KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE"

Átírás

1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező munkarend szerint tanuló kettős jogállású (polgári) hallgatók részére Érvényes: a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását vezette: Prof. Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár szakfelelős /293/2008. (VIII.11.) ZMNER hat./ 2011 A Katonai logisztikai mesterképzési szak tantervét

2 a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Hadmérnöki Kara az alábbi jogszabályok és okmányok alapján dolgozta ki 1. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 2. A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló évi XLV. törvény 3. 79/2006. (IV.5.) kormányrendelet a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 4. A 289/2005. (XII.22.) kormányrendelet a felsőoktatás alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítási eljárási rendjéről 5. 15/2006. (IV.3.) OM rendelet az alap-és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 6. A szaklétesítési engedélyek száma: 19/2005. (V.19.) KT hat., 39/2005. (VI.30.) ET hat., 2005/8/IV/1. MAB hat., /2005. OM engedély 7. Szakindítási engedélyek száma: 29/2005. (IX.22.) KT hat., 66/2005. (IX.29.) ET hat., 2006/2.IX/5/7. MAB hat., /2006. OM engedély ( A képzés kódja: M08017 ) 8. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ nyilvántartási száma: FRKP/6-4/2006. A tantervet a Kari Tanács a i ülésén a /2011. ( ) KT határozattal elfogadta. A tantervet a Szenátus a i ülésén a /2011. ( ) SZ. határozattal jóváhagyta. Módosítás: Szakirány-felelős / 84/2008. (XI.10.) BJKMKD hat. / -általános katonai logisztikai: Dr. habil. Réger Béla -haditechnikai katonai logisztikai: Prof. Dr. Kende György -ellátási-közlekedési katonai logisztikai: Dr. habil. Szűcs László Dr. Pohl Árpád alezredes dékán T A R T A L O M J E G Y Z É K 2

3 1 A MESTERKÉPZÉSI SZAK TUDOMÁNYÁGI BESOROLÁSA KÉPZÉSI TERÜLET KÉPZÉSI ÁG A MESTERKÉPZÉSI SZAKON VÁLASZTHATÓ SZAKIRÁNY Általános katonai logisztikai szakirány Haditechnikai katonai logisztikai szakirány Ellátási-közlekedési katonai logisztikai szakirány A MESTERKÉPZÉSI SZAKON MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG ÉS SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ MEGNEVEZÉSE KÉPZÉSI CÉL A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák A KÉPZÉS IDŐTÉNYEZŐI A képzési idő félévekben: A képzési idő részletezése A képzés főbb tanulmányi területenkénti arányai: A tanév hetekre bontott elosztása MINTATANTERV A szemesztereket kreditpontok szerint áttekintő táblázat A féléveket tanórák szerint áttekintő táblázat A tanóra-, kredit- és vizsgaterv Előtanulmányi rend Kritérium követelmények AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSI RENDSZERE A szigorlat A diplomamunka A záróvizsga

4 9.4 A záróvizsga részei Záróvizsga tantárgyak A záróvizsga eredménye Az oklevél minősítésének megállapítása Az oklevél kiadásának feltétele A MESTERKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSNÉL ELŐZMÉNYKÉNT ELFOGADOTT SZAKOK: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe A MESTERKÉPZÉSBE VALÓ FELVÉTEL FELTÉTELEI A TANULMÁNYI TERÜLETEK TARTALMI LEÍRÁSA Kötelező tantárgyak: Kötelezően választandó tantárgyak Szabadon választható tantárgyak TANTERVVEL KAPCSOLATOS FELJEGYZÉSEK

5 1 A MESTERKÉPZÉSI SZAK TUDOMÁNYÁGI BESOROLÁSA 2.10 Katonai műszaki tudományok 2 KÉPZÉSI TERÜLET Műszaki 3 KÉPZÉSI ÁG Had- és biztonságtechnikai mérnöki 4 A MESTERKÉPZÉSI SZAKON VÁLASZTHATÓ SZAKIRÁNY 4.1 Általános katonai logisztikai szakirány 4.2 Haditechnikai katonai logisztikai szakirány 4.3 Ellátási-közlekedési katonai logisztikai szakirány 5 A MESTERKÉPZÉSI SZAKON MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG ÉS SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ MEGNEVEZÉSE végzettség: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) szakképzettség: okleveles katonai logisztikai vezető 6 KÉPZÉSI CÉL 6.1 A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák A képzés célja olyan katonai logisztikai vezető szakemberek képzése, akik a feladatok végrehajtásához rendelkeznek a szükséges általános műveltséggel, szakmai intelligenciával, katonai, rendvédelmi, műszaki, gazdasági és jogi alapokkal és legalább egy idegen nyelv kellő szintű ismeretével, valamint a szakmai ismeretek reproduktív alkalmazási képességével, melyek alapján kellő gyakorlat megszerzése után alkalmassá válnak a fegyveres erőknél, a rendvédelmi szerveknél, az önkormányzatoknál vagy más rokon szakterületeken a logisztikai támogatási feladatok tervezésére, szervezésére és a végrehajtás irányítására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek: - a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, - a katonai logisztikai területen az ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása, vezetői ismeretek, - biztos alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben, - a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei, - a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete, - a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete, - harcász- hadművész (stratégiai és taktikai) ismeretek, - a hazai és külföldi civil és katonai logisztikai rendszerek elemzése, irányítása, ellenőrzése és működtetése. 5

6 6.1.2 A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak - a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására, - a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határaiból származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására, - megalapozott vélemény, illetve bírálat megfogalmazására, következtetések levonására, döntéshozásra, - a megoldandó problémák megértésére, megfogalmazására és megoldására, eredeti ötletek felvetésére, - önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére, - a védelmi szférában és a kapcsolódó államigazgatási és katasztrófavédelmi területen a logisztikai feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására, - a logisztikai támogatás tervezéséhez, szervezéséhez kapcsolódó munka elvégzésére, a vezetési dokumentumok, okmányok kidolgozására, a logisztikai támogató szervezetek feladatának meghatározására, irányítására békében, válsághelyzetben és háborúban egyaránt, - az anyagellátási, fenntartási és közlekedésszervezési feladatok vezetésére a rendkívüli helyzetek körülményei között honi területen és a szövetség erőinek alkalmazási helyszínein, - hazai, nemzetközi és szövetségi műveletekben a szakterületüknek megfelelő rendszeresített haditechnikai eszközök üzemeltetése és üzemben tartásuk szervezésére, irányítására, a haditechnikai fejlesztési és korszerűsítési feladatok vezetésére, - logisztikai szervezetek vezetésére a NATO és az Európai Unió keretében együttműködésben a szövetségesek megfelelő szakembereivel, - hazai és nemzetközi, illetve szövetségi fórumokon a magyar katonai logisztikai támogató rendszer megfelelő szintű képviseletére, - olyan innovatív képességek birtoklására, amelyek lehetővé teszik, hogy a feladatokat tudományos igénnyel kezeljék, további át- és továbbképzéseken vegyenek részt A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek - kreativitás, rugalmasság, autonómia, - probléma felismerő és megoldó készség, - intuíció és módszeresség, - tanulási készség és jó memória, - széles műveltség, - információ feldolgozási képesség, - környezettel szembeni érzékenység, - elkötelezettség és igény a minőségi munkára, - a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás, - kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása, - alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására. 6

7 7 A KÉPZÉS IDŐTÉNYEZŐI 7.1 A képzési idő félévekben: 7.2 A képzési idő részletezése 4 félév A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma Összes hallgatói tanulmányi munkaidő Egy szemeszternyi munkamennyiség: Tanóra (kontaktóra) idegen nyelv nélkül, valamint a kredittel el nem ismert félévekben a testnevelés nélkül, csak a kötelező és kötelezően választható, kreditértéket képező, illetve a 90 (120) kreditértékig a szabadon választható tantárgyakat figyelembe véve a képzés teljes időtartamára: Félévenkénti tanóra átlagosan: Heti tanóra átlagosan (levelező képzésben az összevonási hetek száma/heti tanóra): Kötelező szakmai (üzemi) gyakorlatok: 120 kredit 3600 óra átlagosan 30 kredit Nappali munkarend szerint: 1560 tanóra Levelező munkarend szerint: 750 tanóra 390/188 tanóra Nappali munkarend szerint: 30 tanóra Levelező munkarend szerint: 6x35 tanóra 2*2 hét 7.3 A képzés főbb tanulmányi területenkénti arányai: Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek kredit száma: A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek kredit száma: A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kredit kreditek száma diplomamunkával együtt: Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető 6 kredit kreditek minimális értéke: Diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit Gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30% 7.4 A tanév hetekre bontott elosztása szorgalmi időszak 2x15 hét vizsgaidőszak 2x 6 hét regisztráció 2x 1 hét szakmai gyakorlat: a 3. félévben 2 hét a 4. félévben 2 hét tanításmentes időszakok: téli szünet 1x kb.1 hét tavaszi szünet 1x kb.1 hét 7

8 nyári szünet legalább 4 hét A tanév részletes adatait az évente kiadott rektori intézkedés tartalmazza. 8 MINTATANTERV A mintatanterv egy a célszerű lehetőségek közül, azt mutatja meg, hogy egy meghatározott idő alatt átlagos ütemű haladás esetén milyen sorrendben célszerű felvenni a végzettséghez szükséges tantárgyakat. 8.1 A szemesztereket kreditpontok szerint áttekintő táblázat 1a. számú melléklet: általános katonai logisztikai szakirány 1b. számú melléklet: haditechnikai logisztikai szakirány 1c. számú melléklet: ellátási-közlekedési katonai logisztikai szakirány 8.2 A féléveket tanórák szerint áttekintő táblázat 2a. számú melléklet: általános katonai logisztikai szakirány nappali munkarend szerint tanuló hallgatók részére 2b. számú melléklet: haditechnikai logisztikai szakirány nappali munkarend szerint tanuló hallgatók részére 2c. számú melléklet: ellátási-közlekedési katonai logisztikai szakirány nappali munkarend szerint tanuló hallgatók részére 2d. számú melléklet: általános katonai logisztikai szakirány levelező munkarend szerint tanuló hallgatók részére 2e. számú melléklet: haditechnikai logisztikai szakirány levelező munkarend szerint tanuló hallgatók részére 2f. számú melléklet: ellátási-közlekedési katonai logisztikai szakirány levelező munkarend szerint tanuló hallgatók részére 8.3 A tanóra-, kredit- és vizsgaterv 3a. számú melléklet: általános katonai logisztikai szakirány nappali munkarend szerint tanuló hallgatók részére 3b. számú melléklet: haditechnikai logisztikai szakirány nappali munkarend szerint tanuló hallgatók részére 3c. számú melléklet: ellátási-közlekedési katonai logisztikai szakirány nappali munkarend szerint tanuló hallgatók részére 3d. számú melléklet: általános katonai logisztikai szakirány levelező munkarend szerint tanuló hallgatók részére 3e. számú melléklet: haditechnikai logisztikai szakirány levelező munkarend szerint tanuló hallgatók részére 3f. számú melléklet: ellátási-közlekedési katonai logisztikai szakirány levelező munkarend szerint tanuló hallgatók részére 8.4 Előtanulmányi rend 4. számú melléklet 8.5 Kritérium követelmények 5. számú melléklet 8

9 9 AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSI RENDSZERE Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben a szorgalmi időszakra előírt - részben egymásra épülő, részben egymástól független aláírások, félévközi értékelések megszerzéséből, valamint a vizsgaidőszakban teljesítendő vizsgákból és záróvizsga letételéből, valamint a kritérium követelmény teljesítéséből tevődik össze. 9.1 A szigorlat A mesterképzési szakon nem tervezett 9.2 A diplomamunka A diplomamunka a szakképzettségnek megfelelő, általában egy vagy több, szakmai tárgyhoz kapcsolódó elméleti vagy gyakorlati feladat megoldása, amely egy konzulens irányításával egy félév alatt elvégezhető. Az elvégzett feladat tanúsítja, hogy a hallgató az elsajátított tananyagon túl képes a hazai és a külföldi szakirodalom felhasználásával a szakfeladatok elméleti és gyakorlati kérdéseinek önálló alkalmazására. 9.3 A záróvizsga A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja A záróvizsgára bocsátás feltételei A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. 9.4 A záróvizsga részei a diplomamunka megvédése; a szaktárgyakat átfogó (komplex) szóbeli vizsga, 9.5 Záróvizsga tantárgyak Záróvizsga tárgyak az általános katonai logisztikai szakirányon Kódszám Tantárgy neve kr. ZNEBK Katonai logisztika elmélete 6 ZNEBK Katonai logisztikai folyamatok megszervezése 8 ZNEBK Szárazföldi-és légi erő műveleteinek logisztikai 14 támogatása A záróvizsga tantárgyak összesített kreditértéke: 28 9

10 9.5.2 Záróvizsga tárgyak a haditechnikai katonai logisztikai szakirányon Kódszám Tantárgy neve kr. ZNEBK Katonai logisztika elmélete 6 ZNEBK Katonai logisztikai folyamatok megszervezése 8 ZNEBK Haditechnikai támogatás 15 A záróvizsga tantárgyak összesített kreditértéke: Záróvizsga tárgyak a ellátási-közlekedési katonai logisztikai szakirányon Kódszám Tantárgy neve kr. ZNEBK Katonai logisztika elmélete 6 ZNEBK Katonai logisztikai folyamatok megszervezése 8 ZNEBK Katonai műveletek ellátási-közlekedési támogatása 12 A záróvizsga tantárgyak összesített kreditértéke: A záróvizsga eredménye A záróvizsga eredményét a diplomamunkára adott egy osztályzat, a záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli részére adott egy osztályzat egyszerű átlaga képezi, az alábbiak szerint. ZvÖ = (DM + Zv)/2 9.7 Az oklevél minősítésének megállapítása Az oklevél minősítését az alábbiak egyszerű átlaga adja meg: - a diplomamunka védésére adott osztályzat (Dm); - a szaktárgyakat átfogó (komplex) szóbeli vizsga osztályzata (Zv); - a teljesített félévek tanulmányi átlagai (An) egyszerű átlaga, egész számra kerekítve. Oklevél minősítése = (Dm + Zv + (Á1+Á2+Á3+Á4)/4)) / 3 Az oklevél minősítése lehet: Kiváló: 4,51-5,00; Jó: 3,51-4,50; Közepes: 2,51-3,50; Elégséges: 2,00-2,50; 9.8 Az oklevél kiadásának feltétele - az érvényes záróvizsga megléte; - A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van. 10

11 10 A MESTERKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSNÉL ELŐZMÉNYKÉNT ELFOGADOTT SZAKOK: 10.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, a katonai gazdálkodási alapképzési szak; 10.2 A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a villamosmérnöki, a mérnök informatikus, a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a katonai vezetői, a határrendészeti és- védelmi vezetői, a védelmi igazgatási, a műszaki menedzser; 10.3 A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 11 A MESTERKÉPZÉSBE VALÓ FELVÉTEL FELTÉTELEI A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, informatika, környezetvédelem; gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, haditechnikatörténet/technikatörténet, hadijog/jogi ismeretek, európai uniós ismeretek; szakmai ismeretek (40 kredit): logisztika elmélete, logisztikai támogatás, haditechnikai ismeretek, mechanika, hőtan, minőségügy, menedzsment ismeretek, munkavédelem, marketing, közgazdaságtan, védelem-gazdaságtan, statisztika. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.. 11

12 12 A TANULMÁNYI TERÜLETEK TARTALMI LEÍRÁSA 12.1 Kötelező tantárgyak: Természettudományos alapismeretek 1. Környezetvédelem (2 kredit, F) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Földi László Oktató: Dr. Földi László Z N E B K Előtanulmányi feltétel: nincs Környezetvédelem és biztonságpolitika, környezetbiztonság fogalma és értelmezése. A környezetvédelem intézmény rendszere, törvényi és gazdasági szabályozása. Levegőtisztaságvédelem. Vízminőség-védelem. Talajvédelem. Veszélyes anyagok és hulladékok kezelése. Zaj és rezgésvédelem. Háttérsugárzás, nukleáris és mikrohullámú sugárzás 1. Dr. Halász László Dr. Földi László: Környezetvédelem Környezetbiztonság Egyetemi jegyzet ZMNE Dr. Simon Ákos: Környezetvédelem I-II, BJKMF, jegyzet Katonaföldrajz B2 (2 kredit, F) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára Oktató: Dr. Pócsmegyeri Gábor Előtanulmányi feltétel: nincs Z N E H K A katonaföldrajz fogalomköre, a katonaföldrajzi tér és a fegyveres küzdelem kapcsolatrendszere, a biztonságpolitikai tényezők hatása a katonaföldrajzi térségek alakulására, a fegyveres küzdelem és a biztonságpolitikára. A katonaföldrajzi értékelések tartalma és formái, felhasználásuk a katonai gyakorlatban. A környező térség általános, a Magyar Köztársaság és határkörzeteinek részletes katonaföldrajzi értékelése. 1. Dr. Lánszki János: A katonaföldrajz elméleti alapjai ZMNE jegyzet (Bp. ZMNE jegyzet p.: 32. Szolgálati könyvtár 734/192) /180 pld./ 2. Az MK és környezetének katonaföldrajzi értékelése (Bp. HM Tanintézeti Főnökség 1994 /szerk.: Dr. Lánszki János/ nyt.szám.: 381/571, p.: 609, Szolgálati könyvtár 30/1133.) /280 pld./ 3. Holczer Ferenc: A katonaföldrajzi tényezők hatása a csapatok tevékenységére ZMNE jegyzet Az MK határkörzeteinek katonaföldrajzi leírása (videofilm) 5. A környező országok fontosabb katonaföldrajzi adatai (ZMNE Szolgálait Könyvtár 1998, p.: 63) /100 pld./ 12

13 3. Alkalmazott matematika KL (3 kredit, F) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Árvai-Homolya Szilvia Előtanulmányi feltétel: nincs Z N E B K Numerikus analízis. Valós és komplex változós komplex értékű függvények értelmezése, határértéke, differenciálása, Cauchy-Riemann egyenletek. Komplex függvények Taylor sora, Laurent-sor. Szinguláris pontok osztályozása. Komplex függvények integrálása, Cauchy-féle alaptétel, Cauchy-formulák. Residuum tétel és alkalmazásai. Konform leképzések. 1. Fekete Z.-Zalay M.. Többváltozós függvények analízise Műszaki Könyvkiadó, Bp Hanka L. Zalay M.: Komplex függvénytan Műszaki Könyvkiadó, Bp Szászi Gábor. Matematika I-II-III. Tankönyvkiadó, Bp Katonai informatikai I. (2 kredit, F) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Munk Sándor Oktató: Dr. Munk Sándor, Dr. Molnár Mihály, Dr. Négyesi Imre Előtanulmányi feltétel: nincs Z N E B K A katonai informatika alapjai. Információ és adat, a katonai vezetés erőforrása. Információfeldolgozás és megvalósítása. Az informatika szerepe az információs fölény kialakításában. Informatika-alkalmazás, informatikai támogatás, informatikai védelem, informatikai fejlesztés. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 1. Munk: Katonai informatika I. A katonai informatika alapjai. ZMNE jegyzet, Budapest, Ált/210. A Magyar Honvédség Informatikai Szabályzata. Magyar Honvédség, Operációkutatás a logisztikai rendszerekben (3 kredit, V) 2. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Gyarmati József Előtanulmányi feltétel: nincs Z N E B K A készletgazdálkodás, a raktártelepítés, a telephelykeresés, az útvonaltervezés, és a szállítás modelljei. A modellek számítógéppel támogatott megoldása Excel Solver alkalmazásával. Érzékenységvizsgálat, az inputadatok szórásának a végeredményre gyakorolt hatásai, a teljes megoldáshalmazok előállítása. Katonai logisztikai esettanulmányok. 1. Hiller F. S.- Lieberman, G. J.: Bevezetés az operációkutatásba, LSI Oktatóközpont, Bp., Dr. Tóth Irén: Operációkutatás I., Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Dr. Csernyák László: Operációkutatás II., Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.,

14 6. Térinformatika (3 kredit, F) 2. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Für Gáspár Előtanulmányi feltétel: nincs Z N E H K A térinformatika helye és szerepe a térképészeti támogatás rendszerében. Térinformációs rendszerek modellalkotása. Geometriai adatok vonatkozási rendszerei. Geometriai adatok modellezése a térinformációs rendszerekben. Adatnyerési eljárások és adatforrások. A térinformációs rendszerek hardver eszközei. A térinformációs rendszerek szoftver komponensei. Adatbázisrendszerek. A térbeli információs rendszerek megvalósítása. ARC View programcsomag és kiterjesztései. ARC GIS szoftvercsomag alkalmazási lehetőségei a MH digitális térképészeti szakanyagainak felhasználásával. GPS és a térinformatika kapcsolatrendszere, együttes alkalmazások. 1. FÜR Gáspár: A katonaföldrajzi biztosítás múltja, jelene, és jövője. A HVK Tudományszervezői osztály évben meghirdetett pályázatán tiszteletdíjjal elismert tanulmány. Kézirat. 14 oldal Könyvtári leltárszáma: 388/ FÜR Gáspár: A katonaföldrajzi információk felhasználásának lehetőségei a parancsnokok és törzsek felkészítésének rendszerében. A HVK Tudományszervezői osztály évben meghirdetett pályázatán harmadik helyezéssel elismert tanulmány. Kézirat. 41 oldal Könyvtári leltárszáma: 387/ FÜR Gáspár: A térképészeti és katonaföldrajzi támogatást végrehajtó szervezetek NATO-interoperábilis harcászati, hadműveleti alkalmazásának újszerű kérdései. A Magyar Honvédség Tudományszervező Tanácsa évre meghirdetett hadtudományi pályázatára. Kézirat. 41 oldal 4. Für Gáspár: A NATO tagállamok által használt térképészeti anyagok. Bp. ZMNE egyetemi jegyzet, o. 57. Lsz : J FÜR Gáspár: Katonai metodika térképész hallgatók részére. Bp. ZMNE jegyzet, o FÜR Gáspár: A katonaföldrajzi információkkal szemben támasztott NATO igények és követelmények a harcterület értékelése szempontjából. Tanulmány, oldal 14

15 7. Katonai informatikai II. (3 kredit, F) 2. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Munk Sándor Oktató: Dr. Munk Sándor, Dr. Molnár Mihály, Dr. Négyesi Imre Z N E B K Előtanulmányi feltétel: Katonai informatika I. Informatikai rendszerek fogalma, felépítése. A NATO és a MH informatikai rendszere. A katonai informatika eszközrendszere. Informatikai alkalmazások fogalma, típusai. Katonai informatikai alkalmazások. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 1. Munk: Katonai informatika II. Katonai informatikai rendszerek. ZMNE jegyzet, Budapest, Munk: Katonai informatika III. A katonai informatika eszközrendszere. ZMNE jegyzet, Gazdasági és humánismeretek 1. Védelemtervezés (2 kredit, F) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Csontos András Z N E B K Előtanulmányi feltétel: nincs A Honvédelmi Minisztérium 2005-ben bevezetett új Védelmi Tervező Rendszerének (VTR) alapjai. A védelmi tervezés rövid története, a feladat- és gazdasági tervezést magába integráló VTR elméleti alapjai, a rendszer és alrendszereinek felépítése (stratégiai tervezés, képesség- és feladattervezés, erőforrás- és költségvetés-tervezés), azok rendeltetése és feladatai, valamint a gyakorlati tervező szervekhez való kapcsolódása. A Honvédelmi Minisztérium döntéshozatali rendje, a VTR döntéshozatalt támogató funkciói, a programalapú tervezés, a védelmi tervezés folyamatai, a folyamatokhoz kötődő technikai eljárásai rend és annak normatív szabályozása. A VTR mikro- és makrokörnyezete. 1. Az 50/2004. számú HM utasítás a nemzeti kezdeményezésű és finanszírozású védelmi fejlesztési feladatok program-alapú tervezéséről és végrehajtásáról 2. A 7001/2004. számú HM irányelv a Honvédelmi Minisztérium évben végrehajtandó a közötti időszakra vonatkozó védelmi tervezési feladatainak végrehajtására 3. Szemelvények a mindenkori 10 éves tervből és a Védelmi Tervezési Kérdőívből 4. A 46/2005. számú HM utasítás a Tárca Védelmi Tervező Rendszer működéséről, fejlesztéséről, valamint a HM Védelmi Tervező Bizottság működéséről 5. A 77/2005. számú HM KÁT intézkedés a HM közötti időszak 10 éves tervének, a HM szervek és alárendelt szervezetek (2007., 2008.) évi terveinek kidolgozásáról, valamint a Tárca Védelmi Tervező Rendszer fejlesztéséről. 15

16 2. Védelemgazdaságtan (2 kredit, F) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Gazda Pál Z N E V K K G Előtanulmányi feltétel: nincs A nemzetközi gazdasági kapcsolatok elmélete. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok elméletének fejlődése. Mai irányzatok a nemzetközi gazdaságtanban. A nemzetközi árupiac elemzése. A nemzetközi árucsere, a vállaltok a nemzetközi piacon. A transznacionális és multinacionális vállalatok szerepe a világgazdaságban. A nemzetközi kereskedelem. Abszolút és komparatív előnyök. A nemzetközi pénzügyek. A fizetési mérleg és egyensúlyi problémái. Az árfolyam politika és hatása a nemzetgazdasági folyamatokra. A működő és spekulatív tőkeáramlás nemzetközi hatásmechanizmusa. A nemzetközi integráció elméleti kérdései. A nemzetközi mikrointegrációs folyamatok. A nemzetközi makrointegrációk. Az integráció folyamata Európában a nemzetek közötti gazdasági együttműködéstől a politikai integrációig. Az Európai Unió létrejöttének történeti előzményei. Az integráció jelenlegi helyzete és fejlődésének lehetőségei. A monetáris unió és a közös valuta gazdasági és intézményi alapjai, az integráció pénzügyi rendszere. Magyarország Európai Uniós csatlakozási folyamatának aktuális kérdései. 1. Turák J.(szerk.): A védelemgazdaság makrofolyamatai tankönyv, BKE Budapest, Minőségbiztosítás M (2 kredit, F) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Turcsányi Károly Oktató: Labancz Sándor Előtanulmányi feltétel: nincs Z N E B K A szabványosítás célja és alapelvei. Az EU szabványosítási rendszere, a magyar nemzeti szabványok jegyzéke. A NATO szabványosítási szervezete. Katonai minőségügy története. A NATO minőségbiztosítás elvei és gyakorlata. A NATO minőségbiztosítási okmányok áttekintése. Az AQAP-k filozófiája. A kormányzati minőségbiztosítás (STANAG 4107). A NATO minőségbiztosítási okmányok és az ISO szabványok kapcsolata. 1. NATO Logisztikai Kézikönyv, SVKI, Dr. Walz Géza: Szabványosítás és minőségügy, GATE, Gödöllő, NATO minőségügyi STANAG-ok és AQAP-k 16

17 4. Vezetéspszichológia (2 kredit, F) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Bolgár Judit Előtanulmányi feltétel: nincs Z N E H K A vezetői munka szervezéslélektani alapismérvei. A főbb szervezeti modellek, a szervezeti sajátosságok és a vezetési stílus összhangjának pszichológiai problematikája. A hatékony szervezet működésének pszichológiai feltételei. A főbb vezetői modellek, a döntésközpontú és a személyiségközpontú modellek összehasonlítása. A vezetői kommunikáció hatékonyságának kérdésköre. A csoportépítési, szervezetfejlesztési alapismertek. A vezető személyiségének hatása a vezetői hatékonyságra. A pszichológiai alkalmasságvizsgálatok helye, szerepe a vezető kiválasztásban. A kiválasztási modellek pszichológiai ismérvei. A munkahelyi konfliktusok kezelésének alkalmazott pszichológiai ismérvei. A vezetői motiváció elmélete, a főbb motivációs modellek és ezek működési jellemzői. 1. Dr. Bolgár Judit-Dr.Ribárszki István: Vezetés-és döntéspszichológia Egyetemi jegyzet, Budapest, Mastenbroek: Konfliktus menedzsment és szervezetfejlesztés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Ernst-Young: A menedzser kézikönyve Park Kiadó, Budapest, Libermann-King-DeRisi-Mc Cann: Személyes hatékonyság MPT, Budapest, Kügler E.: Légy a belső csoportod vezetője. Vezetési felkészítés a Bundeswehr Vezetési Akadémiáján (in: Truppenpraxis ) (fordította: Szabó Ferenc) 6. Mael Fred A. Leonard A. White: Vezetésre motiválva: A vezetői teljesítmény diszpozicionális és élettörténeti előzményei (in: O Neil-Drillings: Motiváció) Vince Kiadó Kft Nemes Ferenc: Siker és kudarctényezők magasabb vezető beosztásba kinevezett vezetőknél (in: Pszichológia a ZMKA felsőfokú vezetőképző tanfolyam hallgatói számára) ZMKA Pszichológia tanszék, jegyzet Katonai logisztikai kontrolling és benchmarking (2 kredit, F) 2. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Réger Béla Előtanulmányi feltétel: Nincs Z N E B K A kontrolling, a logisztikai kontrolling sajátosságai és jellemzői. A katonai logisztikai kontrolling sajátosságai. A benchmarking ellátási lánc összehasonlító vizsgálati módszerei közül a SCOR modell kerül kiemelésre a katonai logisztikában való alkalmazhatóság vizsgálatával. Gyakorlati példákon és esettanulmányok feldolgozásával mélyítik el a hallgatók az ismereteiket. 1. Kontrolling a gyakorlatban. 10 rész 11 fejezet, 14 rész 3 fejezet Kempelen Farkas digitális tankönyvtár 17

18 2. Bóna Krisztián Logisztika- kontrolling vizsgálati módszerek Heller Farkas Főiskola 3. W.L. Bean, P.M.U. Schmitz, G.N. Engelbrecht : ADAPTING THE SCOR MODEL TO SUIT THE MILITARY: A SOUTH AFRICAN EXAMPLE Szakmai törzsanyag 1. Katonai logisztika elmélete (6 kredit, V (Z)) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Báthy Sándor Z N E B K Előtanulmányi feltétel: nincs A katonai logisztika kialakulásának és fejlődésének története, a polgári és katonai logisztika tárgya, filozófiája, vizsgálati területei, módszerei, a logisztikai rendszerek elemzése, termelői és ellátói logisztika. A logisztikai szolgáltatások, és szolgáltató központok, raktározási anyagmozgató és szállítási valamint egészségvédelmi rendszerek. NATO logisztikai meghatározások, elvek, funkciók, eljárások. A logisztikai támogatás területei, megszervezésük, az erők és eszközök felkészítése, a rendszer felépítése a működőképesség fenntartása. Logisztikai felderítés és az ország hadműveleti felkészítésének logisztikai feladatai, a logisztika helye a vezetés rendszerében. 1. Magyar Honvédség Logisztikai Doktrínája 2. Dr. Csűrös-Dr. Báthy- Dr. Turcsányi-Dr. Lovász-Timkó: ATB alapjai, ZMKA, Dr. Lovász: A logisztika alapjai, ZMNE, Dr. Lovász: Logisztikai szervezetek, ZMNE, Szárazföldi-és légi erő műveletei I (3 kredit, F) 1. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Hajdú István Oktató: Téglási József, Dr. Lükő Dénes, Dr. habil. Krajnc Zoltán Z N E H K Előtanulmányi feltétel: nincs A szárazföldi csapatok műveleteinek felosztása, jellemzői, megvívásuk körülményei. A háborús és a nem háborús katonai műveletek fajtái, jellemzői, megvívásának módjai. Az erők megóvása (Force protection). A műveletekben résztvevő erők felépítése, rendeltetése, alkalmazásuk elvei. A szárazföldi csapatok műveleteinek támogatása. A légierő feladatai, alkalmazási alapelvei. A légtérellenőrző csapatok, a repülőerők és a földi telepítésű légvédelem alkalmazása. A Magyar Légierő szervezeti rendszere, képességei. 1. ÁLT/27 Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína 2. kiadás 2. AJP-01 C Szövetségi Összhaderőnemi Doktrína 3. AJP 3.2 Szárazföldi Haderőnemi Doktrína 4. FM100-5 Hadműveletek (Tábori kézikönyv) 18

19 5. JUHÁSZ JÓZSEF: Az alkalmi harci kötelékek helye, szerepe, tevékenysége fedezőbiztosító erőként. ZMNE EKK, Budapest, SZTERNÁK GYÖRGY: A válságreagáló műveletek elmélete és gyakorlata, ZMNE EKK, Budapest, /228 A csapatok tevékenységének osztályozása. ZMNE jegyzet. (Somorácz András alez., Fodor József alez /239 A dandártámadása. ZMNE jegyzet. (Somorácz András alez.) /323 A dandár védelme. ZMNE jegyzet. (Fodor József alez. Vörös László alez.) /332 A menet. ZMNE jegyzet. (Komjáthy Lajos őrgy.) 11. Törzsszolgálat. Tankönyv ZMNE EKK (Greger Média kft.) /306 Kézikönyv a nem háborús műveletek katonai feladataihoz. (MH HVK KTFCSF-ség kiadványa) /230 A zászlóalj támadása. ZMNE jegyzet. (Juhász József őrgy.) /390 A zászlóalj védelme. ZMNE jegyzet. (Fodor József alez. Vörös László alez.) 15. Dr. Kurta Gábor (szerk.): Légierő hadművelet-elmélet I., Budapest 2000, ZMNE, Egyetemi tankönyv. 16. Dr. Varga Ferenc: A légi harc alapjai I. Egyetemi jegyzet, ZMNE, Dr. Ruttai László- Horváth Mihály: A földi telepítésű légvédelem alapjai. Egyetemi jegyzet, ZMNE, Dr. Ruttai László (szerk.): A légvédelmi rakéta- és tüzércsapatok alkalmazásának alapjai. Egyetemi jegyzet, ZMNE, AJP-3.3 (A) Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations; 3. NATO logisztika (3 kredit, V) 2. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Réger Béla Előtanulmányi feltétel: nincs Z N E B K NATO logisztikai meghatározások. Logisztikai funkciók. A NATO integrált katonai vezetési struktúrája. A Többnemzetiségű Összhaderőnemi Harci Kötelék Koncepció. A NATO új stratégiájának logisztikai támogatása. Az új haderő struktúrák és stratégiák logisztikai következményei. A logisztikai megerősítés koncepció. Közvetett NATO közreműködés a béketámogató tevékenységekben. A NATO szerepe a béketámogató tevékenységekben. A logisztikai támogatás irányelvei. A polgári erőforrások és az országon belüli támogatás. NATO szerepe a béketámogató tevékenységben. A NATO logisztikai elvei és eljárásai módszerei. A felhasználói logisztika. A logisztikai dokumentumok hierarchiája. Együttműködői logisztikai technikák. A többnemzetiségű logisztika. A NATO parancsnok jogköre a logisztikai erőforrások újraelosztásában. A többnemzetiségű logisztikai támogatás módjai. A vezető nemzeti logisztikai támogatás. A többnemzetiségű integrált logisztikai támogatás. A fogadó nemzeti támogatás fogalma, helye a NATO támogatási rendszerében, a NATO új stratégiájának logisztikai következményei, ezek hatása a fogadó nemzeti támogatásra. A fogadó nemzet, a küldő nemzet és a NATO-parancsnokság feladatainak és működésének elemzése a fogadó nemzeti támogatás előkészítése és megvalósítása során. Az ország területének felkészítése a fogadó nemzeti támogatás végrehajtására. 1. MC 319/x A NATO logisztikai alapelvei és eljárásai 19

20 2. MC 334 Befogadó nemzeti támogatás elvei és eljárásai 3. MC 336 A NATO mozgatás, szállítás és mozgékonyság irányítási alapelvei. 4. AJP-4 Összhaderőnemi hadműveletek logisztikai támogatásának doktrínája. 5. AJP-4.5 A befogadó nemzeti támogatási doktrinája és eljárásai 6. AJP 4.9 Multinacionális Logisztikai Támogatás Doktrinája 7. AJP 4.4 Szövetséges Összhaderőnemi Mozgatási és Szállítási Doktrina 8. ALP Haderőnemi Logisztikai Doktrínák. 4. Szárazföldi-és légi erő műveletei II (4 kredit, V) 2. félév Tantárgyfelelős, oktató: Dr. Szternák György Oktató: Téglási József, Dr. Lükő Dénes, Dr. habil. Krajnc Zoltán Z N E H K Előtanulmányi feltétel: Szárazföldi-és légi erő műveletei I A szárazföldi csapatok műveleteinek felosztása, jellemzői, megvívásuk körülményei. A háborús és a nem háborús katonai műveletek fajtái, jellemzői, megvívásának módjai. Az erők megóvása (Force protection). A műveletekben résztvevő erők felépítése, rendeltetése, alkalmazásuk elvei. A szárazföldi csapatok műveleteinek támogatása. A légierő műveletei. A légierő műveleteinek előkészítése, végrehajtása és vezetése. A harcászati légierő tervezési és feladatszabási ciklusa. A légierő részvétele az összhaderőnemi műveletben. A légierő szerepe a béketeremtő, fenntartó és támogató műveletekben. A NATO és nemzeti légtérellenőrzés. A NATO légi vezetési és irányítási rendszere. A szárazföldi csapatok légi támogatása. 1. ÁLT/27 Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína 2. kiadás 2. AJP-01 C Szövetségi Összhaderőnemi doktrína 3. AJP 3.2 Szárazföldi Haderőnemi Doktrína 4. FM100-5 Hadműveletek (Tábori kézikönyv) 5. JUHÁSZ JÓZSEF: Az alkalmi harci kötelékek helye, szerepe, tevékenysége fedezőbiztosító erőként. ZMNE EKK, Budapest, SZTERNÁK GYÖRGY: A válságreagáló műveletek elmélete és gyakorlata, ZMNE EKK, Budapest, /228 A csapatok tevékenységének osztályozása. ZMNE jegyzet. (Somorácz András alez., Fodor József alez /332 A menet. ZMNE jegyzet. (Komjáthy Lajos őrgy.) 9. Törzsszolgálat. Tankönyv ZMNE EKK (Greger Média kft.) /306 Kézikönyv a nem háborús műveletek katonai feladataihoz. (MH HVK KTFCSF-ség kiadványa) /256 A gépesített hadtest támadása. ZMNE jegyzet. (Somorácz András alez.) /324 A gépesített hadtest védelme.. ZMNE jegyzet. (Somorácz András alez.) 13. Dr. Kurta Gábor (szerk.): Légierő hadművelet-elmélet I., Budapest 2000, ZMNE, Egyetemi tankönyv. 14. Dr. Ruttai László Dr. Krajnc Zoltán: A légi szembenállás elmélete, Budapest 2004, ZMNE, Egyetemi jegyzet. 15. AJP-3.3 (A) Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations; 16. AJP (A) Allied Joint Doctrine for Close Air Support and Air Interdiction; 17. AJP (A) Doctrine for Joint Airspace Control; 20

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

Részletesebben

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése:

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. A mesterképzési

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015.

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015. PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERSZAK RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1 Alapvető jellemzők A szak Képzési

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

Gépészmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Gépészmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Gépészmérnöki mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki (Mechanical Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint:

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NEMZETBIZTONSÁGI MÉSTÉRKÉPZÉSI SZAK. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet 2015.

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NEMZETBIZTONSÁGI MÉSTÉRKÉPZÉSI SZAK. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet 2015. TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NEMZETBIZTONSÁGI MÉSTÉRKÉPZÉSI SZAK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet 2015. Tartalom 1. Általános ismeretek... 3 2. Nemzetbiztonsági mesterképzési szak képzési

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: foglalkoztatáspolitika szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

VÉDELMI VEZETÉSTECHNIKAI RENDSZERTERVEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

VÉDELMI VEZETÉSTECHNIKAI RENDSZERTERVEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. számú példány HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR VÉDELMI VEZETÉSTECHNIKAI RENDSZERTERVEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező munkarend szerint tanuló hallgatók

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: fordítói szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali, levelező A szakért

Részletesebben

MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Műszaki környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzés Szakfelelős:

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú minősítés (szabadon választható tárgyak

Részletesebben

ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények

ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények 1. A mesterképzési szak megnevezése: előkészítés-technikai mérnöki (Process Engineering). A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar MBA mesterszak Levelező tagozat Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Török Ádám Dékán: Dr. Jancsik András Elfogadta: a Gazdaságtudományi

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Geográfus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Geográfus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Geográfus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: geográfus (Geography) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 19760/2007. TERVEZET! Tárgy: Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról szóló OKM rendelet

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1.

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. 1. sz. példány Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. SZINT) A program kidolgozását vezette: Dr. habil. Krajnc

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

BŰNÜGYI IGAZGATÁSI SZAK TANTERVE

BŰNÜGYI IGAZGATÁSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI IGAZGATÁSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben Budapest. 2015. A szakirányok felelő sei Bűnügyi szakirány: Dr.

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN mesterszak

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN mesterszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományok Intézet Környezetgazdaságtan Tanszék /1117. Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q-épület, A. II.

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra LI. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. OKTÓBER 24. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MARKETING MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: marketing 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben