A termőföldekhez kapcsolódó elővásárlási jog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A termőföldekhez kapcsolódó elővásárlási jog"

Átírás

1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Veréb Viktória dr. Hernádi László A termőföldekhez kapcsolódó elővásárlási jog A termőföld társadalmi jelentősége, valamint az a tény, hogy korlátozottan áll rendelkezésre, a jogalkotást arra inspirálja, hogy különböző eszközökkel szabályozza a termőföld forgalmát és hasznosítását. A termőföldek védelmét szolgáló jogi eszközök sorában a szerzési korlátozások, a talajvédelem, valamint a termőföldek mennyiségi védelme mellett fontos tényező a termőföldek adásvételéhez kapcsolódó elővásárlási jogok rendszere. A vonatkozó előírásokat több jogforrás fogja át, cikkünk e normák áttekintését célozza. A termőföldre vonatkozó, törvényen alapuló elővásárlási jogok, s ezek sorrendje Egy-egy ingatlanra vonatkozóan különböző jogi normák, különböző jogosultak részére biztosítanak elővásárlási jogot. Ezek egy része kifejezetten az ingatlanok termőföldi minőségét szem előtt tartva ruház fel egyes jogalanyokat elővásárlási joggal. Más jogszabályok elővásárlásra vonatkozó rendelkezései pedig ettől függetlenül vonatkoznak egyes termőföld ingatlanokra. Utóbbiak a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra is vonatkozhatnak. Legáltalánosabb körben a társtulajdonosok Ptk. által biztosított elővásárlási jogát említhetjük, amely nem is ingatlanokhoz kötődik, hanem bármely közös tulajdonban álló dolog ilyen lehet a termőföld ingatlan is tekintetében megilleti a társtulajdonost. 1 Ingatlanokhoz kötődik, de nem csak termőföldre vonatkozhat a természet védelméről szóló évi LIII. törvény (Tvt.) 68. (6) bekezdése alapján biztosított elővásárlási jog, amely a Magyar Államot illeti védett természeti terület tulajdonjogának változásakor. 2 Helyi jelentőségű védett természeti terület esetében a Magyar Államot követő sorrendben az elővásárlási joggal a települési önkormányzat élhet. A Tvt. hatálya alá tartozó termőföld esetén tehát e törvényt is figyelembe kell venni. A termőföldek speciális csoportjára vonatkozik két további törvény által garantált elővásárlási jogosultság: - Az erdő-birtokossági társulatokról szóló évi XLIX. törvény (Ebt.) 30. -a szerint a társulati tag tulajdonában levő erdőterület az ahhoz kapcsolódó társulati érdekeltséggel együtt forgalomképes. A tag tulajdonjogának átruházása esetében elővásárlási joga van a többi társulati tagnak. Amennyiben közös tulajdonról 3 van szó, a tulajdonostárs elővásárlási joga mindenki másét megelőzi. Az elővásárlási jog gyakorlásának rendjét a társulat alapszabályában kell meghatározni. A társulat elnöke igazolást állít ki arról, 1 Ptk (2) bek. 2 A törvény nem kizárólag ingatlanokra, de védett természeti értékekre is deklarálja az elővásárlási jogot. 3 Ti. közös tulajdonú társulati érdekeltségről

2 10 RES IMMOBILES hogy az elővásárlási jog gyakorlására az alapszabályban meghatározott módon került sor. Ennek hiányában a szerződés semmis. Ha a társulat használatában természetvédelmi oltalom alatt álló erdőterület van, arra a társulati tag jogosultakat megelőzően elővásárlási jog illeti meg a Magyar Államot. Ezt a természetvédelemért felelős miniszter által kijelölt szerv gyakorolja. Ha az elővásárlási jog jogosultja az ajánlatra 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogát nem kívánja gyakorolni. - A hegyközségekről szóló évi CII. törvény (Hkt.) 30. (2) bekezdése szerint a hegyközség tagját elővásárlási jog illeti meg a szőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott szomszédos termőföldre. A jogosultság akkor illeti meg a hegyközségi tagot, ha ezen jogának érvényesítését megelőző 24 hónapban folyamatos hegyközségi tagsággal rendelkezett. Nyomatékosítjuk, hogy nem szőlő művelési ágú földrészlet esetén áll fenn az elővásárlási jog, hanem a szőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott földrészletre, ami szerepelhet szőlőtől eltérő más művelési ágban is az ingatlan-nyilvántartásban. Végül a termőföldről szóló évi LV. törvény (Tft.) alapján fennálló elővásárlási jogot említjük, amely kifejezetten a termőföldekhez kapcsolódik. A Tft. 10. (1) szerint termőföld vagy tanya eladása esetén ha törvény másként nem rendelkezik az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg: a) a haszonbérlőt, felesbérlőt és részesművelőt; jogi személy vagy jogi személyiség nélküli más szervezet haszonbérlő esetén annak helyben lakó természetes személy tagját, illetve helyben lakó részvényesét, b) a helyben lakó szomszédot, c) helyben lakót, d) a Magyar Államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint. A haszonbérlő az elővásárlási jogot akkor gyakorolhatja, ha a haszonbérleti jogviszony (felesbérlet, részesművelés) legalább három éve fennáll. Ha a haszonbérlő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli más szervezet, ennek tagja, illetve részvényese esetén további feltétel a legalább hároméves tagi, illetve részvényesi jogviszony. A haszonbérlői minőség fennállásáról a vevőnek egyrészt célszerű nyilatkoznia a szerződésben, másrészt ezt a földhivatal felé igazolni kell. Ez történhet a haszonbérleti szerződés benyújtásával, illetve a földhivatal a haszonbérlet fennállásáról meggyőződhet a földhasználati nyilvántartásból is. A földhasználati bejelentési kötelezettséget a Tft. írja elő. A használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül formanyomtatványon, illetve a haszonbérleti szerződés benyújtásával kell bejelenteni. Korábban a bejelentési kötelezettség elmulasztása a szerződés érvénytelenségét vonta maga után. A hatályos jogszabály ilyen szankciót nem fűz a mulasztáshoz. Amennyiben sem haszonbérleti szerződést nem csatoltak, sem a nyilvántartás nem tartalmaz adatot a bérlet fennállására, a földhivatal hiánypótlást ír. Ha ez eredménytelen, a földhivatal nem tekinti

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 11 haszonbérlőnek a vevőt, s ezzel a Tft. szerint első helyen álló elővásárlásra jogosultnak sem. Helyben lakó szomszédnak az a helyben lakó minősül, akinek a tulajdonában vagy használatában lévő termőföld vagy tanya közvetlenül szomszédos az adásvétel tárgyát képező termőfölddel. 4 Helyben lakó elsősorban az a magánszemély, akinek bejelentett lakóhelye legalább három éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén vagy annak 15 km-es körzetében a termőföld fekszik. A 15 km-es távolságon a települések közigazgatási határárai között közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton mért távolságot kell érteni. Helyben lakónak minősül továbbá a szakirányú (mezőgazdasági) képzettséggel rendelkező, helyben lakást és mezőgazdasági tevékenység élethivatásszerű folytatását vállaló magánszemély. Ebbe a csoportba sorolja a törvény a családi gazdálkodót, az őstermelőt és az egyéni mezőgazdasági vállalkozót, illetve bizonyos, mezőgazdasági tevékenységet folytató szervezet tagját és részvényesét is. 5 A törvény az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendjét a helyben lakó szomszédok és a helyben lakók csoportján belül is meghatározza. Első a családi gazdálkodó, majd az őstermelő és az egyéni mezőgazdasági vállalkozó, végül a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli más szervezet esetén annak helyben lakó természetes személy tagja vagy helyben lakó részvényese. A Magyar Államot a Nemzeti Földalapról szóló évi CXVI. törvény (Nfatv.) szerint illeti meg elővásárlási jog. A 8. (2) bekezdés szerint a tulajdonos a vételi ajánlatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) részére köteles megküldeni. 6 Nem jogszabályon alapul, de meg kell említenünk, hogy írásbeli megállapodással is engedhető elővásárlási jog termőföldre csakúgy, ahogyan bármely dologra nézve. 7 A felsorolt jogszabályok alapján fennálló elővásárlási jogosultságok között sorrendet állíthatunk fel aszerint, hogy versengésük esetén melyik érvényesül a másikat megelőzően. Erről vagy az elővásárlási jogot megállapító jogszabály, vagy pedig az az általános jogelv ad választ, amely szerint a különös törvény lerontja az általánost. A szerződésen alapuló elővásárlási jogot megelőzi a jogszabályon alapuló, a társtulajdonos Ptk.-án alapuló elővásárlási jogát pedig az egyéb jogszabályon alapuló. Ezt maga a Ptk. mondja ki. 8 A Tft. szintén utal arra, hogy az általa felállított sorrend akkor érvényesül, ha törvény másként nem rendelkezik. A Tvt. fent hivatkozott rendelkezése szerint a természetvédelmi területre vonatkozóan az államot megillető elővásárlási jogot a természetvédelmi kezelésért felelős szerv más jogosultakat megelőzően jogosult gyakorolni. Helyi jelentőségű természetvédelmi terület esetén az állam után az illetékes települési önkormányzat következik a sorban. Csak ezt követően illeti az egyéb jogosultakat az elővásárlási jog. Ahogy fentebb utaltunk rá, amennyiben az erdőbirtokossági társulat használatában természetvédelmi terület áll, akkor arra vonatkozóan is az államot illeti elsősorban az elővásárlási jog. Egyébként 4 Tft. 3. n) pont 5 Részletesen lásd: Tft. 3. m) pont 6 Postacíme: 1133 Budapest Pozsonyi út 56. Pf Ptk (1) bek. 8 Ptk (6) bek., 145. (3) bek.

4 12 RES IMMOBILES pedig az Ebt. alapján fennálló elővásárlási jog speciális rendelkezés lévén előzi a Tft. és Ptk. alapján fennállót. A Hkt. szintén különös jogszabály a Tft.-hez képest, ezért előzi azt. 9 Adott ügy eldöntése során tehát alaposan vizsgálni kell, hogy az érintett ingatlan több elővásárlási jogról rendelkező törvény hatálya alatt áll-e, s az egymással ütköző több jog közül melyik érvényesül a másikat megelőzően. Több, azonos helyen álló elővásárlásra jogosult esetén a szerződés természetesen az eladó választása szerinti személlyel jön létre. 10 Az elővásárlási jog tárgya, a termőföld A címből adódóan írásunk tárgya a termőföldekhez kapcsolódó elővásárlási jog, így elengedhetetlen annak meghatározása, hogy mely ingatlanokat tekinthetünk termőföldnek. A termőföld fogalmát a Tft. 3. a) pontja határozza meg. Eszerint termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. Az elővásárlásra vonatkozó szabályok azonban nem kizárólag az e definíció alá vonható ingatlanokra vonatkoznak. A termőföldekre vonatkozó rendelkezéseket tehát az elővásárlási jog szabályait is alkalmazni kell 11 a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földre. Ennek fogalmát a törvény 3. f) pontja definiálja: az a földrészlet, amelyet a település belterületén az ingatlannyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. Ugyancsak alkalmazni kell a Tft. elővásárlási jogra vonatkozó szabályait a tanyára, mely a település külterületén lévő mezőgazdasági termelés (növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás) céljára létesített lakó- és gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó, legfeljebb 6000 m 2 területű föld együttese. 12 A bírói gyakorlat szerint a Tft. hatálya minden termőföldre kiterjed, így az olyan földrészletekre is, amelyeknek akár csak egy alrészlete a termőföld fogalma alá vonható. Így pl. az a földrészlet is termőföldnek minősül, amely a termőföld művelési ágú alrészlet mellett út alrészletet is magában foglal, ezért az elővásárlási jog szabályai is vonatkoznak rá. 13 A Tft. hatálya ugyanis kiterjed az ország területén levő valamennyi termőföldre. 14 Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok tekintetében ez alól kivételt maga a Tft. állít, amikor kimondja, hogy a törvény 10. (1) bekezdésében biztosított elővásárlási jog nem áll fenn olyan külterületi földrészlet eladása esetén, amely a törvény hatálybalépéséig zártkertinek minősült. Az egyéb törvényeken alapuló elővásárlási jog, amennyiben az érinti az adott ingatlant, természetesen ilyenkor is fennáll. A kivételek közé sorolható még a mezőgazdasági termelők gazdaságát- 9 Veszprém Megyei Bíróság 2.K /2006/5.; Itt megjegyezzük azt is, hogy a Hkt. hatálya alá tartozó területek gyakran zártkerti fekvésűek, s ilyenkor a Tft. elővásárlási jogra vonatkozó szabályai egyébként sem vonatkoznak rájuk. 10 KGD Az előhaszonbérlet szabályait azonban nem kell alkalmazni rá (Tft. 2. (2) bek.) 12 Tft. 3. b) pont 13 Veszprém Megyei Bíróság 8.K /2005/4. 14 Tft. 1. (1) bek.

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 13 adási támogatása feltételeként megvalósuló termőföld eladás esete is. 15 További kivételt jelent a Tft. elővásárlási jogra vonatkozó szabályainak alkalmazása alól bár nem a termőföldek meghatározott csoportja, hanem az adásvételi szerződés alanyai szerint megkülönböztetve az az eset, amikor közeli hozzátartozók, 16 illetve tulajdonostársak között jön létre termőföldre vonatkozó adásvétel. Figyelembe kell venni azonban, hogy a Tft. nem teszi az elővásárlásra jogosultak között rangsorban első helyre az e kategóriákba tartozókat, csupán kedvezőbb helyzetbe hozza őket abban az esetben, ha eleve velük kötnek az eladók szerződést. Ebből következően, ha az adásvételi szerződést az eladó nem a közeli hozzátartozóval vagy tulajdonostársakkal köti meg, ők jogszerűen nem tarthatnak igényt arra, hogy a Ttv. 10. (1) bekezdésében felsoroltakat megelőzve, a vevők helyébe léphessenek. 17 Valamint itt is igaz az a megállapítás, hogy az egyéb jogszabály alapján esetlegesen fennálló elővásárlási jog ez esetben is érvényesül. Az elővásárlási jog gyakorlása A vételi ajánlat elővásárlásra jogosulttal történő közlésének, valamint az elővásárlási jog gyakorlásának módja azon alapszik, hogy mely jogszabály rendelkezik róla. A Tft. és a Ptk. által biztosított elővásárlási jog gyakorlásának módját egyrészt a Tft., valamint külön jogszabály, a 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet (Rendelet) tartalmazza. Amennyiben termőföldre vonatkozóan a Tft. valamint a Ptk. alapján törvényes elővásárlási jog áll fenn, a termőföld tulajdonosának az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot hirdetményi úton kell az elővásárlásra jogosulttal közölnie. 18 A vételi ajánlat közlésének és az elővásárlási jog gyakorlásának részletes, technikai jellegű szabályait a Rendelet határozza meg. Kimondja, hogy a termőföld tulajdonosa az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot a szerződés megkötése előtt köteles az elővásárlásra jogosultakkal közölni, kivéve, ha az ajánlat az első helyen álló elővásárlási jogosulttól érkezett. Ez a kötelezettség értelemszerűen csak az elfogadott ajánlatra terjed ki. A közlésből ki kell tűnnie annak is, hogy az ajánlattevő elővásárlásra jogosult-e, és ha igen, a Tft.-ben, illetve a Ptk.-ban meghatározott melyik jogcímen. Az ajánlatot teljes terjedelmében kell közölni. A közlés terjedelmével kapcsolatos, korábban kialakult bírói gyakorlat itt is érvényes. Így amennyiben több ingatlant érint az adásvétel, a vételi ajánlat nem tartalmazhatja egy összegben az elővásárlási joggal terhelt ingatlanok vételárát. Azzal, hogy az ingatlanok vételárát a felek együttesen határozzák meg, az elővásárlásra jogosultak nem kerülhetnek abba a helyzetbe, hogy az elővásárlási jog gyakorlása felől dönthessenek. Az ajánlat hiányos közléséhez ugyanaz a jogkövetkezmény társul, mint a közlési kötelezettség elmulasztásához. 19 Az ajánlat közlése az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) polgármesteri hivatala, illetve a körjegyzőség hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel, igazgatási szolgáltatási díj ellenében történik. A díj mértéke kifüggesztésre kerülő ajánlatonként jelenleg 1750 forint (55/2006. FVM rendelet 2. ). A díjat az ajánlat kifüggesztését 15 Tft. 10. (3) bek. 16 Ptk b) pont 17 KGD Tft. 10. (6) bekezdés 19 BH , KGD

6 14 RES IMMOBILES kezdeményező félnek kell megfizetni. A díj leróható készpénzben a jegyzőnél, ill. postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalási megbízással. Utóbbi két esetben mellékelni kell a díj megfizetését igazoló bizonylatot. Az önkormányzatok számlaszámait az FVM rendelet melléklete tartalmazza. Az eladó az ajánlat egy eredeti és egy másolati példányát a kifüggesztésre irányuló kérelemmel együtt a települési önkormányzat jegyzőjének postai úton, tértivevénnyel megküldi, vagy az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás ellenében átadja. Az eladónak az ajánlaton fel kell tüntetnie azt a jogosultat, akinek a Ptk.-án és a Tft.-én kívüli más jogszabályon alapuló elővásárlási joga áll fenn, vagy nyilatkozik arról, hogy ilyen jogosultság nem áll fenn. A jegyző az ajánlatot a beérkezéstől, illetve az átvételtől számított 8 napon belül a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára 15 napra kifüggeszti. A jegyző a benyújtott ajánlat mindkét példányára rávezeti a kifüggesztés, valamint a levétel időpontját. A 225/2008. (IX.9.) Korm. rend. az elővásárlásra jogosultak értesítésével összefüggésben kiegészítette a Rendelet előbbi szabályait. Ezen új rendelkezések március 1-én lépnek hatályba. Eszerint a vételi ajánlat kifüggesztésének tényéről tájékoztatót kell majd közzétenni a központi elektronikus szolgáltató rendszer keretében működő kormányzati portálon. A tájékoztató tartalmát, valamint a közzététel és a portálról történő levétel technikai megvalósítását a Rendelet új szabályai állapítják meg. Az elővásárlásra jogosult a kifüggesztés kezdőnapját követő 15 napon belül az ajánlatot elfogadó, illetve az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot tehet. Az elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha a jogosult nem nyilatkozik. A nyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az elfogadó nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy a nyilatkozattevő a törvényben felsorolt mely jogcímen gyakorolja az elővásárlási jogot. Az elővásárlásra jogosult a nyilatkozatot a jegyzőnek postai úton, tértivevénnyel megküldi, vagy az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás ellenében átadja. Nem köti az eladót az olyan elfogadó nyilatkozat, amelyet az elővásárlásra jogosult határidőn túl, illetve az ajánlattól eltérő tartalommal tesz meg. A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett, illetve átvett nyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az ajánlat eredeti példányával, valamint a nyilatkozatokkal együtt az eladónak postai úton, tértivevénnyel megküldi, vagy az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás ellenében átadja. A szerződés az elővásárlásra jogosult és az eladó között az elővásárlásra jogosult elfogadó nyilatkozatának az eladóval történt közlésével jön létre. Több elővásárlásra jogosult elfogadó nyilatkozata esetén a szerződés a rangsorban előrébb állóval, több, azonos helyen álló elővásárlásra jogosult esetén pedig az eladó választása szerinti személlyel jön létre. A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelemhez a bejegyzés alapjául szolgáló okiraton kívül mellékelni kell: a) az ajánlatot, amelyre a jegyző rávezette a kifüggesztés és a levétel időpontját, b) az ajánlatra tett nyilatkozatokat, valamint c) az iratjegyzéket.

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 15 Amennyiben ezen iratok a beadványból hiányoznak, a földhivatal hiánypótlást bocsát ki. Bár a jogszabály szövege szerint a szerződés megkötése előtt kell közölni a vételi ajánlatot, a földhivatali eljárás során ez pótolható hiányosságnak minősül, hiszen a szerződést nem teszi érvénytelenné önmagában az, ha az elővásárlásra jogosulttal nem közlik a vételi ajánlatot az vele szemben hatálytalan. A hiánypótlásra válaszul igazolható a kifüggesztés korábbi megtörténte, vagy azt felhívásra kell pótolni, ez azonban a hiánypótlásra rendelkezésre álló 15 napos határidőbe nehezen fér bele, célszerű meghosszabbítását kérni. Amennyiben a hiányosságot nem pótolja kérelmező, a földhivatal elutasítja a bejegyzési kérelmet. Amennyiben a szabályszerű kifüggesztésre elfogadó nyilatkozatot tesz egy elővásárlásra jogosult, s nyilatkozata a fenti feltételeknek megfelel, közte és az eladó között jön létre a szerződés. Ilyen esetben azonban a korábbi gyakorlattal ellentétben a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges az elfogadó nyilatkozat mellett a jogosult nevére kiállított bejegyzési engedély is. Ennek hiányában a tulajdonjog nem jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba. Tekintettel arra, hogy a földhivatal eljárása regisztratív jellegű, bejegyzési engedély hiányában csak azt állapíthatja meg, hogy a tulajdonjog nem bejegyezhető, nem vitatva, hogy a szerződés az eladó és a jogosult között létrejött. A bejegyzési engedély meglétét a 3/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat értelmében kell megkövetelnie a földhivatalnak. A jogegységi határozat a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási és Polgári Kollégiumában kialakult jogértelmezés egymással ellentétes vonulata közül azon értelmezés mellett tette le a garast, amely szerint az elővásárlási jog jogosultja tulajdonjogának egyoldalú kérelme alapján akkor jegyezhető be annak tulajdonjoga, ha az eladó a jogosult javára a bejegyzést megengedő nyilatkozatot (bejegyzési engedélyt) megadja. 20 Az esetben tehát, ha minden, az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos mellékelendő okirat, valamint a szükséges bejegyzési engedély rendelkezésre áll, és az elővásárlásra jogosult erre vonatkozóan kérelmet terjeszt elő, bejegyezhető tulajdonjoga. Abban az esetben, ha a Rendelet 5. -a alapján csatolandó iratok között rendelkezésre áll az elővásárlásra jogosult elfogadó nyilatkozata, de a bejegyzési engedélyt nem adja meg az eladó, kérdéses, hogy az eredeti vevő tulajdonjoga kérelme alapján bejegyezhető-e. Álláspontunk szerint ebben az esetben nem teljesül az Inytv. végrehajtási rendeletének 21 (Vhr.) 75. (1) bekezdésében foglalt általános szabálya, amely szerint, amennyiben a tulajdonjog bejegyzését vétel jogcímén nem az elővásárlási jog jogosultja javára kérik, csatolni kell a jogosult nyilatkozatát arról, hogy az elővásárlás jogával nem kíván élni. 22 Így ebben a helyzetben mind a vevő, mind az elővásárlásra jogosult tulajdonjog bejegyzési kérelmét el kell utasítani. A vevőét a Vhr. 75. (1) bekezdése, míg az elővásárlásra jogosultét a bejegyzési engedély hiánya miatt. 23 A fent ismertetett eljárási rend a Tft. és a Ptk. alapján fennálló elővásárlási jog esetében irányadó. Amennyiben egyéb jogszabály alapján áll fenn a termőföldre elővásárlási jog, akkor a közlés és az elővásárlási jog évi 1-2. számunkban az elővásárlási jogról írott cikkünkben magunk is a jogegységi határozattal ellentétes álláspontot tettük magunkévá, elsősorban azért, mert az ezzel kapcsolatosan közzétett elvi szintű döntés (EBH ) ezt az álláspontot rögzítette. A jogegységi határozat tiszta helyzetet teremt, kötelező erővel alakítva a gyakorlatot /1999. (XII. 29.) FVM rendelet 22 A (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételek ez esetben természetesen nem jöhetnek alkalmazásba. 23 Inytv. 39. (3) bekezdés f) pont

8 16 RES IMMOBILES gyakorlásának általános szabályai jönnek tekintetbe. Az ezzel kapcsolatos követelményeket, jogértelmezési kérdéseket a széles körben ismert PK. 9. számú állásfoglalás foglalja össze. Ennek részletes ismertetése nélkül annyit kívánunk rögzíteni, hogy a vételi ajánlatot ingatlanról lévén szó írásban, teljes terjedelmében kell közölni a jogosulttal, megfelelő határidőt szabva a nyilatkozat megtételére. Természetesen a 3/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat kapcsán írottak ezzel kapcsolatban is érvényesülnek. Arra kell felhívni a figyelmet, hogy a Tft. 10. (1) bekezdés d) pontja alapján fennálló, a Magyar Államot megillető elővásárlási jogot nem a Rendelet szabályai szerint kell gyakorolni, hanem az Nfatv. szabályai szerint az MNV Zrt.-vel kell írásban közölni a vételi ajánlatot, annak ellenére, hogy ez az elővásárlási jog is a Tft.-n alapul. Erre fentebb már utaltunk. A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földrészletek Ismét más a helyzet az állami tulajdonú termőföldek értékesítése során. Ezek a termőföldek a védett és védelemre tervezett természeti területek kivételével a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyoni körébe tartoznak. Az Nfatv. 13. (1) bekezdése alapján a földalapkezelő szerv a Nemzeti Földalapba tartozó termőföldvagyont a földrészlet nyilvános pályázat vagy árverés útján történő eladásával, illetve haszonbérbe adásával hasznosítja. Ezen földterületek értékesítésének szabályait az MNV Zrt. által közzétett szabályzat tartalmazza. (megjelent: Magyar Közlöny 2008/41. szám) Amennyiben az értékesítés nyilvános pályázat során történik, az elővásárlási jog akkor gyakorolható, ha a jogosult a pályázókra előírt regisztrációs díjat, valamint az ajánlati biztosítékot befizette, továbbá a kiírásban meghatározott módon és időben nyilatkozik elővásárlási jogáról. A kiíró az elfogadott vételi ajánlatot a jogosultaknak tértivevénnyel megküldi. Az elővásárlásra jogosult 15 napon belül a nyertes pályázattal azonos tartalmú jognyilatkozatot tehet. A nyilatkozatot közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. 24 Több, azonos sorrendben jogosult közül a kiíró választ. Amennyiben az értékesítés árverés útján történik, a jogosult elővásárlási jogát közvetlenül az árverés lezárása előtt, személyesen vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. Egyidejűleg elővásárlási jogát okiratokkal igazolnia kell. Ez esetben is akkor tehető nyilatkozat, ha a jogosult az árverési előleget megfizette, illetve megfelel a licitálókra vonatkozó szabályoknak. Mind a pályázati kiírásnak, mind az árverési hirdetménynek tartalmaznia kell az elővásárlási jog gyakorlásának feltételeit. Összegzés Az állam többek között az elővásárlási jog bonyolult rendszere révén igyekszik befolyásolni a termőföldek forgalmát, érvényesíteni az ezzel kapcsolatos társadalmi elvárásokat. A földhivatal eljárása során a benyújtott adásvételi szerződéseket csak abból a szempontból vizsgálhatja, hogy a hatályos jogszabályoknak formailag megfelelnek-e, alkalmasak-e ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre. Amennyiben a felek közt az elővásárlási jog fennállása vagy jogszerű gyakorlása vitatott, a jogvita eldöntése a bíróság feladata. 24 Ld. szabályzat pontok. * * *

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám 84489 II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a földhivatal által feltüntetendő tartalmi elemek: 1. A földhivatal bélyegzője 2. A kérelem érkezési

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése A hirdetmény kifüggesztésének menete Haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak

Részletesebben

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában A most induló rovatunkban, a mások számára is hasznos információkat

Részletesebben

Tájékoztató a termőföld tulajdon és használati jog megszerzésének szabályairól

Tájékoztató a termőföld tulajdon és használati jog megszerzésének szabályairól Tájékoztató a termőföld tulajdon és használati jog megszerzésének szabályairól A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény) 2014. május

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Önkormányzati

Részletesebben

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 1. oldal 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi

Részletesebben

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 1. oldal 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi

Részletesebben

e. akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése (elfogultság).

e. akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése (elfogultság). 1. számú függelék FÖLDHASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselő testülete (a továbbiakban: kiíró) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 22/2006.

Részletesebben

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat K É R E L E M Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/490-001; 68/490-000 Melléklet: 2 db vételi ajánlat Alulírott.,... szám alatti lakos kérem, hogy a termőföldre vonatkozó elővásárlási

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

, , , , , , , ,

, , , , , , , , M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 41. szám 4267 56. 2004. 1,618 57. 2005. 1,469 58. 2006. 1,365 59. 2007. 1,326 60. 2008. 1,239 61. 2009. 1,217 62. 2010. 1,140 63. 2011. 1,071 64. 2012. 1,049 2. melléklet

Részletesebben

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás a vagyongazdálkodásról szóló 15/2013. (V.2) Ök. rendelet 16. (4) bekezdésében Cegléd Város Önkormányzatától kapott felhatalmazás

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT V.141028

FÖLDHASZNÁLAT V.141028 FÖLDHASZNÁLAT V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

2011. évi CI. törvény egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról*

2011. évi CI. törvény egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról* 25110 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 85. szám Melléklet a 2011. évi C. törvényhez Az Országgyûlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 1 Magyar Katolikus

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont)

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont) Mezőgazdasági üzemek AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 2. Melyek a mezőgazdasági üzem fogalmához tartozó termelési tényezők?

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) - és a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) - az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből 2014. március 06. A FÖLDFORGALMI

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendelete. a települési adóról

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendelete. a települési adóról BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendelete a települési adóról Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Ingatlanokhoz kapcsolódó elővásárlási jog alapvető szabályai

Ingatlanokhoz kapcsolódó elővásárlási jog alapvető szabályai INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Veréb Viktória Ingatlanokhoz kapcsolódó elővásárlási jog alapvető szabályai Az elővásárlási jog mint a tulajdonos rendelkezési szabadságát korlátozó jogintézmény gyakorlati jelentősége

Részletesebben

T/9583/40. Az Országgyűlés. Környezetvédelmi bizottságának. a j á n l á s a

T/9583/40. Az Országgyűlés. Környezetvédelmi bizottságának. a j á n l á s a T/9583/40. Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Európai Integrációs Ügyek bizottságának Gazdasági bizottságának Környezetvédelmi bizottságának a j á n l á

Részletesebben

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. március 12. 1. Mit szabályozna az új törvény és mit nem? a) A mező-,

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/I. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról Földhivatala Földügyi Osztály Tájékoztató Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról 2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változtak a földhasználati nyilvántartási

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám:

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/III. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T 2 a Budapest XXI. kerület 213224 hrsz-ú külterületi ingatlanból 130 m nagyságú területrész megvásárlására szennyvízátemelő létesítése

Részletesebben

A földhasználati bírság kiszabása az Alkotmánybíróság 12/2011. (III.23.) számú határozata tükrében

A földhasználati bírság kiszabása az Alkotmánybíróság 12/2011. (III.23.) számú határozata tükrében FÖLDHASZNÁLAT Dr. Markó Boglárka A földhasználati bírság kiszabása az Alkotmánybíróság 12/2011. (III.23.) számú határozata tükrében Az Alkotmánybíróság a 2011. március 23. napján meghozott határozatával

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Ágota

Dr. Szentgyörgyi Ágota INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szentgyörgyi Ágota Az MNV Zrt. és az NFA közös tulajdonosi joggyakorlásának megjelenése az ingatlan-nyilvántartásban és az állami elővásárlási jog gyakorlásának változásai Az

Részletesebben

Javaslat ingatlanok értékesítésére

Javaslat ingatlanok értékesítésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat ingatlanok értékesítésére Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dr. Horváth Áron földügyi osztályvezető 2015. február 27. AGRYA Konferencia,

Részletesebben

Földhivatala. Tájékoztató. a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban

Földhivatala. Tájékoztató. a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban Földhivatala Tájékoztató a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

Magyar joganyagok - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. pályázati felhívása - termőfö 2. oldal 6. Az MNV Zrt. jelen felhívás alapján a Korm. rendelet 3.

Magyar joganyagok - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. pályázati felhívása - termőfö 2. oldal 6. Az MNV Zrt. jelen felhívás alapján a Korm. rendelet 3. Magyar joganyagok - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. pályázati felhívása - termőfö 1. oldal Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. pályázati felhívása termőföld állam által, életjáradék fizetése ellenében történő

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati kiírás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI Fiatal Gazda Konferencia Budapest, 2011.02.25. Dr. Sebestyén Róbert NFA NEMZETI FÖLADALAPLKEZELŐ SZERVEZET (NFA) A Nemzeti Földalap (visszatekintés) A Nemzeti Földalapkezelő

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONTÁRGYAK FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL A 15/1996. (IV. 30.) 3, A 7/1998.

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) a gyakorlatban

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) a gyakorlatban A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) - és a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) - a gyakorlatban 2014. december 19. A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY

Részletesebben

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT)

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly kr.5/a Tel::06-30-443-6463,Tel/Fax: 413-1911e.mail:maet2000mail.com A bejelentési kötelezettség. A FÖLDHASZNÁLAT

Részletesebben

197/2016. (X. 12.) önkormányzati határozat. Heves Város Önkormányzatának önkormányzati vagyon értékesítéséről

197/2016. (X. 12.) önkormányzati határozat. Heves Város Önkormányzatának önkormányzati vagyon értékesítéséről 197/2016. (X. 12.) önkormányzati határozat Heves Város Önkormányzatának önkormányzati vagyon értékesítéséről Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzati vagyon értékesítése

Részletesebben

Pályázati felhívás ingatlan értékesítésre

Pályázati felhívás ingatlan értékesítésre Pályázati felhívás ingatlan értékesítésre Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet Helvécia Nagyközség Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező helvéciai 1136.

Részletesebben

A hirdetményi közlésre irányuló kérelmet (közzétételi kérelem) - amennyiben a földterület Eger közigazgatási területéhez tartozik -:

A hirdetményi közlésre irányuló kérelmet (közzétételi kérelem) - amennyiben a földterület Eger közigazgatási területéhez tartozik -: Tájékoztató az elovásárlási és elohaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és 'a haszonbérleti szerzodés hirdetményi úton történo közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/013. (XII.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának. Polgármester

Dunavarsány Város Önkormányzatának. Polgármester Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

Javaslat a Bp. XXIII., /3 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére (Bné B. I.)

Javaslat a Bp. XXIII., /3 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére (Bné B. I.) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Bp. XXIII., 195791/3 hrsz.-ú ingatlan

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 10-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 10-i ülésére 10. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 10-i ülésére Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről Az előterjesztést

Részletesebben

A Kormány. a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól

A Kormány. a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól A Kormány./2010. ( ) rendelete a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET

NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET AZ ÁLLAMI VAGYONGAZDÁLKODÁS ÉS ELLENŐRZÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Budapest 2013. július 9. TÉMAKÖRÖK A Nemzeti Földalap A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Jogszabályi keretek

Részletesebben

2 A fentiekre tekintettel a Felek az alábbiakban állapodnak meg. I. A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE 1.1 Meghatározások A jelen szerződésben nagybetűvel írt szavak, kifejezések - hacsak a szövegkörnyezetből másképp

Részletesebben

A külföldiek ingatlanszerzése. Külföldiek, ingatlan, szerzés. Dr. Hernádi László

A külföldiek ingatlanszerzése. Külföldiek, ingatlan, szerzés. Dr. Hernádi László INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hernádi László A külföldiek ingatlanszerzése A rendszerváltást követően sorra születtek azok a törvények, amelyek alapján jelentős átrendeződés történt a termőföldek tulajdoni

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az számú pótlap

Részletesebben

Előterjesztés. a bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről

Előterjesztés. a bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről Előterjesztés a bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről 1. előterjesztés száma: 336/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 3. előterjesztés készítésében közreműködő személy

Részletesebben

A kötelező jogi képviselet

A kötelező jogi képviselet INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Delbó Erika - dr. Hernádi László A kötelező jogi képviselet A kötelező jogi képviseletet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Ütv.) módosításáról rendelkező 2003. évi XI.

Részletesebben

Gyakorlati útmutató az adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatban

Gyakorlati útmutató az adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatban Gyakorlati útmutató az adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatban dr Regős-Benák Edit Főosztályvezető-helyettes Szeged, 2016 december 7 474/2013 (XII12) Korm

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

AZ ÁLLAMI FÖLDVAGYON- GAZDÁLKODÁS (Mátraháza) május 10.

AZ ÁLLAMI FÖLDVAGYON- GAZDÁLKODÁS (Mátraháza) május 10. AZ ÁLLAMI FÖLDVAGYON- GAZDÁLKODÁS (Mátraháza) 2017. május 10. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hozta létre és ez a törvény adja meg az NFA működésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz. Verzió: 1.0. Alkalmazandó: 2017.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz. Verzió: 1.0. Alkalmazandó: 2017. ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz Verzió: 1.0 Alkalmazandó: 2017. október 24-től 1 7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek Nem

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja:

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja: Formanyomtatvány tulajdonosi(vagyonkezelői) hozzájárulás kéréséhez (a pályázói nyilatkozatok című rész a formanyomtatvány részét képezi) szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok vagyonkezelői

Részletesebben

ZÁRT ÜLÉS DÖNTÉSEI 2018. JÚLIUS 20. 444/2018.(VII.20.) sz. képviselő-testületi határozat: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas, Szabadság u. 50-52. (hrsz: szarvasi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2017. június 9 Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V..) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendjéről

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendjéről A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendjéről Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete. a települési adóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete. a települési adóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a települési adóról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Járási hivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai A megváltozott gazdasági viszonyok következtében az utóbbi években jelentősen nőtt a végrehajtási eljárások,

Részletesebben

KÉRDÉSEK-VÁLASZOK. Kérdések válaszok

KÉRDÉSEK-VÁLASZOK. Kérdések válaszok KÉRDÉSEK-VÁLASZOK Kérdések válaszok Ún. aláírás-bélyegző használata elfogadható-e az ingatlan-nyilvántartási eljárásban? A kérdés tehát arra irányul, hogy amikor az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 21/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt. szám: 32- /2008. Véleményező bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Acélárugyár Zrt. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések. II. fejezet Az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítéséről 1. Adásvételi szerződéskötési feltételek

I. fejezet Bevezető rendelkezések. II. fejezet Az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítéséről 1. Adásvételi szerződéskötési feltételek 10/2005. (I. 31.) sz. önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 12/2006. (IV. 10) sz., a 36/2006.(XII.18.) sz., a 12/2007.(II.23.) sz., 40/2007. (XII. 14.) sz., a 23/2008. (VI. 26.) sz., valamint

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

I. Bevallás fajtája. megszűnése Ingatlan (építmény, telek) szerzése. Ingatlan (építmény, telek) elidegenítése. Vagyoni értékű jog megszűnése

I. Bevallás fajtája. megszűnése Ingatlan (építmény, telek) szerzése. Ingatlan (építmény, telek) elidegenítése. Vagyoni értékű jog megszűnése Bevallás A magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához) Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást adni I. Bevallás fajtája Megállapodás

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a települési adóról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a települési adóról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a települési adóról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A bérlakás értékesítésre történő kijelölése, értékének meghatározása, a bérlakás feletti tulajdonosi jog gyakorlása

A rendelet hatálya. A bérlakás értékesítésre történő kijelölése, értékének meghatározása, a bérlakás feletti tulajdonosi jog gyakorlása Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről 1 Sárvár város Önkormányzata

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/III. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10590 számú törvényjavaslat a Nemzeti Földalapról szóló 2010 évi LXXXVII törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 évi XXXVII törvény módosításáról

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/II. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya Értelmező rendelkezés 2.

1. A rendelet célja és hatálya Értelmező rendelkezés 2. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI...) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálat létesítéséről, működéséről és a mezőőri járulékról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.09.22. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, udvar megnevezésű, természetben

Részletesebben

A vételi jog bejegyzésének és érvényesítésének ingatlan-nyilvántartási kérdései, különös tekintettel a bírói gyakorlatra

A vételi jog bejegyzésének és érvényesítésének ingatlan-nyilvántartási kérdései, különös tekintettel a bírói gyakorlatra INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. László Tamás A vételi jog bejegyzésének és érvényesítésének ingatlan-nyilvántartási kérdései, különös tekintettel a bírói gyakorlatra Jelen írás arra tesz kísérletet, hogy megvilágítsa

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben