2013. évi törvény. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi törvény. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról"

Átírás

1 (Melléklet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztéshez) évi törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1.Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény módosítása 1. (1) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.) 6. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében) e) engedélyezi - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az egészségügyi szolgáltató tevékenységének végzését, ellenőrzi a tevékenységet, valamint nyilvántartást vezet az egészségügyi szolgáltatókról, az egészségügyi szolgáltatók szervezeti egységeiről, az általuk végezhető, engedélyezett szakmákról, valamint az egy szakmán belül végezhető egyes tevékenységről, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről, valamint az egészségügyi szolgáltatók nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi tevékenység végzésével összefüggő adatairól; (2) Az Ehi. 6. (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: (3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilvántartás a (4) bekezdés a) pont ac) alpontja; b)-d) pontja, valamint e) pont ea) és eb) alpontja szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. (3) Az Ehi. 6. (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: (Az (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:) e) az egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott egészségügyi dolgozók adatai: ea) az egészségügyi dolgozó neve, alap- és működési nyilvántartási száma, az egészségügyi tevékenység végzése során használt szakképesítése (szakképesítései), 1

2 eb) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 7. (2) bekezdése szerinti jogviszony típusa, kezdő időpontja, határozott idejű foglalkoztatás esetében annak végdátuma vagy a jogviszony határozatlan jellege, ec) az egészségügyi dolgozó által végzett egészségügyi tevékenység FEOR szám szerinti megjelölése, az Eütev. szerinti alkalmazott egészségügyi dolgozó esetében a munkakör megnevezése, ed) alkalmazott egészségügyi dolgozó esetén a teljes, vagy részmunkaidős foglalkoztatás ténye, az Eütev ában meghatározott munkarendje, illetve munkavégzési formája, valamint az önként vállalt többletmunka ténye és mértéke, valamint a heti munkaidő, alapellátás esetében a helyettesítés ténye ee) az egészségügyi dolgozó tartós távollétének ténye és indoka, ef) az Eütev. 16/A. szerinti megállapított pénzellátás ténye, típusa. Az Ehi. a következő 6/A. -sal egészül ki: 2. 6/A. (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 108/A. (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő személyt vagy szervezetet, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló évi LXXXIV. törvény 7. (2) bekezdés a) pontja szerinti szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személyt vagy szervezetet annak bejelentése alapján közhiteles hatósági nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételről az egészségügyi államigazgatási szerv bejelentő személyt vagy szervezetet értesíti. (2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza: a) a nyilvántartásba vétel alapján működő egészségügyi szolgáltató aa) cégnevét, ab) cégjegyzékszámát vagy bírósági nyilvántartásba vétele számát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartásba vétele számát, ac) a nyilvántartó rendszer által meghatározott egyedi azonosító számát, b) a nyilvántartásba vétel alapján működő egészségügyi szolgáltató székhelyére és az egészségügyi szolgáltatás végzésének helyszínéül szolgáló telephelyére vonatkozó következő adatokat: ba) helységnév, bb) utca, házszám, bc) postai irányítószám, c) a nyilvántartásba vétel alapján működő egészségügyi szolgáltatóra vonatkozóan: ca) a gyakorolható egészségügyi szakmát vagy szakmákat a hozzájuk tartozó kóddal, és az ellátási forma megnevezését a hozzá tartozó kóddal, cb) a járóbeteg-szakellátásban a heti rendelési időt napi bontásban, d) a közreműködőt igénybe vevő egészségügyi szolgáltatóra vonatkozóan: da) azon szervezeti egység engedélyező hatóság által kiadott egyedi azonosítóját, valamint megnevezését, amelynek működésében a nyilvántartásba vétel alapján működő egészségügyi szolgáltató közreműködik, db) az engedélyező hatóság megnevezését, 2

3 e) a nyilvántartásba vétel alapján működő egészségügyi szolgáltató nevében személyesen szolgáltatást nyújtó természetes személy vagy személyek természetes személyazonosító adatait, valamint alap- és működési nyilvántartási számát, a szolgáltatóval fennálló jogviszonyának típusát, f) a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személy vagy szervezet esetében fa) cégnevét vagy természetes személyazonosító adatait, fb) az egészségügyi szakmát vagy szakmákat a hozzá tartozó kóddal, és az ellátási forma megnevezését a hozzá tartozó kóddal, fc) a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személyt vagy szervezetet foglalkoztató egészségügyi szolgáltató azon szervezeti egységének engedélyező hatóság által kiadott egyedi azonosítóját, valamint megnevezését, amelynek működésében a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személy vagy szervezet részt vesz, továbbá az engedélyező hatóság megnevezését, fd) járóbeteg-szakellátásban a heti rendelési időt napi bontásban. (3) A (2) bekezdésben meghatározott adatok a szolgáltató azonosítójához rendelten szerepelnek a nyilvántartásban. (4) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba történő bejegyzésre, valamint az onnan való törlésre irányuló eljárás során a hatóság kizárólag okirati bizonyítékot, valamint az ügyfél nyilatkozatát használhatja fel. (5) A nyilvántartásba vett egészségügyi szolgáltató vagy a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személy vagy szervezet a (2) bekezdésben foglaltak változását haladéktalanul bejelenti az egészségügyi államigazgatási szervnek. Az egészségügyi államigazgatási szerv a változást a hatósági nyilvántartáson átvezeti, és azt az (1) bekezdés szerint visszaigazolja. (6) Az egészségügyi államigazgatási szervnek a bejelentés alapján egészségügyi szolgáltatóként közhiteles nyilvántartásba vételre irányuló, kérelemre lefolytatott eljárásáért vagy igazgatási szolgáltatásáért - az egészségügyért felelős miniszternek az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott - igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 3. Az Ehi. 7. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást az egészségügyi államigazgatási szerv a honlapján közzéteszi. 4. Az Ehi. a következő 14/C. -sal egészül ki: 14/C. Az egészségügyi szolgáltató által a beteg részére nyújtott egészségügyi ellátással kapcsolatban tett, a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti panasszal kapcsolatban a panasszal érintett egészségügyi szolgáltató részére működési engedély 3

4 kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szerv jár el, amennyiben az ügy elbírálása az egészségügyi államigazgatási szerv hatáskörébe tartozik. 5. Az Ehi. a következő 15/A. és 15/B. -sal egészül ki: 15/A. (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló évi törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 6/A. szerinti bejelentést első alkalommal július 1-ig meg kell tenni. (2) Az egészségügyi államigazgatási szerv az (1) bekezdés alapján megtett bejelentésekre tekintettel december 31-ig gondoskodik a) az Eütv. 108/A. (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő és az (1) bekezdés szerinti bejelentésben feltüntetett közreműködő működési engedélyének visszavonásáról, vagy ha az egészségügyi szolgáltató működési engedélye nem kizárólag közreműködésre szól a működési engedély közreműködésre irányuló tartalmának hatályon kívül helyezésével a működési engedély hivatalból történő módosításáról, b) a közreműködőnek vagy a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személynek vagy szervezetnek a 6/A. (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételéről, c) az (1) bekezdés szerinti bejelentésben nem szereplő az Eütv. 108/A. (2) bekezdése szerinti közreműködő működési engedélyének visszavonásáról. (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a közreműködőt igénybe vevő, vagy szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személyt vagy szervezetet foglalkoztató egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítására kérelemre, az (1) bekezdés szerinti időpontot megelőzően kerül sor, az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentést és intézkedéséket a működési engedély módosításával érintett szervezeti egység vonatkozásában a működési engedély módosításával egyidejűleg el kell végezni. 15/B. A Módtv-el megállapított 6. (4) bekezdés e) pontja szerinti adatokat az egészségügyi szolgáltatóknak első alkalommal július 1-ig bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szerv részére. 6. Az Ehi. 6. (1) bekezdés h) pontjában az a kábítószerekkel szövegrész helyébe az a fokozottan ellenőrzött szerekkel, illetve kábítószer-prekurzorokkal szöveg lép. 2. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény módosítása 7. 4

5 (1) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 3. f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E törvény alkalmazásában) f) kezelést végző orvos: az egészségügyről szóló évi CLVI. törvény 3. b) pontja szerinti kezelést végző orvos, (2) Az Eüak. 3. i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E törvény alkalmazásában) i) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely az e törvény szerinti adatkezelési célból egészségügyi, illetve személyes, személyazonosító adat tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény pontja szerint adatot kezel; (3) Az Eüak. 3. -a a következő o) ponttal egészül ki: (E törvény alkalmazásában) o) Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér: az e törvény szerinti adatkezelési célok megvalósítása érdekében az egészségügyi ellátóhálózat jogszabályban előírt adattartalommal és jogszabályban meghatározottak szerint működő informatikai rendszereinek együttműködését biztosító, az e törvény szerinti adatkezelési jogosultságok érvényesítését elősegítő informatikai környezet. 8. (1) Az Eüak. 7. -a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: (3a) Az érintett az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér keretében kezelt egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes, személyazonosító adatairól, valamint az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térben kezelt, rá vonatkozó egészségügyi dokumentációról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus azonosítását követően elektronikus úton is ingyenesen tájékoztatást kaphat. (2) Az Eüak. 7. -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A (4)-(7) bekezdés szerinti személyeket az érintett (3a) bekezdés szerinti joga nem illeti meg. 9. (1) Az Eüak a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Az érintett kezelését végző orvos a 4. (1) bekezdése szerinti cél érdekében ha az érintett ezt írásban nem tiltotta meg jogosult az érintett által a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybevett egészségügyi ellátás adatairól az érintett gyógykezeléséhez szükséges mértékben tudomást szerezni úgy, hogy az adatokat az egészségbiztosítási szerv elektronikus 5

6 lekérdezés formájában biztosítja számára. Az érintettet a kezelést végző orvos írásban vagy szóban tájékoztatja a tiltakozás lehetőségéről. Az érintett a tiltakozását az egészségbiztosítási szerv részére személyesen, postai úton vagy írásbelinek minősülő elektronikus úton juttatja el. (2) Az Eüak a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Az érintett részére az Elektronikus Vény Szolgáltatás keretében elektronikus vényt felíró orvos jogosult az elektronikus vény kiállítása céljából az érintettre vonatkozó, az elektronikus vény kiállításához szükséges, az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térben tárolt adatokat megismerni. 10. Az Eüak. 15. (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2b) Amennyiben a mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálati eredmény az 1. számú melléklet B) pontja szerinti betegségek, illetve kórokozóik előfordulását valószínűsíti vagy igazolja, a mikrobiológiai vizsgálatot végző betegellátó az egészségügyi adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon jelenti az egészségügyi államigazgatási szervnek. 11. Az Eüak. 16. a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: (9) Az (1), (2), (3) és (4a) bekezdés szerinti adattovábbítást a kötelezett az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez való hozzáférése esetén a miniszteri rendeletben meghatározott Jelentéskezelési Szolgáltatás igénybevételével teljesíti. 12. Az Eüak. 18. (1) helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A szakmai minőségértékelésért és a térségi betegút-szervezésért felelős szerv a 4. (2) bekezdés w) és x) pontja szerinti célból ide nem értve az (5) bekezdésben meghatározott eljárást a miniszter által rendeletben meghatározott Országos Egészségmonitorozási és Kapacitástérkép Rendszert hoz létre és működtet, ennek érdekében jogosult a betegútszervezéshez, az egészségügyi szolgáltatások minőségének értékeléséhez és fejlesztéséhez, az egészségügyi szolgáltatások értékelési szempontjainak rendszeres felülvizsgálatához és fejlesztéséhez szükséges egészségügyi adatok, valamint más személyazonosító adattal történő összekapcsolás nélkül az ahhoz kapcsolódó TAJ szám, nem, születési dátum, postai irányítószám (településnév megnevezésével) kezelésére. Az egészségügyi ellátóhálózat, illetve az egészségbiztosítási szerv a szakmai minőségértékelésért és a térségi betegútszervezésért felelős szerv megkeresésére átadja ezen adatokat, illetve gondoskodik az adatokhoz történ hozzáférésről

7 Az Eüak a helyébe a következő rendelkezés lép: 18. (1) A szakmai minőségértékelésért és a térségi betegút-szervezésért felelős szerv a 4. (2) bekezdés w) és x) pontja szerinti célból ide nem értve a (4) bekezdésben meghatározott eljárást Országos Egészségmonitorozási és Kapacitástérkép Rendszert hoz létre és működtet, ennek érdekében jogosultaz egészségügyi szolgáltatások minőségének értékeléséhez és fejlesztéséhez, az egészségügyi szolgáltatások értékelési szempontjainak rendszeres felülvizsgálatához és fejlesztéséhez szükséges egészségügyi adatok, valamint - más személyazonosító adattal történő összekapcsolás nélkül - az ahhoz kapcsolódó TAJ szám, nem, születési dátum, postai irányítószám (településnév megnevezésével) kezelésére. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat az egészségügyi ellátóhálózat, illetve az egészségbiztosítási szerv az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér igénybevételével szolgáltatja a szakmai minőségértékelésért és a térségi betegút-szervezésért felelős szerv részére. (3) Az (1) bekezdés szerinti adatok tekintetében történő kapcsolati kód képzésére, az egyes ellátási események személyazonosításra alkalmatlan összekapcsolására a 35/C. rendelkezéseit kell alkalmazni. (4) A 4. (2) bekezdés x) pontja szerinti célból egyedi ügy kivizsgálása érdekében a szakmai minőségértékelésért felelős szerv az ügy kivizsgálásának lezárását követő 5 évig kezelheti az érintett egészségügyi adatait, valamint az érintett TAJ számát, nemét, születési dátumát és postai irányítószámát. (5) A (4) bekezdés szerinti adatokat a szakmai minőségértékelésért felelős szerv az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Téren keresztül, illetve eseti adatigénylés esetén az egészségügyi ellátóhálózattól közvetlenül is igényelheti. 14. Az Eüak. 29. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A háziorvos a hozzá bejelentkezett érintett kórtörténetében tartja nyilván annak általa kezelt valamennyi egészségügyi adatát. Ennek kapcsán a hozzá bejelentkezett érintettekre vonatkozóan igénybe veheti az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér keretében működő Központi Eseménykatalógus szolgáltatásait. 15. Az Eüak. 30. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A gyógyszertár a vényeket, az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője az elektronikus vényeket 5 évig őrzi meg. A kötelező őrzési időt követően a vényeket meg kell semmisíteni, az elektronikus vényeket véglegesen törölni kell

8 Az Eüak. a következő 30/A. -sal egészül ki: 30/A. (1) Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér szolgáltatásaival létrehozott, elektronikus dokumentáció megőrzéséről az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője köteles gondoskodni. (2) Az (1) bekezdés szerint megőrzött egészségügyi dokumentációra e törvény rendelkezéseit alkalmazni kell. (3) Az (1) bekezdés szerint megőrzött egészségügyi dokumentációt az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője megőrzésre átadhatja 30. (4) bekezdés b) pontja szerinti szervnek. 17. (1) Az Eüak. a következő III/A. Fejezettel és 35/B. 35/G. -sal egészül ki: III/A. Fejezet Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér 35/B. (1) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv az egészségügyi ellátóhálózat informatikai rendszerei együttműködésének biztosítása érdekében, az e törvény szerinti adatkezelési célok megvalósítását segítő informatikai rendszerként üzemelteti és működteti az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Teret. (2) Az (1) bekezdés szerinti szerv az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér útján az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: a) az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez csatlakozó adatkezelő miniszteri rendeletben meghatározott formai követelményeknek megfelelő adatállományainak adatkezelő általi, a jogszabály alapján annak megismerésére jogosult, az egészségügyi ellátóhálózatba tartozó adatkezelő számára történő szolgáltatásának lehetővé tétele, b) közzétételi felület biztosítása a Központi Törzsadat Katalógus keretében az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez csatlakozó adatkezelők miniszteri rendeletben meghatározott formai követelményeknek megfelelő adatállományainak vagy azok jogszabályban meghatározott adattartalmának, továbbá az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetéséhez szükséges adattörzseknek a közzététele érdekében, c) az egészségügyi ellátóhálózat informatikai rendszereiben kezelt, az érintettre vonatkozó egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes és személyazonosító adatokhoz való hozzáférés biztosítása a Központi Eseménykatalógus által a törvény vagy az érintett hozzájárulása alapján az adatok kezelésére jogosult adatkezelő számára; d) jogszabályban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, elektronikus adatlapon történő adattovábbításra kötelezett adatkezelő jelentési kötelezettsége továbbításának érdekében Jelentéskezelési Szolgáltatás biztosítása az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez csatlakozott adatkezelők részére; 8

9 e) az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez csatlakozott és jogszabály alapján valamely betegségregiszter vezetésére kötelezett adatkezelők részére adatfeldolgozóként a betegségregiszter létrehozatalához és működtetéséhez szükséges felület (a továbbiakban: Betegségregiszter Szolgáltatás) biztosítása; f) az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez csatlakozott, beutalásra jogosult orvosok részére Elektronikus Beutaló Szolgáltatás biztosítása; g) a központi várólistára, az intézményi várólistára, valamint a betegfogadási listára való felvétel kezdeményezésére jogosult, az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez hozzáféréssel rendelkező személy vagy szerv, valamint a beteg által megtehető előjegyzések tekintetében a beteg részére e kezdeményezések megtételére adatfeldolgozóként Elektronikus Előjegyzési Szolgáltatás biztosítása; h) az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez hozzáféréssel rendelkező kezelőorvosok számára konzílium lefolytatása érdekében Távkonzílium Szolgáltatás biztosítása; i) a gyógyszertárak és az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez hozzáféréssel rendelkező kezelőorvosok számára Elektronikus Vény Szolgáltatás biztosítása. (3) A jogszabályban előírt tanúsítási kötelezettség alá tartozó szerv, szervezet az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez csak abban az esetben csatlakozhat, illetve férhet hozzá, ha informatikai rendszere a Kormány által rendeletben kijelölt tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvány alapján megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek. (4) Az egészségügyi dolgozók Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez való hozzáférése érdekében az egészségügyről szóló törvény szerinti, az alapnyilvántartást, valamint a működési nyilvántartást vezető szerv az alapnyilvántartásba, valamint a működési nyilvántartásba való bejegyzésekről és törlésekről, adatváltozásokról haladéktalanul értesíti az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetőjét. Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője az adatszolgáltatás alapján létrehozza, módosítja, vagy törli az egészségügyi dolgozó hozzáférését. (5) Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez csatlakozott, illetve ahhoz való hozzáférésre jogosult természetes személyekről és szervekről a 4. (2) bekezdés e) pontjában meghatározott célból nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez csatlakozott vagy ahhoz hozzáférésre jogosult a) természetes személynek a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény szerinti természetes személyazonosító adatait, b) egészségügyi dolgozónak az egészségügyről szóló törvény szerinti működési nyilvántartást vezető szerv által az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője részére átadott azonosítóját, c) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet megnevezését, statisztikai számjelét, d) természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet adatmegismerési, adatkezelési jogosultságát, annak feltételeit és korlátait. 9

10 (6) Az érintettek az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus azonosítás útján, külön regisztráció nélkül férhetnek hozzá. 35/C. (1) Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője az azonos érintettre vonatkozó adatok tárolása érdekében az egészségügyi ellátóhálózat által átadott személyazonosító adatok tekintetében az átadást követően haladéktalanul, az e szerinti módon, érintettenként kapcsolati kódot képez. (2) A kapcsolati kód nem származtatható személyazonosító adatból és tartalmaz véletlenszerűen megállapított, egyedi elemet. A kapcsolati kódot úgy kell létrehozni, hogy az kizárja az érintett személyes adatainak a kódból való visszafejtését, de biztosítsa az érintettre vonatkozó egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes, személyazonosító adatok személyazonosításra alkalmatlan összekapcsolását. (3) A kapcsolati kód kezelésére az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője kizárólagosan jogosult, a kapcsolati kódot, a kódképzési módszert nem továbbíthatja, nem hozhatja nyilvánosságra és nem teheti más számára hozzáférhetővé. (4) Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térműködtetője a kapcsolati kód képzését követően a személyazonosító adatokat és a kapcsolati kód hozzárendeléséhez szükséges adatokat az egészségügyi adatoktól elkülönítetten tárolja. (5) Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője az egészségügyi ellátóhálózat e törvény vagy az érintett hozzájárulása alapján adatkezelésre jogosult tagja számára a kapcsolati kód TAJ számmal történő megfeleltetését követően szolgáltat az érintettre vonatkozó egészségügyi vagy hozzá kapcsolódó személyes adatot. (6) Az (5) bekezdésen kívüli esetekben és a 7. (3a) bekezdés kivételével az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér igénybevételével adatszolgáltatást kérő adatkezelő csak személyazonosításra alkalmatlan módon ismerheti meg az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Téren keresztül elérhető adatokat. 35/D. (1) Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője által adatfeldolgozóként nyújtott, a 35/B. (2) bekezdés c) pontja szerinti, Központi Törzsadat Katalógus szolgáltatás keretében az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője közzéteszi a jogszabályban meghatározott kódrendszereket, kódállományokat, személyes és törvény által védett adatot nem tartalmazó nyilvántartásokat, egyéb adatokat, továbbá az ágazati adatkommunikációhoz szükséges egyéb kódtörzseket és nyilvántartásokat. A közzétett nyilvántartások, adatok bárki számára korlátozás nélkül hozzáférhetők és kereshetők. (3) A (2) bekezdés szerinti közzététellel a (2) bekezdés szerinti nyilvántartások, adatok közzétételére vonatkozó, jogszabályban előírt kötelezettségek ide nem értve a jogalkotásról szóló törvény szerinti közzétételi kötelezettségeket teljesítettnek tekintendők. 35/E. (1) A Központi Eseménykatalógus rendszerezett módon tárolja az egészségügyi ellátási eseményekkel kapcsolatos, az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez csatlakozott adatkezelők által a (2) bekezdés szerint megküldött adatot, információt. (2) Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez csatlakozott adatkezelők kötelesek a Központi Eseménykatalógus részére megküldeni az általuk kezelt érintettel kapcsolatos, a jogszabályban meghatározott ellátási eseményekre vonatkozó alábbi adatokat: 10

11 a) az érintett TAJ száma, családi és utóneve, születési ideje, b) az ellátási esemény megjelölése, időpontja, időtartama, c) az ellátási eseményt nyújtó egészségügyi szolgáltató megjelölése, d) az ellátásért felelős személy jogszabályban meghatározott azonosítója, e) az ellátási eseménynek a miniszter rendeletében meghatározott adatai és dokumentumai, valamint f) az ellátási eseményre vonatkozó elektronikus formátumban elérhető egészségügyi dokumentációk és további adatok elérhetőségi útja. (3) Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője a (2) bekezdésben foglalt adatokat a 4. (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt célból jogosult kezelni. A Központi Eseménykatalógusban tárolt adatokat a betegellátó jogosult megismerni. (4) Az érintett jogosult az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetőjéhez címzett írásbeli, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti írásbelinek minősülő elektronikus úton vagy az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér igénybevételével tett nyilatkozattal megtiltani, hogy a betegellátó a Központi Eseménykatalógusban tárolt, (2) bekezdés szerinti adatokat megismerhesse. Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője az érintett tiltakozásáról nyilvántartást vezet abból a célból, hogy a tiltakozással érintett adatok tekintetében az érintett információs önrendelkezési jogát érvényesítse. 35/F. (1) Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez hozzáféréssel rendelkező, beutalásra jogosult orvos az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez hozzáféréssel rendelkező, vizsgálatra vagy gyógykezelésre jogosult egészségügyi szolgáltatóhoz a beutalót az Elektronikus Beutaló Szolgáltatás igénybevételével is kiállíthatja (a továbbiakban: elektronikus beutaló). (2) Az elektronikus beutalóra a beutalóra vonatkozó szabályokat a jelen alcímben és a miniszter által rendeletben meghatározott eltérésekkel alkalmazni kell. (3) Az elektronikus beutalóról a beutalásra jogosult orvos a beteg kérésére a beutaló adatait tartalmazó papír alapú igazolást állít ki. A beteg figyelmét erre a lehetőségre a beutalás során fel kell hívni. 35/G. (1) Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez hozzáféréssel rendelkező kezelőorvos a konzíliumot a Távkonzílium Szolgáltatás igénybevételével is lefolytathatja, ennek során az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térműködtetője biztosítja a konzílium lefolytatásához szükséges adatok, adatállományok továbbítását a távkonzílium résztvevői számára, valamint a távkonzílium résztvevői közötti valós idejű kommunikáció informatikai feltételeit. (2) A távkonzíliumra a konzíliumra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. (3) Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője a távkonzílium eseményeit rögzíti és a távkonzílium lezárulta után azt a távkonzílium résztvevőinek a rendelkezésére bocsátja. (2) Az Eüak. a következő 35/H. -al egészül ki: 11

12 35/H. (1) Az Elektronikus Vény Szolgáltatás keretében az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez hozzáférési jogosultsággal rendelkező, vény felírására jogosult orvos elektronikus kezelésű vényt állíthat ki. (2) Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője a törvény 4. (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt célból jogosult az Elektronikus Vény Szolgáltatás során az érintett egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatainak kezelésére. (3) Az elektronikus vény kiállítása során a vény egyedi digitális azonosítót kap, amely a beteg részére az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott formában adható át. Az elektronikus vény az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott formában kiadott digitális azonosító gyógyszertárban történő átadását vagy az érintett személyazonosítását követően, az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térből való lekérdezés alapján váltható ki. Az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott formában kiadott digitális azonosító birtoklása az érintett külön meghatalmazása nélkül is feljogosítja a digitális azonosítót birtokló személyt a gyógyszer átvételére. (4) Az elektronikus vény kiváltása esetén a gyógyszertár köteles a kiváltott elektronikus vény digitális azonosítóját, az érintett azonosításához szükséges adatokat és a kiváltott gyógyszer adatait az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetőjének továbbítani, aki a kiváltott elektronikus vényt törli az érintett által kiváltható vények közül. 18. Az Eüak a a következő (4)-(6) bekezdésekkel egészül ki: (4) A jogszabály alapján vezetett betegségregisztereket vezető szervek a jogszabály által előírt betegségregisztereket legkésőbb július 1-jétől az e törvény szerinti Betegségregiszter Szolgáltatás keretében kell vezetni. (5) A Központi Eseménykatalógus felállítása érdekében az egészségbiztosítási szerv legkésőbb január 1-jéig átadja a Központi Eseménykatalógus részére a évet megelőző öt évre visszamenőleg rendelkezésre álló, az e szolgáltatások hatálya alá tartozó adatait. (6) Az e törvény szerinti Központi Törzsadat Katalógus, valamint Jelentéstételi Szolgáltatás használatára kötelezettek legkésőbb január 1-jétől kötelesek e törvényben foglaltak szerint teljesíteni közzétételi, valamint jelentéstételi kötelezettségeiket. 19. (1) Az Eüak. 38. (2) bekezdése a következő l)-u) pontokkal egészül ki: (Felhatalmazást kap a miniszter, hogy) l) az érintett által a 7. (3a) bekezdése szerinti elektronikus tájékoztatás körében megismerhető adatok körét, valamint a tájékoztatás részletes eljárási szabályait, m) a Betegségregiszter Szolgáltatásra, valamint az annak igénybevételével működtetett betegségregiszterekre vonatkozó részletes szabályokat, 12

13 n) az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez csatlakozásra jogosult és kötelezett jogalanyok, valamint az ahhoz való hozzáférésre jogosult jogalanyok körét, a csatlakozás és a hozzáférés biztosításához szükséges informatikai feltételeket, o) az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez csatlakozott vagy hozzáféréssel rendelkező jogalanyok nyilvántartásának vezetésére vonatkozó részletes szabályokat, p) a 35/C. szerinti kapcsolati kód képzésének részletes szabályait, q) a Központi Eseménykatalógusra vonatkozó részletes szabályokat, r) a Jelentéskezelési Szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat, valamint a jelentések megtételére vonatkozó elektronikus űrlap rendszeresítéséért felelős szervet vagy szerveket, az űrlapok ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat, s) az elektronikus beutalóra vonatkozó részletes szabályokat, t) az Elektronikus Előjegyzési Szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat, u) a Távkonzíliumra vonatkozó részletes szabályokat, (rendeletben állapítsa meg.) (2) Az Eüak. 38. (2) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki: (Felhatalmazást kap a miniszter, hogy) v) az Elektronikus Vény Szolgáltatás részletes szabályaira, a névre szóló vény és annak kiváltási információi megtekintésére, gyógyszer digitális adatsorozat alapján történő azonosítására, a beteg gyógyszerérzékenységére vonatkozó, az adott gyógyszerrel összefüggésbe hozható információk megtekintésére, az Elektronikus Vény Szolgáltatás keretében a közgyógyellátási egyenlege és forgalmának megtekintésére és az elektronikus vény digitális azonosítójának kiadására vonatkozó részletes szabályokat (rendeletben állapítsa meg.) (3) Az Eüak. 38. (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: ( Felhatalmazást kap a Kormány, hogy) c) az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Teret működtető és üzemeltető szervet vagy szerveket (rendeletben jelölje ki.) (4) Az Eüak a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: (3a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a) a Központi Törzsadat Katalógusban közzéteendő kódrendszereket, kódállományokat, személyes és védett adatot nem tartalmazó nyilvántartásokat, az ezek közzétételére vonatkozó követelményeket, valamint a közzétételért felelős szervet vagy szerveket, 13

14 b) az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térhez történő csatlakozáshoz és hozzáféréshez szükséges informatikai feltételek fennállása tanúsításának részletes szabályait, valamint a tanúsító szervezetet rendeletben állapítsa meg, illetve jelölje ki. Az Eüak. 20. a) 18. (2) (4) bekezdésében a szakmai minőségértékelésért felelős szerv szövegrész helyébe a szakmai minőségértékelésért és a térségi betegút-szervezésért felelős szerv szöveg, b) 18. (4) bekezdésében a 4. (2) bekezdés x) pontja szövegrész helyébe a 4. (2) bekezdés w) és x) pontja szöveg, c) 38. (2) bekezdés k) pontjában az a 19. (1) bekezdése szerint kezelt szövegrész helyébe az a 18. szerint kezelt szöveg lép. 21. Hatályát veszti az Eüak. 19. (1) bekezdésében az és w), valamint az a térségi betegútszervezésért felelős szerv, szövegrész. 3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény módosítása 22. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 42. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A (2) bekezdésben nem említett biztosított terhességi-gyermekágyi segélyének naptári napi összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszerese harmincad részének figyelembevételével kell megállapítani. Ha azonban a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmet kell figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni, azzal, hogy a terhességi-gyermekágyi segély naptári napi összege a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét nem haladhatja meg. 23. Az Ebtv a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 14

15 (8) Az a személy, aki a Tbj. 39. (2) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége alól az állami adóhatóság eljárása alapján utólagosan mentesül, azonban a TAJ-számot igazoló hatósági igazolvánnyal úgy vett igénybe egészségügyi szolgáltatást, hogy a 6 7. és a 8/A. alapján nem volt jogosult annak igénybevételére, köteles az egészségügyi szolgáltatás E. Alapot terhelő költségeit megtéríteni. 24. Az Ebtv. 80. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az a TAJ számmal rendelkező személy, aki a) valamely EGT tagállamban, illetve Svájcban, valamint a Magyarország által kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban biztosított, vagy b) a Tbj. 11. a) pontja hatálya alá tartozó magyar állampolgár, köteles a külföldön, illetve a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosítását és annak megszűnését 15 napon belül bejelenteni az egészségbiztosítónak. 25. (1) Az Ebtv a a következő (2g) bekezdéssel egészül ki: (2g) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény szerinti belföldi költségek mértékét, azok megtérítésének módját és feltételeit rendeletben meghatározza. (2) Az Ebtv. 83. (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg) h) a gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak körét, mértékét, valamint a díjak fizetésére és az azok alóli mentesülésre vonatkozó egyéb rendelkezéseket. (3) Az Ebtv. 83. (6) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki: (Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg) k) a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának az elektronikus adatszolgáltatásban használatos és nemzeti szinten alábontott öt karakteres állományát és a morfológiai kódok listáját. Az Ebtv. 26. a) 27. (3) bekezdésében az A biztosított egészségügyi szolgáltatást vehet igénybe EGT tagállamban az uniós rendeletek rendelkezései szerint, szövegrész helyébe az A biztosított 15

16 ide nem értve a megállapodás alapján egészségügyi ellátásra jogosultakat egészségügyi szolgáltatást vehet igénybe EGT tagállamban az uniós rendeletek, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó állam területén a nemzetközi egyezmény rendelkezései szerint, szöveg, b) 48. (5) bekezdésében az a (4) szövegrész helyébe az a (6a) szöveg, c) 55. (8) bekezdésében az a társas vállalkozó szövegrész helyébe az a társas vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő szöveg, d) 80. (3) bekezdésében a köteles az egészségbiztosítónak bejelenteni szövegrész helyébe a köteles 15 napon belül az egészségbiztosítónak bejelenteni szöveg lép. Hatályát veszti az Ebtv. 48. (4) bekezdése Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény módosítása 28. (1) Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 30. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: A betegjogi képviselő és a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szerv (2) Az Eütv. 30. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a a következő (1a) bekezdéssel egészül: (1) A betegjogi képviselő a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szerv keretei között látja el feladatait. (1a) A betegjogi képviselő csak olyan személy lehet, aki büntetlen előéletű, nem áll egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, felsőfokú végzettséggel rendelkezik, valamint megfelel a jogszabályban meghatározott képesítési és összeférhetetlenségi szabályoknak. A betegjogi képviselő a (2)-(5) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően ellátja a betegek e törvényben és a betegjogi, ellátátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szervről szóló jogszabályban meghatározott jogainak védelmét, és segíti őket e jogaik megismerésében és érvényesítésében. (3) Az Eütv. 30. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A betegjogi képviselő egyedi ügyekben a (6) bekezdésben foglalt kivétellel kizárólag a betegtől kapott meghatalmazás keretei között járhat el. (4) Az Eütv a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A betegjogi képviselő a beteg tartós, a betegjogi képviselő eljárásának megindítását is korlátozó, egészségügyi okból történő akadályoztatása esetén a beteg hozzátartozójának meghatalmazása alapján is eljárhat. 16

17 29. Az Eütv. 33. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az egészségügyi szolgáltató és a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szerv biztosítja, hogy a betegek és hozzátartozóik a betegjogok képviseletét ellátó személy(ek) kilétét és elérésük módját megismerhessék. (2) Az egészségügyi szolgáltató vezetője, illetve az egészségügyi szolgáltató fenntartója harminc munkanapon belül érdemben megvizsgálja a betegjogi képviselő észrevételeit és azzal kapcsolatos állásfoglalásáról a betegjogi képviselő útján tájékoztatja a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szervet. 30. Az Eütv. 50. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A lakosságot felvilágosítás, tájékoztatás, oktatás útján kell megismertetni) b) az étrend-kiegészítők, a különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek, valamint a vitaminokkal, ásványi anyagokkal és bizonyos egyéb anyagokkal dúsított élelmiszerek alkalmazásának szempontjaival. 31. (1) Az Eütv (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A rehabilitáció olyan szervezett segítség, amit a társadalom nyújt a fogyatékos vagy fogyatékosság kialakulása szempontjából fokozottan veszélyeztetett (e alkalmazásában a továbbiakban: veszélyeztetett) személynek, hogy helyreállított vagy megmaradt képességei felhasználásával ismét elfoglalhassa helyét a közösségben. (2) Az Eütv a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A rehabilitációs medicina területén működő egészségügyi szolgáltatók tevékenységüket rehabilitációs ellátási programok szabályozott rendszere alapján végzik. 32. Az Eütv. V. Fejezetének 1. Címe a következő 108/A. -sal egészül ki: 108/A. (1) Egészségügyi szolgáltatás a (2)-(5) bekezdés szerint működési engedély nélkül, az egészségügyi államigazgatási szerv részére megtett bejelentés alapján, hatósági nyilvántartásba vételt követően is megkezdhető és folytatható. (2) Az (1) bekezdés alapján egészségügyi szolgáltatóként az a személy vagy szervezet működhet, aki vagy amely 17

18 a) kizárólag az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti közreműködői szerződés alapján nyújt szolgáltatást, b) az a) pont szerinti közreműködői szerződés alapján a közreműködőt igénybe vevő egészségügyi szolgáltató számára kizárólag az egészségügyi szolgáltatás személyi feltételeit biztosítja, ideértve a személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel rendelkező további közreműködőket is, c) közreműködésére kizárólag az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló évi LXXXIV. törvény 7. (2) bekezdés b), c), e) vagy j) pontja szerinti jogviszonyok valamelyikében, kizárólag személyes szolgáltatás nyújtásával kerül sor. (3) Az (1) bekezdés szerinti, hatósági nyilvántartásba vételt követően működő egészségügyi szolgáltatóra az e -ban és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény 6/A. -ában meghatározott kivételekkel az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó rendelkezések irányadóak. (4) Az e alapján működő egészségügyi szolgáltató a 108. (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően amennyiben a közreműködőt igénybe vevő egészségügyi szolgáltató nem követeli meg a tevékenységével esetlegesen okozott károk megtérítését biztosító kötelező felelősségbiztosítási szerződés megkötése nélkül, a működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató felelősségére is működhet. 33. (1) Az Eütv (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(3) Az alapnyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:] c) az egészségügyi dolgozó alapnyilvántartási száma és alapnyilvántartásának jogszabályban meghatározott típusa. (2) Az Eütv (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az alapnyilvántartás vezetéséről, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény szerinti Központi Törzsadat Katalógus útján való hozzáférhetővé tételéről - a szakképesítés szintjeinek megfelelően - az egészségügyi államigazgatási szerv gondoskodik. 34. (1) Az Eütv (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A működési nyilvántartás célja az egészségügyi dolgozók (4) bekezdés szerinti adatainak közhiteles tanúsítása. A működési nyilvántartás a (4) bekezdés b)-n) pontja szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A működési nyilvántartás vezetéséről, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény szerinti Központi Törzsadat Katalógus útján való hozzáférhetővé 18

19 tételéről az egészségügyi államigazgatási szerv gondoskodik és e körben jogosult a (4) bekezdés szerinti adatok kezelésére. (2) Az Eütv (4) bekezdés f) helyébe a következő rendelkezés lép: (A működési nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: f) az egészségügyi dolgozóval egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató megnevezése, az egészségügyi tevékenységvégzés helye (3) Az Eütv (4) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A működési nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: k) az egészségügyi dolgozó alapnyilvántartási száma és alapnyilvántartásának jogszabályban meghatározott típusa, 35. (1) Az Eütv. 113/A (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az alap- és működési nyilvántartást vezető szerv a bekövetkezett adatváltozások egyeztetése céljából szerv kapcsolati kód alkalmazásával folyamatosan, elektronikus úton adategyeztetést folytat a 112. (4) bekezdés a) pontjában, valamint a 113/A. (1) bekezdés g) pontjában szereplő adatok tekintetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatósággal. (2) Az Eütv. 113/A -a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: (3a) A működési nyilvántartást vezető szerv a 111. (3) bekezdés c) pont szerinti azonosítók alapján folyamatosan, elektronikus úton adategyeztetést folytat a) az egészségügyi államigazgatási szervvel a 112. (4) bekezdés f) pontjában meghatározott adatok b) a bűnügyi nyilvántartást végző hatósággal a 113/A. (1) bekezdés b) pontjában szereplő adatok tekintetében. 36. (1) Az Eütv (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszert működtető egészségügyi államigazgatási szerv a) a 111. (3) bekezdése és a 112. (4) bekezdés szerinti adatokat, b) a 116/C. (2) bekezdése szerinti adatokat, 19

20 c) a szakképzésről szóló törvény alapján egészségügyi szakképesítést, valamint a nem konvencionális eljárások körébe tartozó szakképesítést szerzettek számára és szakképesítés szerinti megoszlására vonatkozó adatokat, d) az adott évben orvos- és egészségtudomány képzési területen alapképzésre, mesterképzésre és egységes, osztatlan képzésre felvettek számára vonatkozó adatokat szakok szerinti megoszlásban, e) az adott évben államilag támogatott egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésre felvettekre, a szakvizsgát tett személyekre vonatkozó adatokat, az 116/A. (5) bekezdés szerinti adatokat, valamint a 244/A (6) és (7) bekezdése szerinti adatokat, f) az adott évben költségtérítéses egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésre felvettekre vonatkozó adatokat, g) az adott évben az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel összefüggésben tutori vagy mentori tevékenységet ellátókra vonatkozó adatokat, h) az adott évben szervezett egészségügyi szakmai továbbképzések típusára, az azon részt vettek számára vonatkozó adatokat, i) az oklevelét külföldön elismertetni szándékozó személy részére az elismertetéshez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárásában a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság, vagy - a 110/A. (1) bekezdése szerinti feladatkörében - az egészségügyi államigazgatási szerv tudomására jutott adatok közül a kérelmező célországára, szakképesítésére, valamint azon személyek számára vonatkozó adatokat, akik részére ilyen célból hatósági bizonyítvány került kiállításra, j) az egészségügyi ágazati munkaerőigényre vonatkozó adatokat foglalkozások szerinti bontásban, k) engedélyezett és nyilvántartásba vett gyógyszerismertetői tevékenységet végző egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek számára és szakképesítésére vonatkozó adatokat, l) az adott évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében gyűjtött, az egyes egészségügyi szakképesítéshez kapcsolódó bér- és létszám-statisztikai adatokat, valamint az egészségügyi állás- és létszámkimutatásra vonatkozó adatokat, m) az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról vezetett országos adatbázis adatai alapján a jogszabály szerinti szolgáltatókra vonatkozó adatokat, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény 6/A. (2) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait n) a betegforgalmi adatokra vonatkozó statisztikai adatokat o) a vényírási szerződéssel rendelkező orvosok 112. (4) bekezdés k) pontja szerinti azonosítóját, valamint az ahhoz kapcsolódó vényforgalmi adatokat a (3) bekezdésben meghatározott módon kezeli, feldolgozza és azok alapján elemzi, értékeli az egészségügyi ágazatban dolgozók munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzetét, részt vesz - különös figyelemmel az ellátási szükségletekhez igazodó humánerőforrási feltételek megteremtésének követelményére - a képzési, mobilitási programok irányának meghatározásában, valamint az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás stratégiai javaslat kidolgozásában, beleértve az életpályamodell és a kapcsolódó szolgáltatási koncepció kidolgozását is. (2) Az Eütv a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszert működtető egészségügyi államigazgatási szerv gondoskodik az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszernek az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 20

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 63634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám II. Törvények 2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01 -

Hatályosság: 2010.01.01 - 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról,

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

5. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

5. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása 2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2013.07.06 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. törvény

Részletesebben

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2014.07.01-2014.07.02 Tartalom: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról 2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Érkezett: 2015 DEC O 3. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett: 2015 DEC O 3. Tisztelt Elnök Úr! w Y Vw.íö óy:k kqk Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 DEC O 3. Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 85172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

Alulírott, mint a.., támogatást igénylő szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást igénylő szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom:

Alulírott, mint a.., támogatást igénylő szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást igénylő szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom: A támogatást igénylő adatai: név: székhely: képviselő neve: nyilvántartási szám: nyilvántartást vezető szerv neve: adószám: Az egyedi támogatás igénylőjének (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 42. szám 10617 V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 15/2011. (IV. 22.) BM rendelete az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1. oldal 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések A belügyminiszter../2016. (..) BM rendelete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az AESTHETICA Orvosi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Az AESTHETICA Orvosi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Az AESTHETICA Orvosi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat célja 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet. a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet. a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl hatályos: 2012.02.24 - A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Budapest, 2014. január

MUNKAANYAG. Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/687/2014. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 9-én. MUNKAANYAG a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai

Részletesebben

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről Jogszabálykereső A jogszabály mai napon (2013.I.11.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés a)-g) pontjaiban kapott felhatalmazás

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) (Megjegyzés: 1 2010. 10.

Részletesebben

1 / 118 2016.03.29. 11:17

1 / 118 2016.03.29. 11:17 1 / 118 2016.03.29. 11:17 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER A szociális és munkaügyi miniszter rendelete a felnőttképzési tevékenység

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29.

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 1. számának tartalmából: 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról,

Részletesebben

2. (1) A pályaalkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető

2. (1) A pályaalkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának 13. alpontjában, valamint az illetékekről

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 6 CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Jogszabály keresés A jogszabály mai napon

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007.

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007. Szabályzat a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról Érvényes: 2007. december 22-től Jóváhagyta: dr. Radics Sándor megbízott főigazgató Készítette: Kertész

Részletesebben

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A jogszabály mai napon hatályos állapota 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben

T/5114/11. szám. Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának. vitájához

T/5114/11. szám. Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának. vitájához ORSZÁGGY Ű LÉS HIVATALA T/5114/11. szám Érkezett : 2011 DEC 15. Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Fogyasztóvédelmi bizottságának Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

I. Fejeze t A szakképzés intézményrendszerének átalakítás a

I. Fejeze t A szakképzés intézményrendszerének átalakítás a Országgydlés HivetaM Irományszárn: j j tl (SO Érkezett 2015 JúN 01. 2015. évi... törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szó LXXVII. törvény és az azokkal összefügg

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

AZ ARA SHOES HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ARA SHOES HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ ARA SHOES HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az adatkezelő... 3. oldal 2. Fogalmak... 3. oldal 3. Az

Részletesebben

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Előadó: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

,,,;,,, üwas Hivatala. rornányszám : 1 %0,21,2 6. Érkezett: 2015 DEC 0 4. Tisztelt Elnök Úr!

,,,;,,, üwas Hivatala. rornányszám : 1 %0,21,2 6. Érkezett: 2015 DEC 0 4. Tisztelt Elnök Úr! ,,,;,,, üwas Hivatala rornányszám : 1 %0,21,2 6 Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 DEC 0 4. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

2015. évi törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2015. évi törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 2015. évi törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól Az Országgyűlés

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. SZEPTEMBER 25. TARTALOM. A rendelet hatálya

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. SZEPTEMBER 25. TARTALOM. A rendelet hatálya I. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. SZEPTEMBER 25. oldal JOGSZABÁLYOK 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének,

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések 84800 A vidékfejlesztési miniszter 118/2013. (XII. 16.) VM rendelete a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013 2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai

Részletesebben

1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás. Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának. Adatkezelési szabályzatáról

1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás. Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának. Adatkezelési szabályzatáról 1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának Adatkezelési szabályzatáról Érvényes: 2014. július 1.-től Jóváhagyta: polgármester 1. Általános rendelkezés 1.1.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kötelezően kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezeket az adatokat minden esetben a hatályos

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology

Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology Sz15 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Készítette: Szatmári István Intézeti adatvédelmi megbízott Átvizsgálta Jóváhagyta: Dr Boér András

Részletesebben

3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! 3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

Részletesebben

10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról

10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról 10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról 1. A rendelet (továbbiakban R) 3. -a a következő új

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013.

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. Felvételi Szabályzat A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.),

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A.

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A. A nemzetgazdasági miniszter 9/2016. (III. 25.) NGM rendelete a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9601. számú törvényjavaslat az uniós vámjog végrehajtásáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. március 1 2016. évi. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról

Részletesebben

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK 33404 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 140. szám II. Törvények 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról* Az Országgyûlés a pénzügyi stabilitás és

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató a Magánfőző párlat adójegy megrendelése című NAV_J27 elektronikus nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a Magánfőző párlat adójegy megrendelése című NAV_J27 elektronikus nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a Magánfőző párlat adójegy megrendelése című NAV_J27 elektronikus nyomtatványhoz Tartalomjegyzék Bevezetés és jogszabályi háttér Főlap (nyomtatvány A-F része) Pótlap (nyilatkozatok)

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013.

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7402. számú törvényjavaslat (a továbbiakban: törvényjavaslat) tartalmazza a családok támogatásáról

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet - a közalkalmazottak jogállásáról s... 1. oldal, összesen: 19 oldal CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország

Részletesebben

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Győjteménye

Hatályos Jogszabályok Győjteménye 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet - a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.... Page 1 of 64 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben

2001. évi LXII. törvény. a szomszédos államokban él magyarokról

2001. évi LXII. törvény. a szomszédos államokban él magyarokról NETJOGTÁR. A CompLex Kiadó Kft. CompLex jogi adatbázisából. Az Országgylés 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban él magyarokról - a Magyar Köztársaságnak az Alkotmány 6. (3) bekezdésében foglalt,

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 1997. évi XLVII. törvény 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről A 2009.10.03. óta határozatlan ideig

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2016 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 8. Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

hatályos: 2013.07.16 -

hatályos: 2013.07.16 - 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelızésére, az ilyen eszközök használatából eredı kockázatok

Részletesebben

A 94/2013. (X. 10.) VM

A 94/2013. (X. 10.) VM A vidékfejlesztési miniszter 94/2013. (X. 10.) VM rendelete a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról M A G Y A R K

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

Az Alkotmány érintett paragrafusai a következők:

Az Alkotmány érintett paragrafusai a következők: Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága H-1015 Budapest, Donáti u. 35-45. Tárgy: Indítvány alkotmányellenesség megállapítására Tisztelt Alkotmánybíróság! Az alábbiakban indítványt terjesztek elő az Egészségügyről

Részletesebben

az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról *

az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról * r Érkezett : 2011 2 9, 2011. évi törvény az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról * 1. Az előadó-művészeti szervezetek

Részletesebben

I. RÉSZ. A Szabályzat célja, hatóköre

I. RÉSZ. A Szabályzat célja, hatóköre PREAMBULUM Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (a továbbiakban: KK) és Általános Orvostudományi Kar (a továbbiakban: ÁOK) fontosnak tartja, hogy személyes adatokat csak a törvényes cél eléréséhez

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben