PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT"

Átírás

1 PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) közhasznú jogállású gazdasági társaság. A Társaság alapítója a Magyar Állam, képviseli az MNV Zrt. felhatalmazása révén a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter. A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységet, amelyek a Ksztv. rendelkezéseibe ütköznek. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységeire fordítja. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 2. A Társaság alapadatai Hivatalos megnevezése: Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített elnevezése: Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. Létrehozásáról rendelkező jogszabályra (határozatra) való hivatkozás: - A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) - A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (Ksztv.) Alapító: Magyar Állam Alapítás kelte, száma: július 29. Irányító szerv neve, székhelye: Közigazgatási és Igazgatásügyi Minisztérium Az SZMSZ alapját képező Alapító Okirat kelte: július 29. Székhelye: 2481 Velence, Tópart u. 34. Postacím: Agárd, Tópart u

2 Iratai őrzésének helye: 1071 Budapest, Damjanich u Telephelyek: 2484 Agárd, Tópart u. 17. Adószám: KSH statisztikai számjel: ÁHTI-azonosító: Általános forgalmi adó alanyiságának ténye: az adónak alanya Kincstári pénzforgalmi számla száma: Központi telefonszáma: Központi faxszáma: címe: 3.1. Alaptevékenysége 3. A Társaság tevékenysége Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása. Olyan létesítmény-együttes üzemeltetése és fejlesztése, amelynek színvonalas működtetése lehetővé teszi a környezet- és természetvédelem, az egészségvédelem és a műveltség fejlesztését, amely révén fejődik az üdülőkörzet ökológiai egyensúlyának fenntartását előmozdító tevékenység, továbbá amely szolgálja az emberek, főleg az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltését, általában az ember rekreációját, egészségének helyreállítását. Az ifjúsággal való foglalkozás során különös gondot fordít a határon túli magyarokkal való kapcsolattartásra A Társaság közhasznú tevékenységei az Alapító Okirat 4.2. fejezete szerint: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés természetvédelem, állatvédelem környezetvédelem gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 2

3 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével A Társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységei az Alapító Okirat 4.4. fejezete szerint: szállodai szolgáltatások rendezvényi étkeztetés egyéb vendéglátás hajógyártás szabadidő- és sporthajó gyártása építményüzemeltetés általános épülettakarítás egyéb épület-, ipari takarítás egyéb takarítás zöldterület-kezelés gépjárműalkatrész-kiskereskedelem gépjárműalkatrész-nagykereskedelem gépjárműjavítás, -karbantartás egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) vízi szállítóeszköz kölcsönzése gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) személygépjármű kölcsönzése immateriális javak kölcsönzése mns egyéb oktatás sport, szabadidős képzés raktározás, tárolás egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység egyéb sporttevékenység sportegyesületi tevékenység sportlétesítmény működtetése testedzési szolgáltatás egyéb szálláshely-szolgáltatás kempingszolgáltatás üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 3

4 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés biotechnológiai kutatás, fejlesztés egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés egyéb foglalás utazásközvetítés utazásszervezés éttermi, mozgó vendéglátás italszolgáltatás belvízi személyszállítás tengeri személyszállítás A Társaság vagyonkezelésébe tartozó ingatlanok: a) Szállodák: Hotel Juventus és Hotel Helios, Velence b) Kempingek/táborok: Ifjúsági tábor, Velence (Hotel Juventus mellett) c) Sportlétesítmények: Velencei-tavi Vízi Sportiskola (VVSI) agárdi és sukorói telephelye 3.2. Vállalkozási tevékenysége A Társaság a velencei szállodákat és az ifjúsági tábort bérbe adta egy külső vállalkozásnak, így a Velencei ingatlanok vonatkozásában vállalkozási tevékenységet nem végez. A Társaság a VVSI sportlétesítményben a nem közhasznú tevékenységeket vállalkozási tevékenységként végzi, melyek bevételével önállóan gazdálkodik. 4. A Társaság finanszírozása A Társaság az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. A tevékenység forrását saját bevétele, állami támogatás, pályázati bevételek, valamint Európai Uniós pályázati források fedezik Az ügyvezetők II. Fejezet AZ INTÉZMÉNY VEZETŐI 1.Vezetők 4

5 A Társaság élén két ügyvezető áll, akiket a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter (Közigazgatási Államtitkár) bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat Az ügyvezetők jogállása Az ügyvezetők az intézmények folyamatos, jogszerű és hatékony működéséért, valamint Alapító Okirat szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért felelős vezetők. Természetes személy amennyiben a Társaság ügyvezetői teendőit munkaviszony keretében látja el további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet. 1. Ügyvezető felelős: a) az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért b) az intézmény működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, d) az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, Az ügyvezetők munkáját közvetlenül a szakmai igazgató, a műszaki vezető és a megbízott pénzügyi és számviteli vezető segíti Az ügyvezetők feladat- és hatásköre a. képviselik a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladatuk a Társaság ügyeinek vitele, irányítása; b. kialakítják a Társaság munkaszervezetét; c. gondoskodnak a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben kötelesek az Alapító és a felügyelő bizottság határozatait a határozatok könyvében nyilvántartani; d. gyakorolják a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett; e. a Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén jogi képviseleti megbízás adásával szükség esetén az Alapítóval egyeztetve gondoskodnak a Társaság szakszerű jogi 5

6 képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az alapító adhat felmentést; f. minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó éves beszámolót vagy egyszerűsített, az adott üzleti év mérleg-fordulónapjától számított 150 napon belül közzéteszik ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta, g. üzleti tervet készítenek a következő üzleti évre, amelyet az Alapító elé terjeszt. Az üzleti terv tartalmazza a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is; h. a Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése, letétbe helyezése; i. az Alapítót a Társaság működéséről folyamatosan (1/4 évente vagy igény szerint) tájékoztatják, lehetővé teszik a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést; j. az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezik és a meghozott határozatokat végrehajtják; k. a Ksztv ának megfelelően az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészítik, és jóváhagyás végett megküldik az Alapítónak a Társaság közhasznúsági jelentését; l. a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészítik a Társaság közhasznú eredmény-kimutatását; m. az Alapító általi kijelölést követően a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötnek a kijelölt könyvvizsgálóval; n. jogosultak az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóinak határozott vagy határozatlan időre szóló képviseleti joggal való felruházására; o. a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodnak a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról; 6

7 p. a Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel konzultációt folytatnak; q. az intézmény ingatlanainak karbantartási és felújítási munkálatait folyamatosan ellenőrzik a műszaki vezető bevonásával; r. az alkalmazott biztonsági szolgálat vezetőivel és munkatársaival tartják a kapcsolatot, s. a biztonsági szolgálatot ellátó őrszemélyzetet ellenőrzik a szolgáltató szolgálati szabályzatában meghatározottak alapján; t. a jogszabályokban előírt védelmi, személyi biztonsági és objektumvédelmi feladatokról gondoskodnak; u. ellátják mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján köteles. Az ügyvezetők összeférhetetlenségére a Kjt. rendelkezései az irányadók Pénzügyi és számviteli vezető (külső megbízott) A pénzügyi és számviteli vezető a Társaság alap- és vállalkozási tevékenységével összefüggő gazdasági (pénzügyi számviteli könyvelési) feladatok irányítását látja el. A vezetőt az ügyvezetők bízzák meg. Feladatait megbízási szerződés alapján látja el Szakmai igazgató A szakmai igazgató felelős a Társaság vagyonkezelésében levő Velencei-tavi vízi Sportiskola sportszakmai irányításáért A szakmai igazgató jogállása: Ellátja a sportedzők és a kikötőmester irányítását, ellenőrzését. Munkakörét az ügyvezetők közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Felette a munkáltatói jogokat az ügyvezetők gyakorolják. Felelős: Az edzők munkájának folyamatos nyomon követéséért, versenyek szervezéséért, a szakszövetségekkel való kapcsolattartásért, sportegyesületekkel való szerződések előkészítéséért, a kikötők üzemszerű működésének és engedélyeinek ellenőrzéséért valamint a sporteszközök állagmegóvásáért, javíttatásáért. 7

8 A szakmai igazgató feladat- és hatásköre: - a három szakosztályban tevékenykedő edzők napi, közvetlen irányítása, csoportok edzésmunkájának folyamatos ellenőrzése - szakmai pályázati kiírások ügyintézése, nyomon követése - a szakosztályok edzésmunkájának tárgyi feltételeinek, sporteszközeinek biztosítása - külső edzéslehetőségek felkutatása, erre vonatkozó szerződések előkészítése - sporteszközök beszerzésének szakmai felmérése - szakági szövetségekkel való napi szintű kapcsolattartás és együttműködés - szakági szövetségek által szervezett továbbképzéseken és konferenciákon való részvétel, illetve a szakági edzők szakmai fejlődésének biztosítása - az intézményt érintő szakági versenyek megszervezése, kapcsolattartás a versenyek főrendezőivel - sportági támogatási szerződések előkészítése - a kikötőmesterrel való kapcsolattartás - a kikötőkkel kapcsolatos szakmai anyagok áttekintése, szerződések, kérelmek előkészítése - az intézmény szabadidős hajóparkjának folyamatos karbantartatása és lehetőség szerint optimális kihasználtságának megtervezése 1.4. Műszaki vezető A műszaki vezető jogállása A műszaki vezetőt határozatlan időre az ügyvezetők bízzák meg. Munkakörét az ügyvezetők közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Feladatait az ügyvezetőkkel egyeztetve végzi. Felel a sportiskola műszaki állapotának folyamatos ellenőrzéséért és karbantartásának irányításáért. Felelősség: a szervezet vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő ingatlanok jó karban tartása, műszaki berendezések állapotának folyamatos javítása, vagy legalább szinten tartása, a karbantartó és takarító alkalmazottak munkavégzésének megtervezése, irányítása, ellenőrzése a karbantartó és takarító alkalmazottak számára az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, ellenőrzése 8

9 beruházási, felújítási, üzemeltető-karbantartó vállalkozók munkájának ellenőrzése, a Társaság műszaki és vagyongazdálkodási területen felmerülő szerződéseire javaslatot tesz, a munkafegyelem és a bizonylati rend és fegyelem betartása és betartatása, szakterületét illetően ellenőrzések végrehajtása, a Társaság által kezelt sportlétesítmények működési feltételeinek folyamatos biztosítása, A műszaki vezető feladat- és hatásköre a) a szervezet vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő ingatlanok, műszaki berendezések műszaki állapotának naprakész ismerete, azokkal kapcsolatos feladatok koordinálása, b) beruházási, felújítási, üzemeltető-karbantartó vállalkozók munkájának ellenőrzése, a karbantartással és állagmegóvással kapcsolatos műszaki anyagok beszerzésére javaslattétel c) munka- és tűzvédelmi szabályok betartásának folyamatos ellenőrzése d) a Társaság műszaki és vagyongazdálkodási területen felmerülő szerződéseinek előkészítésére javaslattétel, e) szakmai teljesítést igazol, ellenőrzi a megrendelt munkák elvégzését, f) koordinálja a beruházott eszközök üzembe helyezését, használatba adását/vételét, g) részt vesz a szabályzatok, utasítások elkészítésében, h) a létesítmények üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő költségek (közüzemi, üzemeltetési általány díjak, telefon alközponti díj, strukturált hálózat használati díja, stb.) optimalizálására javaslatot tesz, i) a munkafegyelem és a bizonylati rend és fegyelem betartása és betartatása, szakterületét illetően ellenőrzések végrehajtása. A Társaság által kezelt ingatlanok működési feltételeinek folyamatos biztosítása. Az ingatlanok és az azokhoz tartozó infrastruktúra és egyéb eszközök előírás szerinti működtetése érdekében együttműködés az intézmény funkcionális feladatokat ellátó vezetőivel és alkalmazottaival, az üzemeltetési, javítási, karbantartási és hatósági feladatok végrehajtása érdekében, j) kapcsolattartás a megbízási szerződés keretében alkalmazott alvállalkozókkal (pl. rágcsálóirtás, munka- és tűzvédelmi megbízott, érintésvédelem, stb.) k) a Társaság által nyújtott szolgáltatások minőségének, hatékonyságának biztosítása, a minőség folyamatos ellenőrzése, a felmerült problémák elemzése, kezelése. l) a spotlétesítményhez tartozó egységek működéséhez szükséges tárgyi, technikai és elhelyezési feltételek biztosítása javaslatot tesz, m) az ügyvezetőknek rendszeresen beszámol a szakmai területe tevékenységéről, a végzett munka értékeléséről, n) közvetlen irányítása alá tartozik a karbantartók munkájának koordinálása és ellenőrzése 9

10 1.5. Irodavezető Az iroda a Társaság Alapító Okiratában foglalt alaptevékenységként meghatározott feladatok adminisztrációját hajtja végre, az ügyvezetők irányítása mellett Az irodavezető jogállása Az irodavezetőt az ügyvezetők bízzák meg, vonják vissza a megbízatást, és gyakorolják felette a munkáltatói jogkört. Feladatait az ügyvezetők közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Felelős: A Társaság kezelésében, üzemeltetésében lévő sportlétesítmények üzemeltetésének adminisztrációjáért, az irodai műszaki berendezések állapotának naprakész ismeretéért, rendeltetésszerű működéséért. Együttműködik a szakmai igazgatóval, műszaki vezetővel valamint a pénzügyi és számviteli vezetővel Az irodavezető feladat- és hatásköre Irányítja az iroda működését, a működésével kapcsolatos tevékenységeket (irodai eszközök beszerzése, adminisztráció, postázás, pénztárkezelés, nyilvántartások kezelése, személyi anyagok nyilvántartása és vezetése). Feladatok a. az irodai illetve szállodai alkalmazottak munkájának irányítása b. az irodaszerek tervezett, illetve szükség szerinti beszerzése, c. a Társaság ügyintézésének pontos adminisztrálása a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, d. irodai felszerelések, berendezések rendeltetésszerű használata e. személyzeti anyagok nyilvántartása (munkaszerződés, munkaköri leírás, jelenléti ív, bérlista, gépkocsi használat, stb.) f. pénztár kezelése g. pénztár adminisztrációja h. bejövő kimenő számlák készítése, nyilvántartása, nyomon követése i. bejövő kimenő levelek iktatása nyilvántartása j. szerződések előkészítése, iktatása, nyilvántartása k. megbízott pénzügyi és számviteli vezető utasítása szerinti feladatok ellátása l. OTP bankfiók forgalmának nyilvántartása m. működéssel kapcsolatos, ügyvezetők által jóváhagyott, számlák átutalása 10

11 n. sportszálló üzemeltetésével kapcsolatos adminisztratív és operatív teendők ellátása 1.6. Jogi képviselő Megbízási szerződéssel külső ügyvéd. Szerződés szerint képviseli a Társaságot, annak nevében az ügyvezetők megbízása alapján eljár Biztonsági szolgálatvezető Megbízási szerződéssel külső vállalkozó. A szolgálati szabályzatban rögzítettek szerint ellátja a sportlétesítmény vagyonvédelmét Szállodavezető Bérleti szerződéssel külső vállalkozó. Feladata a Társaság kezelésében levő szállodák és az ifjúsági tábor hatékony üzemeltetése meghatározott bérleti díj ellenében Projekt vezető Megbízási szerződéssel külső vállalkozó. Feladata az ingatlanok és az azokhoz tartozó infrastruktúra és egyéb eszközök fejlesztésére vonatkozó műszaki tervezések, pályázatok előkészítése, kezelése, lebonyolítása. 1. A helyettesítés rendje 2.1. Az Társaság ügyvezetői, egymást helyettesítik. A helyettesítő munkatársat mindazok a jogosítványok megilletik, és kötelezettségek terhelik, amelyeket az őt helyettesítéssel megbízó vezető munkatárs nem tart kizárólagos hatáskörében, és amelyekre vonatkozóan helyettesítési jogosultsága nem korlátozott Az esetleges hatásköri korlátozásokat kötelezettségvállalási-, utalványozási kérdésekben, nagyobb értékű munkák megrendeléskor és a munkáltatói jogok gyakorlásában a vezetői feladatok átadásakor, az átadónak írásban kell meghatároznia A szakmai igazgatót átmeneti akadályoztatása esetén a napi operatív feladatok vonatkozásában az ügyvezetők helyettesítik. A műszaki vezetőt átmeneti akadályoztatása esetén a napi operatív feladatok vonatkozásában az ügyvezetők helyettesítik. Az irodavezetőt átmeneti akadályoztatása esetén a napi operatív feladatok vonatkozásában az ügyvezetők helyettesítik. 11

12 III. Fejezet AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI EGYSÉGEI Az intézmény szervezeti felépítését az 1. számú mellékletként csatolt szervezeti ábra mutatja. 1. Ügyvezetés 1.1. Az ügyvezetés feladat- és hatásköre Gazdasági feladatok 1) biztosítja a Társaság költségvetési tervezésének előkészítésével, a pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok folyamatos intézését, 2) elkészíti az éves költségvetést, folyamatosan figyelemmel kíséri és karbantartja az előirányzatok változásait, 3) teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségeket, elkészíti a negyedévenkénti időszaki mérleg-jelentést, féléves és éves mérlegbeszámolót, 4) ellátja a kiküldetések lebonyolításával és elszámolásával kapcsolatos műveleteket, vezeti a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat, 5) teljesíti a költségvetéssel szembeni kötelezettségeket, intézi az adóbevallási, adó befizetési, visszaigénylési ügyeket, 6) működteti a házi pénztárat, gondoskodik a megfelelő mennyiségű készpénz ellátmányról, a megfelelő nyilvántartás és elszámoltatás biztosítása mellett a készpénz-elszámolási előlegek kiadásáról, 7) gondoskodik a gazdasági területen működő különböző számítógépes programok folyamatos aktualizálásáról, 8) nyilvántartja a Társaság pénzeszközeit 9) részt vesz a szakmai területtel közösen a Társaság vagyonkezelésébe rendelt létesítmények beruházási, felújítási, karbantartási tervei pénzügyi részének kidolgozásában, ellátja a vagyongazdálkodás pénzügyi-számviteli feladatait, Humánpolitikai és irodai feladatok 10) elvégzi a pályázati felhívások és álláshirdetések megjelenítésével kapcsolatos feladatokat 11) megállapítja az alkalmazottak által igénybe vehető éves szabadság mértékét, a jelentések alapján a kivett szabadságokat nyilvántartja, 12) szervezi az alkalmazottakat érintő kötelezően előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, 12

13 13) személyügyi nyilvántartások biztosítása, a szükséges statisztikai jelentések elkészítése, elkészíttetése, 14) ellátja a társadalombiztosítással, nyugdíjazással kapcsolatos feladatokat, 15) kapcsolatot tart az érdekképviseleti szervekkel, 16) munkaüggyel kapcsolatos egyéb vitás ügyek tisztázásában közreműködik. 17) felelős a Társaság levelezésének, dokumentumainak, szerződések kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátásáért, 18) gondoskodik a Társaság honlapján megjelenő információkkal kapcsolatos adatok frissítéséről, Vagyongazdálkodási feladatok 19) vagyongazdálkodással kapcsolatos beszámolók, elemzések készítése, 20) a szervezet vagyonkezelésében lévő ingatlanok nyilvántartása, 21) ingatlanok hasznosítási stratégiájának kialakítása, kidolgozása, felülvizsgálata, 22) beruházások előkészítése, 23) részt vesz az ingatlan és ingóság esetleges átadás-átvétele folyamatában, leltározásban, 24) vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyiratokat kezel, ügyiratokat készít; 25) kapcsolatot tart a vagyongazdálkodás terén illetékes szervezetekkel, 26) közreműködés a műszaki, fejlesztési feladatok, fejlesztések hosszú, közép- és rövidtávú terveinek elkészítésében, 27) javaslattétel a felújítási, beruházási, karbantartási előirányzatainak felhasználására, 28) beruházási, felújítási, karbantartási feladatok előkészítése, lebonyolítása, műszaki ellenőrzése; 29) szükséges hatósági engedélyek beszerzése, hatósági egyeztetések lebonyolítása, 30) koordinálja a külső (tervező) és kivitelező szervezetek megbízásával kapcsolatos eljárásokat, szükség esetén megfelelő szintű tárgyalásokat hoz létre, 31) a kivitelezési és (tervezési) munkák során felmerülő műszaki kérdésekben képviseli a Társaság érdekeit, 32) hatósági előírások betartása és betartatása, 33) hosszú, közép, és rövidtávú tervek elkészítéséhez szakmai segítségnyújtás, 34) beruházási, felújítási, karbantartási feladatok előkészítése, lebonyolítása; 13

14 35) műszaki jellegű anyagok előkészítése döntéshozatalra, döntést követően a feladatok végrehajtása, 36) beruházási, felújítási, beszerzési és szolgáltatási közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, azok lebonyolítása a Társaság vagyonkezelésében lévő ingatlanok vonatkozásában, 37) beruházási, felújítási, energia megtakarítási pályázati kiírások figyelése, javaslattétel pályázatokon való részvételre, a pályázati anyag elkészítése, 38) a Társaság vagyongazdálkodási területen felmerülő szerződéseinek előkészítése, azok utókövetése, felülvizsgálata, ill. az ezekkel kapcsolatos munkák koordinálása, 39) műszaki, fejlesztési, beruházási feladatok határidőre való, költséghatékony és elvárható minőségben történő elvégzése, Közbeszerzési feladatok 1) közbeszerzési kiírások előkészítése, ezzel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, 2) a szervezet weboldalán a jogszabályban előírt módon a közbeszerzési terv, közbeszerzési pályázatok és eredményeik és egyéb, ezekkel kapcsolatos dokumentumok közzététele, 3) végzi a feladatellátásához kapcsolódó nyilvántartási, elszámolási-, gazdasági- és egyéb adminisztrációs tevékenységeket, 4) segít a beruházások előkészítésében, 5) részt vesz az ingatlan és ingóság átadás-átvétele folyamatában, leltározásban, 6) tevékenységével kapcsolatos ügyiratokat kezel, ügyiratokat készít, 7) kapcsolatot tart a közbeszerzés terén illetékes szervezetekkel, társintézményekkel, 8) a Társaság közbeszerzéseinek előkészítése, lebonyolítása, jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek teljesítése, 9) közérdekű adatok kezelése, közzététele, problémák kezelése. A közbeszerzés-lebonyolítói feladatkör külső megbízási szerződés keretében működő vállalkozás bevonásával történik Pályázatok lebonyolítási feladatai 1) bekapcsolódás a folyamatban lévő pályázatok koordinálásába, pénzügyi menedzselésébe, az állami szervekkel való kapcsolattartásba, valamint részvétel új pályázatok elkészítési folyamatában, 2) pályázat figyelés: az intézmény által benyújtható pályázatok felkutatása, 3) pályázat előkészítés, pályázatírás, 14

15 4) pályázatok előkészítésekor: a projekttervek megfeleltetése, ellenőrzése a pályázati útmutató alapján, 5) a pályázat határidőben történő benyújtása, 6) részvétel a nyertes pályázatok megvalósításában, közreműködés az elszámolásban, 7) lebonyolítás a pályázat elkészítésétől a támogatás elszámolásáig, a monitoring feladatok ellátásával bezárólag, 8) adatbázisok kezelése, 9) ha nyert a pályázat: részvétel a támogatási szerződések megkötésében, a pénzügyi elszámolásokban, a pályázatok teljes körű utógondozásában, 10) tevékenységével kapcsolatos ügyiratokat kezel, ügyiratokat készít, 11) kapcsolatot tart a feladatellátása terén illetékes szervezetekkel, társintézményekkel. A pályázat-lebonyolítói feladatkör külső megbízási szerződés keretében működő vállalkozás bevonásával történik Az ügyvezetés munkakörei o ügyvezetők o irodavezető o pénzügyi és gazdasági vezető (külsős) o jogi képviselő (külsős) o projektvezető (külsős) 2. Műszaki csoport 2.1. A műszaki csoport feladatai a) a Társaság által kezelt ingatlanok működési feltételeinek folyamatos biztosítása, b) az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő költségek optimalizálása, c) a feladatkörébe tartozó kérdések megoldására javaslatokat, szakmai tervezetek készítése, d) elvégzi a szükséges beruházási, felújítási és karbantartási munkákat és a végrehajtás során betartja és betartatja a tűz-, vagyon- és munkavédelemre vonatkozó, valamint egyéb hatósági előírásokat, e) részvétel a vagyonvédelemmel és takarítással megbízott vállalkozók munkájának irányításában, ellenőrzésében, 15

16 f) a hivatali gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, g) a Társaság üzemeltetési területen felmerülő szerződéseinek előkészítésére javaslatot tesz, azok utókövetése, felülvizsgálata, ill. az ezekkel kapcsolatos munkák koordinálása, h) a munkafegyelem és a bizonylati rend és fegyelem betartása és betartatása, szakterületét illetően ellenőrzések végrehajtása, i) a karbantartó és takarító alkalmazottak számára az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, ellenőrzése 2.2. A műszaki részleg munkakörei o Műszaki vezető, o Karbantartók, o Takarítók. 3. Sportszakmai csoport 3.1. A sportszakmai csoport feladatai a) mindhárom szakág sportolói részére éves felkészülési terv és edzésprogram elkészítése és levezetése b) csoportjukba tartozó sportolók teljesítményének napi figyelemmel kísérése és értékelése c) a sportlétesítmény sporteszközeinek állagmegóvása, intézkedés a karbantartásukról és javításukról, pótlásukra javaslattétel d) versenyek és edzőtáborok szervezése és lebonyolítása e) napi kapcsolattartás a szakmai igazgatóval és a szakági szövetségekkel f) utánpótlás korú válogatott versenyzők közös felkészülési programjaiban való részvétel g) oktatási intézményekkel való szoros együttműködésre való törekvés (toborzás) h) szabadidő- és diáksport fejlesztésének elősegítése i) szabadidős sportrendezvények lebonyolításában való részvétel j) kikötők felügyelete a hatályos jogszabályok és előírások rendelkezései szerint k) folyamatos kapcsolattartás a műszaki csoporttal, esetlegesen felmerült problémák esetén azonnali jelzés megtétele 3.2. A sportszakmai csoport munkakörei o Szakmai igazgató, o Vitorlás edzők, o Evezős edzők 16

17 o Kajak-kenu edzők o Kikötőmester IV. Fejezet A TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÁSI ÉS DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉSI FÓRUMAI 1. Vezetői Értekezlet 1.1. A Vezetői Értekezlet az ügyvezetők állandó, az Intézmény működésének koordinációját és a feladatok végrehajtásának ellenőrzését szolgáló, hetente ülésező tanácsadó szerve A Vezetői Értekezlet résztvevői: az ügyvezetők, a szakmai igazgató, műszaki vezető, irodavezető valamint az ügyvezetők által meghívott más személyek (pl. pénzügyi vezető, jogi képviselő, projektvezető) A Vezetői Értekezlet feladatkörét és működési rendjét az ügyvezetők határozzák meg. Ülései és előterjesztései nem nyilvánosak, ezekről emlékeztetőt az irodavezető készít. 2. Felügyelő Bizottság 2.1. A Társaságban 4 tagú Felügyelő bizottság működik, tagjai sorából elnököt választ A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésein legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, évente legalább kétszer ülésezik Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki az Alapító Okiratban rögzítettek szerint intézkedik az ülés összehívásáról A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá. 17

18 2.5. A Felügyelő Bizottság létszáma nem csökkenhet négy fő alá. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak száma négy fő alá csökken, vagy nincs, aki az üléseket összehívja, a Társaság ügyvezetője a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót. V. Fejezet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 1. A munkavégzés szabályai 1.1. Munkaterv készítése Az ügyvezető a Társaság egészét érintő egyes jelentős feladatok tervszerű végrehajtása érdekében munkatervet állapíthat meg A munkaterv tartalmazza az elvégzendő feladatot, a feladat elvégzésének határidejét és a végrehajtásért felelősök körét. Ha valamely feladat végrehajtásáért a munkaterv több felelőst (közreműködőt, részfelelőst) jelöl meg, a végrehajtásért átfogóan az első helyen szereplő vezető a felelős A munkavégzés általános szabályai Az egyes szervezeti egységek, illetőleg a vezetők és beosztott munkatársak a feladataikat a munkaköri leírásokban foglaltaknak megfelelően végzik. A munkaköri leírások elkészítése a szervezeti egység vezetőjének a feladata. A vezetők munkaköri leírását az ügyvezető hagyja jóvá A szervezeti egységek együttműködésének szabályai A szervezeti egységek feladataik teljesítése során szükség szerint egymást tájékoztatva és segítve, intézkedéseiket összehangolva járnak el Olyan ügyekben, amelyekben rendszeres együttműködésre van szükség, annak tartalmát, módját, illetőleg a feladatok elhatárolását az érdekelt szervezeti egységek vezetői közösen határozzák meg. 18

19 1.4. Bélyegzők kezelése Bélyegzőt csak az ügyvezetők által meghatározott személyek használhatnak. A bélyegzőket mindenkor biztonságosan elzárva kell őrizni és munkaidő alatt is olyan helyen kell tartani, hogy illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az egységek bélyegzőiről és használóiról az irodavezető nyilvántartást vezet A bélyegző elvesztését azonnal be kell jelenteni az irodavezetőnél, aki gondoskodik az érvénytelenítéséről Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény, alapján kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni az ügyvezetők. 2. Az Intézmény irányításának eszközei, szabályai 2.1. Utasítások, irányelvek, tájékoztatások, körlevelek Az ügyvezetők feladatkörükben utasításokat, irányelveket és tájékoztatásokat adhatnak ki, amelyeket az érintettek hivatalos formában kapnak meg Az utasítás olyan egyedi irányítási eszköz, amely az irányított szervezeti egységek konkrét ügyeiben való döntéshozatalt jelent Az irányelv olyan ajánlást jelent, amely az adott jogszabály végrehajtásának fő irányaira és módszereire ad útmutatást A tájékoztató olyan tényt és adatot közöl, amelyet a jogszabály végrehajtásáért felelős szervezeti egységeknek a feladat teljesítéséhez ismerni kell A terveket, valamint a beszámolókat az adott szakterületek vezetői készítik el, és azok tartalmáért, helyességéért felelősséggel tartoznak. A szakterületek által elkészített előterjesztéseket a többi szakterület is véleményezheti, annak kiegészítése érdekében adatot szolgáltathat, vagy tájékoztatást adhat. 19

20 A körlevél a Társaság egységeihez intézett, iránymutatásnak nem minősülő eseti intézkedés, amely előírást, felhívást tartalmaz, vagy aktuális tájékoztatást ad, illetőleg valamely jogszabály végrehajtásával kapcsolatban programot állapít meg. 3. A Társaság képviselete, kapcsolattartás, a bankszámla feletti rendelkezési jog 3.1. A Társaság törvényes képviselői az ügyvezetők, akik a képviseleti jogkör egy részét másra átruházhatják A Társaság képviseletét ellátó alkalmazott a külső szervezetek, illetve harmadik személyek felé az ügyvezetőkkel előzetesen egyeztetett álláspontot képvisel. A külön felhatalmazás alapján eljáró képviselőnek írásbeli meghatalmazással kell rendelkeznie Kapcsolattartás a felügyeleti szervvel a. a Miniszterrel, illetve a Minisztérium felsővezetőivel a kapcsolattartók az ügyvezetők, b. a bíróságok és más hatóságok előtt a Társaságot megbízott ügyvéd is képviselheti, az érdekelt szervezeti egység bevonásával, a jogi képviseletet ellátó részére az írásbeli meghatalmazást az ügyvezetők adják A kapcsolattartás a felügyeleti szervvel és a külső partnerekkel elsősorban írásban történik, a fontosabb szóbeli egyeztetésekről emlékeztetőt kell felvenni A Társaság bankszámlái feletti rendelkezéshez a bankba bejelentett módon az ügyvezetők a szakmai igazgató, vagy a pénzügyi vezető aláírása szükséges. A rendelkezési jogot az ügyvezetők megadhatják más vezető részére. Az egyik banki aláíró minden esetben az egyik ügyvezető kell, hogy legyen. 4. Kapcsolattartás külső szervekkel 4.1. A külső szervekkel az ügyvezetők és a belső egységek vezetői az ügyvezetőktől kapott előzetes engedély, illetőleg konkrét ügyben előzetes konzultáció alapján tarthatnak kapcsolatot. Anyagi kötelezettséget az ügyvezetők kifejezett előzetes írásbeli engedélyével a kötelezettségvállalási szabályzat szerint vállalhatnak Külső szervekkel tervezett érdemi tárgyalás, ha az másik szervezeti egység ügykörét is érinti, csak akkor kezdeményezhető, ha a Társaságon belül minden részletre vonatkozóan egyetértés alakult ki. 20

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013..

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.. A TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013.. 1 A tartalékgazdálkodás átszervezéséről szóló 2164/1994. /XII.30./ Korm. határozatban

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2014.... napján kelt módosítással

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

2.._~ 1- szám ú előterjesztés

2.._~ 1- szám ú előterjesztés --------------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2.._~ 1- szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselőtestülete részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 3/2014 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A fenntartó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

A Magyar Labdarúgó Szövetség

A Magyar Labdarúgó Szövetség A Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ELSŐ RÉSZ 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) hatálya a Magyar Labdarúgó Szövetség

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (A VIII-IX/2010. sz. alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva,

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Oldal: 2 / 43 1. A KNYKK Zrt. irányításának általános szabályai...4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, alkalmazása, hatálya...4 1.2. Általános adatok...4 1.2.1. A társaság

Részletesebben