Melléklet a Történelem című részhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet a Történelem című részhez"

Átírás

1 Melléklet a Történelem című részhez A történelem tankönyvsorozatok témakörei Tankönyvsorozat1 Bevezető olvasmány Az emberiség legérigibb története Az ókori Kelet Görögország A római birodalom A magyar történelem kezdete Az 5. osztályos anyag ismétlése A feudalizmus kialakulása Európában (V-X. század) A feudális állam megalapítása Magyarországon A feudalizmus virágkora Európában (XI-XV. század) A feudális rend megszilárdulása Magyarországon (XI-XIII. század) Magyarország a XIV-XV. Században A közpongosítás kísérlete és bukása (XV-XVI. század) A feudalizmus felbomlása Európában (XVI-XVII. század) Függetlenségi harcok A törökök és a Habsburgok ellen (XVI-XVII. Század) Tanév eleji ismétlés A polgári forradalmak kora ( ) A magyar nép útja a polgári forradalomig ( ) Polgári forradalom és szabadságharc Magyarországon ben A nemzetközi munkásmozgalom kialakulása A burzsoázia világuralmának kialakulása a XIX. század második felében A kapitalizmus kibontakozása Magyarországon ( ) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom. A szocializmus győzelme a Szovjetunióban A magyar Tanácsköztársaság ( ) Ellenforradalmi korszak Magyarországon. A fasizmus uralomra jutása Németországban ( ) A második világháború ( ) A második világháború utáni nemzetközi helyzet (1945-től) A népi demokrácia győzelme, a szocialista állam kialakulása hazánkban (1945-től)

2 Tankönyvsorozat 2 A történelem forrásai Őskor Ókor Népünk történetének kezdetei Bevezetés Az emberi társadalom fejlődése a legrégibb időktől a rabszolgatartó társadalom bukásáig Mindennapi élet a feudális Európában A feudalizmus kialakulása hazánkban Hazánk a feudalizmus virágkorában A feudalizmus hanyatlása ( század) Magyarország a késői feudalizmus időszakában Áttekintés az emberiség történelmének elmúlt évezredeiről. Ismétlés A világ képe a XVIII. Században. A nagy francia forradalom A reformkor és előzményei hazánkban Forradalom és szabadságharc Magyarországon A kapitalizmus kibontakozása és a nemzetközi munkásmozgalom A kapitalizmus kibontakozása Magyarországon Az imperializmus kibontakozása A Nagy Októberi Szocialista Forradalom. A szocializmus győzelme a Szovjetunióban A Magyar Tanácsköztársaság ( ) Ellenforradalmi korszak Magyarországon. A fasizmus uralomra jutása Németországban ( ) A második világháború ( ) A második világhábor utáni nemzetközi helyzet (1945-től) A népi demokrácia győzelme, a szocialista állam kialakulása hazánkban (1945-től) 2

3 Tankönyvsorozat 3 A történelem forrásai Őskor Ókor. Élet az ókori Keleten. Hogyan éltek az ókori görögök? Képek a római történelemből Népünk történelmének kezdetei Az emberi társadalom fejlődése a legrégibb időktől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig. Ismétlés A feudalizmus kialakulása hazánkban Hazánk a feudalizmus virágkorában A feudalizmus hanyatlása ( század) Magyarország a késői feudalizmus időszakában Bevezetés. A világ térképe előtt 1789-ben Nagy változások előtt. A világ a XVIII. Században Forradalomtól forradalomig ( ). A francia forradalom és az ipari forradalom kora Európa ben Változások a világ térképén: A világ és a "boldog békeévek" Az első világháború Forradalmak, forrongások Európában és Magyarországon ( ) A két világháború között ( ) A második világháború A világ és Magyarország a második világháború után ( ) 3

4 Tankönyvsorozat 4 Játsszunk történelmet Az őskor Az ókori Kelet A ókori Görögország Az ókori Róma A magyar nép őstörténete Képek a középkori Európa életéből Magyarország az Árpádok idején A virágzó középkor Magyarországon Az újkor kezdetén A polgári átalakulás kora Magyarország a XVIII. Században A polgárosodás kezdetei Magyarországon altéma1. A reformkor altéma2. Forradalom és szabadságharc Magyarországon A nemzetállamok kora A dualizmus kora Az első világháború A világ a XX. század húszas és harmincas éveiben Magyarország a két világháború között A második világháború. Hazánk a második világháborúban A globalizálódó világ Magyarország története 1945-től napjainkig Állampolgári ismeretek 4

5 A dualizmus koráról szóló leckékben talált fogalmak Fogalmak 7/1 Fogalmak 7/2 Fogalmak 7/3 Fogalmak 7/4 agrárproletár agrárproletár állami tulajdon állam állami hivatal állam államiság arató arisztokrácia állampolgár általános választójog aratórész báró aratóbanda balközép aratósztrájk belügyminiszter aratósztrájk bank Bach-rendszer bérmunkás az ország területi egysége bankkamatláb balközép birodalom Bach-rendszer befektetés bank birtok bán berekeszt bankár birtokos osztály bank bevett egyházak báró birtokrendezés birodalom belső fogyasztás burzsoázia belügy cenzus birodalom cár belügyminiszter cséplőgép birtok császár bér darabont kormány birtokos cseléd béres darabont testőrség céhrendszer csendőrszurony besorolás egyesület diplomata demokratikus birodalom élelmiszeripar dualizmus dzsentri birtok élelmiszeripar dzsentri elárvereztet birtokos ellenzék egészségügy emigráció birtokos osztály elmagyarosítás ellenállás fegyveres erő burzsoázia fegyverkezés értelmiségi feles bérlő céhrendszer földbirtokos feudális gazdálkodás fogalmak cukor- és szeszipar földreform foglalkozásváltás forradalom császár fővonal forradalom főpapság cseléd gazdaságpolitika födlbirtokos főszolgabíró dualista állam gőzgép föld nélküli főurak dzsentri gyáripar főrendiház gőzeke egyenjogú házelnök függetlenség gyülekezési jog emigráció házszabályok gazdaság hadügy értelmiségi hivatalnok gépgyártás hivatalnok feudális rendszer hive gyár 5

6 iparág föld nélküliek ipar gyáripar iparfejlesztés földbirtokos iparág hadsereg jobbágy gazdatiszt ipari forradalom hadsereg jobbágyrendszer gőzeke iparosodás hadügy jövedelmező gyár képviselő hitélet kárpótlás gyáripar kéregöntés hivatal képviselő háború kéregöntésű acélhengerek hivatalos nyelv kiegyezés hadsereg kertkultúra igazságszolgáltatás kincstári hadügy kiegyezés ipar kisiparos hivatal király iparág kisparaszt hivatalos nyelv kisebbség ipari forradalom kizsákmányolás honpolgár kisiparos ipari növény kormány horvát-magyar kiegyezés kiskereskedő ipari város középbirtokos hossz lejáratú hitel kivándorlás iskolarendszer közös ügyek huszár kivitel jobbágy közvélemény igazságszolgáltatás koalíciós kormány jobbágyfelszabadítás kubikos igazságügy kormány jobbágytelek külügy ipar könnyűipar katonai igazgatás legényegylet ipari növény közös ügyek képviselőház marxizmus iskolarendszer lemondást benyújt kereskedelem miniszter jobbágyfelszabadítás mezőgazdaság kiegyezés mozgalom jobbágyrendszer mezőváros kivándorlás munkásmozgalom kapitalista miniszter Korányhivatal nagybirtokos kiegyezés miniszterelnök kormány nagygazda király minisztériumok közélet nagyipari munkásság kisiparos Monarchia középparaszt nagypolgárság kiskereskedő mozgalom közigazgatás napszámos kispolgár munkásság közoktatás nemzetiség kivándorlás művészeti társaságok közoktatásügy nincstelen kivándorlás nagybirtok közös uralkodó oktatásügyi kormánemzetiség nagypolgár kubikos O-M Monarchia kormány nehézipar külügy országgyűlés közélet nemzetállam majorság önkényuralom középparaszt nemzetgazdaság mezőgazdaság önormányzat közös uralkodó nemzeti állam mezőgazdasági bérmunás parlament kubikus nemzetiség mezőgazdasági termék passzív ellenállás külügy nemzetiségi törvény mezőgazdasági üzem 6

7 pénzügy lefokozás népoktatás mezőgazdasági-ipari ország polgári közigazgatás malomipar nyereség miniszter program mezőgazdaság obstrukció miniszterelnök proletár mezőgazdasági üzem országgyűlés minisztérium reakció miniszter országgyűlési többség munkásság rendelet miniszterelnök önkényuralom munkásság rendőrség Monarchia parasztság munkásszervezetek segélyegylet mozgalom parasztszocialista munkavállalási törvény szabadságharc munkás párt nagybirtokos arisztokrácia szervezet Munkásegylet pártszövetség nagyüzemi munkásság szocializmus munkáskörök polgári házasság nemzeti jövedelem sztrájk munkásosztály program nemzetiség tábornagy munkásság reformkor nemzetiségi ellentétek tábornok munkavállalás részesedés nemzetiségi kérdés tartomány műtrágya szabadelvű párt nemzetiségi törvény tisztikar nagybirtok szabadságharc nyílt szavazás tőke nagybirtokos szabadságjogok országgyűlés tőkés nagybirtokosok szakszervezet országgyűlés tömegtüntetés nagygazda szántóföld önkényuralom törvény nagypolgárság szárnyvonal parasztmozgalom ugar nagytőkés szegényparaszt parlamentáris kormányzás uralkodó osztály nagyüzemi szélsőbal párt választójog napszám szociáldemokrata passzív ellenállás vám napszámos sztrájk pénzügy vámterület nehézipar társadalmi feszültség piac védnökség nemzet társadalom polgári vetőgép nemzetiség társország polgári anyakönyvezés zsandárság nemzetiségi kérdés tőkés polgári forradalom nemzetiségi törvény törpebirtokos polgári házasságkötés nemzetiségű törvényalkotás polgári közigazgatás nincstelen törvényhozás polgári vállalkozás osztály transzformátorrendszer polgárosodás osztályharc tüntetés polgárosodó 7

8 önkényuralom tüntetés polgárság paraszt ügymenet segédmunkás parasztság ülésterem szabadságharc párt ülésszak szakmunkás passzív ellenállás választás szegényparaszt pénzügy vállalatcsoportok szegényparaszt polgár vállalkozás szociáldemokrata polgári vállalkozó szociáldemokrata polgári forradalom vallás- és közoktatásügy társadalmi feszültségek polgári közigazgatás vetőgép társadalom Polgárság politikai jog politikai jog puszta rendelet réteg szabadságharc szakmunkás századforduló szegényparaszt szerszámgépipar szociáldemokrata szocialista szocializmus tábornok társadalom teljhatalom területi egység tisztviselő titkosrendőr tőkés törvény törvény tüntetés uradalom uralkodó osztályok választjójog választójogi törvény vámhatár vámközösség várfogság városfejlesztő tényező vasúthálózat zsellér tisztviselő titkosrendőr tőkés törvény 8

9 udvar uradalom uralkodó osztály úri középbirtokosok vámközösség vámterület várfogság vésztörvényszék vetésforgó zsandárság 9

10 A dualizmus koráról szóló leckékben talált ismeretelemek Nevek 7/1 topográfia 7/1 Évszámok 7/1 Bach Sándor Arad 1849 Deák Ferenc Ausztria 1865 Farkas Károly Bécs 1866 Ferenc József Budapest 1867 Frankel Leó Dunántúl 1868 Gr Batthyány Horvátorság-Szlavónia 1868 Haynau Magyarország 1873 Hunyadi János Olaszország 1876 I. Ferenc OMM 1878 Kossuth Pest ápr Kossuth Poroszország okt 6. Mack József Pó-síkság nyár Madarász Viktor Tisza-Maros köze Noszlopy Gáspár topográfia 7/ személyek 7/1 Városliget 1880-as évek Táncsics Mihály Velence 1890-es évek Tisza Kálmán Tompa M 50-es évek 70-es évek Zrinyi M 10

11 évszámok 7/2 topográfia 7/2 nevek 7/3 idegen szavak / okt 6 Pest Batthyány Lajos dualista 1872 Itália Haynau monarchia 1868 Ausztria Deák Internacionálé 1890.május 1. Diósgyőr Habsburgok szocializmus 19. század Ózd Ferenc József szociáldemokrata Salgótarján Bach agrárproletár május1. Vajdahunyad Habsburgok Róma Frankel Leó 1867 Milánó Farkas Károly 1868 Bécs Szántó Kovács János 90-es évek Szentpétervár Városliget Viharsarok Tisza-Maros-Körösök Hódemzővásárhely Horvátország Szerb Királyság Román Királyság Bánát Bácska Dél-Erdély 11

12 nevek 7/3 topográfia 7/3 évszámok 7/3 idegen szavak 7/3 Tisza Kálmán Alföld 1868 monarchia Deák Ferenc Magyarország 1875 valuta Eötvös József Bécs millennium Wekerle Sándor Budapest 1890 obstrukció Tisza István Fiume 1914 transzformátor Eötvös Loránd Diósgyőr 1913 monopolizált Bláthy Ottó Budapest 1842 gravitációs inga Déry Miksa Észak-Olaszország 1905 mobilitás Zipernovszky Kolozsvár 1913 koalíció Bánki Donát Csonka János Debrecen Pozsony Puskás Tivadar Kandó Kálmán Reguly Antal Magyar László Arany János Jókai Móricz Zsigmond Ybl Miklós Steindl Imre Kossuth Ferenc Fejérváry Géza 12

13 évszámok 7/4 topográfia 7/4 nevek 7/4 idegen szavak 7/ Bécs Haynau emigráció 1848 Ausztria Alexander Bach dualista 1868 Magyarország Deák Ferenc millennium 1894 Komárom Ferenc József Itália gróf Andrássy Gyula 1890 Buda Tisza Kálmán 1870 Pest Eötvös József 1900 Osztrák-Magyar Monarchia Horvátország Weiss Manfréd Zágráb Viharsarok Alföld Buda Pest Óbuda Budpest Európa Olaszország Spanyolország Egyesült Államok Kanada Frankel Leó Semmelweis Arany János Ady Endre Jókai Eötvös Loránd Magyar László Székely Bertalan Benczúr Gyula Munkácsy Mihály Szinyei Merse Pál Noszlopy Gáspár Makk József 13

14 Tk.5é/1 Rendszertani kategoriák Növény és állatnevek Organizmusok részei Biológiai folyamatok Elméleti fogalmak Egyéb egynyári növény bimbóskel anyahagyma áttelelés átteleltetés állami gazdaság étkezési paprika burgonya becőtermés bebábozódás éghajlat ásványi anyagok évelő dongó bogyótermés csírázás fejlődés cukor fajta fejes káposzta bojtos gyökér vedlés nemesítés C-vitamin főzelékfélék fokhagyma buroklevél virágzás raktározó fészek fűszer paprika görögdinnye dughagyma 3,60% 3,60% fűszeres gyom kapor felfújt bogyó gyomlálás gyümölcs káposzta főgyökér kártevő káposztafélék káposztalepke gerezd kaszáló kétnyári karalábé gyökér kertészet növény karfiol hagyma konzerváló rovarevő madár kelkáposzta hajtás konzervgyár tökfélék légy héj mélyszántás 9,50% lepke hernyó napfény ló húsos réteg nektár méh kabaktermés olaj paprika kacs ólomzár paradicsom káposztafej öntözés petrezselyem karógyökér palántaágy sárgadinnye keresztes virág pince sárgarépa lágyszár porhanyítás sertés levél savanyítás spárgatök levélerek szövetkezet sütőtök mag talaj szarvasmarha mellékgyökér táplálék takarmánytök oldalgyökér tartósítás tök palánta termesztés uborka pete trágyázás vadkáposzta porzó ültetés vadmurok rügy üvegház vörös káposzta szár vegyszer vöröshagyma szirom verem 14

15 zeller szivacsos rész vetemény 24% termés vetés termés hús vitamin termő zöldséges termős virág 26,30% toktermés torzsa tő tönk viaszréteg virág virágpor virágzat 32,80% 15

16 Tk.4k/2 Rendszertani kategoriák Növény és állatnevek Organizmusok részei Biológiai folyamatok Elméleti fogalmak Egyéb egynyári növény erjesztőbaktérium báb bebábozódás átalakulás ásványi anyagok évelő fejes káposzta bogyótermés érés fejlődés A-vitamin fajta káposzta buroklevél teljes átalakulás raktározó cukor fásszárú káposztalepke felfújt bogyó vedlés 3,50% C-vitamin fűszer paprika lepke főér 4,70% faszén kétnyári paprika főeres levélk gáz növény paradicsom főgyökér gyümölcsöskert zöldségféle petrezselyem gyökér kártevő 9,40% sárgarépa hagyma melegigényes szilvafa hagymalevél mezőgazdaság vöröshagyma hajtás nedvdús 12,94% héj pince hernyó savanyítás kacs táplálék káposztafej tartósítás kitinpikkely termesztés lágyszár tőtávolság lárva ültetés levél üvegház levélerek vetemény mag vetés mellékgyökér vitamin oldalér víz oldalgyökér zöldséges palánta 28,23% pete szár szárny szervek termés termés hús 16

17 torzsa tőke tönk virág 41,17% 17

18 TK.4k/3 Rendszertani kategoriák Növény és állatnevek Organizmusok részei Biológiai folyamatok Elméleti fogalmak Egyéb állat babér báb bebábozódás átalakulás ásványi anyagok bogár bimbóskel bogyótermés érés fejlődés A-vitamin egynyári növény bors bojtos gyökér légzés gyógyhatás cukor étkezési paprika cserebogár bőr teljes átalakulás raktározó C-vitamin fajta erdei fülesbagoly buroklevél 3,50% 3,50% gyümölcsöskert fásszárú erjesztőbaktérium csáp kitin fűszer paprika fejes káposzta érzékszervek permetezés gyümölcs fokhagyma fedőszárny pince kártevő fűzfa felfújt bogyó savanyítás kétnyári kapor főgyökér táplálék nőstény káposzta gyökér termesztés növény káposztalepke hagyma trágyázás rovar karalábé hagymalevél ültetés zöldségféle karfiol hártyás szárny üreges 12,38% kelkáposzta héj üvegház lepke hernyó vedlés nyárfa ízek vegyszer paprika ízeltláb vetemény paradicsom káposztafej vetés petrezselyem kitinpikkely vitamin sárgarépa lágyszár víz sün lárva zöldséges torma levél 19,47% tölgyfa mag vakond mellékgyökér vetési varjú oldalgyökér vöröshagyma összetett szem 23,89% pajor palánta pete potroh 18

19 rágók szár szárny szelvények szervek termés termés hús testtáj torzsa tönk virág 37,17% 19

20 Tk.4k/4 Rendszertani kategoriák Növény és állatnevek Organizmusok részei Biológiai folyamatok Elméleti fogalmak Egyéb állat alma ág termőképesség fejlődés ásványi anyagok betegségek árpa bibe védett növény gyógyhatás A-vitamin csemegeszőlő articsóka bibeszál virágzás környezetbarát biokertészet csonthéjas bimbóskel bogyótermés 1,96% nemesítés búzatábla dudva birsalma csemete táplálkozási lánc B-vitamin fajta brokkoli csészelevél 3,26% cukor fásszárú burgonya csipkebogyó C-vitamin fűszer paprika cseresznye felfújt bogyó faiskola gyom cukorrépa főgyökér fehérjetartalom káposztafélék dió fürt gombabetegség kártevő disznóparéj gumó gyomtalanítás kultúrnövények fejes káposzta gyökér gyümölcscukor növény fokhagyma hagyma gyümölcsöskert pázsit karalábé hajtás karotin vadvirág karfiol hajtásdugvány kert zöldségféle kelkáposzta kacs komposzt 10,45% konkoly levél környezet köles lombkorona lágyszár köszméte mag mérgező kukorica magház must laboda magonc műtrágya len mazsola olaj liliom oldalgyökér rózsafüzér mandula palánta savanyítás margaréta rost szántóföld meggy sarj szőlőcukor méh suháng talaj mogyoró szár táplálék napraforgó szervek termesztés paprika szirom termőföld paradicsom termés trágyázás 20

21 peronoszpóra termés hús ültetés petrezselyem tőke üvegház pitypang tölcsér vastartalom repce virág vegyszer rozs virágporszem vitamin rózsa 23,53% víz sárgarépa zöldséges spárgatök zsírok sütőtök 25,49% szarkaláb szilvafa szója szőlő szőlőmoly tök uborka vadmurok vadrózsa viola vöröshagyma zab zeller körömvirág 35,29% 21

A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék

A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék A dualizmus korszaka Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék Követelmények Tematika 1. Út a kiegyezésig (1849-1867) kül- és belpolitikai tényezők 2. A kiegyezés és a kialakult közjogi rendszer;

Részletesebben

AZ ÖNKÉNYURALOM KORA (1850-1865)

AZ ÖNKÉNYURALOM KORA (1850-1865) AZ ÖNKÉNYURALOM KORA (1850-1865) 1. Ferenc József 1850 nyarán meneszti a közutálatnak örvendő Haynaut. (Egész Európa megvetette Ausztriát Haynau módszerei miatt.) 2. A terrort az önkényuralom követi: két

Részletesebben

A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon (1849-1914)

A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon (1849-1914) A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon (1849-1914) Az önkényuralom 1. A megtorlás Haynau ( brescai hiéna ) által vezetett megtorlás időszaka 1849-1850 Október 6. Arad 13 honvédtábornokot,

Részletesebben

A KIEGYEZÉS MEGKÖTÉSE

A KIEGYEZÉS MEGKÖTÉSE A KIEGYEZÉS MEGKÖTÉSE I. A Bach-korszak vége: 1859-ben Ferenc József meneszti Alexander Bach-ot a rossz gazdasági helyzet és az olaszokkal szembeni katonai vereség miatt (lásd: olasz egység). 1860. október:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 Szerkesztette: GERGELY ANDRÁS ' Korona Kiadó, Budapest, 1998 TARTALOM i. A Habsburg Birodalom és Magyarország (Gergely András-Pajkossy Gábor) a birodalom területi

Részletesebben

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 7. ÉVFOLYAM 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénben 1. 4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány Kr. e. 8000, Kr. e. 3000 körül, Kr. e. XVIII. sz, Kr. e. X. sz, Kr. e.

Részletesebben

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása.

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. 1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. Egy folyam menti civilizáció jellemzői (például Egyiptom, Kína). Az egyistenhit a

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9.évfolyam, középszint OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9. évfolyam Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 Célok és feladatok

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Gimnázium 11-12. Történelem Ált. és info+ Belügy+Nyelvi humán 11. évf. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Év eleji ismétlés 0 1 1 2. Társadalmi ismeretek 4 1

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora Érettségi témakörök TÉMÁK 6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 6.2. A napóleoni

Részletesebben

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban 1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Vallások: a többistenhit jellemző vonásai (a tanultak közül a sumer, az egyiptomi vagy a kínai többistenhívő vallás szolgálhat példaként), az egyistenhit

Részletesebben

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek Fogalom Személyek Évszámok Véres megtorlás Haynau 1850-59 Neoabszolutizmus Windischgraetz 1859 Föderalizmus Schwarzenberg okt dipl. 1860 Centralizáció Alexander Bach feb. pát. 1861 Osztrák adórendszer

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 11 12. évfolyam A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) 9. évfolyam Témakörök I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak.. Nők, férfiak életmódja és társadalmi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 2 TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon...4 2. A magyar gazdaság

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMÁK

TÖRTÉNELEM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMÁK TÖRTÉNELEM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMÁK KÖZÉPSZINT - 2011/2012 TÉMAKÖRÖK ÉS TÉMÁK I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. A virágzó középkor (XII XIV. század) Európájának gazdasági folyamatai 2. Magyarország

Részletesebben

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 344 19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 1849 1849. október 24-től Magyarország területi felosztása során öt katonai kerületet alakítottak ki: Pest- Buda, Pozsony, Sopron,

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2.

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Bordácsné Papp Mónika munkaközösség-vezető

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Program

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Program Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Program A turizmus és szabadidő eltöltésének lehetőségei Magyarországon a dualizmus korában különös tekintettel

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Előzményei: a 16.-17. században megjelenő új természettudományi ismeretek a középkori világkép szétesése új filozófiai áramlatok megjelenése Felvilágosodás: 18. századi

Részletesebben