TR CONSULT RALLYE SPRINT BAJNOKSÁG 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TR CONSULT RALLYE SPRINT BAJNOKSÁG 2011"

Átírás

1

2 TR CONSULT RALLYE SPRINT BAJNOKSÁG 2011 RSB

3 TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokság ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. A Balatonyi Racing Team és a Marco Racing Team Kft. (a továbbiakban BRT-MRT), évre TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokság 2011 névvel versenysorozatot ír ki, amelynek feltételeit a 2011-es évre az alábbi alapkiírás tartalmazza. A versenysorozat rendezıje a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség szabályai alapján alkalmankénti regisztrációjával vagy sorozat regisztrációjával a Balatonyi Racing Team és a Marco Racing Team Kft.. A versenysorozat egyes futamait, a sorozat rendezıi az FIA Nemzetközi Sportszabályzat és függelékei, az MNASZ Rallye Versenyek Szabályai, a TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokság 2011 alapkiírása, valamint a késıbb kiadásra kerülı versenykiírások és végrehajtási utasítások elıírásai szerint bonyolítják A BRT-MRT szabályai szerint a bajnokságba számító bajnoki versenyt megrendezni és lebonyolítani, valamint ezeken részt venni csak a BRT-MRT által elkészített, jelen szabályok elıírásai szerint lehet Jelen szabályok betartását a BRT-MRT a versenyek (versenykiírások) engedélyezése (jóváhagyása) során ellenırzi. A jelen szabálytól eltérést, évközi szabálymódosítást csak a BRT-MRT engedélyezhet. Technikai kérdésekben a BRT-MRT által a évben jóváhagyott (kiadott) Technikai Szabályok és kiegészítéseik - érvényesek Bajnoki versenyt a BRT-MRT szabályai szerint csak azok rendezhetnek, akik a évre a BRT-MRT által ellenjegyzett, érvényes rendezıi megállapodással rendelkeznek. A bajnoki futam(ok) rendezıi kötelesek a sportrendezvények lebonyolítására és biztonságára vonatkozó sporttörvényben meghatározott törvényi és rendeleti elıírásokat betartani. A sorozat egyes versenyein az adott futam rendezıje a felelıs. Bajnoki versenyt csak a BRT-MRT írásban is rögzített jóváhagyásával rendezıi megállapodással - lehet megrendezni. A jóváhagyott versenykiírás csak a jóváhagyó ismételt írásbeli hozzájárulásával változtatható meg. A verseny idıtartama alatt változtatásokat csak a BRT-MRT által delegált Felügyelı Testület engedélyezhet A BRT-MRT által kiírt bajnokságok, kupák valamennyi eseményén - és ezen események keretében zajló bármely betétprogramokon - a nyilvános bemutatásra, illetve kereskedelmi értékesítésre szolgáló mozgófilm, videó és televíziós felvételek készítésének, valamint ezeken a rendezvényeken készített sportfotók közzétételének és értékesítésének joga, egyedül és kizárólag a BRT-MRT-t illeti. Ezeken az eseményeken, - és ezen események keretében zajló betétprogramokon nyilvános bemutatásra, illetve kereskedelmi értékesítésre szolgáló mozgófilm, videó és televíziós felvételek, valamint sportfotók készítésére engedélyt csak a BRT-MRT, vagy az általa megjelölt és felhatalmazott szervezet adhat ki. A TV és média jogok szabályozására vonatkozó elıírásokat valamennyi rendezı és nevezı köteles betartani A rendezıkre vonatkozó elıírásokat megszegı rendezıket, a BRT-MRT a évre vonatkozó Rendezıi megállapodásban foglaltak szerinti, pénzbüntetéssel sújthatja, melyet a büntetéssel sújtott rendezı a rendezvényét követı 5 napon belül köteles megfizetni A Bajnokság valamennyi versenyére a BRT-MRT Pályabelépık érvényesek. RSB

4 2. RÉSZTVEVİK Egyéni nevezési joga van: Vezetıként: a Bajnokság valamennyi versenyére azon személynek, aki 18. életévét betöltötte, és érvényes, minimum B kategóriás vezetıi engedéllyel rendelkezik, valamint nincs ellene hatályban a sorozattól történı eltiltás, ill. a szervezıkkel nem áll jogvitában, perben. Navigátorként: a Bajnokság valamennyi versenyére azon a személynek, aki 18. életévét betöltötte, és nincs ellene hatályban a sorozattól történı eltiltás, ill. a szervezıkkel nem áll jogvitában, perben. A TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokság 2011 bajnoki futamain, a TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokságban kiírt kategóriákba (I.; II.; III.; IV.; V.; VI.; N1.; A-1,6.) nevezhetnek és értékelhetıek azok a versenyzık, akik 2011 évben nem váltottak az MNASZ által kibocsátott: ORB (a kiadható összes RA vezetıi licence a Historic Licencek kivételével) rallye licencet, és a Technikai Szabályzatnak megfelelı autóval rendelkeznek. A TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokság 2011 bajnoki futamain Licence-s kategóriába nevezhetnek azok a versenyzık, akik 2011 évben váltottak az MNASZ által kibocsátott: ORB (a kiadható összes RA vezetıi licence - a Historic Licencek kivételével) rallye licencet, és a Technikai Szabályzatnak megfelelı autóval rendelkeznek. 3. VERSENYJÁRMŐVEK 3.1. ÁLTALÁNOS TECHNIKAI ELİÍRÁSOK A versenyautóknak meg kell felelniük a évi Technikai Szabályoknak, valamint a BRT-MRT Technikai Bizottsága által kiállított érvényes gépkönyvvel kell rendelkezniük. Amennyiben a versenyautó érvényes MNASZ, és / vagy RTE gépkönyvvel rendelkezik, úgy az szintén elfogadott, azzal a bajnokság versenyeire nevezhetı a gépjármő. A gépkönyv megszerzése érdekében a versenyzıknek a verseny-kész állapotban lévı versenyautójukkal a BRT-MRT Technikai Bizottsága által megadott idıpontokban, illetve a bajnokság versenyein, az átvételeket megelızı, a versenykiírásokban megadott idıben, gépkönyvezésen kell megjelenniük. Technikai Bizottság a bajnokság versenyein a gépátvétel elıtt gépkönyvezési lehetıséget biztosít. A gépkönyvezés díja: 5.000,-Ft 3.2. KATEGÓRÁK A TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokságban a következı kategóriákban lehet nevezni: A Rallye Sprint Bajnokság 2011 sorozatában a VI. kategória értékelése az alábbiak szerint alakul: Amennyiben az adott versenyre minimum 3db 4WD és minimum 3db 2WD versenyautóval történik nevezés, a kategória értékelése két részre bomlik: VI. 4WD a 4WD, és VI. 2WD a 2WD, és bajnoki pontokat is e szerint kapnak. Minden egyéb esetben a VI. kategóriába nevezı autók és versenyzıik függetlenül attól, hogy 4WD vagy 2WD autóval nevezetek egy, közös értékelésben szerepelnek, s kapnak bajnoki pontokat. A feltöltıs motorral szerelt autók (turbó, kompresszor) alaptérfogatát 1,7-es viszonyszámmal szorozzuk, s az így kapott hengerőrtartalom érték alapján kerül besorolásra a megfelelı kategóriába. RSB

5 4. A BAJNOKSÁG VERSENYEI A Bajnokság versenyeit a BRT-MRT hivatalos versenynaptára tartalmazza. A naptár kiadását követı idıpont módosítás jogát a szervezık fenntartják. 5. VERSENYPÁLYÁK Versenyt rendezni bármilyen úton, útfelületen (pl. földút, magánút, mellékút, összekötıút, autóút, autópálya, stb.) teljes forgalomkorlátozással történı útlezárással kialakított pályán lehet. Az út lezárásának hatálya ki kell, hogy terjedjen a szervizparkra, a szervizparkot a pályával összekötı útszakaszra is. A versenypálya hossza nem haladhatja meg a 15km-t. Versenyenként maximum két szakaszt lehet kijelölni, vagy egy szakasz kijelölése esetén a lebonyolítás menetiránya változtatható. A kijelölt szakasz(ok)nak rendelkezniük kell az adott évre érvényes BRT-MRT által jóváhagyott, és az MNASZ Rallye Sport Bizottságának megküldött biztonsági tervvel. Lassítók: 1, 2, 3 soros módon épített lassítók alkalmazhatóak (egymásra rögzített autógumi, szalma bála, stb.). Több soros lassító esetén, a sorok közötti távolság max. 15m. A biztonsági elıírások, a részletes biztonsági terv, a pályák egyéni specifikussága miatt, minden esetben a helyszíni pályabejáráson kerülnek megállapításra. A lassítók rombolása (a lassítót alkotó bármely gumielem, vagy egyéb mesterséges akadály hely változtatása a versenyautó által) csak a szándékosság megállapítása esetén von maga után büntetést. A kiszabott büntetés minden alkalommal 10 másodperctıl kizárásig terjedhet. A lassító rombolást minden esetben sport-, és ténybírói jegyzıkönyvek alapján minısít a Felügyelı Testület. Döntésük ellen fellebbezésnek helye nincs. 6. A VERSENYEK ÁLTALÁNOS RENDEZÉSI FELTÉTELEI 6.1. A VERSENYEK KIÍRÁSA A bajnokságban versenyt kizárólag a BRT-MRT Rendezıi megállapodásával rendelkezı jogi személy képviseletére jogosult személy rendezhet. A bajnokság egyes versenyeire vonatkozó, a jelen kiírás mellékletét képezı "Speciális Információk" címő nyomtatványt, amely az egyes versenyek versenykiírását képezi (továbbiakban versenykiírás), az adott verseny rendezıjének (BRT-MRT által jóváhagyott Rendezıi Megállapodással rendelkezı jogi személy képviseletére jogosult személy) kell elkészíteni és 4 példányban a verseny elıtt 45 nappal az BRT-MRT részére jóváhagyásra megküldeni. A BRT-MRT által jóváhagyott versenykiírást a rendezı köteles a verseny elıtt legkésıbb 14 nappal a BRT-MRT által biztosított versenyzıi címlistán szereplı nevezıknek postai úton megküldeni. A közzétett versenykiírásban idıközben szükségessé vált változtatásokat az 1.4. pontban leírt hozzájárulás illetve jóváhagyás mellett, a Rendezınek sorszámozott és dátumozott végrehajtási utasítás formájában kell a nevezık tudomására hozni. A végrehajtási utasítások a kiírás szerves részét képezik. Valamennyi végrehajtási utasítást a verseny hivatalos hirdetıtábláján ki kell függeszteni, valamint szükség esetén a versenyzıkkel közvetlenül is közölni, amelynek átvételét a versenyzık aláírásukkal igazolják. A rendezı ajánlást tehet a sorozat szervezıi felé nevezés visszautasítására, de csak a szervezık írásos engedélyével foganatosíthatja. A sorozat szervezıi a súlyos szabálytalanságot elkövetı versenyzıt sújthatja eltiltással is, s ez esetben az eltiltással büntetett versenyzı nevét, adatait közli a rendezıvel, s így az eltiltást a rendezı a nevezés visszautasításával köteles érvényesíteni A VERSENYEK HIVATALOS TISZTSÉGVISELİI Felügyelı Testület vezetıje: Balatonyi Árpád vagy Büki Ernı vagy Markó Tibor Felügyelı Testület tagjai: Technikai Felügyelı: Balatonyi Árpád, Büki Ernı, Kirsching János, Lovay Miklós, Markó Tibor, Markó Zoltán és a mindenkori vezetı bíró BRT-MRT delegáltja RSB

6 Versenyigazgató: idımérés és értékelés vezetıje: gépátvétel vezetıje: MNASZ vizsgázott vezetıbíró BRT-MRT-vel egyeztetett személy mindenkori versenykiírás szerint A verseny hivatalos tisztségviselıit a versenykiírásban név szerint meg kell nevezni. A TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokság versenyein csak a BRT-MRT által jóváhagyott technikai gyorsbeavatkozó jármő és annak személyzete láthatják el a mőszaki mentési feladatokat, javasolt megfelelı képesítéssel rendelkezı, hivatalos Rescue csapat alkalmazása NEVEZÉS Egyéni nevezés Egy versenyzı az adott versenyre, egy kategóriában, csak egy versenyautóval nevezhetı illetve vehet részt és egy versenyautóval, csak egy versenyzı állhat rajthoz (kivétel, az adott futamra, ezen szabály alól felmentést adó versenykiírás). A nevezési díjat a nevezési zárlatig a verseny rendezıjének kell befizetni. Elınevezési határidı: a verseny kezdetét megelızı 7. naptári nap 24. órája. Az ezután postára adott nevezések elfogadásáról, pótdíjazásáról vagy elutasításáról a rendezı - az érvényes díjtábla iránymutatásai szerint - szabadon dönt. A nevezés a kiírás mellékletét képezı egységes, szabályosan (és olvashatóan) kitöltött nevezési lapon történik, amelyhez mellékelni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát is. Figyelem: az elınevezés csak a szabályosan kitöltött nevezési lap, és a nevezési díj egyidejő befizetését igazoló csekk, rendezınek megadott idıben történı postázásával válik érvényessé. A rózsaszín csekk hátoldalán található Megjegyzés rovat kitöltése kötelezı! Itt a nevezı versenyzık nevét, és a kategóriát kell feltüntetni. Ennek hiányában a rendezınek jogában áll maximum 2.000,-Ft pótdíj kiszabása. Nevezés, nevezési zárlat, nevezési díj visszatérítés A versenyenkénti nevezési díj maximuma évben: ,- Ft. Minden valótlan adatot tartalmazó nevezés érvénytelen. A hiányos, értelmetlen, a nevezési zárlat után elküldött nevezéseket a rendezı saját hatáskörében visszautasíthatja, vagy a nevezıt a nevezési díj kétszereséig terjedı pénzbüntetéssel sújthatja. Az ezen okokból visszautasított nevezések esetében a nevezési díj nem kerül visszatérítésre. A bajnokság valamennyi versenyén az egyéni nevezési zárlatnak legalább 5 nappal a rendezvény idıpontja elıtt kell lennie. A bajnokság valamennyi versenyére a vonatkozó szabályok szerint megadott egységes elvek alapján szerkesztett nevezési lapot kell alkalmazni. Elınevezés esetén a nevezı/versenyzı köteles a szabályosan, olvashatóan kitöltött nevezési lapot a rendezı részére a elınevezési zárlatig postai úton megküldeni a versenykiírásban megadott címre. A versenyzıpáros a nevezési lap aláírásával tudomásul veszi, hogy a versenyen saját felelısségére vesz részt, a rendezıvel és munkatársaival szemben semmilyen anyagi, jogi követeléssel, kártérítéssel nem élhet. Amennyiben a verseny a nevezık hibáján kívüli okokból elmarad, a rendezı köteles a nevezési díjak 80%-át 15 napon belül a nevezıknek visszafizetni. A nevezést illetıen minden vitás esetet a nevezı és a rendezı között elsı fokon a BRT-MRT dönt el. Amennyiben egy versenyzıpáros, akinek a nevezését a rendezı elfogadta, de nem tud a versenyen részt venni, köteles a versenyt megelızı 2. nap 24:00 óráig a rendezıt errıl - okának közlésével írásban ( ) értesíteni. Ebben az esetben a rendezı a nevezési díj 75%-át köteles visszatéríteni a nevezınek. A fenti határidın túli nevezés lemondás esetén a nevezési díj nem kerül visszatérítésre. A TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokság 2011 sorozatában az a verseny minısül értékelhetınek, melyen a versenykiírásban kiírt versenytáv gyorsasági szakaszok összes kilométerének értéke min. 50%-án, a versenyben lévı versenyzıpárosok mindegyike mért, vagy megállapított idıeredménnyel rendelkezik. A benevezett versenyautók ugyanazon kategórián belül a gépátvétel végéig, a nevezési lapon feltüntetett versenyautóhoz képest módosíthatók, de a gépátvételi lapon már a bemutatásra kerülı jármő adatainak kell szerepelnie. RSB

7 Csapatnevezés A TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokság évi sorozatában csapatverseny nem kerül kiírásra HIVATALOS JELZÉSEK, REKLÁMOK A VERSENYAUTÓKON Rajtszámok Valamennyi versenyzı köteles a zártkarosszériás versenyautó mindkét oldali elsı ajtaján a rajtszámok és rajtszám reklámok elhelyezésére 50 x 50 cm-es fehér felületet biztosítani. A rajtszámok számára elıírt fehér felületen csak és kizárólag a rajtszám, és a rendezı által elıírt kötelezı reklám tüntethetı fel. Bajnokság valamennyi versenyén a BRT-MRT által elıírt - reklámmal ellátott rajtszámok viselése kötelezı, a rajtszám reklám a rajtszám elválaszthatatlan része. A rajtszám reklám kizárólag az elıírt fehér felületen, közvetlenül a rajtszám felett, és / vagy alatt helyezhetı el. A reklámfelirat nem váltható meg és nem távolítható el, a reklám eltávolítása a rajtengedély megvonását illetve kizárást von maga után. Amennyiben egy versenyautó a rendezı (illetve a BRT-MRT) által hivatalosan kiadott rajtszám mellett 10 centiméteres távolságon belül más reklámot is visel, úgy Ft-ig terjedı pénzbüntetéssel büntethetı. A büntetés meg nem fizetése esetén a büntetés kizárásig terjedhet. A rajtszámokat minden versenyen a rendezı biztosítja, és az adminisztratív átvételt követıen elkészített rajtlista alapján, az 1. gyorsasági szakasz rajt ideje elıtt a kerül kiosztásra a versenyzık részére. Reklámok A sorozat szervezıi által elıírt reklámok megjelenítése a TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokság 2011 versenyein induló versenyautókon kötelezı, max. 0,6m2 összfelületen. Az egyes versenyek rendezıi 6 darab reklám viselését írhatják elı, amelyek egyenkénti mérete elıírt helyüktıl függıen a 20x30; ill. 50x10 centimétert nem haladhatja meg. A szervezıi és a rendezıi reklámok helyét a sorozatban induló versenyzık kötelesek szabadon hagyni a versenyautókon az alábbiak szerint: - Rajtszám felett és alatt az autó mindkét elsı ajtaján (50x50 fehér felület) tetejéhez és aljához igazítva A és B egyenként 50X10cm mérettel - Bal elsı sárvédı a sárvédı függıleges felületén, oldalnézetbıl jól látható módon 30X20 cm-es felület C - Bal hátsó sárvédı a sárvédı függıleges felületén, oldalnézetbıl jól látható módon 30X20 cm-es felület E - Jobb elsı sárvédı a sárvédı függıleges felületén, oldalnézetbıl jól látható módon 30X20 cm-es felület D - Jobb hátsó sárvédı a sárvédı függıleges felületén, oldalnézetbıl jól látható módon 30X20 cm-es felület F - Elsı szélvédı felsı részén 15cm csík teljes felülete G - Hátsó szélvédın maximum 20x30 cm-es felület A reklámok viselése semmilyen formában nem váltható meg. RSB

8 RSB

9 Nevek feltüntetése A 2011-es versenyévadban a versenyautókon az alábbiak szerint kötelezı feltüntetni a versenyzık neveit: A neveknek a versenyautó mindkét oldalán, a hátsó oldalsó ablakon, egymás alatt kell szerepelniük A nevek sorrendje a vezetı oldalon: felül a vezetı, alul a navigátor, a navigátor oldalán: felül a navigátor, alul a vezetı A nevek feltüntetésének formája: pl. KOVÁCS J. TAKÁCS K. A felirat betőtípusa: ARIAL BOLD; a betők magassága: 6 cm; a betők színe: fehér A feltüntetett neveknek a versenyzık jogosítványban (ennek hiánya esetén, a személyigazolványon) bejegyzésre került névvel egyezniük kell. Egyéb reklámok, feliratok A TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokság 2011-es versenyévadában a sorozat versenyeire nevezett versenyautókon TILTOTT mindennemő politikai, szélsıséges és trágár, faji, szexuális és vallási témájú felirat, ábra, jelkép feltüntetése (pl. nagy Magyarország, árpád-sáv, önkényuralmi jelképek stb.). Amennyiben az adott verseny technikai átvételén bemutatott versenyautón a fentiek valamelyike megtalálható, az adott futam rendezıje és / vagy a technikai átvétel vezetıje felszólítja az érintett versenyzıt azok eltávolítására. Ha a versenyzı a tisztségviselı felszólításának nem tesz eleget, úgy az adott futamon rajtengedélyt nem kap. Ilyen esetben a versenyzı által befizetett nevezési díj nem kerül visszatérítésre ÁTVÉTELEK Adminisztratív átvétel A Bajnokság minden versenyén a versenyzıknek és versenyautójuknak - az adott versenykiírásban meghatározott idıben és helyen - meg kell jelenniük az adminisztratív és technikai gépátvételen. A helyszín megválasztása a rendezı joga, de rendjét és idıtartamát a Technikai Bizottság vezetıjével egyeztetnie kell. Az adminisztrációs ellenırzés, minden versenyen, az adminisztratív átvételen történik, melyen a versenyzık kötelesek személyesen megjelenni. Bemutatandó dokumentumok az adminisztratív átvételen: - 1. sz. versenyzı érvényes jogosítványa - Elınevezés esetén, nevezési díj befizetését igazoló postai feladószelvény, vagy annak másolata - A versenyautó érvényes gépkönyve A versenyzık az adminisztratív átvétel során kapják meg a gépátvételi lapokat és a reklámokat, amelyeket az autójukra még a technikai gépátvétel elıtt fel kell ragasztaniuk. A versenyzıknek a gépátvételi lapot a technikai felügyelıknél le kell adniuk, ellenkezı esetben a versenyzıpáros nem kerül fel a rajtlistára, s így az adott versenyen nem tud elrajtolni. Technikai átvétel Minden esetben csak és kizárólag az adminisztratív átvétel teljesítését követıen lehet a technikai átvételen megjelenni. Azáltal, hogy egy autót gépátvételre visznek, a nevezı és a versenyzı együttesen kijelenti, az autója megfelel valamennyi követelménynek. Minden egyes versenyen a versenykiírásban szereplı, kategóriákra bontott idıterv szerint kötelesek megjelenni a versenyzık a technikai átvételen. Az elıírt idıponttól történı késést, a rendezı minden esetben pénzbírsággal bünteti, mely bírság a helyszínen, az átvételkor fizetendı rajtengedély megvonás függvényében. Bemutatandó dokumentumok, felszerelések a technikai átvételen: - Nevezési lap (gépátvételi lap) - A versenyautó érvényes gépkönyve - Versenyzık ruházata: 2db egyrészes, zárt overál - Versenyzık bukósisakjai: 2db E jellel ellátott bukósisak - Érvényesített technikai szabályok által elıírt mérető tőzoltó-készülék - Áramtalanítókapcsoló használat közben Az esetlegesen megrendezésre kerülı edzés-, és verseny-futamokon, csak azok a versenyzıpárosok vehetnek részt, akik autójukkal teljesítették a technikai átvételt, s ott megfeleltek, s ezt a tényt a gépátvételi lapon a gépátvétel vezetıje aláírásával igazolta. RSB

10 Minden versenyzı kizárás terhe mellett köteles az adminisztratív és technikai gépátvétel megkezdése elıtt a technikai gépátvétel vezetıjének minden olyan fontosabb technikai változtatást jelenteni, amely a jármővének a gépkönyvezési állapotától eltér. A versenyigazgató és/vagy az BRT-MRT delegált tisztségviselıi a gépátvétel vagy a verseny során bármikor kérheti a versenyzık alkoholszondás ellenırzését, drogtesztjét. A versenyre nevezett versenyzık a nevezésükkel elfogadják, hogy az esetleges tesztnek, ellenırzésnek önként vetik alá magukat. Amennyiben a tesztet, ellenırzést megtagadják, úgy az azonnali kizárást von maga után. Pozitív eredmények esetén a versenyzı sem az edzéseken, sem a versenyen nem vehet részt. Az ellenırzés megtagadása, vagy pozitív eredménye esetén a versenyzı a verseny egészébıl kizárásra kerül, nevezési díját a Rendezı nem téríti vissza. Továbbá a versenyigazgató és/vagy a BRT-MRT delegált tisztségviselıi kérhetik bármely versenyzıpáros versenyorvosi alkalmassági vizsgálatát. Versenyorvosi vizsgálat esetén a versenyorvos ajánlást tesz a versenyigazgató felé a versenyzı alkalmasságáról, mely alapján a versenyigazgató saját belátása szerint hozza meg döntését. A versenyigazgató döntése értelmében a versenyzı a verseny egészébıl kizárásra kerülhet, nevezési díját a Rendezı nem téríti vissza. A gépátvételt, a közbensı és a végsı fokozott ellenırzéseket a szabályszerően kijelölt tisztségviselık végzik. Mindennemő csalárd eljárás kizárással jár. A kizárás vonatkozhat a versenyzıre és mindazokra, akik a csalásban részt vettek, vagy ahhoz segítséget nyújtottak. A BRT-MRT az elkövetıkre további büntetéseket is kiszabhat, illetve kezdeményezheti fegyelmi eljárás lefolytatását. A versenyautónak a verseny végéig (utolsó stop állomásig) meg kell ıriznie a gépátvételen elfogadott felszereltségét. Azaz nem távolítható el pl.: a sárvédı, lámpa, egyéb karosszéria elemek, tartozékok BETÉTPROGRAMOK A Bajnokság versenyein a BRT-MRT elızetes engedélyével hazai és nemzetközi betétversenyek is szervezhetık. Ennek tényét és szabályait a rendezı a versenykiírásban köteles közzétenni. 7. A BAJNOKSÁG VERSENYEINEK LEBONYOLÍTÁSA A rendezı a versenykiírásban és annak szerves részét képezı valamennyi dokumentumban közöltek maradéktalan betartásával köteles biztosítani a sportbírók számára a verseny lebonyolításának feltételeit, különös tekintettel az idıtervben foglaltak betartására. A sorozat jellegébıl adódóan (helyszíni nevezés lehetısége) a versenykiírásban megadott idıpontok tájékoztató jellegőek VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA A versenyeken az idımérést 1/100 másodperc pontossággal kell végezni. A méréshez legalább két egymástól független mérési rendszert kell alkalmazni, amelybıl legalább az egyik fotocella által kibocsátott jel alapján mőködik. Az idımérést a sorozat szervezıje által kijelölt csapat végzi. Az idımérés ellen óvásnak helye nincs. A versenyek a versenykiírás szerinti számban megrendezett gyorsasági szakaszból állnak. A rajt elõírt sorrendje A TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokság 2011 versenyein minden esetben az átvételeket követıen, de még az elsı gyorsasági szakasz megkezdése elıtt kerül kialakításra a rajtlista (rajtsorrend), és ebben az idıintervallumban kerülnek kiosztásra a rajtszámok a nevezett, és rajthoz engedélyezett versenyzıpárosok részére. A sorrend kialakításakor alapvetı szempont a bajnokság aktuális állása (az elsı 10 helyezett), a további sorrendet, pedig a kategóriák csökkenı sorrendjén belül, az adott kategóriában érvényes pontverseny állása határozza meg. Az év elsı versenyén az elızı versenyszezon végeredményét köteles figyelembe venni a rendezı. Abszolút elsı 10 versenyzıpáros; VI. 4WD kategória; VI. 2WD kategória; V. kategória; IV. kategória; A-1,6 kategória; III. kategória; N1 kategória; II. kategória; I. kategória; Licence kategória. A rajtszámok emelkedı sorrendben kerülnek kiadásra. RSB

11 A rajteljárás A rajtoltatás rajtgéppel, vagy kézzel (rajtoltató bíró) történik: A rajtjeltıl számított 30 másodpercen belül a versenyzıknek el kell hagynia a rajt állomást. Amennyiben technikai okokból a versenyzı nem tud elrajtolni, kézi erıvel kitolhatja a versenyautót, a feloldó tábla mögötti területre, az út szélére. Ha a vélt hibát sikerült kijavítani, folytathatja a versenyt, de csak akkor hajthat a pályára, ha az autó és a versenyzık is 100%-ig verseny kész állapotban vannak. Aki a rajtjeltıl számított 30 másodpercen belül nem hagyja el a rajtállomást, úgy kizárásra kerül a versenybıl. A bajnokság versenyein a mindenkori pálya maximált teljesítési ideje: 15 perc. Azok a versenyzık, akik a rajtjeltıl számított 15 percen kívül teljesítik a pályát, a versenybıl kizárásra kerülnek. A rajtoltatás folytatólagosan történik. Az egymást követı gépkocsik rajtideje közötti minimális különbség 30 másodperc. Ez az idıkülönbség nincs maximálva, de lehetıleg törekedni kell a percenkénti sorrend megvalósítására. A versenyzık kötelesek a várható rajtidejük elıtt 5 perccel a rajtelıkészítı helyen megjelenni. Az elıírt sorrendet - az oda beosztott sportbírók utasítása szerint - a rajtelıkészítı helyen kell elfoglalni. Az a versenyzı, aki a rajtelıkészítı hely végéig saját helyét nem foglalta el az adott futamon, megvalósítja a rajttól történı késés esetét, amely minden egyes késıbbi rajtpozícióval 10-10mp idıbüntetést jelent. A várható rajtidı elıtti 5. percben a versenyautónak és személyzetének 100%-os rajt-kész állapotban kell a rajt várokozóban tartózkodniuk. Ellenkezı esetben nem rajtolhatnak el az adott szakaszon, s a várható rajtidı és a rajt-kész állapot eléréséig terjedı idıintervallum alapján a késés tényének megfelelı mértékő büntetésben részesül. A versenyzı csak abban az esetben késhet a rajtról, amennyiben a rendezıt értesíti, ill. így extra szerviz idıt kér. A késés mértéke: az adott versenyfutam utolsó autójának rajtidejéig terjedhet, amennyiben azt meghaladja, úgy a versenybıl kizárásra kerül. Amennyiben nem vis major okból késett, a Felügyelı Testület a versenyzıt kizárja és az idıeredménye törlésre kerül. Ebben az esetben a versenyzı semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Gyorsasági szakaszokra vonatkozó elıírások A versenyfutam(ok) alatt a verseny útvonala zártpályás és a forgalom egyirányú. Ez alatt a megadott menetiránnyal szemben haladni szigorúan tilos és kizárással jár. A gyorsasági szakaszon a versenyzıknek az elıírt biztonsági övet és bukósisakot kell viselniük, ha az autóban tartózkodnak. Ennek bármilyen megsértése jelentésre kerül a Felügyelı Testületnek. Amennyiben a versenyzı a pályán megállni kényszerül, köteles jármővével a lehetıségekhez képest az útról, ha ez nem lehetséges az ideális ívrıl teljes mértékben lehúzódni. Azok a versenyzık, akik az elıttük haladó versenyautó balesete, meghibásodása vagy más vis major ok miatt, a késıbb rajtoló versenyzı(k) sportbírói zászlójelzés eredményeként (sárga és piros zászló egyaránt) lassításra, vagy megállásra kényszerül(nek), a Felügyelı Testület helyszínen hozott döntése alapján, az adott szakaszra megállapított idıt kapnak. Újabb rajtolásnak lehetısége nincs. A versenyfutamokon a célba érkezéstıl a rajtvonalig (szervizig) történı visszaérkezésig parc ferme szabály van érvényben. (A verseny gépkocsit tilos szerelni, a gépkocsiban csak és kizárólag a versenyre nevezett két versenyzı tartózkodhat, valamint kötelezı a biztonsági öv használata, és az elızés tilos!) A szabály megszegıit kizárásig terjedı büntetéssel sújtja a Felügyelı Testület. Az esetlegesen szükségessé váló üzemanyag utántöltést és a gumitisztítást külön kérésre a versenyigazgató engedélyezheti. A pálya zárását illetve nyitását a rendezıség gépkocsijával a rendezı (és/vagy a rendezı megbízottja) végzi. A zártpályás idıtartamokon kívül a verseny útvonalán a KRESZ elıírások betartása kötelezı. A versenyre vonatkozó közlekedési elıírások illetve a KRESZ megszegésébıl eredı következmények az elkövetıt terhelik. A versenyek teljes ideje alatt tilos az adott verseny hivatalos helyszíneit, útvonalát versenyautóval elhagyni. Tiltott a verseny hivatalos helyszíneinek elhagyása teszt, vagy próba jelleggel is. A szabály megszegıi az adott versenybıl automatikusan kizárásra kerülnek, és további eltiltással sújthatóak. A gyorsasági szakaszok célja repülıcél. Tilos megállni a sárga célelıjelzı és a STOP tábla közötti területen. A piros stoptáblával jelzett ellenırzı állomáson kötelesek a versenyzık megállni, és célidejüket (óra, perc, másodperc, századmásodperc) a menetlevélre ráíratni. Amennyiben a célidıt az idımérık nem tudják a beíró sportbíróval közölni, csak az áthaladás tényét rögzítik a menetlevélre. A menetlevélben, valamint a beíró táblán rögzített idık tájékoztató jellegőek (nyílt láncos közlés miatt). RSB

12 A versenyzık futamok közötti - céltól a rajtvonalig történı - levezetésekor elızni, megállni illetve személyt szállítani tilos. Ezen elıírás megszegıit a Felügyelı Testület kizárásig terjedı büntetéssel sújthatja. A céltól a rajtig a biztonsági öv használata kötelezı. Az öv használatának elmulasztása elsı alkalommal Ft, minden további esetben Ft pénzbüntetést von maga után. Menetlevél A Rendezı a sorozat versenyein menetlevelet ad ki, melyet a Versenyzıpáros köteles a verseny egész ideje alatt magánál tartani. A menetlevélben etaponként és gyorsasági szakaszonként külön oldalt kell biztosítani. Gondoskodni kell a hiteles bélyegzıkrıl, vagy aláírásokról az áthaladás ellenırzı állomásokon. A menetlevélben tájékoztató jelleggel bejegyzésre kerül az adott gyorsasági szakaszon elért teljesített idı. Figyelem! Az ide bejegyzésre kerülı idı nyílt rádióláncon került átadásra, az értékelés alapját az idımérı jegyzıkönyve adja! A menetlevél kiadása a Versenykiírásban közzétett Rajtszám-osztás során történik, melyen a megjelenés kötelezı. Szervizterület A rendezı által biztosított szervizterületen csak a nevezett versenyautó, és 1db szervizjármő tartózkodhat (a szabály alól az adott verseny rendezıje a versenykiírásban adhat felmentést). Külsı segítséggel, külsı forrásból származó szerszámokkal, alkatrészekkel csak és kizárólag a szervizparkban végezhet szerviztevékenységet a versenyzı. A szervizparkban minden versenyzıpáros köteles szervizponyvát és szemeteszsákot használni. A versenyeken a depóbeosztás elkészítése a kizárólag a rendezı hatáskörébe tartozik. A versenyzık és nevezık a rendezı által elkészített depóbeosztás ellen semmiféle kifogással nem élhetnek. Azok a versenyzık, akik a rendezı, vagy annak kijelölt képviselıjének depóbeosztásra vonatkozó utasításait nem tartják be, a rajtengedély megvonásáig terjedı büntetéssel büntethetık. Gumik A versenyeken a gumi melegítése semmilyen eszközzel nem megengedett. Ennek a tilalomnak a megszegıit a Felügyelı Testület idıbüntetéssel sújtja. A szabály betartását a rajtelıkészítıben és a verseny helyszínén a Technikai Bizottság folyamatosan ellenırzi. Rajtpróba csak a rajtelıkészítıben megengedett. (részleteket lsd a Technikai Kiírásban) 7.2. PÁLYABEJÁRÁS Az adott verseny kezdetét megelızı tizennegyedik naptári nap 24 órájától a pályabejárása során csak széria gyártmányú, bukókerettel nem rendelkezı, egyszínő, matrica nélküli gépkocsi használata engedélyezett. (A KRESZ szabályainak betartása kötelezı). A szabály megszegése elsı alkalommal a nevezési díjjal megegyezı összegő pénzbüntetést, a második alkalommal a rajtengedély megvonását vonja maga után. A hivatalos pályabejáráson a KRESZ szabályai érvényesek! Minden esetleges szabálytalanságért, veszélyhelyzetért, balesetért a versenyzıt terheli minden felelısség, s ezt a tényt a nevezési lap aláírásával elismerik. A kirótt bírságot meg nem fizetı versenyzık ellen a BRT-MRT eltiltással élhet. A pályabejárást a rendezı ellenırzi, és jelentése alapján a Felügyelı Testület szabja ki a büntetést KÖRGYORSASÁGI VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA Körversenyek jellemzıi A Bajnokságban körgyorsasági és kör jellegő gyorsasági szakasz is kijelölhetı. A szakasz hosszára a körök számára a hagyományos szakaszokra vonatkozó elıírások érvényesek EGYÉB ELİÍRÁSOK A verseny rendezıje a versenykiírásban elıírhat a pályabejárás vagy a verseny napjára esı idıpontban egy versenyzıi eligazítást, a versenyre vonatkozó speciális információk, illetve a versenyszabályok elismétlése céljából. A versenyzık - pénzbüntetés terhe mellett (5.000,- Ft) kötelesek a kiírásban szereplı eligazításon részt venni. RSB

13 7.5. A VERSENYEK ÉRTÉKELÉSE A versenyek értékelése Értékelhetınek az a versenyzıpáros (vezetı + navigátor) minısül, akik az adott versenyen megrendezett gyorsasági szakaszok mindegyikén mért idıvel (maximum: 15 perc / gyorsasági) rendelkeznek, és nincs ellenük hatályban az adott versenyre vonatkozó kizárást jelentı büntetés. A bajnokság versenyein az értékelés alapját a megrendezett futamok összesített idıeredménye képezi, mégpedig úgy, hogy a legjobb helyezett az a versenyzı, akinek az összesített idı eredménye (esetleges idıbüntetésekkel együtt) a legkevesebb. A további helyezések sorrendjét az idıeredmények növekvı sorrendje adja. Értékelésre csak a megrendezett futamok mindegyikén célba érkezı, mért idıvel rendelkezı versenyzı kerül. Holtverseny esetén a második értékelt futamban elért jobb eredmény a döntı. Amennyiben a Versenyzı piros zászlót kap, a Felügyelı Testület által megállapított idıvel kerül értékelésre az adott szakaszon. A versenyigazgató egyedi esetekben (pl baleset esetén elsı megálló autó; etap) is elrendelheti a megállapított idı számítást Egyéni értékelés Az értékelt versenyzık futamonként helyezésük függvényében az alábbi pont-számokat kapják: A Rallye Sprint Bajnokság évi versenyszezonjában az alábbi versenyeken megszerzett pontok 2-es szorzóval kerülnek bele az éves értékelésbe: 7. verseny Bakóca föld / murva 10. verseny Bárdudvarnok aszfalt (a 10. verseny esetében a helyszínváltoztatás jogát a rendezı fenntartja) Csapat értékelés A TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokság évi sorozatában csapatverseny nem kerül kiírásra. RSB

14 7.6. EREDMÉNYKIFÜGGESZTÉS, ÓVÁS Az óvási határidı az ideiglenes eredménylista kifüggesztésétıl számított 20 perc. Az óvást minden esetben, írásban kell benyújtani a BRT-MRT képviselıjének, vagy a rendezınek. Az óvás kizárólag abban az esetben szabályos, ha az írásos anyaggal egy idıben az óvó fél az elıírt pénzösszeget is befizeti. A versenyzı saját személyében, észrevétel, vagy óvás ügyében csak saját maga járhat el. Az óvási díj: Általános kérdésekben: ,- Ft Technikai kérdésekben: ,- Ft + az óvott fél autójának bontási, és a bontásból származó alkatrész költsége (kaució), amely a ,-Ft-ot nem haladhatja meg. Az óvási díjat a BRT-MRT képviselıjének kell befizetni. Technikai óvás esetén a versenyautó fokozott technikai ellenırzésén részt vehetnek: az ellenırzést végzı személyek, a sportfelügyelık (BRT-MRT tisztségviselıi), a technikai felügyelı, versenyigazgató, az óvott versenyzı és szerelıi (Megbontást igénylı technikai óvás esetén, max Ft kaució letétele kötelezı.) Ha az óvás alaptalan, a szerelési költség is az óvást benyújtót terheli, mely a kaució összegébıl kerül kifizetésre. Megalapozott óvás esetén az óvási díj visszafizetendı. Óvás esetén felvetıdı kérdéseket a sorozat szervezıje által delegált Technikai Felügyelı, és/vagy a futam rendezıje vitatja meg, hoz döntést a sorozat szabályainak megfelelıen a helyszínen. A célbírók és ténybírók döntése ellen, amelyet beosztásukban hoznak, valamint az idımérés ellen óvásnak helye nincs. Az óvási határidı lejárta után az eredmény végleges A VERSENYEK DÍJAZÁSA Az egyes versenyekre a rendezınek az alábbiak szerint kell díjakat biztosítania: Díjazás: Azok a versenyzık, akik az adott versenyen elért eredményük alapján serleg díjra jogosultak, és azt, az adott verseny díjkiosztóján nem veszik át (kivéve vis mayor), a serlegdíjazásról lemondanak, így azt késıbb sem vehetik át. 8. A BAJNOKSÁG ÉRTÉKELÉSE Az éves bajnokság értékelése a kiírt versenyek számbavételével történik. Az éves bajnokság értékelését úgy kell elvégezni, hogy a kiírt összes verseny eredményét figyelembe kell venni. A évben a minuszolás szabálya nem kerül alkalmazásra. Az így kapott pontszámok alapján alakul ki a sorrend. Az éves bajnokságban minden nevezett, és elrajtolt versenyzı értékelhetı függetlenül attól, hogy hány futamon vett részt. RSB

15 A bajnokság éves értékelése az egyes futamokon szerzett pontszámok összegzése alapján történik. Pontegyenlıség esetén a több elsı, második, stb. helyezés, további pontegyenlıség esetén az utolsó futam jobb eredménye dönt. 9. A BAJNOKSÁG ÉVES DÍJAZÁSA Az éves érékelésben a sorozat szervezıi az alábbiak szerint biztosítanak díjakat: 10. MURVA KUPA A TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokság évadjában a Murva Kupa nem kerül kiírásra. 11. JOKER SZABÁLY A TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokság sorozatban a szervezık egy új, különleges szabályt hívnak életre, melynek célja, hogy a sorozat egyes versenyein induló versenyzık közül, egy versenyzıpáros az adott versenyen elért eredménye alapján a versenynaptár szerint következı versenyen a nevezési díj megfizetése alól felmentést kapjon. A JOKER szabály értékelésének alapja a következı: A évi sorozatban a különbözı kategóriák, egymást követı versenyeken, külön-külön, vetésforgó rendszerben vesznek részt. A évi sorozat elsı versenyén - A123 Kupa, Orfő az I. kategória élhet a JOKER szabállyal, majd a 2. versenyen II-es, a 3. versenyen az N1 kategória, és így tovább. A JOKER szabály által érintett kategóriában, az adott versenyen gyıztes versenyzıpáros, az adott versenyt a hivatalos versenynaptárban követı RSB futamon a nevezési díj fizetése alól felmentést kap (nem kell nevezési díjat fizetnie). A JOKER szabállyal megszerzett kedvezmény át nem ruházható, és kizárólag az adott versenyt követı RSB futamon használható fel. 12. DÍJKIOSZTÓ A TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokság éves díjkiosztója a BRT-MRT által meghirdetett idıpontban és helyszínen, ünnepélyes keretek között kerül megrendezésre. Azok a versenyzık, akik az éves díjkiosztón nem jelennek meg a díjra nem tarthatnak igényt (kivétel vis major esete). RSB

16 13. MÓDOSÍTÁS, JOGFENNTARTÁS A sorozat szervezıje fenntartja magának a jogot, hogy jelen alapkiírást a BRT-MRT döntése alapján módosítsa, vagy megváltoztassa. A változtatásokat valamennyi nevezı és versenyzı részére kellı idıben közzé kell tenni a sorozat hivatalos honlapján (pecsiautosport.hu). 14. FELELİSSÉG KIZÁRÁS A nevezési lap aláírásával a versenyzık kijelentik, hogy az abban foglaltakat magukra kötelezı érvényőnek tekintik, valamint elismerik, hogy ezzel köztük és a rendezı között szerzıdéses jogviszony jött létre. A nevezési lap aláírásával a versenyzık kijelentik, hogy a sorozatra vonatkozó Alapkiírást, Technikai kiírást, valamint az adott versenyre vonatkozó versenykiírást, és esetlegesen kiadott végrehajtási utasításokat elolvasták, azok tartalmát megismerték, s magukra kötelezı érvényően, a fenti dokumentumokban található szabályok, elıírások szerint járnak el a sorozat egyes versenyein. A nevezési lap aláírásával a versenyzık kijelentik, hogy a versenyeken saját akaratukból és saját felelısségükre vesznek részt, a BRT-MRT-vel, az egyes versenyek rendezıivel, valamint a versenyek hivatalos tisztségviselıivel és közremőködıivel, valamint versenyzı társaival szemben mindenféle jogi-, és anyagi jellegőrıl egyaránt kártérítési igényükrıl lemondanak. 15. REKLÁM A versenyzık és csapatok az pályabejárások, edzések és versenyek alatt versenyjármővükön, kötelesek a rendezı által külön mellékletben rögzített és a rendezı által biztosított reklámokat elhelyezni, illetve viselni. Azok a versenyautók, amelyeken a kötelezı reklámok nincsenek elhelyezve a rendezvényen nem vehetnek részt. 16. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK A versenyek alatt a futam Rendezıje a versennyel kapcsolatos hivatalos közleményeket (végrehajtási utasítások, eredménylisták, stb.) a szervizparkban elhelyezett hivatalos hirdetı táblán adja közre. A versenyzık és csapatok kötelesek figyelemmel kísérni a hivatalos hirdetı táblán elhelyezett közleményeket, ennek elmulasztásból adódó következményeket a versenyzık és csapatok viselik. 17. EGYEBEK 17.1 TELEVÍZIÓ, VIDEÓ, FILM ÉS REKLÁMJOGOK 2011-ben, a sorozattal kapcsolatos valamennyi televízió, videó, film és reklámjog a Balatonyi Racing Team-et és a Marco Racing Team Kft-t illeti ZÁSZLÓ JELZÉSEK Sárga: fokozott figyelem, szükség esetén lassíts, akadály a pályán. Sárga zászlóval történı jelzés esetén, az érintett versenyzınek nem áll módjában új rajt lehetıséget kérni. Piros: AZONNALI ÁLLJ! A megállást követıen a versenyzı csak és kizárólag a piros jelzést adó sportbíró kifejezett utasítására haladhat tovább. A zászlójelzés figyelmen kívül hagyása azonnali kizárást von maga után. Fekete fehér kockás: leintés, cél RSB

17 17.3 TECHNIKAI (VÉG)ELLENİRZÉS A sorozat rendezıjének a verseny ideje alatt bármikor jogában áll technikai ellenırzésre kijelölni, ill. azt végrehajtani, az adott versenyre nevezett autókon. Amennyiben a nevezett autó nem felel meg, az adott kategória vonatkozó technikai elıírásainak, a Technikai Bizottság állásfoglalása alapján a verseny rendezıje kizárja a versenybıl. Ilyen esetben, a sorozat rendezıje a vétkes versenyzıt további futamoktól történı eltiltással büntetheti. Amennyiben a technikai ellenırzésre kijelölt versenyzı az ellenırzésen nem jelenik meg autójával, vagy a vizsgálat lefolytatását ellehetetleníti, úgy az adott versenybıl kizárásra kerül, a versenyévben addig elért eredményei törlésre kerülnek, és a sorozat rendezıje további futamoktól történı eltiltással büntetheti. A sorozat hivatalos oldala: A sorozat partner oldalai: Jelen Alapkiírást a sorozat szervezıi jóváhagyták. Érvényes február 18-tól. RSB

RALLYE SPRINT BAJNOKSÁG 2009 RSB 2009 2

RALLYE SPRINT BAJNOKSÁG 2009 RSB 2009 2 RSB 2009 2 Rallye Sprint Bajnokság 2009 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. A Balatonyi Racing Team és a Marco Racing Team Kft. (a továbbiakban BRT-MRT), 2009. évre Rallye Sprint Bajnokság 2009 névvel versenysorozatot

Részletesebben

IS INTERNATIONAL Rallye Sprint Gála 2011

IS INTERNATIONAL Rallye Sprint Gála 2011 2 VERSENYKIÍRÁS Az IS International Rallye Sprint Gála versenykiírása az FIA Nemzetközi Sportkódex és Függelékei, valamennyi FIA Rallye Bajnokságra vonatkozó Általános Elıírások, a TR Cosult Rallye Sprint

Részletesebben

szombathelyrallye2008 június 6-8.

szombathelyrallye2008 június 6-8. szombathelyrallye2008 június 6-8. Versenykiírás R2 VERSENYKIÍRÁS A Szombathely Rallye 2008 Versenykiírása az FIA Nemzetközi Sportkódex és Függelékei, valamennyi FIA Rallye Bajnokságra vonatkozó Általános

Részletesebben

Magyar Amatőr Rallye Bajnokság 2016

Magyar Amatőr Rallye Bajnokság 2016 1 Magyar Amatőr Rallye Bajnokság 2016 Nyugati régió 2. futama 1. BEVEZETÉS 1.1 Bevezetés A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség által jóváhagyott és hatályos Magyarország Országos Rallye Bajnokságoknak az

Részletesebben

BARANYA KUPA GREPTON RTE OB KOMLÓ, 2009. 06. 13-14.

BARANYA KUPA GREPTON RTE OB KOMLÓ, 2009. 06. 13-14. A bajnokság honlapja: www.rte.hu A verseny hivatalos honlapja: www.baranyakupa.hu Élı eredmények a versenyrıl: live.rally.hu ; wap.rally.hu és pda.rally.hu 1. A verseny szervezıje MARCO RACING TEAM KFT.

Részletesebben

GREPTON IS INTERNATIONAL KUPA PÉCS - ÁRPÁDTETİ, 2010. 07. 31. 08. 01.

GREPTON IS INTERNATIONAL KUPA PÉCS - ÁRPÁDTETİ, 2010. 07. 31. 08. 01. 2 3 VERSENYKIÍRÁS A GREPTON IS International Kupa versenykiírása az FIA Nemzetközi Sportkódex és Függelékei, valamennyi FIA Rallye Bajnokságra vonatkozó Általános Elıírások és a Rallye Sprint Bajnokság

Részletesebben

Magyar Amatőr Rallye Bajnokság 2016

Magyar Amatőr Rallye Bajnokság 2016 1 Magyar Amatőr Rallye Bajnokság 2016 Északi régió III. futama 1. BEVEZETÉS 1.1 Bevezetés A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség által jóváhagyott és hatályos Magyarország Országos Rallye Bajnokságoknak

Részletesebben

T&R CONSULT KUPA KOMLÓ - ZOBÁKPUSZTA, 2009. NOVEMBER 21-22.

T&R CONSULT KUPA KOMLÓ - ZOBÁKPUSZTA, 2009. NOVEMBER 21-22. VERSENYKIÍRÁS Az T&R Consult Kupa versenykiírása az FIA Nemzetközi Sportkódex és Függelékei, valamennyi FIA Rallye Bajnokságra vonatkozó Általános El írások és a Rallye Sprint Bajnokság 2009 szabályai

Részletesebben

AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG RENAULT CLIO KUPA SUZUKI KUPA SEAT LEON KUPA HEGYI KUPA 2007. évi ALAPKIíRÁSA

AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG RENAULT CLIO KUPA SUZUKI KUPA SEAT LEON KUPA HEGYI KUPA 2007. évi ALAPKIíRÁSA AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG RENAULT CLIO KUPA SUZUKI KUPA SEAT LEON KUPA HEGYI KUPA 2007. évi ALAPKIíRÁSA Utolsó frissítés: 2007.03.07 Készítette az MNASZ Gyorsasági Szakági Bizottsága Jóváhagyta

Részletesebben

Rali- Túra Bajnokság 2011. évi 8. futama

Rali- Túra Bajnokság 2011. évi 8. futama Rali- Túra Bajnokság 2011. évi 8. futama A/H - LADA KUPA, H - BMW kupa NK-3 kupa, STK kupa A rendező különdíja Historic versenyautók részére meghívásos formában VERSENYKIÍRÁS MNASZ Országos Rali Utánpótlás

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. AMTOSZ által regisztrált verseny. Az AMTOSZ Powersprint Bajnokság 2014. évi futama. A bajnokság honlapja: www.amtosz.

VERSENYKIÍRÁS. AMTOSZ által regisztrált verseny. Az AMTOSZ Powersprint Bajnokság 2014. évi futama. A bajnokság honlapja: www.amtosz. VERSENYKIÍRÁS AMTOSZ által regisztrált verseny Az AMTOSZ Powersprint Bajnokság 2014. évi futama A bajnokság honlapja: www.amtosz.hu (a verseny hivatalos dokumentációi,/átvételi idők,nevezési lista,rajtlista,stb./

Részletesebben

A 2013 évi Rali - Túra Bajnokság 4. futama VERSENYKIÍRÁS. MNASZ által regisztrált verseny. A bajnokság honlapja: www.rte.hu

A 2013 évi Rali - Túra Bajnokság 4. futama VERSENYKIÍRÁS. MNASZ által regisztrált verseny. A bajnokság honlapja: www.rte.hu A 2013 évi Rali - Túra Bajnokság 4. futama VERSENYKIÍRÁS MNASZ által regisztrált verseny A bajnokság honlapja: www.rte.hu (a verseny hivatalos dokumentációi,/átvételi idők,nevezési lista,rajtlista,stb./

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS III. PM PEUGEOT VÁC RALLY. 2012. Szeptember 29 30..

VERSENYKIÍRÁS III. PM PEUGEOT VÁC RALLY. 2012. Szeptember 29 30.. VERSENYKIÍRÁS III. PM PEUGEOT VÁC RALLY 2012. Szeptember 29 30.. Rali- Túra Bajnokság 2012. évi 6. futama Országos Historic Rallye bajnokság 2. futama Az RTE bajnokság honlapja: www.rte.hu A verseny hivatalos

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AMATŐR RALLYE BAJNOKSÁGÁNAK SZABÁLYAI 2016

MAGYARORSZÁG AMATŐR RALLYE BAJNOKSÁGÁNAK SZABÁLYAI 2016 MAGYARORSZÁG AMATŐR RALLYE BAJNOKSÁGÁNAK SZABÁLYAI 2016 Készítette: Az MNASZ Rallye Bizottsága Jóváhagyta: Az MNASZ sporttanácsa TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 3 1.1 A MARB országos bajnokság

Részletesebben

Villámszer Kazár Rally Sprint a Copy & More kupáért

Villámszer Kazár Rally Sprint a Copy & More kupáért Villámszer Kazár Rally Sprint a Copy & More kupáért Magyar Amatőr Rallye Bajnokság 2016 Északi régió IV. futama (Versenykiírás tervezet) 1. BEVEZETÉS 1.1 Bevezetés A Villámszer Kazár Rallye a Copy & More

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK:

VERSENYKIÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK: VERSENYKIÍRÁS A NYIRÁD RALLYE 2007 Versenykiírása az FIA Nemzetközi Sportkódex és Függelékei, valamennyi FIA Rallye Bajnokságra vonatkozó Általános Előírások és a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség által

Részletesebben

RALLY MARB.NYUGATI RÉGIÓ 6.FUTAM

RALLY MARB.NYUGATI RÉGIÓ 6.FUTAM RALLY MARB.NYUGATI RÉGIÓ 6.FUTAM BAJNA LÁBATLAN VERSENYKIÍRÁS TERVEZET www.a-r-c.hu 1. BEVEZETÉS 1.1 Bevezetés Az AUTO-SZOFT Rally az FIA nemzetközi Sportkódex és Függelékei, az FIA 2015. évi Regionális

Részletesebben

A PROHUN 500-on az elmúlt években Motor/Quad abszolút helyezést értek el: 2009 1. Szabó László 2. Fekete László 3. Nyeste Róbert

A PROHUN 500-on az elmúlt években Motor/Quad abszolút helyezést értek el: 2009 1. Szabó László 2. Fekete László 3. Nyeste Róbert TARTALOMJEGYZÉK: BEMUTATÁS... 2 IDİPONTOK... 3 1 LEÍRÁS... 6 2 RENDEZİ... 7 3 NEVEZÉSEK... 8 4 BIZTOSÍTÁS... 9 5 REKLÁMOK... 10 6 AZONOSÍTÁS... 11 7 GUMIK... 11 8 ÜZEMANYAG... 11 9 ADMINISZTRATÍV ÁTVÉTEL...

Részletesebben

MURVA RALLYE KUPA 2012 ALAPKIÍRÁS

MURVA RALLYE KUPA 2012 ALAPKIÍRÁS MURVA RALLYE KUPA 2012 1. ÁLTALÁNOS EL ÍRÁSOK 1.1. Az ÖAMTC Zweigverein Baden (AUT) és a Marco Racing Team Kft. (HUN) (a továbbiakban: rendez ), 2012. évre Murva Rallye Kupa 2012 névvel versenysorozatot

Részletesebben

MAGYARORSZÁG SALAKMOTOROS NYÍLT EGYÉNI MAMS KUPA

MAGYARORSZÁG SALAKMOTOROS NYÍLT EGYÉNI MAMS KUPA Utánpótlás sport MAGYARORSZÁG SALAKMOTOROS NYÍLT EGYÉNI MAMS KUPA ALAPKIÍRÁS 2013 Készítette: A MAMS Salakmotoros Szakága Jóváhagyta: A MAMS Elnöksége Kiadja: A MAMS Ttitkársága A MAGYARORSZÁG NYÍLT EGYÉNI

Részletesebben

SALGÓ minirallye AMATŐR KUPA

SALGÓ minirallye AMATŐR KUPA SALGÓ minirallye AMATŐR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2006. MÁJUS 13-14. SALGÓTARJÁN IDŐBEOSZTÁS A kiírás elküldése (nevezések kezdete): 2006. április 9. Nevezési zárlat (postabélyegző kelte): 2006. április 25. Nevezések

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Pécs, 2008. november 7 9. Magyar Suzuki Zrt. a magyar rallyesport hivatalos támogatója

VERSENYKIÍRÁS. Pécs, 2008. november 7 9. Magyar Suzuki Zrt. a magyar rallyesport hivatalos támogatója VERSENYKIÍRÁS Pécs, 2008. november 7 9. Magyar Suzuki Zrt. a magyar rallyesport hivatalos támogatója VERSENYKIÍRÁS A 41. ALLIANZ RALLYE versenykiírása az FIA Nemzetközi Sportkódex és Függelékei, valamennyi

Részletesebben

Ezen versenykiírás az MNASZ szabvány versenykiírás alapján készült, de eltérve a MNASZ bajnoki futamok szabvány formájától.

Ezen versenykiírás az MNASZ szabvány versenykiírás alapján készült, de eltérve a MNASZ bajnoki futamok szabvány formájától. A RALLYE ELNEVEZÉSE: IDŐPONTJA: HELYSZINE: VII. OMV TESZTRALLYE 2003. MÁRCIUS 16. (vasárnap) ÉCS, RÁBARING Ezen versenykiírás az MNASZ szabvány versenykiírás alapján készült, de eltérve a MNASZ bajnoki

Részletesebben

CÉLTRANS 97 Rally Kupasorozat 2016. RALLY MARB. NYUGATI RÉGIÓ 1.FUTAMA ÉCS RÁBARING VERSENYKIÍRÁS. www.a-r-c.hu

CÉLTRANS 97 Rally Kupasorozat 2016. RALLY MARB. NYUGATI RÉGIÓ 1.FUTAMA ÉCS RÁBARING VERSENYKIÍRÁS. www.a-r-c.hu CÉLTRANS 97 Rally Kupasorozat 2016. RALLY MARB. NYUGATI RÉGIÓ 1.FUTAMA ÉCS RÁBARING VERSENYKIÍRÁS www.a-r-c.hu TÁJÉKOZTATÁS a MARB szabályok változásáról Ezúttal is felhívjuk az MNASZ MARB versenyzők figyelmét

Részletesebben

AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG HEGYI BAJNOKSÁG RENAULT CLIO KUPA SUZUKI KUPA SEAT LEON KUPA 2008. évi ALAPKIÍRÁSA

AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG HEGYI BAJNOKSÁG RENAULT CLIO KUPA SUZUKI KUPA SEAT LEON KUPA 2008. évi ALAPKIÍRÁSA AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG HEGYI BAJNOKSÁG RENAULT CLIO KUPA SUZUKI KUPA SEAT LEON KUPA 2008. évi ALAPKIÍRÁSA Készítette az MNASZ Gyorsasági Szakági Bizottsága Jóváhagyta az MNASZ Intéző Bizottsága

Részletesebben

8. OMV Full Syn Tesztrallye Országos meghívásos autóverseny 2004. MÁRCIUS 20. (szombat)

8. OMV Full Syn Tesztrallye Országos meghívásos autóverseny 2004. MÁRCIUS 20. (szombat) A RALLYE ELNEVEZÉSE: DŐPONTJA: HELYSZINE: 8. OMV Full Syn Tesztrallye Országos meghívásos autóverseny 2004. MÁRCIUS 20. (szombat) ÉCS, RÁBARING Ezen versenykiírás az MNASZ szabvány versenykiírás alapján

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

A LEGENDA - ÁRPÁDTET KUPA Pécs - Árpádtet, 2013. július 20-21.

A LEGENDA - ÁRPÁDTET KUPA Pécs - Árpádtet, 2013. július 20-21. 1 2 3 4 TARTALOM 1., BEVEZETÉS 6. oldal 2., RENDEZÉS 6. oldal 3., PROGRAM 7. oldal 4., NEVEZÉSEK 9. oldal 5., BIZTOSÍTÁS 12. oldal 6., REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK 13. oldal 7., GUMIABRONCSOK 13. oldal 8., ÜZEMANYAG

Részletesebben

CÉLTRANS 97 Rally Bajnokság 2012. 3. FUTAM A. GENERALI BIZTOSÍTÓ Kupáért RÁBARING VERSENYKIÍRÁS. www.a-r-c.hu

CÉLTRANS 97 Rally Bajnokság 2012. 3. FUTAM A. GENERALI BIZTOSÍTÓ Kupáért RÁBARING VERSENYKIÍRÁS. www.a-r-c.hu CÉLTRANS 97 Rally Bajnokság 2012. 3. FUTAM A GENERALI BIZTOSÍTÓ Kupáért RÁBARING VERSENYKIÍRÁS www.a-r-c.hu 1 IDŐBEOSZTÁS 2012. Szeptember 2. Vasárnap 22:00 Nevezési zárlat 2012. Szeptember 8. Szombat

Részletesebben

Iktató szám: 88 / 2013. Tárgy: KHESZ Versenykiírás 2013.

Iktató szám: 88 / 2013. Tárgy: KHESZ Versenykiírás 2013. Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 5 6 0 0 B é k é s c s a b a, B a j z a u t c a 1 1. T e l. : 6 6 / 3 2 8-9 4 5 ; f a x : 6 6 / 3 2 3-5 1 2 M a i l : k h e s z @ m a i l. g l o b o n e t. h u

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK: 8, DUNA RALLYE 2007 DUNAÚJVÁROS VÁRPALOTA, 2007. 05. 25-27.

VERSENYKIÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK: 8, DUNA RALLYE 2007 DUNAÚJVÁROS VÁRPALOTA, 2007. 05. 25-27. VERSENYKIÍRÁS A 8. DUNA RALLYE 2007 Versenykiírása az FIA Nemzetközi Sportkódex és Függelékei, valamennyi FIA Rallye Bajnokságra vonatkozó Általános Előírások és a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség által

Részletesebben

CÉLTRANS 97 Rally Kupasorozat 2016. ALEXOVICS RALLY MARB. NYUGATI RÉGIÓ 2.FUTAMA KINCSESBÁNYA - FEHÉRVÁRCSURGÓ VERSENYKIÍRÁS. www.a-r-c.

CÉLTRANS 97 Rally Kupasorozat 2016. ALEXOVICS RALLY MARB. NYUGATI RÉGIÓ 2.FUTAMA KINCSESBÁNYA - FEHÉRVÁRCSURGÓ VERSENYKIÍRÁS. www.a-r-c. CÉLTRANS 97 Rally Kupasorozat 2016. ALEXOVICS RALLY MARB. NYUGATI RÉGIÓ 2.FUTAMA KINCSESBÁNYA - FEHÉRVÁRCSURGÓ VERSENYKIÍRÁS www.a-r-c.hu TÁJÉKOZTATÁS a MARB szabályok változásáról Ezúttal is felhívjuk

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK: START AUTÓ RALLYE 2008 EGER, 2008. 04. 04-06.

VERSENYKIÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK: START AUTÓ RALLYE 2008 EGER, 2008. 04. 04-06. VERSENYKIÍRÁS A START AUTÓ RALLYE 2008 Versenykiírása az FIA Nemzetközi Sportkódex és Függelékei, valamennyi FIA Rallye Bajnokságra vonatkozó Általános Előírások és a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség

Részletesebben

DUNA Rallye. Dunaújváros - Várpalota 2006 VERSENYKIÍRÁS VERSENYKIÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK: DUNA RALLYE 2006. 05. 26.-28.

DUNA Rallye. Dunaújváros - Várpalota 2006 VERSENYKIÍRÁS VERSENYKIÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK: DUNA RALLYE 2006. 05. 26.-28. VERSENYKIÍRÁS A DUNA RALLYE Versenykiírása az FIA Nemzetközi Sportkódex és Függelékei, valamennyi FIA Rallye Bajnokságra vonatkozó Általános Előírások és a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség által a 2006.

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

Tikkurila TPF Bakonya Kupa 2016.06.18-19

Tikkurila TPF Bakonya Kupa 2016.06.18-19 Tikkurila TPF Bakonya Kupa 2016.06.18-19 1. BEVEZETÉS 1.1 Bevezetés A Tikkurila TPF Bakonya Kupa Rallye Sprint a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) által jóváhagyott és hatályos Magyarország Országos

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Általános kivitelezési keretszerzıdés (építési-szerelési munkák) VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fıvárosi

Részletesebben

RALLYCROSS NYILT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2014. évi ALAPKIÍRÁSA

RALLYCROSS NYILT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2014. évi ALAPKIÍRÁSA RALLYCROSS NYILT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2014. évi ALAPKIÍRÁSA Készítette: az MNASZ Offroad Szakági Bizottság Jóváhagyta: az MNASZ Intéző Bizottság Kiadja: az MNASZ Titkárság TARTALOMJEGYZÉK 1. MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

RALLYE VERSENYEK SZABÁLYAI

RALLYE VERSENYEK SZABÁLYAI RALLYE VERSENYEK SZABÁLYAI MAGYARORSZÁGI RALLYE BAJNOKSÁGOK 2009. évi ALAPKIÍRÁSA Készítette: az MNASZ Rallye Szakági Bizottság Jóváhagyta: az MNASZ Intézı Bizottság Kiadja: az MNASZ Titkárság 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE VERSENYSZABÁLYZAT

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE VERSENYSZABÁLYZAT ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE VERSENYSZABÁLYZAT 2007 Az Ultrafutók Magyarországi Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) a Magyar Atlétikai Szövetség (a továbbiakban: MASZ) Alapszabályának 43. (4)

Részletesebben

RALLYCROSS NYILT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2016. évi ALAPKIÍRÁSA

RALLYCROSS NYILT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2016. évi ALAPKIÍRÁSA RALLYCROSS NYILT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2016. évi ALAPKIÍRÁSA Készítette: az MNASZ Offroad Szakági Bizottság Jóváhagyta: az MNASZ Sporttanács Kiadja: az MNASZ Titkárság Tartalomjegyzék 1. MAGYARORSZÁGI RALLYCROSS

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK: GENERALI NYÍRSÉG RALLYE MÁRIAPÓCS, SÁTORALJAÚJHELY, 2009. 08. 28-30.

VERSENYKIÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK: GENERALI NYÍRSÉG RALLYE MÁRIAPÓCS, SÁTORALJAÚJHELY, 2009. 08. 28-30. VERSENYKIÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK: Címoldal 1. oldal Tartalomjegyzék 2. oldal Bevezetés 3. oldal 1. Program 3. oldal 2. Rendezés és leírás 5. oldal 3. Nevezések 7. oldal 4. Biztosítások 10. oldal 5. Reklámok

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. SUZUKI - KAISER ÓZD-RALI-SPRINT ÓZD, 2010. Március 6-7

VERSENYKIÍRÁS. SUZUKI - KAISER ÓZD-RALI-SPRINT ÓZD, 2010. Március 6-7 VERSENYKIÍRÁS SUZUKI - KAISER ÓZD-RALI-SPRINT ÓZD, 2010. Március 6-7 Meghívásos RTE MNASZ Tesztverseny A verseny hivatalos honlapja: www.duen.hu,www.ozdrally.hu,www.ozdon.hu További információk a www.rte.hu

Részletesebben

MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011

MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011 MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011 I. MEGHATÁROZÁSOK 1. 1 Jogállás Jelen Működési Szabályzat a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: MNASZ) Alapszabályának 43. - a alapján létre

Részletesebben

Pénzdíjas, amatőr szlalomverseny sorozat

Pénzdíjas, amatőr szlalomverseny sorozat Versenykiírás A DCS TUNING GROUP bemutatja autós és gokart versenyzők részére a szlalomverseny sorozatát a Hungaroring felső depójában 2008. évben. A verseny hivatalos neve: szlalomverseny sorozat. A versenyek

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. BAKONYSZENTLÁSZLÓ SZLALOM 2014. május 03. A verseny hivatalos honlapja: www.bakonyrally.hu

VERSENYKIÍRÁS. BAKONYSZENTLÁSZLÓ SZLALOM 2014. május 03. A verseny hivatalos honlapja: www.bakonyrally.hu VERSENYKIÍRÁS BAKONYSZENTLÁSZLÓ SZLALOM 2014. május 03. A verseny hivatalos honlapja: www.bakonyrally.hu 2 Amatőr Szlalom verseny A verseny megnevezése: Bakonyszentlászló Szlalom A verseny szervezője:

Részletesebben

CÉLTRANS 97 Rally Bajnokság 2012. 4. FUTAM 2012. Október 14. Szombathely-Söpte VERSENYKIÍRÁS www.a-r-c.hu

CÉLTRANS 97 Rally Bajnokság 2012. 4. FUTAM 2012. Október 14. Szombathely-Söpte VERSENYKIÍRÁS www.a-r-c.hu CÉLTRANS 97 Rally Bajnokság 2012. 4. FUTAM 2012. Október 14. Szombathely-Söpte VERSENYKIÍRÁS www.a-r-c.hu 1 IDŐBEOSZTÁS 2012. Október 8. Hétfő 24:00 Nevezési zárlat 2012. Október 13. Szombat Helyszín:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS 1 Fontosabb telefonszámok: Important phone numbers 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Veszprém Rallye 2016 - Versenykiírás 2016.06.10-12. 1 11 Veszprém Rallye 2016 - Versenykiírás 2016.06.10-12.

Részletesebben

Magyar Autómodell Bajnokság

Magyar Autómodell Bajnokság Magyar Autómodell Bajnokság ELEKTROMOTOROS KATEGÓRIÁK SZABÁLYZATA 2008 2009 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ELEKTROMOS VERSENYEK MAB VERSENYKATEGÓRIÁK BETÉTKATEGÓRIÁK MELLÉKLETEK MAGYAR MODELLEZİ SZÖVETSÉG A szabályzat

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezésérıl szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján

Részletesebben

Veszprém Rallye 2016 - Versenykiírás 2016.06.10-12.

Veszprém Rallye 2016 - Versenykiírás 2016.06.10-12. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Rendezés... 3 3. Program... 4 4. Nevezések... 8 5. Biztosítás... 10 6. Reklámok és azonosítók a versenyjárműveken, egyéb járműveken... 11 7. Gumiabroncsok... 12 8.

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS 2016.Racing Stars Profil Kupa Amatőr Tehetségkutató versenysorozat II. futama

VERSENYKIÍRÁS 2016.Racing Stars Profil Kupa Amatőr Tehetségkutató versenysorozat II. futama VERSENYKIÍRÁS 2016.Racing Stars Profil Kupa Amatőr Tehetségkutató versenysorozat II. futama 1. Időbeosztás és helyszínek 2. Rendezés 3. Rendező 4. Pálya 5. A verseny tisztségviselői 6. Nevezés és biztosítás

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA és VERSENYRENDEZÉSI ÚTMUTATÓJA

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA és VERSENYRENDEZÉSI ÚTMUTATÓJA A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA és VERSENYRENDEZÉSI ÚTMUTATÓJA 2005 összeállította Mátraházi Imre, Gál László, Juhász Sándor, Rab József, Dr. Tölg-Molnár László E kézikönyv összeállításánál

Részletesebben

CERED - ZAGYVARÓNA MNASZ

CERED - ZAGYVARÓNA MNASZ III. SRT RALLYSPRINT KUPASOROZAT V. FORDULÓ CERED - ZAGYVARÓNA MNASZ regisztrált verseny Versenykiírás A verseny szervezője: Speed Rally Team Sportegyesület A verseny hivatalos honlapja: www.csapassunk.hu

Részletesebben

RALLYE VERSENYEK SZABÁLYAI

RALLYE VERSENYEK SZABÁLYAI RALLYE VERSENYEK SZABÁLYAI MAGYARORSZÁGI RALLYE BAJNOKSÁGOK 2012. évi ALAPKIÍRÁSA Készítette: az MNASZ Rallye Szakági Bizottság Jóváhagyta: az MNASZ Intéző Bizottság Kiadja: az MNASZ Titkárság 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2008-2009. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET Összeállította: Nádráné Tóth Borbála osztályvezetı koordinálásával

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Programkiírás Gyır 2016. 05. 21.

Programkiírás Gyır 2016. 05. 21. Gyır/Aranypart Programkiírás Gyır 2016. 05. 21. Felelıs rendezı: Nagy Sportágválasztó Szervezı Iroda Alapító és jogtulajdonos: Magyar Olimpiai Bizottság Minısítés: Kiemelt sportrendezvény Idıpont: 2016.

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

TEREP-RALLYE VERSENYEK SZABÁLYAI 2007 Módosítva: 2007. 02. 01

TEREP-RALLYE VERSENYEK SZABÁLYAI 2007 Módosítva: 2007. 02. 01 TEREP-RALLYE VERSENYEK SZABÁLYAI 2007 Módosítva: 2007. 02. 01 Készítette: az MNASZ Terep-rallye Szakági Bizottság Ellenőrizte: az MNASZ Módszertani Munkabizottság Jóváhagyta: az MNASZ Intéző Bizottság

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A Salgó minirallye Amatőr Kupa VERSENY SZABÁLYA

A Salgó minirallye Amatőr Kupa VERSENY SZABÁLYA A Salgó minirallye Amatőr Kupa VERSENY SZABÁLYA Készült: az MNASZ Amatőr Rallye Kupa versenykiírása alapján, az MNASZ RVSZ részleges felhasználásával Jóváhagyta: TARTALOMJEGYZÉK I. MEGHATÁROZÁSOK II. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1 2 3 4 ISEUM Rallye a Marso Kupáért 5 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...8 2. Rendezés...8 3. Program... 10 4. Nevezések... 12 5. Biztosítás... 16 6. Reklámok és azonosítók a versenyjárműveken, egyéb járműveken...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

A Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág VERSENY-, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág VERSENY-, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág VERSENY-, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 I. FEJEZET...3 Általános rész...3 II. FEJEZET...3 A Rock n Show verseny...3 Általános

Részletesebben

III. Auchan Szlalom. Törökbálint, Auchan parkoló. (Versenykiírás tervezet) 2016-07-17

III. Auchan Szlalom. Törökbálint, Auchan parkoló. (Versenykiírás tervezet) 2016-07-17 III. Auchan Szlalom Törökbálint, Auchan parkoló (Versenykiírás ) 2016-07-17 Verseny szervezője: Speed Rally Team A verseny hivatalos honlapja: www.csapassunk.hu A verseny vezetősége: Versenyigazgató: Fodor

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SPORTSZABÁLYZAT ÉS ELŐÍRÁSOK

ÁLTALÁNOS SPORTSZABÁLYZAT ÉS ELŐÍRÁSOK ÁLTALÁNOS SPORTSZABÁLYZAT ÉS ELŐÍRÁSOK TARTALOMJEGYZÉK TERVEZET Kiadja: MNASZ Titkárság Hatályos: 2016. február 1-től 1. Általános feltételek és szabályok... 1 2. Meghatározások... 1 3. Az MNASZ Versenynaptára...

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Szolnok, 2010. január 23.

Szolnok, 2010. január 23. A MAGYAR KYOKUSHIN KARATE SZERVEZET VERSENYSZABÁLYKÖNYVE 10. MÓDOSÍTOTT KIADÁS Szolnok, 2010. január 23. A Magyar Kyokushin Karate Szervezet céljainak teljesítése érdekében úgy minısíti, hogy a versenyek

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési

Részletesebben

Eurocar 98 Humano IT Rali a Kamionfényező Kupáért. a Heves Megyei Autósport Szövetség közreműködésével. Abasár, 2009. Szeptember 12. 13.

Eurocar 98 Humano IT Rali a Kamionfényező Kupáért. a Heves Megyei Autósport Szövetség közreműködésével. Abasár, 2009. Szeptember 12. 13. Eurocar 98 Humano IT Rali a Kamionfényező Kupáért a Heves Megyei Autósport Szövetség közreműködésével Abasár, 2009. Szeptember 12. 13. Rali- Túra Bajnokság 6. futama LADA KUPA BMW KUPA STK KUPA MNASZ Országos

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

II. ROLAND-AUTÓ SZENDRŐ RALI

II. ROLAND-AUTÓ SZENDRŐ RALI II. ROLAND-AUTÓ SZENDRŐ RALI SZENDRŐ, 2007. SZEPTEMBER 22-23. Rali Túra Bajnokság 7. futama 2007. MNASZ Amatőr Rallye Kupa futama, STK kupa VERSENYKIÍRÁS A bajnokság honlapja: www.rte.hu A verseny hivatalos

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben