A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE"

Átírás

1 1971R1408 HU Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE (1971. június 14.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L 28, , 1 o. (*)) (HL L 149, , o. 2) Módosította: Hivatalos Lap Szám Oldal Dátum M1 A Tanács 1290/97/EGK rendelete (1997. június 27.) L M2 A Tanács 1223/98/EK rendelete (1998. június 4.) L M3 A Tanács 1606/98/EK rendelete (1998. június 29.) L M4 A Tanács 307/1999/EK rendelete (1999. február 8.) L M5 A Tanács 1399/1999/EK Rendelete (1999. április 29.) L M6 Az Európai Parlament és a Tanács 1386/2001 rendelete (2001. június 5.) L M7 Az Európai Parlament és a Tanács 631/2004/EK rendelete (2004. L március 31.) M8 Az Európai Parlament és a Tanács 647/2005/EK rendelete (2005. L április 13.) M9 Az Európai Parlament és a Tanács 629/2006/EK rendelete (2006. április 5.) L Módosította: A1 Okmány a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló L (*) See annex B.

2 1971R1408 HU A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE (1971. június 14.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L 28, , 1 o. (*)) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 51. és 235. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, tekintettel az Európai Parlament véleményére, tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére, mivel a szociális biztonságra vonatkozó nemzeti jogszabályok összehangolását célzó rendelkezések azon munkavállalók szabad mozgásának keretébe tartoznak, akik a tagállamok állampolgárai, és e rendelkezéseknek hozzá kell járulniuk e személyek életszínvonalának és alkalmazási feltételeinek javításához; mivel a személyek szabad mozgása amely a Közösség egyik alapja nemcsak a munkavállalókra vonatkozik, hanem kiterjed a letelepedés szabadságának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának keretében az önálló vállalkozókra is; mivel a nemzeti jogszabályok között a hatályuk alá tartozó személyek vonatkozásában jelentősek az eltérések, kívánatos annak az alapelvnek az alkalmazása, amely szerint a rendelet a munkavállalókra vagy önálló vállalkozókra vonatkozó szociális biztonsági rendszerekben vagy munkaviszonyuk, illetve önálló vállalkozóként végzett tevékenységük folytán biztosított valamennyi személyre vonatkozik; mivel tiszteletben kell tartani a nemzeti szociális biztonsági jogszabályok különleges sajátosságait, és csak koordinációs rendszert kell létrehozni; mivel a koordináció keretében a Közösségen belül biztosítani kell a különböző nemzeti jogszabályok szerinti egyenlő bánásmódot a tagállamokban élő munkavállalók, valamint ezek eltartottai és túlélő hozzátartozói számára; mivel a koordinációs feltételeknek biztosítaniuk kell, hogy a Közösségen belül mozgó munkavállalók, valamint eltartottaik és túlélő hozzátartozóik megtartsák szerzett jogaikat és előnyeiket, valamint ezek várományát; mivel e célkitűzéseket különösen a különböző nemzeti jogszabályok szerint figyelembe vett, az ellátáshoz való jogosultság megszerzéséhez és fenntartásához, valamint az ellátások összegének kiszámításához szükséges időszakok összesítésével, továbbá a rendelet hatálya alá tartozó különböző csoportokba tartozó személyek számára nyújtott ellátásokkal kell elérni, függetlenül attól, hogy e személyek lakóhelye a Közösségen belül hol található; mivel a Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók csak egyetlenegy tagállam szociális biztonsági rendszerébe tartozhatnak az alkalmazandó nemzeti jogszabályok átfedései és az ebből származó esetleges bonyodalmak elkerülése érdekében; mivel számban és terjedelemben a lehető legjobban korlátozni kell azokat az eseteket, amikor az általános szabály alól alkalmazott kivételként egy személyre egyidejűleg két tagállam jogszabályait kell alkalmazni; mivel annak lehető leghatékonyabb biztosítása érdekében, hogy az egy tagállam területén foglalkoztatott valamennyi munkavállaló egyenlő bánásmódban részesüljön, általában annak a tagállamnak a jogszabályait (*) See annex B.

3 1971R1408 HU kell alkalmazandó jogszabályként meghatározni, amelyben az érintett személy munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként tevékenységet folytat; mivel ettől az általános szabálytól az alkalmazhatóság egyéb kritériumait indokoló bizonyos helyzetekben el lehet térni; mivel a nemzeti jogszabályok szerint előirányzott egyes ellátások alkalmazásuk személyi hatálya, célkitűzéseik és alkalmazásuk módja miatt egyidejűleg a szociális biztonság és szociális támogatás alá tartozhatnak, meg kell állapítani azt a koordinációs rendszert, amely figyelembe veszi az adott ellátások különleges jellemzőit, és amelyet bele kell foglalni a rendeletbe a migráns munkavállalók érdekeinek védelme érdekében, a Szerződés rendelkezéseivel összhangban; mivel ezeket az ellátásokat a rendelet hatálya alá tartozó személyek tekintetében kizárólag az adott személy vagy családtagjai lakóhelye szerinti ország jogszabályaival összhangban kell nyújtani a bármelyik másik tagállamban szerzett tartózkodási idő szükség szerinti összesítése alapján, nemzetiségi alapon történő megkülönböztetés nélkül; mivel helyzetük sajátos jellegének figyelembevételével meg kell határozni a határ menti ingázókra és idénymunkásokra vonatkozó különös szabályokat, különösen a betegség és munkanélküliség területén; mivel a betegségi és anyasági ellátások területén biztosítani kell az illetékes tagállamon kívüli tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy tartózkodó személyek védelmét; mivel a nyugdíjigénylők és nyugdíjasok, valamint ezek családtagjainak sajátos helyzete szükségessé teszi, hogy a betegségbiztosítást szabályozó rendelkezéseket a helyzetükhöz igazítsák; mivel a rokkantsági ellátásoknál olyan összehangolt rendszert kell létrehozni, amely figyelembe veszi a nemzeti jogszabályok sajátos jellemzőit; mivel emiatt különbséget kell tenni a jogszabályok között aszerint, hogy a rokkantsági ellátás összege független vagy függ-e a biztosítás tartamától; mivel a tagállamokban fennálló rendszerek közötti különbségek szükségessé teszik a rokkantság súlyosbodásának esetén alkalmazandó koordinációs szabályok elfogadását; mivel célszerű az öregségi ellátások és a túlélő hozzátartozói ellátások megállapítási rendszerének kidolgozása, ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó egy vagy több tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozott; mivel az összesítési és időarányos számítást alkalmazó módszerrel összhangban kiszámított, a közösségi jog által biztosított nyugdíj összegét meg kell határozni, ha a nemzeti jogszabályok alkalmazása beleértve a csökkentésre, felfüggesztésre vagy visszavonásra vonatkozó rendelkezéseket kedvezőtlenebbek a fent említett módszernél; mivel a migráns munkavállalóknak és ezek túlélő hozzátartozóinak a csökkentésre, felfüggesztésre vagy visszavonásra vonatkozó nemzeti rendelkezések túlzottan szigorú alkalmazásával szemben történő védelme érdekében a rendeletnek a fenti rendelkezések alkalmazására vonatkozó szigorú szabályokat megállapító rendelkezéseket is kell tartalmaznia; mivel a munkahelyi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó ellátások tekintetében a védelem érdekében szükség van arra, hogy a szabályokat az illetékes tagállamon kívüli tagállamban lakóhelylyel rendelkező vagy tartózkodó személyek helyzetének figyelembevételével állapítsák meg; mivel meg kell állapítani a haláleseti juttatásokra vonatkozó különös rendelkezéseket; mivel a munkaerő jobb körülmények közötti biztonságos mobilitásának biztosítása érdekében a jövőben szükséges az összes tagállam munkanélküli-biztosítási és munkanélkülisegély-rendszereinek fokozottabb összehangolása;

4 1971R1408 HU mivel ezért a különböző tagállamokban a munkakeresés megkönnyítése érdekében különösen indokolt korlátozott időtartamon keresztül a munkanélküli-ellátást annak a tagállamnak a jogszabályai szerint nyújtani, amely tagállam jogszabályainak hatálya alá az érintett munkanélküli utoljára tartozott; mivel a családi ellátásokra alkalmazandó jogszabályok meghatározása céljából a munkaviszonyra vonatkozó kritériumok biztosítják, hogy az azonos jogszabályok hatálya alá tartozó valamennyi munkavállaló egyenlő bánásmódban részesüljön; mivel az ellátások indokolatlan halmozódásának elkerülése érdekében elsőbbségi szabályokat kell meghatározni, ha az illetékes állam jogszabályai és a családtagok lakóhelye szerinti ország jogszabályai alapján járó családi ellátásokra való jogosultságok halmozódnak; mivel a tagállamok jogszabályai különböznek egymástól és sajátos jellegűek, szükségesnek bizonyul a nyugdíjasok eltartott gyermekei és az árvák részére nyújtott ellátásokat biztosító nemzeti rendszerek koordinálására vonatkozó különös szabályok meghatározása; mivel létre kell hozni egy, a tagállamok egy-egy kormányképviselőjéből álló igazgatási bizottságot, amelynek megbízatása elsősorban arra szól, hogy valamennyi igazgatási kérdéssel vagy a rendelet rendelkezéseiből származó valamennyi értelmezési kérdéssel foglalkozzon, valamint támogassa a tagállamok közötti együttműködést; mivel kívánatos, hogy a tanácsadó bizottság keretében a munkavállalók és munkáltatók képviselőivel megvizsgáltassák az igazgatási bizottság által kezelt kérdéseket; mivel a koordinációs szabályok alkalmazásának megkönnyítése érdekében meg kell állapítani a nemzeti jogszabályok sajátos jellemzőinek megfelelő különleges rendelkezéseket, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: I. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK M3 1. cikk (10) (15) Fogalommeghatározások E rendelet alkalmazásában: a) munkavállaló és önálló vállalkozó: i. aki akár kötelezően, akár szabadon választható folytatólagos biztosítás keretében a munkavállalókra vagy önálló vállalkozókra vonatkozó szociális biztonsági rendszerek vagy a köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszer ágazataiba tartozó egy vagy több kockázattal szemben biztosított; ii. aki a lakóhellyel rendelkezőkre vagy a gazdaságilag aktív népességre vonatkozó szociális biztonsági rendszerben e rendelet által érintett szociális biztonsági ágakba tartozó egy vagy több kockázattal szemben kötelezően biztosított, ha ez a személy: azon módszer értelmében, amely alapján e szociális biztonsági rendszert igazgatják vagy finanszírozzák, munkavállalónak vagy önálló vállalkozónak tekinthető, vagy ha e szempontoknak nem felel meg, az I. mellékletben meghatározott más kockázattal szemben a munkavállalókra vagy önálló vállalkozókra vonatkozó rendszerben vagy a iii. pontban említett rendszerben kötelezően vagy szabadon választható folytatólagos biztosítás keretében biztosított, vagy ha az érintett tagállamban ilyen rendszer nincs, megfelel az I. mellékletben szereplő meghatározásnak;

5 1971R1408 HU M4 iii. aki a vidéki lakosságra vonatkozó egységes szociális biztonsági rendszerben, az e rendelet által érintett ágakba tartozó több kockázattal szemben kötelezően biztosított, az I. mellékletben megállapított kritériumoknak megfelelően; iv. aki a munkavállalókra, önálló vállalkozókra, a lakóhellyel rendelkezőkre vagy lakóhellyel rendelkezők egyes csoportjaira vonatkozó tagállami szociális biztonsági rendszer keretében önkéntes alapon az e rendeletben érintett ágba tartozó egy vagy több kockázattal szemben biztosított: ha tevékenységét munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként végzi, vagy ha korábban ugyanannak a tagállamnak a munkavállalókra vagy önálló vállalkozókra vonatkozó kötelező biztosítási rendszere keretében ugyanazon kockázattal szemben biztosított volt; b) határ menti ingázó az munkavállaló vagy önálló vállalkozó, aki szakmai tevékenységét az adott tagállam területén végzi és akinek lakóhelye egy másik tagállamban van, ahová rendszerint naponta vagy legalább hetente visszatér; ugyanakkor azt a határ menti munkavállalót, akit az őt alkalmazó vállalkozás ugyanannak a tagállamnak más részére vagy egy másik tagállamba küld ki, vagy aki szolgáltatásait ugyanannak a tagállamnak más részén vagy egy másik tagállamban nyújtja, négy hónapot meg nem haladó időtartamon keresztül határ menti munkavállalónak kell tekinteni még akkor is, ha ebben az időszakban akadályoztatott abban, hogy lakóhelyére naponta vagy legalább hetente visszatérjen; c) idénymunkás, aki nyolc hónapot meg nem haladó időszakra olyan tagállamba megy, amelyben nem rendelkezik lakóhellyel, abból a célból, hogy e tagállamban egy vállalkozás vagy munkáltató számára idényjellegű munkát végezzen, továbbá aki annak a tagállamnak a területén csak a munkavégzéshez szükséges ideig tartózkodik; idényjellegű munka az a munka, amely az évszakok váltakozásának függvényében évente automatikusan ismétlődik; ca) a diák e rendelet értelmében olyan személy, aki nem tekintendő munkavállalónak és önálló vállalkozónak vagy azok családtagjainak és túlélő hozzátartozónak, és aki egy tagállam hatóságai által hivatalosan elismert képesítés megszerzését eredményező tanulmányokat folytat vagy ilyen szakképzésben vesz részt és az általános szociális biztonsági rendszerben vagy a diákokra vonatkozó különleges szociális biztonsági rendszerben biztosított; d) menekült a menekültek jogállásáról szóló, július 28-án Genfben aláírt egyezmény 1. cikkében meghatározott személy; e) hontalan a hontalanok jogállásáról szóló, szeptember 28-án New Yorkban aláírt egyezmény 1. cikkében meghatározott személy; f) i. családtag a családtagként meghatározott vagy elismert személy, vagy az a személy, akit a szociális ellátásról szóló jogszabályok, vagy a 22. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 31. cikkben említett esetekben annak a tagállamnak a jogszabályai, amely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, közös háztartásban élőként ismernek el; ha azonban az említett jogszabályok csak azt ismerik el családtagként vagy egy háztartásban élőként, aki az érintett M4 munkavállaló, önálló vállalkozó vagy diák egy fedél alatt él, ezt a feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha az érintett személy elsődlegesen e személy eltartottja. M1 Ha egy tagállam jogszabályai nem teszik lehetővé a családtagok megkülönböztetését más olyan személyektől, akikre ezek a jogszabályok alkalmazandók, a családtag meghatározást az I. mellékletben meghatározott jelentés szerint kell értelmezni; ii. ugyanakkor ha az érintett ellátások fogyatékossággal élő személyeknek nyújtott olyan ellátások, amelyekben egy tagállam jogszabályai szerint annak a tagállamnak minden olyan állampolgára részesül, aki kielégíti az előírt feltételeket, a családtag

6 1971R1408 HU M3 legalább a M4 munkavállaló, önálló vállalkozó vagy diák házastársa, vagy az ilyen személy kiskorú vagy eltartott gyermeke; g) túlélő hozzátartozó, akit azok a jogszabályok, amelyek szerint ellátást nyújtanak, túlélő hozzátartozóként határoznak meg vagy túlélő hozzátartozónak ismernek el; ha azonban az említett jogszabályok csak azt ismerik el túlélő hozzátartozóként, aki az elhunyttal közös háztartásban élt, ezt a feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha az érintett személy elsődlegesen az elhunyt eltartottja volt; h) lakóhely a szokásos tartózkodási hely; i) tartózkodási hely az ideiglenes tartózkodási hely; j) jogszabályok az egyes tagállamok vonatkozásában a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében érintett szociális biztonsági rendszerekkel és ágakkal vagy a 4. cikk (2a) bekezdésében érintett különleges, nem járulék alapú ellátásokkal kapcsolatos, törvényi, rendeleti és egyéb rendelkezések, valamint az egyes tagállamok meglévő vagy jövőbeni végrehajtási intézkedései. E meghatározás nem érinti a meglévő vagy a jövőbeni szerződéses rendelkezéseket, függetlenül attól, hogy azokat hatósági döntés kötelezővé tette-e vagy sem, illetve alkalmazási körüket kiterjesztette-e vagy sem. Ha azonban e rendelkezések: i. arra szolgálnak, hogy az előző albekezdésben említett törvények és rendeletek szerinti biztosítási kötelezettséget érvényesítsék; vagy ii. az előző albekezdésben említett törvények és rendelkezések által létrehozott rendszereket alkalmazó intézménnyel azonos intézmény által alkalmazott rendszert hoznak létre. Ezt a korlátozást az érintett tagállam bármikor feloldhatja az e rendelet alkalmazási körébe tartozó ilyen rendszereket meghatározó nyilatkozat megtételével. E nyilatkozatról értesítést kell küldeni, és azt a 97. cikk rendelkezéseinek megfelelően teszik közzé. Az előző albekezdés rendelkezései nem mentesítik e rendelet alkalmazása alól azokat a biztosítási rendszereket, amelyekre a 3. rendelet alkalmazandó. A jogszabály meghatározás nem érinti az önálló vállalkozókra vonatkozó különleges rendszereket szabályzó rendelkezéseket sem, amely rendszerek létrehozását az érintetteknek kell kezdeményezni vagy amelyeket az érintett tagállam területének csak egy részén kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy a hatóságok azok kötelezővé tételét vagy hatályuk kiterjesztését elrendelték-e. A kérdéses különleges rendszereket a II. melléklet határozza meg; ja) köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszer olyan szociális biztonsági rendszer, amely az érintett tagállamokban a munkavállalókra alkalmazott általános szociális biztonsági rendszerektől különbözik, és amelynek minden köztisztviselő és köztisztviselőnek minősülő személy, illetve az ilyen személyek meghatározott csoportjai közvetlenül a hatálya alá tartoznak; k) szociális biztonsági egyezmény a szociális biztonság területén a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott szociális biztonsági rendszerek vagy ágak összességét vagy azok egy részét érintő, kizárólag két vagy több tagállamot jelenleg vagy a jövőben kötelező két- vagy többoldalú megállapodás, illetve legalább két tagállamot és egy vagy több más államot jelenleg vagy a jövőben kötelező kétvagy többoldalú megállapodás, valamint e megállapodások értelmében kötött egyéb megállapodás; l) hatáskörrel rendelkező hatóság az egyes tagállamok vonatkozásában a kérdéses állam területének egészén vagy annak egy részén a szociális biztonsági rendszerért felelős miniszter, miniszterek vagy velük egyenértékű egyéb hatóság; m) igazgatási bizottság a 80. cikkben említett bizottság;

7 1971R1408 HU n) intézmény az egyes tagállamok vonatkozásában a jogszabályok egészének vagy részének alkalmazásáért felelős testület vagy hatóság; o) illetékes intézmény: i. az az intézmény, amelynél az ellátás igénylésének időpontjában az érintett biztosított; vagy ii. az az intézmény, amelynél az érintett személy ellátásra jogosultságot szerzett, vagy jogosultságot szerezne, ha annak a tagállamnak a területén, ahol az intézmény található, saját maga vagy egy vagy több családtagja lakóhellyel rendelkezne; vagy iii. az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény; vagy iv. a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott ellátások vonatkozásában a munkáltató felelősségével kapcsolatos rendszer esetében a munkáltató vagy a munkáltató nevében eljáró biztosító, vagy azok hiányában az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt testület vagy hatóság; p) lakóhely szerinti intézmény és tartózkodási hely szerinti intézmény az az intézmény, amely jogosult az általa alkalmazott jogszabályok szerint ellátást nyújtani azon a helyen, ahol az érintett személy lakóhellyel rendelkezik vagy ahol az ideiglenesen tartózkodik, illetve ilyen intézmény hiányában a kérdéses tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény; q) illetékes állam az a tagállam, amelynek területén az illetékes intézmény található; r) biztosítási idő az a járulékfizetési időszak vagy szolgálati idő vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időszak, amelyet azok a jogszabályok, amelyek szerint az adott időszakot megszerezték vagy az megszerzettnek tekintendő, biztosítási időként határoznak meg vagy ismernek el, valamint más hasonló időszak, amelyet az említett jogszabályok a biztosítási idővel egyenértékűnek tekintenek M3, a köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerek keretében szerzett időszakok szintén biztosítási időnek tekintendők ; s) a szolgálati idő és önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időszak az az időszak, amelyet azok a jogszabályok, amelyek szerint az adott időt megszerezték, szolgálati időként vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időszakként határoznak meg vagy ismernek el, valamint más hasonló időszak, amelyet az említett jogszabályok a szolgálati idővel vagy az önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időszakkal egyenértékűnek tekintenek M3, a köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerek keretében szerzett időszakok szintén szolgálati időnek tekintendők ; sa) tartózkodási idő az az időszak, amelyet azok a jogszabályok, amelyek szerint az adott időszakot megszerezték vagy az megszerzettnek tekintendő, ilyen időszakként határoznak meg vagy ismernek el; t) ellátások és nyugdíj valamennyi ellátás és nyugdíj, azok közpénzekből fizetett valamennyi eleme, az értékállóságot biztosító növekmény és a kiegészítő ellátás a III. cím rendelkezéseire is figyelemmel, valamint a nyugdíjak helyett fizetendő pénzbeli ellátás, illetve a járulékok visszatérítésének formájában kifizetett ellátás; u) i. családi ellátások valamennyi természetbeni vagy pénzbeli ellátás az I. melléklet szerinti különleges szülési ellátások és örökbefogadási támogatások kivételével, amely célja a 4. cikk (1) bekezdésének h) pontjában előírt jogszabályok szerinti családi kiadások fedezése; ii. családi támogatások kizárólag a családtagok száma és szükség esetén a családtagok életkora alapján rendszeres időszakonként fizetendő pénzbeli ellátás;

8 1971R1408 HU M4 v) haláleseti juttatások az elhalálozás bekövetkezésekor egy összegben fizetendő összes juttatás a t) pontban meghatározott pénzbeli ellátások kivételével. 2. cikk A rendelet személyi hatálya (1) E rendelet vonatkozik azokra a munkavállalókra vagy önálló vállalkozókra és diákokra, akik egy vagy több tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, és akik a tagállamok egyikének állampolgárai, valamint azokra a hontalanokra vagy menekültekre, akiknek a lakóhelye valamely tagállam területén található, és ezek családtagjaira és túlélő hozzátartozóira. (2) E rendelet vonatkozik a munkavállalók, önálló vállalkozók, diákok állampolgárságától függetlenül az egy vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozó ilyen személyek azon túlélő hozzátartozóira, akik valamely tagállam állampolgárai, illetve valamely tagállam területén lakóhellyel rendelkező menekültek vagy hontalanok. 3. cikk Az egyenlő bánásmód elve (1) E rendelet különös rendelkezéseire is figyelemmel az e rendelet hatálya alá tartozó M8 személyeket M8 bármely tagállam jogszabályai szerint ugyanolyan kötelezettségek terhelik és ugyanolyan előnyök illetik, mint az adott tagállam állampolgárait. (2) Az (1) bekezdés rendelkezései alkalmazandók a szociális biztonsági intézmények szervei tagjainak megválasztására, illetve a kinevezésükben való részvételre is, de nem érintik amegválaszt hatósággal vagy az érintett személyek e szervekhez történő kinevezésének módszereivel kapcsolatos tagállami jogszabályok rendelkezéseit. (3) Ha a III. melléklet másként nem rendelkezik, a 7. cikk (2) bekezdésének c) pontja értelmében hatályban maradó szociális biztonsági egyezmények rendelkezései M8 vonatkoznak az e rendelet hatálya alá tartozó személyekre. 4. cikk (10) A rendelet alkalmazási köre (1) E rendelet alkalmazandó a következő szociális biztonsági ágakat érintő valamennyi jogszabályra: a) betegségbiztosítási és anyasági ellátások; b) rokkantsági ellátások, beleértve a rokkantak keresőképességének fenntartását vagy javítását célzó ellátásokat is; c) öregségi ellátások; d) túlélő hozzátartozók számára nyújtott ellátások; e) munkahelyi balesetekkel és foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos ellátások; f) haláleseti juttatások; g) munkanélküli-ellátások; h) családi ellátások. (2) E rendelet alkalmazandó valamennyi, akár járulékfizetésen alapuló, akár nem járulékfizetésen alapuló általános és különleges szociális biztonsági rendszerre, valamint a munkáltatóknak vagy hajótulajdonosoknak az (1) bekezdésben említett ellátások nyújtásával kapcsolatos felelősségét érintő biztosítási rendszerekre.

9 1971R1408 HU (2a) Ezt a cikket kell alkalmazni a különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátásokra is, amelyek olyan jogszabályokban kerülnek megállapításra, amelyek személyi hatályuk, célkitűzéseik és/vagy a jogosultságra vonatkozó feltételeik miatt az (1) bekezdésben említett szociális biztonsági jogszabályok, valamint a szociális segélyezés jellegzetességeit egyaránt magukban hordozzák. A különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátás az az ellátás: a) amelynek célja, hogy: i. az (1) bekezdésben említett szociális biztonsági ágak által fedezett kockázatok kiegészítő, helyettesítő vagy járulékos fedezetéül szolgáljon, és az érintett személyeknek minimum megélhetési jövedelmet biztosítson az érintett tagállam gazdasági és társadalmi helyzetére is figyelemmel; illetve, hogy ii. a fogyatékossággal élők részére kifejezetten különös védelmet biztosítson, szoros kapcsolatban az érintett személy szociális környezetével az érintett tagállamban; és b) amely esetében a finanszírozás kizárólag a kötelező, az általános közkiadások fedezésére szolgáló adóbevételből származik, valamint az ellátások nyújtásának és kiszámításának feltételei a kedvezményezett tekintetében nem függnek semmiféle járulékfizetéstől. A járulékalapú ellátások kiegészítésére szolgáló ellátások azonban egyedül ezen az alapon nem minősülnek járulékalapú ellátásnak; és c) amely szerepel a IIa. mellékletben. (2b) Ez a rendelet nem alkalmazható egy tagállam jogszabályainak a II. melléklet III. szakaszában említett, különleges, nem járulékalapú ellátásokkal kapcsolatos rendelkezéseire, amelyek területi hatálya azon tagállam területének egy részére korlátozott. (3) Ugyanakkor e rendelet III. címének rendelkezései nem érintik a hajótulajdonosok felelősségével kapcsolatos tagállami jogszabályok rendelkezéseit. (4) E rendelet nem alkalmazható a szociális és egészségügyi támogatásokra, a háború és annak következményei áldozatai számára nyújtott ellátások rendszerére M3. 5. cikk (10) A tagállamok nyilatkozatai e rendelet hatályáról A tagállamok nyilatkozatban határozzák meg a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében említett jogszabályaikat és rendszereiket, a 4. cikk (2a) bekezdésében említett különleges, nem járulék alapú ellátásokat, az 50. cikkben említett minimumellátásokat és a 77. és 78. cikkben említett ellátásokat, és e nyilatkozatokról a 97. cikknek megfelelően küldenek értesítést, valamint azokat a 96. cikknek megfelelően teszik közzé. 6. cikk Az e rendelet által felváltott szociális biztonsági egyezmények A 7. és 8. cikk, valamint a 46. cikk (4) bekezdésének rendelkezéseire is figyelemmel e rendelet személyi hatálya és alkalmazási köre vonatkozásában felváltja azokat a szociális biztonsági egyezményeket, amelyek: a) kizárólag két vagy több tagállamot; vagy b) legalább két tagállamot és egy vagy több másik államot köteleznek, ha a felmerülő esetek rendezésében az utóbbi államok intézményei nem vesznek részt.

10 1971R1408 HU cikk Az e rendelet által nem érintett nemzetközi rendelkezések (1) E rendelet nem érinti az alábbi nemzetközi rendelkezésekből származó kötelezettségeket: a) a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által elfogadott és egy vagy több tagállam általi megerősítést követően hatályba lépett egyezmények rendelkezései; b) az Európa Tanács tagállamai által december 11-én megkötött, a szociális biztonságról szóló átmeneti európai megállapodások rendelkezései. (2) A 6. cikk rendelkezései ellenére a következő rendelkezések továbbra is alkalmazandók: a) a rajnai hajósok szociális biztonságáról szóló, július 27-i megállapodás rendelkezései; b) a nemzetközi közlekedésben dolgozó munkavállalók szociális biztonságáról szóló, július 9-i európai egyezmény rendelkezései; c) a tagállamok által az e rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően megkötött szociális biztonsági egyezmények egyes rendelkezései amennyiben ezeket a rendelkezéseket a III. melléklet tartalmazza feltéve, hogy a jogosultakra kedvezőbb rendelkezéseket állapítanak meg, vagy, hogy sajátos történelmi helyzetből fakadnak és hatályuk időben korlátozott. 8. cikk A tagállamok közötti egyezmények megkötése (1) Két vagy több tagállam szükség esetén e rendelet szellemében és elvei alapján jogosult egymással egyezményeket kötni. (2) A tagállamok a más tagállamokkal az (1) bekezdés rendelkezései szerint megkötött egyezményekről a 97. cikk (1) bekezdésének megfelelően küldenek értesítést. 9. cikk Az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosításba való belépés (1) A tagállamok jogszabályainak azon rendelkezései, amelyek az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítási rendszerekbe való belépéssel kapcsolatos feltételként előírják, hogy az érintett személynek az adott állam területén lakóhellyel kell rendelkeznie, nem alkalmazhatók azon személyekre, akik egy másik tagállam területén rendelkeznek lakóhellyel, feltéve ha munkájuk során munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként valamikor az előbb említett állam jogszabályainak hatálya alá tartoztak. (2) Ha egy tagállam jogszabályai az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítási rendszerbe való belépéssel kapcsolatos feltételként biztosítási idő megszerzését írják elő, a szükséges mértékben figyelembe kell venni más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időt, mintha az érintett személy azt az előbb említett állam jogszabályai szerint szerezte volna meg. 9a. cikk A referencia-időszak meghosszabbítása Amennyiben valamely tagállam jogszabálya az ellátásra való jogosultság elismerését egy, a biztosítási eseményt megelőző, meghatározott időtartamon keresztül tartó minimum biztosítási idő megszerzéséhez köti (referencia-időszak) és előírja, hogy a referencia-időszakot azon időszakokkal meg kell hosszabbítani, amelyek alatt az adott tagállam jogszabályai szerint az ellátásokat nyújtották vagy az adott tagállam területén

11 1971R1408 HU gyermeknevelésre fordított időszakokkal, akkor ezt a referenciaidőszakot azokkal az időszakokkal is meg kell hosszabbítani, amelyek alatt rokkantsági nyugdíjakat vagy öregségi nyugdíjakat, illetve betegbiztosítási ellátásokat, munkanélküli ellátásokat vagy üzemi baleseti ellátásokat vagy foglalkozási megbetegedés alapján kifizetett ellátásokat egy másik tagállam jogszabályai szerint nyújtottak, illetve meg kell hosszabbítani egy másik tagállam területén gyermeknevelésre fordított időszakokkal is. 10. cikk A lakóhellyel kapcsolatos kikötések eltörlése A kötelező biztosítás hatása a járulékok visszatérítésére (1) A rendelet eltérő rendelkezéseinek hiányában az egy vagy több tagállam jogszabályai szerint megszerzett rokkantsági, öregségi vagy túlélő hozzátartozókat megillető pénzbeli ellátás, munkahelyi balesetek vagy foglalkozási megbetegedések esetén fizetett nyugdíj és haláleseti juttatás nem csökkenthető, nem módosítható, nem függeszthető fel, nem vonható vissza vagy foglalható le azzal az indoklással, hogy a jogosult egy másik tagállam területén rendelkezik lakóhellyel, mint amely tagállam területén a fizetésre kötelezett intézmény található. Az előző albekezdés rendelkezései alkalmazandók azokra a pénzbeli ellátásokra, amelyekben a túlélő hozzátartozói nyugdíjra jogosult túlélő házastárs újabb házasságának megkötése esetén részesül. (2) Ha egy tagállam jogszabályai szerint a járulékok visszatérítésének feltételeként kikötik, hogy az érintett személy nem tartozhat kötelező biztosítás hatálya alá, ez a feltétel mindaddig nem tekinthető teljesítettnek, amíg az érintett személy egy másik tagállam jogszabályai szerint M4 kötelező biztosítás hatálya alá tartozik. 10a. cikk (10) Különleges, nem járulék alapú ellátások (1) A 10. cikk és a III. cím rendelkezéseit nem kell alkalmazni a 4. cikk (2a) bekezdésében említett különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátásokra. Az e rendelet hatálya alá tartozó személyek ezen ellátásokra kizárólag a lakóhelyük szerinti tagállamban és kizárólag ezen állam jogszabályainak megfelelően jogosultak feltéve, hogy ezen ellátásokat a IIa. melléklet tartalmazza. Az ellátásokat a lakóhely szerinti intézmény fizeti ki a saját költségére. (2) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai szerint az (1) bekezdésben említett ellátásokra való jogosultság a szolgálati időnek, az önálló vállalkozóként folytatott tevékenység idejének vagy a tartózkodási időnek a megszerzésétől függ, a szükséges mértékig figyelembe veszi a más tagállamok területén szerzett szolgálati időt, önálló vállalkozóként folytatott tevékenység idejét vagy tartózkodási időt oly módon, mint az előbb említett tagállam területén szerzett időszakokat. (3) Ha az (1) bekezdésben említett, kiegészítésként nyújtott ellátásra való jogosultság egy tagállam jogszabályai szerint a 4. cikk (1) bekezdésének a) h) pontjában meghatározott ellátásban való részesüléstől függ és e jogszabályok szerint ilyen ellátásra való jogosultság nem áll fenn, bármely más tagállam jogszabályai szerint nyújtott megfelelő ellátást a kiegészítő ellátásra való jogosultság megállapításának céljából az előbb említett tagállam jogszabályai szerint nyújtott ellátásnak kell tekinteni. (4) Ha egy tagállam jogszabályai szerint az (1) bekezdésben említett fogyatékossági vagy rokkantsági ellátás nyújtása attól a feltételtől függ, hogy a fogyatékosságot vagy rokkantságot első alkalommal annak a tagállamnak a területén kell diagnosztizálni, ezt a feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha a diagnózis megállapítása első alkalommal egy másik tagállam területén történt.

12 1971R1408 HU cikk Az ellátások értékállóságának biztosítása Egy tagállam jogszabályai által előírt, az értékállóság biztosítására vonatkozó szabályok alkalmazandók az e tagállam jogszabályai szerint esedékes ellátásokra e rendelet rendelkezéseit figyelembe véve. 12. cikk (9) (11) Az ellátások halmozódásának tilalma (1) E rendelet nem adhat és nem tarthat fenn ugyanazon kötelező biztosítási idő alatt több, azonos jellegű ellátáshoz való jogosultságot. Ugyanakkor e rendelkezés nem alkalmazható azokra a rokkantsági, öregségi és haláleseti ellátásokra (nyugdíjakra) vagy foglalkozási megbetegedés esetén nyújtott ellátásokra, amelyeket két vagy több tagállam intézményei nyújtanak a 41. cikk, a 43. cikk (2) és (3) bekezdése, a 46., 50. és 51. cikk vagy a 60. cikk (1) bekezdése b) pontja rendelkezéseinek megfelelően. (2) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, egy ellátásnak más szociális biztonsági ellátásokkal vagy egyéb jövedelmekkel való halmozódása esetén az ellátás csökkentésére, felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó tagállami jogszabályok rendelkezései abban az esetben is érvényesíthetők a kedvezményezettel szemben, ha a kérdéses ellátásra való jogosultságot egy másik tagállam jogszabályai szerint szerezték meg, vagy ha a jövedelem egy másik tagállam területén keletkezett. (3) Ha egy kereső tevékenységet folytató rokkantsági ellátásban vagy előrehozott öregségi nyugellátásban részesül, az ellátás csökkentésére, felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó tagállami jogszabályok rendelkezései abban az esetben is érvényesíthetők vele szemben, ha a tevékenységét más tagállam területén folytatja. (4) Ha a holland intézmény az 57. cikk (5) bekezdésének vagy a 60. cikk (2) bekezdése b) pontjának rendelkezései szerint köteles hozzájárulni egy másik tagállam jogszabályai szerint a foglalkozási megbetegedés esetén nyújtott ellátás költségeihez, a holland jogszabályok szerint fizetendő rokkantsági nyugdíjat csökkenteni kell a másik tagállam azon intézménye számára fizetendő összeggel, amely intézmény köteles a foglalkozási megbetegedés esetén járó ellátás biztosítására. II. CÍM AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK MEGHATÁROZÁSA 13. cikk (9) Általános szabályok M3 (1) A 14c. és 14f. cikkre is figyelemmel, a rendelet hatálya alá tartozó személyekre csak egy tagállam jogszabályai alkalmazandóak. E jogszabályokat e cím rendelkezései szerint kell meghatározni. (2) A cikk rendelkezéseire is figyelemmel: a) egy tagállam területén alkalmazott személy e tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik még abban az esetben is, ha egy másik tagállam területén rendelkezik lakóhellyel, vagy ha az őtalkalmazó vállalkozás vagy magánszemély székhelye vagy lakóhelye egy másik tagállam területén található; b) egy tagállam területén önálló vállalkozóként tevékenykedő személy e tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik még abban az esetben is, ha másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel; c) egy tagállam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetén alkalmazott személy a lobogó szerinti tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik;

13 1971R1408 HU d) a köztisztviselők és a köztisztviselőnek minősülő más személyek azon tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoznak, amely tagállam jogszabályainak hatálya alá az őket alkalmazó közigazgatási szerv tartozik; e) egy tagállam fegyveres erőibe szolgálatra vagy polgári szolgálatra behívott vagy újból behívott személyek e tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoznak. Ha e jogszabályok szerint a jogosultság a katonai vagy polgári szolgálatra való behívást megelőzően vagy a leszerelést követően megszerzett biztosítási idő függvénye, a szükséges mértékig bármely tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási időt figyelembe kell venni, mintha ez az idő az előbb említett tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási idő lenne. Egy tagállam fegyveres erőibe szolgálatra vagy polgári szolgálatra behívott vagy újból behívott munkavállalók vagy önálló vállalkozók megtartják munkavállalói vagy önálló vállalkozói jogállásukat. f) az a személy, akire az egyik tagállam jogszabályai már nem alkalmazhatóak és egy másik tagállam jogszabályai sem alkalmazandók rá az előző pontokban megállapított szabályok egyikével összhangban vagy a cikkekben megállapított kivételeknek vagy különös rendelkezéseknek megfelelően, azon tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, amelyiknek a területén lakóhellyel rendelkezik, kizárólag azon tagállam jogszabályi rendelkezéseivel összhangban. 14. cikk Az ellenérték fejében munkát végző személyekre (kivéve a tengerészekre) alkalmazandó különös szabályok A 13. cikk (2) bekezdésének a) pontja az alábbi kivételekkel és körülmények között alkalmazandó: 1. a) Az a személy, akit az őt egy tagállam területén alkalmazó vállalkozás a számára teljesítendő munkavégzés céljából egy másik tagállam területére küld ki, továbbra is az előbb említett tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, feltéve hogy e munka várható időtartama nem haladja meg a tizenkét hónapot, illetve őt nem olyan személy felváltására küldték ki, akinek kiküldetési ideje letelt; b) ha a munkavégzés időtartama előre nem látható körülmények miatt túllépi az eredetileg meghatározott időtartamot és meghaladja a tizenkét hónapot, az előbbi tagállam jogszabályai továbbra is alkalmazandók a munka elvégzéséig, feltéve hogy annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága, amely tagállam területére az érintett személyt kiküldték, vagy e hatóság által kijelölt szerv ahhoz hozzájárulását adja; a hozzájárulást a tizenkét hónapos időtartam lejárata előtt kérelmezni kell. E hozzájárulás ugyanakkor tizenkét hónapot meghaladó időtartamra nem adható meg. 2. Az a személy, akit szokásosan két vagy több tagállam területén foglalkoztatnak, a következők szerint meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozik: a) az a személy, aki egy olyan vállalkozás hajózó személyzetének tagja, amely más vagy saját számlájára nemzetközi vasúti, közúti, légi vagy belvízi személyszállítási vagy árufuvarozási szolgáltatást végez, és amely vállalkozás székhelye egy tagállamban található, az utóbbi tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik a következő megszorításokkal: i. ha az említett vállalkozás fiókteleppel vagy állandó képviselettel rendelkezik más tagállamban, mint amelyikben a székhelye található, e fióktelep vagy állandó képviselet által alkalmazott személy azon tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, amely tagállamban e fióktelep vagy állandó képviselet található; ii. ha az adott személyt elsődlegesen annak a tagállamnak a területén alkalmazzák, amelyben lakóhellyel rendelkezik, e személy e tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik még

14 1971R1408 HU abban az esetben is, ha az őt alkalmazó vállalkozás annak a tagállamnak a területén nem rendelkezik székhellyel, fiókteleppel vagy állandó képviselettel; b) az a) pontban nem említett személy azon tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik: i. amelynek területén lakóhellyel rendelkezik, ha tevékenységét részben e tagállam területén végzi, vagy ha több olyan vállalkozás vagy több olyan munkáltató számára végez munkát, amelynek vagy akinek székhelye vagy lakóhelye különböző tagállamok területén található; ii. amelynek területén az őt alkalmazó vállalkozás vagy magánszemély székhelye vagy lakóhelye található, ha tevékenységét nem annak a tagállamnak a területén végzi, ahol lakóhellyel rendelkezik. 3. Az a személy, akit olyan vállalkozás alkalmaz egy tagállam területén, amelynek székhelye más tagállam területén található, és tevékenységei átterjednek a két állam közös határán, azon tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, amelynek területén e vállalkozás székhelye található. 14a. cikk Az önálló vállalkozókra (kivéve a tengerészekre) alkalmazandó különös szabályok A 13. cikk (2) bekezdésének b) pontja az alábbi kivételekkel és körülmények között alkalmazandó: 1. a) az a személy, aki szokásosan önálló vállalkozó egy tagállamban, és egy másik tagállam területén végez munkát, továbbra is az előbb említett tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, feltéve hogy e munka várható időtartama nem haladja meg a tizenkét hónapot; b) ha a munkavégzés időtartama előre nem látható körülmények miatt túllépi az eredetileg meghatározott időtartamot és meghaladja a tizenkét hónapot, az előbbi tagállam jogszabályai továbbra is alkalmazandók a munka elvégzéséig, feltéve hogy annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága, amely tagállam területére az érintett személy a kérdéses munka elvégzése céljából belépett vagy e hatóság által kijelölt szerv ahhoz hozzájárulását adja; a hozzájárulást a tizenkét hónapos időtartam lejárata előtt kérelmezni kell. E hozzájárulás ugyanakkor tizenkét hónapot meghaladó időtartamra nem adható meg. 2. Az a személy, aki két vagy több tagállam területén önálló vállalkozóként végez tevékenységet, azon tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, amelynek területén lakóhellyel rendelkezik, ha tevékenységének bármely részét e tagállam területén végzi. Ha az ilyen személy annak a tagállamnak a területén, amelyben lakóhellyel rendelkezik, nem végez tevékenységet, azon tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, amelynek területén fő tevékenységét végzi. A fő tevékenység meghatározására szolgáló kritériumokat a 97. cikkben említett rendelet állapítja meg. 3. Az a személy, aki olyan vállalkozásban önálló vállalkozó, amelynek székhelye egy tagállam területén található és tevékenységei átterjednek két állam közös határán, azon tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, amelynek területén e vállalkozás székhelye található. 4. Ha azok a jogszabályok, amelyeknek egy személy a (2) vagy (3) bekezdéssel összhangban a hatálya alá tartozik, nem teszik lehetővé, hogy e személy akár csak önkéntességi alapon is egy nyugdíjrendszerhez csatlakozzon, az érintett személyt a másik tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozónak kell tekinteni, amelyeket e különös rendelkezésektől függetlenül kell alkalmazni, illetve ha így két vagy több tagállam jogszabályait kellene alkalmazni, e személy az érintett tagállamok vagy azok illetékes hatóságai közötti megállapodás szerint meghatározott jogszabályok hatálya alatt áll.

15 1971R1408 HU b. cikk Tengerészekre vonatkozó különös szabályok A 13. cikk (2) bekezdésének c) pontja az alábbi kivételekkel és körülmények között alkalmazandó: 1. Az a személy, akit az őt alkalmazó vállalkozás egy tagállam területén vagy e tagállam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetén alkalmaz és akit e vállalkozás a számára teljesítendő munkavégzés céljából egy másik tagállam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetére küld ki, a 14. cikk 1. pontjában előírt feltételekre is figyelemmel továbbra is az előbb említett tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik. 2. Az a személy, aki tevékenységét egy tagállam területén vagy a tagállam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetén szokásosan önálló vállalkozóként végzi és aki saját költségén egy másik tagállam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetén végez munkát, a 14a. cikk 1. pontjára is figyelemmel továbbra is az előbb említett tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik. 3. Az a személy, akit szokásosan nem a tengeren alkalmaznak, egy tagállam felségvizein vagy kikötőjében végez munkát a tagállam felségvizein vagy kikötőjében egy másik tagállam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetén, de aki a hajó személyzetének nem tagja, az előbb említett tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik. 4. Az a személy, akit egy tagállam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetén alkalmaznak, és aki az e munkáért járó javadalmazást olyan vállalkozástól vagy személytől kapja, amelynek vagy akinek a székhelye vagy lakóhelye más tagállam területén található, az utóbbi tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, ha e tagállamban rendelkezik lakóhellyel; az említett jogszabályok alkalmazásában a javadalmazást fizető vállalkozás vagy személy munkáltatónak tekintendő. 14c. cikk (5) Azokra a személyekre alkalmazandó különös szabályok, akik egyidejűleg egy tagállam területén munkavállalóként, egy másik tagállam területén önálló vállalkozóként tevékenykednek Az a személy, aki egyidejűleg egy tagállam területén munkavállalóként, egy másik tagállam területén önálló vállalkozóként tevékenykedik: a) a b) pont eltérő rendelkezései hiányában azon tagállam jogszabályainak a hatálya alatt áll, amelynek területén munkavi szonyban áll; b) a VII. mellékletben említett esetekben: azoknak a 14. cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban meghatározott tagállami jogszabályoknak a hatálya alatt áll, amelynek területén munkaviszonyban áll, ha ezt a tevékenységet két vagy több tagállam területén folytatja, és azoknak a 14. cikk (2), (3) és (4) bekezdésével összhangban meghatározott tagállami jogszabályoknak a hatálya alatt áll, amelynek területén önálló vállalkozóként végez munkát, ha ezt a tevékenységet két vagy több tagállam területén folytatja. M3 14d. cikk (5) Vegyes rendelkezések (1) A 14. cikk (2) és (3) bekezdéseiben, a 14a. cikk (2), (3) és (4) bekezdéseiben és a 14c. cikk a) pontjában és a 14e. cikkben említett személyeket az e rendelkezésekkel összhangban megállapított jogszabályok alkalmazásában úgy kell tekinteni, mintha kereső tevékenységüket vagy tevékenységeiket az érintett tagállam területén végeznék. (2) A 14c cikkben említett személyt az önálló vállalkozása szerinti tagállam jogszabályai szerint az önálló vállalkozót terhelő járulékok mértékének meghatározása céljából úgy kell tekinteni, mint ha az érintett tagállam területén állna munkaviszonyban.

16 1971R1408 HU (3) Egy tagállam jogszabályainak azok a rendelkezései, amelyek szerint egy kereső tevékenységet folytató nyugdíjas e tevékenységei vonatkozásában nem tartozik a kötelező biztosítási rendszer hatálya alá, azokra a nyugdíjasokra is vonatkoznak, akik nyugdíjjogosultságukat egy másik tagállam jogszabályai szerint szerezték meg, kivéve ha az érintett személy kifejezetten kéri az előbb említett tagállam illetékes hatósága által kijelölt és a 98. cikkben említett rendelet 10. mellékletében megnevezett intézménytől, hogy e rendszer hatálya alá tartozhasson. M3 14e. cikk Köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerekben biztosított olyan személyekre alkalmazandó különös szabályok, akik egyidejűleg egy vagy több tagállam területén munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként is tevékenységet folytatnak Arra a személyre, akit egyidejűleg egy tagállamban köztisztviselőként vagy köztisztviselőnek minősülő személyként foglalkoztatnak, és a köztisztviselők különleges rendszerében biztosított, és aki egy vagy több másik tagállamban munkavállalóként, illetve önálló vállalkozóként is folytat tevékenységet, azon tagállam jogszabályai alkalmazandóak, amelyben a köztisztviselők különleges rendszere keretében biztosított. 14f. cikk Egynél több tagállamban egyidejűleg alkalmazott és ezek egyikének különleges rendszere keretében biztosított köztisztviselőkre alkalmazandó különös szabályok Az a személy, akit egyidejűleg két vagy több tagállamban köztisztviselőként vagy köztisztviselőnek minősülő személyként foglalkoztatnak, és aki azoknak az államoknak legalább az egyikében a köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerben biztosított, valamennyi érintett tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik. 15. cikk Az önkéntes biztosításra vagy szabadon választott folyamatos biztosításra vonatkozó szabályok (1) A 13. és 14d. cikk rendelkezései nem vonatkoznak az önkéntes biztosításra vagy a szabadon választható folytatólagos biztosításra, kivéve ha a 4. cikkben említett ágak vonatkozásában bármely tagállamban csak önkéntes biztosítási rendszer létezik. (2) Ha két vagy több tagállam jogszabályainak alkalmazása a biztosítások halmozódásához vezet: egy kötelező biztosítási rendszer és egy vagy több önkéntes vagy választható folytatólagos biztosítási rendszer közül az érintett személy kizárólag a kötelező biztosítási rendszer hatálya alá tartozik, két vagy több önkéntes vagy választható folytatólagos biztosítási rendszer közül az érintett személy kizárólag az általa választott önkéntes vagy választható folytatólagos biztosítási rendszer hatálya alá tartozik. (3) Ugyanakkor rokkantsági, öregségi és haláleseti ellátások (nyugdíjak) vonatkozásában az érintett személy csatlakozhat egy másik tagállam önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítási rendszeréhez még akkor is, ha kötelezően egy másik tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, annyiban, amenynyiben az előbb említett tagállam az esetleges halmozódásokat kifejezetten vagy hallgatólagosan engedélyezi.

17 1971R1408 HU cikk Diplomáciai és konzuli képviseletek személyzetére, valamint az Európai Közösségek segédszemélyzetére vonatkozó különös szabályok (1) A 13. cikk (2) bekezdése a) pontjának rendelkezései alkalmazandók a diplomáciai és konzuli képviseletek személyzetére, valamint e személyek háztartásában alkalmazott személyekre. (2) Ugyanakkor azok az (1) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalók, akik az akkreditáló vagy küldő állam állampolgárai, választhatják, hogy e tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozzanak-e. E választási jogosultság minden naptári év végén megújítható és annak nincs visszaható hatálya. (3) Az Európai Közösségek segédszemélyzetének tagjai választhatnak, hogy azon tagállamnak, amely területén alkalmazottak, vagy a legutolsó olyan tagállamnak, amely jogszabályainak hatálya alá tartoztak, illetve az állampolgárságuk szerinti tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozzanak-e, a családi támogatásra vonatkozó rendelkezések kivételével, amelyek ellátása e személyzet alkalmazási feltételei szerint történik. Ez a csak egy alkalommal igénybe vehető választási jogosultság a munkába állás napjától hatályos. 17. cikk (9) A cikk alóli kivételek Két vagy több tagállam, e tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai vagy e hatóságok által kijelölt szervek közös megállapodással a személyek egyes csoportjai vagy egyes személyek érdekében a cikk rendelkezései alól kivételeket írhatnak elő. 17a. cikk (9) Az egy vagy több tagállam jogszabályai szerint járó nyugdíjban részesülőkre vonatkozó különleges szabályok Az egyik tagállam jogszabályai szerint járó nyugdíjban vagy több tagállam jogszabályai szerinti nyugdíjakban részesülő, egy másik tagállam területén lakóhellyel rendelkező személy saját kérésére mentesíthető az utóbbi állam jogszabályai alól, feltéve hogy nem valamilyen kereső tevékenység folytatása miatt vonatkoznak rá ezek a jogszabályok. III. CÍM AZ ELLÁTÁSOK EGYES CSOPORTJAIRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BETEGSÉG ÉS ANYASÁG 1. szakasz Közös rendelkezések 18. cikk A biztosítási, szolgálati vagy tartózkodási idő összesítése (1) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai az ellátásokra való jogosultság megszerezését, fenntartását vagy feléledését a biztosítási, szolgálati vagy tartózkodási idő megszerzésétől teszik függővé, a szükséges mértékben figyelembe veszi a más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási, szolgálati vagy tartózkodási időt, mintha azt az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerezték volna meg.

18 1971R1408 HU (2) Az (1) bekezdés rendelkezései alkalmazandók az idénymunkásokra, még az illetékes állam jogszabályai által engedélyezett időtartamot meghaladó mértékű megszakításokat megelőzően szerzett időszakok vonatkozásában is, ugyanakkor azzal a feltétellel, hogy az érintett munkavállaló biztosítottságának szünetelése nem haladhatja meg a négy hónapot. 2. szakasz Munkavállalók vagy önálló vállalkozók, valamint családtagjaik 19. cikk Az illetékes államon kívüli lakóhely általános szabályok (1) Az a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, aki az ellátásra való jogosultság tekintetében kielégíti az illetékes állam jogszabályai által előírt feltételeket, de az illetékes államon kívüli tagállamban rendelkezik lakóhellyel szükség esetén a 18. cikk rendelkezéseinek figyelembevételével a lakóhelye szerinti államban: a) természetbeni ellátásban részesül, amelyet az illetékes intézmény nevében a lakóhely szerinti tagállam intézménye nyújt az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően, mintha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó ott lenne biztosított; b) pénzbeli ellátásban részesül, amelyet az illetékes intézmény nyújt az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően. Ugyanakkor az illetékes intézmény és a lakóhely szerinti intézmény közötti megállapodás alapján az ellátást az illetékes intézmény nevében nyújthatja a lakóhely szerinti intézmény is, az illetékes állam jogszabályainak megfelelően. (2) Az (1) bekezdés a) pontjának rendelkezései hasonlóan alkalmazandók a családtagokra is, akik nem az illetékes államban rendelkeznek lakóhellyel, amennyiben annak az államnak a területén, ahol lakóhellyel rendelkeznek, nem jogosultak ezekre az ellátásokra. Ha a családtagok olyan tagállam területén rendelkeznek lakóhellyel, amely tagállam jogszabályai szerint a természetbeni ellátásokhoz való jogosultság nem függ biztosítási vagy szolgálati feltételektől, a számukra nyújtott természetbeni ellátásokat olyannak kell tekinteni, mint amelyet annak intézménynek a nevében nyújtanak, amelyiknél a munkavállaló vagy önálló vállalkozó biztosított, kivéve ha a házastárs vagy a gyermekekről gondoskodó személy az említett tagállam területén kereső tevékenységet folytat. 20. cikk Határ menti ingázók és családtagjaik különös szabályok A határ menti ingázók szintén részesülhetnek ellátásban az illetékes állam területén. Ezt az ellátást az illetékes állam jogszabályai rendelkezéseinek megfelelően az illetékes intézmény nyújtja, mintha az érintett személy lakóhelye annak az államnak a területén lenne. E munkavállalók családtagjai ugyanilyen feltételek mellett jogosultak természetbeni ellátásra; ugyanakkor a sürgős esetek kivételével ezen ellátás igénybevétele az illetékes államok vagy az ilyen államok illetékes intézményei között létrejött megállapodástól vagy ilyen megállapodás hiányában az illetékes intézmény előzetes hozzájárulásától függ. 21. cikk Ideiglenes tartózkodás vagy a lakóhely áthelyezése az illetékes állam területére (1) A 19. cikk (1) bekezdésében említett munkavállalók vagy önálló vállalkozók és családtagjaik, akik az illetékes állam területén tartózkodnak, ezen állam jogszabályai rendelkezéseinek megfelelően részesülnek ellátásban, mintha lakóhelyük ezen állam területén lenne, még abban az esetben is, ha ott-tartózkodásukat megelőzően már a betegség vagy anyaság ugyanazon esetével kapcsolatban ellátásban részesültek.

19 1971R1408 HU (2) Az (1) bekezdés hasonlóan alkalmazandó a 19. cikk (2) bekezdésében említett családtagokra is. Ha azonban az utóbbiak a munkavállaló vagy önálló vállalkozó lakóhelye szerinti tagállamon kívüli tagállam területén rendelkeznek lakóhellyel, a természetbeni ellátást a tartózkodási hely szerinti intézmény nyújtja az érintett személy lakóhelye szerinti intézmény nevében. (3) Az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik a határ menti ingázókra és családtagjaikra. (4) A 19. cikkben említett munkavállalók vagy önálló vállalkozók és családtagjaik, akik lakóhelyüket az illetékes állam területére helyezik át, ezen állam jogszabályai rendelkezéseinek megfelelően részesülnek ellátásban még abban az esetben is, ha lakóhelyük áthelyezését megelőzően már a betegség vagy anyaság ugyanazon esetével kapcsolatban ellátásban részesültek. 22. cikk Tartózkodás az illetékes állam területén kívül Visszatérés vagy a lakóhely áthelyezése egy másik tagállam területére a betegség vagy anyaság időtartama alatt Más tagállamba való utazás szükségessége megfelelő ellátás igénybevétele céljából M7 M7 (1) Az a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, aki az ellátásra való jogosultság tekintetében kielégíti az illetékes állam jogszabályaiban előírt feltételeket, szükség esetén a 18. cikk rendelkezéseinek figyelembevételével, és: a) akinek az állapota természetbeni ellátást igényel, amely orvosi okokból válik szükségessé, mialatt egy másik tagállam területén tartózkodik, figyelembe véve az ellátások jellegét és a tartózkodás várható időtartamát; vagy b) akit, miután jogosulttá vált az illetékes intézményt terhelő ellátásra, az illetékes intézmény feljogosított arra, hogy visszatérjen a lakóhelye szerinti tagállam területére, vagy lakóhelyét áthelyezze egy másik tagállam területére; vagy c) akit az illetékes intézmény feljogosított arra, hogy egy másik tagállamba utazzon az állapotának megfelelő ellátás igénybevétele céljából, jogosult: i. természetbeni ellátásra, amelyet az illetékes intézmény nevében a tartózkodási hely vagy lakóhely szerinti tagállam intézménye nyújt az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően, mintha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó ott lenne biztosított; ugyanakkor az ellátás nyújtásának időtartamát az illetékes állam jogszabályai határozzák meg; ii. pénzbeli ellátásra, amelyet az illetékes intézmény nyújt az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően. Ugyanakkor az illetékes intézmény és a tartózkodási hely vagy a lakóhely szerinti intézmény közötti megállapodás alapján az ellátást a tartózkodási hely vagy lakóhely szerinti intézmény is nyújthatja az illetékes intézmény nevében, az illetékes állam jogszabályainak megfelelően. (1a) Az igazgatási bizottság meghatározza azon természetbeni ellátások jegyzékét, amelyekhez gyakorlati okokból az érintett személy és az ellátást nyújtó intézmény előzetes megállapodása szükséges, azért, hogy egy másik tagállamban való tartózkodás során azokat biztosítani lehessen.

20 1971R1408 HU (2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti engedély megadását csak abban az esetben lehet megtagadni, ha megállapítható, hogy a helyváltoztatás károsan befolyásolhatja az érintett személy egészségi állapotát vagy az egészségügyi ellátás igénybevételét. Az (1) bekezdés c) pontjában előírt engedély megadását nem lehet megtagadni, ha az adott ellátás szerepel annak a tagállamnak a jogszabályaiban meghatározott ellátások között, amely tagállam területén az érintett személy lakóhellyel rendelkezett, és ha nem részesülhet ilyen ellátásban az adott ellátásban való részesüléshez általában szükséges időn belül a lakóhely szerinti tagállamban, jelenlegi egészségi állapotának és a betegség valószínű lefolyásának figyelembevételével. (3) M7 Az (1), (1a) és (2) bekezdést hasonlóan kell alkalmazni a munkavállaló vagy önálló vállalkozó családtagjaira is. Azonban az (1) bekezdés a) pontjának és c) pontja i. alpontjának a 19. cikk (2) bekezdésében említett olyan családtagokra történő alkalmazásában, akik a munkavállaló vagy önálló vállalkozó lakóhelyén kívüli tagállam területén rendelkeznek lakóhellyel: a) a természetbeni ellátásokat a családtagok lakóhelye szerinti tagállam intézménye nevében a tartózkodási hely szerinti intézmény nyújtja az általa alkalmazott jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, mintha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó ott lenne biztosított. Az ellátások nyújtásának időtartamát azonban annak a tagállamnak a jogszabályaival összhangban határozzák meg, amelynek területén a családtagok lakóhellyel rendelkeznek; b) az (1) bekezdés c) pontjában előírt engedélyt a családtagok lakóhelye szerinti tagállam intézménye bocsátja ki. (4) Az a tény, hogy az (1) bekezdés rendelkezései alkalmazandók a munkavállalóra vagy önálló vállalkozóra, nem érinti családtagjainak az ellátásra való jogosultságát. M7 22a. cikk Egyes személyi kategóriákra vonatkozó különleges szabályok E rendelet 2. cikkétől függetlenül a 22. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontját és (1a) bekezdését alkalmazni kell azokra a személyekre is, akik valamely tagállam állampolgárai és akik egy másik tagállam jogszabályai szerint biztosítottak, valamint a velük együtt lakó családtagokra. M4 23a. cikk (a) A pénzbeli ellátások kiszámítása (1) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai előírják, hogy a pénzbeli ellátások összegét az átlagkereset vagy átlagos járulékok alapján kell kiszámítani, ezt az átlagkeresetet vagy átlagos járulékot kizárólag az említett jogszabályok szerint szerzett időszakban megállapított kereset vagy járulékok alapján határozza meg. (2) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai előírják, hogy a pénzbeli ellátások összegét a szokásos kereset alapján kell kiszámítani, kizárólag a szokásos keresetet vagy az említett jogszabályok szerint szerzett időszaknak megfelelő szokásos kereset átlagát veszi figyelembe.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

EGYEZMÉNY JAPÁN ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL

EGYEZMÉNY JAPÁN ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL EGYEZMÉNY JAPÁN ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL Japán és Magyarország, azon kívánságuktól vezérelve, hogy szabályozzák kölcsönös kapcsolataikat a szociális biztonság területén, az alábbiakban

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában Az Ön szociális biztonsági jogai Szlovákiában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára European Trade Union Confederation (ETUC) Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Katrin Distler, DGB & Ger Essers, FNV Európai Szakszervezeti

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban Az Ön szociális biztonsági jogai Svájcban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Nyugdíj az Európai Unióban

Nyugdíj az Európai Unióban Nyugdíj az Európai Unióban Az Európai Unió szociális biztonsági rendszerekre vonatkozó szabályozásáról 2 Mit kell tudni az egyes nyugellátásokra vonatkozó szabályozásról? 9 Gyakori kérdések a magyar nyugdíjrendszer

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége 4. számú információs füzet Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban Az Ön szociális biztonsági jogai a Cseh Köztársaságban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Olaszországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Olaszországban Az Ön szociális biztonsági jogai Olaszországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

102. sz. Egyezmény. a társadalombiztosítás minimális normáiról

102. sz. Egyezmény. a társadalombiztosítás minimális normáiról 102. sz. Egyezmény a társadalombiztosítás minimális normáiról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgatótanácsa hívott össze Genfbe, És amely

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

A SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT

A SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT A SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT A projekt alatt gyűjtött tényeket konkrét estekre alkalmazva ellenőriztük, hogy a Csehországból, Magyarországról, Lengyelországból és Romániából Olaszországba költöző mobil munkavállalókat

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/7/EU IRÁNYELVE (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXI. törvény (a

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 4 Saját jogú nyugellátások Öregségi nyugdíj 5 5 Szolgálati idő Előrehozott

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Kiadványunk tartalmazza a a 2009. január elsejétől hatályba lépett és még jelenleg is hatályos rendelkezéseket, a kormány válságkezelő

Részletesebben

Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre

Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011,

Részletesebben