak módjában lesz, ez a lehetőség megszűnt. Másrészt a mezőgazdaság sosem volt édes gyermeke a szocializmusnak. A szociáldemokrata párt sosem szólt egy szót sem a nagyipar vámvédelme, vagy támogatása ellen, mert az adófizetői ott talalnak kenyeret. A föidmives munkások a mezőgazdasági nagyüzemekben találnak kenyeret. De azért a szociáldemokrata párt dühös harcot folytat a pusztuló mezőgazdaság megsegítése ellen. Az uj törvénnyel az öt holdon aluli kisgazdák földadóját elengedi az állam. Nagy vívmány az is, hogy a segédnélküli kisiparosok forgalmi adója is megszűnik az uj törvénnyel. Mivel pedig a gabonatermelésnek majdnem háromnegyed részét a kisgazdák adják, a gabonaárjavitás is a kisgazdáknak használ. Szóval a törvény mindenképpen a kisembereken segít. Ha már most a szocialista politikusok olyan fékeveszett támadást és agitációt vittek végbe az uj törvény ellen, felmerül a kérdés, hogyha ez nem tetszik nekik, mit tennének ők, ha kormányon lennének? Hogyan segít a szocializmus a mezőgazdaságon és hogyan segít ma rajta? Az obstruáló szocialista képviselők voltak már kormányon, tizenegy eve, az októberi forradalom alatt ők dirigálták a kormányt. A kisgazdáknak földet Ígértek, a jólét helyett adtak gerstlit, tököt és festett vizet. Gondoskodásuk alatt a mezőgazdaság tönkrement. A nagybirtokokat termelő üzemekké alakították át és Somogyból lábon hajtották fel a bikákat Pestre, hogy legyen mit enni a vörös katonáknak. Soha olyan rettenetes pusztulás képét nem mutatta a magyar föld és a mezőgazdaság, h'+ í adg rstli ura'nak katasztrofális kormányzása alatt Rekviralás és vörös szuronyok jártak ki a kisgazdáknak gabonaárjavitás helyett. v. h eh e azt mondhatják, hogy ez tizenegy éve oííáíhanbíí? a sz omhzmus ma is uralkodik Oroszsz á X n n-eív m0s, -3Önnek a hirek ho*-v Oroszországban, mely a polgári uralom idején 50 millió métermázsa felesleget is termelt, olyan nagy az éhínség, hogy a vörös katonák vérbefojtják a lázadókat. Ukrajna fővárosában arra a hírre, hogy héringek érkeztek a piacra, a város asszonyai és gyermekei megrohanták a piacot. A szerencsétlenek hónapok óta nem ettek húst, hanem csak korpakenyeret. Megörültek a héringnek. Héring helyett azonban sortüzet kaptak, mert a vörös katonaság vérbefojtotta érdeklődésüket. A kisbirtokok megszűntek Oroszországban s a legapróbb törpebirtokostól is elvette a földet az állam. A falusi kisgazda és föidmives az állam rabszolgája lett költözködési jog nélkül. Aki a gerstli urainak szavát hallgatja és Írását olvassa, az egy pillanatra se tévessze szem elől ezt a két képet. A Kormányzó Ur leplezte le a jászkiséri hősök emlékét. Horthy Miklós kormányzó ős felesége jelenlétében vasárnap, junius hó 29-én, leplezték le Jászkiséren bensőséges ünnepség keretében a község 281 hősi halottjának bronz emlék - szobrát, amely Téles Ede szobrászművész alkotása. Délelőtt 10 órakor futott be a jászkiséri állomásra a kormányzó különvonata, aki felesége, valamint Than báró altábornagy és Molnár Gusztáv szárnysegédek kíséretében érkezett. A kormányzót a vármegye előkelőségeinek élén Almássy Sándor főispán fogadta. A képviselőtestület nevében Szabó Mihály főbíró üdvözölte. A kormányzó feleségének egy fehérruhás leányka gyönyörű rózsacsokrot nyújtott át. A leleplező ünnepséget a jászkiséri zene- és énekkar vezette be, amely a nemzeti Hiszekegyet adta elő. Ezután Ravasz László püspök mondott ünnepi beszédet, majd a Szózat hangjai mellett hullott le a lepel az emlékműről. Horváth József főszolgabíró ünnepi beszédében fogadalmat tett a hősöknek, hogy amint ők odaadták vérüket a hazáért, az elök dolgozni fognak, hogy Nagymagyarország újra a miénk legyen. Végül a jelenlévő előkelőségek és egyesületek képviselői helyeztek koszorút az emlékműre. Az ünnepély után a leventék diszmenetben vonultak el a kormányzó és a szobor előtt, majd a kormányzó sokáig elbeszélgetett a megjelent vitézekkel és hadiözvegyekkel. Délben diszebéd volt, amelyen ÁbnrUay Sándor főispán üdvözölte a kormányzót, aki akkor jelent meg megmentéként a magyar nép életében, amikor az a sir szélén állott. Sárpáthy Ferenc jászkiséri plébános a kormányzó feleségét köszöntötte fel. Ó vakodjunk a tengerire a já n lo tt zö ld h ite ltö l! A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamarához nap-nap után érkéznek a megszorult és kiuzsorázott gazdák panaszai, melyek bevilágítanak abba a sötét dsungelbe, ahol az általánossá váló gazdanyomor hiénái, a zöldhiteluzsorások, végzik egyre merészebben és egyre nyíltabban undorító munkájukat. A Kamara ezekkel a fosztogatókkal szemben nagyon nehezen tud védelmet nyújtani. Ravasz fondorlattal úgy végzik ugyanis üzelmeiket, hogy nem lehet a mai törvények alapján ellenük fellépni, bizonyítékot, elszámolást rendszerint nem adnak a szorultságban minden feltételt elfogadni kényszerülő gazdáknak. A Kamara ezúton hívja fel tehát nyomatékosan a gazdaközönséget, hogy óvakodjék most a tengerire ajánlott zöldhitelektől, amelyek napjainkban gyakran a bibliai tál lencséért eladott elsoszúlöttségi jogot jelentik. Ne kössenek burkolt szerződéseket, ne írjanak alá hamis adatokat tartalmazó kötleveleket, kívánjanak írásos elszámolásokat üzleteikkel kapcsolatos minden tételről. Forduljanak zöldhiteleik megkötése előtt a községeikben vezető szerepű, tisztességes, tanult emberekhez, akik felvilágosítják, hogy milyen kötelezettsegeket vállalnak az elibük tárt kötleveleken.

3 1930. július 13. V A SÁ R N A P 3 Bethlen István gróf nagyjelentőségű beszédet m ond ott Debrecenben. Bethlen István gróf miniszterelnök julius 6-án, vasárnap Debrecenben, választókerületében, hatalmas és rendkívül nagyiele! töségü beszédet mondott. A beszédet nem beszámolónak, nem prograimmbeszédnek szánta a miniszterelnök, hanem mint mondotta szükségét érezte annak, hogy római cs londoni iátoyatúsai után eyy népgpülvs keretiben nyilatkozzék a belső És külső politikai kérdésekről. Bethlen István gróf Qömbös Gyula honvédelmi miniszter társaságában Budapestről repülőgépen utazott Debrecenbe, ahová délelőtt 10 óra után érkezett meg. A nagyfontosságu politikai megnyilatkozáson résztvettek még Kasa József és Klebclsbcrg Ktuió gróf miniszterek, Darányi Kálmán, Sztranyavxzky Sándor. t ctri Pál, Ángyán Béla és Drilír Imre államtitkárok, továbbá vagy ötven országgyűlési képviselő. póiidőben kezdődött meg a nagygyűlés a Bika"-szálló nagytermében, melyben körülbelül kétezerötszáz ember szorongott. A nagy téren ugyancsak ezrek helyezkedtek el, akiknek mega főn közvetítette a miniszterelnök beszédét. A miniszterelnök R u ffy Vargha Kálmán pártelnök üdvözlő szavai után kezdette meg hatalmas beszédét. A beszéd. Az általános nagy világválsággal szemben még általános a tehetetlenség mondotta többek közt. Mindenütt keresik a kivezető utat, de nem találják. Csodálható-e, ha ilyen világkrizis közepén ezen a csonka kis országon is átcsaptak a válság hullámai? Mi a teendőnk tehát? Nem az, hogy egymás fejéhez vagdaljuk azt, hogy baj van az országban, hanem az, hogy mindenki, tehetsége szerint, a nemzet kicsiny sajkájában, amelyben együtt elünk és pusztulunk, megfogja a munkát. Két év óta figyelem ebből a szempontból a magyar közéletet és olyan törekvéseket látok, amelyek a politikai felelősséget ezekért a világgazdasági és egyúttal magyar jelenségekért a kormányra tolják, hogy az ellentéteket mélyítsék és az osztályharcot szítsák. Ezután a miniszterelnök szembeszállott azzal az állítással, hogy a gazdasági krízisnek a megduzzaát költségvetés és a takarékosság hiánya az oka. A népjóléti és kulturális intézmények létesítése nem tekinthető túlzott kiadásnak. A miniszterelnök újból bejelentette, hogy a jövő évben is csökkenteni kelt a költségvetést, a bürokrácia további leépítésével. Az ipari vámvédelmet illetően azt hangoztatta, hogy ki kell keresnünk azokat a pontokat és azokat a tarifális tételeket, amelyeknek csökkentésével a mezőgazdaságnak hasznúra lehetünk, anélkül, hogy lényeges ipari érdeket érintenénk. Viszont az iparnak más téren kell kompenzációt adni, még pedig egy iparpártolási törvény révén. Ezután adatokkal bizonyította a miniszterelnök, hogy mit ér számunkra a pénzügyi függetlenség. Az utolsó hónapokban több millió dollár rövidlejáratu hitelt bocsátott a pénzügyminiszter a gazdák rendelkezésére, azért, hogy amikor hosszúlejáratú kölcsönök lesznek elhelyezhetők, ezeket ilyenekre konvertálhassuk. A krízisnek három főoka van: a terményárak hanyatlása, a hitelkrízis és a vámelzárkózás, amellyel szemben állunk egész Európában, elsősorban szomszédainkkal. Az orvoslás érdekében elsősorban oly szisztémát kellett találni, amellyel segíthetünk a termelő gazdán. Erre való a gabonajegy, amely a miniszterelnök felfogása szerint a fogyasztó szemr untjából sem lehet veszedelmes. Nem a városi közönségre hárították ugyanis az egész terhet, hanem csak egy részét, mert a másik részt a kávé, tea és fűszerek vámjából, a drágább dohánynemüek árának emeléséből és has időkből hozzák be. Statisztikai adatokat hozott fel a bniiiszterelnök arra, hogy ez a gabonajegy 70 százalékban h I.'í sgazdatársadalom előnyét szolgálja és megjegyezte,.a statisztika számaival szemben demagóg jelszavakkal küzdeni nem lehet. Az export szervezése és az értékesítés ugyancsak nagyon fontos a krízis megszüntetése szempontjából. Már a gabonatörvényben vannak erre vonatkozólag intézkedések és a kormány ezen a téren tovább fog menni. A miniszterelnök ezután azokról a hírekről beszélt, amelyek egy nagyobb európai vagy középeurópai vámunió létesítésének tervéről szólnak. Én azt a gondolatot, hogy Európában vámunió létesüljön mondotta időelöttinek hiszem. A gyakorlati politika mezején még távol vagyunk ettől a gondolattól. A középeurópai államok bizonyos konföderációjáról szívesebben nem beszélek. Ez elsősorban politikai és nem gazdasági kérdés. És ha gazdasági köpenyben nyújtják is nekünk, azért mögötte a farkasbőrt mindig érezni lehet. Ellenben igenis lehet szó arról, hogy az agrárexport államok gazdái között bizonyos összefogás fokozatosan kifejlődjék. Rámutatott a miniszterelnök arra is, hogy ennek az összefogásnak csak akkor lehet sikere, ha Amerika is bekapcsolódik, mert elsősorban ő a konkurrencia. A mezőgazdasági krízis megoldása teljesen csak internacionális alapon lehetséges, valamennyi exportáltam összefogása révén. Hangoztatta, hogy a gazdasági krízist és az elégedetlenséget radikális körök arra akarják kihasználni, hogy radikális reformok segítségével az ország vezetését az ö irányukban és javukra vegyék kezükbe. Hangoztatta a miniszterelnök, hogy ha a gazdasági krizis szünőfélben lesz, eljön az ideje annak, hogy a választójog reformja terén megtegyük azokat a lépéseket, amelyek programm- jában benne vannak, de amelyek megvalósítása azért késik, mert ez hatalmi kérdés is és mert nem akarják kiszolgáltatni az országot olyan elemeknek, amelyek már egyszer megmutatták, hogy nagy nemzeti érdekekkel miként tudnak sáfárkodni. A királykérdés. Vannak mások is, akik ezt a krízist kihasználni akarják mondotta tovább a trónkérdés ötletszerű felvetése érdekében. Hónapok óta külföldi lapokból, de belföldi suttogásokból is tudjuk, hogy igenis vannak felelőtlen elemek, amelyek ilyen tűzzel játszani próbálkoznak. Suttogásokról hallunk, hogy a miniszterelnök azért volt Angliában, hogy az angol kormánnyal a restauráció kérdésében megegyezzék, hogy a miniszterelnök megegyezett Mussolinivel abban, hogy Ottó főherceget a magyar trónra emelik, hogy Franciaországban most már jobb Kép a Hadsereg Sporthét koesiszépségversenyéről. Az I. vonatosztag dijat nyert kettesfogata.

4 4 V A S A R N A P julius 13. szemmel néznék a restaurációt; hogy a kisantant a^ l'»ok közül is egyik vagy másik nem avatkoznék a dologba, bot S rn^nek. "hogy a Kormányzó ur öfőmmosaga személyét is úgy állítják be (e szavaknál a hallgatóság mint egv ember felállott és hosszasan ünnepelte és eltette a Kormányzót), mint aki meglepetésszerűen puccsszerű restauráció érdekében kész volna azt a hatalmat, amelyet a nemzet reá ruházott, felhasználni. Ezek a mende-mondák külföldön visszhangra találtak s ma is tele vannak a külföldi lapok ilyen híresztelésekkel. Kötelességemnek tartom tehát, hogy felvilágosító szót mondjak a magyar nemzet felé erről a kérdésről. Külpolitikailag ez a kérdés nem változott. A nagyhatalmak nem változtatták meg álláspontjukat a mai napig sem ebben a kérdésben. Állítom, hogy az, aki puccs révén a trón kérdését megoldani próbálná, a legnagyobb veszélyt idézné elő az országban. Állítom ezt annak tudatában, hogy ebben az évben végigmentem az európai országokon, megfordultam sok fővárosban s tudom, hogy az egyes kormányoknak mi a felfogása. De tovább megyek. Amíg én élek, híven fogok ragaszkodni ahhoz a meggyőződésemhez, hogy ezt a kérdést nemcsak a külföldtől függetlenül, hanem magunk is csak az arra hivatott szerv, a magyar országgyűlésen keresztül oldhatjuk meg. A magyar kormány ismeri tehát kötelességét és hatalmának egész súlyával ellene fog szegülni azoknak, akik ilyen kísérletet újból megpróbálni mernének. Azért figyelmeztetek mindenkit, hogy senki ne mondhassa azt, hogy jóhiszemű, amikor ilyen utakon jár. Nem jóhiszemű az, aki nemzetére veszélyeket készül hozni. Talán elsöizben hivatkozhattak egyesek a maguk jóhiszeműségére, mondván, hogy nem ismerték a veszélyeket, amelyek a nemzetet ebből az esetből kifolyólag fenyegették. Most azonban erről a helyről mondom meg, hogy veszélyt hoznának az országra, s ha mégis megteszik, büntetni fogunk a törvény egész szigorával, mert nem engedhetünk tért kalandoroknak, olyanoknak, akik rögeszméiket a nemzet érdekei fölé helyezik. A miniszterelnök külpolitikai helyzetünket ismertette még néhány szóval, rámutatott arra, hogy most megvan a pszichikai momentuma egy jobb atmoszféra kifejlődésére Magyarország és szomszédai között. Ez azonban csak akkor fejlődhet ki, ha a kisebbségi kérdés kezelésének mai formája megváltozik, mert nem várhatja tőlünk a világ legjobb szándékaink mellett sem, hogy magyar testvéreinkről megfeledkezzünk. A magyar külpolitika egyik föpillére az olasz-magyar barátság. Anglia megbecsüli Magyarországot és Franciaország is megértő politikát folytat velünk szemben. Hasonlóképpen jó viszonyban vagyunk Németországgal is és szorosabb kapcsolatot létesítettünk Ausztriával. Baráti szerződést kötöttünk Lengyelországgal, Görögországgal, Bulgáriával és Törökországgal is, nem állunk tehát a világtól elhagyatva. A magyar nemzettől ne kívánjanak azonban szégyenteljes lemondást olyan nemzeti célokról és ideálokról, amelyek a Duna völgyében betöltött évezredes szerepének megfelelnek. Bízunk abban, hogy politikai pozíciónk lehetővé teszi ennek a nemzetnek ilyen kooperáció keretében olyan fokon való megtartását, amely őt a Duna medencéjében megilleti. H atalm as éljenzés és szűnni nem akaró taps fogadta a m iniszterelnök közel m ásfélórás beszédét, m ajd Rubinek István állott fel szólásra és azt hangoztatta, hogy az Egységespártuak nagy erdőméi vannak az utóbbi érek alkotásaiban. Ezután Ih'si Géza képviselő is intézett még néhány szót a nagygyűlés liez. Végül l exx József fejtegette, hogy a kormánynak, mint az állam ha tatom képviselőjének egy ritmusra kell járnia a nemzet leikével. A nagygyűlés ezzel véget is ért és következett a bankett, amelyen a m iniszterelnök ismét felszólalt. A felekezeti békéről löszéi itt Itethlen István és Debrecent, mint a türelmesség városát aposztrofálta, ajiol egyformán érzi magát a protestáns, a katolikus és ti zsidó. Azok a próféták, akik a m agyar földön felekezeti viszályt szítanak, nem tekinthetők magyar érzel miieknek és aki a mai nehéz időkben visszavonást szít, vétkezik a nemzet ellen. Gömbös Gyula honvédelmi m iniszter m ondott ezután pohárköszöntőt. Debrecenbe azért jö tte m, m ert dokum entálni kívántain, milyen hűséggel állok Itethlen István mellett. Klcbelsberg kultuszm iniszter Debrecennek, m int egyetemi városnak a jelentőségét m éltatta és rám u tato tt arra, hogy a m agyar kultúra legnagyobb erősségei azok a vidéki centrumok. amelyek, mint ÍH*brecen is. a legnagyobb áldozatkészséggel segítették őt céljai m egvalósításában. Az ebéd után a vendégek visszatértek a fővárosba. >1 b a r a n y a & x e n llö r in c i j á r á s l e v e n t e v e r s e n y e. N t a g y a r s z e n t iv á n k ö z s é g, m i n i a j á r á s l e g j o b b c s a p a t a, m á s o d íz b e n n y e r t e e l a j á r á s i v á n d o r d í j á t. A pontosság és fegyelmezettség jegyében zajlott le junius hó 2í>-én, vasárnap délelőtt a szentlörinei járás leventéinek versenye S z e n t lö r in c község e célra szépen átalakított gyakorló terén. <>tt volt a vármegye képviseletében Pischer Béla alispán felesé gével. Koffer Kálmán várni, főjegyző.»s zirér István dr., a j>écsi já rá s főszolgabirája. Igaz Lajos dr. főispáni titk ár, a testnevelő i felügyelőség részéről vitéz tlartay János várni, felügyelő, vitéz A á n a y Lajos dr. és Horváth Zenkó járási testn. tanácsnok. dandy Sándor dr. és Pataesy Dénes országgyűlési képviselők, J e s z e n s z k y Iván megyefai földbirtokos, Mándy Tibor és Mándy Pa, dr. földbirtokosok, Sziies Ernő dr., R ie h m e r János dr. ügy >i- lek. Itenke Tivadar adóhivatali főnök, I lo g n á r Gyula dr. szentlőrinci járás főszolgabirája, U'infcrMítc Ferenc dr. és JHIy Endre szolgabirák, valamint Szentlőrinc község szinejava. Délelőtt 9 óra 4b perekor a karholikus leventék részére Már tfm Sándor tarto tt tábori misét, melyet a pécsi leventezenekar kísért, inig a reformátusok részére Ángy Ákos ref. lelkész ta r tóttá meg az istentiszteletet. Ezután kezdetét vette a verseny m intaszerű lelxmyolitásü mely jiercnyi pontosságra úgy sikerült, mikép azt a rendezésé lojaban is elgondolta. Eblien főérdeme van vitéz t l a r t a y Jsi nos várni, testnevelési felügyelőnek és Xü/ő Miklós dr.-nak. Töb ovi nehéz küzdelem után a szentlörinei járás eljutott a fegye mezettseg.jegyeben odáig, hogy a vármegyében az első járá: ama a \ersenyeket órapontossággal tudják lebonvolitani. A egyes versenyszámok ú gy állíttattak be, hogv a közönség eg percig sem unatkozhatott, mert minden percnek meg volt a mag.! látványossága. Külön ki kell emelnünk az elemi iskolások ezidei első sze replését. kik a nagyoknak is dicséretére váló ügyességgel mutat iák be évi m unkálkodásukat. Mint újítást kell megemlíteni leventeszavalatokat és leventedalűrdák szereplését is. A pécsi 40 tagú leventezenekar kitűnő játék a m ellett mint egy o J oktató és Mio kemenp kötésű lerente vonult fel a szépen feldíszített pályára és megjelenésük előtt kemény léptekkel a iák tudtul, hogy faluban rejlő ősm agyar erő még nem balt ki. mert az erős mezei munkák dacára, izm aikat m egfeszíti lábukat megvetve büszke daccal vonultak el diszmenetben, mely uek ütemei úgy zengtek a m agyar fülekben, m intha a jövő biztató reményei szólaltak volna. A kürtjeire bem utatott járási össz-szabadgyakorlat a közön ség legnagyobb elism erését vívta ki, mely m éltán is megérde melle ezt a jutalm at, mert abban semmi hiba nem volt. Etekin tetben elism erésre méltót produkáltak az elemi iskolák csapi tai is. melyek piros huszár sapkában, fehér ingben és zöld tw d tágban jelentek meg. M egható látvány volt ezen kis honfiak bem utatkozása, kiket nemcsak a szülők szeretete kísért minden mozzanatukban, hanem a nagyközönség szemében is örömkönnyek tódultak elő, mert ők m egm utatták, hogy m it tesz az akarat és szorgalom. Gyönyörű látvány volt a si.mj levente és 150 iskolásfiu által egyszerre bem utatott járási összgula, melynek felépítése a lég-

5 1930. július 13. V A S Á R N A P nagyobb csendlien, gyorsan, k ü rtje ire történi. Az impozáns Iát vány közepette ezer leiekből és keliellsil inorajlott a csonka nemz,'. jajszava:.vem.'.vem.' Soha! Egy felejthetetlen null emlékével ismét gazdagabbak lettek azok. kiknek osztályrészül ju tó it, hogy ezen a m intaszerű és lélekemelő versenyen jelen lehettek. v e r s e n y e r e d m é n y e : i Összbenyomás tekintetében első lett ismét.u a g ya rszen lírá n kézs.'g csapata, második S z e n td ie n e s. harm adik S z e n t lő r in c és jő, v, (!ik S : a h a d x z c n t k irály. \ lövészvám lordijat a h e te s f a i körjegyzőség, az atlétikai vándordíját a m u y y a r m f : x k e i, a szorgalmi gyakorlatok vándor diját a s e lly e i, a sta fé ta fu tá - vándordíját pedig a n a y y b ic x é r d i körjegyzőség csapata nyerte el. O k le v e le t n y e r t e k csapateredm ényért : a páros stafétában G erda. kötélhúzásban C in d e r y b o g á d csapata. Oklevelet kapott a vúsárosszentgáli dalárda, az elemi iskolák közül a x z a b a d x z c n t k ir á ly i iskola. A következő oktatók d ija z ta tta k : T e r n o v it x Vince magyarszeniivání, Bayoly József szentdlenesi és K o r é n Pál szabadszciitkirályi és szentlőrinci oktató. Eredm ényes m űködésűkért díjazásban részesültek még a következő oktatók: G e r t i k Károly hodai járásparaiw snoklielyettes, Fodor László vásá rosszén tgáli. vitéz K á t a i József sellyei, vitéz M a g y a r István magva rmoiskei, vitéz, C se rfá n János szent lőrinci lovasesapal vezetője. K dön dijakat kaptak m ég: T a k é tr Im re kákicsi, U e r b e r t Gáspár bükkösdi, I f a f f Kálmán nagybiesérdi. vitéz. S o m o g y i Gyula zalátai, K z iá c x Sándor becefai, C z im m c r János korpádi, R u k ö b é r István gerdei, S t u d i n g c r József dencsházai. I </.s Gyula einderybogádi oktatók. I já r á s le g jo b b le v e n t é j e : K m József Szabadszentkirály. le g jo b b I n c a x h r e n t e : P a u l a Eerenc Szent lőrinc. legjobb xzaraló: Vörös Gyula m agyarszentivánti levente. A t l é t i k a i e r e d m é n y e k : 100 m é te r e s s í k f u t á s : 1. K atona Gyula Szabad szén, k ir á h. 2., zakó József Dénes háza. 299 méterex sík fu tá s: i. Kovács Ferenc í serdl. 2. Kovács I.. i ji is N; i gybiesérd. '/00 m é te re x s ik la tá s ; 1. Kovács Antal Nagybicsérd. 2. Vörös Gyula Magyarcuecske. 800 méterex xikfutéix: 1. T akács József Magyarszentivá.n. 2. Xag> János zaláta. d a g a xu g ré ix : 1. H mpt Antal Szentlőrinc. 2. Kovács<kvi< s József Szentdienes. T á v o t u g r á s : 1. Szönyegb Jenő Szentlőrinc (5.35). 2. Petro voes János Paksa. S u ty d o b á s : 1. M a/a István Kákics (9.47). 2. H orváth Káztnér Paksa. ttir.ngánydobáx célba. 1. Kemsei Ernő Téseny. 2. Tancsik M i l.á Iy Nagyblcsérd. C é llö v é s z e t: Vörös Vince Nagybicsérd. 230 kör. 5 értékelt levés, találat szorozva a körök számával. P o lg á ri L ö vé sze k járási vándordíját : Nagybicsérd 6-os csapata nyerte. Az atlétikában első helyezettek ezüst-, a második helyezettek pi iig bornzérmet kaptak. L g y é n ile g a le g jo b b p o lg á r i lö v é s z : P éter János lövész volt. ki értékes dijat kapott. A <!ijak kiosztásával a verseny lefejezést nyert és a leventék fe-ze< tpszlépésben vonultak el. hogy ezután a megérdemelt nyári pillén.'ükét élvezhessék, illetve a nehéz aratási m unkálatokat jó k»'dv.. j istenbe vetett bizo lalomnuil végezhessék. A \crseny 9 óra 40 j terekor kezdődött és 13 órakor m ár le vente nem volt a gyakorlóréten. A gondos munka, fegyelem és "'" i í dytán sikerült egy ilyen nagyarányú versenyt négy óra nlutt bonyolítani, ami m indenesetre úgy a leventeoktatók, mint n ;k a leventéknek is az érdeme. A gyakorlótér m intaszerű rendezése K ö t b é r t Jenő szén "rin«: közjegyző érdeme, ki e tekin tetű m szorgos tevékenységet rejtett ki. Góbé Miklós dr. T is X íu fl lk Í b a j u s z p e d r ő e«hk a ROYKÓ n évvel é s r ó zsa szin v íd jeg g y e l valódi. Kép a Hadsereg Sport hét kocsiszépségversenyéröl. Dijat nyert postafogat, hajtja Gyertyánffy százados. MI HÍR a politikában? A gabonajavaslatot elfogadta a kép viselőh áz. A képviselőház július hó 1-i. keddi ülésén kezdette meg a g a b o n a ja v a s la t tárgyalását. Az ülés elején elfogadták azt az egységespárti indítványt, mely szerint a javaslatot nyolc órás üléseken tárgyalja a Ház. A javaslatot M a r s é b a I I Eerenc előadó ism ertette. Hangsu- yozta, hogy nem politikai, 'hanem gazdasági javaslatról van szó, a m e ly e t a m a g y a r m i zö gazdvo sá g e le s e tt s é g é n e k p a r a n c s szava h o z o tt lé tre. Minden országban történtek m élyreható intézkedések a gabonatermelés biztosítására, tehát ölhetett kézzé/ mi sem nézhetjük, hogy a mezőgazdaság katasztrófába kerül jön. A földadó elengedése, melyet más oldalról kívántak, nem segítene, amennyiben ez 32 millió i tengő bevételi veszteségei jelentene az államnak, anélkül, hogy a term ényárak emelkednének. Ezután B c r k y Gyula világította meg azokat az adatokat, melyek szükségessé teszik ennek a javaslatnak tető alá ju tta tását. 1? o r s z á g b a n P/ő e z e r h o ld f ö l d e la d ó, tíz e z e r tö r p e b ir t o k o s j u t o t t e s ő d b e, a mezőgazdasági ingatlanok 1240 millió pengő kölcsönnel vannak megterhelve, m e ly ö s s z e g n e k a f e le k ö z é i,- és k ix b ir t o k o k r u e s ik. A javaslat a búza és rozs árának feljavításával, a liatáridőpiac m egszorításával, a közraktári hitelek és a zöldül i tel bevezetésével a k is b ir t o k o s s á g é r d e k e it sz ó ló é it ja. A javaslat egyetlen rendelkezésével évi ötm illió pengői mentünk meg a gazdáknak. K i m e r n é i t t a z t k ö v e t e tn i, kérdezte Perky Gyula h o g y n é h á n y u z s o r á t k e d v é é r t f e l á l d o z z u k a g a zd á k m illió it i A javaslat minden körülmények közéit t a kisemberek érdekében készült, mert hiszen a 20 millió m éterm ázsa búzatermés,tői /? m i l l i ó in é t, i m á z s a k is b ir t o a o k o n te r e m. Helyesnek ta rtja azt is, hogy a javaslat a g a b o n a je g y ille té k e s s é g é t a b é r lő k n e k Íté lt e. A javaslat olyan intézkedéseket tartalm az, amelyek segítségével a k o t in é in y a v ilá g p ia c i á r a k a t a tő z s d e i á r t k b a n. is t a r t a n i t u d ja. Az ötven aranyke rónánál kisebb kataszteri jövedelmű birtokok földadóját elengedi a javaslat, ami annyi, jelent, hogy J29 e z e r k is b ir t o k o s ré szi s ü l e l, ben a : a dó elengedésben. Ezenkívül S6 ezer kisiparosnak akik segéd nélkül dolgoznak törlik a forgalmi ailóját. A javaslat a búza és rozstemnelés megsegítésére vonatkozik. ezt a z o n b a n k ö v e t n i f o g ja a tö b b i t e r m e lé s i á g a k f e lx c - g é ty e z é s c is. m i h e ly t m e g fe le lő e s z k ö z ö k á lln a k a k o r m á n y r e n d e lk e z é s é r e. Lidié:, hogy egyeseknek fáj. hogy a k o r m á n y m o s l íz o r s z á g la k o s s á g á n a k h e t n n s z á z a lé k á t s e g íte n i k í v á n ja, ez a z o n b a n n e m je le n d i a z t. h o g y a ja v a s l a t n e m s z o lg á t k ö z é r d e k e t. I!, r k y Gyula nagyhatású lieszéde után néhány szociáldem okrata szónok a javaslat ellen foglalt állást. A julius hó!-iki, szerdai ülésen, a vita során G aa t G iszton is felszólal, és a javaslat négy rendelkezése közül h á r m a t e lf o g a d o tt. A tőzsdei ügyletek, a 'határidőüzlet meg-

6 július 13. rendszabályozását és a zöldhiteluzsora letörését helyesnek tartja. A gabonajegy-rendszert azonban elveti és azt a megoldást ajánlja, hogy a kormány a társulati adók felemelésével és a kartelek megadóztatásával teremtse elő azt az összeget, amelyre a mezőgazdaság megsegítésénél szüksége van. Keubauer Ferenc szerint az egész magyar közvélemény követelte, hogy a kormány csináljon valamit a búza árával, mert a többi gazdasági ágak is tönkremennek. Határozati javaslatot nyújtott be, amely szerint a parlament utasítsa a kormányt, hogy a gabonatörvény eredményéről évi május hó elsejéig tegyen jelentést a Háznak. Ezután Hunyadi Ferenc gróf, Sigray Antal gróf, Hegymegi Kiss Pál a javaslat ellen foglaltak állást, majd számos interpelláció elhangzása után az ülés éjjel fél 11 órakor véget ért. A julius hó 3-iki, csütörtöki ülésen Matta Árpád indítványt terjesztett elő, hogy a Ház tizenkét órás üléseken tárgyalja a javaslatot. Szilágyi Lajos kisebbségi képviselő a javaslat mellett foglalt állást. Krisztián Imre aggályosán állapítja meg, hogy a boletta aránylag a kisembereknek kevesebb előnyt nyújt, mint a nagyoknak. A kisembereknek a boletta holdanként pengős előnyt jelent, ezzel szemben a nagybirtoknál átlag 10 pengő jutalmat jelent. Épen ezért azt javasolja a kormánynak, hogy a többezer holdas uradalomnál a gabona jegy csökkentését léptesse életbe. Aggályosnak tartja azt is, hogy a boletta járulékot a bérlőknek akarja juttatni a javaslat. Szerinte helyesebb volna, ha egyik részét a bérlőnek, a másik részét pedig a tulajdonosnak adnák. Zeöke Antal szerint a mezőgazdasági válságot nem fogja megszüntetni a boletta, de enyhíteni fog rajta. Csontos Imre beszéde elején kijelentette, hogy a javaslatért g gazdaképrnsélők vállalják a felelősséget. A szocialistákról azt állítja, hogy amit a javaslat körül csinálnak. csúnya taktika, amellyel a népet lázitják. A kenyér és liszt árának megállapitása éppen olyan kötelessége lesz a kormánynak, mint amilyen a javaslat benyújtása volt. A julius hó 1-iki, pénteki ülésén az általános vita bezárása után "Wékerle Sándor pénzügyminiszter emelkedett szólásra. Azt hangsúlyozta, hogy hosszú lesz még a búza válsága, a segítés eredményét nem jövőre, hanem évek múlva fogjuk látni. A kormány eddig iparfejlesztő politikát folytatott, de amikor a mezőgazdaságot tovább hagyni nem lehetett, nem elsőnek, hanem utolsónak segítettünk rajta. A gazda érdekeltségek elvileg helyeselték a javaslatot. A gazdák részére további 15 millió dolláros hitelt akar nyújtani, amely akkor fizetendő vissza, ha a hosszúlejáratú hitel rendelkezésre áll. Ezután a Ház általánosságban elfogadta a javaslatot, Neubauer Ferenc határozati javaslatával együtt. A részletes vita során Géispáirdy Elemér tekintettel a szociáldemokrata kéj,viselők ohstrukciőjára a vita bezárását indítványozta, m e ly e t a Ház megszavazott. A Ház végül, a szociáldemokrata képviselők óriási lármája és botránya után, a javaslatot általánosságban és részleteiben is elfogadta. A julius hó 5-iki. szombati ülésen napirend előtt S z ilá g y i Lajos a görög keleti egyház megszervezése ügyében szólalt fel. majd letárgyalták a honvédségi és egyéb fegyveres őrtestületek pótdijairól szóló törvényjavaslatot. Ezután végeztek a társadalombiztosító betegségi alapja pénzügyi rendezéséről szóló t orvén yja vasi a t fal. Három hónaoos szünetet kapott a kép viselőház. A julius hó 7-iki. hétfői ülésen harmadszori olvasásban is elfogadták az előző ülésen letárgyalt javaslatokat, majd az elnök indítványára kimondotta a Ház, hogy legközelebbi ülését október hó 20-án tartja. Bethlen István sfró? m egb élyegezte B altazár püspök párisi szereplését. A f r «M : julius hó 1-i. keddi ülésén elfogadta a!;ö:- i'iii hdztnrtdsnk ellenőrzéséről. n kivándorló hajókon történt, felümelet emiszerüsitéséről. a iía g yam m á von raló lakhatásrhl. Boriiiiszló községnek Tolnamegtréhez raló csatolásáról, Boiaszentistnin községnek Baja város kerületéhez raló csatolásáról, a hajóstársasáook részére kiadott engedélyek meghoszsznhhitasóról szóló törvény javaslatokat, majd megkezdette a to r r é n y k e z é., egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat tórgvalíisát. w ll& eiót <ilfeen riw - Horthy István interfcfiira,- a\,j sszk<'r">»».vhoz Boítazór Bezsö református francia kamara külügyi bizottságának tagjai előtt felovasás tartani a magyar közállapotokról. Külképviseleti (hatóságain! révén tájékozva vagyok arról, hogy Baltazár püspök u r miivé előadást tartott Párisban. Két szociáldemokrata képviselő se gitségével összeköttetést kapott a francia kamara egyik re formátus papképviselőjével is, akinek segítségével azután sike rült a kamara külügyi bizottsági tagjait összetoborozni. Elő adása bárom részből állott, egy történelmi részből, azután következik az a rész, melyben a protestantizmus helyzetével fog lalkozik, végül fokozatosan áttér a politikai térre. Baltazár püspök előadásában olyan hangon nyilatkozik : magyar kormányról, a magyar közállapotokról, a főurakról és a kathollcizmusról, hogy a miniszterelnök kijelentése szerint ízlés dolga, ha egy politikus kimegy a külföldre és ilyen térné kai akar Magyarország számára propagandát csinálni. Min denki beszélhetett volna ezekről a kérdésekről, csak épen i püspök nem. mert amikor a választások Magyarországon nie. ejttettek, Baltazár püspök az Egységespárt tagja volt. Itt olyan törekvés nyilvánul meg, hogy külföldön Magyarországról olyan véleményt keltsenek belpolitikai szempontból, amely r leményt azután az országba becsempészve. itt belpolitikai c é l jaikra felhasználhatják. Ez mást nem szolgál, mint pártpolitikai célzatokat, amelyekért ennek a nemzetnek nagy nemzetközi érdekeit kockára tenni olyan bűn, amelyet (i közvélemény előtt meg kell bélyegezni. A miniszterelnök ezután ismertette Baltazár püspök előadásának külpolitikai részét, mely szerint a magyar kormány hibás abban, bőgj Csehországgal, Jugoszláviával és Románéval megegyezni nem tudnak. A dunai államok szövetségét hirdette Baltazár püspök ugyanakkor, amikor Prágából is ezt halljuk, amely azonban Magyarország börtöne lenne és amelybe becsuknák azok, akik Magyarországtól területet nyertek. B ü ' tazár püspök fejtegetései szomorúan hasonlítanak azokhoz, amelyeket Károlyi Mihálytól hallottunk 1918-ban és ti/pik'. példéija egy műkedvelő és káros propagandának, amely az o r szág nagy érdekeit nemcsak, hogy nem veszi figyelembe, hanem ellenkezőleg annak rovására dolgozik. Az ilyenfajta propagandának véget kell vetni. Sajnos, a magyar kormány nincs abb:. a helyzetben, hogy hatalmi szóval ennek véget vessen, csak egv módja van. ha a magyar közvélemény lesújt azokra, akik a maguk részéről ilyen módszerrel akarnak az ország javára propagandát csinálni. Horthy István válaszában tudomásul vette a miniszterei nők kijelentéseit és egyszersmind közölte azt is. bogy mint egyházkerület! fogondnok, együtt akart dolgozni B altazár püspökkel, de rövid idő múlva lemondott, mert Baltazár inkább politikával foglalkozott, mint a püspökségével járó dolgokkal. Ezután a felsőház általánosságban elfogadta a törvény! zés egyszerűsítéséről szóló javaslatot. A julius 3-iki, csütörtöki ülésen a felsőhúz a törványkez'.< egyszerűsítéséről szóló javaslatot részleteiben is megszavazta. Az E gységespárt értek ezlete. Az Egységcspárt julius lió 3-ún, csütörtökön értekezlet.: tartott, amelyen 1 áss József népjóléti miniszter ismertette a rársadalombiztositó Intézet betegségi ágazata pénzügyi hely zetenek rendezéséről szóló törvényjavaslatot. KÜLPOLITIKAI KRÓNIKA Hatvannyolc angol képviselő a nemzeti kisebbségek sorsának javításáért., Az angol alsóház hatvannyolc képviselője emlékirat bán hívta fel a kormány figyelmét a nemzeti kisebbségek szenvedéseire. Az emlékirat kifejti, hogy a Népszövetség egyáltalán nem tett semmit a kisebbségi sérelmek orvoslására, amelyeknek panaszait még csak tárgyalás alá sem veszi, majd hivatkozik MacDonaldnak egy régebbi követ - lésére, amely a kisebbségek sérelmeinek megvizsgálásai i egy állandó kisebbségi bizottság felállítását sürgette s a memorandum aláírói most ennek a programmnak beváltását kérik tőle. Kiemeli a memorandum, bogy a legújabb eljárási reformok nem javították meg a harmincöt millió kisebbségi sorsát s ezért a kisebbségi kérdésnek napirendi 1 tüzeset kérik a Népszövetség őszi ülésszakán.

7 1930. július 13. V A SÁ R N A P 7 A Rajnavidék felszabadult a megszállás alól. A Rajnavidéket az elmúlt héten hagyták el a megszálló francia csapatok. A felszabadulás alkalmából nemcsak a francia megszállás alól szabadult területen, hanem egész Németországban nagy örömünnerségek kezdődtek. Éjfélkor megszólaltak a harangok, a gyárak szirénái s ezeknek hangja mellett kezdődtek a felszabadulási ünnepségek. A wiesbadeni vár tornyára éjfélkor felrepült a német birodalom fekte-piros-arany lobogója és egy óráig zúgtak a harangok. A főváros középületeit és magánházait, villamosait, autóbuszait fellobogózták. Reggel Berlin valamennyi templomában istentisztelet volt, amelyre a helyőrség felvonult, délben pedig huszonegy ágyulövést adtak le a felszabadulás örömére. Brüning kancellár délben koszorút helyezett a világháborúban elesett hősök emlékoszlopára, Stresemann volt külügyminiszter sírját pedig, akinek a Rajnavidék felszabadulása élete legfőbb munkája volt, valósággal elárasztották a koszorúk és virágok. A külügyminisztériumban Stresemann mellszobrát leplezték le. Maimban Wirth. dr. birodalmi belügyminiszter vett részt az ottani ünnepségen. A felszabadult városok ünnepségein egy miniszter szónokolt. A nagyobb városok ünnepségeit a rádió is közvetítette. Miklós, az osztrák köztársaság elnöke, a kiürítés alkalmából táviratilag üdvözölte Hindenburg német birodalmi elnököt. A még megszállva tartott Saar vidék lakossága is megünnepelte a nagy napot és táviratilag jelentette Hindenburg elnöknek és a német kormánynak, a lakosság hűségét az anyaországhoz. Szerbiában továbbra is diktatúra van. A jugoszláv minisztertanács legutóbbi üléséről félhivatalos közlemény jelent meg, amely megsemmisiti minden reményét azoknak, akik a diktatúra közeli megszűnését várták. A minisztertanács határozata szerint a kormány továbbra is kitart a diktatúrát múlt év január hatodikat életbeléptető kiáltvány alapelvei mellett és a régi politikai pártok sohasem támadhatnak fel többé. A minisztereket a király nevezi ki és azok nem mint politikai pártok képviselői, hanem, mint egyéniségek foglalnak helyet. Vilmos császár hajlandó ismét elfoglalni trónját. A világháború kitöréséért az antant közvéleménye általában ma is a trónjától megfosztott volt német császárt tartja felelősnek, akit ezért legélesebben Bigelow amerikai ismert történettudós támadott meg. Ez a tudós később ugv látta, hogy tévedett és ezért nemrégen meglátogatta a hollandiai Doorn községben lévő Vilmost, hogy bocsánatot kérjen tőle támadásaiért. A volt császár igen szívesen fogadta a tudóst, aki előtt kijelentette, hogy harminc b.! keresztül iparkodott Európa békéjét megóvni és ezt az állítását az akták és diplomáciai iratok egész tömegével igazolta. A volt császár szerint a világháború kitörését 11. Miklós, volt orosz cár okozta és hajlandó ezt báriih o/ nemzetközi testület előtt bebizonyítani. Kijelentette a császár azt is, hogy amennyiben a világ közvéleménye élőit sikerülne ártatlanságát bizonyítani, hajlandó volna b v elfogadni a császári trónt is. M E Z Ő G A Z D A SÁ G _ f - - u _ j R O V A T V E Z E T Ő : SCH A N D L J Ó Z S E F DR. York egységes husserféstakarmány. Irta: Zaitschek Artúr dr. kisérletiigyi igazgató. Kisgazdáink közül eddig csak kevesen foglalkoznak rtéssel, túlnyomó részük mangalicát tart. Már pe- ' -'r ' jelenlegi viszonyok között a hússertés jóval nagyobb b'védelemmel kecsegtet, mint a mangalica, mert a ' i bire, berkshire vagy a keresztezett sertés malacai G hónapos korban mint sonkasüldők, vagy 7 8 hób.t.vjs korban mint baconsertések haszonnal eladhatók. V a s b u i o r <1 I l i B a l B E a i B T o l c s ó é s t a r t ó s! Könnyen tisztítható, díszíti a lakást. Nézze meg raktárainkat vagy kérje I n g y e n szép képes árjegyzékünket. H A I D E K K E R S Á N D O R r.- t. B t ir t a p e 1, V llő l- u f és F t u m e l - u t 3 Kisgazdáink között főképpen azért nem tudott a hússertés tért foglalni, mert azzal próbálkozó sok tenyésztő elégtelen takarmányozás folytán nem ért el kellő eredményt és ahelyett, hogy a hussüldőnek több és neki megfelelő takarmányt adott volna, felhagyott annak tartásával. Kétségtelen ugyanis, hogy a hussüldő takarmányszükséglete sokkal nagyobb, mint a mangalicáé, nem is lehet a hússertést kizárólag legelőn, tengeri- vagy más gabonadarán, korpán vagy burgonyán tartani, hanem ezek mellett azzal oly takarmányt is kell etetni, mely sok emészthető fehérjét tartalmaz. A husfaita malac, illetve süldő ugvanis sokkal gyorsabban növekszik, mint a mangalicafaita, vagyis rövid idő alatt sok húst szed magára. A husfajta-koca egy évben kétszer mindenkor 8 12 malacot hoz világra, míg a mangalicát többnyire évente csak egyszer elletik, malacainak száma pedig átlag 5 6 db. A hússertés teljesítménye tehát sokkalta nagyobb, mint a mangalicáé, de ennek a tőle kívánt nagy teljesítménynek a hússertés csak úgy tud eleget tenni, ha fehérjében gazdag takarmányt is kap Elegendő takarmányfehérje nélkül nincs gyors növekedés (huslerakodás), nem várható sok és erőteljes malac, a koca pedig fehérje nélkül nem termel elég tejet a malacok kellő felnevelésére. Aki tehát hússertést akar tartani, annak sok fehérjét tartalmazó takarmányt, u. n. fehérjeabrakot (huslisztet, vérlisztet, hallisztet, jóminőségü olajpogácsát, illetve extrahált lisztet stb.j kell vásárolnia, ámde ezeknek a takarmányoknak kicsinyben való beszerzése sokszor nehézségekkel jár. Ennek a hátránynak a kiküszöbölésére, vagyis, hogy egy ióminőségü fehérjeabrak a kisgazda által is mindenütt vásárolható legyen, a Hussertéstenyésztők Országos Egyesülete nagyérdemű elnökének, enesei Domer Béla gazdasági főigazgatónak, kezdeményezésére elhatározta, hogy egy sok fehérjét tartalmazó, aránylag olcsó és kismennyiséaben is beszerezhető fehérieabrnkot készíttet. Ez a fehérjeabrak York" néven ólomzárolt zsákokban fog forgalomba kerülni. Az ólomzárolást az egyesület fogja végezni, mely ezt megelőzőleg a zsákok tartalmából jó átlagmintát vesz, hogy a m. kir. Állatélettani és Takarmányozási Kiséri éti Állomás a zsákolt áru összetételét és minőségét ellenőrizhesse. Az állomás meg fogja állapítani, vájjon oly takarmányokból és abban az arányban készült-e a York, ahogy azt az állomás előírta és vaj.ion minden kilogramm Yorkban van-e, legalább i50 g emészthető fehérje (45 százalék). Emészthető fehérje alatt a takarmányfehérjének azt a részét értjük, melv a gyomorban és belekben feloldódik és ezeknek falán át a vérkörbe jut. hogy ezen az utón a sertés testét felépítő izomfehérjévé, vagy tejfehérjévé alakulhasson át. A York 30 százalék vérlisztből és 70 százalék több

8 8 V A SÁ R N A P julius 13. féle jóminőségü olajpogácsa (földidió, szezám, lenmagpogácsa, szójadara, stb.) őrleményből készül. A York tehát oly fehérjeabrak, mely állati és többféle növényi fehérjét tartalmaz, vagyis változatos összetételű fehérjekeveréket juttat az állatnak. Már pedig tudományos vizsgálatok szerint az állat fehérjeszükségletének kielégítésére kevesebb takarmányfehérje elegendő, ha azt nem egyféle, hanem többféle, úgynevezett kevert fehérje alakjában fogyasztja az állat. Egyik fehérje ugyanis kiegészíti a másikat, vagyis, ha az állat 100 g emészthető fehérjét 4 5, vagy még többféle takarmányfehérje alakjában fogyaszt, abból több hús, illetve tej keletkezik, mintha ugyanannyi emészthető fehérjét csupán egy- vagy kétféle takarmány alakjában adagolunk. A York feladata, hogy a hússertés takarmányában a fehérjében szegény takarmányok (tengeri, árpa, rozs, cirokdara, kölesdara, korpa, burgonya, stb.) fehérjetartalmát kiegészítse, mert ezáltal a malacok növekedését, vemhes kocánál az ébrények kifejlődését elősegítjük, szoptató kocánál pedig a tej mennyiségét fokozzuk. A Yorkot tehát nem egymagában etetjük, hanem az a /iwssertés takarmányának csak egy részét alkotja. így, ha a választott malacot hizlalni kezdjük, napi adagja 500 g zúzott árpából, 200 g tengeri- vagy rozsdarából, 200 g korpából és 300 g Yorkból állhat, ekkor tehát a napi adag negyedrésze esik a Yorkra. A hizlalás negyedik hónapjában következőképen állíthatjuk össze a süldő napi adagját: 2 kg. árpadara, 0.5 kg tengeri- vagy rozsdara, 0.2 kg korpa és 0.3 kg York. Utóbbire ekkor már a napi adagnak csupán tizedrésze esik. A szoptató kocánál szintén elegendő, ha a napi eleség egy tizedrészét adjuk York alakjában. Vf k e d v e z m é n y v e n d é g e in k n e k! Ezen lap előfizetőinek megelégedésére nyújtott 20*1. kedvezményt szobaárainkból Í O / «kedvezményt olcsó éttermi árainkból (menüt kivéve) módunkban van a V a s á r n a p kiadóhivatalával létesített megállapodás alapján továbbra is biztosítani! T e le ln i e l í e l a n a g y Jcer e s l e / r e, J íé r /ü fc s z o b a r e n d e l é s é t k é t - b á r o m n a p p a l e l ő b b v e l ü n k k ö z ö l n i. P^HK-száiio(iQ Thidapest i szemben a Keleti-pályaudvar érkezési oldalával. (Nincs kocsiköltsége.) A Hussertéstenyésztők Országos Egyesülete a York egységes hussertéstakarmány forgalombahozatala által módot akar adni a kisgazdának, 'hogy olcsó árban és szavatolt összetételben jó fehérjeabrakhoz juthasson hússertései részére. A kisgazda nem szerezhet be huslisztet és négy-ötféle olajpogácsát, de arra sincs berendezve, hogy az oljapogácsákat megtörje, megdarálja és egyenletesen elkeverje a husliszttel. Külföldön igen jó eredményeket szereztek kevert fehérjeabrakok etetésével és biztosra vehető, hogy hussertéstenyésztéssel foglalkozó kisgazdáink is meg fogják kedvelni a Yorkot. Azt ajánljuk tehát nekik, próbálják ki annak etetését és állítsák szembe a takarmányra eső kiadásokat az elért jövedelemmel, hogy helyes véleményt alkothassanak maguknak, minő jelentősége van kevert fehérjeabrakok etetésének hússertések tenyésztésénél.*) Fokozzuk k e rti term ényeink termését. A zöldségfélék fogyasztása napról-napra fokozódóban van, kivitelünk is folytonosan javul ezen a téren, azért kívánatos, hogy gazdáink nagyobb súlyt és gondot fordítsanak a zöldségfélék termelésére, mint fordítottak eddig. Ezek termelése sem ad ugyan arannyal felmérhető hasznot, hanem csupán szerény jövedelmet, még abban az esetben is, ha egy és ugyanazon területen meg tudjuk kétszerezni a termést. A termések megkétszerezésének titka a talaj dús trágyázása, ami legkézzelfoghatóbb eredményeket éppen a zöldségfélék termelésénél mutat. Számos kísérlet bizonyítja, hogy a parika, a zöldbab, a káposzta és a többi zöldség termését dús trágyázással, célszerűen és helyesen alkalmazott műtrágyázással könnyen meg lehet kétszerezni. Különösen fontos e növények alá a műtrágyák alkalmazása abban az esetben, ha nem áll elég istállótrágya rendelkezésre; de még akkor is, ha e tekintetben nincs hiány, az istállótrágya termésfokozó hatását szuperfoszfát, 40 százalékos káli s esetleg még valamely nitrogén trágya alkalmazásával lehet jelentékenyen fokozni, amelyeket azonban rendszerint a palántázás, vagy elvetés előtt kell alkalmazni. Kát. holdanként kg. szuperfoszfát, 80 kg. 40 százalékos kálisó és 100 kg. mésznitrogén kiszórásával biztosíthatjuk a kétszeres terméseket. Ha a mag elvetése, vagy a palántázás már megtörtént, akkor is van még mód a termések megkétszerezésére, de nem a fentebb felsorolt műtrágyákkal, hanem az úgynevezett csilisalétr m alkalmazásával, amelyből kg-ot kell kát. holdanként a sorok mentén, két heti időközben két ízben, homokkal, vagy egyéb vivő anyaggal keverten kiszórni és pedig mindenkor harmatfelszáradás után, száraz időben. A csilisalétrom nagyon könnyen oldódik, a legkisebb eső, vagy egyszeri öntözés is elegendő arra. hogy a feloldott csilisalétromot a talaj mélyebb rétegeibe vigye, ahol az a növények által azonnal, minden átváltozás nélkül felhasználtatik s rendkívül gyors fejlődésre ösztönzi azokat, amire épen a zöldség termelésénél van nagy szükség. A salétr mozott növények gyorsabb fejlődésük miatt hamarabb érik el a piacra érett állapotot, s igv magasabb áron is értékesíthetők. A csilisalétrom az öntözővízben feloldva is kitűnő hatásúnak bizonyult, de persze csak olyan kerti növények, vagy még inkább virágoknál, amelyek locsolóval lesznek öntözve. A locsolóba egy nagy kanálnyi csilisalétromot kell tenni, jól felkeverni, s hetenként egyszer a növényzetet ilyen vízzel megöntözni, úgy azonban, hogy e folyadékból a levélzetre ne jusson, mert esetleg kárt tehet benne. Az egységes York erőtakarm ány m egrendelhető a Hm. gyű központnál (később pedig a vidéki nagyobb H angyáknál is) kisebb kg-os ellenőrzött é s plombáit zsákokban. Ajánljuk a kipróbálását. (Szerkesztő.)

9 3930. julius 13. V A S Á R N A P 0 A p ró jó ta n á c s o k. A csalamádé a legfontosalrb és Iegl»ővebl>en termő zöld takarmányunk. A pillangósokkal szemben azonban a csalam á lé kevés fehérjét tartalm a z s ennek folytán, ha fejős tehenekké etetjük, akkor aján lato s fehérjedus abrakfélékkel (olajpogácsák, borsó, biikkönymag stb.) kiegészíteni. A félévesnél fiatalabb borjukat nem célszerű távoli és szegényes legelőre h ajtan i, m ert a járás, hőség, légy többet ront rajtuk, mint am it a legelő füvéből értékesíteni tudnak. Ezeket legjobb a kertnek, Illetőleg m ajorudvarnak egy árnyékosabb helyén korlátok közt tartan i és otthon etetni. A félévesnél idősebb Igorjukat azonban m ár ajánlatos közeli legelőre haj tani: emellett etessünk velük otthon kevés szénát és kg. abrakot. Az egyévesnél idősebb növendékm arhák m ár megélnek a legelőn, lm azonban ez. a nyári meleglien kisülne, akkor ad junk nekik kevés zöldtakarm ányt. A hasas üsző is megél a legelőn, de ha benne a borjú m ár hét hónai>os. akkor adjunk tmki 2 3 kg. abrakot, hogy jól ki tudjon tőgyelni. A kapálás az egyetlen eszköz kapásnövényeink megm. n lésére, ba tartó s szárazság m iatt fonnyadni kezdene. Öt évvel ezelőtt a debreceni homokon egy tengeriföld egyik felét csak háromszor, a m ásik felét a szárazság ellenszeréül nyolcszor kapálták. Az utóbbi kétszeroly m agasra nőtt és zöld volt még akkor is, m ikor a három szor kapált területen még keresve se lehetett egy zöld levelet találni. A tarlónövények nedves nyáron jó hozamot biztositan;. 1: s így a gazdának téli takarm ány készletét jelentékenyen növelik..mihelyt a gabonái levágtuk, azonnal bántsuk fel a tarlói. Ilyenkor valóban a kasza nyomában kell járn i az ekének. A \«-!öinagmennyiség m ellárból kölesből 1-1 IS, pohánkából kg. kát. holdankint. Arról azonban ne feledkezzünk meg. hogy a kettős term és kettős tápanyag-m enny iséget vesz igénylie a talaj készletéből s így Iparkodjunk ezt kellő trá gvázással pótolni. VASÁRNAPTÓL-VASÁRNAPIO q a zd a tá rsa d a lm i hírek íiyiiinölcsértékesitö szövetkezetét alakítanak a szegedkörnyéki gazdák. \igner Károly dr. szegedi főispán kezdeményezésére a '. u t y m a z i gazdák és gyümölcstermelők értekezletre gyűltek össze, hogy a szegedi és szegül környéki gyümölcsöknek a kid földi piacokon való elhelyezése céljából szövetkezetei vagy egyesületet alakítsanak. Az értekezlet elvlnoi elhatározta a szövetkezet m egalakítását és a részletek megbeszélése céljából hattagú bizottságot küldött ki. amely azonnal megkezdte tár gyalásait. Kétszeresére emelkedett a magyar tojásexport Németországba. Németország a folyó év első öt hónapjában 1223 millió darab ; -t im portált, 65.8 millió darabbal többet, mint 1929 hasonló műszakában. Vagyarország a beviteliem hatodik helyen áll 6 1 százalékkal. Az első Hollandia 28.2 százalékkal, második <M.<zország 10.1 százalékkal, harm adik Románia 9.5. majd i ágária 8.9, Belgium 7.8 százalékkal. M agyarország után jön h -itmik helyen Jugoszlávia 6 százalékkal. m ajd Olaszország 7 zúzalékkal és Lengyelország 5.1 százalékkal. A m agyar L '- P-i 74.8 millió darabot te tt ki, a múlt év hasonló időszakú ö millió darabjával szenil>en, r u m li* a b e v ite l tö b b m in t n duplájára emelkedett. A mézpiai* helyzete. Az akácvirágzás az egész országban jól sikerült, enuek '. '-mán.i m ézklnálat megélénkült és a forgalom kielégítő. A ' aszüzlet lanyha. Pergetett mézért nagylwin fillért, - ' viaszért pengőt fizetnek, a sonkolyért pedig :! >'t a feladóállomáson. Rendezik a»m>rfogyasz.tási adót. m agyar borvidékek képviselői julius hó 4-én érrekezle- : ártották a régi képviselőházban a borfogyasztási adó. to-.bhá a s z e s jk g r t c l m o n o p ó liu m a tárgyában. A képviselők, L./t!" '/-tűk, hogy állást foglalnak a borfogyasztási :tdó eltörlé ' : 'éllett, mert az adót párt különbség nélkül a borfogyasz.is legnagyobb akadályának ta rtjá k. Ezután a k<4,viselő? fel- ' 'o k Wekerle Sándor pénzügym inisztert, aki hosszabb beszédlien fejtette ki álláspontját az e lte rje s z te tt kérdésekben. A városok és községek háztartásában 16 millió pengővel szerepei a borfogyasztási adó. Ennek az összegnek pótlásáról valami kél >eu gondoskodni kell. Az őszi ülésszak egyik első törvény javaslata lesz a városok és községek háztartásáról szóló tö r vény. amelynek keretében intézkedés történik a borfogyasztási adóról is. \ selyemguhóterinelés idei mérlege. A selyeintenyésztő szezon végéhez közeledik. A békéscsabai i/ubóberdttó hivatal serényen dolgozik, mert itt veszik át az. ország többi huszonkilenc beváltóállom ásához érkezel 1 gubákat is. Az eddigi adatok szerint az idei gubótermés körülbelül ötven százalékkal nagyobb. mint a twvalyi. Békéscsaba környékén például 1826 család foglalkozott selyemtenyésztéssel és ezek együtt eddig kilogramm gubót váltottak be, am iért pengőt kaptak, vagyis egy család 52 pengőt k e r e s e t t a gnbétt crmelésscl. \ gyarmatáruk vámjának emelése. A gabonaértékesítéssel ka j csokit osan szükséges pénzügyi fedezet előterem tés- céljából, mint ismeretes, időszerűvé váll néhány gyarm atáru vám jának növelése. Ez m egtörtént és a közzétett rendidéi értelmében a n y e r s k á r é vámja százról kél száz. a p ö r k ö lt k á v é é százharm incról kétszázhatvan, a lé én ' kétszázötvenről ötszázra, a c s o m a g o lt te á é százhatvanról három százhúsz, az ö r ö le t le n f a h é jé kétszázról négyszáz, végül pedig az ö r ö tt f a h é jé négyszáznál nyolcszáz pengőn* változik. A vám tételek száz kilogrammra vonatkoznak. Állásfoglalás a bolefta-javaslat mellett. Az O rs z á g o s M e z ő g a z d a s á g i K a m a r a távirati üdvözlést küldött H e th le u István gróf miniszterelnöknek. Az Országos Mezőgazdasági Kamara igazgató-választm ányának ülés mondja a többi között az üdvözlő táv irat m éltánylással fogadja a kormánynak a mezőgazda súg érdekében tervezett intézkedéseit és b iz a lo m m a l v á r ja a m o s t t á r g y a lá s a l a t t le r ó ja v a s l a t t ó t a k é r d é s e k c é ls z e r ű m e g o ld á s á t. Itt em lítjük meg. lmgy a Magyar Földbérlők Xzöretség* június hó 29-én országos gyűlési tartott Debrecenben. A köz gyűlés egyhangúlag határozatot fogadott el, amelyben a föld bérlők kívánják, lmgy a b é r lő k e t v o n iá k b e a z é r té k e s íté s e lő m o z d ít á s á t e é lz ó á l l a m i a k c ió b a. a z á l l a m i h it e la k c ió k b a, k ir ó n i iá k a k e r e s i t i a d ó e lt ö r lé s é t, a k a r t e l e k á l l a m i e lle n ő r z é s é t, to v á b b á a z t. h o g y h o ld o n f e l ü l s e n k i n e b é r e lh e s s e n f ö ld e t. S z o m ja s Gusztáv felszólalása után a gyűlés kim ondotta, hogy e g i'h a n g u la g a b ó lé t la - ja v a s l a t m e lle t t f o g la l á llá s t. HZ.I11I1U, í v. szám ú, ugyanilyen, de 4 bégövei. szám ú, l e billentyű. 8 bőgő. 4 k P 2 1. P 2 3. Mogyoróssy hangszergyár 71.

10 10 V A S Á R N A P julius 13. A Revíziós Liga vezérei Rothermere lordnál. Rothermere lord. a magyarok nemeslelkü jóbarátja, a múlt hét folyamán magához kérette Herczeg Ferencet és Eckhardt Tibort, a magyar revíziós mozgalom vezéreit. Herczeg Ferenc Eckhardt Tiborral julius hó 3-án utazott Londonba Rothermere lordhoz, ahol a revíziós propaganda további kérdéseit tárgyalják meg együttesen a lorddal. Hősi einlékavatás Dunabogdányban. József kir. herceg vasárnap. juuias hó 20-én, délután Dunabogdány községbe érkezett a község 125 hősi halottjának emlékére felállított hősi emlékszobor leleplezésére. Az ünnepélyt tábori szentmise előzte meg. József kir. herceg hosszasan méltatta a Dunabogdány község hősi halottjainak vitézi tetteit s beszéde végeztével hatalmas baltérkoszornt helyezett a szobor talapzatára. Az iinnejw'-ly végeztével József kir. herceg előtt elvonultak a község leventéi, cserkészei, a tűzoltók és a volt katonák. Ezután lakoma volt, amelyen a kormányzót Almásy László dr.. a képviselőház elnöke és a pomázi kerület képviselője köszöntötte fel: utána József kir. herceget üdvözölte llufnagel dr. esperespléhános és Pékár Gyula országgyűlési képviselő, aki szintén megjelent az ünnepélyen. Panasznapokat tart Hajdumegye alispánja. Rásó István, Hajdú vármegye alispánja, érdekes újítást vezetett be a közelmúltban. Az alispán sorba látogatja a vármegye községeit, ahol panasznapokat tart, amelyen bárkinek panaszát meghallgatja. Az első panasznapot múlt héten tartotta az alispán Balmazújvároson, ahol az ügyesbajos emberek egész tömege felkereste Rásó Istvánt. Az alispán a legközelebbi panasznapot Hajdusámsonban tartja. Az uj dohányárak. A pénzügyminiszter legutóbb rendeletet adott ki. amely újból szabályozza az általános forgalomban lévő dohánygyártmányok árát. Az uj árak julius hő 7-én léptek életbe. Néhány használtabb dohánynemü ára a következő: legfinomabb törőkdohány 100 gramm 7 pengő, finom törökdohány 3.60 pengő, hercegovinai 2.28 pengő, török középflnom balkán 1.36, kiváló magyar szírvakadohány 1.24 pengő, legfinomabb magyar pipadohány 80 fillér 100 grammonként, legfinomabb magyar szívarkadohány 25 gramm 24 fillér. Finom magyar, rövidrevágott 100 gramm 56 fillér, középflnom 52 fillér. Középfinom szivarok: Guba 17 fillér, Joviális 12. Portorico 12, Cigarillos 7.5 fillér. Szivarkák: Mirjam 4.5, Princessas 4.5 fillér. Király 3.5, Árpád 3, Hercegovina 3, Symphonla 3, Levente 2, Dráma 2, Hunnia 1.5 fillér. Duna szivarka tizes csomagolásban 10 fillér. Kit illet a pihenés, ha nem a gazdát?! Ne tagadja meg a jól megérdemelt pihenést a napi robot után és szerezze be mielőbb ennek a kellékét a szabadalmazott Szőts FlX-nyugágyat. Figyelmébe ajánljuk lapunk mai számában megjelent Szőts FIX-nyugágy hirdetését. Rendelésnél hivatkozzon a lapunkra. A..Kisfaludi Iparoskor1* műkedvelő gárdája. nie y Pünkösdhétfőjén nagy és m egérdem elt sikerrel adta,<íősí V, mm ií'-,}ai" > <1>szinmüvét. A kitűnő i ia. t J fe iitx M ik ló s a lje g y z ő r e n d e z t e ( X - e l j e l ö l t) (Beküldte Göm&őcí Lajos tanúrje. ö tv e n év u tá n ism ét h a jó z h ató a so ro k sári D unaág. Az évi árvíz után következő országgyűlés a soroksári Dunaágat elzárta a hajózási forgalom elől. Az elzárás azért történt, hogy megelőzzék a bekövetkezhető árvizeket. A törvényhozás még a háború előtt elhatározta a soroksári Dunaágnak újból hajózhatóvá tételét. A munkálatok tiz évvel ezelőtt megkezdődtek és most nyertek befejezést, úgy hogy az elzárt Dunaágon ismét közlekedhetnek a hajók. A forgalom már megindult. Porig égett egy felvidéki község. Kassai jelentés szerint (ferlachfalra, községben julius hó 4-én délelőtt tűz ütött ki. A tűz rohamosan terjedt és negyven ház égett el a lángokban. A falu lakossága a mezőkön dolgozott, igy az oltási munkálatokat sem tudták azonnal megkezdeni s a tűzvészben a község egész vagyona ott égett, Három ember életót vesztette a tűzben, kilencen pedig súlyosan megsebesültek. Peng a kasza a határban, nehéz verejtékes munkában görnyed a földmives és családja, de könnyen birja a fáradságot és sose érez kimerülést, ha egy üveg Diana sósborszesz kerül elő a tarisznyából s a tagok bedörzsölése által fel üdíti az elcsigázott testet. Kommunista összeesküvés Szolnokon. A szolnoki rendőrség heteken át tartó nyomozás után nagyszabású kommunista összeesküvést leplezett le. A rendőrség megállapította, hogy az összesküvés főfészke Mezőtúron volt, ah J Oroszki János huszonkilencéves iparossegéd vezette az agitációt. Mikor a csendőrök el akarták fogni az agitátort, Oroszki beretvával elvágta nyakát. A rendőrség letartóztatta Tisza Antal, Rigó Mátyás, Tóth Ferenc.és Fodor János földmiveseket, akiket a vörösök beszerveztek a mozgalomba. A rendőrség razziát tartott a tanyákon is, ahol elfogta Magda Árpád és Polányi István munkásokat, akik Becsből hoztak kommunista röpiratokat. Óriási gyári tűz a fővárosban. Julius 5-én délután 5 órakor kigyulladt Budapesten a Hungária Műtrágya- és Kénsavgyár Kén-utcai telepe. A tűzoltók teljes készültséggel vonultak ki a hatalmas gyári tűzhöz és pillanatok alatt hozzáláttak az égő épületek oltásához. A gyár három kénsavtoniya gyulladt ki és a faépítmények a kánikulai hőségben szinte pillanatok alatt tövig égtek. Az épületek megmentésére gondolni sem lehetett és a tűzoltók munkája csupán arra szorítkozott, hogy a gyár többi épületeit és a szomszédos gyárakat megmentse. A tűz alkalmával tizenkét tűzoltó megsebesült. A kannákból kiömlő kénsav összemarta a tűzoltók lábait, Varga Károly tűzoltó szemébe kénsav cseppent, úgy, hogy egyik szemére megvakult. A kár közel kétmillió pengő, amely azonban biztosítás utján megtéríti. A megindított tüzvizsgálat szerint a tüzet a nagy melegben előállott öngyulladás okozta. Bitófa helyett életfogytiglani fegyház. Láng Ferenc somogyi földmives még tavaly szeptemberben Zies községben kirabolta és meggyilkolta Háziinger szatócsot és feleségét. Láng Ferencer a kaposvári törvényszék kötéláltali halálra Ítélte. Felébbezé-s folytán a pécsi Ítélőtábla most tárgyalta a bűnügyet és a szakértői vélemények meghallgatása után életfogytiglani íegylházra változtatta át a halálbüntetést. A törvényszék azért enyhítette a büntetést, mert a vádlottat a világháború során egy kozák járőr kereszt refeszi tét te, amitől Láng idegsokkot kapott. Ötszázötvennégy óráig a levegőben. A chicagói Jlunter testvérek a múlt héten megdöntötték az idötartamrepütés eddigi világrekordját. Hunterék 23 népig és két óráig tartózkodtak a levegőben. A chicagói repülőtéren több, mint ötvenezer ember nráte a rekorder gép, a City of Chicago leszállását. A pilóták repülésükkel öt nappal és 14 órával javították meg a tartamrepülés eddigi rekordját. A 23 napos ut alatt a City of Chicago szamara a Hunter testvérek másik repülőgépe szállította a szükséges benzint és olajat.

11 1930. jullus 13. V A S Á R N A P 11 Negyedszázados szolgálati jubileum. Az elmúlt napokban ünnepelték Molnár Samu in. kir kormányfőtanácsos, a Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt. érdemes vezérigazgatójának negyedszázados szolgálati jubileumát, awből az alkalomból, hogy Molnár vezérigazgató 25 <f» előtt az Angol-Magyar Bank Rt. kötelékébe lépett. A vezérigazgató egészen fiatalon került az Angol-Magyar Bank Rt. kötelékébe és néhány évvel ezelőtt, Ország Róbert elhalálozása után reá bízták a géposztály vezetését Az Angol-Magyar Bank Rt. géposztályából az ő hathatós közreműködése m ellett alakult a J?emz;eíközi Gépkereskedelmi Rt., nméig Középenrápának leghatalmasabb gépkereskedelmi vállalata lett. Külföldi eladási szervezetei révén Európa legtöbb államában és a tengerentúli államokban Is kivitelre kerülnek a hazai gyártmányú mezőgazdasági gépek és az államgépgyári cséplőgépek. Molnár vezérigazgató szervező ereje, céltudatos tevékenysége és kivételes munkabírása, valamint széles látóköre biztosítja a legegészségesebb alapokon nyugvó vállalat további fejlődését. Ijedtében zárta be férjét az égő házba az őrsöd! tanitóné. A gyulai törvényszék a napokban tárgyalta özvegy Hadó dl Lászlóné perét, aki Öcsödön szóváltás után férjére zárta az ajtót, úgy hogy Hadadi a lakásban támadt tűzben bennégett. A bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt tíz hónapi fogházra Ítélte Hadadinét, amit a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vett. A törvényszék a tényállás megállapításánál a vádlott vallomását fogadta el. Hadadlné vallomásában azt adta elő, hogy a tüztől annyira megijedt, hogy öntudatlanul zárta le. a szoba ajtaját, aminek következtében férje ott égett. Az Ítélet jogerőre emelkedett. Hadadinét nyomban elbocsátották. Embereket ijesztget a bonyhádi rém. Bonyhád község lakosságát már napok óta izgalomban tartjn egy ismeretlen férfi, aki éjszakánként a nyitott ablakon át a lakásokba mászik. A rém a békésen alvó embereket felébreszti, rájuk Ijeszt, majd csendben eltávozik. A bonyhádi ijesztgető arcát zsebkendővel takarja el, egyesek szerint kezében konyhakést, szorongat, de eddig még senkit sem bántott. A nyomozás szerint több mint nyolc lakásban jelent meg éjjel két-három óra között. A csendőrség nyomoz a titokzatos ismeretlen után. Villanyárammal ölte meg szerelmesét egy cirkuszlegény. Egy lengyel cirkuszlegény beleszeretett a cirkuszban fellépi" Voigt nevű aristanőbe. Az aristanő két leány testvérével együtt vakmerő torna mutatványokat végzett a cirkusz előadásain. A cirkuszlegény halálosan szerelmes volt a leányba, aki azonban iem viszonozta szerelmét, mire a legény szörnyű bosszút eszelt ki. A cirkusz tetejében lévő hinta fémrészeibe villamos áramot vezetett és amikor a bárom leány m utatványait végezte a magasban, bekapcsolta az áramot. A villamosáram ütésétől a károm nővér lezuhant és szörnyet halt. A legény a zűrzavarban elmenekült, másnap azonban a közeli erdőben agyonlőtte megát. Munkanélküliek tüntetése. Július 3-án délben Budapesten, a Váci-utcában tüntetést rendeztek a munkanélküliek. A főként suihancofeból álló csoport hangos kiáltozással az Apponyitér felé vonult, ahol azonban a rendőrök szétoszlatták a tüntetőket. Négy tüntetőt elő&litottajc a rendőrségen. Ásványvizet találtak egy tanyán, Pihornagybaiom mellett, '' ney Zsigmond tanyáján, nemrégiben kiváló minőségű sós- : -serü ásványvizet találtak. A tanya tulajdonosa birtokán fürdőt létesített. Az uj fürdő a napokban nyílt meg és máris gy közkedveltségnek örvend. Pullino di Isola dtstra olasz evezős négyes, mely több győzelmet aratott a budapesti nemzetközi evezősversenyeken. Pálóczi-Horvátpuszta lett Istvánházából. A belügyminiszter rendeletével Lstvánhúzapuszta nevét Pál öe.zi-h orvát puszi a névre változtatta át azzal az indokolással, hogy a puszta eredetileg egész terjedelmében Rzelevény községhez tartozott. Istvánházapusztának Kunszentmárton községhez csatolt része továbbra is a régi nevét viseli. Meghalt a gazdájáért az uradalmi intéző. Léderer A rtúr és Károly pusztakengyeli és csókái nagybirtokosok a napokban autón utazlak birtokukra. Az autó útközben a Tiszába fordult s az utasok a folyóba zuhantak. Tábori Sándor, a csókái u ra dalom intézője, miközben a hatvanhétéves Léderer K árolyt ak arta kimenteni, a Tiszába fulladt. Léderer Károly, Léderer A rtúr és fia Léderer György kiúsztak a p artra. L éderer Károly azonban a parton tüdővérzést kapott és másnapra meghalt. A szomorú véget ért Tábori Sándor huszonöt éve állott a földbi rtokos szolgálatában. Börtönre ítélték a Róth-bank tulajdonosait. Ttóth Ármin és Kormos Géza bankárok sikkasztás m iatt a bíróság elé kerültek. A bank a tőzsdei bukások idején összeomlott és a törvényszék elrendelte ellene a csődöt. A bíróság közel egy hónapig tartó tárgyalás után hozott ítéletet a bank perében és annak tu la j donosait Rót.b Árm int és Kormos Gézát tizenkét rendbeli sikkasztás bűntettében bűnösnek m ondotta ki és a bankárokat egy-eau évi börtönbüntetésre ítélte. Gyomor- és bélzavaroknál. étvágytalanságnál, szorulásnál, felfúvódásnál, gyomorégésnél, felböfögésnél, szédülésnél, homlokfájásnál, hányingernél 1 2 pohár term észetes Ferenc József** keserű víz alaposan kitisztítja az em észtőutakat. Közkórházi jelentévőkben olvassuk, hogy a Ferenc József" vizet még a fekvő betegek is nagyon szívesen isszák és általánosan dicsérik. A Ferenc József" kesertiviz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben kapható. SZŐTS P l Y NYUGÁGY A VILÁGON A SZAB. Képes árjegyzéket i n g y e n 1 LEGJOBB. ka pja e lapra hivatkozással. n y u g á g y heveder k a r t á m lá v a i, b e a k a s z t ó lá b t a r t ó v a l, I 65 kiló terhelésre N Y IG Á G Y, sz é le s lapos kartám lákkal, be ik a sztó lábtartóval, p 4 f) n I.ÍIA......*v r. 120 k iló terh elésre FIX S E Z L O N N Y IG Á G Y sezlonm ódjára haszn álh ató,lehajtó kartám la, m iáltal oldalról TJ 4 ^ Ffcft leh et beülni, kihozható lábtartója Hók módon b e - é s kitolható * NAPELLENZŐ m in d e n r u g n y u g á g y r a a lk a lm a s ÍZOTS Utánvéttel küldi : f A v e RÁKÓCZI-UT 10. SZÁM. Síp utca sa rká n P 5.-

12 12 v a s á r n a p julius 13. S Z f P Á R P.4 JVK János m egijed. Já n o s, a tis z tis z o lg á in, e g y ik n a p a z t m o n d ta, h o g y m ió ta a n a g y ú tr ó l m e g é rk e z e tt s a b á b a a sszony az a n y ja m e llé te tte az á g y b a, m ég n e m ije d t m eg soha..4 s o rs m ég a z n a p c s ú ffá te tte. M ik o r e g y ik e ste m e g é rk e z tü n k a s e g é ly h e ly re, az rz re d o rv o s a z t m o n d ta, h o g y a s e b e s ü lt v iv ő k o c s ik csak m á snap re g g e l in d u ln a k, k e re s s e k h á t a m a g a m s z á m á ra p ih e n ő h e ly e t és le g y e k tü re le m m e l..4 fa lu t aznap lő tte az orosz. J á n o s a z t az a já n la t o t te tte, h o g y m e n jü n k a s z o m széd fa lu b a. M ie lő t t b e s ö té te d ik, o d a é rü n k s r e g g e l, ha m a jd jö n n e k a k o c s ik, fe lü lü n k r á ju k. F é lin d u ltu n k a s z á n tó fö ld e k e n. K ö z b e n b e s ö té te d e tt. J ó k é t ó r á ja m e h e ttü n k m á r, m ik o r J á n o s n a g y o t f ú j t és m e g á llt. - N a g y o n h o sszú n a k te ts z ik n e ke m ez az u t. M á r ré g e n o t t k e lle n e le n n ü n k a fa lu b a n. M e g in t m e n tü n k fé ló r á t, J á n o s m e g in t m e g á llt: -.4 fe n e e gye m eg a z t a f a l u t! M e s s z i va n m é g? N e m h isze m. M á r lá to m a to r n y o t is. A z n e m to r o n y! H á t m i? J e g e n y e fa k a p a r ta J á n o s a f e j é t és n a g y o t f ú j t. E lt é v e d t ü n k... M o s t m it c s in á lju n k? M e g y ü n k e lő re. A z nem lesz jó. B e le m e g y iin k az o ro s z b a. A z o ro s z o k az e lle n k e z ő ir á n y b a n v a n n a k. É n a z t m o n d o m, s ó h a jto tt J á n o s fe k ü d jü n k le. V á r ju k m eg a re g g e lt s a n a p v ilá g n á l m a jd tá jé k o z ó d u n k. M e g in t m e n tü n k fé ló r á t. A z u t m e lle tt s z a lm a k a z a l v o lt : E g y lé p é s t se m e g y e k to v á b b! á llta m m eg h a lá lr a fá r a d ta n s a k a z a lra m u ta tta m. - - I t t a ls z u n k! J á n o s k é r le ln i k e z d e tt: M e n jü n k, h a d n a g y u r! M e g fo g n a k b e n n ü n k e t az o ro s z o k. L e fe k ü d tü n k. J á n o s s z iv a r o z o tt, é n e la lu d ta m. N e m tu d o m, m e d d ig a lu d h a tta m, a r r a ijd te m fe l, h o g y J á n o s ir g a lm a tla n u l m e g rá z o tt s a fü le m b e o r d í t o t t a : - H a d n a g y u r! J ö n n e k az o ro s z o k! M in t h a ru g ó d o b o tt v o ln a f e l, a g y ta lp r a u g r o tta m. 4 d ü lö u to n k o c s ik á llta k s e g y cso m ó e m b e r k ö z e le d e tt fe lé n k és idegen n ye lve n beszéltek. M e g n y o m ta m a v illa n y lá m p á m g o m b já t és r á v ilá g í to tta m az e m b e re k re. J á m b o r g a líc ia ia k v o lta k, s z a lm á t a k a r ta k lo p n i a g a z d á tla n u l m a r a d t k a z a lb ó l. E ln e v e tte m m a g a m : E z e k n e m o ro s z o k, m a g a s z e re n c s é tle n! L á t o m! fe le lte b o s s z a n tó n y u g a lo m m a l J á n o s s m in th a m i sem tö r té n t v o ln a, n y u g o d t a rc c a l s z ív ta a s z iv a r já t. M e g m é rg e s e d te m : H a lá t ja, h o g y n e m o ro s z o k, a k k o r m ié r t ije d t m e g? J á n o s e lb ig g y e s z te tte az a ja k á t : É n m e g ije d te m? P e rs z e, h o g y m e g ije d t. Ú g y re m e g e tt, m in t a k o cso nya. János a f e jé t r á z ta : M á r p e d ig é n n em ije d te m m e g! N e m -e? A k k o r m ié r t r á z o tt m e g? Já n o s a v ilá g le g n y u g o d ta b b h a n g já n f e l e l t :. K ' a k a r ta m p r ó b á ln i, h o g y a h a d n a g y u r m e g ije d t vo ln a -e, ha a g a líc ia ia k v a ló s á g g a l m u s z k á k le tte k b e m s zólta m s e m m it, de az é js z a k á b a n ta n t és János s z á já b ó l k ir e p ü lt a s z iv a r. v a la m i c sa t- N Y Á R Y A N D O R. TANÁCSADÓ Kérdés: I. Községemben lévő egyik iskola tanára haragja bán megbuktatott egy növendéket. Lehet-e ez elten valamit tenni? 2. Hal van Kutjepo-v téti,ontok? 3. Hány,cve áll fenn a Vasárnap" szerkesztősége? 4. Ki Hatvan község országgyűlési képviselője és mi!yen vallásul 5. Kircyezték-e már a halálraítélt tiszaréri arzéngyilkosokat? ( 1. Hatvan.) Felelet: 1. Forduljon az illetékes királyi főigazgatósághoz. Budapest. IV.. Hold-utca 10. (vallás- és közoktatásügyi m inisztérium ). 2. Nem tudja senki. A fran cia hatóságok m ár hónapok óta eredm énytelenül kutatnak az eltűnt tábornok után. 3. Ez év őszén lesz tizedik esztendeje. 4. Sz.in.nyei Merse Jenő, római katliolikus. 5. Nem. Kérdés: Mi az értéke a következő bankjegyeknek: 11)11. éri 100 korona éri 10 korona (Osztrák-Magyar liank ki bocsátása), 7P2J. évi magyar állam jegy évi 20 koronás, 2 és 7 koronás! (Sz. E.. Jankapuszta). Felelet: A kérdezeti bankjegyeknek semmi értékük nincs. Esetleg valam elyik pénz.iegygyüjtő megveszi néhány fillérért. Kérdés: /forr/. forduljak leventrpuska vásárlása végett? (K. E., Nyírcsászári.) - - Felelet: Forduljon Zultek B ertalan céghez. Budapest, IV.. Muzeum-körut 29. Kérdés: Eel vesznek-e hot elemi iskolát végzett egyéneket az állam-rendőrség kötelékébe? (M. /.. Jászapáti.) Felelet: Igen. de most tudomásunk szerint felvétel egyáltalán nincs. H., lesz. forduljon valamelyik rendőrparancsnoksághoz. B udapesten, V III.. Mosonyi-ntca 5. szám alatt veszik fel a rend őröket. Kérdés: Válunk az elemi iskolai beiratásnál 1 pengő 9.i fillért kémet, minden gyermek után. Kötelesek vagyunk-e ezt megfizetni? (Sz. L. Sümeg.) Felelet: A ladratkozási költ ség összesen egy pengő, ennél többet nem köteles fizetni. 2. A hirdetés ára m iliméter soronként 24 fillér. Kérdés: 1. 1 földreform során kapott földekre esak nugu kerülő utón tudunk eljutni. Hogyan ka phatnánk közelebbi utat? 2. 1 földik arányosítása végett kérvényt adtam be. amelyre a jegyző utasítása értelmében nem ragasztottam bélyegei. Most meyleletcztek. Köteles ragyok-e a büntetést megfizetni? (6373. számú előfizető, Kálié,.) Felelet: 1. Forduljanak az O rszágos Földbirtok rendező bírósághoz. 2. A büntetést meg kell fizetni. Kérdés: Hol lehel csiperkegomba magot vásárolni és menti nyibe kerül kilogrammja? (K. Lesencenémetfalu.) - Fele let: A csijterkegomba term elésére érett trágyában elszaporitott gyökereit árulják minden nagyobb magkereskedésben. Kilo gram m jának ára 3 pengő 20 fillér. Másféle gombát rendszeresen nem termelnek. Kérdés: Hot van Hudapesten szabadalmi iroda? f,t. / ( sanádapáea.) Felelet: Több szabadalm i ügyvivő van a fő városban. Forduljon a következőkhöz: Görgey Jordán. T., M«* szám s-utca 10.. Harsány'! Jenő. V., Vilmos császár-ut 4S. Janssen Lajos. VI.. Eötvös-utca 9., Török László dr.. IV.. Bécsi-utca Ifj. Ladoméri Szm ertnik István YTT., Erzsébet körút lő. Kérdés: Volna néhány elbeszélésem. Közölnék-e a Vasár najiban. ha elküldeném? (K. /., Oszlopán.) - Felelet: Ha meg üti m értékünket, úgy közreadjuk. Kérdés: 192/,-ben elmentem rineellérnek. akkor két gyér mekcin roll. Szolgálatom ideje alatt még négy gyermekem szii l e t e t t s most hat gyermekkel együtt állásomból kitettek, kereset nélkül vagyok, nagy családom miatt elhelyezkedni sem tudok. Hossza lejáratú kölesönt szeretné! felvenni, hogy feleségem házhelyére építhessek, hol és mint juthatnék hozzá? (709/,. előfizető. l../. 7\. C.) Felelet: A kölcsöniigyben a Falusi Kislakáxépi tő Szövetkezethez keli fordulnia és onnan kell kérnie a bos-zu lejáratú kölcsönt, cim e: Budapest. Nádor-utca 22. sz. Az állása ügyében Ön helytelenül teszi, amidőn felad minden r.m ényt. mert hiszen kétségtelen, hogy lm mint vincellér fisztessé:res és becsületes munkát végez, úgy feltétlenül meg fogja találni az elhelyezkedést. Ezért azt ajánljuk Önnek, hogy forduljon kérvénnyel a M agyar Szőlősgazdák Országos Egvesiile téln-z. ipnhippsi. IX.. Üllői-ut 25. szán; és kérje a nagytekin tetű Elnökséget, hogy ó n t mint nagycsaládu vincellért sürgősen b elezzék el valamilyen állásba. Kérdés: Mennyit,, kerül a (1utenhergLexikon? (V I a)ot,gyorgy.) - Felelet: A teljes lexikon 22 kötetből áll. ára kötetenként 8 jnuigő 90 fillér.

13 1930. julius 13. v a s á r n a p 13 Kérdés: 1. Kénzillictö-e Stílfáról háziluy? 2. Kopható-e hutlapeoi kalauz, amelyhez térkóp i* van mejlékelvet 3..ld-< szerke-izlőxi y levélbeli tanácsot? (K. IS., JóbaJidza.J felelet: 1. H ázilag nem készíthető el. Készen kapható. 2. K iadóhivatalunkban kapható, ára 2.50 pengő fillér érlékii bélyeg ellenében bárkinek levélben választ adunk. Kérdés: A' isgazdatávsaimmal hartn iuenégyen vérsároltunk egy cséplőgépet saját használatunkra. Múlt évben, amikor a t <'szertársaknak még nem volt betakarít ru a gabonájuk, néhány kisgazda kérésére azok termését is kicsépeltük..4 esépmiatt feljelentettek bennünket és a főszolgabíró fejenként J0 pengőre büntetett..4 gép az egész eséplési idény alatt nem K<resett annyit, mi pedig a- eséplést nem iparűzésből tettük, csak annyi, ideig csépeltünk idegennek. amiy nem volt a mi gabonánk a szérűn. Mit tegyünk a büntetés ellen? (H. d.. Mezőkomároni.) - Felelet: Feiehbezzék meg az ítéletet és ig.i zolják, hogy nem végeztek bércséplést. A kereskedelmi m iniszter rendelete értelm ében olyan gépek szám ára, amelyek nem íbg! alkoznak iparszerben cséph'-ssei, iparengedély nem szükséges. Kérdés: 27 éves föld mi rés ifjú vagyok, szerelnék téli mező gazdasági iskolába menni. Mikor lehetségest (K. Lovászi.) Felelet: Írjon- a szombathelyi m agyar kir. Téli Mezőgazdasági Tanfolyam igazgatóságának, mivel ez van önhöz a legközclebb. Esetleg előbb érdeklődjék a Felsődunántuli Mezőgazdasági K am aráná. (Győr, Bisinger-sétány), ahonnan megírják a tanfolyam helyét és idejét. Kérdés Mi az értelme a levelezőlapokon beküldött idegen.avaknakt (A. B.. Lőrinci.) Felelet: A kérdezett szavakat valaki kedvtelésből állította össze, semmi értelm ük sínes. Kérdés: Nagy úri házhoz komornyiknak akarok menni, hová fordul jak, hogy megfelelő módon elhe lyezk edhessetn. (11. I., Budapest.) Felelet: A jánljuk, hogy hirdessen valamelyik nagyobb napilapban, vagy pedig forduljon valamelyik állásközvetítőhöz, így például a m agyar királyi állam i munkaközvetítő hivatalhoz: Budapest, Józse.f-utea 33. Kérdés: Tavaly februárban motorkerékpárt vásároltam, amely után most JÍ128. év februárjától követelik a közúti adót. Mit tegyekt (K. B., Szerep.) Felelet: Felebbezze meg a kivetést. Nem köteles megfizetni, csak az időtől fogva, amióta a kerékpár a birtokában van. Ha azonban az előző tu lajdonos h átralékban volt, az adót önön h a jtjá k be. Kérdés: 1 Khaki-Campbell kacsa- és Ithodc Zstand R e d kelletötojásokat akarok beszerezni; kaphatak-c a baromfih nyésztö szakiskolától? 2. Oszl-e ki ősszel a földmirelésügyi minisztérium kedvezményes áron fajbarom fit t 3. Hol van a. Baromfitenyésztők Orszévgos Egyesületet (3!)8/h számú előfizető, Büspokszenterzsébet.) - F elelet: 1. Forduljon a m a g y a r királyi barom fitenyésztő szakiskolához, Gödöllő. Minden valószínűség szerint. 3. IX., Úllői-ut 25. szám. Kérdés: 1. Hol kaphatom meg a következő könyveket: Betöfi Sándor költeményei, Resti müveit társalgó, továbbá olyan könyv, amelyből magasugrás, távol ugrás, rúdugrás, disz.dobás és futás stílusát megtanulhatnám t 2. Hogyan készül a fagylalt? (K. / '., Dávod.) F elelet: 1. Az összes kérdezett ónyveket m egkaphatja kiadőhivatalunkben. Petőfi összes "! ményei, ára 5 pengő. Pesti Müveit T ársalgó 4 nem kapü a helyette aján lju k : Szaldó István Andor: Az Úriember** -mii könyvét, melynek ára 3 pengő. Sjw>rtkönyvek: G áspár A thletika, ára 4 pengő 40 fillér. Vadas I. : Diszkosz- i-s, távolugrás, m agasugrás, sulydohás*, ára füzetenként 7o fillér. A jánljuk, hogy Ú tm utatóul vegye meg az ltkto. évi ;»-»rt könyvet, amelynek ára 3 pengő. K iadóhivatalunkban " ** kapható a kérdezett könyvek közül Ilerczeg Ferenc: P<»- ok**, ára 5 pengő 00 fillér. Móricz Zsigm ond: Légy jó mdhalálig44, ára 7 pengő. Rákosi V iktor: Elnémult haran uok*. ára 5 pengő. Eötvös József báró : K arthauzi4, ára G 40 fillér. 2. Tejből, tojássárgájából és cukorból főzetet nálunk, am elyet aztán edénybe elzárva jégbe teszünk. A ylaltanyagot állandóan forgatni kell a jég között, ami ál az megfagy. Ha valam ilyen fagylalt-receptet akar, írja ni- g és lapunkban leközöljük a kért receptet. Kérdés: Fényképezőgépem van. szeretnék megtanulni fényéepozni. Van-e ilyen kön gr? (31/8. számú előfizető, G.) 1'Jelei: K iadóhivatalunkban kapható. H offm ann: A fénykél " z*s ú tm utatója4. Ara 3.20 pengő. P écsi: A modem fén.vké- IM-Zés. Ara 4 pengő. Kérdés: Kapha tó-e a kiadóhivatalban, a Sehidlof német ''ii'lvtant (K. /,.. Agyagosszergény.) Felelet: Kapható. Ara i»engő. Kérdés: Mikor kell a tarlórépát vetnit (Községi bírói :\ayybarea.) Felelet: A tarlórépát julius elején szokás vetni. Kikelés után meg kell kapálni, majd 20 3o cm. növénytávolra ki kell ritkítani. Jó időjárás m ellett hét múlva katasztrális holdankint métermázsa term ésre lehet számítani. Kérdés: Községünk határában a levelemhez mellékelt bogarak a burgonyát és babot teljesen ellepték..1 bogarak teljesen elpusztították a növények leveleit. Miféle rovarok ezek? (M. jegyző. Márkáz). Felelet: A leküldött dobozokban hollólwigarakat találtunk. A rovartani állom ás szerint 5 százalékos klórbá riumniul kellene permetezni a ineglejiett növényeket, melytől elpusztulnak. Irtásu k at megnehezíti az a körülmény, hogy roppant éberek és m ikor permetezővel, stb. feléjük közeledünk, gyorsan tovaszállnak. Viszont nagy területeket nem szoktak tönkretenni s igy nem m utatkozik gazdaságosnak, pl az egész határban a permetezés végrehajtása. Kérdés: 1. Van-e Etész és Krispán nevű gyógyszer.* Hot le h e t megkapni? 2. duhaim körmeköze kipálik. Mit használjak ez ellen? 3. Mi a legjobb szer a büdös sántaság ellen? (M. B.. hű előfizető). - Felelet: 1. Etész vagy K rispán nevű gyógyszereket nem ismerünk. 2. és 3. Juhok büdössántasága esetén a sánta juhokat az egészségesektől elkülönítve, otthon kell ta rta n i: a lieteg és leváló szaru részeket lefaragva elégetni, mert ezek milliónyi baktérium ot tartalm aznak. Végül a beteg lábvégeket asztralin vagy juinex nevű orvossággal, esetleg pyoktanin 2-3 százalékos oldatával bekenni. Kérdés: 1. Szilva-fáimat levéltetű lepte el. Lehet-e a permetezéssel védekezni a tét vek ellen? 2. Tehenem már hat hét- napja volt bikánál. Nem vagyok bizonyos benne, hogy megfogamzott-e? Hogy tudhatnám meg. hogy van-e benne borjú? ( B. 11. /.. B u s z t a s o m o r ja ). F elelet: 1. I>-véItetves fákat pennetezni kell olyan vízzel, melynek száz literjében kilogramm káliszappan (zöldszappan) van feloldva. K áliszappan minden fűszer- és fest ék kereskedésijén kapható. Az oldat, természetesen, házilag készítendő. 2. A hetedik vemhességi hónaidban m ár a hasnak nőni k ell; a borjút ki kell érezni, ha a jobb haskorera helyezett tenyérrel a hal csípő irányába lökést eszközlünk. A magzat mozgását is ki lehet így érezni, különösen akkor, ha a mehet valami dörzsöli (bélmozgások evés után), vagy az anyának lclekzése kevés (gyors já rá s), stb. Állatorvos végbél vizsgálat után biztosan meg tudja mondani, hogy van-e borjú a teliénben. TRÉFÁK Nincs csúnya nő. Egy u r apróhirdetést tett közzé több lapban házasság céljából. Á hirdetésben kikötötte, hogy a jelentkező feltétlenül csúnya legyen. Három hétig mindennap végigjárta az összes hirdetési irodákat, de eredménytelenül. Nem volt egy jelentkező sem. Ekkor m egváltoztatta a hirdetést azzal, hogy csúnya helvett feltétlenül szép nő jelentkezzen. Három nap a la tt százon felül volt jelentkező. Ebből megállapít,lattő, hogy csúnya nő nincs, azaz olyan' nincs, aki m agát csúnyának tartan á. f Beküldte Molnár Lajou Jákóról.) Pályaválasztás. Mondd Ábrahám, mi lesz a fiadból? Festőmiivész ak ar lenni, de m indenesetre a cíim' szmesterségre is kitanittatom. (Beküldte Szabó Ixlnin ru ilariuka Xóprádpahitáxiál.j Vásáron. V étó: Hiszen ez a lő vak! V a k?... Persze, hogy vak. He hisz csak ez jó ebben a szomorú világltaa. m ert ennek zab helyett szecskát adhat, úgy se lá tja! (Beküldte S m M Ixlrún O lím ixla k'úffrildiinlotáttrólj Az üzlet. Hogv vagy öregem? Eléggé jól. Hogy állsz az üzlettel? T íz pengőm van. Xo és mit kezdel vele? Bankot nyitok. Hogy. hogy? Feszitővnssal.

14 14 V A S Á R N A P ^ Július 13. A FÖLDOSZTÁS. Népszínmű három felvonásban. I r t a : ifj. K. K á l m á n S á n d o r n ó g r á d v e r ő c e í k i s g a z d a. a- > A darabot a Vasárnap" műkedvelő-olvasói a szerző engedélyével díjmentesen előadhatják. (10-lk közlemény.) MÁSODIK FELVONÁS. (Síin:.1 községi nugyvendéglő kerthelyisége. Fák, asztal. Színésztől jobboldalon, a kocsma üvegverandája látható, egy kinyitó nagyablakkal. Egy oszlop, az oszlop és ablak között egy folyosó, mely a söntésbe vezet. Baloldalon fák..4 háttér falut ábrázol. A háttér előtt kerítés, mely az utcától választja el a kerthelyiséget. Aladár, az egyik asztalnál ül, előtte egy pohár sör. Szembe vele áll, Tóni. a község árendása, mindkét keze az asztalon.) I. Jelenet. (ALADÁR, T Ó N I.) TÓNI: Egy fél krajzhárrol se mehetek thovább, gondolja meg kóhrem. ALADÁR: Tudom, mind egy garasig úriember vagyok. Látod ezt? (Egy pisztolyt vász elő nadrágja, zsebéből.) TÓNI: Kliérem, az orak nem pbisztollyal szoktakh fhizetui, hanem pénzzel. ALADÁR: Én meg azzal fogok. Még egyszer kérdezlek, lehet-e veled okosan beszélni, vagy... (Ráfogja a pisztolyt.) TÓNI (feltartja a kezeit, körülnéz): Lehet, kérem lehet. Csak ne tartsa felém, nem szeretem. ALADÁR: Ülj le. TÓNI: Khérem, inthéző ur, nem vagyok elfáradva. ALADÁR: Hármat számolok. Egy... TÓNI (körülnéz). ALADÁR: Kettő... TÓNI (félre): Nem gyün senki? ALADÁR: Ilár... TÓNI: Khérem... (Leül.) ALADÁR: Úgy, most ide figyelj. (Leül, a pisztolyt leteszi az asztal alá.) Mielőtt végeznék veled, ha valaki kitalál jönni és megmozdulsz és kiabálsz, az asztal alatt lőlek hasba. TÓNI: A lelkére venné khérem, egy becsű... ALADÁR: A becsületet hagyd el, a szád fogd be, hadd végezzek. TÓNI: Kliérem, tiiessék, hallgathok. ALADÁR: Mindenekelőtt tudtodra adom, hogy vőlegény vagyok. TÓNI: Gratíholálok, intéző ur* Szabad khérdeznl, hogy ki az a szerencsétlen, akarom mondani... ALADÁR: Mindegy, akármit mondasz, a Homyos Rózsika. TÓNI : El lehet tenni kliérem a phisztolyl ALADÁR: Húrom hét múlva lesz az esküvő, azután fizetek. TÓNI: Szhóval a Rózsika? ALADÁR: Hornyos Rózsika. TÓNI: Mért nem tetszett mindjárt mondani? Mennyi khell khérem? ALADÁR: Nem kell sok. Százharminc a kártyadósságom, amit még ebben az órában el kell intéznem. Azonkívül hetven előlegre lesz szükségem. TÓNI: Nem lesz sliok, khérem? ALADÁR: Tudod jól, hogy a birtokrendező urak vannak itt, gavallér akarok lenni. A menyasszonyom is itt lesz a bálon. TÓNI: a válthóra kliérem?... ALADÁR: Hússzal megfejelheted. TÓNI: Az khevés, khérem, úgy éljek én, ötvenet gondoltam. ALADÁR: Huszonöt elég, három hét csak. TONT : Háromszor tíz harminc, tessék befáradni a szobámba. ALADÁR; A Szőrös muzsikál? T Í IÁ ÓZ U,érem már n t van- Az árva Józsival beszé get^ a sonteshen. (Indulnak, Józsi, Szőrös jön, szembetalál)",. (II. Jelenet. (JÓZSI, SZÓRÓS, MAJD TÓNI.) JÓ ZSI: T óni! Egy féllitert hozz ki, Ide még két poharat (Leül az asztalhoz.) TÓN I : Azonnal kitérem. JÓZSI (Szőröshöz): Tedd le a hegedűt, oszt ülj le. Hála Isten, nincs itt senki. SZÓRÓS: Ha megtudják, elzsavarnak a faluból. JÓ ZSI: Ne félj semmit, csak mondd el. Szóval az öreg Hornyos is itt volt. SZÓRÓS: Ott. Nem akartam kirem, minek? Nem tudom én kapálni, nem csigánynak való azs. Sehugysem akartam. Musajitottak, ezs őst szeget ütött a fejembe, nem tudtam nyugodni. Másnap elmentem az öreg Hornyoshoz, azs őst megnyugtatott. JÓ ZSI: Mivel? SZŐRÖS: Hát hogy csak erőlködjek, hogy mentül többet kapjak. Mikor megles, akkor ő majd megvesi tülem. Kapok egy rakás pénzt. JÓZSI Csakhogy azt nem lehet ám eladni. SZŐRÖS : Jaj! Akkor végem van. TÓNI: Thessék kérem. Félliter bor. (Leteszi, önt.) JÓZSI : Igyál, Peti, ne félj. (Megfogja a poharat.) SZŐRÖS: Nem esik jól. TÓNI: Mi baj, Peti? SZŐRÖS: Azst akarják, hogy párást legyek. JÓZSI: Ne beszélj, igyál. (Tónihoz.) Te meg eredj a dolgodra. TÓNI: Khérem, khérem. (Bemegy.) JÓZSI : Szervusz. (Koccintanak, isznak.) SZŐRÖS: Jaj, kirázs tiile a> hideg. JÓ ZSI: Csak annyit akartam tudni, a többit elintézem én. A földtől megszabadulsz. Ugyan. Nem is kaptál volna. De a viskód magasabb lesz, a nád helyett cserép alá kerül, még pedig a község rovására. SZŐRÖS: Veranda is lesz rajta? JÓ ZSI: Amilyent csak akarsz. SZŐRÖS: Mivel solgálom azst meg? JÓ ZSI: Ez már megvan, bizonyság rá a kitüntetésed. Az ám, a dijat kapod utána? SZŐRÖS: A háború alatt kaptam, de azóta nem. JÓ ZSI: Az igazolványaid megvannak róluk? SZŐRÖS: Meg kirem, mind. JÓ ZSI: No, majd ezt is elintézem, most fogd meg, oszt igyunk. (Koccintanak.) SZŐRÖS: Most már jobban esett. JÓ ZSI: Nekem is. Hej Peti, melege lesz még máma valakinek. A fődet csak érdem szerint osztják. III. Jelenet. (VOLTAK, SZIKÁR, SZUNYOGH.) SZIKÁR (elől kijön, Szunyogh visszafordul, kiabál). SZUNYOGH: Tóni! Egy üveg leánykát, három poharat. (A hátsó asztalnál leülnek.) JÓ ZSI: No, én már megyek, hogy el ne késsem. Szervusz, P eti! SZŐRÖS: Szervusz, Jóska, de el ne árulj. JÓZSI: Úgy nézek én ki? Egy óra múlva megmondom, ml újság, itt legyél. SZÖRÖS: Vagy a söntésben. SZIKÁR: No Peti, gyere ide a mi asztalunkhoz. SZŐRÖS: Ha bolond volnék. SZUNYOGH: Hogy beszélsz velünk, more? SZŐRÖS: Ahogy érdemlik. (Folytatjuk.)

15 1950. július 13. V A S Á R N A P 15 R E J T V É N Y E K 1. Szórejtvény. F űszer O D nem jön E (Beküldte Orosz János Sajó vámosról.) 2. Betürejtvény. - y (Beküldte Farkas Ferenc SomogynapybajomlM.) 3. Szórejtvény. J d l J [ < e =» > (Beküldte Gusztiét János lláromfdrál.) 4. Szórejtvény. íii& elö a n y a g e d é n y (Beküldte Pogány János Fclsőkelecsónyből.) 5. Szórejtvény. n y u g a í m a g y a r o r s z á g l I g y ö k é r x / ó T (Beküldte Kazarcczky Gyula Zagyvarónáról.) Iv a lu ía 6. Szórejtvény. d o lo g c s ő s z (Beküldte K iancr Mihály Kistelekről.) 1. Pontrejtvény. R. z. o. y. C. c. l. a (Beküldte.Molnár Lajos Jákóról.) n e m á l l ó 8. Szórejtvény. p i r o s é p ü l e t (Beküldte Kramanics Ferenc Zsiddrúl.) 9. Szőrejtvény. V v v V v L íed fe É (Beküldte ifj. Peresztegi József Kéziből.) 10. Szórejt vény S (Beküldte Maries Férce Miliőidről.) J rejtvények helyes megfejtését a megfejtők és nyertesek in -....rával együtt a 31-ik számban közöljük. i..-jiik olvasóinkat, hogy a rjtvények megfejtését tíz napon oelnl okvetlenül juttassák el hozzánk, mert az elkésve érkező megfejtők neveit nincs módunkban közölni. A 25-ik számban közölt rejtvények helyes megfejtése: 1. Szórejtvény: Hátulsó. 2. Pontrejtvény: Hullámzó Balaton tetején. 3. Szórejtvény: Mayer János. 4. Szórejtvény: Feneketlen. 5. Szórejtvény: Nagy Dénes. 6. Pontrejtvény: Kukoricakapálás. 7. Szórejtvény: Bölcsőben sir a csecsemő. 8. Szórejtvény: Színészek. 9. Szőrejtvény: Tari kőbánya. 10. Szórejtvény: Kárpátokban zokognak a fák. 11. Pontrejtvény : Nem messze van a babám tanyája. Helyesen m egfejtették: Szebényi Jan k a. M aku Ján o s. Szabó Béla, ifj. B átor M ihály. Nagy János. ifj. Szántó Istv án. N évtelen. V ajda Dániel, Nagy M. János, Német P ál. M olnár S ándor, ifj. B átor M ihály, Juranovics János, Bakó István, Nagy György, Pósfai József, K ádas István, T óth János, Nagy Ferenc, Balog P éter. K enyeres Istv án, Német Károly, Szántai József, Vajda Kálmán, K atona István, Joó M ihály, Simon József, V arró P ál, Szűcs János, Takács M ihály, Szalai Pál. Jutalomkönyvct nyertek: Vajda Dániel (Yanyola). Német Pál (Kispest), Liptákné, Lengyel.Anna (Mezőhegyes), Szűcs Pál (Szécsisziget), Nagy János (Karcag). A 26-ik szántban közölt rejtvények megfejtését, a megfejtők és nyertesek névsorával együtt, jövő héten közöljük. VÁSÁROK JEGYZÉKE Ju liu s hó 13-án, vasárnap. Állat- és kirakodóvásár: Alberti, Szíjreg. Állat vásár: Ráckeve. Kirakodóvásár: Hódmezővásárhely. Ju liu s hó 14-én, hétfőn. Állat- és kirakodóvásár: Diósviszló, Heves, Kecel, Moson, Nagyatád (sertésvásár bizonytalan). Ostffy asszony fa. Paks, Seregélyes, Zalaszentgrót (sertésvásár bizonytalan). Állatvásár: Hatvan. Szécsény. Kirakodóvásár: Hódmezővásárhely, Ózd, Ráckeve. J u liu s hó S5-én, k ed d en. Állat- és kirakodóvásár: Szentgál (sertésvásár bizonytalan). Kirakodóvásár: Hatvan, Szécsény. Sertés- és kirakodóvásár: Borsodnádasd. Ju liu s hó 16-án, szerd án. Állat- és kirakodóvásár: Hajdúnánás, Jánoshida. Állatvásár: Székesfehérvár. Marha-, sertés- és kirakodóvásár: Abaujszántó. Sertés- és kirakodóvásár: Rudabánya. Julius hó 17-én, csütörtök ön. Állat- és kirakodóvásár: Balatonendréd. Marcaltő, Véinénd. Ju liu s hó 18 án. pén teken. Állat- és kirakodóvásár: Csenger, Gyula, Szentes, Veszprém. J u liu s hó 19-éu, szom b a to n. Lóvásár: Gyula. Kirakodóvásár: Szentes. VÁSÁR ÉS PIAC (F ő v á rosi árak ju liu s 7 -én.) G A B O N A T Ő Z S D E. KÉSZÁRUPIAC. A k é s z á r u p i a c o n jegyzett árak olyan terményekre vonatkoznak, melyeket az eladó azonnal (prompt) szállítani, a vevő azonnal fizetni köteles. Ezek az árak tehát a termények valóságos forgalmi árát jelentik, Budapesten. Bu.-o 77 ltb-os , 78 kg-os , 79 kg-os kg-os , u> 77 kg-os felsőtiszai 77 kg-os , 78 kg-os kg-os kg-os uj 77 kg-os , fejérm egyei. d u n án tú li 77 kg-os , 78 kg os kg-os , 80 kg-os , uj 77 kg os , pestvidéki, bácskai 77 kg-os , 78 kg-os , 79 kg-os , 80 kg-o s , uj 77 kg-os Rozs pestvidéki , m ás , ta k arm á n y á rp a , elsőrendű , zab elsőrendű , közép , te n g eri tiszai , d u n án tú li , repce uj , k o rp a pengő m éter m ázsánként.

16 v a sar n a jp julius 13. H A T Á R ID Ő PIA C. A h a t á r i d ő p i a c o n jegyzett árak olyan terményekre vonatkoznak, melyeket az eladó vsak bizonyos idő múlva köteles szállítani, a vevő pedig ugyanakkor fizetni. Ha valaki például hiliusban novemberi búzát vesz, illetőleg elad. akkor ez eladónak novemberben kell leszálliíani a búzát, a vevőnek pedig ugyanakkor kell fizeni az árát. ltit:a októlierre Rozs októberre cw f/eti júliusra augusztusra pengő méterm á- zsánként. > etöbiagpiac. Cl M anlhner ódon M agterm elő Magkereske 'leírni Rt. heti jelentése./ A biborhere irányzata e héten továbblanyhul,. a külföldi vevők teljesen tartózkodók. Több helyről lieérkezett jelentés szerint a minőség jó és m ennyiségűén is jól fiz etett. Szbszösbükköny sok helyen szenvedett a nagy hőség és szárazság köésl ígér. -I" kereslete van tarlőrépam agnak. inig a többi vetőmagvakban a kiviteli kereslet csekély. A M agyar Magkei eskedök Országos EgyesMeténck hivatalos jegyzései 100 kilogram m onként. nyersáruért. Budapesten: B iborhere. uj Viktórialm rsó Expressliorsó 14-15, szöszöshiikköny 32 35, lenmag. nagyszernél aprószentéi m uharm ag seprőcirok repee júliusra repce augusztusra pengő. L iszt..1 nyílt piacokon: B úzadara duplanullás finom tésztaliszt nullás 44 16, kettes főzőliszt négyes kenyérliszt hatos fillér kilogram m onként. Burgonya. Nagybani árak méter m ázsánként: 11 pengő. T a k a r m á n y vásár. Réti széna, elsőrendű u j , réti széna, m ásodrendű uj réti széna harm adrendű, csom agolásra , lucernaszéna 5.5<» 8, zaboshükönyszéna , alom szalm a p en g ő m éte rm á z sá n k é n t. Szu rónia rhavásár. Elő borjú, belföldi szopós, elsőrendű , kivételesen 1.60, m ásodrendű pengő élősúlyban. Tenyészm arhák és járm osökrök. Elsőrendű járm osökör (ta rk a) elsőrendű belföldi járm osökör (fehér) , 1 2 éves üszők l ó 2 éves tinók , fiatal, friss fejős tehén p en g ő k ilo g ra m m o n k é n t é lő s ú ly b a n. V ágóm arha vásár. Ökör. közép gyenge 62 73, bika, legjobb , közéi ip , gyenge tehén, közép g y e n g e 54 64, n ö v e n d é k m a rh a 72-86, kicsontozni való m arh a fillér kilogram m onként élősúlyban. Sertésvásár. K önnyű sertés , közepes , nehéz , fillér kilogram onként élősúlyban. Lóvásár. Igás kocsiló (nehéz, n y u g ati fajta ) , igás ko C«iló (könnyű, nyugati fajta ) , szam ár 60, alárendeld minőségű lovak , vágólovak pengő darabonként. G y a p jú. A b e lfö ld i p iacon a vevők a v á s á r lá s tó l ta rtó z k o d n a k m iu tá n a ju liu s 16 iki b u d a p e sti a u k c ió t k ív á n já k b e v á rn i. N y e rsb ő r. M a rh a b ő r. m a g y a r 1. m a rh a b ő r, ta r k a b o rju b ő i (b o sz u lá b b a l, , b á rá n y b ő r, n é m e tg y a p ja s, fe h é r 2 p e n g ő kilo g ra m m o n k é n t. llu s v á s á r. Marhahús a nyílt piacokon: R o stély o s, v a s ta g b á ts z in felsál, fehérpecsenye, göm böly felsá l, h á ts z ín , c so n to s olda : ' 320 tarja, zegye , gulyásnak való füléi kilogrammonként. Hoejnhirs. F e lsz e le te lt com b s ü tn iv a l fillér kilogrammonként. Juh s báráayhns..jubcom b g e rin c, lap o cka p ö rk ö lt m-k való io n 160. liá rán y h u s h á tu lja e le je fii lér k ilo g ram m o n k ént. Eerléshus. F r is s k a ra j , friss comb, lapocka , friss oldalas , füstölt helybeli ka ra j. ta r ja, lapocka, o ld ala s , v idéki , o lv a s z ta n i v a k szalonna 1 IX 160. só z o tt k e n y é rsz a lo n n a fü stö lt , háj zsíros tepertő helybeli sertészsír fillér kilogram m onként. Barom fi és to já s. Elő állatok a nyílt piacokon: Tyuk 260_-350 csirk e , ru ca Ind fillé r d a ra b o n k é n t. /.colt állatok: T yuk , c sirk e b íz o tt ru c a lúd, b ízo tt p u ly k a, b íz o tt lu d m á j In d zsir és (iái 28o- :;20 fillé r k ilo g ra m m o n k é n t. Tójáé. F r is s tea tojás 8 lo. lőzotojás 7 8 fillér darabonként. V ad. 1 nyilt piacokon: Ö zg ern ic com b 400. többi rési fillér kilogram m onként.,,a L i','j á lla to k n n y ílt p ia co ko n : H a rc s a p o n ty , tái-ász 1Ki 200 fillér kilogrammonként. Folyam i rák 12 10, fillér darabonként. T e j- és te jte rm é k e k. I nyilt piacokon: T e lje s te j yogfaurl»hidtej 180. tejszín , tejtől ISO 200. centrifugált n,hűiben lo dkg-os csoiiiagulánban t'fi-ze- 10! 340 io n, szedet* vidéki vuj ju h s a jt tew n túró , sovány te h é n tú ró 10-80, juhtnró kevert. IMI haza, em entáli sajt hazai grói sajt 3S0-400 hazai trappista fillér kilogram m onként. SO V A? ',, l ' 1' s lir i,z "">«'» I iijziíí piacukon: L enes,. 00 ^» a«s ^ T T z U X " í r 7 bal> 4B- 5G-,-rezseíy, ' «> - h j a 2-0, kalarábé zlildjév,;: d a r i vöröshagym a zöldjével, kilogram m ja 6 8. fokhagym a u j, zöldjével 50 60, uj zöldfokbagynia csomója 2 4, cékla kilogram m ja 10 18, hazai fejeskáposzta, nyári újdonság 10 20, sav an y íto tt káposzta 20 24, kelkáposzta 14 36, fejessaláta 4 6. karfiol 24 50, torma burgonya, újdonság őszi 6 S, töm ör csipkegombn , szekfügom ba éti vargánya gomba , szá rito tt gomba fekete retek d arabja 12-20, hónapos retek cso m ó ja 6 14, jánosnapi retek kilogram m ja 6 10, savanyítani való ugorka , salá tán ak való , ecetes ugorka , kovászos , vizes apró hegyes zöldpaprika, d arab ja 2 6. tölteni való 10 20, sav an y íto tt zöldpaprika kilogram m ja főzőtök 5 12, gyalult pniadicsoin. újdonság , zöld bab 22 24, hüvelyes zöldborsó 12 30, k ife jte tt 40 80, zöld tengeri cső. darabonként spárga kilogram m ja , sóska 16 26, tisz títo tt p a ra j 26 40, főzött paradicsom literje fillér. G yüm ölcs..4 nyilt piacokon: Á rpával érő k örte , befőzni való szilvaiz , gyümölcsíz , megy kemény , aprószem ü kajszi nbaraek , másodrendű kajszin barack , ro pogós csere sz n y e, piros , lágy, fekete aprószem ü cseresznye 40 80, nagyszem ü fekete cseresznye , őszibarack, újdonság hazai , m álna , erdei szamóca , kerti nem esitett eper , ananász eper ribizli 46-80, köszméte , sárgadinnye, újdonság , zöbldió dióbél , h éjazo tt m ogyoró fillér kilogram m onként. F űszer, m ák. méz és háziszappan..4 n yilt piacokon: Édesneinespaprika , félédes, gulyás , rózsapaprika erős , kereskedelm i , kék mák , pergetett méz , háziszappan , közönséges háziszappan fillér kilogram m onként. P a p r ik a. Termelői árak Szegeden: Édes nem es p ap rik a félédes p aprika , rózsap ap rik a , m ásodrendű pap tik a , harm ad ren d ű p ap rik a kilogram m onként Ka lőcséin: Édes nem es paprika ró zsapaprika , m ásodrendű p aprika , h arm adrendű p ap rik a füzéres esövespaprikn kilogram m onként pengő. Szesz és szeszesitalok. Az Országos S zeszértékesitő R észvény társ a ság végrebaj tóbizottsága legutóbbi ülésélxui az. összes szeszkategóriák mik változatlan jegyzését h atáro zta el. A detail-forgalom ban (kicsiny beni forgalom ban) finom ított szesz 20 h ektoliter vételnél 267 pengő, 10 hektoliter vételnél 270 pengő vevő bordójában, készpénzfizetés mellett. adó nélkül 4-2 százalék forgalm i adó. D en atu rá lt szesz nagyke reskedői ál 5 barrel vételénél, vevő s a já t hordójában 73 fillér. 10»> literen felüli mennyiség vételnél 79 fillér készpénzfizetés m ellett. Az Országos Oyiimöle.sszeszforgalmi R észvénytársaság legutóbbi végrehajtó bizottsági illésében a gyümölcspálinkaárak változatlan jegyzését h atározta el. F a p ia c. A JcnyöJapiac teljesen üzlettelen, az árak változatlanok. Tűzifában a kereslet kissé m egcsappant és az árak is nyom ottabbak, m ert a közintézm ények részén* a korm ány a fával való tüzelést meg tilto tta. Belföldi száraz hasábfa B udapesten m inőség szerin t pengő, im port bükkhasáb 335 pengő vagononként. K em ény fában a forgalom m inim ális, az árak nyom ottak. I d e g e n p é n z n e m e k e la d á s a é s v é t e li ára j u l iu s h ó 7-én. Az első szám azt az összeget jelenti, am it a bank fizet nekünk, ha eladunk idegen pénzt. A zárójelben lévő szám azt az összeget jelen ti, am it mi fizetünk a banknak, ha idegen pénzt vásárolunk. E gy pengőnél többe kerül egy darab: Angol font (27.93) ; d ollár 5.68 (5.76) ; hol lamli forint 2.29 (2.30) ; német m á rsa 1.36 (1.37) ; svájci frank 1.16 ( ) ; pengő. - Egy pengőnél kevesebbe kerül: Cseh korona ( ). szerb din ár ( ); francia frank (22.75, ; olasz líra 29.86, ,; román lei 4.11,4.1 4 ) ; osztrák scbilling (80.95) fillér. A r a n y - é s e z ü s t p é n z e k. II uszkoronás aran y 23 (23.30), ezüst egy koronás 0.25 (0.27), fo rintos 6.68 (6.72), ö tk o ro n ás 1.33 (1.40) pengő. Színarany kilogram m ja 3866 (3834). szinezüst 66 (64) pengő. F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő : M A V E R E M II,. K I A D J A : AZ l.1 B A R Á Z D A L A P K I A D Ó R T. F E L E L Ő S K IA D Ó F A R A C ió A L A D Á R. világot 34 óve uraló e r e d e t i a n g o l The Champion k erék p á rok a t havi P-s részletre. K erékpár-alkat- I r é sz e k e t nagyban i 1 e r e d e t i á r b a n : ' Külső gumi. ~ 5.80 belső LÁNG JAKAB ét FIA kerék párn agy keresk ed 8 k B u d a p e s t, VIII. k é r., Józael-k S rn t 41. sx á m. Árjegyzék 1000 képpel ingyen. Alapítva 186*.. Dr. FÉNYES szakorvos, vér-, bőrés nemi betegeknek rendel egész nap. Budapest, VII., RÁKÓCZ1-UT 32. I EM. 1. AJTÓ Rókus-kórházzal szemben. Eurupa Irralnl,ni és Nyomdai RészvénytftnmsAg. ( Igazgató: Sdraddek Tibor dr.), Budapest, Ó-utca 12. ai Gyújtsunk előfizetőket a VASÁRNAP számára!

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról Bányák Mi még úgy kö szön tünk az is ko lá ban, hogy: Jó sze ren csét! Most, 40 év vel az utol só bá nya be zá rá sa után, már szin te nyo ma sem ma radt an nak, hogy Pilisszentiván bá nyász fa lu volt

Részletesebben

A szeszgyártás és szeszkereskedelem.

A szeszgyártás és szeszkereskedelem. 251 A szeszgyártás és szeszkereskedelem. Előadó: Dr. Szöllősi Ödön szeszgyáros, Székelyudvarhely. A mezőgazdasági szeszgyárak rendszerét legelőször Ausztriában és Magyarországon létesítették az 1888. évben.

Részletesebben

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE Az 1937. március hó 22-én megjelent mezőgazdasági törvény mezőgazdasági életünk előbbrevitele terén korszakos újitást valósít meg: az írányított gazdasági rendszer elveinek

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás Az 1956-os forradalom sok kiváltó oka közül a parasztságot sújtó embertelen begyűjtés, ami sokszor a szó szoros értelmében padláslesöprést jelentett,

Részletesebben

Javaslat az I. világháborús hősi emlékmű. Települési Értéktárba történő felvételére

Javaslat az I. világháborús hősi emlékmű. Települési Értéktárba történő felvételére 1. melléklet a 114/2013.(IV.16.) Kormányrendelethez Javaslat az I. világháborús hősi emlékmű Települési Értéktárba történő felvételére Készítette: Cseh Gáborné -------------------------------------(aláírás)

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

A Nagy Háború ( ) emlékezete Megyei Történelem Verseny. 1. forduló - megoldások

A Nagy Háború ( ) emlékezete Megyei Történelem Verseny. 1. forduló - megoldások A Nagy Háború (1914-1918) emlékezete Megyei Történelem Verseny 1. forduló - megoldások 1. feladat (10 pont) 1. Igaz 2. Hamis 3. Hamis 4. Igaz 5. Igaz 6. Hamis 7. Igaz 8. Igaz 9. Igaz 10. Hamis 2. feladat

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban.

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 7. Hírlevél TERMÉNY

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Középszint A magyarság helyzetének f bb jellemz i a szomszédos országokban.

Középszint A magyarság helyzetének f bb jellemz i a szomszédos országokban. 10.1 A szovjet felszabadítás és megszállás A szovjet felszabadítás és megszállás. Az ország háborús emberáldozata és anyagi vesztesége. A nemzetközi helyzet hatása a magyar belpolitika alakulására 1945

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XL. Küldöttgyűlésén január 31-én a VMKIK Székházában (9700 Szombathely,Honvéd tér 2.

JEGYZŐKÖNYV. a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XL. Küldöttgyűlésén január 31-én a VMKIK Székházában (9700 Szombathely,Honvéd tér 2. JEGYZŐKÖNYV Amely készült: Jelen vannak: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XL. Küldöttgyűlésén 2012. január 31-én a VMKIK Székházában (9700 Szombathely,Honvéd tér 2.) a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban DOI: 10.18427/iri-2016-0056 A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban Olasz Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK olasz@jgypk.szte.hu Az elvesztett háború,

Részletesebben

Régi dolgok, nehéz sorsok. Írta: Fülöp Tiborné

Régi dolgok, nehéz sorsok. Írta: Fülöp Tiborné Régi dolgok, nehéz sorsok Írta: Fülöp Tiborné Előszó 1933-ban születtem, egy nagyon szép kis faluban, földműves családban. Szegények voltunk. Nagyszüleim még közepesen jómódú család volt, de a nagyapám

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Lázár Vilmos Örményszármazású magyar nemesi családban született ban a forradalom hatására lépett be a honvédseregbe, 1849 nyarára ezredes lett.

Lázár Vilmos Örményszármazású magyar nemesi családban született ban a forradalom hatására lépett be a honvédseregbe, 1849 nyarára ezredes lett. Lázár Vilmos Örményszármazású magyar nemesi családban született. 1848-ban a forradalom hatására lépett be a honvédseregbe, 1849 nyarára ezredes lett. Mivel az osztrákok előtt tette le a fegyvert, kegyelemből

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő K FT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

25. A közületi kiadások megállapításának alapelvei

25. A közületi kiadások megállapításának alapelvei 25. A közületi kiadások megállapításának alapelvei A közületi kiadások megállapításánál iránytűként szolgáló elvek sarkpontjai a pénzügyi politikának. Helyes elvek felállítása a közületi kiadások mértékénél

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

Erasmus+ Lengyelország

Erasmus+ Lengyelország Erasmus+ Lengyelország 2016.05.30.-2016.06.05. Hétfőn indultunk Lengyelországba vonattal, az út 8 óra hosszú volt. A vége felé mindenki unta már az ülést. Katowicénél át kellett szállni egy másik vonatra,

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Ünnepi konferencia az Országházban a Vallásszabadság Éve alkalmával

Ünnepi konferencia az Országházban a Vallásszabadság Éve alkalmával Sajtóközlemény Ünnepi konferencia az Országházban a Vallásszabadság Éve alkalmával A Magyar Unitárius Egyház, partnerségben az Országgyűlés Hivatalával ünnepi konferenciát szervezett 2018. március 9-én,

Részletesebben

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA A DIFFÚZIÓ JELENSÉGE LEVEGŐBEN Cs in á lju n k e g y k ís é rle t e t P A = P AL +P= P BL + P = P B Leveg ő(p AL ) Leveg ő(p BL ) A B Fe k e t e g á z Fe h é r g á z A DIFFÚZIÓ

Részletesebben

Osztályozó vizsga témái. Történelem

Osztályozó vizsga témái. Történelem 9.ÉVFOLYAM Egyiptom, a Nílus ajándéka Athén, a demokrácia kialakulása és fénykora A görög perzsa háborúk (Kr. e. 492 448) A poliszok hanyatlása és Nagy Sándor birodalma A város alapításától a köztársaság

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG 1921-1941 Zsitvay Tibor emlékiratai PALATÍNUS RÁDAY GYŰJTEMÉNY BUDAPEST, 1999 TARTALOM Zsitvay Tibor hagyatéka /11 Zsitvay Tibor önéletrajza /19 BETHLEN ISTVÁN GRÓF KORMÁNYZATI IDEJE 1921-1931

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Tisztelt Ünneplő Közösség! Különös súlya van annak, hogy most a honvédelem rendszerének és benne a honvédtisztképzésnek a megújításakor újra gróf Zrínyi

Részletesebben

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire KOCSÁR MIKLÓS Dalok magyar költk verseire Énekhangra és zongorára 2. Gyurkovics Tibor versei ÖLELJ MEG ENGEM, ISTEN 1. Fönn 2. Antifóna 3. Figura 4. Istenem LÁTJÁTOK FELEIM KÉRÉS EGYHELYBEN POR-DAL Kontrapunkt

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 III. Tár sa dal mi szem pon tok: 1. Az épí tett 3-x szo bás la ká sok ará nya az idõ szak végi la kás ál lo mány ból, % 2. A személygépkocsik kor szerint

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ )

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ ) FMB-7/2011. (FMB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. május 9-én, hétfőn, 9.30 órakor a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Mérlegen 1996: az Akadémia a nemzet tanácsadója Nemzeti stratégia, döntéshozók, társadalom 2001: a stratégiai kutatások haszna a kutatók, a társadalom

Részletesebben

Magyar-Lengyel Barátság Napja Rákosmentén

Magyar-Lengyel Barátság Napja Rákosmentén Magyar-Lengyel Barátság Napja Rákosmentén Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és a Rákoshegyi Bartók Zeneház (1174

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A legkisebb falutól Brüsszelig képviselni a magyar érdekeket

A legkisebb falutól Brüsszelig képviselni a magyar érdekeket 1. oldal (összes: 6) A részvételi arányok azt jelzik, hogy az eredmény, a Magosz listájának győzelme, legitim - tette hozzá Jakab István a szervezet és együttműködő partnerei választási eredményeket értékelő

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái.

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. 7 Molnár Imre: a Szatmármegyei Gazdasági Egylet titkára A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. A növénytermelés terén kereshetjük a gazda helyzetének javulását: 1. a

Részletesebben

XVI. évfolyam, 2. szám, Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS I. negyedév

XVI. évfolyam, 2. szám, Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS I. negyedév XVI. évfolyam, 2. szám, 2015 Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS 2015. Műtrágya értékesítés Műtrágya értékesítés XVI. évfolyam, 2. szám, 2015 Megjelenik negyedévente Osztályvezető Dr. Vágó Szabolcs

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/26/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-3/9/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

Magyarország sorsfordító esztendői:

Magyarország sorsfordító esztendői: MEGHÍVÓ A VERITAS Történetkutató Intézet és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár a Kállay-kormány megalakulásának 75. és Kállay Miklós halálának 50. évfordulóján tisztelettel meghívja a Magyarország

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 4 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 4 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 20- án (csütörtök) 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

9.1 Az Osztrák Magyar Monarchia felbomlása és következményei

9.1 Az Osztrák Magyar Monarchia felbomlása és következményei 9.1 Az Osztrák Magyar Monarchia felbomlása és következményei Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása. Trianon gazdasági, társadalmi és etnikai hatásai. A Károlyi-kormány bel- és külpolitikai mozgástere

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 12. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. DECEMBER 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 15., hétfõ 169. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CI. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vé nyek mó do

Részletesebben

A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI*

A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI* I. SZKVORCOV: A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI* A Szovjetunió népgazdasága a szocialista bővített újratermelés törvényei szerint fejlődik. Ezt elsősorban az biztosítja,

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

ÁBTL - 4.2-10 - 224/1973 /I

ÁBTL - 4.2-10 - 224/1973 /I A M INŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-224/1973. Ksz:329-28/73 T Á J É K O Z T A T Ó Az MSZMP Központi Bizottsága 1970. február 18-19-i,

Részletesebben

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások *

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * 302 könyvek egy témáról Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * Vonyó József makacs következetességgel nyomoz a két világháború közötti magyar jobboldali politika egyik legjelentôsebb,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Keresztyén kereskedelem

Keresztyén kereskedelem Keresztyén kereskedelem 1. A modern világ egyik legnagyobb hatalmassága a kereskedelem. Kereskedelmi kapcsolatok látható és láthatatlan szálai behálózzák a világot. Szárazföldi és tengeri közlekedés, posta

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA OKTÓBER I, (HÉTFŐ-KEDDI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA OKTÓBER I, (HÉTFŐ-KEDDI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2014. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA OKTÓBER 27-28-I, (HÉTFŐ-KEDDI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 2014. október 27-én 14 30 órai állapot szerint OKTÓBER 27. HÉTFŐ üléskezdés: 13 00 óra határozathozatalok: 14

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 155-8/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete, valamint Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

PAX BRITANNICA. Brit külügyi iratok a második világháború utáni Kelet-Közép-Európáról

PAX BRITANNICA. Brit külügyi iratok a második világháború utáni Kelet-Közép-Európáról PAX BRITANNICA Brit külügyi iratok a második világháború utáni Kelet-Közép-Európáról 1942-1943 OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 1996 TARTALOM ELŐSZÓ 11 BEVEZETÉS 15 I. KELET-EURÓPAI KONFÖDERÁCIÓK 43 BEVEZETÉS 43

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

8.osztály. 1. Egészítsd ki a szövegrészletet!

8.osztály. 1. Egészítsd ki a szövegrészletet! 8.osztály 1. Egészítsd ki a szövegrészletet! 1914. 28-án, Bosznia fővárosában, egy terrorista pisztolylövésekkel meggyilkolta osztrák magyar trónörököst és feleségét. Az Osztrák Magyar Monarchia Szerbiának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 29-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 16., kedd 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CIV. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szóló 1949. évi XX. tör - vény mó do sí tá

Részletesebben