TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 159. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK július 2-i rendkívüli ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Märcz László igazgatóság vezetı Varga András osztályvezetı ELİADÓ: Märcz László igazgatóság vezetı KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA:../2014.( ) határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal

2 E g y s z e r ő s z ó t ö b b s é g! Tisztelt Közgyőlés! A) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata március 29-én kötött vállalkozói keretszerzıdést az Alisca Terra Kft-vel a közterületek kézi úttisztítására. A szerzıdés értelmében a vállalkozó kötelezettségei: - az önkormányzat kezelésében lévı közterületeken - járdák, terek, utak, parkok, illetve buszmegállók elszórt hulladék összegyőjtése, a terület portalanítása, a hulladék elszállítása napi, illetve heti gyakorisággal. - a város területén található hulladékgyőjtı kelyhek kézi ürítése, a kelyhek körül a hulladék összegyőjtése és elszállítása napi és heti gyakorisággal - a szerzıdés mellékletében felsorolt gépjármő parkolók takarítása. A vállalkozó fentieken túl külön megrendelésre az alábbi feladatokat végzi el: - városi rendezvények területén a hulladék összegyőjtése, - parkfenntartási hulladék elszállítása, - a gépi úttisztításba be nem vont területeken a padka melletti takarítást, - csatornaszemek eseti tisztítását, dugulás elhárítását, - illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása és továbbkezelése, - rendkívüli mérető esızések miatt a közterületekre felkerült sár eltávolítása, - síkosság mentesítési idıszak utáni, szegélykıvel ellátott közterületeken a tavaszi portalanítási, hulladék elszállítási feladatokat. Az Alisca Terra Kft. fı tevékenysége a hulladékgazdálkodási tevékenység. A hulladékgazdálkodási ágazat jelenlegi helyzetét meghatározza a hulladékgazdálkodási törvény évi CLXXXV. törvény - és az ahhoz kapcsolódó, folyamatosan megjelenı és hatályba lépı kormányrendeletek, amelyek nagymértékben szigorítják a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének feltételeit. A hulladékgazdálkodási törvény szabályozásának célja, hogy a hulladék győjtésével, szállításával foglalkozó gazdasági társaságok, közszolgáltatók az ilyen jellegő tevékenységük mellett más, kiegészítı gazdasági tevékenységet ne végezzenek. Az Alisca Terra Kft. szolgáltatási területe évben is folyamatosan bıvült évtıl az alábbi településeken végeznek települési szilárd hulladékgyőjtési, hulladékszállítási tevékenységet: Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Diósberény, Dunaszekcsı, Dunaszentgyörgy, Dúzs, Fadd, Fácánkert, Felsınána, Fürged, Gyönk, Harc, Kajdacs, Kalaznó, Keszıhidegkút, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Miszla, Mucsi, Murga, Ozora, İcsény, Pincehely, Pörböly, Regöly, Sárpilis, Sárszentlırinc, Sióagárd, Szakadát, Szakály, Szálka, Szárazd, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Tolna, Udvari, Varsád, Várdomb, Zomba. Mindegyik településen a közszolgáltatás keretében elvégzik a kommunális hulladékgyőjtést - szállítást, zöldhulladék, inert hulladék, szelektív hulladék begyőjtést, lomtalanítást. Az elmúlt évben a vegyesen győjtött kommunális hulladékszállítás mellett az Alisca Terra Kft. kiegészítette a hulladékgazdálkodási tevékenységét annak érdekében, hogy a szelektív hulladékgyőjtés minél népszerőbb legyen. Ennek keretében iskolai, óvodai, intézményi

3 szelektív hulladékgyőjtési rendszer kialakítása és folyamatos mőködtetése valósult meg. Gazdálkodó szervezeteknél, vállalkozásoknál is bevezették a szelektív hulladékgyőjtést évben az egész szolgáltatási területen bevezetésre kerül a rendszeres házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés az alábbi frakciókra: papír, mőanyag, fém, zöldhulladék. Az elkülönített győjtés bıvítése érdekében kéthavonta, házhoz menı jelleggel elıre meghirdetett idıpontban használt ruha, üveg, autógumi, akkumulátor, elektromos és elektronikai eszközök győjtését végzi a cég. A fent felsorolt többletfeladatok komoly terhet rónak az Alisca Terra Kft-re, illetve a jogszabályi környezet is a profiltisztítás irányába mutat, ezért annak érdekében, hogy a közterületek tisztasága a jövıben is elfogadható legyen, egyeztetést kezdeményeztünk az Alisca Terra Kft-vel a kézi úttisztítási feladatok átvételével kapcsolatban. A szerzıdés szerint eddig külön megrendelésre ellátandó feladatok közül már jelenleg is számos tevékenységet a közhasznú munkások által, ad-hoc módon lát el az Önkormányzat. Annak érdekében, hogy közterület tisztítási feladatok koordinálása és a feladatok végrehajtása a jövıben egy kézben összpontosuljon, javaslom, hogy a vállalkozói keretszerzıdésben meghatározott munkákat augusztus 1-tıl az Önkormányzat lássa el, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóságon keresztül. A hatékony munkavégzéshez az alábbi személyi és tárgyi feltételek biztosítása szükséges: - 2 db használt 6 személyes kisteherautó, - 1 db seprős autó (Alisca Terra Kft-tıl), - 8 fı segédmunkás, határozott idıre szóló munkaszerzıdéssel - egyéb tárgyi eszközök (seprő, lapát, zsákok, hulladékgyőjtı edényzet, munkaruha). A fent felsorolt feltételek biztosítása, illetve az üzemeltetéssel járó költségek (üzem- és kenıanyag, gépjármő biztosítások, karbantartások, szerszámok) az elızetes számítások szerint a jelenlegi elıirányzaton belül maradnának. A kézi úttisztítási feladatok saját hatáskörben történı ellátásával tehát a jelenlegi költségek nem növekednének és a meglévı színvonal fenntartása, illetve javítása várható. Az Alisca Terra Kft. a megnövekedett feladatainak ellátására továbbfoglalkoztatja azokat a munkavállalókat, akik eddig a közterületek takarítását végezték, így a munkahelyek a cégnél nem szőnnének meg. B) Tájékoztatom továbbá a T. Közgyőlést, hogy a fentieken túl a közelmúltban a város- és intézményüzemeltetés hatékonyabb ellátása érdekében az alábbi személyzetfejlesztésekre került sor: - Az önkormányzati intézmények megfelelı színvonalon történı fenntartása érdekében az Önkormányzat 2014-ben is folytatta a korábban értékteremtı közhasznú foglalkoztatás keretében végzett tevékenységeket, melyek az egyes intézmények festési, állagmegóvási munkáit foglalja magában. A feladatok ellátása érdekében 4 fı szakmunkás került határozott idıre felvételre. - Emellett a közhasznú munkavégzés hatékonyabb ellátása és a megnövekedett létszám irányítása és mobilizálása miatt 1 fı munkairányítót, 1 fı adminisztrátort, valamint 1 fı gépkocsivezetıt szintén határozott idejő munkaszerzıdés keretében foglakoztat az Önkormányzat.

4 - A Polgármesteri Hivatal gondnokságára szintén 1 fı került határozott idejő munkaszerzıdés keretében felvételre. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Szekszárd, június 29. Märcz László igazgatóság vezetı

5 Határozati javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az egyes városüzemeltetési és intézményi állagmegóvási feladatok ellátása kapcsán az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyőlés július 30-i hatállyal közös megegyezéssel megszünteti az Alisca Terra Kft-vel a közterületek kézi úttisztítására megkötött vállalkozói keretszerzıdést. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, valamint az Alisca Terra Kft. ügyvezetıjét a szerzıdést megszüntetı megállapodás aláírására. A Közgyőlés a közterületek kézi úttisztítási feladatait augusztus 1-tıl kezdıdıen saját hatáskörben kívánja ellátni a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóságán keresztül. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket (8 fı segédmunkás felvétele, gépjármővek vásárlása, egyéb eszközök, szerszámok beszerzése) biztosítsa. 2. A Közgyőlés jóváhagyja, hogy a közhasznú munkavégzés, az intézményi állagmegóvási munkálatok elvégzése, valamint a gondnoksági feladatok ellátása érdekében 8 fı határozott idejő munkaszerzıdés keretében kerüljön foglalkoztatásra a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóságán. 3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a évi költségvetési rendelet következı módosításakor az 1-2. pontban szereplı változásokat építse be a rendeletbe. Határidı: július 31. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István aljegyzı

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 109. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 253 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:175. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 75. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról (t e r v e z e t) E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Szelektív hulladékgyőjtés Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 17. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én 14,00 órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

Részletesebben

Tárgy: A Tolna Megyei kereskedelmi és Iparkamara javaslata a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítására

Tárgy: A Tolna Megyei kereskedelmi és Iparkamara javaslata a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítására Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésére Tárgy: A Tolna Megyei kereskedelmi és Iparkamara javaslata a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET I./1. A költségvetési szerv jogállása A Szervezet megnevezése: Településellátó Szervezet rövidítve TESZ - Göd Város Önkormányzat (képviselı-testület)

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k.

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k. Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Sápi Tamás

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 208/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Tárgy: Költségvetési szerv létrehozása Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben