A évi Sport keret felhasználásának koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2016. évi Sport keret felhasználásának koncepciója"

Átírás

1 /2016. (III. 9.) FSZSB sz. határozat 1. sz. melléklete A évi Sport keret felhasználásának koncepciója (1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 6/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet (Vhr.) 8. (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Sport keret felhasználásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága dönt. (2) A Vhr. 8. (10) bekezdésében foglaltak szerint a bizottságnak koncepcióban kell meghatározni a keret elosztásának elveit, a támogatási preferenciákat, és azt a támogatási mértéket, amelyen felül pályázati eljárás eredményeképpen történik a támogatás megállapítása. A bizottság a keret terhére egyazon támogatási célhoz csak egy pályázó részére nyújthat támogatást. (3) A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság (FSZSB) a Sport keret elosztásánál a következő alapelveket veszi figyelembe: a) A Sport keret felosztásáról a bizottság dönt. b) A támogatási kereten rendelkezésre álló összeg felhasználásra kerülhet sportszervezetek működési támogatására, rendezvények szervezésére és utánpótlás-nevelés pályázati úton történő támogatására. Pályázni az adott évben meghatározott pályázati kategóriákkal lehet. A kiírandó pályázatok esetében a meghirdetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek a Sport keretet terhelik. c) Keretből nem nyújtható támogatás azon jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik (amelyek) az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás keretében a tárgyévben egyéb költségvetési előirányzatokból támogatást kapnak kivéve, ha a további támogatás az együttműködési megállapodás céljától eltérő tárgyú pályázatra vonatkozik. d) A Sport keretből nyújtható támogatási összeg alsó határa 50 ezer forint. e) A Sport keretből kizárólag azon szervezet részesülhet támogatásban, amely regisztráltatta magát Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályán. f) Nem preferált sporttevékenységek a hobbi szinten űzendő sportok, a technikai sportok, az extrém sportok, a táncsport, valamint a nem az önkormányzat által kezdeményezett sportkiadványok elkészítése. (4) A keretből természetes személy nem támogatható.

2 (5) Támogatandó célok: A) Pályázati kiírás, valamint támogatási összeghatár meghatározása nélkül támogatandó célok: A sportszervezetek működési támogatása: - Működési támogatás nyújtható a bizottság kezdeményezésére, illetve kérelem alapján. - Azokat a sportszervezeteket, amelyek az önkormányzat által fenntartott sportlétesítményeket bérlik edzés és versenyeztetés céljából, létesítményhasználattal is részesítheti működési támogatásban a bizottság. - Előnyben kell részesíteni a már több éve eredményesen működő sportszervezeteket. (Eredményesen működő szervezet: csapatsportágak tekintetében a magyar bajnoki rendszer első és második vonalához tartozó csapatok, egyéni sportágak esetében a korosztályonkénti magyar bajnoki 1-3. helyezett sportolókkal rendelkező egyesületek). - A küzdősportok közül elsősorban az olimpiai sportágak kerülnek támogatásra. - Működési támogatásra tarthat igényt az a sportszervezet, amelyik kettő vagy több, korábban működő egyesület összeolvadásával/egyesülésével jött létre. - A működési támogatásban részesülő sportszervezet elnökét a bizottság alkalomszerűen beszámoltathatja a működéséről, a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság által előre meghatározott szempontok alapján. Rendezvények szervezése, szabadidősport események: - Rendezvények szervezésére, szabadidősport események megrendezéséhez támogatás kérelem alapján nyújtható. - Csak azok a sportrendezvények részesülnek támogatásban, amelyek a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya által meghatározott határidőig az önkormányzatnál bejelentésre kerülnek és szerepelnek a városi sportrendezvény naptárban. A bizottság döntéshozatalkor - szakmailag indokolt esetben - ezen kitételtől eltérhet. - Preferáltak a szegedi helyszínnel megrendezendő, szegedi szervezésű sportesemények. B) Pályázati kiírás alapján támogatandó cél: Az utánpótlás-nevelésre történő pályázás: - Az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezet rendelkezzen bázisiskolával. A bázisiskolával kötendő kétoldalú együttműködést írásban rögzítik, melyből 1 példány másolatát mellékelni kell a pályázathoz. - Azok a sportszervezetek részesülhetnek támogatásban, amelyek elsődleges célja az utánpótlás korú sportolók nevelése, valamint annak a lehetőségnek a biztosítása, melylyel az utánpótlásból kinövő sportolók a felnőtt korcsoportba fellépve folytathatják az élvonalban a versenyzést. - Azon utánpótlás-neveléssel foglalkozó szervezetek részesülhetnek támogatásban, amelyek rendelkeznek olyan együttműködési megállapodással, amelyben a partner szegedi sportszervezet vállalja, hogy fogadja és versenyezteti a felnőtt korcsoportot elérő sportolóját. (Ezzel az a cél, hogy az önkormányzat által támogatott utánpótlás-neveléssel

3 foglalkozó szervezetből a sportolók szegedi szervezetekbe igazoljanak és ne más városok egyesületei vigyék el őket, térítés nélkül.) - Támogatásban részesülhetnek azok a sportszervezetek, melyek eleget tesznek az adott sportági szakszövetség utánpótlás csapatokra vonatkozó előírásainak és több éve eredményesen működnek. (Országos korosztályos bajnokságokon elért dobogós helyezés, korosztályos válogatottság.) - Látvány-csapatsportágak (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, jégkorong, vízilabda) - figyelemmel a részükre a TAO-ból adható támogatásokra - utánpótlás-nevelés támogatására nem pályázhatnak. Jóváhagyta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága a /2016. (III. 9.) FSZSB számú határozatával.

4 /2016. (III. 9.) FSZSB sz. határozat 2. számú melléklete A évi Sport keret felhasználásának szabályzata I. (1) Az Önkormányzat végrehajtási szabályairól szóló 6/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet (Vhr.) 8. (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Sport keret felhasználásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága dönt. (2) A Vhr. 8. (10) bekezdésében foglaltak szerint a keretek felhasználásáról a bizottságoknak a kerettel kapcsolatos eljárási és a pályáztatás lebonyolításának rendjét tartalmazó szabályzattal kell rendelkezniük. (3) A Sport keret elosztásánál követendő irányelveket a évi Sport keret felhasználásának koncepciója tartalmazza. II. (1) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a évre meghatározza a Sport keret rendelkezésére álló pénzügyi keretét. (2) A Sport keret felosztásáról jogcímek meghatározása alapján dönt a bizottság. A évi Sport keret felosztásának jogcímei a következők: a) Sportegyesület működési támogatása b) Rendezvények szervezése, szabadidősport események támogatása c) Utánpótlás-nevelés támogatása pályázat formájában d) Pályáztatással kapcsolatos költségek fedezése III. (1) A Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályán nyilvántartott sportszervezetek részére formájában az osztály megküldi a mindenkori érvényes Sport keret felhasználásának koncepcióját és szabályzatát. A benne foglaltak nyújtanak útmutatást ahhoz, hogy milyen támogatási formákra, milyen módon lehet önkormányzati támogatást igényelni. (2) Az újonnan alakult sportszervezet regisztrálás után kézhez kapja a Sport keret felhasználásának koncepcióját és szabályzatát. Az újonnan alakult sportszervezet a megalakulástól számított 2 évig nem kaphat támogatást a Sport keretből, kivéve a jogutódlás eseteit. (3) A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság előzetesen megnevezi azokat a sportszervezeteket, amelyeket működési támogatásban kíván részesíteni. A kiválasztás a Sport keret felhasználásának koncepciójában megfogalmazott elvek szerint történik. Azok a sportszerveze-

5 tek, amelyeket nem részesített támogatásban a bizottság, kérelem formájában nyújthatnak be igényt működésük támogatására. (4) A sportrendezvények szervezésénél, szabadidősport eseményeknél az igénylők a támogatást formanyomtatvány kitöltése útján kérhetik a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályán. Időponthoz kötött eseménynél a kérelmet - amennyiben erre van mód - a megvalósulást megelőzően legalább két hónappal korábban szükséges benyújtani a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályára, a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság elnökének címezve. (5) A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság az utánpótlás-nevelés támogatása céljából a helyi sajtóban és a város honlapján pályázatot hirdet. A pályázat alsó értékhatára 50 ezer forint, felső értékhatára a pályázati keret összege. A pályázati felhívásban nyilvánosságra hozza a támogatandó célokat, a pályázati határidőt és az elbírálás várható idejét. (6) Utánpótlás-nevelés támogatására pályázni csak a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya által kiadott pályázati adatlapon lehet. (7) Utánpótlás-nevelés támogatására a támogatási keretből pályázat útján akkor nyújtható támogatás, ha a pályázó, a pályázat benyújtásakor már rendelkezik a pályázott cél teljes költségének legalább 20 %-át kitevő pénzeszközzel. Ez az összeg származhat más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem Szeged Megyei jogú Város Önkormányzatától kapott támogatásból. (8) Adott évben ugyanazon célhoz újabb támogatás nem kérhető. Több cél együttes megnevezése a támogatásból való kizárással jár. Nem kaphat támogatást olyan kérelmező/pályázó, amely a tárgyévben már három másik önkormányzati támogatási keretből kapott támogatást, illetve amely kérelmező/pályázó ugyanazon programhoz, projekthez más önkormányzati keretből is igényel(t), illetve kapott támogatást. (9) A Sport keretből csak kiegészítő támogatás nyújtható. Az igényelhető és elnyerhető összeg a megvalósítani kívánt cél teljes összegének legfeljebb 35 %-a lehet. (10) A kérelmezőnek/pályázónak a kérelmében/pályázatában ki kell térnie arra, hogy a megpályázott összegen felül szükséges forrásokat miként tervezi biztosítani. Amennyiben a pályázó az igényelt összegnél kevesebbet kap, nyilatkoznia kell arról, hogy a kevesebb összeggel is képes megvalósítani a pályázati célt. A pályázó csak ebben az esetben jogosult a támogatásra. (11) Támogatásban kizárólag bankszámlával rendelkező, szegedi székhelyű jogi személy részesülhet. A Sport keretből önkormányzati intézmény, önkormányzati gazdasági társaság, nemzetiségi önkormányzat, Szegedi Kistérség Többcélú Társulás, alapítvány és közalapítvány részére támogatási előirányzat a Közgyűlés jóváhagyásával, a keret egyidejű csökkentése mellett állapítható meg. Támogatás alapítványnak csak rendezvények, programok megvalósítására adható. (12) A kérelem/pályázat kötelező melléklete a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat, továbbá az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a a csekély összegű támogatásokra vonatkozó nyilatkozata.

6 (13) A támogatásra pályázóknak és kérelmezőknek nyilatkoznia kell, hogy: a) a megjelölt támogatási célhoz milyen összegű saját és egyéb forrással rendelkezik; b) a tárgyévben melyik önkormányzati keretből milyen címen, milyen összegű támogatást igényelt (ide értve a folyamatban lévő támogatási igényt is), illetve kapott; c) a tárgyévet megelőző évben milyen címen, milyen összegű támogatásokban részesült az önkormányzattól, mikor adta le a felhasználásról szóló beszámolóját. (14) A támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy - részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek, közalapítványok, helyi nemzetiségi önkormányzatok, egyházi szervezetek és intézményei kivételével - köteles igazolni, hogy köztartozásait (NAV és helyi adó) maradéktalanul megfizette, vagy köztartozásának átütemezéséről szerződést kötött. Ha a támogatás éves összege az 500 eft-ot nem haladja meg, akkor az igazolás helyett a támogatott szerv nyilatkozata is elfogadható. A támogatás csak kiegészítő támogatásként nyújtható. Ugyanazon célhoz újabb támogatás nem kérhető. (15) Támogatásra jogosult szerv a kiutalás előtt köteles cégkivonattal (gazdasági társaság) vagy büntetőjogi felelősséggel járó nyilatkozatával (civil szervezet) igazolni, hogy nincs végrehajtási vagy felszámolási eljárás indítva vele szemben. (16) A kérelemben/pályázatban meg kell jelölni a támogatási célt, időhöz kötött cél esetén az időt, helyet, rendezvény esetén a várható résztvevők számát is. (17) A kérelemhez/pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél részletes költségvetését, kiadás-bevétel bontásban (a főbb támogatókat és támogatónként a támogatásként nyújtott összegeket is). Valamennyi elbírálásnál előnyt jelent az együttműködési szerződések másolatának csatolása, illetve amennyiben feltétele a támogatásnak az együttműködési megállapodás, hiánya kizáró ok. (18) A (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a bizottság nem zárja ki a Sport keret kérelmeiből/pályázatából azokat, akik az önkormányzat más kereteihez más cél támogatására a bizottsághoz benyújtott kérelmen/pályázaton túl pályáznak, kizárja viszont azokat, akik ugyanezen cél támogatására más önkormányzati keretből is kérnek támogatást. Ez esetben a kérelmezőt/pályázót a bizottság elnöke, a bizottság előzetes tájékoztatása után, a kérelme/pályázata előterjesztése nélkül elutasítja. (19) Keretből nem nyújtható támogatás azon jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik (amelyek) az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás keretében a tárgyévben egyéb költségvetési előirányzatokból támogatást kapnak kivéve, ha a további támogatás az együttműködési megállapodás céljától eltérő tárgyú pályázatra vonatkozik. IV. (1) A kérelmeket/pályázatokat a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályán kell benyújtani az osztály által közzétett adatlapon, nyomtatott formában. Az aláírás nélkül benyújtott, a pályázati kiírásnak vagy ezen szabályzatnak nem megfelelő, továbbá a határidőn túl beadott adatlap a pályázatból való kizárással jár. Hiányosan kitöltött pályázat esetén az iroda e

7 tényről értesíti a pályázót és legfeljebb 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása vagy a pályázati feltételeknek való meg nem felelés esetén a kérelmeket a bizottság elnöke elutasítja. (2) A Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya előterjesztést készít a beérkezett kérelmekről/pályázatokról. A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság a befogadott kérelmeket/pályázatokat elbírálja, és megállapítja a támogatott célokat és meghatározza a támogatások összegét, továbbá a támogatás kifizetésének időpontját. (3) A kérelmezőket/pályázókat az elbírálást követően a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya értesíti, továbbá a támogatottak listáját a támogatott cél és a megítélt támogatás összegének feltüntetésével, a döntést követő 60 napon belül az önkormányzat internetes oldalán nyilvánosságra hozza. (4) A Sport keret terhére történő támogatás kifizetésének feltétele a kérelmező/pályázó szervezet létezését a bíróság nyilvántartásba vételére vonatkozó, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás, vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás benyújtása. Kifizetés kizárólag támogatási szerződés alapján lehetséges. A szerződésnek tartalmaznia kell: a) egy sportszervezet működéséhez, egy sportcél megvalósításához vagy egy egyszeri program megrendezéséhez nyújt az önkormányzat támogatást, b) időponthoz kötött rendezvény esetén az időpontot vagy időszakot, c) az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség teljesítési határidejét; az esetleges fizetési ütemezést, d) a szerződő partner bankszámlájának a számát, adószámát, e) a támogatással való elszámolás határidejét és módját, továbbá, hogy az elszámolás nem teljesítése esetén a támogatott a támogatást köteles visszafizetni, és 3 évig újabb támogatást nem kaphat, f) azt, hogy a támogatott a támogatás kiutalása előtt igazolni köteles, hogy köztartozása nincs, g) A 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet alapján a kormányzati funkció kódot. (5) A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 4. (2) bekezdése kimondja, hogy az államháztartási forrásból nyújtott pályázati vagy egyedi támogatás nyújtáskor a támogatás alapjául szolgáló okiratban fel kell tüntetni a támogatási cél kormányzati funkcióját. Erre tekintettel a támogatási szerződésben az alábbi kódot kell feltüntetni: Sport keret COFOG: (6) A kérelmezőnek/pályázónak kérelmének támogatása/sikeres pályázata esetén, a támogatás kiutalása előtt igazolnia kell, hogy az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 30. -a szerint az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte beszámolóját. (7) Kérelem/pályázat útján elnyert támogatást csak a formanyomtatványon/pályázati űrlapon megjelölt kérelmező/pályázó számlájára lehet átutalni, megnevezve a támogatott célt. (8) A Sport kerettel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a Sport keretet terheli.

8 V. (1) A támogatottal kötendő szerződés részét képezik a évi Sport keret felhasználásának szabályzata, valamint a Felhasználási és elszámolási segédlet a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Sport keretből elnyert támogatáshoz című dokumentumok, melyeket a támogatott a szerződés aláírásával egy időben átvesz. A támogatott a támogatást csak az említett dokumentumokban foglaltaknak megfelelő módon használhatja fel, és az azokban foglaltak szerint, a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya által kiadott elszámolási nyomtatványokon kell elszámolnia. (2) A Sport keretből nyújtott támogatásokról és az azokkal történő elszámolásokról a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya nyilvántartást vezet. (3) A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság az alábbi kiadásokat tekinti működési és versenyrendezési kiadásoknak: a) A sportszervezet irodájának működése (rezsiköltségek): - iroda bérleti díj - telefon - havonta legfeljebb Ft (mobil+vezetékes együtt) - internet szolgáltatási díj (weblapkészítés, üzemeltetés, frissítés) - postaköltség - irodaszer - közüzemi díjak - karbantartás (iroda, irodatechnika, gépjármű) b) Hazai és külföldi versenyen és edzőtáborokban való részvétel költségei - az esemény és az eseményen résztvevők megnevezésének feltüntetésével: - utazás (repülő, vonat, autóbusz, személygépkocsi, helyi közlekedés) - szállás - étkezés - biztosítási díj (betegség-, baleset és poggyászbiztosítás) Az utazásról szóló elszámolás kiküldetési rendelvénnyel történhet, továbbá mellékelni kell versenykiírást, meghívó levelet, vagy a versenyről készült jegyzőkönyv másolatot, illetve a kapcsolódó számlákat. c) Sportfelszerelés és sporteszköz vásárlási költségek - sportág-specifikus eszközök, technikai eszközök beszerzése, karbantartása, vizsgáztatása d) Versenyrendezési kiadások: - hazai versenyek (kizárólag a támogatott szerv nevére szóló számla fogadható el az esemény és az eseményen résztvevők megnevezésével ellátva) - bérleti díj (terem, sportszer, speciális felszerelés) - bírói költségek (kiküldetés, bírói díj, szállás, étkezés) - verseny helyezettek díjazása (érem, oklevél)

9 VI. (1) A Sport keretből támogatásban részesítettek a támogatási szerződésben megszabott határidőre, de legkésőbb a tárgyévet követő január 31-éig - az e szabályzat mellékletét képező elszámolási segédlet szerint - kötelesek a támogatott cél megvalósulásáról beszámolni és a támogatás felhasználásáról - a felhasználást bizonyító számlák és egyéb bizonylatok másolataival - elszámolni a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya felé. Az utánpótlás-nevelés támogatásának elszámolásakor támogatott a saját erőként megjelölt összeg felhasználását is köteles igazolni. A támogató joga, hogy az elszámolásban benyújtott számlamásolatok eredeti példányait ellenőrizze. Az elszámolási határidőt indokolt esetben a támogatott írásbeli kérésére a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság legkésőbb a tárgyévet követő március 31-ig meghosszabbíthatja, amennyiben azt a támogatott az elszámolási határidő lejártát legalább 30 nappal megelőzően írásban kérelmezi. (2) Az elszámolási kötelezettséget a szerződésben előírt határidőig nem teljesítő támogatottat a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya írásban felszólítja a támogatás visszafizetésére, és közli vele, hogy 3 évig újabb támogatást nem kaphat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától. (3) Az az önkormányzati támogatásban részesített természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelynek az Önkormányzat felé lejárt tartozása van, köteles tűrni, hogy a lejárt tartozás mértékével megegyező mértékű még ki nem utalt támogatási összeget visszatartsa az Önkormányzat egészen addig, amíg a lejárt tartozását ki nem egyenlíti. Ez esetben az önkormányzat késedelme a megfizetésig nem áll be. (4) Az a támogatásban részesített jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely bármely jogszabályi vagy önkormányzati tulajdonosi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy nem az előírt formában tesz eleget, annak támogatása az adatszolgáltatásig felfüggesztésre kerül. (5) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben 3 hónapnál hosszabb időre szóló fizetési hátralékot halmoz fel önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmény bérlése, illetve a sportgarzon lakásban elhelyezett sportolói lakáshasználata (lakbér, közüzem) kapcsán, támogató az esedékes támogatás összegét csökkentve gondoskodik a lejárt tartozás összegének az érintett intézmény felé történő kiutalásáról. Jóváhagyta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága a /2016. (III. 9.) FSZSB számú határozatával.

10 Melléklet a évi Sport keret felhasználásának szabályaihoz Felhasználási és elszámolási segédlet a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Sport keretéből elnyert támogatáshoz Általános elvek A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett keretekből támogatásban részesült szervezetek támogatási/pályázati programjuk megvalósulásáról, a támogatás, valamint az utánpótlás-nevelés pályázatban feltüntetett önerő célszerű és szabályszerű felhasználásáról számot adnak. A támogatási szerződésben rögzített, támogatott feladatok, kötelezettségek teljesítését követően - a szerződésben meghatározott határidőn belül - a támogatottak beszámolót készítenek, amelynek fő részei: a) szakmai beszámoló, b) pénzügyi elszámolás és a kapcsolódó mellékletek. A támogatás és az utánpótlás-nevelés pályázatban feltüntetett önerő felhasználása során arra kell törekedni, hogy az egyes felmerülő kiadások - az elszámolás szabályait figyelembe véve - megfelelően legyenek dokumentálva. A támogatott csak abban az esetben jogosult az önkormányzattól újabb támogatás elnyerésére, ha beszámolási és elszámolási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. A beszámolási kötelezettség teljesítése során dokumentumokkal igazolni kell, hogy a támogatás és az utánpótlás-nevelés pályázatban feltüntetett önerő rendeltetésszerűen, a szerződésben rögzített feladatokra került felhasználásra. A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatás és az utánpótlás-nevelés pályázatban meghatározott teljes önerő - szerződés szerinti - összegével el kell számolni. A felvett támogatás és az utánpótlás-nevelés pályázatban feltüntetett önerő összege mértékénél kisebb összegű elszámolást benyújtó támogatott elesik az el nem számolt támogatástól - a fel nem használt összeget köteles visszafizetni. A beszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott a teljes támogatási összeget köteles visszafizetni az önkormányzatnak, és 3 évig az önkormányzattól támogatásban nem részesülhet. A szakmai beszámoló kritériumai A szakmai beszámoló a pályázati anyagban és a támogatási szerződésben vállalt feladatok megvalósulását és a támogatás felhasználását mutatja be, és a szerződésben felsorolt szakmai feladatokkal azonos szerkezetben készül. A szakmai beszámolóban felsorolt, megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi beszámoló számlaösszesítőjében szereplő sorokhoz, az abban megjelenő számlákhoz, bizonylatokhoz. Itt kell szövegesen bemutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: milyen célkitűzés részeként használta fel a pályázó a támogatást, milyen eszközt, tárgyat, szolgáltatást vásárolt. Amennyiben a szakmai beszámoló nincs összhangban a pénzügyi elszámolással vagy abból világosan nem tűnik ki, hogy a támogatást mire fordították, az elszámolás nem fogadható el.

11 A pénzügyi elszámolás kritériumai A támogatás és a vállalt önrész terhére csak olyan kiadások számolhatók el, amelyek a támogatott (szerződő fél) nevére kiállított számlákkal és kifizetési bizonylatokkal (kiadási pénztárbizonylat, banki átutalási kivonat/igazolás) vagy, ha a támogatott a támogatás felhasználásakor harmadik felet bíz meg, megbízási szerződéssel és kifizetési bizonylatokkal (átvételi elismervény, kiadási pénztárbizonylat, banki átutalási kivonat/igazolás) igazoltak, az adott pályázat céljának tételesen megfelelnek, látható, hogy a támogatást mire használták fel, és a felmerült költségeket milyen mértékben fedezték a szerződés szerinti támogatásból. Csak azok a számlák fogadhatók el, amelyek az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv által meghatározott kritériumoknak megfelelnek, azaz: A számla kötelező adattartalma a következő: a) a számla kibocsátásának kelte; b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette; d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybe vevőjének da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy db) adószáma, amely alatt a 89. -ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy dc) adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó az forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön; e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybe vevőjének neve és címe; f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető; g) a 163. (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől; h) a pénzforgalmi elszámolás kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében; i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; j) az alkalmazott adó mértéke; k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; l) az önszámlázás kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki; m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól;

12 n) a fordított adózás kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője kötelezett; o) új közlekedési eszköz 89. -ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a pontjában meghatározott adatok; p) a különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében; q) a különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek vagy a különbözet szerinti szabályozás - műalkotások, vagy a különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében; r) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma. A fenti formai és tartalmi kritériumoknak nem megfelelő számla nem fogadható el elszámolásként. Amennyiben nem számla ellenében fizettek a pályázati cél megvalósítása érdekében, minden olyan más dokumentumot csatolni kell, amely alátámasztja az elszámolásban szereplő bizonylatok tartalmát. Ezek lehetnek a kifizetés alapjául szolgáló megkötött szerződések, megrendelők, teljesítés-igazolások, jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok. Az ezekhez rendelt, kifizetést igazoló átutalási bizonylatot, postai feladóvevényt stb. szintén csatolni kell. A számlák és bizonylatok keltezési dátumai az adott elszámolási időszakba kell, hogy essenek. Ezen időszak kezdete legkorábban január 1., végső dátuma a támogatási szerződésben meghatározott elszámolási határidő. Az elszámolások menete - A számlákat, bizonylatokat állítsa olyan sorrendbe, hogy tartalmuk szerint megfeleljenek a beszámoló logikájának! - A tényleges pénzügyi teljesítés bemutatása céljából hozzá kell rendelni a bizonylatokhoz a pénzügyi teljesítést igazoló bankkivonatokat, kiadási pénztár-bizonylatokat. - Ezután vezesse rá valamennyi számla és bizonylat eredeti példányára a következő szöveget: "a évi Sport keret felé elszámolva....ft. Csak ezután fénymásolja a számlát, bizonylatot! Csak az ilyen záradékkal ellátott számlák, bizonylatok fogadhatók el elszámolásként. Amennyiben a támogató azt kéri, a támogatott köteles az elszámolásban benyújtott számlák és bizonylatok eredeti példányait ellenőrzésre bemutatni. - A pályázatban vállalt önerő célszerű elköltését igazoló számlákat nem kell záradékolni. Az elszámolás fő dokumentuma az "Elszámolólap", kötelező mellékletei a számlaösszesítőjegyzék és a számlák és bizonylatok másolatai. E dokumentumokat a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya a támogatási szerződéssel egyidejűleg a támogatott rendelkezésére bocsátja. Az azonosíthatóság és a kereshetőség végett a számlaösszesítő (egynél több számla vagy bizonylat csatolása esetén használandó) sorait sorszámozni kell, s ugyanezen számokkal kell megjelölni a hivatkozott dokumentumokat is. Célja, hogy a támogatás megvalósulását ellenőr-

13 ző szerv egyértelműen meg tudja állapítani a támogatási céloknak, illetve a szerződésben vállalt feladatoknak való megfelelést. Minden számlaösszesítő végén az összegeket össze kell adni. A számlaösszesítőben felsorolt számlákon és bizonylatokon szereplő adatoknak meg kell egyezniük a fénymásolatban benyújtott számlák, bizonylatok adataival. A támogatott, illetve a képviseletre jogosult a számlaösszesítő valamennyi oldalát lássa el kézjegyével. A meghatalmazás A támogatottaknak a beszámoló és az elszámolás elkészítése során lehetőségük van arra, hogy a képviseletre jogosult személyen túl bárkit meghatalmazzanak a dokumentumok aláírására, hitelesítésére. A meghatalmazásban a meghatalmazó képviselő és a meghatalmazott azonosítását szolgáló adatokon és aláírásukon túl meg kell jelölni a meghatalmazás célját, a meghatalmazottnak az eljárásban való jogosultságát, valamint azt legalább két - azonosítható - tanú aláírásával kell ellátni. A meghatalmazást csatolni kell az elszámoláshoz. Szankciók: Az Önkormányzat végrehajtási szabályairól szóló 6/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. (13) bekezdése szerint "amennyiben a támogatott az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásáról a megállapodásban megjelölt határidőre nem számol el, úgy a támogatás teljes öszszegét a felszólítást követő 15 napon belül köteles visszafizetni és részére újabb támogatás 3 évig nem folyósítható". Nem szabályszerű elszámolás esetén: Ha a támogató - figyelembe véve az elszámolási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályokat - megállapítja, hogy az elszámolás, vagy annak egyes elemei nem felelnek meg az előírásoknak, kötelezi a támogatott szervezetet az elszámolás nem szabályszerű részének megfelelő támogatási összeg visszafizetésére.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 22546/2016. Előadó: Juhász Csilla SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 62/564-364 Tárgy: A 2016. évi

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-17 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. április 8-án tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16 Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása című pályázathoz

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Egységes elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS... 4 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 4 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS... 6 3.1

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Egységes elszámolási útmutató az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 3 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS...

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2016. március 1.-től 1 Algyő Nagyközség

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Pályázati Útmutató Készült: 2015. október 27. 1. oldal Tartalom 1. A támogatás formája és mértéke... 3 2. A pályázat benyújtására

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

A Heves Megyei Közgyűlés 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról

A Heves Megyei Közgyűlés 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról A Heves Megyei Közgyűlés 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról A Heves Megyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2 Kifizetési kérelem EMVA -IV tengely LEADER TK2 1 KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési kérelem > támogatási kérelemben elfogadottak

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hatályos: 2009. február 20. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 25/2005. (VI.19.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet címe: Levelezési címe:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Pályázati Útmutató (2016) Gyomaendrőd, 2016. január Verzió: 1.0

Pályázati Útmutató (2016) Gyomaendrőd, 2016. január Verzió: 1.0 Pályázati Útmutató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának idegenforgalmi, sport, civil, polgármesteri és környezetvédelmi alap pályázói és egyedi támogatási igényt benyújtói számára (2016) Gyomaendrőd, 2016.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-16-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (A 11/2011.(V.27.), a 4/2010.(III.26.) KT. Rendelettel egységes szerkezetben) Szentlőrinc

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2013. január 1-től Közösségen belüli termékmozgatás Nem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Közép- és Kelet- európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 1122 Budapest, Határőr út 35. PÉNZÜGYI ÚTMUTATÓ

Közép- és Kelet- európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 1122 Budapest, Határőr út 35. PÉNZÜGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző számítógépes játékok elkészítésének támogatása témában a Közép- és Kelet- európai Történelem és Társadalom Kutatásáért

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

,..r r, A támogatási összeget a K/8301/3/2014/II. számú szerződés költségekre lehet felhasználni: 6. pontja szerint a következő

,..r r, A támogatási összeget a K/8301/3/2014/II. számú szerződés költségekre lehet felhasználni: 6. pontja szerint a következő Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,..r r,!:j,f~) számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT)

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) 1. Kötelezettségek utólagos fedezeti számlanyitás esetén. A 191/2009. Korm. Rendelet szerinti építtetői fedezetkezelés esetén

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-16-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

Tartalomjegyzék REZSI2012 pályázati eljáráshoz

Tartalomjegyzék REZSI2012 pályázati eljáráshoz Tartalomjegyzék REZSI2012 pályázati eljáráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 2 I. A pályázati eljárás célja... 2 II. A pályázat benyújtásának feltételei... 2 III. A támogatás... 3 IV. Az eljárási határidők...

Részletesebben

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A 2 0 1 3 c. P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S A (Pályázat kiírás kódja: NEA-13-M)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok intézményi és integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Nemzeti összetartozás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. Pályázati kategória kódja: NEA-NO-14-SZ Meghirdetés dátuma: 2013. október

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő tehetséges fiatalok tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését és a tehetséggondozás területi elosztásának kiegyensúlyozását

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely Kifizetési kérelem EMVA III.-IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), jogcímrendeletek, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthető

Részletesebben

1. A leadás szabályai

1. A leadás szabályai PÁLYÁZATI ÉS ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ 1. A leadás szabályai 1.1. Érvényes pályázatot az adhat le, aki az előző pályázati időszakban nem adott le pályázatot, vagy érvényes

Részletesebben

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5.

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5. Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása Budapest, 2014. március 5. Előadás tartalma Jelentési kötelezettség, háttéranyagok Pénzügyi jelentés készítése, felépítése

Részletesebben

Altéma kódszáma: 4908 Szakterület:CIRKUSZMŰVÉSZET

Altéma kódszáma: 4908 Szakterület:CIRKUSZMŰVÉSZET 2014. január 29-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A2007/N4448 NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 9. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2014. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2014. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2014. január 1-től 2014. június 30-ig: Folyamatos teljesítés I. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben

Részletesebben

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz

2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz 2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz Budapest, 2015. november 24. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 Pályázati felhívások tárgya...

Részletesebben

Együtt az ifjúságért! Pályázati felhívás és útmutató

Együtt az ifjúságért! Pályázati felhívás és útmutató 1 Együtt az ifjúságért! Pályázati felhívás és útmutató A nemzetközi Auchan az Ifjúságért Alapítvány 20 éves fennállása alkalmából pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára a Magyar Adományozói

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár bejegyző végzés száma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A nemzetiségi támogatások felhasználására (A pályázat kódja: NEMZ-16) TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! sport célú támogatások Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány közgazdasági, pénzügyi valamint az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris témájú konferenciatámogatási

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Általános Szerződési Feltételek A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez 2 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. Gyakran használt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22.

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. Az elszámolhatóság időbeli és területi hatálya A 2007. január 1. és 2015. június

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

A pályázati kiírás kódja: NTP-TV-14-A/B

A pályázati kiírás kódja: NTP-TV-14-A/B PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A hagyományokkal rendelkező és az új általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók számára meghirdetett, országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-M-15

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-M-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal

Részletesebben

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban MUNKAERŐPIAC-ORIENTÁLT, VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban Szerkesztette: Fenyves Veronika A tananyag elkészítését a Munkaerő-piaci igényeknek

Részletesebben

Pályázati felhívás Tartalmas pihenés 2016.

Pályázati felhívás Tartalmas pihenés 2016. Pályázati felhívás Tartalmas pihenés 2016. Az Autisták Országos Szövetsége pályázatot hirdet tagszervezetei részére autista gyermekeket és felnőtteket fogadó nyári napközbeni vagy bentlakásos tábor megszervezésének

Részletesebben

15T103 ADATBEJELENTŐ LAP

15T103 ADATBEJELENTŐ LAP 15T103 ADATBEJELENTŐ LAP AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ HATÁLYA ALÁ TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉSHEZ, VALAMINT AZ EVA TV. 10. (3) vagy 10. (4) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KIJELENTKEZÉSHEZ EGYÉNI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Elszámoláshoz benyújtandó dokumentumok

Elszámoláshoz benyújtandó dokumentumok 1 2 3 4 5 Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések Munkaadókat terhelő járulékok Nettó bér Elszámolható költségnemek Munkavállalótól levont járulékok Személyi jellegű egyéb kifizetések Munkaadót

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabály 2013 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. Az MLSZ célja... 5 III. Az MLSZ hivatali szervezete... 5 IV. Az MLSZ és megyei igazgatóságainak feladatai... 5 V.

Részletesebben

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra.

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2012.(IX.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. október 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 6-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

EMVA III. IV. tengely

EMVA III. IV. tengely Kifizetési kérelemk EMVA III. III.-IV. IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályok: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), 35/2013 VM rendelet ( Leader jogcímrendelet) 104/2013 VM

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat A Bizonylati szabályzattal a Társulás saját hatáskörben szabályozza a Társulás bizonylatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához szociális, egészségügyi ellátást, illetve foglalkoztatást végző szervezetek támogatása Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! Támogatott szervezet

Részletesebben

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzéke

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzéke NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett AZ EGYCSATORNÁS GYŰJTŐKÉMÉNYEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA című PÁLYÁZATHOZ (Kódszám: ÚSZT-2011-KÉMÉNY) Budapest,

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A. Hazai Tehetségsegítő Tanácsok támogatása. c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A. Hazai Tehetségsegítő Tanácsok támogatása. c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

A Gyakran Ismételt Kérdések témakörei (Az adott témakörre kattintva megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó leggyakoribb kérdéseket.

A Gyakran Ismételt Kérdések témakörei (Az adott témakörre kattintva megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó leggyakoribb kérdéseket. A Gyakran Ismételt Kérdések témakörei (Az adott témakörre kattintva megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó leggyakoribb kérdéseket.) I. Mely szakképesítésekre felkészítő gyakorlati képzéssel lehet pályázni?

Részletesebben

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljáráshoz Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben