Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: /267. Tárgy: SPAR KFT Bp. IX. Napfény u. 10. áruház átalakítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267. Tárgy: SPAR KFT Bp. IX. Napfény u. 10. áruház átalakítása"

Átírás

1 Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: /267 BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZIGAZGATÁSI IRODA ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI CSOPORT Budapest IX., Bakáts tér Budapest Pf.: 2., fax.: , .: Internet: Tárgy: SPAR KFT Bp. IX. Napfény u. 10. áruház átalakítása H A T Á R O Z A T A i, Kp/6083/11/2009/VIII sz. határozatomat visszavonom és a SPAR Magyarország Kereskedelmi KFT (2060 Bicske Spar út 0326/1 hrsz.) kérelmére a Bp. IX. Napfény u. 10. szám (38236/284 hrsz.) alatti, a ÉLIKER Ingatlanhasznosító RT (2040 Budaörs Puskás Tivadar u. 9.) tulajdonában lévő ingatlanon meglévő áruház épület (1812,41 m 2 ) átalakítására (külső és belső korszerűsítés, az üzletlánc arculatának megfelelő új homlokzaton új bejárat, színezés, reklám és látványelemek, tetőszigetelés, valamint zajcsillapító fallal körülvéve a tetőn épületgépészeti berendezések) a benyújtott - Fazekas Gyula (É ) által 2008 április hóban készített - tervek alapján az építési engedélyt megadom. Az építési engedélynek az alábbi feltételei vannak. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: /2008. sz. szakhatósági hozzájárulása szerint: 1. A parkolók nagy számára való tekintettel (55 db) a parkolókból elfolyó esetlegesen szénhidrogénnel szennyeződhető csapadékvizek csak előkezelés után (iszap-olajfogó, ásványolaj-leválasztó) vezethető a csapadékcsatornába. 2. Az előkezelők használati tevékenységéből keletkező szennyvizek is csak előkezelés után (zsírleválasztó) engedhetőek a meglévő utcai szennyvízcsatornába. 3. Az előkezelők használati tevékenységéből keletkező szennyvizek előkezelésére tervezett berendezés ÉME engedéllyel rendelkezik, ezért az arra vonatkozó bizonyítvány másolatának csatolásával, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint összeállított dokumentáció benyújtásával a műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül de legkésőbb a használatbavételi engedélykérelemmel egyidőben be kell nyújtani a szennyvíz kibocsátási engedélykérelmet. 4. A használatbavételi engedélykérelemmel be kell küldeni a kivitelező nyilatkozatát annak igazolására, hogy az előkezelő műtárgyak megépültek és üzemeltetésre alkalmas állapotban, vannak..

2 2 5. A használatbavételi engedélykérelemmel együtt be kell küldeni a csatornahálózat üzemeltetőjének jelen esetben az FCSM Zrt. befogadó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az előkezelőkből elfolyó és előtisztított szennyvizeket fogadja. Felhívom a figyelmét, hogy: A közcsatornába vezetett szennyvíz minősége nem haladhatja meg a vízszennyezőanyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére előírt küszöbértékeket. Amennyiben az előkezelő berendezések típusa eltér kiviteli tervben megnevezett előkezelő berendezések típusától és nem ÉME engedéllyel vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező előkezelő berendezéseket, szeretnének megvalósítani, abban az esetben a kivitelezés megkezdése előtt a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló, módosított 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint összeállított vízjogi létesítési engedélyt kell megkérni a Felügyelőségtől. A tevékenységet a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladék hasznosításával, környezetkímélő ártalmatlanításával kell végezni. Az építés során keletkező hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szállító szállíthatja el és arra engedéllyel rendelkező kezelőnek adhatók át (hasznosításra, ártalmatlanításra). A használatbavételi eljárás során be kell nyújtani az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 4. sz. melléklete szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását/szállító leveleket (valamennyi EWC kódra). A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-pesti Tűzmegelőzési Régió IX-2303/3/2008 sz. hozzájárulásának kikötései értelmében: 1. Az alkalmazott építési anyagok és épületszerkezetek (különös tekintettel a szélfogónál beépítendő tolóajtókra) tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratokat a használatbavételig be kell mutatni. 2. A használatbavételi eljárás előtt a villamos berendezéseket megtekintéssel és vizsgálattal ellenőrizni kell az MSZ szabvány alapján. 3. A létesítményben az MSZ 1838 vagy azonos biztonságot nyújtó kialakítás szerinti biztonsági és irányfény-világítást kell kiépíteni, melyet a kivitelezés megkezdése előtt egyeztetni kell a Dél-pesti Tűzmegelőzési Régióval. 4. A kézi indítás lehetőségéről a légutánpótlást szolgáló berendezések esetében is gondoskodni kell. A hő- és füstelvezető berendezés egyéb kapcsolódó elemei (pld.: tetőn történő átvezetése) tűzgátló módon, legalább nem éghető anyagú, 1 óra tűzállósági határértékű elválasztással legyenek kialakítva. A légutánpótlás műszaki megoldásait a kivitelezés előtt egyeztetni kell a Dél-pesti Tűzmegelőzési Régióval. 5. A villámvédelmi berendezés megfelelőségét a használatbavételi eljárás során hitelt érdemlően igazolni szükséges. 6. A használatbavételi eljárás során a fali tűzcsaphálózat kifolyási nyomásának megfelelősségét (nem alaktartó tömlő esetén 2 bar) legkésőbb a használatbavételig igazolni kell. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi VIII-IX. kerületi Intézete /2008 sz. szakhatósági véleménye szerint:

3 3 Valamennyi helyiség megfelelő hatásfokú szellőzéséről gondoskodni kell. Minden vízvételi helynél hideg-meleg vizet kell biztosítani. A teakonyhába 2 medencés mosogatót kell elhelyezni. A használatbavételi eljárás előtt strangonként vett negatív vízminta eredményt kell Intézetemhez benyújtani. A kivitelezés során az alábbi jogszabályi előírásokat is figyelembe kell venni: 1). a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi LXII törvény, 2). a kémiai biztonságról szóló évi XXV. Törvény, valamint a törvény végrehajtásával kapcsolatos 44/2000. (XII. 27.) EüM sz. rendelet, illetve az ennek módosításáról szóló 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM. sz. rendelet, 3). az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. A Fővárosi és Pest megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága /2008. sz. állásfoglalásában kikötése nélkül hozzájárulását adta. A Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály Közlekedési Hatósági Alosztály FPHO10/31-1/2010 sz. szakhatósági hozzájárulása szerint : Az épület közúti kapcsolatait a forgalomtechnikai kezelő i hozzájárulásával ellátott terv szerint kell kialakítani. A jelenlegi szabálytalan parkolási rend megszüntetése érdekében a parkolósáv és a járda elválasztására kiemelt szegélyt kell építeni. A járdán lévő U-alakú hajlított csőkorlátot el kell bontani és az aszfaltburkolat hibáit ki kell javítani. Az OTÉK előírásai alapján a bejárat közelében legalább 16 db kerékpár elhelyezését biztosítani kell. Kérjük olyan berendezés telepítését, amelyhez nemcsak a kerékpárok kereke, hanem váza is rögzíthető. A használatbavételkor meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e további parkolás gátló eszköz telepítése. A Ferencvárosi Önkormányzat környezetvédelmi munkatársa Kp/23053/2009 sz. szakvéleménye szerint: Az épitesi engedéiyezésehez és a kivitelezés során környezetvédelmi szempontból az alábbi jogszabá1yokban meghatározottaknak kell teljesülnie: 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet, 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet, (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2008. (III.07.) rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet, a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről. Az ingatlanok közterületek tisztán tartása.

4 4 6. (l) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köte1es gondoskodni a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. (5) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetet a használó köteles tisztán tartani /2001. (II. 14.) Kormányrendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról. A levegő védelmének általános szabályai. 5. (l) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzze1 való terhelése. 27/2008(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról. 2. melléklet a 27/2008(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelethez Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre* Sor- Zajtól védendő terület ha az építési munka időtartama szám 3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 1 hónap vagy kevesebb nappal óra éjjel óra (db) 1 hónap felett 1 évig 1 évnél több nappal óra éjjel óra nappal óra éjjel óra Megjegyzes: * Értelmezése az MSZ szabvány szerint. A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2008. (111.07) rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról 6. (l) Szabad térben, védendő épület homlokzatától számított 25 m-en belül zajt keltő ipari tevékenység a 3. előírásának teljesülésétől függetlenül tilos.

5 5 (3) A Vámház krt-üllői út - Könyves Kálmán krt. - Boráros tér - Duna folyam által határolt területen, a József Attila lakótelep területén hétköznap 20 és 7 óra között, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon tilos gépi munkavégzéssel illetve a gépjárműforgalommal együtt járó építési és bontási tevékenységet végezni. (5) A (3) bekezdés rendelkezéseit az építési telkeken, a felvonulási területeken, a közterületen (járda-, útburkolatbontás) végzett tevékenység esetén - kivéve kárelhárítás - is alkalmazni kell. A határozat jogerőre emelkedéséről - a záradékolt terveknek az építtető részére történő megküldésével - külön értesítem. Az építtetőnek a kivitelező és felelős műszaki vezetője nevét, címét és képesítését a kivitelező egyidejű aláírásával és jogosultságának a Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékbe való felvételéről szóló határozat másolatával történő igazolásával együtt valamint a külön jogszabályban kötelezően előírt kivitelezési (megvalósítási) tervek meglétét - az építési munka megkezdése előtt nyolc nappal - be kell jelentenie az építésügyi hatóságnak. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a felelős műszaki vezető személyében változás történik. A bejelentés elmulasztása esetén - annak pótlásáig - az építésügyi hatóság az építési munkák végzését leállítja és az addigi építési tevékenység engedély nélküli építésnek minősül. Az építési tevékenység megkezdésének bejelentése az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 135/2005.(VII.14.) Kormányrendelet alapján az építésügyi hatósági engedélyhez, illetve a közbeszerzésekről szóló többszörösen módisított 2003.évi CXXIX, Törvény hatálya alá tartozó építési tevékenységek esetén a Internetes honlapon található Kivitelezés bejelentése adatlap kitöltésével és a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Építésügyi Főosztályához (1052 Bp. Városház u. 7.) való eljuttatásával teljesítendő. Az építtető csak a jogerős és végrehajtható építési engedély és az ahhoz tartozó - engedélyezési záradékkal ellátott - építészeti-műszaki tervdokumentáció alapján, az engedély érvényességének időtartama alatt, a birtokos birtokának megfosztása vagy birtokának zavarása nélkül, az építésügyi jogszabályoknak megfelelően és csak a saját felelősségére és veszélyére építkezhet. A kivitelező felelős a megvalósított építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságáért, valamint az építtető által rendelkezésére bocsátott jogerős és végrehajtható építési engedélyben és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési tervekben előírtak biztosításáért. A kivitelezőnek - a jogszabályban meghatározott esetben és módon - építési naplót kell vezetnie és azt folyamatosan a munka helyszínén tartania. Az építési naplót bármikor az építésügyi hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

6 6 A felelős műszaki vezető felelős az építménynek - a jogerős és végrehajtható építési engedélynek és jóváhagyott (záradékolt) engedélyezési terveknek illetve szükség szerinti kivitelezési terveknek megfelelő - megvalósításáért, az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért és a munkálatok szakszerű végzéséért továbbá a megvalósított építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságáért. Az építési engedélytől és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációtól csak újabb jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági határozat (engedély) alapján szabad eltérni, kivéve az olyan eltéréseket, amelyek nem minősülnek építési engedélyhez kötött építési munkának. Az eltérés engedélyezése iránti kérelemhez - az eltérés jellegétől függően - a külön jogszabályban meghatározott és részletezett építészeti-műszaki tervdokumentációt annyi példányban kell csatolni, amennyit az építési engedély iránti kérelemhez is csatolni kellett. A jogerős és végrehajtható építési engedélytől és a hozzá tartozó jóváhagyott, záradékolt tervdokumentációtól - külön jogerős és végrehajtható építési engedély nélkül - eltérő építési munka a szabálytalan építési tevékenység jogkövetkezményeit vonja maga után. Ez az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított két év elteltével érvényét veszti, kivéve, ha az építési tevékenységet ez alatt megkezdték és az építés megkezdésétől számított öt éven belül az építmény használatbavételi engedély megadására alkalmassá válik. Az építtetőnek az építési engedély érvényességi idejének lejárta előtt előterjesztett kérelmére az építési engedély érvénye egy-egy évre ismételten meghosszabbítható mindaddig, amíg az engedély megadásakor fennálló szabályok vagy kötelező hatósági előírások nem változnak meg. Amennyiben az építtető elmulasztotta az építési engedély érvényét - annak lejárta előtt - meghosszabbíttatni és az építmény a használatbavételi engedély megadására még nem alkalmas, úgy az építtetőnek az építési engedélyt az építésügyi hatóságtól ismételten meg kell kérnie. Az építési engedélyt az építtető jogutódja is felhasználhatja, köteles azonban a jogutódlást - annak megfelelő igazolása mellett - az építésügyi hatóságnak - az építkezés megkezdésének, vagy folytatásának megkezdése előtt - írásban előzetesen bejelenteni. Ennek alapján a névátírásról az építésügyi hatóság határozatban rendelkezik. Az építtetőnek az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor - a használatbavétel előtt - az építésügyi hatóságtól használatbavételi engedélyt kell kérnie. Az építmény csak használatbavételi engedély alapján vehető használatba. Az építésügyi hatóság e kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetében az építtetőt a használatbavételi engedély iránti kérelem és mellékleteinek benyújtására kötelezheti. Engedélyem a liftelhelyezésre, fakivágásra nem vonatkozik, ezek külön engedélyezés tárgyát képezik.

7 7 Az építési engedély az építési munkával kapcsolatos polgári igényt nem dönt el és nem mentesít az építési munka végzésével kapcsolatban esetleg szükséges más hatósági engedélyek illetve hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége vagy a környezetben élők jogos érdekeinek védelmét szolgáló - de csak polgári peres eljárások keretében érvényesíthető (kártérítési, értékcsökkenési, stb.) - jogszabályi követelmények teljesítési kötelezettsége alól. A kivitelezés során a közterület tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell és felhasználása, igénybevétele esetén előzetes megállapodást kell kötni a közterület tulajdonosával (a Fővárosi vagy a Ferencvárosi Önkormányzattal). Az építkezés során biztosítani kell, hogy a keletkező környezetterhelés, igénybevétel (beleértve a zaj- és rezgésterheléseket valamint a levegőszennyezést, kiporzást is) a külön jogszabályban meghatározott és megengedett mértéken belül maradjon. A közterületi (illetve külső) munkák végzése során kizárólag zajcsökkentett gépek használhatók. Tilos gépi munkavégzéssel és gépjárműforgalommal együtt járó építési tevékenységet végezni 20-7 óra között valamint vasárnap és ünnepnapokon egész nap. A kivitelezés következtében idegen ingatlanban (járdában, útban, közművezetékekben) kár nem keletkezhet, azok rendeltetésszerű, biztonságos használatát nem veszélyeztetheti. Amennyiben ez mégis megtörténne, akkor építtetőnek, kivitelezőjének, felelős műszaki vezetőjének haladéktalanul gondoskodnia kell a károsodás, sérülés haladéktalan helyreállítására, kijavítására. Az építtető és a kivitelező köteles gondoskodni az építési munkák során keletkező hulladéknak, törmeléknek a vonatkozó szabályoknak megfelelő kezeléséről. Az építtető köteles megakadályozni, hogy az építkezésen dolgozó járművek a közutat beszennyezzék és amennyiben ez mégis megtörténne, építtető köteles azonnal intézkedni a közút megtisztítására. Az építési munkával érintett ingatlan (ingatlanrész) környezetéből építtető és kivitelezője köteles az építési tevékenység során keletkezett építési hulladékot, maradék építőanyagot és építési segédeszközöket elszállítani, mindennemű szennyeződést eltávolítani, a környezetét az eredeti illetve az engedélyezett állapotában átadni, a környezetben okozott károkat megszüntetni. Tájékoztatatom arról, hogy az építésügyi hatósági engedély nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól. E határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalhoz lehet fellebbezni. A fellebbezést ,- Ft-os illetékbélyeggel ellátva hatóságomhoz kell benyújtani. Tájékoztatom, hogy lehetősége van a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására. Jelen esetben azonban nincs mód elektronikus ügyintézésre, így az ügy szempontjából jelentős nyilatkozatokat, előterjesztéseket írásban kell benyújtani építésügyi hatóságom részére.

8 8 I N D O K O L Á S A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény 103. alapján a i, KP/6083/11/2009 sz. határozatomat - melyben a SPAR Magyarország Kereskedelmi KFT kérelmét elutasítottam és a Bp. IX. Napfény u. 10. sz. (38236/284 hrsz.) alatti ingatlanon álló áruház átalakítására az építési engedélyt nem adtam meg - visszavontam, mert az elutasítás oka még az építési engedélykérelmet elutasító határozat jogerőre emelkedését megelőzően megszűnt. Emellett a i, P /1/2008 sz., az első építési engedélyezési eljárásban megadott építési engedélyt megsemmisítő másodfokú határozatban kifogásolt áthelyezett parkolóhellyel illetve a kamionok részére kijelölt hellyel kapcsolatban sem a közút kezelője, sem az útügyi hatóság kifogást nem emelt. A II. fokú határozatban elrendelt új eljárásban az építésügyi hatóság én tartott helyszíni szemlét. A Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály Hatósági Alosztály, a i, /2/2009 sz. levele szerint a benyújtott tervdokumentáció közlekedési fejezete nem tartalmazott forgalomtechnikai tervet, ezért útügyi szakhatósági állásfoglalást nem állt módjában adni. Ezt a hiányt építtető pótolta, és ezzel a benyújtott építési engedély kérelem mellékleteivel együtt megfelel az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) számú ÖTM rendelet 28., szakaszaiban és az 5. mellékletben foglaltaknak. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-pesti Tűzmegelőzési Régió hozzájárulása kikötéseinek indoklása: ad./1. Az iratok bemutatása az eljárás megindulásakor hatályban lévő, módosított 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 3. -a alapján szükséges. ad./2. A rendeltetésszerű és tűzvédelmi szempontból biztonságos használatra való alkalmasság megállapítása, továbbá a tűzvédelmi követelmények érvényesítése érdekében szükséges a vizsgálat elvégzése. ad./3. Az eljárás megindulásakor hatályban lévő, módosított 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 38. (4) bekezdése, valamint a biztonsági és irányfény-világítás tűzvédelmi szempontból megfelelő kialakítása miatt szükséges. ad./4. Az eljárás megindulásakor hatályban lévő, módosított 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 35. (14) és (3) bekezdése, továbbá a tűz során keletkező hő- és füst gyújtási veszélyének csökkentése érdekében szükséges. Az egyeztetés a légutánpótlás tűzvédelmi szempontból megfelelő működése érdekében szükséges.

9 9 ad./5. ad./6. Az eljárás megindulásakor hatályban lévő, módosított 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 3. sz. melléklet III/4. fejezet 1. pontja alapján szükséges. Az eljárás megindulásakor hatályban lévő, módosított 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 1. sz. melléklet III. fejezet szakasza alapján Az építési engedély iránti kérelemhez mellékelt építési engedélyezési tervdokumentációt átvizsgálva és a helyszín ismeretében megállapítottam, hogy az az általa érintett körben megfelel az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, a területre érvényes rendezési tervnek, és városképi szempontból is megfelelő. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi VIII- IX. ker. Intézete, a Fővárosi és Pest megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály Közlekedési Hatósági Alosztály, Ferencvárosi Önkormányzat környezetvédelmi munkatársa és a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség állásfoglalásukban indoklások nélkül mint érdekelt szakhatóságok a rendelkező részben foglalt kikötésekkel a tervezett munka elvégzéséhez hozzájárultak. A kérelmező építtető építési jogosultságát hitelt érdemlően igazolta. A tervező tervezői jogosultságát igazolta. (É ) A fentiekre tekintettel az előbbi rendelet szakaszaiban foglaltak alapján a rendelkező rész szerint határoztam, az építési engedélyt az áruház átalakítására az előírt feltételekkel megadtam. Az építési hulladék kezelésére és a közútnak - az építési, szállítási munkák során történő beszennyezésének esetén való - tisztítási kötelezettségére vonatkozó feltételeket a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 10. (1), a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 39/1998. (VII. 16.) Fővárosi Közgyűlés rendelete 21. (1), 22. (2) és (3) bekezdésében, a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Fővárosi Közgyűlés rendelete 17. (1) bekezdésében foglaltak alapján írtam elő. Határozatom a gépi munkavégzés korlátozására és a zajforrás használatbavételére vonatkozó előírásokat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 13/2002 (VI.26.) rendelete 5., és 8. szakaszaiban foglaltak alapján tartalmazza. Hatásköröm és illetékességem az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. (1) a) pontján és (2) bekezdésén alapul. Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény 72. (1) da) és df) pontjában foglaltak alapján szól a törvény 98. és 102. (1) szakaszaiban foglaltak szerinti fellebbezés illetve elektronikus úton történő benyújtása lehetőségéről, a

10 10 fellebbezési illeték elektronikus úton való megfizethetőségéről, a fellebbezési illeték mértékéről pedig az illetékekről szóló évi XCIII. Törvény mellékletének XV. címe alapján. Budapest Dr. Oszvári István jegyző megbízásából Garamvölgyi Ernő csoportvezető

11 11 Kapják: 1. SPAR Magyarország Kereskedelmi KFT 2060 Bicske Spar út 0326/1 hrsz. 2. ÉLIKER Ingatlanhasznosító RT 2040 Budaörs Puskás Tivadar u Fazekas Gyula 2800 Tatabánya Ságvári Endre u. 12. BAU-NEXUS KFT 4. Budapest Főváros Államigazgatási Hivatala 1368 Budapest Pf.: Társasházak KFT 1098 Bp. Egyetértés u. 3. I. lh fsz Balássy Katalin 1098 Bp. Lobogó u. 16. III. lh III Földvári Zsolt 1098 Bp. Lobogó u. 16. II. lh fsz. 1/a 8. Horváth János 1098 Bp. Napfény u. 6. II. lh fsz Keresztesi Barbara 1098 Bp. Napfény u. 6. III. lh IV Dijbeszedő RT 1098 Bp. Napfény u ÁNTSZ VIII-IX. ker. Intézete 1446 Budapest Pf.: Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-pesti 1704 Budapest Pf.: 178 Tűzmegelőzési Régió 13. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi 1447 Budapest Pf.: 541 Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 14. Bp. Főváros Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző 1135 Bp. Lehel út Állomás 15. Sebők Endre 1092 Bp. Üllői út Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési 1364 Budapest 4. Pf. 1. Ügyosztály Hatósági Alosztály 17. Főv.Vízművek RT 1566 Bp. Pf Főv.Csatornázási Művek 1426 Bp. Pf FŐGÁZ Földgáz Elosztási KFT 1425 Bp. Pf Bp.Elektromos Művek RT 1393 Bp. Pf FŐKÉTUSZ 1142 Bp. Rákospatak u Budapesti Dísz- és Közvilágítási KFT 1201 Bp. Csepeli átjáró KSH 24. Fővárosi Közterületfelügyelet IX. kerületi alközpontja helyben 25. Ügyfélszolgálati Iroda 1092 Bp. Bakáts tér Ügyfélszolgálati Iroda (RÖNK) 1098 Bp. Toronyház u Könyvtár 1093 Bp. Boráros tér Könyvtár 1098 Bp. Börzsöny u Könyvtár 1095 Bp. Mester u Ferencvárosi Művelődési Központ 1096 Bp. Haller u Kókay Márti helyben 32. Mosóczyné közzététel céljából helyben 33. irattár 34. nyilvántartás

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie.

Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie. Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie. A jogszabály az építési engedélyezést 3 kategóriába sorolja:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Engedélyezési eljárásfajták és azok tudnivalói

Engedélyezési eljárásfajták és azok tudnivalói Engedélyezési eljárásfajták és azok tudnivalói Kulcsszavas keresés a dokumentumban! Kattintson annak az eljárásfajtának a nevére, amivel kapcsolatban információra lenne szüksége. Kattintás után a kívánt

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK OK TARTALOMJEGYZÉK Az ügykezelések megnevezése Érvénybe lépés dátuma Változatszáma ADÓ OSZTÁLY ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY 2010. 07. 01. 1. ADÓIGAZOLÁS 2010.

Részletesebben

FO TOSABB FOGALMAK (2. )

FO TOSABB FOGALMAK (2. ) AZ ÉPÍTETT KÖR YEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL szóló 1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉ Y (Étv.) Az épített környezet védelme az építési törvény szabályozási területe. A korábbi igazgatási jellegű szabályozástól

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK AZ ÉTV. 38-39. -AINAK ELŐÍRÁSAI EBBEN A FORMÁBAN HATÁLYOSAK ÉS ÉRVÉNYESEK A 2009. OKTÓBER 1-IG MEGKEZDETT ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról.

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. I. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint: 38. (1)

Részletesebben

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató Lakossági tájékoztató az építési engedélyezési eljárás szabályairól 1. Milyen esetben illetve mikor kell építési engedélyt kérni? Az építési tevékenységet (építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése,

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben