Vékony és vastag csiszolatok készítése a megbízó által átadott mintákból, valamint ezek és további, kiegészítő csiszolatok petrográfiai leírása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vékony és vastag csiszolatok készítése a megbízó által átadott mintákból, valamint ezek és további, kiegészítő csiszolatok petrográfiai leírása"

Átírás

1 Vékony és vastag csiszolatok készítése a megbízó által átadott mintákból, valamint ezek és további, kiegészítő csiszolatok petrográfiai leírása Készítette: Dr. Schubert Félix Tethys Delta Bt. 2009

2 2 MINTAELŐKÉSZÍTÉS Jelen munka keretében a megrendelőtől kapott minták petrográfiai elemzését, a jellemző kőzettani, szöveti bélyegek alapján a minták tipizálását és a szükséges vékony csiszolatok elkészítést végeztük el. A vékony csiszolatokhoz kiválasztott fúrómagokból elsőként Struers Discoplan TS vágógéppel kb. 45x25 mm-es téglatesteket vágtunk ki. A kiválasztásnál - ahol arra lehetőség nyílt - különös figyelmet szenteltünk a megfelelő orientáció kiválasztására, azaz a foliációra merőleges, lineációval párhuzamos irányú metszet kivágására. A téglatestek megfelelő oldalát 600-as szemcsenagyságú Struers Piano gyémánt csiszolótárcsával egyenletesre csiszoltuk, majd Araldite exopy műgyantával a tárgylemezhez rögzítettük. Alacsony kohéziójú minták esetében, ott a csiszolás előtt a kőzetet Araldite exopy műgyantával, LP-402 vákuum szárítószekrényben impregnáltuk. A felragasztott mintákat Struers Discoplan TS vágó- és vékonyítógéppel kb. 200 mikrométer vastagságig vékonyítottuk, majd Struers DP-U2 félautomata csiszológéppel, Struers Piano szemcsenagyságú csiszolótárcsákkal 30 mikrométer vastagságig vékonyítottuk. Az így elkészített csiszolatokat - kanadabalzsam felhasználásával - fedőlemezzel fedtük. KŐZETTANI ÉRTÉKELÉS A részletes kőzettani vizsgálatok a Mezősas, Mezősas-Ny és Furta kutatási területek teljes mélyfúrási anyagára kiterjedtek. A korábbi eredményeket megerősítve a teljes vizsgált területet hasonló kőzettípusok, elsősorban gneiszek és amfibolitok építik fel. Ezek részletes petrográfiai tulajdonságai ugyanakkor számos ponton eltérnek a korábban publikáltaktól.

3 3 I. ORTOGNEISZ Az ortogneisz a Békési-medence északi peremét alkotó kristályos aljzat felépítésében az egyik leggyakoribb kőzettípus az vizsgált kutatási területen. Kőzetalkotó ásványai között a kétféle földpát mellett uralkodik a kvarc és a biotit, néhány mintában előfordul a muszkovit is. Fontos járulékos ásványai a cirkon, az apatit, a turmalin és az allanit. Intruzív magmás eredetére számos szöveti bélyeg utal, melyek alapján a többi gneisz típustól egyértelműen megkülönböztethető. A rendszerint granoblasztos szövetű kőzetekben igen gyakoriak a poligonális szövetű kvarc K-földpát, ritkábban a plagioklász földpát halmazok. A szemcsék közel egyenes szemcsehatára, a 120º körüli szemcseilleszkedés egyensúlyi, mélységi magmás szövetre utal. Mások mellett VERNON & COLLINS (1988) az ortogneiszek legfontosabb megkülönböztető jegyének a poligonális szemcsehalmazok megjelenését tartják. A kőzet akcesszórikus ásványai, elsősorban a cirkon és az apatit rendszerint sajátalakú szemcséket alkotnak, ami valószínűtlenné teszi a szemcsék szállítás általi koptatását, s így a protolit üledékes eredetét. Monacitot a részletes műszeres vizsgálatok sem mutattak ki. A cirkon gyakran jelentős mennyiségű apatit és kvarc zárványt tartalmaz. A K-földpátok sokszor pertites szerkezetűek, gyakran tartalmaznak mirmekites földpát zárványokat. A mirmekit relikt helyzetét mutatja, hogy a gazdaásvány apofízái rendszerint mélyen benyomulnak a mirmekites szemcsékbe, aminek eredményeként a zárvány azonos optikai orientációjú szemcsék halmazára esik szét. Esetenként az átkristályosodás olyan mértékű, hogy csak kvarc zárvány csoportok emlékeztetnek az egykori mirmekit jelenlétére. Bár mirmekites földpát képződésének számos modellje ismert (összefoglalva ZACHAR & M. TÓTH, 2001), általánosan gránitban és gránit gneiszben fordul elő (pl. SHELLEY, 1993). A mikroklinok mirmekit zárványai mellett az ortogneisz nagyszámú további, a feltételezhető granitoid anyagú protolittal nehezen összeegyeztethető relikt ásványszemcsét tartalmaz. Igen gyakori a nagyméretű, rezorbeált szegélyű, gyakran rutil zárványos, részben klorittal és karbonát ásványokkal helyettesített, helyenként jellegzetes atoll szerkezetű gránát megjelenése. Általános a klinopiroxén, mely rendszerint amfibollal összenövésben jelentkezik, szemcséit esetenként zöld amfibol szegélyezi. Előfordul gránát és piroxén szemcsék együttes, szórt megjelenése az ortogneisz szövetében. Rendkívül gyakori az amfibol, ami minden esetben elszeparált, rezorbeált szemcsék, gyakran optikailag folytonos

4 4 szemcsehalmazok formájában jelenik meg. A gneiszben ezek mellett előfordulnak a kőzet jellemző szemcseméretét nagyságrendekkel meghaladó méretű rezorbeált, nagyszámú rutil, amfibol, kvarc, gránát és ilmenit zárványt tartalmazó plagioklász szemcsék is. A zárványsorok a földpát szemcsékben irányítottan helyezkednek el, de a különböző szemcsék zárványsorai sem egymással, sem a gneisz irányítottságával nem párhuzamosak. Mindezek a relikt szemcsék és szöveti elemek a gneisz összetételétől markánsan különböző kémiai összetételű doméneket definiálnak, ami arra utal, hogy nem tekinthetők a kőzet megelőző metamorf fejlődését megőrzött tartományoknak. Ez, és a későbbiekben részletesen tárgyalandó további indokok alapján a gneiszben megjelenő idegen szemcséket az egykori granitoid kőzet xenokristályainak tekinthetjük. A vizsgált ortogneisz így egyértelműen metamorf eredetűnek ítélhető relikt ásvány szemcsét, megőrződött szöveti domént nem tartalmaz. A kőzetben csak egy foliációs irány ismerhető fel, így monometamorf képződmény; a D1 esemény a nagyon primitív ásványparagenezis alapján közepes fokú metamorfózis lehetett. A felső hőmérsékleti határt a fehér, rendszerint a biotittal párhuzamos összenövésben jelentkező Mg-klorit jelenléte definiálja, másrészt jellemző, hogy szillimanit még a muszkovitban gazdag mintákban sem keletkezett. Az amfibol xenokristályokat tartalmazó mintákban a Tmax paragenezist amph + pl + bio+ chl + epi + tit jellemzi. A palásságot a biotit mellett megnyúlt, plasztikusan deformált kvarc szalagok, hossztengely szerint rendezett földpát szemcsék, esetenként muszkovit dús sávok definiálják. II. XENOLITOK Az ortogneisz a fent bemutatott xenokristályok mellett különböző, elsősorban bázikus és ultrabázikus összetételű xenolitot is tartalmaz, kőzetzárványként. Mindezek között a leggyakoribb a gránátos amfibolit, mely önmagában is több altípusra osztható. Az általánosan előforduló amfibolit túlnyomórészt amfibolból áll, benne a plagioklász részaránya elhanyagolható. A szoros illeszkedésű, nagyméretű amfibolok esetenként gránát szemcséket zárnak körbe, illetve tartalmaznak zárványként. A gránát mellett, esetenként azzal együtt megjelenve az amfibol rendszeresen tartalmaz klinopiroxén zárványokat is. Az amfibol szemcsék és a piroxén zárványok orientációja egymástól eltér utalva arra, hogy az amfibol metamorf reakció során és nem pl. késői magmás továbbnövekedés során nőtt. Mind az

5 5 amfibolban, mind a gránátban gyakori zárvány a rutil. A plagioklászban gazdag amfibolit zárványok nagyméretű földpát szemcséi rendszerint kvarc, rutil és gránát zárványsorokat tartalmaznak. A gránátos amfibolit xenolitok esetében az amph + pl ± cpx ± gar ± rt paragenezis rekonstruálható. Néhány intenzíven karbonátosodott xenolitban átalakult olivin pszeudomorfózák halmaza, illetve olivin utáni, szerpentinit és magnetit által definiált jellegzetes mesh szerkezet is megőrződött. Mindezek mellett néhány aktinolit pala, antofillit pala, szerpentinit anyagú kőzetzárványt is felszínre hoztak a fúrások. Bár a szakaszos magvétel és a zárványok viszonylag nagy mérete miatt az ortogneisz és a bázikus, ultrabázikus kőzetlencsék térbeli viszonya nehezen tanulmányozható, néhány minta esetén folyamatos átmenet mutatható ki a zárványok és a befoglaló ortogneisz között. A határ nem tektonikus, az érintkezés zónájától távolodva a nagyméretű amfibol, piroxén, gránát, zárványos földpát szemcsék mennyisége lecsökken, szemcsehatáruk zegzugossá válik, a szemcse fragmentumok közötti teret poligonális földpát-kvarc mátrix tölti ki. A gránát zárványos plagioklász porfiroblasztok mellet dominánssá válik a zárványmentes földpátok poligonális szövete, megjelenik a biotit. Ennek alapján a gránátos amfibolit számos litológiai variánsa az ortogneisz protolitját jelentő egykori granitoid intrúzió által szelektíven beolvasztott xenolitokként értelmezhető. Gyakran azonos fúrásban több, markánsan eltérő petrográfiai jellegű xenolit is előfordul az ortogneisz mellett (pl. Fu-3, -8, -11). III. GRÁNIT A fent ismertetett kőzettípusok mellett alárendelt szerepe van a rendszerint az ortogneisz tömeget átszelő, teléres megjelenésű, finom-, középszemcsés mikrogránitnak. Teléres megjelenésének megfelelően főleg világos kőzetalkotókból (albit, ortoklász, kvarc) áll, színes ásványt alig tartalmaz. Genetikai szempontból fontos járulékos ásvány jelenlétét a vizsgálatok nem mutatták. Rendszerint középszemcsés, ekvigranuláris szövet jellemzi, melyben a kvarc intenzív plasztikus deformációt szenvedett. Mindezek alapján a kőzettípus a közepesfokú ortogneisz migmatitosodásával nem származtatható, posztkinematikus intruzív gránitnak tekintjük.

6 6 IV. SZILLIMANITOS BIOTITGNEISZ A Békési-medencét északról határoló metamorf aljzat kiemelkedések központi részén a fenti képződmények lényegében hiányoznak; a terület jellemző gneisz típusában az ortogneisz karakterisztikus szöveti kritériumait nem találjuk meg. A lepidoblasztos, helyenként granoblasztos szövetű kőzetet kvarc, kétféle földpát, biotit alkotja, a minták jelentős része tartalmaz gránátot és szillimanitot, míg a muszkovit az összes mintából hiányzik. Gyakori akcesszóriák a cirkon, a monacit és az apatit. Jellegzetesen polimetamorf kőzet. A biotit és szillimanit kötegek által kijelölt S2 fő palássági irány mellett a mátrixban megőrződött egy korábbi, elsősorban a biotit és kianit szemcsék által definiált S1 irány is. Ez közelítőleg megegyezik a helyenként rezorbeált gránátokban található kvarc, rutil és kianit alkotta zárványsorok irányával. A szillimanitos biotitgneisz fejlődését tehát két markáns paragenezis, a D1 bio + gar + ky + rt utáni D2 bio + sill + ilm ± gar események egymásutánja jellemzi. A szillimanit, mint fontos indexásvány megjelenése esetén a képződmény azonosítása egyértelmű. Nem megfelelő ásványos, s ebből adódóan kémiai összetétel (Al, Fe/ Mg arány) esetén a kőzet elkülönítése az ortogneisztől problémás, elsősorban az ott határozásra használt pozitív kritériumok hiánya alapján történhet. V. GRÁNÁTOS AMFIBOLIT A masszív, durvaszemcsés amfibolit változat számos mezősasi fúrásban előfordul (pl. Sas-DNy-1). Az esetek egy részében igazolható hogy mind alatta, mind fölötte szillimanitos biotitgneisz található. Feltűnő jellegzetessége, hogy amfibol és plagioklász mellett nagyméretű, rezorbeált gránátokat tartalmaz, melyeket helyenként teljes mértékben finomszemcsés pl ± amph aggregátum helyettesít. A gránátban, illetve a helyettesítő földpátban megőrződött rutil és ilmenit zárványsorok orientációja (S1) szignifikánsan eltér a mátrix amfibolok által definiálttól (S2). A relikt paragenezis alapján felmerül a gyanú, hogy a gránátos amfibolit amfibolit fácies körülményei között átkristályosodott eklogit lehet. Ezért lényeges megjegyezni, hogy a kőzet a relikt eklogit xenolitok egyéb szöveti jellemzőit, mindenekelőtt az amph + pl szimplektitek jelenlétét nem mutatja.

7 7 VI. AMFIBOLOS BIOTITGNEISZ A kőzet térbeli megjelenése a korábbiaknál jóval korlátozottabb. A szillimanitos gneisz fedőjében a központi SzD kiemelkedés északnyugati és déli peremén, valamint az MFD területén tárták fel a fúrások (pl. Sas-4, Fu-9). Helyzete a végig maggal fúrt Szh-180 fúrásban egyértelmű, ahol a szillimanitos biotitgneisz zóna fölött ~ 10 méter vastagságú kataklázit zónát követően települ (M. TÓTH & TSAI., 2000). A kőzet eltérő vastagságú, homogén biotitgneisz, amfibolos biotitgneisz és amfibolit egységekből épül fel. Az azonos litológiájú szakaszok vastagsága általában több 10 cm, de nem ritka a csiszolat méretben felismerhető sávozottság sem. Bár összetételük szintenként eltérő protolitra utal, együttes megjelenésük indokolja közös tárgyalásukat. A maximális hőmérsékleten stabil ásványtársaság az amfibolitokban közepes metamorf fokot mutat; a rendszerint apró szemcsés, halványzöld amfibol és a plagioklász mellett gyakori akcesszória az epidot is. A stabil Ti-fázis az ilmenit, néhány biotit-dús mintában apró, üde gránátok is megjelennek. Néhány amfibolit minta feltehetően magmás eredetű, középszemcsés, zónás plagioklász táblákat, esetenként nagyméretű relikt amfibol szemcséket is tartalmaz. A gneisz szakaszokon kőzetalkotó ásványként jelenik meg a kvarc, a kétféle földpát és a biotit, mely utóbbiban közberétegzett fehér klorit lencsék ismerhetők fel. Az amfibolit minták egy részén intenzív második metamorf esemény (D2) nyoma látszik. A jól fejlett palássági síkokat titanit, prehnit, esetenént pumpellyit megjelenése jelzi; a D1 amfibolok körül aktinolit nőtt. Az ortogneisztől, illetve annak bázikus xenolitjaitól a legtöbb esetben szöveti alapon elkülöníthető. Az ortogneisz esetében tárgyalt szöveti bélyegek teljes hiánya mellet határozási bélyeg az apró rekrisztallizálódott amfibolok, valamint a szinkinematikus gránátok megjelenése csakúgy, mint a jellemzően irányított, lepidoblasztos, nematoblasztos szövet. A két gneisz típust ugyanakkor nagyfokú ásványos összetételbeli egyezés jellemzi, így intenzíven deformált minták esetén az elkülönítés esetenként problémás. Hasonló gondok a kőzetkémiai okokból szillimanitot nem tartalmazó szillimanitos biotit gneisszel történő összevetésben is felmerülnek. A vizsgált csiszolatokról készült mikroszkópos felvételek a jelentés CD mellékletében találhatók.

CSISZOLT KŐESZKÖZÖK ÉS ÉKKÖVEK RONCSOLÁSMENTES SEM-EDX VIZSGÁLATA: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK

CSISZOLT KŐESZKÖZÖK ÉS ÉKKÖVEK RONCSOLÁSMENTES SEM-EDX VIZSGÁLATA: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK 51 CSISZOLT KŐESZKÖZÖK ÉS ÉKKÖVEK RONCSOLÁSMENTES SEM-EDX VIZSGÁLATA: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK NON-DESTRUCTIVE SEM-EDX ANALYTICAL METHOD FOR POLISHED STONE TOOLS AND GEMS: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS

Részletesebben

Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana

Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana Magyarázó Magyarország pre-kainozoos földtani térképéhez (1:500 000) Szerkesztette: HAAS János, BUDAI Tamás Írta: HAAS János, BUDAI Tamás, CSONTOS László,

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8 HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 8 SZERKEZETI FÖLDTAN És TEKTONIKA VIII. A kőzetek SZERKEZETE és DEFORMÁCIÓJA 1. BEVEZETéS A földtani objektumok (az ásványszemcséktől a kőzettestekig, sőt az egész Föld bolygóig) térben

Részletesebben

A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS

A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS Kivonat Verespatak aranyérc előfordulása az Erdélyi Aranynégyszögként ismert bányászati régióban, az Apuseni hegységben, Románia nyugati részén található. Az aranyérc bányászat

Részletesebben

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA Magyarázó a Balaton-felvidék földtani térképéhez, 1: 50 000 Írta: BUDAI TAMÁS, CSÁSZÁR GÉZA, CSILLAG GÁBOR, DUDKO ANTONYINA, KOLOSZÁR LÁSZLÓ és MAJOROS GYÖRGY Közremûködött:

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS A K/Ar ÉS 40 Ar/ 39 Ar GEOKRONOLÓGIA FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA I. kötet Balogh Kadosa MTA Atommagkutató Intézet Debrecen 2006 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A K/Ar módszer

Részletesebben

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 54/008. (III. 0.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról (013. április 1. napjától hatályos szöveg és mellékletek.

Részletesebben

KERÁMIÁK VIZSGÁLATA KATÓDLUMINESZCENS MIKROSZKÓPPAL, ZALAVÁRI - KORA KÖZÉPKORI - LELETEK

KERÁMIÁK VIZSGÁLATA KATÓDLUMINESZCENS MIKROSZKÓPPAL, ZALAVÁRI - KORA KÖZÉPKORI - LELETEK 31 KERÁMIÁK VIZSGÁLATA KATÓDLUMINESZCENS MIKROSZKÓPPAL, ZALAVÁRI - KORA KÖZÉPKORI - LELETEK PÉLDÁJÁN BAJNÓCZI BERNADETT 1, TÓTH MÁRIA 1, MERSDORF ZSUZSA 2 1 MTA Geokémiai Kutatóintézet, 1112 Budapest,

Részletesebben

Rácz B., Gesta IX (2010), 30-39. Rácz Béla

Rácz B., Gesta IX (2010), 30-39. Rácz Béla NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁS A BEREGSZÁSZI-DOMBVIDÉK PALEOLIT TELE- PÜLÉSEIN Rácz Béla II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, UA-90200 Beregszász, Kossuth

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 10 A FÖLD ÉS az ÉLET fejlődése X. A FÖLDTANI idő 1. BEVEZETéS Az idő fogalmát a mindennapi gondolkodásban gyakran azonosítjuk az időtartammal. Az idő valójában egy nem-térbeli, megfordíthatatlan,

Részletesebben

K i r stál tályké kém ké i ia

K i r stál tályké kém ké i ia Kitálké Kristálykémia i A periódusos rendszer Az ásványok rendszerezése Az ásványok a domináns ANION alapján összesen 9 osztályba sorolhatók. A kilenc ásványosztály y a következő: I. Terméselemek nincs

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. A Nógrádi Geopark jellegzetes ásványai és kőzetei... 3 2. A Geopark fontosabb rétegtani és őslénytani lelőhelyei... 9 3. A Geopark

Részletesebben

A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés

A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés 143/1, 73 98., Budapest, 2013 A Balaton környékén előforduló pannon-tavi üledékek földtana V. A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés SZTANÓ Orsolya

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Magyarország földtana Budaii Tamás Konrrád Gyulla Egyetemi jegyzet földtudományi, geográfus és környezettudományi szakos hallgatók számára Dr. Budai Tamás egyetemi tanár Dr. Konrád Gyula egyetemi docens

Részletesebben

A SÁROSPATAKI ÁGYÚÖNTŐ MŰHELYBEN FELTÁRT 17. SZÁZADI HABÁN KERÁMIALELETEK MÁZÁNAK MIKROSZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE

A SÁROSPATAKI ÁGYÚÖNTŐ MŰHELYBEN FELTÁRT 17. SZÁZADI HABÁN KERÁMIALELETEK MÁZÁNAK MIKROSZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE 1 A SÁROSPATAKI ÁGYÚÖNTŐ MŰHELYBEN FELTÁRT 17. SZÁZADI HABÁN KERÁMIALELETEK MÁZÁNAK MIKROSZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE MICROSTRUCTURE AND COMPOSITION OF GLAZE OF 17TH CENTURY HABAN CERAMICS EXCAVATED AT A

Részletesebben

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál doktori iskola Geo-környezettudományi program DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Sorszám: 118 Törös

Részletesebben

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai tulajdonságaira PhD Értekezés

Részletesebben

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Paks Város 1998 óta rendelkezik környezetvédelmi programmal. Az 1998. évben megalkotott környezetvédelmi programot a pécsi székhelyű

Részletesebben

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos Adelaide Tisztelt Hallgatóság! 1 A jelen munka, A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos, adelaidei

Részletesebben

Fémek és ötvözeteik kristályosítása

Fémek és ötvözeteik kristályosítása A szerkezeti anyagok nagyobb részében, a fémekben az atomok a tér mindhárom irányában, szabályosan ismétlődő idomok szerint rendeződve helyezkednek el. Az ilyen anyagokat kristályos anyagoknak nevezzük.

Részletesebben

KÜLÖNBÖZŐ TORMAFAJTÁK ÉS VONALAK FAJTAKÖRÖNKÉNTI JELLEMZÉSE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Irinyiné Oláh Katalin

KÜLÖNBÖZŐ TORMAFAJTÁK ÉS VONALAK FAJTAKÖRÖNKÉNTI JELLEMZÉSE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Irinyiné Oláh Katalin KÜLÖNBÖZŐ TORMAFAJTÁK ÉS VONALAK FAJTAKÖRÖNKÉNTI JELLEMZÉSE Doktori (PhD) értekezés tézisei Irinyiné Oláh Katalin Budapest 2012 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője: Témavezető: Kertészettudományi

Részletesebben

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: DR. MAROS ZSOLT OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK Babolcsai György, Hirsch Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, Kitaibel Pál u.1., 1024 e-mail: babolcsai.gy@met.hu, hirsch.t@met.hu 1. BEVEZETÉS A csapadék a

Részletesebben

ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI

ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI FÚRÁSOK ADATAI ÉS TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREK ALAPJÁN, MAGYARORSZÁGI MINTATERÜLETEKEN BUGYA TITUSZ 1 1. BEVEZETÉS A folyóvízi teraszrendszerek vizsgálata

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI

MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI Szakmány György Józsa Sándor Szilágyi Veronika MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI (Vázlatos áttekintés, elsősorban a felszíni előfordulásokról) Segédanyag Környezettan BSc szak Kőzettan gyakorlat tárgyhoz

Részletesebben

MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKALAUZ

MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKALAUZ ÁSVÁNYKLUZ MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKLUZ Magyar Minerofil Társaság Miskolc, 2009 kötet megjelenését anyagilag támogatta a Nemzeti Kulturális lap. Technikai szerkesztő: Fehér Béla borítón

Részletesebben

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar Környezetföldrajz Tanszék, Kolozsvár GEOKÉMIA Egyetemi jegyzet Környezettudomány szakos hallgatók részére Dr. Szakács Sándor,

Részletesebben

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris és komplex

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

AZ ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET K-Ar LABORATÓRIUMA ÉS TEVÉKENYSÉGE. Rezisztanyagok

AZ ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET K-Ar LABORATÓRIUMA ÉS TEVÉKENYSÉGE. Rezisztanyagok Rezisztanyagok A mikromegmunkáláshoz eddig használt rezisztanyagoknál megvizsgáltuk, hogy azok miképpen változtatják fizikai tulajdonságaikat (pl. optikai törésmutatójukat) a részecskenyalábbal történô

Részletesebben