5. évfolyam. A fejlesztés várt eredményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. évfolyam. A fejlesztés várt eredményei"

Átírás

1 Termzetismeret A tantárgy az Ember termzet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmait fejleszti feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerét szolgálja, melyben a különböző tudományterületek a fizika, biológia-egzségtan, kémia, földrajz ismeretei összekapcsolódnak, egymást kiegzítik, magyarázatul szolgálnak mesterséges termzetes környezetünkben lejátszódó jelenségek megértéhez. A megismer a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik. A közelitől a távoli, az egyeditől az általános felé halad. Élmények, egyéni tapasztalatok megszerzére törekszik. Kiemelt szerepük van a megfigyeleknek, kísérleteknek, vizsgálódásoknak, melyek tapasztalatait tanári irányítás mellett növekvő önállósággal képesek elvégezni, rögzíteni, értelmezni, miközben egyre nagyobb jártasságot szereznek a balesetmentes eszközhasználatban, a csoportban végzett munka során a feladatok megosztásában az együttműködben. Alapvető elvárás évente legalább két kísérlet, vizsgálódás önálló elvégze, illetve négy, tanórán bemutatott vizsgálatról feljegyz kzíte. Vizsgálódások közben feltárulnak az élő élettelen anyagok tulajdonságai, szerkezetük működük összefüggei, az anyagok kölcsönhatásai változásai. Megismerik a közvetlen környezet állatait, növényeit, jellemző tulajdonságait, jelentőségét, emberhez fűződő kapcsolatát. Hazánk tájainak életközösségeinek vizsgálata során megtanulnak tájékozódni térben időben, térképen valóságban. Megértik az élő élettelen környezet kölcsönhatásait, a szervezet az életmód összefüggeit. Eléjük tárul a termzet formagazdagsága szépsége, amely erősíti a fiatalok kötődét szűkebb tágabb környezetükhöz, szülőföldjükhöz. A termzetismeret tanulása során fejlődik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai fogalmakat is. Elvárható tudás, hogy a tanuló felismeri megmutatja ezeket a különböző ábrázolásmódú térképeken. A termzetismeret tantárgy embert környezetét, a termzeti társadalmi folyamatokat egységben jeleníti meg. Kutatja az okokat a következményeket. Együttgondolkodásra sarkallja a tanulókat, megláttatja az emberi tevékenység pozitív negatív hatásait. Rávilágít a fogyasztói társadalom hibáira, anyag- energiatakarékos szokások kialakítására ösztönöz. Az ember személyes felelősségét hangsúlyozza az egzség a környezet védelmében. A fiatalok számára legérdekesebb témakör saját szervezetük felépítének működének megismere, mely során feltárulnak a kamaszkori változások okai a vele kapcsolatos tennivalók, tudatosulnak a veszélyeztető környezeti hatások. A hangsúly a betegségek megelőzére helyeződik. A lelki egzség megőrze érdekében ráirányítja a figyelmet a reális önismeret, a család a társas kapcsolatok jelentőségére. Új elemként jelenik meg a követelményekben, hogy a tanuló a kétéves ciklus alatt legalább egy alkalommal önállóan dolgozzon fel egy termzettudományos témát. A feladat lehetőséget nyújt a tehetségek kibontakoztatására, az elvégzett munka tükrözi a tanuló kzségeinek, képességeinek fejlődét is.

2 5. évfolyam A fejleszt várt eredményei A tankönyv, munkafüzet, füzet, térkép alkalmazása az órákon. Házi feladatok, szorgalmi feladatok elkzíte. Termzetismereti fogalmak elsajátítása, ismerete. A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából Ismerje az emberi szervezet felépítét, működét, serdülőkori változásait okait. Tudatosuljanak az egzséget veszélyeztető hatások, alapozódjon meg az egzséges életvitel szokásrendszere. Formálódjon reális énképe, értse a családi a társas kapcsolatok jelentőségét, élete irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrendnek való megfelel. Legyen embertársaival empatikus segítőkz. Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink termzetföldrajzi jellemzőiről, termzeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. Legyen képe a közöttük levő kölcsönhatásokról. Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban ház körül élő állatait. Értse az élő élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépíte működe közötti összefüggeket. Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel az információszerz folyamatában. Erősödjön a termzet a haza iránti szeretete. Törekedjen a termzeti társadalmi értékek védelmére. Ismerje fel szűkebb tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. Anyag- energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődhez. Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeleket, méreket önállóan, illetve. csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéket levonni. Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismere iránt. Az internet a könyvtár segítségével legyen képes tudása bővítére. Legyenek saját ismeretszerzi, ismeretfeldolgozási módszerei. Tematikai egység 5. évfolyam Élet a kertben 14 Állatok a házban a ház körül 10 Alföldi tájakon (Hazai tájak élővilága címmel egyes 12 témakörök) Állandóság változás környezetünkben 9 Tájékozódás a valóságban a térképen 5 A Föld a Világegyetem 6 Felszíni felszín alatti vizek 6 Hegyvidékek, dombvidékek 5 A termzet a társadalom kölcsönhatásai 5 összesen 72 óra

3 Tematikai egység/fejleszti cél Előzetes tudás A tematikai egység céljai Tartalmak Élet a kertben Órakeret 14 óra A növény testének rzei, fás lágy szár, életjelenségek. A szerkezet a működ összefüggeinek felismere a virágos növények testfelépítén keresztül. A zöldség- gyümölcsfélék szerepe az egzséges táplálkozásban, fogyasztásuk egzségvédelmi szabályainak megismere. A növények környezeti igénye termeszte, valamint szerveinek felépíte működe közötti oksági összefüggek feltárása, magyarázata. A felépít a működ kapcsolatának megfigyele a növények testfelépítének példáján. A fenntarthatóságot segítő szemlélet megalapozása a kártevők elleni védekez kapcsán. A rendezett szép környezet iránti igény felkelte. Az ember személyes felelősségének felismertete a környezet alakításában. Pedagógiai eljárások, Tanulói módszerek, Taneszközök Kapcs. pontok tevékenységek munka- A kert A kert dísznövények a életközösségként kertben (a való értelmeze. petúnia a A növények muskátli) A tulipán Dísznövények életfeltételeinek igazolása kísérletekkel. szerepe közvetlen Növények környezetünkben (lakás, telepíte, gondozása az osztályterem, osztályteremben, udvar). A iskolaudvaron, a növények gondozásának elemi ismeretei. növények fejlődének megfigyele. A növényi test Ismert kerti felépíte, a növények szervek működe, összehasonlítása a növények adott szempontok életfeltételei. (testfelépít, A petúnia a életfeltételek, tulipán szervei, szaporodás, testfelépíte. anyagcsere) alapján. Az egyes Az őszibarack fajok/fajták monília környezeti igényei szervezi formák Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Mire van szükségük a növényeknek ahhoz, hogy szépek, egzségesek legyenek, bő termt hozzanak? Miben különbözik a konyhakert a virágos kerttől? Miért egzséges zöldség- gyümölcsfélék fogyasztása? a Milyen növényi rzt Magyar nyelv irodalom: szövegért: a szöveg egységei közötti tartalmi megfelel felismere; a szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk azonosítása, összekapcsolása, rendeze: a szöveg elemei közötti okokozati viszony magyarázata; egy hétköznapi probléma megoldása a szöveg tartalmi elemeinek felhasználásával; hétköznapi kifejez alkalmi jelentének felismere. Történelmi, Tankönyv munkafüzet. Applikációs képek

4 A diófa A szőlő A paprika A fejes káposzta a káposztalepke A vöröshagyma A burgonya - burgonyabogár Gyümölcs- zöldségfélék (őszibarack, dió, szőlő, vöröshagyma, paprika, káposztafélék) környezeti igényei, termőhelye, testfelépíte, burgonya, ehető rzei, élettartama, felhasználása. A zöldség- gyümölcsfélék szerepe az egzség megőrzében. Fogyasztásuk higién szabályai. A gyümölcs- zöldségfélék kártevői: káposztalepke, házatlan csigák, monília. A kártevők elleni védekez. A vegyszerhasználat következményei. Az éti csiga a földigiliszta a házatlan csigák A földigiliszta az éti csiga testfelépíte, életmódja, jelentősége. Madarak a gondozási módja közötti összefügg megismere. Egy tipikus egyszikű egy tipikus kétszikű növény virágának vizsgálata; a tapasztalatok rögzíte. Zöldség- gyümölcsfélék ehető növényi rzeinek összehasonlítása. A termény a term megkülönböztete konkrét példákon keresztül. A főbb növényi szervek a módosult növényi rzek azonosítása ismert példákon. A kártevők alapvető rendszertani (országszintű) besorolása a kártevők hatására bekövetkező elváltozások értelmeze. A vegyszermentes védekez fontosságának tudatosítása, a biológiai védekez lehetőségeinek jelentőségének felismere. fogyasztunk, amikor zöldséget, gyümölcsöt eszünk? Mi a veszélye a kártevők vegyszeres irtásának? Miért találkozunk sok földigilisztával csigával eső után? Miért képes az éti csiga sértetlenül átjutni az éles borotvapengén? társadalmi állampolgári ismeretek: Amerika felfedeze. Matematika: Fogalmak egymáshoz való viszonya. Rendszerezt segítő eszközök algoritmusok. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztet. Osztályozás egy egyszerre két (több) saját szempont szerint, adott, illetve elkezdett válogatásban felismert szempont szerint. Matematikai modellek (hierarchikus kapcsolatok ábrázolása). Technika, életvitel gyakorlat: zöldség- gyümölcsfélék felhasználása. Informatika: információkeres az interneten.

5 kertben: a rigók (énekes rigó, A földigiliszta feketerigó), a kerti az éti csiga a házi megfigyele, rozsdafarkú összehasonlítása Jellegzetes kerti madarak. A kerti madarak szerepének bemutatása a kártevők megfékezében. Fogalmak Zöldség, gyümölcs, virág, mag, term, fő- mellékgyökérzet, főeres levél, mellékeres levél, virág, takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas term, bogyóterm, módosult növényi rz, gumó, egynyári, kétnyári, évelő növény, gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű, köpeny, zsigerzacskó, átalakulásos fejlőd, átalakulás nélküli fejlőd, tápláléklánc. Tematikai egység/fejleszti cél Előzetes tudás A tematikai egység céljai Tartalmak Állatok a házban a ház körül Órakeret 10 óra Háziállat, ízeltlábú, életjelenségek: mozgás, táplálkozás, légz, szaporodás, fejlőd. A felépít a működ kapcsolatának bemutatása a házban a ház körül élő állatok testfelépítének, életmódjának vizsgálatán keresztül. A tanulók termzettudományos gondolkodásmódjának fejleszte az élőhely-szervezet-életmód, a testfelépít-működ-egyedfejlőd közötti oksági összefüggek feltárásával. A rendszerszemlélet fejleszte az állatcsoportok jellemzőinek összegyűjtével, a lényeges jegyek kiemelével. A hierarchikus rendszerez elvének megismere alkalmazása. Az ember az állatok sokrétű kapcsolatának megláttatása, a felelős állattartás igényének kialakítása, szokásrendszerének formálása. Az egzséges életmódra való törekv erősíte az állati eredetű táplálékok fogyasztásával kapcsolatos egzségügyi szabályok megismertetével. Pedagógiai eljárások, Tanulói módszerek, Taneszközök Kapcs. Pontok tevékenységek munka- szervezi formák

6 A szarvasmarha A házi sert A házityúk A kutya Ismeretek: Háziállatok: kutya Haszonállatok: sert, szarvasmarha, házityúk testfelépíte, életmódja, hasznosítása. Az állatok életfeltételeihez illeszkedő felelős állattartás. Az állati eredetű tápanyagok szerepe az ember táplálkozásában. Állati eredetű anyagok felhasználása (toll, bőr). Az állatok szerepe a betegségek terjesztében. A megelőz lehetőségei. A fecskék A házi veréb A házi légy Állatvédelem, madárvédelem Önálló kutatómunka kutya háziasításával kapcsolatban. a A megismeri algoritmusok alkalmazása az állatok megfigyele bemutatása során. A testfelépít életmód élőhely összefüggének felismere, magyarázata. A való alkalmazkodás bizonyítása példákkal, környezethez megfigyel eredményének rendszereze, következtetek levonása. A állatok csoportosítása különböző szempontok szerint. a megismert Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Hogyan háziállattá kutya? vált a Mi a kérődz? Milyen szerepet töltenek be a háziállatok ember életében? az Hogyan védekezhetünk az állatok által terjesztett betegségek ellen? Történelem, társadalmi állampolgári ismeretek: őskor. Magyar nyelv irodalom: szövegért: a szöveg egységei közötti tartalmi megfelel felismere; szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk azonosítása, összekapcsolása, rendeze; a szöveg elemei közötti okokozati, általánosegyes vagy kategóriaelem viszony felismere. Technika, életvitel gyakorlat: állati eredetű táplálékok szerepe. Matematika: Fogalmak egymáshoz való viszonya. Rendszerezt segítő eszközök algoritmusok ismerete. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztet; különbségek, azonosságok megállapítása. Az állatorvosi A házban a ház felügyelet körül élő állatok: jelentőségének Miért költöznek el házi veréb, felismere az egyes madarak füstifecske, házi ember a tél beállta Osztályozás egy légy testfelépíte, egzségének előtt? egyszerre két (több) életmódja, védelmében. saját szempont jelentősége. Miért szerint, adott, illetve Gerinces hogyan védjük elkezdett Az állatok szerepe gerinctelen télen a válogatásban Tankönyv, munkafüzet. Applikációs képek

7 a betegségek terjesztében. A megelőz lehetőségei. Az állatok életfeltételeihez illeszkedő felelős állattartás. Madárvédelmi alapismeretek. állatok testfelépíte közötti különbségek azonosítása. A madárvédelem évszakhoz kötődő tennivalóinak elsajátítása, gyakorlása. Az állattartás, az állatok védelme iránti felelősség megérte. madarakat? felismert szempont szerint. Matematikai modellek (hierarchikus kapcsolatok ábrázolása). Fogalmak Háziállat, gerinces, gerinctelen, madár, emlős, patás, összetett gyomor, kérődző, ragadozó, növényevő, mindenevő, ízeltlábú, rovar, teljes átalakulás.

8 Tematikai egység/fejleszti cél Alföldi tájakon Órakeret 12 óra Előzetes tudás A tematikai egység céljai Tartalmak A mező élővilága: fűfélék, gyógy- gyomnövények A búza Szántóföldi növényeink: kukorica, napraforgó Rovarok rovarevők a mezőn: sáskák, szöcskék, fürge gyík Emlősök: mezei nyúl, mezei pocok Madarak a mezőn: fácán, egerzölyv A füves puszták jellegzetes növényei: fűfélék, gyógy- gyomnövények, Síkság, alföld, élőhely, életközösség, madár, emlős, ízeltlábú, rovar, táplálkozási lánc, táplálkozási hálózat, környezetszennyez, környezet szervezet életmód összegfüggei, élőlények bemutatásának algoritmusa, tájékozódás a térképen, diagramok, tematikus térképek értelmeze. Átfogó kép kialakítása alföldi tájaink termzetföldrajzi jellemzőiről, termzeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotáról. A termzeti, társadalmi-gazdasági értékek megismerén keresztül a hazához való kötőd erősíte, a nemzettudat fejleszte. Az alföldek keletkezének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének, időléptékének érzékeltete. A szemléleti térképolvasás elemi kzségeinek fejleszte. A környezetre kifejtett egyéni társadalmi hatások a belőlük adódó problémák felismertete, megoldási módok kerese. Tanulói tevékenységek A megismert életközösségek ökológiai szemléletű jellemze. A növényi szervek környezeti tényezőkhöz való alkalmazkodásának bemutatása konkrét példákon. A környezet szervezet életmód összefüggeinek bemutatása konkrét példákon. A megismeri algoritmusok használata az élőlények jellemze során. Állatok különböző szempontú Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- szervezi formák Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Gyógyítanak-e a gyógynövények? Hogyan lesz a búzából kenyér? Melyik hungarikum köthető Alföldhöz? az Kapcs. Pontok Magyar nyelv irodalom: Szövegért - a szöveg egységei Matematika: Fogalmak egymáshoz viszonya. közötti tartalmi megfelel felismere. Szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk azonosítása, összekapcsolása, rendeze; a szöveg elemi közötti okokozati, egyes kategória-elem viszony magyarázata. általános- vagy való Taneszközök Tankönyv munkafüzet. Applikációs képek

9 jellemzőik, jelentőségük. Termesztett növényei: búza, kukorica, napraforgó; jellegzetes szerveik, termesztük, felhasználásuk Az életközösség állatai: sáskák, szöcskék, gyíkok, fácán, mezei pocok, mezei nyúl, egerzölyv szervezete, életmódja. csoportosítása. Táplálékláncok kzíte megismert növényekből állatokból. a A termzeti a kultúrtáj összehasonlítása. A gazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt hatásának bemutatása példákon. Rendszerezt segítő eszközök algoritmusok ismerete. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztet; különbségek, azonosságok megállapítása. Osztályozás egy egyszerre két (több) saját szempont szerint, adott, illetve elkezdett válogatásban felismert szempont szerint. Matematikai modellek (hierarchikus kapcsolatok ábrázolása). Kulcsfogalmak/ fogalmak Topográfiai ismeretek Történelem, társadalmi állampolgári ismeretek: a honfoglaló magyarok háziállatai. Síkság, alföld, feltöltőd, termzeti erőforrás, fűféle, koronagyökér, takarólevél nélküli virág, fzek-, kalász-, torzsavirágzat, szemterm, kifejl, kétéltű, hüllő, rágcsáló. Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld, Kiskunság, Nagykunság, Hortobágy, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Győr.

10 Tematikai egység/fejleszti cél Előzetes tudás A tematikai egység céljai Tartalmak Anyagok tulajdonságaik A talaj, a levegő a víz tulajdonságai, szerepük az élővilág az ember életében (konkrét példák). Megmérjük a tárgyak néhány tulajdonságát Élő élettelen anyag minőségi tulajdonságai, mérhető jellemzői. Olvadás, fagyás Állandóság változás környezetünkben Anyag közeg Órakeret 9 óra Anyagok érzékszerveinkkel zlelhető mérhető tulajdonságainak felismere, mére, termzetes mesterséges mérőeszközök használata. Halmazállapotok halmazállapot-változások megkülönböztete. A közvetlen környezet egyes anyagainak felismere, megneveze, bizonyos tulajdonságaik alapján történő csoportosítása, előre megadott halmazképző-fogalmak alapján. A kísérlet mint bizonyítási módszer alkalmazása anyagok tulajdonságainak meghatározásában, jelenségek felismertetében. Gyakorlottság kialakítása a mennyiségi tulajdonságok mérében. Tanulói tevékenységek Tárgyak felismere tulajdonságaik alapján. A környezetben előforduló élő élettelen anyagok felismere, csoportosítása megadott szempontok alapján, szempontok kerese. Hosszúság, idő hőmérséklet mér, adatok táblázatos rögzíte, mér becsl gyakorlása. Méri eljárások, mérőeszközök Párolgás, forrás, lecsapódás Az anyagok különféle halmazállapotainak a halmazállapotváltozásainak használata hőmérséklet, hosszúság, a összefügge a időtartam hőmérséklettel. mérének önálló elvégze során megadott Pedagógiai eljárások, módszerek, munkaszervezi formák A tanulók megfigyeli, lényegkiemelő, szóbeli kifejező képességének fejleszte. Pároscsoport munka. Adatok, kiegzítő ismeretek gyűjte internetről. Otthoni kísérletek végze. az Kapcs. Pontok Matematika: A becsl mér, mennyiségek nagyságrendi rendeze, számok, mérek, mértékegységek, mennyiségek használata, átváltás. lejegyze, ábrázolása, rendeze, adatok kapcsolatok vizsgálata. Adatok az közötti Taneszközök Méterrúd, mérőszalag, laboratóriumi hőmérő, üvegpoharak, borszeszégő, vegyszerek (konyhasó, olaj), gyertya, tölcsér

11 Oldódás, kevered Keverékek azok szétválasztása. Az ég Gyors lassú ég, a tűzoltás alapjai. Teendők tűz esetén. szempontok alapján. A mért adatok rögzíte, értelmeze. Jég olvadásának megfigyele, olvadási hőmérsékletének mére. Párolgással kapcsolatos kísérletek végze, víz forrásának megfigyele, forráspontjának mére. Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás megfigyele, példák gyűjte a termzetben, a háztartásban, az iparban. Hétköznapi kísérleti tapasztalatok összehasonlítása, a közös vonások kiemele. Olvadás oldódás közötti különbség felismere megfigyel, kísérleti tapasztalatok alapján. Keverékek oldatok kzíte, a kapott új anyag megfigyele, megneveze. Keverékek oldatok

12 szétválasztása többféle módon. Anyagok oldása vízben, denaturált szeszben olajban. Az oldódások összehasonlítása. A tűzveszélyes anyagokkal való bánásmód a tűz esetén szükséges teendők. elsajátítása, gyakorlása. Fogalmak Égtermékek vizsgálata. Anyag, halmazállapot, kiterjed, hőmérséklet, időpont, időtartam, keverék, mér, olvadás- forráspont, oldódás, égtermék, ég

13 Tematikai egység/fejleszti cél Tájékozódás a valóságban a térképen Órakeret 5 óra Előzetes tudás A tematikai egység céljai Tartalmak Miről mesél a térkép? Iránytű. Fő- mellékvilágtájak. Tájékozódás a térképen (Gyakorlóóra) A valós tér átalakítása, alaprajz, térképszerű ábrázolás. A térábrázolás különböző formái útvonalrajz, térképvázlat. A térképi ábrázolás jellemzői: égtájak, szín- jelkulcs, névírás, méretarány, aránymérték. Tájékozódás Magyarország domborzati térképén Hazánk nagytájai, szomszédos országaink. Tájékozódás Magyarország közigazgatási Iránytű, alaprajz, a fő világtájak, térképvázlat, térkép. A térbeli tájékozódás fejleszte valós környezetben a térképen. A valóság a térképi ábrázolás összefüggeinek megláttatása. A különböző térképek jelrendszereinek megismere, értelmeze, felhasználása az információszerz szolgálatában. Az elemi térképolvasás lépeinek alkalmazása, a szemléleti térképolvasás alapozása. Tanulói tevékenységek Különböző térképek összegyűjte, jelrendszereinek megismere, összehasonlítása. A térkép a valóság közti viszony megérte. Eligazodás a terepen térképvázlattal. Térképvázlat kzíte. Iránytű, irányok meghatározása. Fő- mellékvilágtájak. Irány meghatározása a valós térben. Az iránytű működének mágneses kölcsönhatásként való értelmeze. A térkép a valóság közötti viszony megérte. Eligazodás terepen térképvázlattal. Tájékozódás nappal. Pedagógiai eljárások, módszerek, munkaszervezi formák Gyűjtőmunka egyénileg csoportban. Egyéni csoportmunkában térképvázlat kzíte. Iránytű használatának gyakorlása egyéni csoportmunkában. Irányított térképolvasás Csoportmunka, páros munka Útvonaltervez egyénileg csoportmunkában. Beszámoló, kiselőadás, térképvázlat kzíte. Internet használata Kapcs. Pontok Történelem: az ősember, az ókori népek térképzeti ismeretei. Földrajzi felfedezek. Matematika: mér, aránypár, kisebbít, nagyítás. Mértékegységek átváltása. Magyar szövegért, jelrendszerek értelmeze. nyelv: Biológia, védett növények, állatok. Informatika: keres interneten. az Taneszközök Különböző típusú térképek, atlaszok, Magyarország falitérképei Iránytű Mérőszalag, vonalzó, négyzethálós papír Magyarország közigazgatási térképe, autóstérkép, várostérképek, turistatérkép

14 térképén Hogyan használjuk a különböző térképeket? Térképfajták: domborzati, közigazgatási, turista-, kontúrtérkép. Felszínformák kialakítása terepasztalon. Felszínformák rajzolása, a térkép színrendszerének a formához rendele. A felszíni vizek felismere a térképen. A térábrázolás különböző formáinak összehasonlítása. Térképvázlat kzíte a lakóhely rzletéről. Felszínformák alföld, dombság, hegység, völgy, medence ábrázolásának felismere a térképen. A térkép jelrendszerének értelmeze. Különböző jelrendszerű térképek elemze, információ gyűjte. Irány távolság meghatározása (digitális nyomtatott) térképen. Méretarány az ábrázolás rzletessége közötti összefügg megérte. A különböző térképek ábrázolási tartalmi

15 különbségeinek megállapítása. Fogalmak Topográfiai ismeretek: A közigazgatási térkép használata. Útvonalak hosszának összehasonlítása különböző térképeken. A térképek névmutatójának keresőhálózatának használata útvonaltervez. Turistatérképek jelrendszerének megfigyele. Tájékozódás hazánk domborzati közigazgatási térképén. Fő- mellékvilágtájak, alaprajz, útvonalrajz, térképvázlat, térkép, térképi jelrendszerek, keresőhálózat, turistajelz. Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, Dunántúli-domb- hegyvidék, Nyugatmagyarországi-peremvidék. Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria.

16 Tematikai egység/fejleszti cél A Föld a Világegyetem Órakeret 6 óra Előzetes tudás A tematikai egység céljai Tartalmak A Nap látszólagos napi járása. A Nap, mint energiaforrás. Időjárás, hőmérséklet, szél, csapadék. A térbeli tájékozódás fejleszte. A Föld Világegyetemben elfoglalt helye. Földünk a Naprendszer tagja. A tanulók oksági gondolkodásának fejleszte a Nap, a Hold a Föld mozgásainak kapcsán. Termzeti törvények felismere, alkalmazása hétköznapi jelenségek megfigyele kapcsán. Különböző típusú információforrások használatának gyakorlása hőmérsékleti diagramok, tematikus térképek révén. A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejleszte átfogó kép kialakításával a Naprendszer felépítéről, Földünknek a világegyetemben elfoglalt helyéről. A rendszerszemlélet fejleszte a Nap, a Föld a Hold mozgásai, a közöttük levő kölcsönhatások következményeik vizsgálata során. Az oksági gondolkodás fejleszte a termzeti környezet jelenségeinek a Hold fényváltozásainak, a napszakok, évszakok az éghajlati övezetek kialakulásának magyarázata, a légköri alapfolyamatok közötti oksági összefüggek feltárása során. Termzeti törvények felismere, alkalmazása a hétköznapi jelenségek értelmezekor. Különböző típusú információforrások használatának gyakoroltatása éghajlati diagramok, tematikus térképek révén. A klímaváltozás az emberi tevékenység közötti összefügg felismere, a személyes felelősség tudatosítása. A tudományos megismerhez kötődő történeti szemlélet formálása. Pedagógiai eljárások, Tanulói módszerek, Kapcs. Pontok Taneszközök tevékenységek munka- szervezi formák

17 A Föld mozgásai A Föld alakja. A tengelykörüli forgás a Nap körüli kering következményei. A Hold A Naprendszer A Világegyetem A levegő Műholdfelvételek gyűjte, megfigyele. Kísérlet: búgócsiga mozgásának megfigyele. A egy Föld megvilágításának modelleze egy földgömbbel lámpával. A Föld mozgásainak megfigyele (animáció) az internet segítségével. A Föld mozgásai a napi, évi időszámítás összefüggeinek megérte. A Föld helye a Naprendszerben a Az évszakok Világegyetemben. váltakozásának Égitest, csillag, magyarázata. bolygó, hold. Nap a Föld Sarkcsillag, csillagképek. helyzetének modelleze a A Naprendszer. A különböző Nap jelentősége. napszakokban A Nap, a Föld évszakokban. a Hold egymáshoz viszonyított A Föld, a Nap a Világegyetem helyzete, mérete, közötti hierarchikus távolsága, mozgása, kapcsolat ábrázolása. kölcsönhatása. Kopernikusz A csillag a hipotézisének bolygók közötti tudománytörténeti különbség jelentősége. felismere. A sarkcsillag egykét A napsugár csillagkép nyomában felismere az égbolton. Érvek gyűjte arról, hogy a Nap csillag. A holdfogyatkozás Tanári magyarázat, tanulói kísérletek, internetes animáció megkerese megfigyele a Föld mozgásairól. Időmérő eszközök gyűjte, az idő múlásának megfigyele. Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Miért váltakoznak az évszakok a napszakok? Miért hosszabbak a nappalok nyáron, mint télen? Megfigyel, mér, összehasonlítás tanári irányítással. Kísérletek elvégze tanári irányítással, ill. önállóan. A kísérletek eredményének megörökíte. Információkeres a neten. Előzetes feladat otthoni kísérletezre. A kísérlet eredményének megörökíte írásban rajzban. Adatgyűjt, vagy Magyar szövegért nyelv: Kísérletez: információk gyűjte, elemze, összehasonlítása, következtetek levonása. Egzségvédelem: a napozás veszélyei, az egyes időjárási elemek veszélyei, a védekez lehetőségei. Informatika: információk gyűjte Informatika: irányított gyakorlása. az keres Fizikai ismeretek: mér, mérőeszközök, mértékegységek. Matematika: számítási feladatok (átlag- különbségszámítás). Fogalmak egymáshoz való viszonya. Rendszerezt segítő eszközök algoritmusok. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztet; különbségek, azonosságok megállapítása. Osztályozás egy egyszerre két (több) saját szerint, illetve szempont adott, elkezdett Tankönyv munkafüzet. Applikációs képek. Atlasz Falitérkép, földgömb, búgócsiga, űrfelvételek, napóra, különféle órák naptárak. Hőmérők Pumpa, kémcsövek, üvegtálak, mécses, pohár, palack, víz. Fotók, filmrzlet csapadékformákról Időjárási térképek, tematikus térképek, hőmérők, szélerősség-mérő, csapadékmérő.

18 Merről fúj a szél? Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti a Hold fényváltozásainak értelmeze modell vagy más szemléltet alapján. A napközpontú világkép egyszerű modelleze. A napsugárzás, az égbolt felhővel való borítottságának megfigyele. Hőmérséklet mére különféle helyeken időpontokban, a kapott adatok elemze. a napi középhőmérséklet hőingás kiszámítása. A levegővel kapcsolatos kísérletek elvégze tanári irányítással, egyénileg, ill. páros munkával. A kísérletek eredményének lejegyze, lerajzolása egyénileg. Képek gyűjte a levegő különböző tulajdonságainak bemutatására. Egyszerű kísérletek elvégze egyénileg. Ábra- szöveg elemze, adatok gyűjte egyéni páros munkával. Az összegyűjtött adatok, képek, ábrák elemze tanári irányítással. elemz, összehasonlítás, osztályozás tanári irányítással. Ábraelemz, tematikus térképek olvasása közös, majd egyéni munkában. Hogyan állapítható meg éjszaka iránytű nélkül az zaki irány? Miért látjuk másnak a csillagos égboltot a különböző évszakokban? Hogyan kzül az időjárás-jelent? Hogyan keletkezik a szél a csapadék? Hogyan védhetjük magunkat villámláskor, hóviharban, hőségben, szélviharban? válogatásban felismert szempont szerint. Matematikai modellek (hierarchikus kapcsolatok ábrázolása).

19 Időjárási adatok gyűjte, kiértékele közösen csoportmunkában. Időjárás-jelentek elemze tanári irányítással. Időjárás-jelent kzíte páros, majd egyéni munkával. A csapadék a szél keletkezének leírása ábra vagy modellkísérlet alapján. A fizikai jelenségek (nyomásváltozás, hőmérsékletváltozás, halmazállapot változások) bemutatása a csapadék a szél keletkezében. Időjárás a gazdasági élet közötti kapcsolat bizonyítása konkrét példák alapján. Időjárás-jelent értelmeze, a várható időjárás megfogalmazása piktogram alapján. Az időjárási elemek zlele, mére. A mért adatok rögzíte, ábrázolása. Napi középhőmérséklet, napi évi közepes hőingadozás

20 számítása. A veszélyes időjárási helyzetekben való helyes viselked szabályainak összegyűjte. Fogalmak Topográfiai ismeretek: Föld, Nap, Hold, Világegyetem, égitest, bolygó, csillag, hold, napsugárzás, napi középhőmérséklet, napi hőingás, csapadék. Naprendszer, Nap, Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Hold.

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM Az természettudományi képzést az iskolánk nyolc évfolyamos képzésű osztályainál (hasonlóan a többi képzési területhez) három fejlesztési szakaszra különítettük el: alapozó

Részletesebben

Választható Természetismeret 6. évfolyam

Választható Természetismeret 6. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Választható Természetismeret 6. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a választható természetismeret tantárgy

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi alap kerettanterveknek (2 2) megfelelően készült Alapdokumentumok: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos osztályainkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett

Részletesebben

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette:

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette: MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV 2013 Készítette: 1 Helyi tanterv biológia Célok és feladatok Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a

Részletesebben

Érettségi előkészítő-középszint 11-12. évf. Földrajz

Érettségi előkészítő-középszint 11-12. évf. Földrajz 11-12. évfolyam Célok: Felkészíteni a jelölteket az érettségi vizsga sikeres letételére, a földrajzi-környezeti ismeretek és kompetenciák középszintnek megfelelő, gyakorlat-központú teljesítésére: a köznapi

Részletesebben

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz Helyi tanterv a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára Földrajz 1 1. Bevezetés A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 1 1 Tartalomjegyzék A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 A kulcskompetenciák: az ismeretek, a képességek és az attitűdök

Részletesebben

A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve. 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK

A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve. 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet

Részletesebben

HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM Emberismeret, önismeret, honismeret Legyen igénye a személyes higiéniára, a test és a ruházat gondozására. Alkalmazza az egészségmegôrzés alapvetô szabályait. Ismerje a korszerû táplálkozás, az egészséges

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA 1 BIOLÓGIA (gimnázium 2+2+2) A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók az élő természettel kapcsolatos ismereteiket elmélyítve és gazdagítva

Részletesebben

Tematikai egység. Előzetes tudás. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Tematikai egység. Előzetes tudás. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Nem sejtes rendszerek: vírusok. Önálló sejtek: baktériumok; egysejtűek A Nap energiájának kapcsolata a földi élettel. A személyi higiénia jelentősége. A különböző sejtes szerveződések, sejtalkotók felismerése,

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája 2.sz. melléklet KÖRNYEZETISMERET 1. osztály Az időjárás elemeinek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék) megfigyelése. A víz megjelenési

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET A 7. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A tanmenet a Műszaki Kiadó Kropog Erzsébet, Mándics Dezső, Dr.

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 7. ÉVFOLYAM A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai egység címe A forró éghajlati övezet élővilága

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás ja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a szerveződési

Részletesebben

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési Talán egyetlen más természettudományos tantárgynak sincs olyan széles vizsgálódási területe, mint a biológiának:

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő A gimnáziumban az alap óraszámban megszerzett ismeretek kiegészítése, az elsajátított ismeretek gyakorlati vonatkozásainak kiemelése, valamint a sikeres

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben