HALLÁS ZENEI NEVELÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALLÁS ZENEI NEVELÉS"

Átírás

1 HALLÁS ZENEI NEVELÉS Általános célok és feladatok Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magába foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését, fontosságának elismerését, olyan művészeti ágak nyelvén, mint a zene, a tánc, a dráma és a bábjáték. Az esztétikai-művészeti tudatosság feltételezi a helyi, nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra ismeretét, a művészi alkotások értő és beleérző ismeretét, a nyitottságot a művészi kifejezések sokfélesége iránt, az esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóságot. A nyitottság, az érdeklődés a fogékonyság fejleszti a kreativitást és az arra való készséget, hogy a művészi önkifejezés és a kulturális életben való részvétel révén gazdagítsák önismeretüket, az emberi viszonyaikat, eligazodjanak a világban. A hangok világának megismerése, a természeti és társadalmi környezet hangjelenségeinek különböző felfogása, az akusztikus ingerek típusainak megismerése, a hangok és tulajdonságainak megkülönböztetése. A nyelvi fejlesztés korrigálása a beszédhallás fejlesztése. Korrektív jellegű ritmusfejlesztés. A személyiség harmonikus kibontakoztatása az ön és emberismeret gazdagítása, a kapcsolatteremtő képesség kibontakoztatása. A zenei alapműveltség kialakítása, a zenei befogadóképesség fejlesztése, a zenei ízlés formálása. A zenehallgatás kapcsán a zenei képzelet fejlesztése. A hangszerek ismerete, az aktív zenélés megközelítése (egyszerű gyermekdalok hangszeres megszólaltatása). Idő és ritmusérzék fejlesztése, a mozgás harmonikusabbá tétele. Élethelyzetek megelevenítése mozgással, mozgássorral, pantomimjátékkal, beszéddel. Szabad mozgásvariációk rögtönzése zenére. Mondókák, gyermekdalok, dalok önálló elmondása. A zenei anyag sajátos összetevőinek felismerése, reprodukálása (dallam, ritmus, tempó, hangszín). A zenei írás-olvasás alapelemeinek ismerete. Zenetörténeti korok jelentős zeneszerzőinek, zeneműveinek és a kor jellegzetes hangszereinek megismerése. Jeles napokhoz kapcsolódó népszokások, játékok, hagyományok megismerése. A kulturált viselkedés és szórakozás kialakítása. Óraterv Évfolyam Ek. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Éves óraszám Heti óraszám

2 Sajátosságok A Hallás- és zenei nevelés tanterv középpontjában a fizikai és a zenei hallás párhuzamos fejlesztése áll. Emellett korrektív jellegű ritmusfejlesztést végez, hozzájárul a zenei alapműveltség kialakításához, segíti a hallássérült-specifikus nyelvi fejlesztést és korrigálást. A tantárgy hivatott a hallássérülést és következményeit a legközvetlenebbül speciális módszerekkel korrigálni és kompenzálni. mindezt a minősítés kényszere nélkül teszi. A követelmény csakis ennek kiemelt figyelembe vételével értendő. Egyetlen tanuló sem érezheti, hogy gyengébb teljesítményt nyújt a másiknál, hiszen ennek fő okát csak a hallásveszteség minőségi és mennyiségi jellemzői képezhetik. Minden évfolyam végére a Hallás-és zenei nevelés eredményéül a tanulók egyéni lehetőségük szerint rendelkezzenek a további évfolyamokon szükséges továbbfejlesztendő ismeretekkel, műveltséggel, készségekkel. A tanterv a hallássérült gyermekek alapfokú iskolájának minden évfolyamán megjelenik, ugyanakkor komplex, önálló, más pedagógiai környezetben is hasznosítható. Általános, a halló iskola énektanításából, zenei anyagából merítő és hallássérült-specifikus célja, funkciója és követelményrendszere van. Ajánlható elsősorban a hallássérült gyermekek alapfokú iskolájában, valamint a halló iskolában integráltan tanuló nagyothalló gyermekek fejlesztésében, oktatásában. Bővíthető a helyi szükségleteknek megfelelően. A Hallás-és zenei nevelés tanterv az első osztály anyagát két évre ütemezi. Előzmények Támogató családi háttér, lehetőség szerint óvodai fejlesztés. Az előző évfolyamokon elsajátított készségek, ismeretek. Tartalom A Hallás-és zenei nevelés tantárgy tananyaga 1-8. évfolyamon. Értékelés A tantárgyat érdemjeggyel nem értékeljük. A bizonyítványba a részt vett, nem vett részt bejegyzések kerülnek. Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek Kapcsolatok Feltételek, tankönyvek, taneszközök A megfelelő hallókészülékes ellátás (audiológus, szakorvos, pedoaudiológus) Korszerű hangtechnikai eszközrendszer a hozzátartozó anyagokkal, kiadványokkal Manipulációs eszközök (kottafüzet, hangjegytábla, dallamkirakó, mágneses vagy posztótábla, korongok) ritmus és kottaolvasó készlet Ritmus és egyéb hangszerek: triangulum, kisdob, cintányér, melodika, furulya, szintetizátor, xilofon

3 Megfelelő terem, jól szellőztethető, mozgásra alkalmas tér, tükörfal Hallási differenciálást fejlesztő eszközök, észlelő játékok Szemléltető képek A tanulást-tanítást segítő kiadványok (Ének-zene az óvodában, Magyar népszokások, Jeles napok, Népzene, népi játék) és egyéb zenei ismeretterjesztő művek

4 I. évfolyam Előkészít ő 1. osztály Éves óraszám:72óra Heti óraszám:2 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Hallásfejlesztés Órakeret 12 óra A hallás zenei nevelés az első osztály anyagát két évre ütemezi. Előzetes tudás Óvodai előképzettség, támogató családi háttér. Az akusztikus környezet és jellemzőinek folyamatos megismertetése A tematikai egység Hangszínhallás fejlesztése a gyermekhangszerek használata révén nevelési-fejlesztési céljai Ismeretek/fejlesztési követelmények Akusztikai figyelem felkeltése Hang jelenléte és eltűnése Mozgáspárok végzése, grafikus visszajelzés, hangszerek megszólaltatása Hangdifferenciálás Magas - mély reláció Oktávnál nagyobb távolság Oktávtávolság Kvinttávolság Visszajelzés mozdulatokkal, grafikusan Halk és hangos különbségének felismerése: beszéden, éneken, zörejen a hang folyamatos erősödése, csökkenése esetén. Visszajelzés: mozdulatokkal, grafikusan, hangszer megszólaltatásával A hangszínek felismerése Erősen eltérő zörejek különbségei (fa, fém, üveg) Ütőhangszerek hangszínének különbségei (dob. cintányér, Kapcsolódási pontok Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek

5 háromszög) Az emberi hang: a férfi hangszín felismerése Beszédhallás fejlesztése A beszéd meghallása, jelzése hangadással Az akusztikailag és ritmikailag jól differenciálható szavak, egyszerű tőmondatok felismerése, visszaadása vizuális segítséggel Felszólítások, utasítások akusztikus felismerése, teljesítése Kulcsfogalmak/ fogalmak Akusztikai figyelem, hangdifferenciálás, hangszín, oktáv távolság kvinttávolság, hangerő, egyenletes mérő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély, Tematikai egység/ Fejlesztési cél Zenei nevelés Órakeret 52 óra Előzetes tudás Támogató családi háttér, lehetőség szerint óvodai fejlesztés. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A hangok, a ritmus, a zene iránti érdeklődés elmélyítése, a befogadásukra való képesség fejlesztése A dallam, a ritmus, a mozgás harmóniájának kibontakoztatása A közös éneklés örömszerző élményének fenntartása A zenei ízlésben az esztétikai fogékonyság és igényesség alakítása A ritmus fontossága, az ember életében betöltött szerepe Hangszínhallás fejlesztése a gyermekhangszerek használata révén Szókincsgyarapítás a gyermekjátékok, mondókák, népdalok, népszokások, tanulása során Helyes légzéstechnika kialakítása, hangszerek helyes használata Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Éneklés Az óvodában tanult mondókák, játékok ismétlő gyakorlása. Dúdolási gyakorlatok. A tempó, a dinamika az éneklésben: magas és mély hangok érzékeltetése (pl. dallamvonal Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek

6 lerajzolásával), magas és mély hang megkülönböztetése ismert dalokban, magas és mély hang megnevezése, kézjele, betűjele és helye, a szó - mi dallamfordulatok kiemelése, gyakorlása, kézjele tanári segítséggel, a dal éneklése a tempó és dinamika megfigyelésével (mérsékelt tempóban, gyorsabban, lassabban, halkan, erősen, közepes hangerővel), daléneklés tánclépések gyakorlásával, improvizációs gyakorlatok szó - mi hangokkal. Ajánlott dalok, játékok: Gyermekdalok, gyermekjátékdalok a szó - mi dalkészletből. Cicuskám Csere - bere Csiga - biga Én kis kertet Fussunk Erre csörög a dió Tente baba Lóg a lába Ki játszik Szólj síp Sári néni Jeles napok, ünnepek dalai (karácsony, Húsvét, Anyák napja) Mondókák: Kiszámolók (Ecc-pecc) Altatók(Aludjál kisbaba) Hívogatók (Csiga-biga) Fogócskák (Erre kakas) Tréfás csúfolódók (Egyszer volt egy) Körjátékok (Sétálunk, sétálunk) Ritmus Egyéni ritmus megfigyelése. járás, dobolás, ugrálás, alkalmazkodás hozzá hangszeres kísérettel. Egyenletes lüktetés Egyenletes járás, koppantás játékos mozdulatok taps.

7 Egyenletes lüktetés átvétele lendületes nagymozgással. Ritmushoz kötött mozgássor memorizálása, visszaadása. Mondókákból kiemelt vizuálisan is ábrázolt négy egységnyi ritmusmotívum (egység = negyed érték) átvétele, visszaadása hangszeren, grafikus ábrázolással. Ritmikus mozgásegység beszédhez illesztése. Zenei olvasás - írás Az ötvonalas rendszer. A vonal - vonalköz. A szó - mi dallamhang neve, kézjele, betűjele. A zenei ismeretek - zenei hallás Az ütőhangszerek hangszíne. A férfihang hangszíne. A szó - mi dalkészletű dalok lejátszása melodikán. Zenehallgatás Zenekari művek részletei Az egyenletes lüktetés Pl.: indulók, ritmikus táncdalok esetében. Kulcsfogalmak / fogalmak Tempó, dinamika,egyenletes lüktetés,ritmus,vonal,vonalköz mérő, tempó, ritmusérték, kíséret,szolmizációs név, kézjel Tematikai egység/ Fejlesztési cél Zenés táncos kreativitás Órakeret 8 óra Előzetes tudás Támogató családi háttér, lehetőség szerint óvodai fejlesztés.. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A dallam, a ritmus, a mozgás harmóniájának kibontakoztatása A játékos gyakorlatok során az alapvető táncos kifejezési formák elsajátításának megalapozása A zenei ízlésben az esztétikai fogékonyság és igényesség alakítása A ritmus fontossága, az ember életében betöltött szerepe Szókincsgyarapítás a gyermekjátékok, mondókák, népdalok, népszokások, tanulása során Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

8 Az óvodából ismert játékok gyakorlása. A kiválasztott játékok eljátszása az ismert szabályok megtartásával. A sorvezető, a kiszámoló, a párt választó szerepek gyakorlása Figyelemgyakorlatok, a gyakorolt dalokkal visszhangjáték (éneklés-mozgás dallamsoronként, taps - lépés) Alakzatok: kör, csigavonal, egyenes vonalú mozgás. Párválasztó, felelgető játékok. Saját énekre egyenletes negyedekkel való járás lábujjon, sarkon, dallamonkénti váltással. Téri alakzat: járás körformában jobbra és balra haladás. Pl.:párválasztó: Ennek a kislánynak Kiszáradt a diófa felelgető: Gyertek haza Héja héja nincs Hogy a csibe Mély kútba Tormás ember Zíbor - zábo Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek Kulcsfogalmak / fogalmak Csigavonal,kör,párválasztó,felelgető,visszhangjáték, sorvezető, kiszámoló.,

9 Figyeljen fel a tanuló a környezetében hallható hangingerekre. Jelezze azok meglétét, eltűnését Törekedjen hosszú illetve rövid ritmussorozatok, valamint gyors és lassú ritmusok mozgásos megjelenítésére Törekedjen a felszólítások, utasítások akusztikus úton való felismerésére, teljesítésére, valamint hangerő, hangszín, hangmagasság differenciálására Törekedjen a magas és mély, halk és hangos hangok mozgással történő érzékeltetésére Ismerjen körülbelül 5-10 mondókát, gyermekdalt vagy jeles napok verseit, dalait A fejlesztés várt eredményei az Ek.1. osztály végén Törekedjen ezek előadására, közelítve a természetes beszédritmushoz, hanglejtéshez. Törekedjen a megfelelő hangzóformálására. Elemi szinten ismerje a szolmizációs hangok kézjelét, helyét a vonalrendszerben. Tudja a helyes légzés és testtartás szabályait. Legyen képes hosszú illetve rövid kifújásokat végezni hangszer nélkül majd fúvós hangszerrel Ismerjék a hangszerek helyes használatát Törekedjen a lassú illetve gyors sorozatokat lejátszani egyenletesség megtartásával ütős hangszeren, azonos hangon melodikán Szívesen vegyen részt a mozgással, játékkal kísért közös éneklésben. Törekedjen megadott ritmusra, mondókára társaival együtt mozogni, a zenét és a mozgást összekapcsolni Ismerje a zenei írás - olvasás alapelemeit Tudjon zenére szabad mozgásvariációkat rögtönözni

10 I. évfolyam 1. osztály Éves óraszám:72óra Heti óraszám:2 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Hallásfejlesztés Órakeret 12óra A hallás zenei nevelés az első osztály anyagát két évre ütemezi. Előzetes tudás Az előző évfolyamon elsajátított készségek, ismeretek. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Ismeretek/fejles ztési követelmények Az akusztikai figyelem fejlesztése az egyre bővülő hangforráskészlet segítségével Különböző érzékelési módok fejlesztése, koordinálása Zenedarabok, zenei részletek egyenletes lüktetésének átvétele. Kapcsolódási pontok

11 Az akusztikai figyelem fejlesztése A hang jelenléte és eltűnése. A hangforrások számának növelése. Visszajelzés: mozgáspárral, utánzó mozgással. Hangdifferenciál ás Magas - mély reláció A kvart távolság alaphanghoz viszonyított magasságának jelzése mozgással Halk és hangos különbsége A különbség felismerése, reprodukálása: taps, beszéd, ének, halkan, hangosan (váltakozva is). Hangszínek felismerése Finomabb különbségek felismerése (üveg, porcelán, cserép). Dallamjátszó hangszerek hangja (fafúvós hangszerek). Az emberi hangadás különbségei (nevetés, Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek

12 Kulcsfogalmak/ fogalmak Akusztikai figyelem, magas-mély reláció,halk és hangos, hangszínek, hangerő növelése,csökkentése hangsúlyok Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Zenei nevelés Órakeret 52 óra Az előző évfolyamon elsajátított készségek, ismeretek. Ritmuselemek tudatosítása, rögzítése zenei jelek alkalmazásával A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Ismeretek/fejlesztési követelmények A zenei olvasás-írás jelrendszerének elsajátításához szükséges készségek és képességek folyamatos fejlesztése Kapcsolódási pontok

13 Éneklés Ember és társadalom A lá - szó - mi dalkészletből álló gyermekdalok, gyermekjátékdalok. Ember és természet A lá hang tudatosítása. Életvitel és gyakorlati ismeretek A szó-nál magasabb hang érzékeltetése a dallamvonal lerajzolásával ismert dalokban. Dalok megfigyelése, amelyekben lá hang van. Dallamleolvasás: a lá hang neve, kézjele, betűjele, elhelyezése a vonalrendszerben Ajánlott dalok, játékok: Borsót főztem Csett Pápára Felugrott a Sára Fehér liliomszál Kiskacsa Lopják az úr Ha én cica volnék Ritmus A hosszú és rövid ritmusértékek érzékeltetése mozgással térben és időben. Negyed- nyolcadjárás ismert mondókára. Negyed, nyolcad pár megfigyelése mérőütéshez viszonyítva. Negyed és nyolcad pár érzékeltetése változatos mozgással, ritmushangszerekkel (triangulum, dob, cintányér). Negyed és nyolcadpár megkülönböztetése ritmusmotívumokból. A negyedértékű szünet Érzékeltetése játékos mozgásokkal. Műveltségterületi kapcsolatok:

14 Kulcsfogalmak / fogalmak Dallamvonal, a lá hang neve kézjele, betűjele, elhelyezése a vonalrendszerben, negyedértékű szünet, negyed,nyolcad pár neve,jele,írásának gyakorlása.

15 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Zenés-táncos kreativitás Az előző évfolyamon elsajátított készségek, ismeretek. Órakeret 8 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A ritmus fontossága az ember életében betöltött szerepe A szókincs gyarapítása anyanyelvünk megismerése a gyermekjátékok, mondókák tanulása révén A tér mozgásos alakítása formálása A dallam, mozgás, ritmus harmoniájának alakítása Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Kapuzójátékok tanulása. Műveltségterületi kapcsolatok: A kiválasztott játékok eljátszása az ismert szabályok megtartásával. Ember és társadalom A sorvezető, a kiszámoló, a párt választó szerepek gyakorlása Figyelemgyakorlatok, a gyakorolt dalokkal visszhangjáték (éneklésmozgás dallamsoronként, taps - lépés) Ajánlott gyermekjátékok: Ácsorogjunk Bújj, bújj zöld ág Egyet termett János úr Nyisd ki asszony Szőjünk A zene hangulati hatásának megjelenítése testjátékkal. Tevékenységsorozatok zörejekhez, zenei részletekhez kapcsoltan. Egyszerű mozgások improvizálása ritmusmotívumokra. Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek

16 Következetesen figyeljen fel a különböző erősségű hangingerekre. Jelezze azok meglétét, eltűnését Törekedjen irányított megfigyeléssel a gyermek, női és a férfi hangszín megkülönböztetésére, valamint hangerő, hangszín, hangmagasság differenciálására, a hangerő fokozatos növelésére és csökkenésére Törekedjen a negyed- és nyolcad értékű hang és negyedértékű szünet A fejlesztés várt eredményei az 1.évfolyam végén érzékelésére, jelének tudatosítására, reprodukálására Törekedjen háromtagú szavak, tőmondatok akusztikai felismerésére Törekedjen egyszerű dallammotívumok felismerésére dalokban Ismerjen 5-10 mondókát vagy gyermekdalt vagy jeles napok verseit, dalait Törekedjen adott hangszeren tanult ritmusmotívumokat és hangokat tartalmazó dalokat eljátszani Ismerje a lá-szó-mi dallamhangok nevét, kézjelét Törekedjen a csoportban való játékra, éneklésre az egymáshoz alkalmazkodás szabálya szerint Próbálja meg megérteni a zene által közvetített élményeket

17 II. évfolyam Éves óraszám:72óra Heti óraszám:2 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Hallásfejlesztés Órakeret 12 óra Előzetes tudás Az első évfolyamon elsajátított készségek, ismeretek. A tematikai egység nevelési-fejlesztési A hangszínhallás fejlesztése finomabb zörejsorok bemutatásával Ritmikus zenemű részletek egyenletes lüktetésének átvétele céljai Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

18 Hangdifferenciálás Magas - mély reláció A kvart távolság alaphanghoz viszonyított magasságának jelzése mozgással. Halk és hangos különbsége A különbség felismerése. Az ének, a beszéd halkan, hangosan váltakozva. Hangszínek felismerése Finomabb különbségek felismerése (kispohár, nagypohár, üvegkancsó, ablaküveg, selyempapír, celofán, csomagolópapír, papírtépés, papírgyűrés). Dallamjátszó hangszerek hangjának felismerése: rézfúvós hangszerek. Beszédhallás fejlesztése Jól ismert szavak akusztikai differenciálása tárgykör megkötésével. Jól ismert szavak akusztikai differenciálása tárgykör megkötése nélkül. Hiányos mondat akusztikai differenciálás utáni kiegészítése. A nyelvhasználatba belépő új szavak akusztikai rögzítése, megerősítése. A kérdő, a felkiáltó mondatok akusztikai differenciálása, hangsúlyos ejtése. Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek Kulcsfogalmak/ fogalmak Akusztikai figyelem, hangdifferenciálás, hangszín, oktáv távolság kvart távolság hangerő, egyenletes mérő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély, Tematikai egység/ Fejlesztési cél Zenei nevelés Órakeret 52 óra Előzetes tudás Az első évfolyamon elsajátított készségek, ismeretek.

19 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A mondóka, a gyermekjáték, gyermekdal iránti érdeklődés, aktivitás fenntartása Anyanyelvünk megismerése a népi mondókák segítségével A zenei igényesség megalapozása Ritmusmotívumok ritmusnévvel történő olvasásának kialakítása, ritmusmemória fejlesztése Ritmusmotívumokhoz köznapi kifejezések, mondatok keresése, ritmikus ejtésük jobbítása Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pont

20 Éneklés A helyes légzés kialakítása. A helyes testtartás az éneklés során. Magyar népi gyermekdalok a szó - mi - dó, lá - szó - mi dalkészletből. Ajánlott gyermekdalok: Csíp,csíp csóka Csiga-biga Csön, csön gyűrű Fehér liliomszál Lóg a lába, lóg a Mit játszunk lányok Most jöttem Bécsből Süti, süti pogácsát Borsót főztem Csett Pápára Felugrott a Sára Kis kacsa fürdik A pontos hangkezdés és zárás Ritmus Ácsorogjunk, bácsorogjunk Ritmusmotívumok hangoztatása és beosztása kettes ütemben Ritmusjáték dobbal, cintányérral Ritmusvisszhang Futótűz - ismert és kitalált kettes ütemű ritmusok továbbadása Zenei írás-olvasás Az ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel jelentése és alkalmazása A kettes ütem ritmusképleteinek írása az ismert dalritmusok segítségével A dó hang tudatosítása A mi-nél alacsonyabb hang érzékeltetése, a dallamvonal lerajzolása Dalok megfigyelése, melyekben dó hang van Dallamolvasás: a dó hang neve, kézjele, betűjele, elhelyezése vonalrendszeren Zenei ismeretek- hangszerhasználat Hangzásbeli különbségek felismerése az emberi hangszínek esetén Hangszerek hangszíne: rézfúvósok. A hangszerek megnevezése, Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek

21 Kulcsfogalmak / fogalmak Helyes légzés, helyes testtartás, ritmusvisszhang, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel, kettes ütem, dó hang kézjele, betűjele, elhelyezése a vonalrendszeren, rézfúvósok. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Zenés táncos kreativitás Órakeret 8 óra Előzetes tudás Az első évfolyamon elsajátított készségek, ismeretek. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A hang és mozgás kölcsönhatásának tudatosítása A zenei élmény szóbeli, vizuális és mozgásos megfogalmazásának alakítása, a zene hangulatának megjelenítése Ismeretek/fejlesztési követelmények Gyermekjáték tanulás: fogyó - gyarapodó játékok A dal éneklése negyedes járással A negyed és nyolcad értékek váltogatása a mozgásban A játék szabályának ismerete Ajánlott gyermekjátékok: Egy meggy megy Elvesztettem páromat Hej, meszelő Itt ül egy kis Lánc, lánc A zene hangulati hatásának megjelenítése arcjátékkal. Tevékenységsorozatok zörejekhez, zenei részletekhez kapcsoltan. Kulcsfogalmak / fogalmak Kapcsolódási pontok Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Fogyó-gyarapodó játékok, negyedes járás, zene hangulatának megjelenítése mozgással. Életvitel és gyakorlati ismeretek

22 Törekedjen a helyes légzésre és helyes testtartásra Törekedjen a megfelelő hangzóformálásra Jelezze minél pontosabban a hangok megszólalását és megszűnését Törekedjen 3-4 felírat közül kiválasztani a tanult mondóka részleteket Törekedjen egyszerű dalok dallamának előadására melodikán, furulyán Próbáljanak meg dallamfelelgetőket játszani hangszereken Elemi szinten ismerje a dallamhangok kézjelét, helyét a A fejlesztés várt eredményei a 2. évfolyam végén vonalrendszerben Ismerjen 5-10 mondókát vagy gyermekdalt vagy jeles napok verseit, dalait, törekedjen ezek természetes beszédritmushoz közelítő előadására Elemi szinten ismerje az ütem, ütemvonal, kettős ütem, záróvonal fogalmát Törekedjen a mozgáshoz, tánchoz kapcsolódó kifejezések megértésére, megnevezésére Legyen képes az erre kijelölt dalos játékokat mozgással kísérve csoportosan előadni Törekedjen a hangerő, hangszín, hangmagasság, hangszerek hangjainak differenciálására

23 III. évfolyam Éves óraszám:72óra Heti óraszám:2 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Hallásfejlesztés Órakeret 12óra A második évfolyamon elsajátított készségek, ismeretek. Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Ismeretek/fejles ztési követelmé nyek A hangmagasság, hangszín, hangerő, hangszerek hangjainak differenciálása Ritmusmotívumok azonos tempójú visszaadása, ritmusmemorizálás képességének fejlesztése Kapcsolódási pontok

24 Hangdifferenciálá s Magas - mély reláció Terctávols ág. Hangszíne k felismerése Emberi hang: férfi - női, ének - beszéd, zene- beszéd differenciálása. Dallamját szó hangszerek hangja: húros hangszerek. Beszédhallás fejlesztése Kéttagú, egy szótagban eltérő szavak megkülönböztetés e. Azonos mondatok hangsúlyváltozása inak felismerése. Azonos szavakból álló kijelentő, kérdő, felkiáltó mondatok differenciálása. Mondatok hangsúlyos ejtése. A mondathangsúlyo k önálló bejelölése. Vokálisok differenciálása magnetofonnal. Akusztikus tollbamondás magnetofonról. Kulcsfogalmak/ fogalmak Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek Férfi, női hang, ének-beszéd, zene-beszéd differenciálása, hangsúlyváltozások

25

26 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Zenei nevelés A második évfolyamon elsajátított készségek, ismeretek. Órakeret 52 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Az éneklési készség fejlesztése, dalok hangulatának megfelelő előadás elmélyítése Anyanyelvünk megismerése a népi mondókák segítségével Adott motívumok lejátszása adott hangszeren Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

27 Éneklés Légzéstechnikai és hangképző gyakorlatok. Magyar népi gyermekjátékok, játékdalok szó-mi-ré-dó dalkészletből. Ajánlott gyermekdalok: Egyél libám Erre csörög Erre kakas Gólya viszi Hogy a csibe Katalinka Ti csak esztek A tavasszal kapcsolatos dalok, mondókák tanulása. Ajánlott gyermekdalok: Fecskét látok Jön a tavasz Kellene szép kert Süss fel Nap Süss ki Vígan dalol Ritmus A félértékű hang és szünet érzékeltetése. A tanult ritmusok felismerése dalokban. Ritmus improvizáció. Ritmusképletek ütembe rendezése. Zenei olvasás - írás A dallamhangok ismeretének bővítése: a ré hang neve, kézjele, elhelyezése vonalrendszeren. Egyszerű dallamok lejegyzése közös előkészítéssel Ütemhangsúlyok jelölése 2/4 és 4/4 ütemekben. A félértékű hang és szünet neve, jele, lejegyzése. Ritmusképletek ütembe rendezése. A zenei ismeretek - hangszerhasználat A húros hangszerek (vonós, pengetős) megnevezése, elemi szintű használatuk megismerése, hangszínük felismerése. A szó-fá-mi-ré-dó hangkészletű dalok lejátszása hangszeren. Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek

28 Kulcsfogalmak / fogalmak Ritmusképletek ütembe rendezése, ré hang neve, kézjele, elhelyezése a vonalrendszeren, félértékű hang és szünet neve, lejegyzése, húros hangszerek.

29 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Zenés-táncos kreativitás A második évfolyamon elsajátított ismeretek, készségek. órakeret 8 óra A tematikai A csoporton belüli szereplés erősítése egység nevelésifejlesztési céljai A tanult játékok kapcsán a mozgás, a ritmus és a szöveg összekapcsolásának mélyítése, mozgás improvizációk létrehozása Ismeretek/fejlesz Kapcsolódási pontok tési követelmén yek

30 Társas Műveltségterületi kapcsolatok: együttmozgás, Ember és társadalom hangjegyértékgyakorlatok Ember és természet (felezés, duplázás, Életvitel és gyakorlati ismeretek negyedelés). Különböző térformákban a mozgás pontos kezdése és befejezése. egyszerű motívumok táncolása meghatározott térformában, és térforma váltásával. Egyszerű táncos lépések különböző viszonylatokban (félkör, pár). Motívumokra épülő etűd. A negyed és nyolcad értékek érzékeltetése mozgással, negyed értékű sarokemelgetés és höcögő megtanulása. Csárdás etűd tanulása. Zenei effektusokkal kísért pantomim önállóan. Kulcsfogalmak/ fogalmak Hangjegyérték gyakorlatok, csárdás, pantomim, térforma váltás.

31 Törekedjen az akusztikailag közel álló beszédhangok differenciálására Törekedjen vegyes szótagszámú szavakat, szócsoportokat, mondatokat vizuális segítség nélkül megkülönböztetni Ismerjen 5-10 mondókát vagy gyermekdalt, vagy jeles napok verseit, dalait A fejlesztés várt eredményei a 3. évfolyam végén Törekedjen ezeket mozgással megfelelő ritmusban eljátszani Törekedjen az éneklés és a hangszeres játék során a tempó és a dinamika jelzéseinek megfelelő előadásra Törekedjen a tanult dallamhangok (kézjel, név alapján) felismerésére Törekedjen kétszólamú ritmusok megszólaltatására Törekedjen hangszerek hangszínének megkülönböztetésére (hegedű, gitár), zenekari hangzás, kórushangzás, férfi-női hangok, rézfúvósok differenciálására Törekedjen tanári irányítással zeneműrészletek figyelmes hallgatására

32 IV. évfolyam Éves óraszám:72óra Heti óraszám:2 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Hallásfejlesztés Órakeret 12 óra A harmadik évfolyamon elsajátított készségek, ismeretek Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai A han Akusztikailag közelálló beszédhangok felismerésének segítése. A hangmagasság, hangszín, hangerő, hangszerek hangjának differenciálása Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

33 Hangdifferenciálás Magas és mély reláció A szekund távolság Hangszínek felismerése A tanár beszédhangjának megfigyelése (halk, csendes, gyors, éles) Egymás hangjának megfigyelése (hangszínfelismerő játékokban, pl. Almaárus, Koszorú, Itt egy kis kút) Dallamjátszó hangszerek hangjának megfigyelése: a zongora hangja Irányhallási gyakorlatok A hangforrás irányának és távolságának megfigyelése Zörejek, zajok, emberi hang helyének lokalizálása A beszédhallás fejlesztése Fokozódó szószámú sorozatok akusztikai differenciálása, visszaadása Mondatok toldalékhiányos szavainak felismerése, pótlása. Hiányos szavakból álló mondatok akusztikai differenciálás utáni kiegészítése A mondaton belüli frázisok összetartozásának akusztikai megfigyelése A gyermeki környezet, a nevelői környezet beszédének folyamatos akusztikai figyelemmel kísérése Az öröm, a harag, a kíváncsiság, az elmarasztalás hangsúlya, hanglejtése Jókívánságok, köszöntők, részvét hangsúlya Magnetofonról meghallgatott ismert szavak, egyszerű szószerkezetek, egyszerű kérdések differenciálása Mesehallgatás, szövegrészletek hallgatása magnetofonról. Kulcsfogalmak/ fogalmak Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek Hangerő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély, hangszín, irányhallási gyakorlat zajok, zörejek. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Zenei nevelés Órakeret 44 óra A harmadik évfolyamon elsajátított készségek, ismeretek. Előzetes tudás

34 A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Az élő dallamokból elvonatkoztatott ritmikai és dallami elemek reprodukciójának alakítása Ritmuskészség fejlesztése a ritmuskíséret technikájának megalapozásával Az egyre nagyobb önállóság megteremtése a bővülő szolmizációs hangkészletet és ritmusképleteket tartalmazó gyermekdalok hangszeres előadásában Anyanyelvünk megismerése a népi mondókák segítségével Ritmussorok önálló lejegyzésének elmélyítése A kétszólamúság, kétfelé figyelés képességének alakítása (láb, kéz munkájának függetlenítése) játékban Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

35 Éneklés Magyar gyermekdalok a szó-fá-mi-ré-dó dalkészletből. Ajánlott gyermekdalok: A, A, A Én kicsike vagyok Fehér Karácsony Kösd föl Örzse Jeles napok dalai: farsangi énekek, játékok, mondókák, leánycsúfolók. Ajánlott gyermekdalok: Elmúlott a rövid farsang Itt a farsang Brumm, brumm Brúnó Húshagyó, húshagyó Úgy viruljanak Ritmus Négyes ütem Egész értékű kotta és szünet érzékelése, jelölése, elhelyezése kettes, hármas, négyes ütemben Kétszólamú ritmusok: mérő és ritmus Mondókákból, dalokból kiemelt 4-8 egységnyi nyolcadokat, negyedeket, egész hangokat tartalmazó dalritmus leírása tanítói irányítással Zenei olvasás - írás A fá hang kézjele, kottaképének írása, olvasása Az egész értékű kotta és szünet neve, jele, lejegyzése Zenei ismeretek, zenei hallás A ritmikai elemek felismerése, a jellemző motívumok reprodukálása Hangszínhallás fejlesztése: billentyűs hangszerek. A hangszer megnevezése, elemi szintű használata, hangszíne A szó - fá - mi - ré - dó hangterjedelmű dalok lejátszása hangszeren Dallam és kísérődallam zenekarszerű előadása Köznapi kifejezésekre, mondatokra dallam összeállítása 2-4 dal hangszeres játékának memorizálása Zenehallgatás Kórusművek meghallgatása: a női és férfi énekhang észlelése Hangszerek hangszínének megfigyelése: a zongora hangszíne Zeneműrészletek irányított megfigyelése: a zene hangulata, visszatérő dallamok Bartók: Női kar Kodály: Vegyes karok, Háry János Erkel: Bánk bán, Bordal, Hunyadi László, La Crange áriája Mozart: Varázsfuvola, Sarastro áriája, Éj királynője ária Debussy: A tenger Händel : Vízi zene, részletek, Messiás, részletek Vivaldi: Négy évszak Zongoradarabok Chopin, Liszt műveiből Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek

36 Kulcsfogalmak / fogalmak A fá hang kézjele, kottaképének írása, olvasása,egész értékű kotta és szünet neve,jele, lejegyzése, billentyűs hangszerek, zongora, visszatérő dallamok Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Zenés-táncos kreativitás/ Néprajzi alapismeretek A harmadik évfolyamon elsajátított készségek,ismeretek. Táncos játékok előadására való törekvés Mozgás improvizációk létrehozása Órakeret 16 óra Az ünnepek tartalmának elemi szintű megismerése Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok A tanult játékok gyakorlása, játékfűzések a gyermek kívánsága szerint. Ismert és kitalált 2/4 - es, 4/4- es ritmusok továbbadása mozgással. Csárdásetűd tanulása a kettes ütemű csárdás lépésekkel. Pantomim: hangeffektusokkal kombinálva, önállóan. Néprajzi alapismeretek A farsang nevezetes napja: Vízkereszt Három királyok napja Karácsonyfa leszedése Vízszentelés, házszentelés A Három Királyok története Részvétel maszkos farsangi bálon. Kulcsfogalmak / fogalmak Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek Csárdás, pantomim, 2/4-es 4/4-es ritmusok továbbadása mozgással, vízkereszt, farsang, három királyok története A fejlesztés várt eredményei a 4. évfolyam végén Törekedjen akusztikailag közelálló beszédhangok differenciálására Törekedjen tanári irányítással dalritmusok, dalrészletek lejegyzésére Törekedjen a mérőütés és a ritmus összekapcsolásával kétszólamú ritmusok megszólaltatására Törekedjen az akusztikusan felfogott ritmussor felismerésére, lejegyzésére Ismerjen 5-10 mondókát, gyermekdalt vagy jeles napok verseit, dalait Törekedjen egyszerű néptánclépésekből motívumfűzésre, a tanult motívumokból rögtönzésre Legyen ismerete a farsangi énekes játékokról, mondókákról, a farsanghoz kötődő népszokásokról

37 V. évfolyam Éves óraszám:36 óra Heti óraszám:1 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Hallásfejlesztés Órakeret 6 óra A negyedik évfolyamon elsajátított készségek, ismeretek. Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai A mindennapi beszédben a természetes beszédet közelítő tempó, hanglejtés, hangsúlyozás alakítása A hangmagasság és hangszín akusztikai differenciálása, finomítása a beszédtechnikai feladatok folyamatos gyakorlása A lényegkiemelés képességének fejlesztése az akusztikus úton felfogott történetek kapcsán Hangszerek hangjának differenciálása Ismeretek/fejles ztési követelmé nyek Kapcsolódási pontok

38 Hangdifferenciálá s Rövid történetek nyomon követése hangi benyomások, zajok, zörejek, emberi hang alapján Közeledő vagy távolodó hang megfigyelése Hangmagasság és hangszín differenciálása Beszédhallás fejlesztése Mondatok érzelmi színezetének meghallása Mondatfajták differenciálása Szósorozatok, 3-4 mondatból álló szövegek akusztikus meghallása, visszaadása Téves, hiányos mondatok felismerése, akusztikus differenciálás utáni javítása Saját beszéd hangsúlyozásának megfigyelése magnetofonról A zöngés és zöngétlen tévesztések korrigálása magnetofon segítségével Kulcsfogalmak/ fogalmak Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek Mondatfajták szósorozatok akusztikus meghallása, közeledő, távolodó hang megfigyelése, saját beszéd. Hangsúlyozásának megfigyelése

39 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Zenei nevelés Órakeret 20 óra A negyedik évfolyamon elsajátított készségek, ismeretek. Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai A gyermek- és játékdalok, mondókák értelemszerű hangsúlyozása, ritmizálása, előadása helyes légzéssel, lehetőség szerint pontos artikulációval Az ünnepek tartalmának elemi szintű megismerése Ritmus és dallamolvasás bővítése új ritmuselemek és dallamhangok bevezetésével Egyszerű dallamok szolmizálása, kézjelről történő leolvasása Hangszerek hangjának differenciálása Adott motívum lejátszása hangszeren Zeneszerzők életének és főbb műveinek ismerete Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

40 Éneklés Népdalok a szülőföld dalkincséből. Jeles napok dalai: Húsvét. Társadalmi ünnepek dalanyaga: az 1848-as szabadságharc dalai. Helyi gyermekdalok megismerése Javasolt dalok: Elesett a híd... Hull a szilva... Érik a szőlő... Csillagok, csillagok... Aki dudás akar lenni... Megöltek egy legényt... Szél zúg a széles Dnyeper... Felülről fúj az őszi szél... Regösének... Megrakják a tüzet... Kossuth Lajos... Himnusz Jeles napok: Húsvét Karácsony Helyi vagy szomszéd nép dala Ritmus A nyújtott és éles ritmus, a félértékű szünet. Mondókákból kiemelt 4-8 egységnyi nyolcadokat, negyedeket, szinkópát, éles és nyújtott ritmust, negyed és félértékű szüneteket tartalmazó ritmussorozatok visszaadása Nyolc egységnyi ritmusmotívum memorizálása Kétszólamú ritmusok megszólaltatása Ritmus, mérőütés és mondóka szövegének összerendezése, megszólaltatása párban, egyidejűleg Tanult egyszerű mondóka, dal ritmusának önálló leírása Több egységnyi, tanult ritmusokkal jelzett nyelvi frázisok, mondatok ritmusának reprodukálása, illetve a mondatok pontos ritmikus visszaadása beszéddel Zenei olvasás - írás Az alsó lá hang szolmizációs kézjele, kottaképének írása, olvasása. Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek

41 Kulcsfogalmak / fogalmak Nyújtott és éles ritmus, félértékű szünet, kétszólamú ritmusok, mérő, alsó lá kézjele, kottaképének írása,olvasása, zeneszerzők élete, főbb művei, a zene kezdetei,zenekari hangszerek. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Zenés-táncos kreativitás/néprajzi alapismeretek A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Ismeretek/fejlesztési követelmények Órakeret 10 óra A negyedik évfolyamon elsajátított készségek, ismeretek. Az ünnepek tartalmának elemi szintű megismerése Összetettebb pantomim jelenetek létrehozása Mozgással, játékkal kísért közös tevékenység örömszerző élményének fenntartása. Kapcsolódási pontok

42 A közösen létrehozott alakzatok, formák ismétlése Tánclépések körformában történő gyakorlása: ingó, höcögő, egyes - kettes csárdás, lépő, forgó Divattánc-elemek egyedül, párosan A betanult mozgásformákból egyszerű etűdök Pantomim: beszéddel hangosított, önállóan Készségfejlesztő gyakorlatok Beszéd- és légzéstechnikai gyakorlatok Koncentrációs és lazító gyakorlatok Egyszerűbb interakciós játékok Kapcsolatteremtő és kommunikációs játékok Színházi, dramaturgiai alapfogalmak A mese és a cselekmény fogalmának ismerete Az alapvető drámai konvenciók megismerése és alkalmazása: Mímes játék, levél és napló, telefonbeszélgetés, interjú A színházi formanyelv tanulmányozása A megismert színházi formai elemek tanulmányozása Merev pálcán, felülről mozgatott egypálcás marionett készítése (síkbáb technika, plasztikus hengerfigura) Énekes-táncos játékok Gyerekjátékok, leánykarikázók mozgásanyaga, szokásrendszere Egyenletes lüktetésű zenei és táncmotívumok illesztése egymáshoz Régi stílusú táncok Ugrós, legényes táncok Páros forgatós típusú lépések Történetek feldolgozása a dráma eszköztárával, bábjátékkal, tánccal Dramatikus improvizációk a tanár által megadott és/vagy a tanulók által létrehozott történetváz alapján Mozgásra épülő csoportos improvizációk a tanár által megadott egyszerű cselekményvázra Játék az elkészített marionettfigurákkal, árnybábokkal és a különböző árnyjátéktechnikákkal Improvizációk a megismert bábtechnikák felhasználásával Bábelőadás megtekintése és elemző megvitatása Néprajzi alapismeretek A Húsvét hagyományai Az ünnep tartalma, jelképe Locsolóversek Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek

43 Kulcsfogalmak fogalmak A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végén A Húsvét hagyományai, locsolóversek, énekes-táncos játékok, divattáncelemek. Törekedjen zenekari hangzásban hangerő különbségek észlelésére, egyes hangszerek differenciálására Legyenek képesek a tanult ritmuselemek felismerésére, visszaadására Törekedjen ritmusmotívumok differenciálására, egyszerű kétszólamú ritmusok megszólaltatására Törekedjen egyszerű ritmusmotívum önálló leírására Ismerje az éles és a nyújtott ritmust Ismerjenek 5-10 mondókát, gyerekdalt, vagy jeles napok verseit, dalait Törekedjenek a népdalok előadására helyes hangerővel, ritmussal Ismerje a húsvéti népszokásokat, néphagyományokat Törekedjen ismert hangkészletet és ritmusmotívumot tartalmazó dallamot lejátszani adott hangszeren Hallásállapottól függően törekedjen a mondatfajták differenciálására, a természetes beszédet megközelítő tempóval, hanglejtéssel, hangsúlyozással kifejezni magát Ismerje az adott zeneszerzők életét, főbb műveinek címét Törekedjen zenére szabad mozgásvariációkat rögtönözni, összetettebb pantomim jeleneteket önállóan létrehozni Vegyen részt a célzott játékokban, gyakorlatokban

44 VI. évfolyam Éves óraszám:36 óra Heti óraszám:1 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Hallásfejlesztés Órakeret 6 óra Az ötödik évfolyamon elsajátított készségek, ismeretek. Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Az érthető, hangsúlyos beszéd alakítása, korrigálása, fejlesztése A hangmagasság és a hangszín akusztikus úton való differenciálása, finomítása az érzelmi színezet meghallása, a beszédtechnikai feladatok folyamatos gyakorlása A zenei hallás fejlesztése, a zenei anyag összetevőinek (dallam, ritmus, hangszín) megismerésével Hangszerek hangjának differenciálása Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

45 Hangdifferenciálás A tárgyi zajok körének bővítése: az egyes tárgyak különböző módon történő használata során eltérő hangzás felismerése Irányhallási gyakorlatok: a hangforrás helyének lokalizálása vizuális segítség nélkül Differenciálási gyakorlatok és visszajelzés mozgással, grafikusan és hangszerekkel A szekund távolság egymáshoz viszonyított magasságának meghallása, visszajelzése Beszédhallás fejlesztés A nyelvhasználatba belépő új szavak, kifejezések, nyelvi szerkezetek akusztikai rögzítése, gyakorlása Fokozódó szószámú szósorozat akusztikus differenciálás utáni visszaadása Mondatok toldalékhiányos szavainak felismerése, a toldalékhiány pótlása 4-5 mondatból álló szövegek akusztikus differenciálása, visszaadása A mondat érzelmi színezetének meghallása Kulcsfogalmak/ fogalmak Zajok, zörejek, irányhallási gyakorlatok, hangforrás helye Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek Tematikai egység/ Fejlesztési cél Zenei nevelés Órakeret 20 óra Előzetes tudás Az ötödik évfolyamon elsajátított készségek, ismeretek. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A mozgás, a beszéd, a gondolkodás ritmusának kialakítása, összerendezése, ritmusreprodukáló képesség fejlesztése Helyi gyermekdalok és más népek dalainak ritmusos ismerete, előadása pontos artikulációval A zenei írás olvasásalapjainak bővítése új ritmuselemek és dallamhangok bevezetésével Egyszerű dallamok szolmizálása, kézjelről történő leolvasása Adott motívum lejátszása hangszeren Zeneszerzők életének és főbb műveinek ismerete Az ön és emberismeret gazdagítása, az esztétikai érzék fejlesztése

46 Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

47 Éneklés Magyar népdalok: táncnóták és katonadalok Szomszéd népek dalai Karácsonyi dalok. Javasolt dalok: Ritmus Ősszel érik babám... A jó lovas katonának... Ablakomba, ablakomba... A Vidróczki híres nyája... Madárka, madárka... Ha, felmegyek a budai... Tisza partján... Csínom Palkó... Tavaszi szél... Megkötöm lovamat... Kék ibolya... Ég a város... Szózat Helyi vagy szomszéd nép dala A tanult ritmusértékek folyamatos gyakorlása, félértékű szünet, éles és nyújtott ritmus Ritmusos hangoztatás ismert ritmus elemekkel Ritmusképletek ütemberendezése Rögtönzés az ismert ritmuselemekkel Önállóság elérése ritmusírásban (dalonként 2-3 ritmusmotívum lejegyzése) A szinkópa hangoztatása, jelölése, felismerése. Két szólamú ritmusgyakorlatok A mérőütés használata Zenei olvasás, írás A ti hang szolmizációs kézjele, kottaképének írása, olvasása. A szinkópa Zenei ismeretek, hangszerjáték Az egyházi zene: vallási szertartásokban, Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek

48 Kulcsfogalmak/ fogalmak Táncnóták, katonadalok, ütemberendezés, szinkópa, ti hang kézjele, kottaképének írása egyházi zene gregorián dallamok reneszánszkor zenéje. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Zenés-táncos kreativitás/ néprajzi alapismeretek Az ötödik évfolyamon elsajátított készségek, ismeretek. Órakeret 10 óra A mozgással, játékkal kísért közös tevékenység örömszerző élményének fenntartása Emberi szituációk illetve fiktív történések megjelenítése különböző színházi formákban Összetettebb pantomim jelenetek létrehozása Az ünnepek tartalmának elemi szintű megismerése Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

49 A mozgásos, zenés táncos kreativitás A korábban megismert mozgás kincs variált alkalmazása A verbunk és csárdás táncok megismerése Tánctörténeti alapismeretek: a társastáncok elterjedése, a különböző táncok, táncos alkalmak és viseletek. A szlovák és román táncanyag magyar párhuzamai Divattáncok Készségfejlesztő gyakorlatok Beszédtechnikai gyakorlatok, interakciós játékok, páros, illetve csoportos egyensúly- és bizalomgyakorlatok, szituációs játékok. A gyakrabban alkalmazott drámai konvenciók megismerése és alkalmazása Forró szék, szerep a falon, kellékhasználat, hagyományos formák, szertartás, ünnep, a pillanat megjelölése Improvizációk a megismert technikák felhasználásával a tanár által megadott és/vagy a tanulók által létrehozott történetváz alapján Dramatikus improvizációk a tanár által megadott és/vagy a tanulók által létrehozott történetváz alapján Egyszerű elemekből építkező mozgássor létrehozása (indítás, megállítás, gyorsítás, lassítás, fordulat, süllyedés, emelkedés, járás, futás, mozdulatkitartás) Mozgásra épülő csoportos improvizációk a tanár által megadott egyszerű cselekményvázra Játék, pl.: többpálcás, illetve zsinóros marionettfigurákkal Improvizációk a megismert bábtechnikák felhasználásával Különböző technikák a szereplők hős és a többiek jellemzésére Figurajellemzés verbális, vokális és nonverbális eszközökkel Új stílusú táncok Csárdás táncok megismerése Népek, nemzetiségek, etnikumok táncaiból Lánc körtáncok (Balkán) lépésanyaga és formavilága Színházi előadás megtekintése és véleményezése A látottak kollektív elemzése a megismert fogalomkészlet alkalmazásával A megismert színházi formai elemek alkalmazása improvizációkban Színházi dramaturgiai alapfogalmak Szándék, feszültség, konfliktus, fordulópont Néprajzi alapismeretek A Karácsony megünneplése Az ünnepek tartalma, jelképei, eseményei Kulcsfogalmak/ fogalmak Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek Verbunk, improvizációk, ünnepek jelképei, szituációs játékok, szlovákromán táncanyag.

50 A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén Törekedjen zenekari hangzásban hangerő különbségek észlelésére, egyes hangszerek differenciálására Törekedjen ismert népdal két sorának ritmusára visszaemlékezni, azt lejegyezni Törekedjen 4-6 egységnyi ritmussor kánonban való előadására Ismerjenek 5-10 mondókát, gyerekdalt, vagy jeles napok verseit, dalait Törekedjenek a népdalok előadására helyes hangerővel, ritmussal Törekedjen néhány dal hangszeres megelevenítésére Hallásállapottól függően törekedjen a mondatfajták differenciálására, a természetes beszédet megközelítő tempóval, hanglejtéssel, hangsúlyozással kifejezni magát Törekedjen a hangforrás lokalizálására vizuális segítség nélkül Tudjon néhány tényt a zenetörténeti korokról Ismerje fel a többször meghallgatott műveket jellegzetes részeiről Ismerje az adott zeneszerzők életét, főbb műveinek címét Legyen képes alapvető táncos, bábos és drámai kifejezésformák elsajátítására Törekedjen zenére szabad mozgásvariációkat rögtönözni, összetettebb pantomim jeleneteket önállóan létrehozni Vegyen részt a célzott játékokban, gyakorlatokban

51 VII. évfolyam Éves óraszám:36 óra Heti óraszám:1 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Hallásfejlesztés Órakeret 6 óra A hatodik évfolyamon elsajátított készségek, ismeretek. Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Szövegek és irodalmi részletek hallgatása során érzelmek, hangulatok megfigyelése, tudatosítása A versmondás, szerepmondás technikai színvonalának emelése A zenekari hangzás megfigyelése A hangszerek hangszín szerinti csoportosítása Ismeretek/fejleszt ési követelmények Kapcsolódási pontok

52 Hangdifferenciálás Az emberi énekhang differenciálása (alt - mezo - szoprán, basszus - bariton - tenor) A zenekari hangzás Hangszín differenciálás sötétvilágos A beszédhang nyomon követése hangeffektusok segítségével Történetekmelyeknek beszéddel való előadását zajok, zörejek kísériknyomon követése akusztikus úton A beszédhallás fejlesztése Hat - nyolc mondatból álló szövegek akusztikai differenciálása Az öröm, a harag, a kíváncsiság, az elmarasztalás hangsúlya, hanglejtése, az érzelmi színezet meghallása Versmondás, szerepmondás technikai színvonalának fejlesztése Kulcsfogalmak/ fogalmak Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek Emberi énekhang (alt mezzo szoprán basszus bariton tenor), zenekari hangzás, hangsúly, hanglejtés

53 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Zenei nevelés Órakeret 20 óra A hatodik évfolyamon elsajátított készségek, ismeretek. Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Versek, dalszövegek elsajátítása, ritmusos, hangsúlyos elmondása A zenei ismeretek témakörben elsajátított ismeretek gazdagítása, elmélyítése Zenetörténeti korok és jelentős zeneszerzők megismerése Zenei műfajok jellegzetességeinek felismerése, bemutatása A zenekari hangzás megfigyelése A hangszeres zene szeretetének elmélyítése, a zeneművek aktív követéséhez szükséges képességek fejlesztése A hangszerjáték tovább fejlesztése Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

54 Éneklés magyar népdalok - szerelmi dalok történeti énekek magyar verbunkos dalok jeles napok dalai: Himnusz Tartalom: Ritmus Most szép lenni Piros alma Láttál-e valaha Táncos nóta A nap leszáll Volt nekem egy Kimegyek a Szépen úszik a Kukorica, kukorica Tisza partján A csitári hegyek alatt Karcsú törzsed hajlik A kis éles és kisnyújtott ritmus, a kisszinkópa ritmus hangoztatása, jelölése, felismerése Ismert dal ritmusának reprodukálása Dalok szövegének elmondása pontos ritmusban Zenei olvasás - írás Egyszerű dallam és ritmusolvasás egy és két szólamban Dalok éneklése kézjelről Népdalok hangkészletének, hangsorának vizsgálata. Zenei ismeretek, zenei hallás Barokk zeneművek részletei. Elemi ismeretek a barokk zeneszerzők életútjáról. Klasszikus zenei szemelvények Elemi ismeretek a klasszikus zeneszerzők életútjáról. Az oratórium, a szimfónia, az opera (Bach, Händel, Mozart, Beethoven). Ajánlott dalok: Csend ül a tájon Műveltségterületi kapcsolatok: Ember és társadalom Ember és természet Életvitel és gyakorlati ismeretek

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata 1. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 1. évfolyam 2 72 1. ek áttekintő táblázata címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam Művészetek műveltségterület Ének-zene 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 1 Ajánlás A ének-zene tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

Testzajok felismerése. Eltérô anyagból készült tárgyak hangszínei. egyéni, tanulói ötlet alapján. Dob, cintányér, furulya. Furulyaszó: népzene,

Testzajok felismerése. Eltérô anyagból készült tárgyak hangszínei. egyéni, tanulói ötlet alapján. Dob, cintányér, furulya. Furulyaszó: népzene, Óraszám 37 1 2. Tanítási anyag Zenei ismeretek Készségfejlesztés Óvodában tanult dalkincs ismeretének felmérése Mit játszunk lányok? Tekeredik a kígyó Sétálunk, sétálunk Fehér liliomszám Borsót fôztem

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez.

Részletesebben

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció ÉNEK-ZENE A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik személyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének fejlesztésében. A műalkotások

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése 1 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése B modul Rajz és vizuális kultúra és az ének-zene tantárgyak keretein belül az 1. a osztályban 2009 / 2010. tanév 2 tartalma Módszerek Tevékenység

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A változat) alapján Ének-zene az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

Részletesebben

Ének-zene. 1-2. évfolyam

Ének-zene. 1-2. évfolyam Ének-zene 1-2. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára Ének-zene az 1 4. évfolyam számára 5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához Célok és feladatok Az ének-zene

Részletesebben

Albertné Balogh Márta. TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban

Albertné Balogh Márta. TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban Albertné Balogh Márta TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban Kedves Kollégák! A Harmadik daloskönyv a 2015 2016-es tanévre már megújult formában

Részletesebben

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása TÁNC ÉS MOZGÁS A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc

Részletesebben

AZ ÜTEMÉRZÉK FEJLESZTÉSE

AZ ÜTEMÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÜTEMÉRZÉK FEJLESZTÉSE A gyermekdalokban az ismétlődő mozdulatok miatt az ütem két negyedre, egy hangsúlyos és egy hangsúlytalan negyedre bomlik. A hangsúlyok kiemelésén keresztül figyelhetjük meg az

Részletesebben

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet Évi óraszám: 37 óra Óra Dalanyag Zeneelméleti ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, 1., négyes ütem A tanult dalok felismerése A tankönyv ábrái és képei Járok egyedül ritmusról, betűkottáról Népi mesterségek

Részletesebben

Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Ének-zene 1 4. osztály ÉNEK-ZENE. A változat

Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Ének-zene 1 4. osztály ÉNEK-ZENE. A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra 2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve az 1-4. évfolyamra 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Kötelező minimális óraszám/hét 2 2 2 2 Szabadon tervezhető óraszám/hét - - - - Rendelkezésre álló órakeret/hét

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Az ének-zene alapvető feladata

Az ének-zene alapvető feladata Az ének-zene alapvető feladata A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó

Részletesebben

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016 Célok és feladatok A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát.

Részletesebben

Ének-zene 1-4. évfolyam

Ének-zene 1-4. évfolyam ÉNEK-ZENE A-változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Tá ti-ti. Tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 2. évfolyam zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához:

Tá ti-ti. Tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 2. évfolyam zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához: Tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 2. évfolyam zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához: 1. fejezet Zenei anyag Zenei elem Készségfejlesztés Szemléltetés Szeptember Olv.könyv M.füzet Kiegészítő

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A változat

ÉNEK-ZENE. A változat ÉNEK-ZENE A változat 51/2012. 12.21. EMMI rendelet 1. számú melléklete alapján Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat

Részletesebben

Logopédia ÉNEK. 1-8 évfolyam

Logopédia ÉNEK. 1-8 évfolyam Logopédia ÉNEK 1-8 évfolyam A helyi tanterv a kerettanterv A változata alapján készült. Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.03.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.03.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Ének-zene készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.03.1. alapján 1-4. évfolyam. 2 Helyi tanterv Ének-zene 1. évfolyam 3

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelményei

Osztályozó vizsga követelményei Osztályozó vizsga követelményei 1. osztály Olvasás - A betű és a hang különbségének felismerése. - A tanult kis- és nagybetű biztonságos egyeztetése (jó ütemű betű összeolvasás, három hang összevonása)

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam Célok és feladatok A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/értő közönségnevelés. Ehhez fontos a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra

Részletesebben

Hangszertanítás az értelmileg akadályozott gyermekeknél

Hangszertanítás az értelmileg akadályozott gyermekeknél www.ntk.hu 11 Tanítsunk hangszerjátékot Hangszertanítás az értelmileg akadályozott gyermekeknél Fabényi Réka Egy régebbi tanulmányomban Fejlesztô Pedagógia 17. évf. 2006. 2. számában már írtam az értelmileg

Részletesebben

ZENE ÉS MOZGÁS Tanterv magyar tannyelvű iskolákban és magyar tagozaton tanulók számára III. és IV. osztály. Programa şcolară pentru disciplina

ZENE ÉS MOZGÁS Tanterv magyar tannyelvű iskolákban és magyar tagozaton tanulók számára III. és IV. osztály. Programa şcolară pentru disciplina Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ZENE ÉS MOZGÁS Tanterv magyar tannyelvű iskolákban és magyar tagozaton tanulók számára III. és

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

1 4. évfolyam. 1. évfolyam

1 4. évfolyam. 1. évfolyam 1 4. évfolyam A zenei nevelés általános és legfőbb ja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, a teljes személyiség sokoldalú fejlesztése. Ennek megalapozása az alsó tagozatban kezdődik, ahol a NATban meghatározott

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga részei Írásbeli vizsga: 120 perc I Zenefelismerés 20 perc II. Zenetörténeti szövegalkotás, Általános zenei alapismeretek, Dallamátírás. 100 perc

Részletesebben

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam IMPROVIZÁCIÓ Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az azonnaliság ad különös izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, melyben a gondolat

Részletesebben

Alapfokú Művészeti Iskola. Néptánc Tanszak. Ajánlás

Alapfokú Művészeti Iskola. Néptánc Tanszak. Ajánlás Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc Tanszak Ajánlás A helyi tanterv kidolgozását meghatározta 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező 2003. évi LXIV.törvény a közoktatásról 48, valamint az intézmény

Részletesebben

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam Művészetek Ének-zene A Művészetek - Ének-zene szabadon választható tantárgy belépési követelményei: Hallásvizsgálat: 10 nép- illetve műdal átélt, élményszerű tiszta előadása emlékezetből, a dalokat másmás

Részletesebben

ZENEHALLGATÁS AZ ÓVODÁBAN

ZENEHALLGATÁS AZ ÓVODÁBAN ZENEHALLGATÁS AZ ÓVODÁBAN Az embernek a zenével való legközvetlenebb kapcsolata az éneklésben és a zenehallgatásban nyilvánul meg. A zenehallgatás komoly figyelemkoncentrációt igényel, ezért abban az életkorban

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA HELYI TANTERV Az iskola Helyi Tantervében elıírt tananyagot és követelményeket a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998. (VI. 10.)

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is.

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet. 2. sz. melléklet 2.2.12. A) változatához Ének-zene az általános iskolák 5-8. évfolyama számára Kerettantervi megfelelés Jelen helyi

Részletesebben

Helyi Tanterv Ének-zene 11.osztály

Helyi Tanterv Ének-zene 11.osztály Helyi Tanterv Ének-zene 11.osztály Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Zenei reprodukció Éneklés Korábbi években megszerzett kompetenciák, ismeretek, zenei élmények, népzenei és műzenei szemelvények

Részletesebben

Ének-zene helyi tantárgyi tanterv 9-10. osztály RPI szakmai munkaanyag

Ének-zene helyi tantárgyi tanterv 9-10. osztály RPI szakmai munkaanyag A tantárgy órakerete: Ének-zene Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok 9-1. évfolyamok Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret Kerettantervi Helyi tervezésű órakeret órakeret 9. 1 36 32

Részletesebben

SÜLE FERENC. Kézikönyv a Második daloskönyvem 2. tanításához

SÜLE FERENC. Kézikönyv a Második daloskönyvem 2. tanításához SÜLE FERENC Kézikönyv a Második daloskönyvem 2. tanításához dalos_2_kk.indd 1 Szerző Süle Ferenc Szerkesztette Benkőné Nyírő Judit Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM:

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 74 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 37 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

Óravázlat 2. osztály szeptember 3. hete Új népének tanítása: Immár a nap leáldozott ÉE. 355.

Óravázlat 2. osztály szeptember 3. hete Új népének tanítása: Immár a nap leáldozott ÉE. 355. 2. osztály szeptember 3. hete Új népének tanítása: Immár a nap leáldozott ÉE. 355. I. Ráhangolódás az énekórára (6 perc) Állatokról szóló dalcsokor éneklése - Gólya, gólya gilice - Katalinka szállj el

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 2. évfolyam Éves óraszám: A osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti 2 óra B osztály: 108 (26, 24, 15, 2, 2, 2, 2, 17, 18) ---heti 3 óra E osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81 TARTALOM JEGYZÉK Zongora 2 Hegedű 14 Furulya 21 Fagott 25 Fuvola 38 Oboa 49 Klarinét 57 Trombita 66 Kürt 72 Tenor- bariton-harsona 81 Tuba 99 Citera 116 Népi hegedű 126 Népi ének 131 Szolfézs - kötelező

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

PALATIN KRISZTINA A ZENETANULÁS NEHÉZSÉGEI TANULÁSI ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEKNÉL

PALATIN KRISZTINA A ZENETANULÁS NEHÉZSÉGEI TANULÁSI ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEKNÉL 1 PALATIN KRISZTINA A ZENETANULÁS NEHÉZSÉGEI TANULÁSI ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEKNÉL A hazai és nemzetközi pszichológiai, neuropszichológiai kutatásoknak köszönhetően egyre szélesebb ismerettel rendelkezünk

Részletesebben

Improvizáció Zenehallgatás Furulyázás. Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az. éneke

Improvizáció Zenehallgatás Furulyázás. Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az. éneke Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Szeptember Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az dalok, mondókák Közös éneklés hangadás után egyszerre osztálytársak éneke 4 5. o. 3 Cicuskám kelj fel Dallamvisszhang:

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

LACZKÓNÉ PÁLFI ALOJZIA* KISS ÁRON MAGYAR GYERMEKJÁTÉK GYŰJTEMÉNYÉNEK HATÁSA A 20. SZÁZAD ZENEI NEVELÉSÉRE**

LACZKÓNÉ PÁLFI ALOJZIA* KISS ÁRON MAGYAR GYERMEKJÁTÉK GYŰJTEMÉNYÉNEK HATÁSA A 20. SZÁZAD ZENEI NEVELÉSÉRE** LACZKÓNÉ PÁLFI ALOJZIA* KISS ÁRON MAGYAR GYERMEKJÁTÉK GYŰJTEMÉNYÉNEK HATÁSA A 20. SZÁZAD ZENEI NEVELÉSÉRE** A hazai óvodapedagógus és tanítóképzésben a zenei nevelésre való felkészítés elengedhetetlen

Részletesebben

PALATIN KRISZTINA A ZENETANULÁS NEHÉZSÉGEI TANULÁSI ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEKNÉL

PALATIN KRISZTINA A ZENETANULÁS NEHÉZSÉGEI TANULÁSI ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEKNÉL 1 PALATIN KRISZTINA A ZENETANULÁS NEHÉZSÉGEI TANULÁSI ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEKNÉL (www.koloknet.hu) A hazai és nemzetközi pszichológiai, neuropszichológiai kutatásoknak köszönhetően egyre szélesebb ismerettel

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4. MŰVÉSZETEK Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Ének - zene 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Éves óraszám 72 54 72 54 72 54

Részletesebben

edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 -

edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 - Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 - - 2 - Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 6 1.1. A pedagógiai program

Részletesebben

A kerettantervek. Dr. Kaposi József. Budapest, 2014

A kerettantervek. Dr. Kaposi József. Budapest, 2014 A kerettantervek Dr. Kaposi József Budapest, 2014 A kerettantervek törvényi háttere A kerettantervek törvényi háttere (NKT, NAT) A Nat-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek biztosítják. Az egyes

Részletesebben

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 Belépı tevékenységformák 8 A továbbhaladás feltételei 8 Belépı tevékenységformák 9 A továbbhaladás feltételei 9 Matematika 1. osztály 9 Matematika 3. osztály /új keret/

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok :

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok : Vizuális nevelés Célok : 3. évfolyam - A tanulók hozzásegítse a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. - A gondolkodás

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére 4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 1. évfolyam Az első évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő Kifejezés, képzőművészet és a Tárgy- és környezetkultúra

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK NAPSUGÁR csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi színes nyomtatásban, kokárda, zászló) BÓBITA csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA 6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA Tartalomjegyzék: 1. évfolyam... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 MATEMATIKA... 11 IDEGEN NYELV... 12 ANGOL NYELV... 12 NÉMET NYELV... 13

Részletesebben

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Különös közzétételi listája Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) és (5)

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE FELSŐ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: Tereminé Horváth Ildikó munkaközösségvezető Nyírtelek, 2015. szeptember 06. A humán munkaközösség 2015/16-os tanévre szóló munkatervének

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük)

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük) Cigány népismeret (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén (A példákat dőlt betűvel szedtük) Tananyag Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény Ajánlott műveltségi

Részletesebben

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Az intézmény hivatalos neve: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja Budapest, 2013. március 1 Előszó A Galambos János Zeneiskolát a Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat 575/1995.számú

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI KLIK Érdi Tankerület 123002 Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 1 MELLÉKLETEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ANDREETTI

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatás - 2011

Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Módosítva: 2012 Készítette: Szabó Károlyné 2012. 06. 26. Balatonkenese, 2012-06-26 1. Az intézmény

Részletesebben