Hetedik év 60. szám. Sátoraljaújhely, Szombat, julius $0. P O L I T I K A I Ú J S Á G

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hetedik év 60. szám. Sátoraljaújhely, Szombat, julius $0. P O L I T I K A I Ú J S Á G"

Átírás

1 Hetedik év 60. szám. Sátoraljaújhely, Szombat, julius $0. P O L I T I K A I Ú J S Á G Megjelen minden szerdán és szombaton este. Kiöfizetési ár: egész évre 10 korona, fóióvro 5 korona, Kéziratokat vissza r.em adunk. nogyodóvro 2 korona 50 fillór. E g y es szám ára 10 fillér Szerkesztőség : W ekerle-tér Dl Buza Barna Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál. Wekerle-lér H irift- : k Va legjutánycaabb árban közlünk. jjecsi rongy. sége is azokat meggátolni. Az és elég önzők arra, hogy beáll- a legegyszerűbbnek megértése is emlékirat szerint a kormány teljes janak az osztrák gyáros tigynö- általánossá váljék. így vagyunk A kereskedelmi miniszter által tudatával bir ennek a köteles- keinek s a bécsi rongyot»hazai!ílin(iünng.*?,nsunkhan és a hazai ipar fejlesztéséről limitkor ségének, csak az alkalmazandó gyártmány«címen sózzák a jó- T múltak nagy emlékei is8csak úgy közzétett em lékiratnak van egy rendszabályokkal nincs még tisz- hiszemü, a magyar ipar terméke- képesek általános és tartó hatást fejezete, amely a hazai ipar tcr- iában, Elismerjük, liogy ez nehéz iért lelkesedő fogyasztók nyakába, előidézni, ha van valaki, aki azokra mikéinek védelmérőlszói. Szükséges kérdés és az is marad mindaddig, Ezeknek a kereskedőknek érzé- a közfigyelmet lelkesedéssel gyakpedig ez a védelem.azért, mert amig a közös vámterület fennáll, kény büntetéssel való sujtását!an % munkához nem egy, a bécsi rongy jó részben m agyar Ha önálló vám területié válunk, javasolja m aguknak a kereske- kik'az* UgyetasivUk egé'szmelegévhi gyártmány címen ju t be az or- akkor meg lehet majd kérdezni dőknek az orgánum a: a»magyar felkarolni képesek. Olyanok, kik lelszágba. A nemzeti szinü szalagot az osztrák importőrökről, hogy Kereskedők Lapja«, m ert ez kük egész odaadásával bele tudják az osztrák gyárosok nem sajnálják miként kerül vissza a»szepeségi úgyszólván egyetlen módja a,uagukafc élni a múltak emlékeibe tőlünk, sőt Ragoczi, Kossuth és vászon«bécsen vagy Briinnön át segítségnek. bf döntetni kóek861 m so*í *)a más rebellisek arcképeivel ékítik Magyarországba. De addig is De itt még nem szabad megái* IUkóci ham vaidcsakúgy kópezfel a bécsi rongyot, hogy annak tenni kell valamit és mivel a hazug lanunk A hatóságok lassan mozog- beinek az egész nemzetre lathatatlan M agyarországon nagyobb kelen- osztrák gyárost a m agyar kor- n a k ; a büntető kéz sokszor csak porszemekben szétáradó tartós áldást, dőbéget biztosítsanak. De még mány keze el nem érheti és mivel akkor sújtja a médiumot, mikor ka lesz»ak* azt szótárassza. Ha lesztovább is m ennek ; az üzlet ked- a vámközösség fenállásáig az az már a szédelgés utján jól!ieí az - - szent.vól,tík lelkesedés véért m egtagadják önm agukat és Ausztnábol magyar gyártmány- m egszedte m agát s pár száz a célra alkalmasabb szószólókat tagyártm ányaikat szepeségi vá- ként beszállított árukat a határon korona pénzbüntetésnek és né- lálni, mint a szép tradíciókkal biró, szonok, székely háziipar-ter- fel nem tartóztathatják, nem hány napi elzárásnak oda se néz. nagy múltú sárospataki főiskolában? m éknek stb. keresztelik el. marad más hátra, mint azoknak A kereskedők egyesületeinek kell i hivatottabb ilyen feladatra mint Ezeknek az em lékiratban való a viszontelárusitóknak a szigorú tehát közbelépni, ezeknek kell az dní*tudó f i l f t a t a á 0SZ*ntn felsorotásából két tény derül ki. megbüntetése, akik idegen gyárimá- efféle üzelmeket felfedezni, mo- Aki inár volt a bécsi Ka Az egyik az, hogy a m agyar nyakat *magyar gyártmány cime és rális fegyverekkel üldözni és aruftu nóregyegyelkesebbater kormánynak régóta tudomása van jelzése alatt hoznak forgalomba. gyökerestől kiirtani, t felvilágosításait hallgatta végig a a r efajta-üzelm ekről; a inásik Es itt térünk át cikkünk tulaj r s. fejedelmi sirok mellett a borzadályos pedig az az örvendetes tény, donképpeni céljára. Az osztrák ,... kriptában, az alkothat magának fohoj-y közönségünk végre-valahára" gyárosoknak, hogy gyártmányaikat, sárospataki vár. várnát mint a p a ta k i E v e n d ő kezd már a becsi rongytol elfor-»magyar gyár. term ek, címén * lakójának, egy-egy érettebb ifjú ajdúlni, s azt csak az esetben haj- nálunk forgalomba hozhassák, VEI. káról elhangzó lelkes ismertetése landó megvenni, ha m agyar médiumokra van szükségük. Az Régi dolog már az, hogy szentély mily fölemelő érzelmeket fog a látógyártmánynak«keresztelik el, Ha osztrák utazóktól és házalóktól W Vólkül n,em ór sokat M?Sa a ga k kebelében fölkelteni! pedig a kormánynak van tudó- eltekintve, ezek a médiumok a Í T m ltev0 n es. I'ogy mint más orszá 1, &... tünk, sem tarja önkent kincseit fel gokban szokás, mmálunk is tekintetmása az osztrák iparosok szé- magyar kereskedők soraiból ke- előttünk. Kutató emberi ész és hir- tel lesz a vasúti üzletvezetőség delgő őzeiméiről, akkor köteles- riilnek ki, akik elég hazafiathnok dető emberi nyelv kell ahhoz, hogy Patak történeti fontosságára, a var i Á í v / ~ 1 a ha nem akadt volna egv ápolójuk az ügyek intózósének, az ő korán- Gönczi Sámuel felvigyázása alatt.l - / jl. _L V V_. és rend beszedőjük. érett lángeszéről, valóban vezéri voltak az éhezők, a piaci élelem tt - --,rr- = = =.: Atidorkó János városi levéltáros szereplésre hivatott működéséről szól árusítására Balásházy János ügyelt, K o S S U th L a j o s s z e r e p e Ugyanis derék fáradozással most nak azok az írások is, melyek most inig a házaknál íalált betegek felü- J.. nekilátott a rostálás munkájának és a városháza padlásáról előkerültek, gyelósére Lehoczky László rendelaz évi nagy koierajarvanyban. injngyárt e ső napon olyan érdekes Kossuth szereplésével függ össze tetett ki; a gyanús házaknak A Feisőmagj-arorszúKi Hírlap eredeti tárcája, írásokat talált, melyek a további az a régi. már fakulásnak indult vagy azokból kihaltaknak és azoknak (gb.) Sokan tudtak róla, hogy az lelkes kutatásokra buzdították őt. irat is, melyet mostan ismertetni ollzárattatásokra, Várta vagy btrázsa újhelyi városháza régi levéltárában A derék levéltáros már eddig is akarunk. kiállításra" Nagy Lázár vigyázott igen érdekes és értékes iratok, le- valóságos kincseket kutatott ki a Az 183I. évben országszerte dü- fel, a gyanús helyekről jövő s idevelek stb. lehetnek felhalmozva, de régi iratok közül, melyek Ujliely höngő epekórság (kolera) különösen oda kóborló és más gyanús szeménem akadt senki, aki érdemesnek város régi életéhez uj, eddig még Ujhelyben igen nagy mértékben lyek fölött Kossuth Lajos, a kolera találta volna fáradozni rajta, hogy nem ismert adatok. A talált városi lépett fel Junius 28-án ütött ki a istápoly fölött pedig Fekete Pál a hatalmas irathalmazt, melyet a háromféle jegyzőkönyvből, okmá- borzasztó járvány és napról-napra gyakorolta a felügyeletet, penész is kikezdett már, ros- nyokból, eredeti kéziratokból sokkal több áldozatot szedett. A kolera tér- A felügyelő bíróság hatalma alatt tába tegye és az érdekes dolgokat könnyebb lesz már mostan megírni jedésónek megakadályozására Gtagú voltak a komiszáriusok, akiknek rókiszedje belőle. Ujliely város történetét, illetve el bizottság alakult Ujhelyben, mely- szóre Kossuth Lajos az alább közölt Pedig mikot; nemrégiben a vá- lehet képzelni, hogy ezek nélkül az nek vezetőjéül a közbizalom Kossuth- Utasítást" bocsátotta ki. rosháza uj hajlókba költözött, kiváló írások nélkül milyen hiányos és tót tette. Zseniális eszét és lanka- A komiszáriusoknak adott Utaalkalom lett volna ennek a munka- hűtlen képét festették volna Uj- datlan buzgóságu munkásságát lelke- sitás", mely most a régi' Írásokból nak az elvégzésére. L)e nem tette helynek. sedéssel érvényesítette ebben a ve- előkerült, Kossuth sajátkezű Írása és. senki. A hurcolkodást végző nap- A talált régi Írások közül sok zérlő szerepében, méltán mond- teljes szövegében a következő : számosok hivatásszerűen nekiestek a igen régi időből való, molyok nem- hatni azért, hogy amit a dögvész TTfoGítóa a* r.q fai,,r> 5 régi írásoknak is, és ahogy jött" csak Ujhelyre vonatkoznak, hanem pusztítása ellen megvédtek, azt ki- u ia s iia s az osztályos T om isát cip, Kék az uj városháza padlására, más városokat is érintenek. valóan neki lehet köszönni. sariusokn& k. ott halomra lökték a régi idők titok- Kossuth Lajos szereplésének is sok Az említett bizottság tagjai vol- «MJn... 0 őrzőit s ott hevernének még most nyoma van a ta'alt Írásokban. Mint lak Kossuthon kivtil Gönczy Sámual, 1, 1 naen Lomissarius lures is a régi írások szomorú elhagya- Ujliely város közönségének fiskálisa Balásházy János, Khoczky Lász'ó, kötelessége szerint s büntetés tottságban, csúnya rendetlenségben, sokáig valósággal lelke, vezetője volt Nagy Lázár és Fekete Pál. terhe alatt tartozik naponként L apunk 6 oldal 1 j n I ; i 1 6 * / I I Schncidig egyenruhák jutányosán készíttetnek IMA«MMIMIIi I IFlííl llllllll lllllfll/ll IMI lt/ I]1\ H lili II Ilii III ' WALD JAKAB egyenruházatiintézetében v I l/u IIII v 11 Iv M v II I IfiLJ v l i l i v HFv I K Á S S A, F ő» u t c z a 6. s z á m, Szabászom, Botos Gyula 4 kiállításon lett kitüntetve

2 60 siám (2) FELSOMAGYAROR j ŽAGI HÍRLAP Szombat, julius 30. suti járatokat urv fogják szabályozni, Sajnos, cikkíró urnák nemes sosabb propagandát csinálni dé- térnék az a nemrégiben ibocsajtott hogy minden vonat h u M «M J» intenciói, melyeknek igazát nyolc d elgetett tervünknek? A honsze- a m vatakn'íd ln T i vándöriót Fiuideig nlij011 tatákon, P nig közleményen keresztül oly szépen relem csudát tevő eszközeivel méig téláron köteles szállítani. A goiuiüskodn1 tognak airo, gy * é meggyőzően védte és bizonyi- igazán nem tudta volna a megye kormány ezzel nyilván rekompenkényeíiresenés Pakkra tót,a, - Tisza Istvánnak I<aÍsa közönségének szi.ét lelkesedésre zálni ajarta a ajds tájsas J t a juthassanak,melynek látványosságára városához intézett ismeretes át- gyújtani, lelkét nemes tartalom- szerződésből elmaradt;30,000 kíván- - * *, M r * a <r- >ezeok i j«r«nem lehetnek. d ek eb en.. országnak nem minden részében -áa.tk kalauzolásaval peaig a to Kassáil fogj ák eltemetni dicső Ne folytassuk tovább Ki tudja talált egyforma fogadtatásra s a ije d e lm ü n k é nem-é éppen al ól léitek a m c felvidékjgyné, elv öészén batári,- bízni, akkor ez az intézmény oly Borsi, hol bölcsője ringott és gye urai, hogy a Rákóczi kultusz zottan ellenséges hangulaira talal. üdvös hatású lehet, melyhez kevés Sárospatak, melynek büszke vára tisztitó lü/.ében csudák csu- r P V'. ní v éhen e Heleno Felsőfogható. Ez az egységes magyar bonszerelmének tüzét élesztgette, dája megfürödne, ujjáterem ne martarországi Hírlap íiely vezér, í : ' 3 n elesett a szent hamvak jogától Kossuth és Rákóczi várm egyéje is. S f c k o z i k A é r d is e i. áldását. Itt a különféle elemek és Ha idehozzák Zemplénmegyébe Már most mindegy. A Hazunk ezután lekozli a vezérkülönféle rétegek egybeolvasztását a kuruc fejedelem porait, akkor Minden hiába. cikk gy részét* játszva lehetne keresztülvinni. Zemplénmegye talán megint fel- A mi szent tervezéseinket má- Kinevezések és előléptetések az Ezen főiskola fiatalságának mm,- küzdhette volna magát azzá, ami sok végezték el. államvasutaknál. Az államvasutak hívanéjk t l i fe háltub t e ö r & h «S * valamikor r<s en volt: az ors7íg Kassára viszik Rákóczit. állan,vasúti hivatalnokoknak" alti. lassúnként a nép rétegeiben észlel- első vármegyéjévé. Így megyénk Borsi, hol bölcsője ringott, I a- teknek és szolgáknak a fizetésjavihetö ellentétek és bizalmatlanság megmarad a sülyedés szánalomra tak, melynek büszke vára hon- tási törvény értelmében történt uj nagy részét megszüntetné és őket a méltó utján, az a szent megyénk- szerelmének tüzét élesztgette, el- kineveztetését és előléptetését. A közös hazaszeretetben egyesítené, beli föld pedig, melynek minden esett a szent hamvak jogától. sátoraljaújhelyi mavna a övetkezö \i»rt.a buli lún7 ulni miként..,,, XT,,, J. kinevezések, illetve előléptetések rfidk I z e az X n,á,d v a? á e«v rogéoez a hazaszeretet Nem lesz oltára, temploma u,rtí tük! Qyul fíimó,,lük egy zarándok csoporttá öreg és fiatat annyi szent emléket fűz, m egnu- Zemplenvármegyenek, hova imád- felügyelővé, Annin h. álférfiak és nők, zsíros kalapu, köd- rád a mamelukság klasszikus töld kozni járjon minden idők m agyar lomá-d'őnökké, Bárány Gyula hivaluönös paraszt atyafiak és kaftános, jének. Azért sajog bele a szi- sága... talno, szertárfőnökké, Csipkés Agosszörös kalapu huncutkás zsidó bácsi- vünk azért tölti el hazafiui érzé- ton hivatalnok, Horgonyt József mozkák, hogy a Rákóczi sírjánál egy.in _* unsonu.a fcih-iloninvil e / J J lij U W dony vezető, Illosvay Zsigmond pályafőiskolai tanulótól egyet mást meg- *unket busongó Ujdalommal ez H lk b k. felvigyázó, - ag y ártelep mühetudjanak a magyar történelemből a leirat, mely elrabolta tolunk a _ lyébon pedig előléptek: Vájjon lehet-e alábecsülni azt a szent hamvak jo g át és véle együtt _ Szerkesztősünkből. Szerkesz- Samu mérnök, Ludescher Tivadar hazafias és testvéries érzést, mely- egy édes szép álmunkat!... tőnk, dr. Busa Barna több heti tar- mérnök, Lenve Károly, Lőwe Komád nek ily alkalommal okvetlenül kelet- És am j a leglesujtóbb : nincs tózkodásra Budapcslru utazott Tá- ajos f vass Samu, Szekovics Gyula, keznie kell, ha a dolgot kellő ko- i Hoffer Peren ez, LercJt Jakab mümolysággal vezetik? itt azonban 8,... v0hétében lapunk taitalmaort a szer- VeZeiők, Guttmann Ignácz gépfelvinemcsak arról lehet szó, hogy a a veszteségekért. Ha legalább kesztőség felelős. gyázó. hallgatóság, a látogatók, mily érzel- abban lelhetnénk irt a sebünkre, Mai szám unk tárcájára e _ Jótékony eső. A hetek óta tartó inekkel fognak távozni, hanem arról hogy Zemplénmegye m egtette helyütt is felhívjuk olv sóközonsé- állandó szárazság után csütörtökön is, hogy ez a fiatalságra is mily kötelességét, amivel Rákóczi günk figyelmét. Az 1831 évi délben végre a felhőzet csak úgy nemesítő hatással l#sz. szent emlékének tarto zo tt?! nagy újhelyi kolerajárvány ideié ontotta magából a* áldásos esőt, a Ez a főiskola, mely eddig is sok x > vrot,,, a i "\ \ i - i, j.... mi 2 óráig tartott. Az eső különösen kiváló embert adott a hazának, ezentúl J )e '»ogtette é? N em! A szent- bol közlünk egy érdekes iratot, a sző őterbmésre hatott jótékonyan, a néppel való érintkezés által még sses szep eszme megvalósítását, melyet Kossuth Lajosnak eredeti x vármegye vidékéről kapott órtesokkal több kiváló férfit nevelhetne hogy»patakra hozzuk Rákóczit!«kéziratáról másoltunk le. Az uj- sitéseink is arró! szólanak, hogy vi szeretett hazánknak. Kétség sem fér oly kis felbuzdulás követte, mely helyi városháza padlásán sok bar nélküli szép nvári esőzés áztatja hozzá, hogy a sárospataki híres fő- suj>os kétségbeeséssel töltötte el ilyen érdekes régi írást találtak a vidékét. Amennyire megörültünk Ucmla kiváló tanártestülete megtesz az igaz honfiut. A mcgye törvény- még, melyek közül m: még kö- az.8 f ' an,n* lra ölsf morodtunk, minden tole telhetőt ezen ugv elő-. f,,.. 6J,,, y mikor olyan hamar vége szakadt, mozdítása céljából. hatóságát is szinte nógatni kel- zolni fogunk egy nehány olyat, a Elkésett ugyan jóval az eső, de Most tehát csak rajtatok, patakiak! ogy Írjon fel a parlament- melyik Kossuth Lajos szereplésével még mindig sokat segített a terraéujhelyiek! zempléniek I és a megye hez a szent hamvak idefrözará- átlusszefüggésben. sen és az ültetvényeken és ami vezetőségén múlik, vájjon kárhozatos Iáért. És miután Zemplénvármegye Izgatás a kivándorlásra. Ily cimii szintén nem utolsó dolog : megtétlenségben maradunk-e, vagy pedig ú ri kötelességéhez híven felküldte múltkori vezércikkünk nagy érdek- tisztította egy kicsit a már bacilumegszerezzük-e a hazának azt az a feljratoti vélte, hogy meg- 'ödést. tetszést kelteit nemcsak s ssa való levegőt áldást, mely abból szármáznék, hogy-.,.,,, j., Zempléiivármegyóben, mely úgy- Változások a főgimnázium tanári ha megvalósulna ezen jelszavunk tett miaaent, ami tőle tem etett.szólván legjobban sínyli a kivándór- karában. A sátoraljaújhelyi piarista Patakra Rákóczit"! Hát igazán nem lehetett volna lás nyomorúságait, hanem másutt is. főgimnáziumban a jövő évre vonatimpozánsabban demonstrálni a Sőt több fővárosi lap is foglalkozott kozólag a tanári karban a követ Szeremleí Menyhért. SZent hamvakhoz való jogunkat. a vezércikk fejtegetéseivel. A Hazánk kező változások lesznek: Földváry * Hát igaz volna-é hotrv ha a me- Péltlaul a következő megjegyzést György a lévai főgimnáziumhoz hétvégé.), y -, főzte a cikkhez : lyeztetett át, Andor Károly kilépett * c,a.a Ví),na s n.em tl;1<ott Féláru vasúti jegy akivándorlóknak, áruidból. A helybeli főgimnáziumvolna lelkesebb mozgalmat, hatá- Ismeretes a kereskedelmi minisz- hoz jönnek: dr. Czirbusz Géza Tercggeli nyolc óráig Gönczy Sá- mindent, ami csak e tárgyra határozott pillanatra meg nem rantsolatjait végre hajtják, ide muel Tábla Bírónak béjelenteni, tartozik, amint m agát előadja, jelen, vagy cselédjét m aga hely- tesznek jelentést hasonlóképpen kik es hányán légyenek osztá- azonnal Lehoczky László 1. Bi- lyett nem küldi, vagy a napi a halottakról is, m ég pedig azonsaik b an, akik az nap éhség ál- rónak béjelentsék, akinek egyéb- b ért azonnal meg nem fizeti, nal, mihelyst osztályaikba halál tál fenyegettetnek, méltatlanokat iránt is bár semmi különös ne- nyolcadfél órákkor mindazon Co- történne. ne jelentessenek, a munkára al- vezetesség nem történne is, min- missariusok, akik az őröket ki- Ezen különös rendeléseken kalm atosakat erővel is küldjék dennap környülállásos Jelentést parantsolták, mind pedig azok, kívül m indenekben függnek a az Uraság Majorjába dolgozni, tenni felelet 's büntetés terhe akiknek osztályaikban gyanús Comissariusok a fent irt öt és a szükölködők táplálása tárgyá- alatt köteleztetnek házak vágynak, Nagy Lázár T. Fekete Pál 6-ik Felügyelő T. bán egész m értékben tüggnek 4.er> pp gyanús házak elzárása, Bírónál megjelennek, utasítását Biráktól, az ezen Urak iránt Gönczy Sámuel Tábla Bírótól. az őrök kiállítása s az őrállás s parantsolatját kikérik s azt tartozó engedelm ességről azon 2-or. Házonként tartoznak yizs rendes vitele tárgyában függ- mindenekben pontosan végre- m egjegyzéssel értesittetnek, hogy gálátokat tenni, nem élnek-é az nek Nagy Lázár í\ Bírótól, ez hajtják, az őröket nem tsak ki- minden rendetlenségért, hibáért, emberek dohos vagy penészes fogja naponként Írva nekik ki- állítják, de az őrállás rendes hátram aradásért, a legszorosabb élelembeliekkel, e részben jelen adatni, mellyik házakat éri sor voltára s arra, hogy az elzárt felelet terhe őket érdekli, a téseiket teszik Balásházy János szerint az őr állás kötelessége, Házakba senki bé ne menjen, minden személy válogatás nél- I ábla Bírónál, s rendeléseit végre azokat kötelességük felől tudó- az elzárt emberekkel senki ne kül gyakorlandó fenyitő, sőt hajtsák. sitják, az őröket estvéli nyolcad- beszéljen, se ezek hazulról egy büntető hatalom és pedig a Fel- J or. O sztályaikat naponként lél órára Nagy Lázár 1. Bíró lépésnyire se távozhassanak, ke- ügyelői karnak nem tsak által házról házra megvizsgálván, ha elíbe rendelik, ha pedig valaki mény felelet terhe alatt felvi- adva légyen, de általa a legbetegre találnak, azt azonnal or- az őr állás terhét 36 kr napi gyáznak s minden legkissebbet szorosabban gyakoroltatni is fog. voshoz küldik, vagy valamellyik bér lefizetésével akarja felvál- ami e Tárgyra tartozik Nagy Költt S.-A.-Ujhelyen, Julius 7-én orvosnak béjelentik, felügyelve tani, a pénzt által veszi-, a Lázár T. Bírónak béjelentenek arra, hogy a napibérbe fogadott tisztelt Urnák arról, hogy mi- 5-ör. A kóbortól, gyanús helybetegápolók kötelességeiket úgy képpen rendelték ki a következő lyekről jövők s akármely gya-, kiad ta amint orvos urak meghagyni napi őröket, azonnal jelentést nus személyek iránt is a lég Kossuth Lajos helybeli Fellogják, tellyesitsék, osztályaikba tesznek, kinek-kinek tudtára ad- szorossabb felvigyázattal lésznek ügyelő T ábla Biró s a Felügyeaz egészség állapotáról tökéi ják, hogy szoros büntetés lé- s Jelentéseiket e részbe Kossuth lői Kar A ctuariussa. letes világosságba legyenek és gyen szabva arra, aki a meg- Lajos T. Bírónak teszik s p a -1 T

3 60. szám (3) FELSOMAGYARORSZ A GJ H I R LAP Szombat, julius 30 mesvdiról, M ajlhényiiléza. Nagy- szait. Az Eperjesi Lapokból vesz- csarnok tarén nyilvános nagy nép- tositott inig a velem egy és ugyanbec&rerekrol, szakáll Cyula Marma- szplk kj a következő hirecskét: gyűlést rendez. A pártszervezet pi- azon szabónak stbinek tartozó kollórosszigetrol és Czene2 József világi elővásárlás mi-it* monhiintotta Q ros falragaszon hivja fel híveit a gámat az a tudat hütügeti, hogy a tanar., rflnrirtrsán t l r/t. gyűlésen való részvételre, melyen felesége a kitűzött és közösen meg-,r~. választás. A satoralja-,., rmwfji itu n 'Ií.íj 1 \ a valamelyik nagyobb vidéki pártszer- állapított határnapnál két héttel haújhelyi járásban Barthos József to,, A *', ' d vezet is képviselni fogja magát. A inarabb jő haza a nyaralásbó. (Hiába, szolgabiró a kozgyámi tisztet ideig-, 15...P aiu n munkások és polgárok nyomorusá- a szalmaözvegység sem fellegtelen Jenesen két részre osztotta, mely ál- r nd«lálim Ln di,ókl }ürn,ülo.k, gos sorsával" elégedetlenkedő social- boldogság.) Ily iszonyú kánikulai lásokat a f. hó Ló-én tartott választó-. *,.,8 t, e ez z demokraták népgyűlésének tárgy- melegben az ember se lát, se hall, són ZvolenszkyJózsef járási írnokkal \ P s yeselhetjiik. sürozat,a a következő: 1. Jogegyen- csak iszik, tapasztalásból tudván s..,ar as.,,pezso árvaszéki űl- a Plac politika Eper- őség Magyarországon. 2. Mit akar azt. hogy az ital, pláne most a hüllőkkel töltötték be. jesen! Kérdjük, buntetett-e már a socialdeinokráeia. 3. A sajtó. sitett ital, végső hatásában nemcsak Versenykuglizás a függetlenségi valaha az újhelyi rendőrség ko- Próbabál. Révész Imre tánctanitó a bubánatot, de a meleget is feledkörben. A kuglizás matadorai nagy elővásárlás miatt? tanítványaival augusztus h<> G-án a teti vele. Valóságos feledés és a koérdeklődéssel néznek az elé a ver- _ Tűz a tóalaavárban F hó 30 ára Bock kerthelyiségében próbabált moly dolgokból nem törődés korszaka 8eny elé, mely holnap, julius 31-én vjrra(jó éiie'i 1 órakor 1 torz i i,v,kh z- melyre a mulatság szokott is ez a kánikulai időszak, s ennek a függetlenségi kör kuglipályáján téglái várban'tűz ütött k,\ A szárit!; közönsége: az úgynevezett apróbb az időszaknak tulajdonítható az a fog lefolyni. A kívánatos verseny- * A L ) f... aranyifjuság már most is erősen meddőség is, amely ezen kánikulai" dijakon kívül az érdeklődést fokozza jedésft a kivonult tűzoltó k k levelet J0,e*«zi- Ugv hiszem, hogy az is, hogy a versenyben igen so- S;ígnak a gyiíri alkalmazottak satrit Eljegyzés Lefkmnts Adolf hely- ez a levél úgy szerkesztő urat, mint ken fognak részt venni, úgy hogy ségévu, sikőrült megakadályozni A beli kereskedő eljegyezte Goldmann az»»»adó ~ máskor nyájas olbizonyára itt fog eldulni az is. hogy u,ógült fészer AV üyulrt tuh.idoim Honát Sctiömvaldban. vasét hidegen hagyja. Ha igen, úgy L - * * *»» Dén.sné rófno ma,,-» 4 '>» «?< *? T L " S., I h S, i! eléírnia Krasznahorkán Amlrássy kimondotta, hogy a jövő hírtől. *>oko 1 l' l,k nok- Jóték? y n *: Banhost József, a sátoraljaújhelyi ja- U(-,m,s gróf akinek nemes jótékony- tartandó városi közgyűlésnek Kom- P k» kívánva vagyok szerkesztő w J T K L T l nyugdijaztataaat Zemplmnnegvélmn is sokan jilliy.lám«kassai igazgatót fogja *k '««Kerie az aiispan 101. áldják, Münchenben eltemetett füle- ajánlani. Komjáthy művészi tudása, Az uborkaszezon és a iránt, melyet H S ly E «gytrwtjs h*'fu T ' '""n... f ' BSf.do «*4P 7 ' h?-v rablógyilkosok. Az Az Újság" dal-zene és önképzőkör Tmgnsztns g r A, S u t. Í, T, in cimu budapesti napilapban a köhó 7-én rendez, rendkívül,,..,, nagy az. maga negyszazezer,. - a y terület P vétel- V54.8 elmondhattuk d ' ls0,, ]!, eddig Pozsonyban. vetkező w rémes,, dolgokat olvassuk érdeklődés a közönség körében. Az dra reluf Ó8ef parkirozása és vas- még nem volt. A kassaiaknak és Zem plénm egyéből: veze esne lg i ezo mu atság, ha r. csc>sa lüendő ellátása kétszázezer vélök együtt nekünk újhelyieknek Egy többszörös rablógyilkos elaz < e tír ltja, előrelátható ag koronába kerül. A mauzóleum október ez ugyan kevés vigasz, mert mi fogatása. Kitűnő fogást csinált tegminden izében kitűnően fog sikerülni, höiö-én teljesen készen lesz és akkor Komjáthy bán elsőrangú direktort nap T ő k e te r e b e s e n a osendőr- Azok a pompás szórakozások, melye- át is adják rendeltetésének. A nagy- vesztünk. Hogy mily bizalom és ség. Osizmár Ferenci 34 éves csatí, a ttm iz «i ayujtani tog> ne*n szabású müvet Frick Henrik müncheni elismerés kisérte működését, példa vargó személyében elfogta a felvicsa jie y io l, Hanem az egész építész tervezte és a munkálatot is reá a kassai közgyűlés, mely egy- déki rablóvilág egyik legrettegettebb szomszédos vidékről igen nagy közön- ő v0gzi. A mauzóleum méreieii mái hangulag elhatározta, hogy az eset- alakját, a kinek lelkiismeretét nem keséget fognak kmsalni a borsi, árnyas el5re iá je,zi azf hogy eddigelé 800 ben, ha Komjáthy Pozsonyt meg vesebb%mint négy rablógyilkosság tér erdőbe, nol jo vigasság és fesztelen vaggün psztergemmegyei kockakő nem kapja, pályázat mellőzésével keli. Osizmár legutóbb Migléoz közmulatozás fog tanyát dini, annyi érküzbt(l Rozsnyóra. A krasznahorka vele kötik inog újabb három évre»égben követett el mblógyilkosságot, bizonyos. A mulatság érdekes mii- vrj uradalom igazgatósága félév a kassai Nemzeti Színház bérletét, a hol egy hetvenesztendős öreg aszsoia a kővetkező: 1. Heggel G óra- ta négy iiófehér szőrőzetü lovat Ettől persze most már elestünk s a szunyt fosztott meg életétől s megkor ébresztő : az egyleü zene által, keresett megvétel végett am ely kassai szinügyi bizottság a napokban takarított pénzecskéjétől. Azóta a Délután külön vonat agyártelepi ovak a vár úrnőjét második teme- már kiírja a kassai Nemzeti Szin- csendőri és rendőri hatóságok nagy órakor, a nagyallomasrol téso alkalmából a rozsnyói vasúti házra a pályázatot s megindul a urélylyel nyomozták, mig végre teg- /-d órakor Porsiba, 3. Délelőtt es állomástól a krasznahorkavári in au versengés, hogy ki legyen Komjáthy nap sikerült a veszedelmes gyilkost délután játékok : verseny futás, vor- z0]tíllmjg a küiön e célra készített utóda. Sok pályázó alig akad, mert elfogni s ártalmatlanná tenni. Gsiz senyugras, zsaktutas, zsakbirkózas, tízezer márkába kerülő gyász- az elsőrangú direktorok közül Kro- márt az aratás munkája közben fogta kötélhúzás, kifli eves, fazéktörés, kocsjn viszik, A hófehér paripákat csánvi, Somogyi, Szendrey, Zilahy el a csendőrség a, tőketerebesi hatojástutas, labda dobás stb. stb. 4. a király schönbrunni istállójából vet- m ar szerződést kötött s csupán tárban. A midőn a rablógyilkos a Léggömbök teleresztés, 5. lánc kéz- t)k mtíg A f0 y(', ávi október hó Makó, Janovics és Nádasi azok, csendórséget feléje közelíteni látta, dete d. u. ó órakor, két korondon, 2G-án nagy gyászpompával rétidé- akik esetleg a pályázatban részt revolvert rántott s kétszer a levegőbe a talp ala valót a gyártelepi zenekar, zenáő temetés után a lovakat a vesznek. Ezekre azonban még a lőtt, nyilván azért, hogy üldözőit a kiraly-helmeci cigány zenekar és gr(jf parancsn szerint agyonlövik, kassai színházon kívül Kolozsvár és megrémítse, ezalatt pedig ő futásnak a bereckii cigány zenekar szolgai: A királyi ménesből származó lovak Szeged is várhat. A lapokból úgy eredhessen. A bátor csendőrök, azontatja. b. Este /a J orajtor nagysza- e napokban Krasznahorkára érkeztek, értesülünk, hogy Janovics a kolozs- bán szuronyt szegezve tartottak basu tűzijáték a Bodrog túlsó pártján- a hol azokat a temetés napjáig a vári színház élére van kiszemelve Osizmár felé, mire őszónélkülm eg- Koppentyuk színes csillagokkal, Bril- ügyesbe járásra taniták. Bölonyi intendaturája alatt, mig adta magát. Csizmárt vasraverve a lant toutain. Osillagrózsa. Forgónap, fa ipar testület nyári táncmulat- Makó Lajos Szeged felé igyekszik, sátoraljaújhelyi ügyészség fogházába Röppentyű bolygo, kígyó es békával, 8ágára, mely aug. hó 14-én fog a igy a mi konbinációnk szerintnádassy szállították. Nyomban a vizsgálóbíró horgó cascad, Mozsáragyu, Római, kerth*elyiségében lezajlani, a József, a jelenlegi pécsi színigazgató elé vezették, a ki előtt a migléezi gyertyái egyező, i ourmlhoii, Szel- jövg f0lyaman már szétküldik volna az uktiv elsőrangú igazgatók rablógyilkosságot töredelmesen bemalom, Röppentyű duranással, Bnl- a meghivókat. Derék iparosaink a közül az egyetlen, ki Kassán szóba vallotta. A Felsőmagyarországon a andt álló nap, Bekaraj, Agyulövós, mulatságot éppen jó időben fogják jöhet. múlt évben elkövetett három rabló- Beiigallángok, Vizitüzijátók, hortyo- tartanji mert hiszen olyan régen Kánikulái levél a vidékről. T. gyilkosságot azonban, melyek elkögok, vízi brillant toutain stb. 7 \ isz- nein vojt már Ujhelyben nyári mu- Szerkesztő ur! Méltóztaiik tudni, vetésével szintén Csizmárt vádolják, szautazás este 11 órakor és ójeel iats ig) kogy a kiéheztetett" közön- hogy az úgynevezett régi öregek, erősen tagadja. Valószínű, hogy Csizutan 2 orakor Borsiból Saujhely sg bizonyára nagy számmal fogja ha az időjárásról beszélnek, mindig márnák tettestársai is vannak. A állomásra és a gyártelepi állomásra. feiueresni az ipartestület minden a nagyon hideg, kemény telekről vizsgálat most főképpen odairányul, Jegyeket igen célszerű }?re v»j- éven fényes sikerrel lezáródó mu- emlékeznek meg, a meleg időről hogy a tettestársak is mielőbb kózretam Jegyek elővételi díj nélkül atságát Lelkes rendező gárda ügy- azonban csak a vén asszonyok nya- kerüljenek. kaphatók Lanaesmann Miksaés Ale- buzgóan működik már mostan közre, rán tesznek szóra alig érdemes em- meghatottság-gal olvastuk V,Imos konyvkereakedeaébi-ii. hog* a mulatság szokott sikere ne ütést, mely körül,uénynak oka való- fent! do, T T Személyjegy 2 korona, családjegy 4,ll; adj0n el ez éven se, ami minden szinüleg abban rejlik, hegy a nyár! int " f.. at«elye«knrona* kétséget kizárólag úgy is lesz. vihígteremtésétől fogva napjainkig leírásánál tisztelt laptársunk Dr. Ligeti József, helybeli orvos _ Elvert betörő. Csúf kudarccal sokkal normálisabban folyt le, mint kifelejtette a legérdekesebb rész- 3 hétre fürdőbe ment üdülni. végződő kalandora adta fejét Ju- ellentéte a tói. Most azonban mintha letet: t. i. azt, hogy az egész P iacp o litik a nálu n k és h(ísz János helybeli napszámos. F. a nyár akarná lefoglalni maga szá- történetből egy szó sem igaz, m á s u tt! Sokszor irtunk már róla, \ 28-an éj féli egy óra tájban el- mára a régi öregek" érdeklődését, c ak am ojyan jj m egterm ett hir-, ret i i,... látogatott Ptkula Ede gyári munkás oly impertmens módon viseli magat..., hogy Ujhelyben a rendezett ta- k(.r(fszwéri,akására és«tt8ll az ub. az időjárás, hogy a legbecsületesebb ap. kacsa az egész. A toketerenácsu város elöljárósága jóvol Jakokat feszegetni kezdte, nyilván embertársunk is nagyon nehezen tud besu csendorseg semmit se tud tából olyan piacpolitika virágzik, abból a célból, hogy betörést kisó feleletet adni erre a kérdésre:,,ra- Csizmár úrról és az újhelyi íogmint sehol az országban Setiol reljen meg. A fiatal napszámos bok L gyünk, vagy szabadok?" jz se látta mindezideig szives - se tűrnék azokat az üzelmeket, $* ez mentségéül szolgálhat - nem a testet, lelket gyötrő nagy hőség- vendégéüj A z Ljjsdg rémes rabjó., r, i, lehet gyakorolt a betörés kedvelt ben azon prózai, de igaz dolog jut amelyeknek az újhelyi kofák való- raegter8 bell),nert 0 ya zajt esi- van esaíba, hogy v rabok jó hűvös gyilkosát. Már hiába, ebben a ságos művészei már és sehol nh, hogy a legmélybundásabban" helyen lehetnek. S ne tessék azt gon- keserves uborkaszezonban a demás városban nem hanyagolja el alvó halandót is felköltötte volna dőlni Szerkesztő ur, hogy csak a vá rék tudósitó urak ilyen mürablóa város a közönség legviiálisabb vele. Aminthogy a ház lakói közül ros utcáin olvadó aszfalt és izzó kö- gyilkosokkal akarnak egy kis borérdekét úgy, a hogyan itten a többen csakugyan fel is ébredtek a vezet irigylésre nem méltó lépdelő, zadá, érzést 5nteni a tt i i zajra és kilátogat.ak a betörőhöz, a os taposol szenvednek a rettentő ho.,. J piac, mizériáknál is megszoktuk. kijannyira odavolt", liogy mene- sóg miatt, m e r t- o h é g ő fájdalom húdt halandókba. A múltkor m ár jeleztük, hogy utilni se tudott. A ház lakói elver- -- mi falusi emberek is csak azért Nöeyyleti mulatság. A sátoralja- Kassán reggeli 9 óra előtt a ték a megcsípett betörőt, aztán nem olvadunk el a nagy melegben, újhelyi izr. Nőegylet is kiveszi ez piaci árucikkek a kofákra nézve i o benő gesta átadták a rendőr- mert a sora jóakaratai keze mindig éven a részét a nyári mulatságból, nr nvil j hn7 /á m! Mokt ségnek. vezényel hozzánk olyas valamit, ami amennyiben mint halljuk --au g.. y. Jfl. -,. Szociáldemokrata népgyülés Uj- lehűti forróságunkat. Eugemet pél- hónap utolsó napjaiban táncmulatsá* m egint ram utatnatunk egy szom- 18 yj,en. A sátoraljaújhelyi szociál- dául legutóbb az a hir hütött le egy got rendez. Ezzel záródnék be az szédos nagyobb városra, ahol demokrata pártszervezet vasárnap, kissé, mely szerint az egyik kezes ez évi nyári mulatságok sora, meszigoruan üldözik a piac oivvadá- f, hó 31 én d. u. 4 órakor a Torna társam az elfogadónk szökéséről ér- lyek közül olyik nagyszerűen sike-

4 Co. s, (4) FELSOMAGVARORSZA I H ÍR LAP Szombat, julius 30 rillt. A nőegyleti mulatság iránt az Dunky fivérek cs. és kir udvari hó végón fejezik be, október 1 8. A szerkesztőség üzenetei, intelligencia körében nagy felbuzdu fényképészek minnden második vasai - napjain iratkozhatnak be. A vizsga- Qz Qy>ná Karoaa A tud(58itá8 elkallódott, lás van, ami bizonyára biztosítani nap és hétfőn fognak a Juhasz Jeno latok határideje szeptember l etol aminok okú az. hogy szerkesztőnk címére fogja az utolsó nyári mulatság sí telkén lévő műtermükben levételeket 5-éig terjed. méltóztatott küldeni. Máskor mindennemű _a kerék ' eszközölni. Legközelebb augusztus hiidnnaftti m kir állami felső írást a InP szerkesztősége eiinéro kérünk. A Duaapestl m K r auami Te su Hajna/ Sokszor megénekolt érzelmek Az erdőbényei fürdőigazgatóság hó 0-án és 7-én epito ipariskola igazgatósaga (Buda- Véső és belső tartalom nélkül, azért július hó 31-én Erdübénye Házvezetőnő Papokhoz, vagy pest, VII. kér. Csömöri ut 74. sz.) nem közölhetjük, fürdőben Annabáit rendez, melyre egyébb úri helyekre a házvezetós értesitt a szülőket, hogy az inté- R. Gy-na Budapest. Levelet irtunk, Ujholyből is sokan készülnek. ' minden ágazatában teljesen képzett zetben végzett tanulók 3 évi utólagos Nlmpha alba Helyben. Maga aranyos bakffvakorlat mellflti meneti Kőműves, kőműves kőfaragó Koturugo flsf'h at írja, hogy tárcája gyengéjét néz- zuk 0, _ iekintye 16 óveá korát. Háton A hőség áldozata. Napról-napra özvegy úri nő házvezetőnőül aján!- gyakoriar fokozódik a nagy hőség, amig az kozik; cím a kiadóhivatalban, vagy ács mesterek lehetnek, jelent- tárcáját, közölni fogjuk szívesen egy feltéegyik árnyékos oldalról a másikra N gy nyereség az, ha hirtelen kezhetnek építőmesteri vizsgálaton, tel alatt: ha beküldi születési bizonyittámolyog a hőségtől szédülő ember, fellepő rosszulloteknél egy olyan A végbizonyítvány alapján egyéves ványát is, mert tárcája után Ítélve istencsudája, ha napszurást nem kap. szerv van kéznél, mely hivatva van önkéntesek lehetnek; felvétetnek a "cíölesbnek Aran-vo,i,i«odat évelin<51 IJjhelyben hál' Istennek már egy ki- a bajon segíteni. Ily szer, mely a póstu-es távirdatiszti s a ya»uti tiszti iparos Helyben. Helyesen, jogosan, igazesit lehiillt az idő, csak az eső nem legtöbb különféle esetben biztosan tanfolyamra, végre jogosítva vannak ságosan tette. akar rendesen esni. De legalábbb hat, a Vértes gyógysz. Ferencpálin mindazon hivatalos állásokra, a me- K n. Szerencsére nem ültünk fel neki. olyan hőség nincsen. A vidék egyes kája. lyuk betöltésénél érettségi bizonyítvany kívántatik. A felvctel az I. -p helyein azonban még most se ha- Irtózatosak gyakran a követ gyott alá a hőség. Homonnán pél- kezmények, ha esetleges betegségek dául a legutóbbi hetivásáron a nagy behurcolásának idejekorán elejét hőségtől két asszony és egy férfi nem vesszük, egy oly időben, midőn az utcán összeesett, pedig Homonna s/.inte mieden második ember többé- más városhoz viszonyítva kert ek kevésbé beteg s eltekintve a Dyphmondható. Most elképzelhető a me- teritis, vörhóny, tiphus stb.-től, a legebh éghajlatú alföldön a rettenő betegségek legborzasztóbbika a tüdőtes hőség vész óriási mérveket öltött.*) Ezért Annabál Bankon. F. hó 31-én mindenki saját belátássá szerint előbb vasárnap, Rank-Füreden nagysza- meggyőződést szerezzen a Ragályos básu Alma-bált rendeznek, amely az betegségek elleni önműködő fertőül előjelek után Ítélve, ez éven is fé- telenitő készülék" célszerűségérznyesen fog sikerülni. és aztán el ne mulassza azt úgy a - - Ellőtte a kezét. Zalay Andor saját, mint drága hozzátartozóinak l.-bényei nagybirtokos kis leányának jól felfogott érdekében, lakó és dadája e hó 22-én egyik gyermek- hálószobában, irodában, műhelyben, székben egy kiálló vas-szeget látott raktárban, closet- stb.-ben alkalmazni, meg s hogy ezt eltávolítsa, valahon- Helyiségekben, a hol sok ember nan egy 12-es fegyverbe való töl fordul meg, szintúgy a hol betegek tölt hüvelyt vett kezébe és annak vagy gyermekek vannak, semmikép rézrészével akarta a szöget leverni, sem volna szabad hiányoznia. A ké- A haimadik ütésnél a hüvely persze szülék kicsi és csinos, a o i - elsült és a szerencsétlen dadának ramló szag nem kellemetlen. Hogy jobb kezefejét annyira szótroncsolta, a lakóság minden rétegének hozzáhogy azonnal amputálni kellett, A férhető legyen, mintadarabok öngolyó ezenkívül az arcát is meg költségen 1 korona 4 fillér előperzselte. zetes beküldése ellenében frankó Tűz Tállyán. E cim alatt már szállíttatnak, egy és ugyanazon címre pár hete Írunk a túllyai tüzekről. azonban csak egyszer,' külümben Úgy látszik, hogy Tállyán csak- ara darabonként 1 korona 50 fillér, ugyan gonosz gyújtogató kéz mii- előzetes beküldés mellett vagy utánküdik. E gyanú miatt el is fogtak vétellel. Damascena Áss., Marillavasárnap egy 14 éves cigánvfiut, a völgy 102. ki persze tagad mindent. V asárnap délután 3 órakor ismét egy cigány-.. ház égett le; 27-én a nagy vihar I Á N Ú G Y. közepette megint tűz volt Tállyán, ami még jobtrarr megerősíteni tát-,,... szik, hogy a gyakori tüzek gyújtó-» Zarda polgári iskola mternatussa gátasból erednek. összekapcsolva. Apácák vezetése alatt Megrugta a ló. Istócki György all(5 sátoraljaújhelyi Karolineum" szerencsi kocsis a reabizott lovakat felsőbb nőnevelő és polgári iskolával pityókos, vagy rósz kedvében kegyet egybekapcsolt tanintézetben teljes lenül verte. Így tett tegnap délelőtt ellátásra bolnövendókek is vétetnek is a gróf Szirinay György egyik Az intézet vezetése következőleg jámbor parádés lovával. Minden ok van osztályozva: a) belnövendékek Magyarországon nem volt. Aki te hát a szegedi borvására borát beküldi, GlOtiyOS JCltClGICK HlGllGtt nélkül a jászolhoz kötötte szegény h) kisdedovó c) VI. osztályú elemi az azt minden valószínűség szerint r állatot egy vastag doronggal annyira népiskola d) 4 osztályú polgári iskola, el is fogja adhatni, annál is inkább, f l C T Í C Z S á n d O m á l elverte, hogy annak lábán repedést Az előirt tantárgyakon kívül tanit- mert ilyer.ko.- (szüret előtt) a készletek úgy a kereskedőknél, mint a Sátoraljaújhelyben, és hasán daganatot lehetett látni. tat,k: német és francia nyelv, rajz, A ló megsokalta a méltatlanságot s festés, zongora, cimbalom és tánc ; vendéglősöknél a legcsekélyebbek. egy pillanat alatt mielőtt még a rá továbbá kívánatra végzett növendő- Amellett itt közvetítési költségek m h h b h B H H H Í mórt újabb ütést megkapta volna, kéknél gépvarrás ruhaszabászat. Tani- sem merülnek fel s igy a termelő m % 9 I I úgy rúgta jobb szemen bántalmazóját, tanak tanképességi oklevéllel biró ily alkalommal sokkal jobban jár, V j l # H l l t l Y l I hogy az eszméletlenül esett a falnak, szerzetes tanítónők szent Vincéről mintha borát ügynök utján értéke- A szeme kifolyt s feje összedagadt nevezett irgalmas nővérek. Az inté- sili. M után a jeíentkezési idő július f Istóckinak. Ily állapotban szállították zet célja nemcsak a növendékekeibe hordágyon a gyári kórházba, niejct a tanulmányokban kifejteni, keben ajánljuk mindazoknak a ler- 31,15,, lejár, saját jól felfogott érdé. koronáig kereshetnek Életbenmaradásához kevés a remény, hanem a leánykák szivét vallásosan melőknek, akikiek még van eladó m inden rangú egyének hapedig nagyobb számban lévő család kiképezni, nemesíteni. Az intézeti boruk, hogy a szegedi bo,-vásáron, riaiko nélkül, m el jának reá nagy szüksége volna. helyiségek a nevelés céljainak megki.oi, o... felelő módon vannak berendezve. lapokért tessék a Magyar Szőlős- lékkereset gyan án t okvetlen jelenjenek meg. Bejelentési,. D,,. Bővebbet lenül járt kocsist hoztak f hó 25 án Mt"tan1tólestUI m *'''" ' i! f*íl gazdák i,lté' Országos Egyesületének A. B. 4:9. alatt A flu O n c e n a helybeli kórházba. A Schvaro-féle L t íatt állnak.1 igazgatóságához (Budapest, IX, Ül- «j, M í>rkn,r< tanyán tolt szolga atban az illető- fordlt az j,u($zet a növendékek éleilői-ut 25.) fordulni, mely szívesen e a U ( le s >lfierk U V * kiinsis. Kascsák András Szolgálat- mmésér h iz Btcsek szolgál minden ügyben fülvilágosi S t u t t g a v t, S c h W d b s t v. adója szekerén árpát fuvaroz«u és sé,sek egy" ek. Kik az j,ltézewi tással. egy lejtős dombon szekerével oly bb«el)b felvilágosítást óhajtanak, szerencsét enni járt, hogy lezuhant tordu jttnak a Lrolineum " intéző róla es a lovak Közé esett, úgy hogy tőllök' 3jéhez é itoraljaujhelybcn. súlyosabb sérüléseket szenvedett. J. f A f. hó 28 iki napi piacon Pormán x értesítés. A tiszai ág h it'. Andrásné helybeli lakos észrevette, eytfn8' tíkyházkerület eperjesi Colleliogy valaki a zsebében motoszkál. &lliaí,amik jogakadémuján az 1904 Hátrafordult és mikor látta, hogy l90 - \ novrf» Némítások f évi meglopni akarták, lármát csapott, szeptember 1-tol 12-éig eszközlenmire az előjött rendőr a tolvajt el-, (,>K: ttz előadások pedig szeptember fogta és bekísérte Az elcsipett tolvajt *, 11 v es, kezdetüket. Utólagos Budák Istvánnak hívják és nap- felvételnek szept napjain 8Z{Ím08 dekani-, azután pedig tanári-kari en- Fényképészeti készülékek és vegy-.*?>' SÍO ek eredeti gyári áron kaphatók:. -.,l t tényleges kaj t i, M,., JrmJiu.akad. könyvit.:,0uu 8íol«lla' llk'>t ( ovi ezept. ebe, reskedésében Kassa, főutca 52. Ar- ~~ jegyzék kívánatra ingyen és bér- minisztérium jól ntóse szerin J ö * o»..r-.,. t., i 1902-bon Ma&rvarorszii&rban ourvdxi mentve Részletfizetés nincs kizárva, elbalt tüduvészben. évfolyamra az 1904/905 ik. évre át- Kiadótulajdonos: meneti intézkedés gyanánt szept. 1 5-ig tart, a felvétel után a tanulók. LANDÜ.ÖMAJNIN M IKSA M lrvba. taztoznak viszamenni a gyakorlatba s csak november 1 3-án iratkoznak be véglegesen, a mikor legalább 4 E g y ílzccíí lmtorozott szoba külön bejárattal tr n a k P! ; i! í t F e l v é " t toliara ' Klein Gézáaá. Papsortanulók is kik csak november utca 230. szám. án jelentkeznek, ha 4 havi gyakorlatot tudnak igazolni s a felvételi Kérjen fsak SÜLLÉ és KART léle leihez szükséges: 1., Keresztlevél, vagy születési bizonyítvány 2., lega- * B lább négy középiskolai (gimn. polg. S f l f l vagy reálisk.j osztályról szóló bizo- nyitvány, 3., a szeptemberben való ftgy: jelentkezésnél legalább 2 havi, a november 1 én vah jjeleiifkezésnél KÖZGAZDASÁG. L " Kinek van eladó bora? A szüret W tátik meg, mint más esztendőben kosnak, akinek még tavalyról és régebbi évekből is van borkészlete,., i nem csekély gondot okoz, hogy mi- IGOjODO t l S Z t l t O S Z C ft. tévő legyén régi borává!? Ezen s tekete finom czipök ek a m nden anyag, a dozat né kul túl- ej, 1)b tisztitószer. Különösen Bős- -i" " l( ü,u '" tko.ik a 0»f._ Osoaria-, Ohevreaux és lakk-»magyar bzőlfisgazdak Országos czipök részére. Egyesülete" áltál szeptember hó J elején rendezendő első országos bor- B E C S, X III. vásárban, mely Szegeden tartat ik 1* 1* meg. Minden valószínűség szerint K O C S Í 2 V á r t Ó ŐS C Í m " itt oly nagy számú vevőközönség f f % fog összeseregleni, amilyen még t e s t ű t a n u l ó f e l v é t e t i k

5 60. szám (5) F E L S O M A C. V A R O R S Z A G 1 H I R A P Szombat, julius 30

6 60. szám (6) F E L SOMAGYAR O R SZAG I HÍRLAP Szombat, julius 30 I J «Értesítés. Tisztelettel van szerencséin a n. é. hölgyközünségnek r b. tudomására hozni, hogy varrodámat Sátoraljaújhelyben ÍCazinczy-utcza 508. szám alatt (Guttman féle házban) újonnan megnyitottam. Angol és francia szabású, legújabb divatu ruhákat a hölgyközönség legnagyobb megelégedésére jutányos árakon: pontosan és tisztán készítek el. A n. é. hölgyközönség b. jóindulatába ajánlva maga mát maradtam kiváló tisztelettel ROTTER M_ A női szabó. K A Szabásra és varrásra tanuló leányok felvétetnek. < * 7 " «fiz okszerű szőlőmivelés a legjövedelmezőbb gazdasági ág! B u to r s r y A r jj& I MAJOROS GYULA asztalos mester. jp Első zemplénmegyei gőzerőre berendezett asztalos műhely g Kazinczyutcza. Sátoraljaújhely. Csögöi ut 737. j Tisztelettel van szerencsém a n. é. közönség b. j m tudom ására hozni, hogy gőzerőre berendezett Él bútor gyáram ban 1 P a kor igényeinek teljesen megfelelő bútorokat gyártok. É W R aktáron tartok háló, ebédlő, szalon és úri szoba be- is rendezéseket. Mindennemű asztalos munkát a legrövidebb I p A idő alatt készitek. II Kérem a nagyérdem ű közönség b. pártfogását ÉH áj? kiváló tisztéinél SS É Majoros Gyula l H asztalos m ester. M I Miképen kell a szőlőt telepíteni és mivelni. hogy az bőven_ teremjen, hogyan Kell a mustot és bort kezelni, hogy az minél Q) értékesebb legyen, erre megtanít a jgg Borászati Lapok, a legrégibb és általánosan elterjedt, hetenkint megjelenő ma gyár szőlészeti Minden év végén egy nagy szines mümellékletet kapnak ingyen az összes előfizetők. ; zonkiviil díjmentesen határoz meg annak szerkesztősége minden szőlőbetegséget és ad felvil ágo- sitást a védekezésre és minden egyéb szakkérdésre nézve. m * Kcrfő szőlősgazdáknak nélkülözhet!«olvasmány. Három héten át ingyen mutatványszámot kap minden lg: érdeklődő, aki ez iránt a lap kiadóhivatalához fordul. Előfizetési á ra k: egész évre 10 korona, félévre 5 korona, negyedévre 2 50 korona. A. B o r á sz a ti L a p o k lh.adohivatala Budapest, IX. Üllői-ut 25. I K a t o n a B éla j Él okleveles mérnök É ŽB Sátoraljaújhelyen műszaki és vállalati $] j mérnöki irodát 8 nyitott. g Czipőfénymáz. Irodája a legjobb foglalkozik: fénymáz birtok a világon felmérésekkel, és fény-erem térképezések- világos és fekete m ezipőnek kel, tagosításokkal, minden bőrfajból parczellázásokkal a legszebb és fényt a mérnöki adja és munka a bőrt. kö- tartóssá JM S a teszi. g i rébe Használt tartozó pecsétes mindennemű ezipő. sárga tervezetekkel. vagy barna bőrből Lyosin < (nagy p* I S Elvállalja szerű fénymáz), utak, vasutak, bekenve hidak uj és czipővé épületek teszi. A lapittatojt: tervezéseit Gyári raktár: és Budapest ép i V. t é Lipót s é körút t 24. Ept Iroda: Mosáshoz Kazinczyutcza vegyen ön csak 507. K si. u t (Eaasféle z a p p aépület.) n t Mindenütt kaphatói O O O O O C O O O O O O O O O O O O O O Q O n n n n r i?! fodrász üzlet megnyitás. i ( * Van szerencsém a helybeli és vidéki n. é. kö- 2. y y U zönség l>. tudom ására hozni, hogy Révész Simon ur- «2 : \ 7 tói kiléptem és helyben, B ánóczy K álm án u r hű- ü< i zában a H egedűs Károly-íéle 1 J fodrász és borbély üzletet -f J C átvettem és azt a mai kor igényeinek teljesen meg- <f C *3 felőleg rendeztem át. Sj ) * 5 Főtörekvésem oda irányul, hogy szolid és pon- o, i* C * tos kiszolgálásom altul a n. é. közönség b. pártfo- g : 4 1 g gását kiérdemeljem. 1 t J Maradtam a n. é, közönség b. pártfogását kérve jjf a1 A kiváló tisztelettel 1( G áspár Ferenc borbély és fodrász. y c3 A3G/\3CCA3eA9GAa o y Hirdetmény. Értesítjük a t. ez. közönséget, hogy Sátoraljaújhelyben és nagyobb vidéki városokban levő h á z a k ra, továbbá földbirtokokra évig terjedő Zörlesztéses kölcsönöket eszközlünk. Az ide vonatkozó közelebbi felvilágosítások hivatalos helyiségünkben m egszerezhetők. Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely, Sátoraljaújhelyi Polgári Takarékpénztár és J(itelegylet.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire KOCSÁR MIKLÓS Dalok magyar költk verseire Énekhangra és zongorára 2. Gyurkovics Tibor versei ÖLELJ MEG ENGEM, ISTEN 1. Fönn 2. Antifóna 3. Figura 4. Istenem LÁTJÁTOK FELEIM KÉRÉS EGYHELYBEN POR-DAL Kontrapunkt

Részletesebben

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról Bányák Mi még úgy kö szön tünk az is ko lá ban, hogy: Jó sze ren csét! Most, 40 év vel az utol só bá nya be zá rá sa után, már szin te nyo ma sem ma radt an nak, hogy Pilisszentiván bá nyász fa lu volt

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

34. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 28., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1495, Ft. Oldal

34. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 28., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1495, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 28., kedd 34. szám Ára: 1495, Ft TARTALOMJEGYZÉK 68/2006. (III. 28.) Korm. r. A Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács ról... 2906 69/2006.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 715 Ft JANUÁR 17.

III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 715 Ft JANUÁR 17. III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 715 Ft 2011. JANUÁR 17. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ fi

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

37. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, április 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 575, Ft. Oldal

37. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, április 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 575, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. április 4., kedd 37. szám Ára: 575, Ft TARTALOMJEGYZÉK 77/2006. (IV. 4.) Korm. r. Az Út ra va ló Ösz tön díj prog ram ról szóló 152/2005. (VIII. 2.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 15., hétfõ 169. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CI. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vé nyek mó do

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Gábeli Ádám és felesége, Gábeli Teréz gyerekeikkel az 1900-as években

Gábeli Ádám és felesége, Gábeli Teréz gyerekeikkel az 1900-as években A falu lakói A fa lu ban az 1800-as évek vé gé ig szin te csak a né met nem - ze ti sé gû õs la ko sok éltek. Az 1890-es évek vé gé tõl azon ban a bánya nyi tás ha tá sá ra na gyon sok bá nyász ér ke zett,

Részletesebben

A Kormány rendeletei

A Kormány rendeletei 2007/39. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2547 A Kormány rendeletei A Kormány 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 III. Tár sa dal mi szem pon tok: 1. Az épí tett 3-x szo bás la ká sok ará nya az idõ szak végi la kás ál lo mány ból, % 2. A személygépkocsik kor szerint

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 16., kedd 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CIV. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szóló 1949. évi XX. tör - vény mó do sí tá

Részletesebben

93. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 6., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal

93. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 6., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 6., szerda 93. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXIX. tv. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény mó do sí tá sá ról 4904 64/2005.

Részletesebben

1. Bevezetés. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus. œ œ. A-nyám? œ œ œ Œ Ó. Te al - kot - tál en-gem, vagyté-ged. œ Ó. meg-osz-szam?

1. Bevezetés. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus. œ œ. A-nyám? œ œ œ Œ Ó. Te al - kot - tál en-gem, vagyté-ged. œ Ó. meg-osz-szam? eat 1 evezetés b 4 Œ Œ Œ Œ Œ Œ U-r, ki vagy? U-r, ki vagy? 5 b 8 b Heavy 11 is b Szi-go-rú -tyám len-nél, vagy sze-re-tő Œ ség meg-szü-le-tett? gm -nyám? 7 Te len-nél # # -vagy a Tör-vény, mely u-ral-ko-dik

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 5., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 5., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 5., csütörtök 122. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2006. (X. 5.) Korm. r. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917

25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917 25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917 Az AL LE GO Kft. (Cg.: [01 09 695300]; szék hely: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.; le ve le zé si cím: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.), mint

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for - ma ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít

Részletesebben

84. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

84. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIII. tv. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXIII. tör vény mó do - sí tá sá ról...

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft 2011. JÚLIUS 15. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLYOK A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de le te az egyes sa já tos köz ok ta tá si fel ada

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

21. szám. Budapest, má jus 14., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal

21. szám. Budapest, má jus 14., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal Budapest, 2008. má jus 14., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2057/2008. (V. 14.) Kor m. h. A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

150. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal

150. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 15., kedd 150. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: CXIX. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vények mó do

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelete 24924 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/99. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelete a szõlõtermelési potenciálról A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

121. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

121. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 19., kedd 121. szám TARTALOMJEGYZÉK 204/2008. (VIII. 19.) Korm. r. Az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kor má nya

Részletesebben

2004. évi LXXXIV. törvény

2004. évi LXXXIV. törvény 11330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/132. szám hasz nált fel, ide ért ve a bel sõ mi nõ ség el len õr zés hez szük - sé ges vizs gá la tok cél já ra tör té nõ a ha tá lyos jog sza bá - lyok nak, va la

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, július 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, július 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 3., péntek 92. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi LXIV. tör vény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról...

Részletesebben

156. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 18., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1197, Ft. Oldal

156. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 18., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1197, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 18., hétfõ 156. Ára: 1197, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXV. tv. Egyes, az egész ség ügyet érin tõ tör vényeknek az egész ség ügyi reformmal

Részletesebben

XV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM ÁRA: 1771 Ft má jus T A R T A L O M. Szám Tárgy Ol dal

XV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM ÁRA: 1771 Ft má jus T A R T A L O M. Szám Tárgy Ol dal XV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM ÁRA: 1771 Ft 2006. má jus T A R T A L O M Szám Tárgy Ol dal 14/2006. (V. 15.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 41/2005. (XII. 1.) OVB ha tá ro za tá nak hely

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 598 Ft febru ár 1. TARTALOM. II. rész

XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 598 Ft febru ár 1. TARTALOM. II. rész XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 598 Ft 2006. febru ár 1. TARTALOM II. rész 2005: CXXXII. tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

204. szám I/1. kö tet*

204. szám I/1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 29., szerda 204. szám I/1. kö tet* I/1 2. kö tet ára: 5635, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 382/2004. (XII. 29.) Korm. r. Az ál lam ház tar

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1794, Ft. Oldal

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1794, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 13., kedd 122. szám Ára: 1794, Ft TARTALOMJEGYZÉK 183/2005. (IX. 13.) Korm. r. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési

Részletesebben