VERSENYSZABÁLYZAT. Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VERSENYSZABÁLYZAT. Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával."

Átírás

1 VERSENYSZABÁLYZAT Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával.

2 BEVEZETŐ A versenyszabályzat a versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységekre vonatkozó előírások rendszerbe foglalt összessége, amely a versenyrendszerben résztvevő labdarúgók, sportszakemberek, sportszervezetek általános és sportági kötelezettségein túlmenően tartalmazza az eljárási szabályokat is. A versenyszabályzat alapján készül az éves bajnoki, kupa versenykiírás. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A versenyszabályzat célja A versenyszabályzat célja, hogy egységes szabályok szerint történjen a labdarúgó versenyek kiírása, megrendezése, lebonyolítása és ezáltal többek között: - segítse elő a labdarúgó versenyek megrendezését, lebonyolítását; - védje a verseny irányításában, szervezésében részt vállalók illetve a versenyenrésztvevők jogait; - óvja és szabályozza a labdarúgó sportág rendjét, tisztaságát; - ösztönözze a fair play szabályainak betartását. 2. A versenyszabályzat személyi és területi hatálya (1) A versenyszabályzatot kell alkalmazni a nagypályás, futsal és kispálya-teremlabdarúgó versenyek kiírása, megrendezése, lebonyolítása esetén. (2) A versenyszabályzat vonatkozik: - az MLSZ-re és szervezeti egységeire; - az MLSZ és szervezeti egységei választott és kinevezett tagjára és a labdarúgás területén hivatalos tisztséget viselő, vagy megbízást teljesítő személyre; - az MLSZ tagjaként a versenyeken résztvevő sportszervezetre (labdarúgó szakosztállyal rendelkező sportegyesületre, jogi személlyé nyilvánított labdarúgó szakosztályra, sportvállalkozásra); - az MLSZ tag sportszervezeteknél működőkre (a tulajdonosi körhöz tartozó személyekre, választott és kinevezett vezetőkre, labdarúgókra, alkalmazottakra és a mérkőzéseken résztvevő szakmai, technikai, személyzetre); - a szabályzat alkalmazásakor labdarúgó meghatározáson valamennyi labdarúgót a hivatásos, az amatőr és a szerződéses amatőr labdarúgót kell érteni; - az MLSZ és szervezeti egységeinek játékvezetőire, tartalék játékvezetőire és asszisztenseire (esetleg szükség játékvezetőre); 2

3 - az MLSZ és szervezeti egységei által küldött ellenőrre (szövetségi, játékvezetői); - a verseny megrendezésében, lebonyolításában részt vevő közreműködőkre. 3. A versenyszabályzat időbeli hatálya A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége dönt a versenyszabályzat elfogadásáról, hatályba lépéséről és módosításáról. 4. Irányítási, döntési szintek (1) A Magyar Labdarúgó Szövetség a FIFA tagszervezeteként irányítja a nemzetközi játékszabályok szerint a hazai nagypályás és futsal versenyeket. (2) A Magyar Labdarúgó Szövetség irányítja és dönt a hatáskörébe tartozó bajnokságok és kupák résztvevőinek nevezésével, működésével kapcsolatos kérdésekben. (3) A szervezeti egységek irányítják és döntenek a hatáskörükbe tartozó bajnokságok és kupák résztvevőinek nevezésével, működésével kapcsolatos kérdésekben. (4) Az MLSZ és szervezeti egységei irányításukat a hatályos FIFA, UEFA és MLSZ szabályzatok szerint látják el és döntenek a versenyügyi eljárás szabályai szerint a hatáskörükbe tartozó ügyekben. 5. Az irányító szervek közötti érintkezés formái (1) Az MLSZ, az MLL, az NB III Versenybizottságok, a Területi Labdarúgó Szövetségek és a sportszervezetek egymás között levélben, faxon és e-maiben leveleznek. (2) Az iratot az illetékes szövetség ügyrendjének megfelelően kell bélyegzővel és aláírással ellátni. Az aláírás vagy bélyegzőlenyomat nélkül benyújtott iratot vissza kell utasítani. (3) A labdarúgás versenyrendszerében működő sportszervezetek a szabályzatokban előírt irataikat, az MLSZ Alapszabályában és a ban meghatározottak szerint kötelesek megküldeni az MLSZ-nek illetve szervezeti egységének. 3

4 (4) Az MLSZ, illetve szervezeti egységei határozataikat, rendelkezéseiket hivatalos lapjukban teszik közzé, amelyet postán kézbesítenek az érintett szervezeteknek. A határozatok a kézbesítésük, illetve a hivatalos lapban történő megjelenésük napján vagy esetlegesen a határozatot hozó szerv által megállapított időpontban lépnek hatályba. A bizottságok határozatait valamennyi érintettnek meg kell küldeni postai úton, vagy a tárgyalást követően igazoltan kell átadni a jelenlévőknek. Ajánlott vagy tértivevényes levél esetén a postai feladás dátuma, fax esetében írásban történő visszaigazolás az átvételről szükséges. (5) Külön, postai úton kézbesített idézővel, vagy a hivatalos lapban közzétett értesítés útján kell a sportszervezetekkel szerződéses jogviszonyban lévőket és a sportszervezetek tagjait az MLSZ, valamint szervezeti egységei és ezek bizottságainak (továbbiakban sportszervek) tárgyalására, ülésére megidézni. A hivatalos lapban közzétett idézés a postára érkezés napjától számított negyedik naptól kezdődően megérkezettnek tekintendő. A sportszervezet köteles a hivatalos lapban megjelent közleményeket tudomásul venni, a rendelkezéseket végrehajtani, és tagjait, a vele szerződéses jogviszonyban lévő személyeket érintő határozatokat, idézéseket, meghívásokat közölni az érintettekkel. Ha a sportszervezet ennek a kötelességének nem tesz eleget, vagy azt nem kellő időben teljesíti, viseli az ebből eredő kárt, és fegyelmi úton felelősségre vonható. (6) Az idézett fél köteles az idézésben megjelölt helyen és időben megjelenni. Ha nem jelenik meg, és távolmaradását nem igazolja, a sportszervek távollétében is hozhatnak határozatot. Amennyiben az ügy eldöntése szempontjából a megidézett személy meghallgatása elengedhetetlen, és a megidézett a távolmaradásával a sportszervek munkáját akadályozza, fegyelmi úton felelősségre vonható, ha a távolmaradását időben és megfelelően nem indokolta. (7) Az MLSZ és szervezeti egységei a sportszervezetek által megadott címre postázzák a hivatalos értesítőket és iratokat. (8) A sportszervezetek minden bajnoki év elején kötelesek bejelenteni levelezési címüket az illetékes labdarúgó szövetségnek. Ha a címük év közben megváltozik, az új levelezési címet 5 napon belül kell írásban közölniük. (9) Határidő számításnál - ha az utolsó nap munkaszüneti napra esik - a határidő utolsó napja a következő munkanap. A napokban megállapított határidőbe a mérkőzés napja nem számít be, csak az azt követő nap. II. VERSENYENGEDÉLY, JÁTÉKJOGOSULTSÁG 6. A labdarúgó jogállása (1) Labdarúgó az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. 4

5 (2) Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szervezett formában versenyszerűen végzett tevékenység. (3) Versenyszerűen sportoló labdarúgó az a természetes személy, aki az MLSZ vagy szervezeti egysége által kiírt versenyrendszerben, vagy engedélyezett versenyen vesz részt. A labdarúgó vagy amatőr vagy hivatásos sportoló. (4) Hivatásos labdarúgó jövedelem szerzési céllal foglalkozás szerűen folytat sporttevékenységet. Minden más labdarúgó amatőrnek minősül. (1) A labdarúgó köteles: 7. A labdarúgó kötelmei a) a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni; b) a külön jogszabályban meghatározott sportorvosi alkalmassági vizsgálatokon részt venni (sportegészségügyi ellenőrzés); c) a hazai és nemzetközi játék- és versenyszabályokat, valamint a sportággal kapcsolatos egyéb szabályzatokat betartani; d) a sporttevékenység során annak a sportszervezetnek, illetve az MLSZ-nek az érdekeit is figyelembe venni, amellyel tagsági illetve szerződéses viszonyban áll valamint ha a nemzeti válogatott keretbe meghívták; e) betartani a külön jogszabályban meghatározott tiltott teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek tilalmát; f) alávetni magát a doppingtilalom betartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatnak. 8. A versenyengedély kiadása nyilvántartása és visszavonása (1) A labdarúgónak az MLSZ vagy szervezeti egységei által kiállított, a versenyrendszerben illetve a versenyeken részvételre jogosító, a versenyengedélyt is magába foglaló tagsági igazolvánnyal kell rendelkeznie. (2) A tagsági igazolvány a labdarúgó tulajdona, amelyet a sportszervezet kezel. (3) A tagsági igazolvány elvesztése esetén kérelemre az illetékes igazolási szervezet másolatot állít ki. (4) Ha az eredeti tagsági igazolvány a későbbiekben előkerül, a másodpéldányt megsemmisítés céljából az illetékes igazoló szervezethez kell benyújtani. 5

6 (5) A versenyengedélyt is tartalmazó tagsági igazolvány kiadására, nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat az MLSZ Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzata tartalmazza. A versenyengedély kérelemben foglalt adatok valódiságáért a labdarúgó és a sportszervezet fegyelmileg felelős. A versenyengedélyt is tartalmazó tagsági igazolvány a sportegészségügyi ellenőrzés adatait tartalmazó dokumentummal, sportorvosi igazolással együtt érvényes. A versenyengedély balesetbiztosítást is tartalmaz. A bajnoki osztályok versenyengedély díját az MLSZ éves versenykiírásában határozza meg. (6) Versenyengedély bevonása az MLSZ Fegyelmi Szabályzatában meghatározottak szerint meghatározott időtartamra történhet. A versenyzéstől eltiltás legfeljebb 5 évre történhet. (7) Ha a versenyengedély kiadásának nem voltak meg a jogszabályi valamint az MLSZ szabályzataiban előírt feltételei, a versenyengedélyt a kiadó visszavonja. (8) Ha a labdarúgó és a sportszervezet együttes kérelmére az MLSZ vagy szervezeti egysége a versenyengedély kiadását megtagadja vagy visszavonja a határozat ellen a versenyügyi eljárás szabályaiban meghatározottak szerint fellebbezésre jogosult a labdarúgó vagy a sportszervezet. 9. Versenyengedély típusai (1) Az MLSZ a versenyengedélyeket nagypályás és futsal, továbbá férfi és női bajnoki osztályok valamint korosztályok szerint adja ki. (2) Vegyes-nyílt bajnokságban részt vehet a bajnoki osztályra megállapított versenyengedéllyel rendelkező hivatásos illetve szerződéses amatőr labdarúgó. (3) Amatőr bajnokságban részt vehet a bajnoki osztályra megállapított versenyengedéllyel rendelkező amatőr és szerződéses amatőr labdarúgó. (4) Amatőr bajnokságokban hivatásos labdarúgó nem vehet részt, kivéve akinek érvényes szerződése van. Az érvényes szerződéssel rendelkező hivatásos labdarúgó szerződésének lejártáig, legkésőbb június 30-ig szerepelhet amatőr bajnokságokban. A labdarúgó új, hivatásos szerződést már nem köthet. 10. Játékjogosultság (1) A Magyar Labdarúgó Szövetség Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzata szerint nyilvántartásba vett labdarúgója az adott bajnoki évben akkor rendelkezik játékjogosultsággal, ha az MLSZ Versenykiírásában a bajnoki és korosztályra meghatározott versenyengedély díjat az első bajnoki, kupa, vagy nemzetközi mérkőzés előtt amelyen kezdő, vagy cserejátékosként szerepel, illetve a versenyjegyzőkönyvben cserejátékosként feltüntették befizette, és érvényes sportorvosi igazolással rendelkezik. 6

7 (2) Korcsoportok: a) utánpótlás korcsoport: betöltött 5. életévét követő január 1-től 19. életév betöltésének december 31-ig; - nagypályás labdarúgó mérkőzésen a naptári évben 12. életévét betöltött labdarúgó szerepelhet; - U19 korosztályú csapatokban fiatalabb korosztályú labdarúgó akkor vehet részt, ha a 15. életévét a mérkőzés napjáig betöltötte; - U18 és annál alacsonyabb korosztályú csapatokban fiatalabb korosztályú labdarúgó a meghatározott korosztálynál legfeljebb 3 évvel fiatalabb vehet részt; b) felnőtt korcsoport: betöltött 19. életévét követő január 1-től; - felnőtt bajnoki, Magyar Kupa és egyéb mérkőzéseken legfeljebb a mérkőzés napjáig a 15. életévét betöltött és annál idősebb korú labdarúgó vehet részt; III. SPORTSZERVEZETEK JOGÁLLÁSA 11. Sportszervezetek típusai (1) Sportszervezetek a sportegyesületek és a sportvállalkozások. (2) Sportegyesület a évi I. törvényben megállapított eltérésekkel az egyesülési jogról szóló évi II. törvény illetve a Ptk. Szabályai szerint műkökő társadalmi szervezet. (3) Sportiskola az a költségvetési szerv vagy közhasznú társaság, amely utánpótlás-nevelést végez valamint az az iskola amely a Kt. alapján közreműködik az utánpótlás nevelésében. (4) Sportvállalkozásnak minősül az a gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló évi CXLV. törvény alapján a cégjegyzékbe bejegyzet fő tevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. (5) Sportvállalkozás korlátolt felelősségű társasági, illetve részvénytársasági formában alpítható illetve működhet a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény szabályai szerint. 7

8 IV. NEMZETKÖZI MÉRKŐZÉSEK 12. A nemzeti válogatott csapat (1) Az MLSZ a nemzetközi kötelezettségeit figyelembe véve dönt a nemzeti válogatott csapatok (keretek) létrehozásáról, működtetéséről. (2) A nemzeti válogatott csapatnak csak magyar állampolgárságú játékos lehet tagja. (3) A nemzeti válogatott csapatba a labdarúgót (figyelembe véve előzetes hozzájárulását) az MLSZ hívja meg. A meghívásról a labdarúgóval egyidejüleg sportszervezetét is értesíteni kell. (4) A nemzeti válogatott mérkőzések és előkészületük, valamint a csapat külföldön tartozkodása idején a válogatotthoz meghívott labdarúgó fegyelmi ügye az MLSZ hatásközébe tartozik. 13. A nemzeti válogatott labdarúgó (1) A nemzeti válogatott csapatba csak az a labdarúgó hívható meg, aki válogatott kerettagságáról előzetesen nem mondott le. a) a hivatásos labdarúgónak a versenyengedély kérelmével egyidejüleg írásban kell nyilalkoznia a lemondásról, amelyet az MLSZ-nek kell eljuttatnia. A lemondás tudomásul vételéről az MLSZ írásban értesíti a labdarúgót és annak sportszervezetét; b) külföldi sportszervezethez szerződő hivatásos labdarúgó a távozási kérelem beadásakor köteles a lemondó nyilatkozatot az MLSZ-nek leadni; c) amatőr labdarúgó az első meghívás kézhezvétele után 48 órán belül köteles írásban értesíteni az MLSZ-t, amennyiben lemondja meghívását. (2) A nemzeti válogatott keretbe meghívott labdarúgó köteles megjelenni a meghívóban szereplő helyen és időpontban még sérülése esetén is. Amennyiben a labdarúgó fekvő illettve fertőző beteg, akkor a sportszervezet képviselője köteles megjelenni és az orvosi igazolást bemutatni. (3) Fegyelmi eljárást kell indítani az ellen a játékos ellen, aki a válogatott keretbe történő meghívását alapos ok nélkül lemondja és nem jelenik meg.. (4) A kijelölt játékos a válogatott csapat edzőtábor kezdetének napjától nem vehet részt sportszervezete mérkőzésén. (5) Fegyelmi eljárást kell indítani a sportszervezet sportvezetője, edzője ellen, aki az edzőtáborozáson illetve mérkőzésen való részvételt megtiltja, vagy megakadályozza. 8

9 (6) A válogatott mérkőzések és előkészületük, valamint a csapat külföldön tartózkodása idején a válogatotthoz kijelölt játékosok fegyelmi ügyei az MLSZ Elnökségének hatáskörébe tartoznak. 14. A nemzeti válogatottba labdarúgót biztosító csapat kötelessége és mentesítése (1) Az MLSZ a nemzetközi versenynaptár kialakítása után véglegesíti a hazai bajnoki és kupa mérkőzés napokat. (2) Ha a sportszervezet csak egy labdarúgót ad a nemzeti válogatott valamelyik keretébe, úgy a kisorsolt bajnoki mérkőzést amely a nemzeti válogatott mérkőzés idején kerül sorra köteles lejátszani. (3) Kettő vagy több Labdarúgó nemzeti válogatottsága esetén az érintett sportszervezet azon csapata kaphat mentesítést a kötelező játék alól, amelyikben az érintett labdarúgók játszottak a nemzeti válogatottságukat megelőző utolsó bajnoki vagy kupa mérkőzésen. (4) Miután a sportszervezet hivatalosan értesült labdarúgójának nemzeti válogatottba történő meghívásáról, köteles az MLSZ-t azonnal értesíteni, ha a mérkőzés elhalasztását kéri. Az MLSZ a mérkőzés elhalasztásáról hozott döntését azonnal mindkét sportszervezet tudomására hozza. 15. A nemzeti válogatott mérkőzés napja (1) A nemzeti válogatott mérkőzés napjára az MLSZ teljes vagy részleges játéktilalmat rendelhet el. A játéktilalmat legkésőbb a mérkőzést megelőző 21 nappal közölni kell az MLSZ-hez tartozó sportszervezetekkel illetve a szervezeti egységekkel. (2) Az MLSZ illetve szervezeti egysége a nemzeti válogatott mérkőzés napjára sorsolhat teljes bajnoki fordulót, engedélyezheti elmaradt vagy előbbre hozott bajnoki illetve Magyar Kupa mérkőzés lejátszását. Ebben az esetben a lejátszásra kerülő mérkőzése kezdési időpontját úgy kell megállapítani, hogy azok legalább egy órával a válogatott mérkőzés előtt egy órával befejeződjenek. 16. Liga, területi és egyéb válogatott csapat (1) A nemzeti válogatott csapaton kívül ideiglenes jelleggel (alkalomszerűen) az MLL, illetve a területi LSZ-ek saját hatáskörben létrehozhatnak válogatott csapatot. (2) Ezen válogatottak felkészülését, mérkőzéseit úgy kell tervezni, szervezni, hogy az nem ütközhet a bajnoki, vagy kupamérkőzések játéknapjával. 9

10 17. MLL, területi és egyéb válogatott labdarúgó, válogatott labdarúgót adó sportszervezet (1) A válogatott csapatban való szereplés, a felkészülésen való részvétel a labdarúgó részéről önkéntes. A szervező hívja meg a labdarúgót a sportszervezeten keresztül. A labdarúgó a meghívás kézhezvétele után 48 órán belül írásban köteles értesíteni a szervezőt a meghívás elfogadásáról, vagy elutasításáról. (2) Ha a szervező olyan sportszervezet csapatából is meghív labdarúgót, amelynek bajnokságát más szerv (MLSZ, MLL stb.) rendezi, a meghívás előtt meg kell kérni az érintett Szövetség, vagy MLL hozzájárulását. (3) Ha a labdarúgó a meghívást elfogadta, sportszervezete a felkészülésen való részvételt, a válogatott csapatban való szereplést nem akadályozhatja meg. Fegyelmi eljárást kell indítani a sportszervezet vezetője ellen, aki a labdarúgónak megtiltja, vagy megakadályozza a részvételét a válogatottban. (4) A válogatott keretbe meghívott labdarúgó a meghívás elfogadása esetén játékjoga felfüggesztése terhe mellett tartozik részt venni a válogatott keret felkészülésén, mérkőzésén. (5) A labdarúgónak a válogatott csapatban való szereplés a felkészüléseken való részvétel összes költségét a meghívó szervező köteles megtéríteni. Ezzel kapcsolatban a labdarúgó sportszervezetét semmilyen anyagi jellegű kötelezettség nem terheli. 18. A sportszervezetek nemzetközi és hazai mérkőzései (1) A FIFA szabályzat V. fejezet 9. cikkelye értelmében bármilyen szervezésű (így például: sportszervezeti, tanintézményi, vállalati, utazási iroda, stb.) nemzetközi labdarúgó mérkőzés megrendezéséhez, illetve az ezen való részvételhez az MLSZ előzetes engedélye szükséges. (2) Az engedély megkéréséhez csatolni kell az illetékes szervezeti egység írásos javaslatát. (3) A szervezeti egységek bármilyen korosztályos válogatott csapatának nemzetközi mérkőzéséhez az MLSZ előzetes engedélye szükséges. (4) Az engedélyezést a kiutazás napját illetve a hazai rendezvény megkezdését legalább 8 nappal megelőzően kell kérvényezni. Az engedélyezéshez szükséges okiratok: a) külföldre utazás esetén: - engedélykérő okirat; - meghívólevél és annak hiteles fordítása; - kiutazó lista; Ft + ÁFA engedélyezési összeg befizetése (7 napon belüli ügyintézés esetén Ft + ÁFA); 10

11 - az engedélyezési díj befizetésének fénymásolata (MLSZ HVB Bank ); b) hazai rendezvény esetén: - engedélykérő okirat; - a mérkőzés vagy a torna versenykiírása; - a résztvevő külföldi csapat minősítése, és korosztály szerinti felsorolása; Ft + ÁFA engedélyezési összeg befizetése (7 napon belüli ügyintézés esetén Ft + ÁFA); - az engedélyezési díj befizetésének fénymásolata (MLSZ HVB Bank ). (5) A külföldről történő visszaérkezéstől, illetve a belföldi nemzetközi mérkőzés vagy torna befejezésétől számított 8 napon belül a csapatvezetőnek, illetve a rendező szerv vezetőjének írásos jelentést kell adni az MLSZ számára. (6) Az MLSZ engedély nélkül lejátszott nemzetközi mérkőzés résztvevői ellen fegyelmi eljárást kell lefolytatni. (7) A sportszervezetek azon hazai felkészülési mérkőzéseiket, tornáikat, amelyre szövetségi játékvezetőt kérnek, kötelesek bejelenteni az MLSZ-nek, illetve az illetékes szervezeti egységnek. (8) Az MLSZ illetve illetékes szervezeti egysége a sportszervezet hozzájárulásával engedélyt adhat arra, hogy a labdarúgója egy másik sportszervezet csapatában nemzetközi barátságos mérkőzésen szerepeljen. (1) A versenyrendszer felépítése lehet: V. BAJNOKI ÉS KUPA VERSENYRENDSZERE 19. A versenyrendszer felépítése a) a versenykiírás szerint vegyes-nyílt bajnokság, amatőr bajnokság; b) pályaméretük szerint nagypályás, kispályás és futsal; c) a részt vevő játékosok neme szerint férfi és női; d) a részt vevő játékosok kora szerint felnőtt és utánpótlás. (2) A vegyes-nyílt bajnokságban sportvállalkozások, sportegyesület és labdarúgó szakosztályát jogi személlyé nyilvánított sportszervezet vehet részt. A bajnokságban induló sportvállalkozásnak, sportegyesületnek illetve jogi személyiségű szakosztályának mindazon pénzügyi, adminisztrativ, technikai és szakmai feltételeket teljesíteni kell, amelyeket az adott bajnoki osztályra a versenykiírás a bajnokság résztvevőire nézve megállapít. 11

12 (3) Amatőr bajnokságban résztvevőknek a versenykiírásban meghatározott feltételeket kell teljesíteniük. 20. A bajnokság, a Magyar Kupa és egyéb mérkőzések szervezése (1) A labdarúgás, ezen belül a vegyes-nyílt és amatőr versenyrendszer kialakítása, továbbá a Magyar Kupa megrendezése az MLSZ illetve szervezeti egységeinek feladata. (2) A bajnokságban csak az a sportszervezet vehet részt, amelynek nincs 90 napot meghaladó lejárt köztartozása. Ezen igazolást nevezéskor kell leadni. A 90 napot meghaladó lejárt köztartozás nélkül történő működésnek a bajnokság egész időtartama alatt fenn kell állnia. Ha a köztartozás a bajnokság közben kerül megállapításra a sportszervezetet fegyelmi eljáráson kivül a bajnokságból ki kell zárni. (3) Nem nevezhet illetve nem vehet részt a (2) bekezdésben meghatározottakon túl a sportszervezet az alábbi esetekben: a) amellyel szemben Cstv. szerint csőd vagy felszámolási eljárás van folyamatban; b) az a sportegyesület vagy sportiskola, amely elhatározta feloszlatását illetve amellyel szemben az ügyészség a sportegyesület, sportiskola feloszlatására irányuló kérelmet nyújtott be a bírósághoz; c) az a sportvállalkozás, amelynél végelszámolási eljárás indult; (4) A bajnokságban való indulás (nevezés) joga nem ruházható át, az erre irányuló szerződés semmis. E rendelkezés alól kivételt képez, ha: a) a sportegyesület a vegyes-nyílt bajnokságban való részvétel céljából gazdaságil társaságot alapít (abban tagként részt vesz) és az indulási jogot erre a társaságra ruházza át; b) a sportvállalkozás amatőr bajnokságba kerül, köztartozása nincs és az indulási jogát a tagjaként működő sportegyesületre ruházza át; (5) Ha a sportszervezet általános jogutóddal szűnik meg, az indulási jog az általános jogutódra átszáll. Ha a sportszervezet általános jogutód nélkül szűnik meg, az indulási jog megszűnik. (6) Ha a sportszervezet székhelyét, telephelyét, illetve nevét megváltoztatja és a változás a sportszervezet indulási jogát érinti, az MLSZ vagy illetékes szervezeti egysége hivatalból vagy kérelemre megvizsgálhatja, hogy a változás az indulási jog joggal való visszaélést megvalósító átruházására irányul-e. A vizsgálatot a versenyügyi eljárás szabályai szerint kell lefolytatni. (7) A vegyes-nyílt bajnokságban résztvevő sportszervezeteknek a bajnoki versenykiírásban meghatározottak szerint azonos pénzügyi, adminisztrativ, technikai és szakmai követelményeket kell teljesíteniük. 12

13 (8) A vegyes-nyílt bajnokság versenykiírása az alábbi előírásokat kell tartalmazza: a) meghatározott összegű óvadék letételének fizetését; b) a kötelezően indítandó utánpótlás csapatok számát; c) az előző évi pénzügyi beszámolójának illetve tárgyévi pénzügyi tervének a benyújtását; d) az MLSZ vagy szervezeti egysége könyvvizsgálójának betekintést biztosítani a sportszervezet könyveibe illetve köteles felhatalmazást adnia az adóhatóság és a számláját vezető bank számára, hogy a sportszervezet köztartozásairól és pénzügyi forgalmáról a könyvvvizsgálót tájékoztassa; (9) A sportlétesítmény technikai színvonalával illetve a labdarúgó mérkőzés rendezésével kapcsolatos előírásokat a Pályarendszabályok szabályzata tartalmazza. 21. A labdarúgó bajnokság kiírása (1) Az MLSZ határozza meg a Nemzeti Bajnokság osztályaiban, valamint a Magyar Kupában való szereplés feltételeit. (2) A bajnokság egymással összefüggő osztályokra, csoportokra tagozódik. (3) A bajnokságban játszó valamennyi sportszervezet (csapat) azonos joggal és kötelezettséggel vesz részt a bajnokságban és a többi csapattal azonos elbírálásban részesül. (4) A bajnokság kiírását az országos és a területi viszonyok figyelembevételével kell elkészíteni. (5) A szervezeti egységek látjátk el a hatáskörükbe utalt versenyrendszerek szervezését, irányítását. (6) A szervezeti egység esetenként dönt, hogy melyik bajnokságot rendezi meg saját hatáskörében, illetve melyik versenybizottságát bízza meg valamely bajnokság lebonyolításával. (7) Az MLSZ határozza meg a labdarúgó bajnokságok rendszerében való részvétel általános és a nemzeti bajnokságban való konkrét részvétel feltételeit. Az MLSZ a versenykírásának függelékében határozza meg a szervezeti egységek bajnokságainak kötelező pontjait. A nevezési határidő lejárta után a hatályos versenykiírást a sportszervezetek hátrányára módosítani nem lehet. A versenykiírás elkészítésénél kötelező figyelembe venni azokat az előírásokat, amelyeket az MLSZ országos jelleggel határoz meg (csapatok szerepeltetésének kötelezettsége, utánpótlás bajnokságban játszó játékosok korhatára, az MLSZ szabályzataitól eltérő rendelkezések stb.) (8) A versenykiírás a következőket tartalmazza: a) a bajnokság célját; b) a bajnokság rendezőjét; c) a versenybizottság összetételét (amennyiben Alapszabály vagy SZMSZ szerint nincs); d) a bajnokság rendszerét, idejét, helyét; 13

14 e) a bajnokság résztvevőit; f) a bajnokság lebonyolítását, a feljutás és kiesés szabályozását; g) a nevezést; h) a bajnokság díjazását; i) a bajnokság költségeit; j) a bajnoksággal kapcsolatos egyéb rendelkezéseket. (9) Az MLSZ Versenykiírása függelékében általános érvényűen szabályozza: a) a játékvezetői és ellenőri díjakat, a játékvezetői költségtérítéseket; b) a versenyengedély díjakat; c) az óvási díjakat; d) a fellebbezési díjakat; e) a pályahitelesítési díjakat; f) a sárga- és piros lapok után befizetendő összegeket; g) a nyilvántartási, igazolási és átigazolási költségtérítés összegét; h) szerződésszegési eljárás költségtérítés összegét. 22. Részvételi jog, részvételi kötelezettség (1) A Nemzeti Bajnokság osztályaiban a szervezeti egységek bajnokságában annak a sportszervezetnek a csapata vehet részt, amelyik az előző bajnoki év versenykiírása alapján erre jogot szerzett. (2) Az évközben bekövetkezett valamennyi változást (név, cím, telefonszám, tisztségviselők neve, stb.) 5 napon belül írásban kell bejelenteni. Ennek elmulasztása fegyelmi vétség. (3) A bajnokságot rendező szövetség versenykiírásában szabályozza a nevezés határidejét. (4) A nevezéshez tartozó szövetségi költségtérítési hozzájárulás megállapítása, és a befizetés határidejének megállapítása az MLL javaslata alapján az MLSZ Elnökségének, illetve a területi LSZ hatáskörébe tartozik. A határidő elmulasztása a bajnokságból való kizárást vonja maga után. (5) A bajnokságra a sportszervezetek a szövetség által kiadott nyomtatványon nevezik be a csapatokat. A nevezési határidő után beérkező nevezést az MLSZ, az MLL, illetve a területi LSZ visszautasítja. Ha az MLSZ, az MLL illetve a területi LSZ időközben a csapat helyére másik csapatot sorolt be, akkor a helyét elvesztett csapatot a bajnokság legalacsonyabb osztályába kell beosztani. A nevezési lapon fel kell tüntetni a játékra állandó jelleggel, vagy csak kivételes alkalmakra, hitelesítéssel engedélyezett labdarúgó pályák helyét és pontos címét. (6) Az osztályba sorolt csapat a következő bajnoki évben is ugyanabban az osztályban játszik. 14

15 Feljutás vagy kiesés esetén a csapat a versenykiírásban meghatározott osztályban játszik tovább. Ha az osztály több csoportra tagozódik, a csapat a következő bajnoki évre másik csoportba áthelyezhető. Indokolt esetben a sportszervezet kéréssel fordulhat a bajnokságot rendező MLSZ-hez, MLLhez, vagy területi LSZ-hez, hogy csapatát alacsonyabb bajnoki osztályba sorolja be, mint amelyet az előző évi bajnokság eredménye alapján elért. Az így megüresedő helyen a legjobb eredménnyel kiesett csapat marad vissza. (7) A sportszervezetek joga és kötelessége, hogy a versenykiírásban meghatározottak szerint a felnőtt első csapaton kívül, utánpótlás csapatot is benevezzen és indítson a különböző bajnokságokban. Utánpótlás csapat bajnokságban történő kötelező indításának elmulasztása esetén pénzmegváltás, illetve pénzbüntetés kiszabása tilos! (8) A sportszervezetek a székhelyük szerint illetékes területi vagy helyi LSZ bajnokságaiban szerepelhetnek. A sportszervezet kérésére, az érintett LSZ egyetértésével, a csapat beosztható más területi, helyi LSZ bajnokságába. A besorolásnál a szakmai indokok mellett a területi elvet és a gazdaságossági szempontokat kell figyelembe venni. (9) Sportszervezetenként csak egy felnőtt csapat vehet részt azonos, vagy eggyel alacsonyabb bajnoki osztályban vagy csoportban. (10) Az MLSZ Versenykiírásában előírja, hogy a bajnokság különböző osztályába sorolt sportszervezet felnőtt első csapatán felül milyen más csapatokat utánpótláskorú, felnőtt tartalék, junior - köteles indítani. Egyetemi-főiskolai sportszervezetek nem kötelesek az első csapaton kívül más csapatot indítani. Eldönti, hogy az MLSZ mely szervezeti egysége rendezi az MLSZ által kiírt bajnokságokat és meghatározza a részvétel feltételeit. 23. Új sportszervezet (csapat) beosztása (1) Új sportszervezet csapata csak a területileg illetékes bajnokság legalsóbb osztályába sorolható. (2) A legalacsonyabb osztályba kell sorolni azt a sportszervezetet vagy csapatot is, amelyik beszünteti működését. (3) Kettő vagy több sportszervezet egyesülése (fúziója) esetén az egyesüléssel létrejött sportszervezet felnőtt korosztályos csapata az egyesülésben résztvevő sportszervezetek közül a legalacsonyabb bajnoki osztályra megszerzett jogot érvényesítheti. Kivétel a férfi felnőtt Nemzeti Bajnokság legfelső kettő osztályokban szereplő sportszervezet egyesülése (fúziója), amennyiben a sportszervezetek gazdasági társaságok. Felnőtt korosztályos csapat nélküli sportszervezettel történő egyesülés esetén csak az illetékes LSZ bajnokságának a legalacsonyabb osztályába sorolható be. A sportszervezetek egyesülésével létrejött sportszervezet az előző sportszervezetek általános jogutódja. 15

16 (4) Bajnoki jogot érintő fúziót csak a két bajnokság közötti időpontban lehet érvényesíteni. (5) Labdarúgó szakosztályok átadása, illetve átvétele nem lehetséges. 24. Az osztály, csoport létszámának kiegészítése (1) Ha valamelyik bajnoki osztályban (csoportban) kizárás, fúzió, egyik osztályba sem történő nevezés, feljutási jogról való lemondás, alacsonyabb osztályba sorolás következtében kevesebb számú csapat marad a versenykiírásban meghatározottaknál, azt a bajnoki osztályt (csoportot), a bajnoki év megkezdéséig fel lehet tölteni. A feltöltés sorrendje a bajnoki eredmények alapján: - legjobb kieső; - legjobb második kieső (és így tovább); - a feljutó bajnokság második helyezettje; - a feljutó csoport második helyezettje; - a csoportok közül a jobbik második helyezett; - a csoportok közül a harmadik legjobb csoportmásodik ( és így tovább). A feltöltés sorrendje az osztályozó mérkőzések eredményei alapján: - pontszám; - több győzelem; - jobb gólkülönbség; - több rúgott gól; - a jobb bajnoki végeredmény a 69. (4) bekezdés alapján; - sorsolás. (2) Létszámemelés esetén az illetékes LSZ versenykiírásában kell meghatározni, hogy mely sportszervezetek kerülnek az adott bajnoki osztályba (csoportba). (3) A bajnoki év folyamán kizárt sportszervezet csapata a következő bajnoki évben kettő osztállyal lejjebb nevezhet, illetve indulhat. (4) Az a sportszervezet, amelynek csapata egyik osztályban sem indul, a következő bajnoki évben csak a legalacsonyabb osztályú bajnokságban indulhat. 25. A bajnoki év (1) A bajnoki év két részre oszlik: őszi és tavaszi idényre. Az őszi idény július 1-től, december 31-ig, a tavaszi idény január 1-től, június 30-ig tervezhető általában. (2) Az idények kezdetét és végét az MLSZ az éves versenynaptárában határozza meg. 16

17 (3) Az MLSZ meghatározhat játéktilalmi időt is. 26. Bajnoki csoportbeosztás (1) A nevezések beérkezése után a csapatokat osztályokba és csoportokba kell sorolni. (2) A csoportbeosztás alapelvei: a) az előző bajnoki év végeredménye alapján jogosult csapatok; b) a már osztályba sorolt csapat ugyanazon osztályban marad, de szükség esetén a csapat az osztályon belül másik csoportba áthelyezhető; c) egy sportszervezet több csapatát azonos osztályba, csoportba nem szabad beosztani; d) a csoportok összeállításánál figyelembe kell venni a területi elvet, hogy a csapatok egymás székhelyét l ehetőleg kevés utazással érhessék el; e) egy bajnoki osztályban a csoportok csapatlétszáma lehetőleg azonos legyen; f) rendkívül indokolt esetben az illetékes labdarúgó szövetség, vagy labdarúgó szerv átsorolhat csapatot az egyik csoportból a másik csoportba, vagy egyik osztályból a másik osztályba. 27. Sorsolás (1) A bajnoki mérkőzések sorrendjét, helyét és idejét sorsolással kell megállapítani. a) A hatályos versenykiírás szerinti. b) Azonos osztályba, csoportba tartozó csapatok minden bajnoki évben kétszer mérkőznek egymással: általában egyszer ősszel, egyszer tavasszal. A mérkőzést a sorsolásban meghatározott pályaválasztó sportszervezet rendezésében kell lejátszani. c) Egyes bajnoki csoportokban a besorolt csapatok alacsony létszáma esetén 4 fordulós bajnokság is sorsolható. (2) A különböző létszámú csoportokban a következő terv alapján kell elvégezni a sorsolást: a) A sorsolást a 6-20 csapatig kialakított matematikai program felhasználásával (lásd a sorsolási tabellát) kell elkészíteni; b) A sorsolásnál figyelembe kell venni és lehetőleg ki kell elégíteni a sportszervezetnek azt a kérését, hogy pályaválasztási jogát azonos vagy ellentétes fordulóban kívánja-e gyakorolni egy másik sportszervezettel, vagy saját másik csapatával játszandó mérkőzéseken. A kérés azonban nem teljesíthető akkor, ha az a csoport egy vagy több csapatára nézve hátrányos; c) Azonos napra egy csapatnak két bajnoki mérkőzést kitűzni tilos; 17

18 d) A sorsolást a bajnokság megindulása előtt el kell készíteni a bajnoki év teljes tartamára (őszi-tavaszi idényre); e) A bajnokság őszi idényének befejezése után nem szabad a tavaszi idényre új sorsolást készíteni akkor, ha a versenykiírás az osztályból, csoportból feljutást és kiesést határoz meg. 28. A mérkőzés sorsolt időpontjának megváltoztatása (1) A mérkőzések sorsolása (a fordulók sorrendje) nem változtatható meg. (2) Indokolt esetben két vagy több sportszervezet közös kérelmére megváltoztatható a mérkőzés kitűzött ideje (napja). A bajnokságot rendező LSZ versenykiírásában szabályozza a mérkőzés lejátszásának kötelező játéknapját. A mérkőzés kötelező játéknapjától eltérő időben való lejátszásához az MLL, az NB III Versenybizottság vagy a területi LSZ engedélye szükséges. (3) A mérkőzés idejének módosítását a sorsolás szerinti időpontot megelőzően legalább 21 nappal kell írásban kérni. (4) A kérést csak az érdekelt sportszervezetek által adott írásos véleményezés után lehet tárgyalni. (5) Az LSZ engedélyével későbbi időpontra halasztott, vagy korábbi időpontra előrehozott mérkőzést úgy kell tekinteni, hogy a sorsolás nem változott, csak a lejátszás időpontja módosult. (6) Egyetemi és főiskolai csapatok esetében az őszi idényt kezdő legfeljebb 4 bajnoki forduló mérkőzését a sorsolás szerinti időpontnál későbbre is ki lehet tűzni. A halasztásról a versenykiírásban kell rendelkezni. Ezeket "elmaradt" bajnoki mérkőzéseknek kell tekinteni úgy, hogy azokat a lejátszás napjára sorsolták ki, vagyis ezek nem "elhalasztott" mérkőzések. Ezeken a mérkőzéseken tehát az egyetemi, főiskolai csapatokban és az ellenfél csapatában is jogosultan játszhatnak azok a játékosok, akik a mérkőzés tényleges lejátszásának napján játékjogosultsággal rendelkeznek. Ez nem alkalmazható a bajnoki év közben - bármilyen ok miatt - későbbi időpontra halasztott mérkőzések esetén. (7) Abban az esetben, ha az LSZ valamilyen előre nem látható alapos ok miatt a csoport valamennyi bajnoki mérkőzését későbbi időpontra halasztja, vagy korábbi időpontra előrehozza, azt úgy kell tekinteni, hogy a sorsolás megváltozott. Az új időpontban mindazok a játékosok játszhatnak, akik az egyéb szempontok figyelembevételével, a mérkőzés tényleges lejátszásának napján játékjogosultsággal rendelkeznek. (8) Válogatott mérkőzés miatti időpont-módosításnál a bajnoki mérkőzések sorrendje nem változtatható meg. 18

19 29. Mérkőzés elhalasztásának kérése, lejátszásának időpontja (1) Bajnoki mérkőzést nem szabad elhalasztani, kivéve ha a sportszervezet rendkívüli kényszerkörülmény miatt írásban megindokolva kéri a bajnokságot lebonyolító LSZ-től a mérkőzés sorsolt időpontjának megváltoztatását, a mérkőzést megelőzően elháríthatatlan elemi kár (rendkívüli eset) esetét kivéve legalább 15 nappal. A beadványon szerepelnie kell az ellenfél beleegyező vagy elutasító nyilatkozatának. (2) A mérkőzés kisorsolt idejének módosítását kizárólag az az LSZ engedélyezheti, amelyik azt a bajnokságot rendezi, amelyben a változtatást kérő csapat játszik. (3) Ha a sportszervezetek hibáján kívüli okból maradt el a bajnoki mérkőzés, a két érdekelt fél az elmaradás napjától 8 napon belül köteles bejelenteni a lejátszás új időpontját. (4) A bejelentés elmulasztása esetén, vagy ha a sportszervezetek egymással nem tudnak megállapodni, az LSZ hivatalból tűzi ki a mérkőzés új időpontját. Az elmaradt mérkőzést lehetőleg munkaszüneti napra kell kitűzni. Az LSZ által megállapított időpont kijelölése ellen nincs helye fellebbezésnek. Ha az LSZ a mérkőzés új időpontját hétköznapra (pl: szerda, csütörtök) tűzi ki, a pályaválasztó csapat határozza meg, hogy a két nap közül melyik napon játsszák le a mérkőzést. A kezdési időpontot úgy kell megállapítani, hogy az ne okozzon munkakiesést a játékosok számára. (5) Az új időpontot úgy kell kitűzni, hogy a mérkőzést a bajnokság befejezését megelőző 3 fordulóval lejátsszák. Az utolsó 3 fordulóból elmaradt mérkőzést 8 napon belül kell lejátszani. 30. A pályaválasztás joga (1) A bajnokság sorsolása meghatározza a pályaválasztás jogát. Az őszi idényben pályaválasztóként kisorsolt csapat a tavaszi idényben ugyanazzal a csapattal szemben nem lehet pályaválasztó. (Kivéve azt az esetet, amikor ősszel a vendég - utazó - csapat hibájából maradt el a mérkőzés. Ez esetben az őszi pályaválasztó csapat a tavaszi idényben is pályaválasztóként szerepel.) (2) Az MLL, az NB III Versenybizottság, a területi és helyi LSZ-ek az érdekelt sportszervezetek írásban megindokolt kérésére, az őszi idényben engedélyezhetik a pályaválasztási jog felcserélését. A pályaválasztási jog engedély nélküli felcserélése fegyelmi vétség. (3) A pályaválasztói jogról tilos lemondani. (4) Ha azonos pályán játszó csapatok közül az egyik a bajnoki év során pályát változtat, akkor a sorsolásban meghatározott mérkőzéseit, mint pályaválasztó az új pályán játssza le. 19

20 31. A mérkőzés kezdésének időpontja A./ Nagypályás mérkőzések: (1) A bajnoki mérkőzések legkorábbi kezdési ideje óra. TV közvetítés esetén későbbi kezdési időpont is kijelölhet a hazai sportszervezet. A legkésőbbi kezdési idő: Augusztus 1-31-ig óra Szeptember 1-15-ig óra ig óra Október 1-15-ig óra ig óra November 1-15-ig óra ig óra December 1-31-ig óra Január 1-31-ig óra Február 1-29-ig óra Március 1-15-ig óra ig óra Április 1-15-ig óra ig óra Május 1-15-ig óra ig óra Június 1-30-ig óra Július 1-31-ig óra Nyári időszámítás idején egy órával későbbi időpontra is bejelenthető mérkőzés. A villanyvilágítással felszerelt pályákon közölt legkésőbbi kezdési időpont utánra az ellenfél hozzájárulása nélkül is kitűzhető bajnoki vagy kupamérkőzés. Az amatőr bajnoki osztályokban azonban csak akkor, ha munkanapot megelőző napon lejátszott mérkőzésről az utazó csapat hazaérkezése még aznap biztosítható, különben a vendégcsapat hozzájárulása szükséges. (2) A rendező sportszervezet (munkaszüneti nap kivételével) óra és a legkésőbbi kezdési idő között bármely időpontra megállapíthatja a kezdést óra előtt a vendég csapat hozzájárulásával lehet bajnoki mérkőzést rendezni. (3) Ha ugyanazon a pályán egymás után több mérkőzést rendeznek, egy mérkőzés lebonyolítására két órát kell számításba venni. Kupa- vagy egyéb olyan díjmérkőzésen, amelyen a játékidő hosszabbítására is sor kerülhet, a kezdési időt úgy kell megállapítani; hogy az esetleges hosszabbítással is véget érhessen a mérkőzés a következő mérkőzésre kitűzött kezdési idő vagy besötétedés előtt. Ha a mérkőzést a kezdési idő helytelen megválasztása miatt félbe kell szakítani, a mulasztásban vétkes sportszervezetet fegyelmi úton felelősségre kell vonni. 20

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE 2007-2008. ÉV Az MLSZ elnöksége a 65/2007. (2007.04.02.) számú határozatával fogadta el. BEVEZETŐ... 5

Részletesebben

LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE

LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 203./2006. (07.04) számú határozatával. BEVEZET...5 A versenyszabályzat célja...5 A versenyszabályzat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE A Labdarúgás Versenyszabályzatát az MLSZ Elnöksége 55/2009. (04.16.) számú határozatával fogadta el. Módosította

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Labdarúgó Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség Az MLSZ elnöksége a 21/2009. számú határozatával fogadta el. Az MLSZ elnöksége a 119/2009.(06.25.) számú határozatával módosította Az MLSZ Elnöksége a 69/2010. (04.14.) számú

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT A Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatot az MLSZ Elnöksége 58/2009.(04.16.) számú határozatával fogadta el.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLY NB I. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa

Részletesebben

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása 1 Az 2014/2015. évi kiíráshoz képest történő változásokat vastag betűvel szedtük, kérjük azokra fordítsanak

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG 2015/2016. évi Nemzeti csapatbajnokságok VERSENYKIÍRÁSA 1.) SZERVEZŐ: a Magyar Bowling és Teke Szövetség, Teke Szakági Szövetség (továbbiakban MATESZ) a Nemzeti felnőtt csapatbajnokságokat és a felnőtt

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) U14 KOROSZTÁLYÚ ¾ PÁLYÁS BAJNOKSÁG Megyei U14 korosztályú vegyes (fiú, leány) serdülő ¾ pályás labdarúgó-bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLY NB II. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014.

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. Magyar Labdarúgó Szövetség II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / VESZPRÉM MEGYEI I. OSZTÁLY Veszprém Megyei I. osztályú férfi felnőtt versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1.

Részletesebben

2004. évi I. törvény. a sportról

2004. évi I. törvény. a sportról 2004. évi I. törvény a sportról Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei-Budapesti Igazgatóság MEGYEI IGAZGATÓSÁG CÍMERE MEGYEI I-. OSZTÁLY Megyei I. osztályu férfi felnőtt, nagypályás, labdarúgó bajnokság alap versenykiírása 2015 2016.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság Veszprém Megyei I. ú férfi felnőtt, nagypályás pályaméretű labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / U-16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Veszprém Megyei U-16 korosztályú férfi nagypályás, labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság U-16 BAJNOKSÁG Heves Megyei U-16 korosztályú fiú nagypályás, labdarúgó bajnokságok alap versenykiírása 2013 2014. év TERVEZET VERZIÓ 1. Tartalom 1. A

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság U-21 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Megyei U-21 korosztályú férfi ifjúsági, nagypályás, labdarúgó bajnokságok alap versenykiírása 2013 2014. év Tartalom

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014-2015.

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014-2015. Magyar Labdarúgó Szövetség II. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014-2015. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. Digitally signed by Bodnár Péter László Date: 2013.05.05 20:32:16 +02'00'

MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. Digitally signed by Bodnár Péter László Date: 2013.05.05 20:32:16 +02'00' MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNO OKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

Tárgy: GYIRMÓT FC KFT módosítási javaslatok MLSZ Labdarúgás Versenyszabályzata dokumentumhoz

Tárgy: GYIRMÓT FC KFT módosítási javaslatok MLSZ Labdarúgás Versenyszabályzata dokumentumhoz Magyar Labdarúgó Szövetség Budapest Dr. Vági Márton Úr Főtitkár és Csiki Károly Úr Versenyigazgató részére Tárgy: GYIRMÓT FC KFT módosítási javaslatok MLSZ Labdarúgás Versenyszabályzata dokumentumhoz Tisztelt

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság / JNSZ Megyei Labdarúgó Szövetség /

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság / JNSZ Megyei Labdarúgó Szövetség / Magyar Labdarúgó Szövetség Igazgatóság / JNSZ Labdarúgó Szövetség / JNSZ U-14 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG (csökkentet pályás) JNSZ U-14 korosztályú csökkentett pályaméretű fiú serdülő labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya Magyar Torna Szövetség Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Torna Szövetség a férfi torna, női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik, a mindenki tornája, a gumiasztal, az akrobatikus

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Szabályzat Az MLSZ Elnöksége a 162/2012 (08.23.) számú határozatával elfogadta. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 5 1. Alkalmazási kör... 5 2. Cél, feladat...

Részletesebben

Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013.

Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013. Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNO OKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

A Magyar Labdarúgó Szövetség

A Magyar Labdarúgó Szövetség A Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ELSŐ RÉSZ 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) hatálya a Magyar Labdarúgó Szövetség

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / VESZPRÉM MEGYE Veszprém Megyei férfi Téli Kupa versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A Kupa szervezője és

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben