Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: /267. Tárgy: SPAR KFT Bp. IX. Napfény u. 10. áruház átalakítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267. Tárgy: SPAR KFT Bp. IX. Napfény u. 10. áruház átalakítása"

Átírás

1 Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: /267 BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZIGAZGATÁSI IRODA ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI CSOPORT Budapest IX., Bakáts tér Budapest Pf.: 2., fax.: , .: Internet: Tárgy: SPAR KFT Bp. IX. Napfény u. 10. áruház átalakítása H A T Á R O Z A T A i, Kp/6083/11/2009/VIII sz. határozatomat visszavonom és a SPAR Magyarország Kereskedelmi KFT (2060 Bicske Spar út 0326/1 hrsz.) kérelmére a Bp. IX. Napfény u. 10. szám (38236/284 hrsz.) alatti, a ÉLIKER Ingatlanhasznosító RT (2040 Budaörs Puskás Tivadar u. 9.) tulajdonában lévő ingatlanon meglévő áruház épület (1812,41 m 2 ) átalakítására (külső és belső korszerűsítés, az üzletlánc arculatának megfelelő új homlokzaton új bejárat, színezés, reklám és látványelemek, tetőszigetelés, valamint zajcsillapító fallal körülvéve a tetőn épületgépészeti berendezések) a benyújtott - Fazekas Gyula (É ) által 2008 április hóban készített - tervek alapján az építési engedélyt megadom. Az építési engedélynek az alábbi feltételei vannak. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: /2008. sz. szakhatósági hozzájárulása szerint: 1. A parkolók nagy számára való tekintettel (55 db) a parkolókból elfolyó esetlegesen szénhidrogénnel szennyeződhető csapadékvizek csak előkezelés után (iszap-olajfogó, ásványolaj-leválasztó) vezethető a csapadékcsatornába. 2. Az előkezelők használati tevékenységéből keletkező szennyvizek is csak előkezelés után (zsírleválasztó) engedhetőek a meglévő utcai szennyvízcsatornába. 3. Az előkezelők használati tevékenységéből keletkező szennyvizek előkezelésére tervezett berendezés ÉME engedéllyel rendelkezik, ezért az arra vonatkozó bizonyítvány másolatának csatolásával, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint összeállított dokumentáció benyújtásával a műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül de legkésőbb a használatbavételi engedélykérelemmel egyidőben be kell nyújtani a szennyvíz kibocsátási engedélykérelmet. 4. A használatbavételi engedélykérelemmel be kell küldeni a kivitelező nyilatkozatát annak igazolására, hogy az előkezelő műtárgyak megépültek és üzemeltetésre alkalmas állapotban, vannak..

2 2 5. A használatbavételi engedélykérelemmel együtt be kell küldeni a csatornahálózat üzemeltetőjének jelen esetben az FCSM Zrt. befogadó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az előkezelőkből elfolyó és előtisztított szennyvizeket fogadja. Felhívom a figyelmét, hogy: A közcsatornába vezetett szennyvíz minősége nem haladhatja meg a vízszennyezőanyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére előírt küszöbértékeket. Amennyiben az előkezelő berendezések típusa eltér kiviteli tervben megnevezett előkezelő berendezések típusától és nem ÉME engedéllyel vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező előkezelő berendezéseket, szeretnének megvalósítani, abban az esetben a kivitelezés megkezdése előtt a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló, módosított 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint összeállított vízjogi létesítési engedélyt kell megkérni a Felügyelőségtől. A tevékenységet a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladék hasznosításával, környezetkímélő ártalmatlanításával kell végezni. Az építés során keletkező hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szállító szállíthatja el és arra engedéllyel rendelkező kezelőnek adhatók át (hasznosításra, ártalmatlanításra). A használatbavételi eljárás során be kell nyújtani az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 4. sz. melléklete szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását/szállító leveleket (valamennyi EWC kódra). A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-pesti Tűzmegelőzési Régió IX-2303/3/2008 sz. hozzájárulásának kikötései értelmében: 1. Az alkalmazott építési anyagok és épületszerkezetek (különös tekintettel a szélfogónál beépítendő tolóajtókra) tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratokat a használatbavételig be kell mutatni. 2. A használatbavételi eljárás előtt a villamos berendezéseket megtekintéssel és vizsgálattal ellenőrizni kell az MSZ szabvány alapján. 3. A létesítményben az MSZ 1838 vagy azonos biztonságot nyújtó kialakítás szerinti biztonsági és irányfény-világítást kell kiépíteni, melyet a kivitelezés megkezdése előtt egyeztetni kell a Dél-pesti Tűzmegelőzési Régióval. 4. A kézi indítás lehetőségéről a légutánpótlást szolgáló berendezések esetében is gondoskodni kell. A hő- és füstelvezető berendezés egyéb kapcsolódó elemei (pld.: tetőn történő átvezetése) tűzgátló módon, legalább nem éghető anyagú, 1 óra tűzállósági határértékű elválasztással legyenek kialakítva. A légutánpótlás műszaki megoldásait a kivitelezés előtt egyeztetni kell a Dél-pesti Tűzmegelőzési Régióval. 5. A villámvédelmi berendezés megfelelőségét a használatbavételi eljárás során hitelt érdemlően igazolni szükséges. 6. A használatbavételi eljárás során a fali tűzcsaphálózat kifolyási nyomásának megfelelősségét (nem alaktartó tömlő esetén 2 bar) legkésőbb a használatbavételig igazolni kell. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi VIII-IX. kerületi Intézete /2008 sz. szakhatósági véleménye szerint:

3 3 Valamennyi helyiség megfelelő hatásfokú szellőzéséről gondoskodni kell. Minden vízvételi helynél hideg-meleg vizet kell biztosítani. A teakonyhába 2 medencés mosogatót kell elhelyezni. A használatbavételi eljárás előtt strangonként vett negatív vízminta eredményt kell Intézetemhez benyújtani. A kivitelezés során az alábbi jogszabályi előírásokat is figyelembe kell venni: 1). a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi LXII törvény, 2). a kémiai biztonságról szóló évi XXV. Törvény, valamint a törvény végrehajtásával kapcsolatos 44/2000. (XII. 27.) EüM sz. rendelet, illetve az ennek módosításáról szóló 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM. sz. rendelet, 3). az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. A Fővárosi és Pest megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága /2008. sz. állásfoglalásában kikötése nélkül hozzájárulását adta. A Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály Közlekedési Hatósági Alosztály FPHO10/31-1/2010 sz. szakhatósági hozzájárulása szerint : Az épület közúti kapcsolatait a forgalomtechnikai kezelő i hozzájárulásával ellátott terv szerint kell kialakítani. A jelenlegi szabálytalan parkolási rend megszüntetése érdekében a parkolósáv és a járda elválasztására kiemelt szegélyt kell építeni. A járdán lévő U-alakú hajlított csőkorlátot el kell bontani és az aszfaltburkolat hibáit ki kell javítani. Az OTÉK előírásai alapján a bejárat közelében legalább 16 db kerékpár elhelyezését biztosítani kell. Kérjük olyan berendezés telepítését, amelyhez nemcsak a kerékpárok kereke, hanem váza is rögzíthető. A használatbavételkor meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e további parkolás gátló eszköz telepítése. A Ferencvárosi Önkormányzat környezetvédelmi munkatársa Kp/23053/2009 sz. szakvéleménye szerint: Az épitesi engedéiyezésehez és a kivitelezés során környezetvédelmi szempontból az alábbi jogszabá1yokban meghatározottaknak kell teljesülnie: 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet, 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet, (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2008. (III.07.) rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet, a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről. Az ingatlanok közterületek tisztán tartása.

4 4 6. (l) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köte1es gondoskodni a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. (5) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetet a használó köteles tisztán tartani /2001. (II. 14.) Kormányrendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról. A levegő védelmének általános szabályai. 5. (l) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzze1 való terhelése. 27/2008(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról. 2. melléklet a 27/2008(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelethez Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre* Sor- Zajtól védendő terület ha az építési munka időtartama szám 3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 1 hónap vagy kevesebb nappal óra éjjel óra (db) 1 hónap felett 1 évig 1 évnél több nappal óra éjjel óra nappal óra éjjel óra Megjegyzes: * Értelmezése az MSZ szabvány szerint. A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2008. (111.07) rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról 6. (l) Szabad térben, védendő épület homlokzatától számított 25 m-en belül zajt keltő ipari tevékenység a 3. előírásának teljesülésétől függetlenül tilos.

5 5 (3) A Vámház krt-üllői út - Könyves Kálmán krt. - Boráros tér - Duna folyam által határolt területen, a József Attila lakótelep területén hétköznap 20 és 7 óra között, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon tilos gépi munkavégzéssel illetve a gépjárműforgalommal együtt járó építési és bontási tevékenységet végezni. (5) A (3) bekezdés rendelkezéseit az építési telkeken, a felvonulási területeken, a közterületen (járda-, útburkolatbontás) végzett tevékenység esetén - kivéve kárelhárítás - is alkalmazni kell. A határozat jogerőre emelkedéséről - a záradékolt terveknek az építtető részére történő megküldésével - külön értesítem. Az építtetőnek a kivitelező és felelős műszaki vezetője nevét, címét és képesítését a kivitelező egyidejű aláírásával és jogosultságának a Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékbe való felvételéről szóló határozat másolatával történő igazolásával együtt valamint a külön jogszabályban kötelezően előírt kivitelezési (megvalósítási) tervek meglétét - az építési munka megkezdése előtt nyolc nappal - be kell jelentenie az építésügyi hatóságnak. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a felelős műszaki vezető személyében változás történik. A bejelentés elmulasztása esetén - annak pótlásáig - az építésügyi hatóság az építési munkák végzését leállítja és az addigi építési tevékenység engedély nélküli építésnek minősül. Az építési tevékenység megkezdésének bejelentése az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 135/2005.(VII.14.) Kormányrendelet alapján az építésügyi hatósági engedélyhez, illetve a közbeszerzésekről szóló többszörösen módisított 2003.évi CXXIX, Törvény hatálya alá tartozó építési tevékenységek esetén a Internetes honlapon található Kivitelezés bejelentése adatlap kitöltésével és a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Építésügyi Főosztályához (1052 Bp. Városház u. 7.) való eljuttatásával teljesítendő. Az építtető csak a jogerős és végrehajtható építési engedély és az ahhoz tartozó - engedélyezési záradékkal ellátott - építészeti-műszaki tervdokumentáció alapján, az engedély érvényességének időtartama alatt, a birtokos birtokának megfosztása vagy birtokának zavarása nélkül, az építésügyi jogszabályoknak megfelelően és csak a saját felelősségére és veszélyére építkezhet. A kivitelező felelős a megvalósított építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságáért, valamint az építtető által rendelkezésére bocsátott jogerős és végrehajtható építési engedélyben és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési tervekben előírtak biztosításáért. A kivitelezőnek - a jogszabályban meghatározott esetben és módon - építési naplót kell vezetnie és azt folyamatosan a munka helyszínén tartania. Az építési naplót bármikor az építésügyi hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

6 6 A felelős műszaki vezető felelős az építménynek - a jogerős és végrehajtható építési engedélynek és jóváhagyott (záradékolt) engedélyezési terveknek illetve szükség szerinti kivitelezési terveknek megfelelő - megvalósításáért, az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért és a munkálatok szakszerű végzéséért továbbá a megvalósított építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságáért. Az építési engedélytől és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációtól csak újabb jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági határozat (engedély) alapján szabad eltérni, kivéve az olyan eltéréseket, amelyek nem minősülnek építési engedélyhez kötött építési munkának. Az eltérés engedélyezése iránti kérelemhez - az eltérés jellegétől függően - a külön jogszabályban meghatározott és részletezett építészeti-műszaki tervdokumentációt annyi példányban kell csatolni, amennyit az építési engedély iránti kérelemhez is csatolni kellett. A jogerős és végrehajtható építési engedélytől és a hozzá tartozó jóváhagyott, záradékolt tervdokumentációtól - külön jogerős és végrehajtható építési engedély nélkül - eltérő építési munka a szabálytalan építési tevékenység jogkövetkezményeit vonja maga után. Ez az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított két év elteltével érvényét veszti, kivéve, ha az építési tevékenységet ez alatt megkezdték és az építés megkezdésétől számított öt éven belül az építmény használatbavételi engedély megadására alkalmassá válik. Az építtetőnek az építési engedély érvényességi idejének lejárta előtt előterjesztett kérelmére az építési engedély érvénye egy-egy évre ismételten meghosszabbítható mindaddig, amíg az engedély megadásakor fennálló szabályok vagy kötelező hatósági előírások nem változnak meg. Amennyiben az építtető elmulasztotta az építési engedély érvényét - annak lejárta előtt - meghosszabbíttatni és az építmény a használatbavételi engedély megadására még nem alkalmas, úgy az építtetőnek az építési engedélyt az építésügyi hatóságtól ismételten meg kell kérnie. Az építési engedélyt az építtető jogutódja is felhasználhatja, köteles azonban a jogutódlást - annak megfelelő igazolása mellett - az építésügyi hatóságnak - az építkezés megkezdésének, vagy folytatásának megkezdése előtt - írásban előzetesen bejelenteni. Ennek alapján a névátírásról az építésügyi hatóság határozatban rendelkezik. Az építtetőnek az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor - a használatbavétel előtt - az építésügyi hatóságtól használatbavételi engedélyt kell kérnie. Az építmény csak használatbavételi engedély alapján vehető használatba. Az építésügyi hatóság e kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetében az építtetőt a használatbavételi engedély iránti kérelem és mellékleteinek benyújtására kötelezheti. Engedélyem a liftelhelyezésre, fakivágásra nem vonatkozik, ezek külön engedélyezés tárgyát képezik.

7 7 Az építési engedély az építési munkával kapcsolatos polgári igényt nem dönt el és nem mentesít az építési munka végzésével kapcsolatban esetleg szükséges más hatósági engedélyek illetve hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége vagy a környezetben élők jogos érdekeinek védelmét szolgáló - de csak polgári peres eljárások keretében érvényesíthető (kártérítési, értékcsökkenési, stb.) - jogszabályi követelmények teljesítési kötelezettsége alól. A kivitelezés során a közterület tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell és felhasználása, igénybevétele esetén előzetes megállapodást kell kötni a közterület tulajdonosával (a Fővárosi vagy a Ferencvárosi Önkormányzattal). Az építkezés során biztosítani kell, hogy a keletkező környezetterhelés, igénybevétel (beleértve a zaj- és rezgésterheléseket valamint a levegőszennyezést, kiporzást is) a külön jogszabályban meghatározott és megengedett mértéken belül maradjon. A közterületi (illetve külső) munkák végzése során kizárólag zajcsökkentett gépek használhatók. Tilos gépi munkavégzéssel és gépjárműforgalommal együtt járó építési tevékenységet végezni 20-7 óra között valamint vasárnap és ünnepnapokon egész nap. A kivitelezés következtében idegen ingatlanban (járdában, útban, közművezetékekben) kár nem keletkezhet, azok rendeltetésszerű, biztonságos használatát nem veszélyeztetheti. Amennyiben ez mégis megtörténne, akkor építtetőnek, kivitelezőjének, felelős műszaki vezetőjének haladéktalanul gondoskodnia kell a károsodás, sérülés haladéktalan helyreállítására, kijavítására. Az építtető és a kivitelező köteles gondoskodni az építési munkák során keletkező hulladéknak, törmeléknek a vonatkozó szabályoknak megfelelő kezeléséről. Az építtető köteles megakadályozni, hogy az építkezésen dolgozó járművek a közutat beszennyezzék és amennyiben ez mégis megtörténne, építtető köteles azonnal intézkedni a közút megtisztítására. Az építési munkával érintett ingatlan (ingatlanrész) környezetéből építtető és kivitelezője köteles az építési tevékenység során keletkezett építési hulladékot, maradék építőanyagot és építési segédeszközöket elszállítani, mindennemű szennyeződést eltávolítani, a környezetét az eredeti illetve az engedélyezett állapotában átadni, a környezetben okozott károkat megszüntetni. Tájékoztatatom arról, hogy az építésügyi hatósági engedély nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól. E határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalhoz lehet fellebbezni. A fellebbezést ,- Ft-os illetékbélyeggel ellátva hatóságomhoz kell benyújtani. Tájékoztatom, hogy lehetősége van a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására. Jelen esetben azonban nincs mód elektronikus ügyintézésre, így az ügy szempontjából jelentős nyilatkozatokat, előterjesztéseket írásban kell benyújtani építésügyi hatóságom részére.

8 8 I N D O K O L Á S A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény 103. alapján a i, KP/6083/11/2009 sz. határozatomat - melyben a SPAR Magyarország Kereskedelmi KFT kérelmét elutasítottam és a Bp. IX. Napfény u. 10. sz. (38236/284 hrsz.) alatti ingatlanon álló áruház átalakítására az építési engedélyt nem adtam meg - visszavontam, mert az elutasítás oka még az építési engedélykérelmet elutasító határozat jogerőre emelkedését megelőzően megszűnt. Emellett a i, P /1/2008 sz., az első építési engedélyezési eljárásban megadott építési engedélyt megsemmisítő másodfokú határozatban kifogásolt áthelyezett parkolóhellyel illetve a kamionok részére kijelölt hellyel kapcsolatban sem a közút kezelője, sem az útügyi hatóság kifogást nem emelt. A II. fokú határozatban elrendelt új eljárásban az építésügyi hatóság én tartott helyszíni szemlét. A Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály Hatósági Alosztály, a i, /2/2009 sz. levele szerint a benyújtott tervdokumentáció közlekedési fejezete nem tartalmazott forgalomtechnikai tervet, ezért útügyi szakhatósági állásfoglalást nem állt módjában adni. Ezt a hiányt építtető pótolta, és ezzel a benyújtott építési engedély kérelem mellékleteivel együtt megfelel az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) számú ÖTM rendelet 28., szakaszaiban és az 5. mellékletben foglaltaknak. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-pesti Tűzmegelőzési Régió hozzájárulása kikötéseinek indoklása: ad./1. Az iratok bemutatása az eljárás megindulásakor hatályban lévő, módosított 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 3. -a alapján szükséges. ad./2. A rendeltetésszerű és tűzvédelmi szempontból biztonságos használatra való alkalmasság megállapítása, továbbá a tűzvédelmi követelmények érvényesítése érdekében szükséges a vizsgálat elvégzése. ad./3. Az eljárás megindulásakor hatályban lévő, módosított 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 38. (4) bekezdése, valamint a biztonsági és irányfény-világítás tűzvédelmi szempontból megfelelő kialakítása miatt szükséges. ad./4. Az eljárás megindulásakor hatályban lévő, módosított 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 35. (14) és (3) bekezdése, továbbá a tűz során keletkező hő- és füst gyújtási veszélyének csökkentése érdekében szükséges. Az egyeztetés a légutánpótlás tűzvédelmi szempontból megfelelő működése érdekében szükséges.

9 9 ad./5. ad./6. Az eljárás megindulásakor hatályban lévő, módosított 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 3. sz. melléklet III/4. fejezet 1. pontja alapján szükséges. Az eljárás megindulásakor hatályban lévő, módosított 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 1. sz. melléklet III. fejezet szakasza alapján Az építési engedély iránti kérelemhez mellékelt építési engedélyezési tervdokumentációt átvizsgálva és a helyszín ismeretében megállapítottam, hogy az az általa érintett körben megfelel az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, a területre érvényes rendezési tervnek, és városképi szempontból is megfelelő. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi VIII- IX. ker. Intézete, a Fővárosi és Pest megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály Közlekedési Hatósági Alosztály, Ferencvárosi Önkormányzat környezetvédelmi munkatársa és a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség állásfoglalásukban indoklások nélkül mint érdekelt szakhatóságok a rendelkező részben foglalt kikötésekkel a tervezett munka elvégzéséhez hozzájárultak. A kérelmező építtető építési jogosultságát hitelt érdemlően igazolta. A tervező tervezői jogosultságát igazolta. (É ) A fentiekre tekintettel az előbbi rendelet szakaszaiban foglaltak alapján a rendelkező rész szerint határoztam, az építési engedélyt az áruház átalakítására az előírt feltételekkel megadtam. Az építési hulladék kezelésére és a közútnak - az építési, szállítási munkák során történő beszennyezésének esetén való - tisztítási kötelezettségére vonatkozó feltételeket a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 10. (1), a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 39/1998. (VII. 16.) Fővárosi Közgyűlés rendelete 21. (1), 22. (2) és (3) bekezdésében, a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Fővárosi Közgyűlés rendelete 17. (1) bekezdésében foglaltak alapján írtam elő. Határozatom a gépi munkavégzés korlátozására és a zajforrás használatbavételére vonatkozó előírásokat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 13/2002 (VI.26.) rendelete 5., és 8. szakaszaiban foglaltak alapján tartalmazza. Hatásköröm és illetékességem az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. (1) a) pontján és (2) bekezdésén alapul. Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény 72. (1) da) és df) pontjában foglaltak alapján szól a törvény 98. és 102. (1) szakaszaiban foglaltak szerinti fellebbezés illetve elektronikus úton történő benyújtása lehetőségéről, a

10 10 fellebbezési illeték elektronikus úton való megfizethetőségéről, a fellebbezési illeték mértékéről pedig az illetékekről szóló évi XCIII. Törvény mellékletének XV. címe alapján. Budapest Dr. Oszvári István jegyző megbízásából Garamvölgyi Ernő csoportvezető

11 11 Kapják: 1. SPAR Magyarország Kereskedelmi KFT 2060 Bicske Spar út 0326/1 hrsz. 2. ÉLIKER Ingatlanhasznosító RT 2040 Budaörs Puskás Tivadar u Fazekas Gyula 2800 Tatabánya Ságvári Endre u. 12. BAU-NEXUS KFT 4. Budapest Főváros Államigazgatási Hivatala 1368 Budapest Pf.: Társasházak KFT 1098 Bp. Egyetértés u. 3. I. lh fsz Balássy Katalin 1098 Bp. Lobogó u. 16. III. lh III Földvári Zsolt 1098 Bp. Lobogó u. 16. II. lh fsz. 1/a 8. Horváth János 1098 Bp. Napfény u. 6. II. lh fsz Keresztesi Barbara 1098 Bp. Napfény u. 6. III. lh IV Dijbeszedő RT 1098 Bp. Napfény u ÁNTSZ VIII-IX. ker. Intézete 1446 Budapest Pf.: Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-pesti 1704 Budapest Pf.: 178 Tűzmegelőzési Régió 13. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi 1447 Budapest Pf.: 541 Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 14. Bp. Főváros Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző 1135 Bp. Lehel út Állomás 15. Sebők Endre 1092 Bp. Üllői út Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési 1364 Budapest 4. Pf. 1. Ügyosztály Hatósági Alosztály 17. Főv.Vízművek RT 1566 Bp. Pf Főv.Csatornázási Művek 1426 Bp. Pf FŐGÁZ Földgáz Elosztási KFT 1425 Bp. Pf Bp.Elektromos Művek RT 1393 Bp. Pf FŐKÉTUSZ 1142 Bp. Rákospatak u Budapesti Dísz- és Közvilágítási KFT 1201 Bp. Csepeli átjáró KSH 24. Fővárosi Közterületfelügyelet IX. kerületi alközpontja helyben 25. Ügyfélszolgálati Iroda 1092 Bp. Bakáts tér Ügyfélszolgálati Iroda (RÖNK) 1098 Bp. Toronyház u Könyvtár 1093 Bp. Boráros tér Könyvtár 1098 Bp. Börzsöny u Könyvtár 1095 Bp. Mester u Ferencvárosi Művelődési Központ 1096 Bp. Haller u Kókay Márti helyben 32. Mosóczyné közzététel céljából helyben 33. irattár 34. nyilvántartás

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2009. (XII.04.) rendelete a zaj elleni védelem egyes szabályairól

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2009. (XII.04.) rendelete a zaj elleni védelem egyes szabályairól A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2009. (XII.04.) rendelete a zaj elleni védelem egyes szabályairól A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

APEST FŐVÁROS O N KJ O R M Á ^^^^^!^:^!l^s^ FŐPOLGÁRMESTERI llfí^jcf ÁL "~" 2008 MÁJ 3 0. KÖZLEKEDÉSI ÜGYíJ) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI AÍOSZTÁLY

APEST FŐVÁROS O N KJ O R M Á ^^^^^!^:^!l^s^ FŐPOLGÁRMESTERI llfí^jcf ÁL ~ 2008 MÁJ 3 0. KÖZLEKEDÉSI ÜGYíJ) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI AÍOSZTÁLY .Fóv.)WUer.Önk.Poi9.Hlv. Érkezett: 2 6... APEST FŐVÁROS O N KJ O R M Á ^^^^^!^:^!l^s^ FŐPOLGÁRMESTERI llfí^jcf ÁL "~" 2008 MÁJ 3 0. KÖZLEKEDÉSI ÜGYíJ) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI AÍOSZTÁLY Szám: 10-1916/6/2008.

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS MŰSZAKI IRODA

ÜGYMENET LEÍRÁS MŰSZAKI IRODA ÜGYMENET LEÍRÁS MŰSZAKI IRODA Ügytípus Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Fakivágási engedély kérelem Rövid leírás Nagykőrös Város közigazgatási területén maximum 20 méter talpmélységű, 500 m3/év maximális

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048690 Iratazonosító: IR-000331355/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01021-15/2013.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. K ö z é p - D u n a - v ö l g y i K ö r n y ezetvédelmi T e r mé szetvédelmi é s

H A T Á R O Z A T. K ö z é p - D u n a - v ö l g y i K ö r n y ezetvédelmi T e r mé szetvédelmi é s Szám: Kp/2769/19/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267 BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZIGAZGATÁSI IRODA ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-127/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. Üllői út 147. sz. alatti áruház energia

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-629 Fax: (36) (34) 587-078 E-mail: ph@tata.hu ÉTDR azonosító: Iratazonosító: 201400060806 IR-000544398/2014 Ügyiratszám:

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY/ EGYSZERŰSÍTETT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY/ ÉPÍTÉS BEJELENTÉS Egyszerűsített építési

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY/ EGYSZERŰSÍTETT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY/ ÉPÍTÉS BEJELENTÉS Egyszerűsített építési Mire vonatkozik az / bejelentés kérelem Kérelem/bejelentés (nyomtatvány letölthető a www.jozsefvaros.hu honlapról) Ügyfél által csatolandó mellékletek: Kérelem/bejelentés Építési jogosultság igazolását

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató Lakossági tájékoztató a fennmaradási engedélyezési eljárás szabályairól 1. Milyen esetben lehet, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély kérhető, ha o az építésügyi hatósági engedélyhez

Részletesebben

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható! Engedélyt azon rendezvényekre kell kérni, amelyeket

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

(a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem

(a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem (a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem Alulírott/...(név)...(cím)...(tel.)...(név)...(cím)...(tel.)...(név)...(cím)...(tel.) építésügyi

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. augusztus 23 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. augusztus 23 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-505/2011. ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. augusztus 23 -i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. Fővám tér 11-12. sz. alatti Kulturális

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015.(V.26.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Szabványos játszószerek halmaza = játszótér??? Játszótér = a zöldfelület játszószerekkel

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3160-5/2012. Tárgy: Nagytarcsa, Kökény utca, Bodza utca, Bíborka

Részletesebben

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (X.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ZAJVÉDELEMRŐL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a városban

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(X.12.) önkormányzati rendelete az építésügyi engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettségről Szikszó Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Építésfelügyeleti ellenőrzés

TÁJÉKOZTATÓ. Építésfelügyeleti ellenőrzés TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Építésfelügyelete (a továbbiakban: első fokú építésfelügyeleti hatóság) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

H A S Z N Á L AT B AV É T E L I E N G E D É LY I R Á N T I K É R E L E M

H A S Z N Á L AT B AV É T E L I E N G E D É LY I R Á N T I K É R E L E M Illetékbélyeg helye az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének XV. fejezete alapján H A S Z N Á L AT B AV É T E L I E N G E D É LY I R Á N T I K É R E L E M 1. Az építtető neve:... címe:...tel.:...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-317/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Bp. IX. ker. Soroksári Duna

Részletesebben

Á L L Á S F O G L A L Á S T

Á L L Á S F O G L A L Á S T A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, mint a hazai hulladékbegyűjtő, -kezelő és -hasznosító vállalatok érdekképviseleti szervezete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. /2011. ( ) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről, a parkolóhely építési kötelezettségről, és annak megváltásáról szóló

Részletesebben

25/2006. (VII. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

25/2006. (VII. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 25/2006. (VII. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított 28/2003. (V.14.) ök. sz. rendelet módosítására

Részletesebben

Űrlap zenés, táncos rendezvény engedélyezéséhez A 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján

Űrlap zenés, táncos rendezvény engedélyezéséhez A 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján 1 Jánoshalma Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6440 Jánoshalma, Béke tér 1., Postafiók: 49. 77/501-001; 501-002, 501-003, Telefax: 401-788 E-mail cím: polghiv@janoshalma.hu A 23/2011. (III. 8.)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Működési engedély tevékenységi köreinek bővítése Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelete A GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

/2014.X.1.- A rendelet hatálya

/2014.X.1.- A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő - testületének 20/2009. (VI. 29.) rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről Módosítások: a) 30/2009. (X. 26.) ör. b) 19/2011.

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum)

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum) Önellenőrzési Lista (nem benyújtandó dokumentum) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T ETYEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: humanpolitika@etyek.hu Ügyiratszám: 189/8/2012 Ügyintéző: Smidelik András

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei Ügyintézési határidő: engedélyezési eljárási típusoktól függően változó, de nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Használatbavételi engedélyezési eljárás

Használatbavételi engedélyezési eljárás Használatbavételi engedélyezési eljárás Lakossági tájékoztató a használatbavételi engedélyezési eljárás 2013. január 1-jén hatályba lépő új szabályairól Építési engedélyhez kötött új építmény építése,

Részletesebben

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.58. Telefon: 63/510-300 BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése

Részletesebben

Használatbavételi engedélyezési tervdokumentáció környezetvédelmi, természet-és tájvédelmi, szempontú tartalmi követelményei

Használatbavételi engedélyezési tervdokumentáció környezetvédelmi, természet-és tájvédelmi, szempontú tartalmi követelményei Használatbavételi engedélyezési tervdokumentáció környezetvédelmi, természet-és tájvédelmi, szempontú tartalmi követelményei Egyes az engedélyezési gyakorlatban gyakran előforduló speciális jellegű rendeltetésű

Részletesebben

{0rVszámú előterjesztés

{0rVszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {0rVszámú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., volt l. sz. törzsgyári agyagbánya területén vízjogi

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax.

Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax. Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax.: +3614338390 Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201600005807 Iratazonosító: IR-000125776/2016

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés az Alsónémedi Felsőerdősor utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló../2011. ( ) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselő-testület! Már a 2010. év első

Részletesebben

CSABACSÜD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/ 2004.(V.1.) KT. SZÁMÚ R E N D E L E T E

CSABACSÜD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/ 2004.(V.1.) KT. SZÁMÚ R E N D E L E T E CSABACSÜD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/ 2004.(V.1.) KT. SZÁMÚ R E N D E L E T E A ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEMRŐL ( egységes szerkezetbe foglalva) Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t Szám: ÉPI/4-10/2013. Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyintéző: Cseriné Inhaizer Beatrix versenyuszoda együttes építési engedélye Győr 8712/2 hrsz Illeték leróva! H a t á r o z a t Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján eredeti

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S BELVÁROS- LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére 2012. Belváros-Lipótváros

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Albertirsa Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1997. (V.23.)sz. rendelete a 3/2000. (II.25.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a közterületek tisztántartásáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 22/2003.(XI.13.)sz. rendelete a a zajártalom elleni védekezésről

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 22/2003.(XI.13.)sz. rendelete a a zajártalom elleni védekezésről Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 22/2003.(XI.13.)sz. rendelete a a zajártalom elleni védekezésről Mucsony Nagyközség képviselő-testülete a lakosság nyugalmának fokozottabb védelme érdekében, az 1990. évi

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 167. szám 68647 III. Kormányrendeletek A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1 A PARKOLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, A PARKOLÓHELY ÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL ÉS ANNAK MEGVÁLTÁSÁRÓL SZÓLÓ 33/2001. (XI.

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete a helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról Kihirdetve: 2013. augusztus 29. Kifüggesztve:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben