NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2010. (I.18.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódását és ügyrendjét február 1-jei hatállyal a melléklet szerint állapítja meg. k.m.f Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

2 2 Melléklet a 6/2010. (I.18.) számú határozathoz NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA ÉS ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZA

3 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Polgármesteri Hivatal megnevezése, címe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ( a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal ) Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 2./ A Polgármesteri Hivatal jogállása: jogi személyiséggel rendelkező, egységes, önálló önkormányzati költségvetési szerv. 3./ A Polgármesteri Hivatal közgyűlési határozattal jóváhagyott alapító okirata a jelen ügyrend 1. számú függelékét képezi. 4./ A Polgármesteri Hivatal költségvetési számlaszáma: / A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás 6./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere ( a továbbiakban: polgármester ) a Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Polgármesteri Hivatalt. 7./ A Polgármesteri Hivatal vezetője: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője ( a továbbiakban: jegyző ) 8./ A Polgármesteri Hivatal segíti a Közgyűlés, a Közgyűlés bizottságai, a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok és a helyi önkormányzati képviselők munkáját. E körben általános feladata a döntések szakmai előkészítése, valamint a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. Ellátja emellett a polgármester, a jegyző, valamint egyes szakmai területeken ügyintézői feladatkörbe utalt államigazgatási feladatokat, illetve közreműködik azok ellátásában. II. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTALÁNOS FELADATAI 1./ a Közgyűlés tevékenységével kapcsolatban: 1.1. szakmailag előkészíti a testületi előterjesztéseket, határozat és rendelettervezeteket, vizsgálja azok törvényességét, 1.2. nyilvántartja a Közgyűlés határozatait, rendeleteit, 1.3. szervezi és ellenőrzi a Közgyűlés rendelkezéseinek végrehajtását,

4 ellátja a Közgyűlés munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási és ügyviteli feladatokat. 2./ A Közgyűlés bizottságai működésével kapcsolatban alapvetően a bizottsági titkárokon keresztül : 2.1. biztosítja a feladatok jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez szükséges ügyviteli feltételeket, 2.2. végzi a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók, egyéb anyagok szakmai előkészítését, 2.3.tájékoztatást nyújt a bizottságok kezdeményezéseinek megvalósítási lehetőségeiről, 2.4. szakmailag véleményezi a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat, 2.5. szervezi és ellenőrzi a bizottsági döntések végrehajtását. 3./ A jegyző által kijelölt referens útján segíti a cigány, a lengyel, a német, az örmény, a ruszin, a szlovák és az ukrán települési kisebbségi önkormányzat munkáját és biztosítja a működésük feltételeit. 4./ A helyi önkormányzati képviselők munkájának segítése érdekében: 4.1. elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását és kötelezettségeinek teljesítését, 4.2. közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében, 4.3. a Polgármesteri Hivatal ügyintézői kötelesek a helyi önkormányzati képviselőt hivatali munkaidőben soron kívül fogadni és részére a szükséges felvilágosítást megadni, illetve megfelelően intézkedni. 5./ A polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, valamint a jegyző munkájával kapcsolatban: 5.1. segíti a közgyűlési munkával összefüggő tisztségviselői tevékenységet, továbbá a tanácsnoki feladatok ellátását az önkormányzati és államigazgatási döntéseket előkészíti,szervezi, ellenőrzi azok végrehajtását. 6./ Részt vesz a megyei jogú városi önkormányzati érdekeltségű gazdálkodó szervezetekkel, valamint intézményekkel kapcsolatos felügyeleti, irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában, szakmailag segítve azok munkáját. Előkészíti az intézmény- és cégvezetők feletti munkáltatói jog gyakorlója részére a döntés-tervezeteket.

5 5 7./ Pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézménygazdálkodás-ellenőrzési tevékenységi körben: 7.1. gondoskodik a belső gazdálkodás megszervezéséről, beleértve a belső létszám- és bérgazdálkodást, valamint az intézményi pénzellátásról, 7.2. összehangolja az intézményi tervezést, beszámoltatást, s ellenőrzi az intézményi gazdálkodást, 7.3. előkészíti, illetve bonyolítja a beruházási, felújítási feladatokat és segíti az intézmények ezirányú munkáját, 7.4. irányítja az intézmények számviteli munkáját, 7.5. működteti a számítástechnikai-informatikai rendszert, 7.6. közreműködik a területi tervezésben, 7.7. ellátja a megyei jogú város ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával összefüggő közgazdasági, pénzügyi és jogi feladatokat, 7.8. közreműködik az önkormányzati vállalkozások szervezésében, 8./ Működteti és fejleszti a Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét, ezen belül a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket (FEUVE) és a belső ellenőrzést. A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amelyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a jelen ügyrend 2. számú függelékét képezi. 9./ A jegyző irányítása alatt álló funkcionális feladatköri és szervezeti függetlenséggel rendelkező önálló belső szervezeti egység ellátja a belső ellenőrzési feladatokat. 10./ Ellátja a Közgyűlés és a tisztségviselők kapcsolatrendszerének működését elősegítő feladatokat. (sajtó, nemzetközi ügyek, társadalmi kapcsolatok stb.) 11./ Segíti a Közgyűlés által különböző szervekbe, szervezetekbe (alapítványokba, gazdasági társaságokba, önkormányzati szövetségekbe, stb.) a megyei jogú város önkormányzata képviseletére delegáltak munkáját, megszervezi igény szerint tájékoztatásukat, s végzi a technikai adminisztrációs feladatokat. 12./ Kapcsolatot tart más államigazgatási és önkormányzati hivatali szervekkel. 13./Közreműködik az igazgatási szolgáltatási tevékenység ellátásának korszerűsítésében.

6 6 14./ Biztosítja a működés technikai feltételeit, ellátja az ügyiratkezelési tevékenységet. 15./ Közreműködik az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati és települési kisebbségi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, az Európai Parlament tagjainak választásával, a népszavazással, valamint a bírósági ülnökök választásával kapcsolatos feladatok ellátásában. III. A POLGÁRMESTER ÉS AZ ALPOLGÁRMESTEREK 1./ A polgármester feladatait és hatásköreit az önkormányzati és más törvények, kormányrendeletek, valamint a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. 2./ Az alpolgármesterek feladatait a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. 3./ A polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármesterek tekintetében. 4./ A Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban a polgármester legfontosabb feladatai: 4.1. a Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Polgármesteri Hivatalt, irányítási jogkörében hetente megbeszélést tart egyrészt az alpolgármesterek és a jegyző, másrészt az alpolgármesterek, a tanácsnokok, a jegyző és egyéb, a polgármester által meghívott személyek részvételével a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Polgármesteri Hivatal feladatait az Önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Közgyűlésnek a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének megállapítására a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét egyetértési jogot gyakorol az általa meghatározott körben köztisztviselői kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, a vezetői megbízás visszavonása és jutalmazás esetén a jegyző tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.

7 az Önkormányzat nevében kötelezettséget vállal, erre más személyt is felhatalmazhat elrendeli költségvetési kiadás teljesítését, bevétel beszedését vagy elszámolását, erre más személyt is felhatalmazhat. IV. A JEGYZŐ 1./ A jegyző a Polgármesteri Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a Polgármesteri Hivatal működéséért, ellátja a polgármesteri feladatmeghatározások, döntések megvalósítása érdekében szükséges operatív szervező, a napi munkában szükséges utasításokat kiadó és azok végrehajtását ellenőrző tevékenységet. Megszervezi továbbá a hatáskörébe utalt és feladatkörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését. Tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és a közérdeknek megfelelő szakszerű, pártatlan és igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásért. 2./ A jegyző alapvető feladatai a következők: 2.1. a polgármester által meghatározottak szerint gondoskodik az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, 2.2. vezeti a Polgármesteri Hivatalt, megszervezi a munkáját, ennek keretében hetente megbeszélést tart a belső szervezeti egységeinek vezetői, továbbá egyes kiemelt feladatokat ellátó dolgozók részvételével, 2.3. gyakorolja a munkáltatói jogkört a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői (a továbbiakban együtt: köztisztviselői) és munkavállalói tekintetében (a III.4.6.pontban foglalt esetben a polgármester egyetértésével), 2.4. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, 2.5. dönt azokban a hatósági ügyekben, melyet a polgármester ad át, 2.6. tanácskozási joggal részt vesz a Közgyűlés, s annak bizottságai ülésén, 2.7. a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 2.8. dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, 2.9. ellátja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésével és gazdálkodásával összefüggésben a jogszabályok által a hatáskörébe utalt feladatokat olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtet, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

8 8 3./ A 2. pontban foglaltak alapján a jegyző feladatai különösen a következők: 3.1. a Közgyűlés és bizottságai működésével kapcsolatban: koordinálja az előterjesztések előkészítését, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, közgyűlési rendeletek rendelkezéseinek betartásáról, a bizottsági titkárokon keresztül figyelemmel kíséri az előterjesztések, határozat és rendelet-tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását, figyelemmel kíséri törvényességi szempontból a testületi ülések menetét, ha a döntéseknél jogszabálysértést észlel, köteles azt jelezni, előkészíti a Közgyűlés hatáskörébe tartozó fellebbezések elbírálására vonatkozó előterjesztéseket, gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, a határozatok és rendeletek érintettek részére történő eljuttatásáról, tájékoztatást ad a fontosabb új jogszabályi rendelkezésekről a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban: javaslatot készít a polgármester részére a hivatal belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére, ellátja a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei útján a jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági és államigazgatási feladatokat, koordinálja és ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkákat, irányítja a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak szakmai továbbképzését, évente értékelést készít a hatósági munka helyzetéről, meghatározza a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célokat, irányítja a Polgármesteri Hivatal operatív gazdálkodási tevékenységét, ellenjegyzi a kötelezettségvállalásokat, utalványozásokat, erre más dolgozót is felhatalmazhat. 4./ A jegyzőt távollétében és akadályoztatása esetén teljes hatás-és jogkörrel az aljegyző helyettesíti.

9 9 V. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1./ A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei a hivatalon belüli munkamegosztás - jogi személyiséggel nem rendelkező - alapvető szervezeti egységei. A belső szervezeti egységek felépítését a jelen ügyrend 3. számú függeléke tartalmazza. 2./ A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei : - Tisztségviselői Titkárság - Gazdasági Osztály - Adóosztály - Városfejlesztési Osztály - Főépítészi Iroda - Vagyongazdálkodási Osztály - Okmányiroda - Igazgatási Osztály - Építésügyi Osztály - Oktatási, Kulturális és Sport Osztály - Gyámhivatal - Szociális Osztály - Jegyzői Törzskar - Ellátási Osztály - Ellenőrzési Osztály - Közterület-felügyelet 3./ Az osztályokat osztályvezetők, a Főépítészi Irodát főépítész, az Okmányirodát irodavezető, a Gyámhivatalt gyámhivatal-vezető, a Jegyzői Törzskart törzskarvezető, a Közterület-felügyeletet felügyelet-vezető (a továbbiakban: belső szervezeti egységek vezetői) vezetik. VI. A BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐI 1./ A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysége élén álló vezető az adott belső szervezeti egységhez csoportosított feladatok színvonalas szakmai ellátásáról gondoskodik. 2./ A belső szervezeti egység vezetője felelős az adott belső szervezeti egységen belüli hatékony és célszerű munkamegosztásért, a feladatok gyors, szakszerű és törvényes ellátásáért, az eredményes munkáért.

10 10 3./ A jegyző irányítása alatt álló funkcionális feladatköri és szervezeti függetlenséggel rendelkező önálló belső szervezeti egység vezetője mint belső ellenőrzési vezető ellátja a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló jogszabályban meghatározott feladatokat. 4./ A belső szervezeti egység vezetőjének főbb feladatai a következők: 4.1. meghatározza és ellenőrzi a belső szervezeti egység dolgozóinak munkáját, elkészíti a munkaköri leírásokat, s azokat aktualizálja, 4.2. gondoskodik a Közgyűlés bizottságai munkájának szakmai segítéséről, előkészíti a bizottsági előterjesztéseket és egyéb anyagokat, és felelős azok szakmai és jogi megalapozottságáért, 4.3. az adott belső szervezeti egység feladatkörében, illetve a polgármester,az alpolgármesterek és a jegyző megbízása alapján előkészíti a közgyűlési előterjesztéseket, 4.4. várospolitikai szakértőként közreműködik az adott belső szervezeti egység feladatkörében az önkormányzati és államigazgatási döntések előkészítésében, 4.5. gondoskodik mindazon szakfeladatok ellátásáról, amelyekre a Közgyűlés és annak bizottságai, a tisztségviselők és a jegyző utasítják, 4.6. beszámol a belső szervezeti egység munkájáról a jegyzőnek, 4.7. beszámol az önkormányzati feladatok végrehajtásáról a polgármesternek, 4.8. részt vesz tanácskozási joggal a Közgyűlés és szervei ülésein, valamint vezetői értekezleteken, 4.9. szükség szerint lehetőleg hetente, de legalább havonta egyszer munkamegbeszélést tart a belső szervezeti egység dolgozói részére, gondoskodik a szakszerű és gyors ügyintézés és szabályszerű ügyiratkezelés megvalósításáról, a belső szervezeti egységre érkező ügyiratokat szignálja, ellátja a kiadmányozási rendben szabályozott jogkörét, rendszeresen ellenőrzi az ügyiratok előírt határidőben történő elintézését, az ügyiratokat irattárba helyezés előtt kézjegyével ellátja, minden év február 28-ig elkészíti a dolgozók szabadságolási tervét és gondoskodik a dolgozók szabadság-nyilvántartásának vezetéséről,

11 javaslatot tesz a belső szervezeti egysége megfelelő személyi feltételeinek kialakítására, s véleményt nyilvánít a munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggésben, átruházott hatáskörben munkáltatói jogkört gyakorol, szorosan együttműködik a Polgármesteri Hivatal többi belső szervezeti egységével, a belső szervezeti egység tevékenységi körébe tartozó szerződések, megállapodások előkészítéséről gondoskodik, kapcsolatot tart a belső szervezeti egység feladatkörének megfelelő ágazati minisztériumokkal (főhatóságokkal), regionális szervezetekkel, pénzügyi, illetve költségvetési kihatású bármilyen anyag előkészítése során kikéri a gazdasági osztály vezetőjének véleményét, feladatkörében kapcsolatot tart az önkormányzati vállalatok, gazdasági társaságok és intézmények vezetőivel, véleményt nyilvánít az önkormányzati gazdasági társaságok és intézmények vezetői vonatkozásában az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása során, közreműködik a honvédelmi és polgári védelmi feladatok ellátásában, a gazdasági osztály által havonta adott kimutatás alapján intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a kintlevőségek behajtására, valamint az éves zárszámadás összeállításához minősíti a követeléseket, illetve javaslatot készít a követelésekről való lemondásra VII. A BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐ-HELYETTESEI A belső szervezeti egységek nem függetlenített vezető-helyettesei távollét, illetve akadályoztatás esetén helyettesítik a belső szervezeti egységek vezetőit, továbbá megbízás szerint ellátják egy-egy szakterületen a tevékenység koordinációját. VIII. A CSOPORTVEZETŐK A nem függetlenített csoportvezetők ügyintézői feladatuk mellett a belső szervezeti egység vezetőjének megbízása szerint ellátják egy-egy nagyobb szakterületen a tevékenység koordinációját, munkájukról rendszeresen beszámolnak a belső szervezeti egység vezetőjének.

12 12 IX. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FŐBB FELADATAI 1. Tisztségviselői Titkárság 1.1. A Tisztségviselői Titkárság biztosítja a polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző munkájához szükséges szervezési és ügyviteli feltételeket, ezen belül: részt vesz a minisztériumokkal, országos szervekkel való kapcsolattartásban koordinálja az Megyei Jogú Városok Szövetsége, és az önkormányzati érdekképviseleti szervezeti tagságból adódó feladatok végrehajtását, koordinálja a régiót, a megyét illetve a kistérséget érintően a fejlesztési tanácsok üléseire való felkészülést, részt vesz az anyagok előkészítésében, a döntések előkészítésében, egyeztetések lebonyolításában, előkészíti, szervezi a Megye Város Egyeztető Bizottság üléseit, gondoskodik az ott született döntések végrehajtásáról, előkészíti a vezetői értekezleteket, az azokról készült emlékeztető alapján közreműködik az ott született döntések végrehajtásában, koordinálja, tartalmilag előkészíti a polgármesteri programokat, bonyolítja végrehajtásukat, szükség szerint elemzi azokat, szervezi a tisztségviselők programjait, utasításaiknak megfelelően segíti munkájukat, valamint biztosítja a munkavégzésükhöz szükséges szervezési és ügyviteli feltételeket, bonyolítja a Városháza protokoll-rendezvényeit, szervező munkájával segíti a Városházán tartott konferenciák, szakmai tanácskozások lebonyolítását, ellátja a hivatali gépjárművel történő szállítási feladatokat.

13 13 2. Gazdasági Osztály 2.1. a költségvetés tervezésével kapcsolatban: elkészíti a Közgyűlés éves költségvetési koncepcióját, elkészíti a Közgyűlés költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a vonatkozó törvények, a Képviselő-testület által meghatározott irányelvek (koncepció) alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő-testület által meghatározott szerkezetben, információtartalommal és határidőben; a Közgyűlés által elfogadott költségvetést az előírt részletezésben, a költségvetési tervezési nyomtatványok kitöltésével továbbítja a Magyar Államkincstárhoz a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban: elkészíti a hivatal számlarendjét, számviteli politikáját, valamint a gazdálkodáshoz kapcsolódó a számviteli törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt belső szabályzatokat gondoskodik az előírt pénzügyi nyilvántartások szabályszerű vezetéséről, kezeli az önkormányzat pénzforgalmi számláit, gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről, ellátja a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendőket, számlákat bocsát ki, tájékoztatja a társirodákat a hátralékok állományáról, nyilvántartja a kölcsönök állományát, a törlesztéseket, a Közgyűlés döntése alapján gondoskodik az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétként történő elhelyezéséről, előkészíti és lebonyolítja a hitelfelvételeket, gondoskodik a hitelek és azok kamatainak törlesztéséről, nyilvántartást vezet a hitelek, kötvények, kezességés garanciavállalások alakulásáról, a gazdasági folyamatokat analitikusan és a főkönyvben naprakészen nyilvántartja, gondoskodik a beszámolási kötelezettségek teljesítéséről, a pénzforgalmi jelentések, mérlegek, zárszámadások, beszámolók elkészítéséről, a pénzmaradvány megállapításáról, statisztikai és egyéb adatszolgáltatások biztosításáról, bonyolítja a külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos elszámolásokat, biztosítja a szükséges valutát, kezeli, nyilvántartja az önkormányzati tulajdonban lévő értékpapírokat, vagyoni befektetéseket,

14 nyilvántartja a szociális és gyermekvédelmi támogatásokat, gondoskodik azok időben történő kifizetéséről, gondoskodik a házi pénztár üzemeltetéséről (szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, őrzése, pénztári ki- és befizetések lebonyolítása, előlegek nyilvántartása), elkészíti az ÁFA és egyéb központi adókkal kapcsolatos adóbevallásokat, gondoskodik az adók befizetéséről, visszaigényléséről, ellátja a települési kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával, költségvetési előirányzat felhasználásával kapcsolatos Polgármesteri Hivatalra háruló utalási, könyvelési feladatokat; gondoskodik az osztály tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról, előkészíti az osztály tevékenységi körébe tartozó ügyekben a közgyűlési, bizottsági előterjesztéseket, végrehajtja a közgyűlési, bizottsági döntések rá vonatkozó részeit, naprakészen vezeti az előirányzat nyilvántartást, ellátja az intézmény-finanszírozási feladatokat, gondoskodik a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának és egyéb nem rendszeres kifizetéseinek számfejtéséről. 3. Adóosztály 3.1. előkészíti a központi adójogszabályokból eredő helyi rendeletalkotást, 3.2. tájékoztatást nyújt az adózók részére kötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében a jogszabályok előírásairól, 3.3. biztosítja és ellenőrzi az adóztatást érintő jogszabályok érvényesítését, a bejelentési-, bevallási-, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, 3.4. az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatot dolgoz ki, 3.5. feldolgozza a bejelentkezéseket, a változás-bejelentéseket, a bevallásokat, a hatósági adatszolgáltatás adatait, 3.6. ellátja a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatását, 3.7. adókivetés során adómegállapító önadózás esetén adóelőleget megállapító határozatot bocsát ki, 3.8. alkalmazza az adóztatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményeket, ennek keretében késedelmi pótlékot-, mulasztási bírságot-, adóbírságot-, továbbá önellenőrzési pótlékot szab ki,

15 az adómérték változása esetén az adózót határozattal értesíti, az adókötelezettség megállapításához adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, a társszervekkel kapcsolatot tart, ellátja az adó-, a késedelmi pótlék-, a bírságtartozás mérséklésével, elengedésével, továbbá a fizetési könnyítés engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, adó- és értékbizonyítványt, továbbá adóigazolást állít ki, az adózó számlájának egyenlegéről és tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról évente értesítést ad ki, ellátja az adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásával, kezelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatokat, az új adózók törzsadatait nyilvántartásba veszi és ellenőrzi, a törzsadattárat karbantartja, az évközi változásokat átvezeti, az adóbeszedési számlákról, a pótlék-, a bírság-, az egyéb bevételek elszámolási-, az idegen bevételek elszámolási-, valamint az államigazgatási eljárási illeték beszedési számlákról számlakivonat nyilvántartást vezet, átutalja az adóbeszedési-, pótlék-, bírság-, egyéb bevételek elszámolási-, idegen bevételek elszámolási-, valamint az államigazgatási eljárási illeték beszedési számlákra befolyt összegeket, erről kiadási naplót vezet, gondoskodik az előírt pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, az információs szolgáltatás meghatározott rendje keretében adatokat összesít és továbbít, az iktatócsoport szakmai irányításával ellátja az iktatási és irattározási feladatokat, ellenőrzi az adóbefizetések teljesítését, megindítja a behajtási eljárást a jogerősen megállapított és a késedelmi pótlékmentes fizetési határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetve a szabályszerűen behajtásra kimutatott más köztartozásokra, a végrehajtási eljárás során foganatosítja a végrehajtási cselekményeket, intézi a más adóhatóságoktól érkezett megkereséseket, és az adóztatással összefüggő beadványokat, ellátja a szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok árverésen történő értékesítését és megsemmisítését, ellátja a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat.

16 16 4. Városfejlesztési Osztály 4.1. részt vesz a településpolitikai, fejlesztési és üzemeltetési, valamint az önkormányzat ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának előkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepció települést érintő részeinek összehangolásában, 4.2. véleményezi a társas- és egyéni vállalkozások, valamint egyéb szervezetek különböző támogatások elnyerése érdekében benyújtandó pályázatainak hosszú távú településfejlesztési koncepciójával való összhangját, 4.3. ellátja a városfejlesztéssel és környezetvédelemmel foglalkozó bizottság működésével kapcsolatos hivatali teendőket, 4.4. ellátja a Közgyűlés által elhatározott önkormányzati fejlesztések megvalósításával kapcsolatos beruházói feladatokat, ezen tevékenységéhez megbízás alapján külön lebonyolító szervezetet vehet igénybe. Ennek során: kidolgozza az érdekeltek bevonásával a fejlesztésekre vonatkozó beruházási javaslatokat, programot, javaslatot tesz a vonzáskörzeti településekkel való együttműködésre, közös érdekeltségű fejlesztési célok megvalósítása esetén, gondoskodik a munkák vállalkozásba adásához szükséges közbeszerzési vagy más versenyeztetési feladatok lebonyolításáról, részt vesz a beruházások megvalósításának szervezésében, koordinálásában ellenőrzésében, részt vesz a beruházások műszaki átadás-átvételi, használatbavételi eljárásain, intézi a beruházások pénzügyi elszámolását, elkészíti a beruházásokkal kapcsolatos statisztikai jelentéseket, intézi az üzembe helyezéssel összefüggő teendőket, részt vesz a garanciális felülvizsgálatokon, közreműködik az esetleges szavatossági igények érvényesítésével kapcsolatos feladatok ellátásában, 4.5. részt vesz a Közgyűlés költségvetési tervezetének kidolgozásában, javaslatot ad a fejlesztési célú kiadások megtervezéséhez, kidolgozza a fejlesztésekhez kapcsolódó bevételek és támogatások mértékét, 4.6. részt vesz városfejlesztési feladatokat érintő gazdasági megállapodások előkészítésében, 4.7. ellátja a magánerős lakossági út- és közműépítések szervezésével kapcsolatos közgyűlési rendeletben meghatározott feladatokat, 4.8. elkészíti a különböző fejlesztési célú támogatások pályázatait, speciális szakmai ismereteket igénylő pályázat-készítésekhez megbízás alapján külső szervet vehet igénybe,

17 ellátja a helyi jelentőségű természeti értékek védelmével kapcsolatos szakmai feladatokat, közreműködik a környezetvédelemmel, valamint a folyékony és szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos nem hatósági feladatok ellátásában, ellátja a zöldfelület-gazdálkodás szakmai irányítását, koordinálását, továbbá a városüzemeltetési feladatokat ellátó önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság saját vagy bérelt eszközeivel és rendelkezésre álló létszámával végzett zöldfelület-fenntartási, játszótér-fenntartási és építési munkáinak ellenőrzését és teljesítmény igazolását, ellátja a város közlekedési rendszerének fejlesztésével, forgalomszabályozással, a forgalombiztonság növelésével kapcsolatos javaslattevő és véleményező feladatokat, közreműködik a tömegközlekedés szervezésében, kapcsolatot tart a közlekedés feltételeinek biztosításában érdekelt gazdálkodó és egyéb szervekkel, hatóságokkal, az együttműködés és feladatellátás jellegétől függően koordinációs tevékenységet végez, folyamatosan figyelemmel kíséri az európai uniós pályázatokat és ezekre felhívja az illetékesek és érintettek figyelmét, ellátja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos feladatokat, koordinálja az osztály és a társszervek (belső szervezeti egységek, intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok) integrált pályázatait, segíti a polgármester Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács tevékenységében való részvételét, ellátja a városüzemeltetési feladatokat ellátó önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság közutak, hidak fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységének koordinálását, valamint a saját vagy bérelt eszközökkel és rendelkezésre álló létszámmal elvégzett üzemeltetési, fenntartási tevékenység ellenőrzését, teljesítmény igazolását, ellátja a csapadékvíz elvezetéssel, belvízrendezéssel kapcsolatos üzemeltetési és fenntartási munkák koordinálását, valamint a városüzemeltetési feladatokat ellátó önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság saját vagy bérelt eszközeivel és rendelkezésre álló létszámával végzett tevékenységek ellenőrzését és teljesítmény igazolását.

18 18 5./ A Főépítészi Iroda 5.1. ellátja a főépítészi feladatokat, 5.2. részt vesz a településpolitikai, fejlesztési és üzemeltetési, valamint az önkormányzat ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának előkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepció települést érintő részeinek összehangolásában, 5.3. részt vesz a településfejlesztési koncepció és a területrendezési tervek összehangolásában, ellátja a település rendezési terveinek és helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatokat, 5.4. ellátja a településfejlesztéssel kapcsolatos tervezési feladatokat, a város településfejlesztéshez és területfejlesztéshez szükséges döntések, koncepciók előkészítését, kisebb jelentőségű szerkezeti terv kisebb mint területegységében érintő esetekben elkészítését elvégzi (a településrendezési, illetve a rendelkezésre álló jogosultságok esetén), 5.5. a város településrendezési terveinek (szabályozási terv és helyi építési szabályzata, valamint településszerkezeti terv) elő és a kisebb jelentőségű szerkezeti tervet kisebb, mint területegységében érintő esetekben elkészítése, 5.6. a város településrendezési tervének tartalmáról felvilágosítást ad, konzultációt biztosít a képviselők, bizottságok, államigazgatási szervek, civil szervezetek részére, 5.7. együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezető és alkalmazó intézményekkel, az építésügyi és más hatóságokkal, valamint a településrendezési tervek véleményezési eljárásában véleménynyilvánításra jogosult más államigazgatási szervekkel, 5.8. feladat- és hatáskörét érintő részletekre vonatkozóan tájékoztatást ad a települési önkormányzatnak az egyedi építményekkel összefüggő - a hatósági döntést megelőző - egyeztetési eljárásban, kérelemre, a városi főépítész irányításával a város hatályos szabályozási terve és helyi építési szabályzata alapján kiadja az építési előírásokat tartalmazó nyilatkozatokat, a helyi értékek feltárásának elősegítése a település, környezetalakítás és a műemlékvédelem szakmai koordinációjában részt vesz, az épített környezetvédelem alakításában a város általános építészeti színvonalának emelésében és annak népszerűsítésében közreműködik, a városi rehabilitációs tevékenység előkészítése és koordinációja keretében érvényesíti a szakmai szempontokat,

19 képviseli a hivatalt a szomszédos települések és a kistérségek rendezési terveinek egyeztetése, véleményezése, koordinációja során, ellátja a rendezési tervek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, településrendezési és építészeti szakvélemények készít, készíttet, elvégzi a közérdekű városrendezési feladatokat, véleményezi a közterületek burkolatainak tervezett építését, átépítését, valamint a közterületen elhelyezésre kerülő tárgyak terveit és a kertészeti megoldásokat, véleményezi a területfelhasználási engedélyeket, figyelemmel kíséri, és ennek alapján javaslatot tesz a terület- és településfejlesztési lehetőségeinek és gyakorlatának alakulása figyelembe vételével a szükséges és lehetséges lépésekre az Önkormányzat felé, településrendezési tervek tekintetében szakmai tanácsadást nyújt a beruházók és a tervezők számára, 5.9. a Városi Tervtanács üléseivel kapcsolatos teendőket ellátja, együttműködik a Városfejlesztési Osztállyal és a Vagyongazdálkodási Osztállyal az infrastruktúra és a településhálózat összehangolt fejlesztésére vonatkozó javaslatok elkészítésében, beruházásokban való közreműködésben, biztosítja a műemlékvédelem és a településrendezés, településfejlesztés összhangját, ellátja az önkormányzat műemlék-védelmi tevékenységének szakmai feladatait, a település arculatát, szerkezetét befolyásoló gazdasági fejlesztések rendezési és építészeti hatásait vizsgálja, részt vesz a város zöldterületének és közlekedési hálózatának fejlesztéséről szóló döntések előkészítésében, ellátja az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szakmai feladatait, nyilvántartja a helyi értékvédelmet érdemlő egyedi, vagy helyi területi ingatlanokat, javaslatot tesz a védetté nyilvánításra, illetve a védettség megszüntetésére irányuló kezdeményezéseket előkészíti, szakmai segítséget nyújt önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére vonatkozó pályázati kiírások elkészítéséhez.

20 20 6. Vagyongazdálkodási Osztály 6.1. felméri és nyilvántartja az Önkormányzat ingatlanvagyonát, vezeti az ingatlan tulajdonváltozásokat, információt ad az arra jogosultak részére, nyilvántartja az ingatlanokat terhelő és illető kötelezettségeket, terheket, jogokat, jogosultságokat, valamint aktualizálja a kapcsolódó nyilvántartásokat, így különösen a vagyonkatasztert, 6.2. folyamatosan elemzi a vagyongazdálkodást, vagyonhasznosítást, javaslatokat, projekteket dolgoz ki az önkormányzati vagyon hasznosítására, ezek keretében az elidegenítésre, cserére, vagyonkezelésbe, üzemeltetésbe adásra, bérbeadással vagy egyéb jogügylet keretében történő hasznosításra, 6.3. előkészíti az üzlet-, lakó-, garázstelkek és egyéb ingatlanok, földterületek, földrészletek elidegenítését, cseréjét, ezen ügyleteket lebonyolítja, 6.4. ellátja a nem külső szervezet által hasznosított nem lakás célú helyiségeknél az elidegenítéssel kapcsolatos, valamint a bérbeadói feladatokat, hasznosítja a belterületi be nem épített földterületeket, a közterület céljára át nem adott ingatlanokat, a bel és külterületi termőföld területeket, 6.5. elkészíti a vagyonhasznosításhoz kapcsolódó szerződéseket, megállapodásokat, figyelemmel kíséri a vagyonhasznosításból származó bevételeket, gondoskodik a pénzügyi teljesítések érvényesítéséről, 6.6. koordinálja és folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények energia felhasználását, a lakossági energiaellátást, kapcsolatot tart a helyi energiaszolgáltatókkal, 6.7. a távhőszolgáltatással, közvilágítással összefüggő feladatokat koordinálja, biztosítja a végrehajtás ellenőrzését, 6.8. gondoskodik a köztemetők fenntartásával, a kötelező kéményseprői tevékenység ellátásával kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásáról, 6.9. előterjeszti az önkormányzat hatáskörébe utalt hatósági árak megállapítására vonatkozó rendelet-tervezeteket, előkészíti és előterjeszti a közterületek elnevezésére vonatkozó javaslatokat, nyilvántartja és kezdeményezi azon követelések és járandóságok érvényesítését, melyek az állam vállalkozói vagyonának privatizálásával összefüggésben az Önkormányzatot megilletik (belterületi földek, megszűnő, át nem alakult állami vállalatok vagyoni hányada),

21 részt vesz és közreműködik az Önkormányzat éves költségvetése előkészítésénél a vagyoni bevételek (vállalkozási, felhalmozási és tőkejellegű, pénzügyi befektetések hozamai, portfolió értékesítése, privatizációs bevétel,) és a vállalkozói vagyon működtetéséhez, intézményi felújításhoz és energia felhasználáshoz kapcsolódó pénzügyi kiadások megtervezésében, megszervezi és ellátja az értékesítési célra átadott megüresedett lakóingatlanok és bérlakások hasznosítását, valamint intézi e körben a külön önkormányzati rendelettel feladatkörébe utalt ügyeket, felméri és nyilvántartja az intézmények és a nem lakás célú helyiségek felújítási igényeit, előkészíti, lebonyolítja, és műszakilag ellenőrzi az önkormányzati és intézményi felújításokat, a kijelölt köztisztviselőn keresztül ellátja a költségvetési és gazdasági, valamint a közlekedési és városüzemeltetési feladatkörökben működő bizottságok titkári feladatait, elvégzi az Önkormányzat térképi alapadat-ellátásához és a térinformatikairendszer kialakításához szükséges földmérési tárgyú egyeztetéseket, elvégzi a külterületi határmódosításokkal kapcsolatos feladatokat, illetve elkészíti a statisztikai jelentéseket a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási határ- és területváltozásokról, ellátja az önkormányzati beruházásokhoz, építési és üzleti jellegű telekalakításokhoz kapcsolódó területrendezési, terület-előkészítési, ingatlan-nyilvántartási feladatokat, ellátja a területrendezési tervek előírásai alapján építési tilalom vagy korlátozás alatt álló ingatlanok megvásárlásával vagy kisajátításának előkészítésével kapcsolatos feladatokat, előkészíti az önkormányzati cégekkel kapcsolatos üzemeltetési, vagyonkezelési, használatba adási és bérleti és egyéb szerződéseket, a vagyonrendeletben szabályozott keretek között előkészít minden olyan vagyonváltozást, amely az Önkormányzat vállalkozásokban való részvételével függ össze, közreműködik az önkormányzati alapítású, illetve tulajdonú gazdálkodó szervezetek tulajdonosi irányításában. Segíti a gazdasági társaságokban lévő részesedésekkel, valamint egyéb közhasznú szervezetekben lévő vagyonnal való hatékony gazdálkodást, elemzi a gazdasági társaságok vagyoni, pénzügyi, likviditási, jövedelmezőségi mutatóit, melyek alapján javaslatot tesz a szükséges tulajdonosi beavatkozásokra,

22 döntésre előkészíti a gazdasági társaságok önkormányzati testületek elé terjesztett éves beszámolóit, üzleti terveit, azok évközi módosítását, együttműködik a gazdálkodó szervezetek ellenőrzésében az éves beszámolók, üzleti tervek testületi előterjesztésében a felügyelő bizottságokkal, a választott könyvvizsgálókkal, részt vesz az Önkormányzat költségvetési előirányzata tervezésében, az önkormányzati gazdasági társaságok támogatási, pénzeszköz átadási igények és lehetőségek egyeztetésében, előkészíti azon döntéseket, amelyeket az egyszemélyes társaságok esetén a Közgyűlés gyakorol, javaslattal él az egyéb pénzügyi befektetések, részesedések hasznosítására (üzletrészek, részvények, vagyoni bevételek, egyéb értékpapírok), közreműködik az önkormányzati tulajdonú, illetve részben önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőivel kapcsolatos személyügyi feladatok ellátásában, folyamatosan figyelemmel kíséri az osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó pályázati lehetőségeket, részt vesz a pályázatok előkészítésében, gazdasági vizsgálatokat, tanulmányokat készít az önkormányzat és a vállalkozói szféra együttműködési lehetőségeinek elősegítésére. 7. Okmányiroda 7.1. Ellátja a személyi igazolvánnyal, a lakcímet és személyi azonosítót tartalmazó hatósági igazolványokkal kapcsolatos feladatokat és vezeti az állampolgárok személyi és lakcím adataiban bekövetkezett változásokat, ennek keretében: dönt a személyazonosító igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, visszavonásáról dönt a talált személyazonosító igazolványok visszaadásáról továbbítja a Központi Hivatalnak a személyazonosító igazolvány kitöltéséhez szükséges adatokat intézkedik a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során tapasztalt, vagy polgár által bejelentett adatváltozásnak, adatjavításnak a személyi adat- és lakcím-nyilvántartáson történő átvezetéséről értesíti a személyazonosító igazolvány találásáról, elvesztéséről, leadásáról, visszavonásáról és megsemmisítéséről a Központi Hivatal, és a találásról a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságot kezeli a személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadásával, visszavonásával, valamint leadásával kapcsolatos alapiratokat

23 törvényben meghatározottak szerint adatszolgáltatást teljesíti a személyazonosító igazolvány nyilvántartásáról a személyazonosság átmeneti igazolására ideiglenes személyazonosító igazolványt állít elő és ad ki fogadja az illetékességi területhez tartozó jegyzőktől érkező lakcímbejelentő lapokat, a jegyzőktől vagy anyakönyvvezetőktől érkező, a személyi azonosító képzésre, megváltoztatására vagy helyesbítésére irányuló bizonylatokat és a lakcímigazolvány kiállítására irányuló kérelmeket végzi a személyazonosító igazolvány kiadási eljáráshoz kapcsolódóan a lakcímigazolvány kiadásával kapcsolatos feladatokat kezeli a lakcímigazolvány elvesztésével, eltulajdonításával, megsemmisülésével, megrongálódásával kapcsolatos bejelentéseket, bejegyzi a lakcímigazolvány nyilvántartásba a lakcímigazolvány kiadásával, kiállításával, érvénytelenítésével stb a kérelem alapján gondoskodik arról, hogy a polgár doktori címe a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban is szerepeljen vezeti a polgárok személyazonosító és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartást, és ebből a törvényben meghatározott feltételekkel adatot szolgáltat, közokiratot állít ki a nyilvántartott adatokról, ellátja a személyazonosító jel kiadásával, módosításával és visszavonásával kapcsolatos feladatokat, hatósági bizonyítványt ad ki a személyazonosító jelről, és nyilvántartást vezet róla, gondoskodik a személyes adatok védelméről, ellátja a lakcímbejelentéssel kapcsolatos feladatokat, továbbítja az általa felvett adatokat a központi nyilvántartás részére, a polgárok kérelmére bejegyzi a nyilvántartásba az adatszolgáltatás tiltását, vagy korlátozását, vezeti a közterületjegyzéket, és kezeli a közterületi bázisszótárt, folyamatosan karbantartja a közterület nyilvántartást, elektronikus ügyfélkapu létesítéséhez az ügyfél kérelmére regisztrációs eljárást folytat le hivatalból intézkedik a lakcím érvénytelenítéséről, továbbá kérelemre a lakcímet fiktívvé nyilvánítja, a menekült, a letelepedett, valamint hazatelepült és magyar állampolgárságot szerzett személyeket személyazonosító jellel látja el, fogadja a polgár azon bejelentését, hogy a Magyar Köztársaság területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, illetőleg hogy három hónapon túl külföldön tartózkodik a Magyar Köztársaság területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyó állampolgárt nyilatkoztatja, hogy kívánja-e adatait a nyilvántartásban továbbra is szerepeltetni, vezeti a választói névjegyzékeket és a választójoggal nem rendelkezők nyilvántartását, ellátja az országgyűlési, önkormányzati választásokkal, népszavazásokkal, népi kezdeményezésekkel kapcsolatos népesség nyilvántartási és informatikai feladatokat, ellátja a népszámlálással kapcsolatos feladatokat,

24 Ellátja az útlevelekkel kapcsolatos feladatokat: átveszi az útlevélkérelmeket, adatfelvétel és elektronikus fényképaláírás elkészítése után továbbítja a Központi Hivatalnak, 7.3. Ellátja az egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatokat: az egyéni vállalkozói igazolványok kiadása, cseréje pótlása iránti kérelmeket, az igazolvány kiadásával teljesíti, az igazolvány kiadását, cseréjét, pótlását határozattal tagadja meg, ha az igazolvány kiadásának jogszabályi feltételei hiányoznak, vagy a vállalkozó rendelkezik már igazolvánnyal, az igazolvány visszavonásáról határozatban rendelkezik, a személyesen át nem vett igazolványokat az átvételre való felhívást követően az igazolvány kiadásától számított 1 év elteltével megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről, kezeli a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításról szóló törvényben felsorolt adatokat, továbbá az igazolvány kiadásának helyét és keltét, a kiállító hatóság megnevezését, az igazolvány cseréje, pótlása, megtagadásának tényét, az igazolvány visszavonásának és az igazolvány érvénytelenségének tényét, ezen adatokról értesíti a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalt, 7.4. Ellátja a vezetői engedéllyel kapcsolatos feladatokat: ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása iránti kérelem adatait, gondoskodik a kérelem teljesítéséről és az engedély ügyfél részére történő kiadásáról, ellátja a fent jelölt okmányok kiadásával kapcsolatos, hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat, átvezeti a nyilvántartáson jelölt adatokat, illetőleg adatváltozásokat, bejegyzi a nyilvántartásba a vezetési jogosultság szünetelését, megszüntetését, a vezetői engedély visszavonását, törvényben meghatározottak szerint adatszolgáltatást teljesít a vezetői engedély nyilvántartásáról, vezetési jogosultság igazolására, kérelemre ideiglenes vezetői engedélyt állít elő és ad ki, a nyilvántartás alapján a bevont vezetői engedélyeket az előírt kötelezettségek teljesítése után visszaadja az állampolgárnak 7.5. Ellátja a gépjárművekkel kapcsolatos feladatokat: a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló kérelem alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról és az ügyfél részére történő kiadásáról,

25 ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállításával, cseréjével, pótlásával és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat, intézi a rendszámtábla kiadásával, érvényesítésével kapcsolatos feladatokat továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok kitöltésének alapját képező iratokat, az okmányok elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén a körözési nyilvántartást vezető szerv értesítésével kezdeményezi az okmánykörözés elrendelését, gondoskodik az engedély visszavonásáról, bevonásáról, a jármű forgalomból történő kivonásáról, valamint az ezekkel a feladatokkal összefüggő adatok nyilvántartásba történő bevezetéséről, továbbá az okmány és rendszámtábla-körözés elrendeléséről, a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmányok alapján intézkedik a tulajdonjog nyilvántartásba történő bejegyzéséről, új okmányok kiállításáról, cseréjéről ellátja a gépjármű forgalmi engedély kiadásával, cseréjével, pótlásával kapcsolatos feladatokat, gépjárművek forgalomból történő ideiglenes, végleges kivonása, forgalomba való ismételt visszahelyezése a járművet kérelemre, valamint hivatalból kivonja a forgalomból és annak tényét a nyilvántartásba bejegyzi, vezeti a gépjármű nyilvántartást, teljesíti az egyedi adatszolgáltatás iránti kérelmeket ellátja a forgalmi engedély, törzskönyv, rendszámtábla érvénytelenítésével, selejtezésével kapcsolatos feladatokat állandó és ideiglenes forgalmi engedély és törzskönyv kiállítása, cseréje, pótlása üzembentartói jog bejegyzése, gépjárművek műszaki adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele, bejegyzése rendszámtábla (egyedi, különleges, ideiglenes) kiadása, érvényesítő címkével való ellátása, cseréje, pótlása közúti közlekedési nyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok 7.6. egyéb okmányirodai ügyek területén: ellátja a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kiadását, meghosszabbítását, cseréjét, pótlását, visszavonását az okmányirodai illetékek csekken történő befizetését biztosítja, a tévesen befizetett összeg visszautalásáról rendelkezik 7.7. Ipari és kereskedelmi igazgatási ügyekben: ellátja az üzletek működésével kapcsolatos hatósági feladatokat, kiadja a működési engedélyt, megtiltja a működési engedélyben az egyes termékek értékesítését, ha a szakhatóságok, az üzletkörön belül egyes termékek értékesítéséhez, illetve tevékenységek végzéséhez nem járul hozzá, nyilvántartást vezet az üzletekről a működési engedély alapján,

26 bezárhatja ideiglenesen az üzletet az észlelt hiányosság megszüntetéséig, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az üzlet, vagy az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytatók a jogszabályokban foglalt előírásoknak nem felelnek meg, illetve azokat nem tartják be, visszavonja a működési engedélyt a jogszabály által meghatározott esetekben mozgóárusítást engedélyezhet a területileg illetékes gazdasági kamara véleményének kikérésével, megtilthatja szórakoztató játékok folytatását; illetve a játék- és pénznyerőautomata üzemeltetését, ha az jogszabálysértő, vagy a közízlést, a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát sérti, korlátozhatja az üzlet nyitva tartását, ha külön jogszabályban meghatározott zajterhelési határértéket figyelmeztetés ellenére ismételten túllépik, illetve elrendelheti a kötelező zárva tartási időszakot, hitelesíti a számozott oldalú vásárlók könyvét, vizsgálhatja két évre visszamenőleg a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, ellátja a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően a vendéglátó-ipari üzletek osztályba sorolásának ellenőrzését, az alsó- és középfokú oktatási, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi intézmények hivatali működési idejének lejárta után az árusítás helye szerint illetékes vámhatóság és rendőrhatóság előzetes véleményének figyelembevételével engedélyezheti a szeszes ital kimérését, árusítását, előzetes hozzájárulást ad a vásárrendezés, illetve piactartás iránti kérelmező részére az általános rendezési terv figyelembevételével - a vásár, illetve piac létesítéséhez, nyilvántartásba veszi a vásár, illetve piac helye szerint illetékes település jegyzője a vásár, illetve a piac rendezésére jogosult gazdálkodó szervezetet, illetőleg annak nem minősülő személyt, a vásár rendezőjével, illetve a piac fenntartójával határozatban közli a szakhatóságok által előírt kötelezettségeket, engedélyezi a vásár, illetve piac húsz óra utáni nyitva tartását az illetékes rendőrkapitányság véleményének kikérésével, ellenőrzi a vásárok és piacok rendjének megtartását a jogszabályban megjelölt szakhatóságokkal együttesen, zajt előidéző üzemi létesítmények vonatkozásában és alkalmi rendezvények esetén zajkibocsátási határértéket állapít meg, korlátozhatja a zajjal járó tevékenységek, alkalmi rendezvénye megtartását, a nyilvántartásból való törlésről értesti a jogszabályban megjelölteket.

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ AK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva ) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/151/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. április 25-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete a Képviselő-testület Polgármesteri hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/70/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. február 14-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3300 Eger, Dobó tér 2. Polgármesteri Hivatal jogállása

I. fejezet. Általános rendelkezések. Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3300 Eger, Dobó tér 2. Polgármesteri Hivatal jogállása Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 77/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Részletesebben

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. június 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. június 5-i ülésére Tiszasas Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 5-i ülésére A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2011. július 28. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35-40. -ai, az államháztartás

Részletesebben

1. Hatósági és Szociális Iroda

1. Hatósági és Szociális Iroda A SZERVEZETI TAGOZÓDÁS SZERINTI FŐBB FELADATOK A Közös Hivatal alapvető feladata az önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási, önkormányzati hatósági ügyek döntésre való előkészítésével és

Részletesebben

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Tárgy: A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Új szabályzat elfogadását több tényező indokolja. Egyik az, hogy a Polgármesteri

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2012.(XII.13.)Ö.K. számú határozata

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2012.(XII.13.)Ö.K. számú határozata Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2012.(XII.13.)Ö.K. számú határozata a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Rendjéről A Magyarország

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március napjától 1 2 A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Felcsúti Közös

Részletesebben

AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben

AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben 2015.El.I.D.16. AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben Kiadta: Dr. Nyiri Beáta az Egri Törvényszék elnöke Jóváhagyta: Dr. Handó Tünde az

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje A 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv.) 67. b.) pontjában, a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról számú

Részletesebben

Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A Hivatal szervezete 1. A hivatalt Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testülete által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2. A hivatal személyi

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

2/2016. (I. 22.) MvM utasítás. a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1

2/2016. (I. 22.) MvM utasítás. a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 2/2016. (I. 22.) MvM utasítás a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ózd, 2015. november 12. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Előkészítő: Aljegyző, Jogtanácsos Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE

I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1 ADÓ IRODA Általános feladatok 1./ Eger Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) hatáskörébe tartozó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Egységes szerkezetbe foglalva:2015. október 28. Hatályos: 2015. november 1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n

31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n 31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n J a v a s l a t a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, valamint a Heves Megyei

Részletesebben

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Az előterjesztés száma: 207/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a polgármesteri

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 127. (1) bekezdésére, 233. (3) bekezdésére, az egyes

Részletesebben

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Épületgrafika: Tóvizi Kata Tartalom Tartalom... 3 I. FEJEZET... 8 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 8 Az SZMSZ célja... 8 Az SZMSZ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. június 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a X-160/271.698/2015. számú

Részletesebben

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 84. valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztály

Részletesebben

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 15-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Tájékoztató Baranya megye vizeinek, édesvízi készletének helyzetéről 42/2015. (X. 15.) Kgy. Határozat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/13-7/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői és a 3/2013. jegyzői

Részletesebben

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 2. pontjában foglalt felhatalmazás, továbbá

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. január 22., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2016. (I. 22.) MvM utasítás a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1. melléklet a Közgyűlés IV-50/271.284/2015. számú határozathoz MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok - Pf.: 100 2012. El. I. A. 11/3. szám A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság elnökének 1999.El.III.A.3/18. számú A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA*

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* Földváriné dr. Kürthy Krisztina Jegyző * Módosításokkal egységes szerkezetben Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Városi Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Abony Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok I. Szervezeti, személyzeti adatok Igazgató Foglalkoztatási Programok Osztály Szakmai feladatokért felelős igazgató-helyettes Közfoglalkoztatásért és Koordinációs feladatokért felelős igazgató-helyettes

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/145-32/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a Szegedi Vízmű Zrt. Igazgatósága a../2015. (.. sz. határozatával I. BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú függelék A Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és Működési

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. Kelte: A kiadmány hiteléül: 2011. június 01. Jóváhagyta: Bodó Sándor Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a Képviselő-testület a 74/2006. (V. 04.) Kt. sz. határozattal fogadta el (Egységes szerkezetben a 151/2008. (VIII. 28.), a

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Általános rendelkezések

SZEGHALOM VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Általános rendelkezések SZEGHALOM VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1./ A költségvetési szerv azonosító adatai: Megnevezése: Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYHÁZASGERGE 2009 TARTALOM I. Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Jóváhagyta: Szigetvári József igazgató Vezér Mihály Ph.D polgármester Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési szabályzat hatálya... 3 I.2. Az igazgatóság jogállása, megnevezése... 3 I.3. Az igazgatóság feladat- és hatásköre,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

1.. A R. 1.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2.. jegyző polgármester

1.. A R. 1.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2.. jegyző polgármester SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 29/2004./XII.15./ sz. r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatal KÖZTISZTVISELŐI KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL, A KÖZTISZTVISELŐKET MEGILLETŐ

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Juhász János polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. Jegyző: Aljegyző: Dr.

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

A Megyei Közgyűlés elnökének feladatai és hatásköre 1. A megyei önkormányzat képviseletével és a közgyűlés működésével kapcsolatos feladatai

A Megyei Közgyűlés elnökének feladatai és hatásköre 1. A megyei önkormányzat képviseletével és a közgyűlés működésével kapcsolatos feladatai 10. sz. melléklet A Megyei Közgyűlés elnökének feladatai és hatásköre 1 I. A megyei önkormányzat képviseletével és a közgyűlés működésével kapcsolatos feladatai 1. Képviseli a megyei önkormányzatot. 2.

Részletesebben

Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata az Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Amely létrejött Martonvásári Polgármesteri Hivatal (székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13. adószám:15362931-1-07; KSH számjel:

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Siékhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.:06-26/347-655, e-mail: pilis,ulr1?lw.eov.hu Telephely 1.: 7275 Igal,

Részletesebben

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l AZ OIKSZÁGGY Ű LÉS 1'I.NOK H 6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l Az Országgy ű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli: Tiszasas Község Önkormányzata 1/2013. (II.14.) Kt. határozata Tiszasas Község Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről 1. Tiszasas Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Továbbá a 2013. év szeptember hónap 07 napján az egyesületi közgyűlés módosításokkal egységes szerkezetben foglaltan fogadta el. I. Az egyesület adatai 1. Az egyesület

Részletesebben

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/12. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta üzemeltetési kancellár Szenátus nevében: koordinátor mb. műszaki i igazgató

Részletesebben