TUDNIVALÓK A ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDNIVALÓK A 2013. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN"

Átírás

1 TUDNIVALÓK A ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN

2 Az írásbeli és szóbeli vizsgák időrendje: Írásbeli vizsgák Középszintű érettségi vizsgák Emelt szintű érettségi vizsgák Időpontok Kezdés nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom május 3. 8:00 magyar nyelv és irodalom, magyar magyar nyelv és irodalom, magyar mint mint idegen nyelv idegen nyelv május 6. 8:00 matematika matematika május 7. 8:00 történelem történelem május 8. 8:00 angol nyelv angol nyelv május 9. 8:00 német nyelv német nyelv május 10. 8:00 - informatika május 13. 8:00 biológiai biológia május társadalomismeret május :00 kémia kémia május földrajz földrajz május :00 fizika fizika május rajz és vizuális kultúra május :00 spanyol nyelv spanyol nyelv május 17. 8:00 informatika május 21. 8:00 művészettörténet, ének-zene május :00 francia nyelv francia nyelv május filozófia filozófia május :00 szakmai tárgyak május 23. 8:00 olasz nyelv olasz nyelv május mozgókép- és médiaismeret, dráma mozgókép- és médiaismeret, dráma május :00 Szóbeli vizsgák Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák: június között Középszintű szóbeli érettségi vizsgák: június között A középszintű szóbeli vizsgák beosztása: 12. B osztály: június C osztály: június D osztály: június E osztály: június A osztály: június F osztály: június G osztály: június számú előrehozott bizottság: június számú előrehozott bizottság: június

3 Írásbeli vizsga Középszinten - A délelőtti írásbeli vizsgákra 7:30-ig, a délutániakra 13:30-ig kell gyülekezni a kijelölt termek előtt. Megjelenés mindenkor egyenruhában. - Az írásbeli feladatok kidolgozásához a) középszintű vizsga esetén három óra (180 perc), b) a vizsga szintjétől függetlenül magyar nyelv és irodalom, valamint az anyanyelv (nemzetiségi nyelv) és irodalom vizsgatárgy esetén négy óra (240 perc) áll a vizsgázók rendelkezésére c) a nemzeti kisebbség nyelvén, illetve a célnyelven folyó írásbeli vizsga ideje 25%-kal több - Az írásbeli vizsgán csak a feladatlapon, valamint az iskola bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt a feladatlap minden oldalán feltünteti nevét és osztályát. - Az íróeszközökről és a segédeszközökről a vizsgázók gondoskodnak. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. - A nemzeti kisebbség nyelvén, illetve a célnyelven folyó írásbeli vizsgán kétnyelvű szótár használható. - Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak. A folyóson a felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a vizsgázók ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel. A helyiséget elhagyó vizsgázó átadja vizsgadolgozatát a felügyelő tanárnak, aki a távozás és a visszaérkezés pontos idejét azon a helyen, ahol az írásbeli munka félbe maradt arra rávezeti. - Az írásbeli munka befejezése után a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt részeit, valamint a piszkozatlapokat áthúzza, a megoldást tartalmazó vizsgadolgozatot az üres feladatlapokkal, a piszkozatot tartalmazó áthúzott lapokkal együtt belehelyezi a nevével ellátott borítékba, és nyitva átadja a felügyelő tanárnak. A felügyelő tanár - a vizsgázó jelenlétében - ellenőrzi, hogy a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat a vizsgázó áthúzta-e. Ezt követően a vizsgázó jelenlétében leragasztja a borítékot. A felügyelő tanár a jegyzőkönyvben feljegyzi a befejezés időpontját, és mindketten aláírják a jegyzőkönyvet. A vizsgázó a boríték lezárása után távozik a vizsga részére elkülönített épületrészből. - Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó vizsgadolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A felügyelő tanár a folyóson lévő felügyelő tanár útján értesíti az igazgatót. - Az igazgató az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvet a felügyelő tanár, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. - Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet. - Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatárgyból javítóvizsgát tehet. - A vizsgázó jelentkezéskor mentességet kérhet a vizsga egy része vagy az értékelés egy része alól. A kérelemről megfelelő szakértői bizottsági javaslat alapján az igazgató dönt, és a döntés indokának megjelölésével határozatot hoz. 2

4 - A vizsgaszabályzat értelmében, a vizsgázó kérelmére, az igazgató engedélye alapján az írásbeli vizsgára meghatározott időt legfeljebb egy órával (60 perc) meg lehet növelni - Lehetővé kell tenni, hogy a vizsgázó az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt (pl. számítógép, írógép) használja - Engedélyezni kell, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli beszámolót tegyen, vagy a szóbeli vizsgát írásban teljesítse - A tanuló a vizsgán mentesülhet az értékelés egy vagy több része alól - A szaktanár által kijavított és értékelt dolgozatokat minden vizsgázó megtekintheti, azokról kézzel másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételeket tehet. A vizsgázó saját feladatlapjáról saját költségére másolatot készíttethet. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Észrevételt kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető. A kijavított középszintű írásbeli érettségi dolgozatok megtekintésének rendje: 12. B osztály: Június 3. 8:00-16:00 Könyvtár 12. C osztály: Június 6. 8:00-16:00 Könyvtár 12. D osztály: Május 28. 8:00-16:00 Könyvtár 12. E osztály: Május Könyvtár 13. A osztály: Június 5. 8:00-16:00 Könyvtár 13. F osztály Május 30. 8:00-16:00 Könyvtár 13. G osztály Június 7. 8:00-16:00 Könyvtár 1. és 2. számú érettségi bizottság: Május 27. 8:00-16:00 Könyvtár - A dolgozatok megtekintésekor csak a vizsgázó lehet jelen - A dolgozatról fénymásolat készíthető - Egy év után az érettségi dolgozatok selejtezhetők Emelt szint Az emelt szintű írásbeli érettségi vizsgára vonatkozó külön szabályok - Az írásbeli feladatok kidolgozásához b) emelt szintű vizsga esetén négy óra (240 perc) áll a vizsgázók rendelkezésére c) a nemzeti kisebbség nyelvén, illetve a célnyelven folyó írásbeli vizsga ideje 25%-kal megnövelhető - A vizsgázót külön, kizárólag az emelt szintű vizsgán résztvevőkből álló vizsgacsoportba osztják be a vizsgaközpont által meghatározott helyszínen. Erről a vizsgázó értesítést kap. - Ha a vizsgázó a vizsgatárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tesz, a vizsgatárgyak központi vizsgakövetelmények alapján kiadott feladatlapjain elkészített vizsgadolgozatok javításáról, értékeléséről a kormányhivatal gondoskodik. - A felügyelő tanár az ültetést követően minden vizsgázó részére átad egy-egy borítékot, amelyen feltüntették az azonosító jelet, a vizsgatárgyat és a vizsga szintjét. A borítékon a vizsgázó nevét nem szabad feltüntetni. A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának 3

5 megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlap minden oldalán, valamint a pótlapokon feltünteti az azonosító jelét. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni - Az írásbeli munka befejezése után a felügyelő tanár - a vizsgázó jelenlétében - ellenőrzi, hogy a vizsgadolgozaton, a borítékon és a jegyzékben szereplő azonosító jelek megegyeznek-e, a felügyelő tanár a jegyzéken feljegyzi a befejezés időpontját, és aláírja a jegyzéket - A vizsgázó a boríték lezárása után a jegyzék aláírásával igazolja, hogy az azonosító jelek egyeztetése megtörtént - A vizsgadolgozatok kijavítása, értékelése a kormányhivatal által felkért szaktanár feladata. - A vizsgadolgozatok megtekintésének napját a Hivatal határozza meg, és a kormányhivatal tájékoztatja a vizsgázót, hogy a vizsgadolgozatát hol és mikor tekintheti meg - Az igazgató a vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatra benyújtott észrevételét a vizsgadolgozattal együtt megküldi a kormányhivatalnak, amely az észrevétellel érintett feladatot egy olyan szaktanárral, aki a dolgozat értékelésében eddig nem vett részt az útmutató alapján újraértékelteti, a szaktanár megállapítja az általa javasolt pontszámot, amely a korábbiakban megállapított pontszámtól pozitív és negatív irányban is eltérhet - A vizsgabizottság az előzetes értekezleten tudomásul veszi a kormányhivatal által megküldött szaktanári értékeléseket, és rávezeti azokat az osztályozó ívre. A tájékoztató értekezleten a vizsgázókat tájékoztatni kell a szaktanári értékelésről. - Amennyiben az írásbeli vizsga lebonyolítása során a vizsgázó szerint az e rendeletben és az adott vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményében foglalt vizsgaszervezési technikai jellegű előírásokat megszegték, az írásbeli vizsga lezárását követő két órán belül az írásbeli vizsga helyszínén, a kormányhivatal megbízottjánál a kormányhivatalnak címzett írásbeli észrevételt tehet. A határidő jogvesztő, igazolásnak helye nincs. A kormányhivatal megbízottja a vizsgázónak az írásbeli vizsga lebonyolításával kapcsolatban benyújtott észrevételt továbbítja a kormányhivatalnak. A kormányhivatal az észrevételt öt munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálati eredményt, valamint a vizsga további menetével kapcsolatban a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatait megküldi a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójának, aki - szükség esetén - megteszi a vizsga további menetével kapcsolatos intézkedéseket. Az emelt szinten vizsgázók június 4-én 8:00-16:00-ig tekinthetik meg a kijavított emelt szintű dolgozataikat a Könyvtárban. Szóbeli vizsga - A szóbeli érettségire gyülekezés a megadott időben a kijelölt termekben. Megjelenés egyenruhában. A szóbeli vizsga beosztását az érettségi megkezdése előtt, az elnöki jóváhagyás után közöljük a jelöltekkel. - A szóbeli vizsgát négy értekezlet fogja össze: előzetes értekezlet (vizsgabizottság, igazgató, jegyző), tájékoztató értekezlet (vizsgabizottság, igazgató, jegyző, vizsgázók), záró értekezlet (vizsgabizottság, igazgató, jegyző), eredményhirdető értekezlet (vizsgabizottság, igazgató, jegyző, vizsgázók). 4

6 - A szóbeli vizsga megkezdése előtt az elnök tájékoztató értekezletet tart, amelyen a vizsgabizottság tagjai és a vizsgázók vesznek részt. Az elnök ismerteti a középszintű írásbeli vizsgák és az emelt szintű vizsgák eredményeit, a szóbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalókat, a vizsgabeosztást, az eredményhirdetés helyét és idejét, a vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat lehetőségét. - A szóbeli vizsga beleértve a tételhúzást is reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat. - A vizsgázónak legalább harminc perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban beosztották. - Minden vizsgázónak az idegen nyelv kivételével vizsgatantárgyanként harminc perc gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. - Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama ha e szabályzat másképp nem rendelkezik középszintű vizsga esetén tizenöt percnél több nem lehet. A nemzeti kisebbség nyelvén tanult tantárgyakból a szóbeli vizsgán a feleltetés harminc percig tarthat, - A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. - A szóbeli vizsgán a tételt a vizsgázó húzza, és kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. - A vizsgázó csak az intézmény pecsétjével ellátott papíron dolgozhat. Ezen fel kell tüntetni a tételhúzás, továbbá a felelet megkezdésének és befejezésének idejét. A piszkozati lap az érettségi vizsga dokumentumai közé tartozik, ezért azt a vizsgázó nem viheti ki a teremből. - A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad vagy súlyosan téved, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat. - Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, egy alkalommal póttételt húzhat. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni - Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt, szükség esetén a vizsgahelyiséget rövid időre elhagyhatja. - Ha a vizsgázónak a Közoktatási törvény 30. -ának (9) bekezdése alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsgarész helyett szóbeli vizsgát tegyen, két tételt kell húznia. A felkészüléshez és kifejtéshez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legalább 10 perc pihenőidőt kell adni, A vizsgázó a pihenőidő alatt a vizsgatermet nem hagyhatja el. - Az utolsó előtti szóbeliző tanulónak a vizsga befejezése után a teremben kell maradnia és megvárnia az utolsó szóbeliző feleletét Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgára vonatkozó külön szabályok - A szóbeli tételeket az országos vizsgaközpont készítteti el - A szóbeli vizsga idejét és helyszínét a Kormányhivatal meg, és erről értesíti a vizsgázót - Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama - ha e szabályzat másképp nem rendelkezik - húsz percnél több nem lehet 5

7 - A vizsgázó teljesítményét a tantárgyi bizottság közösen értékeli, és tesz javaslatot a vizsgázó minősítésére. - A tantárgyi bizottság egyéni osztályozó ívet állít ki minden vizsgázóról, amelyet megküld a vizsgabizottság részére. Értékelés - A vizsgázó teljesítményét a pontszámok százalékban és osztályzatban történő kifejezésével minősítik. Ha a vizsgatárgy vizsgája több vizsgarészből áll, a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább tíz százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékok alapján legalább elégséges osztályzatot kaphasson. Középszintű matematika tantárgyi vizsga esetén a tanuló, ha írásbeli teljesítménye elérte a tíz százalékot, de nem érte el a húsz százalékot, szóbeli vizsgát tehet. - Középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: a) % elérése esetén jeles (5), b) 60-79% elérése esetén jó (4), c) 40-59% elérése esetén közepes (3), d) 25-39% elérése esetén elégséges (2), e) 0-24% elérése esetén elégtelen (1). - Emelt szintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: a) % elérése esetén jeles (5), b) 47-59% elérése esetén jó (4), c) 33-46% elérése esetén közepes (3), d) 25-32% elérése esetén elégséges (2), e) 0-24% elérése esetén elégtelen (1). Eredményhirdetés - Az érettségi vizsga eredményét, a vizsgabizottság még nem ismertetett döntéseit a vizsgázók és a vizsgabizottság tagjai jelenlétében az elnök az eredményhirdető értekezleten ismerteti. Az eredmény kihirdetése nyilvános. A vizsgabizottság elnöke a vizsgaeredmények kihirdetése előtt röviden értékeli az érettségi vizsgát. - Az emelt szinten érettségizők eredményét is a saját osztályuknál hirdetjük ki. - Az eredményhirdetés iskolánkban ünnepélyes keretek között, a Leőwey szobornál történik, és ekkor kerül sor a bizonyítványok, jutalomkönyvek és oklevelek átadására is. Megjelenés egyenruhában. Átvételkor a dokumentumokat gondosan nézzétek át, és azonnal jelezzétek, ha valami hibát észleltek 6

8 Jogorvoslati lehetőségek - A vizsgázó, a kiskorú vizsgázó szülője a vizsgabizottság döntése ellen a közoktatásról szóló törvény 84. -ának (5) bekezdésében szabályozott törvényességi kérelmet az igazgatónak nyújthatja be az országos vizsgaközpontnak címezve (a döntést követő 3 munkanapon belül, jogszabálysértésre hivatkozással). - Az eredményhirdető értekezleten ismertetett vizsgabizottsági döntések elleni jogorvoslatra rendelkezésre álló időt az értekezletet követő első munkanaptól kell számítani. I. Tantárgyankénti összefoglaló táblázat azokról az eszközökről, amelyeknek a használata az írásbeli vizsgán megengedett: Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Matematika Történelem Az eszközről az iskola gondoskodik Helyesírási szótár (termenként 4 db.) Helyesírási szótár (termenként 3 db.) Az eszközről a vizsgázó gondoskodik - Függvénytáblázat (németül/franciául vizsgázók esetében az adott nyelven is) - Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép - Körző, vonalzó, szögmérő - Németül/franciául vizsgázók esetében: kétnyelvű szótár - Történelmi atlasz - Németül/franciául vizsgázók esetében: kétnyelvű szótár Német nemzetiségi nyelv és irodalom - Egy- és kétnyelvű szótár - Szöveggyűjtemény Idegen nyelvek CD lejátszós magnó Kétnyelvű szótár (csak a szövegalkotásnál) Fizika - Függvénytáblázat - Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép Földrajz Informatika Kémia Mozgókép- és médiaismeret Dráma Számítógép megfelelő szoftverekkel DVD/video lejátszó - Földrajzi atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó (csak a II. feladatnál) - Németül/franciául vizsgázók esetében: kétnyelvű szótár - Négyjegyű függvénytáblázat - Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép Németül/franciául vizsgázók esetében: kétnyelvű szótár 7

9 Tájékoztató a évi vizsgaidőszakokban emelt szinten választható érettségi vizsgatárgakról: 13_ pdf 8

10 Az emelt szintű írásbeli vizsgadolgozathoz kapcsolódó vizsgázói észrevételt a dolgozathoz mellékelve kell megküldeni az OH területileg illetékes regionális igazgatóságához! 9

Tudnivalók az érettségiről

Tudnivalók az érettségiről Tudnivalók az érettségiről Mennyit ér az emelt szint, és mennyit a közép? 1. Az emelt szintű vizsga előnyei 2 2. A középszintű vizsga elõnyei 2 3. Az emelt szintű érettségi vizsga 3 3.1. Az egyes vizsgatantárgyakból

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 212 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015.

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Általános szabályok 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni a vizsga helyszínén. A vizsga megkezdése előtt azonosító okmánnyal (személyi igazolvány,

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 9. számú melléklete Készítette: Bakos Erika Jóváhagyta: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM TÁNCSICS-MIHÁLY-GYMNASIUM MOOR A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata MÓR 2014. 1 1. A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata 1.1 A vizsgaszabályzat hatálya,

Részletesebben

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza.

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. VIZSGASZABÁLYZAT Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A kétszintű érettségi vizsga

A kétszintű érettségi vizsga A kétszintű érettségi vizsga Előadó: Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő, c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. E-mail: direktor@sagim.hu www.sagim.hu,

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Érettségi tájékoztató

Érettségi tájékoztató Érettségi tájékoztató 2015. május-júniusi vizsgaidőszakról 2015. március - április Készítette : Csajági Sándor igazgatóhelyettes Érettségi tájékoztató 2015 1 Érettségi tantárgyak Kötelező érettségi tantárgyak:

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt

Részletesebben

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet Általános rendelkezések 2 A szakmai vizsga előkészítése 3 A vizsgabizottság 4 A vizsgabizottság működése 6 Az írásbeli

Részletesebben

A vizsgaszabályzat hatálya, célja

A vizsgaszabályzat hatálya, célja A vizsgaszabályzat hatálya, célja A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 26. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

VIZSGASZABÁLYZAT a Létesítménygazdálkodás (Facility Management) tanfolyami résztvevők számára

VIZSGASZABÁLYZAT a Létesítménygazdálkodás (Facility Management) tanfolyami résztvevők számára VIZSGASZABÁLYZAT a Létesítménygazdálkodás (Facility Management) tanfolyami résztvevők számára A BME Mérnöktovábbképző Intézet (továbbiakban: Intézet) az alábbi jogszabályok a 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről,

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. (2) bekezdése; 47. (1)-(2) bekezdése; 50-51. ; 79. (6) és (7) bekezdése;

Részletesebben

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól OptiJus Opten Kft. I. 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól A 2013.9.1. és 2014.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LI. törvény a közoktatásról és az alapműveltségi vizsgáról

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium osztályozó és javítóvizsga szabályzata

A Horváth Mihály Gimnázium osztályozó és javítóvizsga szabályzata A Horváth Mihály Gimnázium osztályozó és javítóvizsga szabályzata 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 20. -a alapján: Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél Oktatási Hivatal Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának Székhelyén Tárgy: Érettségi körlevél Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! A 2014/2015. tanév során tizenegyedik

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben