EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I"

Átírás

1 Új évfolyam 125. szám 2009 szeptember S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Istennek hála az elrepedt harang helyett funkcióba lépett az új 500 kg-os harang. Felszentelése a millenneumi emléksorozat kiemelkedő ünnepe volt. Nagyméltóságú és Ft. Tamás József püspök atya szentelte meg az újat, bú - csúz tatta a régit. Alább közöljük ünnepi szentbeszédét. Az ószövetségben a zsidó népnél használatos volt a kos szarvából készült kürt vagy a fémből készült trombita. Jeladásra használták ezeket a hangszereket: - kürt vagy trombita hangja hívta Harangszentelés hadba az embereket, amikor az ellenséggel kellett felvenni a harcot, s meg kellett védeni az országot, - kürt vagy trombita hangja jelezte a királynak érkezését és bevonulását a városokba, helységekbe látogatása alkalmával. E két hangszer a zsidó liturgiában is szerepet kapott: - mindennap kürt vagy trombita hangja jelezte a jeruzsálemi templom kapujának a kinyitását, - kürt vagy trombita hangja jelezte a reggeli és esti áldozat bemutatását, - az ünnepek kezdetét is kürt hangja jelezte. Ami a kürt, a trombita szerepe volt a zsidó liturgiában, az lett a harang szerepe a kereszténységben. Bár a harang használata nem egyidős a kereszténységgel. Tudjuk, hogy háromszáz éven át a római birodalomban üldözték a keresztényeket, ezért mai értelemben vett tem plomaik sem voltak, szentmiséiket házaknál, a földalatti katakombákban végezték. A harang használata az V VI. században honosodott meg. Először a kolostorokban használták, ahol a nap folyamán többször gyűltek össze imádságra a szerzetesek. A harang szava gyűjtötte össze őket. Ez a kolostori szokás terjedt el a templomokban is, ahol a harang szerepe kibővült. A középkorban így fogalmazták meg: vivos voco, mortuos plango, fulgura frango. Életünk kísérő zenéje lett a harangszó. Születésünktől halálunkig elkísér hangja. Naponta halljuk hangját nem is egyszer. Amikor ma harangszentelés van, négy gondolat fogalmazódott meg bennem: Tudunk ELNÉMULT HARANGRÓL IS. Nemcsak (folytatása a második oldalon)

2 (folytatás az első oldalról) olyan értelemben, hogy felmondták a szolgálatot, elrepedtek, hanem azért is, mert már nincsen akinek szóljanak. Főegyházmegyénkben is, főleg Dél Erdélyben több templom harangja is elnémult, mert nincs kinek szólni. Több elhagyatott templom van, amely pusztulásra ítéltetett. Ne adja a jó Isten, hogy itt Székelyföldön is ilyen sorsra jussanak harangjaink, templomaink azért, mert felelőtlenek vagyunk, mert nem vállaljuk az isteni parancsot: sokasodjatok, szaporodjatok és töltsétek be a földet. A másik gondolat: értünk már olyan időket, amelyben szándékosan akarták elhallgattatni a harangok hangját. Persze nem sikerült, mert Istent lehet tagadni, lehet gyalázni, de legyőzni nem. Abban az időben a Szovjetunióban egy ideig sikerült elhallgattatni a harangok hangját. Szolzsenyicin orosz író szót emelt a harangok érdekében: Milyen lesz az a nemzedék kérdezte, amely harangszó nélkül nő fel? Az ilyen nemzedéknek hatását érezzük még mindig! A harmadik gondolat: Nagy Zoltán kevésbé ismert, fiatalon elhunyt költő önvallomása, Régi és új harang amelyben azt mondja: ha kérded ki voltam? tudd meg: egy hang voltam Isten énekében és kár lett volna el nem hangzani! Egy hang voltam Isten énekében, mint a harang hangja. De nekem is hanggá kell lennem Isten énekében. Olyan hang, amely nem disszonáns, olyan, amelyet nem átkozni kell, hogy jobb lett volna, ha meg sem születik, hanem amely áldás tud lenni azok számára, akik között él. A negyedik gondolat: Petőfi Sándor költőnk verses elbeszélése, amelynek címe: János Vitéz. Nagyon szép jelenet benne az, amikor János Vitéz meghallja a furulyaszót, amely falujára, a ma gyar rónára, a nyájára emlékezteti, s akkor otthagyja a szép Tündérországot. Valahogy így kellene lennie a mi életünkben is. A harang hangjára el kellene némulnunk és imádságba kellene fognunk, mélyülnünk, a ha - rang hangjára ott kellene hagynunk mindent és Isten házába kellene indulnunk. Mert ha így te - szünk, akkor nem hiába szól a harang. Ilyen gondolatokat hoz felszínre a mai harang szentelése, amely gondolatokat zárjuk szívünkbe, hogy azok szárba szökkenjenek és bő termést hozzanak. Az első nagy harangot a legenda szerint Paulinus csináltatta a nolai templom számára 394-ben. A harangok egyházi célokra való használatát 604-ben Sabinianus pápa rendelte el. A keleti egyházakban a harangokat 871 óta használják. A világ legnagyob harangját 1735-ben öntötték. A 216 tonna súlyú, 6,14 m magas és 6,6 m átmérőjű harang azonban soha nem szólalt meg, az öntés után ugyanis, a cizellálás közben tűz ütött ki az állványzaton. A tető beomlott, az oltás közben az áthevült öntvényt víz érte, több repedés támadt rajta, és kitörött egy 11,6 tonnás darabja óta egy talapzaton látható. Lélekharang: kis harang, melyet különösen akkor szoktak meghúzni, midőn a hívek közül valaki haldoklik; a római katolikusok esteli harangozása után húzzák a megholtak lelkeiért. Hazánkba e szokást az I. Károly idejében tartott udvari zsinat hozta be. 2

3 Szent Kereszt Felmagasztalása Egy régi görög hitrege, monda szerint élt valamikor egy gyönyörű, szép, földöntúli ifjú, úgy hívták Nárcisszusz. Ez a csodálatos szép ifjú egy alkalommal beletekintett egy tó vizébe és meglátta a víz tükrében saját gyönyörű képmását. Beleszeretett önmagába, megszerette ezt a gyö - nyörű képmást és lehajolt a tó vizéhez, hogy ma - gához ölelje. De ez az ölelés halálos volt. Belehalt a tóba. Halálának helyén azonban egy gyö - nyörű szép hófehér virág nyílott: egy nárcisz. A középkorban egy spanyol drámaíró ebből a pogány hitregéből drámát írt: El divino Narciso vagyis Isteni nárcisz címmel. Az író szerint ez a gyönyörű szép ifjú nem más, mint az Úr Jézus Krisztus, aki az egekből lenézett a földre, és itt meglátta képmását, az embert. Beleszeretett az em berbe, az emberiségbe és lehajolt hozzá, hogy magához ölelje. Ölelése halálos volt. Két ölelésre terjesztett karját keresztre szegezték, s meghalt az emberekért ott a keresztfán. De keresztje nem csak a fájdalom, a gyötrődés fája, hanem a sze re - teté is. A mai ünnep, az Úr ünnepei közé tartozik, mert a megváltás szent jelét tiszteljük a keresztben. A megváltás Jézus Krisztus műve, amely ma is hirdeti Isten szeretetét. A kereszt Jézus ke - resztre feszítésekor az isteni szeretet eszközévé vált. A feltámadással már a megváltottságunkra hívja fel a figyelmet. A botrány fája így lett a megdicsőülés jele. Ezért illeti meg a keresztet a tisztelet. A keresztnek mindig van üzenete. Üzeni, hogy megváltott emberek vagyunk. A kereszt jelenléte tudatosítja bennünk, hogy Krisztushoz tartozunk. Keresztelésünkkor megjelölnek minket a kereszt jelével. Szent Bassileos a legősibb jelként emlegeti. Egy második századi felirat a kereszt jelét mint ragyogó pecsétet emlegeti, amely elkötelezettségre akar figyelmeztetni. A keresztet ott találjuk a templomokban, a házakon, otthonaink falán, az utcákon és a tereken. Mindenhol azt üzenik, hogy elkötelezett emberek va - gyunk. Keresztet vetünk az imádságok előtt és után, a munka előtt és után, keresztet rajzoltak szüleink és még most is teszik mielőtt megszelnék a kenyeret. Minden alkalommal a feltámadt Üdvözítőt hir - deti és éberen őrködik azon, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy egy kimondhatatlan öröm bir - to kában vagyunk. Krisztust hordozzuk magunk - ban. Aranyszájú Szent János írja, hogy a kereszt legyőzhetetlen pajzs a gonosszal vívott harcban. A kísértések, gonosz gondolatok, sokszor bénává teszik lelki életünket. Ilyen esetekben keresztet vetünk, és ha mindezt hittel tesszük, akkor a felszabadulás örömét érezzük. A kereszt üzen a küzdő embernek is. Egy zenetanárt nagyon dicsértek. Jó szakember volt, a diákjaival szemben következetes. Ha látta tanulóinál a szorgalmat, mindig megdicsérte őket. Azonban soha nem elégedett meg a középszerű eredményekkel. Mindenkinél a legjobbra törekedett. Addig gyakoroltatott, amíg mindenki a legjobb eredményt érte el. Így sikerült nagyon sok növendékéből világhírű zenészt nevelni. Bölcs ember volt, mert ha sokat is kellet kínlódniuk a diákoknak, megvolt az eredménye. A bölcs szülő hagyja, hogy a gyermek néha küzdjön meg az élet egyes eredményeiért, mert ez teszi őt teljesebbé. Isten a legbölcsebb pedagógus. Mindegyikünkbe egy hatalmas lehetőséget rejtett, és azt akarja, hogy ezek a lehetőségek bennünk kifejlődjenek. Isten mindegyikünkből boldog embert akar alkotni. Ehhez nagyon sok küzdelmen, fájdalmon, csalódáson kell átmennünk. A zsidókhoz irt levél mondja: Mert megfenyíti az Úr azt, akit szeret. Mindennapi keresztjeink, szenvedéseink ré - szét képezik ennek az isteni nevelésnek, és szükségesek ahhoz, hogy olyan emberekké formálódjunk, amilyeneknek Isten szeretne bennünket. Az érctartalmú kőzetekből csak tűzzel lehet tiszta fémet kivonni. Magas fokon hevíteni kell, hogy kiolvadjon az arany vagy ezüst. Bár Isten be lénk teremtette azt a képességet, hogy a jót ke - ressük, mégis van kivetnivaló bennünk, ami eltakarja a jót. Teherként nehezedik ránk a bűn, az önzés, a gyűlölködés, a harag, a meg nem értés. Csak a szenvedés tüze képes ezeket kiolvasztani belőlünk. A tűz a mindennapi erőfeszítés és küz- Birton Róbert (folytatása a negyedik oldalon) 3

4 (folytatás a harmadik oldalról) delem. Szent Lukácsnál mondja Jézus: Mindennap vegyétek fel a keresztet és kövessetek. Ebből a küzdelemből, ha győztesen jutunk ki, Szent Kereszt búcsús-mise Előpatakon akkor vá lunk értékes emberekké. Szent Ferencet, a kalandra vágyó lovagot a betegágyon a szenvedés tisztította meg és hívta az Evangélium hirdetésére. Lojolai Szent Ignác seblázában ébredt rá arra, hogy Krisztus katonájának kell lennie. A kereszt ott van mindegyikünk életében. A kereszt a döntés helye, mert a kereszten pusztult el a megtérni nem akaró bal lator, de egy ugyanolyan kereszten nyerte el az üdvösséget a Krisztus jobbján meghaló másik lator. A kereszt a szenvedés lehetősége. A mi keresztünk is lehet a jobb vagy a bal lator keresztje, lehet a kárhozat vagy az élet fája. A mi keresztünknek is két oldala van. Keresztünket egyesítenünk kell Krisztus keresztjével, s akkor szenvedésünk, kínlódásunk, mindennapi jeltelen kereszthordozásunk nem egy értelmetlen önpusztítás, hanem az öröm forrása lesz számunkra is. A kereszt megtisztít, felemel Jézushoz, átalakít az örök élet számára. A szenvedés tisztítótűz lehet már itt a földön, mely Istenhez emel. Ke - reszténynek lenni nem más, mint a kereszt keskeny, meredek útján találkozni és együtt járni Krisztussal. Ha hitünk van és keresztjeinkben fel tudjuk fedezni Krisztus keresztjét, akkor mi is megtapasztalhatjuk a kereszt kettős arcát: az örömet és a fájdalmat is. Ha ezt a kettős arcát a ke - resztnek hívő lélekkel el tudjuk fogadni, bízhatunk abban, hogy Krisztus keresztje által Őhozzá juthatunk a mennyei boldogságba. Bizalommal forduljunk Istenhez, és a kereszten meghalt, de feltámadt Jézussal vállaljuk mi is keresztjeinket, és döntsünk helyesen, mint a megtért lator. Ady Endre Krisztus-kereszt az erdőn Havas Krisztus-kereszt az erdőn Holdas, nagy, téli éjszakában: Régi emlék. Csörgős szánkóval Valamikor én arra jártam Holdas, nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, Dalolt, hogyha keresztre nézett, Én meg az apám fia voltam, Ki unta a faragott képet S dalolt, hogyha a keresztre nézett. Két nyakas, magyar kálvinista, Miként az Idő, úgy röpültünk, Apa, fiú: egy Igen s egy Nem, Egymás mellett dalolva ültünk S miként az Idő, úgy röpültünk. Húsz éve elmúlt s gondolatban Ott röpül a szánom az éjben S amit akkor elmulasztottam, Megemelem kalapom mélyen. Ott röpül a szánom az éjben. 4

5 A Kereszt a szeretet és az üdvösség eszköze mondta be szé dében XVI. Benedek pápa a vasárnapi Úrangyala elimádkozásakor XVI. Benedek pápa emlékeztette a castel gandolfói pápai rezidencia udvarán összegyűlt híveket, hogy szerdán, szeptember 14-én ünnepeljük Szent Kereszt felmagasztalását. Az ünnep arra szólít fel, hogy elmélkedjünk el arról a mély és eltéphetetlen kapcsolatról, amely az Eucharisztia ünneplését és a Kereszt misztériumát egyesíti. Minden szentmise ugyanis mejeleníti Krisztus megváltó áldozatát. Mint ahogy szeretett II. János Pál pápa írta Ecclesia de Eucharistia k. enciklikájában, a Golgotára, a kereszthalál órájához tér vissza lélekben minden pap a szentmise bemutatásakor, az azon részt vevő keresztény közösséggel együtt. Az Eucharisztia tehát az egész húsvéti misztérium emlékezete:krisztus kínszenvedése, halála, a poklokra való alászállása, feltámadása és mennybemenetele. A Kereszt megható megnyilvánulása annak a végtelen szeretet aktusnak, amellyel Isten Fia megmentette az embert és a világot a bűntől és a haláltól. Ezért a Kereszt jele alapvető gesztus a keresztények imájában. Amikor keresztet vetünk, annyit jelent, hogy látható és nyilvános igent mondunk Annak, aki értünk meghalt és feltámadt, igent mondunk Istennek, aki szeretete alázatában és gyengeségében Mindenható, erősebb a világ minden hatalmánál és értelménél. Az átváltoztatás után, a hívek, tudatában vannak annak, hogy a keresztre feszített és feltámadt Krisztus vaóban jelen van a szentostyában, így imádkoznak: Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. A hit szemével a közösség felismeri az élő Jézust kínszenvedése jeleivel és Tamással együtt ámulattal telve ismétli: Én Uram, én Istenem. Az Oltáriszentség a halál és a dicsőség misztériuma, csakúgy, mint a Kereszt, amely nem egy véletlen kellék, hanem eszköz, amelynek révén Krisztus belépett dicsőségébe és az egész emberiséget kiengesztelte, leküzdve minden ellenségeskedést. Ezért a liturgia arra buzdít bennünket, hogy bizalommal teli reménnyel imádkozzunk: Mane nobiscum Domine! Maradj velünk Urunk, aki szent Kereszteddel megváltottad a világot! Mária, aki a Kálvárián jelen volt a Kereszt tövében, az egyházzal együtt, mint az egyház Anyja, jelen van minden egyes szentmise bemutatásánál. Ezért senki sem tudja Máriánál jobban megtanítani nekünk, hogy megértsük, és hittel, szeretettel éljük meg a szentmisét, egyesülve Krisztus megváltó áldozatával. Amikor szentáldozáshoz járulunk, Máriához hasonlóan és vele egységben átöleljük a keresztfát, amelyet Jézus, szeretetével az üdvösség eszközévé alakított át, Áment, Igent mondunk a keresztre feszített és feltámadt Szeretetre. Uram! Vedd életemet a kezedbe, és tedd vele azt, ami Neked tetszik! Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a ne héz ségeket, amiket beleszőttél életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre szolgál. Minden terved jó. Mert minden szeretet. Csak önmagamtól szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye. Lángja a Te dicsőségedre lobbanjon. Csak ezért éljek! És töltse be egész életemet a szeretet egyetlen gondolatával, és egyetlen kívánságával, hogy szerethessek, nem az érdemért, nem is a tökéletesség, az erény szentségéért, hanem egyedül Érted Istenem! Ámen. 5

6 FÁJDALMAS BOLDOGASSZONY A Fájdalmas Boldogasszonyt Hétfájdalmú Szűznek is hívjuk. Képeken néha úgy látható, amint hét kard vagy tőr hatol az ő szeplőtelen szívébe. Hét fájdalmat mondunk, hogy ezzel kifejezzük, hogy az a kehely, amit a Szűzanyának kellett kiinnia az ő szent Fiával, a fájdalom teljességét tartalmazta. (A hetes szám a számszimbolikában a teljesség jelképe. Mária élete egyszerre a boldogság és a fájdalom teljessége, ezért mondjuk őt Fájdalmas Boldogasszonynak. A Fájdalmas Anya a szó szoros értelmében a kereszt alatt álló Mária neve. A Hétfájdalmú abban az értelemben neve Máriának, hogy élete a szenvedés teljessége is volt.) A hagyomány meg is nevezi e fájdalmakat a Szűzanya életének eseményeit sorolva: bemutatták a kicsi Jézust a templomban és hallotta Simeon jövendölését (1); menekülni kellett Egyiptomba (2); a 12 éves Jézust elveszítették majd 20 év múlva a keresztút, ahol a Szűzanya találkozott Jézussal (4); a Golgotán látta, ahogy megfeszítik (5), leveszik a keresztről és odateszik az ölébe (6), végül eltemetik (7). Ezek Mária életének legnehezebb, legfájdalmasabb pillanatai. Az asszonyok, édesanyák, feleségek - minél idősebbek, annál inkább - érzik a rokonságot a Hétfájdalmú Szűzzel. De mi emberek tudunk farizeusok lenni ezzel a témával kapcsolatban is. A rádióban hangzott el egy érettnek, tűnő, öreg ember szájából: Ahányszor én azt hallom a Szentírásból, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda... engem mindig elönt a harag. Énnekem ilyen Isten nem kell! Ennek logikus folytatása, hogy micsoda fiú Jézus, hogy ilyen fájdalmakat okoz az édesanyjának. Miért nem kímélte meg? Azonban a megváltó Krisztust nem az Atya gyötörte halálra, hanem mi, emberek. A Szűzanya fájdalmát nem a Fia okozta, hanem mi, emberek, akik elbántunk a Megváltóval. Az Atya valóban szereti a világot, hiszen nem semmisítette meg a Földet, sőt megteremtette, előre tudván mindazt, ami történni fog. És éppen a bűn és a gonoszság áradata fölött mutatta meg túláradó irgalmát, és a fájdalomból fakasztotta a boldogságot. Ezen az ünnepen mi, katolikusok próbáljunk 6 egy kicsit jobban figyelni a Szűzanyára. Imádságainkban is, de főleg a szentmisében kézbe veszszük mi is az ő szent Fiát, és próbálunk annyit mondani inkább a bánatunkkal, mint a nehezen található szavakkal : Ne sírj! Mert mi nem bántani akarjuk a Fiadat! Aki neked is a legdrágább, nekünk is drága. Nézd csak, szentmisét mutatunk be. Először a kenyeret és a bort, azután a konszekráció után magát a te Fiadat próbáljuk úgy kézbe venni ölbe venni!, ahogyan te tetted. És megpróbálunk hitet, szeretetet, alázatot, engedelmességet tanulni tőled, Szűzanyánk, te fájdalmas Boldogasszony! Nem fájdalmat akarunk okozni sem a Fiadnak, sem Neked, sem egymásnak, hanem szolgálni akarunk. A templomunknak van egy Fájdalmas Szűz - anya képe. Amikor ezt a templomot építették a jó pálos atyák, Sasvárról, a Fájdalmas Szűz kegyhelyéről kértek másolatot ide. Azután arra a helyre, ahol a hagyomány szerint a török idők előtt Mária-kápolna állt, mellékoltárra tették a képet. És itt is kegykép lett a képből. Minden imádságunk legyen részünkről az alázatnak, a vigasztaló szeretetnek és megbánásnak a bizonysága. Segítsen a Szűzanya, hogy jók tudjunk lenni, megtegyük Isten parancsait. Jók tudjunk lenni egymással! S tudjunk segíteni a szenvedőkön! Mert a fájdalmat itt a Földön nem lehet elkerülni, de a megváltás nagyobb tapasztalatai közé tartozik a Megváltóval megosztott fájdalom. Amikor az ember fölfedezi, hogy engem most bántottak és nagyon fáj..., vagy megbetegedtem és rettenetesen félek a haláltól előre tudom, hogy nagyon kínos lesz az, amíg én elérkezem odáig, hogy elsóhajthatom a saját beteljesedett szavamat, de ez nem rossz! Odaadhatom a megfeszített Krisztusnak a halálfélelmemet és szenvedéseimet, mondván, Jézusom, most, amikor annyira félek vagy valami annyira fáj!, engedd meg, hogy Veled együtt szenvedjek! Ez a megváltás misztériuma, hogy erő fakad abból, amikor az Úr Krisztus egy ilyen lelket magához emel, eggyé válik vele és azt mondja: Köszönöm a fölajánlásodat, és akkor most en - gedd meg, hogy a megváltó szenvedést benned folytassam. Egész a világ végezetéig. Segítsen nekünk a Szűzanya jónak lenni és jól szenvedni, amikor kell! Diós István

7 Kedves szülők! Szeptember az iskolakezdés hónapja is. Imádkozzunk gyermekeinkért Paul Roth-al, hogy a jó Isten ebben az új tanévben is őrizze meg őket a helyes úton. Paul Roth: Gyermekemért Segíts, hogy jó apa legyek. Mert néha félek; van, hogy túl szigorú vagyok; akkor benned is, mennyei Atyám, csak nevelőt fog látni, zsarnokot; van, hogy nem szánok rá elég időt: akkor pedig azt fogja hinni, hogy neked sincs rá időd. Atyám, még annyi sok kérnivalóm van. Add, hogy ember váljék belőle, gerinces és boldog, bátor és hívő és eszes. Akit nincs, mi ledönt, mert az alap, ahol áll: Krisztus; még akkor is, ha talpa alatt megrendülne a föld. Ember, aki mindig tud mosolyogni, akkor is, ha mindenki csügged, mert nem hagyja el a remény. Ember, világosság az éjben, ha körben ki is hunyt a fény. Ember, aki tud imádkozni; és ha veled beszél, elcsitul a vihar. Ember, aki megérti az Idők Jelét; ha fejünkben nagy is a zűrzavar. És végül: Ember, aki tudja, mi a szeretet. Sok mindent kívánnék még gyermekemnek: egészséget, szépséget, hosszú életet. Mégis, meg kell gondolnom, mit kívánjak; mert tudom: te épp annak nem adsz sokat mindebből, akit nagyon szeretsz. Így hát, mennyei Atyám, inkább arra kérlek, add, hogy a gyermekem sose maradjon lent a porban, keljen föl, hogyha elesett, s menjen tovább az úton, amely hozzád vezet, míg téged, mennyei Atyám, majd színről-színre láthat. 7

8 Ha... Ha képes vagy nyugodt maradni, miközben körülötted mindenki elveszíti a fejét... Ha megőrződ az emberekbe vetett bizalmat, miközben mindenki kételkedik, s nem veted szemükre hiányosságaikat... Ha kiállsz az igaz szóért, miközben mindenki hazudik, és nem gyűlölsz akkor sem, ha megvetnek téged... Ha nem tetteted magad túlságosan jónak, s nem okoskodsz fontoskodva... Ha szeretsz gondolkodni, de gondolataid mindig tiszták maradnak... Ha kész vagy egyformán elfogadni a győzelmet és a kudarcot... Ha bár látod, hogyan törik össze mások céljaidat, de képes vagy lehajolni, hogy összeszedd a maradék cserepeket... Ha minden javadat összegyűjtve, képes vagy egyszerre kockára tenni, s mosolyogva akár el is veszíteni, és ismét mindent elölről kezdeni... Ha nem tartod magad hősnek csupán azért, mert jelentős személyekkel barátkozol... Ha sem a barátod, sem az ellenséged nem tud téged elrontani... Ha minden ember jelent valamit számodra, de egyik sem túl sokat... Ha rákényszeríted szívedet, idegeidet, izmaidat, hogy céljaidat szolgálják, akkor is, ha ellankadsz, és kitartasz akkor is, ha minden mozdulatlanságba dermed, követve az akarat parancsszavát: Tarts ki! Ne hagyd magad! Ha a jó úton haladva képes vagy tartalommal kitölteni életed minden percét, a tiéd lesz a föld és minden kincse, mert igaz ember leszel, fiam! Rudyard Kipling 8

9 A könyvünkről nyolcadik rész Letértünk a sugárútról, bemerészkedtünk a nyomornegyedek rosszul világított sikátoraiba, végül már a város kopt negyedében kanyarogtunk. Karnyújtásnyira nyíltak a kapuk, egymást érték a fatáblás ablakok. A nép a járdaszéleken hűsölt, az enyhe alkonyban báránysült illata keveredett a csatornaszaggal, fel-feljajdult valami zeneféle, mire csikordult a fékünk. A szomszéd bácsi felénk bólintott, mi visszahajlongtunk, majd nekivágtunk a keskeny lépcsőnek. Az emeleten feltárult a parányi lakás. Néhány éve még itt tartották egyetlen kincsüket, a családi kecskét. Most is épp hogy le tudtak ültetni, ők vagy álltak, vagy körülöttünk sürögtek. Asztaluk rövidnek bizonyult, megtoldták egy-két deszkával. A falakon mindössze két kép függött, az esküvői fotójuk és egy nagyméretű Jézus-poszter. Vendéglátóink hívő koptok voltak. Az iszlám birodalom közepén hirtelenjében keresztény szigeten találtuk magunkat. Észak- Afrikát a hatszázas évek vége felé özönlötték el Mohamed tanai, előttük 451-ben, a nagy tekintélyű Khalkedoni Zsinaton rögzítették a Jézusról vallott katolikus tanítást. A koptoknak akkor más volt a véleményük, megmakacsolták magukat a monofizita állásponton. Mintha szégyellték volna Krisztus emberségét, állították, hogy az Üdvözítőben megszűnt az emberi természet (vö. KEK 467). Így aztán magukra maradtak éve élnek száműzöttként az Egyházban és 1400 éve hontalanok a hazájukban. Itt, az arabokkal csak a nyomorban osztoznak. Miközben beindult a beszélgetés, a mosolygós feleség apró edényeket rakosgatott elénk, s tekintettel a magasrangú vendégekre, középre tett egy tekercs WCpapírt is, hátha kezet akarunk törölni. Jól éreztem magam, utunk végére kinn maradt évezredek emléke, benn a jelent tettük szebbé. Az egyszerű vacsora közben még sok mindent megtudtunk, hiszen minket minden érdekelt. Négy gyermekükből hárman voltak otthon. Napközben a nagyobbak az egyetemen tanultak, a legidősebb lány üzent, várjuk meg, jönni fog, csak most szentmisére ment. Persze kiderült, az ő miséjük négy órát is eltarthat, mellesleg a bérmálást 36 kenéssel adják fel, mert a Sátántól nem lehet eléggé védekezni. A kereszt jelét mindahányan a csuklójukra tetováltatták, nehogy később egy gyenge pillanatukban megtagadják kilétüket. A családfő büszkén mesélt előző pátriárkájukról, aki köztiszteletben álló, csodatevő szentember volt. Jólesett ezeknek az egyszerű embereknek az őszinte világa. Egyre inkább az lett a benyomásom, a közös evangélium köztünk erősebb köteléket teremtett, mint amekkora rést ütött a későbbi szakadás. Egyre jobban lelkesedtünk. A fiataloknak felkínáltuk a Katolikus Egyetemünkön a tanulás lehetőségét, hívtuk a családot Magyarországra. Ezen aztán elmosolyodott a mi taxisunk, és egy történettel válaszolt. Egyszer már elindultak észak felé, Bulgáriában jártak. Megkérdeztek egy ottanit, milyen vallású: Moszlim? Nem! válaszolta. Keresztény? Nem! Hát akkor milyen? Semmilyen! ennyi volt az összes tudománya A férfi ezek után elkomolyodó arccal hozzátette: Hát akkor mi minek menjünk arra? Nagyot hallgattunk, nem mertük a témát folytatni. Ez volt az utolsó estém Afrikában, a harmadik éjszaka, amikor nem aludtam. Megérte. Aztán elmúlt ez is, akár a mesebeli ezeregy éj, s mi hazaérkeztünk a keresztény Európába egy 1600 éves rendezetlen számlával. Egyszer volt, hol nem volt mintha mese kerekedne, úgy lép elő a múltból Imre bácsi szép emléke. Nagybörzsönyben gyülekeztünk, regnumi atyák, világi vezetők, lopva, rejtve, csendben. Tiltott dologra készülődtünk, lelkigyakorlat kezdődött. Előadónk az országosan elismert, éppen szabadlábon lévő szentírástudós, a jezsuita Mócsy Imre. A bevezetőben elmondta, most nem mond semmit, hiszen az államnak megígérte, csak templomokban tart lelkigyakorlatokat. Ezután szótlanul átvonultunk az ősi bányász-templomocskába, és kinyílt Jézus Szíve, mivelhogy ez volt a téma. Balás Béla püspök írása a Bibliáról Forrás: Magyar Kurír (folytatása következő lapszámunkban) 9

10 Püspökkari körlevél a katolikus hit megőrzéséről 10 Szent István király intelmei ma is időszerűek. Közülük az első a katolikus hit megőrzésére vonatkozik. Mi, akik mint püspökök a tiszta katolikus hit őrei vagyunk, nem hagyhatunk figyelmen kívül néhány olyan jelenséget, amely napjainkban híveink körében is terjed. Azt tapasztaljuk, hogy ismét erőre kapott egyfajta pogányság. Ahogyan Szent István halála után, úgy most is támadja a kereszténységet. Néhány évvel ezelőtt még az elvilágiasodást tartottuk szinte az egyetlen veszélynek. Bár továbbra is jelen van népünk körében ez a fogyasztói szemlélet, az élvhajhászás és a hedonizmus bálványa, ma az újpogányság szelleme is erősödik. A kommunista évtizedek alatt próbáltak mindent elfelejtetni, ami magyar és keresztény azonosságunkat erősítette. Kisebbrendűségi érzést tápláltak belénk, azt sulykolták, hogy utolsó csatlósok vagyunk, nacionalisták és sovi niszták. Ehhez újabban a kirekesztő és a rasszista jelzőt is hozzáteszik. Mindezeket a szeretettel ellenkező magatartásokat határozottan elutasítjuk. Szükséges és jogos, hogy helyes öntudatra ébredjünk, keressük, újra tudatosítsuk igazi értékeinket, magyar örökségünket kulturális, történelmi és tudományos területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerősödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás magyar kultúránkban is megtestesült, azt megnemesítette és megszentelte. Ezeréves magyar kultúránk a keresztény hit nélkül nem érthető. Ezt az öntudat - ra ébredést mi is nagyon fontos keresztény és magyar feladatnak tekintjük. Sajnos azonban ennek az öntudatra ébredésnek vannak vadhajtásai is. Ezek egyike a különböző vallási elemeket keverő ún. "ősmagyar szinkretizmus". Ez a jelenség azért is nagyon veszélyes, mert kereszténynek tűnő vallási nyelvezetet használ és könnyen megtévesztheti még a vallásukat gyakorló hívőket is. Ezek közé tartoznak a Jézusról és Szűz Máriáról szóló tudománytalan állítások. Ilyenek pl. a "Jézus, pártus herceg"-elmélet, vagy a táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar vallás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése. Olykor még a legnemesebb hagyományőrző mozgalmakat is felhasználják arra, hogy a pogányságot népszerűsítsék. Keresztény hitünk nem pusztán az ember istenkeresésének az eredménye, hanem Isten kinyilatkoztatásán alapul, amely Krisztusban teljesedett be. Ő az út, az igazság és az élet az egyének és a nemzetek számára is. Ezért kell megemlítenünk a hitünk igazságát fenyegető egyéb veszélyeket is, mint pl. az okkultizmust, a spiritizmust és a bálványimádás különböző formáit. Arra kérjük katolikus testvéreinket, hogy óvakodjanak minden ilyen megtévesztő kezdeményezéstől. Pál apostol figyelmeztetése napjainkban is időszerű: "Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják" (2Tim 4,3-4). Katolikus hitünk elleni támadás érkezik a szélsőségesen liberális eszmék irányából is, amelyek a relativizmus diktatúráját erőltetik ránk, azt a szemléletet, amely kétségbe vonja magának az igazságnak a létét. Ez az irányzat az élet tisztelete helyett a halál kultúráját terjeszti. Tagadja vagy relativizálja a férfi és a nő különbségét, valamint a házasságot és a családot. Ezzel szemben mi elfogadjuk a teremtő Isten tervét az emberről, a családról, a kultúráról, a nemzetről. A globalizációval szemben a katolicitást valljuk. A katolikus igazság nem nemzetközi, hanem nemzetek feletti, de hogy konkrétan létezhessen, a nemzeti kultúrákban kell megtestesülnie. Katolikus hitünket kikezdheti az a felfogás is, amelyet így szoktak megfogalmazni: "vallásos vagyok a magam módján". Csak akkor vagyunk és maradunk katolikusok, ha az egyház élő hitével összhangban hiszünk, mert egyedül Egyházának ígérte meg Jézus Krisztus: "Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig" (Mt 28,20). a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Kelt Budapesten, szeptember 10-én

11 A székelyudvarhelyi ferences templom Okleveles adat van arról, hogy 1301-ben vár (castrum) volt Székelyudvarhelyen. Arról, hogy mikor épült nincs adat ben Báthori István vajda a székelyek tiltakozása ellenére a régi várat erős várrá építi ki. Bár sokan úgy vélik, hogy ő a vár első építtetője, minden jel arra vall, az 1301-es adattal is megerősítve, hogy előbb is volt itt vár. Ez a magyarázata, hogy éppen ott építtetett Báthori is. A nagy székely felkelés leverése után János Zsigmond ebből a várból építteti a Székelytámad várat. Ebben a várban volt a szerzetesi templom és kolostor, Szádeczky szerint Udvarhely első egyháza. (Jakab Szádeczky: Udvarhely vm. 204.) Ha ez igaz, megkockáztatható az a feltevés is, hogy a kolostortemplom a tatárjárás előtti. Első lakói ugyanis domonkosok voltak, akik a tatárjárás előtt létesítettek kolostorokat Erdélyben. (Beke: i. h.; Az erd. kat. múltja és jelene. 21.) A domonkosokat ferencesek váltják fel. Valószínű, hogy a tatárjárás után hamarosan, mivel a marosvásárhelyi példa szerint ide a tatárjárás után a domonkosok már nem jöttek vissza újra. Lakatos István 1702-ben úgy tudja, hogy a ferencesek temploma Szűz Máriának volt szentelve és homlokzatán a déli kapu fölött tisztán látszott Szűz Mária képe. A reformációig maradhattak, amikor János Zsigmond kiűzi őket. Veszely is Nagy Szabó Ferenc után 1652-ból barátokról tud, akiknek klastromából a Székelytámad várat csinálták. (Dávid L.: i. h.) A barátok közismerten ferencesek. Véglegesen a várépítés szünteti meg a klastromot és alakítja át a templomot is. Orbán Balázs: (i. m. I. 59.) leírása szerint román kori templom volt, gótikus ráépítésekkel (pl. dí - szes köríves ablakokkal), az átmeneti kor alkotása. A XVII. század elején, 1604-ben a ferencesek újra megkísérlik visszamenni volt kolostorukba, amelyet Báthori Zsigmond visszaad nekik, de hamarosan újra távozniuk kell. (György: A Ferencrendiek. 339.) 1599-ben a várat lerombolják, de 1600-ban újraépítik. A Rákóczi felkelés után 1711-ben ismét lerombolják. A maradék romokat a belső épületeknél 1893-ban tüntetik el, mikor oda iskolát építenek. Régiségéről csak a csonkán meredő várfalmaradékok beszélnek. A székelyudvarhelyi ferences templom Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek nyomán 11

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről PPEK 430 Diós István: Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről Diós István Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Az Egyház élõ hitével összhangban K Ö Z É L E T A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA L É P C S Ő K XII. évfolyam 1. 2. szám 2012. január 1. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA A lélek sugárzása széppé varázsolja az embert. Az ember szépsége összhangot teremt

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Ahogy egyre jobban gyarapodik

Ahogy egyre jobban gyarapodik E SZÁM ELÉ... E szám elé... Ahogy egyre jobban gyarapodik a magyar szentek és boldogok sora, már alig várjuk, hogy Brenner János is közéjük tartozzon. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor István

Részletesebben

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXII. évfolyam 2. szám Tartalom Az irgalmasság, a harmadik évezred fénysugara az emberiségnek...1 Szűz Mária húsvétja...2

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mt 5,9 Krisztus

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIX. évfolyam 4. szám SZENTHÁROMSÁG 2012. június - július Tartalom Te voltál mindig mindenben minden..1 Laudate, cantate!

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 6. szám (37. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. június Dr. Kerekes Károly O. Cist. VAN-E MÉG SZĺVED, EURÓPA? XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Zarándoklat. Kedves Zarándokok! A FerIZa kulisszái. Kpoverello 2010. 07. 25. 2

Zarándoklat. Kedves Zarándokok! A FerIZa kulisszái. Kpoverello 2010. 07. 25. 2 1 2 Kedves Zarándokok! Úgy gondoltuk, hogy a zarándoklat alkalmából egy zarándoklatos számmal készülünk, amelyben arról írunk, hogy milyen is az igazi zarándok, az igazi zarándoklat, sőt egyáltalán mit

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk Töltsük hasznosan a nyarat! Látnivalók egyházmegyénkben, amelyeket kerékpárral is megközelíthetünk 3. oldal Papi dispozíciók Plébánosi és lelkészi kinevezések, áthelyezések egyházmegyénkben 11. oldal Misztikus

Részletesebben

AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2013. 03. 30 - XXIII. ÉVF. 2. SZ. A feltámadás öröme

AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2013. 03. 30 - XXIII. ÉVF. 2. SZ. A feltámadás öröme AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2013. 03. 30 - XXIII. ÉVF. 2. SZ. Sokszor a szemünkre vetik, hogy a katolikusok nem eléggé vidámak, nem tudnak ujjongani a Krisztus által

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2004. Magyarok Nagyasszonya az európai keresztények feladata, hogy továbbra is valóságosan mutassák meg a Föltámadottat

Részletesebben