TARTALOMJEGYZÉK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV SPECIFIKUS RÉSZ TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV... 3 2 SPECIFIKUS RÉSZ... 8 3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV SPECIFIKUS RÉSZ TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A SZERVEZET VEZETŐ TISZTVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYI FEJLŐDÉS

3 1 Egyszerűsített éves beszámoló év 1.1 Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlege 1 Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek 7. II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék 16. IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közh.tev. ből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen A beszámolókészítés napja: április 25. Adatok ezer forintban. 3

4 1.2 Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló Eredménykimutatása 2 Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből 0 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 24. Egyéb ráfordítások 25. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B E) H. Adófizetési kötelezettség 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A D) Tájékoztató adatok 33. A. Személyi jellegű ráfordítások A beszámolókészítés napja április 25. Adatok ezer forintban. 4

5 Bérköltség ebből: megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. B. A szervezet által nyújtott támogatások C. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 41. D. D. Továbbutalt támogatás Kiegészítő Melléklet 1.4 A Tom lantos Intézet jogállása A Magyar Köztársaság Kormánya az Alkotmány 35. (1) a), f) és j) pontjainak végrehajtása; valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 2. cikkében megfogalmazottaknak az Alapokmányt kihirdető évi I. törvény 3. a szerinti végrehajtása; továbbá a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikke 3. bekezdésében foglaltaknak az Egyezségokmányt kihirdető évi 8. tvr. 4. (2) bekezdése szerinti végrehajtása; valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 73. ában és a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 7. (5) bekezdésének első fordulatában foglaltak végrehajtása, mint közfeladat ellátásában való közreműködés céljából, valamint a Magyar Köztársaság nemzetközi jogi kötelezettségvállalásai teljesítésének segítése érdekében létrehozta a Demokrácia Központ Közalapítványt (továbbiakban: Közalapítvány). A Közalapítvány céljának megvalósítása érdekében szükséges feladatokat az Alapító Okirat IV. 3. pontja alapján munkaszervezete, a Közalapítványhoz tartozó Tom Lantos Intézet (a továbbiakban: Intézet) látja el. Az Intézet 2011 ben kiemelten közhasznú szervezetként működött, amely a évi CLVI. törvény 26. alapján: c) 3. pontjában szabályozott tudományos tevékenység, kutatás, c) 4. pontjában szabályozott nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, c) 12. pontjában szabályozott emberi és állampolgári jogok védelme, c) 19. pontjában szabályozott euro atlanti integráció elősegítése tevékenységeket végzi. Az Intézet a Közalapítvány olyan munkaszervezete, amelynek közfeladatot ellátó közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. Az Intézet alapvető működési szabályait és feltételeit figyelemmel a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottakra az Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza. 5

6 1.5 Az Intézet adatai Alapító: Demokrácia Központ Közalapítvány Név: Tom Lantos Intézet Székhely: 1022 Budapest, Árvácska u.12 Postacím: 1022 Budapest, Árvácska u. 12. Számlavezető: CIB Bank Bankszámla szám: IBAN: HU Adóigazgatási száma: Alapítás időpontja: április 13. Bírósági nyilvántartásba vétel száma: 9651 sorszám Bírósági végzés száma: 9. PK /2005/7 Statisztikai számjele: Az Intézet tevékenységének kezdete: 2011.június 01. Az Intézet induló vagyona: 1 millió forint Az Intézet képviseletét ellátó személy: Kuntz Nóra, Megbízott Igazgató 1.6 Az Intézet A Közalapítvány Alapító Okiratának IV. 1. g pontjában meghatározott céljának megvalósítása érdekében a Tom Lantos Intézeten keresztül tudományos kutatásokat szervez és finanszíroz, tudományos konferenciákat és rendezvényeket szervez, nemzetközi ösztöndíjprogramot működtet, ösztöndíjakat adományoz, feladatkörében szervezi és intézi a kutatók és oktatók nemzetközi kapcsolatait, tanulmányutakat szervez, fejleszti a vendég kutatói kapcsolatokat, bekapcsolódik a nemzetközi emberi jogi kutatócsoportok munkájába és nemzetközi kutatócsoportok létrehozását kezdeményezi, szervezi a forrásgyűjtést, dokumentációs tárat tart fenn, az emberi jogok, tolerancia, megbékélés és transz atlanti kapcsolatok előmozdításával kapcsolatban végzett tudományos tevékenység elismeréseként éves rendszerességgel díjakat adományoz, egyéb, a cél megvalósításához szükséges feladatokat lát el A Tom Lantos Intézet a Közalapítvány Ptk. 74/B. (3) bekezdés szerint létrehozott jogi személyiségű szervezeti egysége (a továbbiakban: Intézet). A Közalapítvány az általa fenntartott intézmény működését a Közalapítvány költségvetésén keresztül biztosítja. (Alapító Okirat IV. 5.) 6

7 1.7 Az Intézet működésének jogi kereteit az alábbi törvények jelölik ki: A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapítványokra vonatkozó 74/A. 74/F. ai. A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, majd január 1. napját követően az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, majd a január 1. napjától hatályos évi CXCV. törvény. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19) Korm. rendelet, majd a január 1. napjától hatályos, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. A közbeszerzésekről szóló 2003 évi CXXIX. törvény, majd január 1 jétől a évi CVII. törvény. A számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A társasági és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény. 7

8 2 Specifikus rész 2.1 Eszközök bemutatása Befektetett eszközök Az Intézet december 31 i Befektetett eszközei az alábbiak szerint alakultak: Immateriális javak állománya december 31. adatok: e Ft ban Nettó érték Bruttó Elszámolt (könyvszerinti érték értékcsökkenés érték) nyitó állomány Aktiválás 358 Csökkenés 2011 ben elszámolt ÉCS Záró állomány Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolási módját a Számviteli Politika részét képező Amortizációs Politika szabályozza. Így a 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök beszerzési árát egy összegben költségként számolja el az Intézet évben 3 db Ms Office Proplus programot szerzett be az Intézet 70 e Ft értékben, illetve az Intézet számára honlapot készítettek 288 e Ft értékben A 100 e Ft feletti eszközök esetében, a használati idő figyelembevételével került meghatározásra az értékcsökkenési leírás százaléka. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések december 31. adatok: e Ft ban Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkené s Nettó érték (könyvszerinti érték) nyitó állomány Aktiválás Csökkenés 2011 ben elszámolt ÉCS Záró állomány TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

9 2011. évben 3 db Asus notebookot és egy Apple iphone t szerzett be az Intézet,, összesen 895 e Ft értékben, illetve kis értékű irodai eszközöket 346 e Ft értékben. Mivel az Intézet 2011 ben alakult ezért a 2010 es év, mint bázis év adatai nem léteznek, ennek megfelelően a változás nem értelmezhető. Összetétel és változás az 1. számlaosztályban NYITÓ ZÁRÓ Index megoszl. megoszl. e Ft % e Ft % % Vagyoni ért. Jogok ,54 Szellemi termékek IMMATERIÁLIS JAVAK ,54 Bérelt ing. Végezett ber. Irodai gépek berendezések ,46 TÁRGYI ESZKÖZÖK ,46 BEFEKTETT PÜ. 0 0,00 ESZKÖZÖK BEFEKTETT ESZK , Forgóeszközök adatok: e Ft ban Megnevezés december december Megoszlás (%) 31. Követelések ,37 Pénzeszközök ,63 Forgóeszközök összesen ,00 A követelések aránya a forgóeszközökhöz viszonyítva 5,37 %, a pénzeszközök aránya a forgóeszközökhöz 94,63%. Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások 902 e Ft ot tesznek ki. Ebből 1 e Ft a lekötött betét évre jutó kamatbevétele. A költségek, egyéb ráfordítások időbeli elhatárolásának értéke 901 e Ft, ez az összeg adott projekthez kapcsolódóan felmerült azon költségeket tartalmazza, melyekhez a bevétel csak 2012 ben fog befolyni. 9

10 Források bemutatása Az Intézet e Ft forint induló vagyonnal rendelkezik. A saját tőke e Ft os értéke áll a évi e Ft mérleg szerinti nyereségből, és az induló vagyonból Saját tőke adatok: e Ft ban Megnevezés december december 31. Induló vagyon Tőkeváltozás (eredmény, veszteség) Tárgyévi eredmény/veszteség közhasznú tevékenységből Tárgyévi eredmény/veszteség vállalkozási tevékenységből Saját tőke adatok: e Ft ban Megnevezés december december Megoszlás (%) 31. Saját tőke ,93 Kötelezettségek ,29 Passzív időbeli elhatárolások ,78 Források összesen ,00 A saját tőke aránya a forrásokhoz viszonyítva 60,93 %, a kötelezettségek aránya a forrásokhoz viszonyítva 10,29 %. Kötelezettségek Az Intézetnek e Ft rövidlejáratú kötelezettsége van. A kötelezettségek szállítói tartozásból, a december havi munkabér és a hozzá kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségekből állnak. 10

11 A kötelezettségek alakulása: Megnevezés december 31. Kötelezettségek megoszlása (%) adatok: e Ft ban Megjegyzés Computrend Kft 25 1, havi számlák,30 napon belüli kötelezettség Személyi jövedelemadó ,39 Eho, Start járulék 32 1,28 Jövedelem számla Társadalombiztosítási elszámolások Rövidlejáratú elszámolási kötelezettségek összesen , , ,00 A kötelezettségek e Ft ot tettek ki december 31 én a fenti részletezés szerint Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások két részből állnak. Egyrészt olyan, évben megjelenő, de elhatárolandó, projekt bevételeket tartalmaznak, amelyek mögött a költségek évben jelentkeznek. Ez a Közalapítványtól kapott támogatásból 2011 ben fel nem használt e Ft értékben. Másrészt olyan évet terhelő költségek kerültek elszámolásra, amelyek pénzügyi teljesítésére a mérleg fordulónapját követően került sor. Ezek többek között: könyvelési díj elhatárolása 318 eft értékben, tanácsadási díj 375 eft értékben, könyvvizsgálati díj 343 eft értékben, telefon költség 31 eft értékben. 2.2 Eredménykimutatás Az Intézet a Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatását a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormány rendelet alapján az A típusú összköltség eljárásra épülő eredménykimutatás szerint készíti. 11

12 Az Intézet évi közhasznú bevétele e Ft volt, amelyből az alapítótól (a Közalapítványtól) kapott támogatás e Ft. Egyéb adományból származó e Ft. Egyéb bevételek e Ft. Az eredmény kimutatásban szereplő egyéb bevétel e Ft egyéb kapott bevétel, banki kamat valamint árfolyamnyereség. Az Intézet közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó ráfordítások összege e Ft. A ráfordítások változását az alábbi táblázat mutatja: adatok: e Ft ban Megnevezés december december 31. Megoszlás (%) Anyagjellegű ráfordítások ,17 Személyi jellegű ráfordítások ,61 Értékcsökkenési leírás 530 2,22 Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása Összesen: Az Intézet közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó költségek további bemutatására szolgálnak az alábbi táblázatok Anyagjellegű ráfordítások adatok: e Ft ban Megnevezés december december 31. Megoszlás (%) Anyagköltségek 424 5,19 Igénybevett szolgáltatások ,68 Egyéb szolgáltatások 92 1,13 Eladott közvetített szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások ,00 Jól látható, hogy az anyagjellegű ráfordítások döntő hányadát az igénybe vett szolgáltatások teszik ki, az összes anyagjellegű ráfordítás 93,68% a. 12

13 Az igénybevett szolgáltatásokat a következő táblázatban mutatjuk be figyelemmel a költségnem sokfajtaságára: adatok: e Ft ban Megnevezés december 31. Megoszlás (%) Szakértői díjak ,10 Repülőjegy elszámolás ,56 Belföldi kiküldetés,szállás 86 1,12 Külföldi utazás és szállásköltségek 234 3,06 Számviteli szolgáltatások költségei ,79 Internet, telefon, posta költségei 178 2,33 Egyéb igénybe vett szolgáltatás 11 0,14 Taxi költség 60 0,79 Javítás, számítógép karbantartás 232 3,03 Hirdetés 106 1,39 Jogi képviselet, ügyvédi díjak 282 3,69 Igénybe vett szolgáltatások , Személyi jellegű ráfordítások adatok: e Ft ban Megnevezés december 31. Megoszlás (%) Bérköltség ,31 ebből: megbízási díjak 0 Személyi jellegű egyéb ráfordítások ,88 Bérjárulékok ,81 Személyi jellegű ráfordítások összesen ,00 Az Intézet 2011 évi átlagos statisztikai állományi létszáma 5 fő volt, míg az átlagbér éves szinten e Ft/fő/év Egyéb ráfordítások A Tom Lantos Intézetnek 2011 ben nincsenek egyéb ráfordításai. 13

14 2.2.5 Közhasznú tevékenység bevétele Támogató megnevezése év Pü. i teljesítés ideje december december 31. Időbeli elhatárolás DEMKK Amerikai Nagykövetség Taiwan Egyéb bevétel Egyéb kapott kamatok,árfolyamnyereség ÖSSZESEN Az előbbi táblázat azokat a támogatásokat mutatja be, amelyek egyrészt egy adott projekt megvalósításához, másrészt az Intézet működési költségeinek finanszírozásához kapcsolhatók. Az Intézet eredménye e Ft volt. Az Intézetnek évben vállalkozási tevékenységből származó árbevétele és ráfordítása nem volt. 3 Tájékoztató adatok 3.1 Az Intézetben foglalkoztatottak létszáma december 31 én az átlagos állományi létszám 5 fő. 3.2 A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló készítője Az Intézet évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját Méhész Tax Consult Kft (asz: , cím: 1222, Budapest, József Attila utca 9), mint külső könyvelő társaság képviseletében Méhész György okleveles könyvvizsgáló (regisztrációs száma: ) állította össze. 3.3 A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálata Az Intézet évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát a Balansz Audit Kft (MKVK nyilvántartási szám: , cím: 1162 Budapest, Csömöri út 346.) képviseletében Birinyi József végezte évi könyvvizsgálati díj 343 e Ft. 3.4 Környezetvédelem Az Intézetnek környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei nincsenek. 14

15 3.5 Veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nincsenek az Intézet könyveiben. 3.6 Az Intézet szervezete: az Igazgató: Az Igazgató az Intézet egyszemélyi felelős vezetője, akit a Közalapítvány Kuratóriuma az Intézet Igazgatótanácsának előzetes véleménye alapján, pályázati úton nevez ki 5 évi időtartamra a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 8 9. ában foglalt összeférhetetlenségi szabályok figyelembe vételével. A határozat értelmében jei hatállyal, 5 azaz öt év határozott időtartamra kinevezi Dr. Izsák Ritát. A határozat értelmében az Igazgatói jogviszonyt legkésőbb 2011.június 30 áig önkéntes jogviszony keretében is elláthatja. A kinevezés megújítható, amelyhez az Igazgatótanács előzetes véleményt csatolhat. Az Igazgató az Intézet vezető állású munkavállalója, annak teljes jogkörű képviselője. Az Igazgató vezeti az Intézetet. Az Igazgató tevékenységéről a Közalapítvány Kuratóriumának beszámolási és tájékoztatási kötelezettséggel tartozik. A Demokrácia Központ Közalapítvány Kuratóriuma a Tom Lantos Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának és pontjai alapján, Dr. Izsák Rita szülési szabadság miatti távollétének időtartamára Kuntz Nórát, az Intézet programigazgatóját megbízott igazgatónak nevezi ki. A megbízatás december 9 től várhatóan május 29 ig tart a Végrehajtó Bizottság: A TLI végrehajtó bizottsága hat főből áll, elnökét és tagjait a Kuratórium a Főigazgató javaslatára, 3 (három) évi határozott időtartamra választja a nemzetközi tudományos és közélet elismert személyiségei köréből. 15

16 3.7 Vezető állású munkavállalók díjazása: Az Intézet vezető állású munkavállalója az Igazgató. Az Igazgató évi jövedelme e Ft volt december 9 től, dr. Izsák Rita szülési szabadságának időtartama alatt Kuntz Nóra megbízott igazgatóként tölti be a pozíciót évben a Végrehajtó Bizottság tagjai nem vettek igénybe tiszteletdíjat, költségtérítést. 4 Költségvetési támogatás felhasználása Az Intézet évben költségvetési forrásból származó bevételeiből e Ft ot használt fel a Közalapítvány célkitűzéseinek megvalósítására. Az Intézetnek működési jellegű kiadásai nem voltak. A e Ft támogatás felhasználása a következőképp alakult: Projektszám ICDT Projektek Teljes Tény Költség 100 Intézményi fejlesztés CODE Nyári egyetem Egerben a társadalmi párbeszédről Deliberatív közvélemény kutatás Roma gyilkosságok nyomon követése Nemzetközi büntetőbíróság Modell 220 ÖSSZESEN Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az Intézet vagyonával kapcsolatos kimutatást a 3.2 pont tartalmazza. 6 Cél szerinti juttatások kimutatása Az Intézetnek évben a közhasznú tevékenységével összefüggésben e Ft bevétele volt. A Demokrácia Központ Közalapítványtól, a Demokrácia Központ Közalapítvány Kuratóriumának döntése alapján mindösszesen e Ft támogatásban részesült. Ezen felül az Amerikai Nagykövetségtől kapott támogatás e Ft, Taiwan támogatás: e Ft évben a Végrehajtó Bizottság tagjai nem vettek igénybe tisztelet díjat, költségtérítést. 16

17 7 a szervezet vezető tisztviselőinek nyújtott juttatások értéke Az Intézet vezető állású munkavállalója az Igazgató. Az Igazgató évi jövedelme e Ft volt évben a Végrehajtó Bizottság tagjai nem vettek igénybe tiszteletdíjat, költségtérítést. 8 A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 8.1 Programok és projektek A Tom Lantos Intézet és Demokratikus Átalakulásért Intézet közös éves konferenciája, Tom Lantos Intézet megnyitója A projekt főbb adatai Projekt száma #t101 Kezdés időpontja: március 1. Befejezés időpontja: július 31. A Kuratórium vonatkozó döntései: Finanszírozás: TLI Bevételi főösszeg: 10 mió Ft A projekt átfogó célkitűzése Megrendezésre került a TLI és az ICDT közös kezdeményezésű éves emberi jogi konferenciája, melyen rangos hazai és nemzetközi előadók is megjelentek. A konferencia címe, Conference on Democracy and Human Rights CODE'11 volt. Két nappal később került megrendezésre a Tom Lantos Intézet ünnepélyes megnyitója is. A projekt szükségességének indoklása, háttér A konferencia célja, hogy nemzetközileg elismert kutatók és szakértők közreműködésével áttekintse a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartásával szembeni legújabb kihívásokat, jövőbeli teendőket. A CODE 11 konferencia reményeink szerint egy nagyszabású évente ismétlődő sorozat kezdete. A Tom Lantos Intézet egyik fő célja az emberi jogok érvényesülének, a kisebbségek helyzetének nyomon követése, azok tiszteletben tartásának elősegítése, így a konferencia megrendezése teljesen az Intézet profiljába illeszkedett. A projekt kifejtése A projekt a következő elemekből épült fel: CODE 11 Éves Konferencia, Budapest 17

18 Tom Lantos Intézet megnyitója, Budapest A projekt eredménye A konferencia és a megnyitó biztosította a Tom Lantos Intézet felállításának a magyar és nemzetközi köztudatban való elterjedését, számos média megjelenést és partnerségi kapcsolatok kialakítását tette lehetővé. A konferencia pedig jó alapot szolgáltatott a későbbi sorozat elindításához és számos konklúzióval szolgált a kiválasztott témák kihívásai és lehetséges megoldásai kapcsán. Az alapítványi célok szolgálata A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott alapítványi célok közül a következők megvalósítását szolgálja a fenti projekt: IV.1.g. A közhasznúság szolgálata A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet. A fenti projekt a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. ban megfogalmazott közhasznúsági feladatok közül a következők ellátását szolgálja: tudományos tevékenység, kutatás; nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; emberi és állampolgári jogok védelme Nyári Egyetem Egerben a társadalmi párbeszédről A projekt főbb adatai Projekt száma #t102 Kezdés időpontja: június 1. Befejezés időpontja: augusztus 31. A Kuratórium vonatkozó döntései: DKKK 2011/3/2 Finanszírozás: TLI Bevételi főösszeg: Ft A projekt átfogó célkitűzése A projekt fő célkitűzése az etnikai és társadalmi válaszfalak leküzdése és a magyar fiatalok körében a kölcsönös megértés elősegítése volt. A projekt szükségességének indoklása, háttér A magyar társadalom egyre megosztottabb az etnikai törésvonalak mentén. Az előítélet elárasztja a közbeszédet, miközben a többségi közösség nagyon keveset tud a roma kisebbség napi valóságáról és perspektívájáról. A többségi közösség tagjainak szinte semmi ismeretük nincsen a főbb társadalmi ügyek roma perspektívájáról. A helyzet különösen feszült a magyar fiatalság körében, mivel 18

19 Magyarországon belőlük toboroznak a jelenleg aktív szélsőséges és rasszista csoportok. Egyre sürgetőbb feladat küzdeni a gyűlölet és előítélet elterjedése ellen a fiatalság körében. A projekt kifejtése A projekt a következő elemekből épült fel: A nyári egyetem roma és nem roma (származású) magyar fiatalok részére Egerben egy egyhetes program volt Heves megyében, az egri Eszterházy Károly Főiskolán. Ahelyett, hogy a társadalmi megosztottság és előítélet kérdéseit etnikai szempontból vizsgálta volna, a nyári egyetem olyan problémákat nevezett meg, melyek a magyar társadalom több rétegét is érintik, mint például a nemi esélyegyenlőtlenség, kisebbségek jogai, munkanélküliség és a jóléti rendszer kapcsolata, oktatás, a fejlett és fejletlen régiók közötti különbség valamint a korrupció. Az előadások mellett a nyári egyetem arra is törekedett, hogy a kölcsönös megértést egyéb programokkal is előmozdítsa, többek között vitafórum, kulturális tevékenységek és olyan találkozók keretében, ahol olyan vezető civil társadalmi szervezetek képviselői vettek részt, amelyek alulreprezentált csoportokkal foglalkoznak. A nyári egyetem nyelve a magyar volt, mert így a résztvevőket szélesebb körből lehetett válogatni. A projekt eredménye A projekt egyik fő célja volt, hogy a fiatalokat összehozza olyan magasszintű kormányzati, civil, és a vállalkozói szférából kikerülő szakértőkkel, akikkel egyébként kicsi eséllyel találkozhatnának, főként ilyen családias közegben. A diákok között barátság alakult ki és ez elősegítette a különböző társadalmi csoportok közötti egyetértést. Az alapítványi célok szolgálata A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott alapítványi célok közül a következők megvalósítását szolgálja a fenti projekt: IV.1.g. A közhasznúság szolgálata A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet. A fenti projekt a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. ban megfogalmazott közhasznúsági feladatok közül a következők ellátását szolgálja: emberi és állampolgári jogok védelme Deliberatív közvéleménykutatás A projekt főbb adatai Projekt száma #t103 Kezdés időpontja: november 1. Befejezés időpontja: december 31. A Kuratórium vonatkozó döntései: DKKK 2011/3/2 Finanszírozás: Amerikai Nagykövetség Bevételi főösszeg: 5,65 mió HUF 19

20 A projekt átfogó célkitűzése A projekt célja új társadalmi párbeszéd kezdeményezésével a romák társadalmi integrációjának feltérképezése egy deliberatív közvéleménykutatás segítségével. A projekt szükségességének indoklása, háttér Magyarország évtizedek óta elkötelezett a romák társadalmi integrációja iránt, sajnos azonban csak kis mértékben javultak a roma közösségek életkörülményei és kilátásai ezen idő alatt. A kormányzatok nem találták meg a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy a szélesebb társadalmat is meggyőzzék az integráció szükségességéről. Ennek hiányában a roma kérdés tematizálásával és az előítéletek meglovagolásával a szélsőjobb hatékonyan élt: ily módon megerősödött, a közvéleményt pedig még inkább a romák ellen fordította. A gazdasági világválság és az elmúlt évek fejlődése szélesebbre nyitotta a társadalmi ollót a különböző csoportok között, még inkább leszakítva a roma lakosságot. A média is gyakran rossz irányban tematizálta a kérdést, úgy hogy a roma lakosságot homogén módon alapvetően negatív színben mutatta be, általában deviáns csoportként. Úgy gondoljuk, hogy új társadalmi párbeszédre van szükség a kérdésről, amely új megközelítést is igényel. Projektünk során azt is kívánjuk vizsgálni (és bizonyítani), hogy gazdasági okokból is elkerülhetetlen a roma integráció. A projekt több, egymásra épülő projekt kezdő lépése. A projekt kifejtése A projekt a következő elemekből épült fel: Lépések: 1. Felmérés, adatgyűjtés: A romákkal kapcsolatos társadalmi attitűdöket vizsgálja egy reprezentatív személyes megkérdezéseken alapuló felmérésen keresztül. Megkérdezettek: 1500 magyarországi magánszemély (roma és nem roma). 2. Elemzés: Kutatók elemzik a kérdőíveket, statisztikákat állítanak össze. A cél hogy a felmérést és az elemzés eredményeit társadalmi vita kövesse a későbbi projektek során, mely legalább 250 ezer emberhez eljut, és az érdeklődök többféle kommunikációs csatornán keresztül részletes információkhoz is hozzáférhessenek a roma integráció kérdéseiről; az adatok és az információk eljuttatásával célozza a program a problémák mélyebb megértését, az okok tudatosítását és a lehetséges megoldások elfogadtatását. A projekt eredménye 1. A projekt során megtörténik a roma integráció jelenlegi állapotának valós, adatokra épülő feltérképezése. 2. A feltárt tények alapján stratégia kidolgozása a roma integrációt célozva, kiemelve annak kedvező gazdasági hatásait, a szociális szolidaritás és felelősség erkölcsi vonatkozásait egy felelősen gondolkodó társadalomban. 20

21 3. A projekt következő fázisaiban (deliberatív szakasz) cél a rasszizmus és diszkrimináció csökkentése az objektív adatok és informatív érvelés segítségével. 4. További diszkrimináció ellenes és a roma integrációt célzó stratégiák kidolgozása, segítő tevékenységek támogatása mind a politikusok és döntéshozók körében, mint a teljes lakosság körében. Az alapítványi célok szolgálata A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott alapítványi célok közül a következők megvalósítását szolgálja a fenti projekt: IV.1.g. A közhasznúság szolgálata A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet. A fenti projekt a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. ban megfogalmazott közhasznúsági feladatok közül a következők ellátását szolgálja: emberi és állampolgári jogok védelme A Tom Lantos Intézet filmje a romagyilkosságokról A projekt főbb adatai Projekt száma #t105 Kezdés időpontja: november 1. Befejezés időpontja: december 31. A Kuratórium vonatkozó döntései: DKKK 2011/3/2 Finanszírozás: TLI Bevételi főösszeg: 3,5 mió HUF A projekt átfogó célkitűzése Magyarországon példátlan, etnikai alapú gyilkosság sorozat történt: származásuk miatt öltek meg roma embereket, köztük egy négy éves gyermeket. A film célja, hogy minél többekhez eljuttassa az előítélet mentesség üzenetét, erősítse a közös felelősséget, az emberi jogokat komolyabban vevő, toleránsabb társadalomért. A projekt szükségességének indoklása, háttér A ben lezajlott sokkoló romagyilkosságok perei jelenleg is zajlanak. A szomorú tény azonban az, hogy a média kivonult a tárgyalásokról, úgy tűnik, a borzasztó leszámolás sorozat már nem bír elég média értékkel. A környezet reakciója kikerülhetetlen, a médiában megjelenő vélemények sokszor romboló hatásúak, mert erősítik a diszkriminációt, a félelmeket, mélyítik az etnikai szakadékot. A projekt kifejtése A projekt a következő elemekből épül fel: 21

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. DECEMBER 31.-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Gazdálkodási

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft.

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft. CIVIL AKADÉMIA Előadó: Kahulits Andrea Civil Akadémia 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil szervezetek

Részletesebben

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány. 2009. évi gazdálkodásáról.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány. 2009. évi gazdálkodásáról. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány 2009. évi gazdálkodásáról. MH SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2009. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

Kreatív Bázis Alapítvány 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 1.

Kreatív Bázis Alapítvány 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 1. 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 1. Közhasznúsági fokozata: közhasznú Nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: Pk.60075/2011/2, 2011.03.01. Adószáma: 18205712241 KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. év. A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. év. A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. év A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához Az Alapítvány bemutatása: - neve: Tihanyi Alapítvány - címe: 1013 Budapest Krisztina

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben