Lélekharang. Karácsony elé. I. évfolyam 2. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lélekharang. Karácsony elé. I. évfolyam 2. szám 2005.12.11."

Átírás

1 Lélekharang I. évfolyam 2. szám Karácsony elé Két hete vasárnap elkezdıdött az új egyházi év. Az ádventi koszorún meggyújtottuk az elsı, majd a második gyertyát, amelyek világítanak a várakozásban. A karácsonyt megelızı négy hét a bőnbánat ideje is. Hiszen tiszta lélek kell az Úr fogadásához. Szeretettel, jósággal, örömmel teli lélek. De hol kapható ilyen jótét lélek? Ó, Jézusom, mentsd meg a karácsonyt. Nekünk már nincs hozzá erınk. Mi vásárolunk és rohanunk, kis csomagokat készítünk, karácsonyfákat díszítünk. És énekeljük: Csendes éj. De a titok, Jézus megszületése, gyakran csak szirupos érzelgés, dekoráció. Jézusom, mi szent ünnepet akarunk ülni, melyen nem az a mérték, ki mennyit ad. Jézusom, segíts, nehogy elsüllyesszük egészen, mit is jelent ez az ünnep, segíts, hogy ne csak télapók legyünk. Segíts, hogy az ádventi hetekben a lelkünkbe nézzünk. Segíts, hogy az útra visszaérjünk, s elinduljunk megint. Csak így lesznek az ajándékok jeleivé a szeretetnek- mint megannyi tükre a Te szeretetednek. Óh, Jézusom, mentsd meg a Karácsonyt, ments meg minket, hiszen ezért lettél ember. Mentsd meg a szegényeket, a magányosokat, az elhagyottakat, akiket lenéznek, kicsúfolnak, megaláznak, a munkanélkülieket, a depressziósokat, a szeretet nélkülieket- ments meg minket! Te, aki szegényként, megalázottként születtél a betlehemi istállóban, légy a gyengék védelmezıje, megváltója! Karácsony legyen- Isten és az ember szeretetének ünnepe! Ezt kívánom minden kedves hívınek a Felsıszölnöki Plébánián. Áldott karácsonyt! Blazsene bozsicsne szvetke zselim!

2 Zarándokút Szlovéniába Október 15-én a Szakonyfalui Szlovén Kisebbségi Önkormányzat zarándokutat szervezett Szlovéniába, melynek vezetıje Nemes László, lelki vezetıje Merkli Ferenc atya volt. A létszám hamar betelt, s megtelt az autóbusz. Elızetesen úgy terveztük, hogy útba ejtjük Muraszombaton a Teréznapi vásárt is. De odaérve megváltoztattuk az elhatározásunkat, hiszen nem vásárolni indultunk, hanem zarándokútra. Úti célunk Celje és környéke volt. Mivel október hónap a Rózsafüzér Királynıjének hónapja, az úton végig köszöntöttük a Szőzanyát rózsafüzér imával és énekkel. A legelsı ének az Úrangyala volt szlovénul majd magyarul. Köszönteni megyünk, oh, Mária, neked hálát adni Jézus anyja hangzott a dal. Celjében már várt ránk a plébános atya és mindenkit megkínált egy kupica pálinkával. Ezt követıen megmutatta a templomot, me l y n e k v é d ı s z e n t j e Szent József. A templom oly gyönyörő, hogy az ember szívét melegség járta át. A templom mellett egy nagy lelki otthon mőködik Következı állomásunk Petrovče település volt, mely nagyon régi zarándoktemplom. Már az 1200-as években említik. A Rózsafüzér Királynéja tiszteletére felszentelt templomot többször átépítették és bıvítették. II. János Pál pápa 1993-ban bazilikává avatta. Csodálatos a templom fıoltára, melyen a Szőzanya látható karján a gyermek Jézussal. A templomnak hat mellékoltára van, mind nagyon megható. Engem a keresztre feszített Jézus annyira megfogott, hogy háromszor is visszamentem. Úgy tekintett le rám, mintha élne. Az egyházközség elnöke mondta el nekünk a templom történetét, valamint egy érdekes legendát. A környék grófi családjának utolsó leszármazottja nagy tisztelıje volt a Szőzanyának, fogadalmat tett, hogy sohasem nısül meg, hanem tisztaságban éli le az életét. Elment a templomba és s Szőzanya szobrának az ujjára fogadalma jeléül egy szép drágaköves győrőt húzott. A Jóisten azonban próbára tett ıt. Ez az 1500-as években történt, amikor a törökök uralták fél Európát. Az ifjú meglátott egy szép, fiatal török lányt és beleszeretett. Feleségül akarta venni, de a fogadalma miatt nem tehette. Elment Rómába a Szentatyához feloldozást kérni, melyet meg is kapott. Amikor visszatértek, elmentek a templomba. Az ifjú azt a győrőt szánta a menyasszonyának, melyet egykor Mária ujjára húzott. Amint le akarta húzni a győrőt, a Szőzanya összezárta két ujját és nem engedte. A két összezárt új a mai napig látható. Mit tehettek a fiatalok? A lány zárdába vonult, az ifjú öregkoráig (83 évet élt) nagy tisztelıje maradt égi menyasszonyának. Eddig a legenda. Utunk harmadik állomása Oljka Gora-ra vezetett. 733 méter magasra kapaszkodtunk fel a szerpentinen. Egyik oldalon a meredek hegyfal, másikon a mélység. De azért szerencsésen felértünk. Itt is gyönyörő templomot találtunk, mely a Szent Kereszt tiszteletére van felszentelve. Barokk stílusban épült, fıoltára az utolsó vacsorát ábrázolja, vagyis Jézust a 12 apostollal az eucharisztia megalapításakor. Fölöttük a fájdalmas Szőzanya látható, legfelül pedig a már megfeszített Jézus, az emberiség megváltója. A szobrok nagyon élethőek. Aki zarándokként jön ide, azt megérintik, aki turistaként, az a jöttem, láttam, mentem érzésével távozik. Ferenc atya e templomban mutatta be a szentmise áldozatot. Nagyon szépen énekeltünk szlovénul és sokan áldoztunk. Az idı gyorsan elrepült, hazafelé imával és énekkel telt az út. Hálát adtunk a Jóistennek és a Szőzanyának, hogy ilyen csodálatos napnak lehettünk a részesei. Szukics Emma

3 Utazás Szlovéniába Október 1-én én is részt vettem egy utazáson Szlovéniába, amelyet a felsıszölnöki Szlovén Önkormányzat szervezett. Ez tulajdonképpen zarándokút volt Máriához. Velünk jött a plébánosunk, Merkli Ferenc is. Úti célunk Gorenjska volt, s ezen belül voltunk Bledben, Bohinjban és Brezjén. Szombaton reggel 6 órakor indultunk. Csak mi, felsıszölnökiek mentünk, együtt az idısebb és szép számmal a fiatal generáció. Reggel még sokan álmosak és fáradtak voltunk, de késıbb már jó volt a hangulat. Sokat beszélgettünk az 5 órás úton, s így hamar eltelt az idı. Az autópálya csodálatos tájakon ment keresztül. Az elsı állomásunk Bled volt. Itt található a blédi tó, melynek közepén egy sziget található. Ezen a szigeten áll egy templom egy haranggal. Az a legenda járja, ha valaki ezt a harangot háromszor meghúzza, s közben kíván valamit, akkor a kívánsága teljesül. A mi csoportunk gondolával ment a szigetre, s persze mi is meghúztuk a harangot. Ezután Bohinjba mentünk. Itt is van egy tó, ami mellett a 2000 m magas Vogel nevő hegy áll. Úgy döntöttünk, hogy felmegyünk a hegyre. Libegıvel mentünk, s persze nem mindenki mert feljönni. A hegyrıl szintén csodálatos volt a panoráma. Beláttuk az egész tavat és a forrást, amelybıl a folyóba ömlı patak ered. Utolsó állomásunk Brezje volt, ahol szentmisét tartottunk. A templom, amelyben voltunk, egy közkedvelt zarándokhely Szlovéniában. Ezután vacsoráztunk, majd elindultunk hazafelé, hiszen már mindanynyian kicsit fáradtak voltunk e hosszú nap után. Köszönet a Jóistennek és a szervezıknek a csodás élményért! Hanzsek Viktória Szakovics-napok Alsószölnökön és Turniscséban Felemelı érzés volt... részt venni a»szakovicsi»napokon. A szlovén szervezık mindenre gondoltak a m i k o r m e g t e r v e z t é k e z t a z ünnepségsorozatot, mely ez évben október 13-tól október 16.-ig tartott. Így kerülhetett sor arra, hogy október 14-én A l s ó s z ö l n ö k k ö z s é g i s b e k a p c s o l ó d o t t a rendezvénysorozatba. Ezen a napon este 6 órai kezdettel Alsószölnök községben, valamint párhuzamosan a szlov é n i a i T u r n i s c s e k ö z s é g b e n s z e n t m i s e k e z d ı d ö t t. Alsószölnökön, a liturgiát a szlovéniai Velika Polana-i egyh á z i é n e k k a r é n e k e l t e, T u r n i s c s é n p e d i g a z alsószölnöki egyházi énekkar adott mise után rövid koncertet. Amikor mise elıtt megérkeztünk Turniscsére, szemünk elé tárult a szépen rendezett község, valamint annak gyönyörő temploma. A templomot aztán rövidesen belül is megcsodálhattuk. Fogadtatásunk szeretetteljes volt, a helyi plébános úr meghívott bennünket egy lélekmelegítıre, s lehetıséget adott arra, hogy egy rövid próbát tartsunk. Pont 6 órakor a harangok zúgása jelezte, megkezdıdik a szentmise, s erre már a templom tele volt hívıkkel. A szentmisén feltőnt nekünk, hogy a fiatalok aktívan veszik ki részüket a szertartásból. Fiatal énekkar énekelte a liturgiát, s számos fiatal tartott felolvasásokat. Ez a csodálat még tovább erısödött bennünk akkor, amikor megtudtuk, hogy a rendezvénysorozatot is fiatalok szervezték, s a mise utáni fogadáson is ık voltak a központi szereplık. Mint már jeleztem, mise után az alsószölnöki egyházi énekkar adott koncertet. A koncertet siker koronázta, a hivık végig hallgatták szerény, de lelkes éneklésünket. T u d v a l e v ı v i s z o n t, h o g y Alsószölnök község ahol Dr Szakovics József kétszer is szolgált többnemzetiségő község, így egy nagyobb számú szlovén énekkart nem tud kiállítani. Segítségünkre sietett a felsıszölnöki egyházi énekkar, akik néhány tagjukkal kiegészítették csoportunkat, amiért ezúton is köszönetet mondok. Köszönet illeti ezért Lázár Gábort,Lázár Ceciliát és Gyırvári Anikót,akik szervezték ezt az együttmőködést. Felemelı érzés volt ott lenni, köszönjük. Itt zajló események költségét és külföldi utunkat nagyban segítette az Országos Szlovén Önkormányzat és az alsószölnöki szlovén kisebbségi önkormányzat. Barbér Irén

4 Ádventi koncert és Mikulás- mősor Szakonyfaluban Nagy élményben volt részük a szakonyfalui híveknek december 4-én. Az idısek napja estéjén a templomban ádventi éneklés volt Mikulás- mősorral egybekötve. 5 órára várták a híveket. A mősor szentmisével kezdıdött, amit Merkli Ferenc plébános és Németh Károly letenyei esperes mutatott be. A szentmisén közremőködött és énekelt a Vox Varietas letenyei kamarakórus Cselényi Enikı vezetésével. Nagyon szép énekekkel tették bensıségessé a liturgiát. Az egyszerő, de mélybıl fakadó taizéi énekek betöltötték a 80 éves kápolna falait. A szentmise végén a kamarakórus még 8 ádventi és karácsonyi énekkel is kedveskedett a híveknek. Sok ember arcára kibuggyantak a könnyek a megható énekek hallatán. Elmondhatjuk, az embereket még ma is érdeklik a mély témák, énekek, nemcsak a felszínesség, ami a médiából árad. Lehet egy kulturális eseményre is embereket összehívni, mert az emberek vágynak a szépségre, különösen, ha az természet feletti. Az az éneklés mennyei muzsikaként szólt a kápolnában. Igen, a szépség váltja meg ezt a ronda világot. A lélek szépsége, az énekek szépsége- a liturgia szépsége. Csak ebben bízhat a mai, rohanó ember. A koncert végén megjött a Mikulás, Szent Miklós püspök. Kiosztotta ajándékait, felhívta a figyelmet arra, hogy a csúnya beszéd már a mennyek országában is hallatszik, ezt mindenképpen kerülni kell. Több mint 60 gyermek kapott ajándékot. A végén a kórus a Csendes éj elsı versszakával zárta az ünneplést. Nemcsak a gyerekek, hanem a felnıttek is kaptak valamit. Kint, a templom elıtt forralt bor melengette átfázott testünket. A lelkünk már úgyis meleg volt. A kapott szeretettıl. Bárcsak mindig így lenne. VÁNTSA ZOLTÁN Advent Várakozás: a télre, a hóra a jóra, a szépre, a Szóra. Várakozás: a barátra, társra, az önzetlen gondoskodásra. Várakozás: a hitre, a fényre, a gyógyító, segítı kézre. Várakozás: a békére, csendre, a világot átfogó Rendre. JUHÁSZ GYULA Rorate A kéklı félhomályban Az örökmécs ragyog, Mosolygón álmodoznak A barokk angyalok. A gyertyák rendre gyúlnak, A minisztráns gyerek, Mint bárány a mezıben Csenget. Az árny dereng. Hideg kövön anyókák Térdelnek. Ifju pap Magasba fölmutatja Szelíden az Urat. Derős hit tőnt malasztját Könnyezve keresem. Ó gyönyörő gyerekség, Ó boldog Betlehem!

5 Predsednik države v našoj cerkvi Nemzetiségi lét 16. novembra je pri nas odo en velke človek, državne predsednik, László Sólyom. Bil je v Varaše v Zvezi Slovencev, pa v radione, potiston pa je prišo na Gorenje Senik. Pogledno je šaulo, pogučavlo se je z ravnateljem, pa z predsednikom slovenske manjšinske samouprave. Potiston pa je odo v cerkev Svetega Janeza Krstnika. Tau se je prvič zgaudelo, ka je v seniškoj cerkve odo državne predsednik. Če rejsan je bil samo 5 ale 1O minut. Gospaud župnik, Ferenc Merkli, mu je malo pokazo cerkev. Povedo je ka pomene napis nad oltarjem: Hvalite Gospoda vsi narodi. Pokazo je eno vönamalano okno, na šteron je Sveti Štefan krau, njegov prednik. Prednik pa zatok, ka je on bju prve predsednik orszaga. Pravo je eške, ka škejo ništerne okne vöminite, pa orgle obnovete. Dal mu je v spomin dvej knjige: Hvalite Gospoda in Svete pesmi. Cerkev je zdaj nej dugo küpla ene spominske knige, v šteroga je László Sólyom tö napiso en stavek. Tau se pa etak čüje: Kívánom, hogy amint ezer év óta, továbbra is szlovénül dícsérjék az Istent. Želim, ka kak že gezero lejt, tadale slovenske hvalite Boga. Adventskranz in Unterzemming Am 26. November fand das 12. Adventskranz - treffen der Komitate Vas- Zala diesmal in der katholischen Kirche von Unterzemming/ Alsószölnök statt. Organisatoren dieser Veranstaltung waren die örtliche Deutsche Selbstverwaltung, sowie der deutsche Frauenchor. Jahr für Jahr treffen sich deutsche Nationalitätenchöre des Komitates Vas am Samstag vor dem ersten Adventssonntag immer in einer anderen Kirche, um die erste Kerze am Adventskranz gemeinsam, feierlich anzuzünden, Advents- und Weihnachtslieder zu singen. Das Anzünden der ersten Kerze heißt, dass das Weihnachtsfest, das schönste Fest des Jahres mit Riesenschritten näher rückt. Adventszeit ist die Vorbereitungszeit auf die Ankunft Christis, auf Weihnachten. Advent heißt, die Türen des Herzens zu öffnen, offen sein für andere Menschen. Advent heißt auch zusammensein mit der Familie, mit den Chormitgliedern, mit den Bewohnern der Gemeinde, und dieses Zusammensein feiern. Mit diesen Gedanken eröffnete die Vorsitzende der Deutschen Selbstverwaltung das Treffen und begrüßte die eingeladenen Gäste, die Mitglieder der Minderheitenselbstverwaltungen der Komitate, die Chöre und die Bewohner der Gemeinde. Der Pfarrer Franz Merkli begrüßte ebenfalls die anwesenden Gäste, sowie die Mitglieder der Pfarrgemeinschaft mit freudigen Worten. Dr. Miklós Wenczl Vorsitzende der Deutschen Selbstverwaltungen der Komitate Vas- Zala sprach darüber, wie wichtig die Pflege der deutschen Muttersprache ist. Nach den Festreden sangen die folgenden Chöre ihre wunderschönen Advents- und Weihnachtslieder: Der Frauenchor Raabfidisch/ Rábafüzes Der gemischte Chor aus Großdorf/ Vaskeresztes Der Frauenchor Pernau/ Pornóapáti Der Chor der Wirtschaftsfachmittelschule aus Steinamanger/Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szombathely Der Nationalitätenchor Schwabendorf/ Kıszegfalva Die Alpensänger aus Güns/ Kıszeg Der Frauenchor Unterzemming/ Alsószölnök Auch die Kinder der Gemeinde haben sich fleißig auf das Treffen vorbereitet. Mit den schönen Gedichten und Liedern ist es gelungen, weihnachtliche Stimmung in die Herzen zu zaubern. Das 12. Adventskranztreffen wurde mit einem gemeinsamen Lied beendet: Friede den Menschen in dieser Nacht, Ihre sei Gott, der über uns wacht! Lasset uns singen, singen voll Freud Glocken erklingen, Weihnacht ist heut! Ich wünsche uns allen, dass Weihnachten das Fest der Liebe, der Freude und der Zuversicht werde Hilda Czuczai-Skaper Vorsitzende der MSV

6 Lelkiség Pilinszky János adventi gondolata Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörő gondolatnak, hogy "meg kell tanulni vágyakozni azután, ami a miénk". Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra - ami biztosan megjött. Télen: az elsı hóesésre. És várakozásunk ettıl még semmivel sem volt kisebb, erıtlenebb. Ellenkezıleg: nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni - beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a mienk. (...) A szenvedésrıl így ír J. M. Escrivá Az a gyerek, aki az elsı hóesésre vár, - jól várakozik, s már várakozása felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülıdésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és mentes a birtoklás minden görcsétıl, kielégíthetetlen éhétıl-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az idıbıl éppen azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: hetek, órák, percek kattogó szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, mint amire vár. Arra kérted az Urat, hogy engedje meg, hogy egy kicsit szenvedj érte. És íme, amikor a szenvedés jön, mégpedig nagyon emberi, nagyon közönséges módon, mint nehézségek és gondok a családban vagy a mindennapok ezer kis kellemetlensége, mégis nehezedre esik, hogy Krisztust lásd mögötte. Tartsd oda türelmesen a kezedet ezekhez a szegekhez... és fájdalmad örömmé fog változni. 235 Ne panaszkodj, hogyha szenvedsz. Csak az értékes köveket csiszolják. Fáj? -- Köszönd meg Istennek a,,csiszolást'', mert úgy vett kezébe, mint egy gyémántot... Egy közönséges kavicsot nem munkálnak meg így. 236 Aki k gyáván menekülnek a szenvedéstıl, azoknak van min gondolkozni, ha olyan embereket látnak, akik örömmel fogadják a szenvedést. Nem kevés férfi és nı képes arra, hogy keresztény módon szenvedjen. Kövessük példájukat. 237 Jajgatsz? És mintha okod lenne rá, azt mondod nekem: Itt van egy szúrás!... És itt még egy! Hát nem érted, hogy milyen ostobaság meglepıdni, hogy a rózsáknak tövisei is vannak? 238 Engedd meg, hogy továbbra is -- mint eddig --, hogy bizalmas legyek veled: Egy feszület megpillantása elegendı ok számomra, hogy ne merjek szenvedéseimrıl beszélni... És hogy sokat szenvedtem, azt egyáltalán nem titkolom -- de mindig örömmel. 239 Nem értenek meg? Ô maga volt az Igazság és Világosság és még övéi sem értették meg İt. Gyakran tanácsoltam azt neked, hogy emlékezzél imádságban az Úr szavaira:,,nem különb a tanítvány Mesterénél.'' ADY ENDRE Az Úr érkezése Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten. Harmatozzatok Égi magasok! Téged vár epedve a halandók lelke, Jöjj el édes Üdvözítınk! Nem harsonával, Hanem jött néma, igaz öleléssel, Nem jött szép, tüzes nappalon, De háborús éjjel. És megvakultak Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, De ıt a fényest, nagyszerőt, Mindörökre látom.

7 Mindenszentek focikupa Plébániánk minden évben megszervezi az ıszi szünetben a Mindenszentek- kupát. Ezen a kupán a nyolcadik osztályosok vehetnek részt, illetve a kisebbek, ha a nagyok nincsenek meg a létszámban. Idén Szakonyfaluban került sor a mérkızésre. İszi szünetben ıszi idı volt, csak a szakonyi focisták nem voltak ıszek, hanem bıszek, s tették a labdát ide- oda. Hétfın 2 órakor már a pályán sorsoltuk a csapatok sorrendjét. Fél 3- kor megkezdıdött az elsı mérkızés. Az elsı meccs Felsıszölnök és Szakonyfalu, a második meccs Felsıszölnök és Alsószölnök, a harmadik Alsószölnök és Szakonyfalu között volt. A felsıszölnökiek mind a kétszer kikaptak, a szakonyiak minden meccset megnyertek fölényesen. Külön említést érdemel Réczeg Martin kapus jó és bravúros teljesítménye. A jutalom viszont nem maradt el, a plébános minden csapatnak pizzákat vett. Jövıre Felsıszölnökön lesz a kupa, reméljük, mi, Felsıszölnökiek hazai pályán több eredményt érünk el. Köszönjük a plébánosnak ezt az élménydús délutánt. Labricz Gabriella Felsıszölnök 8. o. Ezúton kérünk bocsánatot Margit nénitıl, akit a labda az egyik meccsen véletlenül eltalált. Sajnáljuk, hogy nevettünk rajta. Bocsánatot kérünk mindenki nevében. (a szerk) Keresztrejtvény Itt lakik a pápa December 6-án jön Az egyik szentség István püspök Itt született Jézus Három Királyok egyike A kiemelt négyzetekben átlóban összeolvasva egy egyházi ünnep nevét kapjátok. A megfejtéseket a templom sekrestyéjébe várom december 24-ig. A helyes megfejtı meglepetés ajándékot kap. December 28-án van az emléknapja Jézus ellenfele az evangéliumokban Tigris és - bibliai folyó Mi van a püspök kezében ESEMÉNYNAPTÁR Nov 26: A német nemzetiségi énekkarok gyertyagyújtása és koncertje az alsószölnöki templomban. Dec 4: A letenyei Vox varietas kamarakórus ádventi koncertje Szakonyfaluban, utána Mikulásmősor. 5: Mikulásmősor Felsıszölnökön. 6: Jön a Mikulás Alsószölnökre. 11: Ádventi koncert a felsıszölnöki templomban. Fellép a nuskovai énekkar és a Soncsnica felsıszölnöki Ált. Isk. 3 és 4. osztályos tanulói : Karácsonyi nagygyóntatások mindhárom faluban. Vendégek a gotthárdi atyák. 24: szenteste karácsonyi mősorokkal. A szentmisék rendje: Szakonyfalu: este 9 óra; Alsószölnök: fél 11; Felsıszölnök: éjfél. Elıtte fél órával a karácsonyi mősorok. 25: ünnepi karácsonyi szentmisék. 26: Szent Család vasárnapja. Felsıszölnökön a családok megáldása. 27: Borszentelés Alsószölnökön. 28: Aprószentek. Ima az abortusz áldozataiért. 31 : Szilveszter. Hálaadó szentmisék Jan. 1 Újév Jan. 6-8 házáldások. Jan : ökumenikus imahét Jan : Egri Lelkipásztori Napok Jan : Cursillo Kıszegen Febr. 18. Egyházközségi Bál Szakonyfaluban.

8 A világ tetején, alul a Bohinjsko-Jezero A hosszú élet titka a Kakasdombon Máriaszobor Petrovce-ban A Köztársasági elnök látogatása a felsıszölnöki templomban Szerkesztı: Merkli Ferenc Plébános Kiadó: TOSO Reklámgrafikai Kft. Fotó: Kovács László, KoLa Fotó Gyürki László körmendi plébános, pápai prelátus Adventi koncert Szakonyfaluban A következı szám, február elején jelenik meg

Akiket Isten Lelke vezérel

Akiket Isten Lelke vezérel SZENT KERESZT 2011. DECEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. DECEMBER 4. Akiket Isten Lelke vezérel Alapvetı kérdés a lelkiekkel foglalkozó ember számára: Hogyan

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old.

BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old. BOLDOGASSZONY Ádvent 2. évfolyam, 10. szám ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old. ÚJ VÉRTA Ú Bogdánffy Szilárd püspök élete - 6. old. KARÁCSO YRA KÉSZÜLÜ K Az adventi idő jellemzői

Részletesebben

!!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe

!!!#$%$&''()*# Egy kevert világból Isten örömébe !!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe Olyan világban élünk, ahol a jó és rossz össze van keverve, mint egykor a tiszta magyar pirospaprika a mérgez anyagot tartalmazó, de olcsó külföldi paprikával.

Részletesebben

A templom és a zárdaiskola - 1932.

A templom és a zárdaiskola - 1932. !"#$%"$&'('")* A templom és a zárdaiskola - 1932. Nyolcvan éve, 1930. június 15-én Szent József tiszteletére szentelték fel templomunkat. A korabeli Csongrád újság beszámolóját felhasználva idézzük és

Részletesebben

Tisztelt Eleki Polgárok! Kedves Barátaim! Kedves Olvasó!

Tisztelt Eleki Polgárok! Kedves Barátaim! Kedves Olvasó! Lassan véget ér a 2008-as esztendı, és ez mindig a számvetés ideje. Ez az év az országos problémák ellenére sikeresnek mondható, hiszen Elek mind pénzügyi, mind költségvetési szempontból megállta a helyét.

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2005. december A tartalomból: Zarándoklataink..................... 2 A bajóti Szent Erzsébet képmása -díj....

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XVIII. évfolyam 6. szám Tartalom Családba érkezett...1 Jó volt olvasni: Kiss Zsuzsanna: Ments meg engem!...2 Laudate,

Részletesebben

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

Kegyképünk megtalálásának kétszázadik évfordulója

Kegyképünk megtalálásának kétszázadik évfordulója Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA TEMPLOMBÚCSÚ 2011 Kegyképünk megtalálásának kétszázadik évfordulója 1811-ben a Duna árjából Bauer Jakab kőműves mester egy Mária-képet ment ki és helyez el az Aquincumba

Részletesebben

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2014. 12. 24. - XXIV. ÉVF. 7. SZ. Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel XIX. évfolyam 3. szám 2015. Úrnapja Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6,

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2004. Magyarok Nagyasszonya az európai keresztények feladata, hogy továbbra is valóságosan mutassák meg a Föltámadottat

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XIX.évf. 3. szám 2008. Karácsony hava Megérkezés találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2, 12) Dicsőség a magasságban Istennek,

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki L Á N C S Z E M Összekötő kapocs Isten és az emberek között Az Árpád-házi Szent Margit Plébánia lapja 2010. december KARÁCSONY Alapítva 1990 Karácsonyok Egyedül ülök a szobában. Kinézek az ablakon. Nagy

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd Mária szemével Székesfehérvár sétálóutcájának főterén áll a Püspöki Palota impozáns épülete. A belvárosnak

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben