A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése"

Átírás

1 FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról január 1. napjától földhasználati nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás az érintett földrészlet használatára vonatkozóan bejegyzett adatokat hitelesen tanúsítja. A földhasználat bejelentésének módját, idejét, valamint a bejelentés elmulasztásának következményeit a termőföldről szóló évi LV. törvény (Tft.), a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet, a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) szabályozza. A jogi szabályozás szükségessége vitathatatlan, azonban nevezett jogszabályok gyakorlati alkalmazása során számos kérdés merül fel hol a földhasználók, hol a rendelkezések betartásáért felelős hatóság részéről. Ezen kérdések megválaszolására a jogalkotó meglehetősen tág mozgásteret biztosít a jogalkalmazók részére. Jelen írás a leggyakrabban előforduló kérdéseket és ezen kérdésekre adott ingatlanügyi hatóság által kialakított álláspontot gyűjti csokorba. A földhasználat kialakulása Ahhoz, hogy a fentiekben vázolt szabályok betölthessék rendeltetésüket, eszközök kellenek a termőföld használatára vonatkozó szerződések ellenőrzésére, a termőföldhasználat felülvizsgálatára. Ezen szerepet hivatott betölteni a földhasználati nyilvántartás intézménye, mely a Tft. módosításáról rendelkező évi XLVIII. törvény egyik legfontosabb újdonsága volt, mely rendszer január 1-jétől került bevezetésre. A szabályozás indoka főként az volt, hogy a földhasználatot rögzítő nyilvántartás hiányában csak a tulajdoni viszonyok voltak ismertek, az azonban nem, hogy a termőföldet ki használja. A földhasználó személyének pontos megjelölése azonban az alábbiakban felsorolt indokok miatt is elengedhetetlen volt: - a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól, - a termőföldhöz kötődő jogok (pl.: pénzügyi támogatás) és kötelezettségek (pl.: földvédelem) alanya legtöbb esetben a földhasználó, - a földhasználat jogszerűségének ellenőrzése, - az EU által a földhasználók részére folyósított, több esetben vissza nem térítendő támogatások egy fejlett, ellenőrizhető, hiteles földhasználati nyilvántartás kialakítását tette szükségessé.

2 66 RES IMMOBILES A földhasználati nyilvántartás bevezetése alapvetően agrárpolitikai és egyéb célokat szolgált. Agrárpolitikai cél alatt értendő a szerzési korlátozások kijátszására irányuló, legtöbbször valamilyen használati jogcímmel palástolt törekvések (zsebszerződések) láthatóvá tétele, valamint az agrártámogatások igénybevételének feltételét jelentő földhasználat megbízható igazolása hiteles, hatóság által vezetett nyilvántartással, amely bármely jogcímen (saját tulajdon, családi földhasználat, szívességi földhasználat, haszonbérlet, haszonkölcsön) történő földhasználatot regisztrál. Emellett a földhasználati nyilvántartás bevezetésének egyéb céljai között a tulajdonjog és más jogok védelme, a hitelezői érdekek védelme, a pénzügyi közterhek átláthatóságának biztosítása is szerepelt. Fentiekben vázolt előzmények hatására került módosításra a Tft., melynek 25. (1) bekezdése írja elő, hogy az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területéhez tartozó termőföldekről, valamint a mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek használatáról ide nem értve az erdő művelési ágban nyilvántartott földrészleteket önálló nyilvántartást vezessen, amelynek alapja a közhiteles ingatlan-nyilvántartás. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy aki termőföldet használ, s annak területe a földrészletek számától függetlenül az egy hektárt meghaladja, köteles a használatot annak megkezdésétől számított harminc napon belül az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott formanyomtatványon (bejelentési adatlapon) bejelenteni. A földhasználati bejelentés tárgya Amennyiben a földhasználó figyelmesen olvassa a jogszabályszöveget, akkor első olvasatra némi joghézag tapasztalható. Ugyanis a Tft. 25. (1) bekezdés első fordulata termőföldekről, valamint mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek használatáról, míg a (2) bekezdés első fordulata csupán termőföldekről beszél. Ezen jogszabályhely gyakorlatban történő értelmezésével kapcsolatban felmerülhet a kérdés, miszerint miért köteles bejelenteni a belterületi szántóra vonatkozó földhasználatot, hiszen fenti bekezdés értelmében a bejelentési kötelezettség pusztán a termőföldekre vonatkozik. A Tft. 3. a) pontja pontosan meghatározza, mit kíván a jogalkotó termőföldnek tekinteni: termőföld az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. Hasonlóképpen idézett törvény 3. f) pontja definiálja a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld fogalmát: az a földrészlet, amelyet a település belterületén az ingatlannyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. Fentiekből kitűnik, hogy a 25/B. (1), illetve (2) bekezdése között az alapvető különbség az, hogy míg az (1) bekezdésben a külterületi, illetve belterületi fekvésű termőföldek szerepelnek, addig a (2) bekezdés csak a külterületi elhelyezkedésű ingatlanokat sorolja a bejelentési kötelezettség körébe. Azonban a Tft. 25/B. (2) bekezdésé-

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 67 ben mintegy kiegészítő rendelkezésként a jogalkotó tisztázza, hogy a termőföldre vonatkozó rendelkezéseket a haszonbérletre e törvényben megállapított szabályok kivételével alkalmazni kell a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földre is, vagyis nem megalapozott a földhasználók feltevése, azaz a földhasználati bejelentés a belterületi és külterületi ingatlanokra egyaránt vonatkozik. Az ingatlan-nyilvántartás, valamint a földhasználati nyilvántartás viszonya Az ingatlan-nyilvántartás és a földhasználati nyilvántartás a formai hasonlóságok ellenére lényegében különbözik egymástól. Amíg az ingatlan-nyilvántartás alapegysége az ingatlan (reálfólium elve), addig a földhasználati nyilvántartásnál a perszonálunió elve érvényesül, azaz a használatokat a földhasználó személy szerint kell csoportosítani. Ezért a földhasználati lap az adott körzeti földhivatal illetékességi területén, a földhasználó használatában álló valamennyi termőföldet tartalmazza. A hiteles földhasználati nyilvántartás a közhiteles ingatlan-nyilvántartás tartalmára épül. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogok, tények és adatok alapján, csak azzal szinkronban szerepelhet egy földrészlet a földhasználati nyilvántartásban. Az ingatlan-nyilvántartás szerepe például saját tulajdonú földhasználat esetében az, hogy bizonyosak legyünk abban, hogy a saját tulajdonú földhasználat jogcímen bejelentést tett földhasználó valóban az adott ingatlan tulajdonosa-e vagy sem. Az ingatlan-nyilvántartás szerepe elvitathatatlan azon ingatlanok esetében is, melyek haszonélvezeti vagy özvegyi joggal terheltek. A Ptk (2) bekezdése ugyanis rögzíti, hogy a haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él. A Tft. 25/B. (2) bekezdése alapján ha a földhasználó nem a tulajdonos, illetőleg haszonélvezet fennállása esetén nem a haszonélvező, a bejelentési adatlapot a földhasználó mellett a tulajdonosnak, illetőleg a haszonévezőnek is alá kell írnia. Fentiekben idézett jogszabályi előírásoknak megfelelően tehát az özvegyi joggal, illetve egyéb haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanok esetében a haszonbérleti szerződésnek szerepelnie kell a haszonélvezeti jog jogosultjának aláírását is. Az ügyintézés során gyakran tapasztalható, hogy a földhasználati ügyintézést meggyorsítaná és nagy mértékben megkönynyítené a földhasználati nyilvántartás hitelességének biztosítását, ha e két nyilvántartás egy egységet képezne. Abban az esetben ugyanis például, ha egy ingatlan bármilyen okból megosztásra kerül, a megszűnt helyrajzi számon nyilvántartott földhasználati bejegyzés a helyrajzi szám törlésével egyidejűleg nem jelenik meg az újonnan kialakult ingatlanokra, illetve az azokon belüli tulajdoni hányadokra. Ugyanis az ingatlan megosztásával ingatlan-nyilvántartási eljárás során tulajdonjog bejegyzés történik, új területek alakulnak ki, új helyrajzi számmal, új aranykorona értékkel. Éppen ezért a legtöbb esetben sem az új helyrajzi számokon bejegyzett tulajdoni illetőség, sem pedig annak aranykorona értéke nem feltétlenül egyezik meg a megszűnt helyrajzi számú ingatlan adataival. Ezért a bejelentést a megosztást

4 68 RES IMMOBILES követően kialakult új ingatlanok vonatkozásában is teljesíteni kell. Azonban tekintettel arra, hogy alapjaiban ellentétes szemléletű e két nyilvántartási rendszer (reálfólium-perszonálunió), ezért pillanatnyilag elképzelhetetlen az egység, egy közös metszet kialakítása. A földhasználat bejelentése A Tft. 25/B. (2) kimondja, hogy aki termőföldet használ, s annak területe a földrészletek számától függetlenül az 1 hektárt meghaladja, köteles a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott formanyomtatványon (bejelentési adatlapon) bejelenteni. Ha a földhasználó nem a tulajdonos, illetőleg haszonélvezet fennállása esetén nem a haszonélvező, a bejelentési adatlapot a földhasználó mellett a tulajdonosnak, illetőleg a haszonélvezőnek is alá kell írnia. Fenti jogszabály értelmében minden földhasználó bejelentési kötelezettséggel tartozik az ingatlanügyi hatóság felé, függetlenül attól, hogy tulajdonosi vagy haszonélvezői, ill. egyéb földhasználói minőségben teszi azt. Azaz a 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése értelmében földhasználó az érvényes földhasználati jogcím, illetve tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog alapján a Tft. 25/B. (2) bekezdésében foglalt mértékben termőföldet használó magánszemély, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet. Tekintettel arra, hogy nem volt mindig kötelező a földhasználat bejelentése, egyes földhivatalok türelmi idő biztosításával és hirdetmények útján hívták fel a lakosság figyelmét a jogszabályváltozást követően kialakult követelményekre, a bejelentés szükségességére és annak önkéntes teljesítésére. Azonban sok esetben úgy tűnik ez mégsem volt elegendő. A földhivatalok ugyanis hivatalból vizsgálatot indítottak arra vonatkozóan, hogy a tulajdonos eleget tett-e jogszabályi kötelezettségének és bejelentette-e a földhasználatot abban az esetben, ha használatában lévő földterület nagysága meghaladja az 1 hektárt. Amennyiben a vizsgálat azt állapítja meg, hogy ezen kötelezettségének nem tett eleget a földhasználó, a Tft. 25/B. (5) bekezdés értelmében a bejelentést elmulasztó földhasználót az ingatlanügyi hatóság bírsággal sújtja, aminek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél. A Tft. 25. (7) bekezdése úgy rendelkezik, amennyiben a földhasználó személyére vonatkozó bejelentés az ingatlanügyi hatósághoz nem érkezett, a föld használójának a tulajdonost, haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvezőt kell tekinteni. A Tft. 25/B. (8) bekezdés alapján, közös tulajdonban álló ingatlan esetében az (5) bekezdés szerinti bírság megfizetésére a mulasztók egyetemlegesen kötelezhetők. Fentiekből kitűnik, hogy a jogszabály egyértelműen meghatározza a kiszabható bírság összegét, attól eltérést, méltánylást, mérlegelést nem enged a jogalkalmazó számára, ezért a fölhivatali ügyintézés során a megállapított bírság összegének mérséklésére, elengedésére nincs lehetőség. Számos negatív visszajelzés érkezett a földhivatal felé azon esetekben, mikor a termőföld tulajdonjogának megszerzése adás-

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 69 vétel útján, jogi képviselő közreműködésével történik. Ezekben az esetben ugyanis a jogi képviselő részéről adott tájékoztatás csupán az adásvételi szerződés megkötése során előforduló jogszabályok értelmezésére, a szerződés tartalmának megismerésére, valamint a földhivatal felé, a tulajdonos változásának bejelentésére és az ehhez kapcsolódó földhivatali ügyintézésre terjed ki. Termőföldek adásvétele esetén azonban az ügyvéd vagy közjegyző által készített szerződés egyetlen pontja sem hívja fel a felek figyelmét a termőföld használatának esetleges földhasználati nyilvántartásba történő bejelentésének kötelező voltára. Így a földhasználó sok esetben nem érti milyen kötelezettséget vár tőle a földhivatal és miért kell a bírságot befizetnie, hiszen ha tudomással bírt volna a bejelentés szükségességéről, azt határidőn belül teljesítette volna. A földhivatal célja viszont nem lehet más, mint a jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzése, vizsgálata. Gyakorlatban megtörtént, amikor az ügyfél, aki egy ingatlant adásvétel útján megszerzett (1/1 tulajdoni hányadban) azért, hogy a földhasználati bejelentés alól mentesüljön, arra hivatkozott, hogy a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adataiból a hiteles földhasználati nyilvántartás adatbázisa elektronikusan előállítható, hiszen a földhasználati nyilvántartás alapja a közhiteles ingatlannyilvántartás. Az ügyfél jelen esetben helyesen utalt azon tényre, hogy a földhasználati nyilvántartás a közhiteles ingatlan-nyilvántartáson alapul. Ezért a földhivatal kérelemre és hivatalból is átvezetheti a földhasználati nyilvántartáson a földrészletek adatait érintő változásokat. A földhasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetésére azonban már nem jogosult, annak átvezetése a földhasználó bejelentése alapján történik. Abban az esetben ugyanis, amikor egy földrészlet sosem szerepelt a földhasználati nyilvántartásban, nincs mód az adatok átvezetésére. Ebben az esetben a tulajdonos kötelezettsége lett volna, hogy az adatváltozás, azaz a kötelezett tulajdonjoga bejegyzésekor amennyiben a tulajdonos a földhasználó a földhasználat megkezdését bejelentse. Fentiekben megfogalmazottak jogszabályi háttere a Tft. 25/B. (1) bekezdése, valamint a 356/2007. Korm. rendelet 13. (1) bekezdése, amely szerint a földhivatal a földhasználó bejelentése alapján vezeti át a földhasználó adataiban bekövetkezett változásokat. A használat jogcímében, időtartamában, területnagyságában bekövetkezett változásokat a felek közös kérelme, illetőleg adatlap vagy szerződés alapján vezeti át a földhivatal a nyilvántartáson. Idézett Korm. rendelet (2) bekezdése értelmében a földhivatal kérelemre és hivatalból is átvezetheti a nyilvántartáson azokat az adatváltozásokat, amelyek az ingatlan-nyilvántartásban a földrészletek adatait érintően időközben átvezetésre kerültek. Ugyanezen jogeset kapcsán az ügyfél egy másik indokot is megfogalmazott arra vonatkozóan, hogy miért nem lehet kötelezni őt a földhasználat bejelentésére. A földhasználó előadta, hogy a tulajdonosnak az ingatlannyilvántartási bejelentés során nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy tulajdonszerzése a termőföldről szóló törvényben foglalt korlátozásokat nem sért. Jogértelmezése szerint, tekintettel arra, hogy ugyanezen nyilatkozat szükséges a földhasználati bejelentés során is, ezért az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

6 70 RES IMMOBILES megtett nyilatkozat kielégítő a földhasználatra vonatkozóan is. A Tft. 5. (1) bekezdése kimondja ugyan, hogy belföldi magánszemély tulajdonában legfeljebb 300 hektár nagyságú vagy 6000 aranykorona értékű termőföld lehet, azonban ez a rendelkezés az ingatlan-nyilvántartási eljárásban, a tulajdonos tulajdonjogának bejegyzésekor figyelembe veendő rendelkezés. A földhasználat bejelentése egy másik eljárásban történik, melyben a földhasználó bejelenti, hogy a tulajdonában lévő földterületeket használni kívánja. Tekintettel arra, hogy ez egy külön eljárás, külön eljárási szabályok vonatkoznak rá és ebből következően a jogalkotó is a Tft-ben külön, a III. fejezeten belül a termőföldek használatára vonatkozó részben szabályozta a földhasználat bejelentésére vonatkozó kérdéseket, míg a tulajdonszerzési korlátozások a Tft. II. fejezetében a termőföld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó rendelkezések között kerültek szabályozásra. A Tft. 5. (1) bekezdés szerint belföldi magánszemély termőföld tulajdonjogát csak olyan mértékben szerezheti meg, hogy a tulajdonában legfeljebb 300 hektár nagyságú vagy 6000 aranykorona értékű termőföld legyen. Ugyanezen törvény 25/B. (4) bekezdése szerint a földhasználó a bejelentéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni arról, hogy termőföld használata a törvényben foglalt korlátozásokat nem sérti. Elővásárlás-előhaszonbérlet Gyakori probléma továbbá, hogy az előhaszonbérlet és az elővásárlás fogalma az állampolgárok jogértelmezésében összemosódik, az előhaszonbérletre is az elővásárlás szabályait kívánják alkalmazni, holott a kettő nem egy és ugyanaz jogintézmény. Az alábbi jogeset e fenti állítást kitűnően példázza. Az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján egy ingatlannak két tulajdonosa van: Nagy Gedeon és Kis Benő 1/3-2/3 arányban. Nagy Gedeon a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználattal rendelkezik a Tótvázsony 0285/1 hrsz-ú ingatlan esetében a II/3. és II/7. sorszám alatti tulajdoni illetőségek vonatkozásában. Ezen illetőségek közül a II/3. saját tulajdon, míg a II/7. tulajdoni hányadot haszonbérlet jogcímen használja, mivel utóbbi illetőség Kis Benő tulajdonában áll (Lásd a tulajdoni lapot a következő oldalon). Mivel az ingatlant Nagy Gedeon a továbbiakban kizárólagosan (1/1-ed arányban) kívánja használni, haszonbérleti szerződést köt a II/5. és a II/7. sorszám alatti tulajdoni illetőségek vonatkozásában Kiss Benő tulajdonossal. Tekintettel arra, hogy a II/7. tulajdoni illetőség vonatkozásában a földhasználata folyamatos, azaz földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználóként szerepel, ezért az adott tulajdoni illetőség tekintetében előhaszonbérleti joggal rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a II/5. tulajdoni hányadra vonatkozóan földhasználati bejegyzéssel nem rendelkezett, a földhivatal hiánypótlásban hívta fel, hogy a Tft. 10. (6) bekezdésének megfelelően a II/5. tulajdoni hányadra vonatkozóan a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztett haszonbérleti szerződést vagy vételi ajánlatot beadványához mellékelje, ugyanis termőföld vagy tanya haszonbérbe adása esetén, amennyiben e törvény, valamint a Ptk. alapján törvényes előhaszonbérleti jog áll fenn, a termőföld, tanya tulajdonosának az ingatlanra vonatkozó haszonbérleti ajánlatot hirdetményi úton kell az előhaszonbérletre

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 71 Veszprémi Körzeti Földhivatal Oldal: 1/1 Veszprém 8201, Vörösmarty tér 9. Pf /88/ , Tulajdoni lap szemle :38:05 TÓTVÁZSONY Szektor: 61 külterület HRSZ: 0285/1 Térképszelvény: I. rész Az ingatlan adatai: Alrészlet adatok Alosztály adatok Jel m v. ág (kivett) min. o. ha,m2 kat. jöv. ha,m2 kat.jöv. /AK, fill./ /AK, fill./ É szántó 1 4, Földrészlet össz.: 4, II. rész Bejegyz határozat: 43896/ Tul. hányad: 1/3 Jogcím: vétel Jogállás: tulajdonos Jogosult neve: Nagy Gedeon (an.: Jolanda Jolán, szül: ) Címe: 8961 Rezesfalva, Aranyalma u Bejegyz határozat: 34831/ Tul. hányad: 1/3 Jogcím: vétel Jogállás: tulajdonos Jogosult neve: Kis Ben (an.: Kovács Mária, szül: ) Címe: 8246 Tótvázsony, F u Bejegyz határozat: 34831/ Tul. hányad: 1/3 Jogcím: vétel Jogállás: tulajdonos Jogosult neve: Kis Ben (an.: Kovács Mária, szül: ) Címe: 8246 Tótvázsony, F u III. rész BEJEGYZÉST NEM TARTALMAZ Tulajdoni lap vége Tulajdoni lap

8 72 RES IMMOBILES jogosulttal közölnie. A Nemzeti Földalapba tartozó termőföldek tekintetében a törvény előhaszonbérleti jogra vonatkozó rendelkezéseit a külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az ügyfél válaszlevelében megfogalmazta, hogy jogértelmezése szerint az ingatlannal kapcsolatosan előhaszonbérlői minőségben áll, ezért a hiánypótlásnak nem tesz eleget. A földhivatal álláspontja az alábbi volt: A Ptk (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tulajdonostárs tulajdoni hányadára a tulajdonostársat harmadik személlyel szemben előhaszonbérleti jog illeti meg. A Tft. 10. (6) bekezdése szerint azonban termőföld vagy tanya haszonbérbe adása esetén, amennyiben e törvény, valamint a Ptk. alapján törvényes előhaszonbérleti jog áll fenn, a termőföld, tanya tulajdonosának az ingatlanra vonatkozó haszonbérleti ajánlatot hirdetményi úton kell az elővásárlásra előhaszonbérletre jogosulttal közölnie. Tekintettel arra, hogy haszonbérleti jogviszonyról van szó, ebben az esetben a Tft. 21. (1) bekezdés a) pontja értelmében az első helyen a volt haszonbérlőt, illetve ha a volt haszonbérlő a tulajdonos hozzájárulásával ültetvényt vagy halastavat létesített, az általa kijelölt személyt feltéve, hogy a haszonbérlet nem a tulajdonos azonnali hatályú felmondása következtében szűnt meg illeti meg az előhaszonbérleti jog. Fentiek értelmében Nagy Gedeon tulajdonostárs a II/5. sorszám alatt nyilvántartott tulajdoni illetőség vonatkozásában nem volt a földhasználati nyilvántartás adatai alapján haszonbérlőként feltüntetve, ezért a földrészletre vonatkozóan előhaszonbérleti joggal sem rendelkezett, így a II/5. tulajdoni hányadra vonatkozóan a kifüggesztett szerződést mellékelnie szükséges. Fentiekben vázolt jogesetben az ügyfél az elővásárlási jog rendelkezéseit kívánta volna alkalmazni a haszonbérleti jogviszonyban. A földhasználó álláspontja szerint ugyanis tekintettel arra, hogy az adott ingatlanon korábban már bejegyzett földhasználói minőségben szerepelt, ezért függetlenül attól, hogy ezúttal nem csak a korábban bejegyzett tulajdoni illetőségre vonatkozik a bejelentése jogértelmezése szerint első helyen áll haszonbérlet esetén az azonos ingatlanon bejegyzett másik tulajdoni illetőség vonatkozásában is. Az ügyfél ezen értelmezése a fent említett okokból kifolyólag aggályos, hiszen az elővásárlás és előhaszonbérlet szabályai igaz hasonlóak, azonban mégsem ugyanazok. Fentiekre való tekintettel a II/7. tulajdoni illetőség vonatkozásában a haszonbérleti szerződés alapján a földhasználati nyilvántartásba vétele megtörtént, azonban a II/5. tulajdoni illetőség tekintetében Nagy Gedeon javára a földhasználati jog nem került bejegyzésre (A bejegyzést a következő oldalon látható földhasználati lap ábrázolja).

9 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 73 Veszprémi Körzeti Földhivatal Oldal: 1/1 Veszprém 8201, Vörösmarty tér 9. Pf /88/ , Földhasználati lap szemle :38:05 A földhasználó adatai: Név: Nagy Gedeon Születési év: 1950 Anyja neve: Jolanda Jolán Cím: 8961 Rezesfalva, Aranyalma u. 13. I. A használt földterület adatai: II. TÓTVÁZSONY külterület 0285/ Alrészlet adatok Az ingatlan adatai: Alrészlet adatok Alosztály adatok Jel m v. ág (kivett) min. o. ha,m2 kat. jöv. ha,m2 kat.jöv. /AK, fill./ /AK, fill./ É szántó 1 4, Földrészlet össz.: 4, Alrészlet adatok Alr. M velési ág (kivett megn.) min. terület Kat. Jöv. oszt. (ha.m2) (AK) Jel szántó 1 1, Használat jogcíme: saját tulajdon Használat kezdete: Bejelentés iktatószáma: /1/2007/ Jegyzet: A II/3. sorszám alatti tulajdoni illet ségre Alrészlet adatok Alr. M velési ág (kivett megn.) min. terület Kat. Jöv. oszt. (ha.m2) (AK) Jel szántó 1 1, Használat jogcíme: haszonbérlet Használat kezdete: Lejárati id : Használat id tartama: 9 év 11 hó 31 nap (3653 nap) Bejelentés iktatószáma: /1/2004/ Jegyzet: A II/7. sorszám alatti tulajdoni illet ségre Földrészlet összes terület: 2, Összes használt terület: 2, Földhasználati lap

10 74 RES IMMOBILES Összegzés Jelen írás alapvetően három sarkalatos kérdéskört érintett, melyek gyakorlati előfordulása mindennaposnak tekinthető a földhasználati ügyintézés során. Nevezetesen, hogy mikor, mely ingatlanokkal szemben merül fel a földhasználat bejelentésének szükségessége, és ki az a személy, aki ennek megtételére kötelezhető, valamint nem teljesítés esetén felelősségre vonható. Vizsgálta a földhasználati és az ingatlan-nyilvántartás kapcsolatát, valamint jogeseten keresztül világította meg az elővásárlási jog és az előhaszonbérleti jog közötti különbségeket. Fentiekből látható, hogy a földhasználati nyilvántartás szabályrendszere sok esetben meglehetősen általánosnak, kissé bonyolultnak mondható. Ezért ezen írás célja az, hogy segítsen eligazodni a földhasználóknak a jogszabályok dzsungelében, hogy a gyakorlatból kiragadott példákon keresztül, a helyes jogértelmezés érdekében az állampolgárok segítségére legyen. * * *

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT)

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly kr.5/a Tel::06-30-443-6463,Tel/Fax: 413-1911e.mail:maet2000mail.com A bejelentési kötelezettség. A FÖLDHASZNÁLAT

Részletesebben

A földhasználati bírság kiszabása az Alkotmánybíróság 12/2011. (III.23.) számú határozata tükrében

A földhasználati bírság kiszabása az Alkotmánybíróság 12/2011. (III.23.) számú határozata tükrében FÖLDHASZNÁLAT Dr. Markó Boglárka A földhasználati bírság kiszabása az Alkotmánybíróság 12/2011. (III.23.) számú határozata tükrében Az Alkotmánybíróság a 2011. március 23. napján meghozott határozatával

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában A most induló rovatunkban, a mások számára is hasznos információkat

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!)

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V..) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön?

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? FÖLDHASZNÁLAT Szabó Adrienn Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? A haszonbérletnek főként a mezőgazdasági ingatlanok körében van kiemelkedő jelentősége, de természetesen a jogszabály

Részletesebben

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos:

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: Kengyel Közgég Jegyzője Beérkezés dátuma: Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: BEVALLÁS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési

Részletesebben

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI Fiatal Gazda Konferencia Budapest, 2011.02.25. Dr. Sebestyén Róbert NFA NEMZETI FÖLADALAPLKEZELŐ SZERVEZET (NFA) A Nemzeti Földalap (visszatekintés) A Nemzeti Földalapkezelő

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévtől (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján benyújtott bevallás

Részletesebben

84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám. Kormányrendeletek

84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám. Kormányrendeletek 84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.)

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT V.141028

FÖLDHASZNÁLAT V.141028 FÖLDHASZNÁLAT V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Megállapodás alapján benyújtott bevallás*

BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Megállapodás alapján benyújtott bevallás* BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. Az adóhatóság megnevezése: Balatonfüredi Közös Önkormányzati

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról Benyújtandó Múcsony Nagyközség Önkormányzata Adóhatóságához (helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani) I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

A termőföldekhez kapcsolódó elővásárlási jog

A termőföldekhez kapcsolódó elővásárlási jog INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Veréb Viktória dr. Hernádi László A termőföldekhez kapcsolódó elővásárlási jog A termőföld társadalmi jelentősége, valamint az a tény, hogy korlátozottan áll rendelkezésre, a

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 16/1995. (XII.12) önkormányzati rendelete a telekadóról*

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 16/1995. (XII.12) önkormányzati rendelete a telekadóról* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 16/1995. (XII.12) önkormányzati rendelete a telekadóról* egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése A hirdetmény kifüggesztésének menete Haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak

Részletesebben

184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól Az 1999. évi XLVIII. törvénnyel módosított, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 90.

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Ágota

Dr. Szentgyörgyi Ágota INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szentgyörgyi Ágota Az MNV Zrt. és az NFA közös tulajdonosi joggyakorlásának megjelenése az ingatlan-nyilvántartásban és az állami elővásárlási jog gyakorlásának változásai Az

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

BEVALLÁS. a telekadóról

BEVALLÁS. a telekadóról BEVALLÁS a telekadóról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

III. számú melléklet (a Földalap nyilvántartásához)

III. számú melléklet (a Földalap nyilvántartásához) III. számú melléklet (a Földalap nyilvántartásához) - 1 - A Nemzeti Földalapba tartozó területek hozzárendelt vagyonának leírása, a vagyonnyilvántartásban tárolandó adatok A Nemzeti Földalapba tartozó

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Önkormányzati

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény Q0002/000 5 s.., ~ Yíltt3s Hivatala IrorrrQnystéhn: TI 50 2 tt 2015 JúN 0 2. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítván y 2015. évi... törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Siófok Város Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

POLGÁRMESTER. Siófok Város Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. február 6. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

A termőföld igénybevételével összefüggő földhivatali eljárásról

A termőföld igénybevételével összefüggő földhivatali eljárásról A termőföld igénybevételével összefüggő földhivatali eljárásról Az építési tevékenység gyakorta érint termőföldeket. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) határozza meg a termőföld

Részletesebben

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó Mátraballa Község Önkormányzata Körjegyzőség Mátraballai Hivatala 3247. Mátraballa, Iskola u. 5. Tel: 36/475-001. Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dr. Horváth Áron földügyi osztályvezető 2015. február 27. AGRYA Konferencia,

Részletesebben

Dr. S zoó Julianna M arcella (Eladó) Papp Csaba (Vevő) 3100 Salgótarján, 3100 Salgótarján, M egnevezés Tulajdoni hányad Vételár (Ft)

Dr. S zoó Julianna M arcella (Eladó) Papp Csaba (Vevő) 3100 Salgótarján, 3100 Salgótarján, M egnevezés Tulajdoni hányad Vételár (Ft) 14252730 S alg ó V agyon Kft. S alg ó tarján SV- 771-3./15. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos n yilatk ozat m egtételére G azdasági, V árosfejlesztési, V árosüzem eltetési és Idegenforgalm

Részletesebben

A termőföld tulajdonjogának csere, ajándékozás és birtokösszevonási célú önkéntes földcsere útján történő megszerzése

A termőföld tulajdonjogának csere, ajándékozás és birtokösszevonási célú önkéntes földcsere útján történő megszerzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kazmar Enikő A termőföld tulajdonjogának csere, ajándékozás és birtokösszevonási célú önkéntes földcsere útján történő megszerzése A 2008. évi XXXVI. törvény módosította a termőföldről

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 1. oldal 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a termőföldről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

Építmény utáni idegenforgalmi adó megállapításának ügyintézése.

Építmény utáni idegenforgalmi adó megállapításának ügyintézése. Építmény utáni idegenforgalmi adó megállapításának ügyintézése Ügyintéző: DrPásztor Istvánné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adócsoport, 4 sz Iroda Fadd, Dózsa György u 12 Ügyfélfogadás

Részletesebben

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról 14. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 5. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat,

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Fegyvernek önkormányzat képviselőtestülete. 17/1998./IX. 4./ számú rendelete mezőőri szolgálat létrehozásáról

Fegyvernek önkormányzat képviselőtestülete. 17/1998./IX. 4./ számú rendelete mezőőri szolgálat létrehozásáról Fegyvernek önkormányzat képviselőtestülete 17/1998./IX. 4./ számú rendelete mezőőri szolgálat létrehozásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalva) I. A RENDELET HATÁLYA *2 1.. (1) Fegyvernek önkormányzat

Részletesebben

Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról

Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról Békás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!)

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A magánszemélyek 20 évi magánszemélyek kommunális adójának megállapításához, a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény és Nagyrécse

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Kocsis Adrienn 2015. szeptember 25. napján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés az Alsónémedi Felsőerdősor utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló../2011. ( ) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselő-testület! Már a 2010. év első

Részletesebben

J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására

J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke Előkészítő: PH. Településfejl.

Részletesebben

11. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

11. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Állami földek hasznosításba adása közfoglalkoztatási célra

Részletesebben

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szabó Linda Zsófia A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban A haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének, keletkezésétől függetlenül meghatározó jelentősége

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/454-1/2015/I. Tárgy: Önkéntes földcsere Üi.: dr. Kurunczi Péter Melléklet: Földcsere szerződések, Vázrajz Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (l) bekezdésében

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben a 19/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzata a helyi

Részletesebben

FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I.

FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I. Jegyzet FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I. A FÖLDHIVATALI ÜGYINTÉZÉS 1. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET KIALAKULÁSA... 1-3 2. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE... 2-5 2.1. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS

Részletesebben

Földjog és földügyi intézményhálózat

Földjog és földügyi intézményhálózat Földjog és földügyi intézményhálózat 3. A termőföld tulajdon hatályos Dr. Fenyő, György Földjog és földügyi intézmény-hálózat 3.: A termőföld tulajdon hatályos Dr. Fenyő, György Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

mezőgazdasági művelésének a megszüntetése a telek művelés alól kivett területként való ingatlannyilvántartási

mezőgazdasági művelésének a megszüntetése a telek művelés alól kivett területként való ingatlannyilvántartási BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése dr. Nagy Olga Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az új földtörvény meghozásának okai A termőföld stratégiai vagyon, ezért a magyar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

A földforgalmi szabályozás egyes aktuális kérdései

A földforgalmi szabályozás egyes aktuális kérdései A földforgalmi szabályozás egyes aktuális kérdései Előadó: Bálint Péter balintabony@gmail.com balintpeter.hu Budapest, 2015. február 13. Vonatkozó lényegesebb jogszabályok 2013. évi CXXII. törvény a mező-

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 76/2013. (04.25.) Öh. sz. határozata A Biatorbágy, 04/26,

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÜLTERÜLETI ÉS BELTERÜLETI INGATLANOK HASZONBÉRBE

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jogszabályi háttere

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jogszabályi háttere Földügyi Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jogszabályi háttere Dr. Varga Márk főosztályvezető GISopen konferencia Székesfehérvár, 2015. március

Részletesebben

RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban

RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban A Veszprém Megyei Földhivatal ingatlanjogi szakfolyóirata Megjelenik negyedévenként III. évfolyam, 2009/3-4. szám www.resimmobiles.hu

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly krt.5/a Tel./Fax: 413-1912

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly krt.5/a Tel./Fax: 413-1912 MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly krt.5/a Tel./Fax: 413-1912 E-mail:maet2000@freemail.hu,ill. mae2000@gmail.com Honlap: www.maet.hu TÁJÉKOZTATÓ Tárgy:

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

JAVASLAT. Külterületi ingatlanok értékesítésére

JAVASLAT. Külterületi ingatlanok értékesítésére PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu Szám: 1-37 /2013. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 2. Száma: 4881-3/2016. Elıkészítı: Kónya Brigitta önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje:

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. március 12. 1. Mit szabályozna az új törvény és mit nem? a) A mező-,

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53 Veszprém 8201, Vörösmarty tér 9. Pf.121. Oldal: 1 / 11 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv

Részletesebben

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja:

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja: Formanyomtatvány tulajdonosi(vagyonkezelői) hozzájárulás kéréséhez (a pályázói nyilatkozatok című rész a formanyomtatvány részét képezi) szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok vagyonkezelői

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére

KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán főosztály Szociális Lakásgazdálkodási Csoport Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 Pécs, Pf.:40 72/533-800

Részletesebben