Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138"

Átírás

1 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés 2004/17/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. Tó u. 5. Címzett: Horányi András Beruházási csoportvezető 4400 Nyíregyháza MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) I.2) I.3) Fő tevékenység Víz Beszerzés más ajánlatkérők nevében II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Villamosenergia beszerzés évre. A szerződés típusa és a teljesítés helye Árubeszerzés Adásvétel A teljesítés helye: Az ajánlatkérési dokumentációban részletezésre kerülő fogyasztási helyek. NUTS-kód HU3 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: 1/6

2 2/6 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Villamos energia beszerzés a társaság teljes működési területére. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: 10 GWh + 20 %. Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: (a szerződés megkötésétől számítva) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Meghiúsulási kötbér, melynek mértéke a nettó vállalási ár (szerződés nettó értéke) 10 %-a. Jóteljesítési biztosíték HUF értékben, amely a Kbt.53. (5) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő rész-számlázási lehetőséget biztosít a nyertes ajánlattevő részére havonta, a rész-teljesítéseket követően. Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét az ajánlatkérő által igazolt számla alapján, a teljesítéseket követő 30 napon belüli átutalással egyenlíti ki. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Nem követelmény. Egyéb különleges feltételek: A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (konzorcium esetén: konzorciumi tag), alvállalkozó, vagyn erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. (1) bekezdésének hatálya alá tartozik, Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (konzorcium esetén: konzorciumi tag) vagy a közbeszerezés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 62. (1) bekezdésének hatálya alá tartozik. Igazolási mód: 2/6

3 3/6 III.2.2) III.2.3) III.2.4) III.3) Részvételre jelentkezőnek (konzorcium esetén: konzorciumi tagnak), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek egyaránt a 193. szerint kell igazolnia, illetőleg írásban nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60 (1) bekezdés hatálya alá, Részvételre jelentkezőnek (konzorcium esetén: konzorciumi tagnak) a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) tekintetében nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok alá tartozó alvállalkozót. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: (adott esetben): Részvételre jelentkező (konzorcium esetén: konzorciumi tag) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója valamennyi számlavezető pénzintézete - a benyújtást megelőző 60 napnál nem régebbi - nyilatkozata (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített) arról hogy mióta vezeti részvételre jelentkező bankszámláját, és sorban állás volt-e január 1-ét követően, Részvételre jelentkező (konzorcium esetén: konzorciumi tag) és közbeszerzés értékének 10 %át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 2009 és 2010 évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített) a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint. Az alkalmasságot a következő tényező zárja ki: Részvételre jelentkező (konzorcium esetén: konzorciumi tag) vagy a közbeszerzési érték 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármelyikének január 1-ét követően bármely bankszámláján 1 alkalomnál többször volt 30 napot meghaladó sorban állás, Részvételre jelentkező (konzorcium esetén: konzorciumi tag) vagy a közbeszerzési érték 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármelyikének az elmúlt 2 év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: (adott esetben): Részvételre jelentkezőnek (konzorcium esetén: konzorciumi tagnak) vagy a közbeszerzési érték 10 %- át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az alábbi információkat kell az ajánlatkérő tudomására hozni: A Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja szerint január 1-je óta, a jelen szerződés tárgyával (villamos energia szállítása) azonos, a Kbt. 67. (1) bekezdése a) pontjának megfelelően igazolt referencia. A referencia igazolást vagy nyilatkozatot eredeti, vagy közjegyző által hitelesített példányban kell csatolni. A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia: a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a kapcsolattartó személy megnevezése, telefon és telefax elérhetősége, a szerződés tárgya, a teljesítés ideje, a leszállított villamos energia mennyisége (GWh). A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságot az alábbi tényező zárja ki: Részvételre jelentkező (konzorcium esetén: konzorciumi tag) vagy a közbeszerzési érték 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkeznek január 1-ét követően legalább 2 db, darabonként legalább 10 GWh/év mennyiségű villamos energia szállítására vonatkozó igazolt referenciával. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek 3/6

4 4/6 III.3.1) III.3.2) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) Az eljárás fajtája Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében): nem Bírálati szempontok Bírálati szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: nem Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlatok felbontásának feltételei VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem További információk: 1.) Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét a Kbt.83. -a szerint biztosítja. 2.) Jelen részvételi felhíváshoz kapcsolódóan ajánlatkérő részvételi dokumentációt nem készít. A részvételi felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás az I.1. pontban megjelölt kapcsolattartási ponton lehetséges. 3.) A részvételére jelentkezőnek (konzorcium esetén: konzorciumi tagnak) nyilatkoznia kell arról, hogy ki a mérlegkör felelőse, és hogy a MAVIR-rel mikor kötötte meg a mérlegköri szerződést. 4.) Részvételre jelentkezőnek (konzorcium esetén: konzorciumi tagnak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell a Magyar Energia Hivatal által kiadott, villamosenergia - kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó engedély eredeti, vagy közjegyző által hitelesített példányát. 4/6

5 5/6 5.) A részvételre jelentkezőnek (konzorcium esetén: konzorciumi tagnak) nyilatkoznia kell arról, hogy alkalmas teljes ellátás alapú szerződés megkötésére. 6.) A részvételi jelentkezés minden lapját kitörölhetetlen tintával, vagy géppel elkészítve, folyamatos sorszámmal ellátva, a cégjegyzésre jogosult képviselő kézjegyével ellátva, zárt borítékban, magyar nyelven, 3 példányban kell benyújtani. A részvételi jelentkezéseket "eredeti", vagy "másolati" megjelöléssel kell ellátni. Eltérés esetén az "eredeti" megjelöléssel ellátott példány tartalma a mértékadó. A borítékot (csomagolást) "Villamos energia közbeszerzés-részvételre jelentkezés. Csak a borítékbontási eljáráson nyitható fel!" felirattal kell ellátni. 7.) A részvételi jelentkezést olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, vagy kicserélni nem lehet. Az un. "spirálozás" a fenti követelményt önmagában nem elégíti ki. 8.) A részvételi jelentkezéséket a következő címre kell benyújtani: Nyírségvíz ZRT, MAGYARORSZÁG, 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5., műszaki vezérigazgató-helyettesi titkárság. 9.) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2011 december 15-én (10:00), helye: Nyírségvíz ZRt., MAGYARORSZÁG, 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5., Oktató terem. 10.) A részvételi jelentkezések felbontásánál a Kbt (2) bekezdése alapján a Kbt (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. 11.) A részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja: december 20-án (10:00), helye: Nyírségvíz ZRT., MAGYARORSZÁG, 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5., Oktató terem 12.) Az ajánlati felhívás megküldésének időpontja: december ) A részvételre jelentkezőnek (konzorcium esetén: konzorciumi tagnak) és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a jelen felhívás III.2.2 pontja szerinti igazolást, és ezeken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet. 14.) A részvételi jelentkezés - tartalomjegyzéket követő - első oldalán felolvasó lapot kell elhelyezni. A felolvasó lap tartalma a következő: a részvételre jelentkező(k) (konzorcium esetén: konzorciumi tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, és azerőforrást nyújtó szervezetek nevét, címét, cégjegyzék számát, telefon- és telefax számát. 15.) A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a közbeszerzés mely részével összefüggésben kíván harmadik személlyel szerződést kötni [Kbt (2) bekezdés alapján a Kbt (1) bekezdés a) pontja]. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. 16.) A részvételre jelentkezőnek a részvétel arányát is feltüntetve meg kell jelölnie az általa igénybe venni kívánt a Kbt (2) bekezdése alapján a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozót. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. 17.) A Kbt (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a Kbt (3) bekezdés tekintetében. 18.) A részvételre jelentkezőnek (konzorcium esetén: konzorciumi tagnak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a cégjegyzésre jogosult, vagy általa a részvételi jelentkezés, illetőleg a szükséges nyilatkozatok aláírására felhatalmazott személy(ek) aláírási címpéldányának eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatát a részvételi jelentkezéshez csatolni kell. Amennyiben a részvételi jelentkezést, illetve a szükséges nyilatkozato(ka)t a részvételre jelentkezőnek (konzorcium esetén: konzorciumi tagnak), illetőleg a közbeszerzés értékjének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy szignálja, vagy írja alá, úgy a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást ugyancsak mellékelni szükséges. 19.) A részvételi felhívás III.1.3. pontja szerint ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaságlétrehozását, de a közös részvételi jelentkezésben utalni kell a közös részvételi jelentkezési szándékra, 5/6

6 6/6 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) s meg kell nevezni a konzorciumi tagokat, a konzorcium vezető tagját, annak címét és elérhetőségét. Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek megállapodást (konzorciális szerződést) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös részvételi jelentkezők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. 20.) Részvételre jelentkezőnek (konzorcium esetén: konzorciumi tagnak) nyilatkoznia kell, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, arról is nyilatkozatot kell csatolni. 21.) Amennyiben bármely, a részvételi jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt a részvételre jelentkező (konzorcium esetén: konzorciumi tag) illetve a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. 22.) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy csakolyan összetételben tehetnek ajánlatot, ahogyan alkalmassá minősítésük megtörtént. 23.) A részvételi szakaszban ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Ha részvételre jelentkező ajánlatot tesz, a részvételi jelentkezése a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen. 24.) Tekintettel a Kbt. 13. (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételre jelentkezők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolási módját a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 25.) A részvételi jelentkezések összeállításával és benyújtásával kapcsolatosan felmerült összes költség a részvételre jelentkezőt (konzorciumi tagot) terheli. 26.) Jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény az irányadó. Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit körút Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt (2) bekezdésének megfelelően. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit körút Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: E hirdetmény feladásának időpontja: /6

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266360-2011:text:hu:html HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 167-305174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 167-305174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305174-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 167-305174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381764-2010:text:hu:html HU-Budapest: Szoftver-karbantartási és -javítási szolgáltatások 2010/S 249-381764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 005-005664. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 005-005664. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:5664-2013:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 005-005664 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164359-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396618-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151355-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285975-2012:text:hu:html HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Pilisvörösvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235828-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított tárgyalásos eljárás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225058-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Biztosítási szolgáltatások 2011/S 135-225058 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 148-228727 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113443-2013:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel 2014/S 067-115271. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel 2014/S 067-115271. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115271-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel 2014/S 067-115271 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166866-2009:text:hu:html HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben