AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárásához

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános előírások old. II. Ajánlattételre jogosultak old. III. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei old. IV. Az ajánlatok felbontása és értékelése old. V. A benyújtandó Dokumentumok részletezése old. VI. Iratminták old. VII. Szerződéstervezetek old. VIII. Műszaki leírás old. 2

3 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Bevezetés Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak. Ajánlattevőnek az Ajánlattételi Felhívásban, illetve jelen Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. Ha jelen Dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, az esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető. Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. A jelen eljárás során a Felhívásban és a Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak Az ajánlat pontossága Ajánlattevő kötelezettségét képezi az ajánlattételi felhívás és jelen Dokumentáció gondos áttanulmányozását követően az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles a Dokumentáció és Ajánlatkérő által a teljesítéssel kapcsolatban szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlattételhez szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás Ajánlattevő terhére esik Az ajánlat teljessége Ajánlattevőnek a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően teljes körű ajánlatot kell adnia a jelen közbeszerzési eljárás tárgyának teljesítésére. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha Ajánlattevő ajánlatát az esetleges hiánypótlást követően is hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag és formailag nem felel meg az Ajánlattételi Felhívásban, jelen Dokumentációban, és az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek Többváltozatú ajánlat Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú, alternatív ajánlatot nem nyújthat be Hiánypótlás Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlásra biztosít szükség esetén több alkalommal is lehetőséget, de egy hiánnyal, illetve hiányossággal kapcsolatban hiánypótlás csak egy alkalommal rendelhető el Az ajánlatkészítés költségei Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és Ajánlattevőnek jelen közbeszerzési eljárásban való részvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő az ajánlattétellel kapcsolatos költségeinek megtérítését a Kbt. 54. (6) bekezdésben és a ban foglalt esetek kivételével semmilyen jogcímen nem követelheti Ajánlatkérőtől. 3

4 1.6 Az ajánlat módosítása és visszavonása Ajánlattevő ajánlatát legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen Dokumentációban meghatározott tartalmi-formai követelmények maradéktalan betartása és az alábbi feltételek mellett - módosíthatja. A módosított ajánlat csomagolásán a Módosított ajánlat megjelölést is fel kell tüntetni. Ajánlattevő az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig (az ajánlatok felbontásának megkezdése időpontjáig) bármikor, jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja ajánlatát. Ajánlattevőnek a visszavonás tényét a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell bejelentenie és azt ajánlott küldeményben, vagy személyes átadás útján az ajánlattételi határidő lejárta előtt kézbesítenie, benyújtania Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő előtt benyújtott módosított ajánlat kézhezvételét követően az előzőleg benyújtott ajánlatot nem veszi figyelembe, és azt haladéktalanul visszaküldi Ajánlattevőnek. Az előírt ajánlattételi határidő után előterjesztett ajánlatmódosítást Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követően ajánlatát még Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatja. Ha Ajánlattevő visszavonja ajánlatát, Ajánlatkérő a visszavont ajánlatot részére az iratőrzési idő eltelte után visszaküldi, de a Dokumentáció ellenértéke nem jár vissza. Ajánlatkérő, az ajánlattevő ajánlattételi határidő után visszavont ajánlatával összefüggő kárát a Ptk. szerint Kiegészítő tájékoztatás Az Ajánlattételi Felhívásban és jelen Dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál az Ajánlattevők kiegészítő tájékoztatáskérési lehetősége. Ennek során az Ajánlatkérő által adott válaszok nem eredményezhetik az Ajánlattételi Felhívásban és jelen Dokumentációban foglalt rendelkezések módosítását. Ajánlatkérő Ajánlattevővel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést nem folytat. Ajánlattevő a megalapozott ajánlattételhez levélben, telefaxon, vagy ben kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől az Ajánlattételi Felhívásban és jelen Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott adatok figyelembevételével. Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást - a feltett kérdések szövegével, de az Ajánlattevő megnevezése nélkül - az ajánlattételi határidőig a internetes portálról a Dokumentumok/Közbeszerzés/Térfigyelő rendszer menüpontból letölthetővé teszi az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal. Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével kimunkálni és benyújtani A Dokumentáció rendelkezésre bocsátása A Dokumentáció térítésmentesen letölthető az Ajánlatkérő honlapjáról. A Dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. Közös ajánlattétel esetén elég a közös ajánlat benyújtói közül egynek letöltenie a Dokumentációt. Ajánlattevő az általa letöltött Dokumentációt nem adhatja tovább, azt nem publikálhatja. A Dokumentációt letöltő köteles a letöltés igazolására a letöltési adatlap -ot kitöltve a letöltést követően, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig megküldeni az Ajánlatkérő képviselőjének a es faxszámra. A letöltési adatlap megküldése az érvényes ajánlattétel feltétele. A Dokumentáció letölthető a hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig (2010. augusztus 9-én óra). 4

5 Ha a dokumentációt letöltő a szerkeszthető formátumú Dokumentáció megküldését kéri, úgy annak Ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül tesz eleget, feltéve, hogy Ajánlattevő a Dokumentáció megküldését ésszerű időben kérte és a dokumentáció letöltését igazoló iratot kitöltve a dokumentáció igénylésével egyidejűleg megküldte az Ajánlatkérőnek Az Ajánlattételi Felhívás módosítása Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az Ajánlattételi Felhívásban, illetve jelen Dokumentációban meghatározott feltételeket, vagy visszavonhatja az Ajánlattételi Felhívást. Ajánlatkérő a módosított feltételekről, vagy a visszavonásról új felhívást küld Ajánlattevő(k)nek Tájékoztató a határidőkről A tájékoztatás kérés határideje: Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás megküldés határideje: Ajánlattételi dokumentáció beszerzésének határideje: Ajánlattételi határidő: Az ajánlatok bontása: Eredményhirdetés: A szerződéskötés tervezett időpontja: óra óra óra óra óra óra óra 5

6 2.1. Ajánlattevő II. AJÁNLATTÉTELRE JOGOSULTAK Jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatot tehet minden Magyarországon, illetve az Európai Gazdasági Térség országaiban, valamint olyan országban, amely esetében Magyarországon a nemzeti elbánást biztosítani kell, letelepedett: - természetes személy, - jogi személy, - jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, - személyes joga szerint jogképes szervezet, - külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe. Az Európai Gazdasági Térség országain kívüli ajánlattevők esetében csak a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről szóló 8001/2007. (MK. 102.) KüM-IRM együttes tájékoztatóban szereplő országokban letelepedett vállalkozások nyújthatnak be ajánlatot a Kbt. 1. (3) bekezdése alapján Kizáró okok és Ajánlattevő alkalmassága Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy Ajánlattevő nem tartozik-e a Kbt. 60. (1) bekezdés, illetve a 62. (1) bekezdés hatálya alá és ellenőrzi Ajánlattevő pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságát. Az ajánlattevőnek, a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevőnek, illetve közös ajánlattevőnek (valamint az ajánlattevő által 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, és az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetnek) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül csatolnia kell a Kbt. 63. (2) és (3) bekezdése szerinti igazolásokat Alvállalkozók Alvállalkozó az a szervezet, vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül részt vesz %-ot meg nem haladó mértékű alvállalkozók kizáró okai és alkalmassága Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. Nem lehet 10%-ot meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az a vállalkozás, amely a Kbt. 60. hatálya alá tartozik. Az ajánlattevő a Kbt. 71. (3) bekezdése alapján az ajánlatban köteles nyilatkozni, hogy igénybe venni kívánt 10%-ot meg nem haladó mértékű alvállalkozó nem tartozik a Kbt. 60. hatálya alá %-ot meghaladó mértékű alvállalkozók kizáró okai és alkalmassága Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat és a közbeszerzésnek azon részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek. Nem lehet 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az a vállalkozás, amely a Kbt. 60. (1) bekezdés, illetve a 62. (1) bekezdés hatálya alá tartozik. A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozónak az Ajánlattételi Felhívásnak megfelelően részben önállóan, részben az Ajánlattevővel együttesen kell megfelelnie Ajánlatkérő által előírt pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek. 6

7 Ajánlattevő csak az ajánlatában megjelölt 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozót vonhatja be a teljesítésbe. Az ajánlatban megjelölt 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó személye később a Kbt (3) bekezdésben meghatározott eset kivételével nem módosítható Erőforrás szervezet kizáró okai és alkalmassága Ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására is támaszkodhat, a Kbt. 4. 3/E. pontjával összhangban. Erőforrást nyújtó szervezet az a szervezet vagy személy, amely nem minősül alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít. Nem lehet erőforrást nyújtó szervezet az a vállalkozás, amely a Kbt. 60. (1) bekezdés, illetve a 62. (1) bekezdés hatálya alá hatálya alá tartozik. Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet, valamint igazolnia kell, hogy az erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ha az ajánlattevő és az erőforrás szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn, akkor az igazolás az erőforrás szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik. Többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti megállapodás, valamint az erőforrás szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával történik az igazolás Összeférhetetlenség Az Ajánlattételi Felhívás és a Dokumentáció kidolgozásában, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevő szervezetek, személyek nem lehetnek ajánlattevők, közös ajánlattevők, teljesítésbe bevonandó alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek. Azon gazdálkodó szervezet(ek), amelyekkel az Ajánlattételi Felhívás és a Dokumentáció kidolgozásában, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevő személyek, illetve azok hozzátartozói munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak, azoknak vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottságának tagjai, továbbá amelyekben az Ajánlattételi Felhívás és a Dokumentáció kidolgozásában, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevő személyek, illetve azok hozzátartozói tulajdoni részesedéssel rendelkeznek, nem lehetnek ajánlattevők, közös ajánlattevők, teljesítésbe bevonandó alvállalkozók és erőforrás szervezetek. Ezen tényről jelen Dokumentáció Iratminták fejezetében található megfelelő iratminta kitöltésével és cégszerű aláírásával kell nyilatkozni Alkalmatlanság Ajánlatkérő pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai szempontból alkalmatlannak minősíti Ajánlattevőt és a teljesítésbe bevonandó alvállalkozót, aki az Ajánlattételi Felhívásban előírt rá vonatkozó feltételek bármelyikének nem felel meg. 7

8 III. AZ AJÁNLAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 3.1. Az ajánlatok csomagolása, címzése, példányszáma Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, sérülésmentes, nem bontható kötésben, egyetlen zárt csomagolásban személyesen, vagy postai úton ajánlott, tértivevényes küldeményként kell benyújtani. A csomagoláson kizárólag az alábbi adatok szerepelhetnek: - Ajánlatkérő neve és címe, - az ajánlat tárgya: Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése - megjegyzés: KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT augusztus 9-én előtt felbontani tilos! A csomagolásban elhelyezett ajánlati példányokat nem kell belső csomagolással ellátni, azonban az ajánlat példányain fel kell tüntetni az eredeti, vagy a másolat megjelölést. A másolatokat a teljesen kész eredeti ajánlati példányról kell készíteni. Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő az eredeti ajánlati példány adatait ismerteti. Az eredeti és a másolati példányokban esetleg előforduló ellentmondás esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Ha a csomagolás nem felel meg a jelen pont szerinti előírásoknak, az ajánlat elkeveredéséért, vagy az ajánlattételi határidő előtti felbontásáért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A zárt iratra vonatkozó előírások mellőzése, vagy megszegése esetén Ajánlatkérő a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja Az ajánlat formai követelményei és nyelve Az ajánlat példányait (azok minden lapját!) roncsolás nélkül nem bontható módon kell összefűzni (pl. zsineggel átfűzni és a zsineg végeit körcímkével leragasztani, szignálni). Az ajánlatot folyamatos, azaz minden írott, adatot tartalmazó (nem üres) oldalon feltüntetett oldalszámozással kell ellátni. A sorszámozás során alszámot nem lehet alkalmazni. A cégjegyzésre jogosult aláírásának hitelességét az aláírási címpéldánnyal kell igazolni. Cégjegyzésre az a személy jogosult, aki az ajánlat részeként benyújtott, az illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának kivonata (igazolása) alapján Ajánlattevő képviseletére jogosult. Ha Ajánlattevő nevében meghatalmazott jár el, úgy az Iratminták fejezet szerinti meghatalmazást kell az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlatot magyar nyelven, nyomtatott betűvel, tintával, gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon, olvashatóan kell megírni és jelen Dokumentációban foglalt rendelkezéseknek megfelelő formában és tartalommal benyújtani. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és dokumentumot magyar fordításban kell az ajánlatához csatolnia. Az ajánlatban Ajánlattevő által elkövetett hibákat az ajánlatot aláíró személy(ek) kézjegyével külön ellátottan lehet javítani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az Ajánlattételi Felhívásban és a jelen dokumentációban foglalt feltételekre vonatkozóan. Az ajánlattevőnek és a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának nyilatkoznia kell arról, hogy a közbeszerzési eljárás során a tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli Üzleti titok Ajánlattevő ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titoknak számító adat nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (Kbt. 73. (1) bekezdés). Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak, vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely az ajánlatok értékelése során figyelembe vételre kerül, közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősül. 8

9 3.4. Ajánlati biztosíték Ajánlatkérő Ft ajánlati biztosíték nyújtását írja elő. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (2) bekezdése szerint teljesíthető az alábbi módokon. - Az Ajánlatkérő számú számlájára átutalással, melynek legkésőbb az ajánlattételi határidő időpontjáig az Ajánlatkérő fenti számláján rendelkezésre kell állnia. Közleményként kérjük megjelölni Ajánlati biztosíték Térfigyelő rendszer.. - Az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes bankgarancia nyújtásával, melynek eredeti példányát Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával egyidejűleg Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát. - Az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, melynek eredeti példányát Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával egyidejűleg Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát. 9

10 IV. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE Ajánlattevő köteles ajánlatát az Ajánlattételi Felhívásban megjelölt helyen és legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napjáig benyújtani. Ajánlatkérő a zárt csomagolásban benyújtott ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártakor amely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával azaz augusztus 9-én órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 6. címen nyilvánosan, valamennyi Ajánlattevő jelenlétének (képviseletének) lehetőségét biztosítva bontja fel A bontás során ismertetett adatok Az ajánlatok bontásakor Ajánlatkérő ismerteti és a bontási jegyzőkönyvben írásban rögzíti az Ajánlattevők nevét, székhelyét (lakóhelyét) és az ajánlati árat. Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyv másolatát a bontástól számított 5 napon belül megküldi Az eljárás bizalmas volta A bontás után az eredményhirdetést megelőzően semmiféle információ nem adható az ajánlatok vizsgálatára, tisztázására, értékelésére és összehasonlítására sem az Ajánlattevőnek, sem pedig más olyan személynek, akik nem vesznek részt Ajánlatkérő részéről az eljárásban, kivéve a hiánypótlási felhívást, az ajánlatok pontosítását és a számítási hibák helyesbítését, melyet az Ajánlatkérő az érintett ajánlattevőtől kér a többi ajánlattevő egyidejű tájékoztatása mellett Az ajánlatok pontosítása Az ajánlatok értékelésének elősegítésére Ajánlatkérő felkérheti Ajánlattevőt benyújtott ajánlata pontosítására, az abban foglalt nem egyértelmű megfogalmazások értelmezésére, tisztázására. A pontosítás megkérése és a válasz kizárólag írásban történhet, mely nem eredményezheti az ajánlati ár, vagy az ajánlat tartalmának módosítását. Ajánlatkérő az általa kirívóan alacsonynak, vagy magasnak tekintett ellenszolgáltatással és annak tartalmi elemeivel kapcsolatban írásban indokolást kér. Amennyiben az indokolás az Ajánlatkérő megítélése szerint nem elfogadható, akkor az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja Az ajánlatok megfelelősége Ajánlatkérő az ajánlatok részletes értékelése előtt megvizsgálja, hogy Ajánlattevő megfelel-e az Ajánlattételi Felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek és azt, hogy az ajánlat érvényes-e, tehát megfelel-e a Dokumentációban megadott összes feltételnek és előírásnak, illetve fennállnak-e a kizáró okok Értékelési szempontrendszer: Összességében legelőnyösebb ajánlat Részszempontok és súlyszámok: 1. Nettó ajánlati ár (Ft/óra) A rendszer kiépítés korábbi teljesítési határideje 20 (max. szerződéskötéstől számított 60 nap) Ajánlati ár és árforma Az ajánlati árat HUF-ban, nettó árban kell meghatározni a Felolvasólap iratminta felhasználásával. A felolvasólapon a súlyozott nettó ár összesen sorban megadott ajánlati ár kerül értékelésre. Az ajánlati árat Ajánlattevőnek a szerződés időtartamának, valamint a szerződésben meghatározott fizetési feltételek figyelembevételével prognosztizáltan kell kialakítania. 10

11 Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény január 1-től alkalmazandó 36/A. szerint a közbeszerzési eljárásban megkötött szerződés alapján történő, havonta nettó módon számított Ft-ot meghaladó kifizetés csak abban az esetben teljesíthető, ha a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) a kifizetés időpontját megelőzően bemutat vagy átad egy 15 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs Korábbi teljesítési határidő Jelen bírálati részszempont esetében Ajánlattevő a térfigyelő rendszer kiépítésének teljesítésére az Ajánlati Felhívásban és Dokumentációban meghatározott maximális 60 napnál csak Ajánlatkérő számára kedvezőbb, azaz rövidebb határidőt ajánlhat meg Az ajánlatok értékelése során adható pontszám és a pontozás módszere Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Mindkét részszempont akként kerül értékelésre a ponthatárok között, hogy a legkedvezőbbnek minősített ajánlat kapja meg a maximális pontszámot, a többi ajánlat pontszáma arányosítással kerül meghatározásra a legjobb ajánlathoz viszonyítva (fordított arányosítás). P = A A legjobb vizsgált (P max - P min )+P min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 4.6. Ajánlati kötöttség Ajánlatkérő az általa meghatározott feltételekhez az eljárás végéig, míg Ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig kötve van. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség határidejének lejárta előtt írásban kérheti az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbítását, amely kérést Ajánlattevő írásban visszautasíthat. Ha az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbításához hozzájárul, úgy irányadónak a meghosszabbított határidő tekintendő, azonban az ajánlat további módosítása nem kérhető és nem engedhető meg Az értékelés előfeltételei és az értékelt tartalmi elem megállapítása Ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat értékeli és hasonlítja össze, amelyekről megállapította, hogy az Ajánlattételi Felhívásban és Dokumentációban meghatározott alkalmassági követelményeknek maradéktalanul megfelelnek. Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el Eredményhirdetés tervezett helye és időpontja Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának eredményét augusztus 19-én órakor, nyilvánosan hirdeti ki a bontási eljárás helyszínén. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eredményhirdetést korábbi időpontban megtarthassa, illetve, hogy az eredményhirdetési időpontját 11

12 egy alkalommal legfeljebb 30 nappal elhalaszthassa. Az Ajánlatkérő az eredményhirdetés módosított időpontjáról és helyéről annak indokolásával együtt - írásban értesíti az érintetteket. Ajánlatkérő ezúton hívja meg a tisztelt Ajánlattevőket az eljárás során esedékes eseményekre és különösen az eredményhirdetésre. (Kbt. 95. ) 4.9. A szerződés Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel szeptember 8-án órakor köti meg a szerződést. A Dokumentáció részét képező szerződéstervezetre az ajánlatban nem tehető észrevétel, véleményeltérés, annak szövege nem módosítható. A nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások benyújtásának elmulasztása esetén Ajánlatkérő a szerződést a következő, legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevővel kötheti meg. A szerződéskötéstől való Ajánlattevői elállásból származó kárának megtérítésére, megtéríttetésére Ajánlatkérő a Ptk. szabályai szerint jogosult. 12

13 V. A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE Az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban előírt igazolások, nyilatkozatok csatolása az ajánlatban kötelező. Az igazolások, nyilatkozatok ajánlathoz csatolásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását és a közbeszerzési eljárásból való kizárást eredményez, amennyiben a hiányosság hiánypótlás keretében nem pótolható BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUM FORMA BENYÚJTÓ 10 % feletti alvállalkozó(k) Erőforrás szervezet(ek) Kbt. 4. 9/A Ajánlattevő(k) Tartalomjegyzék (oldalszámozást is magában foglalva) eredeti X Felolvasólap eredeti X Nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján eredeti X Aláírási címpéldány(ok), vagy aláírásminta (mindenkié, akinek aláírása az ajánlatban a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatban előfordul, de nem kell minden képviseletre jogosult aláírási címpéldányát becsatolni) egyszerű másolat X X X Meghatalmazás Ajánlattevő képviseletére (csak az esetben csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá az ajánlatot, illetve közös ajánlat esetén) eredeti X Közös ajánlat esetén - közös ajánlattevők nyilatkozata - közös ajánlattevők egymás közötti megállapodása - a képviselő cég meghatalmazása eredeti X X Nyilatkozat arról, hogy nem tartoznak a Kbt. 60. (1) bekezdés hatálya alá eredeti X X X X Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) és (3) bekezdésének megfelelően eredeti X X A Kbt. 65. (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata a Kbt. 65. (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben (ha van ilyen szervezet) eredeti X X A Kbt. 65. (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata a Kbt. 65. (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben (ha van ilyen szervezet) közjegyző által hitelesített X X Megállapodás az erőforrást nyújtó szervezettel a Kbt. 65. (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben (ha van ilyen szervezet) eredeti X A évre vonatkozó, a számviteli törvénynek megfelelő mérleg és eredménykimutatás egyszerű másolat X X X* X A és évek közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat eredeti X X* X 13

14 BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUM FORMA BENYÚJTÓ 10 % feletti alvállalkozó(k) Erőforrás szervezet(ek) Kbt. 4. 9/A Ajánlattevő(k) Szakmai felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolat X X* X A 2007., és évek jelen eljárás tárgyának megfelelő referenciáinak ismertetése (referencialista) eredeti X X* A szerződést kötő másik fél által kiadott a Kbt. 68. (1) bekezdés szerinti referenciaigazolások egyszerű másolat X X* X Az akkreditált minőségirányítási rendszer meglétét tanúsító érvényes tanúsítvány vagy a minőségirányítás érdekében tett intézkedések leírása a tanúsítvány egyszerű másolata vagy az intézkedések leírásának eredeti példánya X X* X A teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető névjegyzékbe való felvételéről szóló hatósági határozat, vagy a bejegyzésről szóló igazolás (244/2006 (XII.5.) Kormány rendelet) egyszerű másolat X A teljesítésbe bevonni kívánt tervező névjegyzékbe való felvételéről szóló hatósági határozat, vagy a bejegyzésről szóló igazolás (104/2006 (IV.28.) Kormány rendelet) egyszerű másolat X A teljesítésbe bevonni kívánt biztonságtechnikai mérnök szakember mérnöki kamarai tagságának igazolása egyszerű másolat X A teljesítésbe bevonni kívánt biztonságtechnikai mérnök szakember szakmai önéletrajza eredeti X Összeférhetetlenségi nyilatkozat eredeti X X X X Titoktartási nyilatkozat eredeti X X X Nyilatkozat az üzleti titokról eredeti X Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról eredeti X Az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolása - átutalás esetén egyszerű másolat X Az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolása - bankgarancia, vagy biztosítási kötelezvény esetén eredeti X A dokumentáció VIII. Műszaki leírás fejezetében meghatározott iratok *Csak abban az esetben nyújthatja az erőforrás szervezet, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. Szerinti többségi befolyás áll fenn. Ajánlatkérő a Kbt. 4. 9/A szerinti hamis nyilatkozatnak minősít minden olyan az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet által adott nyilatkozatot, igazolást, illetőleg iratot, amely olyan a valóságtól eltérő adatot közöl, amely ajánlattevőt más ajánlattevőhöz X 14

15 képest előnyösebb helyzetbe hoz (pl. alkalmasnak minősít, összességében legkedvezőbb ajánlat esetén értékelési pontszámot befolyásol). Ugyanakkor nem minősíti ajánlatkérő hamis adatot tartalmazó hamis nyilatkozatnak olyan iratot, amely olyan, a valóságtól eltérően írt adatot tartalmaz, amely az ajánlattevő jogi helyzetére, alkalmasságára, ajánlatának értékelésére hatással nincs, ezáltal más ajánlattevőnek hátrányt nem okoz (pl. cím, telefonszám elütése, stb.) Az ajánlattevőnek (valamint az ajánlattevő által 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, és az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetnek) az eredményhirdetést követő nyolc napon belül csatolnia kell az alábbi dokumentumokat: - közjegyző által hitelesített nyilatkozat arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés b)*, c)*, d), f) pontja hatálya alá (*adott esetben), - 60 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat(ok), vagy annak hiteles másolata (Cégjegyzékben még át nem vezetett esetleges változás esetén az azt igazoló változásbejegyzési kérelem másolata), - 1 évnél nem régebbi, tartozást nem tartalmazó eredeti APEH és VPOP igazolás, vagy annak hiteles másolata, illetve a megfelelő külföldi adó-, vámhatóság és külföldi társadalombiztosítási szerv megfelelő igazolása, - Erkölcsi bizonyítvány (Csak egyéni vállalkozó esetén), 15

16 VI. IRATMINTÁK 1. Felolvasólap 2. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján 3. Közös ajánlattevők nyilatkozata a Kbt a alapján 4. Meghatalmazás 5. Ajánlattevői/alvállalkozói/erőforrás szervezeti nyilatkozat a kizáró okokról 6. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 71. (1) és (3) bekezdése alapján 7. Összeférhetetlenségi nyilatkozat 8. Titoktartási nyilatkozat 9. Nyilatkozat üzleti titokról 10. Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról 11. Nyilatkozat árbevételről 12. Referencialista 16

17 FELOLVASÓLAP A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárása során ajánlatot nyújtunk be. Az Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció átvizsgálása és értelmezése után azokban foglalt részletes feltételeket elfogadva a szerződéstervezetben foglaltak alapján a szerződés teljesítését az alábbiak szerint vállaljuk. Ajánlattevő neve:... székhelye:... Ajánlati ár: nettó ár súlyszám nettó ár szorozva a súlyszámmal 1. A térfigyelő rendszer kiépítése Ft 0,20 2. A térfigyelő rendszer Ft/hó 0,80 karbantartása Súlyozott nettó ár összesen: Ft A rendszer kiépítés teljesítési határideje (max. szerződéskötéstől számított 60 nap): nap, hó nap cégszerű aláírás 17

18 AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a Kbt. 70. (2) bekezdés alapján Alulírott, mint a(z) (székhely:......) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárása során az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által a fent megjelölt beszerzés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Továbbá kijelentjük, hogy nyertesség esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését., hó nap cégszerű aláírás 18

19 KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK NYILATKOZATA a Kbt a alapján A(z). (székhely:......), valamint a(z). (székhely:..) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárásában a Kbt a alapján közös ajánlatot nyújtunk be. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra, ideértve a szerződés megkötését és a szerződés teljesítése során szükséges képviseletet is a. teljes joggal jogosult. Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény ában és ában foglaltak irányadóak. Ezúton nyilatkozunk, hogy a jelen közbeszerzési eljárásra benyújtott Ajánlatunkban foglalt tevékenységekkel kapcsolatban korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalunk.., hó.nap... közös ajánlattevő cégszerű aláírás. közös ajánlattevő cégszerű aláírás 19

20 MEGHATALMAZÁS Alulírott, mint a(z) (székhely:......) cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom... a... dolgozóját a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok aláírására. Jelen meghatalmazás kiterjed Ajánlattevő nevében történő bárminemű információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására, továbbá a szerződés megkötésére melyet Ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el., hó nap Meghatalmazó cégszerű aláírás Meghatalmazott aláírás Megjegyzés: Közös ajánlat esetén minden Ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírni! Ha az ajánlatnál meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell! 20

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben