Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje"

Átírás

1 Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által kért engesztelésről olvashatnak részletesen az alábbi linkekre kattintva. Az itt összeállított anyagunk tájékoztató jellegű és a témában való mélyebb elmélyedésre kíván kedvet csinálni. Tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy habár kötelesek vagyunk az engesztelés és az Isteni Irgalmasság misztériumát kutatni, azok végső soron mindig is isteni titkok maradnak számunkra, amelyek minél teljesebb megértésére emberileg pusztán törekedni tudunk, és törekednünk is kell. Az Isteni Irgalmassághoz való folyamodás, akárcsak az engesztelés Isten kegyelméből kivételes ajándékok és lehetőségek számunkra. Az Egyház is buzdít bennünket, hogy minél inkább éljünk ezekkel. Rajtunk és imáinkon múlik hazánk, családjaink, embertársaink sorsa, merjünk hittel cselekedni! április 7., Isteni Irgalmasság Vasárnapja Szólláth Aliz és Kiss Edina Bűnök cseppjei az irgalom tengerében : Az Isteni irgalmasságról (2-20.o. ez alá a link alá al-linkekbe tördelve) A magyar szív gyöngyei: Az engesztelésről (21-23-o ez alá a link alá) 1

2 Bűnök cseppjei az irgalom tengerében : Az Isteni irgalmasságról Az Egyház hirdeti és különféle módokon tapasztalja a megfeszített és föltámadt Krisztusban kinyilatkoztatott isteni irgalom igazságát. Továbbá maga is törekszik arra, hogy gyakorolja az irgalmat az emberek által és az emberek iránt, mert megérti, hogy ez a legelemibb föltétele annak, hogy az emberibb és jobb világért akár most, akár a jövőben valamit valóban tenni lehessen. (Részlet II. János Pál pápa DIVES IN MISERICORDIA c. enciklikájából) Az Úr Jézus ígéretei: Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tiszteli, nem vész el (Napló 48) Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján. (Napló 754) Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas megváltójuk leszek. (Napló 1075) Jézus a következőket mondta Fausztina nővérnek: "Hirdesd a világnak irgalmasságomat, ismerje meg az egész emberiség kifürkészhetetlen irgalmamat. Ez a végső idők jele, utána eljön az igazság napja. Amíg még van idő, meneküljenek irgalmam forrásához, használják fel az értük kifolyt vért és vizet (Napló 848). Mielőtt eljövök mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia" (Napló 1146). Szent Fausztina nővér Élete és küldetése: Az egyház egyik legjelentősebb misztikusa 3-5. o A magánkinyilatkoztatásról 6. o. Az Isteni Irgalmasság tiszteletének öt formája o Az Isteni Irgalmasság legfőbb imádságai o. A krakkó-łagiewniki Isteni Irgalmasság Szentélye o Internetes-, könyvajánló 20.o. 2

3 Szent Fausztina nővér élete és küldetése Fausztina nővér - családi nevén Faustyna Kowalska - a lengyelországi Glogowiecben született augusztus 25-én, mélyen vallásos családban. A tíz gyermek közül ő volt a harmadik. A keresztségben a Helén nevet kapta. Édesapja nagyon imádságos ember volt, már hajnalban elmondta a Szeplőtelen Fogantatás kis zsolozsmáját, majd nagyböjtben Jeremiás siralmait. Felesége hiába kérte, hogy ne zavarja az alvó gyermekeket. Neki azt mondta: "Asszony, az Isten jön először. Jó példát kell adni a kicsinyeknek." Helén, Isten hívását a szerzetesi életre már hétéves korában érezte. Kilencéves korában járult először szentáldozáshoz. Csak két és fél évet járt iskolába, mert a család szegénysége miatt az állatokat kellett őriznie. Sokat imádkozott, még éjszaka is. Anyja ezt nem tartotta jónak, és így figyelmeztette. "Kicsikém, az agyadra megy a sok imádkozás". Tizenöt éves korában bejelentette szüleinek, hogy apáca szeretne lenni. Erről szülei hallani sem akartak. Tizennyolc éves volt, amikor egy táncmulatság közben megjelent neki Jézus, és ezt kérdezte tőle: "Meddig fogok még szenvedni miattad, és te meddig vezetsz még félre engem?" (Napló 9.) Megdöbbentő hatással volt rá Jézus megjelenése, és szíven ütötték szavai, hiszen már régóta érezte a hívást, amely elől mintha valóban menekült volna. Azonnal abbahagyta a táncot, a közeli templomba sietett, és az oltáriszentség elé borulva kérdezte Jézust: mit kell tennie? Hirtelen ezeket a szavakat hallotta: "Azonnal utazz Varsóba, ott fogsz belépni egy zárdába." (Napló 10.) Csak nővérének mondta el a történteket, és elutazott Varsóba. A Szűzanyához fohászkodott: "Mária! Téged kérlek, vezess, és te irányíts engem." (Napló 11.) Több kolostor ajtaján is bekopogott, de sehol sem vették fel. Végül az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációját kereste fel. A főnöknő azt kérte tőle, hogy egy évig dolgozzék előbb. Háztartási alkalmazottként vállalt munkát, majd egy év múltán ismét jelentkezett a kolostorban augusztus 1-jén, Angyalos Boldogasszony ünnepének vigíliáján lépte át a kolostor küszöbét Varsóban. Naplójában ezt írta: "Határtalanul boldognak éreztem magam. Az volt a benyomásom, mintha a paradicsomi életbe léptem volna be." (Napló 17.) Helén ekkor töltötte be a huszadik életévét. A Gondviselés akarta, hogy éppen az Irgalmasság Anyjának, Máriának oltalma alatt élje rövid földi életének utolsó tizenhárom évét: ő, akit Isten az Irgalmasság üzenetének hirdetésére választott ki. A beöltözéskor az oltáriszentségről nevezett Mária Fausztina nevet kapta június 1-jén tett örökfogadalmat: tisztaságra, szegénységre és engedelmességre. A kongregáció több házában is dolgozott: volt szakács, kertész, portás. Több kórházban kezelték betegségét, mert tuberkulózis támadta meg belső szerveit. Megdöbbentő szavakkal írja le naplójában testi-lelki szenvedéseit és a megaláztatásokat, amelyeket el kellett viselnie májusában Krakkóba utazott, és haláláig ott élt. Fizikailag egészen legyengülve, de lelkiekben teljesen éretten, Istennel való misztikus egyesültségben halt meg október 5- én, alig harminchárom éves korában. Testét Krakkó - Lagiewnikiben, a kolostori temető sírboltjában helyezték el, majd hamvait 1966-ban a boldoggá avatási per folyamán átvitték a kolostor kápolnájába. Ereklyéit most is ott őrzik. A szentté avatás 2000 húsvétjának második vasárnapján történt a római Szent Péter Bazilika előtt. A tér és a környező utcák zsúfolásig megteltek. Ugyanakkor Krakkóban háromszázezer ember követhette figyelemmel a televízió jóvoltából a római eseményeket. II. János Pál pápa ennek a vasárnapnak az evangéliumához fűzte homíliáját. Többek között ezeket mondta: "Jézus megmutatta övéinek kezét és oldalát, vagyis a szenvedés sebeit, mindenekelőtt azonban szívének sebhelyét, ahonnan az irgalom nagy forrása fakad, és az emberiségre árad. 3

4 Ebből a szívből Fausztina nővér két fénysugarat lát, amelyek megvilágítják az egész világot.. Az isteni irgalom fénye, melyet az Úr Fausztina nővéren keresztül akar ismét átadni a világnak, megvilágítja a harmadik évezred útját." A pápa ez alkalommal úgy rendelkezett, - Jézus kérését teljesítve - hogy húsvét második vasárnapja az egész egyházban az Isteni Irgalmasság vasárnapja legyen. (Forrás: Új Ember) Az egyház egyik legjelentősebb misztikusa Szent Fausztina nővér életét ma már világszerte ismerik. Egyes teológusok véleménye szerint az egyház legjelentősebb misztikusai közé tartozik. A külső szemlélő számára semmi sem árulkodott benső életének rendkívüli gazdagságáról. Buzgón teljesítette kötelességeit, hűségesen követte rendje szabályait, áhítatos volt, hallgatag, derűs, tele jóindulatú és önzetlen felebaráti szeretettel. Egész életében következetesen törekedett az Istennel való mind bensőségesebb egyesülésre. "Jézusom, Te tudod, - írja Naplójában - hogy egészen fiatal éveimtől kezdve nagy szent akartam lenni, olyan bensőségesen akartalak szeretni, ahogy eddig egy lélek sem szeretett téged." (Napló, 1372) Ugyanakkor nagy áldozatokat vállalva igyekezett együttműködni Jézussal, hogy minél több lelket megmentsen. "Ó Jézusom! Mennyire sajnálom a szegény bűnösöket. Adj nekik bűnbánatot és fájdalmat. Emlékezz keserves kínszenvedésedre! - Ismerem végtelen irgalmadat, és nem tudom elviselni, hogy egy lélek, aki oly sokba került neked, elvesszék. Jézus, adj nekem bűnös lelkeket! Szeretnék áldozati ostya lenni a lelkekért (...), formálj magaddá, ó Jézus, hogy élő, neked tetsző áldozattá váljak! Minden pillanatban elégtételt akarok nyújtani neked a szegény bűnösökért (...). Ó, Teremtőm! Nagy irgalom Atyja, bízom benned, mert te magad vagy a jóság." (Napló 908)." Erre az egyszerű, de bátor és Istent határtalanul szerető szerzetesnőre az Úr Jézus olyan missziót bízott, amely az egész világnak szól: az Irgalmasság üzenetét. "Ma téged küldelek az egész emberiséghez, irgalmasságom üzenetével - mondta Jézus Fausztina nővérnek. - Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani, és irgalmas szívemre szorítani." (Napló, 1588.) "Te vagy irgalmasságom titkárnője, erre a tisztségre jelöltelek ki a jelen és az eljövendő életben (...), hogy közöld a lelkekkel nagy irgalmamat, melyet irántuk érzek, és bátorítsd őket: bízzanak irgalmam mélységében." (Napló 1605 és 1567) A ma is a krakkói kolostorban élő Elzbieta Siepak nővér - egyike azoknak, akik a legjobban ismerik Fausztina nővér életét - így foglalja össze szentté avatott rendtársnője küldetését: Feladata volt, hogy a kinyilatkoztatásból mindenki által ismert, de feledésbe merült igazságot, Isten irgalmas szeretetét újra az emberek emlékezetébe idézze. Feladata volt az is, hogy az emberekkel megismertesse az Isteni Irgalmasság tiszteletének formáit, azokat a gyakorlatokat, amelyeknek az a célja, hogy az emberek határtalanul bízzanak Isten jóságában, és mindenki törekedjen arra, hogy irgalmas szívű legyen embertársaihoz, és így újuljon meg az emberek vallásos élete. II. János Pál pápa már krakkói éveiben jól ismerte Fausztina nővér életét és Naplóját. Érsekként ő indította el boldoggá avatási eljárását 1965-ben: "Köszöntelek téged, Fausztina nővér. Téged választott ki Krisztus, hogy eszükbe juttassa az embereknek az Isten irgalmasságának nagy titkát - mondotta a Szentatya a nővér boldoggá avatásakor. - "Adjatok hálát az Úrnak, mert jó. Adjatok hálát, mert irgalmas." Magasztaljuk Istent nagy műveiért, melyeket a nővér lelkében végbevitt, és állandóan végbevisz az emberi lelkekben, melyek a boldog nővér tanúságának és szózatának köszönhetően fedezik fel az Isten irgalmasságának végtelen mélységeit." 4

5 (Forrás: Új Ember) Összefoglalva tehát elmondható, hogy Fausztina nővér küldetésének lényege abban állt, hogy: Újra felidézze a Szentírásban kinyilatkoztatott igazságot Isten irgalmas szeretetéről minden ember, még a legnagyobb bűnös számára is; Megismertesse az Isteni Irgalmasság kultuszának új formáit; Kezdeményezzen egy világméretű mozgalmat az Isteni Irgalmasság tisztelőiből és apostolaiból, amely a vallásos élet megújulására vezet e kultusz szellemében, vagyis az evangéliumi gyermeki bizalom Istenben, és a felebarát iránti tevékeny szeretet szellemében. (Forrás: Jézusom, bízom benned! Válogatás Szent Fausztina nővér imáiból, Eger 2001) 5

6 A magánkinyilatkoztatás Szent Fausztina magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott Jézussal. A magánkinyilatkoztatás definíciója a Magyar Katolikus Lexikon szerint (részletek): Istentől kapott ismeret, közlés, mely az ember természetes képességeivel nem szerezhető meg, s amely a nyilvános kinyilatkoztatásnál személyesebb jellegű. Az egyéni vallásos élet eseménye, csak közvetve szól az egyházi közösségnek. Bár a nyilvános kinyilatkoztatás Jézus Krisztussal, ill. az apostolok tanúskodásával teljes lett és lezárult, s ezért a magánkinyilatkoztatás tartalmilag újat nem hozhat, de Istennek megvan a joga ahhoz, hogy egyeseket (ritkábban közösségeket) magánkinyilatkoztatásal figyelmeztessen v. erősítsen, buzdítson a hitben. A természetfölötti világ nem esik érzékeink alá, természetfölötti jel nélkül viszont a hit könnyen meggyengülhet. Ezért Isten végig az üdvtört. során adott és ad jeleket, melyek a természetfölötti létezését bizonyítják. A magánkinyilatkoztatások terén sok a tévedés lehetősége. A lélektan ismeri a túlérzékeny idegrendszert és fantáziát, a hallucinációt, az illúziót, a kényszerképzetet, a beképzelést stb. Ezenkívül a lélek mélyén végbemenő kegyelmi élmény fogalmi meghatározásánál is előfordulhat tévedés vagy félremagyarázás. Ezért a valódiság megítélésénél óvatosságra van szükség. Legfontosabb szempont a nyilvános kinyilatkoztatással való összhang, az egyházias szellem és a keresztény érzület. Az Egyház is óvatos a magánkinyilatkoztatással szemben, ugyanakkor elismeri, hogy lehet szerepe az Egyház karizmatikus életében, ezért nem lehet elzárkózni előle. A magánkinyilatkoztatás nem egészíti ki a hivatalos tanítást, de adhat indíttatást annak kellő alkalmazására, ill. az Egyház életének irányítására. Az idők változásai és az új helyzetek követelhetnek új kezdeményezést. Így pl. magánkinyinyilatkoztatás indította el több egyházi ünnep (pl. Ùrnapja, Jézus Szíve, Isteni Irgalmasság Vasárnapja) bevezetését, szerzetesrendek alapítását, nagy zarándok- és kegyhelyek kialakulását (pl. Lourdes, Fatima). A magánkinyilatkoztatás misztikus esemény. Az különbözteti meg más, a mindennapitól eltérő pszichés jelenségektől, hogy mindig és kizárólagosan a lelkiekre vonatkozik, a gyakorlati dolgokban is az üdvösség szempontjai szerint ad eligazítást; sohasem öncélú, azaz nem csupán lelki vigasztalás a célja; mindig konkrét, azaz kisebb-nagyobb közösségek konkrét javát, lelki épülését szolgálja; kizár minden magamutogatást és népszerűségkeresést. 6

7 Az Isteni Irgalmasság tiszteletének öt formája 1. Az Irgalmas Jézus, vagy más néven az Isteni Irgalmasság képének tisztelete Az első ábrázolások Fausztina nővér látomása alapján készültek. "Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílásán két hatalmas sugár tört elő, egy piros és egy halvány.... Kis idő múlva azt mondta Jézus: Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: Jézusom, bízom Benned. '' (Napló 47) "Azt kívánom, hogy a képet... Húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!'' (Napló 49) A kép mondanivalója szorosan kapcsolódik ennek a vasárnapnak liturgiájához. Az Egyház ezen a napon János Evangéliumát olvassa fel, amikor a feltámadt Jézus megjelent az utolsó vacsora termében, s megalapította a bűnbánat szentségét (Jn. 20,19-29). Mint feltámadt Üdvözítőt ábrázolja Őt a kép, aki szenvedése és kereszthalála árán megváltott minket. A vér és víz sugarai, melyek a lándzsa által megnyitott szívéből törnek elő, és a keresztre feszítés sebei a Nagypéntek eseményeire emlékeztetnek (Jn. 19,17-18; 33,37). Éppen ezért Krisztusnak ezen a képén jellemző a két sugár, melynek jelentéséről kérdezve így válaszol az Úr: "A halvány sugár a vizet jelenti, ami a lelket tisztítja meg, a piros a vért, amely a lélek élete.... Boldog, aki ezek árnyékában él.'' (Napló 299) A lelket a keresztség és bűnbánat szentsége tisztítja meg, és legbőségesebben az Oltáriszentség táplálja. A két sugár tehát a szentségeket és a Szentlélek összes kegyelmét jelenti - amelynek bibliai jelképe a víz -, valamint az új szövetséget Isten és ember között, amelyet Jézus az Ő vére által kötött. 7

8 A kép nemcsak az Isteni Irgalmasságot ábrázolja, de emlékezetünkbe idézi az Isten iránti bizalom és a felebarátaink iránt tettekben megnyilvánuló szeretet kötelességét. A kép aláírása Jézus akaratából: "Jézusom, bízom Benned.'' "A kép emlékeztessen irgalmam követelményeire, mert a legerősebb hit sem segít semmit cselekedetek nélkül.'' (Napló 742) A kép így értelmezett kultuszához, - mely alapvetően a keresztény bizalmon és irgalmasságon nyugszik -, az Úr különböző ígéreteket fűzött: örök üdvösséget, a keresztény tökéletesség útján nagy előrehaladást, a boldog halál kegyelmét és minden más kegyelmet, melyet az emberek bizalommal kérnek. "A kép által sok kegyelmet fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell tenni minden lélek számára.'' (Napló 570) 2. Az Irgalmasság ünnepe, az Irgalmasság Vasárnapja Isten Irgalmasságának tiszteletében ez áll első helyen. Jézus első alkalommal 1931-ben, Plockban beszélt Fausztina nővérnek arról a kívánságáról, hogy ünnepet szenteljenek az Isten Irgalmasságának: "Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe! (Napló 49) Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő helyezése mély teológiai értelemmel bír, amely a megváltás húsvéti titka és az Isteni Irgalmasság titka között fennálló szoros összefüggésre utal. Ezt az összefüggést hangsúlyozza az ünnepet előkészítő Isteni Irgalmassághoz végzett kilenced, amit Nagypénteken kell elkezdeni. Az ünnep nemcsak egy nap, melyen Istent különösképpen tiszteljük irgalmasságának titkában, hanem állandó kegyelem forrása minden ember számára: "Azt kívánom - mondta Jézus - hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, de főleg a szegény bűnösök részére.'' (Napló 699) "Keserves szenvedéseim ellenére elvesznek [egyes] lelkek. Utolsó mentőövet adok nekik, ez Irgalmasságom ünnepe. Ha nem dicsőítik irgalmamat, örökre elvesznek.'' (Napló 965) Ennek az ünnepnek nagyságát a hozzáfűzött ígéretek nagyságával lehet lemérni, melyeket Jézus ígért: "Aki ezen a napon az Élet Forrásához járul, bűnei és az értük járó büntetés teljes elengedését nyeri el.'' (Napló 300) "Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha bűnei skarlátpirosak lennének is (Napló 699) Eme nagy kegyelmek elnyeréséhez teljesíteni kell az Isten irgalma iránti tisztelet feltételeit, melyek: a bizalom Isten jóságában, a felebaráti szeretet gyakorlása, a megszentelő kegyelem állapotában (szentgyónás után) méltó szentáldozás. Jézus mondta: "Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a Húsvét utáni első vasárnapot Irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat.'' (Napló 570) 8

9 3. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére Ezt a rózsafüzért Jézus Vilniusban, szeptember én diktálta Fausztina nővérnek bocsánatért könyörgő, Isten haragját lecsillapító imaként (vö. Napló ). Ebben az imában az imádkozó felajánlja az Atyaistennek Jézus Krisztus Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét saját maga, felebarátai és az egész világ bűneinek bocsánatáért. Mialatt egyesül Jézus áldozatával, hivatkozik arra a szeretetre, mellyel a Mennyei Atya Fiában megajándékozott minden embert. Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak, és az egész világnak. Ezzel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk. Az alapvető bizalom és minden jó ima feltétele mellett (alázat, kitartás, Isten akaratával való egyesülés) a hívők elnyerhetik Krisztus ígéretét, mely főleg haláluk óráját illeti: a megtérés kegyelmét és a békés halált. Nemcsak azok, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, hanem a haldoklók is, akik mellett ezt mások mondják. Jézus mondta: "Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket.'' (Napló 811) Az általános ígéret így hangzik: "Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek (Napló 1541),... ha ez megegyezik akaratommal.'' (Napló 1731) Más helyen ezt mondta Jézus: "E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod hozzám az emberiséget.'' (Napló 929) "Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján.'' (Napló 754) 4. Az Irgalmasság órája 1937 októberében Krakkóban Fausztina nővér figyelmét az Úr Jézus halála órájának tiszteletére hívta fel: "Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald; hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára.'' (Napló 1572) Az Úr Jézus elég pontosan megadta azt az imamódot is, ami Isten Irgalmasságának kultuszában ennek a formának legjobban megfelel: "Igyekezz ebben az órában elvégezni a keresztutat! - mondta Fausztinának - Ha ez nem lehetséges, kis időre térj be a kápolnába, tiszteld irgalommal teli Szívemet a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha ez sem lehetséges, akkor merülj el imádságban ha röviden is ott, ahol éppen vagy. (Napló 1527) "Ebben az órában - mondta Jézus - kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem a világba: az irgalom legyőzte az igazságosságot.'' (Napló 1572) 5. Az Irgalmasság tiszteletének terjesztése "Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek (Napló 1075) 9

10 Az Isten Irgalmassága iránti kultusz lényege: az Isten iránti keresztény bizalom és a felebarát tettekben megnyilvánuló szeretete. Az Úr Jézus "teremtményeitől bizalmat'' követel, valamint az irgalmasság cselekedeteinek végrehajtását tettel, szóval vagy imádsággal. "Felebarátaid iránt mindig és mindenhol irgalmasságot kell tanúsítanod. Ez elől nem térhetsz ki sem kényszerre hivatkozva, sem kifogással, sem bocsánatkéréssel.'' (Napló 742) Jézus azt kívánja tisztelőitől, hogy a nap folyamán legalább egy jó cselekedetet végezzenek felebarátaikért. Az Isteni Irgalmasság tiszteletének terjesztése nem kíván feltétlenül sok szót, hanem a hit keresztény alapját, az Isten iránti bizalmat követeli meg, és azt, hogy minél irgalmasabbak legyünk. Az apostoli küldetés ezen példáját adta életével Fausztina nővér. (Forrás: Az Isteni Irgalmasság legfőbb imádságai A. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére Jézus ezeket mondta: Bárki, aki legalább egyszer elimádkozza ezt, halála óráján tapasztalni fogja nagy irgalmamat Ez az ima a vihart is lecsendesítheti Fontos ezt az imát haldoklók mellett imádkozni! Megbékélést hoz a halál perceiben! Keresztvetés (A rózsafüzér első három kisszemére) Miatyánk Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a Te országod, Legyen meg a Te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, És bocsásd meg vétkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, És ne vígy minket kísértésbe, De szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Hiszekegy Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. (Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.) Nagy (önálló) szemre: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Kis szemekre (10): 10

11 Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak! Záró ima (az öt tized után háromszor): Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak! Ámen. Keresztvetés B. Az Isteni Irgalmasság kilencede (Nagypéntektől húsvét 1. hetének szombatjáig) Az Isteni Irgalmasság ünnepét kilenced készíti elő, amely az Isteni Irgalmasság rózsafüzérének elmondásából áll, naponként más-más felajánlással. Szt. Fausztina naplójából: Jézus azt kívánja tőlem, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt mondjak el egy kilencedet, melyet ma kell elkezdenem az egész világ megtéréséért és Isten irgalmának felismeréséért.,,hogy minden lélek dicsérje jóságomat. Bizalmat kívánok teremtményeim részéről. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében. Jézusom, bízom Benned!,,Azt kívánom, hogy e kilenc napon keresztül vezesd irgalmam forrásához a lelkeket, hogy erőt, enyhülést és mindenféle kegyelmet merítsenek belőle, amire szükségük van az élet küzdelmeihez, főleg pedig a halál óráján. Mindennap a lelkek más-más csoportját vezeted majd a szívemhez, hogy irgalmam tengerébe merítsd őket. S én bevezetem őket Atyám házába. Ez lesz feladatod most és a jövendő életben. Egy lélektől sem tagadok meg semmit, akiket irgalmam forrásához vezetsz. Atyámat mindennap fogod kérni, hogy keserves kínszenvedésemre való tekintettel adja kegyelmeit ezeknek a lelkeknek. Azt válaszoltam:,,jézusom, nem tudom, hogyan kell tartanom ezt a kilencedet, s mely lelkeket kell először is legirgalmasabb Szívedhez vezetnem. Jézus azt mondta, hogy mindennap meg fogja mondani, mely lelkeket kell aznap Szívéhez vezetnem. Első nap,,ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a bűnösöket, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek. Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsátasz nekünk, ne nézd bűneinket, hanem bizalmunkat, mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Végy fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk Hozzád szereteted által, amely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze Téged. Ó, Isten irgalmának mindenhatósága, A bűnös ember egyetlen mentsvára, Te az irgalom és könyörület tengere vagy, Ki alázattal kér, megsegíted azt. Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Ámen. Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz Második nap 11

12 ,,Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre. Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit vihessük végbe; s mindazok, akik látnak bennünket, dicsérjék az irgalmasság mennyei Atyját. Az isteni szeretet forrása A tiszta szívekben lel lakásra, Kik az irgalom tengerében megfürödtek, S mint fénylő csillagok tündökölnek. Örök Atya, tekints irgalmas szemmel szőlőskerted választott seregére, papjaid, szerzetes fiaid és lányaid lelkére! Áldásod ereje gazdagítsa őket! Fiad Szívének érzéseiért, amely Szívbe bezártad őket, add meg nekik világosságod erejét, hogy az üdvösség biztos útjain vezessenek másokat, hogy mindörökké együtt zenghessék majd kikutathatatlan irgalmad dicséretét. Ámen. Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz Harmadik nap,,ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp. Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságod kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts ott minket az egész örökkévalóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, mellyel szent Szíved a mennyei Atya iránt lángol. Kifürkészhetetlenek az irgalom csodái, Sem a bűnös, sem az igaz nem képes átlátni. Mindenkire könyörülő szemmel nézel, Mindenkit szereteteddel érsz el. Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s a Szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Ámen. Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz Negyedik nap,,ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe! Legkegyelmesebb Jézus! Világ világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik még nem ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne engedd őket soha eltávozni irgalmas Szívedtől! Szereteted fényessége Gyújtson világot a lelkek éjébe! Add, hogy Téged ők is megismerjenek, És irgalmasságodért velünk együtt dicsérjenek. 12

13 Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok és mindazok lelkére, akik még nem ismernek Téged, de akiket Jézus irgalmas Szíve magába zár! Töltsd be őket az Evangélium világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság Téged szeretni. Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű irgalmadat örökkön-örökké! Ámen. Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz Ötödik nap,,ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak sebeim, és így enyhítik kínjaimat. Kik egységed köntösét szétszaggatták, Szíved számukra is irgalom-forrás. Irgalmad mindenhatósága, ó Istenem, Tévedéseikből kihozhatja e lelkeket. Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét! Világosságoddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék irgalmad bőségét! Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévelygő lelkekre, akik elfecsérelték jóságodat, és visszaéltek kegyelmeiddel, makacs megátalkodottságukkal kitartva tévedéseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad szeretetét, és keserves kínszenvedését, melyeket értük vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta. Add, hogy ezek a lelkek is nagy irgalmasságodat magasztalják örökkön-örökké! Ámen. Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz Hatodik nap,,ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat. Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad:,,tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja előtt. Felszálló illatukat maga az Úr élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát. Az igazán alázatos és szelíd lélek Már itt a földön a mennyországgal élhet. S alázatos szívének illata Magát a Teremtőt is megragadja. Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas Szívének lakói. Ők hasonlítanak legjobban szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen Jóság Atyja, kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét mindörökkön-örökké! Ámen. Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz 13

14 Hetedik nap,,ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben. Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket. A lelket, ki Urának jóságát hirdeti, Isten különösképpen szereti. Mindig közel van az élő víz forrásához, Ki kegyelmet merít az Isten irgalmából. Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat végtelen irgalmasságodat különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szívébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő Evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat Beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete:,,a lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet. Ámen. Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz Nyolcadik nap,,ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nékik. Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben. Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényének. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét. A tisztítótűz szörnyű hőségéből Irgalmadhoz kiáltás száll e kínok mélyéből. És vigaszt, enyhülést, hűsítést ad. A szívedből folyt vér- és vízpatak. Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan. Ámen. Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz Kilencedik nap,,ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől 14

15 undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod! E lelkek utolsó esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet. Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Legirgalmasabb Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szereteted tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek Benned! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen Te mindent megtehetsz. A tűz és a jég együtt meg nem lehet, Mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged. Ó, Uram, irgalmad még nagyobb Nyomorúságot is megold. Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét. Ámen. Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz C. Teljes búcsú elnyerése A Misericors et miserator kezdetű pápai dekrétum Húsvét II. vasárnapját az Isteni Irgalmasság vasárnapjának nyilvánította. Az Apostoli Paenitentiaria pedig ehhez az ünnephez teljes búcsút engedélyezett a szokott feltételekkel (gyónás, szentáldozás, ima a Szentatya szándékára). Amikor a szentgyónáshoz, irgalmam forrásához járulsz, mindig lelkedbe folyik szívemből fakadó vér és víz és megnemesíti a lelkedet Egyesülni akarok az emberi lelkekkel..amikor az emberek szívébe betérek a szentáldozásban, kezeim telve vannak kegyelemmel, amit a lelkeknek akarok adni. 15

16 A krakkó-lagiewniki Isteni Irgalmasság Szentélye A kegyhely az 1891 évben A. Lubomirski herceg alapítványából a fiatal lányok és mély morális megújulást igénylő nők számára létrehozott Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációja területén található. A két világháború közötti időszakban ebben a zárdában élt és halt meg M. Faustyna Kowalska nővér ( ) ban J. Andrasz barát, Faustyna nővér krakkói gyóntatója megszentelte az A. Hyła által festett Irgalmas Jézus első képét és kezdeményezte az Isteni Irgalmasság dicséretére az ünnepélyes imákat. A kép nagyon hamar híres lett kegyelmei miatt, ezért a szentségekben elhunyt Faustyna nővér sírját látogató zarándokok száma évről évre növekedett. Az Isteni Irgalmasság kultuszának nagyon dinamikus fejlődése Faustyna nővér boldoggá (1993. április 18.), majd szentté avatása (2000. április 30), továbbá a II. János Pál łagiewniki zarándok útja (1997-ben és 2002-ben) után kezdődött el. Ennek következtében a kegyhely komoly kiépítésére került sor, ekkor építették fel a augusztus 17-én II. János Pál által felszentelt bazilikát. Itt a Pápa az egész világot az Isteni Irgalmasságnak ajánlotta. A Bazilika felszentelésekor II. János Pál pápa homíliajában a következőket mondta: Krakkó-Łagiewniki, Szeretett Testvéreim! Ma megismétlem Szent Fausztina eme egyszerű és őszinte szavait, hogy vele és mindannyiotokkal együtt imádjam az Isteni Irgalmasság felfoghatatlan és kimeríthetetlen titkát. Úgy, mint ő, szeretnénk megvallani, hogy nincs az embernek más reményforrása, csak az Isten irgalma. Szeretnénk hittel megismételni: Jézusom, bízom Benned! Erre a vallomásra, melyben kifejeződik az bizalom Isten mindenható Szeretetébe, a mi időnkben különösen szükség van, amikor is az ember eltéved a rossz sokféle megnyilvánulásai közepette. Kell, hogy a kiáltás Isten irgalmáért a szenvedő, nyugtalan, kételkedő, a remény biztos forrását kereső emberi szívek mélységéből fakadjon. Ezért jöttünk ma ide, a Lagiewniki kegyhelyre, hogy újból felfedezzük Krisztusban az Atya arcát, aki az irgalmasság Atyja és minden vigasztalás Istene (vö. 2Kor 1,3). Szeretnénk lelki szemeinkkel az Irgalmas Jézus szemébe nézni, hogy tekintetének mélységében meglássuk saját életünk tükörképét és a kegyelem fényét, amelyet Isten minden napra és az utolsó napra őriz nekünk. hivatalos forrás: 16

17 (Forrás: Szentek Közössége magyar kápolna a Bazilika altemplomában A magyar kápolna kialakítását Antalóczy Lajos atya szorgalmazta. (Ő adta ki magyar nyelven 1988-ban Szent Fausztina nővér naplóját.) Katona István egri püspök folytatta ezt a munkát sok más segítővel együtt.(seregély István egri érsek, Marian Rapacz atya és sokan mások.) A kápolna teológiai-művészeti koncepcióját Puskás László görög katolikus pap - festőművész dolgozta ki és készítette el feleségével, Nadiával együtt között. A díszítés mozaiktechnikával készült, a képeken közös, lengyel-magyar szenteket és boldoggá avatottakat láthatunk. A kápolna a Szentek közössége nevet kapta. A kápolna közadakozásból, több ezer hívő pénzadományából készült el. A kápolnát október 9-én szentelte fel Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. A bazilika számos zarándoklat célpontja: a kisebb létszámú zarándok csoportok szentmiséi a hét minden napján biztosítják a kápolnában a folyamatos imádságot. (Forrás: 17

18 Internetes- és könyvajánló Az Isteni Irgalmasság Szentélye (Krakkó Lagiewniki) - A zárda története, Fausztina nővér élete - Szent Fausztina Isteni Irgalmasságért Alapítvány - Fausztina Naplójának online letöltése - DIVES IN MISERICORDIA - II. János Pál pápa enciklikája az isteni irgalmasságról - Irgalmasság Istenanyja Nővéreinek Kongregációja (angolul, németül, spanyolul, olaszul, franciául) Szent Maria Faustyna Kowalska nővér: NAPLÒ Az Isteni Irgalmasság üzenete (Isteni Irgalmasság Alapítvány, Eger 2001) Simonné Hollósi Daniella: Az Irgalmasság titkárnője és apostola (Isteni Irgalmasság Alapítvány, Eger 2005) 18

19 A magyar szív gyöngyei: Az engesztelésről Sokat halljuk keresztény életünkben az engesztelés szót, többek között Magyarország, mint Mária engesztelő országának küldetésével összefüggésben. De mit is jelent ez pontosan? Nem lehet-e, hogy az engesztelés titkának üzenete és mélysége jóval túlmutat a bennünk kiváltott első asszociációkon? Az engesztelés kapcsán sokunknak eszünkbe juthatnak gyermekkori emlékek, amikor miután rossz fát tettünk a tűzre, igyekeztünk kiengesztelni a szülőket egy-egy bocsánatkérő puszival, papír szívecskével, vagy kárpótló rendcsinálással, mosogatással, házimunkával, hogy jóvátegyük rosszaságunkat. Ha valakivel, akkor a Mennyei Atyával szemben is sajnos újra és újra rá kell döbbennünk, hogy már megint rossz fát tettünk a tűzre, amivel jogosan kiváltottuk atyai igazságosságának haragját. Az emberiség újból és újból vétkezik Isten szeretetének törvényei ellen, és egyetlen lehetőségünk a megtisztulásra Krisztus, akinek szenvedése és kereszthalála a legnagyobb engesztelő áldozat volt értünk. Szent Pál így ír erről: Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt, ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Ő azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy benne Isten igazságossága legyünk. /2 Kor 5, 1-21./ Az engesztelés szervesen összekapcsolódik a Szent Fausztina nővérnek kinyilatkoztatott Isteni irgalmasság titkával. Az Irgalmasság Rózsafüzérben így fohászkodunk: Örök Atya, felajánlom neked Szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak! Jézus engesztelése tehát az alapvető, a mi engesztelésünk pedig nem más, mint Jézus engesztelésére való hivatkozás, ahhoz való imádságos társulás. Ezt a szeretetkapcsolatot csak Jézus tudta helyreállítani. Az engesztelést Jézus nyújtja, de Fausztina nővér is odaáll áldozatként Isten elé, és minket is erre buzdít, hogy együttesen, minél többen kérjük: Isten irgalmasságában könyörüljön a bűnös emberen! hangzott el Bocsa József Az Isteni irgalmasság és az engesztelés c. előadásában (Bizalom az Irgalmas Istenben IV. Országos Konferencián elhangzott előadás. Vác, ). Az Isteni irgalmasság és az engesztelés összefüggéseiről a következő linkeken olvashatnak bővebben: - Bocsa József: Az Isteni irgalmasság és az engesztelés (Bizalom az Irgalmas Istenben IV. Országos Konferencián elhangzott előadás. Vác, ) (24-27.o) - Az Irgalmasság rózsafüzér ereje (28.o.) - Irgalmasság Vasárnapja (29.o.) 19

20 Fausztina Kowalska nővér hazája, Lengyelország és magyar hazánk sorsa régóta összefonódik, a két jó barát nemzet szíve sok tekintetben együtt dobban. Ahogyan Lengyelország nevelte fel Fausztina nővért, az Isteni irgalmasság hírnökét, akárcsak Karol Wojtyłát, aki II. János Pál pápaként az Isteni irgalmasság titkát a Katolikus Egyházban hivatalosan is elfogadta, az irgalmasság vasárnapját bevezette, és a Łagiewniki kegyhelyen épült Isteni Irgalmasság Bazilikát felszentelte, úgy Magyarország, Mária történelmi öröksége az, ahonnan elindult egyrészt egy engesztelő mozgalom[hiperhivatkozás Kovacsics Mária Natália nővér ( ) nyomán, másrészt pedig a világméretű Szeretetláng mozgalom [hiperhivatkozás Szántó Erzsébet asszony ( ) nyomán. A magyar Regnum Marianum és az engesztelés A magyar történelem tükrében visszatekintve az engesztelés egyáltalán nem áll messze a magyar lelkülettől, gondoljunk csak boldog Gizella királynéra [hiperhivatkozás a nagy magyar engesztelőre, Árpádházi Szent Margitra [hiperhivatkozás vagy boldog Özsébre [hiperhivatkozás az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálos rend megalapítójára. A Szent István által a Szűzanyának felajánlott magyar nemzet számos Árpádházi szenttel lett megáldva, nem csoda, hogy a középkori Európa így utalt erre egy közmondással: ha szenteket akartok látni, menjetek Magyarországra. P. Láng Siegfried M. ORC osztrák misszionárius atya A magyarság öt-seb titka [részlet belőle itt: dokumentumok/konyvek/magyarsag5sebtitkabel.pdf] című nagy hatású könyvében átütő erővel mutatja be, hogy korántsem megalapozatlan Magyarország engesztelő szerepét komolyan venni, amely kezdettől fogva lett áldást hozó keresztként a magyar népnek szánva, Mária Szeplőtelen Szívének győzelméért. A vér szerinti trónörököst maga után nem hagyó Szent István király az ország és a keresztény magyarság sorsát és bizonytalan jövőjét halála előtt a Szűzanya kezébe és oltalmába helyezte. Később Szent László király hivatalosan, alkotmányjogilag is Regnum Marianumnak, azaz Mária Királyságának nyilvánította Magyarországot. Ez olyan cím és dicsőség, amelyet egyetlen más ország vagy nép sem kapott meg a világon. Magyarország a Nyugat és a kereszténység védőbástyájaként harcolt évszázadokon át, amely egyéb tényezők mellett közvetetten elvezetett a trianoni tragédiához, hiszen számos, a török harcokban elnéptelenedett terület más etnikumokkal népesült be. P. Láng Siegfried könyvében bemutatja, hogyan vezetett a Szent Korona és a Magyarok Nagyasszonya által vigyázott magyar történelem a Kálvárián keresztül fel a magyar Golgotára, a trianoni keresztre feszítéshez, ahol Krisztus öt sebéhez hasonlóan öt részt szakítottak le az országból. A könyv arra a következtetésre jut, hogy mindez egy 20

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL Készülünk Árpád-házi Szent Margit és Szent Fausztina segítségével GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJÁRA 2015. 02. 02-re INDÍTÓ GONDOLATOK ÁRPÁD-HÁZI

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért Szerkesztette: Jánossy Gábor Stella Maris Alapítvány Budapest, 2007 Jelen összeállításunkhoz kiadványainkból: Rózsafüzér imakönyv bővített, átdolgozott kiadás,

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

Összeállították, jegyzetekkel és bevezetőkkel ellátták: Szűz Mária, a VILÁG KIRÁLYNŐJE tisztelői

Összeállították, jegyzetekkel és bevezetőkkel ellátták: Szűz Mária, a VILÁG KIRÁLYNŐJE tisztelői Forrás: http://www.natalia-nover.lapok.eu/natalia_nover Az oldalon részletek olvashatók Natália kinyilatkoztatásaiból. nővér REGINA MUNDI VICTORIOSA A VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE MÁRIA NATÁLIA, Magdolna

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb.

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. KÜLÖNBÖZÕ PRÓFÉTÁKTÓL, LÁTNOKOKTÓL SZÁRMAZÓ PRÓFÉCIÁK, ÜZENETEK Soha nem szabad hagynotok, hogy a félelem

Részletesebben

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA P. Láng Siegfried M. ORC A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata A német nyelvű anyag eredeti címe: Das ungarische Fünfwundengeheimnis

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

Jézus Szíve kilenced

Jézus Szíve kilenced ELSŐ NAP - Igaz Istenünk Szíve. Az Üdvözítő, kitől segítséget remélsz, valóban Isten, ezért az Ő Szívének szeretete az Istennek szeretete. Istenről tudjuk, hogy mindazt szereti, amit teremtett. Te is Isten

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

1961 62: Lelki küzdelmeim

1961 62: Lelki küzdelmeim I. FÜZET 1961 62: Lelki küzdelmeim Az Úr útja, melyen vezet, nem szakad meg soha, csak mi térünk le róla. Én letértem. Az özvegységgel járó sok gond, fárasztó munka felôrölte lelki összeszedettségemet,

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

Kis Szent Teréz útikalauza a hétköznapi életre

Kis Szent Teréz útikalauza a hétköznapi életre Kis Szent Teréz útikalauza a hétköznapi életre Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, 1998 Készült a kolozsvári GLORIA nyomdában Igazgató: Hoch Sándor Megrendelés száma: 32/1998 Eredeti címe: Wegweisungen

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXII. évfolyam 2. szám Tartalom Az irgalmasság, a harmadik évezred fénysugara az emberiségnek...1 Szűz Mária húsvétja...2

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Ahogy egyre jobban gyarapodik

Ahogy egyre jobban gyarapodik E SZÁM ELÉ... E szám elé... Ahogy egyre jobban gyarapodik a magyar szentek és boldogok sora, már alig várjuk, hogy Brenner János is közéjük tartozzon. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor István

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben