A falvak élõvilágának megismeréséhez tegyünk látogatást egy falusi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A falvak élõvilágának megismeréséhez tegyünk látogatást egy falusi"

Átírás

1 A FALVAK ÉLÔVILÁGA A falvak élõvilágának megismeréséhez tegyünk látogatást egy falusi portán! Elsõként ismerkedjünk meg a lakóház, a hozzá kapcsolódó gazdasági épületek, a szõlõ, a zöldséges- és gyümölcsöskert alaprajzával. Régi hagyomány, hogy a hosszú, keskeny telkeken a lakóépület mögött találhatók az istállók, az ólak és a különbözõ gazdasági épületek. A portához kisebb-nagyobb kert és szõlõ tartozik. Az istállókban szarvasmarhát és lovat tartanak, az ólakban sertést és szárnyasokat. A kert egész évben biztosítja, hogy gyümölcs és zöldség is kerüljön az asztalra. Egy vidéki kisgazdaság alaprajza 101

2 A ZÖLDSÉGESKERT A zöldségeskert ágyásainak jellemzõ növényei lágyszárúak. Ízletes, sok vitamint tartalmazó termésüket, szárukat, levelüket vagy gyökerüket fogyasztjuk. PARADICSOM 1. Paradicsomnövény oldalgyökerek A paradicsom az egyik legkedveltebb zöldség. Pirosra érõ, ízletes bogyóterméséért termesztik. Meleg- és fényigényes növény, ezért magjait üvegházban vagy fóliasátorban vetik el, és csíráztatják. A fiatal növényeket, a palántákat csak a fagyok elmúltával, májusban ültetik szabad földbe. Jó termést napfényes helyen, tápanyagokban gazdag talajon hoz. Mélyre hatoló gyökérzetével jól hasznosítja a talajnedvességet, ezért csak a termésfejlõdés idején kell öntözni. Egyéves, más szóval egynyári növény, a tavasszal elvetett magból szárba szökkent növény egy éven belül virágot hoz, termést érlel, majd elszárad. Az egynyári növények magjából egy éven belül kifejlõdnek a létfenntartó és a szaporítószervek. A növény a termésérés után elszárad. fõgyökér 2. Fõgyökérzet A paradicsom gyökérzete egy vastag fõgyökérbõl és több vékonyabb oldalgyökérbõl áll. Az ilyen gyökérzetet fõgyökérzetnek nevezzük. A paradicsom lágy szárú növény. A paradicsom érett termése piros, sokmagvú bogyótermés. Héja vékony, húsa vitaminokban gazdag. Nyersen és fõzve egyaránt fogyasztjuk. 3. A paradicsom virága és termése 4. A paprika termése PAPRIKA A paprika hazánk legnagyobb mennyiségben termesztett zöldségnövénye. Lágy szárú növény, fõgyökérzete van. Bogyótermése sok C-vitamint tartalmaz. A paradicsomhoz hasonlóan fejlõdéséhez sok meleg és fény szükséges, ráadásul vízigényes is. Gyökérzete nem mélyre hatoló, emiatt nem jól hasznosítja a talajnedvességet. Száraz idõben rendszeresen öntözni kell. Palántáról nevelik, egynyári növény. A papri102

3 kát húsos, éretten piros színû terméséért ültetik. A termés csípõs vagy édes lehet. Rendszerint még érés elõtt, zölden vagy sárgán szedik le. A fûszerpaprikát akkor gyûjtik össze, amikor már pirosra érett. Ezután szárítják, majd õrlik. A piros paprika hazánkban az egyik leggyakrabban használt fûszer. ZÖLDBORSÓ A zöldborsót tápláló, fehérjékben és vitaminokban gazdag magjáért termesztik. Hüvelytermését zölden szedik le, nem várják meg, amíg a termésfal megérik és kiszárad. Hûvösebb, nedvesebb idõben fejlõdik jól, már alacsony hõmérsékleten is csírázik. Ezért rendszerint kora tavasszal és közvetlenül a földbe vetik. Mélyre hatoló fõgyökérzetû, egynyári, lágy szárú növény. 5. A fûszerpaprika termésfal 6. Borsó magok BAB A babnak a zöldborsóhoz hasonlóan hüvelytermése van. Melegigényes növény, ezért csak májusban vetik. A laza szerkezetû, de nem túl nedves talajt kedveli. Éretlen, sárga vagy zöld színû termésébõl vitaminokban gazdag fõzeléket, zöldségköretet készítenek. Az éretten leszedett termésbõl kifejtett mag a szárazbab. 7. Bab Hüvelytermés JÓ, HA TUDOD! A magtermesztésre szánt káposztát õsszel gyökerestül szedik ki a földbõl, veremben tárolják, majd tavasszal kiültetik. A fejek hamarosan szárba szökkennek, virágot és termést hoznak. A savanyú káposztát erjesztéssel készítik. A felszeletelt káposztát fából készült hordóba rétegzik, sózzák és fûszerezik, majd ér lelik. FEJES KÁPOSZTA A fejes káposzta és rokonai a leggyakrabban fogyasztott zöldségféléink közé tartoznak. A fejes káposztának a vaskos, rövid szárát és szorosan egymásra boruló leveleit fogyasztjuk. Fejlõdéséhez tápanyagokban gazdag talajt, sok vizet és fényt igényel. Már alacsony hõmérsékleten csírázik, és elviseli a hûvös idõt is. Magjaiból az elsõ évben gyökér, szár és levél fejlõdik. Virágot és termést csak a második évben hoz, tehát a fejes káposzta kétéves, más szóval kétnyári növény. 8. Félbevágott káposztafej levelek A kétnyári növényeknek az elsõ évben csak létfenntartó szerveik fejlõdnek ki. Szaporítószerveik a második évben jelennek meg. A termésérés után a növény elszárad. Az õsszel felszedett fejes káposztát hideg pincében, földbe ásott veremben nyersen tárolják vagy savanyítják. A savanyú káposzta C- és B-vitaminokban gazdag, egészséges étel. torzsa 103

4 9. A burgonya gumója föld alatti módosult szárrész JÓ, HA TUDOD! Ha a burgonyagumót fény éri, akkor meg- BURGONYA zöldül. Ez is a zt iga zol ja, hogy nem a A burgonya az egyik legfontosabb tápláléknövényünk. Föld alatti, megvastagodott szárát, gumóját fogyasztjuk. A gumók nagy mennyiségû keményítõt raktároznak, ezért igen táplálóak. Felületükön apró mélyedések, azokban pedig rügyek láthatók. A burgonya lágy szárú növény, levelei és zöld színû bogyótermése mérgezõ. Hûvös, csapadékos helyeken, tápanyagokban gazdag, laza szerkezetû talajon fejlõdik a legjobban. Nem magról, hanem gumóról szaporítják. Az õsszel felszedett burgonyát hideg pincében, veremben tárolják. A burgonya nemcsak emberi táplálék, hanem fontos takarmány is. Emellett keményítõt, ragasztót készítenek belõle. gyökérbõl, hanem a szárból fejlõdik. A télire e l tet t b u r g o nyá n s z í n te l e n h a j t á s o k jelenhetnek meg, amit helytelenül csírának neveznek. Miért nem pontos ez a kifejezés ebben az esetben? VÖRÖSHAGYMA A vöröshagyma lágy szárú, kétnyári növény. Elvetett magja az elsõ évben gyökeret, szárat és levelet fejleszt. Kialakul föld alatti módosult leveles szára, a hagyma. A hagymát vörösbarna és száraz buroklevelek fedik. A növény levelei õsszel elszáradnak, de hagymája áttelel a talajban. A következõ tavaszon az abban raktározott tápanyagok felhasználásával ismét szárba szökken, majd virágot és termést hoz. A vöröshagyma hidegtûrõ, magja alacsony hõmérsékleten is kicsírázik. 10. Vöröshagyma Gyökérzete nem hatol mélyre, ezért nedves, nyirkos talajt igényel. Hasonló hosszúságú és vastagságú gyökérágai vannak. Az ilyen gyökérzetet mellékgyökérzetnek nevezzük. száraz buroklevelek ÉRDEKESSÉG A magyaros ételek elmaradhatatlan ízesítõje a vöröshagyma és a fokhagyma. Megtalálhatók a lecsóban, a pörköltekben, a gulyáslevesben és a halászlében is. De nemcsak hazánkban kedvelik enynyire, Nyugat-Európában még levest is húsos hagymalevelek fõznek belõlük. mellékgyökerek 11. A hagyma szerkezete 104

5 A kora ta vasszal el ve tett ma gok ból rö vid idõ alatt ki fej lõ dik a zöldhagyma, amely vi ta mi nok ban gaz dag, egész sé ges táp - lá lék. A sû rûn vetett ma gok ból fej lõ dõ nö vé nyek õszre csak kis hagy mát fej lesz te nek, ez a dug hagyma. A dug hagy mát fel sze dik, majd ta vasszal ismét elültetik, és fogyasztásra al kalmas zöld hagy mát vagy anya hagy mát ne vel nek be lõ le. A burok le ve lek kel fedett ép anya hagy mát té len hideg pin cé ben vagy veremben tá rol ják. A hagy mát nyer sen és fõzve egyaránt fo gyaszt juk. Jellegzetes szagú il ló ola jat tar tal maz, amely lég - zés tisz tí tó hatású. FOKHAGYMA A fokhagyma környezeti igé - nyei hasonlóak a vö rös hagymá é hoz. Hagymája bu rok le - ve lek kel fedett részekbõl, gerez dek bõl áll. Lágy szárú növény, mellékgyökérzete van. Ér té kes il ló ola ja i nak kö szönhe tõ en fon tos fû szer- és gyógynö vény. A hagy má já ból ké szült kivonat ér tisz tí tó, lég zés ja ví tó és fer tõt le ní tõ hatású. PRÓBÁLD KI! A fokhagymaleves nálunk kevéssé elterjedt, de nagyon finom és egész sé ges étel. Emellett elkészítése is nagyon egyszerû. A következõ re cept alapján egy felnõtt se - gít sé gé vel te is megpróbálkozhatsz vele gerezd megtisztított és apró ra vágott fokhagymát kevés ola jon fel for ró sí tunk (nem szabad meg égetni!), majd felengedjük 1 liter víz zel, teszünk bele 2 hús le ves koc kát, és felforraljuk. Ezután 3 kis kanál étel sû rí tõt elkeverünk ke vés vízzel, két tojássárgájával, és ál lan dó keverés köz ben hoz zá ad juk a le ves - hez, majd 5 percen át for ral juk. Vé gül te szünk hozzá egy kevés vá gott petrezselymet. 12. Fokhagyma SÁRGARÉPA A sárgarépa hidegtûrõ, kétnyári, lágy szárú növény. Kora ta vasszal elültetett magjaiból az elsõ évben vaskos, sok tápanyagot raktározó ka ró gyö kér és levelek fejlõdnek. A karógyökér megvastagodott fõ gyö kér. A sárgarépát télire kiszedik a földbõl, majd a következõ ta va szon a legszebbeket magtermesztés céljából újra elültetik. Virágot és ter mést csak a má so dik év ben hoz. Gyö ke re ned ves, laza szer ke ze tû ta laj ban fej lõ dik egyen le te sen. A sár ga ré pa sok cukrot, ke - mé nyí tõt és vi ta mint tar tal maz. Nyer sen, fõzve és sa va nyít va is fo gyaszt juk. JÓ, HA TUDOD! A sárgarépa narancssárga színét a karotin nevû anyag adja. A ka ro tin ból szervezetünkben A-vitamin képzõdik, ami a bõr és a szem egész sé gé hez nélkülözhetetlen. 13. Sárgarépa PRÓBÁLD KI! A sárgarépában található karotin vízben nem, olajban viszont ol dó dik. Re szelj le egy darab sár ga ré pát kis lyukú zöldségreszelõn. A re sze lé ket tedd be egy kisebb po hár ba vagy kémcsõbe. Öntsél rá egy kevés étolajat, alaposan ke verd össze, majd hagyd leülepedni. Azt ta pasz ta lod, hogy az olaj sárgára színezõdik a karotintól. 105

6 PETREZSELYEM A petrezselyem karógyökere (fehérgyökérnek is nevezik) tápanya gokban és il ló olaj ok ban gaz dag, el sõ sor ban étel íze sítés re hasz nált zöld ség. A nö vény nek nem csak a gyö ke rét, hanem levelét is fo gyaszt juk. A pet re zse lyem az egyik leg - fon to sabb zöld fûszerünk. 14. Petrezselyem RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A zöldségeskert növényeinek termését, levelét, szárát vagy gyö ke rét fogyasztjuk. A hidegtûrõ növényeket már kora tavasszal vethetjük. A melegigényes növények magjait csak májusban ültethetjük szabad föld be, de üvegházban vagy fóliasátorban már korábban is ne vel he tünk palántát be lõ lük. Vannak olyan növények is, amelyeket nem mag ról, hanem hagymával vagy gumóval szaporítunk. Az egy nyá ri nö vé nyek egy éven belül virágot és termést hoznak, majd el szá rad nak. A kétnyári növényeknek elsõ évben csak lét fenn tar tó szer ve ik fejlõdnek ki, szaporítószerveik a második évben je len nek meg. Csak akkor vár ha tunk jó ter mést, ha mindig szem elõtt tartjuk a növények fény-, víz-, talaj- és hõmérsékleti igényét. ÚJ FOGALMAK Egynyári növény kétnyári növény palánta fõgyökér zet mellékgyökérzet bogyótermés hüvelytermés hagyma gumó karógyökér KÉRDÉSEK, FELADATOK ➊ Sorold fel azokat a zöld ség nö vé nye ket, amelyeknek a termését fogyasztjuk! ➋ Mondj példát le vél zöld sé gek re és gyökérzöldségekre! ➌ Milyen termése van a pa ra di csom nak, a paprikának és a bur gonyá nak? ➍ Milyen termése van a babnak és a borsónak? ➎ Jellemezd az egynyári növényeket! ➏ Jellemezd a kétnyári növényeket! ➐ Miért palántázzuk a paradicsomot és a paprikát? ➑ Miért alkalmas az üvegház vagy a fóliasátor a palántázásra, korai érésû paprika, paradicsom és uborka nevelésére? ➒ Miért vethetjük már kora tavasszal a borsót és a hagymát? ➓ Hogyan szaporíthatjuk a hagymát, a fokhagymát és a burgonyát? 11 A 2. és a 11. ábra segítségével hasonlítsd össze a fô- és a mellékgyökérzetet! 12 A 12. ábra alapján magyarázd meg, miért szaporítható egyszerûen a fokhagyma! 106

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben