TARTALOM. István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr. Tóth István, dr. Turza István, Vajda István HU ISSN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr. Tóth István, dr. Turza István, Vajda István HU ISSN 0522-3512"

Átírás

1 Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÔßÐÑÕ ßÆ ÑÎÍÆ_ÙÑÍ ÓßÙÇßÎ Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÛÙÇÛÍDÔÛÌ ÔßÐÖß ßÔßÐSÌÑÌÌß ÐWÝØ ßÒÌßÔ ïèêèóþßò ß ±³¾- æ ß ÜËÒßÚÛÎÎ Î ò»»¼³7²» Í µ³ * 7²» ½ µµ»µô 7ªº± ¼«-µ Ì» ³7»»²» ¹» µ» +º±? ²µ Í»² Þ± ¾? ó²»²¼» ª7²»µ îððëñïò?³ ïíèò 7ªº± ³

2 TARTALOM HÓNIG PÉTER: Tulajdonosváltás után eredményes évet zárt adunaferr Rt DR. VITÁLIS GYÖRGY: Száz éve lett fõiskola aselmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia... 5 DR. IZSÓ ISTVÁN: 150 éves abányakapitányságok intézménye Magyarországon... 8 DR. HORN JÁNOS: Természeti energetikai erõforrásainkról DR. SZALAI LÁSZLÓ: Lengyel-magyar bányászati kapcsolatok axiii. század elejérõl Árpád-házi Szent Kunigunda és Wieliczka DALLOS FERENCNÉ: 35 éves amagyar Olajipari Múzeum DR. GAGYI PÁLFFY ANDRÁS: Verespatak avilágörökség része is lehetne Szent Borbála-napi megemlékezések Helyi szervezetek Borbála-napi megemlékezései...40 Egyesületi hírek Belföldi hírek... 4, 13, 56 Nekrológ Könyvismertetés Külföldi hírek Bányászati és Kohászati Lapok BÁNYÁSZAT Szerkesztõség: 1027 Budapest, Fõ utca 68. IV.em Postacím: 8301 Tapolca, Pf. 17. Felelõs szerkesztõ: Podányi Tibor (tel.: 88/ , fax: 88/ ) Aszerkesztõbizottság tagjai: Bagdy István (szerkesztõ), dr. Csaba József (olvasószerkesztõ), G. Molnár Ferencné (szerkesztõ), dr. Gagyi Pálffy András (hírszerkesztõ), Dovrtel Gusztáv,Erdélyi Attila, dr. Földessy János, Gyõrfi Géza, dr.hornjános,jankovics Bálint,Kárpáty Erika, LívóLászló,Lois László, MaraMárta-Éva, dr.mizser János, dr. Sümegi István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr. Tóth István, dr. Turza István, Vajda István HU ISSN Bányászati és Kohászati Lapok KOHÁSZAT Szerkesztõség: 1027 Budapest, Fõ utca 68. IV.em Telefon: Levélcím: 1371 Budapest, Pf. 433 vagy Felelõs szerkesztõ: dr.verõ Balázs Aszerkesztõség tagjai: dr.búzáné dr. Dénes Margit, dr. Dobránszky János, dr.fauszt Anna, Hajnal János, Harrach Walter, Kovács László, dr. Klug Ottó, Lengyelné Kiss Katalin, Szende György,dr. Takács István HU ISSN Bányászati és Kohászati Lapok KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ Hungarian Journal of Mining and Metallurgy OIL AND GAS Szerkesztõség: 1027 Budapest, Csalogány u. 3/B Postacím: 1255 Budapest 15, Pf. 18. Telefon: (1) Felelõs szerkesztõ: Dallos Ferencné Szerkesztõ: Cseri Tivadar Szerkesztõbizottság: dr. Bodoky Tamás, dr. Csákó Dénes, dr. Ferenczy László, Hoznek István, Kelemen József, dr. Meidl Antal, dr. Nagypataki Gyula, dr. Németh Ede, Õsz Árpád, Paczuk László, dr. Pápay József, dr.szarka László, dr. Takács Gábor, dr. Tóth János, Turkovich György,Udvardi Géza, Verõ László HU ISSN Alapszámot összeállította: Dallos Ferencné Kiadja: az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 1027 Budapest, Fõ utca 68. Telefon/fax: (1) Felelõs kiadó: dr.tolnay Lajos elnök Nyomdai munkák: Press+Print Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. Kiskunlacháza Alap amontan-press Rendezvényszervezõ, Tanácsadó és Kiadó Kft. gondozásában jelenik meg. Belsõ terjesztésre, kereskedelmi forgalomba nem kerül. 1

3 Tulajdonosváltás után eredményes évet zárt adunaferr Rt. ETO: A2004-es esztendõ rendkívüli feladatokat hozott adunaferr számára, hiszen az állandóan változó környezetben és piaci viszonyok között megvalósult privatizációja nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközileg is példaértékû lehet. HÓNIGPÉTER okl. gépészmérnök, ergonómia szakmérnök, adunaferr Rt. vezérigazgatója 2004-ben 54 éves fennállásának legeredményesebb évét zárta avállalat, sígy újra elfoglalhatta az õt megilletõ helyet amagyar vállalatok rangsorában. Sokan azt mondják, hogy kiemelkedõ eredményeinket apiac rendkívüli fellendülésének köszönhetjük. A válaszom erreaz,hogyidáigiselkellettjutni, az eredmények mértéke és az idáig vezetõ út sem közömbös. A2002- benmegkezdettés2003-bankövetkezetesen folytatott átalakítások nélkül nem tudtuk volna teljesíteni a2003-rakitûzött,veszteségnélküli mûködést, és nem tudtuk volna túlélni 2004 elején anyersanyagok árainak emelkedésébõl eredõ pénzügyi nehézségeket. Arégi vállalati struktúrábanpedigilyenmértékben nem használhattuk volna ki akésztermékekkeresleténeknövekedésébõl származó elõnyöket. Atermelést sikerült minden körülmények között fenntartani, sõt egyes üzemrészek megdöntötték a korábbi termelési rekordokat is. Másfélévtizedesvolumentismételtünk meg például a tömörítvénygyártásban,és54évesfennállásunk alatt 2004-ben állítottuk elõ alegtöbb nyersvasat. Az acélmû és a meleghengermûugyancsak túlszárnyalta eddigi teljesítményeit. Termékeink minõsége és megbízhatósága ismert és elismert a piacon. Ezen eredmények alapján joggal lehetünk büszkék az elvégzett munkára. Határidõreésatervezettköltségkereteken belül elvégeztük aszükséges felújításokat, karbantartásokat és fejlesztéseket. Beruházásainkkal sikerült teljesíteni az egyre szigorodókörnyezetvédelmielõírásokat, és fokozottan megfelelni az EU elvárásainak is. A2002-ben elindított és amagyarkormányáltaljóváhagyottstabilizációs, majd Átalakulási Programlegfontosabbelemeit megvalósítottuk. Beolvadt az Acélmûvek Kft.aDunaferrRt.-be,éside került ametab Kft., valamint akereskedõház Kft. tevékenysége is. Mindkét cég végelszámolással szûnik meg. Ugyancsak végelszámolással szûnt meg a Tûzállóanyag-gyártó Kft., s megváltunk néhány olyan cégtõl is, amelynek tevékenysége nem tartozik szorosan alaptevékenységünkhöz. Ezek közül legjelentõsebb akomplex Kft. eladása volt. Mindezeket a változásokat úgy oldottuk meg, hogy az érintett dolgozók nem vesztették el munkájukat, szociális feszültségek nem következtek be. ADunaferr átláthatóan lebonyolított tulajdonosváltása történelmi esemény avállalatcsoport életében és talán amagyar privatizáció gyakorlatában is. A Dunaferr privatizációja az egyik legösszetettebb, legidõigényesebb, sokelemû, részérdekeket is tekintetbe vevõ tranzakció volt az ÁPV Rt. gyakorlatában. Nem egyszerûen részvényeladásról volt szó, astratégiai partner bevonásának folyamata mindvégig részét képezte atársaságcsoport újjászervezésének és pénzügyi konszolidációjának. Atulajdonosváltás feltételrendszeretekintetbevetteamunkáltatói, atérségi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési szempontokat is. A privatizációról szóló kormányhatározat március 4-én látott napvilágot. Ahatározat elõírta, hogy atulajdonosváltásnak egy komplex koncepciót kell kielégítenie. Akoncepció prioritása olyan, erõs pénzügyi háttérrel rendelkezõ stratégiai partner megtalálása volt, amely beruházások és fejlesztések révénhosszú távonképes biztosítaniavasmûjövõjét. Az elõírtakszerint adunaferr majdani vevõjének kötelezettséget kell vállalnia a munkavállalók foglalkoztatására, illetveamunkakörülményekjavítására. A befektetõnek megfelelõ pénzügyi kötelezettséget kell vállalnia a foglalkoztatás kistérségi szintû megoldásának elõsegítésére. AzÁPVRt.úgydöntött,hogyaz ügyletet közbeszerzési eljárás útján kiválasztott szakértõ bevonásával bonyolítja le. ADunaferr tanácsadói tenderének gyõztese apricewaterhouse Coopers Kft. lett. Aprivatizációs szervezet szeptember 15-én hirdetett nyilvános egyfordulós pályázatot az állami tulajdonban lévõ 79,48%-os 2

4 részvénycsomag értékesítésére. Olyan tõkeerõs stratégiai befektetõt keresett az eljárás során, amely hosszú távra biztosítani tudja adunaferr-csoport mûködését, tevékenységének fejlesztését, valamint amunkavállalók foglalkoztatását november 19-én adtam tájékoztatást az OMBKE választmányának adunaferr Rt. privatizációscélkitûzéseirõlésazápvrt.elvárásairól.azazóta eltelt idõ igazolta elképzeléseink helyességét december 23-án az ÁPV Rt. igazgatósága érvényesnek és eredményesnek nyilvánította adunaferr privatizációs pályázatát, amelynek nyertese az ukránsvájci Donbass-Duferco konzorcium lett. Az ÁPV Rt. igazgatósága, elfogadva az értékelõ bizottság javaslatát, megállapította asorrendet. Elsõ helyezett adonbass-duferco konzorcium lett 82,02 ponttal, 2. helyezett az LNM konzorcium 68,24 ponttal, 3. helyezett a Severstal 61,30 ponttal. ADonbass-Duferco konzorcium avilág egyik legnagyobb acélkereskedelmi hálózatával, biztos nyersanyagforrásokkal rendelkezik, már több hasonló múltútermelõegységetintegráltéstettnyereségessésikerrel, megtartva afoglalkoztatás szintjét. Az ÁPV Rt. és a Donbass-Duferco konzorcium képviselõi február 25-én aláírták adunaferr Rt. értékesítésére vonatkozó megállapodást. ADunaferr Rt. és akonzorcium ennek részeként aláírta arészvényjegyzési megállapodást is. Az eladó és avevõ mindenszerzõdéseskérdéstrendezett,deazügyletzárásának egyik alapvetõ feltétele: abefektetõ és ahitelezõ bankok tárgyalásának sikeres lezárása még hátra volt. Júniusban adunaferr Rt.-nek hitelezõ bankok és abefektetõkonzorciumképviselõikézjegyükkellátták el azt az egyetértési nyilatkozatot, amely kijelölte a tárgyaló felek közötti végleges megállapodás kereteit augusztus23-ánabefektetõkonzorciumújajánlatot tett ahitelezõ banki konzorciumnak, amely elfogadta ezt. Amegállapodás jelentõsen csökkenti adunaferr hitelállományát, ezzel könnyítve avállalat terheit. Aprivatizációs szerzõdésben elõírt elsõ zárás legfontosabb feltétele afõ hitelezõ bankokkal való megegyezés ezzel az eredeti határidõn belül teljesült. Így megnyílt alehetõség az ügylet lezárására. Több mint fél évszázad után, szeptember 30- átólmegszûntadunaivasmûbenatöbbségiállamitulajdonlás. ADunaferr elmúlt két évének története annak példája, hogy professzionális irányítással egy tízezer fõs nagyságrendû állami társaság gazdálkodását is áttekinthetõvé lehet tenni. Astratégiai partner megtalálása biztos jövõt nyújthat adunaferrnek, hiszen az új tulajdonos alegmagasabb foglalkoztatási kötelezettséget vállalta, öt évig megtartja a jelenlegi munkavállalói létszámot. Az ügylet összértéke, beleértve atõkeemelést, aberuházási, kistérség-fejlesztési, illetve a munkakörülményekjavítására vonatkozóvállalásokat,valamint avételárat, akövetkezõ 5évben várhatóan csaknem 100 milliárd forintot tesz ki. Ezzel óriási lehetõség nyílik arra, hogy adunaferr egy nagy,avilágpiacon meghatározó acéltermelõi és kereskedelmi konzorcium tagjaként részesüljön az acélipari konjunktúra pozitív hatásaiból. Aprivatizációs szerzõdésben vállalt feltételek biztosítják alapvetõ célunkat: az acélgyártás hosszú távú fenntartását Dunaújvárosban. Az új tulajdonos haladéktalanul hozzálátott adunaferr-csoport szerkezetének további egyszerûsítéséhez. Avégsõ cél: az alapésalegfontosabbkapcsolódótevékenységekegységes vállalatba tömörítése. Ennek jegyében a tulajdonos visszavásárolta akokszoló Kft., aferromark Kft., a Lõrinci Hengermû Kft. külsõ tulajdonrészeit. Tárgyalások folynak adwakft., az EMA-Power Kft. és a Dutrade Rt. külsõ tulajdonrészeinek megvásárlásáról is.megegyezésszületettavárositulajdonbanlévõdunaferr-részvényekmegvételérõl.afõtulajdonosazonban nem kívánja korlátozni mûködését adunaferr kerítésén belülre. Ezt többek között az is bizonyítja, hogymegvásárolta akorábbi diósgyõri acélmû eszközeit, beindította ahengereltáru-gyártást, további fejlesztésekkel és az acélmû beindításával kívánja diósgyõri kollégáink munkalehetõségeit szélesíteni. Aközeljövõbentöbb,Magyarországonkívüli acéliparivállalkozás megvétele is napirendre kerülhet. Az ÁPV Rt. aprivatizációs folyamat kezdetén jelezte, hogy adunaferr dolgozóinak is biztosítani kívánja atulajdonlás lehetõségét. Ennek jegyében 2004 decemberében megkezdõdött az 5%-ot kitevõ munkavállalói részvények értékesítése. Így elõször nyílik mód arra, hogy adunaferr vállalatcsoport dolgozói is tulajdonosaivá váljanak saját vállalatuknak. Ennek üzenete talán fontosabb abenne rejlõ üzleti lehetõségeknél. Ezt jelzi, hogy szinte mindenki élni kíván részvényvásárlási jogával. Atulajdonosiszerkezet jelentõsváltozásávalegyütt az új mûködési modell következetes bevezetésével elértük az egyéni felelõsségek mentén való gazdálkodást, sezt az év közben sikeresen beindított SAP R/3 rendszer jelentõsen támogatja. Ez teszi lehetõvé pénzügyi forrásaink hatékony kihasználását, üzleti döntéseink megalapozását. A2004. év eseményeire visszatekintve, nem feledkezhetünkmegasikereket beárnyékolósúlyosbalesetekrõl sem. Ajövõben ilyenek nem fordulhatnak elõ. Ezért központosítottuk amunka-, akatasztrófa- és az 3

5 egészségvédelemmel foglalkozó egységeinket, és vezetõjüket közvetlenül avezérigazgató irányítása alá rendeltük.avagyonvédelmifeltételekjavításaérdekébenúj vezérigazgató-helyettesi poszt alapításáról döntöttünk, amelynek célja, hogy az rt. keretein belül kiépüljön avagyonvédelem fejlett módszerein alapuló korszerû szervezet. Szükség van olyan beruházásokra, amelyek nélkül nem tudjuk az acélgyártást gazdaságosan fenntartani. IdesorolomaIII.kokszolóblokkteljeskörûátépítésének befejezését és anagyolvasztó élettartamának növelését szolgáló feladatok végrehajtását. Mindkét témában nemzetközi szakértõk részvételével folynak a tárgyalások akivitelezõkkel. Mûködésünk számára kiemelkedõ jelentõségû a évi üzleti terv véglegesítése. Mai ismereteink szerint ebben az évben is megvan alehetõsége annak, hogy eredményes évet zárjunk. Figyelembe kell azonbanvennünk,hogyönköltségünknemzetköziösszehasonlításbannagynakmondható.nemszabadtehátatavalyi eredmények ismeretében hátradõlnünk, folytatni kellamegkezdettutat.ezzelmaradhatmegadunaferr ahazai ipar egyik legjelentõsebb szereplõjeként, értéktermelõ vállalataként. Következetesen végrehajtott munkánk elismeréseként nyugtáztuk Gyurcsány Ferenc miniszterelnök szavait, aki november 23-án meglátogatta cégünket,sitttalálkozott SzergejTaruta úrral,adonbass Ipari Szövetség elnökével, adunaferrrt. felügyelõbizottságának elnökével, avállalat vezetõivel és dolgozóival. ADunaferr jövõjét biztatónak és ígéretesnek minõsítette. Kép:SzergejTaruta, adonbass IpariSzövetség elnöke Dunaferr-emlékérmet ad át Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek ADunaferr Rt. jövõjének alakulásában nagy szerepükvanahazaikohászatszakembereinekésazegyüttmûködõ társadalmi szervezeteknek. Kérem, hogy szakmai együttmûködésükkel továbbra is segítsék célkitûzéseink megvalósítását. BELFÖLDI HÍREK 50 éves jubileum a Dunaferr Rt.-ben D unaújvárosban50éve,1954februárjában helyezték üzembe az elsõ 700m 3 -esnyersvasgyártókohót,augusztusában az elsõ 125 tonnás martinkemencét, és ugyanebben az évben alakultmegazombkehelyiszervezeteis. Az évi 540 kt nyersvas és 450 kt acél termelésére tervezett lemezgyártó kombinátban ateljes kiépülés után 1961-re érték el ezt a teljesítményt ben azonban atechnológiák fejlesztésével új berendezések építése nélkül már egy millió tonna acélt gyártottak és dolgoztak fel. Akésõbbiek során néhány új gyártóegység (folyamatos acélöntõmû, acélgyártó konverter, kokszolóblokk) építése, számos technológiafejlesztés és berendezésátalakítás útján ben, ajubileum évében már 1350 kt nyersvasat és 1668 kt acélt termeltek. Az idõk során jelentõsen csökkentettékazenergiafelhasználást,javultaz anyagkihozatal, sígy csökkentek aráfordítások. Nõtt atermékválaszték, és jobb lett az acélok minõsége is. Apiacon melegen és hidegen hengerelt táblalemezt, tekercset, horganyozott lemezt,különféleprofilokat és radiátort értékesítenek. Termékeiket egyrenagyobb mennyiségbenigényelték és igénylik belföldön és külföldön egyaránt. Nem véletlen, hogy vaskohászati kombinátjaink közül csak adunaferr tudta arendszerváltás elõtti termelését fenntartani, sõt azt mára csaknem 20%-kal még növelni is. Asikernek éppúgy része volt ajó termékszerkezet és afolyamatos mûszakifejlesztés, mint atechnikát, technológiátfejlesztõésmûködtetõkollektívának afeladatokhoz való esetenként alehetetlentsemismerõ jóhozzáállása. A vasmû szakembergárdája mondhatni idejekorán kapcsolódott beaz OMBKE munkájába. A40 fõvel alakult helyi szervezet létszáma folyamatosan nõtt, most ataglétszám. Adunaújvárosiaknak döntõ érdemeikvannakazutóbbiévtizedekben lefolyt több mint 20 nagyrendezvény (konferencia) megszervezésében. Létrehozták asomogyfajszi Õskohászati Emlékhelyet, és részt vesznek az OMBKEközpontirendezvényein.PéldásanvontákazOMBKEkötelékébea helyi fõiskola hallgatóit is. Atagság folytonos aktivitását ahavonta rendezett szakmai klubdélutánokkal is fenntartják; itt évente elõadás hangzik el ben adunaferr-t privatizálták, a vaskohászat egészének pedig világviszonylatban is sikeres éve volt. Ebben ahangulatban tartották meg december 3-án, kb. 150 fõ részvételévela X.Szt.Borbála-napikohászszakestélyt adunaújvárosi Fõiskola éttermében. A dunaújvárosi kohászok bíznak abban, hogy e szép jubileum után a gyár és aváros elõtt további sikeres évtizedek állnak. (Dr.Takács István) 4

6 Száz éve lett fõiskola aselmecbányai m. kir.bányászati és Erdészeti Akadémia Akadémiából fõiskola ETO: Aselmecbányai akadémia, illetve fõiskola történetével számos szerzõ foglalkozott, bemutatva aváltozatosmúltat [1 19]. Visszatekintve aselmecbányai bányászati oktatás, illetve felsõoktatás közötti történetére, vázlatosan akövetkezõket említem meg. Abécsi udvari kamara június 22-énSelmecbányán azzal acéllal létesített bányászati-kohászati tanintézetet vagy iskolát (ún. Berg-Schola-t), hogy akincstár európai viszonylatban is jelentõs szerepet játszó magyarországi nemesfém- ésréztermelésénekfellendítéséreakibontakozóipariéstermészettudományosforradalomkövetelményeinek megfelelõ szakembereket képezzenek ki. Mária Terézia királynõ október 22-énbányászati-kohászati fõtanintézet, azaz akadémia (Academia Montanistica, Bergakademie) létesítésétrendelte el Selmecbányán. Ez volt egész Európában alegelsõ három évfolyamos bányászati-kohászati akadémia ben, megelõzve ezzel számos más országot, Mária Terézia királynõ elrendelte az erdészet felsõfokú oktatását, I. Ferenc császár pedig 1807.augusztus 30-án aselmecbányai Bányászati Akadémia szervezeti keretében az Erdészeti Tanintézet felállítását tól Bányászati éserdészeti Akadémia (Berg- und Forstakademie) néven mûködött atanintézet. Atanulmányi idõt négy évre emelték. Az 1867-es osztrák-magyar politikai kiegyezéssel az akadémia magyar állami intézménylett,ésbevezettékamagyaroktatásinyelvet.azakadémiaamagyarmûszakitudományok alkotómûhelyévé vált. Atanszékekakövetkezõkvoltak:matematika-fizika-mechanika,ábrázológeometriaépítészet, kohászat-kémia, ásványtan-földtan-õslénytan és bányamûvelés-bányamérés-bányagéptan. Abányászati szakiskola keretében atantervföldtani vonatkozású részeit akövetkezõk alkották aii. évfolyamon: ásványtan, krystallografia, ásványok meghatározása, geognosia, paleontológia, kõzetek meghatározása. DR.VITÁLISGYÖRGY aranyokleveles geológus aföldtudomány kandidátusa ny. tud. fõosztályvezetõ OMBKE-tag Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület évi szeptember hó 12-én Rimaszombatbanmegtartottközgyûlésének amaz ismeretes határozata, hogy aselmeczbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia szervezeténekamaikorigényeihez mért megváltoztatása tárgyában elõterjesztéssel fordul a pénzügyminiszterhez, anyilvánosság elõtt isfelszínrekerültabányászatifelsõ szakoktatásunk kérdése. Amegoldásraváróigénynemvoltugyanúj, mert ez már 1890 óta állandóan foglalkoztatta az akadémia tanári karát és apénzügyminisztériumot is. Az egyesületi határozattal azonban különös fontosságot és érdekességet nyert azáltal, hogy ahazai bányászati közvélemény nyilatkozott meg benne, sagyakorlati igényekbõl eredõ közmeggyõzõdés erejével sürgette adöntést. Sasürgetés megtette hatását. A tárgyalások azonnal megindultak, s ajó ügyhöz méltó lassúság daczára is ez évben (1904) befejezést nyertek. Abányászati és erdészeti akadémia acsászár1904.augusztushó 3-án Ischlben kelt legfelsõ elhatározásával mint azt abányászati és Kohászati Lapok f. évi szeptember 15-én megjelent 18. száma már röviden közölte október 1-jétõl kezdve új szervezetet nyert,amelynek értelmében az akadémia ezentúl M. kir.bányászati és Erdészeti Fõiskola czímét fogja viselni. [3] A fõiskolán négy szakosztály lesz, mégpedig: abányamérnöki, a fémkohómérnöki, a vaskohómérnöki és az erdõmérnöki szakosztály. A tanulmányi idõ minden egyes szakosztálynál négy (4) évre terjed. Azok, akik afõiskolát elvégezték és aválasztott szakkörébe tartozó rendszeres üzemnél legalább két évet gyakorlati szolgálatban töltöttek, államvizsgálatra jelentkezhetnekés mérnöki oklevelet kapnak. Az új tanrendszer az 1904/1905-i tanév,azaz f.évi október hó elején lép életbe, és az elsõ évre beiratkozó hallgatókra föltétlenül kötelezõ. Afölvétel és beíratás október hó 6-án és 7-én lesz, október15-igarektor,azontúl csak az illetékes (a bányászati ágazatra nézve apénzügyi, az erdészeti ágazatra aföldmívelésügyi) miniszter engedélyezheti afölvételt. [20] A pénzügyminisztérium évi sz. rendeletét közölte a fõiskola igazgatóságával. Ebbõl idézek néhány részletet [13]: 5

7 Õ Császári és Apostoli Királyi Felsége Ischlben f. éviaugusztus 3-ánkelt legfelsõ elhatározásával legkegyelmesebben jóváhagyni méltóztatott aselmeczi bányászati és erdészeti fõiskolának új szervezeti és ügyviteli szabályzatát oly föltétel alatt, hogy az ezen szabályzat 29. -ának alapján történendõ kinevezéseknél akiszolgáltaltisztekalkalmazásárólszóló1873.ii.t.cz. rendelkezései pontosan fognak betartatni; legkegyelmesebben megengedni méltóztatott továbbá, hogy a fõiskola tanszervezete elõterjesztésem értelmében öt új tanszék rendszeresítése mellett megváltoztassék, az új tantervezetet az 1904/1905. tanév elejétõl kezdve életbeléptettessékésazennekfolytánszükségestanári állásokafõiskola1904.éviköltségvetési hitelénekkeretén belül kellõ idõben betöltessenek. Midõn errõl alegfelsõ elhatározásról értesítem,leadom egyszersmind 20 példányban alegkegyelmesebbenjóváhagyottszervezeti ésügyviteliszabályzatot és ugyanannyi példányban aföldmívelésügyi miniszter úrral egyetértõleg megállapított ügyrendet oly utasítással, hogy ezeket, valamint amúlt évi július hó 31- én 956. szám alatt kelt elõterjesztésének lehetõ figyelembe vétele mellett módosított és atantervekkel kiegészítettújrendszabályokatajövõ1904/1905. tanévtõl kezdve vegye alkalmazásba aképpen, hogy az októberhóelejénbeiratkozómásod-ésharmadéveshallgatók tanulmányaikat az eddigi tanrend alapján folytathassák és végezhessék, az elsõ évre beiratkozandó ifjakra azonban már föltétlenül kötelezõ legyen az új tanrendszer. Fölhívomazértazigazgatóságot,hogytekintettelaz elõre haladott idõre,tegye megsürgõsenaz újtanszervezetnek ilyetén életbe léptetése iránt aszükséges további intézkedéseket, sígy mindenekelõtt tegye közhírré lehetõleg széles körben az új tanrendszer rövid ismertetésétséletbeléptetésénekmódjátésidõpontját; állapítsa meg a tanóra rendeket, állíttassa össze az 1904/1905. tanévre szóló programot és gondoskodjék úgy az utóbbinak, mint afõiskola 1/1. alatt mellékelt tanterveésrendszabályainakkinyomtatásáról,szétküldésérõl és 10 10példánybanteendõfelterjesztésérõl. Budapest, szeptember 2-án Aminiszter helyett: Graenzenstein Béla Államtitkár Jellemzõ,hogyafõiskolacímetsokanidegenkedéssel fogadták, sanévváltoztatásnak ezt az alakját nem tartották kedvezõnek aszínvonal kifejezésére. Aselmeci akadémiának megvolt már amaga patinás hírneve, míg afõiskola elnevezés idegenül csengett, és késõbb valóban félreértésekre is adott alkalmat [10]. Ennekellenéreaz1904.éviújszervezetelõírásaikülsõségekbeniskifejezésrejuttatták,hogyegyetemiszintû oktatás folyik az intézményben (fõiskola elnevezés, mérnökioklevéléscím,rektorésdékánelnevezés)[12]. Rendszeressé váltak a hallgatók bel- és külföldi szakmai tanulmányútjai. Atanszékek száma tizenötre emelkedett: tizenkét bányász-kohász és három erdész tanszékre. A19. század végén megkezdõdtek anagy építési beruházások: 1892-ben az erdészeti, 1900-ban abányászati tanulmányi palotát adták át [14]. Afõiskola rendszabályaiból tallózott néhány paragrafus akövetkezõ [21]: 4. Abányászatiéserdészetifõiskolahallgatóirendesek vagy vendégek. 5. Rendes hallgatókul oly ifjak vétetnek fel, akik gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizonyítványt nyertek. 6. Olyan egyének, akik mint vendégek csakegyes tantárgyakat kívánnak afõiskolán hallgatni, kötelesek erreatanácsengedélyétkikérni,amelyengedélyazonbanhanyagságvagyafõiskolaiszabályoknaknemteljesen megfelelõ magaviselet esetén bármikor visszavonható. Avendéghallgatóknemrendesindexet,hanemcsak indexlapotkapnak.aválasztotttantárgyakhallgatását, kívánságukra arektor igazolja. 7. Afölvétetni óhajtó akellõ bizonyítványokkal fölszerelveafõiskola rektoránál,ennekakadályoztatása esetén helyettesénél jelentkezik. Ajelentkezõazutánatitkárnálbeiktatási díjfejében 10 koronát és afõiskolai segélyzõ egyesület javára 10 koronatagságidíjatfizetle,bemutatjaazokatazeredeti okmányokat, amelyeknek alapján fölvétele történt, átadja származási ívét és átveszi anevére kiállított indexet, az igazolójegyet és afõiskolai rendszabályok egy példányát. Az index minden lapjára szükséges 30 filléres bélyeget ahallgató szerzi be. 8. Ahallgatók afõiskolán tandíjat nem fizetnek. 11. Kötelesekahallgatókazáltalukválasztottelõadásokat rendesen látogatni, az elõadásokkal kapcsolatos rajzoló, tervezõ, szerkesztõ órákon, laboratóriumi és külsõ gyakorlatokon szorgalmasan résztvenni, s aházidolgozatokatésfeladatokatelkészíteni.szorgalmuk felõl atanár névsorolvasás, az elõadásokon tanúsított figyelem, agyakorlatokon felmutatott elõmenetel, arajzórákon elkészített rajzok és afélév folyamán netalán tartott kollokviumok alapján szerez meggyõzõdést. 12. Ahallgatókafélévvégénindexeikkelismétjelentkeznek az illetõ tanároknál, akik, tekintettel az 6

8 elõbbi -ra,akiérdemeltszorgalmiosztályzatot jeles, jó vagy elégséges fokozat szerint bejegyzik. Az elõadásokon, gyakorlatokon, valamint arajzórákon tanúsított szorgalomból a hallgató külön-külön szorgalmiosztályzatotkap; nemszorgalmas osztályzatnemíratikbeazindexbe,azértaszorgalmiosztályzat hiánya rossz osztályzatnak tekintendõ. Azelmondottakbóliskitûnik,hogyafõiskolánfolyt bánya-éserdõmérnökképzésmilyenalaposfelkészültséggel és sokoldalú tárgyszeretettel szolgálta ahazai föld földtanát és bányászatát. IRODALOM [1] Faller Gusztáv: A selmeczi Bányász és Erdész Akadémiánaktörténetesjelenviszonyainakismertetése. In: Aselmeczi m. k. Bányász és Erdész Akadémia évszázados fennállásának emlékkönyve p., Selmecz. Joerges Ágoston, [2] Pauer János: Aselmeczbányai magy.kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia története alapításától, vagyis 1770-tõl az 1895/96. tanév végéig. Ahonfoglalás ezredik évfordulójának emlékére. Selmeczbánya, [3] Sobó Jenõ: Bányászati felsõ szakoktatásunk új szervezete. Bányászati és Kohászati Lapok, XXXVII., II p., [4] Sobó Jenõ: Magyar kir. Bányászati és Erdészeti Fõiskola. In: Borovszky Samu szerk.: Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. Magyarország vármegyéi és városai p., [5] Mihalovits János: Am. kir.bányamérnöki és Erdõmérnöki Fõiskola múltja és jelene. Am. kir. Bányamérnöki és Erdõmérnöki Fõiskola Évkönyve az tanévrõl. Sopron, [6] Mihalovits János: Az elsõ bányatisztképzõ iskola alapítása Magyarországon. Bányászati, kohászati és erdészeti felsõoktatásunk története füzet, p., Sopron, [7] Mihalovits János: Aselmeci bányászati akadémia alapítása és fejlõdése 1846-ig. Bányászati, kohászati és erdészeti felsõoktatásunk története füzet, p., Sopron, [8] Vitális István: Egy címzetes fõiskola. Pesti Hírlap, június 9., vasárnap, 33. [9] Vitális István: Abányászatitudománymúltja, jelene és jövõ fejlõdésének feltételei hazánkban. In: Gorka Sándor szerk.: ATermészet-, Orvos-, Mûszaki- és Mezõgazdaságtudományi Országos Kongresszus Munkálatai p., Budapest, évi januárius 3 8. [10] Fekete Zoltán: Fekete Zoltán lelépõ rektor beszámolója. Am. kir.bányamérnöki és Erdõmérnöki FõiskolaÉvkönyveaz tanévrõl,Sopron,1935. [11] Gyulay Zoltán: Amagyarországi bányatisztképzés és aselmeci Bányászati Akadémia. Kõolaj és Földgáz, p., [12] Hiller István szerk.: Abányászati, kohászati és erdészeti felsõoktatás múltja, jelene és jövõje. In: Vivat Academia. Abányászati, kohászati és erdészeti felsõoktatás 250. évfordulójára, (1985) [13] Zsámboki László szerk.: Selmectõl Miskolcig Amagyarországi mûszaki felsõoktatás megindulásának 250. évfordulójára. Miskolc, [14] Zsámboki László: Bányászati felsõoktatásselmecen és Sopronban. In: Amagyar bányászat évezredes története, I. kötet. Budapest, OMBKE, p., [15] Zsámboki László: Két és fél évszázad abányamérnökképzés szolgálatában. In: Zsámboki László szerk. Emlékkönyv az akadémiai képzés megszületésének évfordulóján, Selmecbánya p., Miskolc-Košice, [16] PókaTeréz: Aselmecibányászati akadémia ahazai és európai bányászati és földtudományok bölcsõje. In: Tanulmányok a természettudományok,atechnikaés azorvoslástörténetébõl,prof. dr. Szabadváry Ferenc 70. születésnapja tiszteletére p., Budapest, [17] DúlJenõ: Azakadémiaelsõtanszékénekmegalakulása Selmecbányán. BKL-Bányászat, 7. K13 K14 (2002). [18] Böhm József: AMûszaki Földtudományi Kar fejlõdése, jelene és jövõje. BKL-Bányászat, p., (2003). [19] CsákyKároly: Híresselmecbányaitanárok. Dunaszerdahely,Lilium Aurum, [20] M. kir. Bányászati és Erdészeti Fõiskola. Bányászati és Kohászati Lapok, XXXVII., II p., (1904). [21] Pauer János szerk.: Aselmeczbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Fõiskola tanterve és rendszabályai. Selmeczbánya,

9 150 éves abányakapitányságok intézménye Magyarországon ETO: Acikkamásfél évszázadosévforduló alkalmából rövidenbemutatjaamagyarkirályi bányakapitányságok történetét, szervezetét, fõbb feladatait ésvezetõit. DR.IZSÓISTVÁN okl. bányamérnök, jogász, amiskolci Bányakapitányság vezetõje Bevezetés november 1-jén múlt 150 éve, hogy az május 23-i, 173. sz. császári pátenssel kihirdetett Osztrák Általános Bányatörvényt Magyarországon is bevezették. Az Általános Bányatörvény rendelkezéseinekegyikmeghatározó jelentõségû fejezetét abányahatóságokra vonatkozó elõírások alkották,amelyekalapjánbányakapitányságok és bányabiztosságok létrehozásával valósult meg Magyarországonabányászati közigazgatás régóta várt átfogó reformja és egységes hatósági szervezete. Az Általános Bányatörvény a az addig bányahatósági és bányabírósági feladatokat gyakorló kerületi bányatörvényszékek és bányahelyettességek[1]helyébeabányakapitányságokat,illetve azazok alárendeltségébe tartozó bányabiztosságokatállította.atörvényi rendelkezés végrehajtása érdekében kibocsátott pénzügyminisztériumi rendeletek [2] alapján elsõ lépésben akerületi bányatörvényszékek bányakapitányságokká, abányahelyettességek pedig bányabiztosságokká alakultak át a következõk szerint: az alsó-magyarországi bányakerületben mûködõ selmecbányai, a felsõ-magyarországi bányakerületbenmûködõszomolnoki,anagybányai bányakerületben mûködõ nagybányai, abánsági bányakerületbenmûködõoravicaikir.kerületi bányatörvényszékek, valamint az Erdélybenmûködõzalatnai kir.tartományi bányatörvényszék helyett bányakapitányságok; a körmöcbányai, besztercebányai, újbányai, maluzsinai, bazini, radoboji, gölnicbányai, iglói, rozsnyói, felsõbányai, kapnikbányai, dognácskai, moldovai, resicai, szászkai, rézbányai, ruszkahegyi, abrudbányai, csertesti, járai, kõrösbányai, nagyági, offenbányai, oláhpiani, radnai és topánfalvai bányahelyettességekegyrészehelyettpedig bányabiztosságok jöttek létre. Akövetkezõ lépésben az elsõfokú bányahatóságok szervezésére vonatkozó szeptember 13-i legfelsõbb rendelet úgy határozott, hogy abányakapitányságok székhelye Buda, Besztercebánya (a selmecbányai helyett), Kassa (a szomolnoki helyett), Nagybánya, Oravica és Zalatna legyen, továbbá hetedikként aszervezethez csatlakozott azágrábi Bányakapitányság is, amely az május 5-i pénzügyminiszteri rendelet alapján aradoboji Bányabiztosságból jött létre [3]. Összehasonlításképpen érdemes megjegyezni, hogy amonarchia többi országában és tartományában négy bányakapitányság mûködött Prága, Troppau, Leoben és Klagenfurt székhellyel [4]. Abányabiztosságok kerületében már1856-tólkezdõdõen ugyancsak változások történtek: asietve átalakított szervezet helyett pécsi, besztercebányai (1858-tól bányakapitánysági rangra emelkedett), felsõbányai, rézbányai, kapnikbányai, rodnai, nagyági és verespataki bányabiztosságok alakultak. Ezekközülarodnaiésnagyágimár egy évvel késõbb megszûnt [5], és helyette a székelyudvarhelyi, továbbáugyancsak1857-benaverespataki helyett az abrudbányai bányabiztosság jött létre, afelsõbányai és rézbányai bányabiztosságok helyébe 1860-tól anagyváradi bányabiztosságot állították fel [6], a kapnikbányai bányabiztosságot pedig 1859-ben megszüntették [7]. Ezaszervezetirendszersemvolt azonban hosszú életû, ugyanis az 1861.éviOrszágbíróiÉrtekezletismétújraszabályoztaabányahatóságok szervezetét: akassai Bányakapitányság székhelyét Iglóra helyezte át [8], abányabiztosságokhelyébe pedig bányakapitánysági helyetteseket állított [9]. A bányakapitánysági helyettesek kinevezése és rövid idõtartamú mûködése abányabiztosságok többségének megszûnéséhez vezetett. Ebben az idõszakban szûntek meg apécsi, afelsõbányai, arézbányai, akapnikbányai, anagyváradi, valamint az abrudbányaibányabiztosságok,ugyanakkor Gölnicbányán és Rozsnyón új bányabiztosságokat állítottak fel az iglói Bányakapitányságnak alárendelve. 8

TARTALOM. István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr.tóth István, dr.turza István, Vajda István HU ISSN 0522-3512

TARTALOM. István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr.tóth István, dr.turza István, Vajda István HU ISSN 0522-3512 TARTALOM HÓNIG PÉTER: Tulajdonosváltás után eredményes évet zárt adunaferr Rt.... 2 DR. VITÁLIS GYÖRGY: Száz éve lett fõiskola aselmecbányai m. kir.bányászati és Erdészeti Akadémia... 5 DR. IZSÓ ISTVÁN:

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA A TALÁLKOZÓ VÉDNÖKEI WARVASOVSZKY TIHAMÉR, Székesfehérvár polgármestere Dr. TOLNAY LAJOS, az OMBKE elnöke Dr. PETHÕ JÓZSEF, az OEE elnöke Dr. FORGÓ BÉLA az ALCOA-KÖFÉM Kft. vezérigazgatója A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ

Részletesebben

Atermálvíz-hasznosítás jelene és jövôje a

Atermálvíz-hasznosítás jelene és jövôje a HAZAI HÍREK Szakmai nap a Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos Mûszaki Középiskola gyakorlótelepén. (Nagykanizsa, 2000. március 22.) A rendezvény védnöke: dr. Boros Imre, a PHARE-programot koordináló tárcanélküli

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ACÉLIPARI ELŐADÁSSOROZAT A BOROVSZKY ÉV JEGYÉBEN. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ACÉLIPARI ELŐADÁSSOROZAT A BOROVSZKY ÉV JEGYÉBEN. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ACÉLIPARI ELŐADÁSSOROZAT A BOROVSZKY ÉV JEGYÉBEN A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nappali tagozatos hallgatóinak részére Az ISD DUNAFERR Zrt. alaptevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Ki volt Vadas Jen? Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora

Ki volt Vadas Jen? Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora Ki volt Vadas Jen? Erdmérnök Oktató Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora Az erdészeti tudományos kutatás megteremtje Szakíró Az m. kir. Erdészeti Kísérleti

Részletesebben

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Mezőgazdaság, erdészet 2010. 1. negyedév Tartalom Bevezetés Résztvevők összetétele Táblázati rész - Táblázati rész - Mezőgazdaság, erdészet 1 Táblázati rész - Mezőgazdaság,

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. tevékenységének komplex elemzése

Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. tevékenységének komplex elemzése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek tanszék Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. tevékenységének komplex elemzése Készítette: Zsumberáné Markó Ágnes

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest)

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) 200 éve született Szentkirályi Zsigmond, a XIX. századi erdélyi bányászat egyik legmeghatározóbb

Részletesebben

SANDVIK ROCK PROCESSING

SANDVIK ROCK PROCESSING SANDVIK ROCK PROCESSING FOLYAMATVEZÉRLÉS A TÖRÉS-OSZTÁLYOZÁSBAN az egyedi géptõl a teljes technológiáig Sandvik Rock Processing 1103 Budapest, Gyömrõi út 31. Tel.: 1/431-2762, Fax: 1/431-2760; E-mail:

Részletesebben

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban A Külkereskedelmi Főiskola dokumentumokban Válogatás 35 év dokumentumaiból (1962)-1971-2006 Budapest, 2006 Tartalomjegyzék A. A főiskola alapítása 1. Előterjesztés-tervezet az Országos Oktatási Tanácshoz

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015

Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015 Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015 A vállalati konjunktúra-felmérés az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) 1998 áprilisa óta tartó kutatássorozata, amely minden év áprilisában

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

További információkért látogasson el honlapunkra (www.pioneer.c om/hungary) vagy keresse területileg illetékes Pioneer agronómusát!

További információkért látogasson el honlapunkra (www.pioneer.c om/hungary) vagy keresse területileg illetékes Pioneer agronómusát! 2012. április 21. 7. szám AKTUALITÁSOK Pioneer oltóanyag-11aft HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 323 Jelentés a Magyar Távközlési Vállalat gazdálkodásáról és privatizációjáról TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Következtetések

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Aggregátum bányászat Magyarországon

Aggregátum bányászat Magyarországon Nemzetközi Konferencia Cím: Az európai kitermelésben az ásványi források technikai, környezetvédelmi és biztonsági kiválóságának bemutatásai Helyszín: Radisson Blu Béke Hotel, H-1067 Budapest, Teréz Körút

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Polgári Törvénykönyv 74/A -a alapján az 1. pontban megjelölt alapítók jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoznak létre.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Polgári Törvénykönyv 74/A -a alapján az 1. pontban megjelölt alapítók jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoznak létre. ALAPÍTÓ OKIRAT A Polgári Törvénykönyv 74/A -a alapján az 1. pontban megjelölt alapítók jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoznak létre. 1./ Az alapítók neve és címe: Gróf Sándor 8319 Lesenceistvánd,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Köszöntjük a 3. Nemzetközi Szolárkonferencia résztvevőit. 3. Nemzetközi Szolárkonferencia 2014.03.12.

Köszöntjük a 3. Nemzetközi Szolárkonferencia résztvevőit. 3. Nemzetközi Szolárkonferencia 2014.03.12. Köszöntjük a 3. Nemzetközi Szolárkonferencia résztvevőit 3. Nemzetközi Szolárkonferencia 2014.03.12. 1. szekció: A napenergia szektor helyzete Európában és Magyarországon - jövő, trendek 09:10 Napelemes

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai 2012. évi tevékenységéről Készítette: Látta: Megtárgyalta: Bertók

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 33367/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére A szabad vállalkozási zónák kedvező feltételeket és kedvezményeket biztosítanak

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek 1. Honnan érkeztek expat vezérigazgatóik és országmenedzsereik? Az expat országmenedzserek 42%-a Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból érkezik, 58%-uk

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Közép-Dunántúli régió

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 10 kisdoboz 31 kötet Kötetek: 0,50 ifm Iratok: 1,25 ifm

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24. (2) bek. (Kivonat az egyesülési tervből) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú minősítés (szabadon választható tárgyak

Részletesebben

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Valaska József a Magyar

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár Országos Bányászati Konferencia, 2013. november 7-8., Egerszalók Tartalom 1. Globális folyamatok

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14.

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14. 8.30-tól regisztráció 2015. május 12. (kedd, délelőtt) 9.30-10.00 A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Előadó: Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM 1. témakör:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 2005-BEN

A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 2005-BEN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL DEBRECENI IGAZGATÓSÁGA A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 2005-BEN Debrecen 2006. július Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatóság, 2006

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Nyugat Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

kérdései (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon)

kérdései (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) A konferencia programja: A cél a teljes energiahatékony beruházások összeállításánál alkalmazott komplex gondolkodás előtérbe helyezése, nemcsak a technológia, hanem a munkavédelem és a munkaügy oldaláról

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez Ügyiratszám: SZOC-9280-1j2015. Ügyintéző: dr. Vachler Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00-

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00- . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)

Részletesebben

EGYESÜLETI HÍRMONDÓ. egyhangúlag elfogadott (V. 5/2004 sz. határozat)

EGYESÜLETI HÍRMONDÓ. egyhangúlag elfogadott (V. 5/2004 sz. határozat) EGYESÜLETI HÍRMONDÓ Választmányi ülés, 2004. április 14. ROVATVEZETÔ: dr. Fauszt Anna Budapesten, az OMBKE Mikoviny-tanácstermében tartott ülést dr. Tolnay Lajos elnök vezette. Napirend 1. Az OMBKE 2003.

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben