Lélekharang. Karácsony elé. I. évfolyam 2. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lélekharang. Karácsony elé. I. évfolyam 2. szám 2005.12.11."

Átírás

1 Lélekharang I. évfolyam 2. szám Karácsony elé Két hete vasárnap elkezdıdött az új egyházi év. Az ádventi koszorún meggyújtottuk az elsı, majd a második gyertyát, amelyek világítanak a várakozásban. A karácsonyt megelızı négy hét a bőnbánat ideje is. Hiszen tiszta lélek kell az Úr fogadásához. Szeretettel, jósággal, örömmel teli lélek. De hol kapható ilyen jótét lélek? Ó, Jézusom, mentsd meg a karácsonyt. Nekünk már nincs hozzá erınk. Mi vásárolunk és rohanunk, kis csomagokat készítünk, karácsonyfákat díszítünk. És énekeljük: Csendes éj. De a titok, Jézus megszületése, gyakran csak szirupos érzelgés, dekoráció. Jézusom, mi szent ünnepet akarunk ülni, melyen nem az a mérték, ki mennyit ad. Jézusom, segíts, nehogy elsüllyesszük egészen, mit is jelent ez az ünnep, segíts, hogy ne csak télapók legyünk. Segíts, hogy az ádventi hetekben a lelkünkbe nézzünk. Segíts, hogy az útra visszaérjünk, s elinduljunk megint. Csak így lesznek az ajándékok jeleivé a szeretetnek- mint megannyi tükre a Te szeretetednek. Óh, Jézusom, mentsd meg a Karácsonyt, ments meg minket, hiszen ezért lettél ember. Mentsd meg a szegényeket, a magányosokat, az elhagyottakat, akiket lenéznek, kicsúfolnak, megaláznak, a munkanélkülieket, a depressziósokat, a szeretet nélkülieket- ments meg minket! Te, aki szegényként, megalázottként születtél a betlehemi istállóban, légy a gyengék védelmezıje, megváltója! Karácsony legyen- Isten és az ember szeretetének ünnepe! Ezt kívánom minden kedves hívınek a Felsıszölnöki Plébánián. Áldott karácsonyt! Blazsene bozsicsne szvetke zselim!

2 Zarándokút Szlovéniába Október 15-én a Szakonyfalui Szlovén Kisebbségi Önkormányzat zarándokutat szervezett Szlovéniába, melynek vezetıje Nemes László, lelki vezetıje Merkli Ferenc atya volt. A létszám hamar betelt, s megtelt az autóbusz. Elızetesen úgy terveztük, hogy útba ejtjük Muraszombaton a Teréznapi vásárt is. De odaérve megváltoztattuk az elhatározásunkat, hiszen nem vásárolni indultunk, hanem zarándokútra. Úti célunk Celje és környéke volt. Mivel október hónap a Rózsafüzér Királynıjének hónapja, az úton végig köszöntöttük a Szőzanyát rózsafüzér imával és énekkel. A legelsı ének az Úrangyala volt szlovénul majd magyarul. Köszönteni megyünk, oh, Mária, neked hálát adni Jézus anyja hangzott a dal. Celjében már várt ránk a plébános atya és mindenkit megkínált egy kupica pálinkával. Ezt követıen megmutatta a templomot, me l y n e k v é d ı s z e n t j e Szent József. A templom oly gyönyörő, hogy az ember szívét melegség járta át. A templom mellett egy nagy lelki otthon mőködik Következı állomásunk Petrovče település volt, mely nagyon régi zarándoktemplom. Már az 1200-as években említik. A Rózsafüzér Királynéja tiszteletére felszentelt templomot többször átépítették és bıvítették. II. János Pál pápa 1993-ban bazilikává avatta. Csodálatos a templom fıoltára, melyen a Szőzanya látható karján a gyermek Jézussal. A templomnak hat mellékoltára van, mind nagyon megható. Engem a keresztre feszített Jézus annyira megfogott, hogy háromszor is visszamentem. Úgy tekintett le rám, mintha élne. Az egyházközség elnöke mondta el nekünk a templom történetét, valamint egy érdekes legendát. A környék grófi családjának utolsó leszármazottja nagy tisztelıje volt a Szőzanyának, fogadalmat tett, hogy sohasem nısül meg, hanem tisztaságban éli le az életét. Elment a templomba és s Szőzanya szobrának az ujjára fogadalma jeléül egy szép drágaköves győrőt húzott. A Jóisten azonban próbára tett ıt. Ez az 1500-as években történt, amikor a törökök uralták fél Európát. Az ifjú meglátott egy szép, fiatal török lányt és beleszeretett. Feleségül akarta venni, de a fogadalma miatt nem tehette. Elment Rómába a Szentatyához feloldozást kérni, melyet meg is kapott. Amikor visszatértek, elmentek a templomba. Az ifjú azt a győrőt szánta a menyasszonyának, melyet egykor Mária ujjára húzott. Amint le akarta húzni a győrőt, a Szőzanya összezárta két ujját és nem engedte. A két összezárt új a mai napig látható. Mit tehettek a fiatalok? A lány zárdába vonult, az ifjú öregkoráig (83 évet élt) nagy tisztelıje maradt égi menyasszonyának. Eddig a legenda. Utunk harmadik állomása Oljka Gora-ra vezetett. 733 méter magasra kapaszkodtunk fel a szerpentinen. Egyik oldalon a meredek hegyfal, másikon a mélység. De azért szerencsésen felértünk. Itt is gyönyörő templomot találtunk, mely a Szent Kereszt tiszteletére van felszentelve. Barokk stílusban épült, fıoltára az utolsó vacsorát ábrázolja, vagyis Jézust a 12 apostollal az eucharisztia megalapításakor. Fölöttük a fájdalmas Szőzanya látható, legfelül pedig a már megfeszített Jézus, az emberiség megváltója. A szobrok nagyon élethőek. Aki zarándokként jön ide, azt megérintik, aki turistaként, az a jöttem, láttam, mentem érzésével távozik. Ferenc atya e templomban mutatta be a szentmise áldozatot. Nagyon szépen énekeltünk szlovénul és sokan áldoztunk. Az idı gyorsan elrepült, hazafelé imával és énekkel telt az út. Hálát adtunk a Jóistennek és a Szőzanyának, hogy ilyen csodálatos napnak lehettünk a részesei. Szukics Emma

3 Utazás Szlovéniába Október 1-én én is részt vettem egy utazáson Szlovéniába, amelyet a felsıszölnöki Szlovén Önkormányzat szervezett. Ez tulajdonképpen zarándokút volt Máriához. Velünk jött a plébánosunk, Merkli Ferenc is. Úti célunk Gorenjska volt, s ezen belül voltunk Bledben, Bohinjban és Brezjén. Szombaton reggel 6 órakor indultunk. Csak mi, felsıszölnökiek mentünk, együtt az idısebb és szép számmal a fiatal generáció. Reggel még sokan álmosak és fáradtak voltunk, de késıbb már jó volt a hangulat. Sokat beszélgettünk az 5 órás úton, s így hamar eltelt az idı. Az autópálya csodálatos tájakon ment keresztül. Az elsı állomásunk Bled volt. Itt található a blédi tó, melynek közepén egy sziget található. Ezen a szigeten áll egy templom egy haranggal. Az a legenda járja, ha valaki ezt a harangot háromszor meghúzza, s közben kíván valamit, akkor a kívánsága teljesül. A mi csoportunk gondolával ment a szigetre, s persze mi is meghúztuk a harangot. Ezután Bohinjba mentünk. Itt is van egy tó, ami mellett a 2000 m magas Vogel nevő hegy áll. Úgy döntöttünk, hogy felmegyünk a hegyre. Libegıvel mentünk, s persze nem mindenki mert feljönni. A hegyrıl szintén csodálatos volt a panoráma. Beláttuk az egész tavat és a forrást, amelybıl a folyóba ömlı patak ered. Utolsó állomásunk Brezje volt, ahol szentmisét tartottunk. A templom, amelyben voltunk, egy közkedvelt zarándokhely Szlovéniában. Ezután vacsoráztunk, majd elindultunk hazafelé, hiszen már mindanynyian kicsit fáradtak voltunk e hosszú nap után. Köszönet a Jóistennek és a szervezıknek a csodás élményért! Hanzsek Viktória Szakovics-napok Alsószölnökön és Turniscséban Felemelı érzés volt... részt venni a»szakovicsi»napokon. A szlovén szervezık mindenre gondoltak a m i k o r m e g t e r v e z t é k e z t a z ünnepségsorozatot, mely ez évben október 13-tól október 16.-ig tartott. Így kerülhetett sor arra, hogy október 14-én A l s ó s z ö l n ö k k ö z s é g i s b e k a p c s o l ó d o t t a rendezvénysorozatba. Ezen a napon este 6 órai kezdettel Alsószölnök községben, valamint párhuzamosan a szlov é n i a i T u r n i s c s e k ö z s é g b e n s z e n t m i s e k e z d ı d ö t t. Alsószölnökön, a liturgiát a szlovéniai Velika Polana-i egyh á z i é n e k k a r é n e k e l t e, T u r n i s c s é n p e d i g a z alsószölnöki egyházi énekkar adott mise után rövid koncertet. Amikor mise elıtt megérkeztünk Turniscsére, szemünk elé tárult a szépen rendezett község, valamint annak gyönyörő temploma. A templomot aztán rövidesen belül is megcsodálhattuk. Fogadtatásunk szeretetteljes volt, a helyi plébános úr meghívott bennünket egy lélekmelegítıre, s lehetıséget adott arra, hogy egy rövid próbát tartsunk. Pont 6 órakor a harangok zúgása jelezte, megkezdıdik a szentmise, s erre már a templom tele volt hívıkkel. A szentmisén feltőnt nekünk, hogy a fiatalok aktívan veszik ki részüket a szertartásból. Fiatal énekkar énekelte a liturgiát, s számos fiatal tartott felolvasásokat. Ez a csodálat még tovább erısödött bennünk akkor, amikor megtudtuk, hogy a rendezvénysorozatot is fiatalok szervezték, s a mise utáni fogadáson is ık voltak a központi szereplık. Mint már jeleztem, mise után az alsószölnöki egyházi énekkar adott koncertet. A koncertet siker koronázta, a hivık végig hallgatták szerény, de lelkes éneklésünket. T u d v a l e v ı v i s z o n t, h o g y Alsószölnök község ahol Dr Szakovics József kétszer is szolgált többnemzetiségő község, így egy nagyobb számú szlovén énekkart nem tud kiállítani. Segítségünkre sietett a felsıszölnöki egyházi énekkar, akik néhány tagjukkal kiegészítették csoportunkat, amiért ezúton is köszönetet mondok. Köszönet illeti ezért Lázár Gábort,Lázár Ceciliát és Gyırvári Anikót,akik szervezték ezt az együttmőködést. Felemelı érzés volt ott lenni, köszönjük. Itt zajló események költségét és külföldi utunkat nagyban segítette az Országos Szlovén Önkormányzat és az alsószölnöki szlovén kisebbségi önkormányzat. Barbér Irén

4 Ádventi koncert és Mikulás- mősor Szakonyfaluban Nagy élményben volt részük a szakonyfalui híveknek december 4-én. Az idısek napja estéjén a templomban ádventi éneklés volt Mikulás- mősorral egybekötve. 5 órára várták a híveket. A mősor szentmisével kezdıdött, amit Merkli Ferenc plébános és Németh Károly letenyei esperes mutatott be. A szentmisén közremőködött és énekelt a Vox Varietas letenyei kamarakórus Cselényi Enikı vezetésével. Nagyon szép énekekkel tették bensıségessé a liturgiát. Az egyszerő, de mélybıl fakadó taizéi énekek betöltötték a 80 éves kápolna falait. A szentmise végén a kamarakórus még 8 ádventi és karácsonyi énekkel is kedveskedett a híveknek. Sok ember arcára kibuggyantak a könnyek a megható énekek hallatán. Elmondhatjuk, az embereket még ma is érdeklik a mély témák, énekek, nemcsak a felszínesség, ami a médiából árad. Lehet egy kulturális eseményre is embereket összehívni, mert az emberek vágynak a szépségre, különösen, ha az természet feletti. Az az éneklés mennyei muzsikaként szólt a kápolnában. Igen, a szépség váltja meg ezt a ronda világot. A lélek szépsége, az énekek szépsége- a liturgia szépsége. Csak ebben bízhat a mai, rohanó ember. A koncert végén megjött a Mikulás, Szent Miklós püspök. Kiosztotta ajándékait, felhívta a figyelmet arra, hogy a csúnya beszéd már a mennyek országában is hallatszik, ezt mindenképpen kerülni kell. Több mint 60 gyermek kapott ajándékot. A végén a kórus a Csendes éj elsı versszakával zárta az ünneplést. Nemcsak a gyerekek, hanem a felnıttek is kaptak valamit. Kint, a templom elıtt forralt bor melengette átfázott testünket. A lelkünk már úgyis meleg volt. A kapott szeretettıl. Bárcsak mindig így lenne. VÁNTSA ZOLTÁN Advent Várakozás: a télre, a hóra a jóra, a szépre, a Szóra. Várakozás: a barátra, társra, az önzetlen gondoskodásra. Várakozás: a hitre, a fényre, a gyógyító, segítı kézre. Várakozás: a békére, csendre, a világot átfogó Rendre. JUHÁSZ GYULA Rorate A kéklı félhomályban Az örökmécs ragyog, Mosolygón álmodoznak A barokk angyalok. A gyertyák rendre gyúlnak, A minisztráns gyerek, Mint bárány a mezıben Csenget. Az árny dereng. Hideg kövön anyókák Térdelnek. Ifju pap Magasba fölmutatja Szelíden az Urat. Derős hit tőnt malasztját Könnyezve keresem. Ó gyönyörő gyerekség, Ó boldog Betlehem!

5 Predsednik države v našoj cerkvi Nemzetiségi lét 16. novembra je pri nas odo en velke človek, državne predsednik, László Sólyom. Bil je v Varaše v Zvezi Slovencev, pa v radione, potiston pa je prišo na Gorenje Senik. Pogledno je šaulo, pogučavlo se je z ravnateljem, pa z predsednikom slovenske manjšinske samouprave. Potiston pa je odo v cerkev Svetega Janeza Krstnika. Tau se je prvič zgaudelo, ka je v seniškoj cerkve odo državne predsednik. Če rejsan je bil samo 5 ale 1O minut. Gospaud župnik, Ferenc Merkli, mu je malo pokazo cerkev. Povedo je ka pomene napis nad oltarjem: Hvalite Gospoda vsi narodi. Pokazo je eno vönamalano okno, na šteron je Sveti Štefan krau, njegov prednik. Prednik pa zatok, ka je on bju prve predsednik orszaga. Pravo je eške, ka škejo ništerne okne vöminite, pa orgle obnovete. Dal mu je v spomin dvej knjige: Hvalite Gospoda in Svete pesmi. Cerkev je zdaj nej dugo küpla ene spominske knige, v šteroga je László Sólyom tö napiso en stavek. Tau se pa etak čüje: Kívánom, hogy amint ezer év óta, továbbra is szlovénül dícsérjék az Istent. Želim, ka kak že gezero lejt, tadale slovenske hvalite Boga. Adventskranz in Unterzemming Am 26. November fand das 12. Adventskranz - treffen der Komitate Vas- Zala diesmal in der katholischen Kirche von Unterzemming/ Alsószölnök statt. Organisatoren dieser Veranstaltung waren die örtliche Deutsche Selbstverwaltung, sowie der deutsche Frauenchor. Jahr für Jahr treffen sich deutsche Nationalitätenchöre des Komitates Vas am Samstag vor dem ersten Adventssonntag immer in einer anderen Kirche, um die erste Kerze am Adventskranz gemeinsam, feierlich anzuzünden, Advents- und Weihnachtslieder zu singen. Das Anzünden der ersten Kerze heißt, dass das Weihnachtsfest, das schönste Fest des Jahres mit Riesenschritten näher rückt. Adventszeit ist die Vorbereitungszeit auf die Ankunft Christis, auf Weihnachten. Advent heißt, die Türen des Herzens zu öffnen, offen sein für andere Menschen. Advent heißt auch zusammensein mit der Familie, mit den Chormitgliedern, mit den Bewohnern der Gemeinde, und dieses Zusammensein feiern. Mit diesen Gedanken eröffnete die Vorsitzende der Deutschen Selbstverwaltung das Treffen und begrüßte die eingeladenen Gäste, die Mitglieder der Minderheitenselbstverwaltungen der Komitate, die Chöre und die Bewohner der Gemeinde. Der Pfarrer Franz Merkli begrüßte ebenfalls die anwesenden Gäste, sowie die Mitglieder der Pfarrgemeinschaft mit freudigen Worten. Dr. Miklós Wenczl Vorsitzende der Deutschen Selbstverwaltungen der Komitate Vas- Zala sprach darüber, wie wichtig die Pflege der deutschen Muttersprache ist. Nach den Festreden sangen die folgenden Chöre ihre wunderschönen Advents- und Weihnachtslieder: Der Frauenchor Raabfidisch/ Rábafüzes Der gemischte Chor aus Großdorf/ Vaskeresztes Der Frauenchor Pernau/ Pornóapáti Der Chor der Wirtschaftsfachmittelschule aus Steinamanger/Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szombathely Der Nationalitätenchor Schwabendorf/ Kıszegfalva Die Alpensänger aus Güns/ Kıszeg Der Frauenchor Unterzemming/ Alsószölnök Auch die Kinder der Gemeinde haben sich fleißig auf das Treffen vorbereitet. Mit den schönen Gedichten und Liedern ist es gelungen, weihnachtliche Stimmung in die Herzen zu zaubern. Das 12. Adventskranztreffen wurde mit einem gemeinsamen Lied beendet: Friede den Menschen in dieser Nacht, Ihre sei Gott, der über uns wacht! Lasset uns singen, singen voll Freud Glocken erklingen, Weihnacht ist heut! Ich wünsche uns allen, dass Weihnachten das Fest der Liebe, der Freude und der Zuversicht werde Hilda Czuczai-Skaper Vorsitzende der MSV

6 Lelkiség Pilinszky János adventi gondolata Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörő gondolatnak, hogy "meg kell tanulni vágyakozni azután, ami a miénk". Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra - ami biztosan megjött. Télen: az elsı hóesésre. És várakozásunk ettıl még semmivel sem volt kisebb, erıtlenebb. Ellenkezıleg: nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni - beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a mienk. (...) A szenvedésrıl így ír J. M. Escrivá Az a gyerek, aki az elsı hóesésre vár, - jól várakozik, s már várakozása felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülıdésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és mentes a birtoklás minden görcsétıl, kielégíthetetlen éhétıl-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az idıbıl éppen azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: hetek, órák, percek kattogó szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, mint amire vár. Arra kérted az Urat, hogy engedje meg, hogy egy kicsit szenvedj érte. És íme, amikor a szenvedés jön, mégpedig nagyon emberi, nagyon közönséges módon, mint nehézségek és gondok a családban vagy a mindennapok ezer kis kellemetlensége, mégis nehezedre esik, hogy Krisztust lásd mögötte. Tartsd oda türelmesen a kezedet ezekhez a szegekhez... és fájdalmad örömmé fog változni. 235 Ne panaszkodj, hogyha szenvedsz. Csak az értékes köveket csiszolják. Fáj? -- Köszönd meg Istennek a,,csiszolást'', mert úgy vett kezébe, mint egy gyémántot... Egy közönséges kavicsot nem munkálnak meg így. 236 Aki k gyáván menekülnek a szenvedéstıl, azoknak van min gondolkozni, ha olyan embereket látnak, akik örömmel fogadják a szenvedést. Nem kevés férfi és nı képes arra, hogy keresztény módon szenvedjen. Kövessük példájukat. 237 Jajgatsz? És mintha okod lenne rá, azt mondod nekem: Itt van egy szúrás!... És itt még egy! Hát nem érted, hogy milyen ostobaság meglepıdni, hogy a rózsáknak tövisei is vannak? 238 Engedd meg, hogy továbbra is -- mint eddig --, hogy bizalmas legyek veled: Egy feszület megpillantása elegendı ok számomra, hogy ne merjek szenvedéseimrıl beszélni... És hogy sokat szenvedtem, azt egyáltalán nem titkolom -- de mindig örömmel. 239 Nem értenek meg? Ô maga volt az Igazság és Világosság és még övéi sem értették meg İt. Gyakran tanácsoltam azt neked, hogy emlékezzél imádságban az Úr szavaira:,,nem különb a tanítvány Mesterénél.'' ADY ENDRE Az Úr érkezése Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten. Harmatozzatok Égi magasok! Téged vár epedve a halandók lelke, Jöjj el édes Üdvözítınk! Nem harsonával, Hanem jött néma, igaz öleléssel, Nem jött szép, tüzes nappalon, De háborús éjjel. És megvakultak Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, De ıt a fényest, nagyszerőt, Mindörökre látom.

7 Mindenszentek focikupa Plébániánk minden évben megszervezi az ıszi szünetben a Mindenszentek- kupát. Ezen a kupán a nyolcadik osztályosok vehetnek részt, illetve a kisebbek, ha a nagyok nincsenek meg a létszámban. Idén Szakonyfaluban került sor a mérkızésre. İszi szünetben ıszi idı volt, csak a szakonyi focisták nem voltak ıszek, hanem bıszek, s tették a labdát ide- oda. Hétfın 2 órakor már a pályán sorsoltuk a csapatok sorrendjét. Fél 3- kor megkezdıdött az elsı mérkızés. Az elsı meccs Felsıszölnök és Szakonyfalu, a második meccs Felsıszölnök és Alsószölnök, a harmadik Alsószölnök és Szakonyfalu között volt. A felsıszölnökiek mind a kétszer kikaptak, a szakonyiak minden meccset megnyertek fölényesen. Külön említést érdemel Réczeg Martin kapus jó és bravúros teljesítménye. A jutalom viszont nem maradt el, a plébános minden csapatnak pizzákat vett. Jövıre Felsıszölnökön lesz a kupa, reméljük, mi, Felsıszölnökiek hazai pályán több eredményt érünk el. Köszönjük a plébánosnak ezt az élménydús délutánt. Labricz Gabriella Felsıszölnök 8. o. Ezúton kérünk bocsánatot Margit nénitıl, akit a labda az egyik meccsen véletlenül eltalált. Sajnáljuk, hogy nevettünk rajta. Bocsánatot kérünk mindenki nevében. (a szerk) Keresztrejtvény Itt lakik a pápa December 6-án jön Az egyik szentség István püspök Itt született Jézus Három Királyok egyike A kiemelt négyzetekben átlóban összeolvasva egy egyházi ünnep nevét kapjátok. A megfejtéseket a templom sekrestyéjébe várom december 24-ig. A helyes megfejtı meglepetés ajándékot kap. December 28-án van az emléknapja Jézus ellenfele az evangéliumokban Tigris és - bibliai folyó Mi van a püspök kezében ESEMÉNYNAPTÁR Nov 26: A német nemzetiségi énekkarok gyertyagyújtása és koncertje az alsószölnöki templomban. Dec 4: A letenyei Vox varietas kamarakórus ádventi koncertje Szakonyfaluban, utána Mikulásmősor. 5: Mikulásmősor Felsıszölnökön. 6: Jön a Mikulás Alsószölnökre. 11: Ádventi koncert a felsıszölnöki templomban. Fellép a nuskovai énekkar és a Soncsnica felsıszölnöki Ált. Isk. 3 és 4. osztályos tanulói : Karácsonyi nagygyóntatások mindhárom faluban. Vendégek a gotthárdi atyák. 24: szenteste karácsonyi mősorokkal. A szentmisék rendje: Szakonyfalu: este 9 óra; Alsószölnök: fél 11; Felsıszölnök: éjfél. Elıtte fél órával a karácsonyi mősorok. 25: ünnepi karácsonyi szentmisék. 26: Szent Család vasárnapja. Felsıszölnökön a családok megáldása. 27: Borszentelés Alsószölnökön. 28: Aprószentek. Ima az abortusz áldozataiért. 31 : Szilveszter. Hálaadó szentmisék Jan. 1 Újév Jan. 6-8 házáldások. Jan : ökumenikus imahét Jan : Egri Lelkipásztori Napok Jan : Cursillo Kıszegen Febr. 18. Egyházközségi Bál Szakonyfaluban.

8 A világ tetején, alul a Bohinjsko-Jezero A hosszú élet titka a Kakasdombon Máriaszobor Petrovce-ban A Köztársasági elnök látogatása a felsıszölnöki templomban Szerkesztı: Merkli Ferenc Plébános Kiadó: TOSO Reklámgrafikai Kft. Fotó: Kovács László, KoLa Fotó Gyürki László körmendi plébános, pápai prelátus Adventi koncert Szakonyfaluban A következı szám, február elején jelenik meg

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Ugodi Harangszó. 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője. Kedves Ugodi Testvérek!

Ugodi Harangszó. 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője. Kedves Ugodi Testvérek! Ugodi Harangszó 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője Kedves Ugodi Testvérek! Napjainkban a karácsonyi hangulat megteremtéséhez elengedhetetlen a feldíszített

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

Boldog újesztendıt kedves Tótiak!

Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Káptalantóti Önkormányzat lapja /a Megyei Önkormányzat támogatásával/ VI. évfolyam 1. szám Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Óév búcsúztatásaként szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni minden

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió

Szent László Magyar Katolikus Misszió Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Nyár A képen láthatóak: 1 LELKI ROVAT Nyár VARGA PÉTER, ÚJ PLÉBÁNOSUNK BEMUTATKOZÁSA Nagy szeretettel köszöntöm a missziónkhoz tartozó magyar hívőket! Pünkösdkor

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

X. évfolyam 12. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2009. december. UÉÄwÉz ^tüöváéççà4 YÜ {Ä v{x jx {Çtv{àxÇ4 `xüüç V{Ü áàåtá4

X. évfolyam 12. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2009. december. UÉÄwÉz ^tüöváéççà4 YÜ {Ä v{x jx {Çtv{àxÇ4 `xüüç V{Ü áàåtá4 Á G F A L V I K R Ó N I K A X. évfolyam 12. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2009. december UÉÄwÉz ^tüöváéççà4 YÜ {Ä v{x jx {Çtv{àxÇ4 `xüüç V{Ü áàåtá4 2 0 0 9. D E C E M B E R Á G F A L V I

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Karácsony 2 LELKI ROVAT Karácsony Mindannyian örömmel készülünk karácsonyra. Amikor eljön advent első vasárnapja, a város is fénybe öltözik, megnyílik a karácsonyi

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. December

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. December Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. December Rorate, coeli

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM Egyházasniczk István király rendeletére Nyiec településen kilenc falu templomot épített, az első okleveles említése 1267-ből való, 1328-ban a templom titulusa Szent Miklós Feltehetően

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

Kulcstartók Keresztneves kulcstartók

Kulcstartók Keresztneves kulcstartók Kulcstartók Keresztneves kulcstartók M?anyag kulcstartó, 5.00 M?anyag kulcstartó, 5.00 lej M?anyag kulcstartó, 5.00 Cod #692 Cod #691 Cod #690 M?anyag kulcstartó, 5.00 M?anyag kulcstartó, 5.00 M?anyag

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Sikerrel indult a dél-európai szakmai gyakorlat Máltán

Sikerrel indult a dél-európai szakmai gyakorlat Máltán Dél-európai üzemi gyakorlat a szakképzésben résztvevı tanulók számára LdV-HU-10-IVT-1021 Sikerrel indult a dél-európai szakmai gyakorlat Máltán Iskolánk négy vendéglátós tanulója 2011. május elején kezdte

Részletesebben

Áprilisi jeles napok

Áprilisi jeles napok Káptalantóti Önkormányzat lapja VIII. évfolyam 3. szám Áprilisi jeles napok Április 12. Gyula napja, az esztendı századik napja, ezért száznapnak is nevezik. A délvidéken féregőzı nap, a nagytakarítás,

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

ÜZENET KARÁCSONYI. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091

ÜZENET KARÁCSONYI. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Szent Anna KARÁCSONYI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 KARÁCSONYI KÉPEK Ahideg beálltával rövidebbek

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad 1. oldal, összesen: 32 Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad JEGYZİKÖNYV Felvéve 2010. november 5-én, 9 órai kezdettel, a Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám Márciusi jeles napok Március 12. Gergely Teljes nevén Nagy Szt. Gergely pápa. Nevéhez főzıdik az egyházi ének klasszikus rendszerezése (gregoriánum).

Részletesebben

Elek. 2013. VII. évfolyam 29. szám

Elek. 2013. VII. évfolyam 29. szám Elek 2013. VII. évfolyam 29. szám A d v e n t Advent közeledtével elkészítjük az adventi koszorút, meggyújtjuk az első gyertyát, aztán a másodikat, és így tovább, egyre közelebb a kisded születésének évfordulójához.

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Egy jámbor szerzetes a XIII. században

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben