5. évfolyam. A fejlesztés várt eredményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. évfolyam. A fejlesztés várt eredményei"

Átírás

1 Termzetismeret A tantárgy az Ember termzet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmait fejleszti feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerét szolgálja, melyben a különböző tudományterületek a fizika, biológia-egzségtan, kémia, földrajz ismeretei összekapcsolódnak, egymást kiegzítik, magyarázatul szolgálnak mesterséges termzetes környezetünkben lejátszódó jelenségek megértéhez. A megismer a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik. A közelitől a távoli, az egyeditől az általános felé halad. Élmények, egyéni tapasztalatok megszerzére törekszik. Kiemelt szerepük van a megfigyeleknek, kísérleteknek, vizsgálódásoknak, melyek tapasztalatait tanári irányítás mellett növekvő önállósággal képesek elvégezni, rögzíteni, értelmezni, miközben egyre nagyobb jártasságot szereznek a balesetmentes eszközhasználatban, a csoportban végzett munka során a feladatok megosztásában az együttműködben. Alapvető elvárás évente legalább két kísérlet, vizsgálódás önálló elvégze, illetve négy, tanórán bemutatott vizsgálatról feljegyz kzíte. Vizsgálódások közben feltárulnak az élő élettelen anyagok tulajdonságai, szerkezetük működük összefüggei, az anyagok kölcsönhatásai változásai. Megismerik a közvetlen környezet állatait, növényeit, jellemző tulajdonságait, jelentőségét, emberhez fűződő kapcsolatát. Hazánk tájainak életközösségeinek vizsgálata során megtanulnak tájékozódni térben időben, térképen valóságban. Megértik az élő élettelen környezet kölcsönhatásait, a szervezet az életmód összefüggeit. Eléjük tárul a termzet formagazdagsága szépsége, amely erősíti a fiatalok kötődét szűkebb tágabb környezetükhöz, szülőföldjükhöz. A termzetismeret tanulása során fejlődik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai fogalmakat is. Elvárható tudás, hogy a tanuló felismeri megmutatja ezeket a különböző ábrázolásmódú térképeken. A termzetismeret tantárgy embert környezetét, a termzeti társadalmi folyamatokat egységben jeleníti meg. Kutatja az okokat a következményeket. Együttgondolkodásra sarkallja a tanulókat, megláttatja az emberi tevékenység pozitív negatív hatásait. Rávilágít a fogyasztói társadalom hibáira, anyag- energiatakarékos szokások kialakítására ösztönöz. Az ember személyes felelősségét hangsúlyozza az egzség a környezet védelmében. A fiatalok számára legérdekesebb témakör saját szervezetük felépítének működének megismere, mely során feltárulnak a kamaszkori változások okai a vele kapcsolatos tennivalók, tudatosulnak a veszélyeztető környezeti hatások. A hangsúly a betegségek megelőzére helyeződik. A lelki egzség megőrze érdekében ráirányítja a figyelmet a reális önismeret, a család a társas kapcsolatok jelentőségére. Új elemként jelenik meg a követelményekben, hogy a tanuló a kétéves ciklus alatt legalább egy alkalommal önállóan dolgozzon fel egy termzettudományos témát. A feladat lehetőséget nyújt a tehetségek kibontakoztatására, az elvégzett munka tükrözi a tanuló kzségeinek, képességeinek fejlődét is.

2 5. évfolyam A fejleszt várt eredményei A tankönyv, munkafüzet, füzet, térkép alkalmazása az órákon. Házi feladatok, szorgalmi feladatok elkzíte. Termzetismereti fogalmak elsajátítása, ismerete. A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából Ismerje az emberi szervezet felépítét, működét, serdülőkori változásait okait. Tudatosuljanak az egzséget veszélyeztető hatások, alapozódjon meg az egzséges életvitel szokásrendszere. Formálódjon reális énképe, értse a családi a társas kapcsolatok jelentőségét, élete irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrendnek való megfelel. Legyen embertársaival empatikus segítőkz. Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink termzetföldrajzi jellemzőiről, termzeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. Legyen képe a közöttük levő kölcsönhatásokról. Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban ház körül élő állatait. Értse az élő élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépíte működe közötti összefüggeket. Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel az információszerz folyamatában. Erősödjön a termzet a haza iránti szeretete. Törekedjen a termzeti társadalmi értékek védelmére. Ismerje fel szűkebb tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. Anyag- energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődhez. Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeleket, méreket önállóan, illetve. csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéket levonni. Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismere iránt. Az internet a könyvtár segítségével legyen képes tudása bővítére. Legyenek saját ismeretszerzi, ismeretfeldolgozási módszerei. Tematikai egység 5. évfolyam Élet a kertben 14 Állatok a házban a ház körül 10 Alföldi tájakon (Hazai tájak élővilága címmel egyes 12 témakörök) Állandóság változás környezetünkben 9 Tájékozódás a valóságban a térképen 5 A Föld a Világegyetem 6 Felszíni felszín alatti vizek 6 Hegyvidékek, dombvidékek 5 A termzet a társadalom kölcsönhatásai 5 összesen 72 óra

3 Tematikai egység/fejleszti cél Előzetes tudás A tematikai egység céljai Tartalmak Élet a kertben Órakeret 14 óra A növény testének rzei, fás lágy szár, életjelenségek. A szerkezet a működ összefüggeinek felismere a virágos növények testfelépítén keresztül. A zöldség- gyümölcsfélék szerepe az egzséges táplálkozásban, fogyasztásuk egzségvédelmi szabályainak megismere. A növények környezeti igénye termeszte, valamint szerveinek felépíte működe közötti oksági összefüggek feltárása, magyarázata. A felépít a működ kapcsolatának megfigyele a növények testfelépítének példáján. A fenntarthatóságot segítő szemlélet megalapozása a kártevők elleni védekez kapcsán. A rendezett szép környezet iránti igény felkelte. Az ember személyes felelősségének felismertete a környezet alakításában. Pedagógiai eljárások, Tanulói módszerek, Taneszközök Kapcs. pontok tevékenységek munka- A kert A kert dísznövények a életközösségként kertben (a való értelmeze. petúnia a A növények muskátli) A tulipán Dísznövények életfeltételeinek igazolása kísérletekkel. szerepe közvetlen Növények környezetünkben (lakás, telepíte, gondozása az osztályterem, osztályteremben, udvar). A iskolaudvaron, a növények gondozásának elemi ismeretei. növények fejlődének megfigyele. A növényi test Ismert kerti felépíte, a növények szervek működe, összehasonlítása a növények adott szempontok életfeltételei. (testfelépít, A petúnia a életfeltételek, tulipán szervei, szaporodás, testfelépíte. anyagcsere) alapján. Az egyes Az őszibarack fajok/fajták monília környezeti igényei szervezi formák Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Mire van szükségük a növényeknek ahhoz, hogy szépek, egzségesek legyenek, bő termt hozzanak? Miben különbözik a konyhakert a virágos kerttől? Miért egzséges zöldség- gyümölcsfélék fogyasztása? a Milyen növényi rzt Magyar nyelv irodalom: szövegért: a szöveg egységei közötti tartalmi megfelel felismere; a szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk azonosítása, összekapcsolása, rendeze: a szöveg elemei közötti okokozati viszony magyarázata; egy hétköznapi probléma megoldása a szöveg tartalmi elemeinek felhasználásával; hétköznapi kifejez alkalmi jelentének felismere. Történelmi, Tankönyv munkafüzet. Applikációs képek

4 A diófa A szőlő A paprika A fejes káposzta a káposztalepke A vöröshagyma A burgonya - burgonyabogár Gyümölcs- zöldségfélék (őszibarack, dió, szőlő, vöröshagyma, paprika, káposztafélék) környezeti igényei, termőhelye, testfelépíte, burgonya, ehető rzei, élettartama, felhasználása. A zöldség- gyümölcsfélék szerepe az egzség megőrzében. Fogyasztásuk higién szabályai. A gyümölcs- zöldségfélék kártevői: káposztalepke, házatlan csigák, monília. A kártevők elleni védekez. A vegyszerhasználat következményei. Az éti csiga a földigiliszta a házatlan csigák A földigiliszta az éti csiga testfelépíte, életmódja, jelentősége. Madarak a gondozási módja közötti összefügg megismere. Egy tipikus egyszikű egy tipikus kétszikű növény virágának vizsgálata; a tapasztalatok rögzíte. Zöldség- gyümölcsfélék ehető növényi rzeinek összehasonlítása. A termény a term megkülönböztete konkrét példákon keresztül. A főbb növényi szervek a módosult növényi rzek azonosítása ismert példákon. A kártevők alapvető rendszertani (országszintű) besorolása a kártevők hatására bekövetkező elváltozások értelmeze. A vegyszermentes védekez fontosságának tudatosítása, a biológiai védekez lehetőségeinek jelentőségének felismere. fogyasztunk, amikor zöldséget, gyümölcsöt eszünk? Mi a veszélye a kártevők vegyszeres irtásának? Miért találkozunk sok földigilisztával csigával eső után? Miért képes az éti csiga sértetlenül átjutni az éles borotvapengén? társadalmi állampolgári ismeretek: Amerika felfedeze. Matematika: Fogalmak egymáshoz való viszonya. Rendszerezt segítő eszközök algoritmusok. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztet. Osztályozás egy egyszerre két (több) saját szempont szerint, adott, illetve elkezdett válogatásban felismert szempont szerint. Matematikai modellek (hierarchikus kapcsolatok ábrázolása). Technika, életvitel gyakorlat: zöldség- gyümölcsfélék felhasználása. Informatika: információkeres az interneten.

5 kertben: a rigók (énekes rigó, A földigiliszta feketerigó), a kerti az éti csiga a házi megfigyele, rozsdafarkú összehasonlítása Jellegzetes kerti madarak. A kerti madarak szerepének bemutatása a kártevők megfékezében. Fogalmak Zöldség, gyümölcs, virág, mag, term, fő- mellékgyökérzet, főeres levél, mellékeres levél, virág, takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas term, bogyóterm, módosult növényi rz, gumó, egynyári, kétnyári, évelő növény, gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű, köpeny, zsigerzacskó, átalakulásos fejlőd, átalakulás nélküli fejlőd, tápláléklánc. Tematikai egység/fejleszti cél Előzetes tudás A tematikai egység céljai Tartalmak Állatok a házban a ház körül Órakeret 10 óra Háziállat, ízeltlábú, életjelenségek: mozgás, táplálkozás, légz, szaporodás, fejlőd. A felépít a működ kapcsolatának bemutatása a házban a ház körül élő állatok testfelépítének, életmódjának vizsgálatán keresztül. A tanulók termzettudományos gondolkodásmódjának fejleszte az élőhely-szervezet-életmód, a testfelépít-működ-egyedfejlőd közötti oksági összefüggek feltárásával. A rendszerszemlélet fejleszte az állatcsoportok jellemzőinek összegyűjtével, a lényeges jegyek kiemelével. A hierarchikus rendszerez elvének megismere alkalmazása. Az ember az állatok sokrétű kapcsolatának megláttatása, a felelős állattartás igényének kialakítása, szokásrendszerének formálása. Az egzséges életmódra való törekv erősíte az állati eredetű táplálékok fogyasztásával kapcsolatos egzségügyi szabályok megismertetével. Pedagógiai eljárások, Tanulói módszerek, Taneszközök Kapcs. Pontok tevékenységek munka- szervezi formák

6 A szarvasmarha A házi sert A házityúk A kutya Ismeretek: Háziállatok: kutya Haszonállatok: sert, szarvasmarha, házityúk testfelépíte, életmódja, hasznosítása. Az állatok életfeltételeihez illeszkedő felelős állattartás. Az állati eredetű tápanyagok szerepe az ember táplálkozásában. Állati eredetű anyagok felhasználása (toll, bőr). Az állatok szerepe a betegségek terjesztében. A megelőz lehetőségei. A fecskék A házi veréb A házi légy Állatvédelem, madárvédelem Önálló kutatómunka kutya háziasításával kapcsolatban. a A megismeri algoritmusok alkalmazása az állatok megfigyele bemutatása során. A testfelépít életmód élőhely összefüggének felismere, magyarázata. A való alkalmazkodás bizonyítása példákkal, környezethez megfigyel eredményének rendszereze, következtetek levonása. A állatok csoportosítása különböző szempontok szerint. a megismert Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Hogyan háziállattá kutya? vált a Mi a kérődz? Milyen szerepet töltenek be a háziállatok ember életében? az Hogyan védekezhetünk az állatok által terjesztett betegségek ellen? Történelem, társadalmi állampolgári ismeretek: őskor. Magyar nyelv irodalom: szövegért: a szöveg egységei közötti tartalmi megfelel felismere; szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk azonosítása, összekapcsolása, rendeze; a szöveg elemei közötti okokozati, általánosegyes vagy kategóriaelem viszony felismere. Technika, életvitel gyakorlat: állati eredetű táplálékok szerepe. Matematika: Fogalmak egymáshoz való viszonya. Rendszerezt segítő eszközök algoritmusok ismerete. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztet; különbségek, azonosságok megállapítása. Az állatorvosi A házban a ház felügyelet körül élő állatok: jelentőségének Miért költöznek el házi veréb, felismere az egyes madarak füstifecske, házi ember a tél beállta Osztályozás egy légy testfelépíte, egzségének előtt? egyszerre két (több) életmódja, védelmében. saját szempont jelentősége. Miért szerint, adott, illetve Gerinces hogyan védjük elkezdett Az állatok szerepe gerinctelen télen a válogatásban Tankönyv, munkafüzet. Applikációs képek

7 a betegségek terjesztében. A megelőz lehetőségei. Az állatok életfeltételeihez illeszkedő felelős állattartás. Madárvédelmi alapismeretek. állatok testfelépíte közötti különbségek azonosítása. A madárvédelem évszakhoz kötődő tennivalóinak elsajátítása, gyakorlása. Az állattartás, az állatok védelme iránti felelősség megérte. madarakat? felismert szempont szerint. Matematikai modellek (hierarchikus kapcsolatok ábrázolása). Fogalmak Háziállat, gerinces, gerinctelen, madár, emlős, patás, összetett gyomor, kérődző, ragadozó, növényevő, mindenevő, ízeltlábú, rovar, teljes átalakulás.

8 Tematikai egység/fejleszti cél Alföldi tájakon Órakeret 12 óra Előzetes tudás A tematikai egység céljai Tartalmak A mező élővilága: fűfélék, gyógy- gyomnövények A búza Szántóföldi növényeink: kukorica, napraforgó Rovarok rovarevők a mezőn: sáskák, szöcskék, fürge gyík Emlősök: mezei nyúl, mezei pocok Madarak a mezőn: fácán, egerzölyv A füves puszták jellegzetes növényei: fűfélék, gyógy- gyomnövények, Síkság, alföld, élőhely, életközösség, madár, emlős, ízeltlábú, rovar, táplálkozási lánc, táplálkozási hálózat, környezetszennyez, környezet szervezet életmód összegfüggei, élőlények bemutatásának algoritmusa, tájékozódás a térképen, diagramok, tematikus térképek értelmeze. Átfogó kép kialakítása alföldi tájaink termzetföldrajzi jellemzőiről, termzeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotáról. A termzeti, társadalmi-gazdasági értékek megismerén keresztül a hazához való kötőd erősíte, a nemzettudat fejleszte. Az alföldek keletkezének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének, időléptékének érzékeltete. A szemléleti térképolvasás elemi kzségeinek fejleszte. A környezetre kifejtett egyéni társadalmi hatások a belőlük adódó problémák felismertete, megoldási módok kerese. Tanulói tevékenységek A megismert életközösségek ökológiai szemléletű jellemze. A növényi szervek környezeti tényezőkhöz való alkalmazkodásának bemutatása konkrét példákon. A környezet szervezet életmód összefüggeinek bemutatása konkrét példákon. A megismeri algoritmusok használata az élőlények jellemze során. Állatok különböző szempontú Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- szervezi formák Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Gyógyítanak-e a gyógynövények? Hogyan lesz a búzából kenyér? Melyik hungarikum köthető Alföldhöz? az Kapcs. Pontok Magyar nyelv irodalom: Szövegért - a szöveg egységei Matematika: Fogalmak egymáshoz viszonya. közötti tartalmi megfelel felismere. Szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk azonosítása, összekapcsolása, rendeze; a szöveg elemi közötti okokozati, egyes kategória-elem viszony magyarázata. általános- vagy való Taneszközök Tankönyv munkafüzet. Applikációs képek

9 jellemzőik, jelentőségük. Termesztett növényei: búza, kukorica, napraforgó; jellegzetes szerveik, termesztük, felhasználásuk Az életközösség állatai: sáskák, szöcskék, gyíkok, fácán, mezei pocok, mezei nyúl, egerzölyv szervezete, életmódja. csoportosítása. Táplálékláncok kzíte megismert növényekből állatokból. a A termzeti a kultúrtáj összehasonlítása. A gazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt hatásának bemutatása példákon. Rendszerezt segítő eszközök algoritmusok ismerete. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztet; különbségek, azonosságok megállapítása. Osztályozás egy egyszerre két (több) saját szempont szerint, adott, illetve elkezdett válogatásban felismert szempont szerint. Matematikai modellek (hierarchikus kapcsolatok ábrázolása). Kulcsfogalmak/ fogalmak Topográfiai ismeretek Történelem, társadalmi állampolgári ismeretek: a honfoglaló magyarok háziállatai. Síkság, alföld, feltöltőd, termzeti erőforrás, fűféle, koronagyökér, takarólevél nélküli virág, fzek-, kalász-, torzsavirágzat, szemterm, kifejl, kétéltű, hüllő, rágcsáló. Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld, Kiskunság, Nagykunság, Hortobágy, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Győr.

10 Tematikai egység/fejleszti cél Előzetes tudás A tematikai egység céljai Tartalmak Anyagok tulajdonságaik A talaj, a levegő a víz tulajdonságai, szerepük az élővilág az ember életében (konkrét példák). Megmérjük a tárgyak néhány tulajdonságát Élő élettelen anyag minőségi tulajdonságai, mérhető jellemzői. Olvadás, fagyás Állandóság változás környezetünkben Anyag közeg Órakeret 9 óra Anyagok érzékszerveinkkel zlelhető mérhető tulajdonságainak felismere, mére, termzetes mesterséges mérőeszközök használata. Halmazállapotok halmazállapot-változások megkülönböztete. A közvetlen környezet egyes anyagainak felismere, megneveze, bizonyos tulajdonságaik alapján történő csoportosítása, előre megadott halmazképző-fogalmak alapján. A kísérlet mint bizonyítási módszer alkalmazása anyagok tulajdonságainak meghatározásában, jelenségek felismertetében. Gyakorlottság kialakítása a mennyiségi tulajdonságok mérében. Tanulói tevékenységek Tárgyak felismere tulajdonságaik alapján. A környezetben előforduló élő élettelen anyagok felismere, csoportosítása megadott szempontok alapján, szempontok kerese. Hosszúság, idő hőmérséklet mér, adatok táblázatos rögzíte, mér becsl gyakorlása. Méri eljárások, mérőeszközök Párolgás, forrás, lecsapódás Az anyagok különféle halmazállapotainak a halmazállapotváltozásainak használata hőmérséklet, hosszúság, a összefügge a időtartam hőmérséklettel. mérének önálló elvégze során megadott Pedagógiai eljárások, módszerek, munkaszervezi formák A tanulók megfigyeli, lényegkiemelő, szóbeli kifejező képességének fejleszte. Pároscsoport munka. Adatok, kiegzítő ismeretek gyűjte internetről. Otthoni kísérletek végze. az Kapcs. Pontok Matematika: A becsl mér, mennyiségek nagyságrendi rendeze, számok, mérek, mértékegységek, mennyiségek használata, átváltás. lejegyze, ábrázolása, rendeze, adatok kapcsolatok vizsgálata. Adatok az közötti Taneszközök Méterrúd, mérőszalag, laboratóriumi hőmérő, üvegpoharak, borszeszégő, vegyszerek (konyhasó, olaj), gyertya, tölcsér

11 Oldódás, kevered Keverékek azok szétválasztása. Az ég Gyors lassú ég, a tűzoltás alapjai. Teendők tűz esetén. szempontok alapján. A mért adatok rögzíte, értelmeze. Jég olvadásának megfigyele, olvadási hőmérsékletének mére. Párolgással kapcsolatos kísérletek végze, víz forrásának megfigyele, forráspontjának mére. Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás megfigyele, példák gyűjte a termzetben, a háztartásban, az iparban. Hétköznapi kísérleti tapasztalatok összehasonlítása, a közös vonások kiemele. Olvadás oldódás közötti különbség felismere megfigyel, kísérleti tapasztalatok alapján. Keverékek oldatok kzíte, a kapott új anyag megfigyele, megneveze. Keverékek oldatok

12 szétválasztása többféle módon. Anyagok oldása vízben, denaturált szeszben olajban. Az oldódások összehasonlítása. A tűzveszélyes anyagokkal való bánásmód a tűz esetén szükséges teendők. elsajátítása, gyakorlása. Fogalmak Égtermékek vizsgálata. Anyag, halmazállapot, kiterjed, hőmérséklet, időpont, időtartam, keverék, mér, olvadás- forráspont, oldódás, égtermék, ég

13 Tematikai egység/fejleszti cél Tájékozódás a valóságban a térképen Órakeret 5 óra Előzetes tudás A tematikai egység céljai Tartalmak Miről mesél a térkép? Iránytű. Fő- mellékvilágtájak. Tájékozódás a térképen (Gyakorlóóra) A valós tér átalakítása, alaprajz, térképszerű ábrázolás. A térábrázolás különböző formái útvonalrajz, térképvázlat. A térképi ábrázolás jellemzői: égtájak, szín- jelkulcs, névírás, méretarány, aránymérték. Tájékozódás Magyarország domborzati térképén Hazánk nagytájai, szomszédos országaink. Tájékozódás Magyarország közigazgatási Iránytű, alaprajz, a fő világtájak, térképvázlat, térkép. A térbeli tájékozódás fejleszte valós környezetben a térképen. A valóság a térképi ábrázolás összefüggeinek megláttatása. A különböző térképek jelrendszereinek megismere, értelmeze, felhasználása az információszerz szolgálatában. Az elemi térképolvasás lépeinek alkalmazása, a szemléleti térképolvasás alapozása. Tanulói tevékenységek Különböző térképek összegyűjte, jelrendszereinek megismere, összehasonlítása. A térkép a valóság közti viszony megérte. Eligazodás a terepen térképvázlattal. Térképvázlat kzíte. Iránytű, irányok meghatározása. Fő- mellékvilágtájak. Irány meghatározása a valós térben. Az iránytű működének mágneses kölcsönhatásként való értelmeze. A térkép a valóság közötti viszony megérte. Eligazodás terepen térképvázlattal. Tájékozódás nappal. Pedagógiai eljárások, módszerek, munkaszervezi formák Gyűjtőmunka egyénileg csoportban. Egyéni csoportmunkában térképvázlat kzíte. Iránytű használatának gyakorlása egyéni csoportmunkában. Irányított térképolvasás Csoportmunka, páros munka Útvonaltervez egyénileg csoportmunkában. Beszámoló, kiselőadás, térképvázlat kzíte. Internet használata Kapcs. Pontok Történelem: az ősember, az ókori népek térképzeti ismeretei. Földrajzi felfedezek. Matematika: mér, aránypár, kisebbít, nagyítás. Mértékegységek átváltása. Magyar szövegért, jelrendszerek értelmeze. nyelv: Biológia, védett növények, állatok. Informatika: keres interneten. az Taneszközök Különböző típusú térképek, atlaszok, Magyarország falitérképei Iránytű Mérőszalag, vonalzó, négyzethálós papír Magyarország közigazgatási térképe, autóstérkép, várostérképek, turistatérkép

14 térképén Hogyan használjuk a különböző térképeket? Térképfajták: domborzati, közigazgatási, turista-, kontúrtérkép. Felszínformák kialakítása terepasztalon. Felszínformák rajzolása, a térkép színrendszerének a formához rendele. A felszíni vizek felismere a térképen. A térábrázolás különböző formáinak összehasonlítása. Térképvázlat kzíte a lakóhely rzletéről. Felszínformák alföld, dombság, hegység, völgy, medence ábrázolásának felismere a térképen. A térkép jelrendszerének értelmeze. Különböző jelrendszerű térképek elemze, információ gyűjte. Irány távolság meghatározása (digitális nyomtatott) térképen. Méretarány az ábrázolás rzletessége közötti összefügg megérte. A különböző térképek ábrázolási tartalmi

15 különbségeinek megállapítása. Fogalmak Topográfiai ismeretek: A közigazgatási térkép használata. Útvonalak hosszának összehasonlítása különböző térképeken. A térképek névmutatójának keresőhálózatának használata útvonaltervez. Turistatérképek jelrendszerének megfigyele. Tájékozódás hazánk domborzati közigazgatási térképén. Fő- mellékvilágtájak, alaprajz, útvonalrajz, térképvázlat, térkép, térképi jelrendszerek, keresőhálózat, turistajelz. Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, Dunántúli-domb- hegyvidék, Nyugatmagyarországi-peremvidék. Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria.

16 Tematikai egység/fejleszti cél A Föld a Világegyetem Órakeret 6 óra Előzetes tudás A tematikai egység céljai Tartalmak A Nap látszólagos napi járása. A Nap, mint energiaforrás. Időjárás, hőmérséklet, szél, csapadék. A térbeli tájékozódás fejleszte. A Föld Világegyetemben elfoglalt helye. Földünk a Naprendszer tagja. A tanulók oksági gondolkodásának fejleszte a Nap, a Hold a Föld mozgásainak kapcsán. Termzeti törvények felismere, alkalmazása hétköznapi jelenségek megfigyele kapcsán. Különböző típusú információforrások használatának gyakorlása hőmérsékleti diagramok, tematikus térképek révén. A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejleszte átfogó kép kialakításával a Naprendszer felépítéről, Földünknek a világegyetemben elfoglalt helyéről. A rendszerszemlélet fejleszte a Nap, a Föld a Hold mozgásai, a közöttük levő kölcsönhatások következményeik vizsgálata során. Az oksági gondolkodás fejleszte a termzeti környezet jelenségeinek a Hold fényváltozásainak, a napszakok, évszakok az éghajlati övezetek kialakulásának magyarázata, a légköri alapfolyamatok közötti oksági összefüggek feltárása során. Termzeti törvények felismere, alkalmazása a hétköznapi jelenségek értelmezekor. Különböző típusú információforrások használatának gyakoroltatása éghajlati diagramok, tematikus térképek révén. A klímaváltozás az emberi tevékenység közötti összefügg felismere, a személyes felelősség tudatosítása. A tudományos megismerhez kötődő történeti szemlélet formálása. Pedagógiai eljárások, Tanulói módszerek, Kapcs. Pontok Taneszközök tevékenységek munka- szervezi formák

17 A Föld mozgásai A Föld alakja. A tengelykörüli forgás a Nap körüli kering következményei. A Hold A Naprendszer A Világegyetem A levegő Műholdfelvételek gyűjte, megfigyele. Kísérlet: búgócsiga mozgásának megfigyele. A egy Föld megvilágításának modelleze egy földgömbbel lámpával. A Föld mozgásainak megfigyele (animáció) az internet segítségével. A Föld mozgásai a napi, évi időszámítás összefüggeinek megérte. A Föld helye a Naprendszerben a Az évszakok Világegyetemben. váltakozásának Égitest, csillag, magyarázata. bolygó, hold. Nap a Föld Sarkcsillag, csillagképek. helyzetének modelleze a A Naprendszer. A különböző Nap jelentősége. napszakokban A Nap, a Föld évszakokban. a Hold egymáshoz viszonyított A Föld, a Nap a Világegyetem helyzete, mérete, közötti hierarchikus távolsága, mozgása, kapcsolat ábrázolása. kölcsönhatása. Kopernikusz A csillag a hipotézisének bolygók közötti tudománytörténeti különbség jelentősége. felismere. A sarkcsillag egykét A napsugár csillagkép nyomában felismere az égbolton. Érvek gyűjte arról, hogy a Nap csillag. A holdfogyatkozás Tanári magyarázat, tanulói kísérletek, internetes animáció megkerese megfigyele a Föld mozgásairól. Időmérő eszközök gyűjte, az idő múlásának megfigyele. Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Miért váltakoznak az évszakok a napszakok? Miért hosszabbak a nappalok nyáron, mint télen? Megfigyel, mér, összehasonlítás tanári irányítással. Kísérletek elvégze tanári irányítással, ill. önállóan. A kísérletek eredményének megörökíte. Információkeres a neten. Előzetes feladat otthoni kísérletezre. A kísérlet eredményének megörökíte írásban rajzban. Adatgyűjt, vagy Magyar szövegért nyelv: Kísérletez: információk gyűjte, elemze, összehasonlítása, következtetek levonása. Egzségvédelem: a napozás veszélyei, az egyes időjárási elemek veszélyei, a védekez lehetőségei. Informatika: információk gyűjte Informatika: irányított gyakorlása. az keres Fizikai ismeretek: mér, mérőeszközök, mértékegységek. Matematika: számítási feladatok (átlag- különbségszámítás). Fogalmak egymáshoz való viszonya. Rendszerezt segítő eszközök algoritmusok. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztet; különbségek, azonosságok megállapítása. Osztályozás egy egyszerre két (több) saját szerint, illetve szempont adott, elkezdett Tankönyv munkafüzet. Applikációs képek. Atlasz Falitérkép, földgömb, búgócsiga, űrfelvételek, napóra, különféle órák naptárak. Hőmérők Pumpa, kémcsövek, üvegtálak, mécses, pohár, palack, víz. Fotók, filmrzlet csapadékformákról Időjárási térképek, tematikus térképek, hőmérők, szélerősség-mérő, csapadékmérő.

18 Merről fúj a szél? Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti a Hold fényváltozásainak értelmeze modell vagy más szemléltet alapján. A napközpontú világkép egyszerű modelleze. A napsugárzás, az égbolt felhővel való borítottságának megfigyele. Hőmérséklet mére különféle helyeken időpontokban, a kapott adatok elemze. a napi középhőmérséklet hőingás kiszámítása. A levegővel kapcsolatos kísérletek elvégze tanári irányítással, egyénileg, ill. páros munkával. A kísérletek eredményének lejegyze, lerajzolása egyénileg. Képek gyűjte a levegő különböző tulajdonságainak bemutatására. Egyszerű kísérletek elvégze egyénileg. Ábra- szöveg elemze, adatok gyűjte egyéni páros munkával. Az összegyűjtött adatok, képek, ábrák elemze tanári irányítással. elemz, összehasonlítás, osztályozás tanári irányítással. Ábraelemz, tematikus térképek olvasása közös, majd egyéni munkában. Hogyan állapítható meg éjszaka iránytű nélkül az zaki irány? Miért látjuk másnak a csillagos égboltot a különböző évszakokban? Hogyan kzül az időjárás-jelent? Hogyan keletkezik a szél a csapadék? Hogyan védhetjük magunkat villámláskor, hóviharban, hőségben, szélviharban? válogatásban felismert szempont szerint. Matematikai modellek (hierarchikus kapcsolatok ábrázolása).

19 Időjárási adatok gyűjte, kiértékele közösen csoportmunkában. Időjárás-jelentek elemze tanári irányítással. Időjárás-jelent kzíte páros, majd egyéni munkával. A csapadék a szél keletkezének leírása ábra vagy modellkísérlet alapján. A fizikai jelenségek (nyomásváltozás, hőmérsékletváltozás, halmazállapot változások) bemutatása a csapadék a szél keletkezében. Időjárás a gazdasági élet közötti kapcsolat bizonyítása konkrét példák alapján. Időjárás-jelent értelmeze, a várható időjárás megfogalmazása piktogram alapján. Az időjárási elemek zlele, mére. A mért adatok rögzíte, ábrázolása. Napi középhőmérséklet, napi évi közepes hőingadozás

20 számítása. A veszélyes időjárási helyzetekben való helyes viselked szabályainak összegyűjte. Fogalmak Topográfiai ismeretek: Föld, Nap, Hold, Világegyetem, égitest, bolygó, csillag, hold, napsugárzás, napi középhőmérséklet, napi hőingás, csapadék. Naprendszer, Nap, Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Hold.

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Cziczlavicz Éva Judit, Fekéné Tóth Judit Molnárné Kiss Éva, Martinek Ágnes MISKOLC 2013 A, Összesített óraterv Évfolyam

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Természetismeret Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM Témakörök: órakeret: 1. Az anyagok világa 9 2. Élet a kertben 12 3. Állatok a házban és a ház körül 8 4. Tájékozódás a valóságban és a térképen 10 5. A Föld és a Világegyetem

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti meg az élő és élettelen természet jelenségeit, folyamatait,

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 Módosítás a 2013. január 31-én közzétett változathoz képest Ebben a helyi tantervi ajánlásunkban a korábban megjelenthez képest két témakört átcsoportosítottunk az egyes évfolyamok között, melyben tükröződnek

Részletesebben

Természetismeret 5.évfolyam

Természetismeret 5.évfolyam Természetismeret 5.évfolyam /MOZAIK Kiadó ajánlása/ Tematikai egység 1. Állandóság és változás környezetünkben Anyag és közeg Az anyag és néhány fontos tulajdonsága Órakeret 9 óra 2. Élet a kertben - Az

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Ez a segédlet

Részletesebben

Természetismeret. A tantárgy sajátos fejlesztési céljai. Értékelési szempontok. Az értékelés leggyakoribb formái

Természetismeret. A tantárgy sajátos fejlesztési céljai. Értékelési szempontok. Az értékelés leggyakoribb formái Természetismeret A tantárgy sajátos fejlesztési A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ

Részletesebben

Kiadói bevezető. NT-11543 Természetismeret 5. tankönyv. NT-11543/M Természetismeret 5. munkafüzet

Kiadói bevezető. NT-11543 Természetismeret 5. tankönyv. NT-11543/M Természetismeret 5. munkafüzet Helyi tantervi ajánlás az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.07 és 5. melléklet 5.2.11 változatához Természetismeret 5 6. évfolyam számára Kiadói bevezető Az EMMI kerettanterv

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE TERMÉSZETISMERETBŐL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE TERMÉSZETISMERETBŐL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE TERMÉSZETISMERETBŐL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Ember és természet KERETTANTERV : Jelen helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet:

Részletesebben

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK Felfrissíteni és rendszerbe foglalni az alsóbb évfolyamokban megismert élőlényekkel, jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismereteket.

Részletesebben

Természetismeret. 5. évfolyam. Heti: 2 óra. Élet a kertben

Természetismeret. 5. évfolyam. Heti: 2 óra. Élet a kertben Természetismeret 5. évfolyam Heti: 2 óra Órakeret Élet a kertben 11 Állatok a házban és a ház körül 7 Alföldi tájakon 7 Állandóság és változás környezetünkben Anyag és közeg 6 Tájékozódás a valóságban

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

Természetismeret. 5. évfolyam. Összesen. Új ismeret feldolgozása. Ismétlés, ellenőrzés. Munkáltatásra, gyakorlásra

Természetismeret. 5. évfolyam. Összesen. Új ismeret feldolgozása. Ismétlés, ellenőrzés. Munkáltatásra, gyakorlásra Természetismeret 5. évfolyam Új ismeret feldolgozása Munkáltatásra, gyakorlásra Ismétlés, ellenőrzés Összesen Év eleji ismétlés 1 1 Állandóság és változás környezetünkben Anyag és közeg Élet a kertben

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. 5 6. Tantárgyi célok, feladatok:

TERMÉSZETISMERET. 5 6. Tantárgyi célok, feladatok: EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA TERMÉSZETISMERET 5-6. HELYI TANTERV - 2013. TERMÉSZETISMERET 5 6. Tantárgyi célok, feladatok: A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Természetismeret Természetismeret

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Természetismeret Természetismeret Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Természetismeret Természetismeret Iskolánkban a természettudományos műveltséget nagyon fontosnak tartjuk, hiszen tanulóinknak mély, átfogó re van

Részletesebben

Természetismeret 5-6. évfolyam

Természetismeret 5-6. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Természetismeret 5-6. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a természetismeret tantárgy oktatása a Sarkadi

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam 2013 HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret

Részletesebben

Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és közeg

Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és közeg TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos műveltség fontosságára,

Részletesebben

Hitünkből fakadó megfontolások

Hitünkből fakadó megfontolások TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos műveltség fontosságára,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5. évfolyam számára

TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5. évfolyam számára TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5. évfolyam számára Az ajánlást összeállította: Jámbor Gyuláné Kissné Gera Ágnes Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít,

Részletesebben

Természetismeret 6. évfolyam

Természetismeret 6. évfolyam Természetismeret 6. évfolyam /MOZAIK Kiadó ajánlása/ Tematikai egység Órakeret 1. Felszíni és felszín alatti vizek 7 óra 2. Vizek, vízpartok élővilága 11 óra 3. Alföldi tájakon 9 óra 4. Hegyvidékek, dombvidékek

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Természetismeret 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Természetismeret 5-8. TERMÉSZETISMERET Célok, feladatok Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A tantárgy legfőbb célja a tanulók természet iránti érdeklődésének fenntartása. Olyan gyerekek nevelése,

Részletesebben

Hitünkből fakadó megfontolások

Hitünkből fakadó megfontolások TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos műveltség fontosságára,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium TERMÉSZETISMERET Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET általános felismerése és vizsgálata

TERMÉSZETISMERET általános felismerése és vizsgálata TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos műveltség fontosságára,

Részletesebben

Hitünkből fakadó megfontolások

Hitünkből fakadó megfontolások TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos műveltség fontosságára,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti meg az élő és élettelen természet

Részletesebben

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5 6. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5 6. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5 6. ÉVFOLYAM Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos

Részletesebben

2013. TERMÉSZETISMERET

2013. TERMÉSZETISMERET 2013. TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 5 6. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium TERMÉSZETISMERET Általános iskola/ Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos

Részletesebben

5.17 Természetismeret az 5 6. évfolyam számára

5.17 Természetismeret az 5 6. évfolyam számára 5.17 Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti meg az élő és élettelen természet jelenségeit, folyamatait, kölcsönhatásait. Ez a megközelítési

Részletesebben

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Kosztolányi Dezső Gimnázium Kosztolányi Dezső Gimnázium Cím: 1012 Budapest Attila út 135-137. Tel./Fax: 375-2282 E-mail: titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu OM azonosító: 035344 Honlap: http://kosztolanyigimnazium.hu KÉPZÉSI SZAKASZ

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET (5 6. évfolyam)

TERMÉSZETISMERET (5 6. évfolyam) TERMÉSZETISMERET (5 6. évfolyam) 525 TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti

Részletesebben

A természetismeret tanulása során fejlődik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai

A természetismeret tanulása során fejlődik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos műveltség fontosságára,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET általános felismerése és vizsgálata

TERMÉSZETISMERET általános felismerése és vizsgálata TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos műveltség fontosságára,

Részletesebben

Természetismeret tanterv a normál tantervi képzésben résztvevők számára 5 6. Tantárgyi célok, feladatok

Természetismeret tanterv a normál tantervi képzésben résztvevők számára 5 6. Tantárgyi célok, feladatok Természetismeret tanterv a normál tantervi képzésben résztvevők számára 5 6. Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti meg az élő és

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti meg az élő és élettelen természet jelenségeit, folyamatait,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerését

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára

TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti meg az élő és élettelen természet

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET évfolyam

TERMÉSZETISMERET évfolyam TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam 1 Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV

TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5 6. évfolyam TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben

Részletesebben

SAHALMI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLA TERMÉSZETISMERET TANTERV 5-6. ÉVFOLYAM

SAHALMI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLA TERMÉSZETISMERET TANTERV 5-6. ÉVFOLYAM SAHALMI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLA TERMÉSZETISMERET TANTERV 5-6. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2 Évi óraszám: 72 /Az írásbeli és szóbeli beszámoltatás témakörei a tanterv végén található./ 1 TERMÉSZETISMERET az

Részletesebben

Természetismeret 5. évfolyam

Természetismeret 5. évfolyam TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos műveltség fontosságára,

Részletesebben

Természetismeret 6. évfolyam

Természetismeret 6. évfolyam Természetismeret 6. évfolyam A változat: heti 2,5 óra Új ismeret feldolgozása Munkáltatásra, gyakorlásra Ismétlés, ellenőrzés Év eleji ismétlés 0 0 2 2 Kölcsönhatások a természetben 5 2 2 9 Összesen Vizek,

Részletesebben

Pozsári Gyöngyi, Szarka Szilvia

Pozsári Gyöngyi, Szarka Szilvia HELYI TANTERV A VARGA DOMOKOS ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Természetismeret 5-6.évfolyam Pozsári Gyöngyi, Szarka Szilvia 1 TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. Természetismeret 5. évfolyam. Éves óraszám: 74 óra Heti óraszám: 2 óra

Tantárgyi struktúra és óraszámok. Természetismeret 5. évfolyam. Éves óraszám: 74 óra Heti óraszám: 2 óra TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos műveltség fontosságára,

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ Ember és természetben EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 ÉVFO- LYAM:

Részletesebben

EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET

EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET Természetismeret 5-6. évfolyam Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V természetismeret 5.-6. évfolyam Sportiskolai Általános Iskola 1 helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. módosítva: 2014. H E L Y I T A N T E R V TERMÉSZETISMERET 5.-6. ÉVFOLYAM ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerését

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények,

Részletesebben

Természetismeret 5 6. évfolyam

Természetismeret 5 6. évfolyam Természetismeret 5 6. évfolyam A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerését

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Természetismeret készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.07. alapján 5-6. évfolyam 2 TERMÉSZETISMERET Tantárgyi célok,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5-6.

TERMÉSZETISMERET 5-6. TERMÉSZETISMERET 5-6. HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET évfolyam

TERMÉSZETISMERET évfolyam TERMÉSZETISMERET A helyi tanterv a kerettanterv alapján készült 5 6. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti meg az élő és

Részletesebben

Választható Természetismeret 6. évfolyam

Választható Természetismeret 6. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Választható Természetismeret 6. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a választható természetismeret tantárgy

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok. Fejlesztési terület Ismeretanyag

TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok. Fejlesztési terület Ismeretanyag TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Az anyagok világa Az egész fejezetben: A problémafelvetés és a

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

II.3.5. Ember és természet műveltségi terület

II.3.5. Ember és természet műveltségi terület II.3.5. Ember és természet műveltségi terület A) ALAPELVEK, CÉLOK A műveltségterület középpontjában a természet és az azt megismerni igyekvő ember áll. A természettudományi műveltség a természethez fűződő

Részletesebben

Terézvárosi Két Tannyelvű általános iskola helyi tanterve. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.

Terézvárosi Két Tannyelvű általános iskola helyi tanterve. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2. Terézvárosi Két Tannyelvű általános iskola helyi tanterve EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára keretén

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM Az természettudományi képzést az iskolánk nyolc évfolyamos képzésű osztályainál (hasonlóan a többi képzési területhez) három fejlesztési szakaszra különítettük el: alapozó

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM. Élet a kertben. A növények életfeltételeinek igazolása. A kerti növények jellemzése algoritmus

TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM. Élet a kertben. A növények életfeltételeinek igazolása. A kerti növények jellemzése algoritmus TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra I. témakör: Élet a kertben (12 óra) Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Élet a kertben Órakeret

Részletesebben

Helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.11

Helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.11 Helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.11 TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok: A természetismeret

Részletesebben

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Erdők élővilága Lombhullató- és tűlevelű erdők fáinak, cserjéinek jellemzői (szervek jellemzése, megporzási módjuk, terméstípusaik,

Részletesebben

Ember és természet. műveltségterület. Természetismeret. 5-6. évfolyam

Ember és természet. műveltségterület. Természetismeret. 5-6. évfolyam Ember és természet műveltségterület Természetismeret 5-6. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A természetismeret tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

T E R M É S Z E T I S M E R ET

T E R M É S Z E T I S M E R ET - 1 - T E R M É S Z E T I S M E R ET 5 6. évfolyam Készült: a Mozaik Kiadó tantervi ajánlása alapján 2013. 02. 15. - 2 - Tantárgyi célok, feladatok: A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára

TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok: A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti meg az élő és élettelen természet

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Ember és természet. műveltségterület. Természetismeret évfolyam

Ember és természet. műveltségterület. Természetismeret évfolyam Ember és természet műveltségterület Természetismeret 5-6. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A természetismeret tanterv az EMMI kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet TERMÉSZETISMERET 6. Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 6. évfolyam számára Tantárgyi

Részletesebben

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr.

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr. Rendszertan Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28 1 A rendszerezés alapegysége: A csoport B halmaz C faj D törzs E osztály F ország ápr. 23 12:51 2 A faj jellemzői: A A faj egyedei

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2)

FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2) FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2) A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmigazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Biológia 2 1,5 Éves óraszám 72 54 Célok és feladatok A természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam számára

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam számára TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam számára 1 Tantárgyi célok, feladatok: A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti meg az élő és élettelen természet jelenségeit, folyamatait,

Részletesebben

A változat (1,5+1,5 óra)

A változat (1,5+1,5 óra) Biológia egészségtan 7 8. évfolyam számára A változat (1,5+1,5 óra) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában

Részletesebben

FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra)

FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra) FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra) A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Biológia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1. alapján 10-12. évfolyam 2 A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet TERMÉSZETISMERET 5. OSZTÁLY Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5. osztálya számára

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb földrajzi környezetük természeti és társadalmi, gazdasági jellemzőit, folyamatait. Ismerjék

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az azt megismerni

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

2. forduló megoldások

2. forduló megoldások BIOLÓGIA 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló megoldások 1, Egészítsd ki a táblázat hiányzó részeit! A táblázat utáni feladatok által felkínált lehetőségek közül válassz! A kiválasztott betűt jelöld

Részletesebben

Biológia 7 8. évfolyam számára

Biológia 7 8. évfolyam számára Biológia 7 8. évfolyam számára A változat (A kiadó honlapjáról letölthető az ajánlás 2+1 órás változata is) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

A természetismeret tanulása során fejlıdik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai

A természetismeret tanulása során fejlıdik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos mőveltség fontosságára,

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK Földrajz 7 8. évfolyama számára Alapelvek, célok A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

I. Témakör Az erdő élete

I. Témakör Az erdő élete TANANYAGBEOSZTÁS ÉS TANMENETJAVASLAT A 6. OSZTÁLYOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGYHOZ Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv leckéit

Részletesebben