AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA"

Átírás

1 Főkert Nonprofit Zrt Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos fűnyírógép beszerzése, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint - szállítási szerződés (KÉ-26173/2010) tárgyú, tárgyalás nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásban Jelen dokumentáció 39 darab számozott oldalt tartalmaz szeptember 13.

2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A közbeszerzés tárgya árubeszerzés. Az Ajánlatkérő, egyszerű, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított az ajánlati felhívásban megadott feltételekkel, A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos fűnyírógép beszerzése, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint - szállítási szerződés tárgyában A dokumentáció Az ajánlati dokumentációt az Ajánlatkérő az ajánlati felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig biztosítja ingyenesen, a oldalról történő letöltéssel. A dokumentáció az ajánlati felhívással (hirdetmény) együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlati felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, a Közbeszerzési Értesítőben megjelent ajánlati felhívás (hirdetmény) az irányadó! A dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A dokumentáció ajánlatkérő honlapjáról történő letöltése, és a (12. sz. iratminta) regisztrációs lap +36(1) faxszámra az ajánlattételi határidőig történő visszaküldése az érvényes ajánlattétel feltétele! 1.3. Az ajánlattétel költségei Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. 2. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE 2.1. Közös ajánlattevők Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén: a) Az ajánlati nyilatkozatban valamennyi közös ajánlattevőt fel kell tüntetni, közösen kell nyilatkozniuk, és a nyilatkozatot cégszerűen alá kell írniuk. b) A közös ajánlattevők nyilatkozatát be kell nyújtani az ajánlattal együtt. A nyilatkozatban fel kell tüntetni az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételeinek elfogadását, az ajánlati árra, teljesítési határidőre, szerződési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot, és azt, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el a megrendelő felé, továbbá azt, hogy a közös ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. b) A szerződés teljesítését és pénzügyi lebonyolítását kizárólag a képviselő cégen keresztül lehet végrehajtani. c) Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását. Amennyiben a nyertes közös ajánlattevők gazdasági társaságot hoznak létre a szerződés teljesítésére, úgy a létrehozandó gazdasági társaságnak az alábbi feltételeknek kell megfelelni: - jogi forma: korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság 2

3 2.2. Alvállalkozók - minimális alaptőke: Ft. - tevékenységi kör: tartalmazza az építési kivitelezést. Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül részt vesz. Az ajánlattevőnek meg kell neveznie a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben foglalkoztatni kívánt alvállalkozókat, és meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét, vagy részeit, melyek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek. Az Ajánlatkérő a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók kizáró okok hatálya alá tartozását, valamint az alkalmasságát az ajánlati felhívás III.2. pontjában foglaltak alapján dönti el Erőforrást nyújtó szervezet Erőforrást nyújtó szervezetnek minősül az a szervezet vagy személy, amely nem minősül alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít. Az ajánlattevő az alábbi esetekben vehet igénybe erőforrást biztosító szervezetet: - az ajánlati felhívás III.2.2. pontjaiban előírt pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények igazolására (fizetési számlán előforduló sorban állás/ teljes és közbeszerzés tárgya szerinti forgalom), de csak akkor, ha az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet között a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. ( Ptk.) 685/B. -a alapján többségi befolyás áll fenn, - az ajánlati felhívás III.2.3. pontjában előírt műszaki alkalmassági minimumkövetelmény igazolására (referencia munka), de csak akkor, ha az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet között a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. ( Ptk.) 685/B. -a alapján többségi befolyás áll fenn Összeférhetetlenség Az ajánlattevő az eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetve más ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Az eljárásban az adott személy vagy szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó szervezeteként Hamis nyilatkozatok A Kbt. 4. 9/A pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek az alábbiak: - Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. - A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 3

4 - Az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT 3.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselői: Tóth János Főkert Nonprofit Zrt Budapest, Dob u. 90. Tel: +36(1) Fax: +36(1) Az ajánlattételi időszak alatt szükséges levelezést levélben, táviratilag, ben vagy telefaxon kell lebonyolítani az Ajánlatkérő által kapcsolattartóként fent megjelölt személlyel Kiegészítő tájékoztatás Ajánlattevők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 10. napig, az előző pontban kapcsolattartóként megjelölt személynek faxon és ben eljuttatva. Az Ajánlatkérő felhívja tehát az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket Tóth Jánosnak címezve elsődlegesen a +36 (1) fax számra küldjék meg! A kérdésekre adandó válaszok szerkesztésének megkönnyítése érdekében továbbá kérjük a kérdéseket a címre word formátumban is megküldeni! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fenti fax címre küldtek meg, vagy nem határidőben küldtek meg! Az Ajánlatkérő továbbá nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők kizárólag ben küldtek meg! Ajánlatkérő a Kbt. 56. (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az Ajánlattevők által esetlegesen feltett kérdéseket és az azokra adott kiegészítő tájékoztatást a honlapon teszi közzé a törvényes határidőn (az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napig) belül. 4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. Ha az ajánlattevő által benyújtott, az ajánlatához tartozó egyes iratok (hatósági igazolások, közös ajánlattevők megállapodása, elő/szerződések, meghatalmazások, nyilatkozatok) idegen nyelvűek, azok egyszerű magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. A magyar nyelvű fordítás helyességéért a felelősség az ajánlattevőt terheli! Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet Az ajánlat tartalma 4

5 Az ajánlatot az ajánlati felhívásban megjelöltek szerint kell tenni. Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az Ajánlattevőnek ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtania. Amennyiben az ajánlati felhívás és a dokumentáció között eltérés van, úgy az ajánlati felhívás előírásai az irányadók! Az ajánlatok elkészítése és értékelése során irányadók a Közbeszerzések Tanácsa alábbi útmutatói: - A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában (KÉ i 111.szám) - Útmutató a Kbt ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában (KÉ i 80.szám) 4.3. Az ajánlat részét képező dokumentumok Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke: - Címlap - Tartalomjegyzék - Adatlap 1. sz. iratminta AZ ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI - Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése szerint 2. sz. iratminta - Regisztrációs lap 12. sz. iratminta KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK - Ajánlattevő, tíz %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/erőforrás szervezet nyilatkozata a kizáró okokról 3. sz. iratminta - Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (3) bekezdése szerint 4. sz. iratminta GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK - Pénzforgalmi szolgáltatóktól származó nyilatkozat(ok) - Nyilatkozat a pénzforgalmi szolgáltatókról 5. sz. iratminta - Nyilatkozat az előző három év ( ) teljes és közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról 6. sz. iratminta - Erőforrás szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata (ha szükséges) 8. sz. iratminta MŰSZAKI, SZAKMAI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK - Az előző három év referenciamunkáinak ismertetése 7. sz. iratminta - Referencia igazolás(ok) (ha szükséges) - Erőforrás szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata (ha szükséges) 8. sz. iratminta EGYÉB DOKUMENTUMOK - Cégkivonat /letelepedés országa szerinti igazolás 5

6 - El nem bírált változás igazolása (ha szükséges) - Aláírási címpéldány/aláírásminta/meghatalmazás/letelepedés országa szerinti igazolás - Közös ajánlattevők nyilatkozata (ha szükséges) 9. sz. iratminta - Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdése a), b), c) pontjaira 10. sz. iratminta - Nyilatkozat a szerződéstervezetről 11. sz. iratminta - Többségi befolyás igazolása (ha szükséges) SZAKMAI - MŰSZAKI AJÁNLAT - Kitöltött műszaki adatlap nyomtatott formátumban 13. sz. iratminta - A felépítményre vonatkozó munkadiagram Figyelem! A Kbt (6) bekezdése alapján a műszaki adatlap tartalmára és a munkadiagramra vonatkozóan hiánypótlást ajánlatkérő nem kérhet, illetve önkéntes hiánypótlást sem fogadhat be, ha az módosítja a szakmai tartalmat! (Kivéve ez alól a műszaki adatlapon tájékoztató jelleggel jelzéssel ellátott adatokat.) Benyújtandó minden egyéb, az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban benyújtani előírt dokumentum, az azokban részletezett tartalommal. A benyújtandó dokumentumok részletezése: Címlap Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az ajánlattevő nevének Tartalomjegyzék Az ajánlatba becsatolandó a tartalomjegyzék oldalszámozással vagy lapszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán vagy lapján találhatók meg Adatlap (1. számú iratminta) Az adatlapnak tartalmaznia kell - Ajánlattevő adatait (név, székhely, telefon, telefax szám, cím), - A közbeszerzési eljárásban eljáró kapcsolattartó személy nevét, címét, telefon, telefax számát, címét. Kapcsolattartóként azt a személyt kell megjelölni, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait, értesítéseit küldheti, és az adatlapon a 2. pontban a kapcsolattartó neve alatt azon adatokat kell megadni, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait, értesítéseit küldheti. - Közös ajánlattevők esetén a képviselő cégnek elegendő cégszerűen aláírni Ajánlati nyilatkozat (2. számú iratminta) A nyilatkozatot cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek közösen kell nyilatkozni, és a nyilatkozatot cégszerűen alá kell írniuk. 6

7 Tehát közös ajánlattétel esetén az ajánlati nyilatkozatban az összes közös ajánlattevőt fel kell tüntetni a nyilatkozattevők között, és a nyilatkozatot az összes közös ajánlattevőnek alá kell írni cégszerűen! Például: AJÁNLATI NYILATKOZAT Az XP Kft.(cím:..), és a ZX ZRT. ( cím:.), és a VP Bt. ( cím: ) közös ajánlattevők kijelentjük, hogy.. stb. Vagy AJÁNLATI NYILATKOZAT Az XP Kft.(cím:..), és a ZX ZRT. ( cím:.), és a VP Bt. ( cím: ) közös ajánlattevők, mint a.. Konzorcium ajánlattevő tagjai kijelentjük, hogy.. stb. Az ajánlati nyilatkozatban ajánlatot kell tenni a bírálati részszempontok szerinti ajánlati elemekre. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati nyilatkozatot fokozott gondossággal készítsék el, mivel ezen nyilatkozat esetében az esetleges hiányosságok hiánypótlás keretében csak akkor pótolhatók, ha azok nem érintik az ajánlat tartalmát. Az ajánlati nyilatkozattal tesz az ajánlattevő ajánlatot, így amennyiben ezen adatok körében hiányosság vagy pontatlanság merül fel, az Ajánlatkérőnek fokozott gondossággal kell mérlegelnie azt, hogy elrendelhető-e a hiánypótlás, vagy az ajánlat olyan tartalmi hibában, hiányosságban szenved, amely nem pótolható, és érvénytelenséget von maga után Nyilatkozata a kizáró okokról (3. számú iratminta) Az ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek külön-külön kell benyújtaniuk a cégszerűen aláírt nyilatkozatot eredetiben, vagy hiteles másolatban, az Ajánlati felhívás III.2.1. pontjában meghatározott kizáró okokra vonatkozóan Nyilatkozat a Kbt. 71. (3) bekezdése szerint (4. számú iratminta) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 60. és 61. -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót Pénzforgalmi szolgáltató nyilatkozata 7

8 Be kell nyújtani valamennyi pénzforgalmi szolgáltatónak az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát (valamennyi, a cégkivonatban szereplő számlaszámra vonatkozóan, beleértve a nem pénzforgalmi számlaszámokat is), eredetiben vagy másolatban Nyilatkozat a pénzforgalmi szolgáltatókról (5. számú iratminta) Ajánlattevő csatolja be cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzforgalmi szolgáltatóktól származó nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzforgalmi szolgáltatóknál további számlát nem vezet. Amennyiben eltérés van a benyújtott pénzforgalmi szolgáltatói igazolások és a cégjegyzékben szereplő számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatók között, úgy erről nyilatkozzon a nyilatkozattevő Nyilatkozat az előző három év ( ) teljes és közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról (6. számú iratminta) Cégszerűen aláírt nyilatkozat a évi teljes és közbeszerzés tárgya szerinti szállításokból származó nettó forgalmáról Az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet megállapodása Csak akkor kell benyújtani, ha erőforrás szervezet igénybevételére sor kerül, és többségi befolyás a Kbt (4) bekezdés b.) pontja alapján nem áll fenn. Lásd még a pontot is a megállapodás tartalmára vonatkozóan Az előző három év referenciamunkáinak ismertetése (7. számú iratminta) A beszerzés tárgyának vonatkozásában az előző három év közbeszerzés tárgya szerinti szállításait kell ismertetni. Amennyiben a Kbt a alapján szükséges, a referencia nyilatkozatot referencia igazolással is alá kell támasztani. Amennyiben az ajánlattevő (vagy a 10 % feletti alvállalkozó vagy erőforrást biztosító szervezet) jogutódlás folytán jogosult a jogelőd referenciáinak felhasználására, úgy a jogszerű felhasználást bizonyító okiratot (pl. szétválási okirat és referencia munkák listája) is be kell csatolni Referencia igazolás Az előzőekben ismertetett munkákat alátámasztó, harmadik személytől származó referencia igazolást kell becsatolni eredetiben vagy másolatban, amennyiben az szükséges. A referencia igazolás tartalmazza a következőket: legalább a teljesítés idejének, a szerződést kötő másik fél nevének és székhelyének, a szállítás tárgyának, az ellenszolgáltatás összegének vagy korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatnak a megjelölését Az erőforrást biztosító szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata (8. számú iratminta) Amennyiben az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az ajánlati felhívás szerinti alkalmassági minimumkövetelmények igazolására, csatolnia kell a Kbt (4) bekezdése szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozatot is, legalább az ajánlatkérő által kiadott tartalommal Cégkivonat 8

9 Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek), a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, és az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlattételi határidő napját megelőző 30 napnál nem régebbi keltű cégkivonatot (vagy az adott cégre vonatkozóan a cégkivonatnak megfelelő dokumentumot) kell benyújtani eredetiben vagy egyszerű másolatban. Amennyiben még el nem bírált változásbejegyzési kérelem van folyamatban, csatolni kell a változás tényét és tartalmát igazoló változásbejegyzési kérelem egyszerű másolatát is Aláírási címpéldány/aláírásminta/meghatalmazás/letelepedés országa szerinti igazolás Benyújtandó annak a cégjegyzésre jogosult személynek, személyeknek az eredetiben vagy egyszerű másolatban csatolt közjegyző által készített aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által készített aláírásmintája, aki/akik az ajánlatot aláírja/aláírják, külföldi nyilatkozattevő esetén a letelepedés országa előírásai szerinti igazolás a cégjegyzési jogosultságról. Amennyiben olyan személy írja alá az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot, vagy olyan személy szignálja az ajánlat egyes oldalait, aki a cégkivonatban képviseletre jogosultként nem szerepel, úgy aláírási jogának igazolására meghatalmazás csatolandó eredetiben vagy másolatban. Amennyiben a nyilatkozattevő egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég, ez esetben is közjegyző által készített aláírási címpéldány másolatának vagy ügyvéd által készített aláírásminta másolatának benyújtása szükséges Közös ajánlattevők nyilatkozata (9. számú iratminta) Közös ajánlattétel esetén a jelen Dokumentáció 2.1 pontjában meghatározott tartalmú, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozat eredeti példányát, vagy másolatát kell csatolni Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdése a), b), c) pontjaira (10. számú iratminta) Meg kell jelölni a közbeszerzés azon részét, vagy részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. Meg kell jelölni a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót vagy alvállalkozókat (a név és a cím, valamint az igénybe vétel mértéke feltüntetésével), valamint a közbeszerzés azon részét vagy részeit, amelynek teljesítésébe a megjelölt alvállalkozók közreműködnek. Meg kell jelölni az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet (név és cím feltüntetésével) és az érintett alkalmassági minimumkövetelményt. Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén meg kell jelölni az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet közötti befolyás mértékét. Többségi befolyás fennállása esetén pontosan meg kell jelölni, hogy a Ptk. 685/B ának mely bekezdése, és pontja alapján áll fenn a többségi befolyás. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha az ajánlattevő nem kíván harmadik személyt, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót, vagy erőforrást nyújtó szervezetet igénybe venni. 9

10 Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a Kbt. 63. (2) (5) bekezdései szerinti, kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatban benyújtják, de azok nem felelnek meg a Kbt. előírásainak, nyertesség estén kéri azok ismételt becsatolását az eredményhirdetést követő 8. napig. Amennyiben az eredményhirdetést követően benyújtott igazolás sem felel meg a Kbt. előírásainak, az eredetileg nyertes ajánlat érvénytelenítése mellett az Ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlattevőt hívja fel az igazolás benyújtására, és ezt követően a szerződést vele köti meg Nyilatkozat a szerződéstervezetről (11. sz. iratminta) Ajánlattevőnek itt kell felsorolnia azokat az észrevételeit, kiegészítéseit, amelyeket az ajánlatkérő felé jelezni kíván. Az észrevételezés megvalósulhat úgy is, hogy a szerződéstervezetet adja be ajánlatkérő korrektúrával ellátva. Az észrevételek, kiegészítések nem lehetnek ellentétesek az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételeivel. Ajánlattevőnek a nyilatkozatban jeleznie kell, hogy melyek azok az észrevételek, amelyek el nem fogadása esetén nem tartja ajánlatát, ha vannak ilyenek. (Ez utóbbi pont kitöltése adott esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti!) Többségi befolyás igazolása Amennyiben az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között fennálló többségi befolyást a becsatolt cégkivonatok nem igazolják, az ajánlattevő csatoljon be olyan okiratot (társasági szerződést, vagy egyéb megállapodást) eredetiben vagy másolatban, amely kétséget kizáróan bizonyítja a Ptk.685/B (1) bekezdése vagy (2) bekezdése a) vagy b) pontja, vagy (3) bekezdése szerinti többségi befolyás fennállását Regisztrációs lap (12. sz. iratminta) A dokumentáció letöltéséről cégszerűen aláírt nyilatkozatban (regisztrációs lap) nyilatkozzon az ajánlattevő a jelen ajánlatkérési dokumentáció 1.2.pontjában részletezettek szerint Kitöltött műszaki adatlap nyomtatott formátumban (13. sz. iratminta) Ajánlattevő csatolja be a műszaki-szakmai ajánlat részét képező, a saját ajánlati elemeivel kitöltött műszaki adatlapot. A műszaki adatlap kitöltése és csatolása tekintetében kérjük, hogy az ajánlattevők fokozott gondossággal járjanak el, tekintettel a hiánypótlási szabályokra! C) Ajánlati ár kialakítása Az Ajánlattevők legyenek figyelemmel arra, hogy a megajánlott ár vizsgálata során ajánlatkérő vizsgálni fogja az irreálisan alacsony árakat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. vonatkozó rendelkezései alapján. 5. FORMAI ELŐÍRÁSOK 5.1. Az ajánlatok példányszáma és aláírása, megjelölése 10

11 Az ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti és öt az eredetivel megegyező - másolati nyomtatott példányban kell elkészítenie. Az ajánlat eredeti példányát roncsolásmentesen nem bontható módon zsinórral átfűzve, zsinór végeket leragasztva, a leragasztást szignálva kell benyújtani. Minden példányon jól láthatóan fel kell tüntetnie, hogy "Eredeti vagy "Másolat". A másolati példányt a kész, eredeti példányokról kell elkészíteni. Amennyiben bármilyen eltérés lenne az egyes példányok között, az eredeti példány az irányadó. Ha az ajánlattevő nem jelöli meg az eredeti példányt, az Ajánlatkérő önkényesen választ ki egy példányt, és azt tekinti eredetinek. Az ajánlat eredeti példányát géppel vagy tintával kell kitölteni, és vagy az ajánlat minden oldalát kell folyamatos sorszámozással ellátni, vagy az ajánlat minden lapját kell folyamatos sorszámmal ellátni, az ajánlattevő választása szerint (A tartalommal nem rendelkező oldalakat vagy lapokat is!) A saját nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni. Vagy az ajánlat valamennyi oldalát kell szignálni, vagy az ajánlat lapjait kell szignálni. A cégszerű aláírást tartalmazó oldalt, vagy lapot nem szükséges szignálni. Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányait egybe csomagolva, vagy borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi feliratokkal kell ellátni: Ajánlat a Főkert Nonprofit Zrt. részére gyüjtőtartályos fűnyírógép szállítására, nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért Hibák kijavítása Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat, betoldásokat, felülírásokat, törléseket. 6. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA Az ajánlatot az Ajánlatkérőhöz kell benyújtani, a következő címre: Főkert Nonprofit Zrt Budapest, Dob u. 90., I. emelet, Vezérigazgatói titkárság. Ajánlatot csak azok az ajánlattevők nyújthatnak be, akik a dokumentációt saját részükre letöltötték, és a regisztrációs lapot az ajánlattételi határidőig visszaküldték ajánlatkérő részére, az ajánlati felhívásban megadott faxszámra. Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az ajánlati felhívásban megadott ajánlattételi határidő lejártáig az ott megadott címen. A személyesen, vagy futár útján benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkérő által felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül. 11

12 7. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 80. (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt. Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 80. (3) bekezdése szerint jár el, ismerteti az ajánlattevők nevét, székhelyét, és bírálati részszempontonként a megajánlott ajánlati elemeket. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül egyidejűleg minden ajánlattevő részére megküld. 8. AZ AJÁNLATOK TISZTÁZÁSA Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosításra adott válasz nem eredményezheti az ajánlat módosítását. 9. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA, ÉRTÉKELÉSE 9.1. Kizáró okok vizsgálata Az ajánlatok részletes értékelése előtt az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy ajánlattevővel vagy alvállalkozóival szemben fennállnak-e a Kbt.-ben illetve az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok. Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatát tovább már nem vizsgálja Az ajánlatok formai érvényességének vizsgálata Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megadott formai feltételeknek és előírásoknak, továbbá hiánytalanul tartalmazza-e az előírt dokumentumokat. Ha az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívás és a dokumentáció formai követelményeinek, Ajánlatkérő az Ajánlattevőt a Kbt ában foglaltaknak megfelelően hiánypótlásra szólítja fel, a megfelelő határidő tűzésével. Ha az ajánlattevő a megadott határidőre a hiányt nem pótolja, Ajánlatkérő az ilyen ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja és tovább már nem vizsgálja. 10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE Az ajánlatok bírálati szempontja a Kbt. 57. (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztása. Ajánlatkérő kizárólag az érvényes ajánlatokat vonja be az értékelésbe. 11. EREDMÉNYHIRDETÉS Az Ajánlatkérő a felhívásban megadott időpontban az eljárásról készült összegzés ismertetésével nyilvánosan kihirdeti az eljárás eredményét. Ha az eredményhirdetés a kitűzött időponthoz képest korábban, vagy később kerül megtartásra, erről ajánlatkérő a Kbt. szabályainak figyelembe vételével valamennyi ajánlattevő részére írásos értesítést küld. 12

13 Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levő Ajánlattevőknek átadja, a távollevő Ajánlattevőknek aznap megküldi. 12. SZERZŐDÉSKÖTÉS A szerződéskötés helye az Ajánlatkérő székhelye. A szerződéskötés időpontja az eredményhirdetés napját követő naptól számított 20. nap, 10:00 óra. 13. TÁJÉKOZTATÓ A KIZÁRÓ OKOKRÓL Kbt. 60. (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény ( a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; Kbt. 61. (1) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) e) pont tekintetében alvállalkozó, aki 13

14 a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértés követett el, b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során, illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki, c) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve. Kbt. 62 (1) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárni az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg a 71. (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el, vagy korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud, b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen 70. (3) bekezdése, 71. ) teljesítése során hamis adatot szolgáltatott. 14

15 1. számú iratminta Adatlap A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyüjtőtartályos fűnyírógép beszerzése, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint - szállítási szerződés 1. Ajánlattevő megnevezése: székhelye: telefon: telefax: 2. Kapcsolattartó neve: címe: telefon: telefax: Dátum:... (cégszerű aláírás) Kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az ajánlattevő, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti. 15

16 2. számú iratminta AJÁNLATI NYILATKOZAT 1)... [név és cím] mint Ajánlattevő kijelentjük, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyüjtőtartályos fűnyírógép beszerzése, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint - szállítási szerződés tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és az ajánlatkérési dokumentáció minden dokumentumát, beleértve az esetlegesen kibocsátott kiegészítéseket és módosításokat, valamint az ajánlattevők kérdéseit és az azokra adott válaszokat, továbbá a szerződéstervezetet, és elfogadjuk az azokban megfogalmazott feltételeket. Kijelentjük továbbá, hogy minden, a szerződéses kötelezettségek teljesítésében közreműködő partnerrel, szállítóval, alvállalkozóval, szervezettel és személlyel megfelelő megállapodásokra jutottunk. 2) Amennyiben ajánlatunkat elfogadják, kötelezettséget vállalunk az Ajánlatkérő a Főkert Nonprofit Zrt.-vel, mint Megrendelővel megkötendő szerződésnek megfelelően az alábbiak teljesítésére: Ajánlat a A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyüjtőtartályos fűnyírógép beszerzése, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint - szállítási szerződés tárgyú eljárásra vonatkozóan: Ajánlati ár (fix egyösszegű átalányár):....nettó Ft. +.. Ft. ÁFA (25 %).. bruttó Ft. 3) Kijelentjük, hogy a fűnyírógépet a szerződéskötést követő: legkésőbb.... naptári napon belül az ajánlatkérő részére leszállítjuk. (Max. 120 naptári nap lehet! Nem bírálati szempont, de ajánlatkérő számára előnyösebb a minél korábbi szállítási határidő vállalása, tekintettel arra, hogy a gépet mielőbb használatba kívánja venni. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.) 4) Kijelentjük, hogy a leszállított fűnyírógépre.. hónap (minimum 24 hónap kötelező!) teljes körű garanciát vállalunk. 5) Kijelentjük, hogy az ajánlatkérési dokumentáció dokumentumaiban az eredetihez képest nem alkalmaztunk azok tartalmát érintő változtatást, és ajánlatunk elkészítése során csak a szükséges adatok és szövegek beírásával egészítettük ki azokat. 16

17 6) Kijelentjük, hogy a nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. 7) Kijelentjük, hogy az ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a törvény hatálya alá.*..., (cégszerű aláírás) A megfelelő rész aláhúzandó, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek alá kell írnia. 17

18 3. számú iratminta Ajánlattevő(10% feletti alvállalkozó/erőforrás szervezet) nyilatkozata a kizáró okokról A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyüjtőtartályos fűnyírógép beszerzése, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint - szállítási szerződés Alulírott,... (név), mint a(z). (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 63. (1) bekezdése a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy ismerem Kbt. 60. (1) bekezdésében, és a 61. (1) bekezdése a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okokat. Ezen kizáró okok ismeretében akként nyilatkozom, hogy az... (ajánlattevő neve) ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésben, a 61. (1) bekezdése a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. Dátum:..... (cégszerű aláírás) Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőnek, és a közös ajánlattevőknek, a 10% feletti alvállalkozóknak, és az erőforrás szervezeteknek kell kitölteni. 18

19 4. számú iratminta Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (3) bekezdése szerint A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyüjtőtartályos fűnyírógép beszerzése, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint - szállítási szerződés Alulírott... (név), mint a(z)..... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 71. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó, a közbeszerzés értékének 10 %-át el nem érő alvállalkozót. Dátum: (cégszerű aláírás) 19

20 5. számú iratminta Nyilatkozat a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatóról A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyüjtőtartályos fűnyírógép beszerzése, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint - szállítási szerződés Alulírott..... (név), mint a(z).. (cégnév) *ajánlattevő/ alvállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője akként nyilatkozom, hogy a Főkert Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által indított, A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyüjtőtartályos fűnyírógép beszerzése, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint - szállítási szerződés elnevezésű közbeszerzési eljárásban valamennyi fizetési számlánkat vezető pénzforgalmi szolgáltató nyilatkozatát becsatoltuk. Az ajánlatunkba becsatolt pénzforgalmi szolgáltatókon kívül más pénzforgalmi szolgáltató részünkre fizetési számlát nem vezet. **A cégkivonatban szereplő... számú fizetési számla tekintetében akként nyilatkozunk,.. Dátum: (cégszerű aláírás) * Aláhúzandó ** Amennyiben a cégkivonatban olyan pénzforgalmi szolgáltatók szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de ezen tény átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erre a nyilatkozatban kifejezetten utalni kell. Amennyiben ez a szöveg rész irreleváns, úgy törlendő vagy áthúzható. Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak is be kell nyújtani (amennyiben van ilyen alvállalkozó). 20

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó é s k i e g é s z í t ő i r a t o k Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Részletesebben