Erdõszentgyörgyi Figyelõ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erdõszentgyörgyi Figyelõ"

Átírás

1 Kiadja a Bodor Péter Mûvelõdési Egyesület Erdõszentgyörgyi Figyelõ IV. ÉVFOLYAM 30. SZÁM, MÁJUS MEGJELENIK HAVONTA 10 OLDAL, ÁRA LEJ / 1 ÚJ LEJ Május-ruhában jár a fájdalom Mihály István Ráduly János Nevet a május Lángra lobbant dísznövényünk, a japánbirs, köréje települt az ég, örömében nevet a május, föllazult lelkem minden kötöttsége, a te szíved is ünnepel, arcod gondtalanság fészke. Fától fáig Már- már közhelyes, hogy ha tavasz, akkor újjászületés, szépség, szerelem, öröm a természetben és az emberi szívekben. Nos, az idén gondolt egyet ez az évszak, és fittyet hányva a konvenciókra, mindent a feje tetejére állított. Elképzelhetõ az is, hogy valamelyik csintalan és felelõtlen kis tavasz-unoka ugrándozik a felhõkön, bosszantja a szelek öreganyját, borsót tör villámszóró nagybátyja orra alá. Játék közben elfelejt letekinteni a földre, így nem látja, mint lesz ártatlannak vélt szórakozásából könny, fájdalom, halál. Nem veszi észre a romba dõlt házakat, az elsodort falvakat, az elpusztult állatokat, s az embert, aki ott áll összeroppanva, tehetetlenül szemlélve, mint vész oda minden, amit nehéz verítékkel megszerzett. Az sem kizárt, hogy az idén el sem jött a tavasz, a zöld fû, a virágok, a néha felragyogó napsütés csupán vendéghaj, üvegszem, vén kacérkodás, hazug illúzió. Volt még ilyen, lesz még ilyen, mikor május-ruhában a fájdalom jár közöttünk, áldozatokat szed, pusztít, jajszót, véres könnyeket osztogat. Vajon meglátjuk felebarátaink szemében a könnyeket, meghalljuk a szerencsétlen sorsúak jajkiáltását? Sikerül-e puszta szemlélõdõbõl, puszta szem- és fültanúból könyörületes szándékú és tettû, sorsközösséget vállaló embertársként megnyilvánulnunk? Akár bolondos csintalankodás, akár májusruhában tetszelgõ, ifjúságot hazudó áltavaszi ténykedés következménye a mérhetetlen szomorúság, rajtunk is áll, hogy valódi tavaszt varázsoljunk a szerencsétlenné vált emberek szívébe és otthonába. Együttérzéssel, segítségnyújtással mi mutassuk fel a legszebb májusi ragyogást: hitet és reményt az életre! Vass Katalin

2 Április 23-én 11 órakor a Rhédey kastély udvarán elhangzott üdvözlõ beszédek után a vendégek és a város lakossága változatos rendezvények közül választhatott. Mindenki megtalálhatta a kedvére való és igényének megfelelõ szórakozást. A Rhédey-kastély dísztermében 12 óra körül gyülekeztek azok, akik Bartos Miklós Erdõszentgyörgy monográfiájának bemutatójára voltak kíváncsiak. A megjelentek megtudhatták, hogy a kötet kinyomtatásában oroszlánrészt vállalt a celldömölki testvérváros néhány lelkes képviselõje. Döme László, celldömölki városi tanácsos és Nagy Péter, celldömölki plébános fáradságot nem ismerõ szervezõ munkája és anyagi támogatása mellett illesse köszönet az alsósági Életfa Egyesületet, a Cellvíz Kft.-t, Koronczai Károlyt, Kovács Ferenc káplánt, Lampert Attilát, Sütõ Pétert és mindazokat, akik támogatásukkal lehetõvé tették Erdõszentgyörgy lakói számára, hogy kezükben tarthassák végre a könyvet, amely múltjuk emlékeit gyûjti össze hiteles forrásokra támaszkodva. A kötetet Bölöni Domokos író méltatta, hangsúlyozva, hogy fontos lenne e kötetet román fordításban is hozzáférhetõvé tenni. (Közöljük a bemutatón elhangzott írását - Innen puskázz). A vendégek egy része a családi típusú árvaházat, a Strobach-házat látogatta meg, majd sor került az Otthoni Beteggondozó Központ felavatására. Ezalatt a kastély dísztermében Beke Tünde tanárnõ kis tanítványainak hangulatos történelmi vetélkedõjén vehettek részt az érdeklõdõk. A sport kedvelõi futballmérkõzésen szurkolhattak a hazai D osztályos csapatnak. Délután az óvodások és iskolások szórakoztatták mûsorukkal a közönséget. Fellépett még a Bodor Péter egyesület tánccsoportja és a csíkfalvi tánccsoport. Este Dancs Annamari, az Insect, az McBády, a Danny-R könnyûzene koncertje szórakoztatta a mûfaj kedvelõit. Közben a díszteremben dr. Makkai Gergely tartott elõadást a Szent György Lovagrend történetérõl. Ezután Tóth-Bodor Zoltán, a Baja melletti Szemerlén élõ mûvész nagy sikerrel, gitárkísérettel szólaltatta meg néhány klasszikus magyar költõ és saját megzenésített verseit. Az est másik fénypontja dr. Szekeres Gerõ diavetítése volt. A képek az Amerika tetejét meghódító ember lélegzetállító élményeit közvetítették. A hegymászó színes, élményteli magyarázata révén a nézõk maguk is részeseivé váltak annak a csodának, amelyet az emberi akarat, a kitartás képes csak megvalósítani. Este 9-tõl a kultúrotthonban kosaras bállal folytatódott a rendezvények sora. A bálozókat a fiatal és nagyon tehetséges Kristóf Béla hegedûjének virtuóz játéka kápráztatta el. Április 24. is változatos programot kínált: horgászverseny a tónál, kirándulás a külföldi vendégeknek, istentiszteletek, majd délután, a kastély udvarán összegyûlt közönség a sátrak körül sörözve, falatozva nézhette végig a fehéregyházi Romanâºul együttes mûsorát. A gyulyásfõzõversenyre öt csoport nevezett be. És végül félelmetes pufogtatás közepette, a tûzijáték petárdái rajzoltak fényvirágokat a bámészkodó sokaság feje fölé. A közönség jól szórakozott, csak a kastély kéményén otthont teremtõ gólyapár röppent fel riadtan korábban biztonságosnak ítélt fészkérõl. Vajon visszatérnek-e? ötlött fel sokunkban a kérdés. Másnap megelégedéssel tapasztalhattuk, hogy a madarak visszaszálltak. Szerencsére õk is alkalmazkodtak a civilizált ember szórakozásainak õrületes decibelljeihez. K.M. 2.. oldal 30. szám, május A Szent György-napi rendezvényekbõl INNEN PUSKÁZZ! A monográfiát nem lehet elég korán elkezdeni, és gyakorlatilag sohasem lehet befejezni. A monográfia görög eredetû szó, jelentése mostanság (is): szûkebb tárgyra szorítkozó tudományos mû, pl. életrajz, egyetlen város története, valamely tudományos probléma, téma különálló tárgyalása. Monográfiák általában valamilyen megrendelésre születnek. Társadalmi vagy másfajta igény hívja életre õket. Az úgynevezett sokoldalúan fejlett szocialista társadalmi rendszer leánynevén: diktatúra idején is keletkeztek településtörténetek, ilyen-olyan, monográfiáknak becézett mûvecskék, amelyek tudományos álruhába bújtatott vívmányriportok voltak valójában, a rend legitimitásának alázatos szolgálói, magyarán: a történelem- és helytörténetek hülyegyerekei, angolkóros sikertörténetek a kollektív elnyomorítás igazolására után - majdnem úgy ejtjük ki ma ezt az évszámot, mintha 1789-et mondanánk! után egészen kicsiny közösségek is újjászülettek, a magunkra ébredés, az öntudatosodás sosem tapasztalt hulláma futott végig az erdélyi magyarok körében, korábban megszüntetett községek vívták ki újra státusukat, és az érveléshez természetszerûen a történelemhez, a távoli és közelmúlt hamisítatlan és cáfolhatatlan tényeinek felsorakoztatására volt szükség, úgyhogy a falutörténet-, a monográfia-írás sosem látott méreteket öltött. Ma már csaknem minden, magára valamit is adó erdélyi településnek megvan a kinyomtatott, saját története. Lelkes amatõrök, önkéntes helytörténészek munkái, sajnos nem merítik ki a tudományos monográfia fogalmát holott ennek a módszertanát már egy megyeszékhelyi népi egyetemen is el lehet sajátítani. Egy ilyen munka viszont azért sem elutasítandó, mert fáradsággal összeméhészkedett adattára nélkülözhetetlen lesz a felkészült, módszeresen dolgozó majdani monográfus számára. Erdõszentgyörgy története olyan gazdag adatokban, eseményekben, hogy nem egyetlen kutatónak, hanem egész munkaközösségnek kínálhat életre szóló feldolgozó tevékenységet és az ezzel járó örömöt, elégtételt. Bizonyára létezik több dolgozat errõl a településrõl - ez a mostani, az ilyen munkák természete szerint, versenyre kel velük, és helyet követel magának a szakma hierarchiájában, a mûvek ranglétráján. Minden bizonnyal egy magasabb polcra kerül. Aki ezentúl írni vagy akár csak mondani akar valamit Erdõszentgyörgyrõl, nem kerülheti meg Bartos Miklós dolgozatát, legyen az jámbor lokál-patrióta, vendégeit elképesztõ házi háryjános, diák, pedagógus, közhivatalnok, politikus vagy pár órát itt töltõ alkalmi kiránduló. Ha én szállodatulajdonos lennék, munkatársaimmal együtt mindig kéznél levõ kivonatot tartanék bevetésre készen a város könyvébõl. Ha tanár volnék, faliújságot is szerkesztenék, a címe az lenne: INNEN PUSKÁZZ! A város könyvébõl puskázni ugyanis nem vétek, hanem tudást érõ kedves kötelesség. A könyvnek ott a helye életünk többi fontos forrásmunkái mellett, mint, teszem azt, a bibliánk, imakönyvünk, Petõfi, Kányádi, Bözödi György mûvei. A könyvnek ott a helye életünkben.

3 3.. oldal 30. szám, május S z e n t G y ö r g y - n a p i h a n g u l a t o k - K É P E K B E N ÁPRILIS A Szent György-napi rendezvények ünnepélyes megnyitója Tóth Bodor Zoltán gitárkoncertje A hagyományos gulyásfõzõ-verseny A helyi néptánccsoport fellépése Makkai Gergely elõadása a Szent György lovagrendrõl Az Erdõszentgyörgy címû monográfia bemutatása Szekeres Gerõ diavetítése

4 4.. oldal 30. szám, május K ö r n y e z e t ü n k é r t é k e i é r t! május 14-én és 15-én zajlott Erdõszentgyörgyön a Rhédeykastély dísztermében a III. Kis-Küküllõ Környezetvédelmi folytatódtak az elõadások. Makkai Gergely a globális éghajlatváltozás Erdélyben várható hatását vázolta fel, Szakács László a Találkozó az ös medveállomány felmérésérõl, EMEO, a Kis- Boros István a verespataki vállalkozásról Küküllõ Kistérségi beszélt, Pánczél Társulás és a Vilmos a szelektív Bodor Péter szemétgazdálkodás hazai Mûvelõdési helyzetét vizsgálta, Balogh Egyesület Adalbert a kártevõk elleni biológiai védekezés témáját járta szervezésében. A rendezvény körül, majd Kovrig Zoltán megálmodója és elõadása zárta a találkozót, aki mozgatórugója ez az erdõszentgyörgyi erdõk alkalommal is Kovrig Zoltán ökológus volt. A természetvédelmi növényzetérõl beszélt. A kastély elõcsarnokában a látogatók találkozó célját tömören fogalmazta meg a mottónak használt felszólító mondat: Környezetünk értékeiért! megtekinthették Szilágyi Mónika és Mihály István természetes anyagokból készült kompozicióit, valamint Frink József és Szilágyi Valóban a környezet, a természet által létrehozott értékek védelmében szóltak a Zoltán természetfotóit. A színes, hangulatos meghívottak. találkozó nagyon idõszerû kérdéskört járt Hajdu Zoltán a talajvíz nitráttartalmának körül, hiszen köztudott, hogy a természetvédelem nálunk még gyerekcipõben vizsgálatáról értekezett, Fazakas Csaba a talajerózió becslésének módszereirõl jár. Rendkívül fontos, hogy ezeknek a szólt, Vizauer Tibor Csaba az ember okozta környezetrombolás biológiai hátterérõl találkozóknak az üzenete eljusson a tömegekhez tudatosítva a természeti tartott elõadást. Frink József a kockásliliom sárdi (Kolozs megye) állományainak értékek megõrzésének parancsát. A szervezõk ennek érdekében az elõadásokat vizsgálatáról beszélt, és a terület védetté most is megjelentetik nyomtatásban. Az elsõ nyilvánításának szükségességét hangsúlyozta. Grama Cãtãlin a vizek ökológiai megfigyelésének két találkozó anyagát már kézhez kaphatták az érdeklõdõk. Az elméleti megalapozás elkezdõdött, jó úton jár, most a gyakorlati eszközeirõl tartott elõadást. A japán Murase Noriaki a civil megvalósításnak kell következnie, és talán a legegyszerûbb dolgnál szervezetekkel való együttmûködés lehetõségeit fejtegette. kellene kezdeni, megpedig azon, hogyan tisztítsuk meg utcáinkat, Kecskés Attila és Domokos Csaba az ember és a ragadozók viszonyát taglalta romániai viszonylatban. Délután a mûvelõdési köztereinket, házunk táját, folyónk partjait jelenlétünk szomorú bizonyítékától: a otthonban a középiskola Zöld Fény nevû környezetvédelmi diákcsoportja mutatta be Figyelem, üzenet érkezik a Marsról! címû SZEMÉTTÕL! Annál is inkább, mert színdarabját Bartha Ágnes tanárnõ irányításával. A darab a csoport a szemetelõk közös alkotása volt, és a természetet tönkretevõ, szemetelõ földi pénzbírsággal halandók elé állított ferdetükröt. Késõ este kezdõdött dr. Szekeres sújthatók. Gerõ diavetítése, de nem a programban megadott témáról, hanem a nevezetes fekete-tengeri tutajozás izgalmas történetét mesélte el képekben a tõle megszokott szemléletes stílusban. Május 15-én Kovrig Magdolna A Kikísérték õket a faluból címû, az áprilisi Erdõszentgyörgyi Figyelõben megjelent cikkhez: Erdõszentgyörgyrõl elhurcolt zsidók: Abel Herman és neje. Berkovics: József, Alize, Éva, Matild, Lea, Feige, Chaim, Lázár. Citrom: Béla és Bella. Freidmann: Géza és neje. Farkas: Ede és neje, Jenõ és neje,izidor és neje, Moric, Lázár, Jani és neje, Sándor, Ábrahám, Misi, Éva, Rivka, Chaja, Manó, Sándor, Adolf, Géza. Gancz: Mendel és neje, Szerén, Eszter. Genad: Andor, Helén, Aronim, Herman, Lujza, Ignác és neje, Ernõ, Tibor, Gyöngyi. Grünbaum: Ibolya, Tibor, Ernõ, Rózsi, Mendel és neje. Grünfeld: Ichak, Ibolya, Ábrahám és neje. Gersch: Lázár és neje, Ibolya, Tibor. Gutmann Berci, Mór, Mose, Eszter, Samu, Ábrahám. Heimann: Ábrahám, Sándor, Zoltán, Piroska, Regina,Ábrahám, Mór és neje, Hersa. Hirch: Márton, Manci, Elimelech, Izidor és neje. Honig: Zsigmond és neje. Izsák: Jiszráél, Lala, Tibor, Lujza. Kohn: Mendel rabbi és neje, Ábrahám, Blanka, Jecheszkel, Elza. Klein: Herman, Nándor, Jenõ. Kraun: Slomoné, Mose. Markovics: Tila, Rózsi, Izsák, Ernõ. Mátyás: Izsák és neje, Sámuel, Slomo, Manci. Márk Sándor. Moskovics: Mihály és neje, Adolf és neje. Meisels: Ibolya, Mordechai, József, Salamon, Sarolta, Seindi. Naftali: Koppel, Henja. Pollák: Jehuda és neje. Rosman: Jenõ, Károly, Pujus, Endre és neje, Aladár és neje, Lenke, Ibolya, Panci, Elvira, Jenõ, Piri, Magdi, Károly, Gizi, Martin. Rosenfeld: Benjámin, Malvin, Sarolta. Stein: Hersch, Matild, Lázár, Baruch, Aser, Bracha, Devora, Ráfáel, József és neje. Spielman: Ábrahám, Debora. Spitz Lázár és neje. Sándor: Zsigmond és neje, Bori. Taschun: Zoltán és neje. Wirtzbaum: Jakab. Virtzbaumné, Virtzbaum Cunci. Vurtzbaum Jakab. Weisz Kálmán és neje. Wurtzberger Aser. Würtzberger: Tilu, Devora, Eliezer. Witzberger: Márton, Chájé, Lenke. Wintzberger: Etel, Málka, Henja, Jehudith, Elimelech, Jehosua. Weinerth: Herman, Eszter.

5 Sulilapi - az Erdõszentgyörgyi Figyelõ melléklete - A szép szó napja 5.. oldal 30. szám, május Irányító tanárok: Csonta Réka, György Attila, Jakab Éva, Huszár Zsuzsanna, Beke Tünde, Berecki Klára A Sulilapi szerkesztõi: Tordai A. Klára, Cotora Júlia-Susana, Barabás Júlia, Dobondi Judith, Márton Emõke, Kállai Réka-Tímea Egy kis figyelmeztetés... Rangos rendezvény színhelye volt Erdõszentgyörgy május 7-én. A 23 éves hagyománnyal rendelkezõ SZÉP BESZÉD verseny zajlott városunkban tizenkét általános iskola és három középiskola tanulóinak részvételével. A versenyzõk versmondásban, prózamondásban és szövegalkotásban mérték össze tehetségüket. Iskolánkból az V-VIII.osztályosok mezõnyében László Beáta Lídia V.osztályos versmondásban elsõ díjas, Losonczi Hannelore V.osztályos szövegalkotásban második díjas, prózamondásban Tróznai Zsuzsánna hetedikes második díjas, Vass Szilárd V.osztályos pedig harmadik díjas lett. Dicséretben részesült a szövegalkotók közül Budai Emese hetedik osztályos tanuló. Középiskolásaink közül Barabás Júlia második, Kállai Réka és Meleg Erika harmadik díjban részesült. Köszönetünket és elismerésünket fejezzük ki azoknak a készséges és hûséges támogatóinknak, akik nélkül nem tudtuk volna méltóképpen fogadni és díjazni vendégeinket: Erdélyi Magyar Könyvklub, Biblos Alapítvány - Kolozsvár, Kis-Küküllõ Kistérségi Társulás, ELDI KFT, Bodor Péter Mûvelõdési Egyesület, Tróznai Sándor állatorvos, Mentor Kiadó, Her-Com KFT, MIXVAS KFT, Sófalvi Júlia családi vállalkozás, RMDSZ városi szervezete, Sándor János fafaragó, Bartos Miklós, Nagy Ildikó. Ezúton mondunk köszönetet az Erdõszentgyörgyi Iskolaközpont Igazgatóságának és a Református Parókiának is. Jakab Éva. Kirándulás Meseországban Egyszer egy csodálatos éjszakán a gyönyörû mesés paripámmal elrepültem Meseországba. Hallottam, hogy a királynak a lányát férjhez akarták adni, de csak afféle képpen, hogy öljék meg a tizenkétfejû sárkányt, aki elpusztítja az állatait. Repültem, repültem, de repülésem nem tartott soká, mert elém állt egy óriás dinoszaurusz. Óriási küzdés után elém toppant az óriások óriása, aki segítségemre lett. Hármas erõvel legyõztük a kissé öreg dinoszauruszt, megköszönve az óriásnak tovább haladtunk a paripámmal. Már messzirõl villogott a királyi palota, melynek kapujában állt a tizenkétfejû sárkány. Kirántottam az éles kardomat és egy csapással levágtam mind a 12 fejét. Bementem a palotába és ahogy megláttam a szépséges királylányt, akkor rögtön elfelejtettem a sok nehéz megpróbáltatást, ami eddig ért. Bementünk a királyhoz és elmeséltem, hogy megöltem a sárkányt. A király örvendett és azt mondta: - A jó tetteidért cserébe neked adom feleségül a királylányt. A nagy eszem-iszom, dínom-dánom után felültünk a királylánnyal a paripámra és elrepültünk az én hazámba. Bíró Zsolt, IV.B.osztály Máthé Csaba Lóránd, VIII.D.osztályos tanuló rajza Május én került megrendezésre Erdõszentgyörgyön a III. Környezetvédelmi Találkozó Kovrig Zoltán jóvoltából, akinek ezúton is szeretnék gratulálni a sikeres szervezésért és megköszönni fáradozását. Tanulságos és érdekes dolgokat láthattak, hallhattak az érdeklõdõk. De miért is van szükség ilyen környezetvédelmi találkozókra? Legfõképpen azért, mert napjaink égetõ problémája a környezetszennyezés. Ebben a rohanó világban észre sem vesszük, hogy egyre több sebet okozunk Földünknek, ennek a Naprendszerben páratlan kék bolygónak. Környezetünk elszennyezõdése károsítja az élõlények egészségét. Néha a természet is szennyezi önmagát, pl. az erdõtüzek, tûzhányók füstjével vagy a nagy tömegû virágporral, de az ipar, a mezõgazdaság, a hõerõmûvek, a közlekedés, mindennapi tevékenységeink ennek a szennyezésnek a többszörösét okozzák, veszélyes hulladékot halmoznak fel, zajt csapnak. A tájat szennyezi a hulladék. Nagy területeket foglalnak el csúnya szeméttelepek, ahol napról napra nõnek az emberek termelte hulladékhegyek, de sokan dobják a szemetet vízfolyásokba, szórják szét az utcán is. Az ipari hulladékot éppúgy, mint a szénbányászatkor keletkezõ meddõanyagot hatalmas hányókban halmozzák fel. Vannak veszélyes hulladékok is; ezeket a föld alatt kell elhelyezni, hogy ne károsítsák a környezetet. Gyakran még ez sem elég biztonságos módszer, mert a mérgezõ anyagok elszivároghatnak, és a talajvízbe majd a folyókba jutva nagy területeket szennyezhetnek. Ha a szennyezõdés a tengert is eléri, az áramlások még messzebbre vihetik. Az ipari eredetû vegyi anyagok, a mezõgazdaságban használt növényvédõ szerek és mûtrágyák bemosódnak a folyókba, ahol károsítják, elpusztítják az élõvilágot. Helyenként tisztítatlan szennyvizet is bocsátanak a folyókba, tengerekbe, amitõl az emberek és az állatok egyaránt megbetegedhetnek. Az ipari folyamatok, a benzin üzemû jármûvek mind bocsátanak ki az egészségre káros anyagokat, pl. ólmot. Az erõs zaj is szennyezés, nagyothallást és egyéb betegségeket okozhat. A savas esõ a légszennyezés legfõbb formája. Savas gázok, mint pl. a nitrogén- és a kéndioxid okozzák. Ezek a gyárak kéményeibõl és a jármûvek kipufogócsöveibõl kerülnek a levegõbe. A gázoktól a légnedvesség ezerszer savasabb lesz, mint rendesen. A szél messzire hordja a savas nedvességet, ahol az savas esõ formájában hull le talán egy másik országban. Végezetül hadd idézzem Barry Commonert: A Föld nem azért szennyezett, mert az ember különösen mocskos állat, és nem is azért, mert az emberi faj túl nagy számú. A hibás az emberi társadalom, a mód, ahogy a társadalom értelmezi a kincsek megszerzését, elosztását és felhasználását, amelyeket az emberi munka von ki a bolygó erõforrásaiból. A társadalom tehát úgy viselkedik, mintha nem lenne a környezet alkotóeleme. Huszár Zsuzsánna tanár

6 Tanulóink írták: Elveszett a kedvenc könyvem Egy nap, amikor felébredtem, olvasni akartam, de nem találtam a könyvem. Kerestem, turkáltam, de sehol sem leltem rá. Kimentem és megkérdeztem anyámat: - Anyu, nem láttad a Fehér Agyart? - Nem, kicsim, de ha egy kicsit jobban szétnéznél, biztosan megtalálnád. Bementem a szobába, megnéztem a paplan alatt, a fiókban és a könyvespolcon is. De minden hiába volt. Megkérdeztem a testvéremet nem látott-e egy farkasos könyvet? Kár volt a szóért, õ sem tudott semmit. Itt volt az idõ a reggelihez, Nem volt étvágyam. Az iskolában 6-ost kaptam a dolgozatra. De ez nem is érdekelt. 3 óra fele az iskolából jövet, megbetegedtem. Otthon is csak sírtam-ríttam. Július 20-a lett. A szüleim el nem tudták képzelni, mi bajom lehet. - Lányom, mondd, mi nyomja a szívedet? Felnéztem anyukámra, és a szemem duzzadásig tele volt könnyel. - A könyv. Még a nagyapáé volt, az én kedves nagyapámé. - De kislányom, a könyv elõkerült, nézd itt van. Csak úgy csorgott a könnyem az örömtõl, és hálát adtam az Istennek, hogy ilyen jó volt velem. Az egyik fiókban bukkantak rá. Másnap már kutya bajom sem volt. - Remélem, nem fogsz többet eltûnni! mondtam a könyvemnek. És tudjátok meg gyerekek, hogy azóta soha el nem tûnt, mert vigyáztam rá. Losonczi Hannelore, V.osztály, II. díj A TANÁR OSTOBASÁG-ELKERÜLÉSI TANÁCS A tanár olyan, mint a rendõr, vele szemben is lehet jólöltözöttnek, szépnek, elegánsnak, kedvesnek, tisztességesnek... stb. lenni, de OKOS-nak soha! A VÉLEMÉNYED MEGHALLGATÁSA ÉS ELFOGADÁSA KÖZÖTTI ÛR Jól jegyezd meg, diáktárs: a tanárral vitatkozhatsz,... de meggyõzni úgyse tudod. HATÁS-ELLENHATÁS TÖRVÉNYE A tanár jelentõsen befolyásolja a diák viselkedését. Kiegészítése: Hát még a diák a tanárét!!! A TANÁRFAJTÁK BESOROLÁSA Vannak higgadt, nyugodt, hidegvérû tanárok és vannak viszonylag hamar felpaprikázhatók is. Kiegészítése: Ámde nincs olyan tanár, akit egy bizonyos idõn belül ne lehetne végképp kihozni a béketûrésébõl. Folyománya: A diák elõszeretettel próbálgatja, hol is található az a bizonyos tûréshatár. 6.. oldal 30. szám, május DIÁKMURPHY Magyarnak lenni Erdélyben és Európában Nemcsak õsapáink, hanem neves költõink, íróink is büszkén vallották és vallják magyarságukat, ezért nekünk is büszkén kell kiállnunk népünk mellett, harcolni jogainkért, emberségünkért épp úgy, mint elõdeink tették. Kisebbségben élõ magyarok vagyunk, akik nemcsak Erdélyben, Európában, hanem a nagyvilágban elszórva élünk. De mindezek ellenére érezzük azt, hogy egymásért küzdünk, egymáshoz tartozunk, együtt õrizzük hagyományainkat: népviselet ünnepnapokon - anyanyelvi táborok, szép beszéd versenyek, amelyek mind hozzásegítenek nemcsak ahhoz, hogy megõrizzük, ápoljuk és folyamatosan fejlesszük a kissé nehéz, de számunkra mégis oly szép MAGYAR nyelvet, hanem ahhoz is, hogy összetartsuk egymást; ne engedjük lelkileg, szellemileg szétszóródni a nagyvilágban ezt a kicsiny sereget. Európa-szerte, szinte mindenhol, minden országban találkozunk magyarokkal, s nagy szeretettel fogadjuk õket itthon, annak ellenére, hogy sok esetben nem is ismerjük a vendégeket. És honnan jön ez a nagy szeretet és a vendégfogadás öröme? A lélekbõl, amelyben érezzük azt, hogy mi összetartozunk ugyanúgy, mint ahogyan összetartoztak honfoglaló õsapáink is, együtt küzdöttek õk is, együtt keltek át a Vereckei hágón is, együtt szerettek, örültek, szenvedtek, gyûlöltek és veszítettek is. Épp így nekünk, XXI. századi magyaroknak is meg kell tanulnunk együtt örülni a szép napokon, - mint ezen a mai napon is. Soha ne tagadjuk meg magyarságunkat, büszkén, felemelt fejjel vállaljuk azt, aminek születtünk, ahogy élünk, és amiért meghalunk. Mi egy magyar ember legfontosabb szava, amikor nemzettársairól van szó? EGYÜTT! És miért? Azért, mert csak együtt tud átvészelni a mi kis közösségünk viharokat, együtt tud víg esztendõt megérni, kérvén Isten áldását. Legyünk hát büszkék múltunkra, jelenünkre, és bár nem tudjuk, mi vár ránk, jövõnkre is. Jómagam is büszke vagyok, nemcsak arra, hogy erdélyi magyar vagyok, itt Európában, hanem arra is, hogy a mai napon részt vehettem ezen a magyar nyelvû szép beszéd versenyen! Meleg Erika, XI.osztály, III. díj A DIÁK A LÉNYEG SZUBLIMÁCIÓS TÖRVÉNYE A tanár által elmondott anyagból a diák mindig a leglényegtelenebbet, a legkevésbé fontosat jegyzi meg. Folyománya: de hál`istennek, ezt is hamar elfelejti. A JÓ DIÁK APADÁSTÖRVÉNYE A jó diák mindig tanul. Pontosabban, az órán mindig tanul... a következõ órára. A VELÕIG HATÓ ANTISZÓ A diák számára a KÖTELEZÕ szó jelentése annyit tesz: ha csak egyetlen mód is kínálkozik rá, akkor NEM. FELELET TÉTEL A JÓ ÉS A ROSSZ FELELETRÕL 1. A jó felelet tömör, összefüggõ, érthetõ és a lényeget foglalja össze, vagyis pontosan olyan, mint egy frappáns intõ. 2. A rossz felelet szaggatott, érthetetlen, és semmi köze sincs a lényeghez, vagyis pont olyan, mint a tegnapi feleleted. AZ ÖNKÉNTES FELELÕ INDÍTÉKKERESÕ TÖRVÉNYE Az önkéntes felelõ olyan... a) mint az a szabad ember, aki fejét saját akaratából hajtja a guillotine alá; b) mint az a becsvágyó és ostoba egér, aki négyszemközt próbálja meggyõzni a macskát a vegetáriánus étkezés elõnyeirõl; c) mint a mazochista; d) mint az elmebeteg. A VILLÁMFELELET TÖRVÉNYE 1. Azt, hogy mit NEM tudsz, pillanatok alatt kideríti a tanár. 2. Az pedig, hogy mit tudsz, nem érdekli. A FELELET SZÓLÉPCSÕ EFFEKTUSA A felelet olyan, mint a halálraítéltek utolsó pár mondata, aki ha szépeket és hatásosakat is mond, az már lényegileg semmit sem változtat a helyzeten.

7 Viszonylag civilizált körülmények között zajlottak le az idén is a próbavizsgák. Igaz ugyan, hogy április 23-án, szombaton a körzetbõl érkezõ diákok ízelítõt kaphattak a Szent György-napi rendezvények hangulatából, hiszen az iskola udvarán már megkezdõdött a készülõdés. Vass Ferenc, a szovátai líceum igazgatójának a véleménye szerint nem kellett különösebb problémákkal szembenézni a megmérettetésen. A diákoknak megvolt a lehetõségük, hogy idejében felkészüljenek, hiszen több mint három hete tájékoztatták õket a próbavizsgák idõpontjáról. Kisebb gondot az jelentett, hogy nem minden tantárgy szerepelt a próbavizsgán választható tantárgyak között, a választási lehetõség így korlátozott volt. A próbavizsgán való megjelenést Szovátán nem tették kötelezõvé, de úgy irányították a tanulókat, hogy használják ki a lehetõséget, tegyék próbára tudásukat. A vizsgázók közül sikerült megszólaltatnom hét diákot, akik a következõ kérdésekre válaszoltak: 1. Milyen körülmények között zajlottak le az elõkészületek és a próbavizsgák? 2. Idejében értesültetek-e a próbavizsga idõpontjáról? 3. Köteleztek-e benneteket, hogy vizsgázzatok? 4. Akarjátok-e folytatni tanulmányaitokat? CSEGZI ZOLTÁN, Nyárádszereda: A tételek nem voltak túlságosan nehezek, tûrhetõ volt, de ez azért is tûnt így, mert németbõl vizsgáztam, és ez a tantárgy az erõsségem. Igaz, sokat gyakoroltam, és sikerült. A vizsgatantárgyakat magunk választottuk. Legtöbben a románt, én a németet. Ahogy nézem, az egész osztály eljött. Nálunk kötelezték a résztvételt. Az igazi érettségin szeretnék nyugodt lenni, jó volna, ha nem lennék ideges, na és ha a felvigyázók nem volnának túl szigorúak. 7.. oldal 30. szám, május Próbavizsgák a VIII-osok és a XII-esek számára TÓTH ZSOLT, Nyárádszereda: A hangulat megfelelõ volt. A vizsgáról idejében értesültünk, idõm volt felkészülni, de nem tudtam mibõl kell vizsgáznom. IX. és X. osztályban nem tanítottak nekünk informatikából programozást, ezért nehéz volt a vizsga. Bennünket köteleztek, hogy valamibõl vizsgázzunk. Szeretném, ha nem lennének túl szigorúak az igazi vizsgán. SÜTÕ ZSUZSÁNNA, Szováta és SZABÓ ÁGNES, Nyárádszereda: Azt gondoltuk nehezebb lesz, de a tétélek könnyûek voltak. Mi már két hete tudjuk a vizsga idõpontját. Mindketten szeretnénk továbbtanulni. SZABÓ IBOLYA, Szováta: Nagyon könnyû volt, ha ilyen lesz az igazi érettségi, akkor jó lesz. Két buszt bérelt a 4 végzõs osztály, 12 órakor indulunk haza. A vizsgára volt idõnk elõkészülni. Ezelõtt 2 héttel volt magyar szóbeli próbaérettségink is. Nálunk kötelezték a vizsgára való megjelenést. Szeretnék továbbtanulni, a csíkszeredai Sapientián a környezetmérnökire akarok bejutni. Úgy érzem, jól fel vagyunk készülve az érettségire. SÁNDOR HILDA, Szováta: Idejében értesültünk a vizsgákról, egyébként mindenki nagyon ideges lett volna. Osztálytársaim többsége velem együtt a románt választotta, látni akartuk mennyit tudunk. Egyikünk sem volt stresszes. Bennünket a tanáraink megkértek szépen, hogy jöjjünk el mind. Az osztályom 75%-a tovább akar tanulni. Nagyon úgy gondolom, hogy iskolánk ütõképes, mert a tanáraink nagyon mellénk álltak. PIROªCA CAMELIA, Erdõszentgyörgy: A vizsga hangulata nagyon jó volt. Két hete tudjuk, hogy vizsgázni fogunk, ez lehetõvé tette, hogy idejében válasszunk. A vizsgán való megjelenést, úgy érzem, nálunk kötelezték. Tamás Emese Ú t a z ö n i s m e r e t f e l é Mi, felnõttek a gyermekhez viszonyítva több szabadsággal rendelkezünk. Nehéz lenne úgy élni, hogy mások által kiszabott szabályokat kövessünk. Persze a kötöttségektõl soha nem leszünk teljesen szabadok. De magánéletünk szabályait többé-kevésbé mi hatázozzuk meg. A gyerek életében pedig általában mit láthatunk? Ezt nem szabad, ezt ne tedd, tedd ezt, vagy azt. Állandóan a felnõttek elvárásai, szabályai szerint kell élnie. Pedig jó lenne egy kis szabadságot is adni nekik. Engedjük meg, hogy olykor lazítsanak. Hogy szombaton pihenjenek egy kicsit, késõbb keljenek, az sem baj, ha pizsamában sétálgatnak egy kicsit, ha vasárnap nem kell megennie az eléje tett összes ételt. Hadd éljenek ezekkel az apró kis szabadságokkal. De fontos, hogy meséljünk arról is, hogy az ember gyakran kénytelen olyan szabályokhoz is alkalmazkodni, amelyekkel nem mindig ért egyet, hogy olykor harcolnia is kell az ostoba szabályok ellen, és talán legnehezebb azt eldönteni, mikor érdemes harcolni és mikor nem. A gyerek is észleli a különféle elvárások ellentmondásosságát. Ezeket nem szabad elkenni, meg kell beszélni velük. Mondjuk el, hogy nekünk is jobb olvasni, mint reggelit készíteni, szívesebben mennénk moziba, mint dolgozni, de vannak dolgok, amiket nem lehet elkerülni. Érezzék, hogy mi is emberek vagyunk, és nem vagyunk tökéletesek, a gyerek is ember, hát õ sem tökéletes. Fedezze fel, hogy van felejtõs szülõ, van hirtelen haragú anyuka is. Sírhatok, ha valami bánt. Lehetek mérges, de aztán kinevethetem hirtelen haragomat. És ilyenkor a gyerek is nevessen velem. Ezek az élethelyzetek szinte észrevétlenül vezetik el a gyermeket a természetes emberismerethez. A gyereknek nemcsak azt kell éreznie, hogy a felnõtt is ember, hanem azt is, hogy milyen ember. Ez segíteni fogja önismeretének kialakulását is, amely a felnõtté válás folyamatának egyik fontos pillére. Csiszér Katalin, tanítónõ

" az elhatározó vonásokat itt kaptam,

 az elhatározó vonásokat itt kaptam, MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye " az elhatározó vonásokat itt kaptam, már készen, szüleimtõl." Emléktábla Képes Géza szülõházán Augusztus 19-én estére szólt az invitálás, mely Mátészalka

Részletesebben

figyel Erdõszentgyö rgyi Övéi közé jött

figyel Erdõszentgyö rgyi Övéi közé jött figyel Kiadja a Bodor Péter Mûvelõdési Egyesület Õ V. É V F O L Y A M 3 7. S Z Á M, 2 0 0 5. D E C E M B E R 10 OLDAL - ÁRA 1,5 LEJ Övéi közé jött SEBESTYÉN Péter Fotó: Kovrig Zoltán Beke Sándor Fejedre

Részletesebben

Augusztusi szeptember

Augusztusi szeptember Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2012. augusztus-szeptember 120. lapszám Kistérségi Napok Idén a kistérségi napokat és a Petőfi-megemlékezést összevonva, az ünnepségsorozatot

Részletesebben

Épül az összekötő út. Újra a legjobb! Egyetem lehet Egerben. Maratoni közgyűlés. Kaláka először. Vakáció. Nyári szünet sem lesz

Épül az összekötő út. Újra a legjobb! Egyetem lehet Egerben. Maratoni közgyűlés. Kaláka először. Vakáció. Nyári szünet sem lesz Egyetem lehet Egerben Elhárulhatnak a jogi akadályok az egri főiskola egyetemmé válásának útjából. Habis László és dr. Lukács Tamás országgyűlési képviselők módosító indítványt nyújtottak be a felsőoktatási

Részletesebben

Május. Kelj föl nap SZÉDIT. A tartalomból: IV. Vadrózsák Hagyományőrző Találkozó és Tehetségnap. Kányádi Sándor

Május. Kelj föl nap SZÉDIT. A tartalomból: IV. Vadrózsák Hagyományőrző Találkozó és Tehetségnap. Kányádi Sándor Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2011. május 105. lapszám SZÉDIT Székelykeresztúron megmozdulni, fellendülni látszik a fiatal közösségi élet. Ennek egy fontos mérföldköve,

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 11. szám www.fonyod.hu 2014. november Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12.

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM (469) 2008. MÁJUS 16. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Alpolgármesterválasztás 3.» A Kesztyûgyárra

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS Fásítási program Pusztaszabolcson Folytatódik a nagyszabású fásítási program, amelyet

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi,

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi, XXVI. évf. 43-44. szám 2013. december 20. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Egyszerűbb és átláthatóbb lett a költségvetésünk Interjú Dobos László polgármesterrel Önkormányzati szinten az idei év jelentős

Részletesebben

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM 2009. DECEMBER 18. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Ünnepi hangulat a Savoyai

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa? k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2014. július Ára 0,40 EUR 150,- Ft Nagyobbik hazánk - Európa? Babits Mihály vélekedik így Európáról egyik versében. De lássuk milyen is tud lenni

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július. Református hittantábor

Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július. Református hittantábor Bajomi Krónika Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július Laki Dominika diákolimpiai bajnok! Erdélyi kirándulás Református hittantábor Majális Nemzetközi konferencia és fesztivál 2

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést 1996. november II. évf. 5. szám FOTÓ: Baráth Bálint 1956. október 23-ára emlékeztünk Díszpolgárokat avattunk és Pilis községért emlékplakett kiosztására került sor. A szomorú napra ébredt 1996. október

Részletesebben

Mindenütt szeretek játszani...

Mindenütt szeretek játszani... Lellei XXIII. évfolyam 1. szám Újság 2014. január Ha karácsony, akkor Sotto Voce koncert, ha Sotto Voce, akkor pedig neves fellépő művészek Lellén. Így volt ez decemberben is, amikor Illényi Katica fogadta

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

Ó, MÁRIA EGEK KIRÁLYNÉJA

Ó, MÁRIA EGEK KIRÁLYNÉJA 2014. augusztus KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG Ó, MÁRIA EGEK KIRÁLYNÉJA Ó, Mária egek királynéja A holtaknak tekints fájdalmára. Tárt karokkal feléd sóhajtoznak, Segítségért hozzád folyamodnak. Rettenetes

Részletesebben

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Szobi Hírnök XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Kicsit másként ünnepeltünk - a IX. Városnapok margójára A Bon Bon együttes városnapi koncertje Az idei

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Sárszentlõrinci Hírek 27. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Felelõs kiadó: Demény Károly ÜNNEP! SÁRSZENTLÕRINC-UZD ÜNNEPE! 27. JÚNIUS 30. - JÚLIUS 1.

Részletesebben

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY.

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY. MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY Naputánjáró A moldvai magyar oktatási program hírlevele ///. évfolyam 2. szám

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13 TESTVÉRTELEPÜLÉS 14 CIVIL FÓRUM 15 A székelypálfalvi katolikus

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3.

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3. Szilágyság/14. 2011. április 8. 1. 14. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Költö öltözik a lõtér Seres Dénes törvénytervezetet készített a polgári lakosság védelmére,

Részletesebben