Érettségi előkészítő-középszint évf. Földrajz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érettségi előkészítő-középszint 11-12. évf. Földrajz"

Átírás

1 évfolyam Célok: Felkészíteni a jelölteket az érettségi vizsga sikeres letételére, a földrajzi-környezeti ismeretek és kompetenciák középszintnek megfelelő, gyakorlat-központú teljesítésére: a köznapi műveltség részét képező friss, aktuális tényismeretekkel, az ismeretek és a mindennapi életben tapasztalt természeti-, társadalmi-, gazdasági és környezeti folyamatok és jelenségek összekapcsolódásával, értelmezésével, és magyarázatával, a praktikus ismeretek alkalmazásával, a jelenségek, folyamatok átfogó rendszerként való értelmezésével, általánosítással, a szintézis megfogalmazásával, a földrajzi-környezeti témákhoz kapcsolódó információhordozók kiválasztásával, információtartalmuk feldolgozásával: konkrét adatok, tények megállapításával, tendenciák érzékeltetésével; az információk szelektív felhasználásával, a földrajzi-környezeti ismeretek összefüggéseinek és kölcsönhatásainak felismerésével, példákkal történő bemutatásával, különböző típusú térképek információ-tartalmának olvasásával, magyarázatával, a topográfiai ismeretek rögzítésével térképvázlatokon, kontúrtérképeken, adatok ábrázolásával, egyszerű gyakorlati és számítási feladatok megoldásával, térképvázlatok, sematikus vázlatrajzok készítésével, a földrajzi-környezeti szemléletet és gondolkodás elemi érvényesítésével, az önálló véleményalkotás biztosításával és gyakorlásával, a környezettudatos, értékőrző életmód, a környezetért felelős magatartás példáival, a társadalomföldrajzi szemlélet előtérbe helyezésével, az írásbeli vizsgára történő felkészülés-felkészítés kapcsán az újszerű feladattípusok és megoldásuk gyakorlásával, készségszintű elsajátításával, a szóbeli vizsga eredményességét segítő szabatos szaknyelv használatával, a felelet logikus felépítésével; feleletterv, témavázlat készítésével, forráselemzéssel. Az érettségi követelmények egy része az általános iskolai tananyaghoz kapcsolódik (pl. a regionális földrajz), így a felkészítéshez-felkészüléshez szükséges azok áttekintése, felfrissítése, aktualizálása is. Mivel az érettségi követelmények szervesen az előző évfolyamok ismeretanyagára épülnek, fejlesztési feladataikat tartalmazzák, a felkészítés során a szintézis megteremtése, az ismeretek újraértelmezése, magasabb szintre emelése a földrajzi kompetenciák megerősítése, alkalmazása jelenti a további fejlesztést. 11. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. A Föld kozmikus környezete A földi tér ábrázolása A Föld, mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai A légkör földrajza A vízburok földrajza A földrajzi övezetesség Társadalmi folyamatok a 21. század elején/ A népesség és a települések / 25

2 Földrajz Érettségi előkészítő-középszint Tematikai egység/ Fejlesztési cél A Föld kozmikus környezete Előzetes tudás 9. évfolyam ismeretanyaga A tematikai Az előző évfolyamok ismeretanyagára építve a szintézis megteremtése, az ismeretek újraértelmezése, magasabb szintre emelése a földrajzi kompetenciák meg- egység nevelésifejlesztéserősítése, alkalmazása. céljai Ismeretek/fejlesztési követelmények Időszámítási feladatok önálló megoldása. Tájékozódás a csillagos égen, csillagtérképeken, ég- és földgömbön, modelleken. Eligazodás a csillagászati nagyságrendekben. A Naprendszer tagjainak jellemzése, mozgásaik, kölcsönhatásaik következményeinek magyarázata ábrák segítségével, egyszerű rajzok készítésével. Ismerjék égitestünk kozmikus környezetben elfoglalt helyét, helyzetét; Legyenek helyes képzeteik a csillagászati nagyságrendekről; Értsék a Föld mozgásainak földi következményeit; Értsék az időszámítás csillagászati alapjait, és alkalmazási lehetőségeit az életben; Kapcsolódási pontok Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: az ó- és a középkor tudományos gondolkodása. Magyar nyelv és irodalom: mitológia. Fizika: a bolygómozgás törvényei, a tömegvonzás törvénye, forgómozgás, viszonyítási rendszer, a csillagok energiatermelése, elektromágneses sugárzás, részecskesugárzás, nyomás, hőmérséklet, erő-ellenerő, űrkutatás. 9 óra Kötelező Szabad 9 óra 0 óra 8 Kémia: hidrogén, hélium, gázok. Matematika: logika, matematikai eszközhasználat. Biológia-egészségtan: az élet fogalma, fotoszintézis. Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök használata. Számonkérés 1 Kulcsfogalmak/ fogalmak kozmikus környezet, fényév, csillagászati egység (CSE), csillag, bolygó, kőzetbolygó (Föld-típusú), gázbolygó (Jupiter-típusú), a bolygók mozgástörvényei, gyűrűrendszer, hold, üstökös, meteor, meteorit, bolygóközi anyag, a Nap gömbhéjai,napkitörés, napszél, napfolt, sarki fény, nap- és holdfogyatkozás, holdfázisok,földalak (geoid), tengely körüli forgás, Nap körüli keringés, látszólagos és valós mozgás, év, nap, napszakok, napi és évi időszámítás, naptári év, szökőév, helyi idő, zónaidő, időzóna, tengelyferdeség, tavaszi és őszi napéjegyenlőség, nyári és téli napforduló, csillagászati évszakok, Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, Nap, Hold, Merkur, Vénusz, Mars, Föld, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plutó,Sarkcsillag, Nagy-Göncöl 2 / 25

3 Tematikai egység/ Fejlesztési cél A földi tér ábrázolása Előzetes tudás 9.évfolyam ismeretanyaga A tematikai Az előző évfolyamok ismeretanyagára építve a szintézis megteremtése, az ismeretek újraértelmezése, magasabb szintre emelése a földrajzi kompetenciák meg- egység nevelésifejlesztéserősítése, alkalmazása céljai Kötelező Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok A térképek jelrendszerének alkalmazása. Matematika: arányszámítás, 4 Időszámítási, mérési, helymeghatározási, számítási feladatok önálló megoldása. Szemléleti és logikai térképolvasás eltérő méretarányú és tartalmú térképeken. Légi fotók, műholdfelvételek, keresztmetszetek, tömbszelvények elemzése, térképekkel való összevetése. Tematikus térképek öszszehasonlító elemzése. Példákkal alátámasztani az űrkutatás eredményeinek gyakorlati hasznosíthatóságát. Mélyüljön a tanulók tájékozódási, helymeghatározási képessége különböző méretarányú, jelrendszerű, tematikájú térképeken és földgömbökön; Értékeljék az űrkutatás, a távérzékelés szerepét a mindennapi életben. mértékegységek. Informatika: adat, információ, adatbázis, digitális információforrások használata, informatikai eszközök használata. Fizika: elektromágneses sugárzás, űrkutatás, mesterséges égitestek. Számonkérés 1 5 óra Szabad 5 óra 0 óra Kulcsfogalmak/ fogalmak Általános fogalmak: térképvázlat, térkép, földgömb, vetület, méretarány, vonalas aránymérték, topográfiai-, földrajzi-, tematikus térkép, atlasz, kis-, közepes- és nagy méretarányú térkép, szintvonalas-, színfokozatos-, árnyékolásos domborzatábrázolás tényleges és viszonylagos földrajzi fekvés, tengerszint feletti magasság, magassági szám, abszolút és relatív magasság, látóhatár (horizont), keresztmetszet, tömbszelvény, földrajzi fokhálózat, szélességi és hosszúsági kör (délkör, meridián), helymeghatározás, távolságmérés és meghatározás, északi-, déli-, keleti-, nyugati félgömb, jelkulcs, kilo méter-hálózat, keresőhálózat, tájolás, fő- és mellék világtáj, csillagászati és földrajzi északi irány űrszonda, távérzékelés, hamisszínes felvétel, légi- és műholdfelvétel Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő, Északi sarkkör, Déli sarkkör, Északi-sark, Déli-sark, Greenwich, kezdő hosszúsági kör Tematikai egység/ Fejlesztési cél A Föld, mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai Előzetes tudás 9.évfolyam ismeretanyaga A tematikai Az előző évfolyamok ismeretanyagára építve a szintézis megteremtése, az ismeretek újraértelmezése, magasabb szintre emelése a földrajzi kompetenciák meg- egység nevelésifejlesztéserősítése, alkalmazása céljai Ismeretek/fejlesztési követelmények A földtörténet nagy időegységeinek ismerete. Térbeli és időbeli tájékozódás a földtörténet fő eseményeinek, képződményeinek és topográfiai példáinak összekapcsolásával. A Föld, illetve a kőzetburok felépítésének, a kőzetlemezek moz- Kapcsolódási pontok Kémia: szerves és szervetlen vegyületek, keverék, ötvözet, ásványok, kőszén, szénhidrogén, halmazálla- 15 óra Kötelező Szabad 15 óra 0 óra 13 3 / 25

4 Földrajz Érettségi előkészítő-középszint gásainak, ezek következményeinek értelmezése folyamatábrák segítségével. A hegységképződés típusainak alátámasztása példákkal. A vulkáni működés típuspéldái. A hegységek csoportosítása szerkezetük, formakincsük és magasságuk szerint. Az ásványok és a kőzetek felismerése, jellemzőik összehasonlítása, rendszerezése. Példák előfordulásukra és felhasználásukra. A Föld nagyszerkezeti egységeinek jellemzése, előfordulásuk példái, megnevezésük kontúrtérképen, gazdasági jelentőségük bemutatása. A felszínformák felismerése képeken, ábrákon, modelleken. Példáik megnevezése és megmutatása a térképen. Felismerjék a tanulók a leggyakoribb ásványokat, kőzeteket, nyersanyagokat és energiahordozókat, ismerjék kialakulásuk körülményeit; Felismerjék az ásványkincsek előfordulása és a földtani szerkezet kapcsolatát konkrét példákban; Bemutassák a belső és a külső erők hatásait, kapcsolataikat, továbbá a külső erők pusztító és építő munkájának dialektikáját a felszínformák kialakulásában; Vegyék észre a felszín folytonos változását, annak természeti és társadalmi okait; Érzékeljék a felszín változási folyamatainak időtartamát és azok különbségeit. Felismerjék a talaj ökológiai jelentőségét, a társadalom felelősségét az állapotukban potok. Biológia-egészségtan: élő anyag, evolúció, rendszertan. Matematika: térbeli mozgások elképzelése időegységek, időtartammérés. Fizika: úszás, sűrűség, nyomás, hőmérséklet, erőhatások, szilárd testek fizikai változásai, hullámterjedés. Magyar nyelv és irodalom: szövegelemek időrendjének felismerése. Etika: az erőforrásokkal való etikus gazdálkodás, egyéni és társadalmi érdek. Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök használata. Számonkérés 2 4 / 25

5 Kulcsfogalmak/ fogalmak Topográfiai ismeretek földtan (geológia), ásványtan, kőzettan, a földtörténet időegységei: idő, időszak, kor, ős-, ó-, közép- és újidő, ősmaradvány,őslégkör, ősóceán, ózon, ősmasszívum, kaledóniai-, variszkuszi-, eurázsiai-, pacifikus hegységképződés, harmad és negyedidőszak, jégkor (pleisztocén), jelenkor (holocén) gömbhéj, kőzetburok (litoszféra), vízburok (hidroszféra), levegőburok (atmoszféra), bioszféra, talajburok, belső hő, geotermikus grádiens, földmágnesség, földkéreg, földköpeny, külső és belső mag, asztenoszféra (lágyköpeny) magma, magmaáramlás, óceáni és szárazföldi kőzetlemez, óceáni hátság,mélytengeri árok, mélytengeri síkság, hasadékvölgy, kontinensvándorlás, alábukás, beolvadás, távolodó-, közeledő (ütköző)-, elcsúszó lemezmozgás, érc, mélységi magmatizmus, felszíni vulkánosság, láva, vulkáni hamu, párnaláva, pajzsvulkán, rétegvulkán, kürtő, kráter, robbanásos vulkán, vulkáni szigetív, vulkáni utóműködés, gejzír, földrengés, szeizmográf, rengésfészek (epicentrum), rengésközpont (hipocentrum), utórengés, a hegységképződés típusai: (két kontinentális-, két óceáni-, óceáni és szárazföldi lemez ütközésével); hegységrendszer, szerkezeti mozgások, gyűrődés, redő, vetődés, vetősík, törésvonal, rög, sasbérc, árok, lépcsővidék, medence, ásvány, kőzet, kristály, mélységi magmás kőzet, vulkáni kiömlési kőzet, vulkáni törmelékes kőzet; törmelékes-, vegyi-, szerves üledékes kőzet; átalakult kőzet, kvarc, kősó, mészkő, homok, homokkő, lösz, kőszénfajták, kőolaj, földgáz, agyag, bauxit, vasérc, gránit, andezit, bazalt, riolit, tufák, márvány, palás kőzetek ősföld (ősmasszívum), fedett és fedetlen ősmasszívum, táblás vidék, röghegység, gyűrthegység, vulkanikus hegység, süllyedékterület, óceáni medence, óceáni hátság, mélytengeri árok, feltöltött és lepusztult síkság, aprózódás, mállás, szállítás, lepusztulás, felhalmozás, külső és belső erők, felszínformák: mélyföld, alföld, fennsík, dombság; közép- és magashegység; lánchegység; hátság, völgy, hágó, szoros, medence; tanúhegy Eurázsiai-, Pacifikus-, Variszkuszi-, Kaledóniai- hegységrendszer, talaj, humusz, talajképződés, talajpusztulás, talajlevegő, trópusi vörösföldek, mezőségi-, barna erdő-, szürke erdő (podzol)-talaj, szikes talajok, talajerózió, talajvédelem A középszintű érettségi követelményrendszerének idevonatkozó elemei (lsd. lejjebb) Tematikai egység/ Fejlesztési cél A légkör földrajza Előzetes tudás 9.évfolyam ismeretanyaga A tematikai Az előző évfolyamok ismeretanyagára építve a szintézis megteremtése, az ismeretek újraértelmezése, magasabb szintre emelése a földrajzi kompetenciák meg- egység nevelésifejlesztéserősítése, alkalmazása céljai Ismeretek/fejlesztési követelmények A légkör összetevőinek csoportosítása. Az egyes szférák fizikai jellemzőinek, jelenségeinek összehasonlítása. A levegő felmelegedésének és lehűlésének magyarázata, módosító tényezőik bizonyítása példákkal. Az üvegházhatás rajzos magyarázata. Hőmérséklet-számítások, adatok grafikus ábrázolása. Tematikus térképek összehasonlító elemzése, klímadiagramokkal való összevetése. Időjárás-jelentés és időjárási térkép értelmezése. Légköri képződmények, jelenségek felismerése térképen, műholdfelvételen. Egyszerű folyamatábra készítése és elemzése az általános légkörzés rendszeréről. A szél felszínalakító munkájának bemutatása. A szél által formált képződmények felismerése ábrán, képen. Kapcsolódási pontok Kémia: gázok jellemzői, gáztörvények, a víz tulajdonságai, kémhatás, kémiai egyenletek, légnyomás, hőmérséklet, áramlások, savas eső. Fizika: gáztörvények, kicsapódás, légnyomás, hőmérséklet, sűrűség, áramlások, sebesség, üvegházhatás. Biológia-egészségtan: légzés, keringés, légúti beteg- 10 óra Kötelező Szabad 10 óra 0 óra 9 5 / 25

6 Földrajz Érettségi előkészítő-középszint Felismerjék a tanulók a légkör anyagait, jelenségeit, folyamatait; Bemutassák az éghajlatokat, magyarázzák kialakulásuk okait; Értsék az időjárást, éghajlatot alakító és módosító tényezők szerepét; Felismerjék az éghajlatváltozások természeti okait, az időjárás- és az éghajlatváltozás időtartambeli különbségeit, valamint következményeik nagyságrendi eltéréseit; Ismerjék az emberi tevékenységek levegőszennyeződést okozó hatásait és azok következményeit (ózonprobléma, üvegházhatás fokozódása, savas ülepedés, füstköd, éghajlatváltozások). ségek, allergia. Matematika: százalékszámítás, matematikai eszköztudás alkalmazása. Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök használata. Etika: az egyéni felelősség felismerése, felelős viselkedés. Számonkérés 1 Kulcsfogalmak/ fogalmak légkör, alsó-, középső-, felső légkör, troposzféra, sztratoszféra, ózonréteg, állandó-, változó-, erősen változó gázok, vendéganyagok besugárzás, visszaverődés, hőelnyelődés, kisugárzás, üvegházhatás, fényvisszaverő-képesség (albedo),felmelegedés és lehűlés, módosító tényezőik, a hőmérséklet napi és évi járása, napi-, havi-, évi középhőmérséklet, napi hőingás, évi közepes hőingás, abszolút hőingás, izoterma, légnyomás, szél, eltérítő erő, izobár, mérsékelt övezeti ciklon és anticiklon, hideg- és melegfront, frontátvonulás, homokfodor, szélbarázda, homokbucka (dűne), kőgomba, szélrendszer, paszszát, nyugatias szelek, sarki szelek, általános légkörzés, hőmérsékleti (termikus) egyenlítő, monszun szélrendszer, forró- és mérsékelt övezeti monszun tényleges és viszonylagos vízgőztartalom, harmatpont, telítettség, túltelítettség, kicsapódás, felhőképződés, csapadékképződés, felhő, köd, hulló csapadékfajták, talajmenti csapadékfajták, csapadéktérkép, aszály idő, időjárás, éghajlat, meteorológia, éghajlattan; időjárási térkép, időjárási és éghajlati elem: napsugárzás, hőmérséklet, légnyomás, szél, csapadék, éghajlatválasztó hegység, globális felmelegedés, ózonréteg-elvékonyodás, éghajlatváltozás, légszennyező anyagok, savas eső fagyosszentek, Medárd-nap, vénaszszonyok nyara Tematikai egység/ Fejlesztési cél A vízburok földrajza Előzetes tudás 9.évfolyam ismeretanyaga A tematikai Az előző évfolyamok ismeretanyagára építve a szintézis megteremtése, az ismeretek újraértelmezése, magasabb szintre emelése a földrajzi kompetenciák meg- egység nevelésifejlesztéserősítése, alkalmazása céljai Ismeretek/fejlesztési követelmények A vízburok kialakulásának, a víz körforgásának magyarázata. A főbb víztípusok jellemzése, hasonlóságaik és különbségeik megfogalmazása. Mozgásaik magyarázata és ezek következményeinek példái tematikus térképek felhasználásával. Vízrajzi alapfogalmak felismerése és jellemzése ábrák, képek, adatsorok segítségével. Számítási feladatok megoldása. A vizek felhasználásának lehetőségei, a vízvédelem és a takarékos vízhasználat példái; a nemzetközi összefogás szükségességének bizonyítása a vízvédelemben. A gleccserek és a belföldi jégtakaró munkájának bemutatása. Az általuk formált képződmények felismerése. Ismerjék a tanulók a víz anyagait, a vízburok jelenségeit; Kapcsolódási pontok Kémia: víz, oldatok, oldódás, szénsav, nitrátok. Fizika: nyomás, áramlások, tömegvonzás, energia. Biológia-egészségtan: eutrofizáció, vízi életközösségek. Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök használata. 11 óra Kötelező Szabad 11 óra 0 óra 9 6 / 25

7 Bemutassák a felszíni víztípusok egymással és a felszín alatti vizekkel való kapcsolatát, a víz körforgását és jelentőségét a mindennapi életben; Bemutassák a vízburok kapcsolatát a légkörrel, a talajjal és az élővilággal; Ismerjék a vízgazdálkodás és a vízvédelem szükségességét, az édesvízkészletek veszélyeztetettségét, és tudjanak védelmük lehetőségeiről; Etika: az erőforrásokkal való etikus gazdálkodás, egyéni és társadalmi érdek, az egyéni felelősség felismerése, önkéntes segítőmunka. Számonkérés 2 Kulcsfogalmak/ fogalmak Topográfiai ismeretek hidrológia, vízburok (hidroszféra), vízháztartás, vízkörforgás, világtenger, óceán, tenger, tengerszoros, öböl, szárazföldi talapzat (self), fajhő, sótartalom, hűtő-fűtő hatás, hullámzás, hideg és meleg tengeráramlás, tengerjárás, apály, dagály, deltatorkolat, tölcsértorkolat, épülő part, turzás, lagúna, pusztuló part, tagolt- és tagolatlan part, állóvíz, tó, fertő, mocsár, láp,kimélyített és elgátolt tómedence, jégvájta-, gleccser-, morotva-, szélvájta-, moréna által elgátolt-, tektonikus eredetű-, mesterséges tó, feltöltődés, vízgyűjtő terület, vízválasztó, fő- és mellékfolyó, lefolyásos és lefolyástalan terület, vízállás, vízhozam, vízjárás, árvíz, a folyó munkavégző képessége, feltöltődő (alsó)-, oldalazó (közép)-, bevágódó (felső) szakaszjelleg, hordalék, hordalékkúp, zátony, sziget, V-keresztmetszetű völgy, felszín alatti víz, talajnedvesség, talajvíz, rétegvíz, résvíz, belvíz, artézi víz, ásványvíz, hévíz, gyógyvíz, karsztvíz, forrás, karsztformák: víznyelő, dolina (töbör), polje, karrmező, cseppkő, barlang, barlangi patak, karsztforrás, folyószabályozás, mederkotrás, árvízvédelmi gát, ártér, ármentesített terület, víztározó, vízlépcső, belvízvédelem, ivóvíz, ipari víz, vízforgatás, csápos kút, artézi kút, vízenergia, öntözés, szennyvíztisztítás, vízszennyező források, vízvédelem, belvízi- és tengerhajózás, halászat, tengeri erőforrások, hóhatár, belföldi jégtakaró, magashegységi jég, gleccser, lavina, gleccserpatak, U-alakú völgy, jégcsiszolta felszín, morénasánc, morénasíkság, tóhátság, fjord Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-shio-áramlás A középszintű érettségi követelményrendszerének idevonatkozó elemei (lsd. lejjebb) Tematikai egység/ Fejlesztési cél A földrajzi övezetesség Előzetes tudás 9.évfolyam ismeretanyaga A tematikai Az előző évfolyamok ismeretanyagára építve a szintézis megteremtése, az ismeretek újraértelmezése, magasabb szintre emelése a földrajzi kompetenciák meg- egység nevelésifejlesztéserősítése, alkalmazása céljai Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Az egyes övezetek, övek, területek/vidék sajátos vonásainak bemutatásaségek fizikai alapjai. Fizika: meteorológiai jelen- Az övezetesség egységeinek elhelyezése munkatérképen, topográfiai példáik megnevezése. Matematika: modellek és Képek, leírások alapján az övezetesség tipikus tájainak felismeréseleolvasás. diagramok megértése, adat- Klímadiagramok összehasonlító értelmezése. Példák alapján bemutatni a táj eltartóképességét, a gazdálkodás Biológia-egészségtan: életfeltételek, életközösségek, lehetőségeit az övezetesség egyes kategóriáiban. A gazdálkodás területi típusainak jellemzése, a termesztett növények, tenyésztett állatok kiemelésével, térképen történő bemutatálatrendszerek, talaj, az élő- biomok, ökológiai kapcsosával. Adatok gyűjtése. világ rendszerezése. A függőleges földrajzi övezetesség magyarázata keresztmetszeti ábra alapján. Magyar nyelv és irodalom: 12 óra Kötelező Szabad 12 óra 0 óra 11 7 / 25

8 Földrajz Érettségi előkészítő-középszint A forró és a mérsékelt övezeti függőleges övezetesség gazdálkodásának összehasonlítása. Az övezetek, övek, területek környezeti problémáinak példái, megoldási lehetőségei. Értelmezzék a tanulók az éghajlati övezetesség kialakulásának okait, valamint kapcsolatát az élővilággal, a talajjal, a vízrajzi jellemzőkkel és a felszínnel; Ismerjék a természetföldrajzi övezetesség összefüggéseit a népesség, a települések, a társadalmi-gazdasági tevékenységek elhelyezkedésével, a környezet állapotával; Bemutassák komplexen a földrajzi övezetességi rendszert, valamint övezeteinek, öveinek és területeinek földrajzi-környezeti jellemzőit. szövegegységek közötti tartalmi különbségek felismerése. Etika: más kultúrák iránti érdeklődés. Számonkérés 1 Kulcsfogalmak/ fogalmak éghajlat, övezetesség, szoláris és valós éghajlati övezet, természetföldrajzi övezetesség, vízszintes és függő leges természetföldrajzi övezetesség, övezet, öv, vidék, terület; forró övezet, mérsékelt övezet, hideg övezet; egyenlítői öv, átmeneti öv, térítői öv, egyenlítői éghajlat, szavanna éghajlat, trópusi sivatagi éghajlat, monszun vidék, forró övezeti monszun éghajlat; meleg-mérsékelt öv, monszun terület, mérsékelt övezeti monszun éghajlat, mediterrán terület, mediterrán éghajlat, valódi mérsékelt öv, óceáni terület, óceáni éghajlat, mérsékelten szárazföldi terület, nedves kontinentális éghajlat, szárazföldi terület, száraz-kontinentális éghajlat, szélsőségesen szárazföldi terület, mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat, hideg-mérsékelt öv, tajga éghajlat; sarkköri öv, sarkvidéki öv, tundra éghajlat, állandóan fagyos éghajlat; esőerdő (trópusi esőerdő), szavanna, monszunerdő (dzsungel), keménylombú erdő, babérlombú erdő, lomboserdő, tajga, tundra, erdős és füves puszta, erdőhatár, havasi legelő, sziklahavas, örök fagy Tematikai egység/ Fejlesztési cél Társadalmi folyamatok a 21. század elején/ A népesség és a települések Előzetes tudás 9.évfolyam ismeretanyaga A tematikai Az előző évfolyamok ismeretanyagára építve a szintézis megteremtése, az ismeretek újraértelmezése, magasabb szintre emelése a földrajzi kompetenciák meg- egység nevelésifejlesztéserősítése, alkalmazása céljai Ismeretek/fejlesztési követelmények A népsűrűség, a természetes szaporodás kiszámítása. Korfa adatainak leolvasása és értelmezése. A demográfiai robbanás és a népesedési folyamat okainak és következményeinek bemutatása a Föld különböző térségeiben. Tematikus térképek összehasonlító elemzése (népsűrűség, emberfajták). Népességmutatók statisztikai adatsorainak magyarázata. A települések csoportosítása különböző szempontok szerint. Ábrák, térképek, leírások segítségével a települések jellemzése. A nagyvárosi élet okozta társadalmi és környezeti problémák példái. Szemelvények, aktuális forrásanyagok értelmezése a témakörhöz kapcsolódóan. A tantervben felsorolt topográfiai (települések) követelmények megmutatása a térképen, megnevezése kontúrtérképen. Bemutassák a tanulók, hogy hogyan befolyásolják a természetföldrajzi adottságok a társadalom és az egyének életét; Ismerjék, hogy az eltérő természetföldrajzi környezetben élő emberek mely természeti erőforrásokat hogyan hasznosítják, miben Kapcsolódási pontok Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: demográfiai folyamatok; vallás, nemzetiség, a városok kialakulása, urbanizáció jellemzői. Biológia-egészségtan: emberfajták. Matematika: logikus gondolkodás, matematikai eszközhasználat. Idegen nyelvek: a nyelvtanulás fontossága (motiváció). Informatika: digitális in- 10 óra Kötelező Szabad 10 óra 0 óra 9 8 / 25

9 és miért más a kapcsolatuk a környezettel; Lássák összefüggéseikben a népesedés tendenciáit és fő problémáit; Ismerjék a különféle népességmozgásokat, értsék az okaikat; Ismerjék a települések fejlődésének folyamatát és azok környezeti következményeit. formációforrások használata, informatikai eszközök használata. Etika: a vallás szerepe, más kultúrák értékeinek elismerése. Számonkérés 1 Kulcsfogalmak/ fogalmak népességföldrajz, demográfia, népességrobbanás, természetes szaporulat, népességfogyás, elöregedő és fiatalodó társadalom, népesedési szakasz, korfa, kor- és foglalkozási szerkezet, születéskor várható átlagos élettartam, analfabétizmus, emberfajta, europid-, negrid-, mongolid-, ausztralid emberfajta, akklimatizáció, nyelvcsalád, világnyelv, világvallás, népsűrűség, népességkoncentráció, belső vándorlás, település, infrastruktúra, szórványtelepülés, csoportos település, tanya, farm, falu, város, apró és óriásfalu, szabálytalan alaprajzú (halmaz)-, úti-, szabályos alaprajzú falu, településhalmaz (agglomeráció), városodás, városiasodás, urbanizáció, bolygóváros, alvóváros, központi szerepkör, belső munkahelyöv (city), belső lakóhelyöv, külső munkahelyöv, külső lakóöv, urbanizációs ártalmak, nyomornegyed A továbbhaladás feltételei: Leolvassa a térképen közölt információkat és értelmezi azokat. Felismeri a Naprendszer felépítésében, a bolygók mozgásában megnyilvánuló törvényszerűségeket. Tájékozódik a földtörténeti időben, ismeri a kontinenseket felépítő nagyszerkezeti egységek kialakulásának időbeli rendjét, földrajzi elhelyezkedését. Megadott szempontok alapján bemutatja az egyes geoszférák sajátosságait, jellemző folyamatait és azok összefüggéseit. Belátja, hogy az egyes geoszférákat ért környezeti károk hatása más szférákra is kiterjedhet. Bemutatja a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggéseket és törvényszerűségeket. Megfogalmaz alapvető összefüggéseket és törvényszerűségeket a Földünkre jellemző természeti-és társadalmi folyamatokkal kapcsolatban. Megold egyszerű, a témákhoz kapcsolódó számítási feladatokat Elvégez természetföldrajzi megfigyeléseket, a tapasztalatokat rögzíti és összegzi. Különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból a témához kapcsolódó információkat gyűjt és feldolgozza azokat, az információkat összegzi, a lényeges elemeket kiemeli. Véleményét a földrajzi gondolkodásnak megfelelően megfogalmazza. Alkalmazza ismereteit földrajzi tartalmú problémák megoldása során. Alkalmazza a kommunikációs, a kooperatív, a matematikai és a logikai-gondolkodási képességeit, pl. az adatok értelmezése, a problémák felismerése és megoldása, az általános törvényszerűségek felismerése és az ítéletalkotás során. Együttműködik a társakkal a földrajzi-környezeti tartalmú feladatok megoldásakor. Információkat szerez a speciális információhordozókból (szak- és ismeretterjesztő irodalom, folyóiratok, statisztikai kiadványok, lexikonok, kiállítások, filmek). Alkalmazza a digitális kompetenciákat a földrajzi tartalmú információk megszerzésében és feldolgozásában. Szabatosan használja a szaknyelvet, logikusan felépíti feleleteit, felelettervet és témavázlatot, térképvázlatot, sematikus vázlatrajzokat készít. Ismeri és elhelyezi a témakörhöz kapcsolódó topográfiai fogalmakat különböző méretarányú és tartalmú térképeken. Megfogalmazza tényleges és viszonylagos földrajzi fekvésüket. Felismeri az egyes topográfiai fogalmakat a különböző térképvázlatokon, ismeri a tananyagban meghatározott hozzájuk kapcsolódó tartalmakat. 9 / 25

10 Földrajz Érettségi előkészítő-középszint A fejlesztés várt eredményei: Mivel az érettségi követelmények szervesen az előző évfolyamok ismeretanyagára épülnek, fejlesztési feladataikat tartalmazzák, a felkészítés során a szintézis megteremtése, az ismeretek újraértelmezése, magasabb szintre emelése a földrajzi kompetenciák megerősítése, alkalmazása jelenti a további fejlesztést. A tanulók legyenek képesek a különböző szempontból elsajátított földrajzi (általános és leíró természet-, illetve társadalom-, valamint gazdaságföldrajzi) ismereteik szintetizálására. Rendelkezzenek valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. Legyenek képesek a térkép információforrásként történő használatára, a leolvasott adatok értelmezésére. Ismerjék fel a Világegyetem és a Naprendszer felépítésében, a bolygók mozgásában megnyilvánuló törvényszerűségeket. Tudjanak tájékozódni a földtörténeti időben, ismerjék a kontinenseket felépítő nagyszerkezeti egységek kialakulásának időbeli rendjét, földrajzi elhelyezkedését. Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni az egyes geoszférák sajátosságait, jellemző folyamatait és azok összefüggéseit. Lássák be, hogy az egyes geoszférákat ért környezeti károk hatása más szférákra is kiterjedhet. Legyenek képesek a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggések és törvényszerűségek értelmezésére. Legyenek képesek alapvető összefüggések és törvényszerűségek felismerésére és megfogalmazására az egész Földre jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatosan. Legyenek képesek természet-, illetve társadalomföldrajzi megfigyelések elvégzésére, a tapasztalatok rögzítésére és összegzésére. Legyenek képesek különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére és feldolgozására, az információk összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Ennek során alkalmazzák digitális ismereteiket. Legyenek képesek véleményüket a földrajzi gondolkodásnak megfelelően megfogalmazni, logikusan érvelni. Tudják alkalmazni ismereteiket földrajzi tartalmú problémák megoldása során a mindennapi életben. Tudják földrajzi ismereteiket felhasználni különböző döntéshelyzetekben. Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre a földrajzi-környezeti tartalmú feladatok megoldásakor. Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan gyarapítsák tovább földrajzi ismereteiket. Legyenek képesek topográfiai tudásuk alkalmazására más tantárgyak tanulása során, illetve a mindennapi életben. Ismereteik alapján biztonsággal tájékozódjanak a földrajzi térben, illetve az azt megjelenítő különböző térképeken. Ismerjék a tananyagban meghatározott topográfiai fogalmakhoz kapcsolódó tartalmakat. 10 / 25

11 12. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél A világgazdaság jellemző folyamatai/a világ változó társadalmi-gazdasági képe Magyarország helyünk a Kárpát-medencében és Európában/ Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági földrajza, környezeti állapota A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különb-ségei Európában/ Európa és résztájainak, kiemelt országainak természeti, társadalmi-gazdasági képe Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmigazdasági jellemzői/a világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok Globális kihívások a fenntarthatóság kérdőjelei/ A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 62 óra Kötelező Szabad Összesen Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai A világgazdaság jellemző folyamatai/a világ változó társadalmi-gazdasági képe 10. évfolyam ismeretanyaga Az előző évfolyamok ismeretanyagára építve a szintézis megteremtése, az isme-retek újraértelmezése, magasabb szintre emelése a földrajzi kompetenciák meg-erősítése, alkalmazása Ismeretek/fejlesztési követelmények A gazdasági ágazatok, ágak rendszerezése, szerepük bemutatása. A gazdasági fejlettség fő mutatóinak értelmezése, a különböző fejlettségű országok példái. A globalizáció folyamatának és a multinacionális cégek működésének bemutatása példák segítségével. A mezőgazdaság területi típusainak elhelyezése a térképen és jellemzésük. Statisztikai adatsorok, diagramok elemzésével a gazdaság ágazataiban jelentkező mennyiségi és térbeli változások, tendenciák megállapítása. A telepítő tényezők szerepének és átértékelődésének bemutatása az iparvidékek és ágak példáival, aktualitások felhasználásával. A világ nagy ipari körzeteinek, városainak, az energiahordozók lelőhelyeinek bemutatása a térképen. A harmadik és a negyedik szektor jelentőségének bizonyítása adatok, diagramok segítségével, egyéb forrásanyagok felhasználásával. Kapcsolódási pontok Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: az eltérő gazdasági fejlettség történelmi alapjai, Európa a 20. század második felében, gazdaságtörténet. Matematika: statisztikai adatok értelmezése, kamatszámítás. Etika: a pénz szerepe a mindennapi életben. Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök használa- 13 óra Kötelező Szabad 13 óra 0 óra / 25

12 Földrajz Érettségi előkészítő-középszint A költségvetést összetevők, az infláció-változások bemutatása adatok, példák segítségével. Az egyes gazdasági ágak okozta környezetszennyezés, csökkentésük lehetőségeinek bemutatása példák segítségével. Ismerjék a tanulók a gazdasági élet területi szerveződését, összefüggéseit és következményeit, valamint a munkaerő-, az információ- és a tőkeáramlás, a kereskedelem, a közlekedés és az idegenforgalom kapcsolatait. Eligazodjanak a tőke, a pénz világában; Ismerjék a gazdasági-pénzügyi folyamatok nemzetgazdaságokra és a világgazdaságra gyakorolt hatásait. Felismerjék a Magyarországot érintő nemzetközi munkaerő-vándorlási, pénzmozgási és környezetgazdálkodási folyamatokat a mindennapokban; Legyen áttekintésük a termelés és a fogyasztás időben változó kapcsolatairól; Ismerjék a termelés és a fogyasztás környezetkárosító hatásainak főbb mérséklési módjait, a jövő energiagazdálkodási, föld- és területhasznosítási elveit és módszereit. ta. Technika, életvitel és gyakorlat: a családi gazdálkodás, a jövedelem, hitelfelvétel. Számonkérés 2 12 / 25

13 Kulcsfogalm ak/ fogalmak Általános fogalmak: termelés, fogyasztás, termelőerő, természeti erőforrás, humán erőforrás, természeti környezet, társadalmi környezet, földrajzi környezet, gazdasági ágazat (szektor), primer-, szekunder-, tercier és kvaterner szektor, aktív kereső, eltartott, munkanélküli, foglalkozási átrétegződés, gazdasági fejlettség, termelékenység, gazdasági növe kedés, bruttó hazai termék (GDP), bruttó nemzeti termék (GNP), alacsony, közepes és magas jövedelmű ország, fejlett és fejlődő ország, életszínvonal, világgazdaság, nemzetgazdaság, önellátó gazdaság, piacgazdaság, gazdasági rendszerváltás, közösségi-, állami és magántulajdon, privatizáció, piac, ár, árrendszer, kínálat, kereslet, nyereség (profit), piaci verseny, versenyképesség, társadalmi egyenlőtlenség, szociális háló, nemzetközi munkamegosztás, szakosodás (specializáció), globalizáció, világpiac, globális világ gazdaság, világgazdasági korszakváltás, multi- (transz-) nacionális vállalat, túltermelési válság, tudományos-technikai forradalom, tömegáru-termelés, monopolkapitalizmus, fogyasztói társadalom, jóléti állam, kőolajár-robbanás, ipari (indusztriális) társadalom, ipar utáni (posztindusztriális) társadalom, információs társadalom (gazdaság), árucsere, nemzetközi kereskedelem, szabadkereskedelem, vám, vámunió, támogatás (szubvenció), kvóta, bel- és külkereskedelem, külkereskedelmi nyitottság, pozitív és negatív külkereskedelmi mérleg, kereskedelmi áruszerkezet, kereskedelmi társulás, integráció, szabad kereskedelmi övezet, közös piac, gazdasági unió, regionális gazdasági integráció, eurorégió, egységes belső piac, áru- és szolgáltatáskereskedelem, regionális politika, felvevőpiac, húzóágazat, szerkezetváltás, válságágazat, kooperáció mezőgazdaság, növénytermesztés, állattenyésztés, erdő-, hal- és vadgazdálkodás, élelmiszergazdaság, agrárgazdaság, agrárország, agrotechnika, külterjes (extenzív) és belterjes (intenzív) gazdálkodás, teraszos művelés, hagyományos mezőgazdaság, égető-talajváltó gazdálkodás, kapás földművelés, ugarolás, ültetvényes gazdálkodás, monokultúra, öntözéses gazdálkodás, árasztás, oázisgazdálkodás, száraz művelés, nomád pásztorkodás, vándorló állattenyésztés, istállózó állattenyésztés, vegyes mezőgazdaság, szakosodott mezőgazdaság, övezetes növénytermesztés, kisparaszti gazdaság, szövetkezeti gazdálkodás, farmgazdaság, városellátó övezet, szántó, kert, gyümölcsös, rét és legelő, nádas, erdő, termőkörzet, történelmi borvidék, közös agrárpolitika, mennyiségi korlátozás, élelmiszer túltermelés energiagazdaság, energiahordozó, elsődleges és má sod lagos energiaforrás, megújuló és fogyó energiahordozó, alternatív energia forrás, energiaszerkezet, energia-újrahasznosítás gyáripar, ipari forradalom, iparosodás, kitermelő-, alapanyaggyártó- és - feldolgozó ipar; kézműipar, nehézipar, könnyűipar, élelmiszeripar, kulcsiparág, csúcstechnológia, elektronika, elektrotechnika, mikroelektronika, biotechnológia, környezetvédelmi ipar, ipari telepítő tényezők, iparvidék, hagyományos ipar-vidék közlekedés, személyszállítás, áruszállítás, hagyományos és 13 / 25

14 Földrajz Érettségi előkészítő-középszint kombinált szállítási-közlekedési mód, közlekedési hálózat, egyközpontú (sugaras) szerkezetű hálózat, tömegközlekedés, tranzithelyzet, transzkontinentális útvonal, belvízi hajóút, anyagi-, humán- és intézményi infrastruktúra, gazdasági és társadalmi szolgáltatás, tömegkommunikáció, áruforgalmi (logisztikai) központ, hírközlés, idegenforgalom, belföldi és nemzetközi turizmus, idegenforgalmi körzet, kulturális-, gyógy-, öko-, konferencia-, falusi turizmus, pénz, készpénz, bankszámlapénz, valuta, deviza, konvertibilitás, valutaárfolyam, állampapír, értékpapír, részvény, kötvény, folyószámla, hitel, kamat, infláció, tőzsde, érték- és árutőzsde, tőke, pénztőke, nemzetközi tőkeáramlás, értékpapír-befektetés, működőtőkebefektetés, fizetőképes kereslet, költségvetési hiány, hitelképesség, adósság, eladósodás, átütemezés, árfolyamváltozás, cserearány, adóparadicsom Európai Unió, Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás (CEFTA), Alpok-Adria Közösség, Kárpátok Eurorégió, Nemzetközi Valutaalap (IMF), Világbank, Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezet (UNESCO), Egészségügyi Világszervezet (WHO), Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO), Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Magyarország helyünk a Kárpát-medencében és Európában/ Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági földrajza, környezeti állapota 10. évfolyam ismeretanyaga Az előző évfolyamok ismeretanyagára építve a szintézis megteremtése, az ismeretek újraértelmezése, magasabb szintre emelése a földrajzi kompetenciák meg-erősítése, alkalmazása Ismeretek/fejlesztési követelmények A Kárpát-medence földtörténeti eseményeinek magyarázata földtörténeti táblázat, folyamatábra segítségével. Példák felsorolása a főbb képződmények, kőzetek előfordulásaira. A medence-jelleg következményeinek bizonyítása az éghajlati, vízrajzi, közlekedési, környezeti sajátosságokkal. Az éghajlat, a vizek, az élővilág és a talaj jellemzőinek bemutatása tematikus térképek, diagramok segítségével. Hazánk népességének és településeinek jellemzése diagram, adatsorok, korfa, tematikus térképek, alaprajzok, ábrák segítségével. Településeink megnevezése kontúrtérképen. A magyar nemzetgazdaság mutatóinak összehasonlítása nemzetközi mutatókkal, következtetések megfogal- Kapcsolódási pontok Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Magyarország történelme. Vizuális kultúra: az épített környezet értékei. Biológia-egészségtan: védett növények és állatok. Magyar nyelv és irodalom: hazai tájakról készült leírások. 14 óra Kötelező Szabad 14 óra 0 óra / 25

15 mazása. Az országon belüli regionálisan eltérő adatok magyarázata tematikus térképek felhasználásával. Hazánk természeti erőforrásainak értékelése, a gazdaság fő ágazatainak jellemzése. Az ipar szerkezeti és területi átrendeződésének, fő telephelyeinek bemutatása adatok, diagramok, tematikus térképek segítségével. Az élelmiszergazdaság szerepének értékelése források felhasználásával. A külkereskedelem szerepének igazolása hazánk gazdaságában adatsorok, ábrák segítségével, az áruösszetétel és a főbb kereskedelmi partnerek bemutatásával. Integrációs törekvéseink példái. Idegenforgalmunk fő körzeteinek, értékeinek ismertetése térképek, fotók, adatsorok alapján. Nagytájaink komplex jellemzése kontúr- és tematikus térképek, adatsorok, képek segítségével. Hazánk környezeti állapotának értékelése adatok, tematikus térképek, fotók, űrfelvételek alapján. Környezeti ártalmak, megoldási lehetőségek példái. Nemzeti parkjaink megnevezése, topográfiai elhelyezése. Bemutassák a tanulók hazánk természeti adottságait, társadalmi-gazdasági jellemzőit; Ismerjék a természeti tényezők hatásait a Kárpátmedencei népek elhelyezkedésében, hagyományaikban, településeikben, gazdasági életükben, bemutassák azok földrajzi összefüggéseit; Eligazodjanak Magyarország jelenlegi társadalmigazdasági eseményeiben. Értelmezzék hazánk nemzetközi és regionális kapcsolatépítési törekvéseinek okait, és bemutassák annak fő irányait; Bemutassák a környezet állapotának javítása érdekében tett hazai és nemzetközi intézkedéseket; Ismereteiken keresztül erősödjön kötődésük a hazai tájhoz, a magyar néphez, természeti és társadalmi értékeihez, mélyüljön nemzettudatuk. Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök használata. Etika: kulturális érték, a hazánkban élő nemzetiségek kulturális értékeinek tisztelete. Számonkérés 2 Kulcsfogalm ak/ fogalmak Topográfiai ismeretek Természeti és társadalmi erőforrások, gazdasági rendszerváltozás, eladósodás, működőtőke-befektetés, területi fejlettségkülönbség, tranzitforgalom, gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom, személygépkocsi-gyártás, vegyipar, ipari park, hungarikum, nyitott gazdaság, eurorégió. A középszintű érettségi követelményrendszerének idevonatkozó elemei (lsd. lejjebb) 15 / 25

16 Földrajz Érettségi előkészítő-középszint Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában/ Európa és résztájainak, kiemelt országainak természeti, társadalmi-gazdasági képe 10. évfolyam ismeretanyaga Az előző évfolyamok ismeretanyagára építve a szintézis megteremtése, az ismeretek újraértelmezése, magasabb szintre emelése a földrajzi kompetenciák meg-erősítése, alkalmazása Ismeretek/fejlesztési követelmények Európa nagytájainak, szerkezeti egységeinek jellemzése, elhelyezésük a térképen. A geológiai felépítés és az ásványkincsek előfordulásának összefüggése példák segítségével. A kontinens jellegzetes éghajlatainak felismerése és jellemzése klímadiagramok, tematikus térképek, ábrák alapján. Az éghajlat, a vízrajz, a természetes növénytakaró és a talaj összefüggésének bizonyítása tematikus térképek felhasználásával. Európa sűrűn lakott területeinek indoklása. Az Európai Unió kialakulásának, fő intézményeinek bemutatása. A regionális fejlettség különbségeinek példákkal való alátámasztása. Észak-, Nyugat-, Dél-, Közép- és Kelet-Európa tájainak természeti, gazdasági és társadalomföldrajzi jellemzése: kiemelten az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Szerbia és Montenegró, Horvátország, Németország, Ausztria, Szlovákia, Románia, Oroszország, Ukrajna. Térképvázlatok, kontúr- és tematikus térképek, keresztmetszetek értelmezése. Az országok európai és világgazdasági szerepének bemutatása adatsorok, tematikus térképek, aktualitások felhasználásával. A tanult országok, tájaik és fő gazdasági központjaik megnevezése kontúrtérképen. Alkalmazzák általános természet- és társadalomföldrajzi ismereteiket Európa és részeinek, tájainak, országainak bemutatásakor; Ismerjék az eltérő földrajzi adottságú kontinensrészek közös és egyedi jellemzőit, a különböző kultúrájú népek keveredésének következményeit, az elöregedő társadalom, a túltermelés és a társadalom környezetátalakító tevékenységének következményeit; Bemutassák példákban az egyidőben létező egyesülési és elkülönülési törekvéseket, az európai integrációs folyamatot. Mélyüljön Európa-tudatuk; Ismerjék az országok népességi és termelési jellemzőinek méreteit, egymáshoz való viszonyukat, nagyságrendjüket; Kapcsolódási pontok Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Európa a 20. század második felében, az Európai Unió kialakulása, Szovjetunió, szocializmus. Magyar nyelv és irodalom: útleírások, tájleírások. Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök használata. Etika: más kultúrák értékeinek tisztelete. 14 óra Kötelező Szabad 14 óra 0 óra / 25

17 Legyenek tájékozottak a környezet állapotának javítására tett európai kezdeményezésekben, hogy megértsék, miként járulhatnak hozzá a regionális cselekedetek a globális problémák kezeléséhez. Számonkérés 2 Kulcsfogalm ak/ fogalmak Topográfiai ismeretek Gazdasági unió, eurózóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi fejlettségkülönbség, regionális politika, magterület, periféria terület, felzárkózás. A középszintű érettségi követelményrendszerének idevonatkozó elemei (lsd. lejjebb) Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői/. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok 10. évfolyam ismeretanyaga Az előző évfolyamok ismeretanyagára építve a szintézis megteremtése, az ismeretek újraértelmezése, magasabb szintre emelése a földrajzi kompetenciák meg-erősítése, alkalmazása Ismeretek/fejlesztési követelmények Ázsia, Amerika, Afrika nagytájainak, nagyszerkezeti egységeinek jellemzése, elhelyezésük a térképen. A kontinensek fő erőforrásainak értékelése. Tipikus tájaik, földrajzi övezeteik felismerése és jellemzése tematikus térképek, diagramok, leírások alapján. A természetföldrajzi tényezők összefüggéseinek bizonyítása, a kontinensek példáival. A népesség egyenlőtlen elhelyezkedésének, az országcsoportok eltérő ütemű gazdasági fejlődésének magyarázata. Példák a kontinensek jellegzetes környezetkárosodásáról, a károsodás csökkentésének lehetőségeiről. Statisztikai adatok, diagramok, szemelvények felhasználásával a kontinensek, főbb országaik területi fejlettségi különbségeinek magyarázata. Kína, Japán, India, Délkelet-Ázsia, Nyugat-Ázsia, az USA természeti- és társadalmi-gazdasági jellemzése, a világgazdaságban elfoglalt helyük bizonyítása adatsorok, ábrák, tematikus térképek segítségével. A gazdasági pólusok és vezető országaik világgazdasági jelentőségének bemutatása adatok, diagramok alapján. A tanult országok, tájaik és fő gazdasági központjaik megnevezése kontúrtérképeken. A centrum és a periféria országok világgazdasági sze- Kapcsolódási pontok Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: ókori öntözéses kultúrák (Egyiptom, Mezopotámia, India, Kína), világvallások gyarmatosítás, nagy földrajzi felfedezések, az Amerikai Egyesült Államok megalakulása. Magyar nyelv és irodalom: útleírások, tájleírások. Művészetek: távoli tájak népeinek kulturális értékei. Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök használata. Etika: más kultúrák ér- 13 óra Kötelező Szabad 13 óra 0 óra / 25

18 Földrajz Érettségi előkészítő-középszint repének összehasonlítása, kapcsolataik példákkal való alátámasztása. Az egyoldalú gazdasági szerepkör következményeinek bizonyítása adatok, képek, aktualitások segítségével. tékeinek tisztelete. Ismerjék a tanulók a világgazdasági központok és peremterületek szerepét, kapcsolatukat, az eltérő fejlettségű országcsoportok térbeli rendjét és időbeli változását; Ismerjék, hogyan határozzák meg a természeti feltételek és gazdasági körülmények az emberek életmódját, az országok gazdasági helyzetét a földrészek tipikus tájain, jellegzetes országaiban; Tudják alkalmazni a gazdasági és társadalmi fejlettségi mutatókat; Megismerjék a különböző fejlettségű országcsoportok főbb társadalmi, gazdasági jellemzőit és környezeti problémáit, azok kezelésének példáit. Bemutassák a függőség kapcsolatrendszereit eltérő jellegű országcsoportokat érintő példákon keresztül; Értsék a fejlettségkülönbségből adódó előnyöket és hátrányokat; Felismerjék a helyi, a regionális és a globális gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok kapcsolatát, tendenciáit, értsék egyidőben való jelenlétük szükségszerűségét; Bemutassák az egyes földrészeken, országcsoportokban és országokban jellemző természeti és társadalmi kölcsönhatásokat, általános, regionális és helyi sajátosságokat, valamint a különböző országcsoportok, országok egymásra utaltságát. Számonkérés 2 Kulcsfogalm ak/ fogalmak Topográfiai ismeretek gazdasági polarizáció, világgazdasági pólus (erőtér), centrum és periféria, egy- és többpólusú világgazdaság, duális gazdasági szerkezet, banánköztársaság, olaj-ország, tranzitország, egyedi gazdasági szerepkör A középszintű érettségi követelményrendszerének idevonatkozó elemei (lsd. lejjebb) Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Globális kihívások a fenntarthatóság kérdőjelei/ A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 10. évfolyam ismeretanyaga Az előző évfolyamok ismeretanyagára építve a szintézis megteremtése, az ismeretek újraértelmezése, magasabb szintre emelése a földrajzi kompetenciák meg-erősítése, alkalmazása 8 óra Kötelező Szabad 8 óra 0 óra 18 / 25

19 Ismeretek/fejlesztési követelmények A geoszférák környezeti kapcsolatainak bizonyítása példákkal. A világ globális környezeti és gazdasági válságainak bemutatása konkrét példák és előfordulási helyeik ismertetésével. A népességszám-növekedés társadalmi következményeinek és összefüggéseinek magyarázata. A környezet állapota és az életminőség összefüggésének bemutatása pozitív és negatív példákkal. A környezeti és a gazdasági problémák globalizálódásának magyarázata. A témához kapcsolódó adatok, képek, szemelvények értelmezése. Ismerjék az emberiség fő globális problémáit, azok okait és lehetséges megoldásait; Lássák, hogy az emberiség hogyan alakította át környezetét társadalmi-gazdasági tevékenysége során, amivel a természeti környezetet és saját létét is veszélyezteti; Érzékeljék a fogyasztói társadalom szerepét a globális gondok létrejöttében; Ismerjék a környezet védelmét szolgáló állampolgári kötelességeket és jogokat; A tanulók a környezetükért tenni akaró és tudó felnőttekké váljanak. Kapcsolódási pontok Kémia: a szennyeződésekhez kapcsolódó kémiai folyamatok, szennyezőanyagok, gyártási folyamatok, műanyagok, égés. Biológia-egészségtan: környezeti ártalmak, egészséges táplálkozás, hiánybetegségek, elhízás, GMO, rendszertan, védett növények és állatok. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: demográfia, urbanizáció. Fizika: energia. Technika, életvitel és gyakorlat: családtervezés, tudatos fogyasztói magatartás. Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök használata. 7 Etika: a jövő generációért érzett felelősség. Számonkérés 1 19 / 25

20 Földrajz Érettségi előkészítő-középszint Kulcsfogalm ak/ fogalmak A továbbhaladás feltételei: természetes és mesterséges ökoszisztéma,helyi, regionális és globális probléma, túlnépesedés, a népesség elöregedése, népességfogyás, születésszabályozás, éhezés, éhségövezet, alultápláltság, társadalmi egyen lőtlenség, világélelmezési válság, túlfogyasztás, eltartóképesség, fizetőképes kereslet, energiaválság, nyersanyaghiány, globális felmelegedés, elsavanyodás, háborús és katasztrófaveszély, népességvándorlás, környezeti válság, veszélyeztetett élőhely, biológiai sokféleség csökkenése, erdőirtás, felégetés, füves területek feltörése, túllegeltetés, elsivatagosodás, környezetgazdálkodás, nemzeti park, természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, bioszféra rezervátum, természetvédelem, környezetvédelem, környezetvédelmi törvény, világörökség, fenntartható fejlesztés, hulladékgazdálkodás, az ENSZ Környezetvédelmi Programja, Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO), Ember és Bioszféra (MAB-program), Természetvédelmi Világnap (WWF) Használja a térképet, mint földrajzi tartalmú információforrást. A különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból az adott témához kapcsolódó információkat gyűjt, értelmezi és feldolgozza, összegzi azokat, a lényegüket kiemeli. Saját álláspontját a földrajzi gondolkodásnak megfelelően megfogalmazza, érvekkel alátámasztja. Alkalmazza ismereteit földrajzi tartalmú problémák megoldása során. Alkalmazza a kommunikációs, a kooperatív, a matematikai és a logikai-gondolkodási képességeit, pl. az adatok értelmezése, a problémák felismerése és megoldása, az általános törvényszerűségek felismerése és az ítéletalkotás során. Együttműködik a társakkal a földrajzi-környezeti tartalmú feladatok megoldásakor. Információkat szerez a speciális információhordozókból (szak- és ismeretterjesztő irodalom, folyóiratok, statisztikai kiadványok, lexikonok, kiállítások, filmek). Alkalmazza a digitális kompetenciákat a földrajzi tartalmú információk megszerzésében és feldolgozásában. Szabatosan használja a szaknyelvet, logikusan felépíti feleleteit, felelettervet és témavázlatot, térképvázlatot, sematikus vázlatrajzokat készít. Megfogalmaz alapvető összefüggéseket és törvényszerűségeket a Földünkre jellemző társadalmigazdasági folyamatokkal kapcsolatban. Elhelyezi az egyes integrációkat, országcsoportokat és példa országokat a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban, példákat mond az egyes térségek, illetve országok világgazdaságban betöltött szerepére. Értékeli az egyes térségek eltérő társadalmi-gazdasági adottságait és az adottságok jelentőségének időbeli változásait. Alkalmazza ismereteit a mindennapi életben előforduló pénzügyi-közgazdasági folyamatok értelmezésében. Megold egyszerű gazdasági problémákhoz kapcsolódó számítási feladatokat. Ismeri a globalizálódó világgazdaság jellemző vonásait, és ellentmondásait. Ismeri hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit, a gazdasági fejlettség területi különbségeit és ennek okait. Elhelyezi hazánkat a világgazdaság folyamataiban, az Európai Unióban. Példákkal bizonyítja a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmények elvének érvényesülését. Ismeri az egyén szerepét és lehetőségeit, illetve a nemzetközi összefogás fontosságát a környezeti problémák mérséklésben. Ismeri és elhelyezi a témakörhöz kapcsolódó topográfiai fogalmakat különböző méretarányú és tartalmú térképeken. Megfogalmazza tényleges és viszonylagos földrajzi fekvésüket. Felismeri az egyes topográfiai fogalmakat a különböző térképvázlatokon, ismeri a tananyagban meghatározott hozzájuk kapcsolódó tartalmakat. 20 / 25

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi alap kerettanterveknek (2 2) megfelelően készült Alapdokumentumok: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és folyamatai 1-2. Környezetünk anyagainak vizsgálata Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos

Részletesebben

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz Helyi tanterv a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára Földrajz 1 1. Bevezetés A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve. 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK

A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve. 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Földrajz A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. 10. osztály

TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. 10. osztály TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ 10. osztály KÉSZÍTETTE: TAMÁSINÉ SUBA ADRIENNE (MOZAIK KÖNYVKIADÓ TANMENETÉNEK ADAPTÁLÁSA) 1 Az éves keret felosztása Témakör Új ismeretek feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés

Részletesebben

Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak

Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak Földrajzi fogalmak TERMÉSZETFÖLDRAJZ FOGALOM Földrajz Geográfia Földrajzi környezet Csillagászat Asztronómia Univerzum Ősrobbanás Fénysebesség Galaxis Csillag Naprendszer MEGHATÁROZÁS A Föld egészével

Részletesebben

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással Helyi tanterv Földrajz 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajz tanításának célja és feladatai A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel.

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos osztályainkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egészségnevelés és a környezeti nevelés elveinek megvalósulása a tanítási órákon 2. számú melléklet Biológia Tematikai egység Egészségnevelés

Részletesebben

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette:

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette: MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV 2013 Készítette: 1 Helyi tanterv biológia Célok és feladatok Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a

Részletesebben

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez TANMENETJAVASLAT Kleininger Tamás Európán kívüli kontinensek földrajza Európa földrajza Magyarország földrajza címû tankönyveihez Európán kívüli kontinensek földrajza 1. Hogyan használd ezt a könyvet?

Részletesebben

Kéri András A környezeti nevelés lehetőségei a földrajzoktatásban

Kéri András A környezeti nevelés lehetőségei a földrajzoktatásban Kéri András A környezeti nevelés lehetőségei a földrajzoktatásban A földrajz integráló jellegű tantárgy; nemcsak természettudományos ismereteket hordoz, hiszen a földrajzi burok az embert és az általa

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése

Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése A célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja, hogy

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára Általános társadalomföldrajz a gimnáziumok számára Tartalom I. Témakör: Az ember szerepe a társadalmi és... 3 gazdasági folyamatokban... 3 1. A világnépesség növekedése... 3 2. A népességnövekedés tényezői

Részletesebben

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája 2.sz. melléklet KÖRNYEZETISMERET 1. osztály Az időjárás elemeinek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék) megfigyelése. A víz megjelenési

Részletesebben

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer M mechanika H termikus kölcsönhatások E elektromos és mágneses kölcsönhatás MF modern fizika + emelt szintű képzés Piarista Iskola Kecskemét Piarista

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

VOFKORI LÁSZLÓ GAZDASÁGI FÖLDRAJZ SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM CSÍKSZEREDAI KAR GAZDASÁGTAN TANSZÉK A kiadvány megjelenését a Sapientia Alapítvány támogatta. VOFKORI LÁSZLÓ GAZDASÁGI FÖLDRAJZ

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás ja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a szerveződési

Részletesebben