Jegyzőkönyv. Készült: október 17-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: 2011. október 17-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében"

Átírás

1 Kölked Község Képviselő-testülete 12/2011. Jegyzőkönyv Készült: október 17-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester, Kiss Balázs alpolgármester, Csomor Tibor, Gerber Csaba, Müller Andrásné, Muskát Zoltán képviselők, Erdei Katalin jegyző, 7. napirendi pontnál Omachtné Vidács Krisztina az Erdőfű Fejlesztéséért Egyesület elnöke tanácskozási joggal meghívottak. Igazoltan távol: Németh Zoltán képviselő Martényi János: köszönti a Képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Gerber Csaba és Muskát Zoltán képviselőket kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. A polgármester előterjeszti a napirendi javaslatot. Zárt ülésen javasolja tárgyalni az átmeneti segély iránti kérelmeket, erdőfűi volt iskola vételére tett ajánlatokat. A Képviselő-testület a napirendet az alábbiak szerint fogadta el: Napirend 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 3./ A közterület használatról szóló 7/2004. (VII.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 4./ Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására (önkormányzati döntések előkészítésében való társadalmi részvétel) 5./ Hétvégi fogorvosi ügyeletben való részvételre ajánlat 6./ Belső ellenőrzési és stratégiai terv jóváhagyása 7./ Egyebek a./ Erdőfű Fejlesztéséért Egyesülettel megállapodás b./ Erdőfűi ingatlan bérletére ajánlat c./ Tájékoztató a évi közmunka lehetőségekről d./ Nonprofit Kft. ügyvezető megbízási díjának megállapítása

2 e/ Kovács Bernadett beadványa 8./ Önkormányzati honlap színvonalasabbá tétele 9./ Képviselői interpellációk 1. napirend (jkv-hez mellékelve) Muskát Zoltán kérdése, hogy a Széchenyi u. 3. szám alatti ház felújítása megtörtént-e. Martényi János: odavittük a homokot, cementet és meszet. A vakolat javítását, illetve a meszelés egy részét elvégezték. Menetközben kértek még gipszkartont a gyermekszoba mennyezetéhez. A megmaradt cementet visszahoztuk. A család még tél előtt beköltözik a lakásba. Müller Andrásné: nemrég bement Balog Péterék lakásába, mert behívták, hogy nézzék meg az állapotokat. Alig több, mint 4 éve épült a tégla családi ház, és bár nem építési szakember, a ház életveszélyes. A falak megsüllyedtek, komoly repedések vannak. Az ügyvédjük dr. Olt György, de két éve még nem került sor a tárgyalás kitűzésére. A család a tv-hez, a nyilvánossághoz akar fordulni. 83/2011. (X.17.) számú határozat A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyja. 2. napirend (jkv-hez mellékelve) Muskát Zoltán: a határidő túllépéseket nem szabad megengedni. Ügyfél már neki is szólt, hogy lakásfenntartási támogatás határozatot 35 nap után kapott meg. A hivatali apparátus nőt egy ügyintézővel és ügykezelővel, amióta ő nem dolgozik itt. MT-s dolgozók szerepelnek, kérdése, hogy kik azok, csak a közmunkások? 8 éve láttam olyan levelet, hogy a hivatkozott jogszabályt már hatályon kívül helyezték. Kérdése még, hogy az ellenőrzési anyagokban feltárt hiányosságoknak milyen következményei lettek. Erdei Katalin: a közmunkásokon kívül csak az ügykezelő MT-s dolgozó. A tanyagondnok és könyvtáros jelenleg is közalkalmazotti jogviszonyban vannak. A jegyzőn kívül négy ügyintéző köztisztviselő. Nagyon megnőtt a hatósági ügyek száma, három év alatt közel a duplájára. Példának hozza az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyeket, egy év alatt 260 határozat született. Jöttek új hatáskörök is, például az óvodáztatási támogatás. Most, hogy a jövedelemhatárt felemelték, jelentősen meg fog nőni a lakásfenntartási ügyek száma. Minden vizsgálat után a dolgozókat összehívom, ezeken a megbeszéléseken a polgármester is részt vesz. Végigbeszéljük a hiányosságokat, mindketten elmondjuk elvárásainkat. Fegyelmi eljárást nem kezdeményeztem a kinevezésem óta. Ügyészi vizsgálat esetén az ügyészt

3 tájékoztatni kell, hogy milyen intézkedéseket tettem a hiányosságok megszüntetésére. Változatlanul álláspontom, hogy kell a négy köztisztviselő. Azt hiányolom a legjobban, hogy az ügyintézők külön külön végzik a munkájukat, de nem segítik egymást. Martényi János: a közel két év számaiból is kitűnik, hogy mennyire megnőtt az ügyiratforgalom. Mindig új feladatok és hatáskörök jönnek és nagy a jogszabályi változások száma. Muskát Zoltán: az ügyiratforgalom nem nőhetett olyan jelentős mértékben, nem hiszi, hogy hatszor annyi ügy van, mint az ő idejében. A jegyzőnek van vezetői gyakorlata, ha kell vezetői szigorral el kell érni, hogy egy egy csúcsidőszakban a dolgozók segítsék egymás munkáját. Nem kötelező a polgármesteri hivatalban dolgozni, aki nem áll be a sorba, az keressen máshol munkát. Az elkövetkezendő évek még sokkal nehezebbek és rosszabbak lesznek. 84/2011. (X.17.) számú határozat A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja. 3. napirend (jkv-hez mellékelve) Erdei Katalin: a Muskát Úr által leírtakra reagálva röviden elmondja, hogy mivel önkormányzati tulajdonú területekről van szó, a közterület-használati engedély önkormányzati hatósági ügy és valóban a polgármesterhez kell telepíteni a hatáskört. A hatályon kívül helyezett rendeletszám jó, még 2008-ban ezt a rendeletet vettem át elődömtől. Mivel nem tudunk számlát adni fénymásolatról ezért a helyszínrajz másolást a Nonprofit Kft.-re bízzuk, a rendelet-tervezetből kihagyjuk ezt a sort. Csomor Tibor: a gépek, traktorok több helyen, rendszeresen közterületen vannak, szalmát, szénát és fát is tárolnak ott, erre is kellene közterület használati díjat megállapítani. Megjegyzi, hogy ami szépíti a településünket, pl. virágedények kihelyezése, ne állapítsunk meg közterület használati díjat. Például az Árpád utcában sok széna, szalma van közterületen, és ezt ne engedjük. Kérdése még, hogy helyszínrajzot minden ügyhöz csatolni kell-e? Erdőfűn kicsik az udvarok, a fát például hol tárolhatnák? Erdei Katalin: helyszínrajzot csak az építési ügyekhez, például pavilon elhelyezés, vagy hirdető berendezések esetén kell mellékelni. Az erdőfűi lakosság a házak mögötti közterületen tárolja a tüzelőt és egyéb anyagokat. Kiss Balázs: a KRESZ szerint jármű 15 napig parkolhat engedély nélkül a közterületen. A polgármester a módosító javaslatokkal együtt javasolja a rendelet elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal megalkotta 8/2011 (X.17.) önkormányzati rendeletét a közterület-használat helyi szabályozásáról

4 4. napirend (jkv-hez mellékelve) Muskát Zoltán: lehetővé kell tenni, hogy a lakosság, az egyesületek a honlapon közzétett rendelet-tervezetekre és fontosabb előterjesztésekre szóban, írásban és elektronikus úton is észrevételt tehessen. Javasolja kibővíteni a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladatait, véleményezzék az intézmények és Nonprofit Kft. gazdálkodását is. A polgármester a módosító javaslatokkal együtt javasolja a rendelet elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal megalkotta 9/2011 (X.17.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 5. napirend (jkv-hez írásban mellékelve) Martényi János: az ügyeletet az OEP finanszírozza, nekünk a fogorvosi ügyelet nem kerülne pénzbe. Mohács csatlakozott a villányi fogászati ügyelethez. Muskát Zoltán: véleménye szerint Pécsre lényegesen jobb a közlekedés, főleg téli időszakban Villányba nehezebben lehet eljutni, támogatja a határozati javaslatot. 85/2011. (X.17.) számú határozat Kölked Község Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a Villányi Fogászati Szolgáltató Bt. által működtetett hétvégi fogorvosi ügyelethez. A polgármester a Bt.-t értesítse a testületi döntésről. Felelős: Martényi János polgármester Határidő: október napirend (jkv-hez mellékelve) Erdei Katalin: az érkeztetésből is látszik, hogy az MTKT a mai napon küldte meg a 2012-es ellenőrzési tervet, de javasolom elfogadásra. A kockázat-elemzéshez az adatokat mi szolgáltattuk, én jelöltem meg azokat a területeket, melyeknek ellenőrzését 2012-ben fontosnak tartom. Muskát Zoltán: ha jegyzővel egyeztetett az anyag, támogatja az előterjesztés elfogadását. 86/2011. (X.17.) számú határozat Kölked Község Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési és stratégiai tervet jóváhagyta. A jegyző gondoskodjon a testületi határozat MTKT Munkaszervezete részére történő megküldéséről. Felelős: Erdei Katalin jegyző

5 Határidő: október napirend: Egyebek a./ Erdőfű Fejlesztéséért Egyesülettel megállapodás Omachtné Vidács Krisztina egyesületi elnök elmondja, hogy formanyomtatványt hoz a megállapodáshoz, melyet a kiadott anyag tartalmával tudunk megtölteni. Martényi János: javasolja az együttműködési megállapodás megkötését, illetve jóváhagyását, mivel a leírtak Erdőfű fejlesztését szolgálják. Muskát Zoltán: támogatja az együttműködési megállapodás jóváhagyását. 87/2011. (X.17.) számú határozat Kölked Község Képviselő-testülete a Kölkedi Önkormányzat és az Erdőfű Fejlesztéséért Egyesület között létrejött együttműködési megállapodást jóváhagyja. Felelős: Martényi János polgármester Határidő: október 31. Omachtné Vidács Krisztina: tájékoztatja a Testületet, hogy ugyan nem szerepel a pályázatban, de szeretnének közterületen egy kemencét megépíteni. Reméli, hogy az önkormányzattól ingyen kapják meg az ehhez szükséges területet. b./ Erdőfűi ingatlan bérletére ajánlat Martényi János: Stoics Győzőné régen erdőfűi lakos volt, ezért kötődik Erdőfűhöz. Először egy évre javasolja a szerződéskötést, ha rendben tartják az épületet és környékét, egy év után visszatérünk a bérleti szerződés meghosszabbítására. 88/2011. (X.17.) számú határozat A Képviselő-testület november 01-től október 31-ig egy évre bérbe adja Stoics Győzőné Orfű, Lapisi út 13. szám alatti lakosnak az erdőfűi 341/9. hrsz.-ú 2,5 szobás 60,7 m 2 nagyságú ingatlant. Ha a bérlő tovább kívánja bérelni, 3 évre a szerződés meghosszabbítható. Felelős: Martényi János polgármester Határidő: október 31. c./ Tájékoztató a évi közmunka lehetőségekről Martényi János: most történik országosan a közmunka átértékelése, 4 és 8 órás lehetőségünk is lesz, de a közmunkának értéket kell teremteni. Hét témában lehet pályázni, 100% bér és járulék támogatással. November 08-ig kész közmunkatervet kell készítenünk. Legfőbb területek a mezőgazdaság, a téli foglalkoztatás, belvízi árkok rendbetétele, kazánprogram (pl.: fakitermelés), illegális szemétlerakók felszámolása, bel- és külterületi földutak karbantartása.

6 Lépni lehetne a szeméttelep melletti területek fásításában, Erdőfűn a cselédlakások mögötti domb felszámolásában, Hunyadi Mátyás saroknál lévő árok rendbetételében. Csomor Tibor: felveti, hogy hogyan lehet bízni ezzel az emberanyaggal, hogy rendes munkát végeznek. Erdősítési pályázatban is részt vehetnénk, megkapnánk a fásításhoz szükséges csemetéket, vagy pénzt azok beszerzéséhez. Kiss Balázs: a főutcán is mélyíteni lehetne az árkot a kritikusabb helyeken, a Toldi utcában ugyanígy mélyíteni kellene az árkot. Müller Andrásné: a Móricz Zsigmond utcában járdát lehetne építeni, de a Ciheri területet is be kellene fásítani. d./ Nonprofit Kft. ügyvezető megbízási díjának megállapítása Martényi János: a Nonprofit Kft. ügyvezetője több hónapja dolgozik, de nem állapítottunk meg megbízási díjat. Muskát Zoltán: javasolja levenni a napirendről, mert a felügyelő bizottságnak tárgyalnia kellett volna e témát. Ezt az alapító okirat és a GT is előírja. Alapító okirat szerint járjunk el. Javasolja, hogy a novemberi ülésre kerüljön be a felügyelő bizottság ügyrendje is jóváhagyásra. Kiss Balázs: addig azt is átgondolhatjuk, hogy költségtérítést állapítsunk meg vagy járjon az önkormányzati gépjárművel, természetesen úgy, hogy átadjuk a járművet a Kft.-nek. e/ Kovács Bernadett beadványa Martényi János: mivel a beadványt a képviselő-testülethez címezték, ezért hozta be Kovács Bernadett levelét véleményezésre. A polgármester hatásköre a munkaszerződés megkötése, illetve gondoskodás a helyettesítéséről. Csomor Tibor: decemberig kellene a szerződést megkötni, mert, ha jövőre ilyen jó pályázatok lesznek, szinte bármelyik pályázatba belefér a dolgozó alkalmazása. Muskát Zoltán: most is az a véleménye, hogy a könyvtárra szükség van. December 31-ig javasolja felvenni, addig kiderül melyik programba fér bele. A munkabérét természetesen a polgármester állapítsa meg. 8. napirend (jkv-hez mellékelve) Muskát Zoltán: nem bántó szándékkal írta a beadványt, de véleménye szerint javítani kell a honlap szerkezetén, minőségén, biztosítani kell a naprakész információkat. Az iskola igazgatója elfoglalt ember és nem is az ő dolga a honalap készítése, illetve karbantartása. Kiss Balázs: régi téma már a honlap, neki is az a véleménye, hogy változtatni kell a színvonalon. Egy vállalkozó ismerőse mondta, hogy ő gyakran dolgoztat egyetemistákkal, akik olcsón és jó minőségben elkészítik a honlapot. A honlap arculatán is változtatni kellene

7 és az a javaslata, hogy fizessünk havidíjat az adatok feltöltéséért. Azt is javasolja, hogy legyen egy kijelölt hivatali felelős és csak az adjon anyagot a honlap kezelőjének. Gerber Csaba: tudomása szerint Frank Istvánnak is van ilyen jellegű vállalkozása. Muskát Zoltán: a régi pécsváradi pályázati honlap most is ingyenesen lenne használható. Martényi János: összefoglalja a hozzászólásokat. Javasolja, hogy a Hírmondóban és a honlapon is jelentessük meg, hogy tegyenek ajánlatot új honlap készítésére, illetve rendszeres feltöltésére. A jelenlegi honlap készítő is természetesen tehet ajánlatot, nem várunk tőle sem ingyen munkát. Több napirend nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. Kmft. Martényi János polgármester Erdei Katalin jegyző Gerber Csaba jkv. hitelesítő Muskát Zoltán jkv. hitelesítő