PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT"

Átírás

1 PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) közhasznú jogállású gazdasági társaság. A Társaság alapítója a Magyar Állam, képviseli az MNV Zrt. felhatalmazása révén a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter. A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységet, amelyek a Ksztv. rendelkezéseibe ütköznek. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységeire fordítja. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 2. A Társaság alapadatai Hivatalos megnevezése: Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített elnevezése: Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. Létrehozásáról rendelkező jogszabályra (határozatra) való hivatkozás: - A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) - A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (Ksztv.) Alapító: Magyar Állam Alapítás kelte, száma: július 29. Irányító szerv neve, székhelye: Közigazgatási és Igazgatásügyi Minisztérium Az SZMSZ alapját képező Alapító Okirat kelte: július 29. Székhelye: 2481 Velence, Tópart u. 34. Postacím: Agárd, Tópart u

2 Iratai őrzésének helye: 1071 Budapest, Damjanich u Telephelyek: 2484 Agárd, Tópart u. 17. Adószám: KSH statisztikai számjel: ÁHTI-azonosító: Általános forgalmi adó alanyiságának ténye: az adónak alanya Kincstári pénzforgalmi számla száma: Központi telefonszáma: Központi faxszáma: címe: 3.1. Alaptevékenysége 3. A Társaság tevékenysége Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása. Olyan létesítmény-együttes üzemeltetése és fejlesztése, amelynek színvonalas működtetése lehetővé teszi a környezet- és természetvédelem, az egészségvédelem és a műveltség fejlesztését, amely révén fejődik az üdülőkörzet ökológiai egyensúlyának fenntartását előmozdító tevékenység, továbbá amely szolgálja az emberek, főleg az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltését, általában az ember rekreációját, egészségének helyreállítását. Az ifjúsággal való foglalkozás során különös gondot fordít a határon túli magyarokkal való kapcsolattartásra A Társaság közhasznú tevékenységei az Alapító Okirat 4.2. fejezete szerint: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés természetvédelem, állatvédelem környezetvédelem gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 2

3 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével A Társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységei az Alapító Okirat 4.4. fejezete szerint: szállodai szolgáltatások rendezvényi étkeztetés egyéb vendéglátás hajógyártás szabadidő- és sporthajó gyártása építményüzemeltetés általános épülettakarítás egyéb épület-, ipari takarítás egyéb takarítás zöldterület-kezelés gépjárműalkatrész-kiskereskedelem gépjárműalkatrész-nagykereskedelem gépjárműjavítás, -karbantartás egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) vízi szállítóeszköz kölcsönzése gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) személygépjármű kölcsönzése immateriális javak kölcsönzése mns egyéb oktatás sport, szabadidős képzés raktározás, tárolás egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység egyéb sporttevékenység sportegyesületi tevékenység sportlétesítmény működtetése testedzési szolgáltatás egyéb szálláshely-szolgáltatás kempingszolgáltatás üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 3

4 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés biotechnológiai kutatás, fejlesztés egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés egyéb foglalás utazásközvetítés utazásszervezés éttermi, mozgó vendéglátás italszolgáltatás belvízi személyszállítás tengeri személyszállítás A Társaság vagyonkezelésébe tartozó ingatlanok: a) Szállodák: Hotel Juventus és Hotel Helios, Velence b) Kempingek/táborok: Ifjúsági tábor, Velence (Hotel Juventus mellett) c) Sportlétesítmények: Velencei-tavi Vízi Sportiskola (VVSI) agárdi és sukorói telephelye 3.2. Vállalkozási tevékenysége A Társaság a velencei szállodákat és az ifjúsági tábort bérbe adta egy külső vállalkozásnak, így a Velencei ingatlanok vonatkozásában vállalkozási tevékenységet nem végez. A Társaság a VVSI sportlétesítményben a nem közhasznú tevékenységeket vállalkozási tevékenységként végzi, melyek bevételével önállóan gazdálkodik. 4. A Társaság finanszírozása A Társaság az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. A tevékenység forrását saját bevétele, állami támogatás, pályázati bevételek, valamint Európai Uniós pályázati források fedezik Az ügyvezetők II. Fejezet AZ INTÉZMÉNY VEZETŐI 1.Vezetők 4

5 A Társaság élén két ügyvezető áll, akiket a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter (Közigazgatási Államtitkár) bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat Az ügyvezetők jogállása Az ügyvezetők az intézmények folyamatos, jogszerű és hatékony működéséért, valamint Alapító Okirat szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért felelős vezetők. Természetes személy amennyiben a Társaság ügyvezetői teendőit munkaviszony keretében látja el további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet. 1. Ügyvezető felelős: a) az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért b) az intézmény működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, d) az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, Az ügyvezetők munkáját közvetlenül a szakmai igazgató, a műszaki vezető és a megbízott pénzügyi és számviteli vezető segíti Az ügyvezetők feladat- és hatásköre a. képviselik a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladatuk a Társaság ügyeinek vitele, irányítása; b. kialakítják a Társaság munkaszervezetét; c. gondoskodnak a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben kötelesek az Alapító és a felügyelő bizottság határozatait a határozatok könyvében nyilvántartani; d. gyakorolják a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett; e. a Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén jogi képviseleti megbízás adásával szükség esetén az Alapítóval egyeztetve gondoskodnak a Társaság szakszerű jogi 5

6 képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az alapító adhat felmentést; f. minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó éves beszámolót vagy egyszerűsített, az adott üzleti év mérleg-fordulónapjától számított 150 napon belül közzéteszik ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta, g. üzleti tervet készítenek a következő üzleti évre, amelyet az Alapító elé terjeszt. Az üzleti terv tartalmazza a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is; h. a Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése, letétbe helyezése; i. az Alapítót a Társaság működéséről folyamatosan (1/4 évente vagy igény szerint) tájékoztatják, lehetővé teszik a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést; j. az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezik és a meghozott határozatokat végrehajtják; k. a Ksztv ának megfelelően az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészítik, és jóváhagyás végett megküldik az Alapítónak a Társaság közhasznúsági jelentését; l. a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészítik a Társaság közhasznú eredmény-kimutatását; m. az Alapító általi kijelölést követően a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötnek a kijelölt könyvvizsgálóval; n. jogosultak az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóinak határozott vagy határozatlan időre szóló képviseleti joggal való felruházására; o. a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodnak a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról; 6

7 p. a Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel konzultációt folytatnak; q. az intézmény ingatlanainak karbantartási és felújítási munkálatait folyamatosan ellenőrzik a műszaki vezető bevonásával; r. az alkalmazott biztonsági szolgálat vezetőivel és munkatársaival tartják a kapcsolatot, s. a biztonsági szolgálatot ellátó őrszemélyzetet ellenőrzik a szolgáltató szolgálati szabályzatában meghatározottak alapján; t. a jogszabályokban előírt védelmi, személyi biztonsági és objektumvédelmi feladatokról gondoskodnak; u. ellátják mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján köteles. Az ügyvezetők összeférhetetlenségére a Kjt. rendelkezései az irányadók Pénzügyi és számviteli vezető (külső megbízott) A pénzügyi és számviteli vezető a Társaság alap- és vállalkozási tevékenységével összefüggő gazdasági (pénzügyi számviteli könyvelési) feladatok irányítását látja el. A vezetőt az ügyvezetők bízzák meg. Feladatait megbízási szerződés alapján látja el Szakmai igazgató A szakmai igazgató felelős a Társaság vagyonkezelésében levő Velencei-tavi vízi Sportiskola sportszakmai irányításáért A szakmai igazgató jogállása: Ellátja a sportedzők és a kikötőmester irányítását, ellenőrzését. Munkakörét az ügyvezetők közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Felette a munkáltatói jogokat az ügyvezetők gyakorolják. Felelős: Az edzők munkájának folyamatos nyomon követéséért, versenyek szervezéséért, a szakszövetségekkel való kapcsolattartásért, sportegyesületekkel való szerződések előkészítéséért, a kikötők üzemszerű működésének és engedélyeinek ellenőrzéséért valamint a sporteszközök állagmegóvásáért, javíttatásáért. 7

8 A szakmai igazgató feladat- és hatásköre: - a három szakosztályban tevékenykedő edzők napi, közvetlen irányítása, csoportok edzésmunkájának folyamatos ellenőrzése - szakmai pályázati kiírások ügyintézése, nyomon követése - a szakosztályok edzésmunkájának tárgyi feltételeinek, sporteszközeinek biztosítása - külső edzéslehetőségek felkutatása, erre vonatkozó szerződések előkészítése - sporteszközök beszerzésének szakmai felmérése - szakági szövetségekkel való napi szintű kapcsolattartás és együttműködés - szakági szövetségek által szervezett továbbképzéseken és konferenciákon való részvétel, illetve a szakági edzők szakmai fejlődésének biztosítása - az intézményt érintő szakági versenyek megszervezése, kapcsolattartás a versenyek főrendezőivel - sportági támogatási szerződések előkészítése - a kikötőmesterrel való kapcsolattartás - a kikötőkkel kapcsolatos szakmai anyagok áttekintése, szerződések, kérelmek előkészítése - az intézmény szabadidős hajóparkjának folyamatos karbantartatása és lehetőség szerint optimális kihasználtságának megtervezése 1.4. Műszaki vezető A műszaki vezető jogállása A műszaki vezetőt határozatlan időre az ügyvezetők bízzák meg. Munkakörét az ügyvezetők közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Feladatait az ügyvezetőkkel egyeztetve végzi. Felel a sportiskola műszaki állapotának folyamatos ellenőrzéséért és karbantartásának irányításáért. Felelősség: a szervezet vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő ingatlanok jó karban tartása, műszaki berendezések állapotának folyamatos javítása, vagy legalább szinten tartása, a karbantartó és takarító alkalmazottak munkavégzésének megtervezése, irányítása, ellenőrzése a karbantartó és takarító alkalmazottak számára az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, ellenőrzése 8

9 beruházási, felújítási, üzemeltető-karbantartó vállalkozók munkájának ellenőrzése, a Társaság műszaki és vagyongazdálkodási területen felmerülő szerződéseire javaslatot tesz, a munkafegyelem és a bizonylati rend és fegyelem betartása és betartatása, szakterületét illetően ellenőrzések végrehajtása, a Társaság által kezelt sportlétesítmények működési feltételeinek folyamatos biztosítása, A műszaki vezető feladat- és hatásköre a) a szervezet vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő ingatlanok, műszaki berendezések műszaki állapotának naprakész ismerete, azokkal kapcsolatos feladatok koordinálása, b) beruházási, felújítási, üzemeltető-karbantartó vállalkozók munkájának ellenőrzése, a karbantartással és állagmegóvással kapcsolatos műszaki anyagok beszerzésére javaslattétel c) munka- és tűzvédelmi szabályok betartásának folyamatos ellenőrzése d) a Társaság műszaki és vagyongazdálkodási területen felmerülő szerződéseinek előkészítésére javaslattétel, e) szakmai teljesítést igazol, ellenőrzi a megrendelt munkák elvégzését, f) koordinálja a beruházott eszközök üzembe helyezését, használatba adását/vételét, g) részt vesz a szabályzatok, utasítások elkészítésében, h) a létesítmények üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő költségek (közüzemi, üzemeltetési általány díjak, telefon alközponti díj, strukturált hálózat használati díja, stb.) optimalizálására javaslatot tesz, i) a munkafegyelem és a bizonylati rend és fegyelem betartása és betartatása, szakterületét illetően ellenőrzések végrehajtása. A Társaság által kezelt ingatlanok működési feltételeinek folyamatos biztosítása. Az ingatlanok és az azokhoz tartozó infrastruktúra és egyéb eszközök előírás szerinti működtetése érdekében együttműködés az intézmény funkcionális feladatokat ellátó vezetőivel és alkalmazottaival, az üzemeltetési, javítási, karbantartási és hatósági feladatok végrehajtása érdekében, j) kapcsolattartás a megbízási szerződés keretében alkalmazott alvállalkozókkal (pl. rágcsálóirtás, munka- és tűzvédelmi megbízott, érintésvédelem, stb.) k) a Társaság által nyújtott szolgáltatások minőségének, hatékonyságának biztosítása, a minőség folyamatos ellenőrzése, a felmerült problémák elemzése, kezelése. l) a spotlétesítményhez tartozó egységek működéséhez szükséges tárgyi, technikai és elhelyezési feltételek biztosítása javaslatot tesz, m) az ügyvezetőknek rendszeresen beszámol a szakmai területe tevékenységéről, a végzett munka értékeléséről, n) közvetlen irányítása alá tartozik a karbantartók munkájának koordinálása és ellenőrzése 9

10 1.5. Irodavezető Az iroda a Társaság Alapító Okiratában foglalt alaptevékenységként meghatározott feladatok adminisztrációját hajtja végre, az ügyvezetők irányítása mellett Az irodavezető jogállása Az irodavezetőt az ügyvezetők bízzák meg, vonják vissza a megbízatást, és gyakorolják felette a munkáltatói jogkört. Feladatait az ügyvezetők közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Felelős: A Társaság kezelésében, üzemeltetésében lévő sportlétesítmények üzemeltetésének adminisztrációjáért, az irodai műszaki berendezések állapotának naprakész ismeretéért, rendeltetésszerű működéséért. Együttműködik a szakmai igazgatóval, műszaki vezetővel valamint a pénzügyi és számviteli vezetővel Az irodavezető feladat- és hatásköre Irányítja az iroda működését, a működésével kapcsolatos tevékenységeket (irodai eszközök beszerzése, adminisztráció, postázás, pénztárkezelés, nyilvántartások kezelése, személyi anyagok nyilvántartása és vezetése). Feladatok a. az irodai illetve szállodai alkalmazottak munkájának irányítása b. az irodaszerek tervezett, illetve szükség szerinti beszerzése, c. a Társaság ügyintézésének pontos adminisztrálása a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, d. irodai felszerelések, berendezések rendeltetésszerű használata e. személyzeti anyagok nyilvántartása (munkaszerződés, munkaköri leírás, jelenléti ív, bérlista, gépkocsi használat, stb.) f. pénztár kezelése g. pénztár adminisztrációja h. bejövő kimenő számlák készítése, nyilvántartása, nyomon követése i. bejövő kimenő levelek iktatása nyilvántartása j. szerződések előkészítése, iktatása, nyilvántartása k. megbízott pénzügyi és számviteli vezető utasítása szerinti feladatok ellátása l. OTP bankfiók forgalmának nyilvántartása m. működéssel kapcsolatos, ügyvezetők által jóváhagyott, számlák átutalása 10

11 n. sportszálló üzemeltetésével kapcsolatos adminisztratív és operatív teendők ellátása 1.6. Jogi képviselő Megbízási szerződéssel külső ügyvéd. Szerződés szerint képviseli a Társaságot, annak nevében az ügyvezetők megbízása alapján eljár Biztonsági szolgálatvezető Megbízási szerződéssel külső vállalkozó. A szolgálati szabályzatban rögzítettek szerint ellátja a sportlétesítmény vagyonvédelmét Szállodavezető Bérleti szerződéssel külső vállalkozó. Feladata a Társaság kezelésében levő szállodák és az ifjúsági tábor hatékony üzemeltetése meghatározott bérleti díj ellenében Projekt vezető Megbízási szerződéssel külső vállalkozó. Feladata az ingatlanok és az azokhoz tartozó infrastruktúra és egyéb eszközök fejlesztésére vonatkozó műszaki tervezések, pályázatok előkészítése, kezelése, lebonyolítása. 1. A helyettesítés rendje 2.1. Az Társaság ügyvezetői, egymást helyettesítik. A helyettesítő munkatársat mindazok a jogosítványok megilletik, és kötelezettségek terhelik, amelyeket az őt helyettesítéssel megbízó vezető munkatárs nem tart kizárólagos hatáskörében, és amelyekre vonatkozóan helyettesítési jogosultsága nem korlátozott Az esetleges hatásköri korlátozásokat kötelezettségvállalási-, utalványozási kérdésekben, nagyobb értékű munkák megrendeléskor és a munkáltatói jogok gyakorlásában a vezetői feladatok átadásakor, az átadónak írásban kell meghatároznia A szakmai igazgatót átmeneti akadályoztatása esetén a napi operatív feladatok vonatkozásában az ügyvezetők helyettesítik. A műszaki vezetőt átmeneti akadályoztatása esetén a napi operatív feladatok vonatkozásában az ügyvezetők helyettesítik. Az irodavezetőt átmeneti akadályoztatása esetén a napi operatív feladatok vonatkozásában az ügyvezetők helyettesítik. 11

12 III. Fejezet AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI EGYSÉGEI Az intézmény szervezeti felépítését az 1. számú mellékletként csatolt szervezeti ábra mutatja. 1. Ügyvezetés 1.1. Az ügyvezetés feladat- és hatásköre Gazdasági feladatok 1) biztosítja a Társaság költségvetési tervezésének előkészítésével, a pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok folyamatos intézését, 2) elkészíti az éves költségvetést, folyamatosan figyelemmel kíséri és karbantartja az előirányzatok változásait, 3) teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségeket, elkészíti a negyedévenkénti időszaki mérleg-jelentést, féléves és éves mérlegbeszámolót, 4) ellátja a kiküldetések lebonyolításával és elszámolásával kapcsolatos műveleteket, vezeti a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat, 5) teljesíti a költségvetéssel szembeni kötelezettségeket, intézi az adóbevallási, adó befizetési, visszaigénylési ügyeket, 6) működteti a házi pénztárat, gondoskodik a megfelelő mennyiségű készpénz ellátmányról, a megfelelő nyilvántartás és elszámoltatás biztosítása mellett a készpénz-elszámolási előlegek kiadásáról, 7) gondoskodik a gazdasági területen működő különböző számítógépes programok folyamatos aktualizálásáról, 8) nyilvántartja a Társaság pénzeszközeit 9) részt vesz a szakmai területtel közösen a Társaság vagyonkezelésébe rendelt létesítmények beruházási, felújítási, karbantartási tervei pénzügyi részének kidolgozásában, ellátja a vagyongazdálkodás pénzügyi-számviteli feladatait, Humánpolitikai és irodai feladatok 10) elvégzi a pályázati felhívások és álláshirdetések megjelenítésével kapcsolatos feladatokat 11) megállapítja az alkalmazottak által igénybe vehető éves szabadság mértékét, a jelentések alapján a kivett szabadságokat nyilvántartja, 12) szervezi az alkalmazottakat érintő kötelezően előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, 12

13 13) személyügyi nyilvántartások biztosítása, a szükséges statisztikai jelentések elkészítése, elkészíttetése, 14) ellátja a társadalombiztosítással, nyugdíjazással kapcsolatos feladatokat, 15) kapcsolatot tart az érdekképviseleti szervekkel, 16) munkaüggyel kapcsolatos egyéb vitás ügyek tisztázásában közreműködik. 17) felelős a Társaság levelezésének, dokumentumainak, szerződések kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátásáért, 18) gondoskodik a Társaság honlapján megjelenő információkkal kapcsolatos adatok frissítéséről, Vagyongazdálkodási feladatok 19) vagyongazdálkodással kapcsolatos beszámolók, elemzések készítése, 20) a szervezet vagyonkezelésében lévő ingatlanok nyilvántartása, 21) ingatlanok hasznosítási stratégiájának kialakítása, kidolgozása, felülvizsgálata, 22) beruházások előkészítése, 23) részt vesz az ingatlan és ingóság esetleges átadás-átvétele folyamatában, leltározásban, 24) vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyiratokat kezel, ügyiratokat készít; 25) kapcsolatot tart a vagyongazdálkodás terén illetékes szervezetekkel, 26) közreműködés a műszaki, fejlesztési feladatok, fejlesztések hosszú, közép- és rövidtávú terveinek elkészítésében, 27) javaslattétel a felújítási, beruházási, karbantartási előirányzatainak felhasználására, 28) beruházási, felújítási, karbantartási feladatok előkészítése, lebonyolítása, műszaki ellenőrzése; 29) szükséges hatósági engedélyek beszerzése, hatósági egyeztetések lebonyolítása, 30) koordinálja a külső (tervező) és kivitelező szervezetek megbízásával kapcsolatos eljárásokat, szükség esetén megfelelő szintű tárgyalásokat hoz létre, 31) a kivitelezési és (tervezési) munkák során felmerülő műszaki kérdésekben képviseli a Társaság érdekeit, 32) hatósági előírások betartása és betartatása, 33) hosszú, közép, és rövidtávú tervek elkészítéséhez szakmai segítségnyújtás, 34) beruházási, felújítási, karbantartási feladatok előkészítése, lebonyolítása; 13

14 35) műszaki jellegű anyagok előkészítése döntéshozatalra, döntést követően a feladatok végrehajtása, 36) beruházási, felújítási, beszerzési és szolgáltatási közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, azok lebonyolítása a Társaság vagyonkezelésében lévő ingatlanok vonatkozásában, 37) beruházási, felújítási, energia megtakarítási pályázati kiírások figyelése, javaslattétel pályázatokon való részvételre, a pályázati anyag elkészítése, 38) a Társaság vagyongazdálkodási területen felmerülő szerződéseinek előkészítése, azok utókövetése, felülvizsgálata, ill. az ezekkel kapcsolatos munkák koordinálása, 39) műszaki, fejlesztési, beruházási feladatok határidőre való, költséghatékony és elvárható minőségben történő elvégzése, Közbeszerzési feladatok 1) közbeszerzési kiírások előkészítése, ezzel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, 2) a szervezet weboldalán a jogszabályban előírt módon a közbeszerzési terv, közbeszerzési pályázatok és eredményeik és egyéb, ezekkel kapcsolatos dokumentumok közzététele, 3) végzi a feladatellátásához kapcsolódó nyilvántartási, elszámolási-, gazdasági- és egyéb adminisztrációs tevékenységeket, 4) segít a beruházások előkészítésében, 5) részt vesz az ingatlan és ingóság átadás-átvétele folyamatában, leltározásban, 6) tevékenységével kapcsolatos ügyiratokat kezel, ügyiratokat készít, 7) kapcsolatot tart a közbeszerzés terén illetékes szervezetekkel, társintézményekkel, 8) a Társaság közbeszerzéseinek előkészítése, lebonyolítása, jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek teljesítése, 9) közérdekű adatok kezelése, közzététele, problémák kezelése. A közbeszerzés-lebonyolítói feladatkör külső megbízási szerződés keretében működő vállalkozás bevonásával történik Pályázatok lebonyolítási feladatai 1) bekapcsolódás a folyamatban lévő pályázatok koordinálásába, pénzügyi menedzselésébe, az állami szervekkel való kapcsolattartásba, valamint részvétel új pályázatok elkészítési folyamatában, 2) pályázat figyelés: az intézmény által benyújtható pályázatok felkutatása, 3) pályázat előkészítés, pályázatírás, 14

15 4) pályázatok előkészítésekor: a projekttervek megfeleltetése, ellenőrzése a pályázati útmutató alapján, 5) a pályázat határidőben történő benyújtása, 6) részvétel a nyertes pályázatok megvalósításában, közreműködés az elszámolásban, 7) lebonyolítás a pályázat elkészítésétől a támogatás elszámolásáig, a monitoring feladatok ellátásával bezárólag, 8) adatbázisok kezelése, 9) ha nyert a pályázat: részvétel a támogatási szerződések megkötésében, a pénzügyi elszámolásokban, a pályázatok teljes körű utógondozásában, 10) tevékenységével kapcsolatos ügyiratokat kezel, ügyiratokat készít, 11) kapcsolatot tart a feladatellátása terén illetékes szervezetekkel, társintézményekkel. A pályázat-lebonyolítói feladatkör külső megbízási szerződés keretében működő vállalkozás bevonásával történik Az ügyvezetés munkakörei o ügyvezetők o irodavezető o pénzügyi és gazdasági vezető (külsős) o jogi képviselő (külsős) o projektvezető (külsős) 2. Műszaki csoport 2.1. A műszaki csoport feladatai a) a Társaság által kezelt ingatlanok működési feltételeinek folyamatos biztosítása, b) az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő költségek optimalizálása, c) a feladatkörébe tartozó kérdések megoldására javaslatokat, szakmai tervezetek készítése, d) elvégzi a szükséges beruházási, felújítási és karbantartási munkákat és a végrehajtás során betartja és betartatja a tűz-, vagyon- és munkavédelemre vonatkozó, valamint egyéb hatósági előírásokat, e) részvétel a vagyonvédelemmel és takarítással megbízott vállalkozók munkájának irányításában, ellenőrzésében, 15

16 f) a hivatali gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, g) a Társaság üzemeltetési területen felmerülő szerződéseinek előkészítésére javaslatot tesz, azok utókövetése, felülvizsgálata, ill. az ezekkel kapcsolatos munkák koordinálása, h) a munkafegyelem és a bizonylati rend és fegyelem betartása és betartatása, szakterületét illetően ellenőrzések végrehajtása, i) a karbantartó és takarító alkalmazottak számára az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, ellenőrzése 2.2. A műszaki részleg munkakörei o Műszaki vezető, o Karbantartók, o Takarítók. 3. Sportszakmai csoport 3.1. A sportszakmai csoport feladatai a) mindhárom szakág sportolói részére éves felkészülési terv és edzésprogram elkészítése és levezetése b) csoportjukba tartozó sportolók teljesítményének napi figyelemmel kísérése és értékelése c) a sportlétesítmény sporteszközeinek állagmegóvása, intézkedés a karbantartásukról és javításukról, pótlásukra javaslattétel d) versenyek és edzőtáborok szervezése és lebonyolítása e) napi kapcsolattartás a szakmai igazgatóval és a szakági szövetségekkel f) utánpótlás korú válogatott versenyzők közös felkészülési programjaiban való részvétel g) oktatási intézményekkel való szoros együttműködésre való törekvés (toborzás) h) szabadidő- és diáksport fejlesztésének elősegítése i) szabadidős sportrendezvények lebonyolításában való részvétel j) kikötők felügyelete a hatályos jogszabályok és előírások rendelkezései szerint k) folyamatos kapcsolattartás a műszaki csoporttal, esetlegesen felmerült problémák esetén azonnali jelzés megtétele 3.2. A sportszakmai csoport munkakörei o Szakmai igazgató, o Vitorlás edzők, o Evezős edzők 16

17 o Kajak-kenu edzők o Kikötőmester IV. Fejezet A TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÁSI ÉS DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉSI FÓRUMAI 1. Vezetői Értekezlet 1.1. A Vezetői Értekezlet az ügyvezetők állandó, az Intézmény működésének koordinációját és a feladatok végrehajtásának ellenőrzését szolgáló, hetente ülésező tanácsadó szerve A Vezetői Értekezlet résztvevői: az ügyvezetők, a szakmai igazgató, műszaki vezető, irodavezető valamint az ügyvezetők által meghívott más személyek (pl. pénzügyi vezető, jogi képviselő, projektvezető) A Vezetői Értekezlet feladatkörét és működési rendjét az ügyvezetők határozzák meg. Ülései és előterjesztései nem nyilvánosak, ezekről emlékeztetőt az irodavezető készít. 2. Felügyelő Bizottság 2.1. A Társaságban 4 tagú Felügyelő bizottság működik, tagjai sorából elnököt választ A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésein legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, évente legalább kétszer ülésezik Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki az Alapító Okiratban rögzítettek szerint intézkedik az ülés összehívásáról A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá. 17

18 2.5. A Felügyelő Bizottság létszáma nem csökkenhet négy fő alá. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak száma négy fő alá csökken, vagy nincs, aki az üléseket összehívja, a Társaság ügyvezetője a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót. V. Fejezet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 1. A munkavégzés szabályai 1.1. Munkaterv készítése Az ügyvezető a Társaság egészét érintő egyes jelentős feladatok tervszerű végrehajtása érdekében munkatervet állapíthat meg A munkaterv tartalmazza az elvégzendő feladatot, a feladat elvégzésének határidejét és a végrehajtásért felelősök körét. Ha valamely feladat végrehajtásáért a munkaterv több felelőst (közreműködőt, részfelelőst) jelöl meg, a végrehajtásért átfogóan az első helyen szereplő vezető a felelős A munkavégzés általános szabályai Az egyes szervezeti egységek, illetőleg a vezetők és beosztott munkatársak a feladataikat a munkaköri leírásokban foglaltaknak megfelelően végzik. A munkaköri leírások elkészítése a szervezeti egység vezetőjének a feladata. A vezetők munkaköri leírását az ügyvezető hagyja jóvá A szervezeti egységek együttműködésének szabályai A szervezeti egységek feladataik teljesítése során szükség szerint egymást tájékoztatva és segítve, intézkedéseiket összehangolva járnak el Olyan ügyekben, amelyekben rendszeres együttműködésre van szükség, annak tartalmát, módját, illetőleg a feladatok elhatárolását az érdekelt szervezeti egységek vezetői közösen határozzák meg. 18

19 1.4. Bélyegzők kezelése Bélyegzőt csak az ügyvezetők által meghatározott személyek használhatnak. A bélyegzőket mindenkor biztonságosan elzárva kell őrizni és munkaidő alatt is olyan helyen kell tartani, hogy illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az egységek bélyegzőiről és használóiról az irodavezető nyilvántartást vezet A bélyegző elvesztését azonnal be kell jelenteni az irodavezetőnél, aki gondoskodik az érvénytelenítéséről Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény, alapján kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni az ügyvezetők. 2. Az Intézmény irányításának eszközei, szabályai 2.1. Utasítások, irányelvek, tájékoztatások, körlevelek Az ügyvezetők feladatkörükben utasításokat, irányelveket és tájékoztatásokat adhatnak ki, amelyeket az érintettek hivatalos formában kapnak meg Az utasítás olyan egyedi irányítási eszköz, amely az irányított szervezeti egységek konkrét ügyeiben való döntéshozatalt jelent Az irányelv olyan ajánlást jelent, amely az adott jogszabály végrehajtásának fő irányaira és módszereire ad útmutatást A tájékoztató olyan tényt és adatot közöl, amelyet a jogszabály végrehajtásáért felelős szervezeti egységeknek a feladat teljesítéséhez ismerni kell A terveket, valamint a beszámolókat az adott szakterületek vezetői készítik el, és azok tartalmáért, helyességéért felelősséggel tartoznak. A szakterületek által elkészített előterjesztéseket a többi szakterület is véleményezheti, annak kiegészítése érdekében adatot szolgáltathat, vagy tájékoztatást adhat. 19

20 A körlevél a Társaság egységeihez intézett, iránymutatásnak nem minősülő eseti intézkedés, amely előírást, felhívást tartalmaz, vagy aktuális tájékoztatást ad, illetőleg valamely jogszabály végrehajtásával kapcsolatban programot állapít meg. 3. A Társaság képviselete, kapcsolattartás, a bankszámla feletti rendelkezési jog 3.1. A Társaság törvényes képviselői az ügyvezetők, akik a képviseleti jogkör egy részét másra átruházhatják A Társaság képviseletét ellátó alkalmazott a külső szervezetek, illetve harmadik személyek felé az ügyvezetőkkel előzetesen egyeztetett álláspontot képvisel. A külön felhatalmazás alapján eljáró képviselőnek írásbeli meghatalmazással kell rendelkeznie Kapcsolattartás a felügyeleti szervvel a. a Miniszterrel, illetve a Minisztérium felsővezetőivel a kapcsolattartók az ügyvezetők, b. a bíróságok és más hatóságok előtt a Társaságot megbízott ügyvéd is képviselheti, az érdekelt szervezeti egység bevonásával, a jogi képviseletet ellátó részére az írásbeli meghatalmazást az ügyvezetők adják A kapcsolattartás a felügyeleti szervvel és a külső partnerekkel elsősorban írásban történik, a fontosabb szóbeli egyeztetésekről emlékeztetőt kell felvenni A Társaság bankszámlái feletti rendelkezéshez a bankba bejelentett módon az ügyvezetők a szakmai igazgató, vagy a pénzügyi vezető aláírása szükséges. A rendelkezési jogot az ügyvezetők megadhatják más vezető részére. Az egyik banki aláíró minden esetben az egyik ügyvezető kell, hogy legyen. 4. Kapcsolattartás külső szervekkel 4.1. A külső szervekkel az ügyvezetők és a belső egységek vezetői az ügyvezetőktől kapott előzetes engedély, illetőleg konkrét ügyben előzetes konzultáció alapján tarthatnak kapcsolatot. Anyagi kötelezettséget az ügyvezetők kifejezett előzetes írásbeli engedélyével a kötelezettségvállalási szabályzat szerint vállalhatnak Külső szervekkel tervezett érdemi tárgyalás, ha az másik szervezeti egység ügykörét is érinti, csak akkor kezdeményezhető, ha a Társaságon belül minden részletre vonatkozóan egyetértés alakult ki. 20

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

PTE SZMSZ 41. számú melléklete Szabálytalanságok kezelése a Pécsi Tudományegyetemen

PTE SZMSZ 41. számú melléklete Szabálytalanságok kezelése a Pécsi Tudományegyetemen PTE SZMSZ 41. számú melléklete Szabálytalanságok kezelése a Pécsi Tudományegyetemen Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelően a

Részletesebben

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint az Ávr. 10. alapján kijelölt költségvetési szerv szabályzatának hatálya

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZMSZ 7. sz. melléklete DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelően a Jegyző kötelessége a szabálytalanságok

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A 81/2006. (IX. 28.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A SZABÁLYTALANSÁGOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL (A FEUVE-rendszer elemeként) BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 3. sz. melléklet SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Szervezeti és Működési Szabályzat IGSZ 2010.01.01. 1 / 10 oldal 3. sz. melléklet 2010. 09.01. 2 / 10 oldal SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

J a v a s l a t. az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. Ó z d, november 22.

J a v a s l a t. az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. Ó z d, november 22. J a v a s l a t az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2012. november 22. Előterjesztő: Ózdi Sportszervező Iroda vezetője Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 5. sz. melléklet 4/2010. számú Főigazgatói utasítás a Szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2010. január 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 58. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

Nyíregyházi Egyetem SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Nyíregyházi Egyetem SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Nyíregyházi Egyetem SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A Szervezeti és működési szabályzat 32. sz. melléklete Elfogadva: 2005. május 10., hatályba lép: 2005. május 18-án Utolsó módosítás: 2016.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.10-09-034259 cégjegyzékszámú Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004. (X. 20.) számú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A gazdasági ügyintézés szabályzata (Az Ügyrend 4. melléklete) 2012. A GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYZATA A Társaság vagyonkezelésének és gazdálkodásának alapelveit az Alapszabály

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról 10/2013. (III.05.) sz. képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról Tiszasas Község Önkormányzata az államháztartásról szóló

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODÁBAN 2016.

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODÁBAN 2016. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODÁBAN 2016. 1 A Budaörsi Kincskereső Óvoda Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 57. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT BUDAPEST,

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben