AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA"

Átírás

1 Főkert Nonprofit Zrt Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos fűnyírógép beszerzése, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint - szállítási szerződés (KÉ-26173/2010) tárgyú, tárgyalás nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásban Jelen dokumentáció 39 darab számozott oldalt tartalmaz szeptember 13.

2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A közbeszerzés tárgya árubeszerzés. Az Ajánlatkérő, egyszerű, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított az ajánlati felhívásban megadott feltételekkel, A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos fűnyírógép beszerzése, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint - szállítási szerződés tárgyában A dokumentáció Az ajánlati dokumentációt az Ajánlatkérő az ajánlati felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig biztosítja ingyenesen, a oldalról történő letöltéssel. A dokumentáció az ajánlati felhívással (hirdetmény) együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlati felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, a Közbeszerzési Értesítőben megjelent ajánlati felhívás (hirdetmény) az irányadó! A dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A dokumentáció ajánlatkérő honlapjáról történő letöltése, és a (12. sz. iratminta) regisztrációs lap +36(1) faxszámra az ajánlattételi határidőig történő visszaküldése az érvényes ajánlattétel feltétele! 1.3. Az ajánlattétel költségei Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. 2. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE 2.1. Közös ajánlattevők Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén: a) Az ajánlati nyilatkozatban valamennyi közös ajánlattevőt fel kell tüntetni, közösen kell nyilatkozniuk, és a nyilatkozatot cégszerűen alá kell írniuk. b) A közös ajánlattevők nyilatkozatát be kell nyújtani az ajánlattal együtt. A nyilatkozatban fel kell tüntetni az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételeinek elfogadását, az ajánlati árra, teljesítési határidőre, szerződési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot, és azt, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el a megrendelő felé, továbbá azt, hogy a közös ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. b) A szerződés teljesítését és pénzügyi lebonyolítását kizárólag a képviselő cégen keresztül lehet végrehajtani. c) Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását. Amennyiben a nyertes közös ajánlattevők gazdasági társaságot hoznak létre a szerződés teljesítésére, úgy a létrehozandó gazdasági társaságnak az alábbi feltételeknek kell megfelelni: - jogi forma: korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság 2

3 2.2. Alvállalkozók - minimális alaptőke: Ft. - tevékenységi kör: tartalmazza az építési kivitelezést. Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül részt vesz. Az ajánlattevőnek meg kell neveznie a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben foglalkoztatni kívánt alvállalkozókat, és meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét, vagy részeit, melyek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek. Az Ajánlatkérő a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók kizáró okok hatálya alá tartozását, valamint az alkalmasságát az ajánlati felhívás III.2. pontjában foglaltak alapján dönti el Erőforrást nyújtó szervezet Erőforrást nyújtó szervezetnek minősül az a szervezet vagy személy, amely nem minősül alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít. Az ajánlattevő az alábbi esetekben vehet igénybe erőforrást biztosító szervezetet: - az ajánlati felhívás III.2.2. pontjaiban előírt pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények igazolására (fizetési számlán előforduló sorban állás/ teljes és közbeszerzés tárgya szerinti forgalom), de csak akkor, ha az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet között a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. ( Ptk.) 685/B. -a alapján többségi befolyás áll fenn, - az ajánlati felhívás III.2.3. pontjában előírt műszaki alkalmassági minimumkövetelmény igazolására (referencia munka), de csak akkor, ha az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet között a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. ( Ptk.) 685/B. -a alapján többségi befolyás áll fenn Összeférhetetlenség Az ajánlattevő az eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetve más ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Az eljárásban az adott személy vagy szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó szervezeteként Hamis nyilatkozatok A Kbt. 4. 9/A pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek az alábbiak: - Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. - A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 3

4 - Az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT 3.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselői: Tóth János Főkert Nonprofit Zrt Budapest, Dob u. 90. Tel: +36(1) Fax: +36(1) Az ajánlattételi időszak alatt szükséges levelezést levélben, táviratilag, ben vagy telefaxon kell lebonyolítani az Ajánlatkérő által kapcsolattartóként fent megjelölt személlyel Kiegészítő tájékoztatás Ajánlattevők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 10. napig, az előző pontban kapcsolattartóként megjelölt személynek faxon és ben eljuttatva. Az Ajánlatkérő felhívja tehát az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket Tóth Jánosnak címezve elsődlegesen a +36 (1) fax számra küldjék meg! A kérdésekre adandó válaszok szerkesztésének megkönnyítése érdekében továbbá kérjük a kérdéseket a címre word formátumban is megküldeni! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fenti fax címre küldtek meg, vagy nem határidőben küldtek meg! Az Ajánlatkérő továbbá nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők kizárólag ben küldtek meg! Ajánlatkérő a Kbt. 56. (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az Ajánlattevők által esetlegesen feltett kérdéseket és az azokra adott kiegészítő tájékoztatást a honlapon teszi közzé a törvényes határidőn (az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napig) belül. 4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. Ha az ajánlattevő által benyújtott, az ajánlatához tartozó egyes iratok (hatósági igazolások, közös ajánlattevők megállapodása, elő/szerződések, meghatalmazások, nyilatkozatok) idegen nyelvűek, azok egyszerű magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. A magyar nyelvű fordítás helyességéért a felelősség az ajánlattevőt terheli! Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet Az ajánlat tartalma 4

5 Az ajánlatot az ajánlati felhívásban megjelöltek szerint kell tenni. Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az Ajánlattevőnek ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtania. Amennyiben az ajánlati felhívás és a dokumentáció között eltérés van, úgy az ajánlati felhívás előírásai az irányadók! Az ajánlatok elkészítése és értékelése során irányadók a Közbeszerzések Tanácsa alábbi útmutatói: - A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában (KÉ i 111.szám) - Útmutató a Kbt ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában (KÉ i 80.szám) 4.3. Az ajánlat részét képező dokumentumok Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke: - Címlap - Tartalomjegyzék - Adatlap 1. sz. iratminta AZ ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI - Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése szerint 2. sz. iratminta - Regisztrációs lap 12. sz. iratminta KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK - Ajánlattevő, tíz %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/erőforrás szervezet nyilatkozata a kizáró okokról 3. sz. iratminta - Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (3) bekezdése szerint 4. sz. iratminta GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK - Pénzforgalmi szolgáltatóktól származó nyilatkozat(ok) - Nyilatkozat a pénzforgalmi szolgáltatókról 5. sz. iratminta - Nyilatkozat az előző három év ( ) teljes és közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról 6. sz. iratminta - Erőforrás szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata (ha szükséges) 8. sz. iratminta MŰSZAKI, SZAKMAI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK - Az előző három év referenciamunkáinak ismertetése 7. sz. iratminta - Referencia igazolás(ok) (ha szükséges) - Erőforrás szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata (ha szükséges) 8. sz. iratminta EGYÉB DOKUMENTUMOK - Cégkivonat /letelepedés országa szerinti igazolás 5

6 - El nem bírált változás igazolása (ha szükséges) - Aláírási címpéldány/aláírásminta/meghatalmazás/letelepedés országa szerinti igazolás - Közös ajánlattevők nyilatkozata (ha szükséges) 9. sz. iratminta - Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdése a), b), c) pontjaira 10. sz. iratminta - Nyilatkozat a szerződéstervezetről 11. sz. iratminta - Többségi befolyás igazolása (ha szükséges) SZAKMAI - MŰSZAKI AJÁNLAT - Kitöltött műszaki adatlap nyomtatott formátumban 13. sz. iratminta - A felépítményre vonatkozó munkadiagram Figyelem! A Kbt (6) bekezdése alapján a műszaki adatlap tartalmára és a munkadiagramra vonatkozóan hiánypótlást ajánlatkérő nem kérhet, illetve önkéntes hiánypótlást sem fogadhat be, ha az módosítja a szakmai tartalmat! (Kivéve ez alól a műszaki adatlapon tájékoztató jelleggel jelzéssel ellátott adatokat.) Benyújtandó minden egyéb, az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban benyújtani előírt dokumentum, az azokban részletezett tartalommal. A benyújtandó dokumentumok részletezése: Címlap Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az ajánlattevő nevének Tartalomjegyzék Az ajánlatba becsatolandó a tartalomjegyzék oldalszámozással vagy lapszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán vagy lapján találhatók meg Adatlap (1. számú iratminta) Az adatlapnak tartalmaznia kell - Ajánlattevő adatait (név, székhely, telefon, telefax szám, cím), - A közbeszerzési eljárásban eljáró kapcsolattartó személy nevét, címét, telefon, telefax számát, címét. Kapcsolattartóként azt a személyt kell megjelölni, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait, értesítéseit küldheti, és az adatlapon a 2. pontban a kapcsolattartó neve alatt azon adatokat kell megadni, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait, értesítéseit küldheti. - Közös ajánlattevők esetén a képviselő cégnek elegendő cégszerűen aláírni Ajánlati nyilatkozat (2. számú iratminta) A nyilatkozatot cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek közösen kell nyilatkozni, és a nyilatkozatot cégszerűen alá kell írniuk. 6

7 Tehát közös ajánlattétel esetén az ajánlati nyilatkozatban az összes közös ajánlattevőt fel kell tüntetni a nyilatkozattevők között, és a nyilatkozatot az összes közös ajánlattevőnek alá kell írni cégszerűen! Például: AJÁNLATI NYILATKOZAT Az XP Kft.(cím:..), és a ZX ZRT. ( cím:.), és a VP Bt. ( cím: ) közös ajánlattevők kijelentjük, hogy.. stb. Vagy AJÁNLATI NYILATKOZAT Az XP Kft.(cím:..), és a ZX ZRT. ( cím:.), és a VP Bt. ( cím: ) közös ajánlattevők, mint a.. Konzorcium ajánlattevő tagjai kijelentjük, hogy.. stb. Az ajánlati nyilatkozatban ajánlatot kell tenni a bírálati részszempontok szerinti ajánlati elemekre. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati nyilatkozatot fokozott gondossággal készítsék el, mivel ezen nyilatkozat esetében az esetleges hiányosságok hiánypótlás keretében csak akkor pótolhatók, ha azok nem érintik az ajánlat tartalmát. Az ajánlati nyilatkozattal tesz az ajánlattevő ajánlatot, így amennyiben ezen adatok körében hiányosság vagy pontatlanság merül fel, az Ajánlatkérőnek fokozott gondossággal kell mérlegelnie azt, hogy elrendelhető-e a hiánypótlás, vagy az ajánlat olyan tartalmi hibában, hiányosságban szenved, amely nem pótolható, és érvénytelenséget von maga után Nyilatkozata a kizáró okokról (3. számú iratminta) Az ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek külön-külön kell benyújtaniuk a cégszerűen aláírt nyilatkozatot eredetiben, vagy hiteles másolatban, az Ajánlati felhívás III.2.1. pontjában meghatározott kizáró okokra vonatkozóan Nyilatkozat a Kbt. 71. (3) bekezdése szerint (4. számú iratminta) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 60. és 61. -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót Pénzforgalmi szolgáltató nyilatkozata 7

8 Be kell nyújtani valamennyi pénzforgalmi szolgáltatónak az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát (valamennyi, a cégkivonatban szereplő számlaszámra vonatkozóan, beleértve a nem pénzforgalmi számlaszámokat is), eredetiben vagy másolatban Nyilatkozat a pénzforgalmi szolgáltatókról (5. számú iratminta) Ajánlattevő csatolja be cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzforgalmi szolgáltatóktól származó nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzforgalmi szolgáltatóknál további számlát nem vezet. Amennyiben eltérés van a benyújtott pénzforgalmi szolgáltatói igazolások és a cégjegyzékben szereplő számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatók között, úgy erről nyilatkozzon a nyilatkozattevő Nyilatkozat az előző három év ( ) teljes és közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról (6. számú iratminta) Cégszerűen aláírt nyilatkozat a évi teljes és közbeszerzés tárgya szerinti szállításokból származó nettó forgalmáról Az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet megállapodása Csak akkor kell benyújtani, ha erőforrás szervezet igénybevételére sor kerül, és többségi befolyás a Kbt (4) bekezdés b.) pontja alapján nem áll fenn. Lásd még a pontot is a megállapodás tartalmára vonatkozóan Az előző három év referenciamunkáinak ismertetése (7. számú iratminta) A beszerzés tárgyának vonatkozásában az előző három év közbeszerzés tárgya szerinti szállításait kell ismertetni. Amennyiben a Kbt a alapján szükséges, a referencia nyilatkozatot referencia igazolással is alá kell támasztani. Amennyiben az ajánlattevő (vagy a 10 % feletti alvállalkozó vagy erőforrást biztosító szervezet) jogutódlás folytán jogosult a jogelőd referenciáinak felhasználására, úgy a jogszerű felhasználást bizonyító okiratot (pl. szétválási okirat és referencia munkák listája) is be kell csatolni Referencia igazolás Az előzőekben ismertetett munkákat alátámasztó, harmadik személytől származó referencia igazolást kell becsatolni eredetiben vagy másolatban, amennyiben az szükséges. A referencia igazolás tartalmazza a következőket: legalább a teljesítés idejének, a szerződést kötő másik fél nevének és székhelyének, a szállítás tárgyának, az ellenszolgáltatás összegének vagy korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatnak a megjelölését Az erőforrást biztosító szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata (8. számú iratminta) Amennyiben az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az ajánlati felhívás szerinti alkalmassági minimumkövetelmények igazolására, csatolnia kell a Kbt (4) bekezdése szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozatot is, legalább az ajánlatkérő által kiadott tartalommal Cégkivonat 8

9 Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek), a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, és az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlattételi határidő napját megelőző 30 napnál nem régebbi keltű cégkivonatot (vagy az adott cégre vonatkozóan a cégkivonatnak megfelelő dokumentumot) kell benyújtani eredetiben vagy egyszerű másolatban. Amennyiben még el nem bírált változásbejegyzési kérelem van folyamatban, csatolni kell a változás tényét és tartalmát igazoló változásbejegyzési kérelem egyszerű másolatát is Aláírási címpéldány/aláírásminta/meghatalmazás/letelepedés országa szerinti igazolás Benyújtandó annak a cégjegyzésre jogosult személynek, személyeknek az eredetiben vagy egyszerű másolatban csatolt közjegyző által készített aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által készített aláírásmintája, aki/akik az ajánlatot aláírja/aláírják, külföldi nyilatkozattevő esetén a letelepedés országa előírásai szerinti igazolás a cégjegyzési jogosultságról. Amennyiben olyan személy írja alá az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot, vagy olyan személy szignálja az ajánlat egyes oldalait, aki a cégkivonatban képviseletre jogosultként nem szerepel, úgy aláírási jogának igazolására meghatalmazás csatolandó eredetiben vagy másolatban. Amennyiben a nyilatkozattevő egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég, ez esetben is közjegyző által készített aláírási címpéldány másolatának vagy ügyvéd által készített aláírásminta másolatának benyújtása szükséges Közös ajánlattevők nyilatkozata (9. számú iratminta) Közös ajánlattétel esetén a jelen Dokumentáció 2.1 pontjában meghatározott tartalmú, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozat eredeti példányát, vagy másolatát kell csatolni Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdése a), b), c) pontjaira (10. számú iratminta) Meg kell jelölni a közbeszerzés azon részét, vagy részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. Meg kell jelölni a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót vagy alvállalkozókat (a név és a cím, valamint az igénybe vétel mértéke feltüntetésével), valamint a közbeszerzés azon részét vagy részeit, amelynek teljesítésébe a megjelölt alvállalkozók közreműködnek. Meg kell jelölni az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet (név és cím feltüntetésével) és az érintett alkalmassági minimumkövetelményt. Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén meg kell jelölni az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet közötti befolyás mértékét. Többségi befolyás fennállása esetén pontosan meg kell jelölni, hogy a Ptk. 685/B ának mely bekezdése, és pontja alapján áll fenn a többségi befolyás. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha az ajánlattevő nem kíván harmadik személyt, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót, vagy erőforrást nyújtó szervezetet igénybe venni. 9

10 Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a Kbt. 63. (2) (5) bekezdései szerinti, kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatban benyújtják, de azok nem felelnek meg a Kbt. előírásainak, nyertesség estén kéri azok ismételt becsatolását az eredményhirdetést követő 8. napig. Amennyiben az eredményhirdetést követően benyújtott igazolás sem felel meg a Kbt. előírásainak, az eredetileg nyertes ajánlat érvénytelenítése mellett az Ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlattevőt hívja fel az igazolás benyújtására, és ezt követően a szerződést vele köti meg Nyilatkozat a szerződéstervezetről (11. sz. iratminta) Ajánlattevőnek itt kell felsorolnia azokat az észrevételeit, kiegészítéseit, amelyeket az ajánlatkérő felé jelezni kíván. Az észrevételezés megvalósulhat úgy is, hogy a szerződéstervezetet adja be ajánlatkérő korrektúrával ellátva. Az észrevételek, kiegészítések nem lehetnek ellentétesek az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételeivel. Ajánlattevőnek a nyilatkozatban jeleznie kell, hogy melyek azok az észrevételek, amelyek el nem fogadása esetén nem tartja ajánlatát, ha vannak ilyenek. (Ez utóbbi pont kitöltése adott esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti!) Többségi befolyás igazolása Amennyiben az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között fennálló többségi befolyást a becsatolt cégkivonatok nem igazolják, az ajánlattevő csatoljon be olyan okiratot (társasági szerződést, vagy egyéb megállapodást) eredetiben vagy másolatban, amely kétséget kizáróan bizonyítja a Ptk.685/B (1) bekezdése vagy (2) bekezdése a) vagy b) pontja, vagy (3) bekezdése szerinti többségi befolyás fennállását Regisztrációs lap (12. sz. iratminta) A dokumentáció letöltéséről cégszerűen aláírt nyilatkozatban (regisztrációs lap) nyilatkozzon az ajánlattevő a jelen ajánlatkérési dokumentáció 1.2.pontjában részletezettek szerint Kitöltött műszaki adatlap nyomtatott formátumban (13. sz. iratminta) Ajánlattevő csatolja be a műszaki-szakmai ajánlat részét képező, a saját ajánlati elemeivel kitöltött műszaki adatlapot. A műszaki adatlap kitöltése és csatolása tekintetében kérjük, hogy az ajánlattevők fokozott gondossággal járjanak el, tekintettel a hiánypótlási szabályokra! C) Ajánlati ár kialakítása Az Ajánlattevők legyenek figyelemmel arra, hogy a megajánlott ár vizsgálata során ajánlatkérő vizsgálni fogja az irreálisan alacsony árakat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. vonatkozó rendelkezései alapján. 5. FORMAI ELŐÍRÁSOK 5.1. Az ajánlatok példányszáma és aláírása, megjelölése 10

11 Az ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti és öt az eredetivel megegyező - másolati nyomtatott példányban kell elkészítenie. Az ajánlat eredeti példányát roncsolásmentesen nem bontható módon zsinórral átfűzve, zsinór végeket leragasztva, a leragasztást szignálva kell benyújtani. Minden példányon jól láthatóan fel kell tüntetnie, hogy "Eredeti vagy "Másolat". A másolati példányt a kész, eredeti példányokról kell elkészíteni. Amennyiben bármilyen eltérés lenne az egyes példányok között, az eredeti példány az irányadó. Ha az ajánlattevő nem jelöli meg az eredeti példányt, az Ajánlatkérő önkényesen választ ki egy példányt, és azt tekinti eredetinek. Az ajánlat eredeti példányát géppel vagy tintával kell kitölteni, és vagy az ajánlat minden oldalát kell folyamatos sorszámozással ellátni, vagy az ajánlat minden lapját kell folyamatos sorszámmal ellátni, az ajánlattevő választása szerint (A tartalommal nem rendelkező oldalakat vagy lapokat is!) A saját nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni. Vagy az ajánlat valamennyi oldalát kell szignálni, vagy az ajánlat lapjait kell szignálni. A cégszerű aláírást tartalmazó oldalt, vagy lapot nem szükséges szignálni. Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányait egybe csomagolva, vagy borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi feliratokkal kell ellátni: Ajánlat a Főkert Nonprofit Zrt. részére gyüjtőtartályos fűnyírógép szállítására, nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért Hibák kijavítása Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat, betoldásokat, felülírásokat, törléseket. 6. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA Az ajánlatot az Ajánlatkérőhöz kell benyújtani, a következő címre: Főkert Nonprofit Zrt Budapest, Dob u. 90., I. emelet, Vezérigazgatói titkárság. Ajánlatot csak azok az ajánlattevők nyújthatnak be, akik a dokumentációt saját részükre letöltötték, és a regisztrációs lapot az ajánlattételi határidőig visszaküldték ajánlatkérő részére, az ajánlati felhívásban megadott faxszámra. Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az ajánlati felhívásban megadott ajánlattételi határidő lejártáig az ott megadott címen. A személyesen, vagy futár útján benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkérő által felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül. 11

12 7. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 80. (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt. Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 80. (3) bekezdése szerint jár el, ismerteti az ajánlattevők nevét, székhelyét, és bírálati részszempontonként a megajánlott ajánlati elemeket. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül egyidejűleg minden ajánlattevő részére megküld. 8. AZ AJÁNLATOK TISZTÁZÁSA Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosításra adott válasz nem eredményezheti az ajánlat módosítását. 9. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA, ÉRTÉKELÉSE 9.1. Kizáró okok vizsgálata Az ajánlatok részletes értékelése előtt az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy ajánlattevővel vagy alvállalkozóival szemben fennállnak-e a Kbt.-ben illetve az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok. Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatát tovább már nem vizsgálja Az ajánlatok formai érvényességének vizsgálata Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megadott formai feltételeknek és előírásoknak, továbbá hiánytalanul tartalmazza-e az előírt dokumentumokat. Ha az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívás és a dokumentáció formai követelményeinek, Ajánlatkérő az Ajánlattevőt a Kbt ában foglaltaknak megfelelően hiánypótlásra szólítja fel, a megfelelő határidő tűzésével. Ha az ajánlattevő a megadott határidőre a hiányt nem pótolja, Ajánlatkérő az ilyen ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja és tovább már nem vizsgálja. 10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE Az ajánlatok bírálati szempontja a Kbt. 57. (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztása. Ajánlatkérő kizárólag az érvényes ajánlatokat vonja be az értékelésbe. 11. EREDMÉNYHIRDETÉS Az Ajánlatkérő a felhívásban megadott időpontban az eljárásról készült összegzés ismertetésével nyilvánosan kihirdeti az eljárás eredményét. Ha az eredményhirdetés a kitűzött időponthoz képest korábban, vagy később kerül megtartásra, erről ajánlatkérő a Kbt. szabályainak figyelembe vételével valamennyi ajánlattevő részére írásos értesítést küld. 12

13 Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levő Ajánlattevőknek átadja, a távollevő Ajánlattevőknek aznap megküldi. 12. SZERZŐDÉSKÖTÉS A szerződéskötés helye az Ajánlatkérő székhelye. A szerződéskötés időpontja az eredményhirdetés napját követő naptól számított 20. nap, 10:00 óra. 13. TÁJÉKOZTATÓ A KIZÁRÓ OKOKRÓL Kbt. 60. (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény ( a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; Kbt. 61. (1) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) e) pont tekintetében alvállalkozó, aki 13

14 a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértés követett el, b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során, illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki, c) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve. Kbt. 62 (1) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárni az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg a 71. (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el, vagy korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud, b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen 70. (3) bekezdése, 71. ) teljesítése során hamis adatot szolgáltatott. 14

15 1. számú iratminta Adatlap A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyüjtőtartályos fűnyírógép beszerzése, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint - szállítási szerződés 1. Ajánlattevő megnevezése: székhelye: telefon: telefax: 2. Kapcsolattartó neve: címe: telefon: telefax: Dátum:... (cégszerű aláírás) Kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az ajánlattevő, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti. 15

16 2. számú iratminta AJÁNLATI NYILATKOZAT 1)... [név és cím] mint Ajánlattevő kijelentjük, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyüjtőtartályos fűnyírógép beszerzése, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint - szállítási szerződés tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és az ajánlatkérési dokumentáció minden dokumentumát, beleértve az esetlegesen kibocsátott kiegészítéseket és módosításokat, valamint az ajánlattevők kérdéseit és az azokra adott válaszokat, továbbá a szerződéstervezetet, és elfogadjuk az azokban megfogalmazott feltételeket. Kijelentjük továbbá, hogy minden, a szerződéses kötelezettségek teljesítésében közreműködő partnerrel, szállítóval, alvállalkozóval, szervezettel és személlyel megfelelő megállapodásokra jutottunk. 2) Amennyiben ajánlatunkat elfogadják, kötelezettséget vállalunk az Ajánlatkérő a Főkert Nonprofit Zrt.-vel, mint Megrendelővel megkötendő szerződésnek megfelelően az alábbiak teljesítésére: Ajánlat a A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyüjtőtartályos fűnyírógép beszerzése, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint - szállítási szerződés tárgyú eljárásra vonatkozóan: Ajánlati ár (fix egyösszegű átalányár):....nettó Ft. +.. Ft. ÁFA (25 %).. bruttó Ft. 3) Kijelentjük, hogy a fűnyírógépet a szerződéskötést követő: legkésőbb.... naptári napon belül az ajánlatkérő részére leszállítjuk. (Max. 120 naptári nap lehet! Nem bírálati szempont, de ajánlatkérő számára előnyösebb a minél korábbi szállítási határidő vállalása, tekintettel arra, hogy a gépet mielőbb használatba kívánja venni. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.) 4) Kijelentjük, hogy a leszállított fűnyírógépre.. hónap (minimum 24 hónap kötelező!) teljes körű garanciát vállalunk. 5) Kijelentjük, hogy az ajánlatkérési dokumentáció dokumentumaiban az eredetihez képest nem alkalmaztunk azok tartalmát érintő változtatást, és ajánlatunk elkészítése során csak a szükséges adatok és szövegek beírásával egészítettük ki azokat. 16

17 6) Kijelentjük, hogy a nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. 7) Kijelentjük, hogy az ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a törvény hatálya alá.*..., (cégszerű aláírás) A megfelelő rész aláhúzandó, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek alá kell írnia. 17

18 3. számú iratminta Ajánlattevő(10% feletti alvállalkozó/erőforrás szervezet) nyilatkozata a kizáró okokról A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyüjtőtartályos fűnyírógép beszerzése, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint - szállítási szerződés Alulírott,... (név), mint a(z). (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 63. (1) bekezdése a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy ismerem Kbt. 60. (1) bekezdésében, és a 61. (1) bekezdése a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okokat. Ezen kizáró okok ismeretében akként nyilatkozom, hogy az... (ajánlattevő neve) ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésben, a 61. (1) bekezdése a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. Dátum:..... (cégszerű aláírás) Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőnek, és a közös ajánlattevőknek, a 10% feletti alvállalkozóknak, és az erőforrás szervezeteknek kell kitölteni. 18

19 4. számú iratminta Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (3) bekezdése szerint A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyüjtőtartályos fűnyírógép beszerzése, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint - szállítási szerződés Alulírott... (név), mint a(z)..... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 71. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó, a közbeszerzés értékének 10 %-át el nem érő alvállalkozót. Dátum: (cégszerű aláírás) 19

20 5. számú iratminta Nyilatkozat a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatóról A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyüjtőtartályos fűnyírógép beszerzése, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint - szállítási szerződés Alulírott..... (név), mint a(z).. (cégnév) *ajánlattevő/ alvállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője akként nyilatkozom, hogy a Főkert Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által indított, A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyüjtőtartályos fűnyírógép beszerzése, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint - szállítási szerződés elnevezésű közbeszerzési eljárásban valamennyi fizetési számlánkat vezető pénzforgalmi szolgáltató nyilatkozatát becsatoltuk. Az ajánlatunkba becsatolt pénzforgalmi szolgáltatókon kívül más pénzforgalmi szolgáltató részünkre fizetési számlát nem vezet. **A cégkivonatban szereplő... számú fizetési számla tekintetében akként nyilatkozunk,.. Dátum: (cégszerű aláírás) * Aláhúzandó ** Amennyiben a cégkivonatban olyan pénzforgalmi szolgáltatók szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de ezen tény átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erre a nyilatkozatban kifejezetten utalni kell. Amennyiben ez a szöveg rész irreleváns, úgy törlendő vagy áthúzható. Ezt a nyilatkozatot az ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak is be kell nyújtani (amennyiben van ilyen alvállalkozó). 20

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére kosaras tehergépkocsi beszerzése,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai (e-mail): Tapolca Város Önkormányzata Cím Hősök tere 15. Város Tapolca Telefon 87/510-125 E-mail polgarmester@tapolca.hu

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Egysoros sorbanállás kialakítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék);

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék); 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Független mérnöki feladatok ellátása ROP 2007-2008. útfelújítási program utolsó ütemű kivitelezési munkáihoz III. ütem Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2010. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt részére RANKOR savas kémhatású vasúti személykocsi külső mosószer szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Hordár szolgáltatás nyújtása Budapest-Keleti pályaudvaron tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Társaságunk, a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. a halőrzéséhez kapcsolódó új technikai eszközök beszerzését kívánja pályázat útján lebonyolítani. Ajánlatkérő: Neve:

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének nemzetközileg elfogadott tanúsítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet Pályázati felhívás MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda kialakítása (Miskolc-Tiszai pályaudvar) tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése IBM szerverek és mentő archiváló eszközök bővítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal I. Pályázati Felhívás Cognos IBM licencek vásárlása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: 1087

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1. Kiegészítés, módosítás Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a Pénztárosok Szakmai Napja megnevezésű pályázati felhívás vonatkozásában az alábbi kiegészítést, illetve benyújtási határidő-módosítást tesszük:

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Mobil számítógép (PDA) és kiegészítőik szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Szállás és étkezés biztosítása Tokajon tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

A berendezéseknek az alábbi főbb műszaki paramétereknek kell megfelelni:

A berendezéseknek az alábbi főbb műszaki paramétereknek kell megfelelni: Pályázati Felhívás 2 db (+ 1 db opció) zártrendszerű WC szippantó berendezés szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz IRATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz FELOLVASÓLAP (1. számú iratminta) a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan (2. számú iratminta)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30)

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30) Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. Közszolgáltatási Riport Rendszere, valamint Kontrolling Rendszere kialakítása az ajánlatkérő által biztosított Cognos IBM szoftverekkel tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

1/2011. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

1/2011. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 1/2011. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a Zrínyi Miklós Gimnáziumban lapos tető felújítása és járulékos munkálatai, valamint homlokzati függönyfal felújítására vállalkozási szerződés keretében tárgyú, nemzeti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára. elnevezésű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció az ajánlattevők számára. elnevezésű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció az ajánlattevők számára Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. kezelésében álló épületek vonatkozásában felmerülő azonnali elhárítást igénylő gyorsszolgálati szerelési és javítási munkálatok

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Ajánlatkérés iktatószáma: EHEA-22-1/2015 1.sz. melléklet A felsőoktatás szociális dimenziója hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése Oldal: 1 / 8 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Alulírott. (név) mint a(z) (cégnév,

Részletesebben

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK a Szolgáltatási szerződés az esztergomi Vaszary Kolos Kórház kórházban meglévő és működő Enterprise Multi Medikai Alkalmazás használati jogának és informatikai tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30)

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30) I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázati Felhívás Mobil számítógép (PDA) és kiegészítőik szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Pandémiás védekezéssel kapcsolatos egyéni védőeszközök beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Címzett: Értékesítési Koordinációs Szervezet, Belházy Katalin; Huri Noémi

Címzett: Értékesítési Koordinációs Szervezet, Belházy Katalin; Huri Noémi Pályázati Felhívás Utazásközvetítő partnerek kiválasztása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

Az ajánlati árat nettó HUF-ban kell megadniuk az ajánlattevőknek az alábbiak szerint:

Az ajánlati árat nettó HUF-ban kell megadniuk az ajánlattevőknek az alábbiak szerint: Pályázati Felhívás Stadler gyártmányú FLIRT elővárosi villamos motorvonatokon található fedélzeti utastájékoztatási architektúrához kapcsolódó adatfeltöltés korszerűsítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba Pályázati Felhívás Irodakonténer bérlése, jegykiadói tevékenység ellátása céljából Ferihegy szolgálati helyre tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlatkérő: Dévaványa Város Önkormányzata Címe: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Telefon: 66/483-100,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete Régészeti munkákhoz kapcsolódó munkaerő-kölcsönzés Tartalom: I. Tájékoztató II. Műszaki leírás III. Munkaerő-kölcsönzési

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben