Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)"

Átírás

1 Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép- illetve emelt szinten tehető 3. Az érettségi vizsga kötelező és választható vizsgatantárgyakból áll. A vizsgázó függetlenül attól, hogy milyen szinten készült fel a vizsgára dönt arról, hogy közép- vagy emelt szinten tesz érettségi vizsgát az egyes tantárgyakból. 4. A vizsgázónak 5 négy kötelező és legalább egy kötelezően választott tantárgyból kell legalább középszinten vizsgát tennie. A kötelezően választott vizsgatárgy mellett további vizsgatárgy(ak) szabadon választható(k). 5. Kötelező vizsgatárgyak: o magyar nyelv és irodalom o történelem o matematika o idegen nyelv. - Amennyiben a vizsgázót mentesítették az értékelés alól (Közokt.tv. 30. (9) bekezdése alapján ) valamelyik kötelező érettségi tantárgyból, másik, általa választott tantárgyból tehet érettségit. - Az érettségi vizsga kötelező tantárgyai és a vizsga részei: Kötelező tantárgyak A vizsga formája középszinten emelt szinten Magyar nyelv és írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli irodalom történelem írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli matematika írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli idegen nyelv írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 6. Az érettségi vizsga fajtái: o rendes: középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után a tanulói jogviszony fennállása alatt, vagy megszűnését követő első alkalommal tett érettségi vizsga. o Előrehozott: az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, első alkalommal tett vizsga.

2 o Kiegészítő: sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes tantárgyból. o Szintemelő: egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. o Pótló: a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő érettségi vizsga folytatása. o Javító: a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló érettségi vizsga megismétlése. o Ismétlő: érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga megismétlése. Egyes tantárgyakból közép- vagy emelt szinten lehet érettségit tenni, kivéve a szintemelő vizsgát, melyből csak emelt szintű vizsga tehető. 7. Érettségi vizsga állami vizsgabizottság előtt tehető. 8. vizsgaidőszakok: - május-június: a vizsga szintjétől függetlenül valamennyi középiskola részére - október-november: kijelölt középiskolákban. 9. vizsgaidőpontok a 2012/2013 tanévben(május-június): május 6. 8 óra magyar nyelv és irodalom írásbeli május 7. 8 óra matematika írásbeli május 8. 8 óra történelem írásbeli május 9. 8 óra angol nyelv írásbeli május óra német nyelv írásbeli május óra informatika írásbeli május óra szakmai előkészítő tárgyak írásbeli június emelt szintű szóbeli érettségi június középszintű szóbeli érettségi egy adott tantárgyból mindkét szint írásbelije ugyanaznap van ha mindkettő szintű vizsga megvan, akkor a felvételi pontoknál a jobbik számít legalább 60%-os nyelvi emelt szintű érettségi automatikusan középfokú B2 komplex nyelvvizsgával, 40-59%-os nyelvi emelt szintű érettségi alapfokú (B1) komplex nyelvvizsgával egyenértékű.

3 10. Jelentkezés az érettségi vizsgára: - érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében abból a tantárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit a jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja - tanulói jogviszony megszűnése utáni érettségi vizsgán bármely tantárgyból tehető érettségi vizsga. - A jelentkező a felkészülés szintjétől függetlenül szabadon választhatja meg a vizsga szintjét. Egy vizsgaidőszakban egy vizsgatárgyból csak egy szinten lehet érettségi vizsgát tenni. - Jelentkezési határidő: az e célra szolgáló jelentkezési lappal máj-jún. vizsgaidőszak esetén március 1-ig szept-okt. vizsgaidőszak esetén szeptember 05-ig lehet benyújtani a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójához. - A jelentkezési lapon a kötelező vizsgatárgyak mellett fel kell tüntetni a kötelezően és a szabadon választható vizsgatárgyakat, a vizsga szintjét és fajtáját, valamint rendes érettségire jelentkezésnél az ugyanazon tantárgyból előrehozott vizsgaként letett közép- és előrehozott vagy szintemelő vizsgaként letett emelt szintű vizsgatárgy eredménye közül melyiket kívánja az érettségi bizonyítványában szerepeltetni, esetleges mentességgel kapcsolatos kérelem benyújtását. - A jelentkezési lap benyújtása: személyesen, vagy meghatalmazott útján. A vizsgára történő jelentkezés elfogadásáról az igazgató dönt. 11. írásbeli vizsga: - központi feladatlapok megoldása - központi vizsgakövetelmények alapján - az írásbeli feladatok kidolgozásához ha a részletes követelmény és vizsgaleírás másképp nem rendelkezik a vizsgázónak vizsgatantárgyanként rendelkezésre álló maximális idő középszintű vizsga esetén 3 óra (180 perc) emelt szintű vizsga, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyból szinttől függetlenül 4 óra (240 perc). Ha az írásbeli vizsgán több feladatlapot kell megoldani, a felhasználható idő felosztásához a feladatlap további rendelkezéseket állapíthat meg. - Csak a központilag kiadott feladatlapon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon, feladatlapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával, golyóstollal kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja az írógép, számítógép használatát. Az íróeszközökről és a segédeszközökről a vizsgázók gondoskodnak. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélgethetik.

4 - A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. - A helyiséget indokolt esetben, egyszerre egy vizsgázó hagyhatja el. A helyiséget elhagyó vizsgázó átadja a vizsgadolgozatát a felügyelő tanárnak, aki a távozás és visszaérkezés pontos idejét azon a helyen, ahol az írásbeli munka félbemaradt arra rávezeti. - Az írásbeli munka befejezése után a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt részeit, valamint a piszkozatlapokat áthúzza, a megoldást tartalmazó vizsgadolgozatot az üres feladatlapokkal, a piszkozatot tartalmazó áthúzott lapokkal együtt belehelyezi a nevével ellátott borítékba, és nyitva átadja a felügyelő tanárnak. A felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében ellenőrzi, hogy a vizsgázó az üresen maradt részeket és a piszkozatlapokat áthúzta-e, majd a vizsgázó jelenlétében a borítékot lezárja. Ezután a vizsgázó távozik a vizsga részére elkülönített épületrészből. - Amennyiben a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, az elvétel pontos idejét, aláírja, visszaadja a dolgozatot, és a vizsgázó folytathatja az írásbeli vizsgát. A felügyelő tanár értesíti az igazgatót, aki kivizsgálja a bejelentést. - Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet. - Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, a megkezdett vizsgáról engedély nélkül távozik, az adott vizsgatárgyból javító vizsgát tehet. A kijavított dolgozatok megtekintése, észrevételek A kijavított vizsgadolgozatokat a vizsgázó az igazgató által megjelölt helyen és időben megtekintheti, arról kézzel vagy elektronikusan másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet a megtekintést követő első munkanap végéig (16 óráig). A betekintés ideje: június Szóbeli vizsgarész A szóbeli vizsga 8 órától legfeljebb 18 óráig tarthat. A vizsgázónak legalább 30 perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amikor a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, melybe beosztották. Középszintű vizsgán a felelés 1-1 tantárgyból legfeljebb 15 percig tarthat, melyet legalább 30 perces felkészülési idő előz meg kivéve: idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő mely alatt a tanuló jegyzeteket készít, majd önállóan, útbaigazítás nélkül felel. Ha elakad vagy súlyosan téved, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat. Amennyiben az önálló feleletet a vizsgázó befejezte vagy súlyosan tévedett a vizsgabizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel. Teljes tájékozatlanság esetén

5 (12% teljesítmény alatt) az elnök 1 alkalommal póttételt húzathat. (Ebben az esetben a kapott pontszámot meg kell felezni!) 13. Az érettségi vizsga befejezése A vizsgázó teljesítményét pontszámmal és %-ban kell megállapítani. Amennyiben a vizsga több vizsgarészből áll (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) minden vizsgarészből minimum 12%-ot teljesítenie kell az elégséges osztályzathoz. Középszintű matematikánál 12-25% közötti írásbeli teljesítmény esetén szóbeli vizsgát tehet. Középszintű érettséginél osztályzatok: Teljesítmény (%) osztályzat Jeles (5) Jó (4) Közepes (3) Elégséges (2) 0-24 Elégtelen (1) Emelt szintű érettséginél osztályzatok: Teljesítmény (%) osztályzat Jeles (5) Jó (4) Közepes (3) Elégséges (2) 0-24 Elégtelen (1) Az érettségi bizonyítvány megszerzésének feltétele: a kötelező vizsgatárgyakból és még legalább egy választott tantárgyból legalább elégséges osztályzat elérése. Törzslapkivonatot kapnak, akik pótló vizsgát tehetnek, javítóvizsgát kell tenniük, vagy akik előrehozott vizsgát tettek. Érettségi bizonyítványt kell kiállítani annak, aki teljesítette az érettségi vizsga követelményeit. Tanúsítványt kapnak a vizsgázók az érettségi bizonyítvány megszerzése után letett kiegészítő, szintemelő, ismétlő vizsgákról. Az érettségi vizsgával kapcsolatos legfontosabb jogszabályok: Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 212 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015.

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Általános szabályok 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni a vizsga helyszínén. A vizsga megkezdése előtt azonosító okmánnyal (személyi igazolvány,

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Érettségi tájékoztató

Érettségi tájékoztató Érettségi tájékoztató 2015. május-júniusi vizsgaidőszakról 2015. március - április Készítette : Csajági Sándor igazgatóhelyettes Érettségi tájékoztató 2015 1 Érettségi tantárgyak Kötelező érettségi tantárgyak:

Részletesebben

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LI. törvény a közoktatásról és az alapműveltségi vizsgáról

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 1., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 1., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 1., péntek Tartalomjegyzék 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 108/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 109/2012.

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza meg A tanítási

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND 2013/2014 tanév 1 NE FELEDD: TISZTELD ÖNMAGAD, TISZTELJ MINDENKI MÁST ÉS LÉGY FELELŐS A TETTEIDÉRT! (Tantra Indiából)

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. (2) bekezdése; 47. (1)-(2) bekezdése; 50-51. ; 79. (6) és (7) bekezdése;

Részletesebben

A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat

A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról

Részletesebben

A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat

A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat A biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat Készült: 2014. május Tartalom I. A Vizsgaszabályzat tárgyi és személyi hatálya... 3 II. A hatósági

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2014. augusztus 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben