TARTALOM. István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr. Tóth István, dr. Turza István, Vajda István HU ISSN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr. Tóth István, dr. Turza István, Vajda István HU ISSN 0522-3512"

Átírás

1 Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÔßÐÑÕ ßÆ ÑÎÍÆ_ÙÑÍ ÓßÙÇßÎ Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÛÙÇÛÍDÔÛÌ ÔßÐÖß ßÔßÐSÌÑÌÌß ÐWÝØ ßÒÌßÔ ïèêèóþßò ß ±³¾- æ ß ÜËÒßÚÛÎÎ Î ò»»¼³7²» Í µ³ * 7²» ½ µµ»µô 7ªº± ¼«-µ Ì» ³7»»²» ¹» µ» +º±? ²µ Í»² Þ± ¾? ó²»²¼» ª7²»µ îððëñïò?³ ïíèò 7ªº± ³

2 TARTALOM HÓNIG PÉTER: Tulajdonosváltás után eredményes évet zárt adunaferr Rt DR. VITÁLIS GYÖRGY: Száz éve lett fõiskola aselmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia... 5 DR. IZSÓ ISTVÁN: 150 éves abányakapitányságok intézménye Magyarországon... 8 DR. HORN JÁNOS: Természeti energetikai erõforrásainkról DR. SZALAI LÁSZLÓ: Lengyel-magyar bányászati kapcsolatok axiii. század elejérõl Árpád-házi Szent Kunigunda és Wieliczka DALLOS FERENCNÉ: 35 éves amagyar Olajipari Múzeum DR. GAGYI PÁLFFY ANDRÁS: Verespatak avilágörökség része is lehetne Szent Borbála-napi megemlékezések Helyi szervezetek Borbála-napi megemlékezései...40 Egyesületi hírek Belföldi hírek... 4, 13, 56 Nekrológ Könyvismertetés Külföldi hírek Bányászati és Kohászati Lapok BÁNYÁSZAT Szerkesztõség: 1027 Budapest, Fõ utca 68. IV.em Postacím: 8301 Tapolca, Pf. 17. Felelõs szerkesztõ: Podányi Tibor (tel.: 88/ , fax: 88/ ) Aszerkesztõbizottság tagjai: Bagdy István (szerkesztõ), dr. Csaba József (olvasószerkesztõ), G. Molnár Ferencné (szerkesztõ), dr. Gagyi Pálffy András (hírszerkesztõ), Dovrtel Gusztáv,Erdélyi Attila, dr. Földessy János, Gyõrfi Géza, dr.hornjános,jankovics Bálint,Kárpáty Erika, LívóLászló,Lois László, MaraMárta-Éva, dr.mizser János, dr. Sümegi István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr. Tóth István, dr. Turza István, Vajda István HU ISSN Bányászati és Kohászati Lapok KOHÁSZAT Szerkesztõség: 1027 Budapest, Fõ utca 68. IV.em Telefon: Levélcím: 1371 Budapest, Pf. 433 vagy Felelõs szerkesztõ: dr.verõ Balázs Aszerkesztõség tagjai: dr.búzáné dr. Dénes Margit, dr. Dobránszky János, dr.fauszt Anna, Hajnal János, Harrach Walter, Kovács László, dr. Klug Ottó, Lengyelné Kiss Katalin, Szende György,dr. Takács István HU ISSN Bányászati és Kohászati Lapok KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ Hungarian Journal of Mining and Metallurgy OIL AND GAS Szerkesztõség: 1027 Budapest, Csalogány u. 3/B Postacím: 1255 Budapest 15, Pf. 18. Telefon: (1) Felelõs szerkesztõ: Dallos Ferencné Szerkesztõ: Cseri Tivadar Szerkesztõbizottság: dr. Bodoky Tamás, dr. Csákó Dénes, dr. Ferenczy László, Hoznek István, Kelemen József, dr. Meidl Antal, dr. Nagypataki Gyula, dr. Németh Ede, Õsz Árpád, Paczuk László, dr. Pápay József, dr.szarka László, dr. Takács Gábor, dr. Tóth János, Turkovich György,Udvardi Géza, Verõ László HU ISSN Alapszámot összeállította: Dallos Ferencné Kiadja: az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 1027 Budapest, Fõ utca 68. Telefon/fax: (1) Felelõs kiadó: dr.tolnay Lajos elnök Nyomdai munkák: Press+Print Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. Kiskunlacháza Alap amontan-press Rendezvényszervezõ, Tanácsadó és Kiadó Kft. gondozásában jelenik meg. Belsõ terjesztésre, kereskedelmi forgalomba nem kerül. 1

3 Tulajdonosváltás után eredményes évet zárt adunaferr Rt. ETO: A2004-es esztendõ rendkívüli feladatokat hozott adunaferr számára, hiszen az állandóan változó környezetben és piaci viszonyok között megvalósult privatizációja nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközileg is példaértékû lehet. HÓNIGPÉTER okl. gépészmérnök, ergonómia szakmérnök, adunaferr Rt. vezérigazgatója 2004-ben 54 éves fennállásának legeredményesebb évét zárta avállalat, sígy újra elfoglalhatta az õt megilletõ helyet amagyar vállalatok rangsorában. Sokan azt mondják, hogy kiemelkedõ eredményeinket apiac rendkívüli fellendülésének köszönhetjük. A válaszom erreaz,hogyidáigiselkellettjutni, az eredmények mértéke és az idáig vezetõ út sem közömbös. A2002- benmegkezdettés2003-bankövetkezetesen folytatott átalakítások nélkül nem tudtuk volna teljesíteni a2003-rakitûzött,veszteségnélküli mûködést, és nem tudtuk volna túlélni 2004 elején anyersanyagok árainak emelkedésébõl eredõ pénzügyi nehézségeket. Arégi vállalati struktúrábanpedigilyenmértékben nem használhattuk volna ki akésztermékekkeresleténeknövekedésébõl származó elõnyöket. Atermelést sikerült minden körülmények között fenntartani, sõt egyes üzemrészek megdöntötték a korábbi termelési rekordokat is. Másfélévtizedesvolumentismételtünk meg például a tömörítvénygyártásban,és54évesfennállásunk alatt 2004-ben állítottuk elõ alegtöbb nyersvasat. Az acélmû és a meleghengermûugyancsak túlszárnyalta eddigi teljesítményeit. Termékeink minõsége és megbízhatósága ismert és elismert a piacon. Ezen eredmények alapján joggal lehetünk büszkék az elvégzett munkára. Határidõreésatervezettköltségkereteken belül elvégeztük aszükséges felújításokat, karbantartásokat és fejlesztéseket. Beruházásainkkal sikerült teljesíteni az egyre szigorodókörnyezetvédelmielõírásokat, és fokozottan megfelelni az EU elvárásainak is. A2002-ben elindított és amagyarkormányáltaljóváhagyottstabilizációs, majd Átalakulási Programlegfontosabbelemeit megvalósítottuk. Beolvadt az Acélmûvek Kft.aDunaferrRt.-be,éside került ametab Kft., valamint akereskedõház Kft. tevékenysége is. Mindkét cég végelszámolással szûnik meg. Ugyancsak végelszámolással szûnt meg a Tûzállóanyag-gyártó Kft., s megváltunk néhány olyan cégtõl is, amelynek tevékenysége nem tartozik szorosan alaptevékenységünkhöz. Ezek közül legjelentõsebb akomplex Kft. eladása volt. Mindezeket a változásokat úgy oldottuk meg, hogy az érintett dolgozók nem vesztették el munkájukat, szociális feszültségek nem következtek be. ADunaferr átláthatóan lebonyolított tulajdonosváltása történelmi esemény avállalatcsoport életében és talán amagyar privatizáció gyakorlatában is. A Dunaferr privatizációja az egyik legösszetettebb, legidõigényesebb, sokelemû, részérdekeket is tekintetbe vevõ tranzakció volt az ÁPV Rt. gyakorlatában. Nem egyszerûen részvényeladásról volt szó, astratégiai partner bevonásának folyamata mindvégig részét képezte atársaságcsoport újjászervezésének és pénzügyi konszolidációjának. Atulajdonosváltás feltételrendszeretekintetbevetteamunkáltatói, atérségi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési szempontokat is. A privatizációról szóló kormányhatározat március 4-én látott napvilágot. Ahatározat elõírta, hogy atulajdonosváltásnak egy komplex koncepciót kell kielégítenie. Akoncepció prioritása olyan, erõs pénzügyi háttérrel rendelkezõ stratégiai partner megtalálása volt, amely beruházások és fejlesztések révénhosszú távonképes biztosítaniavasmûjövõjét. Az elõírtakszerint adunaferr majdani vevõjének kötelezettséget kell vállalnia a munkavállalók foglalkoztatására, illetveamunkakörülményekjavítására. A befektetõnek megfelelõ pénzügyi kötelezettséget kell vállalnia a foglalkoztatás kistérségi szintû megoldásának elõsegítésére. AzÁPVRt.úgydöntött,hogyaz ügyletet közbeszerzési eljárás útján kiválasztott szakértõ bevonásával bonyolítja le. ADunaferr tanácsadói tenderének gyõztese apricewaterhouse Coopers Kft. lett. Aprivatizációs szervezet szeptember 15-én hirdetett nyilvános egyfordulós pályázatot az állami tulajdonban lévõ 79,48%-os 2

4 részvénycsomag értékesítésére. Olyan tõkeerõs stratégiai befektetõt keresett az eljárás során, amely hosszú távra biztosítani tudja adunaferr-csoport mûködését, tevékenységének fejlesztését, valamint amunkavállalók foglalkoztatását november 19-én adtam tájékoztatást az OMBKE választmányának adunaferr Rt. privatizációscélkitûzéseirõlésazápvrt.elvárásairól.azazóta eltelt idõ igazolta elképzeléseink helyességét december 23-án az ÁPV Rt. igazgatósága érvényesnek és eredményesnek nyilvánította adunaferr privatizációs pályázatát, amelynek nyertese az ukránsvájci Donbass-Duferco konzorcium lett. Az ÁPV Rt. igazgatósága, elfogadva az értékelõ bizottság javaslatát, megállapította asorrendet. Elsõ helyezett adonbass-duferco konzorcium lett 82,02 ponttal, 2. helyezett az LNM konzorcium 68,24 ponttal, 3. helyezett a Severstal 61,30 ponttal. ADonbass-Duferco konzorcium avilág egyik legnagyobb acélkereskedelmi hálózatával, biztos nyersanyagforrásokkal rendelkezik, már több hasonló múltútermelõegységetintegráltéstettnyereségessésikerrel, megtartva afoglalkoztatás szintjét. Az ÁPV Rt. és a Donbass-Duferco konzorcium képviselõi február 25-én aláírták adunaferr Rt. értékesítésére vonatkozó megállapodást. ADunaferr Rt. és akonzorcium ennek részeként aláírta arészvényjegyzési megállapodást is. Az eladó és avevõ mindenszerzõdéseskérdéstrendezett,deazügyletzárásának egyik alapvetõ feltétele: abefektetõ és ahitelezõ bankok tárgyalásának sikeres lezárása még hátra volt. Júniusban adunaferr Rt.-nek hitelezõ bankok és abefektetõkonzorciumképviselõikézjegyükkellátták el azt az egyetértési nyilatkozatot, amely kijelölte a tárgyaló felek közötti végleges megállapodás kereteit augusztus23-ánabefektetõkonzorciumújajánlatot tett ahitelezõ banki konzorciumnak, amely elfogadta ezt. Amegállapodás jelentõsen csökkenti adunaferr hitelállományát, ezzel könnyítve avállalat terheit. Aprivatizációs szerzõdésben elõírt elsõ zárás legfontosabb feltétele afõ hitelezõ bankokkal való megegyezés ezzel az eredeti határidõn belül teljesült. Így megnyílt alehetõség az ügylet lezárására. Több mint fél évszázad után, szeptember 30- átólmegszûntadunaivasmûbenatöbbségiállamitulajdonlás. ADunaferr elmúlt két évének története annak példája, hogy professzionális irányítással egy tízezer fõs nagyságrendû állami társaság gazdálkodását is áttekinthetõvé lehet tenni. Astratégiai partner megtalálása biztos jövõt nyújthat adunaferrnek, hiszen az új tulajdonos alegmagasabb foglalkoztatási kötelezettséget vállalta, öt évig megtartja a jelenlegi munkavállalói létszámot. Az ügylet összértéke, beleértve atõkeemelést, aberuházási, kistérség-fejlesztési, illetve a munkakörülményekjavítására vonatkozóvállalásokat,valamint avételárat, akövetkezõ 5évben várhatóan csaknem 100 milliárd forintot tesz ki. Ezzel óriási lehetõség nyílik arra, hogy adunaferr egy nagy,avilágpiacon meghatározó acéltermelõi és kereskedelmi konzorcium tagjaként részesüljön az acélipari konjunktúra pozitív hatásaiból. Aprivatizációs szerzõdésben vállalt feltételek biztosítják alapvetõ célunkat: az acélgyártás hosszú távú fenntartását Dunaújvárosban. Az új tulajdonos haladéktalanul hozzálátott adunaferr-csoport szerkezetének további egyszerûsítéséhez. Avégsõ cél: az alapésalegfontosabbkapcsolódótevékenységekegységes vállalatba tömörítése. Ennek jegyében a tulajdonos visszavásárolta akokszoló Kft., aferromark Kft., a Lõrinci Hengermû Kft. külsõ tulajdonrészeit. Tárgyalások folynak adwakft., az EMA-Power Kft. és a Dutrade Rt. külsõ tulajdonrészeinek megvásárlásáról is.megegyezésszületettavárositulajdonbanlévõdunaferr-részvényekmegvételérõl.afõtulajdonosazonban nem kívánja korlátozni mûködését adunaferr kerítésén belülre. Ezt többek között az is bizonyítja, hogymegvásárolta akorábbi diósgyõri acélmû eszközeit, beindította ahengereltáru-gyártást, további fejlesztésekkel és az acélmû beindításával kívánja diósgyõri kollégáink munkalehetõségeit szélesíteni. Aközeljövõbentöbb,Magyarországonkívüli acéliparivállalkozás megvétele is napirendre kerülhet. Az ÁPV Rt. aprivatizációs folyamat kezdetén jelezte, hogy adunaferr dolgozóinak is biztosítani kívánja atulajdonlás lehetõségét. Ennek jegyében 2004 decemberében megkezdõdött az 5%-ot kitevõ munkavállalói részvények értékesítése. Így elõször nyílik mód arra, hogy adunaferr vállalatcsoport dolgozói is tulajdonosaivá váljanak saját vállalatuknak. Ennek üzenete talán fontosabb abenne rejlõ üzleti lehetõségeknél. Ezt jelzi, hogy szinte mindenki élni kíván részvényvásárlási jogával. Atulajdonosiszerkezet jelentõsváltozásávalegyütt az új mûködési modell következetes bevezetésével elértük az egyéni felelõsségek mentén való gazdálkodást, sezt az év közben sikeresen beindított SAP R/3 rendszer jelentõsen támogatja. Ez teszi lehetõvé pénzügyi forrásaink hatékony kihasználását, üzleti döntéseink megalapozását. A2004. év eseményeire visszatekintve, nem feledkezhetünkmegasikereket beárnyékolósúlyosbalesetekrõl sem. Ajövõben ilyenek nem fordulhatnak elõ. Ezért központosítottuk amunka-, akatasztrófa- és az 3

5 egészségvédelemmel foglalkozó egységeinket, és vezetõjüket közvetlenül avezérigazgató irányítása alá rendeltük.avagyonvédelmifeltételekjavításaérdekébenúj vezérigazgató-helyettesi poszt alapításáról döntöttünk, amelynek célja, hogy az rt. keretein belül kiépüljön avagyonvédelem fejlett módszerein alapuló korszerû szervezet. Szükség van olyan beruházásokra, amelyek nélkül nem tudjuk az acélgyártást gazdaságosan fenntartani. IdesorolomaIII.kokszolóblokkteljeskörûátépítésének befejezését és anagyolvasztó élettartamának növelését szolgáló feladatok végrehajtását. Mindkét témában nemzetközi szakértõk részvételével folynak a tárgyalások akivitelezõkkel. Mûködésünk számára kiemelkedõ jelentõségû a évi üzleti terv véglegesítése. Mai ismereteink szerint ebben az évben is megvan alehetõsége annak, hogy eredményes évet zárjunk. Figyelembe kell azonbanvennünk,hogyönköltségünknemzetköziösszehasonlításbannagynakmondható.nemszabadtehátatavalyi eredmények ismeretében hátradõlnünk, folytatni kellamegkezdettutat.ezzelmaradhatmegadunaferr ahazai ipar egyik legjelentõsebb szereplõjeként, értéktermelõ vállalataként. Következetesen végrehajtott munkánk elismeréseként nyugtáztuk Gyurcsány Ferenc miniszterelnök szavait, aki november 23-án meglátogatta cégünket,sitttalálkozott SzergejTaruta úrral,adonbass Ipari Szövetség elnökével, adunaferrrt. felügyelõbizottságának elnökével, avállalat vezetõivel és dolgozóival. ADunaferr jövõjét biztatónak és ígéretesnek minõsítette. Kép:SzergejTaruta, adonbass IpariSzövetség elnöke Dunaferr-emlékérmet ad át Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek ADunaferr Rt. jövõjének alakulásában nagy szerepükvanahazaikohászatszakembereinekésazegyüttmûködõ társadalmi szervezeteknek. Kérem, hogy szakmai együttmûködésükkel továbbra is segítsék célkitûzéseink megvalósítását. BELFÖLDI HÍREK 50 éves jubileum a Dunaferr Rt.-ben D unaújvárosban50éve,1954februárjában helyezték üzembe az elsõ 700m 3 -esnyersvasgyártókohót,augusztusában az elsõ 125 tonnás martinkemencét, és ugyanebben az évben alakultmegazombkehelyiszervezeteis. Az évi 540 kt nyersvas és 450 kt acél termelésére tervezett lemezgyártó kombinátban ateljes kiépülés után 1961-re érték el ezt a teljesítményt ben azonban atechnológiák fejlesztésével új berendezések építése nélkül már egy millió tonna acélt gyártottak és dolgoztak fel. Akésõbbiek során néhány új gyártóegység (folyamatos acélöntõmû, acélgyártó konverter, kokszolóblokk) építése, számos technológiafejlesztés és berendezésátalakítás útján ben, ajubileum évében már 1350 kt nyersvasat és 1668 kt acélt termeltek. Az idõk során jelentõsen csökkentettékazenergiafelhasználást,javultaz anyagkihozatal, sígy csökkentek aráfordítások. Nõtt atermékválaszték, és jobb lett az acélok minõsége is. Apiacon melegen és hidegen hengerelt táblalemezt, tekercset, horganyozott lemezt,különféleprofilokat és radiátort értékesítenek. Termékeiket egyrenagyobb mennyiségbenigényelték és igénylik belföldön és külföldön egyaránt. Nem véletlen, hogy vaskohászati kombinátjaink közül csak adunaferr tudta arendszerváltás elõtti termelését fenntartani, sõt azt mára csaknem 20%-kal még növelni is. Asikernek éppúgy része volt ajó termékszerkezet és afolyamatos mûszakifejlesztés, mint atechnikát, technológiátfejlesztõésmûködtetõkollektívának afeladatokhoz való esetenként alehetetlentsemismerõ jóhozzáállása. A vasmû szakembergárdája mondhatni idejekorán kapcsolódott beaz OMBKE munkájába. A40 fõvel alakult helyi szervezet létszáma folyamatosan nõtt, most ataglétszám. Adunaújvárosiaknak döntõ érdemeikvannakazutóbbiévtizedekben lefolyt több mint 20 nagyrendezvény (konferencia) megszervezésében. Létrehozták asomogyfajszi Õskohászati Emlékhelyet, és részt vesznek az OMBKEközpontirendezvényein.PéldásanvontákazOMBKEkötelékébea helyi fõiskola hallgatóit is. Atagság folytonos aktivitását ahavonta rendezett szakmai klubdélutánokkal is fenntartják; itt évente elõadás hangzik el ben adunaferr-t privatizálták, a vaskohászat egészének pedig világviszonylatban is sikeres éve volt. Ebben ahangulatban tartották meg december 3-án, kb. 150 fõ részvételévela X.Szt.Borbála-napikohászszakestélyt adunaújvárosi Fõiskola éttermében. A dunaújvárosi kohászok bíznak abban, hogy e szép jubileum után a gyár és aváros elõtt további sikeres évtizedek állnak. (Dr.Takács István) 4

6 Száz éve lett fõiskola aselmecbányai m. kir.bányászati és Erdészeti Akadémia Akadémiából fõiskola ETO: Aselmecbányai akadémia, illetve fõiskola történetével számos szerzõ foglalkozott, bemutatva aváltozatosmúltat [1 19]. Visszatekintve aselmecbányai bányászati oktatás, illetve felsõoktatás közötti történetére, vázlatosan akövetkezõket említem meg. Abécsi udvari kamara június 22-énSelmecbányán azzal acéllal létesített bányászati-kohászati tanintézetet vagy iskolát (ún. Berg-Schola-t), hogy akincstár európai viszonylatban is jelentõs szerepet játszó magyarországi nemesfém- ésréztermelésénekfellendítéséreakibontakozóipariéstermészettudományosforradalomkövetelményeinek megfelelõ szakembereket képezzenek ki. Mária Terézia királynõ október 22-énbányászati-kohászati fõtanintézet, azaz akadémia (Academia Montanistica, Bergakademie) létesítésétrendelte el Selmecbányán. Ez volt egész Európában alegelsõ három évfolyamos bányászati-kohászati akadémia ben, megelõzve ezzel számos más országot, Mária Terézia királynõ elrendelte az erdészet felsõfokú oktatását, I. Ferenc császár pedig 1807.augusztus 30-án aselmecbányai Bányászati Akadémia szervezeti keretében az Erdészeti Tanintézet felállítását tól Bányászati éserdészeti Akadémia (Berg- und Forstakademie) néven mûködött atanintézet. Atanulmányi idõt négy évre emelték. Az 1867-es osztrák-magyar politikai kiegyezéssel az akadémia magyar állami intézménylett,ésbevezettékamagyaroktatásinyelvet.azakadémiaamagyarmûszakitudományok alkotómûhelyévé vált. Atanszékekakövetkezõkvoltak:matematika-fizika-mechanika,ábrázológeometriaépítészet, kohászat-kémia, ásványtan-földtan-õslénytan és bányamûvelés-bányamérés-bányagéptan. Abányászati szakiskola keretében atantervföldtani vonatkozású részeit akövetkezõk alkották aii. évfolyamon: ásványtan, krystallografia, ásványok meghatározása, geognosia, paleontológia, kõzetek meghatározása. DR.VITÁLISGYÖRGY aranyokleveles geológus aföldtudomány kandidátusa ny. tud. fõosztályvezetõ OMBKE-tag Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület évi szeptember hó 12-én Rimaszombatbanmegtartottközgyûlésének amaz ismeretes határozata, hogy aselmeczbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia szervezeténekamaikorigényeihez mért megváltoztatása tárgyában elõterjesztéssel fordul a pénzügyminiszterhez, anyilvánosság elõtt isfelszínrekerültabányászatifelsõ szakoktatásunk kérdése. Amegoldásraváróigénynemvoltugyanúj, mert ez már 1890 óta állandóan foglalkoztatta az akadémia tanári karát és apénzügyminisztériumot is. Az egyesületi határozattal azonban különös fontosságot és érdekességet nyert azáltal, hogy ahazai bányászati közvélemény nyilatkozott meg benne, sagyakorlati igényekbõl eredõ közmeggyõzõdés erejével sürgette adöntést. Sasürgetés megtette hatását. A tárgyalások azonnal megindultak, s ajó ügyhöz méltó lassúság daczára is ez évben (1904) befejezést nyertek. Abányászati és erdészeti akadémia acsászár1904.augusztushó 3-án Ischlben kelt legfelsõ elhatározásával mint azt abányászati és Kohászati Lapok f. évi szeptember 15-én megjelent 18. száma már röviden közölte október 1-jétõl kezdve új szervezetet nyert,amelynek értelmében az akadémia ezentúl M. kir.bányászati és Erdészeti Fõiskola czímét fogja viselni. [3] A fõiskolán négy szakosztály lesz, mégpedig: abányamérnöki, a fémkohómérnöki, a vaskohómérnöki és az erdõmérnöki szakosztály. A tanulmányi idõ minden egyes szakosztálynál négy (4) évre terjed. Azok, akik afõiskolát elvégezték és aválasztott szakkörébe tartozó rendszeres üzemnél legalább két évet gyakorlati szolgálatban töltöttek, államvizsgálatra jelentkezhetnekés mérnöki oklevelet kapnak. Az új tanrendszer az 1904/1905-i tanév,azaz f.évi október hó elején lép életbe, és az elsõ évre beiratkozó hallgatókra föltétlenül kötelezõ. Afölvétel és beíratás október hó 6-án és 7-én lesz, október15-igarektor,azontúl csak az illetékes (a bányászati ágazatra nézve apénzügyi, az erdészeti ágazatra aföldmívelésügyi) miniszter engedélyezheti afölvételt. [20] A pénzügyminisztérium évi sz. rendeletét közölte a fõiskola igazgatóságával. Ebbõl idézek néhány részletet [13]: 5

7 Õ Császári és Apostoli Királyi Felsége Ischlben f. éviaugusztus 3-ánkelt legfelsõ elhatározásával legkegyelmesebben jóváhagyni méltóztatott aselmeczi bányászati és erdészeti fõiskolának új szervezeti és ügyviteli szabályzatát oly föltétel alatt, hogy az ezen szabályzat 29. -ának alapján történendõ kinevezéseknél akiszolgáltaltisztekalkalmazásárólszóló1873.ii.t.cz. rendelkezései pontosan fognak betartatni; legkegyelmesebben megengedni méltóztatott továbbá, hogy a fõiskola tanszervezete elõterjesztésem értelmében öt új tanszék rendszeresítése mellett megváltoztassék, az új tantervezetet az 1904/1905. tanév elejétõl kezdve életbeléptettessékésazennekfolytánszükségestanári állásokafõiskola1904.éviköltségvetési hitelénekkeretén belül kellõ idõben betöltessenek. Midõn errõl alegfelsõ elhatározásról értesítem,leadom egyszersmind 20 példányban alegkegyelmesebbenjóváhagyottszervezeti ésügyviteliszabályzatot és ugyanannyi példányban aföldmívelésügyi miniszter úrral egyetértõleg megállapított ügyrendet oly utasítással, hogy ezeket, valamint amúlt évi július hó 31- én 956. szám alatt kelt elõterjesztésének lehetõ figyelembe vétele mellett módosított és atantervekkel kiegészítettújrendszabályokatajövõ1904/1905. tanévtõl kezdve vegye alkalmazásba aképpen, hogy az októberhóelejénbeiratkozómásod-ésharmadéveshallgatók tanulmányaikat az eddigi tanrend alapján folytathassák és végezhessék, az elsõ évre beiratkozandó ifjakra azonban már föltétlenül kötelezõ legyen az új tanrendszer. Fölhívomazértazigazgatóságot,hogytekintettelaz elõre haladott idõre,tegye megsürgõsenaz újtanszervezetnek ilyetén életbe léptetése iránt aszükséges további intézkedéseket, sígy mindenekelõtt tegye közhírré lehetõleg széles körben az új tanrendszer rövid ismertetésétséletbeléptetésénekmódjátésidõpontját; állapítsa meg a tanóra rendeket, állíttassa össze az 1904/1905. tanévre szóló programot és gondoskodjék úgy az utóbbinak, mint afõiskola 1/1. alatt mellékelt tanterveésrendszabályainakkinyomtatásáról,szétküldésérõl és 10 10példánybanteendõfelterjesztésérõl. Budapest, szeptember 2-án Aminiszter helyett: Graenzenstein Béla Államtitkár Jellemzõ,hogyafõiskolacímetsokanidegenkedéssel fogadták, sanévváltoztatásnak ezt az alakját nem tartották kedvezõnek aszínvonal kifejezésére. Aselmeci akadémiának megvolt már amaga patinás hírneve, míg afõiskola elnevezés idegenül csengett, és késõbb valóban félreértésekre is adott alkalmat [10]. Ennekellenéreaz1904.éviújszervezetelõírásaikülsõségekbeniskifejezésrejuttatták,hogyegyetemiszintû oktatás folyik az intézményben (fõiskola elnevezés, mérnökioklevéléscím,rektorésdékánelnevezés)[12]. Rendszeressé váltak a hallgatók bel- és külföldi szakmai tanulmányútjai. Atanszékek száma tizenötre emelkedett: tizenkét bányász-kohász és három erdész tanszékre. A19. század végén megkezdõdtek anagy építési beruházások: 1892-ben az erdészeti, 1900-ban abányászati tanulmányi palotát adták át [14]. Afõiskola rendszabályaiból tallózott néhány paragrafus akövetkezõ [21]: 4. Abányászatiéserdészetifõiskolahallgatóirendesek vagy vendégek. 5. Rendes hallgatókul oly ifjak vétetnek fel, akik gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizonyítványt nyertek. 6. Olyan egyének, akik mint vendégek csakegyes tantárgyakat kívánnak afõiskolán hallgatni, kötelesek erreatanácsengedélyétkikérni,amelyengedélyazonbanhanyagságvagyafõiskolaiszabályoknaknemteljesen megfelelõ magaviselet esetén bármikor visszavonható. Avendéghallgatóknemrendesindexet,hanemcsak indexlapotkapnak.aválasztotttantárgyakhallgatását, kívánságukra arektor igazolja. 7. Afölvétetni óhajtó akellõ bizonyítványokkal fölszerelveafõiskola rektoránál,ennekakadályoztatása esetén helyettesénél jelentkezik. Ajelentkezõazutánatitkárnálbeiktatási díjfejében 10 koronát és afõiskolai segélyzõ egyesület javára 10 koronatagságidíjatfizetle,bemutatjaazokatazeredeti okmányokat, amelyeknek alapján fölvétele történt, átadja származási ívét és átveszi anevére kiállított indexet, az igazolójegyet és afõiskolai rendszabályok egy példányát. Az index minden lapjára szükséges 30 filléres bélyeget ahallgató szerzi be. 8. Ahallgatók afõiskolán tandíjat nem fizetnek. 11. Kötelesekahallgatókazáltalukválasztottelõadásokat rendesen látogatni, az elõadásokkal kapcsolatos rajzoló, tervezõ, szerkesztõ órákon, laboratóriumi és külsõ gyakorlatokon szorgalmasan résztvenni, s aházidolgozatokatésfeladatokatelkészíteni.szorgalmuk felõl atanár névsorolvasás, az elõadásokon tanúsított figyelem, agyakorlatokon felmutatott elõmenetel, arajzórákon elkészített rajzok és afélév folyamán netalán tartott kollokviumok alapján szerez meggyõzõdést. 12. Ahallgatókafélévvégénindexeikkelismétjelentkeznek az illetõ tanároknál, akik, tekintettel az 6

8 elõbbi -ra,akiérdemeltszorgalmiosztályzatot jeles, jó vagy elégséges fokozat szerint bejegyzik. Az elõadásokon, gyakorlatokon, valamint arajzórákon tanúsított szorgalomból a hallgató külön-külön szorgalmiosztályzatotkap; nemszorgalmas osztályzatnemíratikbeazindexbe,azértaszorgalmiosztályzat hiánya rossz osztályzatnak tekintendõ. Azelmondottakbóliskitûnik,hogyafõiskolánfolyt bánya-éserdõmérnökképzésmilyenalaposfelkészültséggel és sokoldalú tárgyszeretettel szolgálta ahazai föld földtanát és bányászatát. IRODALOM [1] Faller Gusztáv: A selmeczi Bányász és Erdész Akadémiánaktörténetesjelenviszonyainakismertetése. In: Aselmeczi m. k. Bányász és Erdész Akadémia évszázados fennállásának emlékkönyve p., Selmecz. Joerges Ágoston, [2] Pauer János: Aselmeczbányai magy.kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia története alapításától, vagyis 1770-tõl az 1895/96. tanév végéig. Ahonfoglalás ezredik évfordulójának emlékére. Selmeczbánya, [3] Sobó Jenõ: Bányászati felsõ szakoktatásunk új szervezete. Bányászati és Kohászati Lapok, XXXVII., II p., [4] Sobó Jenõ: Magyar kir. Bányászati és Erdészeti Fõiskola. In: Borovszky Samu szerk.: Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. Magyarország vármegyéi és városai p., [5] Mihalovits János: Am. kir.bányamérnöki és Erdõmérnöki Fõiskola múltja és jelene. Am. kir. Bányamérnöki és Erdõmérnöki Fõiskola Évkönyve az tanévrõl. Sopron, [6] Mihalovits János: Az elsõ bányatisztképzõ iskola alapítása Magyarországon. Bányászati, kohászati és erdészeti felsõoktatásunk története füzet, p., Sopron, [7] Mihalovits János: Aselmeci bányászati akadémia alapítása és fejlõdése 1846-ig. Bányászati, kohászati és erdészeti felsõoktatásunk története füzet, p., Sopron, [8] Vitális István: Egy címzetes fõiskola. Pesti Hírlap, június 9., vasárnap, 33. [9] Vitális István: Abányászatitudománymúltja, jelene és jövõ fejlõdésének feltételei hazánkban. In: Gorka Sándor szerk.: ATermészet-, Orvos-, Mûszaki- és Mezõgazdaságtudományi Országos Kongresszus Munkálatai p., Budapest, évi januárius 3 8. [10] Fekete Zoltán: Fekete Zoltán lelépõ rektor beszámolója. Am. kir.bányamérnöki és Erdõmérnöki FõiskolaÉvkönyveaz tanévrõl,Sopron,1935. [11] Gyulay Zoltán: Amagyarországi bányatisztképzés és aselmeci Bányászati Akadémia. Kõolaj és Földgáz, p., [12] Hiller István szerk.: Abányászati, kohászati és erdészeti felsõoktatás múltja, jelene és jövõje. In: Vivat Academia. Abányászati, kohászati és erdészeti felsõoktatás 250. évfordulójára, (1985) [13] Zsámboki László szerk.: Selmectõl Miskolcig Amagyarországi mûszaki felsõoktatás megindulásának 250. évfordulójára. Miskolc, [14] Zsámboki László: Bányászati felsõoktatásselmecen és Sopronban. In: Amagyar bányászat évezredes története, I. kötet. Budapest, OMBKE, p., [15] Zsámboki László: Két és fél évszázad abányamérnökképzés szolgálatában. In: Zsámboki László szerk. Emlékkönyv az akadémiai képzés megszületésének évfordulóján, Selmecbánya p., Miskolc-Košice, [16] PókaTeréz: Aselmecibányászati akadémia ahazai és európai bányászati és földtudományok bölcsõje. In: Tanulmányok a természettudományok,atechnikaés azorvoslástörténetébõl,prof. dr. Szabadváry Ferenc 70. születésnapja tiszteletére p., Budapest, [17] DúlJenõ: Azakadémiaelsõtanszékénekmegalakulása Selmecbányán. BKL-Bányászat, 7. K13 K14 (2002). [18] Böhm József: AMûszaki Földtudományi Kar fejlõdése, jelene és jövõje. BKL-Bányászat, p., (2003). [19] CsákyKároly: Híresselmecbányaitanárok. Dunaszerdahely,Lilium Aurum, [20] M. kir. Bányászati és Erdészeti Fõiskola. Bányászati és Kohászati Lapok, XXXVII., II p., (1904). [21] Pauer János szerk.: Aselmeczbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Fõiskola tanterve és rendszabályai. Selmeczbánya,

9 150 éves abányakapitányságok intézménye Magyarországon ETO: Acikkamásfél évszázadosévforduló alkalmából rövidenbemutatjaamagyarkirályi bányakapitányságok történetét, szervezetét, fõbb feladatait ésvezetõit. DR.IZSÓISTVÁN okl. bányamérnök, jogász, amiskolci Bányakapitányság vezetõje Bevezetés november 1-jén múlt 150 éve, hogy az május 23-i, 173. sz. császári pátenssel kihirdetett Osztrák Általános Bányatörvényt Magyarországon is bevezették. Az Általános Bányatörvény rendelkezéseinekegyikmeghatározó jelentõségû fejezetét abányahatóságokra vonatkozó elõírások alkották,amelyekalapjánbányakapitányságok és bányabiztosságok létrehozásával valósult meg Magyarországonabányászati közigazgatás régóta várt átfogó reformja és egységes hatósági szervezete. Az Általános Bányatörvény a az addig bányahatósági és bányabírósági feladatokat gyakorló kerületi bányatörvényszékek és bányahelyettességek[1]helyébeabányakapitányságokat,illetve azazok alárendeltségébe tartozó bányabiztosságokatállította.atörvényi rendelkezés végrehajtása érdekében kibocsátott pénzügyminisztériumi rendeletek [2] alapján elsõ lépésben akerületi bányatörvényszékek bányakapitányságokká, abányahelyettességek pedig bányabiztosságokká alakultak át a következõk szerint: az alsó-magyarországi bányakerületben mûködõ selmecbányai, a felsõ-magyarországi bányakerületbenmûködõszomolnoki,anagybányai bányakerületben mûködõ nagybányai, abánsági bányakerületbenmûködõoravicaikir.kerületi bányatörvényszékek, valamint az Erdélybenmûködõzalatnai kir.tartományi bányatörvényszék helyett bányakapitányságok; a körmöcbányai, besztercebányai, újbányai, maluzsinai, bazini, radoboji, gölnicbányai, iglói, rozsnyói, felsõbányai, kapnikbányai, dognácskai, moldovai, resicai, szászkai, rézbányai, ruszkahegyi, abrudbányai, csertesti, járai, kõrösbányai, nagyági, offenbányai, oláhpiani, radnai és topánfalvai bányahelyettességekegyrészehelyettpedig bányabiztosságok jöttek létre. Akövetkezõ lépésben az elsõfokú bányahatóságok szervezésére vonatkozó szeptember 13-i legfelsõbb rendelet úgy határozott, hogy abányakapitányságok székhelye Buda, Besztercebánya (a selmecbányai helyett), Kassa (a szomolnoki helyett), Nagybánya, Oravica és Zalatna legyen, továbbá hetedikként aszervezethez csatlakozott azágrábi Bányakapitányság is, amely az május 5-i pénzügyminiszteri rendelet alapján aradoboji Bányabiztosságból jött létre [3]. Összehasonlításképpen érdemes megjegyezni, hogy amonarchia többi országában és tartományában négy bányakapitányság mûködött Prága, Troppau, Leoben és Klagenfurt székhellyel [4]. Abányabiztosságok kerületében már1856-tólkezdõdõen ugyancsak változások történtek: asietve átalakított szervezet helyett pécsi, besztercebányai (1858-tól bányakapitánysági rangra emelkedett), felsõbányai, rézbányai, kapnikbányai, rodnai, nagyági és verespataki bányabiztosságok alakultak. Ezekközülarodnaiésnagyágimár egy évvel késõbb megszûnt [5], és helyette a székelyudvarhelyi, továbbáugyancsak1857-benaverespataki helyett az abrudbányai bányabiztosság jött létre, afelsõbányai és rézbányai bányabiztosságok helyébe 1860-tól anagyváradi bányabiztosságot állították fel [6], a kapnikbányai bányabiztosságot pedig 1859-ben megszüntették [7]. Ezaszervezetirendszersemvolt azonban hosszú életû, ugyanis az 1861.éviOrszágbíróiÉrtekezletismétújraszabályoztaabányahatóságok szervezetét: akassai Bányakapitányság székhelyét Iglóra helyezte át [8], abányabiztosságokhelyébe pedig bányakapitánysági helyetteseket állított [9]. A bányakapitánysági helyettesek kinevezése és rövid idõtartamú mûködése abányabiztosságok többségének megszûnéséhez vezetett. Ebben az idõszakban szûntek meg apécsi, afelsõbányai, arézbányai, akapnikbányai, anagyváradi, valamint az abrudbányaibányabiztosságok,ugyanakkor Gölnicbányán és Rozsnyón új bányabiztosságokat állítottak fel az iglói Bányakapitányságnak alárendelve. 8

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Ebben az évben több alkalommal és különbözô helyen került sor, egykor az Alma Materben végzett, a bányászatban, a földtudományok területén 50, 60 és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XIV. évfolyam, 18. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2006. szeptember 13.

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XIV. évfolyam, 18. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2006. szeptember 13. MAGYAR KÖZLEKEDÉS Alapítva: 1870 www.magyarkozlekedes.hu 1996 2006 Nemzetközi Szállítmányozási Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 4. MÁV Kombiterminál Kft. 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. Telefon: 334-1174;

Részletesebben

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XII. évfolyam, 11 12. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2004. március 24.

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XII. évfolyam, 11 12. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2004. március 24. Nemzetközi Szállítmányozási Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 4. Telefon: 430-8500 Telefax: 430-8599 MAGYAR KÖZLEKEDÉS Alapítva: 1870 www.magyarkozlekedes.hu pannoncont Nemzetközi Szállítmányozási és

Részletesebben

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból XXXI. évfolyam, 4. szám 2008. április Szállítói nap 2008 Hagyományosan nagysikerû rendezvénynek adott otthont az erõmû látogatóközpontja március 20-án. Elõször is hosszan sorolták a PA Zrt. Kiemelt Szállító,

Részletesebben

A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET 1945-IG

A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET 1945-IG Szmodits László, Dobson Szabolcs A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET 1945-IG Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET A XIX. SZÁZAD VÉGÉIG 4

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL IX. évfolyam 3-4. szám 2010. szeptember december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal tudományos-szakmai folyóirata Felelős

Részletesebben

A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között

A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között Stipta István * magyar pénzügyigazgatás az 1880-as évek elején heves bírálatok kereszttüzébe került. A szakértő kortársak, a kormánypárti

Részletesebben

A költségvetési rendelet megalkotását,

A költségvetési rendelet megalkotását, Elfogadta az idei költségvetést Miskolc közgyûlése FELÚJÍTÁSRA ÍTÉLVE szombatonként II. évfolyam 9. szám 2005. március 5. 700 milliós fejlesztés a DAM 2004 Kft.-nél MÁRCIUS IDUSÁN INDUL AZ ACÉLMÛ EGY ÉV

Részletesebben

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉGÉSZ AKADÉMIKUSOK ALFÖLDI ANDRÁS (1895 1981) BÁLINT CSANÁD (1943) BELLA LAJOS (1850 1937) BÓNA ISTVÁN (1930 2001) BÖKÖNYI SÁNDOR (1926 1994) CZOBOR BÉLA (1852 1904) ÉRDY JÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA AZ OKTATÁS CSAPDÁI A TARTALOMBÓL: SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI NEHÉZKES KERESET- KORREKCIÓ LEVÉL A KANCELLÁRIA- MINISZTERNEK

PEDAGÓGUSOK LAPJA AZ OKTATÁS CSAPDÁI A TARTALOMBÓL: SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI NEHÉZKES KERESET- KORREKCIÓ LEVÉL A KANCELLÁRIA- MINISZTERNEK PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 7. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 1. ÁPRILIS 9. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN AZ OKTATÁS CSAPDÁI Az iskola célja mindig az kell legyen,

Részletesebben

AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI

AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI STARK LIPÓT (TRENCSÉN, 1866. MÁJUS 4. - BUDAPEST, 1932. JAKOBOVITS DÁNIEL (FENYÔHÁZA, 1879. SZEPTEMBER 9. - BUDAPEST, DR. SZILAS OSZKÁR (BUDAPEST, 1887. JANUÁR 26. - BUDAPEST,

Részletesebben

3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2012. JÚLI US 5-6. ÓBUDAI EGYETEM

3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2012. JÚLI US 5-6. ÓBUDAI EGYETEM 3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2012. JÚLI US 5-6. ÓBUDAI EGYETEM 3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA ÓBUDAI EGYETEM Szerkesztők: Ozsváth Judit Tuzson Tibor Kiadó:

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

A PÉNZMOSÁS MEGAKADÁLYOZÁSÁNAK HAZAI SZABÁLYOZÁSA

A PÉNZMOSÁS MEGAKADÁLYOZÁSÁNAK HAZAI SZABÁLYOZÁSA n GAZDASÁGI ROVAT Az MVM Rt. Közlemények Szerkesztôbizottsága legutóbbi ülésén elfogadta azt a javaslatot, hogy a lap indítson egy ún. gazdasági rovatot, legfôképpen azért, mert szeretne olvasóinak aktuális,

Részletesebben

Fülöp Zsolt az Év Embere. Regionális cég 14. oldal. Árufuvarozási boom 30. oldal. Eladás elõtt DELACHER MÁV MAHART

Fülöp Zsolt az Év Embere. Regionális cég 14. oldal. Árufuvarozási boom 30. oldal. Eladás elõtt DELACHER MÁV MAHART szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XII.ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2004. FEBRUÁR DELACHER Regionális cég 14. oldal MÁV Árufuvarozási boom 30. oldal MAHART Eladás elõtt 37. oldal Fülöp Zsolt az

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális kórház 2012/7 8. A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja E lapszámunk és a magyar kórházügy támogatója: Tisztelt Olvasóink! Dr. Szepesi András E ltelt ez a nyár is. Sok örömet nem hozott. Meleg volt,

Részletesebben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben Atomerőmû XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 3. szám Díjak a Magyar Sajtó Napján Paks Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az elmúlt évek hagyományai alapján idén is közösen rendezett ünnepséget

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9.

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. 12. évfolyam. 128-129. szám, 2011. március-április EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) több mint 80 szakszervezeti konföderációt (köztük a hat

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A TARTALOMBÓL: A MEGOLDÁS IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ

PEDAGÓGUSOK LAPJA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A TARTALOMBÓL: A MEGOLDÁS IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 6. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 0. MÁRCIUS 9. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A PSZ

Részletesebben

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL TARTALOM 1) A Mérnöki Kamara működését érintő feladatok... 3 Szakmagyakorlási Szabályzat...

Részletesebben

Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac

Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac ÖNKORMÁNYZATI HETILAP III. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. március 28. Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac Önkormányzati hírek 2 2015. március 28. SZOMBATHELYI

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje 3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében megrendezett március 15-i ünnepség alkalmával idén 5

Részletesebben

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András 50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon Molnár Sándor Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric és Török Béla, a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának legnevesebb hazai úttörői a Selmecbányai

Részletesebben

140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG

140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Dr. Hadnagy Imre József 140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG avagy az 1870-ben kezdődött sokoldalú küzdelem a rendszeres tűzoltóság terjesztéséért, tökéletesítéséért és egységessé alakításáért

Részletesebben