KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE"

Átírás

1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező munkarend szerint tanuló kettős jogállású (polgári) hallgatók részére Érvényes: a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását vezette: Prof. Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár szakfelelős /293/2008. (VIII.11.) ZMNER hat./ 2011 A Katonai logisztikai mesterképzési szak tantervét

2 a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Hadmérnöki Kara az alábbi jogszabályok és okmányok alapján dolgozta ki 1. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 2. A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló évi XLV. törvény 3. 79/2006. (IV.5.) kormányrendelet a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 4. A 289/2005. (XII.22.) kormányrendelet a felsőoktatás alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítási eljárási rendjéről 5. 15/2006. (IV.3.) OM rendelet az alap-és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 6. A szaklétesítési engedélyek száma: 19/2005. (V.19.) KT hat., 39/2005. (VI.30.) ET hat., 2005/8/IV/1. MAB hat., /2005. OM engedély 7. Szakindítási engedélyek száma: 29/2005. (IX.22.) KT hat., 66/2005. (IX.29.) ET hat., 2006/2.IX/5/7. MAB hat., /2006. OM engedély ( A képzés kódja: M08017 ) 8. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ nyilvántartási száma: FRKP/6-4/2006. A tantervet a Kari Tanács a i ülésén a /2011. ( ) KT határozattal elfogadta. A tantervet a Szenátus a i ülésén a /2011. ( ) SZ. határozattal jóváhagyta. Módosítás: Szakirány-felelős / 84/2008. (XI.10.) BJKMKD hat. / -általános katonai logisztikai: Dr. habil. Réger Béla -haditechnikai katonai logisztikai: Prof. Dr. Kende György -ellátási-közlekedési katonai logisztikai: Dr. habil. Szűcs László Dr. Pohl Árpád alezredes dékán T A R T A L O M J E G Y Z É K 2

3 1 A MESTERKÉPZÉSI SZAK TUDOMÁNYÁGI BESOROLÁSA KÉPZÉSI TERÜLET KÉPZÉSI ÁG A MESTERKÉPZÉSI SZAKON VÁLASZTHATÓ SZAKIRÁNY Általános katonai logisztikai szakirány Haditechnikai katonai logisztikai szakirány Ellátási-közlekedési katonai logisztikai szakirány A MESTERKÉPZÉSI SZAKON MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG ÉS SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ MEGNEVEZÉSE KÉPZÉSI CÉL A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák A KÉPZÉS IDŐTÉNYEZŐI A képzési idő félévekben: A képzési idő részletezése A képzés főbb tanulmányi területenkénti arányai: A tanév hetekre bontott elosztása MINTATANTERV A szemesztereket kreditpontok szerint áttekintő táblázat A féléveket tanórák szerint áttekintő táblázat A tanóra-, kredit- és vizsgaterv Előtanulmányi rend Kritérium követelmények AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSI RENDSZERE A szigorlat A diplomamunka A záróvizsga

4 9.4 A záróvizsga részei Záróvizsga tantárgyak A záróvizsga eredménye Az oklevél minősítésének megállapítása Az oklevél kiadásának feltétele A MESTERKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSNÉL ELŐZMÉNYKÉNT ELFOGADOTT SZAKOK: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe A MESTERKÉPZÉSBE VALÓ FELVÉTEL FELTÉTELEI A TANULMÁNYI TERÜLETEK TARTALMI LEÍRÁSA Kötelező tantárgyak: Kötelezően választandó tantárgyak Szabadon választható tantárgyak TANTERVVEL KAPCSOLATOS FELJEGYZÉSEK

5 1 A MESTERKÉPZÉSI SZAK TUDOMÁNYÁGI BESOROLÁSA 2.10 Katonai műszaki tudományok 2 KÉPZÉSI TERÜLET Műszaki 3 KÉPZÉSI ÁG Had- és biztonságtechnikai mérnöki 4 A MESTERKÉPZÉSI SZAKON VÁLASZTHATÓ SZAKIRÁNY 4.1 Általános katonai logisztikai szakirány 4.2 Haditechnikai katonai logisztikai szakirány 4.3 Ellátási-közlekedési katonai logisztikai szakirány 5 A MESTERKÉPZÉSI SZAKON MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG ÉS SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ MEGNEVEZÉSE végzettség: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) szakképzettség: okleveles katonai logisztikai vezető 6 KÉPZÉSI CÉL 6.1 A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák A képzés célja olyan katonai logisztikai vezető szakemberek képzése, akik a feladatok végrehajtásához rendelkeznek a szükséges általános műveltséggel, szakmai intelligenciával, katonai, rendvédelmi, műszaki, gazdasági és jogi alapokkal és legalább egy idegen nyelv kellő szintű ismeretével, valamint a szakmai ismeretek reproduktív alkalmazási képességével, melyek alapján kellő gyakorlat megszerzése után alkalmassá válnak a fegyveres erőknél, a rendvédelmi szerveknél, az önkormányzatoknál vagy más rokon szakterületeken a logisztikai támogatási feladatok tervezésére, szervezésére és a végrehajtás irányítására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek: - a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, - a katonai logisztikai területen az ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása, vezetői ismeretek, - biztos alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben, - a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei, - a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete, - a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete, - harcász- hadművész (stratégiai és taktikai) ismeretek, - a hazai és külföldi civil és katonai logisztikai rendszerek elemzése, irányítása, ellenőrzése és működtetése. 5

6 6.1.2 A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak - a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására, - a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határaiból származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására, - megalapozott vélemény, illetve bírálat megfogalmazására, következtetések levonására, döntéshozásra, - a megoldandó problémák megértésére, megfogalmazására és megoldására, eredeti ötletek felvetésére, - önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére, - a védelmi szférában és a kapcsolódó államigazgatási és katasztrófavédelmi területen a logisztikai feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására, - a logisztikai támogatás tervezéséhez, szervezéséhez kapcsolódó munka elvégzésére, a vezetési dokumentumok, okmányok kidolgozására, a logisztikai támogató szervezetek feladatának meghatározására, irányítására békében, válsághelyzetben és háborúban egyaránt, - az anyagellátási, fenntartási és közlekedésszervezési feladatok vezetésére a rendkívüli helyzetek körülményei között honi területen és a szövetség erőinek alkalmazási helyszínein, - hazai, nemzetközi és szövetségi műveletekben a szakterületüknek megfelelő rendszeresített haditechnikai eszközök üzemeltetése és üzemben tartásuk szervezésére, irányítására, a haditechnikai fejlesztési és korszerűsítési feladatok vezetésére, - logisztikai szervezetek vezetésére a NATO és az Európai Unió keretében együttműködésben a szövetségesek megfelelő szakembereivel, - hazai és nemzetközi, illetve szövetségi fórumokon a magyar katonai logisztikai támogató rendszer megfelelő szintű képviseletére, - olyan innovatív képességek birtoklására, amelyek lehetővé teszik, hogy a feladatokat tudományos igénnyel kezeljék, további át- és továbbképzéseken vegyenek részt A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek - kreativitás, rugalmasság, autonómia, - probléma felismerő és megoldó készség, - intuíció és módszeresség, - tanulási készség és jó memória, - széles műveltség, - információ feldolgozási képesség, - környezettel szembeni érzékenység, - elkötelezettség és igény a minőségi munkára, - a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás, - kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása, - alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására. 6

7 7 A KÉPZÉS IDŐTÉNYEZŐI 7.1 A képzési idő félévekben: 7.2 A képzési idő részletezése 4 félév A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma Összes hallgatói tanulmányi munkaidő Egy szemeszternyi munkamennyiség: Tanóra (kontaktóra) idegen nyelv nélkül, valamint a kredittel el nem ismert félévekben a testnevelés nélkül, csak a kötelező és kötelezően választható, kreditértéket képező, illetve a 90 (120) kreditértékig a szabadon választható tantárgyakat figyelembe véve a képzés teljes időtartamára: Félévenkénti tanóra átlagosan: Heti tanóra átlagosan (levelező képzésben az összevonási hetek száma/heti tanóra): Kötelező szakmai (üzemi) gyakorlatok: 120 kredit 3600 óra átlagosan 30 kredit Nappali munkarend szerint: 1560 tanóra Levelező munkarend szerint: 750 tanóra 390/188 tanóra Nappali munkarend szerint: 30 tanóra Levelező munkarend szerint: 6x35 tanóra 2*2 hét 7.3 A képzés főbb tanulmányi területenkénti arányai: Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek kredit száma: A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek kredit száma: A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kredit kreditek száma diplomamunkával együtt: Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető 6 kredit kreditek minimális értéke: Diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit Gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30% 7.4 A tanév hetekre bontott elosztása szorgalmi időszak 2x15 hét vizsgaidőszak 2x 6 hét regisztráció 2x 1 hét szakmai gyakorlat: a 3. félévben 2 hét a 4. félévben 2 hét tanításmentes időszakok: téli szünet 1x kb.1 hét tavaszi szünet 1x kb.1 hét 7

8 nyári szünet legalább 4 hét A tanév részletes adatait az évente kiadott rektori intézkedés tartalmazza. 8 MINTATANTERV A mintatanterv egy a célszerű lehetőségek közül, azt mutatja meg, hogy egy meghatározott idő alatt átlagos ütemű haladás esetén milyen sorrendben célszerű felvenni a végzettséghez szükséges tantárgyakat. 8.1 A szemesztereket kreditpontok szerint áttekintő táblázat 1a. számú melléklet: általános katonai logisztikai szakirány 1b. számú melléklet: haditechnikai logisztikai szakirány 1c. számú melléklet: ellátási-közlekedési katonai logisztikai szakirány 8.2 A féléveket tanórák szerint áttekintő táblázat 2a. számú melléklet: általános katonai logisztikai szakirány nappali munkarend szerint tanuló hallgatók részére 2b. számú melléklet: haditechnikai logisztikai szakirány nappali munkarend szerint tanuló hallgatók részére 2c. számú melléklet: ellátási-közlekedési katonai logisztikai szakirány nappali munkarend szerint tanuló hallgatók részére 2d. számú melléklet: általános katonai logisztikai szakirány levelező munkarend szerint tanuló hallgatók részére 2e. számú melléklet: haditechnikai logisztikai szakirány levelező munkarend szerint tanuló hallgatók részére 2f. számú melléklet: ellátási-közlekedési katonai logisztikai szakirány levelező munkarend szerint tanuló hallgatók részére 8.3 A tanóra-, kredit- és vizsgaterv 3a. számú melléklet: általános katonai logisztikai szakirány nappali munkarend szerint tanuló hallgatók részére 3b. számú melléklet: haditechnikai logisztikai szakirány nappali munkarend szerint tanuló hallgatók részére 3c. számú melléklet: ellátási-közlekedési katonai logisztikai szakirány nappali munkarend szerint tanuló hallgatók részére 3d. számú melléklet: általános katonai logisztikai szakirány levelező munkarend szerint tanuló hallgatók részére 3e. számú melléklet: haditechnikai logisztikai szakirány levelező munkarend szerint tanuló hallgatók részére 3f. számú melléklet: ellátási-közlekedési katonai logisztikai szakirány levelező munkarend szerint tanuló hallgatók részére 8.4 Előtanulmányi rend 4. számú melléklet 8.5 Kritérium követelmények 5. számú melléklet 8

9 9 AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSI RENDSZERE Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben a szorgalmi időszakra előírt - részben egymásra épülő, részben egymástól független aláírások, félévközi értékelések megszerzéséből, valamint a vizsgaidőszakban teljesítendő vizsgákból és záróvizsga letételéből, valamint a kritérium követelmény teljesítéséből tevődik össze. 9.1 A szigorlat A mesterképzési szakon nem tervezett 9.2 A diplomamunka A diplomamunka a szakképzettségnek megfelelő, általában egy vagy több, szakmai tárgyhoz kapcsolódó elméleti vagy gyakorlati feladat megoldása, amely egy konzulens irányításával egy félév alatt elvégezhető. Az elvégzett feladat tanúsítja, hogy a hallgató az elsajátított tananyagon túl képes a hazai és a külföldi szakirodalom felhasználásával a szakfeladatok elméleti és gyakorlati kérdéseinek önálló alkalmazására. 9.3 A záróvizsga A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja A záróvizsgára bocsátás feltételei A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. 9.4 A záróvizsga részei a diplomamunka megvédése; a szaktárgyakat átfogó (komplex) szóbeli vizsga, 9.5 Záróvizsga tantárgyak Záróvizsga tárgyak az általános katonai logisztikai szakirányon Kódszám Tantárgy neve kr. ZNEBK Katonai logisztika elmélete 6 ZNEBK Katonai logisztikai folyamatok megszervezése 8 ZNEBK Szárazföldi-és légi erő műveleteinek logisztikai 14 támogatása A záróvizsga tantárgyak összesített kreditértéke: 28 9

10 9.5.2 Záróvizsga tárgyak a haditechnikai katonai logisztikai szakirányon Kódszám Tantárgy neve kr. ZNEBK Katonai logisztika elmélete 6 ZNEBK Katonai logisztikai folyamatok megszervezése 8 ZNEBK Haditechnikai támogatás 15 A záróvizsga tantárgyak összesített kreditértéke: Záróvizsga tárgyak a ellátási-közlekedési katonai logisztikai szakirányon Kódszám Tantárgy neve kr. ZNEBK Katonai logisztika elmélete 6 ZNEBK Katonai logisztikai folyamatok megszervezése 8 ZNEBK Katonai műveletek ellátási-közlekedési támogatása 12 A záróvizsga tantárgyak összesített kreditértéke: A záróvizsga eredménye A záróvizsga eredményét a diplomamunkára adott egy osztályzat, a záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli részére adott egy osztályzat egyszerű átlaga képezi, az alábbiak szerint. ZvÖ = (DM + Zv)/2 9.7 Az oklevél minősítésének megállapítása Az oklevél minősítését az alábbiak egyszerű átlaga adja meg: - a diplomamunka védésére adott osztályzat (Dm); - a szaktárgyakat átfogó (komplex) szóbeli vizsga osztályzata (Zv); - a teljesített félévek tanulmányi átlagai (An) egyszerű átlaga, egész számra kerekítve. Oklevél minősítése = (Dm + Zv + (Á1+Á2+Á3+Á4)/4)) / 3 Az oklevél minősítése lehet: Kiváló: 4,51-5,00; Jó: 3,51-4,50; Közepes: 2,51-3,50; Elégséges: 2,00-2,50; 9.8 Az oklevél kiadásának feltétele - az érvényes záróvizsga megléte; - A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van. 10

11 10 A MESTERKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSNÉL ELŐZMÉNYKÉNT ELFOGADOTT SZAKOK: 10.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, a katonai gazdálkodási alapképzési szak; 10.2 A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a villamosmérnöki, a mérnök informatikus, a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a katonai vezetői, a határrendészeti és- védelmi vezetői, a védelmi igazgatási, a műszaki menedzser; 10.3 A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 11 A MESTERKÉPZÉSBE VALÓ FELVÉTEL FELTÉTELEI A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, informatika, környezetvédelem; gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, haditechnikatörténet/technikatörténet, hadijog/jogi ismeretek, európai uniós ismeretek; szakmai ismeretek (40 kredit): logisztika elmélete, logisztikai támogatás, haditechnikai ismeretek, mechanika, hőtan, minőségügy, menedzsment ismeretek, munkavédelem, marketing, közgazdaságtan, védelem-gazdaságtan, statisztika. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.. 11

12 12 A TANULMÁNYI TERÜLETEK TARTALMI LEÍRÁSA 12.1 Kötelező tantárgyak: Természettudományos alapismeretek 1. Környezetvédelem (2 kredit, F) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Földi László Oktató: Dr. Földi László Z N E B K Előtanulmányi feltétel: nincs Környezetvédelem és biztonságpolitika, környezetbiztonság fogalma és értelmezése. A környezetvédelem intézmény rendszere, törvényi és gazdasági szabályozása. Levegőtisztaságvédelem. Vízminőség-védelem. Talajvédelem. Veszélyes anyagok és hulladékok kezelése. Zaj és rezgésvédelem. Háttérsugárzás, nukleáris és mikrohullámú sugárzás 1. Dr. Halász László Dr. Földi László: Környezetvédelem Környezetbiztonság Egyetemi jegyzet ZMNE Dr. Simon Ákos: Környezetvédelem I-II, BJKMF, jegyzet Katonaföldrajz B2 (2 kredit, F) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára Oktató: Dr. Pócsmegyeri Gábor Előtanulmányi feltétel: nincs Z N E H K A katonaföldrajz fogalomköre, a katonaföldrajzi tér és a fegyveres küzdelem kapcsolatrendszere, a biztonságpolitikai tényezők hatása a katonaföldrajzi térségek alakulására, a fegyveres küzdelem és a biztonságpolitikára. A katonaföldrajzi értékelések tartalma és formái, felhasználásuk a katonai gyakorlatban. A környező térség általános, a Magyar Köztársaság és határkörzeteinek részletes katonaföldrajzi értékelése. 1. Dr. Lánszki János: A katonaföldrajz elméleti alapjai ZMNE jegyzet (Bp. ZMNE jegyzet p.: 32. Szolgálati könyvtár 734/192) /180 pld./ 2. Az MK és környezetének katonaföldrajzi értékelése (Bp. HM Tanintézeti Főnökség 1994 /szerk.: Dr. Lánszki János/ nyt.szám.: 381/571, p.: 609, Szolgálati könyvtár 30/1133.) /280 pld./ 3. Holczer Ferenc: A katonaföldrajzi tényezők hatása a csapatok tevékenységére ZMNE jegyzet Az MK határkörzeteinek katonaföldrajzi leírása (videofilm) 5. A környező országok fontosabb katonaföldrajzi adatai (ZMNE Szolgálait Könyvtár 1998, p.: 63) /100 pld./ 12

13 3. Alkalmazott matematika KL (3 kredit, F) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Árvai-Homolya Szilvia Előtanulmányi feltétel: nincs Z N E B K Numerikus analízis. Valós és komplex változós komplex értékű függvények értelmezése, határértéke, differenciálása, Cauchy-Riemann egyenletek. Komplex függvények Taylor sora, Laurent-sor. Szinguláris pontok osztályozása. Komplex függvények integrálása, Cauchy-féle alaptétel, Cauchy-formulák. Residuum tétel és alkalmazásai. Konform leképzések. 1. Fekete Z.-Zalay M.. Többváltozós függvények analízise Műszaki Könyvkiadó, Bp Hanka L. Zalay M.: Komplex függvénytan Műszaki Könyvkiadó, Bp Szászi Gábor. Matematika I-II-III. Tankönyvkiadó, Bp Katonai informatikai I. (2 kredit, F) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Munk Sándor Oktató: Dr. Munk Sándor, Dr. Molnár Mihály, Dr. Négyesi Imre Előtanulmányi feltétel: nincs Z N E B K A katonai informatika alapjai. Információ és adat, a katonai vezetés erőforrása. Információfeldolgozás és megvalósítása. Az informatika szerepe az információs fölény kialakításában. Informatika-alkalmazás, informatikai támogatás, informatikai védelem, informatikai fejlesztés. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 1. Munk: Katonai informatika I. A katonai informatika alapjai. ZMNE jegyzet, Budapest, Ált/210. A Magyar Honvédség Informatikai Szabályzata. Magyar Honvédség, Operációkutatás a logisztikai rendszerekben (3 kredit, V) 2. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Gyarmati József Előtanulmányi feltétel: nincs Z N E B K A készletgazdálkodás, a raktártelepítés, a telephelykeresés, az útvonaltervezés, és a szállítás modelljei. A modellek számítógéppel támogatott megoldása Excel Solver alkalmazásával. Érzékenységvizsgálat, az inputadatok szórásának a végeredményre gyakorolt hatásai, a teljes megoldáshalmazok előállítása. Katonai logisztikai esettanulmányok. 1. Hiller F. S.- Lieberman, G. J.: Bevezetés az operációkutatásba, LSI Oktatóközpont, Bp., Dr. Tóth Irén: Operációkutatás I., Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Dr. Csernyák László: Operációkutatás II., Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.,

14 6. Térinformatika (3 kredit, F) 2. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Für Gáspár Előtanulmányi feltétel: nincs Z N E H K A térinformatika helye és szerepe a térképészeti támogatás rendszerében. Térinformációs rendszerek modellalkotása. Geometriai adatok vonatkozási rendszerei. Geometriai adatok modellezése a térinformációs rendszerekben. Adatnyerési eljárások és adatforrások. A térinformációs rendszerek hardver eszközei. A térinformációs rendszerek szoftver komponensei. Adatbázisrendszerek. A térbeli információs rendszerek megvalósítása. ARC View programcsomag és kiterjesztései. ARC GIS szoftvercsomag alkalmazási lehetőségei a MH digitális térképészeti szakanyagainak felhasználásával. GPS és a térinformatika kapcsolatrendszere, együttes alkalmazások. 1. FÜR Gáspár: A katonaföldrajzi biztosítás múltja, jelene, és jövője. A HVK Tudományszervezői osztály évben meghirdetett pályázatán tiszteletdíjjal elismert tanulmány. Kézirat. 14 oldal Könyvtári leltárszáma: 388/ FÜR Gáspár: A katonaföldrajzi információk felhasználásának lehetőségei a parancsnokok és törzsek felkészítésének rendszerében. A HVK Tudományszervezői osztály évben meghirdetett pályázatán harmadik helyezéssel elismert tanulmány. Kézirat. 41 oldal Könyvtári leltárszáma: 387/ FÜR Gáspár: A térképészeti és katonaföldrajzi támogatást végrehajtó szervezetek NATO-interoperábilis harcászati, hadműveleti alkalmazásának újszerű kérdései. A Magyar Honvédség Tudományszervező Tanácsa évre meghirdetett hadtudományi pályázatára. Kézirat. 41 oldal 4. Für Gáspár: A NATO tagállamok által használt térképészeti anyagok. Bp. ZMNE egyetemi jegyzet, o. 57. Lsz : J FÜR Gáspár: Katonai metodika térképész hallgatók részére. Bp. ZMNE jegyzet, o FÜR Gáspár: A katonaföldrajzi információkkal szemben támasztott NATO igények és követelmények a harcterület értékelése szempontjából. Tanulmány, oldal 14

15 7. Katonai informatikai II. (3 kredit, F) 2. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Munk Sándor Oktató: Dr. Munk Sándor, Dr. Molnár Mihály, Dr. Négyesi Imre Z N E B K Előtanulmányi feltétel: Katonai informatika I. Informatikai rendszerek fogalma, felépítése. A NATO és a MH informatikai rendszere. A katonai informatika eszközrendszere. Informatikai alkalmazások fogalma, típusai. Katonai informatikai alkalmazások. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 1. Munk: Katonai informatika II. Katonai informatikai rendszerek. ZMNE jegyzet, Budapest, Munk: Katonai informatika III. A katonai informatika eszközrendszere. ZMNE jegyzet, Gazdasági és humánismeretek 1. Védelemtervezés (2 kredit, F) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Csontos András Z N E B K Előtanulmányi feltétel: nincs A Honvédelmi Minisztérium 2005-ben bevezetett új Védelmi Tervező Rendszerének (VTR) alapjai. A védelmi tervezés rövid története, a feladat- és gazdasági tervezést magába integráló VTR elméleti alapjai, a rendszer és alrendszereinek felépítése (stratégiai tervezés, képesség- és feladattervezés, erőforrás- és költségvetés-tervezés), azok rendeltetése és feladatai, valamint a gyakorlati tervező szervekhez való kapcsolódása. A Honvédelmi Minisztérium döntéshozatali rendje, a VTR döntéshozatalt támogató funkciói, a programalapú tervezés, a védelmi tervezés folyamatai, a folyamatokhoz kötődő technikai eljárásai rend és annak normatív szabályozása. A VTR mikro- és makrokörnyezete. 1. Az 50/2004. számú HM utasítás a nemzeti kezdeményezésű és finanszírozású védelmi fejlesztési feladatok program-alapú tervezéséről és végrehajtásáról 2. A 7001/2004. számú HM irányelv a Honvédelmi Minisztérium évben végrehajtandó a közötti időszakra vonatkozó védelmi tervezési feladatainak végrehajtására 3. Szemelvények a mindenkori 10 éves tervből és a Védelmi Tervezési Kérdőívből 4. A 46/2005. számú HM utasítás a Tárca Védelmi Tervező Rendszer működéséről, fejlesztéséről, valamint a HM Védelmi Tervező Bizottság működéséről 5. A 77/2005. számú HM KÁT intézkedés a HM közötti időszak 10 éves tervének, a HM szervek és alárendelt szervezetek (2007., 2008.) évi terveinek kidolgozásáról, valamint a Tárca Védelmi Tervező Rendszer fejlesztéséről. 15

16 2. Védelemgazdaságtan (2 kredit, F) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Gazda Pál Z N E V K K G Előtanulmányi feltétel: nincs A nemzetközi gazdasági kapcsolatok elmélete. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok elméletének fejlődése. Mai irányzatok a nemzetközi gazdaságtanban. A nemzetközi árupiac elemzése. A nemzetközi árucsere, a vállaltok a nemzetközi piacon. A transznacionális és multinacionális vállalatok szerepe a világgazdaságban. A nemzetközi kereskedelem. Abszolút és komparatív előnyök. A nemzetközi pénzügyek. A fizetési mérleg és egyensúlyi problémái. Az árfolyam politika és hatása a nemzetgazdasági folyamatokra. A működő és spekulatív tőkeáramlás nemzetközi hatásmechanizmusa. A nemzetközi integráció elméleti kérdései. A nemzetközi mikrointegrációs folyamatok. A nemzetközi makrointegrációk. Az integráció folyamata Európában a nemzetek közötti gazdasági együttműködéstől a politikai integrációig. Az Európai Unió létrejöttének történeti előzményei. Az integráció jelenlegi helyzete és fejlődésének lehetőségei. A monetáris unió és a közös valuta gazdasági és intézményi alapjai, az integráció pénzügyi rendszere. Magyarország Európai Uniós csatlakozási folyamatának aktuális kérdései. 1. Turák J.(szerk.): A védelemgazdaság makrofolyamatai tankönyv, BKE Budapest, Minőségbiztosítás M (2 kredit, F) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Turcsányi Károly Oktató: Labancz Sándor Előtanulmányi feltétel: nincs Z N E B K A szabványosítás célja és alapelvei. Az EU szabványosítási rendszere, a magyar nemzeti szabványok jegyzéke. A NATO szabványosítási szervezete. Katonai minőségügy története. A NATO minőségbiztosítás elvei és gyakorlata. A NATO minőségbiztosítási okmányok áttekintése. Az AQAP-k filozófiája. A kormányzati minőségbiztosítás (STANAG 4107). A NATO minőségbiztosítási okmányok és az ISO szabványok kapcsolata. 1. NATO Logisztikai Kézikönyv, SVKI, Dr. Walz Géza: Szabványosítás és minőségügy, GATE, Gödöllő, NATO minőségügyi STANAG-ok és AQAP-k 16

17 4. Vezetéspszichológia (2 kredit, F) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Bolgár Judit Előtanulmányi feltétel: nincs Z N E H K A vezetői munka szervezéslélektani alapismérvei. A főbb szervezeti modellek, a szervezeti sajátosságok és a vezetési stílus összhangjának pszichológiai problematikája. A hatékony szervezet működésének pszichológiai feltételei. A főbb vezetői modellek, a döntésközpontú és a személyiségközpontú modellek összehasonlítása. A vezetői kommunikáció hatékonyságának kérdésköre. A csoportépítési, szervezetfejlesztési alapismertek. A vezető személyiségének hatása a vezetői hatékonyságra. A pszichológiai alkalmasságvizsgálatok helye, szerepe a vezető kiválasztásban. A kiválasztási modellek pszichológiai ismérvei. A munkahelyi konfliktusok kezelésének alkalmazott pszichológiai ismérvei. A vezetői motiváció elmélete, a főbb motivációs modellek és ezek működési jellemzői. 1. Dr. Bolgár Judit-Dr.Ribárszki István: Vezetés-és döntéspszichológia Egyetemi jegyzet, Budapest, Mastenbroek: Konfliktus menedzsment és szervezetfejlesztés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Ernst-Young: A menedzser kézikönyve Park Kiadó, Budapest, Libermann-King-DeRisi-Mc Cann: Személyes hatékonyság MPT, Budapest, Kügler E.: Légy a belső csoportod vezetője. Vezetési felkészítés a Bundeswehr Vezetési Akadémiáján (in: Truppenpraxis ) (fordította: Szabó Ferenc) 6. Mael Fred A. Leonard A. White: Vezetésre motiválva: A vezetői teljesítmény diszpozicionális és élettörténeti előzményei (in: O Neil-Drillings: Motiváció) Vince Kiadó Kft Nemes Ferenc: Siker és kudarctényezők magasabb vezető beosztásba kinevezett vezetőknél (in: Pszichológia a ZMKA felsőfokú vezetőképző tanfolyam hallgatói számára) ZMKA Pszichológia tanszék, jegyzet Katonai logisztikai kontrolling és benchmarking (2 kredit, F) 2. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Réger Béla Előtanulmányi feltétel: Nincs Z N E B K A kontrolling, a logisztikai kontrolling sajátosságai és jellemzői. A katonai logisztikai kontrolling sajátosságai. A benchmarking ellátási lánc összehasonlító vizsgálati módszerei közül a SCOR modell kerül kiemelésre a katonai logisztikában való alkalmazhatóság vizsgálatával. Gyakorlati példákon és esettanulmányok feldolgozásával mélyítik el a hallgatók az ismereteiket. 1. Kontrolling a gyakorlatban. 10 rész 11 fejezet, 14 rész 3 fejezet Kempelen Farkas digitális tankönyvtár 17

18 2. Bóna Krisztián Logisztika- kontrolling vizsgálati módszerek Heller Farkas Főiskola 3. W.L. Bean, P.M.U. Schmitz, G.N. Engelbrecht : ADAPTING THE SCOR MODEL TO SUIT THE MILITARY: A SOUTH AFRICAN EXAMPLE Szakmai törzsanyag 1. Katonai logisztika elmélete (6 kredit, V (Z)) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Báthy Sándor Z N E B K Előtanulmányi feltétel: nincs A katonai logisztika kialakulásának és fejlődésének története, a polgári és katonai logisztika tárgya, filozófiája, vizsgálati területei, módszerei, a logisztikai rendszerek elemzése, termelői és ellátói logisztika. A logisztikai szolgáltatások, és szolgáltató központok, raktározási anyagmozgató és szállítási valamint egészségvédelmi rendszerek. NATO logisztikai meghatározások, elvek, funkciók, eljárások. A logisztikai támogatás területei, megszervezésük, az erők és eszközök felkészítése, a rendszer felépítése a működőképesség fenntartása. Logisztikai felderítés és az ország hadműveleti felkészítésének logisztikai feladatai, a logisztika helye a vezetés rendszerében. 1. Magyar Honvédség Logisztikai Doktrínája 2. Dr. Csűrös-Dr. Báthy- Dr. Turcsányi-Dr. Lovász-Timkó: ATB alapjai, ZMKA, Dr. Lovász: A logisztika alapjai, ZMNE, Dr. Lovász: Logisztikai szervezetek, ZMNE, Szárazföldi-és légi erő műveletei I (3 kredit, F) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Hajdú István Oktató: Téglási József, Dr. Lükő Dénes, Dr. habil. Krajnc Zoltán Z N E H K Előtanulmányi feltétel: nincs A szárazföldi csapatok műveleteinek felosztása, jellemzői, megvívásuk körülményei. A háborús és a nem háborús katonai műveletek fajtái, jellemzői, megvívásának módjai. Az erők megóvása (Force protection). A műveletekben résztvevő erők felépítése, rendeltetése, alkalmazásuk elvei. A szárazföldi csapatok műveleteinek támogatása. A légierő feladatai, alkalmazási alapelvei. A légtérellenőrző csapatok, a repülőerők és a földi telepítésű légvédelem alkalmazása. A Magyar Légierő szervezeti rendszere, képességei. 1. ÁLT/27 Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína 2. kiadás 2. AJP-01 C Szövetségi Összhaderőnemi Doktrína 3. AJP 3.2 Szárazföldi Haderőnemi Doktrína 4. FM100-5 Hadműveletek (Tábori kézikönyv) 18

19 5. JUHÁSZ JÓZSEF: Az alkalmi harci kötelékek helye, szerepe, tevékenysége fedezőbiztosító erőként. ZMNE EKK, Budapest, SZTERNÁK GYÖRGY: A válságreagáló műveletek elmélete és gyakorlata, ZMNE EKK, Budapest, /228 A csapatok tevékenységének osztályozása. ZMNE jegyzet. (Somorácz András alez., Fodor József alez /239 A dandártámadása. ZMNE jegyzet. (Somorácz András alez.) /323 A dandár védelme. ZMNE jegyzet. (Fodor József alez. Vörös László alez.) /332 A menet. ZMNE jegyzet. (Komjáthy Lajos őrgy.) 11. Törzsszolgálat. Tankönyv ZMNE EKK (Greger Média kft.) /306 Kézikönyv a nem háborús műveletek katonai feladataihoz. (MH HVK KTFCSF-ség kiadványa) /230 A zászlóalj támadása. ZMNE jegyzet. (Juhász József őrgy.) /390 A zászlóalj védelme. ZMNE jegyzet. (Fodor József alez. Vörös László alez.) 15. Dr. Kurta Gábor (szerk.): Légierő hadművelet-elmélet I., Budapest 2000, ZMNE, Egyetemi tankönyv. 16. Dr. Varga Ferenc: A légi harc alapjai I. Egyetemi jegyzet, ZMNE, Dr. Ruttai László- Horváth Mihály: A földi telepítésű légvédelem alapjai. Egyetemi jegyzet, ZMNE, Dr. Ruttai László (szerk.): A légvédelmi rakéta- és tüzércsapatok alkalmazásának alapjai. Egyetemi jegyzet, ZMNE, AJP-3.3 (A) Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations; 3. NATO logisztika (3 kredit, V) 2. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Réger Béla Előtanulmányi feltétel: nincs Z N E B K NATO logisztikai meghatározások. Logisztikai funkciók. A NATO integrált katonai vezetési struktúrája. A Többnemzetiségű Összhaderőnemi Harci Kötelék Koncepció. A NATO új stratégiájának logisztikai támogatása. Az új haderő struktúrák és stratégiák logisztikai következményei. A logisztikai megerősítés koncepció. Közvetett NATO közreműködés a béketámogató tevékenységekben. A NATO szerepe a béketámogató tevékenységekben. A logisztikai támogatás irányelvei. A polgári erőforrások és az országon belüli támogatás. NATO szerepe a béketámogató tevékenységben. A NATO logisztikai elvei és eljárásai módszerei. A felhasználói logisztika. A logisztikai dokumentumok hierarchiája. Együttműködői logisztikai technikák. A többnemzetiségű logisztika. A NATO parancsnok jogköre a logisztikai erőforrások újraelosztásában. A többnemzetiségű logisztikai támogatás módjai. A vezető nemzeti logisztikai támogatás. A többnemzetiségű integrált logisztikai támogatás. A fogadó nemzeti támogatás fogalma, helye a NATO támogatási rendszerében, a NATO új stratégiájának logisztikai következményei, ezek hatása a fogadó nemzeti támogatásra. A fogadó nemzet, a küldő nemzet és a NATO-parancsnokság feladatainak és működésének elemzése a fogadó nemzeti támogatás előkészítése és megvalósítása során. Az ország területének felkészítése a fogadó nemzeti támogatás végrehajtására. 1. MC 319/x A NATO logisztikai alapelvei és eljárásai 19

20 2. MC 334 Befogadó nemzeti támogatás elvei és eljárásai 3. MC 336 A NATO mozgatás, szállítás és mozgékonyság irányítási alapelvei. 4. AJP-4 Összhaderőnemi hadműveletek logisztikai támogatásának doktrínája. 5. AJP-4.5 A befogadó nemzeti támogatási doktrinája és eljárásai 6. AJP 4.9 Multinacionális Logisztikai Támogatás Doktrinája 7. AJP 4.4 Szövetséges Összhaderőnemi Mozgatási és Szállítási Doktrina 8. ALP Haderőnemi Logisztikai Doktrínák. 4. Szárazföldi-és légi erő műveletei II (4 kredit, V) 2. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Szternák György Oktató: Téglási József, Dr. Lükő Dénes, Dr. habil. Krajnc Zoltán Z N E H K Előtanulmányi feltétel: Szárazföldi-és légi erő műveletei I A szárazföldi csapatok műveleteinek felosztása, jellemzői, megvívásuk körülményei. A háborús és a nem háborús katonai műveletek fajtái, jellemzői, megvívásának módjai. Az erők megóvása (Force protection). A műveletekben résztvevő erők felépítése, rendeltetése, alkalmazásuk elvei. A szárazföldi csapatok műveleteinek támogatása. A légierő műveletei. A légierő műveleteinek előkészítése, végrehajtása és vezetése. A harcászati légierő tervezési és feladatszabási ciklusa. A légierő részvétele az összhaderőnemi műveletben. A légierő szerepe a béketeremtő, fenntartó és támogató műveletekben. A NATO és nemzeti légtérellenőrzés. A NATO légi vezetési és irányítási rendszere. A szárazföldi csapatok légi támogatása. 1. ÁLT/27 Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína 2. kiadás 2. AJP-01 C Szövetségi Összhaderőnemi doktrína 3. AJP 3.2 Szárazföldi Haderőnemi Doktrína 4. FM100-5 Hadműveletek (Tábori kézikönyv) 5. JUHÁSZ JÓZSEF: Az alkalmi harci kötelékek helye, szerepe, tevékenysége fedezőbiztosító erőként. ZMNE EKK, Budapest, SZTERNÁK GYÖRGY: A válságreagáló műveletek elmélete és gyakorlata, ZMNE EKK, Budapest, /228 A csapatok tevékenységének osztályozása. ZMNE jegyzet. (Somorácz András alez., Fodor József alez /332 A menet. ZMNE jegyzet. (Komjáthy Lajos őrgy.) 9. Törzsszolgálat. Tankönyv ZMNE EKK (Greger Média kft.) /306 Kézikönyv a nem háborús műveletek katonai feladataihoz. (MH HVK KTFCSF-ség kiadványa) /256 A gépesített hadtest támadása. ZMNE jegyzet. (Somorácz András alez.) /324 A gépesített hadtest védelme.. ZMNE jegyzet. (Somorácz András alez.) 13. Dr. Kurta Gábor (szerk.): Légierő hadművelet-elmélet I., Budapest 2000, ZMNE, Egyetemi tankönyv. 14. Dr. Ruttai László Dr. Krajnc Zoltán: A légi szembenállás elmélete, Budapest 2004, ZMNE, Egyetemi jegyzet. 15. AJP-3.3 (A) Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations; 16. AJP (A) Allied Joint Doctrine for Close Air Support and Air Interdiction; 17. AJP (A) Doctrine for Joint Airspace Control; 20

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KARÁNAK SZERVEZETE

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KARÁNAK SZERVEZETE Békési László 1 Palik Mátyás 2 Rozovicsné Fehér Krisztina 3 Szolnok, 2014 NEOBOOK PLATFORM ALKALMAZÁS A KATONAI REPÜLŐ TANSZÉK PÁLYÁRA IRÁNYÍTÓ TEVÉKENYSÉGÉBEN 4 I. RÉSZ A Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Lakatos Péter Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai különös tekintettel

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak

KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak Budapest, 2014. szeptember 1. Képzési cél: A képzés célja had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a Magyar Honvédség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió 1998. július 2 Ez a tanulmány

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS Dr. Szabó Gyula 1 - Dr. habil. Krajnc Zoltán 2 CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A szerzők összegzik a Társadalmi

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben