A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése"

Átírás

1 FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról január 1. napjától földhasználati nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás az érintett földrészlet használatára vonatkozóan bejegyzett adatokat hitelesen tanúsítja. A földhasználat bejelentésének módját, idejét, valamint a bejelentés elmulasztásának következményeit a termőföldről szóló évi LV. törvény (Tft.), a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet, a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) szabályozza. A jogi szabályozás szükségessége vitathatatlan, azonban nevezett jogszabályok gyakorlati alkalmazása során számos kérdés merül fel hol a földhasználók, hol a rendelkezések betartásáért felelős hatóság részéről. Ezen kérdések megválaszolására a jogalkotó meglehetősen tág mozgásteret biztosít a jogalkalmazók részére. Jelen írás a leggyakrabban előforduló kérdéseket és ezen kérdésekre adott ingatlanügyi hatóság által kialakított álláspontot gyűjti csokorba. A földhasználat kialakulása Ahhoz, hogy a fentiekben vázolt szabályok betölthessék rendeltetésüket, eszközök kellenek a termőföld használatára vonatkozó szerződések ellenőrzésére, a termőföldhasználat felülvizsgálatára. Ezen szerepet hivatott betölteni a földhasználati nyilvántartás intézménye, mely a Tft. módosításáról rendelkező évi XLVIII. törvény egyik legfontosabb újdonsága volt, mely rendszer január 1-jétől került bevezetésre. A szabályozás indoka főként az volt, hogy a földhasználatot rögzítő nyilvántartás hiányában csak a tulajdoni viszonyok voltak ismertek, az azonban nem, hogy a termőföldet ki használja. A földhasználó személyének pontos megjelölése azonban az alábbiakban felsorolt indokok miatt is elengedhetetlen volt: - a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól, - a termőföldhöz kötődő jogok (pl.: pénzügyi támogatás) és kötelezettségek (pl.: földvédelem) alanya legtöbb esetben a földhasználó, - a földhasználat jogszerűségének ellenőrzése, - az EU által a földhasználók részére folyósított, több esetben vissza nem térítendő támogatások egy fejlett, ellenőrizhető, hiteles földhasználati nyilvántartás kialakítását tette szükségessé.

2 66 RES IMMOBILES A földhasználati nyilvántartás bevezetése alapvetően agrárpolitikai és egyéb célokat szolgált. Agrárpolitikai cél alatt értendő a szerzési korlátozások kijátszására irányuló, legtöbbször valamilyen használati jogcímmel palástolt törekvések (zsebszerződések) láthatóvá tétele, valamint az agrártámogatások igénybevételének feltételét jelentő földhasználat megbízható igazolása hiteles, hatóság által vezetett nyilvántartással, amely bármely jogcímen (saját tulajdon, családi földhasználat, szívességi földhasználat, haszonbérlet, haszonkölcsön) történő földhasználatot regisztrál. Emellett a földhasználati nyilvántartás bevezetésének egyéb céljai között a tulajdonjog és más jogok védelme, a hitelezői érdekek védelme, a pénzügyi közterhek átláthatóságának biztosítása is szerepelt. Fentiekben vázolt előzmények hatására került módosításra a Tft., melynek 25. (1) bekezdése írja elő, hogy az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területéhez tartozó termőföldekről, valamint a mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek használatáról ide nem értve az erdő művelési ágban nyilvántartott földrészleteket önálló nyilvántartást vezessen, amelynek alapja a közhiteles ingatlan-nyilvántartás. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy aki termőföldet használ, s annak területe a földrészletek számától függetlenül az egy hektárt meghaladja, köteles a használatot annak megkezdésétől számított harminc napon belül az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott formanyomtatványon (bejelentési adatlapon) bejelenteni. A földhasználati bejelentés tárgya Amennyiben a földhasználó figyelmesen olvassa a jogszabályszöveget, akkor első olvasatra némi joghézag tapasztalható. Ugyanis a Tft. 25. (1) bekezdés első fordulata termőföldekről, valamint mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek használatáról, míg a (2) bekezdés első fordulata csupán termőföldekről beszél. Ezen jogszabályhely gyakorlatban történő értelmezésével kapcsolatban felmerülhet a kérdés, miszerint miért köteles bejelenteni a belterületi szántóra vonatkozó földhasználatot, hiszen fenti bekezdés értelmében a bejelentési kötelezettség pusztán a termőföldekre vonatkozik. A Tft. 3. a) pontja pontosan meghatározza, mit kíván a jogalkotó termőföldnek tekinteni: termőföld az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. Hasonlóképpen idézett törvény 3. f) pontja definiálja a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld fogalmát: az a földrészlet, amelyet a település belterületén az ingatlannyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. Fentiekből kitűnik, hogy a 25/B. (1), illetve (2) bekezdése között az alapvető különbség az, hogy míg az (1) bekezdésben a külterületi, illetve belterületi fekvésű termőföldek szerepelnek, addig a (2) bekezdés csak a külterületi elhelyezkedésű ingatlanokat sorolja a bejelentési kötelezettség körébe. Azonban a Tft. 25/B. (2) bekezdésé-

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 67 ben mintegy kiegészítő rendelkezésként a jogalkotó tisztázza, hogy a termőföldre vonatkozó rendelkezéseket a haszonbérletre e törvényben megállapított szabályok kivételével alkalmazni kell a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földre is, vagyis nem megalapozott a földhasználók feltevése, azaz a földhasználati bejelentés a belterületi és külterületi ingatlanokra egyaránt vonatkozik. Az ingatlan-nyilvántartás, valamint a földhasználati nyilvántartás viszonya Az ingatlan-nyilvántartás és a földhasználati nyilvántartás a formai hasonlóságok ellenére lényegében különbözik egymástól. Amíg az ingatlan-nyilvántartás alapegysége az ingatlan (reálfólium elve), addig a földhasználati nyilvántartásnál a perszonálunió elve érvényesül, azaz a használatokat a földhasználó személy szerint kell csoportosítani. Ezért a földhasználati lap az adott körzeti földhivatal illetékességi területén, a földhasználó használatában álló valamennyi termőföldet tartalmazza. A hiteles földhasználati nyilvántartás a közhiteles ingatlan-nyilvántartás tartalmára épül. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogok, tények és adatok alapján, csak azzal szinkronban szerepelhet egy földrészlet a földhasználati nyilvántartásban. Az ingatlan-nyilvántartás szerepe például saját tulajdonú földhasználat esetében az, hogy bizonyosak legyünk abban, hogy a saját tulajdonú földhasználat jogcímen bejelentést tett földhasználó valóban az adott ingatlan tulajdonosa-e vagy sem. Az ingatlan-nyilvántartás szerepe elvitathatatlan azon ingatlanok esetében is, melyek haszonélvezeti vagy özvegyi joggal terheltek. A Ptk (2) bekezdése ugyanis rögzíti, hogy a haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él. A Tft. 25/B. (2) bekezdése alapján ha a földhasználó nem a tulajdonos, illetőleg haszonélvezet fennállása esetén nem a haszonélvező, a bejelentési adatlapot a földhasználó mellett a tulajdonosnak, illetőleg a haszonévezőnek is alá kell írnia. Fentiekben idézett jogszabályi előírásoknak megfelelően tehát az özvegyi joggal, illetve egyéb haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanok esetében a haszonbérleti szerződésnek szerepelnie kell a haszonélvezeti jog jogosultjának aláírását is. Az ügyintézés során gyakran tapasztalható, hogy a földhasználati ügyintézést meggyorsítaná és nagy mértékben megkönynyítené a földhasználati nyilvántartás hitelességének biztosítását, ha e két nyilvántartás egy egységet képezne. Abban az esetben ugyanis például, ha egy ingatlan bármilyen okból megosztásra kerül, a megszűnt helyrajzi számon nyilvántartott földhasználati bejegyzés a helyrajzi szám törlésével egyidejűleg nem jelenik meg az újonnan kialakult ingatlanokra, illetve az azokon belüli tulajdoni hányadokra. Ugyanis az ingatlan megosztásával ingatlan-nyilvántartási eljárás során tulajdonjog bejegyzés történik, új területek alakulnak ki, új helyrajzi számmal, új aranykorona értékkel. Éppen ezért a legtöbb esetben sem az új helyrajzi számokon bejegyzett tulajdoni illetőség, sem pedig annak aranykorona értéke nem feltétlenül egyezik meg a megszűnt helyrajzi számú ingatlan adataival. Ezért a bejelentést a megosztást

4 68 RES IMMOBILES követően kialakult új ingatlanok vonatkozásában is teljesíteni kell. Azonban tekintettel arra, hogy alapjaiban ellentétes szemléletű e két nyilvántartási rendszer (reálfólium-perszonálunió), ezért pillanatnyilag elképzelhetetlen az egység, egy közös metszet kialakítása. A földhasználat bejelentése A Tft. 25/B. (2) kimondja, hogy aki termőföldet használ, s annak területe a földrészletek számától függetlenül az 1 hektárt meghaladja, köteles a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott formanyomtatványon (bejelentési adatlapon) bejelenteni. Ha a földhasználó nem a tulajdonos, illetőleg haszonélvezet fennállása esetén nem a haszonélvező, a bejelentési adatlapot a földhasználó mellett a tulajdonosnak, illetőleg a haszonélvezőnek is alá kell írnia. Fenti jogszabály értelmében minden földhasználó bejelentési kötelezettséggel tartozik az ingatlanügyi hatóság felé, függetlenül attól, hogy tulajdonosi vagy haszonélvezői, ill. egyéb földhasználói minőségben teszi azt. Azaz a 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése értelmében földhasználó az érvényes földhasználati jogcím, illetve tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog alapján a Tft. 25/B. (2) bekezdésében foglalt mértékben termőföldet használó magánszemély, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet. Tekintettel arra, hogy nem volt mindig kötelező a földhasználat bejelentése, egyes földhivatalok türelmi idő biztosításával és hirdetmények útján hívták fel a lakosság figyelmét a jogszabályváltozást követően kialakult követelményekre, a bejelentés szükségességére és annak önkéntes teljesítésére. Azonban sok esetben úgy tűnik ez mégsem volt elegendő. A földhivatalok ugyanis hivatalból vizsgálatot indítottak arra vonatkozóan, hogy a tulajdonos eleget tett-e jogszabályi kötelezettségének és bejelentette-e a földhasználatot abban az esetben, ha használatában lévő földterület nagysága meghaladja az 1 hektárt. Amennyiben a vizsgálat azt állapítja meg, hogy ezen kötelezettségének nem tett eleget a földhasználó, a Tft. 25/B. (5) bekezdés értelmében a bejelentést elmulasztó földhasználót az ingatlanügyi hatóság bírsággal sújtja, aminek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél. A Tft. 25. (7) bekezdése úgy rendelkezik, amennyiben a földhasználó személyére vonatkozó bejelentés az ingatlanügyi hatósághoz nem érkezett, a föld használójának a tulajdonost, haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvezőt kell tekinteni. A Tft. 25/B. (8) bekezdés alapján, közös tulajdonban álló ingatlan esetében az (5) bekezdés szerinti bírság megfizetésére a mulasztók egyetemlegesen kötelezhetők. Fentiekből kitűnik, hogy a jogszabály egyértelműen meghatározza a kiszabható bírság összegét, attól eltérést, méltánylást, mérlegelést nem enged a jogalkalmazó számára, ezért a fölhivatali ügyintézés során a megállapított bírság összegének mérséklésére, elengedésére nincs lehetőség. Számos negatív visszajelzés érkezett a földhivatal felé azon esetekben, mikor a termőföld tulajdonjogának megszerzése adás-

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 69 vétel útján, jogi képviselő közreműködésével történik. Ezekben az esetben ugyanis a jogi képviselő részéről adott tájékoztatás csupán az adásvételi szerződés megkötése során előforduló jogszabályok értelmezésére, a szerződés tartalmának megismerésére, valamint a földhivatal felé, a tulajdonos változásának bejelentésére és az ehhez kapcsolódó földhivatali ügyintézésre terjed ki. Termőföldek adásvétele esetén azonban az ügyvéd vagy közjegyző által készített szerződés egyetlen pontja sem hívja fel a felek figyelmét a termőföld használatának esetleges földhasználati nyilvántartásba történő bejelentésének kötelező voltára. Így a földhasználó sok esetben nem érti milyen kötelezettséget vár tőle a földhivatal és miért kell a bírságot befizetnie, hiszen ha tudomással bírt volna a bejelentés szükségességéről, azt határidőn belül teljesítette volna. A földhivatal célja viszont nem lehet más, mint a jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzése, vizsgálata. Gyakorlatban megtörtént, amikor az ügyfél, aki egy ingatlant adásvétel útján megszerzett (1/1 tulajdoni hányadban) azért, hogy a földhasználati bejelentés alól mentesüljön, arra hivatkozott, hogy a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adataiból a hiteles földhasználati nyilvántartás adatbázisa elektronikusan előállítható, hiszen a földhasználati nyilvántartás alapja a közhiteles ingatlannyilvántartás. Az ügyfél jelen esetben helyesen utalt azon tényre, hogy a földhasználati nyilvántartás a közhiteles ingatlan-nyilvántartáson alapul. Ezért a földhivatal kérelemre és hivatalból is átvezetheti a földhasználati nyilvántartáson a földrészletek adatait érintő változásokat. A földhasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetésére azonban már nem jogosult, annak átvezetése a földhasználó bejelentése alapján történik. Abban az esetben ugyanis, amikor egy földrészlet sosem szerepelt a földhasználati nyilvántartásban, nincs mód az adatok átvezetésére. Ebben az esetben a tulajdonos kötelezettsége lett volna, hogy az adatváltozás, azaz a kötelezett tulajdonjoga bejegyzésekor amennyiben a tulajdonos a földhasználó a földhasználat megkezdését bejelentse. Fentiekben megfogalmazottak jogszabályi háttere a Tft. 25/B. (1) bekezdése, valamint a 356/2007. Korm. rendelet 13. (1) bekezdése, amely szerint a földhivatal a földhasználó bejelentése alapján vezeti át a földhasználó adataiban bekövetkezett változásokat. A használat jogcímében, időtartamában, területnagyságában bekövetkezett változásokat a felek közös kérelme, illetőleg adatlap vagy szerződés alapján vezeti át a földhivatal a nyilvántartáson. Idézett Korm. rendelet (2) bekezdése értelmében a földhivatal kérelemre és hivatalból is átvezetheti a nyilvántartáson azokat az adatváltozásokat, amelyek az ingatlan-nyilvántartásban a földrészletek adatait érintően időközben átvezetésre kerültek. Ugyanezen jogeset kapcsán az ügyfél egy másik indokot is megfogalmazott arra vonatkozóan, hogy miért nem lehet kötelezni őt a földhasználat bejelentésére. A földhasználó előadta, hogy a tulajdonosnak az ingatlannyilvántartási bejelentés során nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy tulajdonszerzése a termőföldről szóló törvényben foglalt korlátozásokat nem sért. Jogértelmezése szerint, tekintettel arra, hogy ugyanezen nyilatkozat szükséges a földhasználati bejelentés során is, ezért az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

6 70 RES IMMOBILES megtett nyilatkozat kielégítő a földhasználatra vonatkozóan is. A Tft. 5. (1) bekezdése kimondja ugyan, hogy belföldi magánszemély tulajdonában legfeljebb 300 hektár nagyságú vagy 6000 aranykorona értékű termőföld lehet, azonban ez a rendelkezés az ingatlan-nyilvántartási eljárásban, a tulajdonos tulajdonjogának bejegyzésekor figyelembe veendő rendelkezés. A földhasználat bejelentése egy másik eljárásban történik, melyben a földhasználó bejelenti, hogy a tulajdonában lévő földterületeket használni kívánja. Tekintettel arra, hogy ez egy külön eljárás, külön eljárási szabályok vonatkoznak rá és ebből következően a jogalkotó is a Tft-ben külön, a III. fejezeten belül a termőföldek használatára vonatkozó részben szabályozta a földhasználat bejelentésére vonatkozó kérdéseket, míg a tulajdonszerzési korlátozások a Tft. II. fejezetében a termőföld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó rendelkezések között kerültek szabályozásra. A Tft. 5. (1) bekezdés szerint belföldi magánszemély termőföld tulajdonjogát csak olyan mértékben szerezheti meg, hogy a tulajdonában legfeljebb 300 hektár nagyságú vagy 6000 aranykorona értékű termőföld legyen. Ugyanezen törvény 25/B. (4) bekezdése szerint a földhasználó a bejelentéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni arról, hogy termőföld használata a törvényben foglalt korlátozásokat nem sérti. Elővásárlás-előhaszonbérlet Gyakori probléma továbbá, hogy az előhaszonbérlet és az elővásárlás fogalma az állampolgárok jogértelmezésében összemosódik, az előhaszonbérletre is az elővásárlás szabályait kívánják alkalmazni, holott a kettő nem egy és ugyanaz jogintézmény. Az alábbi jogeset e fenti állítást kitűnően példázza. Az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján egy ingatlannak két tulajdonosa van: Nagy Gedeon és Kis Benő 1/3-2/3 arányban. Nagy Gedeon a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználattal rendelkezik a Tótvázsony 0285/1 hrsz-ú ingatlan esetében a II/3. és II/7. sorszám alatti tulajdoni illetőségek vonatkozásában. Ezen illetőségek közül a II/3. saját tulajdon, míg a II/7. tulajdoni hányadot haszonbérlet jogcímen használja, mivel utóbbi illetőség Kis Benő tulajdonában áll (Lásd a tulajdoni lapot a következő oldalon). Mivel az ingatlant Nagy Gedeon a továbbiakban kizárólagosan (1/1-ed arányban) kívánja használni, haszonbérleti szerződést köt a II/5. és a II/7. sorszám alatti tulajdoni illetőségek vonatkozásában Kiss Benő tulajdonossal. Tekintettel arra, hogy a II/7. tulajdoni illetőség vonatkozásában a földhasználata folyamatos, azaz földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználóként szerepel, ezért az adott tulajdoni illetőség tekintetében előhaszonbérleti joggal rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a II/5. tulajdoni hányadra vonatkozóan földhasználati bejegyzéssel nem rendelkezett, a földhivatal hiánypótlásban hívta fel, hogy a Tft. 10. (6) bekezdésének megfelelően a II/5. tulajdoni hányadra vonatkozóan a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztett haszonbérleti szerződést vagy vételi ajánlatot beadványához mellékelje, ugyanis termőföld vagy tanya haszonbérbe adása esetén, amennyiben e törvény, valamint a Ptk. alapján törvényes előhaszonbérleti jog áll fenn, a termőföld, tanya tulajdonosának az ingatlanra vonatkozó haszonbérleti ajánlatot hirdetményi úton kell az előhaszonbérletre

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 71 Veszprémi Körzeti Földhivatal Oldal: 1/1 Veszprém 8201, Vörösmarty tér 9. Pf /88/ , Tulajdoni lap szemle :38:05 TÓTVÁZSONY Szektor: 61 külterület HRSZ: 0285/1 Térképszelvény: I. rész Az ingatlan adatai: Alrészlet adatok Alosztály adatok Jel m v. ág (kivett) min. o. ha,m2 kat. jöv. ha,m2 kat.jöv. /AK, fill./ /AK, fill./ É szántó 1 4, Földrészlet össz.: 4, II. rész Bejegyz határozat: 43896/ Tul. hányad: 1/3 Jogcím: vétel Jogállás: tulajdonos Jogosult neve: Nagy Gedeon (an.: Jolanda Jolán, szül: ) Címe: 8961 Rezesfalva, Aranyalma u Bejegyz határozat: 34831/ Tul. hányad: 1/3 Jogcím: vétel Jogállás: tulajdonos Jogosult neve: Kis Ben (an.: Kovács Mária, szül: ) Címe: 8246 Tótvázsony, F u Bejegyz határozat: 34831/ Tul. hányad: 1/3 Jogcím: vétel Jogállás: tulajdonos Jogosult neve: Kis Ben (an.: Kovács Mária, szül: ) Címe: 8246 Tótvázsony, F u III. rész BEJEGYZÉST NEM TARTALMAZ Tulajdoni lap vége Tulajdoni lap

8 72 RES IMMOBILES jogosulttal közölnie. A Nemzeti Földalapba tartozó termőföldek tekintetében a törvény előhaszonbérleti jogra vonatkozó rendelkezéseit a külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az ügyfél válaszlevelében megfogalmazta, hogy jogértelmezése szerint az ingatlannal kapcsolatosan előhaszonbérlői minőségben áll, ezért a hiánypótlásnak nem tesz eleget. A földhivatal álláspontja az alábbi volt: A Ptk (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tulajdonostárs tulajdoni hányadára a tulajdonostársat harmadik személlyel szemben előhaszonbérleti jog illeti meg. A Tft. 10. (6) bekezdése szerint azonban termőföld vagy tanya haszonbérbe adása esetén, amennyiben e törvény, valamint a Ptk. alapján törvényes előhaszonbérleti jog áll fenn, a termőföld, tanya tulajdonosának az ingatlanra vonatkozó haszonbérleti ajánlatot hirdetményi úton kell az elővásárlásra előhaszonbérletre jogosulttal közölnie. Tekintettel arra, hogy haszonbérleti jogviszonyról van szó, ebben az esetben a Tft. 21. (1) bekezdés a) pontja értelmében az első helyen a volt haszonbérlőt, illetve ha a volt haszonbérlő a tulajdonos hozzájárulásával ültetvényt vagy halastavat létesített, az általa kijelölt személyt feltéve, hogy a haszonbérlet nem a tulajdonos azonnali hatályú felmondása következtében szűnt meg illeti meg az előhaszonbérleti jog. Fentiek értelmében Nagy Gedeon tulajdonostárs a II/5. sorszám alatt nyilvántartott tulajdoni illetőség vonatkozásában nem volt a földhasználati nyilvántartás adatai alapján haszonbérlőként feltüntetve, ezért a földrészletre vonatkozóan előhaszonbérleti joggal sem rendelkezett, így a II/5. tulajdoni hányadra vonatkozóan a kifüggesztett szerződést mellékelnie szükséges. Fentiekben vázolt jogesetben az ügyfél az elővásárlási jog rendelkezéseit kívánta volna alkalmazni a haszonbérleti jogviszonyban. A földhasználó álláspontja szerint ugyanis tekintettel arra, hogy az adott ingatlanon korábban már bejegyzett földhasználói minőségben szerepelt, ezért függetlenül attól, hogy ezúttal nem csak a korábban bejegyzett tulajdoni illetőségre vonatkozik a bejelentése jogértelmezése szerint első helyen áll haszonbérlet esetén az azonos ingatlanon bejegyzett másik tulajdoni illetőség vonatkozásában is. Az ügyfél ezen értelmezése a fent említett okokból kifolyólag aggályos, hiszen az elővásárlás és előhaszonbérlet szabályai igaz hasonlóak, azonban mégsem ugyanazok. Fentiekre való tekintettel a II/7. tulajdoni illetőség vonatkozásában a haszonbérleti szerződés alapján a földhasználati nyilvántartásba vétele megtörtént, azonban a II/5. tulajdoni illetőség tekintetében Nagy Gedeon javára a földhasználati jog nem került bejegyzésre (A bejegyzést a következő oldalon látható földhasználati lap ábrázolja).

9 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 73 Veszprémi Körzeti Földhivatal Oldal: 1/1 Veszprém 8201, Vörösmarty tér 9. Pf /88/ , Földhasználati lap szemle :38:05 A földhasználó adatai: Név: Nagy Gedeon Születési év: 1950 Anyja neve: Jolanda Jolán Cím: 8961 Rezesfalva, Aranyalma u. 13. I. A használt földterület adatai: II. TÓTVÁZSONY külterület 0285/ Alrészlet adatok Az ingatlan adatai: Alrészlet adatok Alosztály adatok Jel m v. ág (kivett) min. o. ha,m2 kat. jöv. ha,m2 kat.jöv. /AK, fill./ /AK, fill./ É szántó 1 4, Földrészlet össz.: 4, Alrészlet adatok Alr. M velési ág (kivett megn.) min. terület Kat. Jöv. oszt. (ha.m2) (AK) Jel szántó 1 1, Használat jogcíme: saját tulajdon Használat kezdete: Bejelentés iktatószáma: /1/2007/ Jegyzet: A II/3. sorszám alatti tulajdoni illet ségre Alrészlet adatok Alr. M velési ág (kivett megn.) min. terület Kat. Jöv. oszt. (ha.m2) (AK) Jel szántó 1 1, Használat jogcíme: haszonbérlet Használat kezdete: Lejárati id : Használat id tartama: 9 év 11 hó 31 nap (3653 nap) Bejelentés iktatószáma: /1/2004/ Jegyzet: A II/7. sorszám alatti tulajdoni illet ségre Földrészlet összes terület: 2, Összes használt terület: 2, Földhasználati lap

10 74 RES IMMOBILES Összegzés Jelen írás alapvetően három sarkalatos kérdéskört érintett, melyek gyakorlati előfordulása mindennaposnak tekinthető a földhasználati ügyintézés során. Nevezetesen, hogy mikor, mely ingatlanokkal szemben merül fel a földhasználat bejelentésének szükségessége, és ki az a személy, aki ennek megtételére kötelezhető, valamint nem teljesítés esetén felelősségre vonható. Vizsgálta a földhasználati és az ingatlan-nyilvántartás kapcsolatát, valamint jogeseten keresztül világította meg az elővásárlási jog és az előhaszonbérleti jog közötti különbségeket. Fentiekből látható, hogy a földhasználati nyilvántartás szabályrendszere sok esetben meglehetősen általánosnak, kissé bonyolultnak mondható. Ezért ezen írás célja az, hogy segítsen eligazodni a földhasználóknak a jogszabályok dzsungelében, hogy a gyakorlatból kiragadott példákon keresztül, a helyes jogértelmezés érdekében az állampolgárok segítségére legyen. * * *

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT)

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly kr.5/a Tel::06-30-443-6463,Tel/Fax: 413-1911e.mail:maet2000mail.com A bejelentési kötelezettség. A FÖLDHASZNÁLAT

Részletesebben

A földhasználati bírság kiszabása az Alkotmánybíróság 12/2011. (III.23.) számú határozata tükrében

A földhasználati bírság kiszabása az Alkotmánybíróság 12/2011. (III.23.) számú határozata tükrében FÖLDHASZNÁLAT Dr. Markó Boglárka A földhasználati bírság kiszabása az Alkotmánybíróság 12/2011. (III.23.) számú határozata tükrében Az Alkotmánybíróság a 2011. március 23. napján meghozott határozatával

Részletesebben

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról Földhivatala Földügyi Osztály Tájékoztató Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról 2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változtak a földhasználati nyilvántartási

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az számú pótlap

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában A most induló rovatunkban, a mások számára is hasznos információkat

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Járási hivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya Értelmező rendelkezés 2.

1. A rendelet célja és hatálya Értelmező rendelkezés 2. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI...) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálat létesítéséről, működéséről és a mezőőri járulékról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a települési adóról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a települési adóról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a települési adóról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!)

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V..) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről

Részletesebben

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön?

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? FÖLDHASZNÁLAT Szabó Adrienn Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? A haszonbérletnek főként a mezőgazdasági ingatlanok körében van kiemelkedő jelentősége, de természetesen a jogszabály

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idı:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt szerzıdések száma:... FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó adatai: Születési

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 28/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálatról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 28/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálatról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 28/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálatról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete. a települési adóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete. a települési adóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a települési adóról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület

Részletesebben

, , , , , , , ,

, , , , , , , , M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 41. szám 4267 56. 2004. 1,618 57. 2005. 1,469 58. 2006. 1,365 59. 2007. 1,326 60. 2008. 1,239 61. 2009. 1,217 62. 2010. 1,140 63. 2011. 1,071 64. 2012. 1,049 2. melléklet

Részletesebben

Előterjesztés. a bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről

Előterjesztés. a bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről Előterjesztés a bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről 1. előterjesztés száma: 336/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 3. előterjesztés készítésében közreműködő személy

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya

1. A rendelet célja és hatálya Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete, a 21/2015.(VI.26.) ök. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a mezei őrszolgálat létesítéséről,

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendelete. a települési adóról

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendelete. a települési adóról BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendelete a települési adóról Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Tájékoztató a termőföld tulajdon és használati jog megszerzésének szabályairól

Tájékoztató a termőföld tulajdon és használati jog megszerzésének szabályairól Tájékoztató a termőföld tulajdon és használati jog megszerzésének szabályairól A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény) 2014. május

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONTÁRGYAK FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL A 15/1996. (IV. 30.) 3, A 7/1998.

Részletesebben

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos:

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: Kengyel Közgég Jegyzője Beérkezés dátuma: Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: BEVALLÁS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (.) önkormányzati rendelete

Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (.) önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (.) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám. Kormányrendeletek

84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám. Kormányrendeletek 84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Telekadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Telekadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Telekadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő telkek után a telekadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

I. Bevallás fajtája. megszűnése Ingatlan (építmény, telek) szerzése. Ingatlan (építmény, telek) elidegenítése. Vagyoni értékű jog megszűnése

I. Bevallás fajtája. megszűnése Ingatlan (építmény, telek) szerzése. Ingatlan (építmény, telek) elidegenítése. Vagyoni értékű jog megszűnése Bevallás A magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához) Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást adni I. Bevallás fajtája Megállapodás

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról Benyújtandó az adótárgy fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. (Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI Fiatal Gazda Konferencia Budapest, 2011.02.25. Dr. Sebestyén Róbert NFA NEMZETI FÖLADALAPLKEZELŐ SZERVEZET (NFA) A Nemzeti Földalap (visszatekintés) A Nemzeti Földalapkezelő

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT V.141028

FÖLDHASZNÁLAT V.141028 FÖLDHASZNÁLAT V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (VIII.24.) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálatról. (egységes szerkezetben)

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (VIII.24.) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálatról. (egységes szerkezetben) Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (VIII.24.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról (egységes szerkezetben) Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról Benyújtandó Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatóságához

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról Benyújtandó Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatóságához 6/1 ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról Benyújtandó Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatóságához (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) I. Az

Részletesebben

1. Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés egyszerűsítésének lényeges elemei:

1. Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés egyszerűsítésének lényeges elemei: Gazdálkodók figyelmébe A 2013. január 1-jét követően kiállított igazolványok legfeljebb a kiállítás évétől kezdődően számított harmadik adóév utolsó napjáig hatályosak (ezt követően bármilyen továbbérvényesítés,

Részletesebben

KT01 ADATBEJELENTÉS A TELEKADÓRÓL

KT01 ADATBEJELENTÉS A TELEKADÓRÓL I. Az adatbejelentés benyújtója Adatbejelentő minősége: tulajdonos vagyoni értékű jog jogosítottja jogi jellege kezelői jog vagyonkezelői jog haszonélvezeti jog használat joga Tulajdoni (jogosultsági)

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévtől (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján benyújtott bevallás

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról Benyújtandó Szécsény város önkormányzat adóhatóságához (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) I. Az adatbejelentés fajtája:

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS a telekadóról

ADATBEJELENTÉS a telekadóról BudapestFőváros IX. kerület XX. Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal kerület Pesterzsébet Polgármesteri Adóiroda Hivatal Hatósági Osztály Adócsoport 1093 Budapest, Bakáts utca 8. Tel: 215-1077 Fax: 217-3032

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. Bokod Község önkormányzati adóhatóságnak.

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. Bokod Község önkormányzati adóhatóságnak. ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról Bokod Község önkormányzati adóhatóságnak. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) I. Az adatbejelentés fajtája: 1. Nem megállapodás

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 1

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 1 DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017.(III.20.) önkormányzati r e n d e l e t e A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. Benyújtandó a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhatóságának.

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. Benyújtandó a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhatóságának. ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról Benyújtandó a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhatóságának. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) I. Az

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Ágota

Dr. Szentgyörgyi Ágota INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szentgyörgyi Ágota Az MNV Zrt. és az NFA közös tulajdonosi joggyakorlásának megjelenése az ingatlan-nyilvántartásban és az állami elővásárlási jog gyakorlásának változásai Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 201/2/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Módosító indítvány a Budapest

Részletesebben

A termőföldekhez kapcsolódó elővásárlási jog

A termőföldekhez kapcsolódó elővásárlási jog INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Veréb Viktória dr. Hernádi László A termőföldekhez kapcsolódó elővásárlási jog A termőföld társadalmi jelentősége, valamint az a tény, hogy korlátozottan áll rendelkezésre, a

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva, december 2. napjával.) I. fejezet. Általános rendelkezések

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva, december 2. napjával.) I. fejezet. Általános rendelkezések Siójuti Önkormányzat Képviselő-testületének 15./2008. /XII. 15./ számú rendelettel módosított 16./2004./XII.13./ rendelettel módosított 15/2003. (XII.15.)számú rendelete Egységes szerkezetben A HELYI ADÓZÁS

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

ADATBEJELENTÉS. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) ADATBEJELENTÉS a telekadóról Benyújtandó a telek fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Járási hivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

A termőföld igénybevételével összefüggő földhivatali eljárásról

A termőföld igénybevételével összefüggő földhivatali eljárásról A termőföld igénybevételével összefüggő földhivatali eljárásról Az építési tevékenység gyakorta érint termőföldeket. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) határozza meg a termőföld

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS a magánszemélyek kommunális adójáról

ADATBEJELENTÉS a magánszemélyek kommunális adójáról ADATBEJELENTÉS a magánszemélyek kommunális adójáról benyújtandó a telek fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. (Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám 84489 II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a földhivatal által feltüntetendő tartalmi elemek: 1. A földhivatal bélyegzője 2. A kérelem érkezési

Részletesebben

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól. A földhasználati nyilvántartás tartalma

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól. A földhasználati nyilvántartás tartalma 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a termőföldrő l szóló

Részletesebben

2011. évi CI. törvény egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról*

2011. évi CI. törvény egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról* 25110 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 85. szám Melléklet a 2011. évi C. törvényhez Az Országgyûlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 1 Magyar Katolikus

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Megállapodás alapján benyújtott bevallás*

BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Megállapodás alapján benyújtott bevallás* BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. Az adóhatóság megnevezése: Balatonfüredi Közös Önkormányzati

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Cserna LajosGyörgy Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról Benyújtandó az adótárgy fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. (Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról Benyújtandó Múcsony Nagyközség Önkormányzata Adóhatóságához (helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani) I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálatról

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálatról Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 25-i ülésére. Tárgy: A települési adókról szóló 30/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 25-i ülésére. Tárgy: A települési adókról szóló 30/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/367-./2015. Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Szántó, kivett saját használatú út, 051/24 legelő

Szántó, kivett saját használatú út, 051/24 legelő ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 19-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 947-9/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB V I I. NAP IR E N D Tárgy: Indítványok,

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS a telekadóról papír alapon kizárólag magánszemélyek nyújthatják be

ADATBEJELENTÉS a telekadóról papír alapon kizárólag magánszemélyek nyújthatják be ADATBEJELENTÉS a telekadóról papír alapon kizárólag magánszemélyek nyújthatják be (gazdálkodó szervezet kizárólag https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon keresztül) benyújtandó a telek fekvése szerinti

Részletesebben

AZ ÁLLAMI FÖLDVAGYON- GAZDÁLKODÁS (Mátraháza) május 10.

AZ ÁLLAMI FÖLDVAGYON- GAZDÁLKODÁS (Mátraháza) május 10. AZ ÁLLAMI FÖLDVAGYON- GAZDÁLKODÁS (Mátraháza) 2017. május 10. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hozta létre és ez a törvény adja meg az NFA működésének

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. március 16. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Önkormányzati

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

BEVALLÁS. a telekadóról

BEVALLÁS. a telekadóról BEVALLÁS a telekadóról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. Benyújtandó az adótárgy fekvése szerinti

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. Benyújtandó az adótárgy fekvése szerinti ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról Benyújtandó az adótárgy fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. (Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról Benyújtandó az adótárgy fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. (Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

I. Fejezet. A mezei őrszolgálat

I. Fejezet. A mezei őrszolgálat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.23.) rendelete a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Mezei Őrszolgálat létrehozásáról és a mezőőri járulékról Kiskunlacháza

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 16/1995. (XII.12) önkormányzati rendelete a telekadóról*

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 16/1995. (XII.12) önkormányzati rendelete a telekadóról* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 16/1995. (XII.12) önkormányzati rendelete a telekadóról* egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

BEVALLÁS. a telekadóról

BEVALLÁS. a telekadóról BEVALLÁS a telekadóról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

A Kormány. a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól

A Kormány. a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól A Kormány./2010. ( ) rendelete a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ingatlan elidegenítése vagyoni értékű jog alapítása művelési ág alóli kivonás vagyoni értékű jog megszűnése

ingatlan elidegenítése vagyoni értékű jog alapítása művelési ág alóli kivonás vagyoni értékű jog megszűnése Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltség ADATBEJELENTÉS A TELEPÜLÉSI ADÓRÓL (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) Helyrajzi számonként

Részletesebben

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól. A földhasználati nyilvántartás tartalma 1

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól. A földhasználati nyilvántartás tartalma 1 Hatály: 2016.I.1. - 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a

Részletesebben

I. Bevallás fajtája: II. Bevallás benyújtásának oka:

I. Bevallás fajtája: II. Bevallás benyújtásának oka: BEVALLÁS a telekadóról HEGYESHALOM (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól Az 1999. évi XLVIII. törvénnyel módosított, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 90.

Részletesebben

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény Q0002/000 5 s.., ~ Yíltt3s Hivatala IrorrrQnystéhn: TI 50 2 tt 2015 JúN 0 2. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítván y 2015. évi... törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

TELEKADÓ BEVALLÁS. Csobánka Község Önkormányzata

TELEKADÓ BEVALLÁS. Csobánka Község Önkormányzata TELEKADÓ BEVALLÁS Csobánka Község Önkormányzata Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1. Telefon: 26/320-020 Email: polgarmesterihivatal@csobanka.hu Fax: 26/520-010 ASP ADÓ 032 Beküldő viselt neve titulus családi

Részletesebben

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont)

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont) Mezőgazdasági üzemek AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 2. Melyek a mezőgazdasági üzem fogalmához tartozó termelési tényezők?

Részletesebben

A termőföld tulajdonjogának csere, ajándékozás és birtokösszevonási célú önkéntes földcsere útján történő megszerzése

A termőföld tulajdonjogának csere, ajándékozás és birtokösszevonási célú önkéntes földcsere útján történő megszerzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kazmar Enikő A termőföld tulajdonjogának csere, ajándékozás és birtokösszevonási célú önkéntes földcsere útján történő megszerzése A 2008. évi XXXVI. törvény módosította a termőföldről

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat 111/2014. (X.08.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Siófok Város Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

POLGÁRMESTER. Siófok Város Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. február 6. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat K É R E L E M Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/490-001; 68/490-000 Melléklet: 2 db vételi ajánlat Alulírott.,... szám alatti lakos kérem, hogy a termőföldre vonatkozó elővásárlási

Részletesebben

a telekadóról Benyújtandó a telek fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.

a telekadóról Benyújtandó a telek fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. ADATBEJELENTÉS a telekadóról Benyújtandó a telek fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést

Részletesebben

Dr. S zoó Julianna M arcella (Eladó) Papp Csaba (Vevő) 3100 Salgótarján, 3100 Salgótarján, M egnevezés Tulajdoni hányad Vételár (Ft)

Dr. S zoó Julianna M arcella (Eladó) Papp Csaba (Vevő) 3100 Salgótarján, 3100 Salgótarján, M egnevezés Tulajdoni hányad Vételár (Ft) 14252730 S alg ó V agyon Kft. S alg ó tarján SV- 771-3./15. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos n yilatk ozat m egtételére G azdasági, V árosfejlesztési, V árosüzem eltetési és Idegenforgalm

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése A hirdetmény kifüggesztésének menete Haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak

Részletesebben