ELSÖ IMÁK VERSBEN ÉS PRÓZÁBAN SEGÉDKÖNYV - SZENT IVÁNYI SÁNDOR ÉS UJVÁRI LÁSZLÓ. ÖSSZEÁllITOTTÁK : BUDAPEST UH

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELSÖ IMÁK VERSBEN ÉS PRÓZÁBAN SEGÉDKÖNYV - SZENT IVÁNYI SÁNDOR ÉS UJVÁRI LÁSZLÓ. ÖSSZEÁllITOTTÁK : BUDAPEST UH"

Átírás

1 ELSÖ - II IMÁK VERSBEN ÉS PRÓZÁBAN SEGÉDKÖNYV - ÖSSZEÁllITOTTÁK : SZENT IVÁNYI SÁNDOR ÉS UJVÁRI LÁSZLÓ. - BUDAPEST UH

2 .7'iszteletpeldany vel eme nyt kerünk I. o s z T Á L y 1. Iskolás gyermekek imája. Isten n IV;ével kelek fel Isten nevével nyugsz.om le Isten nevével f.og.ok munkámba Isten nevével megyek isk.olába lsten nevével teszem le vizsgám Isten nevével kezdem meg pályám Isten nevével keresem kenyerem Isten nevével lehelem ki lelkem. Isten neve lesz mindig ajkam.on Ha b.old.og leszelk ha b.oldogtalan Ha hálát adok vagy segítséget MrElk Bölcsőmtől sírgmig Isten nevével élek. Ámen Jézus imája.. 'Miatyánk ki vagy a mennyekben szenteltessék meg a Te neved! Jöjjön el a Te.ország.od! Legyen meg a Te akarat.od mint a mennyben úgy a f61- dön is! A mi mindennapi kenyeriillket add meg nékünk ma. 11]s b.ocsásd meg a mi vétkeinket -miképen mi is megbocsfutunk azoknak akik ellenünk vétkeztelk. - 1

3 \'. 1Íl~ I ne vígy minket :kisértésbe de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert Tiéd az ország és a hatalom és a dicsöség mindörökké. Ámen. 3. Unitárius Hiszekegy... Hisze>k egy IstellJben minderuható Atyában mennynek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban az Istennek egyszülött fiájban a mi Urunkbau. Hiszem a Szentletlret. Hiszek egy közönséges keresztény anyaszentegyházat. Hiszem a bűnöknek bocsánatát. És az örök' életet. Ámen Templomba bemenetkor. Segíts Atyánk jó Istenünk Hozzád hogy felemelkedjünk Igéd által bogy épüljünk Jó munkára felserkenjünk! Ámen. 5. Templomból kijövet.... Hála Néked jó Istenünk Hozzád hogy felemeltettünk IgM által hogy épültürrk. Vezesd jóra a lelkünket Szeretetre a szívünket Jó munkára értelmünket! Ámen. 2

4 . 6. Karácsonyra; (Lásd: az 1!:nelkeskönyv és énekeit.) szamu 7. Evés előtt. 1!:gi At yánk kérve kérünk Testi.JeIki eleségünk 8. Evés utan. Aki ételt italt adott Annak neve legyen áldott! Ámen. 9. Reggeli ima. Jó Istenem feléhredtem Te őrködtél én felettem.. Köszönöm hogy m egtartottál.. Hogy felettem' virrasztottál. Úvj meg ma is szent kezeddel! Szent kezedb ő l ne eressz el!. Vedd oda mind aki szeret Oh! Hallga"d meg kér ésemet! Ámen. 3

5 10. Estéli imádság. 11:n Istenem jó Istenem Becsukódik már a szemem De a Tied nyitva Atyám Amíg alszom vigyázz reám. Vigyázz kedves szülei!llll"e Meg az én jó testvérkémre. Mikor a nap újra felkel Csókolhassuk egymást reggel. Ámen. 11. A hazáért. Magyarok Istene oltalmazd hazánkat Áldd meg áldásoddal a mi nagy jainkat Küldd le szent hazánkba a :béke angyalát Hadd árassza széjjel a ~éke áldás*t. Védd meg határinkat óvd meg hegyeinket Áldd meg erdeiiliket szőllőnket mezőnket Add hogy boldog legyen mínden ember itten Segíts minket és áldj meg oh nagy Isten. Ámen. 12. Ima Erdélyért. Két ~ezüil!ket összetéve J ó Istenünk kérünk Szép Erdélyországat Mind add vissza nékünk. Ámen..

6 II. o s z T Á L y 1. Osz i hálaadás. (Lásd: Énekes könyv 147. számú énekét.) 2. Hiszem hogy... '. J ézus Krisztus példaadónk Az Istenhez útmutató nk. Ö tanit meg miként éljünk Hogy Isten [wi legyünk; 5

7 Ö a tökéletes ember Kit mindenben követn ünk kell. Tanítása út és élet A Ibűnösnek szenvedőnek Igazság az elnyomottnak Enyhülés a bána:tosnak. Istenből áradó erő Hitet lelket erősítő Hatalom s fény a Szentlélek Ez világítja elménk~t Hogy jót rosszat elválasszun'k S helyes igaz úton járjunk; Ez buzdít a szépre jóra S vezet minden igazságra. l lsten országa a célunk Melyet meg kell valósítnunk. Hol igazság és szeretet S jóság tölti be a lelket. Ott valósul meg ez ország f::s kik szívből ezt munkálják Azok igaz keresztények Istennek tetszően élnek. Ha bűn útjára tévedtem S beszennyeződött a.lelkem De megbánva 'Vétkeimet Jóvá teszek híven mindent; Isten végtelen jósága Bűneimet megbocsátja. S mint jó apa agyennekét Kegyelmébe fogad. ismét. 6

8 } Ami volt 's va:n meglesz mindig Örökre el nem enyészik; Az élet is sírba szánhat Uj alakban újra támad. Ember.voltunk létalapja Lel künk el nem múlik soha; Ha bezárul földi IMünk Orökéletet remélünk. Ámen. 3. Ir. tiz parancsolat. Első: Egy az Isten. Második: Isten helyett bálványt ne imádj! Hal1lnadik: Isten nevét hiába ajkadra ne vedd! Negyedik: Az ünnepnapokat :megszenteljed! Ötödik: Tiszteld atyádat és anyádat! Hatodik: Ne ölj! Hetedik: Légy tiszta szívű! Nyolcadik: Ne lopj! Kilencedik: Ne hazudj! Tizedik: Ne kívánd a másét! 4. Ir. székely himnusz. Ki tudja merre merre visz a végzet Göröngyös úton sötét éjjelen! Vezesd még egyszer győzelemre néped Csaba királyfi cshlag ösvényen! Maroknyi székely porlik mint a szikla Népek harcában zajló tengeren. Fejünk az ár jaj százszor elborítja Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenem! 7

9 5. Háborúban. Éln Istenem kérve kérlek Mindnyájunkat őrizzél meg! Buban gondbam háborúban Tarts meg minket jóvoltodban. Élrtünk küzdő édesrupánk Térjen vissza épen hozzánk. ÉJdes 'bátyánk is megsegítsd. A csatában el ne veszítsd. Drága magyar vitézeink Élletét védd meg odakint. Itthon pedig légy oltalmunk Hitben meg ne fogyatkoz~unk Dolgozzunk és imádkozzunk Tiéd legyen minden napunk Hogy amikor lepihenüllk Szent áldásod legyen velünk Óvjon meg az éjszakában Vagy ha bombatámadás van S édesí tse álmainl<at. Egy boldogabb békés holnap! Ámen. 8

10 u T o s z o Ez a kis gyüjtemény annak köszönheti megjelenését hogy az első és második elemi osztályok számára az unitárius vallástanítási tanterv csak vezérforuclat írt elő tankönyvet nem. Érthető ez az intézkedés mert abból az elv1ből indultak ki a tanterv összeállítói ihogy az első-második elemista gyermek még úgysem tud olvasni mire való volna hát tankönyvet adni a kezébe. Ez így volt igaz valamikor. Ma azonhan a.z olvasást már gyorsrubb ütemben sajá" tát ják el a gyerekek mint régen vagy talán a ta~ nítás módszerei jobbak? úgy hogy a második elemista gyermek már el tudja olvasni a nyomtatott betűt s elég folyékonyan is ruhhoz hogy tanulásra is használíhassa a tudományát. Ami pedig Budapestet illeti itt nyugodtan elmondha:tjuk ihogy az első elemi osztályban as már karácsony után kezébe adhat juk a legtöbb gyermeknek a könyvet. Nem azért mintiha a budapesti gyermek tehetségesebb volna mint a székely falvak apró ságai hanem mert itt (ebből a szempontból!) többet foglalkoznak a gyermekekkel a szülők testvérek vagy - nevelőnők. Aztán meg nálunk kétségtelenül szüksége is muta.tkozott annak hogy nyomtatott anyagot adjunk első-második osztályos gyennekeinik és hozzátarto zó'k kezébe. Budapest nagy területe miatt mi osz- 9

11 tatlan csoportokban tanítunk ahol együtt van egy-egy ' órán első-második de harmadik negyedik elemista gyermek is. Dyen körülmények között mind az dő rövidsége mind a fegyelmezés szempontjai miatt. nem tudunk annyi időt áldozni az olvasni nem tudó gyerekekre hogy minden versikét imádságot éneket és történetet ott tanítsunk meg nekk az órán. A szülők pedig csak úgy tudnajk segítségünkre jönni ha nyomtatott anyagot adunk a kezükbe :hogy annak segítségével ők otthon folytassák amit mi az órán elkezdettünk. Ezek a körülmények bírták volt rá néhai boldog emlékű dr. Iván László v ajlástanító lelkész atyánkfiát hogy. évekkel ezelőtt összeállítson egy '!cis gyüjteményt "Verses imádságok" címen. Azóta a "Verses. imádságok" minden példánya elfogyott újból sajtó alá adni pedig nem lehetett mert a versek alól hiányoztak a szerzők nevei. A szerző nevének kiírása nélkül pedig ma már tilos műveiket kinyomtatni. Egyébként is szükségesnek mutatkozott :hogy a tarotás közben nem megfelelőnek bizonyult darlljbokat killlagyjuk s újahrkal pótoljuk. Igy született meg ez a kis gyüjtemény melynek írói a következők: az r. osztályos anyag l ll. és 12. számú imillit Ujváry László a 9. és 10. számúak at Pósa Lajos; a II. osztályos anyag 2-es számú versét Zoltán Sándor az 5-ös számú imát pedig Szent-Iványi Sándor írták.. A rajzokat Kereki G"bor készítette az utóbbi évek tapasztalatai alapján. Osztatlan csoportokban folyó tanításunk szwkségessé tette hogyelfoglaljuk 10

12 valamivel a gyermekeket amíg nem velök hanem valamelyik másilk osztállyai foglalkozik a lelkész. Igy aztán a model'il nevelésben aly nagy szerepet játszó szemléltetés és tevőleges tanítás is megoldódik végre. Szent-Iványi Sándor és Kereki Gábor állították össze ezeknek a rajzoknak az anyagát s növendékeikkel ki is próbálták jó eredménnyel.- Másolknak is ajánlják. A mi egy Istenünk áldása legyen e könyvecske forgatóin!. I I 11

13 0000. f" "I /.. A7. UNITt>:RIU5 A7. 8G)'8Tl.8N MAGYM pe1.06n. MAGYAR E:MBeR MAGYARO K SZt\M"RA Al..APITO'TT. H A7.A: D 8R1' ADÉ!R'T'. 12

14 . NAGYP&N"~" 13

15 " I Else PARAN(SOLAT I.. MPLOMBA I.. PAASA3 14

16 3!I! 3A"NOS OND. ELYK~RESl 15

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk,

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, 1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal eléállni... Itt van Isten

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL Készülünk Árpád-házi Szent Margit és Szent Fausztina segítségével GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJÁRA 2015. 02. 02-re INDÍTÓ GONDOLATOK ÁRPÁD-HÁZI

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Jézus Szíve kilenced

Jézus Szíve kilenced ELSŐ NAP - Igaz Istenünk Szíve. Az Üdvözítő, kitől segítséget remélsz, valóban Isten, ezért az Ő Szívének szeretete az Istennek szeretete. Istenről tudjuk, hogy mindazt szereti, amit teremtett. Te is Isten

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség elõtt

Egy óra az Oltáriszentség elõtt Egy óra az Oltáriszentség elõtt Szentségimádás Töltsünk el együtt egy órát az Oltáriszentség elõtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. BEVEZETŐ ÉNEK Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, hívlak, jöjj, válaszolj! 1 Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, jöjj és figyelj reám! Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el, fényességünk, 2 jöjj,

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 5. szám 2010. December, Karácsony Ünnepe Megjelent a mi Üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete. Jézus Krisztus

Részletesebben

A 16 17. század legkisebb hazai imádságoskönyve

A 16 17. század legkisebb hazai imádságoskönyve A 16 17. század legkisebb hazai imádságoskönyve Igen kevés, mondhatni semmi kutatástörténeti múltja nincs ennek a könyvecskének a hazai kegyességtörténeti és lelkiségi szakirodalomban. 1 A beágyazódás

Részletesebben

azaz: A Tizenkét Apostol Tanítása (Az Úr tanítása a tizenkét apostol által a nemzeteknek)

azaz: A Tizenkét Apostol Tanítása (Az Úr tanítása a tizenkét apostol által a nemzeteknek) Didakhé azaz: A Tizenkét Apostol Tanítása (Az Úr tanítása a tizenkét apostol által a nemzeteknek) I. 1. Két út van, egy az életé, egy halálé, a két út között pedig nagy különbség van. 2. Az élet útja ez:

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA ERDŐS JÓZSEF A THEOLOGIA DOKTORA ÉS PROFESSZORA A TISZÁNTÜLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA

HEIDELBERGI KÁTÉ MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA ERDŐS JÓZSEF A THEOLOGIA DOKTORA ÉS PROFESSZORA A TISZÁNTÜLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA r /, /, /, A HEIDELBERGI KÁTÉ MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA ERDŐS JÓZSEF A THEOLOGIA DOKTORA ÉS PROFESSZORA A TISZÁNTÜLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA TIZENEGYEDIK KIADÁS^ KIADJA A MÉLIUSZ" KÖNYVKERESKEDÉS

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Refit REFORMÁTUS IFJÚSÁGI ISTENTISZTELET DALGYŰJTEMÉNY

Refit REFORMÁTUS IFJÚSÁGI ISTENTISZTELET DALGYŰJTEMÉNY Refit REFORMÁTUS IFJÚSÁGI ISTENTISZTELET DALGYŰJTEMÉNY TELJES SZÍVBŐL Jeremy Camp - Worthy of my praise G Teljes szívből (teljes szívből) F Áldom neved (áldom neved) C Teljes lényem (teljes lényem) G Am

Részletesebben