AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárásához

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános előírások old. II. Ajánlattételre jogosultak old. III. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei old. IV. Az ajánlatok felbontása és értékelése old. V. A benyújtandó Dokumentumok részletezése old. VI. Iratminták old. VII. Szerződéstervezetek old. VIII. Műszaki leírás old. 2

3 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Bevezetés Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak. Ajánlattevőnek az Ajánlattételi Felhívásban, illetve jelen Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. Ha jelen Dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, az esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető. Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. A jelen eljárás során a Felhívásban és a Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak Az ajánlat pontossága Ajánlattevő kötelezettségét képezi az ajánlattételi felhívás és jelen Dokumentáció gondos áttanulmányozását követően az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles a Dokumentáció és Ajánlatkérő által a teljesítéssel kapcsolatban szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlattételhez szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás Ajánlattevő terhére esik Az ajánlat teljessége Ajánlattevőnek a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően teljes körű ajánlatot kell adnia a jelen közbeszerzési eljárás tárgyának teljesítésére. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha Ajánlattevő ajánlatát az esetleges hiánypótlást követően is hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag és formailag nem felel meg az Ajánlattételi Felhívásban, jelen Dokumentációban, és az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek Többváltozatú ajánlat Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú, alternatív ajánlatot nem nyújthat be Hiánypótlás Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlásra biztosít szükség esetén több alkalommal is lehetőséget, de egy hiánnyal, illetve hiányossággal kapcsolatban hiánypótlás csak egy alkalommal rendelhető el Az ajánlatkészítés költségei Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és Ajánlattevőnek jelen közbeszerzési eljárásban való részvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő az ajánlattétellel kapcsolatos költségeinek megtérítését a Kbt. 54. (6) bekezdésben és a ban foglalt esetek kivételével semmilyen jogcímen nem követelheti Ajánlatkérőtől. 3

4 1.6 Az ajánlat módosítása és visszavonása Ajánlattevő ajánlatát legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen Dokumentációban meghatározott tartalmi-formai követelmények maradéktalan betartása és az alábbi feltételek mellett - módosíthatja. A módosított ajánlat csomagolásán a Módosított ajánlat megjelölést is fel kell tüntetni. Ajánlattevő az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig (az ajánlatok felbontásának megkezdése időpontjáig) bármikor, jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja ajánlatát. Ajánlattevőnek a visszavonás tényét a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell bejelentenie és azt ajánlott küldeményben, vagy személyes átadás útján az ajánlattételi határidő lejárta előtt kézbesítenie, benyújtania Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő előtt benyújtott módosított ajánlat kézhezvételét követően az előzőleg benyújtott ajánlatot nem veszi figyelembe, és azt haladéktalanul visszaküldi Ajánlattevőnek. Az előírt ajánlattételi határidő után előterjesztett ajánlatmódosítást Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követően ajánlatát még Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatja. Ha Ajánlattevő visszavonja ajánlatát, Ajánlatkérő a visszavont ajánlatot részére az iratőrzési idő eltelte után visszaküldi, de a Dokumentáció ellenértéke nem jár vissza. Ajánlatkérő, az ajánlattevő ajánlattételi határidő után visszavont ajánlatával összefüggő kárát a Ptk. szerint Kiegészítő tájékoztatás Az Ajánlattételi Felhívásban és jelen Dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál az Ajánlattevők kiegészítő tájékoztatáskérési lehetősége. Ennek során az Ajánlatkérő által adott válaszok nem eredményezhetik az Ajánlattételi Felhívásban és jelen Dokumentációban foglalt rendelkezések módosítását. Ajánlatkérő Ajánlattevővel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést nem folytat. Ajánlattevő a megalapozott ajánlattételhez levélben, telefaxon, vagy ben kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől az Ajánlattételi Felhívásban és jelen Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott adatok figyelembevételével. Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást - a feltett kérdések szövegével, de az Ajánlattevő megnevezése nélkül - az ajánlattételi határidőig a internetes portálról a Dokumentumok/Közbeszerzés/Térfigyelő rendszer menüpontból letölthetővé teszi az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal. Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével kimunkálni és benyújtani A Dokumentáció rendelkezésre bocsátása A Dokumentáció térítésmentesen letölthető az Ajánlatkérő honlapjáról. A Dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. Közös ajánlattétel esetén elég a közös ajánlat benyújtói közül egynek letöltenie a Dokumentációt. Ajánlattevő az általa letöltött Dokumentációt nem adhatja tovább, azt nem publikálhatja. A Dokumentációt letöltő köteles a letöltés igazolására a letöltési adatlap -ot kitöltve a letöltést követően, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig megküldeni az Ajánlatkérő képviselőjének a es faxszámra. A letöltési adatlap megküldése az érvényes ajánlattétel feltétele. A Dokumentáció letölthető a hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig (2010. augusztus 9-én óra). 4

5 Ha a dokumentációt letöltő a szerkeszthető formátumú Dokumentáció megküldését kéri, úgy annak Ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül tesz eleget, feltéve, hogy Ajánlattevő a Dokumentáció megküldését ésszerű időben kérte és a dokumentáció letöltését igazoló iratot kitöltve a dokumentáció igénylésével egyidejűleg megküldte az Ajánlatkérőnek Az Ajánlattételi Felhívás módosítása Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az Ajánlattételi Felhívásban, illetve jelen Dokumentációban meghatározott feltételeket, vagy visszavonhatja az Ajánlattételi Felhívást. Ajánlatkérő a módosított feltételekről, vagy a visszavonásról új felhívást küld Ajánlattevő(k)nek Tájékoztató a határidőkről A tájékoztatás kérés határideje: Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás megküldés határideje: Ajánlattételi dokumentáció beszerzésének határideje: Ajánlattételi határidő: Az ajánlatok bontása: Eredményhirdetés: A szerződéskötés tervezett időpontja: óra óra óra óra óra óra óra 5

6 2.1. Ajánlattevő II. AJÁNLATTÉTELRE JOGOSULTAK Jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatot tehet minden Magyarországon, illetve az Európai Gazdasági Térség országaiban, valamint olyan országban, amely esetében Magyarországon a nemzeti elbánást biztosítani kell, letelepedett: - természetes személy, - jogi személy, - jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, - személyes joga szerint jogképes szervezet, - külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe. Az Európai Gazdasági Térség országain kívüli ajánlattevők esetében csak a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről szóló 8001/2007. (MK. 102.) KüM-IRM együttes tájékoztatóban szereplő országokban letelepedett vállalkozások nyújthatnak be ajánlatot a Kbt. 1. (3) bekezdése alapján Kizáró okok és Ajánlattevő alkalmassága Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy Ajánlattevő nem tartozik-e a Kbt. 60. (1) bekezdés, illetve a 62. (1) bekezdés hatálya alá és ellenőrzi Ajánlattevő pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságát. Az ajánlattevőnek, a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevőnek, illetve közös ajánlattevőnek (valamint az ajánlattevő által 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, és az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetnek) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül csatolnia kell a Kbt. 63. (2) és (3) bekezdése szerinti igazolásokat Alvállalkozók Alvállalkozó az a szervezet, vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül részt vesz %-ot meg nem haladó mértékű alvállalkozók kizáró okai és alkalmassága Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. Nem lehet 10%-ot meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az a vállalkozás, amely a Kbt. 60. hatálya alá tartozik. Az ajánlattevő a Kbt. 71. (3) bekezdése alapján az ajánlatban köteles nyilatkozni, hogy igénybe venni kívánt 10%-ot meg nem haladó mértékű alvállalkozó nem tartozik a Kbt. 60. hatálya alá %-ot meghaladó mértékű alvállalkozók kizáró okai és alkalmassága Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat és a közbeszerzésnek azon részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek. Nem lehet 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az a vállalkozás, amely a Kbt. 60. (1) bekezdés, illetve a 62. (1) bekezdés hatálya alá tartozik. A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozónak az Ajánlattételi Felhívásnak megfelelően részben önállóan, részben az Ajánlattevővel együttesen kell megfelelnie Ajánlatkérő által előírt pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek. 6

7 Ajánlattevő csak az ajánlatában megjelölt 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozót vonhatja be a teljesítésbe. Az ajánlatban megjelölt 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó személye később a Kbt (3) bekezdésben meghatározott eset kivételével nem módosítható Erőforrás szervezet kizáró okai és alkalmassága Ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására is támaszkodhat, a Kbt. 4. 3/E. pontjával összhangban. Erőforrást nyújtó szervezet az a szervezet vagy személy, amely nem minősül alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít. Nem lehet erőforrást nyújtó szervezet az a vállalkozás, amely a Kbt. 60. (1) bekezdés, illetve a 62. (1) bekezdés hatálya alá hatálya alá tartozik. Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet, valamint igazolnia kell, hogy az erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ha az ajánlattevő és az erőforrás szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn, akkor az igazolás az erőforrás szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik. Többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti megállapodás, valamint az erőforrás szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával történik az igazolás Összeférhetetlenség Az Ajánlattételi Felhívás és a Dokumentáció kidolgozásában, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevő szervezetek, személyek nem lehetnek ajánlattevők, közös ajánlattevők, teljesítésbe bevonandó alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek. Azon gazdálkodó szervezet(ek), amelyekkel az Ajánlattételi Felhívás és a Dokumentáció kidolgozásában, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevő személyek, illetve azok hozzátartozói munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak, azoknak vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottságának tagjai, továbbá amelyekben az Ajánlattételi Felhívás és a Dokumentáció kidolgozásában, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevő személyek, illetve azok hozzátartozói tulajdoni részesedéssel rendelkeznek, nem lehetnek ajánlattevők, közös ajánlattevők, teljesítésbe bevonandó alvállalkozók és erőforrás szervezetek. Ezen tényről jelen Dokumentáció Iratminták fejezetében található megfelelő iratminta kitöltésével és cégszerű aláírásával kell nyilatkozni Alkalmatlanság Ajánlatkérő pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai szempontból alkalmatlannak minősíti Ajánlattevőt és a teljesítésbe bevonandó alvállalkozót, aki az Ajánlattételi Felhívásban előírt rá vonatkozó feltételek bármelyikének nem felel meg. 7

8 III. AZ AJÁNLAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 3.1. Az ajánlatok csomagolása, címzése, példányszáma Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, sérülésmentes, nem bontható kötésben, egyetlen zárt csomagolásban személyesen, vagy postai úton ajánlott, tértivevényes küldeményként kell benyújtani. A csomagoláson kizárólag az alábbi adatok szerepelhetnek: - Ajánlatkérő neve és címe, - az ajánlat tárgya: Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése - megjegyzés: KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT augusztus 9-én előtt felbontani tilos! A csomagolásban elhelyezett ajánlati példányokat nem kell belső csomagolással ellátni, azonban az ajánlat példányain fel kell tüntetni az eredeti, vagy a másolat megjelölést. A másolatokat a teljesen kész eredeti ajánlati példányról kell készíteni. Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő az eredeti ajánlati példány adatait ismerteti. Az eredeti és a másolati példányokban esetleg előforduló ellentmondás esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Ha a csomagolás nem felel meg a jelen pont szerinti előírásoknak, az ajánlat elkeveredéséért, vagy az ajánlattételi határidő előtti felbontásáért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A zárt iratra vonatkozó előírások mellőzése, vagy megszegése esetén Ajánlatkérő a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja Az ajánlat formai követelményei és nyelve Az ajánlat példányait (azok minden lapját!) roncsolás nélkül nem bontható módon kell összefűzni (pl. zsineggel átfűzni és a zsineg végeit körcímkével leragasztani, szignálni). Az ajánlatot folyamatos, azaz minden írott, adatot tartalmazó (nem üres) oldalon feltüntetett oldalszámozással kell ellátni. A sorszámozás során alszámot nem lehet alkalmazni. A cégjegyzésre jogosult aláírásának hitelességét az aláírási címpéldánnyal kell igazolni. Cégjegyzésre az a személy jogosult, aki az ajánlat részeként benyújtott, az illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának kivonata (igazolása) alapján Ajánlattevő képviseletére jogosult. Ha Ajánlattevő nevében meghatalmazott jár el, úgy az Iratminták fejezet szerinti meghatalmazást kell az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlatot magyar nyelven, nyomtatott betűvel, tintával, gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon, olvashatóan kell megírni és jelen Dokumentációban foglalt rendelkezéseknek megfelelő formában és tartalommal benyújtani. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és dokumentumot magyar fordításban kell az ajánlatához csatolnia. Az ajánlatban Ajánlattevő által elkövetett hibákat az ajánlatot aláíró személy(ek) kézjegyével külön ellátottan lehet javítani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az Ajánlattételi Felhívásban és a jelen dokumentációban foglalt feltételekre vonatkozóan. Az ajánlattevőnek és a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának nyilatkoznia kell arról, hogy a közbeszerzési eljárás során a tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli Üzleti titok Ajánlattevő ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titoknak számító adat nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (Kbt. 73. (1) bekezdés). Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak, vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely az ajánlatok értékelése során figyelembe vételre kerül, közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősül. 8

9 3.4. Ajánlati biztosíték Ajánlatkérő Ft ajánlati biztosíték nyújtását írja elő. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (2) bekezdése szerint teljesíthető az alábbi módokon. - Az Ajánlatkérő számú számlájára átutalással, melynek legkésőbb az ajánlattételi határidő időpontjáig az Ajánlatkérő fenti számláján rendelkezésre kell állnia. Közleményként kérjük megjelölni Ajánlati biztosíték Térfigyelő rendszer.. - Az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes bankgarancia nyújtásával, melynek eredeti példányát Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával egyidejűleg Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát. - Az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, melynek eredeti példányát Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával egyidejűleg Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát. 9

10 IV. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE Ajánlattevő köteles ajánlatát az Ajánlattételi Felhívásban megjelölt helyen és legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napjáig benyújtani. Ajánlatkérő a zárt csomagolásban benyújtott ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártakor amely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával azaz augusztus 9-én órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 6. címen nyilvánosan, valamennyi Ajánlattevő jelenlétének (képviseletének) lehetőségét biztosítva bontja fel A bontás során ismertetett adatok Az ajánlatok bontásakor Ajánlatkérő ismerteti és a bontási jegyzőkönyvben írásban rögzíti az Ajánlattevők nevét, székhelyét (lakóhelyét) és az ajánlati árat. Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyv másolatát a bontástól számított 5 napon belül megküldi Az eljárás bizalmas volta A bontás után az eredményhirdetést megelőzően semmiféle információ nem adható az ajánlatok vizsgálatára, tisztázására, értékelésére és összehasonlítására sem az Ajánlattevőnek, sem pedig más olyan személynek, akik nem vesznek részt Ajánlatkérő részéről az eljárásban, kivéve a hiánypótlási felhívást, az ajánlatok pontosítását és a számítási hibák helyesbítését, melyet az Ajánlatkérő az érintett ajánlattevőtől kér a többi ajánlattevő egyidejű tájékoztatása mellett Az ajánlatok pontosítása Az ajánlatok értékelésének elősegítésére Ajánlatkérő felkérheti Ajánlattevőt benyújtott ajánlata pontosítására, az abban foglalt nem egyértelmű megfogalmazások értelmezésére, tisztázására. A pontosítás megkérése és a válasz kizárólag írásban történhet, mely nem eredményezheti az ajánlati ár, vagy az ajánlat tartalmának módosítását. Ajánlatkérő az általa kirívóan alacsonynak, vagy magasnak tekintett ellenszolgáltatással és annak tartalmi elemeivel kapcsolatban írásban indokolást kér. Amennyiben az indokolás az Ajánlatkérő megítélése szerint nem elfogadható, akkor az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja Az ajánlatok megfelelősége Ajánlatkérő az ajánlatok részletes értékelése előtt megvizsgálja, hogy Ajánlattevő megfelel-e az Ajánlattételi Felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek és azt, hogy az ajánlat érvényes-e, tehát megfelel-e a Dokumentációban megadott összes feltételnek és előírásnak, illetve fennállnak-e a kizáró okok Értékelési szempontrendszer: Összességében legelőnyösebb ajánlat Részszempontok és súlyszámok: 1. Nettó ajánlati ár (Ft/óra) A rendszer kiépítés korábbi teljesítési határideje 20 (max. szerződéskötéstől számított 60 nap) Ajánlati ár és árforma Az ajánlati árat HUF-ban, nettó árban kell meghatározni a Felolvasólap iratminta felhasználásával. A felolvasólapon a súlyozott nettó ár összesen sorban megadott ajánlati ár kerül értékelésre. Az ajánlati árat Ajánlattevőnek a szerződés időtartamának, valamint a szerződésben meghatározott fizetési feltételek figyelembevételével prognosztizáltan kell kialakítania. 10

11 Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény január 1-től alkalmazandó 36/A. szerint a közbeszerzési eljárásban megkötött szerződés alapján történő, havonta nettó módon számított Ft-ot meghaladó kifizetés csak abban az esetben teljesíthető, ha a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) a kifizetés időpontját megelőzően bemutat vagy átad egy 15 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs Korábbi teljesítési határidő Jelen bírálati részszempont esetében Ajánlattevő a térfigyelő rendszer kiépítésének teljesítésére az Ajánlati Felhívásban és Dokumentációban meghatározott maximális 60 napnál csak Ajánlatkérő számára kedvezőbb, azaz rövidebb határidőt ajánlhat meg Az ajánlatok értékelése során adható pontszám és a pontozás módszere Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Mindkét részszempont akként kerül értékelésre a ponthatárok között, hogy a legkedvezőbbnek minősített ajánlat kapja meg a maximális pontszámot, a többi ajánlat pontszáma arányosítással kerül meghatározásra a legjobb ajánlathoz viszonyítva (fordított arányosítás). P = A A legjobb vizsgált (P max - P min )+P min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 4.6. Ajánlati kötöttség Ajánlatkérő az általa meghatározott feltételekhez az eljárás végéig, míg Ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig kötve van. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség határidejének lejárta előtt írásban kérheti az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbítását, amely kérést Ajánlattevő írásban visszautasíthat. Ha az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbításához hozzájárul, úgy irányadónak a meghosszabbított határidő tekintendő, azonban az ajánlat további módosítása nem kérhető és nem engedhető meg Az értékelés előfeltételei és az értékelt tartalmi elem megállapítása Ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat értékeli és hasonlítja össze, amelyekről megállapította, hogy az Ajánlattételi Felhívásban és Dokumentációban meghatározott alkalmassági követelményeknek maradéktalanul megfelelnek. Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el Eredményhirdetés tervezett helye és időpontja Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának eredményét augusztus 19-én órakor, nyilvánosan hirdeti ki a bontási eljárás helyszínén. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eredményhirdetést korábbi időpontban megtarthassa, illetve, hogy az eredményhirdetési időpontját 11

12 egy alkalommal legfeljebb 30 nappal elhalaszthassa. Az Ajánlatkérő az eredményhirdetés módosított időpontjáról és helyéről annak indokolásával együtt - írásban értesíti az érintetteket. Ajánlatkérő ezúton hívja meg a tisztelt Ajánlattevőket az eljárás során esedékes eseményekre és különösen az eredményhirdetésre. (Kbt. 95. ) 4.9. A szerződés Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel szeptember 8-án órakor köti meg a szerződést. A Dokumentáció részét képező szerződéstervezetre az ajánlatban nem tehető észrevétel, véleményeltérés, annak szövege nem módosítható. A nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások benyújtásának elmulasztása esetén Ajánlatkérő a szerződést a következő, legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevővel kötheti meg. A szerződéskötéstől való Ajánlattevői elállásból származó kárának megtérítésére, megtéríttetésére Ajánlatkérő a Ptk. szabályai szerint jogosult. 12

13 V. A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE Az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban előírt igazolások, nyilatkozatok csatolása az ajánlatban kötelező. Az igazolások, nyilatkozatok ajánlathoz csatolásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását és a közbeszerzési eljárásból való kizárást eredményez, amennyiben a hiányosság hiánypótlás keretében nem pótolható BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUM FORMA BENYÚJTÓ 10 % feletti alvállalkozó(k) Erőforrás szervezet(ek) Kbt. 4. 9/A Ajánlattevő(k) Tartalomjegyzék (oldalszámozást is magában foglalva) eredeti X Felolvasólap eredeti X Nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján eredeti X Aláírási címpéldány(ok), vagy aláírásminta (mindenkié, akinek aláírása az ajánlatban a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatban előfordul, de nem kell minden képviseletre jogosult aláírási címpéldányát becsatolni) egyszerű másolat X X X Meghatalmazás Ajánlattevő képviseletére (csak az esetben csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá az ajánlatot, illetve közös ajánlat esetén) eredeti X Közös ajánlat esetén - közös ajánlattevők nyilatkozata - közös ajánlattevők egymás közötti megállapodása - a képviselő cég meghatalmazása eredeti X X Nyilatkozat arról, hogy nem tartoznak a Kbt. 60. (1) bekezdés hatálya alá eredeti X X X X Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) és (3) bekezdésének megfelelően eredeti X X A Kbt. 65. (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata a Kbt. 65. (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben (ha van ilyen szervezet) eredeti X X A Kbt. 65. (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata a Kbt. 65. (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben (ha van ilyen szervezet) közjegyző által hitelesített X X Megállapodás az erőforrást nyújtó szervezettel a Kbt. 65. (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben (ha van ilyen szervezet) eredeti X A évre vonatkozó, a számviteli törvénynek megfelelő mérleg és eredménykimutatás egyszerű másolat X X X* X A és évek közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat eredeti X X* X 13

14 BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUM FORMA BENYÚJTÓ 10 % feletti alvállalkozó(k) Erőforrás szervezet(ek) Kbt. 4. 9/A Ajánlattevő(k) Szakmai felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolat X X* X A 2007., és évek jelen eljárás tárgyának megfelelő referenciáinak ismertetése (referencialista) eredeti X X* A szerződést kötő másik fél által kiadott a Kbt. 68. (1) bekezdés szerinti referenciaigazolások egyszerű másolat X X* X Az akkreditált minőségirányítási rendszer meglétét tanúsító érvényes tanúsítvány vagy a minőségirányítás érdekében tett intézkedések leírása a tanúsítvány egyszerű másolata vagy az intézkedések leírásának eredeti példánya X X* X A teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető névjegyzékbe való felvételéről szóló hatósági határozat, vagy a bejegyzésről szóló igazolás (244/2006 (XII.5.) Kormány rendelet) egyszerű másolat X A teljesítésbe bevonni kívánt tervező névjegyzékbe való felvételéről szóló hatósági határozat, vagy a bejegyzésről szóló igazolás (104/2006 (IV.28.) Kormány rendelet) egyszerű másolat X A teljesítésbe bevonni kívánt biztonságtechnikai mérnök szakember mérnöki kamarai tagságának igazolása egyszerű másolat X A teljesítésbe bevonni kívánt biztonságtechnikai mérnök szakember szakmai önéletrajza eredeti X Összeférhetetlenségi nyilatkozat eredeti X X X X Titoktartási nyilatkozat eredeti X X X Nyilatkozat az üzleti titokról eredeti X Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról eredeti X Az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolása - átutalás esetén egyszerű másolat X Az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolása - bankgarancia, vagy biztosítási kötelezvény esetén eredeti X A dokumentáció VIII. Műszaki leírás fejezetében meghatározott iratok *Csak abban az esetben nyújthatja az erőforrás szervezet, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. Szerinti többségi befolyás áll fenn. Ajánlatkérő a Kbt. 4. 9/A szerinti hamis nyilatkozatnak minősít minden olyan az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet által adott nyilatkozatot, igazolást, illetőleg iratot, amely olyan a valóságtól eltérő adatot közöl, amely ajánlattevőt más ajánlattevőhöz X 14

15 képest előnyösebb helyzetbe hoz (pl. alkalmasnak minősít, összességében legkedvezőbb ajánlat esetén értékelési pontszámot befolyásol). Ugyanakkor nem minősíti ajánlatkérő hamis adatot tartalmazó hamis nyilatkozatnak olyan iratot, amely olyan, a valóságtól eltérően írt adatot tartalmaz, amely az ajánlattevő jogi helyzetére, alkalmasságára, ajánlatának értékelésére hatással nincs, ezáltal más ajánlattevőnek hátrányt nem okoz (pl. cím, telefonszám elütése, stb.) Az ajánlattevőnek (valamint az ajánlattevő által 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, és az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetnek) az eredményhirdetést követő nyolc napon belül csatolnia kell az alábbi dokumentumokat: - közjegyző által hitelesített nyilatkozat arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés b)*, c)*, d), f) pontja hatálya alá (*adott esetben), - 60 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat(ok), vagy annak hiteles másolata (Cégjegyzékben még át nem vezetett esetleges változás esetén az azt igazoló változásbejegyzési kérelem másolata), - 1 évnél nem régebbi, tartozást nem tartalmazó eredeti APEH és VPOP igazolás, vagy annak hiteles másolata, illetve a megfelelő külföldi adó-, vámhatóság és külföldi társadalombiztosítási szerv megfelelő igazolása, - Erkölcsi bizonyítvány (Csak egyéni vállalkozó esetén), 15

16 VI. IRATMINTÁK 1. Felolvasólap 2. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján 3. Közös ajánlattevők nyilatkozata a Kbt a alapján 4. Meghatalmazás 5. Ajánlattevői/alvállalkozói/erőforrás szervezeti nyilatkozat a kizáró okokról 6. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 71. (1) és (3) bekezdése alapján 7. Összeférhetetlenségi nyilatkozat 8. Titoktartási nyilatkozat 9. Nyilatkozat üzleti titokról 10. Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról 11. Nyilatkozat árbevételről 12. Referencialista 16

17 FELOLVASÓLAP A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárása során ajánlatot nyújtunk be. Az Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció átvizsgálása és értelmezése után azokban foglalt részletes feltételeket elfogadva a szerződéstervezetben foglaltak alapján a szerződés teljesítését az alábbiak szerint vállaljuk. Ajánlattevő neve:... székhelye:... Ajánlati ár: nettó ár súlyszám nettó ár szorozva a súlyszámmal 1. A térfigyelő rendszer kiépítése Ft 0,20 2. A térfigyelő rendszer Ft/hó 0,80 karbantartása Súlyozott nettó ár összesen: Ft A rendszer kiépítés teljesítési határideje (max. szerződéskötéstől számított 60 nap): nap, hó nap cégszerű aláírás 17

18 AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a Kbt. 70. (2) bekezdés alapján Alulírott, mint a(z) (székhely:......) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárása során az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által a fent megjelölt beszerzés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Továbbá kijelentjük, hogy nyertesség esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését., hó nap cégszerű aláírás 18

19 KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK NYILATKOZATA a Kbt a alapján A(z). (székhely:......), valamint a(z). (székhely:..) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárásában a Kbt a alapján közös ajánlatot nyújtunk be. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra, ideértve a szerződés megkötését és a szerződés teljesítése során szükséges képviseletet is a. teljes joggal jogosult. Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény ában és ában foglaltak irányadóak. Ezúton nyilatkozunk, hogy a jelen közbeszerzési eljárásra benyújtott Ajánlatunkban foglalt tevékenységekkel kapcsolatban korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalunk.., hó.nap... közös ajánlattevő cégszerű aláírás. közös ajánlattevő cégszerű aláírás 19

20 MEGHATALMAZÁS Alulírott, mint a(z) (székhely:......) cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom... a... dolgozóját a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok aláírására. Jelen meghatalmazás kiterjed Ajánlattevő nevében történő bárminemű információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására, továbbá a szerződés megkötésére melyet Ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el., hó nap Meghatalmazó cégszerű aláírás Meghatalmazott aláírás Megjegyzés: Közös ajánlat esetén minden Ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírni! Ha az ajánlatnál meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell! 20

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületi térfigyelő rendszer bővítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

(1163 Budapest, Havashalom utca 43.)

(1163 Budapest, Havashalom utca 43.) A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó B u d a p e s t F ő v á r o s X V I. K e r ü l e t i Ö n k o r m á n y z a t a (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) B u d a p e s t X V I. k e r ü l e t i r C e

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat és intézményei részére vezetékes földgáz és villamos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2010/S 51-075636 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A PROJEKTMANAGEMENT SZOLGÁLTATÁSA A SZALÉZI SZENT FERENC KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓAN ELNEVEZÉSŰ, EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 1.150.000.000 FT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITEL BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÚ HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 1.) Az Ajánlatkérő neve és címe,

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése 2013. 1/8

Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése 2013. 1/8 Ajánlattételi felhívás a Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban 2013. 1/8

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788

HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788 1/8 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91788-2011:text:es:html HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KÖZPONTI GAZDASÁGI ELLÁTÓ IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓ 1145 Budapest, Róna u. 124.; 1903 Bp. Pf.: 314. Városi: 469-2779, BM: 28-617, 28-978 Fax: 469-2754, 28-850 mail: kgei@kgei.police.hu RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214009-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., képviseli: Dr. Kálmán András polgármester, bankszámla szám: 10700134-26007409-51100005,

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1139 Budapest, Váci út 73/A. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS komplex csapatépítő-, média- és kommunikációs valamint konfliktuskezelési tréning szervezése és lebonyolítása tárgyú

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése szerinti eljárás lefolytatásához

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése szerinti eljárás lefolytatásához EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I.

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG NAGYKŐRÖSI PUSZTAI TÖLGYESEK NATURA 2000 TERÜLETEN VÉGZENDŐ KÉZI MUNKAERŐT IGÉNYLŐ FELADATOK - LIFE06 NAT/H/000098 TÁRGYÁBAN INDÍTOTT, A KBT.

Részletesebben

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS Fényeslitkei Sportegyesület 4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1. Tisztelt Ajánlattevő! A Fényeslitkei Sportegyesület (székhely:

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzemorvosi feladatainak ellátása.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzemorvosi feladatainak ellátása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Szervezet: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Telefon: 06 (22) 513 480 Fax: 06 (22) 513 497 E mail: wagner.peter@varosgondnoksag.hu

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Nyomkutató, nyomrögzítő anyagok, eszközök beszerzése BSZKI részére tárgyú, a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621-Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 06-72/533-800 Fax: 06-72/212-049 Címzett:

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Biatorbágy Város Önkormányzata Levelezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 252. (1) bekezdése e) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 252. (1) bekezdése e) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 252. (1) bekezdése e) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (email) /Kbt. 133. (1) bek.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága. 2005. október 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága. 2005. október 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. október

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. b) a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: - c) annak feltüntetése, hogy keretmegállapodásról van-e szó: nem.

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. b) a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: - c) annak feltüntetése, hogy keretmegállapodásról van-e szó: nem. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszámai, e-mail címe: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. (Telefon: (+36-1)

Részletesebben

HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49829-2011:text:hu:html HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S M I N T A

A J Á N L A T K É R É S M I N T A A J Á N L A T K É R É S M I N T A Tisztelt Ajánlattevő! A (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt

Részletesebben

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016 Ajánlattételi felhívás Jelen / összes oldal száma: 1/7. SZIGETVÁRI KÓRHÁZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: +36 29413219 Telefax: +36 29612310 Kapcsolattartó:

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Szent János

Részletesebben

Postai irányítószám: 4032

Postai irányítószám: 4032 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 DB ARTROSZKÓPOS BERENDEZÉS BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓAN TÁRGYÚ NEMZETI ELÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az SZSZBMK Pólus Tömbkórház C épületében lévő büfé üzemeltetési jogának megszerzése A Kiíró neve, címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285673-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 Magyar Közút Nonprofit Zrt.,

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 148-228727 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ ELJÁRÁS ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Edelény Város Önkormányzata Postai cím: István király útja 52.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 163/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 163/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 163/2005.(VI.29.) számú h a t á r o z a t a A Halotti Tor Házzal kapcsolatos pályázati eljárás kiírásáról A Közgyűlés A Halotti Tor Ház vállalkozói forrásból

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben csapadékvíz kezelések kiépítése nemzeti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS a 228/2004. (VII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. szerinti nyílt beszerzési eljárás megindításához

AJÁNLATI FELHÍVÁS a 228/2004. (VII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. szerinti nyílt beszerzési eljárás megindításához AJÁNLATI FELHÍVÁS a 228/2004. (VII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. szerinti nyílt beszerzési eljárás megindításához 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon - és telefaxszámai:

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.; 1067 Budapest, Eötvös utca 21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bek. a) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bek. a) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bek. a) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás megindítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdésének a) pontja alapján A közbeszerzés tárgya:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ajánlatkérő neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár E-mail: jegyzo@edeleny.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár E-mail: jegyzo@edeleny. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Edelény Város Önkormányzata Postai cím: István király útja 52. Város/Község Edelény Postai irányítószám:

Részletesebben

Zrt. Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes körű üzemeltetése. tárgyú közbeszerzési eljárásban

Zrt. Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes körű üzemeltetése. tárgyú közbeszerzési eljárásban Zrt. Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes körű üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárásban a tárgyalások lezárásaként az Ajánlatkérő rendelkezésre

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gázkompresszorok alkatrészei 2015/S 041-070613. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Gázkompresszorok alkatrészei 2015/S 041-070613. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70613-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gázkompresszorok alkatrészei 2015/S 041-070613 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész szerinti, hirdetmény közzététele nélkül induló, tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz IT portál

Részletesebben

A Kbt. 251.. (2) szerinti egyszerű eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A Kbt. 251.. (2) szerinti egyszerű eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Kbt. 251.. (2) szerinti egyszerű eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS - I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Szeghalom Város Önkormányzata

Részletesebben

Ajánlati felhívás 15/V-11/13 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Ajánlati felhívás

Ajánlati felhívás 15/V-11/13 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Ajánlati felhívás BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ajánlati felhívás Gumikerekes járművek gyártásból kivont légfékrendszeri szelepeinek kiváltásához szükséges dokumentációk elkészítése, a járművek

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben