TARTALOM. István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr. Tóth István, dr. Turza István, Vajda István HU ISSN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr. Tóth István, dr. Turza István, Vajda István HU ISSN 0522-3512"

Átírás

1 Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÔßÐÑÕ ßÆ ÑÎÍÆ_ÙÑÍ ÓßÙÇßÎ Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÛÙÇÛÍDÔÛÌ ÔßÐÖß ßÔßÐSÌÑÌÌß ÐWÝØ ßÒÌßÔ ïèêèóþßò ß ±³¾- æ ß ÜËÒßÚÛÎÎ Î ò»»¼³7²» Í µ³ * 7²» ½ µµ»µô 7ªº± ¼«-µ Ì» ³7»»²» ¹» µ» +º±? ²µ Í»² Þ± ¾? ó²»²¼» ª7²»µ îððëñïò?³ ïíèò 7ªº± ³

2 TARTALOM HÓNIG PÉTER: Tulajdonosváltás után eredményes évet zárt adunaferr Rt DR. VITÁLIS GYÖRGY: Száz éve lett fõiskola aselmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia... 5 DR. IZSÓ ISTVÁN: 150 éves abányakapitányságok intézménye Magyarországon... 8 DR. HORN JÁNOS: Természeti energetikai erõforrásainkról DR. SZALAI LÁSZLÓ: Lengyel-magyar bányászati kapcsolatok axiii. század elejérõl Árpád-házi Szent Kunigunda és Wieliczka DALLOS FERENCNÉ: 35 éves amagyar Olajipari Múzeum DR. GAGYI PÁLFFY ANDRÁS: Verespatak avilágörökség része is lehetne Szent Borbála-napi megemlékezések Helyi szervezetek Borbála-napi megemlékezései...40 Egyesületi hírek Belföldi hírek... 4, 13, 56 Nekrológ Könyvismertetés Külföldi hírek Bányászati és Kohászati Lapok BÁNYÁSZAT Szerkesztõség: 1027 Budapest, Fõ utca 68. IV.em Postacím: 8301 Tapolca, Pf. 17. Felelõs szerkesztõ: Podányi Tibor (tel.: 88/ , fax: 88/ ) Aszerkesztõbizottság tagjai: Bagdy István (szerkesztõ), dr. Csaba József (olvasószerkesztõ), G. Molnár Ferencné (szerkesztõ), dr. Gagyi Pálffy András (hírszerkesztõ), Dovrtel Gusztáv,Erdélyi Attila, dr. Földessy János, Gyõrfi Géza, dr.hornjános,jankovics Bálint,Kárpáty Erika, LívóLászló,Lois László, MaraMárta-Éva, dr.mizser János, dr. Sümegi István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr. Tóth István, dr. Turza István, Vajda István HU ISSN Bányászati és Kohászati Lapok KOHÁSZAT Szerkesztõség: 1027 Budapest, Fõ utca 68. IV.em Telefon: Levélcím: 1371 Budapest, Pf. 433 vagy Felelõs szerkesztõ: dr.verõ Balázs Aszerkesztõség tagjai: dr.búzáné dr. Dénes Margit, dr. Dobránszky János, dr.fauszt Anna, Hajnal János, Harrach Walter, Kovács László, dr. Klug Ottó, Lengyelné Kiss Katalin, Szende György,dr. Takács István HU ISSN Bányászati és Kohászati Lapok KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ Hungarian Journal of Mining and Metallurgy OIL AND GAS Szerkesztõség: 1027 Budapest, Csalogány u. 3/B Postacím: 1255 Budapest 15, Pf. 18. Telefon: (1) Felelõs szerkesztõ: Dallos Ferencné Szerkesztõ: Cseri Tivadar Szerkesztõbizottság: dr. Bodoky Tamás, dr. Csákó Dénes, dr. Ferenczy László, Hoznek István, Kelemen József, dr. Meidl Antal, dr. Nagypataki Gyula, dr. Németh Ede, Õsz Árpád, Paczuk László, dr. Pápay József, dr.szarka László, dr. Takács Gábor, dr. Tóth János, Turkovich György,Udvardi Géza, Verõ László HU ISSN Alapszámot összeállította: Dallos Ferencné Kiadja: az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 1027 Budapest, Fõ utca 68. Telefon/fax: (1) Felelõs kiadó: dr.tolnay Lajos elnök Nyomdai munkák: Press+Print Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. Kiskunlacháza Alap amontan-press Rendezvényszervezõ, Tanácsadó és Kiadó Kft. gondozásában jelenik meg. Belsõ terjesztésre, kereskedelmi forgalomba nem kerül. 1

3 Tulajdonosváltás után eredményes évet zárt adunaferr Rt. ETO: A2004-es esztendõ rendkívüli feladatokat hozott adunaferr számára, hiszen az állandóan változó környezetben és piaci viszonyok között megvalósult privatizációja nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközileg is példaértékû lehet. HÓNIGPÉTER okl. gépészmérnök, ergonómia szakmérnök, adunaferr Rt. vezérigazgatója 2004-ben 54 éves fennállásának legeredményesebb évét zárta avállalat, sígy újra elfoglalhatta az õt megilletõ helyet amagyar vállalatok rangsorában. Sokan azt mondják, hogy kiemelkedõ eredményeinket apiac rendkívüli fellendülésének köszönhetjük. A válaszom erreaz,hogyidáigiselkellettjutni, az eredmények mértéke és az idáig vezetõ út sem közömbös. A2002- benmegkezdettés2003-bankövetkezetesen folytatott átalakítások nélkül nem tudtuk volna teljesíteni a2003-rakitûzött,veszteségnélküli mûködést, és nem tudtuk volna túlélni 2004 elején anyersanyagok árainak emelkedésébõl eredõ pénzügyi nehézségeket. Arégi vállalati struktúrábanpedigilyenmértékben nem használhattuk volna ki akésztermékekkeresleténeknövekedésébõl származó elõnyöket. Atermelést sikerült minden körülmények között fenntartani, sõt egyes üzemrészek megdöntötték a korábbi termelési rekordokat is. Másfélévtizedesvolumentismételtünk meg például a tömörítvénygyártásban,és54évesfennállásunk alatt 2004-ben állítottuk elõ alegtöbb nyersvasat. Az acélmû és a meleghengermûugyancsak túlszárnyalta eddigi teljesítményeit. Termékeink minõsége és megbízhatósága ismert és elismert a piacon. Ezen eredmények alapján joggal lehetünk büszkék az elvégzett munkára. Határidõreésatervezettköltségkereteken belül elvégeztük aszükséges felújításokat, karbantartásokat és fejlesztéseket. Beruházásainkkal sikerült teljesíteni az egyre szigorodókörnyezetvédelmielõírásokat, és fokozottan megfelelni az EU elvárásainak is. A2002-ben elindított és amagyarkormányáltaljóváhagyottstabilizációs, majd Átalakulási Programlegfontosabbelemeit megvalósítottuk. Beolvadt az Acélmûvek Kft.aDunaferrRt.-be,éside került ametab Kft., valamint akereskedõház Kft. tevékenysége is. Mindkét cég végelszámolással szûnik meg. Ugyancsak végelszámolással szûnt meg a Tûzállóanyag-gyártó Kft., s megváltunk néhány olyan cégtõl is, amelynek tevékenysége nem tartozik szorosan alaptevékenységünkhöz. Ezek közül legjelentõsebb akomplex Kft. eladása volt. Mindezeket a változásokat úgy oldottuk meg, hogy az érintett dolgozók nem vesztették el munkájukat, szociális feszültségek nem következtek be. ADunaferr átláthatóan lebonyolított tulajdonosváltása történelmi esemény avállalatcsoport életében és talán amagyar privatizáció gyakorlatában is. A Dunaferr privatizációja az egyik legösszetettebb, legidõigényesebb, sokelemû, részérdekeket is tekintetbe vevõ tranzakció volt az ÁPV Rt. gyakorlatában. Nem egyszerûen részvényeladásról volt szó, astratégiai partner bevonásának folyamata mindvégig részét képezte atársaságcsoport újjászervezésének és pénzügyi konszolidációjának. Atulajdonosváltás feltételrendszeretekintetbevetteamunkáltatói, atérségi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési szempontokat is. A privatizációról szóló kormányhatározat március 4-én látott napvilágot. Ahatározat elõírta, hogy atulajdonosváltásnak egy komplex koncepciót kell kielégítenie. Akoncepció prioritása olyan, erõs pénzügyi háttérrel rendelkezõ stratégiai partner megtalálása volt, amely beruházások és fejlesztések révénhosszú távonképes biztosítaniavasmûjövõjét. Az elõírtakszerint adunaferr majdani vevõjének kötelezettséget kell vállalnia a munkavállalók foglalkoztatására, illetveamunkakörülményekjavítására. A befektetõnek megfelelõ pénzügyi kötelezettséget kell vállalnia a foglalkoztatás kistérségi szintû megoldásának elõsegítésére. AzÁPVRt.úgydöntött,hogyaz ügyletet közbeszerzési eljárás útján kiválasztott szakértõ bevonásával bonyolítja le. ADunaferr tanácsadói tenderének gyõztese apricewaterhouse Coopers Kft. lett. Aprivatizációs szervezet szeptember 15-én hirdetett nyilvános egyfordulós pályázatot az állami tulajdonban lévõ 79,48%-os 2

4 részvénycsomag értékesítésére. Olyan tõkeerõs stratégiai befektetõt keresett az eljárás során, amely hosszú távra biztosítani tudja adunaferr-csoport mûködését, tevékenységének fejlesztését, valamint amunkavállalók foglalkoztatását november 19-én adtam tájékoztatást az OMBKE választmányának adunaferr Rt. privatizációscélkitûzéseirõlésazápvrt.elvárásairól.azazóta eltelt idõ igazolta elképzeléseink helyességét december 23-án az ÁPV Rt. igazgatósága érvényesnek és eredményesnek nyilvánította adunaferr privatizációs pályázatát, amelynek nyertese az ukránsvájci Donbass-Duferco konzorcium lett. Az ÁPV Rt. igazgatósága, elfogadva az értékelõ bizottság javaslatát, megállapította asorrendet. Elsõ helyezett adonbass-duferco konzorcium lett 82,02 ponttal, 2. helyezett az LNM konzorcium 68,24 ponttal, 3. helyezett a Severstal 61,30 ponttal. ADonbass-Duferco konzorcium avilág egyik legnagyobb acélkereskedelmi hálózatával, biztos nyersanyagforrásokkal rendelkezik, már több hasonló múltútermelõegységetintegráltéstettnyereségessésikerrel, megtartva afoglalkoztatás szintjét. Az ÁPV Rt. és a Donbass-Duferco konzorcium képviselõi február 25-én aláírták adunaferr Rt. értékesítésére vonatkozó megállapodást. ADunaferr Rt. és akonzorcium ennek részeként aláírta arészvényjegyzési megállapodást is. Az eladó és avevõ mindenszerzõdéseskérdéstrendezett,deazügyletzárásának egyik alapvetõ feltétele: abefektetõ és ahitelezõ bankok tárgyalásának sikeres lezárása még hátra volt. Júniusban adunaferr Rt.-nek hitelezõ bankok és abefektetõkonzorciumképviselõikézjegyükkellátták el azt az egyetértési nyilatkozatot, amely kijelölte a tárgyaló felek közötti végleges megállapodás kereteit augusztus23-ánabefektetõkonzorciumújajánlatot tett ahitelezõ banki konzorciumnak, amely elfogadta ezt. Amegállapodás jelentõsen csökkenti adunaferr hitelállományát, ezzel könnyítve avállalat terheit. Aprivatizációs szerzõdésben elõírt elsõ zárás legfontosabb feltétele afõ hitelezõ bankokkal való megegyezés ezzel az eredeti határidõn belül teljesült. Így megnyílt alehetõség az ügylet lezárására. Több mint fél évszázad után, szeptember 30- átólmegszûntadunaivasmûbenatöbbségiállamitulajdonlás. ADunaferr elmúlt két évének története annak példája, hogy professzionális irányítással egy tízezer fõs nagyságrendû állami társaság gazdálkodását is áttekinthetõvé lehet tenni. Astratégiai partner megtalálása biztos jövõt nyújthat adunaferrnek, hiszen az új tulajdonos alegmagasabb foglalkoztatási kötelezettséget vállalta, öt évig megtartja a jelenlegi munkavállalói létszámot. Az ügylet összértéke, beleértve atõkeemelést, aberuházási, kistérség-fejlesztési, illetve a munkakörülményekjavítására vonatkozóvállalásokat,valamint avételárat, akövetkezõ 5évben várhatóan csaknem 100 milliárd forintot tesz ki. Ezzel óriási lehetõség nyílik arra, hogy adunaferr egy nagy,avilágpiacon meghatározó acéltermelõi és kereskedelmi konzorcium tagjaként részesüljön az acélipari konjunktúra pozitív hatásaiból. Aprivatizációs szerzõdésben vállalt feltételek biztosítják alapvetõ célunkat: az acélgyártás hosszú távú fenntartását Dunaújvárosban. Az új tulajdonos haladéktalanul hozzálátott adunaferr-csoport szerkezetének további egyszerûsítéséhez. Avégsõ cél: az alapésalegfontosabbkapcsolódótevékenységekegységes vállalatba tömörítése. Ennek jegyében a tulajdonos visszavásárolta akokszoló Kft., aferromark Kft., a Lõrinci Hengermû Kft. külsõ tulajdonrészeit. Tárgyalások folynak adwakft., az EMA-Power Kft. és a Dutrade Rt. külsõ tulajdonrészeinek megvásárlásáról is.megegyezésszületettavárositulajdonbanlévõdunaferr-részvényekmegvételérõl.afõtulajdonosazonban nem kívánja korlátozni mûködését adunaferr kerítésén belülre. Ezt többek között az is bizonyítja, hogymegvásárolta akorábbi diósgyõri acélmû eszközeit, beindította ahengereltáru-gyártást, további fejlesztésekkel és az acélmû beindításával kívánja diósgyõri kollégáink munkalehetõségeit szélesíteni. Aközeljövõbentöbb,Magyarországonkívüli acéliparivállalkozás megvétele is napirendre kerülhet. Az ÁPV Rt. aprivatizációs folyamat kezdetén jelezte, hogy adunaferr dolgozóinak is biztosítani kívánja atulajdonlás lehetõségét. Ennek jegyében 2004 decemberében megkezdõdött az 5%-ot kitevõ munkavállalói részvények értékesítése. Így elõször nyílik mód arra, hogy adunaferr vállalatcsoport dolgozói is tulajdonosaivá váljanak saját vállalatuknak. Ennek üzenete talán fontosabb abenne rejlõ üzleti lehetõségeknél. Ezt jelzi, hogy szinte mindenki élni kíván részvényvásárlási jogával. Atulajdonosiszerkezet jelentõsváltozásávalegyütt az új mûködési modell következetes bevezetésével elértük az egyéni felelõsségek mentén való gazdálkodást, sezt az év közben sikeresen beindított SAP R/3 rendszer jelentõsen támogatja. Ez teszi lehetõvé pénzügyi forrásaink hatékony kihasználását, üzleti döntéseink megalapozását. A2004. év eseményeire visszatekintve, nem feledkezhetünkmegasikereket beárnyékolósúlyosbalesetekrõl sem. Ajövõben ilyenek nem fordulhatnak elõ. Ezért központosítottuk amunka-, akatasztrófa- és az 3

5 egészségvédelemmel foglalkozó egységeinket, és vezetõjüket közvetlenül avezérigazgató irányítása alá rendeltük.avagyonvédelmifeltételekjavításaérdekébenúj vezérigazgató-helyettesi poszt alapításáról döntöttünk, amelynek célja, hogy az rt. keretein belül kiépüljön avagyonvédelem fejlett módszerein alapuló korszerû szervezet. Szükség van olyan beruházásokra, amelyek nélkül nem tudjuk az acélgyártást gazdaságosan fenntartani. IdesorolomaIII.kokszolóblokkteljeskörûátépítésének befejezését és anagyolvasztó élettartamának növelését szolgáló feladatok végrehajtását. Mindkét témában nemzetközi szakértõk részvételével folynak a tárgyalások akivitelezõkkel. Mûködésünk számára kiemelkedõ jelentõségû a évi üzleti terv véglegesítése. Mai ismereteink szerint ebben az évben is megvan alehetõsége annak, hogy eredményes évet zárjunk. Figyelembe kell azonbanvennünk,hogyönköltségünknemzetköziösszehasonlításbannagynakmondható.nemszabadtehátatavalyi eredmények ismeretében hátradõlnünk, folytatni kellamegkezdettutat.ezzelmaradhatmegadunaferr ahazai ipar egyik legjelentõsebb szereplõjeként, értéktermelõ vállalataként. Következetesen végrehajtott munkánk elismeréseként nyugtáztuk Gyurcsány Ferenc miniszterelnök szavait, aki november 23-án meglátogatta cégünket,sitttalálkozott SzergejTaruta úrral,adonbass Ipari Szövetség elnökével, adunaferrrt. felügyelõbizottságának elnökével, avállalat vezetõivel és dolgozóival. ADunaferr jövõjét biztatónak és ígéretesnek minõsítette. Kép:SzergejTaruta, adonbass IpariSzövetség elnöke Dunaferr-emlékérmet ad át Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek ADunaferr Rt. jövõjének alakulásában nagy szerepükvanahazaikohászatszakembereinekésazegyüttmûködõ társadalmi szervezeteknek. Kérem, hogy szakmai együttmûködésükkel továbbra is segítsék célkitûzéseink megvalósítását. BELFÖLDI HÍREK 50 éves jubileum a Dunaferr Rt.-ben D unaújvárosban50éve,1954februárjában helyezték üzembe az elsõ 700m 3 -esnyersvasgyártókohót,augusztusában az elsõ 125 tonnás martinkemencét, és ugyanebben az évben alakultmegazombkehelyiszervezeteis. Az évi 540 kt nyersvas és 450 kt acél termelésére tervezett lemezgyártó kombinátban ateljes kiépülés után 1961-re érték el ezt a teljesítményt ben azonban atechnológiák fejlesztésével új berendezések építése nélkül már egy millió tonna acélt gyártottak és dolgoztak fel. Akésõbbiek során néhány új gyártóegység (folyamatos acélöntõmû, acélgyártó konverter, kokszolóblokk) építése, számos technológiafejlesztés és berendezésátalakítás útján ben, ajubileum évében már 1350 kt nyersvasat és 1668 kt acélt termeltek. Az idõk során jelentõsen csökkentettékazenergiafelhasználást,javultaz anyagkihozatal, sígy csökkentek aráfordítások. Nõtt atermékválaszték, és jobb lett az acélok minõsége is. Apiacon melegen és hidegen hengerelt táblalemezt, tekercset, horganyozott lemezt,különféleprofilokat és radiátort értékesítenek. Termékeiket egyrenagyobb mennyiségbenigényelték és igénylik belföldön és külföldön egyaránt. Nem véletlen, hogy vaskohászati kombinátjaink közül csak adunaferr tudta arendszerváltás elõtti termelését fenntartani, sõt azt mára csaknem 20%-kal még növelni is. Asikernek éppúgy része volt ajó termékszerkezet és afolyamatos mûszakifejlesztés, mint atechnikát, technológiátfejlesztõésmûködtetõkollektívának afeladatokhoz való esetenként alehetetlentsemismerõ jóhozzáállása. A vasmû szakembergárdája mondhatni idejekorán kapcsolódott beaz OMBKE munkájába. A40 fõvel alakult helyi szervezet létszáma folyamatosan nõtt, most ataglétszám. Adunaújvárosiaknak döntõ érdemeikvannakazutóbbiévtizedekben lefolyt több mint 20 nagyrendezvény (konferencia) megszervezésében. Létrehozták asomogyfajszi Õskohászati Emlékhelyet, és részt vesznek az OMBKEközpontirendezvényein.PéldásanvontákazOMBKEkötelékébea helyi fõiskola hallgatóit is. Atagság folytonos aktivitását ahavonta rendezett szakmai klubdélutánokkal is fenntartják; itt évente elõadás hangzik el ben adunaferr-t privatizálták, a vaskohászat egészének pedig világviszonylatban is sikeres éve volt. Ebben ahangulatban tartották meg december 3-án, kb. 150 fõ részvételévela X.Szt.Borbála-napikohászszakestélyt adunaújvárosi Fõiskola éttermében. A dunaújvárosi kohászok bíznak abban, hogy e szép jubileum után a gyár és aváros elõtt további sikeres évtizedek állnak. (Dr.Takács István) 4

6 Száz éve lett fõiskola aselmecbányai m. kir.bányászati és Erdészeti Akadémia Akadémiából fõiskola ETO: Aselmecbányai akadémia, illetve fõiskola történetével számos szerzõ foglalkozott, bemutatva aváltozatosmúltat [1 19]. Visszatekintve aselmecbányai bányászati oktatás, illetve felsõoktatás közötti történetére, vázlatosan akövetkezõket említem meg. Abécsi udvari kamara június 22-énSelmecbányán azzal acéllal létesített bányászati-kohászati tanintézetet vagy iskolát (ún. Berg-Schola-t), hogy akincstár európai viszonylatban is jelentõs szerepet játszó magyarországi nemesfém- ésréztermelésénekfellendítéséreakibontakozóipariéstermészettudományosforradalomkövetelményeinek megfelelõ szakembereket képezzenek ki. Mária Terézia királynõ október 22-énbányászati-kohászati fõtanintézet, azaz akadémia (Academia Montanistica, Bergakademie) létesítésétrendelte el Selmecbányán. Ez volt egész Európában alegelsõ három évfolyamos bányászati-kohászati akadémia ben, megelõzve ezzel számos más országot, Mária Terézia királynõ elrendelte az erdészet felsõfokú oktatását, I. Ferenc császár pedig 1807.augusztus 30-án aselmecbányai Bányászati Akadémia szervezeti keretében az Erdészeti Tanintézet felállítását tól Bányászati éserdészeti Akadémia (Berg- und Forstakademie) néven mûködött atanintézet. Atanulmányi idõt négy évre emelték. Az 1867-es osztrák-magyar politikai kiegyezéssel az akadémia magyar állami intézménylett,ésbevezettékamagyaroktatásinyelvet.azakadémiaamagyarmûszakitudományok alkotómûhelyévé vált. Atanszékekakövetkezõkvoltak:matematika-fizika-mechanika,ábrázológeometriaépítészet, kohászat-kémia, ásványtan-földtan-õslénytan és bányamûvelés-bányamérés-bányagéptan. Abányászati szakiskola keretében atantervföldtani vonatkozású részeit akövetkezõk alkották aii. évfolyamon: ásványtan, krystallografia, ásványok meghatározása, geognosia, paleontológia, kõzetek meghatározása. DR.VITÁLISGYÖRGY aranyokleveles geológus aföldtudomány kandidátusa ny. tud. fõosztályvezetõ OMBKE-tag Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület évi szeptember hó 12-én Rimaszombatbanmegtartottközgyûlésének amaz ismeretes határozata, hogy aselmeczbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia szervezeténekamaikorigényeihez mért megváltoztatása tárgyában elõterjesztéssel fordul a pénzügyminiszterhez, anyilvánosság elõtt isfelszínrekerültabányászatifelsõ szakoktatásunk kérdése. Amegoldásraváróigénynemvoltugyanúj, mert ez már 1890 óta állandóan foglalkoztatta az akadémia tanári karát és apénzügyminisztériumot is. Az egyesületi határozattal azonban különös fontosságot és érdekességet nyert azáltal, hogy ahazai bányászati közvélemény nyilatkozott meg benne, sagyakorlati igényekbõl eredõ közmeggyõzõdés erejével sürgette adöntést. Sasürgetés megtette hatását. A tárgyalások azonnal megindultak, s ajó ügyhöz méltó lassúság daczára is ez évben (1904) befejezést nyertek. Abányászati és erdészeti akadémia acsászár1904.augusztushó 3-án Ischlben kelt legfelsõ elhatározásával mint azt abányászati és Kohászati Lapok f. évi szeptember 15-én megjelent 18. száma már röviden közölte október 1-jétõl kezdve új szervezetet nyert,amelynek értelmében az akadémia ezentúl M. kir.bányászati és Erdészeti Fõiskola czímét fogja viselni. [3] A fõiskolán négy szakosztály lesz, mégpedig: abányamérnöki, a fémkohómérnöki, a vaskohómérnöki és az erdõmérnöki szakosztály. A tanulmányi idõ minden egyes szakosztálynál négy (4) évre terjed. Azok, akik afõiskolát elvégezték és aválasztott szakkörébe tartozó rendszeres üzemnél legalább két évet gyakorlati szolgálatban töltöttek, államvizsgálatra jelentkezhetnekés mérnöki oklevelet kapnak. Az új tanrendszer az 1904/1905-i tanév,azaz f.évi október hó elején lép életbe, és az elsõ évre beiratkozó hallgatókra föltétlenül kötelezõ. Afölvétel és beíratás október hó 6-án és 7-én lesz, október15-igarektor,azontúl csak az illetékes (a bányászati ágazatra nézve apénzügyi, az erdészeti ágazatra aföldmívelésügyi) miniszter engedélyezheti afölvételt. [20] A pénzügyminisztérium évi sz. rendeletét közölte a fõiskola igazgatóságával. Ebbõl idézek néhány részletet [13]: 5

7 Õ Császári és Apostoli Királyi Felsége Ischlben f. éviaugusztus 3-ánkelt legfelsõ elhatározásával legkegyelmesebben jóváhagyni méltóztatott aselmeczi bányászati és erdészeti fõiskolának új szervezeti és ügyviteli szabályzatát oly föltétel alatt, hogy az ezen szabályzat 29. -ának alapján történendõ kinevezéseknél akiszolgáltaltisztekalkalmazásárólszóló1873.ii.t.cz. rendelkezései pontosan fognak betartatni; legkegyelmesebben megengedni méltóztatott továbbá, hogy a fõiskola tanszervezete elõterjesztésem értelmében öt új tanszék rendszeresítése mellett megváltoztassék, az új tantervezetet az 1904/1905. tanév elejétõl kezdve életbeléptettessékésazennekfolytánszükségestanári állásokafõiskola1904.éviköltségvetési hitelénekkeretén belül kellõ idõben betöltessenek. Midõn errõl alegfelsõ elhatározásról értesítem,leadom egyszersmind 20 példányban alegkegyelmesebbenjóváhagyottszervezeti ésügyviteliszabályzatot és ugyanannyi példányban aföldmívelésügyi miniszter úrral egyetértõleg megállapított ügyrendet oly utasítással, hogy ezeket, valamint amúlt évi július hó 31- én 956. szám alatt kelt elõterjesztésének lehetõ figyelembe vétele mellett módosított és atantervekkel kiegészítettújrendszabályokatajövõ1904/1905. tanévtõl kezdve vegye alkalmazásba aképpen, hogy az októberhóelejénbeiratkozómásod-ésharmadéveshallgatók tanulmányaikat az eddigi tanrend alapján folytathassák és végezhessék, az elsõ évre beiratkozandó ifjakra azonban már föltétlenül kötelezõ legyen az új tanrendszer. Fölhívomazértazigazgatóságot,hogytekintettelaz elõre haladott idõre,tegye megsürgõsenaz újtanszervezetnek ilyetén életbe léptetése iránt aszükséges további intézkedéseket, sígy mindenekelõtt tegye közhírré lehetõleg széles körben az új tanrendszer rövid ismertetésétséletbeléptetésénekmódjátésidõpontját; állapítsa meg a tanóra rendeket, állíttassa össze az 1904/1905. tanévre szóló programot és gondoskodjék úgy az utóbbinak, mint afõiskola 1/1. alatt mellékelt tanterveésrendszabályainakkinyomtatásáról,szétküldésérõl és 10 10példánybanteendõfelterjesztésérõl. Budapest, szeptember 2-án Aminiszter helyett: Graenzenstein Béla Államtitkár Jellemzõ,hogyafõiskolacímetsokanidegenkedéssel fogadták, sanévváltoztatásnak ezt az alakját nem tartották kedvezõnek aszínvonal kifejezésére. Aselmeci akadémiának megvolt már amaga patinás hírneve, míg afõiskola elnevezés idegenül csengett, és késõbb valóban félreértésekre is adott alkalmat [10]. Ennekellenéreaz1904.éviújszervezetelõírásaikülsõségekbeniskifejezésrejuttatták,hogyegyetemiszintû oktatás folyik az intézményben (fõiskola elnevezés, mérnökioklevéléscím,rektorésdékánelnevezés)[12]. Rendszeressé váltak a hallgatók bel- és külföldi szakmai tanulmányútjai. Atanszékek száma tizenötre emelkedett: tizenkét bányász-kohász és három erdész tanszékre. A19. század végén megkezdõdtek anagy építési beruházások: 1892-ben az erdészeti, 1900-ban abányászati tanulmányi palotát adták át [14]. Afõiskola rendszabályaiból tallózott néhány paragrafus akövetkezõ [21]: 4. Abányászatiéserdészetifõiskolahallgatóirendesek vagy vendégek. 5. Rendes hallgatókul oly ifjak vétetnek fel, akik gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizonyítványt nyertek. 6. Olyan egyének, akik mint vendégek csakegyes tantárgyakat kívánnak afõiskolán hallgatni, kötelesek erreatanácsengedélyétkikérni,amelyengedélyazonbanhanyagságvagyafõiskolaiszabályoknaknemteljesen megfelelõ magaviselet esetén bármikor visszavonható. Avendéghallgatóknemrendesindexet,hanemcsak indexlapotkapnak.aválasztotttantárgyakhallgatását, kívánságukra arektor igazolja. 7. Afölvétetni óhajtó akellõ bizonyítványokkal fölszerelveafõiskola rektoránál,ennekakadályoztatása esetén helyettesénél jelentkezik. Ajelentkezõazutánatitkárnálbeiktatási díjfejében 10 koronát és afõiskolai segélyzõ egyesület javára 10 koronatagságidíjatfizetle,bemutatjaazokatazeredeti okmányokat, amelyeknek alapján fölvétele történt, átadja származási ívét és átveszi anevére kiállított indexet, az igazolójegyet és afõiskolai rendszabályok egy példányát. Az index minden lapjára szükséges 30 filléres bélyeget ahallgató szerzi be. 8. Ahallgatók afõiskolán tandíjat nem fizetnek. 11. Kötelesekahallgatókazáltalukválasztottelõadásokat rendesen látogatni, az elõadásokkal kapcsolatos rajzoló, tervezõ, szerkesztõ órákon, laboratóriumi és külsõ gyakorlatokon szorgalmasan résztvenni, s aházidolgozatokatésfeladatokatelkészíteni.szorgalmuk felõl atanár névsorolvasás, az elõadásokon tanúsított figyelem, agyakorlatokon felmutatott elõmenetel, arajzórákon elkészített rajzok és afélév folyamán netalán tartott kollokviumok alapján szerez meggyõzõdést. 12. Ahallgatókafélévvégénindexeikkelismétjelentkeznek az illetõ tanároknál, akik, tekintettel az 6

8 elõbbi -ra,akiérdemeltszorgalmiosztályzatot jeles, jó vagy elégséges fokozat szerint bejegyzik. Az elõadásokon, gyakorlatokon, valamint arajzórákon tanúsított szorgalomból a hallgató külön-külön szorgalmiosztályzatotkap; nemszorgalmas osztályzatnemíratikbeazindexbe,azértaszorgalmiosztályzat hiánya rossz osztályzatnak tekintendõ. Azelmondottakbóliskitûnik,hogyafõiskolánfolyt bánya-éserdõmérnökképzésmilyenalaposfelkészültséggel és sokoldalú tárgyszeretettel szolgálta ahazai föld földtanát és bányászatát. IRODALOM [1] Faller Gusztáv: A selmeczi Bányász és Erdész Akadémiánaktörténetesjelenviszonyainakismertetése. In: Aselmeczi m. k. Bányász és Erdész Akadémia évszázados fennállásának emlékkönyve p., Selmecz. Joerges Ágoston, [2] Pauer János: Aselmeczbányai magy.kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia története alapításától, vagyis 1770-tõl az 1895/96. tanév végéig. Ahonfoglalás ezredik évfordulójának emlékére. Selmeczbánya, [3] Sobó Jenõ: Bányászati felsõ szakoktatásunk új szervezete. Bányászati és Kohászati Lapok, XXXVII., II p., [4] Sobó Jenõ: Magyar kir. Bányászati és Erdészeti Fõiskola. In: Borovszky Samu szerk.: Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. Magyarország vármegyéi és városai p., [5] Mihalovits János: Am. kir.bányamérnöki és Erdõmérnöki Fõiskola múltja és jelene. Am. kir. Bányamérnöki és Erdõmérnöki Fõiskola Évkönyve az tanévrõl. Sopron, [6] Mihalovits János: Az elsõ bányatisztképzõ iskola alapítása Magyarországon. Bányászati, kohászati és erdészeti felsõoktatásunk története füzet, p., Sopron, [7] Mihalovits János: Aselmeci bányászati akadémia alapítása és fejlõdése 1846-ig. Bányászati, kohászati és erdészeti felsõoktatásunk története füzet, p., Sopron, [8] Vitális István: Egy címzetes fõiskola. Pesti Hírlap, június 9., vasárnap, 33. [9] Vitális István: Abányászatitudománymúltja, jelene és jövõ fejlõdésének feltételei hazánkban. In: Gorka Sándor szerk.: ATermészet-, Orvos-, Mûszaki- és Mezõgazdaságtudományi Országos Kongresszus Munkálatai p., Budapest, évi januárius 3 8. [10] Fekete Zoltán: Fekete Zoltán lelépõ rektor beszámolója. Am. kir.bányamérnöki és Erdõmérnöki FõiskolaÉvkönyveaz tanévrõl,Sopron,1935. [11] Gyulay Zoltán: Amagyarországi bányatisztképzés és aselmeci Bányászati Akadémia. Kõolaj és Földgáz, p., [12] Hiller István szerk.: Abányászati, kohászati és erdészeti felsõoktatás múltja, jelene és jövõje. In: Vivat Academia. Abányászati, kohászati és erdészeti felsõoktatás 250. évfordulójára, (1985) [13] Zsámboki László szerk.: Selmectõl Miskolcig Amagyarországi mûszaki felsõoktatás megindulásának 250. évfordulójára. Miskolc, [14] Zsámboki László: Bányászati felsõoktatásselmecen és Sopronban. In: Amagyar bányászat évezredes története, I. kötet. Budapest, OMBKE, p., [15] Zsámboki László: Két és fél évszázad abányamérnökképzés szolgálatában. In: Zsámboki László szerk. Emlékkönyv az akadémiai képzés megszületésének évfordulóján, Selmecbánya p., Miskolc-Košice, [16] PókaTeréz: Aselmecibányászati akadémia ahazai és európai bányászati és földtudományok bölcsõje. In: Tanulmányok a természettudományok,atechnikaés azorvoslástörténetébõl,prof. dr. Szabadváry Ferenc 70. születésnapja tiszteletére p., Budapest, [17] DúlJenõ: Azakadémiaelsõtanszékénekmegalakulása Selmecbányán. BKL-Bányászat, 7. K13 K14 (2002). [18] Böhm József: AMûszaki Földtudományi Kar fejlõdése, jelene és jövõje. BKL-Bányászat, p., (2003). [19] CsákyKároly: Híresselmecbányaitanárok. Dunaszerdahely,Lilium Aurum, [20] M. kir. Bányászati és Erdészeti Fõiskola. Bányászati és Kohászati Lapok, XXXVII., II p., (1904). [21] Pauer János szerk.: Aselmeczbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Fõiskola tanterve és rendszabályai. Selmeczbánya,

9 150 éves abányakapitányságok intézménye Magyarországon ETO: Acikkamásfél évszázadosévforduló alkalmából rövidenbemutatjaamagyarkirályi bányakapitányságok történetét, szervezetét, fõbb feladatait ésvezetõit. DR.IZSÓISTVÁN okl. bányamérnök, jogász, amiskolci Bányakapitányság vezetõje Bevezetés november 1-jén múlt 150 éve, hogy az május 23-i, 173. sz. császári pátenssel kihirdetett Osztrák Általános Bányatörvényt Magyarországon is bevezették. Az Általános Bányatörvény rendelkezéseinekegyikmeghatározó jelentõségû fejezetét abányahatóságokra vonatkozó elõírások alkották,amelyekalapjánbányakapitányságok és bányabiztosságok létrehozásával valósult meg Magyarországonabányászati közigazgatás régóta várt átfogó reformja és egységes hatósági szervezete. Az Általános Bányatörvény a az addig bányahatósági és bányabírósági feladatokat gyakorló kerületi bányatörvényszékek és bányahelyettességek[1]helyébeabányakapitányságokat,illetve azazok alárendeltségébe tartozó bányabiztosságokatállította.atörvényi rendelkezés végrehajtása érdekében kibocsátott pénzügyminisztériumi rendeletek [2] alapján elsõ lépésben akerületi bányatörvényszékek bányakapitányságokká, abányahelyettességek pedig bányabiztosságokká alakultak át a következõk szerint: az alsó-magyarországi bányakerületben mûködõ selmecbányai, a felsõ-magyarországi bányakerületbenmûködõszomolnoki,anagybányai bányakerületben mûködõ nagybányai, abánsági bányakerületbenmûködõoravicaikir.kerületi bányatörvényszékek, valamint az Erdélybenmûködõzalatnai kir.tartományi bányatörvényszék helyett bányakapitányságok; a körmöcbányai, besztercebányai, újbányai, maluzsinai, bazini, radoboji, gölnicbányai, iglói, rozsnyói, felsõbányai, kapnikbányai, dognácskai, moldovai, resicai, szászkai, rézbányai, ruszkahegyi, abrudbányai, csertesti, járai, kõrösbányai, nagyági, offenbányai, oláhpiani, radnai és topánfalvai bányahelyettességekegyrészehelyettpedig bányabiztosságok jöttek létre. Akövetkezõ lépésben az elsõfokú bányahatóságok szervezésére vonatkozó szeptember 13-i legfelsõbb rendelet úgy határozott, hogy abányakapitányságok székhelye Buda, Besztercebánya (a selmecbányai helyett), Kassa (a szomolnoki helyett), Nagybánya, Oravica és Zalatna legyen, továbbá hetedikként aszervezethez csatlakozott azágrábi Bányakapitányság is, amely az május 5-i pénzügyminiszteri rendelet alapján aradoboji Bányabiztosságból jött létre [3]. Összehasonlításképpen érdemes megjegyezni, hogy amonarchia többi országában és tartományában négy bányakapitányság mûködött Prága, Troppau, Leoben és Klagenfurt székhellyel [4]. Abányabiztosságok kerületében már1856-tólkezdõdõen ugyancsak változások történtek: asietve átalakított szervezet helyett pécsi, besztercebányai (1858-tól bányakapitánysági rangra emelkedett), felsõbányai, rézbányai, kapnikbányai, rodnai, nagyági és verespataki bányabiztosságok alakultak. Ezekközülarodnaiésnagyágimár egy évvel késõbb megszûnt [5], és helyette a székelyudvarhelyi, továbbáugyancsak1857-benaverespataki helyett az abrudbányai bányabiztosság jött létre, afelsõbányai és rézbányai bányabiztosságok helyébe 1860-tól anagyváradi bányabiztosságot állították fel [6], a kapnikbányai bányabiztosságot pedig 1859-ben megszüntették [7]. Ezaszervezetirendszersemvolt azonban hosszú életû, ugyanis az 1861.éviOrszágbíróiÉrtekezletismétújraszabályoztaabányahatóságok szervezetét: akassai Bányakapitányság székhelyét Iglóra helyezte át [8], abányabiztosságokhelyébe pedig bányakapitánysági helyetteseket állított [9]. A bányakapitánysági helyettesek kinevezése és rövid idõtartamú mûködése abányabiztosságok többségének megszûnéséhez vezetett. Ebben az idõszakban szûntek meg apécsi, afelsõbányai, arézbányai, akapnikbányai, anagyváradi, valamint az abrudbányaibányabiztosságok,ugyanakkor Gölnicbányán és Rozsnyón új bányabiztosságokat állítottak fel az iglói Bányakapitányságnak alárendelve. 8

TARTALOM. István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr.tóth István, dr.turza István, Vajda István HU ISSN 0522-3512

TARTALOM. István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr.tóth István, dr.turza István, Vajda István HU ISSN 0522-3512 TARTALOM HÓNIG PÉTER: Tulajdonosváltás után eredményes évet zárt adunaferr Rt.... 2 DR. VITÁLIS GYÖRGY: Száz éve lett fõiskola aselmecbányai m. kir.bányászati és Erdészeti Akadémia... 5 DR. IZSÓ ISTVÁN:

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

Tóth Ákos. Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata

Tóth Ákos. Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata Tóth Ákos Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata Az elemzésben arra vállalkozunk, hogy a rendszerváltás első éveitől kezdődően bemutassuk, hogyan alakult át Bács-Kiskun megye gazdasága.

Részletesebben

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében TOP 1+2 kiadvány bemutatója Veszprém 217. november 7. Freid Mónika elnökhelyettes A bruttó hazai termék (GDP) alakulása

Részletesebben

bányajáradék bevallásról, befizetésről

bányajáradék bevallásról, befizetésről Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2013. év Budapest, 2014. április 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről Foglalkoztatási Hivatal Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2005. évi tevékenységéről Budapest 2 A magán-munkaközvetítők működését a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2015. év Budapest, 2016. április Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Változások és eredmények a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására és a GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki program-támogató szolgáltatások című kiemelt projektekben KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Változások és eredmények a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására és a GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki program-támogató szolgáltatások című kiemelt projektekben KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2014. év Budapest, 2015. május 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

Magyar joganyagok - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - alapító okirata, mó 2. oldal - módszertani feladat- és hatáskörében ellátja a Korm. re

Magyar joganyagok - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - alapító okirata, mó 2. oldal - módszertani feladat- és hatáskörében ellátja a Korm. re Magyar joganyagok - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - alapító okirata, mó 1. oldal Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Fellebbezési arányok a év során a helyi bíróságokon befejezett, és a évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján

Fellebbezési arányok a év során a helyi bíróságokon befejezett, és a évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján 1. sz. melléklet Fellebbezési arányok a 2010. év során a helyi bíróságokon befejezett, és a 2011. évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján Büntető peres Gazdasági ebből Szabálysértési

Részletesebben

Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2018/2019. tanévben

Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2018/2019. tanévben Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2018/2019. tanévben 2018. december 1. Jogszabályi háttér A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet írja elő

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 16/2016 (07.26.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.26. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-64/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-65/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-66/2016

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ (KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKTERÜLET) A 2016. évi tevékenység ÜGYÉSZSÉG MAGYARORSZÁG Legfőbb Ügyészség Budapest, 2017 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca 16.)

Részletesebben

Heringes Anita és Gúr Nándor országgyűlési képvisel ő Budapest

Heringes Anita és Gúr Nándor országgyűlési képvisel ő Budapest NEMZETGAZDASÁG I MINISZTEIZfUM CSLRE;SNYf S Pf Cl R Országgy űlés Hivatala Irományszám li So 1 Érkezett Z01 MÁJ o 5e IIUNKA1 ;RC)PL\CÉRT fa KI!PY.ISSI',.R r F1 ;l,f* ;I,ns AL].ANIT1TKr1 R Iktatószám :

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ (KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKTERÜLET) A 2015. évi tevékenység ÜGYÉSZSÉG M AG YA R O R S Z Á G Legfőbb Ügyészség Budapest, 2016 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Pegazussal szembeni panaszkezelésről, békéltető testületi eljárásról, jogvitákról

TÁJÉKOZTATÓ. a Pegazussal szembeni panaszkezelésről, békéltető testületi eljárásról, jogvitákról TÁJÉKOZTATÓ a Pegazussal szembeni panaszkezelésről, békéltető testületi eljárásról, jogvitákról Tisztelt Utasunk, Megrendelőnk! Amennyiben társaságunkkal szemben panasza merül fel, vagy igényt szeretne

Részletesebben

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA A TALÁLKOZÓ VÉDNÖKEI WARVASOVSZKY TIHAMÉR, Székesfehérvár polgármestere Dr. TOLNAY LAJOS, az OMBKE elnöke Dr. PETHÕ JÓZSEF, az OEE elnöke Dr. FORGÓ BÉLA az ALCOA-KÖFÉM Kft. vezérigazgatója A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET Beszámoló a 2018. évi gazdálkodásról /Az Országos Elnökségi Ülés és a Küldöttközgyűlés által elfogadott/ Az egyesület gazdálkodására a stabilitás volt a jellemző. Igaz ugyan,

Részletesebben

2017. október 5. Konferencia helyszíne: Korona Hotel (4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1.) 11.00 13.00 Érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása 12.30 14.00 Ebéd 14.00 15.00 A Vándorgyűlés megnyitója

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben 2012. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

TAMP ÉS CO-TAMP KÖZÖS ÉS NEMZETI VONZÓKÉPESSÉGI PLATFORM

TAMP ÉS CO-TAMP KÖZÖS ÉS NEMZETI VONZÓKÉPESSÉGI PLATFORM TAMP ÉS CO-TAMP KÖZÖS ÉS NEMZETI VONZÓKÉPESSÉGI PLATFORM Nagy András PhD Lechner Nonprofit Kft. http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube Project co-founded by European Union funds

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 4. évfolyam eszközök tanítók részére 1. félév 1. modul 7. melléklet 4. évfolyam tanítói karton 145 307 451 495 505 541 370 450 500 504 550 703 2. modul 2. melléklet

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2003. év Budapest, 2004. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a kitermelt ásványi

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Atermálvíz-hasznosítás jelene és jövôje a

Atermálvíz-hasznosítás jelene és jövôje a HAZAI HÍREK Szakmai nap a Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos Mûszaki Középiskola gyakorlótelepén. (Nagykanizsa, 2000. március 22.) A rendezvény védnöke: dr. Boros Imre, a PHARE-programot koordináló tárcanélküli

Részletesebben

A békéltető testületi eljárás megindítása

A békéltető testületi eljárás megindítása A békéltető testületi eljárás megindítása A fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy

Részletesebben

Előadó: Dégi Zoltán igazgató NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága. Veszprém, november 7.

Előadó: Dégi Zoltán igazgató NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága. Veszprém, november 7. Előadó: Dégi Zoltán igazgató NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága Veszprém, 2017. november 7. VESZPRÉM MEGYE 2016. TOP 100+200 Amiről szó lesz.. 1 TOP 100+200 elemzés 2 Kedvezmények 3 Adóbevételek

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

Adminisztráció

Adminisztráció Pro Bérjelentés Adminisztratív alkalmazott - Adminisztráció Adminisztráció 2019.08.01. Adminisztratív alkalmazott - Adminisztráció A pozíció a fizetések rangsorában a(z) 414. helyet foglalja el A helyzetben

Részletesebben

Összefoglaló az ügyészségi fogalmazói pályázatról év

Összefoglaló az ügyészségi fogalmazói pályázatról év Összefoglaló az ügyészségi fogalmazói pályázatról 2016. év I. A pályázati felhívás és az előszűrés Legfőbb Ügyész úr hozzájárulásával 2016. évben 33 ügyészségi fogalmazói álláshelyet hirdettünk meg. A

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben 2011. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

F.3. számú függelék. Fogyasztóvédelmi szervezetek, hatóságok, békéltető testületek

F.3. számú függelék. Fogyasztóvédelmi szervezetek, hatóságok, békéltető testületek Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.3. számú függeléke F.3. számú függelék szervezetek, hatóságok, békéltető testületek Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.3.

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15 Keretösszeg: 35 milliárd Ft Támogatási kérelmek várható száma: 270 3500 db Támogatás összege: minimum 10 millió maximum 130 millió

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/a 896-21-74 237-48-80 E-mail isz.aso@bfkh.hu 13.00 18.00 13.00 16.00 8.30 13.00 8.30 12.30 BARANYA MEGYEI

Részletesebben

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett:

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett: EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 10697/2016/PARL 10702/2016/PARL Ikotity István országgyűlési képviselő részére LMP Budapest Országgy űlés hlieratal w Irományszám

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete

2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete 2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete Személyi szabadságot korlátozó intézkedések I./1. Elfogások Az elfogások száma 1,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakában regisztráltakhoz viszonyítva

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007

A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007 2009/99 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 99. szám 2009. július 06. A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007 A tartalomból 1 Egy főre jutó GDP 2 Bruttó hozzáadott

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ (BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZAKTERÜLET) A 2016. évi tevékenység ÜGYÉSZSÉG MAGYARORSZÁG Legfőbb Ügyészség Budapest, 2017 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004

Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004 Feladatellátási hely típusa Gyermekek, tanulók létszáma Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004 Főmunkaviszony keretében pedagógus-munkakörben alkalmazottak

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2007. év Budapest, 2008. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a

Részletesebben

2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete

2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete 2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete Személyi szabadságot korlátozó intézkedések I./1. Elfogások Az elfogások száma 38,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakában regisztráltakhoz viszonyítva

Részletesebben

UTÓDLÁS, GENERÁCIÓVÁLTÁS A MAGYAR VÁLLALKOZÓI SZEKTORBAN* Csákné Filep Judit Pákozdi Imre

UTÓDLÁS, GENERÁCIÓVÁLTÁS A MAGYAR VÁLLALKOZÓI SZEKTORBAN* Csákné Filep Judit Pákozdi Imre Tudományos konferencia Általános Vállalkozási Főiskola UTÓDLÁS, GENERÁCIÓVÁLTÁS A MAGYAR VÁLLALKOZÓI SZEKTORBAN* Csákné Filep Judit Pákozdi Imre * Az előadás alapját képező kutatás a Budapesti Corvinus

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

Szögi László: Az egyetemi és akadémiai ifjúság politikai szerepvállalása között. ELTE Levéltári Nap November 3.

Szögi László: Az egyetemi és akadémiai ifjúság politikai szerepvállalása között. ELTE Levéltári Nap November 3. Szögi László: Az egyetemi és akadémiai ifjúság politikai szerepvállalása 1830-1880 között ELTE Levéltári Nap 2017. November 3. 1847-ben működő felsőoktatási intézmények Sorszám Intézmény Korszak 1. Budai-Pesti

Részletesebben

PÁRTÁLLAM ÉS NEMZETISÉGEK ( )

PÁRTÁLLAM ÉS NEMZETISÉGEK ( ) PÁRTÁLLAM ÉS NEMZETISÉGEK (1950-1973) Összeállította, jegyzetekkel ellátta és a bevezető tanulmányt írta: Tóth Ágnes Kecskemét, 2003 TARTALOM Bevezető. 1. Budapest, 1950. március 21. A Vallás- és Közoktatási

Részletesebben

A Műszaki Földtudományi Kar Tanácsának 2017-ben hozott határozatai

A Műszaki Földtudományi Kar Tanácsának 2017-ben hozott határozatai A Műszaki Földtudományi Kar Tanácsának 2017-ben hozott határozatai (1/2017. sz. határozat) 2017.01.24. A Kari Tanács 2017. január 24-i ülésén nyílt szavazás keretében egyhangúlag elfogadta a Kari Tanács

Részletesebben

Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 2. oldal Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgála

Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 2. oldal Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgála Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 1. oldal 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA K-2731/1/2010 Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók e (TOSINA ) 2010.június 1. 2011.január

Részletesebben

Török Enikő. A kataszteri részletes felmérés előrehaladása Magyarországon 1856 és 1916 között. Catastrum 2. évfolyam (2015), 1. szám,

Török Enikő. A kataszteri részletes felmérés előrehaladása Magyarországon 1856 és 1916 között. Catastrum 2. évfolyam (2015), 1. szám, Catastrum 2. évfolyam (2015), 1. szám, 11 18. 11 Török Enikő A kataszteri részletes felmérés előrehaladása Magyarországon 1856 és 1916 között A részletes felmérés előrehaladásának vázlatos áttekintése

Részletesebben

Statisztikai Jelentések

Statisztikai Jelentések XX. évfolyam, 3. szám, 2015 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2015. július 20-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Foglalkoztatáspolitikai, szakképzési és felnőttképzési válaszok

Munkaerő-piaci helyzetkép Foglalkoztatáspolitikai, szakképzési és felnőttképzési válaszok Munkaerő-piaci helyzetkép Foglalkoztatáspolitikai, szakképzési és felnőttképzési válaszok Pölöskei Gáborné Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkár 2017. november 07. 4500,0 FOGLALKOZTATOTTSÁG

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Jet Travel Kft. (a továbbiakban: Jet Travel ) befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a szolgáltatásával kapcsolatos panaszt. A Jet Travel a panaszokat jellegük szerint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ACÉLIPARI ELŐADÁSSOROZAT A BOROVSZKY ÉV JEGYÉBEN. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ACÉLIPARI ELŐADÁSSOROZAT A BOROVSZKY ÉV JEGYÉBEN. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ACÉLIPARI ELŐADÁSSOROZAT A BOROVSZKY ÉV JEGYÉBEN A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nappali tagozatos hallgatóinak részére Az ISD DUNAFERR Zrt. alaptevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2016 2020 HELYZETÉRTÉKELÉS HÁTTÉRTÁBLÁK I/2. melléklet 2016. március 1. Háttértábla száma Táblázat címe Forrás TABL_01 Az egy főre jutó GDP, 2008 2013 KSH

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

Beszámoló a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás kollégiumának évi munkájáról

Beszámoló a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás kollégiumának évi munkájáról Beszámoló a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás kollégiumának 2015. évi munkájáról a 5/2012 (II.16.) a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló KIM rendelet

Részletesebben

MIRŐL FOGOK BESZÉLNI?

MIRŐL FOGOK BESZÉLNI? MIRŐL FOGOK BESZÉLNI? 1. A pályás szakszolgálat feladatai az 50-es években 2. A szakirodalom helyzete a I. világháború után 3. A Sínek Világa rovatainak fejlődése 4. Az érdeklődés a lap iránt 5. Nemzetközi

Részletesebben

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter. TELEFON: 72/ FAX: 72/

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter. TELEFON: 72/ FAX: 72/ MEGYE Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter Családi csődvédelem TELEFON: 72/512-770

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

HOL TARTANAK A FELSŐOKTATÁSI ÉS IPARI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONTOK?

HOL TARTANAK A FELSŐOKTATÁSI ÉS IPARI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONTOK? HOL TARTANAK A FELSŐOKTATÁSI ÉS IPARI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONTOK? Pálinkás József, elnök Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Budapest, 2018. június 28. A tudomány és innováció kommunikációja

Részletesebben

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium MBFH/-1/2013. MBFH/-2/2013. Kapja: Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium Tisztelt Miniszter Asszony/Úr! A bányászatról szóló 1993.

Részletesebben

Emlékeztető. a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökségi üléséről

Emlékeztető. a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökségi üléséről Emlékeztető a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökségi üléséről Helyszín: a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság épület I. emeleti Tímár terem (cím: 1108 Budapest, Dologház u. 1.), Időpont: 2013. március

Részletesebben

5. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK

5. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK 5. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye Iskola Település Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és 1. Baranya Pécs Szakközépiskolája 2. Bács-Kiskun Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 3.

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE

A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE ! 1 A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE Dr. Bánki Imre Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kiadásában 1996-ban megjelent A MAGYAR BÁNYÁSZAT ÉVEZREDES TÖRTÉNETE.

Részletesebben

Ki volt Vadas Jen? Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora

Ki volt Vadas Jen? Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora Ki volt Vadas Jen? Erdmérnök Oktató Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora Az erdészeti tudományos kutatás megteremtje Szakíró Az m. kir. Erdészeti Kísérleti

Részletesebben

Bányászat-e a kőbányászat? Igen! Kő-, kavics konferencia, Velence,

Bányászat-e a kőbányászat? Igen! Kő-, kavics konferencia, Velence, Bányászat-e a kőbányászat? Igen! Kő-, kavics konferencia, Velence, 2018. 03.01. Dr. Nagy Lajos A bányászat társadalmi megítélése a korábbi időkben és napjainkban Hős bányász lenézett bányász Szakmán belüli

Részletesebben