Felügyelı tanári feladatok ellátása a középszintő írásbeli érettségi vizsgán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felügyelı tanári feladatok ellátása a középszintő írásbeli érettségi vizsgán"

Átírás

1 Oktatási Hivatal Felügyelı tanári feladatok ellátása a középszintő írásbeli érettségi vizsgán 2013 Szerkesztés lezárva:

2 Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a felügyelı tanárok teendıit a középszintő írásbeli érettségi vizsgán. A középszintő vizsgák megszervezése az iskola igazgatójának feladata. A következıkben javaslatokat is adunk az egyes feladatok megoldására. Ezek természetesen bármilyen, a jogszabályoknak megfelelı megoldással helyettesíthetıek. A szövegben elhelyezett jogszabályi hivatkozások minden esetben az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányrendeletre utalnak. 1. A felügyelı tanár státusza Az érettségi vizsga írásbeli vizsgarészén a vizsgabizottság munkáját felügyelı tanár segíti. A gyakorlati vizsgára, az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben, ha a vizsgaanyag a szaktanár által javítható formában készül el. Az írásbeli érettségi vizsgán függetlenül a vizsga szintjétıl csak az lehet felügyelı tanár (tantermi vagy folyosói), aki az adott vizsgatárgy oktatására jogosító végzettséggel, szakképzettséggel nem rendelkezik, és vele szemben nem áll fenn egyéb összeférhetetlenség (pl. közeli hozzátartozó). 13. (2), (5) A felügyelı tanár középszintő érettségi vizsga esetén a vizsgát szervezı intézmény igazgatójától kapja megbízását. Megbízóleveleiket legkésıbb 2 héttel a tanév rendjében meghatározott elsı írásbeli vizsganap elıtt meg kell küldeni, illetve át kell adni. A megbízás az errıl szóló okirat átvételének napjától az érettségi vizsga eredményének kihirdetését követı hatodik napig, ha a vizsgabizottság döntése ellen fellebbezést/törvényességi kérelmet nyújtottak be, a jogerıs döntésnek megfelelı intézkedés megtételét követı munkanap végéig tart. Az igazgatónak gondoskodnia kell arról, hogy megfelelı helyettes álljon készenlétben arra az esetre, ha a felügyelı tanárok közül bárkit helyettesíteni, pótolni kell. 13. (8) 1.1. Feladatok a vizsga kezdete elıtt A felügyelı tanárok munkájának koordinálását az igazgató végzi. Az ügyeleti beosztás vizsgahelyszínenként készül, biztosítva az egyes vizsgacsoportok felügyeletét ellátó tanárok folyamatos óránkénti váltását a vizsgatermekben és a folyosókon. Az egyes vizsgacsoportokhoz beosztott, elsı órában ügyelı tanár az igazgatótól átveszi: - az írásbeli feladatlapokat, - az írásbeli vizsga jegyzıkönyvét, - az intézmény bélyegzıjével lebélyegzett pótlapokat, - a vizsgadolgozatok beadásához szükséges borítékokat, - a Nyilatkozat a tájékoztatás tudomásul vételérıl címő dokumentumot (4. számú melléklet, amennyiben az intézmény a vizsgaszervezés során használja ezt a dokumentumot). Az audiotechnikai eszközök használatát igénylı vizsgák elıtt (idegen nyelv, ének-zene, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma stb.) a felügyelı tanárnak ellenırizni kell az eszközök (CD-lejátszó, DVD-lejátszó, CDlemez, DVD-lemez) mőködıképességét. Amennyiben hibát észlel, az intézmény igazgatójának segítségével gondoskodik az eszköz pótlásáról. Amennyiben az igazgató valamely vizsgázó számára speciális segédeszköz használatát engedélyezte, a felügyelı tanár ennek állapotát is ellenırzi. Amennyiben az igazgató valamely vizsgázó számára a vizsgadolgozat kidolgozására rendelkezésre álló idı meghosszabbítását engedélyezte, a felügyelı tanár áttekinti az ebbıl következı teendıket. Amennyiben a vizsgához külön, részletes útmutató készült a felügyelıtanárok és a rendszergazdák számára (informatika, informatikai alapismeretek, mővelıdési és kommunikációs alapismeretek, rendészeti alapismeretek, ügyviteli alapismeretek) a felügyelı tanár azt áttekinti. Az igazgató a vizsgatermek, folyosók és egyéb helyiségek állapotát ellenırzi. A felügyelı tanároknak a vizsga megkezdése elıtt ellenırizniük kell, hogy a vizsgázók csak a számukra megengedett vagy elıírt segédeszközöket vigyék be magukkal a vizsgaterembe, és azokban semmilyen bejegyzés ne legyen. Mobiltelefonok használatát számológépként sem lehet engedélyezni. A mobiltelefonokat a felügyelı tanár a vizsgázókkal a vizsga kezdete elıtt kikapcsoltatja, a kikapcsolás tényérıl meggyızıdik, majd azokat pl. külön asztalon helyezteti el a teremben.

3 Segédeszközök Az egyes vizsgatárgyakhoz kapcsolódó segédeszközöket az Összefoglaló a középszintő vizsgákon használható segédeszközökrıl 1. sz. melléklet tartalmazza Feladatok a vizsga alatt Az írásbeli vizsga ideje általában 3 óra (180 perc). (Az adott vizsgatárgy részletes vizsgakövetelménye és vizsgaleírása ettıl az általános szabálytól eltérı idıtartamot is meghatározhat.) Nemzetiség nyelvén, vagy célnyelven folyó írásbeli vizsga ideje minden elkülönülı összetevıje esetében 25%-kal meghosszabbítható. Abban az esetben, ha a vizsgázó a 6. (7) bekezdés alapján kérelemmel fordult az intézmény igazgatójához, számára engedélyezhetı az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök (pl. számítógép) használata, illetve a vizsga idıtartamának meghosszabbítása legfeljebb 60 perccel. 20. (7) a)-b) Az engedélyezésrıl az intézmény igazgatója hoz határozatot. Gyakorlati vizsgán (ha arra az írásbeli vizsga szabályai alkalmazhatóak) a vizsga ideje általában 180 perc, de a vizsgatárgyra vonatkozó részletes vizsgakövetelmény ettıl eltérı vizsgaidıtartamot is elıírhat. A feladatlapok kiosztására és az elkészült dolgozatrészek összegyőjtésére fordított idı nem csökkentheti a feladatok megoldására szánt idıtartamot. Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idıvel a rendelkezésre álló idıt meg kell növelni. 19. (3) A rendkívüli eseményrıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A késve érkezı vizsgázót be kell engedni a vizsgaterembe addig az idıpontig, amíg a felügyelı tanár az írásbeli vizsga kezdésére engedélyt nem ad. Amennyiben a vizsgázó a késés miatt a vizsgát nem kezdheti meg, a 24. -ban foglaltak szerint kell eljárni. A vizsgatermekben az ülésrendet a vizsganap kezdetekor a felügyelı tanár az elızetes csoportbeosztás alapján úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, ne segíthessék. 20. (3) A vizsgák kezdete elıtt az igazgató vagy annak megbízottja a felügyelı tanár jelenlétében megállapítja a vizsgázók személyazonosságát. 20. (4) A vizsgázókat az igazgató vagy annak megbízottja a vizsga megkezdése elıtt a felügyelı tanár jelenlétében tájékoztatja: - az írásbeli vizsga menetérıl, - a vizsga idıtartamáról, - a feladatlap címoldalán található, a tisztázati és piszkozati lapok rögzítésére szolgáló táblázatról, - a feladatlap belsı oldalán található, a feladatlap kitöltésével kapcsolatos tudnivalók ismeretének fontosságáról, - az egyes dolgozatrészek beszedésérıl, - az íróeszközök és segédeszközök használatáról, - a vizsga megszakításának következményeirıl, - a szabálytalanság esetén történı eljárásról, - a javítási-értékelési útmutatók nyilvánosságra hozataláról - a vizsgadolgozatok javításáról, - a kijavított vizsgadolgozat megtekintésének helyérıl és idejérıl, valamint a vizsgadolgozatok kijavítására vonatkozó észrevétel megtételének lehetıségérıl (pl. 4. számú melléklet) 26. (2) - a jogorvoslati lehetıségekrıl. A vizsgázóknak szóló részletes tájékoztatót a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az igazgató vagy a felügyelı tanár kiosztja a feladatlapokat, a borítékokat, és szükség esetén az intézmény bélyegzıjével lebélyegzett pótlapokat. A vizsgázók ülésrendjét a vizsgajegyzıkönyvön a felügyelı tanár a vizsgázók neveinek beírásával rögzíti. A borítékra és a feladatlapra a vizsgázó felírja a saját nevét, a vizsgatárgy nevét, a vizsga szintjét, valamint a vizsganap keltét. Az egyes vizsgatárgyak vizsgaösszetevıit az Összefoglaló az egyes vizsgatárgyak középszintő írásbeli/írásbeli jellegő gyakorlati feladatairól 3. sz. melléklet tartalmazza. A vizsgahelyszínen biztosított segédeszközöket a felügyelı tanár a vizsgázó kérésére, a szükséges idıre átadja. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélgethetik. 21. (2) A vizsgázónak a feladatok elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható. 20. (5) 3

4 A felügyelı tanárok a vizsgáról szóló vizsgajegyzıkönyvet folyamatosan vezetik a vizsga idıtartama alatt. A vizsgajegyzıkönyv tartalmi elemei: - vizsga helyszíne, - vizsgacsoport(ok) neve (azonosítója), - vizsgatárgy, - vizsga idıpontja, - ülésrend, - felügyelı tanár neve, - felügyelı tanár aláírása, - a feladatlapok kidolgozásának kezdete, - feljegyzések a vizsga menetével kapcsolatban: a távozás idıpontja, a visszaérkezés idıpontja, a felügyelı tanár aláírása; - feljegyzések a kidolgozott feladatlapok beadásával kapcsolatban: a beadás ideje, a felügyelı tanár aláírása; - dátum, - a jegyzıkönyvet leadó felügyelı tanár aláírása, - az igazgató aláírása. 22. (1-2) A vizsgázó csak a feladatlapon vagy az intézmény bélyegzıjével ellátott pótlapon dolgozhat, és csakis fekete vagy kék golyóstollal. Rajzot ceruzával készíthet. 21. (1) Ha a vizsgázó jelzi, hogy a feladatlap nyomdai hibás, a felügyelı tanár a folyosó felügyelı tanár segítségével értesíti az igazgatót. Az igazgató tartalék feladatlapot biztosít a vizsgázó számára (pl. fénymásolással). Az így kiesett idıvel a vizsgaidıt meg kell növelni. Az esetrıl rendkívüli eseményrıl szóló jegyzıkönyvet kell felvenni. Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetıleg egyidejőleg csak egy vizsgázónak. Amennyiben a vizsgázó a termet engedéllyel elhagyja, ezt a tényt a felügyelı tanár a feladatlapon és a vizsgajegyzıkönyvben dokumentálja. (Rávezeti a terem elhagyásának és a visszaérkezésnek az idıpontját, és a bejegyzést aláírja.) A folyosón a felügyelı tanár gondoskodik arról, hogy a vizsgázók ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel. 21. (4-5) Javasolt eljárás arra az esetre, ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból (a továbbiakban dolgozatrész) áll (pl. élı idegen nyelv, nemzetiségi nyelv, matematika): Az egyes dolgozatrészek megoldására adható idı lejártával a vizsgázótól a dolgozatrészt (elsı rész esetében a borítékba helyezve, de azt nem lezárva) át kell venni. A megoldási idı leteltével a vizsgázó a dolgozatrészt a piszkozat és a feladatlap üresen maradt részeinek áthúzása, valamint a tisztázati és a piszkozati lapokra vonatkozó táblázat kitöltése után (elsı rész esetében a borítékba helyezve, de azt nem lezárva) az asztal bal oldalán elhelyezi. A felügyelı tanár kiosztja a következı dolgozatrész feladatlapját. Ezek után összeszedi az elızı dolgozatrész feladatlapjait, majd ellenırzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e a saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, valamint a vizsganap keltét a borítékon, és az esetleges vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelı tanár ellenırzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon is feltüntette-e a saját nevét. A borítékot nem zárja le! A borítékokat úgy helyezi el a tanári asztalon, hogy az biztosítsa a következı dolgozatrész zökkenımentes elhelyezését a borítékban. A folyosó felügyelı tanár az írásbeli vizsga idıtartama alatt gondoskodik arról, hogy a vizsga céljára elkülönített épületrészben illetéktelenek ne tartózkodjanak, illetve oda ne lépjenek be. Ha a vizsgázó a termet engedéllyel elhagyja, akkor a folyosó felügyelı tanár megakadályozza, hogy meg nem engedett segédeszközöket vegyen igénybe, illetve azt, hogy mással érintkezésbe lépjen. Az írásbeli vizsgák idıtartama alatt a vizsgázók részére elkülönített épületrészbe a vizsgázókon, a vizsgabizottság elnökén, a felügyelı tanárokon, valamint az írásbeli vizsga ellenırzésére érkezı hivatalos szervek képviselıin kívül csak az igazgató engedélyével lehet belépni. 20. (2) 4

5 Szabálytalanságok Szabálytalanságnak minısül az érettségi vizsgára vonatkozó szabályok megszegése. (Pl. mobiltelefon használata, fegyelmezetlenség, meg nem engedett segédeszközök használata, a terem engedély nélküli elhagyása stb.) Amennyiben a felügyelı tanár szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó vizsgadolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A szabálytalanságról a folyosó felügyelı tanárt tájékoztatja, aki értesíti az intézmény igazgatóját. Az igazgató az írásbeli vizsgát követıen haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes jegyzıkönyvbe foglalja. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgázó és a felügyelı tanár nyilatkozatát, továbbá minden olyan eseményt, amely lehetıvé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzıkönyvet a felügyelı tanár, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzıkönyvre rávezetheti. 23. (1-2) A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult. A vizsgabizottság amennyiben a rendelkezésre álló iratok alapján dönteni nem tud az elızetes értekezleten a felügyelı tanárt, a vizsgázót, illetve az egyéb érdekelteket meghallgatja. Ebben az esetben a felügyelı tanár az elızetes értekezleten köteles megjelenni, és ott a szabálytalanság pontos körülményeirıl tájékoztatni a vizsgabizottságot. A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést, annak indokait, valamint a döntés elleni jogorvoslati lehetıséget határozatba kell foglalni. 29. (1-4) 1.3. Feladatok a vizsga után A vizsgadolgozatok összegyőjtésének gyorsítása érdekében több felügyelı tanár jelenléte is lehetséges. A vizsgaidı lejártával a felügyelı tanár felszólítására a vizsgázók - a piszkozatokat, valamint a vizsgadolgozat üresen maradt részeit áthúzzák, kitöltik a feladatlap címoldalán található tisztázati és piszkozati lapokra vonatkozó táblázatot/táblázatokat (tisztázatok és piszkozatok száma, egyes vizsgatárgyak esetén a beadott fájlok listája), - ellenırzik, hogy a borítékon, valamint a feladatlapokon és a pótlapokon feltüntették-e a saját nevüket, a vizsgatárgy nevét, a vizsga szintjét és a vizsganap keltét, - a vizsgadolgozatot, a tisztázati lapokat, illetve piszkozati lapokat belehelyezik a borítékba, és a helyükön csendben várják, hogy a dolgozatok átvételében rájuk kerüljön a sor. A felügyelı tanár a nyitott borítékot átveszi a vizsgázótól. Ha az adott vizsga leírása elıírja, hogy a vizsgázó válasszon az adott feladatok közül (pl. matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, informatikai alapismeretek), a felügyelı tanár ellenırzi azt is, hogy választását a vizsgázó jelezte-e a feladatlapon. A felügyelı tanár a vizsgázó jelenlétében ellenırzi, hogy a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat a vizsgázó áthúzta-e, valamint a borítékon és a vizsgadolgozat lapjain (a tisztázati és piszkozati lapokon) saját nevét feltüntette-e. Az egyeztetés megtörténte után a felügyelı tanár a borítékot a vizsgázó jelenlétében leragasztja. A vizsgázó, a boríték lezárása után távozik a vizsga részére elkülönített épületrészbıl. 21. (6) Az írásbeli vizsgadolgozatok beadásának idıpontját rá kell vezetni a vizsgajegyzıkönyvre. A vizsgajegyzıkönyvet a felügyelı tanár aláírja. 22. (1) A vizsgadolgozatokat tartalmazó borítékokat, az üres feladatlapokat, az aláírt vizsgajegyzıkönyvet, és az írásbeli vizsga során keletkezett egyéb dokumentumokat a felügyelı tanár átadja az intézmény igazgatójának. Az igazgató a vizsgajegyzıkönyvet aláírja. 22. (2) A számítógép használatát igénylı vizsgák esetén a leadott vizsgaanyagokra az adott vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeiben meghatározott további szabályok vonatkozhatnak. Ezeknél a vizsgatárgyaknál (informatika, informatikai alapismeretek, mővelıdési és kommunikációs alapismeretek, rendészeti alapismeretek, ügyviteli alapismeretek), a vizsgához külön, részletes útmutató készült a felügyelıtanárok és a rendszergazdák számára, mely letölthetı az Oktatási Hivatal honlapjáról. A feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt, a vizsgát követı napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal honlapjára a reggel 8 órakor kezdıdı vizsgák esetében a kérdéses vizsga másnapján reggel 8 órakor, a 14 órakor kezdıdı vizsgák esetében az adott vizsgát követı nap 14 órakor. 5

6 1. sz. melléklet ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŐ VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRİL VIZSGATÁRGY írásbeli / írásbeli jellegő gyakorlati szóbeli / szóbeli jellegő gyakorlati Magyar nyelv és irodalom Matematika Történelem Élı idegen nyelv biztosítja: vizsgacsoportonként 4 példány helyesírási szótár a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejőleg akár többféle is) és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körzı, vonalzó, szögmérı biztosítja vizsgacsoportonként legalább 3 példány helyesírási szótár a vizsgázó biztosítja: középiskolai történelmi atlasz a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség) A magyar népzene alapjai Ábrázoló és mővészeti geometria a vizsgázó biztosítja: rajzeszközök körzı, ceruzák, vonalzók, radír Angol célnyelvi civilizáció Angol nyelv Belügyi rendészeti ismeretek a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség) a vizsgázó biztosítja: körzı, vonalzó, íróeszköz Bibliaismeret Hit Gyülekezete Biológia Cigány kisebbségi népismeret megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép biztosítja: irodalmi szöveggyőjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggı más nyomtatott ismerethordozó (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvő szótár, mővelıdéstörténeti térkép, képzımővészeti album) a tételnek megfelelı részlete a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejőleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körzı, vonalzó, szögmérı biztosítja: középiskolai történelmi atlasz a vizsgázó biztosítja: hangvilla biztosítja: CD-lejátszó, Kodály Zoltán-Vargyas Lajos: A magyar népzene c. könyve, Jegyzeteléshez szükséges kottapapír biztosítja: Középiskolai célnyelvi, vagy magyar nyelvő földrajzi és történelmi atlasz, valamint egynyelvő nyomtatott nem enciklopédikus szótár biztosítja: Távcsı, tájoló, iránytő,1: méretarányú turistatérkép, közúti gépjármővekben rendszeresített elsısegélycsomag, a tanult szabálysértési és bőncselekményi tényállásokat tartalmazó jogszabály vagy azok kivonata (a Szabálysértésrıl szóló évi LXIX. tv., továbbá a Büntetı törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv., vagy ezeknek a tanult szabálysértési és bőncselekményi tényállásokat tartalmazó jogszabálykivonat). Rendfokozati jelzéseket, rendszámtáblákat és államjelzéseket bemutató képek, tablók. Nyomrögzítı eszközök, rendészeti technikai eszközök (könnygázszóró palack, rendırbot, bilincs), vagy ezek hiányában az eszközök képei is felhasználhatók biztosítja: Biblia (Károli); Bibliai Atlasz (Aharoni- Avi Yonah) biztosítja: Állat és Növényismeret c. könyv vagy ezzel egyenértékő információt tartalmazó egyéb kiadvány, illetve kísérlethez szükséges eszközök biztosítja: A feladatokkal összefüggı segédeszköz (képi, nyomtatott, illetve elektronikus ismerethordozó) a vizsgázó biztosítja: a projektmunka bemutatásához elıre elkészített szemléltetı anyagot vagy rövid, tézisszerő összefoglalást hoz magával 6

7 Dráma VIZSGATÁRGY írásbeli / írásbeli jellegő gyakorlati szóbeli / szóbeli jellegő gyakorlati biztosítja: három példány helyesírási szótár biztosítja: a tételeknek megfelelı technikai segédeszközök gyakorlati vizsgánál: biztosítja: a lebonyolításhoz minimálisan szükséges körülmények (20-25 m 2 alkalmi színpadi tér, alapvetı fény- és hangtechnikai eszközök: világítási és sötétítési lehetıség, magnó vagy CD-lejátszó, mikrofon) a vizsgázó biztosítja: a produkcióhoz szükséges kellékek Egészségügyi alapismeretek Elektronikai alapismeretek Élelmiszer-ipari alapismeretek Ember- és társadalomismeret, etika Emberismeret és etika Ének-zene Építészeti és építési alapismeretek megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, rajzeszközök, sablonok, vonalzók biztosítja: CD-lejátszó. függvénytáblázat (egyidejőleg akár többféle is); : léptékvonalzó, derékszögő vonalzópár, párhuzamvonalzó Evangélikus hittan Faipari alapismeretek biztosítja: A4-es és (vagy) A3-as mőszaki rajzlap a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és körzı; rajztábla; vonalzók: léptékvonalzó, derékszögő vonalzópár, fejesvonalzó; Faipari szakmai táblázatok és képletgyőjtemény (Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet) biztosítja: áramköri rajzok, táblázatok, katalógus lapok csatolhatók a tételsorba építve biztosítja: középiskolai földrajz és történelem atlaszok biztosítja: középiskolai földrajz, illetve történelem atlasz biztosítja: jól hangolt zongora biztosítja: Biblia, bibliai atlasz, Evangélikus Énekeskönyv és egyháztörténeti kérdéshez történelem atlasz. Filozófia Fizika Földrajz a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejőleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép I. feladatlap: segédeszköz NEM használható; II. feladatlap: a vizsgázó biztosítja: használható segédeszközök: középiskolai földrajz atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körzı és vonalzó Francia célnyelvi civilizáció Francia nyelv a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség) biztosítja: függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, tételeknek megfelelıen csoportosított kísérleti eszközök vagy mérımőszerek biztosítja: középiskolai földrajz atlasz biztosítja: Középiskolai célnyelvi, vagy magyar nyelvő földrajzi és történelmi atlasz, valamint egynyelvő nyomtatott nem enciklopédikus szótár Gazdasági ismeretek Gépészeti alapismeretek megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, vonalzók, körzı, függvénytáblázat (egyidejőleg akár többféle is) biztosítja: A részletes követelményekhez igazodó szemléltetı anyagok a tételsorba építve 7

8 VIZSGATÁRGY írásbeli / írásbeli jellegő gyakorlati szóbeli / szóbeli jellegő gyakorlati Hangkultúra Hangtani és akusztikai ismeretek biztosítja: kísérleti eszközök, ábrák, szövegek (szöveggyőjtemény), modellek (hangszerek) Horvát nemzetiségi nyelv Horvát népismeret a vizsgázó biztosítja: horvát helyesírási szótár, kétnyelvő szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség) biztosítja: irodalmi szöveggyőjtemény, kötet biztosítja: a feladatokkal összefüggı segédeszköz (képi, nyomtatott, illetve elektronikus ismerethordozó) a vizsgázó biztosítja: a projektmunka bemutatásához elıre elkészített szemléltetı anyagot vagy rövid, tézisszerő összefoglalást hoz magával Horvát nyelv és irodalom Informatika Informatikai alapismeretek a vizsgázó biztosítja: horvát helyesírási szótár, egyilletve kétnyelvő szótár, szöveggyőjtemény (csak a II. részhez: Szövegalkotás) biztosítja: számítógép a megfelelı szoftverekkel személyi feltétel: rendszergazda a vizsgázó biztosítja: vonalzó a vizsgázó biztosítja: vonalzók, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép II. rész: biztosítja: számítógép, szoftverek a kiadott lista szerint személyi feltétel: rendszergazda Judaisztika Katolikus hittan Katonai alapismeretek biztosítja: irodalmi szöveggyőjtemény, vagy a feladatok megjelölésével összefüggı más nyomtatott, illetve elektronikus ismerethordozó biztosítja: nyomtatott és elektronikus források, internetkapcsolattal rendelkezı számítógép biztosítja: számítógép, szoftverek a kiadott lista szerint biztosítja: Biblia, a Próféták könyvei és egyes Szent Iratok, valamint térképek és a szaktanár által kiadott szemelvények, cikkek. biztosítja: Biblia (a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat kiadása), a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, valamint a tétel kifejtéséhez szükséges szövegrészlet(ek). biztosítja: Személyi és technikai segédeszközök a nyilvánosságra hozott anyag alapján Kémia Kereskedelmi és marketing alapismeretek Könnyőipari alapismeretek a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejőleg akár többféle is) periódusos rendszerrel, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, vonalzóknem programozható számológép, körzı, vonalzók. biztosítja: függvénytáblázat periódusos rendszerrel, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, tételeknek megfelelıen csoportosított kísérleti eszközök biztosítja: szemléltetı anyag Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), függvénytáblázat (egyidejőleg akár többféle is) megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körzı, vonalzó, ceruza, toll megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körzı, vonalzó, ceruza, toll biztosítja: a részletes követelményekhez igazodó anyagok (Pl. ábrák, grafikonok) a tételsorba építve biztosítja: a részletes követelményekhez igazodó segédanyagok (pl. ábrák, grafikonok) a tételsorba építve biztosítja: a témakörhöz kapcsolható szemléltetıillusztráló anyagok tanári jegyzék szerint a tételsorba építve 8

9 VIZSGATÁRGY írásbeli / írásbeli jellegő gyakorlati szóbeli / szóbeli jellegő gyakorlati Közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika) Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) Latin nyelv Mezıgazdasági alapismeretek Mozgóképkultúra és médiaismeret Mővelıdési és kommunikációs alapismeretek a vizsgázó biztosítja: nyomtatott latin-magyar szótár (csak az I. részhez: Fordítás) biztosítja: DVD-lejátszó és tv vagy kivetítı. a gyakorlati vizsgát projektmunkával kell teljesíteni biztosítja: számítógépterem, szoftverek (szövegszerkesztı, elıadás-tervezı) adathordozók, vizsgázói útmutató személyi feltétel: rendszergazda biztosítja: az egyes feladatokhoz kapcsolódó esetleges mellékletek, szemelvények, atlasz, talajtani térkép, agrometeorológiai térkép Mővészettörténet Német célnyelvi civilizáció Német nemzetiségi népismeret Német nemzetiségi nyelv Német nemzetiségi nyelv és irodalom Német nyelv a vizsgázó biztosítja: német helyesírási szótár, kétnyelvő szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség) a vizsgázó biztosítja: egy- és kétnyelvő szótár, német helyesírási szótár, szöveggyőjtemény (csak a II. részhez: Szövegalkotás) a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség) biztosítja: Középiskolai célnyelvi, vagy magyar nyelvő földrajzi és történelmi atlasz, valamint egynyelvő nyomtatott nem enciklopédikus szótár biztosítja: a feladatok megjelölésével összefüggı segédeszköz (képi, nyomtatott, illetve elektronikus ismerethordozó) a vizsgázó biztosítja: a projektmunka bemutatásához elıre elkészített szemléltetı anyagot vagy rövid, tézisszerő összefoglalást hoz magával biztosítja: irodalmi szöveggyőjtemény, kötet biztosítja: irodalmi szöveggyőjtemény, vagy a feladatok megjelölésével összefüggı más nyomtatott, illetve elektronikus ismerethordozó Népmővészet Nyomdaipari alapismeretek Oktatási alapismeretek Olasz célnyelvi civilizáció Olasz nyelv a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség) Orosz célnyelvi civilizáció Orosz nyelv a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség) biztosítja: Középiskolai célnyelvi, vagy magyar nyelvő földrajzi és történelmi atlasz, valamint egynyelvő nyomtatott nem enciklopédikus szótár biztosítja: Középiskolai célnyelvi, vagy magyar nyelvő földrajzi és történelmi atlasz, valamint egynyelvő nyomtatott nem enciklopédikus szótár 9

10 VIZSGATÁRGY írásbeli / írásbeli jellegő gyakorlati szóbeli / szóbeli jellegő gyakorlati Rajz és vizuális kultúra Portfoliónál: A portfolióba kizárólag ellenırzött keretek között, a vizsgaleírásban megadott szempontok alapján, a vizsgázó által készített és kiválogatott, lehetıleg az utolsó két tanév folyamán készült 8 darab munka kerülhet be, amelyeknek mérete nem korlátozott. biztosítja: vizsgaanyag rendezett körülmények között történı bemutatását Projekt esetén a munka szabadon választott eszközökkel történik, melyekrıl a vizsgázó önmaga gondoskodik. A munka mérete nem meghatározott. Református hittan Rendészeti alapismeretek Román népismeret Román nyelv és irodalom biztosítja: számítógépterem, szoftverek (szövegszerkesztı és táblázatkezelı) adathordozók, vizsgázói útmutató személyi feltétel: rendszergazda biztosítja: román helyesírási szótár, szöveggyőjtemény, egy- illetve kétnyelvő szótár (csak a II. részhez: Szövegalkotás) Spanyol célnyelvi civilizáció Spanyol nyelv Szerb népismeret Szerb nyelv és irodalom a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség) a vizsgázó biztosítja: szerb helyesírási szótár, szöveggyőjtemény (csak a II. részhez: Szövegalkotás) Szlovák célnyelvi civilizáció Szlovák népismeret Szlovák nyelv és irodalom Szlovén nemzetiségi nyelv a vizsgázó biztosítja: szlovák helyesírási szótár, egyés kétnyelvő szótár, szöveggyőjtemény (csak a II. részhez: Szövegalkotás) a vizsgázó biztosítja: szlovén helyesírási szótár, kétnyelvő szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség) biztosítja: Biblia, Református énekeskönyv, bibliai atlaszok, az elemzendı források szövegei biztosítja: a feladatokkal összefüggı segédeszköz (képi, nyomtatott, illetve elektronikus ismerethordozó) a vizsgázó biztosítja: a projektmunka bemutatásához elıre elkészített szemléltetı anyagot vagy rövid, tézisszerő összefoglalást hoz magával biztosítja: irodalmi szöveggyőjtemény, vagy a feladatok megjelölésével összefüggı más nyomtatott, illetve elektronikus ismerethordozó (a tételnek megfelelı részlete) biztosítja: Középiskolai célnyelvi, vagy magyar nyelvő földrajzi és történelmi atlasz, valamint egynyelvő nyomtatott nem enciklopédikus szótár biztosítja: a feladatokkal összefüggı segédeszköz (képi, nyomtatott, illetve elektronikus ismerethordozó) a vizsgázó biztosítja: a projektmunka bemutatásához elıre elkészített szemléltetı anyagot vagy rövid, tézisszerő összefoglalást hoz magával biztosítja: irodalmi szöveggyőjtemény, vagy a feladatok megjelölésével összefüggı más nyomtatott, illetve elektronikus ismerethordozó biztosítja: Középiskolai célnyelvi, vagy magyar nyelvő földrajzi és történelmi atlasz, valamint egynyelvő nyomtatott nem enciklopédikus szótár biztosítja: a feladatokkal összefüggı segédeszköz (képi, nyomtatott, illetve elektronikus ismerethordozó) a vizsgázó biztosítja: a projektmunka bemutatásához elıre elkészített szemléltetı anyagot vagy rövid, tézisszerő összefoglalást hoz magával biztosítja: irodalmi szöveggyőjtemény, vagy a feladatok megjelölésével összefüggı más nyomtatott, illetve elektronikus ismerethordozó biztosítja: irodalmi szöveggyőjtemény, kötet 10

11 Szlovén népismeret VIZSGATÁRGY írásbeli / írásbeli jellegő gyakorlati szóbeli / szóbeli jellegő gyakorlati Szociális alapismeretek Társadalomismeret Természettudomány a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejőleg akár többféle is), középiskolai földrajzi atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép Testnevelés Utazás és turizmus Ügyviteli alapismeretek Vegyipari alapismeretek Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek biztosítja: számítógép, szövegszerkesztı és táblázatkezelı program személyi feltétel: rendszergazda a vizsgázó biztosítja: Magyar Helyesírási Szótár és/vagy A magyar helyesírás szabályai megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, függvénytáblázat (egyidejőleg akár többféle is) biztosítja: a feladatokkal összefüggı segédeszköz (képi, nyomtatott, illetve elektronikus ismerethordozó) a vizsgázó biztosítja: a projektmunka bemutatásához elıre elkészített szemléltetı anyagot vagy rövid, tézisszerő összefoglalást hoz magával biztosítja: középiskolai földrajz, illetve történelem atlaszok biztosítja: függvénytáblázat, középiskolai földrajz atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép biztosítja: tornaterem kosárlabdapalánkkal, kézilabdakapuval, kijelölt röplabdapályával, mászókötéllel, tornaszınyegekkel, ugrószekrénnyel, korláttal vagy/és nyújtóval, győrővel; atlétikapálya legalább 200 m-es futókörrel, 60 méteres futóhellyel, távol- és magasugróhellyel, dobóhellyel; választás esetén 25 m-es úszómedence; sportszerek; amennyiben szükséges, a zeneanyag lejátszásához magnetofon és/vagy CD-lejátszó. a vizsgázó biztosítja: személyi sportfelszerelés, a ritmikus sportgimnasztikához kéziszerek, zeneanyag (amennyiben felhasználja a gyakorlatnál) biztosítja: a vizsgázó által leadott projektfeladat egy példánya, a gyakorlati-szóbeli feladatok megoldásához segédanyagok (térképek, menetrendek, prospektusok, internet használat stb. a nyilvánosságra hozott eszközlista szerint) a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejőleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép biztosítja: védıfelszerelés, mérési leírások, laboratóriumi eszközök és mőszerek, R és S táblázatok 11

12 2. sz. melléklet VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A vizsga elıtt a vizsgázónak személyazonosságát igazolnia kell (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, új típusú jogosítvánnyal). 1. Az írásbeli vizsga menete Tájékoztatás az adott írásbeli vizsga esetében - a vizsgadolgozat részeirıl, - a vizsga idıtartamáról és annak esetleges tagolásáról. A feladatlap belsı oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, ezt a kitöltés megkezdése elıtt figyelmesen el kell olvasni. Abban az esetben, ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból (a továbbiakban dolgozatrész) áll (pl. élı idegen nyelv, nemzetiségi nyelv, matematika), az egyes dolgozatrészek megoldására adható idı lejártával a vizsgázótól a dolgozatrészt (elsı rész esetében a borítékba helyezve) át kell venni. A megoldási idı leteltével a vizsgázó a dolgozatrészt a piszkozat és a feladatlap üresen maradt részeinek áthúzása, valamint a feladatlap címoldalán található, a tisztázati és a piszkozati lapokra vonatkozó táblázat kitöltése után (elsı rész esetében a borítékba helyezve, de azt nem lezárva) az asztal bal oldalán elhelyezi. A felügyelı tanár kiosztja a következı dolgozatrész feladatlapját. Ezek után összeszedi az elızı dolgozatrész feladatlapjait, majd ellenırzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelı tanár ellenırzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon (tisztázati és piszkozati lapok) is feltüntette-e a saját nevét. A feladatlapok kiosztására és az elkészült dolgozatrészek összegyőjtésére fordított idı nem csökkentheti a feladatok megoldására szánt idıtartamot. A borítékot nem zárja le! A borítékokat úgy helyezi el a tanári asztalon, hogy az biztosítsa a következı dolgozatrész zökkenımentes elhelyezését a borítékban. Ha az írásbeli egyetlen feladatlapból áll, a rendelkezésre álló idı letelte után a felügyelı tanár a dolgozatokat beszedi. A vizsgázóval közösen ellenırzi a tisztázati és piszkozati lapokat tartalmazó táblázatba beírt adatok helyességét. Ellenırzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelı tanár ellenırzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon is feltüntette-e a saját nevét. A vizsga végén a felügyelı tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó távozik a vizsgára elkülönített épületrészbıl. 2. A használható segédeszközökrıl Az íróeszközökrıl a vizsgázó, a segédeszközökrıl a vizsgatárgy részletes követelményeiben meghatározottak szerint a vizsgázó, illetve a vizsgahelyszín gondoskodik. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. (Az egyes vizsgatárgyakhoz kapcsolódó segédeszközöket az Összefoglaló a középszintő vizsgákon használható segédeszközökrıl 1. sz. melléklet tartalmazza.) A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthetı. A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervezı intézmény bélyegzıjével ellátott lapokon lehet dolgozni. 3. A vizsga megszakításának következményeirıl - Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetıleg egyidejőleg csak egy vizsgázónak. - Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielıtt a válaszadást befejezné, kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell. Az igazgató engedélye alapján a vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet. - Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, mielıtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következı vizsgaidıszakban javítóvizsgát tehet. 12

13 4. A szabálytalanságról és annak következményeirıl (Pl. a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen) Ha a felügyelı tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsga befejezését követıen szabálytalanságról jegyzıkönyv készül, melyet a felügyelı tanár, az igazgató és a vizsgázó ír alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzıkönyvre rávezetheti. A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, amely az elızetes értekezleten szükség esetén az érintetteket meghallgatja. Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következı döntéseket hozhatja: a) A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt. b) Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja. c) A vizsgázót valamennyi vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja. A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést, annak indokait, valamint a döntés elleni jogorvoslati lehetıséget határozatba kell foglalni. 5. A dolgozatok megtekintésének lehetıségérıl Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga elıtt nyilvánosságra kell hozni. A vizsgadolgozatot és a javítási-értékelési útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történı megküldés elıtt, az iskola képviselıjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és idıben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni. A másolat elkészítésével kapcsolatos költségeket az igazgató rendelkezése szerint a vizsgázónak meg kell téríteni. A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot nyolc órát kell biztosítani. A vizsgázó a szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeit a megtekintést követı elsı munkanap végéig 16 óráig adhatja be az iskola igazgatójának. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidı elmulasztása esetén egy napon belül a vizsgázó igazolási kérelmet terjeszthet elı, amihez csatolnia kell az észrevételeit. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztı. Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérı javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehetı. A feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt, a vizsgát követı napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal honlapjára a reggel 8 órakor kezdıdı vizsgák esetében a kérdéses vizsga másnapján reggel 8 órakor, a 14 órakor kezdıdı vizsgák esetében az adott vizsgát követı nap 14 órakor. 13

14 3. sz. melléklet ÖSSZEFOGLALÓ AZ EGYES VIZSGATÁRGYAK KÖZÉPSZINTŐ ÍRÁSBELI / ÍRÁSBELI JELLEGŐ GYAKORLATI FELADATAIRÓL Azok a vizsgatárgyak, amelyeknek csak szóbeli vagy szóbeli jellegő gyakorlati vizsgarésze van, nem szerepelnek a táblázatban. A táblázat a feladatsorok jellemzıi mellett ahol ez szükséges a felügyelı tanárok kiemelt feladatait is tartalmazza. VIZSGATÁRGY Magyar nyelv és irodalom Matematika Történelem Élı idegen nyelv Ábrázoló és mővészeti geometria Angol nyelv Belügyi rendészeti ismeretek Biológia Cigány kisebbségi népismeret Dráma Egészségügyi alapismeretek Elektronikai alapismeretek Élelmiszer-ipari alapismeretek Ember- és társadalomismeret, etika Emberismeret és etika Ének-zene Építészeti és építési alapismeretek Faipari alapismeretek Filozófia Fizika Földrajz Francia nyelv Gazdasági ismeretek Gépészeti alapismeretek Horvát nemzetiségi nyelv Horvát népismeret Horvát nyelv és irodalom Informatika Informatikai alapismeretek Katonai alapismeretek Kereskedelmi és marketing alapismeretek írásbeli / írásbeli jellegő gyakorlati két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 180 perc két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 45, 135 perc A II. rész feladatlapján ellenırizni kell, hogy beírta-e a vizsgázó a nem választott feladat sorszámát. Kérjük, ellenırizze, hogy a szöveges (kifejtendı) feladatokban egyértelmő-e a választás megjelölése! III. (Hallott szöveg feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó kezelése összefüggı feladatsor: 150 perc III. (Hallott szöveg feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó kezelése összefüggı feladatsor: 120 perc összefüggı feladatsor: 120 perc összefüggı feladatsor: 120 perc két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 20, 100 perc I. (Zenefelismerés) feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó kezelése két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 120, 60 perc összefüggı feladatsor: 120 perc Kérjük, ellenırizze, hogy a vizsgázó, a feladatlap megfelelı helyén, megjelölte-e, hogy melyik feladatot választotta. két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 20, 100 perc III. (Hallott szöveg feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó kezelése III. (Hallott szöveg feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó kezelése két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 180 perc (számítógépes munka) A rendszergazda a vizsgaterembe csak gép- vagy szoftverhiba esetén hívható be. Jelenlétérıl és az általa végzett tevékenységrıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A vizsga befejezése elıtt kb. 10 perccel figyelmeztetni kell a vizsgázókat arra, hogy mentsék el a munkájukat. A felügyelı tanárok teendıirıl részletes útmutató készült, amely letölthetı az Oktatási Hivatal honlapjáról két független feladatsor: 30 perc után az írásbeli feladatlapot be kell szedni, ezután 150 perces számítógéppel -, vagy papíron megoldandó feladatok Rendszergazda értesítése hardveres-, szoftveres probléma esetén, majd tevékenységének jegyzıkönyvezése. Ellenırizni kell, hogy a vizsgázó a borítólapon feltüntette-e, hogy az A vagy B jelő feladatsort választotta. A felügyelı tanárok teendıirıl részletes útmutató készült, amely letölthetı az Oktatási Hivatal honlapjáról összefüggı feladatsor : 120 perc 14

15 Kémia VIZSGATÁRGY Könnyőipari alapismeretek Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) Közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika) Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) Latin nyelv Mezıgazdasági alapismeretek Mozgóképkultúra és médiaismeret Mővelıdési és kommunikációs alapismeretek Mővészettörténet Német nemzetiségi népismeret Német nemzetiségi nyelv Német nemzetiségi nyelv és irodalom Német nyelv Nyomdaipari alapismeretek Oktatási alapismeretek Olasz nyelv Orosz nyelv Rajz és vizuális kultúra Rendészeti alapismeretek Román népismeret Román nyelv és irodalom Spanyol nyelv Szerb népismeret Szerb nyelv és irodalom Szlovák népismeret Szlovák nyelv és irodalom Szlovén nemzetiségi nyelv Szlovén népismeret Szociális alapismeretek írásbeli / írásbeli jellegő gyakorlati összefüggı feladatsor: 120 perc Kérjük, ellenırizze, hogy a vizsgázó, a feladatlap megfelelı helyén, megjelölte-e, hogy melyik feladatot választotta. két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 135, 45 perc A feladatsor minden esetben tartalmaz egy DVD-re rögzített, néhány (kb. 5-15) perc hosszúságú filmrészletet vagy televíziós mősorrészletet. Az írásbeli vizsga során elıször a feladatlaphoz tartozó filmvagy mősorrészletet kell a vizsgázóknak megtekinteniük, majd a feladatlapok szétosztását követıen a vizsgázók három percet kapnak a filmrészlettel kapcsolatos kérdések tanulmányozására. Ezt követıen a vizsgázók másodszor is megnézik a részletet, majd megkezdik a munkát. A részlet megtekintésére még egy alkalommal (a beadást megelızı utolsó fél óra kezdetén) harmadszor is lehetıséget kell biztosítani a vizsgázóknak, amennyiben azt bárki közülük igényli. projektmunka: 6 elıre megadott projektfeladatból (3 db A, 3db B típusú) kettıt kell kidolgozni, típusonként egyet. Az elkészült projektmunkát ben kell legkésıbb az írásbeli vizsgaidıszak kezdetéig beadni és azt a továbbiakban írásbeli vizsgadolgozatként kell kezelni. három független feladatsor: 90 perc után az írásbeli feladatlapot be kell szedni, ezután 10 perces másolás szövegszerkesztıvel, majd ennek beszedése után 80 perces számítógépes munka Rendszergazda értesítése hardveres-, szoftveres probléma esetén, majd tevékenységének jegyzıkönyvezése. A felügyelı tanárok teendıirıl részletes útmutató készült, amely letölthetı az Oktatási Hivatal honlapjáról összefüggı feladatsor: 120 perc III. (Hallott szöveg feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó kezelése két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 180 perc III. (Hallott szöveg feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó kezelése összefüggı feladatsor: 180perc III. (Hallott szöveg feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó kezelése III. (Hallott szöveg feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó kezelése három független feladatsor: 90 perc után az írásbeli feladatlapot be kell szedni, ezután 10 perces másolás szövegszerkesztıvel, majd ennek beszedése után 80 perces számítógépes munka Rendszergazda értesítése hardveres-, szoftveres probléma esetén, majd tevékenységének jegyzıkönyvezése. A felügyelı tanárok teendıirıl részletes útmutató készült, amely letölthetı az Oktatási Hivatal honlapjáról két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 180 perc III. (Hallott szöveg feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó kezelése két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 180 perc két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 180 perc III. (Hallott szöveg feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó kezelése 15

16 Társadalomismeret Természettudomány VIZSGATÁRGY Ügyviteli alapismeretek Vegyipari alapismeretek Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek összefüggı feladatsor: 120 perc írásbeli / írásbeli jellegő gyakorlati diktálás (10 perc), utána számítógépes munka (170 perc) Rendszergazda értesítése hardveres-, szoftveres probléma esetén, majd tevékenységének jegyzıkönyvezése. A felügyelı tanárok teendıirıl részletes útmutató készült, amely letölthetı az Oktatási Hivatal honlapjáról 16

17 4. számú melléklet Nyilatkozat tájékoztatás tudomásul vételérıl Jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 26. (2) bekezdése által meghatározott tájékoztatást a kijavított írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének helyérıl, idejérıl, a vizsgadolgozat másolási lehetıségérıl, az értékelésre tehetı írásbeli észrevételek benyújtásának feltételeirıl az írásbeli vizsga megkezdése elıtt megkaptam. A tájékoztatás tartalmát megértettem, és tudomásul vettem. A vizsga helye: Vizsgacsoport azonosítója: A vizsga ideje: Vizsgatárgy: Vizsga szintje: épület:. terem:..év. hónap. nap.óra :. perc... Sorszám A vizsgázó neve A vizsgázó születési neve Anyja születési neve Születési ideje A vizsgázó aláírása.., év hó..nap tájékoztatást adó felügyelı tanár 17

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 212 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

Tudnivalók az érettségiről

Tudnivalók az érettségiről Tudnivalók az érettségiről Mennyit ér az emelt szint, és mennyit a közép? 1. Az emelt szintű vizsga előnyei 2 2. A középszintű vizsga elõnyei 2 3. Az emelt szintű érettségi vizsga 3 3.1. Az egyes vizsgatantárgyakból

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 9. számú melléklete Készítette: Bakos Erika Jóváhagyta: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi

Részletesebben

Vizsgaszabályzat Hatály os 2014. május 20-tól

Vizsgaszabályzat Hatály os 2014. május 20-tól Vizsgaszabályzat Hatály os 2014. május 20-tól 1. Vizsgalehetıségek, idıpontok és vizsgadíjak 1.1. A BME Vizsgaközpont által fejlesztett és a Közös Európai Referenciakeretben (KER) megfogalmazott elvárásokhoz

Részletesebben

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015.

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Általános szabályok 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni a vizsga helyszínén. A vizsga megkezdése előtt azonosító okmánnyal (személyi igazolvány,

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél Oktatási Hivatal Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának Székhelyén Tárgy: Érettségi körlevél Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! A 2012/2013. tanév során kilencedik

Részletesebben

A pénzügyi szolgáltatás közvetítıi hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat

A pénzügyi szolgáltatás közvetítıi hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat A pénzügyi szolgáltatás közvetítıi hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat I. Általános szabályok A jelen vizsgaszabályzat hatálya kiterjed a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére (továbbiakban:

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól OptiJus Opten Kft. I. 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól A 2013.9.1. és 2014.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2014/2015. TANÉV, OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK

ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2014/2015. TANÉV, OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2014/2015. TANÉV, OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK I. Jelentkezési útmutató I. 1. A jelentkezési lap felhasználóinak köre A 2014/2015. tanév

Részletesebben

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza.

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. VIZSGASZABÁLYZAT Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŰ VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŰ VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRŐL 1 ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŰ VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRŐL V í í! s" s" gyakorlati M#$%#& '%()* +, -&./#).0 DEFGHEFIJE Ti&;+'()(0 É)O -/($(' '%()* biztosítja: *-v,$#9,.:.&;.',-

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága)

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) H Á Z I R E N D Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) A Vegyipari Szakközépiskola házirendje az érvényben lévı törvények és rendeletek alapján, az iskola helyi pedagógiai

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 65. szám 10559. Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 65. szám 10559. Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 65. szám 10559 III. Kormányrendeletek A Kormány 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM TÁNCSICS-MIHÁLY-GYMNASIUM MOOR A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata MÓR 2014. 1 1. A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata 1.1 A vizsgaszabályzat hatálya,

Részletesebben

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet Általános rendelkezések 2 A szakmai vizsga előkészítése 3 A vizsgabizottság 4 A vizsgabizottság működése 6 Az írásbeli

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. (2) bekezdése; 47. (1)-(2) bekezdése; 50-51. ; 79. (6) és (7) bekezdése;

Részletesebben

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt

Részletesebben

A kétszintű érettségi vizsga

A kétszintű érettségi vizsga A kétszintű érettségi vizsga Előadó: Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő, c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. E-mail: direktor@sagim.hu www.sagim.hu,

Részletesebben