AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárásához

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános előírások old. II. Ajánlattételre jogosultak old. III. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei old. IV. Az ajánlatok felbontása és értékelése old. V. A benyújtandó Dokumentumok részletezése old. VI. Iratminták old. VII. Szerződéstervezetek old. VIII. Műszaki leírás old. 2

3 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Bevezetés Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak. Ajánlattevőnek az Ajánlattételi Felhívásban, illetve jelen Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. Ha jelen Dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, az esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető. Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. A jelen eljárás során a Felhívásban és a Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak Az ajánlat pontossága Ajánlattevő kötelezettségét képezi az ajánlattételi felhívás és jelen Dokumentáció gondos áttanulmányozását követően az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles a Dokumentáció és Ajánlatkérő által a teljesítéssel kapcsolatban szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlattételhez szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás Ajánlattevő terhére esik Az ajánlat teljessége Ajánlattevőnek a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően teljes körű ajánlatot kell adnia a jelen közbeszerzési eljárás tárgyának teljesítésére. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha Ajánlattevő ajánlatát az esetleges hiánypótlást követően is hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag és formailag nem felel meg az Ajánlattételi Felhívásban, jelen Dokumentációban, és az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek Többváltozatú ajánlat Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú, alternatív ajánlatot nem nyújthat be Hiánypótlás Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlásra biztosít szükség esetén több alkalommal is lehetőséget, de egy hiánnyal, illetve hiányossággal kapcsolatban hiánypótlás csak egy alkalommal rendelhető el Az ajánlatkészítés költségei Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és Ajánlattevőnek jelen közbeszerzési eljárásban való részvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő az ajánlattétellel kapcsolatos költségeinek megtérítését a Kbt. 54. (6) bekezdésben és a ban foglalt esetek kivételével semmilyen jogcímen nem követelheti Ajánlatkérőtől. 3

4 1.6 Az ajánlat módosítása és visszavonása Ajánlattevő ajánlatát legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen Dokumentációban meghatározott tartalmi-formai követelmények maradéktalan betartása és az alábbi feltételek mellett - módosíthatja. A módosított ajánlat csomagolásán a Módosított ajánlat megjelölést is fel kell tüntetni. Ajánlattevő az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig (az ajánlatok felbontásának megkezdése időpontjáig) bármikor, jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja ajánlatát. Ajánlattevőnek a visszavonás tényét a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell bejelentenie és azt ajánlott küldeményben, vagy személyes átadás útján az ajánlattételi határidő lejárta előtt kézbesítenie, benyújtania Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő előtt benyújtott módosított ajánlat kézhezvételét követően az előzőleg benyújtott ajánlatot nem veszi figyelembe, és azt haladéktalanul visszaküldi Ajánlattevőnek. Az előírt ajánlattételi határidő után előterjesztett ajánlatmódosítást Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követően ajánlatát még Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatja. Ha Ajánlattevő visszavonja ajánlatát, Ajánlatkérő a visszavont ajánlatot részére az iratőrzési idő eltelte után visszaküldi, de a Dokumentáció ellenértéke nem jár vissza. Ajánlatkérő, az ajánlattevő ajánlattételi határidő után visszavont ajánlatával összefüggő kárát a Ptk. szerint Kiegészítő tájékoztatás Az Ajánlattételi Felhívásban és jelen Dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál az Ajánlattevők kiegészítő tájékoztatáskérési lehetősége. Ennek során az Ajánlatkérő által adott válaszok nem eredményezhetik az Ajánlattételi Felhívásban és jelen Dokumentációban foglalt rendelkezések módosítását. Ajánlatkérő Ajánlattevővel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést nem folytat. Ajánlattevő a megalapozott ajánlattételhez levélben, telefaxon, vagy ben kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől az Ajánlattételi Felhívásban és jelen Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott adatok figyelembevételével. Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást - a feltett kérdések szövegével, de az Ajánlattevő megnevezése nélkül - az ajánlattételi határidőig a internetes portálról a Dokumentumok/Közbeszerzés/Térfigyelő rendszer menüpontból letölthetővé teszi az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal. Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével kimunkálni és benyújtani A Dokumentáció rendelkezésre bocsátása A Dokumentáció térítésmentesen letölthető az Ajánlatkérő honlapjáról. A Dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. Közös ajánlattétel esetén elég a közös ajánlat benyújtói közül egynek letöltenie a Dokumentációt. Ajánlattevő az általa letöltött Dokumentációt nem adhatja tovább, azt nem publikálhatja. A Dokumentációt letöltő köteles a letöltés igazolására a letöltési adatlap -ot kitöltve a letöltést követően, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig megküldeni az Ajánlatkérő képviselőjének a es faxszámra. A letöltési adatlap megküldése az érvényes ajánlattétel feltétele. A Dokumentáció letölthető a hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig (2010. augusztus 9-én óra). 4

5 Ha a dokumentációt letöltő a szerkeszthető formátumú Dokumentáció megküldését kéri, úgy annak Ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül tesz eleget, feltéve, hogy Ajánlattevő a Dokumentáció megküldését ésszerű időben kérte és a dokumentáció letöltését igazoló iratot kitöltve a dokumentáció igénylésével egyidejűleg megküldte az Ajánlatkérőnek Az Ajánlattételi Felhívás módosítása Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az Ajánlattételi Felhívásban, illetve jelen Dokumentációban meghatározott feltételeket, vagy visszavonhatja az Ajánlattételi Felhívást. Ajánlatkérő a módosított feltételekről, vagy a visszavonásról új felhívást küld Ajánlattevő(k)nek Tájékoztató a határidőkről A tájékoztatás kérés határideje: Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás megküldés határideje: Ajánlattételi dokumentáció beszerzésének határideje: Ajánlattételi határidő: Az ajánlatok bontása: Eredményhirdetés: A szerződéskötés tervezett időpontja: óra óra óra óra óra óra óra 5

6 2.1. Ajánlattevő II. AJÁNLATTÉTELRE JOGOSULTAK Jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatot tehet minden Magyarországon, illetve az Európai Gazdasági Térség országaiban, valamint olyan országban, amely esetében Magyarországon a nemzeti elbánást biztosítani kell, letelepedett: - természetes személy, - jogi személy, - jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, - személyes joga szerint jogképes szervezet, - külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe. Az Európai Gazdasági Térség országain kívüli ajánlattevők esetében csak a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről szóló 8001/2007. (MK. 102.) KüM-IRM együttes tájékoztatóban szereplő országokban letelepedett vállalkozások nyújthatnak be ajánlatot a Kbt. 1. (3) bekezdése alapján Kizáró okok és Ajánlattevő alkalmassága Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy Ajánlattevő nem tartozik-e a Kbt. 60. (1) bekezdés, illetve a 62. (1) bekezdés hatálya alá és ellenőrzi Ajánlattevő pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságát. Az ajánlattevőnek, a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevőnek, illetve közös ajánlattevőnek (valamint az ajánlattevő által 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, és az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetnek) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül csatolnia kell a Kbt. 63. (2) és (3) bekezdése szerinti igazolásokat Alvállalkozók Alvállalkozó az a szervezet, vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül részt vesz %-ot meg nem haladó mértékű alvállalkozók kizáró okai és alkalmassága Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. Nem lehet 10%-ot meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az a vállalkozás, amely a Kbt. 60. hatálya alá tartozik. Az ajánlattevő a Kbt. 71. (3) bekezdése alapján az ajánlatban köteles nyilatkozni, hogy igénybe venni kívánt 10%-ot meg nem haladó mértékű alvállalkozó nem tartozik a Kbt. 60. hatálya alá %-ot meghaladó mértékű alvállalkozók kizáró okai és alkalmassága Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat és a közbeszerzésnek azon részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek. Nem lehet 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az a vállalkozás, amely a Kbt. 60. (1) bekezdés, illetve a 62. (1) bekezdés hatálya alá tartozik. A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozónak az Ajánlattételi Felhívásnak megfelelően részben önállóan, részben az Ajánlattevővel együttesen kell megfelelnie Ajánlatkérő által előírt pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek. 6

7 Ajánlattevő csak az ajánlatában megjelölt 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozót vonhatja be a teljesítésbe. Az ajánlatban megjelölt 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó személye később a Kbt (3) bekezdésben meghatározott eset kivételével nem módosítható Erőforrás szervezet kizáró okai és alkalmassága Ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására is támaszkodhat, a Kbt. 4. 3/E. pontjával összhangban. Erőforrást nyújtó szervezet az a szervezet vagy személy, amely nem minősül alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít. Nem lehet erőforrást nyújtó szervezet az a vállalkozás, amely a Kbt. 60. (1) bekezdés, illetve a 62. (1) bekezdés hatálya alá hatálya alá tartozik. Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet, valamint igazolnia kell, hogy az erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ha az ajánlattevő és az erőforrás szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn, akkor az igazolás az erőforrás szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik. Többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti megállapodás, valamint az erőforrás szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával történik az igazolás Összeférhetetlenség Az Ajánlattételi Felhívás és a Dokumentáció kidolgozásában, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevő szervezetek, személyek nem lehetnek ajánlattevők, közös ajánlattevők, teljesítésbe bevonandó alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek. Azon gazdálkodó szervezet(ek), amelyekkel az Ajánlattételi Felhívás és a Dokumentáció kidolgozásában, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevő személyek, illetve azok hozzátartozói munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak, azoknak vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottságának tagjai, továbbá amelyekben az Ajánlattételi Felhívás és a Dokumentáció kidolgozásában, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevő személyek, illetve azok hozzátartozói tulajdoni részesedéssel rendelkeznek, nem lehetnek ajánlattevők, közös ajánlattevők, teljesítésbe bevonandó alvállalkozók és erőforrás szervezetek. Ezen tényről jelen Dokumentáció Iratminták fejezetében található megfelelő iratminta kitöltésével és cégszerű aláírásával kell nyilatkozni Alkalmatlanság Ajánlatkérő pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai szempontból alkalmatlannak minősíti Ajánlattevőt és a teljesítésbe bevonandó alvállalkozót, aki az Ajánlattételi Felhívásban előírt rá vonatkozó feltételek bármelyikének nem felel meg. 7

8 III. AZ AJÁNLAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 3.1. Az ajánlatok csomagolása, címzése, példányszáma Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, sérülésmentes, nem bontható kötésben, egyetlen zárt csomagolásban személyesen, vagy postai úton ajánlott, tértivevényes küldeményként kell benyújtani. A csomagoláson kizárólag az alábbi adatok szerepelhetnek: - Ajánlatkérő neve és címe, - az ajánlat tárgya: Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése - megjegyzés: KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT augusztus 9-én előtt felbontani tilos! A csomagolásban elhelyezett ajánlati példányokat nem kell belső csomagolással ellátni, azonban az ajánlat példányain fel kell tüntetni az eredeti, vagy a másolat megjelölést. A másolatokat a teljesen kész eredeti ajánlati példányról kell készíteni. Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő az eredeti ajánlati példány adatait ismerteti. Az eredeti és a másolati példányokban esetleg előforduló ellentmondás esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Ha a csomagolás nem felel meg a jelen pont szerinti előírásoknak, az ajánlat elkeveredéséért, vagy az ajánlattételi határidő előtti felbontásáért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A zárt iratra vonatkozó előírások mellőzése, vagy megszegése esetén Ajánlatkérő a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja Az ajánlat formai követelményei és nyelve Az ajánlat példányait (azok minden lapját!) roncsolás nélkül nem bontható módon kell összefűzni (pl. zsineggel átfűzni és a zsineg végeit körcímkével leragasztani, szignálni). Az ajánlatot folyamatos, azaz minden írott, adatot tartalmazó (nem üres) oldalon feltüntetett oldalszámozással kell ellátni. A sorszámozás során alszámot nem lehet alkalmazni. A cégjegyzésre jogosult aláírásának hitelességét az aláírási címpéldánnyal kell igazolni. Cégjegyzésre az a személy jogosult, aki az ajánlat részeként benyújtott, az illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának kivonata (igazolása) alapján Ajánlattevő képviseletére jogosult. Ha Ajánlattevő nevében meghatalmazott jár el, úgy az Iratminták fejezet szerinti meghatalmazást kell az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlatot magyar nyelven, nyomtatott betűvel, tintával, gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon, olvashatóan kell megírni és jelen Dokumentációban foglalt rendelkezéseknek megfelelő formában és tartalommal benyújtani. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és dokumentumot magyar fordításban kell az ajánlatához csatolnia. Az ajánlatban Ajánlattevő által elkövetett hibákat az ajánlatot aláíró személy(ek) kézjegyével külön ellátottan lehet javítani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az Ajánlattételi Felhívásban és a jelen dokumentációban foglalt feltételekre vonatkozóan. Az ajánlattevőnek és a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának nyilatkoznia kell arról, hogy a közbeszerzési eljárás során a tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli Üzleti titok Ajánlattevő ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titoknak számító adat nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (Kbt. 73. (1) bekezdés). Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak, vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely az ajánlatok értékelése során figyelembe vételre kerül, közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősül. 8

9 3.4. Ajánlati biztosíték Ajánlatkérő Ft ajánlati biztosíték nyújtását írja elő. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (2) bekezdése szerint teljesíthető az alábbi módokon. - Az Ajánlatkérő számú számlájára átutalással, melynek legkésőbb az ajánlattételi határidő időpontjáig az Ajánlatkérő fenti számláján rendelkezésre kell állnia. Közleményként kérjük megjelölni Ajánlati biztosíték Térfigyelő rendszer.. - Az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes bankgarancia nyújtásával, melynek eredeti példányát Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával egyidejűleg Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát. - Az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, melynek eredeti példányát Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával egyidejűleg Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát. 9

10 IV. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE Ajánlattevő köteles ajánlatát az Ajánlattételi Felhívásban megjelölt helyen és legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napjáig benyújtani. Ajánlatkérő a zárt csomagolásban benyújtott ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártakor amely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával azaz augusztus 9-én órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 6. címen nyilvánosan, valamennyi Ajánlattevő jelenlétének (képviseletének) lehetőségét biztosítva bontja fel A bontás során ismertetett adatok Az ajánlatok bontásakor Ajánlatkérő ismerteti és a bontási jegyzőkönyvben írásban rögzíti az Ajánlattevők nevét, székhelyét (lakóhelyét) és az ajánlati árat. Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyv másolatát a bontástól számított 5 napon belül megküldi Az eljárás bizalmas volta A bontás után az eredményhirdetést megelőzően semmiféle információ nem adható az ajánlatok vizsgálatára, tisztázására, értékelésére és összehasonlítására sem az Ajánlattevőnek, sem pedig más olyan személynek, akik nem vesznek részt Ajánlatkérő részéről az eljárásban, kivéve a hiánypótlási felhívást, az ajánlatok pontosítását és a számítási hibák helyesbítését, melyet az Ajánlatkérő az érintett ajánlattevőtől kér a többi ajánlattevő egyidejű tájékoztatása mellett Az ajánlatok pontosítása Az ajánlatok értékelésének elősegítésére Ajánlatkérő felkérheti Ajánlattevőt benyújtott ajánlata pontosítására, az abban foglalt nem egyértelmű megfogalmazások értelmezésére, tisztázására. A pontosítás megkérése és a válasz kizárólag írásban történhet, mely nem eredményezheti az ajánlati ár, vagy az ajánlat tartalmának módosítását. Ajánlatkérő az általa kirívóan alacsonynak, vagy magasnak tekintett ellenszolgáltatással és annak tartalmi elemeivel kapcsolatban írásban indokolást kér. Amennyiben az indokolás az Ajánlatkérő megítélése szerint nem elfogadható, akkor az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja Az ajánlatok megfelelősége Ajánlatkérő az ajánlatok részletes értékelése előtt megvizsgálja, hogy Ajánlattevő megfelel-e az Ajánlattételi Felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek és azt, hogy az ajánlat érvényes-e, tehát megfelel-e a Dokumentációban megadott összes feltételnek és előírásnak, illetve fennállnak-e a kizáró okok Értékelési szempontrendszer: Összességében legelőnyösebb ajánlat Részszempontok és súlyszámok: 1. Nettó ajánlati ár (Ft/óra) A rendszer kiépítés korábbi teljesítési határideje 20 (max. szerződéskötéstől számított 60 nap) Ajánlati ár és árforma Az ajánlati árat HUF-ban, nettó árban kell meghatározni a Felolvasólap iratminta felhasználásával. A felolvasólapon a súlyozott nettó ár összesen sorban megadott ajánlati ár kerül értékelésre. Az ajánlati árat Ajánlattevőnek a szerződés időtartamának, valamint a szerződésben meghatározott fizetési feltételek figyelembevételével prognosztizáltan kell kialakítania. 10

11 Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény január 1-től alkalmazandó 36/A. szerint a közbeszerzési eljárásban megkötött szerződés alapján történő, havonta nettó módon számított Ft-ot meghaladó kifizetés csak abban az esetben teljesíthető, ha a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) a kifizetés időpontját megelőzően bemutat vagy átad egy 15 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs Korábbi teljesítési határidő Jelen bírálati részszempont esetében Ajánlattevő a térfigyelő rendszer kiépítésének teljesítésére az Ajánlati Felhívásban és Dokumentációban meghatározott maximális 60 napnál csak Ajánlatkérő számára kedvezőbb, azaz rövidebb határidőt ajánlhat meg Az ajánlatok értékelése során adható pontszám és a pontozás módszere Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Mindkét részszempont akként kerül értékelésre a ponthatárok között, hogy a legkedvezőbbnek minősített ajánlat kapja meg a maximális pontszámot, a többi ajánlat pontszáma arányosítással kerül meghatározásra a legjobb ajánlathoz viszonyítva (fordított arányosítás). P = A A legjobb vizsgált (P max - P min )+P min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 4.6. Ajánlati kötöttség Ajánlatkérő az általa meghatározott feltételekhez az eljárás végéig, míg Ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig kötve van. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség határidejének lejárta előtt írásban kérheti az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbítását, amely kérést Ajánlattevő írásban visszautasíthat. Ha az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbításához hozzájárul, úgy irányadónak a meghosszabbított határidő tekintendő, azonban az ajánlat további módosítása nem kérhető és nem engedhető meg Az értékelés előfeltételei és az értékelt tartalmi elem megállapítása Ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat értékeli és hasonlítja össze, amelyekről megállapította, hogy az Ajánlattételi Felhívásban és Dokumentációban meghatározott alkalmassági követelményeknek maradéktalanul megfelelnek. Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el Eredményhirdetés tervezett helye és időpontja Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának eredményét augusztus 19-én órakor, nyilvánosan hirdeti ki a bontási eljárás helyszínén. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eredményhirdetést korábbi időpontban megtarthassa, illetve, hogy az eredményhirdetési időpontját 11

12 egy alkalommal legfeljebb 30 nappal elhalaszthassa. Az Ajánlatkérő az eredményhirdetés módosított időpontjáról és helyéről annak indokolásával együtt - írásban értesíti az érintetteket. Ajánlatkérő ezúton hívja meg a tisztelt Ajánlattevőket az eljárás során esedékes eseményekre és különösen az eredményhirdetésre. (Kbt. 95. ) 4.9. A szerződés Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel szeptember 8-án órakor köti meg a szerződést. A Dokumentáció részét képező szerződéstervezetre az ajánlatban nem tehető észrevétel, véleményeltérés, annak szövege nem módosítható. A nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások benyújtásának elmulasztása esetén Ajánlatkérő a szerződést a következő, legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevővel kötheti meg. A szerződéskötéstől való Ajánlattevői elállásból származó kárának megtérítésére, megtéríttetésére Ajánlatkérő a Ptk. szabályai szerint jogosult. 12

13 V. A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE Az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban előírt igazolások, nyilatkozatok csatolása az ajánlatban kötelező. Az igazolások, nyilatkozatok ajánlathoz csatolásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását és a közbeszerzési eljárásból való kizárást eredményez, amennyiben a hiányosság hiánypótlás keretében nem pótolható BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUM FORMA BENYÚJTÓ 10 % feletti alvállalkozó(k) Erőforrás szervezet(ek) Kbt. 4. 9/A Ajánlattevő(k) Tartalomjegyzék (oldalszámozást is magában foglalva) eredeti X Felolvasólap eredeti X Nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján eredeti X Aláírási címpéldány(ok), vagy aláírásminta (mindenkié, akinek aláírása az ajánlatban a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatban előfordul, de nem kell minden képviseletre jogosult aláírási címpéldányát becsatolni) egyszerű másolat X X X Meghatalmazás Ajánlattevő képviseletére (csak az esetben csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá az ajánlatot, illetve közös ajánlat esetén) eredeti X Közös ajánlat esetén - közös ajánlattevők nyilatkozata - közös ajánlattevők egymás közötti megállapodása - a képviselő cég meghatalmazása eredeti X X Nyilatkozat arról, hogy nem tartoznak a Kbt. 60. (1) bekezdés hatálya alá eredeti X X X X Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) és (3) bekezdésének megfelelően eredeti X X A Kbt. 65. (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata a Kbt. 65. (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben (ha van ilyen szervezet) eredeti X X A Kbt. 65. (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata a Kbt. 65. (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben (ha van ilyen szervezet) közjegyző által hitelesített X X Megállapodás az erőforrást nyújtó szervezettel a Kbt. 65. (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben (ha van ilyen szervezet) eredeti X A évre vonatkozó, a számviteli törvénynek megfelelő mérleg és eredménykimutatás egyszerű másolat X X X* X A és évek közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat eredeti X X* X 13

14 BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUM FORMA BENYÚJTÓ 10 % feletti alvállalkozó(k) Erőforrás szervezet(ek) Kbt. 4. 9/A Ajánlattevő(k) Szakmai felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolat X X* X A 2007., és évek jelen eljárás tárgyának megfelelő referenciáinak ismertetése (referencialista) eredeti X X* A szerződést kötő másik fél által kiadott a Kbt. 68. (1) bekezdés szerinti referenciaigazolások egyszerű másolat X X* X Az akkreditált minőségirányítási rendszer meglétét tanúsító érvényes tanúsítvány vagy a minőségirányítás érdekében tett intézkedések leírása a tanúsítvány egyszerű másolata vagy az intézkedések leírásának eredeti példánya X X* X A teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető névjegyzékbe való felvételéről szóló hatósági határozat, vagy a bejegyzésről szóló igazolás (244/2006 (XII.5.) Kormány rendelet) egyszerű másolat X A teljesítésbe bevonni kívánt tervező névjegyzékbe való felvételéről szóló hatósági határozat, vagy a bejegyzésről szóló igazolás (104/2006 (IV.28.) Kormány rendelet) egyszerű másolat X A teljesítésbe bevonni kívánt biztonságtechnikai mérnök szakember mérnöki kamarai tagságának igazolása egyszerű másolat X A teljesítésbe bevonni kívánt biztonságtechnikai mérnök szakember szakmai önéletrajza eredeti X Összeférhetetlenségi nyilatkozat eredeti X X X X Titoktartási nyilatkozat eredeti X X X Nyilatkozat az üzleti titokról eredeti X Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról eredeti X Az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolása - átutalás esetén egyszerű másolat X Az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolása - bankgarancia, vagy biztosítási kötelezvény esetén eredeti X A dokumentáció VIII. Műszaki leírás fejezetében meghatározott iratok *Csak abban az esetben nyújthatja az erőforrás szervezet, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. Szerinti többségi befolyás áll fenn. Ajánlatkérő a Kbt. 4. 9/A szerinti hamis nyilatkozatnak minősít minden olyan az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet által adott nyilatkozatot, igazolást, illetőleg iratot, amely olyan a valóságtól eltérő adatot közöl, amely ajánlattevőt más ajánlattevőhöz X 14

15 képest előnyösebb helyzetbe hoz (pl. alkalmasnak minősít, összességében legkedvezőbb ajánlat esetén értékelési pontszámot befolyásol). Ugyanakkor nem minősíti ajánlatkérő hamis adatot tartalmazó hamis nyilatkozatnak olyan iratot, amely olyan, a valóságtól eltérően írt adatot tartalmaz, amely az ajánlattevő jogi helyzetére, alkalmasságára, ajánlatának értékelésére hatással nincs, ezáltal más ajánlattevőnek hátrányt nem okoz (pl. cím, telefonszám elütése, stb.) Az ajánlattevőnek (valamint az ajánlattevő által 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, és az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetnek) az eredményhirdetést követő nyolc napon belül csatolnia kell az alábbi dokumentumokat: - közjegyző által hitelesített nyilatkozat arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés b)*, c)*, d), f) pontja hatálya alá (*adott esetben), - 60 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat(ok), vagy annak hiteles másolata (Cégjegyzékben még át nem vezetett esetleges változás esetén az azt igazoló változásbejegyzési kérelem másolata), - 1 évnél nem régebbi, tartozást nem tartalmazó eredeti APEH és VPOP igazolás, vagy annak hiteles másolata, illetve a megfelelő külföldi adó-, vámhatóság és külföldi társadalombiztosítási szerv megfelelő igazolása, - Erkölcsi bizonyítvány (Csak egyéni vállalkozó esetén), 15

16 VI. IRATMINTÁK 1. Felolvasólap 2. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján 3. Közös ajánlattevők nyilatkozata a Kbt a alapján 4. Meghatalmazás 5. Ajánlattevői/alvállalkozói/erőforrás szervezeti nyilatkozat a kizáró okokról 6. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 71. (1) és (3) bekezdése alapján 7. Összeférhetetlenségi nyilatkozat 8. Titoktartási nyilatkozat 9. Nyilatkozat üzleti titokról 10. Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról 11. Nyilatkozat árbevételről 12. Referencialista 16

17 FELOLVASÓLAP A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárása során ajánlatot nyújtunk be. Az Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció átvizsgálása és értelmezése után azokban foglalt részletes feltételeket elfogadva a szerződéstervezetben foglaltak alapján a szerződés teljesítését az alábbiak szerint vállaljuk. Ajánlattevő neve:... székhelye:... Ajánlati ár: nettó ár súlyszám nettó ár szorozva a súlyszámmal 1. A térfigyelő rendszer kiépítése Ft 0,20 2. A térfigyelő rendszer Ft/hó 0,80 karbantartása Súlyozott nettó ár összesen: Ft A rendszer kiépítés teljesítési határideje (max. szerződéskötéstől számított 60 nap): nap, hó nap cégszerű aláírás 17

18 AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a Kbt. 70. (2) bekezdés alapján Alulírott, mint a(z) (székhely:......) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárása során az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által a fent megjelölt beszerzés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Továbbá kijelentjük, hogy nyertesség esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését., hó nap cégszerű aláírás 18

19 KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK NYILATKOZATA a Kbt a alapján A(z). (székhely:......), valamint a(z). (székhely:..) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárásában a Kbt a alapján közös ajánlatot nyújtunk be. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra, ideértve a szerződés megkötését és a szerződés teljesítése során szükséges képviseletet is a. teljes joggal jogosult. Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény ában és ában foglaltak irányadóak. Ezúton nyilatkozunk, hogy a jelen közbeszerzési eljárásra benyújtott Ajánlatunkban foglalt tevékenységekkel kapcsolatban korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalunk.., hó.nap... közös ajánlattevő cégszerű aláírás. közös ajánlattevő cégszerű aláírás 19

20 MEGHATALMAZÁS Alulírott, mint a(z) (székhely:......) cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom... a... dolgozóját a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok aláírására. Jelen meghatalmazás kiterjed Ajánlattevő nevében történő bárminemű információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására, továbbá a szerződés megkötésére melyet Ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el., hó nap Meghatalmazó cégszerű aláírás Meghatalmazott aláírás Megjegyzés: Közös ajánlat esetén minden Ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírni! Ha az ajánlatnál meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell! 20

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben régi Sashalmi HÉV Állomás épületének felújítási munkái tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezése tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületi térfigyelő rendszer bővítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

(1163 Budapest, Havashalom utca 43.)

(1163 Budapest, Havashalom utca 43.) A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó B u d a p e s t F ő v á r o s X V I. K e r ü l e t i Ö n k o r m á n y z a t a (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) B u d a p e s t X V I. k e r ü l e t i r C e

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerület Jókai Mór Általános Iskola homlokzat felújítás 2. ütem tárgyú általános

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: Ország: Magyarország

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: Ország: Magyarország AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (A Kbt (1)-(4), (6)-(7) bekezdései szerinti közbeszerzési eljáráshoz)

Ajánlattételi felhívás (A Kbt (1)-(4), (6)-(7) bekezdései szerinti közbeszerzési eljáráshoz) Ajánlattételi felhívás (A Kbt. 115. (1)-(4), (6)-(7) bekezdései szerinti közbeszerzési eljáráshoz) 1. Az ajánlatkérő neve: Marcali Város Önkormányzata Címe: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefonszám: 85/501-001

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS Darázsfészek Utánpótlás Kosárlabda Kft. 1103 BUDAPEST, Kada utca 27-29. 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat és intézményei részére vezetékes földgáz és villamos

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS A KAPOLCSI ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSÁRA

AJÁNLATI FELHÍVÁS A KAPOLCSI ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSÁRA AJÁNLATI FELHÍVÁS A KAPOLCSI ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSÁRA Tisztelt Ajánlattevő! A ajánlat kiírója ezúton kéri fel ajánlat benyújtására a Tisztelt Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat egyes épületeinek őrzés-védelmi, illetve portaszolgálati

Részletesebben

10. Több változatú (alternatív) ajánlat lehetősége: ajánlatkérő az eljárásban több változatú ajánlat benyújtását nem engedélyezi. 11.

10. Több változatú (alternatív) ajánlat lehetősége: ajánlatkérő az eljárásban több változatú ajánlat benyújtását nem engedélyezi. 11. 2 10. Több változatú (alternatív) ajánlat lehetősége: ajánlatkérő az eljárásban több változatú ajánlat benyújtását nem engedélyezi. 11. Rész ajánlattétel lehetősége: Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Tartalomjegyzék Felolvasólap (1. számú melléklet) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a szerződéses feltételekre

Részletesebben

Nyilatkozatminták. Tisztelt Gazdasági szereplő! Ajánlatkérő üdvözli a Tisztelt Gazdasági szereplőt! Kérjük, hogy a

Nyilatkozatminták. Tisztelt Gazdasági szereplő! Ajánlatkérő üdvözli a Tisztelt Gazdasági szereplőt! Kérjük, hogy a Nyilatkozatminták Tisztelt Gazdasági szereplő! Ajánlatkérő üdvözli a Tisztelt Gazdasági szereplőt! Kérjük, hogy a jelen dokumentumot, közbeszerzési eljárást megindító felhívást és valamennyi kapcsolódó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben továbbképzési és szaktanácsadói szolgáltatások nyújtása (TÁMOP-3.1.4-08)"

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

CSABASZABADI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSI ADATLAP

CSABASZABADI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSI ADATLAP CSABASZABADI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSI ADATLAP Csabaszabadi Mező utca 22 szám alatt megvalósuló Szlovák közösségi ház részleges felújítása, környezetének átalakítására BESZERZÉSI ADATLAP 1./ Az ajánlatkérő

Részletesebben

Nyilatkozatminták Napelemek elhelyezése Gyenesdiás Nagyközség középületein tárgyú, a Kbt (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Nyilatkozatminták Napelemek elhelyezése Gyenesdiás Nagyközség középületein tárgyú, a Kbt (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz Nyilatkozatminták tárgyú, a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz Ajánlatkérő: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata I. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-004/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére Integrált Telekommunikációs

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben járdák javítása 2019.

DOKUMENTÁCIÓ. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben járdák javítása 2019. DOKUMENTÁCIÓ a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben járdák javítása 2019 tárgyú a Kbt. 115. -a szerinti nemzeti eljárásához 2019. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő multifunkciós sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2015.

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax +36-1

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 1/5 HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2009/S 77-111132 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): BKV Zrt. Műszaki

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

TÁRSASHÁZ VERSENYSZABÁLYZATA

TÁRSASHÁZ VERSENYSZABÁLYZATA TÁRSASHÁZ VERSENYSZABÁLYZATA 2012. 1. Általános rendelkezések Tatabányai Megyei Jogú Város 8/2012 (II.24.) Kgy. számú Önkormányzati rendelete alapján a társasház fűtéskorszerűsítési munkái elvégzése vonatkozásában

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 114 4.Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 98. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 98. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 98. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe:

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma,  és honlap címe: Eljárást megindító felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: Hivatalos név és székhely: Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.,

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉS ÉS TÁJÉKOZTATÓ

AJÁNLATKÉRÉS ÉS TÁJÉKOZTATÓ AJÁNLATKÉRÉS ÉS TÁJÉKOZTATÓ (KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉS) A MONOSTORAPÁTI 471 hrsz-ú (Monostorapáti, Petőfi u. 123. sz. alatti) orvosi rendelő bővítése, felújítása kiviteli tervdokumentációjának

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

On-line értesítés:

On-line értesítés: Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

HU-Budapest: Lábbeli bőr felsőrésszel 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Lábbeli bőr felsőrésszel 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219491-2011:text:hu:html HU-Budapest: Lábbeli bőr felsőrésszel 2011/S 132-219491 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

I R A T M I N T Á K FIGYELEM! Az Ajánlatkérő bármely dokumentum, igazolás, nyilatkozat eredeti formátumban történő benyújtását is elfogadja.

I R A T M I N T Á K FIGYELEM! Az Ajánlatkérő bármely dokumentum, igazolás, nyilatkozat eredeti formátumban történő benyújtását is elfogadja. I R A T M I N T Á K FIGYELEM! A benyújtott igazolásoknak és nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lennie az alkalmasság, illetve az adott érvényességi követelményeknek való megfelelőség megállapítására, ellenőrzésére.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról

Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról Alulírott a. (székhelye:.) ajánlattevő képviseletében eljárva Oroszlány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által indított Központi orvosi (felnőtt- és gyermekorvosi)

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

HU-Miskolc: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:127809-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 85-127809 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235747-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza

Részletesebben

KBE-05719/2017 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe:

KBE-05719/2017 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma,  és honlap címe: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: Hivatalos név és székhely: Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft., 2840 Oroszlány, Bánki Donát u.

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3580 Tiszaújváros, Munkácsy út 13. Eötvös épület 48-as tanterem

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3580 Tiszaújváros, Munkácsy út 13. Eötvös épület 48-as tanterem 4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: 2011. december 09. 2011, december 16. 5. A teljesítés helye, természetbeni helye: Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Polietilén hulladékgyűjtő zsák és zacskó 2015/S

Magyarország-Budapest: Polietilén hulladékgyűjtő zsák és zacskó 2015/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39267-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Polietilén hulladékgyűjtő zsák és zacskó 2015/S 024-039267 Fővárosi Közterület-fenntartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 1.150.000.000 FT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITEL BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÚ HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 1.) Az Ajánlatkérő neve és címe,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-497/14. Budapest, 2015.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-497/14. Budapest, 2015. BKV Zrt. energetikai folyamataira vonatkozó Minőségirányítási rendszer MSZ EN ISO 9001:2009. számú szabványnak megfelelő Tanúsító auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

5. A teljesítés helye, természetbeni helye: Brassai épület Tiszaújváros, Rózsa út Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

5. A teljesítés helye, természetbeni helye: Brassai épület Tiszaújváros, Rózsa út Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 5. A teljesítés helye, természetbeni helye: Brassai épület Tiszaújváros, Rózsa út 10. 6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Ajánlatkérő a kiállított számla alapján a szerződésben meghatározott

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

HU-Miskolc: Függőleges tengelyű megmunkáló központ 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Függőleges tengelyű megmunkáló központ 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261949-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Függőleges tengelyű megmunkáló központ 2010/S 171-261949 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben