~l f. lecstr ~ '. [1. Jegyzői kabinet vezetője ~ GAZDÁLKODÁSI FÖOSZTÁLY NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~l f. lecstr ~ '. [1. Jegyzői kabinet vezetője ~ GAZDÁLKODÁSI FÖOSZTÁLY NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA."

Átírás

1 Ügyiratszám: /2012.v1l1. Ügyintéző: File János NYÍREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FÖOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) , (42) ; Fax: (42) E-maii: gazdalkodasifóoszfalv(aj.nyiregyhaza.hu ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez a Nyíregyháza, Szarvas u. 28. szám alatti 4969 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelölésére és licit induló árának meghatározására lecstr ~ Kósa Tímea alpolgármester ~l f Dr. Ká~~ri9itta gazdálkodási főosztályvezető törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: CL~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző '. [1 ~ C~ L.:n Tt.-..:\..- Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője ~ Véleményező bizottság: - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat tulajdonát képező Nyíregyháza, Szarvas u. 28. szám alatti, 1052 m 2 terciletű, 4969 helyrajzi számú ingatlant korábban a NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. bérlakásként hasznosította. Az épület állaga leromlott, felújítása gazdaságosan nem megoldható. A "lakóház, udvar, gazdasági épület" meg nevezés ű ingatlan a Szabályozási Terv szerint településközpont vegyes zónába (vt) tartozik, zártsorúan építhető be. Szakértői vélemény alapján a tárgyi ingatlan licit induló árát összegben javasoljuk megállapítani ,- Ft + ÁFA ( ,- FUm 2 + ÁFA) A határozat-tervezet szerint a tárgyi ingatlan nyilt, kétfordulós pályázat útján kerül elidegenítésre, 1 éven belüli bontási-, és a bontástól számított 3 éves beépítési kötelezettség előírásával. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és határozattervezetet elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, június 19. Tisztelettel: /,<,- ' ' //--:' :-.~~-- "~',.. "- /',... '... (,'" Dr. Kása főosztályvezető rigitta.., " ''::/,,\

3

4 Melléklet a /2012.V. számú előterjesztéshez: Határozat - tervezet NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE (V.28.) sz. határozata a Nyíregyháza, Szarvas u. 28. szám alatti 4969 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelöléséről és licit induló árának meghatározásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a nyíreg~házi 4969 hrsz-ú - természetben Nyíregyháza, Szarvas u. 28. szám alatti m területű, "lakóház, udvar, gazdasági épület" megnevezésű ingatlant ,- Ft + ÁFA licit induló áron nyílt, kétfordulós pályázat keretében - 1 éven belüli bontási-, és a bontástól számított 3 éves beépítési kötelezettség előírásával tőrténő elidegenítésre kijelöli. Utasítja: Felelős: a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, a szükséges intézkedések megtételére Vagyongazdálkodási Osztály vezetője Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: december 31. Nyíregyháza, június 28. A határozatot kapják: 1.1 a Közgyűlés tagjai 2.1 A címzetes főjegyző és a Po~gármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

5 LOCKA-V Építőipari Tervező, Kivitelező Szaktanácsadó, ngatlanforgalmazó Kft Nyíregyháza, Széchenyi u. 47. Tel./fax: (42) Cégbejegyzés ~áma: _/4, " " - ;"l ERTEKELESSZAKVELEMENY a 4400 Nyíregyh~za, Szarvas u. 28. Hrsz.: 4969 ingatlan forgalmi értékének megállapításáról '-!.. SL példány Megrendelő: Nyíregyháza l\1cgyei Jogú V áoos Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l. Készült: 4 pd-ban A szakvélemény 14 db számozott lapból áll. Nyíregyháza Nyíregyháza, Széchenyi u. 47. TelFax.:42/

6 T.l~...RTALOl\-!JECYZÉK 1 ért LJ_ Le 'k e,es1 l' ' b'lzonyltvany " 2. Fenntartási nyilatkozat 3. A megbízás tárgya 4. Az értékelés célja 5. Értékelési módszerek ismertetése 6. ngatlan azonosító lap 7. Épület adatlapja 8, Értékelő lap 9. Végső forgalmi érték meghatározása Mel1ékletek: - fényképek - tulajdoni lap - térképmásolat - alaprajzi vázlat 2

7 A vizsgált eszközvagyon tula.idonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Helye: 4400 Nyíregyháza., Szarvas u. 28. Helyrajzi száma: 4969 Értékelési jog: tulajdonjog Az értékelés célja: forgalmi érték meghatározása Az értékelés fordulónapja: Az eszközvagyon nettó (ÁFA nélküli) forgalmi értéke: ,- Ft azaz: Harminchétmillió 00/100 forint. ii.. jelen értékelési szakvélernényben szereplő állítások amelyek az ".Értékelési Bizonyítvány"-ba szereplő eredmények alapulnak legjobb tudomásunk szerint igazak és valósak. Nem vállalunk felelősséget olyan, később jelentkező gazdasági, vagy fizikai eseményekért, amelyek befolyásolhatják az itt megadott értékeket. Semmilyen személyes érdekünk nem fűződik az értékelés tárgyát képező eszközvagyonhoz, és a pártatlanságunkat semmi nem befolyásolta. Az Értékelési Szakvélemény csak teljes egészében értelmeznető, abból egyes megállapításokat, vagy részleteket kiragadni, és önmagukban felhasználni nem szabad. Az értékelő készítőjének díjazása semminemű kapcsolatban a megállapított értékkel nincs. Nyíregyháza, l8.. l, \~' ~~{S'(Fr VvWQ~~ Virányi T~~4i~_..~YíregYháza...,7~O'~-'C\n\ U. 47,Virányi.li, ingatlanvagyon-érte'keíő és közvetít~dószárn ~. forg. ig. szakértő T.SZ.: 9/29/2006 M: 5978

8 FENNTARTÁS NYLATKOZAT Nincs tudomásunk olyan tényezőkről, megbízó által szolgáltatott adatok nem helytállóak. amelyek miatt feltételeznünk kellene, hogy a Az értékelés során a tulajdonviszonyok vizsgálatát a megbízó által szolgáltatott keltezésű tulajdoni lap alapján végeztük. A tulrtidoni lap másolatára fel nem jegyzett, valamint az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett jogi telmészetű kérdésekért felelősséget nem vállalunk. Az értékmeghatározás során az ingatjan műszaki állapotának minöségét szemrevétele.7éssel határoztuk meg. Nem végeztünk geodéziai, statikai, talajmechanikai, épületfizikai, környezetvédelmi vizsgálatokat, de ez nem is képezte a megbízás tárgyát. Ezen vizsgálatok eredménye esetleg befolyásolha~a a megállapított értéket A szakvéleményben rögzített, az ingatlan állapotára vonatkozó adatok a helyszíni szemle időpontjában fennálló állapotot tükrözik. A megállapított értékek az ingat.lan tehermentes állapotára vonatkoznak. Tekintettel a piaci vlszonyokra az "Értékelési Bizonyítvány"-ban meghatározott eszközvagyon forgalmi értékének érvényességét akkor tartj uk fenn, ha az ingatlant továbbra is rendeltetésszerűen üzemeltetik, és a műszaki állapotban lényeges váhozás nem történik. l'\ m.:gállapított forgalmi értéket 90 napig tartjuk fenn. A szakvélemény 4 példányban készült, melyből 3 pld-t a megbízónak átadtam, 1 pld-t pedig az irattárban helyeztem el. 4

9 ", A M ~utll ~""''''''''~ZAf.:. -'_ '-' ~ADGV'... l\ JL,;len értékbecslést ;l Nyíregyházi Megyei Jogú Város Polgármesteri li'vatal VagyongazdáJkodási Osztályának megtisztelő megbízása alapján készítettük el. magában foglalja a: telket, a telken található felépítményeket, meljéképítmény é~ kö:nnűpótló létesítményeket, növényzetet. A rendelkezésünkre bocsátott nyilvántartások az értékelés fordulónapján, valamint a tulajdoni lap időpontjában voltak érvényesek az állomány összetételét illetően. 5

10 4. AZ ÉRTÉKELÉS CtLJA Az ingatlan aktuális forgalmi értékének meghatározása. 5. ÉRTÉKELÉS l\'lódsze R J(J( JSi\tHCRTETÉSE A forgalmi érték meghatározására a TEGoVA ajánlásai alapján a következő módszerek alkalmazása j avaso l t. A.) a pi.aci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés B.) a hozamszámításon alapuló értékelés C) a költségalapú értékelés Az io&atjau forga!l.!n.i értékének meghatározása a B és C pontok ala.pján történik. A költségalapú értékelési mcgközehtés lényege, hogy az ingatl<m újra clőálhtásl költségéhől le kell vonni az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hoa..áadni a felépítméh'yekht,~z tartozó ftildtcrihet értékét. Ez a módszer fejezi ki legkevésbé a tényleges piaci viszonyokat. t~pítés alatt lévő létcsítrnénycknél, k~rosod(llt létesftméoycknél, takart műtárgyaknál, valamint ulyan esd<;:kbch alkalmazható, atnikor más módszer nem áll rendejkezésre (pl. kórházak, temetők stb.) A módszer fő lépései a következők: l. Telekérték meghatározása 2. Felépítmény újraépítési, vagy pótlási költségének meghatározása 3. avulások számítása 4. A felépítmény újra elóállitási költségéból az avulás levonása és a te/ekértékkel való összegzése. 6

11 1./ A földterület értékét annak üres állapotban való értékelésével kell megállapítani, a piaci összehasonlítá adatok elemzésén alapuló módsz~r> vagy különleges es(:fben a hozamszámításon alapuló módszer szerint. 2.1 A pótlási költség olyan szerkezeteket és építési munkát takar, melyet az értékelés időpontjában a meglévő funkciók (esetleg más szerkezetek és. müs7(lk i m (',gol c1ások ) a legkisebb költst>,gge1, de azonos hasznossággal pótolhatók lennének. \z újraépit6si kött"égben ü rneglév6 S7crkC7.ctek változatlan újratcrem tés éne k költségeit kell döirányozni, RlggetlenOl ;1;J:ok jelenlegi hab7.t10sujásától A pótlási és az újraépítési költség együttesen az újra előállítási költség. Az újr{:l d.öájhtási költségbe kell érteni a közmílvesitési, a tervezési, az engedélyezési, a vállalkozási, a kivitelezési, a bemházóí, a pénzügyi és minden egyéb ténylegesen fizetendő költséget Ezeket a költségeket a tényleges építési paci árak alapjár! kell meghatározni. Az épület újr~ elis::'\lhlási költsfeébe az épületgépészetet és a belső építészeti elemet is bele kdl érteni, míg a mobiliákat ki kell zárni. Az újra előállítási költség általános forgalmi adót nem tartalmaz. Az ingatlan megépí1ésénck cn,xkti k.öltségcihől, vagy annak könyv szerinli ó tékéböl indexálá..'isallevczctett újra e!bálhtási érték csak kivé1eles esetht~n fogadható el. lyen eset lehet, ha <ly, ingatlan néhány éven belül készült el és ha abekerülési költségekct megbfzhatóan dokumentálták. -j.,j Az avulás az idő múlá<;a miatti értékcsökkenés. Három fő eleme: - a fizikai romlás, - a funkcionális avulás és a - környezeti avulás. A7. avulá.,i \;~L:mek lchc;tnek kijavíthl-llóak, vagy ki nem javíthatóak '\2 újra clöállitási költs6get az avultsággal csökkentve és a telek értékkel növelve adódik eredményül a költségalapon számítolt forgalmi érték. 7

12 e./ Hozamszámitáson alapuló értékelési módszer: i\ ho/,lrn:,z:'lmit;,1s0n alapuló ért,skclé~ az ingatlan jövőheni hf-l'<;7l18inak a7 ezek megszerzése <Snk:kóhl'~n f..;:huf)rülő kiadások kü1ünbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. Az érték megájjapítása azon az e1ven Rlap,>zik, hogy bárrn.ely eszköl értéke annyi, mint a belök,,. '.. d l 1.' 1 '." szannazo t1szta.love e mck Je encr~(~j«(:, A hozamszámítás lépései összefoglalva: 1./Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainnk elemzése, 2./Ajövőbeli bevételek és kiadások becslése havználati módonmnf, 3./ Jövőbeli pénzfolyamokfelállítása használati módonmnt, 4./ A tőkésflési kamatláb meghatározása, 5./ A pénzfolyamokjelenér/ékének meghatározása, 6./ A legmagasabb jelenérték ldválasztáya, mint hozamszlímitásort alapuló érték. 8

13 6. NGATLAN AZONOSÍTÓ LAP Általános adatok: Az inf(atlan cime: Helyrajzi száma: Önkormányzat mef(nevezése: Hasznosítás [elenlev fjjrmái: Bérlőre vonatkozó információk (neve, szerződés időtartama, bérleti díja) Telek alakja, {ormáia, najnlsácur Környező ingatlanok jellemző hasznusftása.- Telek kerítettsége, kerítés anyaf(a: Az ingatlan elhelyezkedése: (fekvése, tájolásal Terület beépítettsége, nyitottsáf(a: Az ingatlanon található fák, felépítmények: Domborzati és leitési viszonyok: Az ingatlan legcélszerűbb hasznosítása: Lakott településen belüli elhelyezkedése: Útburkolat minőséfle: Közlekedési eszközök: Külső /utca/ közművek: Belső közművek: 4400 NyÍregyháza, Szarvas u Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polg. Hivatal Lakóház, udvar, gazdasági épület szög, saroktelek Lakások, lakóházak, üzletek, közintézmények K-Ny - kerített, drótfonat Lásd csatolt fotókon! Sík Bontandó lakóház A városközpontban. Jó Szgk., helyi járatú autóbusz Összközmü Az ingatlan terv szerinti besorolása: Vt 21536Z Vt = településközpont vegyes zóna 2 = polgárvárosi 1 = nem kialakult 5= zárt soru - általános 3 = legkisebb teleknagyság 600 m2 6 = megengedett legnagyobb beépítettség 50% Z = sajátos előírásként meghatározott Közművezetékek kikötve 9

14 7. ÉPÜLET ADATLAPJA Alapozása: Kő sávalap! Talajvíz elleni szij?etelés: Nincs Hőszif(etelés: FÜj?j?őZc!ges teherhordó szerkezet: Vízszintes teherhordó szerkezet: Nincs Tégla, vályog Tetőformája: Nyeregtető Tető szerkezete: Tetqfedés anyaj?a: Fa, borított Kerendafödém Fa szerkezetű Síkpala. Külső vakolat, burkolat: Kőporos vakolat Külső nyílászárók anyaj?a: - üvef(ezése: 2rtg. - állaf(a: Felújítandó KözművesÍfettséf(e: Fűtési mód: Fa Nincs Melef!vízeflátás: Nincs Egyéb épületf(épészeti berendezés: Épületf(épészeti berendezések állaf!a: Hírközlési kábel: Felújítandó Nincs Az épület építésének éve: ::::::1930 -felújításának éve: A felújított épületszerkezet ismertetése: - Fizikai állapot: Felújítandó HELYSÉG LSTA Megnevezés Alapterület ml Belmagasság Padlóbnrkolat 11 Földszint lakótér ~230 3,60 Bontandó 2/ Pince kiegészítő h. ~58 2,00 Bontandó Korrigált / beszámítható / ~288 alapterület: Megjegyzés: A gazdasági épületek ( 144 m2 ) elbontásra kerültek, a különálló gazdasági épület ( 92 m2 ) műszaki állapota miatt értéket nem képvisel. 10

15 8. ÉRTÉKELŐ LAP C) KŐLTSÉGALAPÚÉRTÉKELÉS Értékelési táblázat élettartamtól függőszámítás alapján Az ingatlan címe.: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 28. Hrsz.: 4969 Épület építési éve ;::: 1930 Fajlagos nettó építési költség: ,- ( Ft! nettó m2 ) Értékelés időponúa: 2012 év... Ép. szerk. megnevezése!! EÁÉ V.É.T. SZ.É.K SZ.M.É.T SZ.É.A.É % év év %.% ll. Földmunka, alapozás ,31 2. Falazás és egyéb kőműves munka , Lépcsők, tornác, közös kapubejáró ,66 4. Földszinti födém födém , Padlásmdém ,00 Megjegyzés 6. Fedélszék O O Műszaki i állapota miatt [7. Tetöhéjaás O O ls. Homlokzatvakolat, állványozás O O 9. Belső vakolat 10. Hőszigetelés O Ű i 5 40 O O O. ll. Nyilászárók O O 12. Helyszini beton és vb. 2! , Hideg burkolatok 2 30! 30 O O 14. Meleg burkolatok O O._ 15. Viz, csatornázás 3! O O!. 16. Gázhálózat 2 30 O O O 17. Fútésszerelés 6 25 O O O S. Villanyszerelés 3 20 i 20 O O, Bádogos munka O O 20. Festés, mázolás 2! O O :::::11! Felújítása nem gazdaságos, műszaki értéke O Ft. Várható bontási költség: 944 lég m3 x 2.000,-Ft!ég m3 = ,-Ft;::: 1,9 M Ft. 11

16 E.Á.É.: V.É.T: Sz.É.K.: Sz.M.É.T.: Sz.É.A.É.: eredeti állapot értékaránya várható élettartam szerkezet életkora szerkezet műszaki értéke szerkezet értékarányos értéke A fajlagos nettó építési költség az ÉKS évi kiadása alapján megállapítva! Telek értékének meghatározása összehasonlítá adatok alapján / T : Település Utca Telek Telek alapár Telek fajlagos! terület Ft alapár Ft/m 2 2 m yzregyj aza Rózsa u , , ~N' h'! Nyíre1(Yháza Bocskai u OOO. 000, ,- Nyíregyháza stván u OOO. 000, ,... ATLAGAR: ,- Korrekciók: kínálati ár miatt -10% összesen: -10% Korrigált fajlagos alapár: ,-FtJm2 x 0,90% =36.900,-FtJm2 ~ ,-FtJm2 T elekérték T : ,-FtJm2 x 1052 m ,- Ft ~38,9 M Ft. Költség ahtpú érték telek érték - bontási költség!: 38,9-1,9 = 37,0 M Ft. 12

17 HOZAMALAPÚÉRTÉKELÉS Hozamszámítás Jelenlegi használat Hasznos alapterület Bevételek: Meglévő szerződés szerint Piaci adatok szerint Kihasználtság Figyelembe vehető éves bevétel Költségek: Tulaj fenntartási költségei (az éves bevételből) Felújítási költségalap (az éves bevételből) Összesen: Eredmény: Eves üzemi eredmény Tőkésítési ráta Az ingatlan hozadéki értéke Fajlagos mennyiség Lakóház 288m 2-288m 2 x 800,-Ftlm 2 = ,-Ftlhó 0% x 3% 3% X 11,5 % x x x Összeg ,- Ftlév x 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0-, 0,- Ft ::= O M Ft MegjeftYzés: Bevételnél a környezetben lévő lakások kínálati bérleti díjai lettek figyelembe véve. A lakást bérbe adni a jelenlegi műszaki állapot miatt nem lehet. 13

18 l. oldal Ő5szese11: oldal hiteles tulaj lap Nem tulaj doni lap OlCal.: l/l Nem ljlte);,srulajd<wi bp. Sz.,,;'lle rná",lat tvcgrcncid..-é:; :sz.:i-n: :3 () üos!62352/ s zel<tor l.rész l. A:t,i:ng.a.t::l.an adat.ai:.alr.sszle t ad...=..tok ta riil et:: TnUtrelAÍai.á.9'/kiv~tt m>$;gn.vw"2;'~s/ min.o h. m2 LU'''',,''''L. hányad, l/l n,resz ha~~q,;:;atf ~.rke'z4ei idő,; 5'3'986/ '1. ~':i,kkk 'b'. 34. jogálláe 1 tulajdonos név, Nl'Í'RE.GYFi.'Í:l!,< JéGÚ V:cJ<OS ÖN!<ORl.1ÍÍl\1,l:2A1'J>: C'bn1 4~oá KC:EfSLTth tér l 1052 erk_-:"ai,iciői m,resz' 62179/ :.04 2:::: ;a. 1:"u1.ajclor4 lap ko,a.","'a,qt!:<o...e:"n.ilha.tó: hiteles tulajdolll lap Nem tulajdoni lap tksf.nrnt7ttrl-i4rqc)71 n-l-i

19 ~<yomtatá /~ 4964/1 4ge 499 o (vj 497 ~ L----f t J j j ~ 4971 \ ~ L-~~ l ~9~~ ~ LJ 01. Méretarány 1: O_n _o~g(l4 ()é(j k.m.. 1 H_--,,-,-, -~." \ 499d --~ _.. ( l

20 o Szan"S alain:lyn y:;luflt v földszint lakótér 230m2 i L_ pince 58 m2, :~,.!4 o.,.!4 ::r vo v N~ Hi 2012"Hj.l~. li ~:fi ~" ~ ~,;~."vu(i'''i/ '' ~ "'- ~

21 1. kép 2. kép északi utcakép déli utca kép 3. kép 4. kép nyugati homlokzat nyugati homlokzat 5. kép 6. kép északi homlokzat keleti utcakép, Csipke u. Nyíregyháza, Szarvas u. 28. Hrsz.:

22 13. kép 14. kép keleti homlokzat keleti homlokzat 15. kép 16. kép keleti homlokzat pincelejáró 17. kép 18. kép, épület belső födém Nyíregyháza, Szarvas u. 28. Hrsz.:

~~~~ Dr. Kovács Ferenc

~~~~ Dr. Kovács Ferenc NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgarmester@nvireg.vhaza.hu Ügyiratszám: 13.826/2012.v111. Ügyintéző:

Részletesebben

MEGÁLLAPÍTOTT BÉRLETI DÍJ: 47B jelű helyiség: 11.000 Ft/hó 47C jelű helyiség: 34.000 Ft/hó 47D jelű helyiség: 15.000 Ft/hó

MEGÁLLAPÍTOTT BÉRLETI DÍJ: 47B jelű helyiség: 11.000 Ft/hó 47C jelű helyiség: 34.000 Ft/hó 47D jelű helyiség: 15.000 Ft/hó SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A 7621 PÉCS, SZÉCHENYI TÉR 1. HRSZ 17514 I. emeleti, összesen 61 m2-es ingatlanrész, TERVEZETT EMELETI BÜFÉ bérleti díjának meghatározásáról MEGÁLLAPÍTOTT BÉRLETI DÍJ: 47B jelű helyiség:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz.: IV. 457/2013. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 5241. Abádszalók, Boglárka utca 30/A HRSZ: 5049 Típusa: üdülőépület, udvar Értékelés kelte: 2013. január 22. Készítette: Vulcanus

Részletesebben

INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A BUDAPEST VII. KERÜLET, KIRÁLY UTCA 15. SZÁM (HELYRAJZI SZÁM: 34184) ALATTI UDVARI BEJÁRATÚ PINCEHELYISÉG PIACI-FORGALMI ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL MEGBÍZÓ: ERZSÉBETVÁROSI

Részletesebben

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 6500. Baja, Czirfusz Ferenc utca 34. ép A 1. emelet ajtó 8. HRSZ: 700/A/8 Típusa: társasházi lakás Értékelés kelte: 2013.

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 21225-1/G30/14. MISKOLC, 4160 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE 2 T a r t a l o m j e

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11342-1 /G30/2013. MISKOLC, József A. u. 44. szám alatti 4800 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

Ipari üzem értékelési feljegyzés

Ipari üzem értékelési feljegyzés Ipari üzem értékelési feljegyzés Az ingatlan címe: 6070. Izsák, belterület HRSZ: 1627 Típusa: ipari üzem Értékelés kelte: 2012. február 20. Készítette: Vulcanus Bt. 6211. Kaskantyú, Bercsényi u. 27. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület értékelési feljegyzés

Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület értékelési feljegyzés Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület értékelési feljegyzés Az ingatlan címe: 9776. Püspökmolnári, Petőfi Sándor utca 41. HRSZ: 402 Típusa: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület Értékelés kelte: 2012.

Részletesebben

Beépítetlen terület értékelési feljegyzés

Beépítetlen terület értékelési feljegyzés Beépítetlen terület értékelési feljegyzés Az ingatlan címe: 6000. Kecskemét, belterület HRSZ: 8058/2 Típusa: beépítetlen terület Értékelés kelte: 2012. február 21. Készítette: Vulcanus Bt. 6211. Kaskantyú,

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 21168-1 /G30/2014. MISKOLC, Gizella u. 13. szám alatti 6665 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS 6065 Lakitelek - Tőserdő, Szikra 46. sz. alatti ingatlan (Hrsz: 3585.) A szakvélemény Készült: 18 db számozott oldalt tartalmaz 2 példányban K e c s k e m é t, 2014. április 03. Egyszerűsített

Részletesebben

A 2010. október 15.-én készült értékbecslési szakvéleményben tárgyi ingatlan - jelen állapotában - meghatározott forgalmi értéke 3.500.000,-Ft.

A 2010. október 15.-én készült értékbecslési szakvéleményben tárgyi ingatlan - jelen állapotában - meghatározott forgalmi értéke 3.500.000,-Ft. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. s>u?ir>pest Kfívüros X. kerület Kőbányai önkorinánr/at Képviselő-testület ülése lc.llsi.[ 57, {ZOtO- Uu^ 15M.lI Tárgy: Bp. X. Petrőczy u. 24. fsz. 3. sz. alatti 42011/0/A/6 hrsz-ú

Részletesebben

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar Miskolc, Adler Károly u. 37. 46/361-319 30/9833-938 n.sz. 401 30/5856-586 Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú épület, udvar I N G A T L A N F O R G A L M I É R T É K B E C S L É S E A szakvélemény

Részletesebben

Levelükhöz mellékelték a 42473 hrsz-ú ingatlanukkal kapcsolatban készített vázrajzot,

Levelükhöz mellékelték a 42473 hrsz-ú ingatlanukkal kapcsolatban készített vázrajzot, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat telekingatlanok értékesítésére (Budapest X., Harmat utca 42480/l és 42480/15 hrsz.) Tisztelt Gazdasági Bizottság! Az L.S&P

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 314-4/2014. Előadó: Moravszkyné Kalcsu Gizella, Vass Csaba Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 65312015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.:l db Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

Társasházi pénzintézeti irodák értékbecslés aktualizálása, felülvizsgálata

Társasházi pénzintézeti irodák értékbecslés aktualizálása, felülvizsgálata Társasházi pénzintézeti irodák értékbecslés aktualizálása, felülvizsgálata Az ingatlan címe: 6500. Baja, Széchenyi utca 10. I. em. 1. ajtó HRSZ.: 608/1/A/22 Típusa: társasházi iroda Értékelés kelte: 2012.

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY A Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő ingatlan becsült forgalmi értékének megállapításáról Készült: 2015. szeptember 2. Készítette: Csényi István Ingatlanforgalmi

Részletesebben

INGATLANÉRTÉKELÉSI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 2049 Diósd, belterület 1380/45 hrsz alatti telekről

INGATLANÉRTÉKELÉSI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 2049 Diósd, belterület 1380/45 hrsz alatti telekről INGATLANÉRTÉKELÉSI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 2049 Diósd, belterület 1380/45 hrsz alatti telekről 1 INGATLAN ÉRTÉKELÉS Építési telek T Az értékelő társaság: Szakértő(k) neve: Spisák Sándor A vizsgálat időpontja:

Részletesebben

2. A SZAKÉRTOi FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA. Az értékelés a Megbízó tájékoztatása szerint értékesítés céljából vált szü kségessé.

2. A SZAKÉRTOi FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA. Az értékelés a Megbízó tájékoztatása szerint értékesítés céljából vált szü kségessé. Értékeit ingatlan: Révfülöp, belterület, hrsz: 157. 1/5 1. ELOZMÉNY A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) megbízta az INGATLAN-ST Kft-t (8200 Veszprém, Szabadság tér 2.),

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁS BÁTHORY U. 6. SZ ALATTI KIVETT LAKÓHÁZ UDVAR ÉS GAZDASÁGI ÉPÜLET MEGNEVEZÉSŰ ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN FELÉRTÉKELÉSE

A HAJDÚNÁNÁS BÁTHORY U. 6. SZ ALATTI KIVETT LAKÓHÁZ UDVAR ÉS GAZDASÁGI ÉPÜLET MEGNEVEZÉSŰ ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN FELÉRTÉKELÉSE HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELKÉRÉSE ALAPJÁN A HAJDÚNÁNÁS BÁTHORY U. 6. SZ ALATTI KIVETT LAKÓHÁZ UDVAR ÉS GAZDASÁGI ÉPÜLET MEGNEVEZÉSŰ ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN FELÉRTÉKELÉSE Hajdúdorog, 2016. január

Részletesebben

2. Az ingatlan területi elhelyezkedése, megközelitése, közmű és infrastrukturális ellátottsága:

2. Az ingatlan területi elhelyezkedése, megközelitése, közmű és infrastrukturális ellátottsága: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 1008. Budapest,, Tárgy: Javaslat a Budapest, X. ker. Fokos u.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Pf.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 4 2 524-500; fax: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@N YIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2249-11j2013.VIII.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Tárgy: Javaslat a szarvasi úti kerékpárút tulajdonviszonyainak rendezésére

Részletesebben

szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere I. Tartalmi összefoglaló II. Hatásvizsgálat

szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere I. Tartalmi összefoglaló II. Hatásvizsgálat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 1 szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., 41451/3 helyrajzi számú ingatlan (Albert Camus utca) tulajdonjogának

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Klapka György utca 2. Hrsz.: 6611 3300 EGER MAGYARORSZÁG 2015.07.13. Oldal 1 / 11 LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Megye Heves Régió Észak-Magyarország Lakosság száma Kb. 56 500

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS 6065 Lakitelek, Szikra dűlő 25. sz. alatti ingatlan (Hrsz: 08/2.) A szakvélemény Készült: 19 db számozott oldalt tartalmaz 2 példányban K e c s k e m é t, 2015. május 04. Egyszerűsített

Részletesebben

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése SZŐCE Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése Építtető: Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest Pf: 11. H-1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/B VI.5-6 Tel.: 06 1 323 27 57, 299 01 84,

Részletesebben

INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS 1021 Budapest, Heimich István utca 3-5. szám 11377/1 Hrsz.-ú Kivett templom, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésú ingatlan lmmowell2002 Kft. ÉRTÉKELŐ LAP 1021 Budapest,

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Várfi András Polgármester Úr Iktatószám:./2011. Tárgy: Fürst S. u. 3. szám alatti ingatlan Üi: Kocsisné. Igen Tisztelt Polgármester Úr!

Várfi András Polgármester Úr Iktatószám:./2011. Tárgy: Fürst S. u. 3. szám alatti ingatlan Üi: Kocsisné. Igen Tisztelt Polgármester Úr! Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: euintezmeny@gyomaendrod.hu Várfi András Polgármester Úr Iktatószám:./2011.

Részletesebben

Forgalmi értékbecslése

Forgalmi értékbecslése Tiszaújváros, Széchenyi u. 27. szám alatti 997/7/A/11 helyrajzi számú ingatlan Forgalmi értékbecslése Készítette: Nestella Kft. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Értéktanúsítvány 1. A megrendelő adatai,

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11676 1 /G30/2013. MISKOLC, Békeszálló telep 23103/4 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

^LUMJÁJQJQS. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére

^LUMJÁJQJQS. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére . -,' ' 'la Kőbányai.,. v.- 1 ' -U'M nleí ülése Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. _._ Budapest, ^LUMJÁJQJQS. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére Tisztelt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a 2010-2014-ig

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 161/2008. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 161/2008. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 161/2008. (V.26.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyháza, Búza tér déli oldalának (Piaccsarnok, Külső piac, COOP ABC, Új utcai parkolók) fejlesztésével és hasznosításával

Részletesebben

Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016.

Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016. Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016. A Társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatásról szóló 6/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. -a alapján a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc ' _ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/499- /2014. Ügyintéző

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. A Budapest XVI. kerület, Prodám utca 11. szám alatti, 105937/1 hrsz-ú, 1397 m 2

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. A Budapest XVI. kerület, Prodám utca 11. szám alatti, 105937/1 hrsz-ú, 1397 m 2 3 / l ü l O BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest, XVI. kerület Prodám utca 11. szám alatti, 105937/1 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú beépítetlen ingatlan

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Irányár: 152 400 000 Ft Eljárás ügyszáma: 4.Fpk.11-14-070118 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p65024

PÁLYÁZAT. Irányár: 152 400 000 Ft Eljárás ügyszáma: 4.Fpk.11-14-070118 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p65024 PÁLYÁZAT Autószalon, szervíz, üzlethelyiség (kapcsolódó tulajdoni hányadokkal) Irányár: 152 400 000 Ft Eljárás ügyszáma: 4.Fpk.11-14-070118 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p65024 Pályázat

Részletesebben

J/~. szám ú előterjesztés

J/~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J/~. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Kozma utcai Fegyház és Börtönnek nyertes pályázat támogatási szerződésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Bérbeadható belterületi ingatlanok Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Békéscsaba, Szent istván tér 7.

Békéscsaba, Szent istván tér 7. BÉKÉSCSABA lviegyel JOGÚ VAROS POLGAR1l1ESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent istván tér 7. Ikt. sz.: fv. 72212013. Eldado: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.:ldh Hiv. sz.:- Postacím: 5601 ri J 12. Telefon : (66) 5:!3-

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4086 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 009 July 2011 Rev.01 Page 1 of 9 Régió Megye Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 31.636 Autópálya csatlakozás M35

Részletesebben

... l!!~.!j... ... f... f~. ~?... ~1 \,. Faragóné Széles Andrea REGYHÁZA. a nyíregyházi labdarúgás infrastrukturális feitételeinek fejlesztésére

... l!!~.!j... ... f... f~. ~?... ~1 \,. Faragóné Széles Andrea REGYHÁZA. a nyíregyházi labdarúgás infrastrukturális feitételeinek fejlesztésére NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42524.500 FAX: +36 42 524.501 E-MAil: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: PKABjll0-3 j 2014. Ügyintéző: Hornyák

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

~~~:~:~:~o okir t ~z<:rir>t l->ozzát.l"to=ó rc~llfrkhel,,_~e_a~k_ t_:y ":;:~-,..

~~~:~:~:~o okir t ~z<:rir>t l->ozzát.lto=ó rc~llfrkhel,,_~e_a~k_ t_:y :;:~-,.. 1. oldal, összesen: 1 oldal ' g ~.g E 8 - ' " " ~ :El ~ ~ z " Nem lj.iteles tulaj do11i lap Bu;fapc:;t FOv:íros Y.ormfil1yhi.v:irab Xl K...-..ulct1 Hi>-at:!l1 Budapc;;T,Xl,Bud:úoki.út59 15l9Bu:b!>">:!,F'i

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére 6. Tárgy: Lajosmizse, 0275/98 hrsz-ú ingatlan megosztása, egy részének elidegenítése, árverés kiírása Az

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2010. (III.10.) számú rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása támogatásának 2010. évi feltételrendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. december 14-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. december 14-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁS KÜLTERÜLET 01058/16 HRSZ ALATTI SZÁNTÓ FELÉRTÉKELÉSE

A HAJDÚNÁNÁS KÜLTERÜLET 01058/16 HRSZ ALATTI SZÁNTÓ FELÉRTÉKELÉSE HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELKÉRÉSE ALAPJÁN A HAJDÚNÁNÁS KÜLTERÜLET 01058/16 HRSZ ALATTI SZÁNTÓ FELÉRTÉKELÉSE Hajdúdorog, 2016. január 18. - 1 - BEVEZETÉS A Hajdúnánás Város Önkormányzata nevében

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY A Gyomaendrőd, Endrődi utca 5271 hrsz-ú közterület megosztásával keletkező ingatlanrész értékesítés előtti becsült forgalmi értékének megállapításáról Készült: 2011.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Vl 569-412015.; Vl 706-512015. Előadó: dr. Bacsáné, Fazekas István,

Részletesebben

r-' / /" p~~~ . \, 1,(, (/~~ -l-. \.AL Faragóné Széles Andrea k~ (12,-' fk( Á A Kovácsné Szatai A~~~ vagyon gazdálkodási osztály

r-' / / p~~~ . \, 1,(, (/~~ -l-. \.AL Faragóné Széles Andrea k~ (12,-' fk( Á A Kovácsné Szatai A~~~ vagyon gazdálkodási osztály NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 62.581-12/2012.Ym. Ügyintéző:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: A Budapest X. kerület 41790 hrsz-ú, természetben a Budapest X. kerület, Bolgár u. 7. szám alatti ingatlan tulaj don j o g ának rendezése

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAPOK Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról ZÁMOLY község 11/2016. (IV.4.) Ökt. sz. rendelete a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA 2016. április 1065 BUDAPEST, NAGYMEZŐ U. 25. tel:1-3318494

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, 2011. október 4. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, 2011. október 4. polgármester Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 m. Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény

Pályázati Hirdetmény Pályázati Hirdetmény A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Cg: 01-09-920128), mint a TISZA Takarékszövetkezet f.a (székhely: 5430 Tiszaföldvár,

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 13410-1/G30/2013. MISKOLC, Győri kapu 47-53. szám alatti 22133/276/A/1 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI

Részletesebben

Társasházi lakás értékelési feljegyzés

Társasházi lakás értékelési feljegyzés Társasházi lakás értékelési feljegyzés Az ingatlan címe: 6500. Baja, Széchenyi utca 20. földszint, ajtó 2. HRSZ: 566/A/2 Típusa: társasházi lakás Értékelés kelte: 2012. november 29. Készítette: Vulcanus

Részletesebben

IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF

IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF ", ", ' ~ J- L.,, ",t r\ J l t- ~--, BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT KÉPVISEL9-TESTÜLET~NEK 2014 ft8r 16. GAZDASAGI BIZOTTSAGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági

Részletesebben

Értékbecslés adatlap

Értékbecslés adatlap -4 lakásos házban lévı lakás (nem panel) Értékbecslés adatlap Ingatlan címe: Ir. szám Pest utca Megye Pest Hrsz: 8/A/ hsz. 8. Város/Falu/Község em. ajtó Alapterületek Ingatlan jellemzıi Település jellemzıi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal

Részletesebben

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz.

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz. Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv Sümeg - Jánosmajor (hrsz.: 052/12) Megrendelő: Selecta Flóra Kft. 9700 Szombathely Szabó M. utca 50.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente. nyilvános pályázatot hirdet 148/2013. (V. 23.) Kt. határozat melléklete PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező 130144 helyrajzi szám alatt felvett,

Részletesebben

Település neve:...... irányítószám... település neve.... közterület (út, utca, tér, stb.)

Település neve:...... irányítószám... település neve.... közterület (út, utca, tér, stb.) 8. melléklet a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelethez Település neve:... KÁRBEJELENTÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK A kárt szenvedett építmény címe:... irányítószám... település neve... közterület (út, utca, tér,

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Csille köz 1. szám alatti épület bontásának jóváhagyására

Javaslat a Salgótarján, Csille köz 1. szám alatti épület bontásának jóváhagyására 14253164 " 1425"3164 " Salgó Vagyon Kft. Salgótarján Javaslat a Salgótarján, Csille köz 1. szám alatti épület bontásának jóváhagyására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY 1. Lakóház, udvar Cím: Helyrajzi szám: 3904 Legyesbénye, Felszabadítók útja 24. 241 Az értékelés kelte: 2012.04.17 ALAPADATOK Ingatlan megállapított adatai Telek területe: 1 798

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság 2013. október 22-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság 2013. október 22-én megtartott üléséről NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV A Bizottság 2013. október 22-én megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 087/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelemről

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 087/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelemről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/230, 229, 295 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: epitesipont@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu : ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy,

Részletesebben

%.. napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

%.. napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere %.. napirendi pont Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: A Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmei vízbekötések bontási engedélyéhez Tisztelt

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

ÉRTÉKBECSLÉSI IGAZOLÁS

ÉRTÉKBECSLÉSI IGAZOLÁS ÉRTÉKBECSLÉSI IGAZOLÁS A vonatkozó okmányok, a piaci viszonyok tanulmányozása után, a helyszíni bejárás és az értékelési számítások alapján megállapítottam, hogy a Nagyvázsony külterület 044/3.hrsz. ingatlan

Részletesebben

MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út 31. I. / POSTACÍM: 1368 BP 5. PF 215 TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573 / FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BP. X. KERÜLET

Részletesebben

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be.

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be. KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005 (III.22. Ör). sz. rendelete a helyi építési szabályokról 1 Kunszállás Község Képviselő-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Az ingatlant az Önkormányzat folyamatosan hirdette, eddig eredménytelenül.

Az ingatlant az Önkormányzat folyamatosan hirdette, eddig eredménytelenül. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 19. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy; Javaslat az 55/2011.

Részletesebben

{. L.:-- NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: 66.688-5 /2012.XIV. Ügyintéző: Lápossiné Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság!

{. L.:-- NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: 66.688-5 /2012.XIV. Ügyintéző: Lápossiné Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +}6 42 3u-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA GÉPÉSZETI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 982/20 J 4. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Tarné Stuber Éva, dr. Deák Zoltán Mell.: 4 db Hiv. sz. : Postacím: 5601

Részletesebben

Önkormányzati hivatal Egyszerűsített építési engedélyezési terve Leányvár Erzsébet utca 88. hrsz.: 362

Önkormányzati hivatal Egyszerűsített építési engedélyezési terve Leányvár Erzsébet utca 88. hrsz.: 362 Önkormányzati hivatal Egyszerűsített építési engedélyezési terve Leányvár Erzsébet utca 88. hrsz.: 362 Építtető: Leányvár Község Önkormányzata 2518 Leányvár Erzsébet utca 88. tervező: Hanzelik Gábor -

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 1041 Budapest, István út 14. TERVFAJTA: Ajánlatkérési

Részletesebben

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Részletesebben

ét~ r,. N Y R E G Y H Á Z A

ét~ r,. N Y R E G Y H Á Z A NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NVIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGV/26/2016 Ügyintéző:

Részletesebben

Ügyiratszám: 1077-.../2015/U1 Ügyintéző: Aklan Anikó Tárgy: 1244/2 helyrajzi számú ingatlan eladása Melléklet: értékbecslés

Ügyiratszám: 1077-.../2015/U1 Ügyintéző: Aklan Anikó Tárgy: 1244/2 helyrajzi számú ingatlan eladása Melléklet: értékbecslés Ügyiratszám: 1077-.../2015/U1 Ügyintéző: Aklan Anikó Tárgy: 1244/2 helyrajzi számú ingatlan eladása Melléklet: értékbecslés Tisztelt Képviselő-testület! Tárgybani helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az Újhegyi sétány 16. szám alatt található szolgáltatóház átalakítására vonatkozó tervek módosításáról

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Vájár út 3. szám alatti épület bontásának utólagos jóváhagyására

Javaslat a Salgótarján, Vájár út 3. szám alatti épület bontásának utólagos jóváhagyására 14251276 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján S V/..'C 72014. Javaslat a Salgótarján, Vájár út 3. szám alatti épület bontásának utólagos jóváhagyására Tisztelt Közgyűlés! Salgótaiján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

K É R E L E M a lakásépítéshez (vásárláshoz) adható egyösszegű helyi támogatás igénylésére

K É R E L E M a lakásépítéshez (vásárláshoz) adható egyösszegű helyi támogatás igénylésére K É R E L E M a lakásépítéshez (vásárláshoz) adható egyösszegű helyi támogatás igénylésére 2200 Ft illetékbélyeg helye ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben