A vállalat pénzügyi tevékenysége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vállalat pénzügyi tevékenysége"

Átírás

1 Vállalati pénzügyek

2 Pénzügyek A vállalat működésének egészét átfogja A vállalati pénzügyi stratégia alapvető feladata: a) az eredményes működéshez szükséges források biztosítása b) a rendelkezésre álló források hatékony elosztása a különböző befektetési alternatívák között c) az eszközökre és a forrásokra vonatkozó döntések értékelésekor alkalmazott elveknek és módszereknek a meghatározása d) a befektetési stratégia, tőkeköltségvetés meghatározása e) finanszírozási stratégia, a vállalati tevékenység finanszírozására felhasználható források meghatározása

3 A vállalat pénzügyi tevékenysége Pénzügyi stratégia - vállalatértékelés - befektetési stratégia - finanszírozási stratégia A pénzügyi rendszer működtetése - elemzés és tervezés Befektetés és finanszírozás - eszközstruktrúra és finanszírozási tényezők (forrás összetétel, EF összhang, finanszírozási formák) - kockázat és biztosítás

4 A vállalati értéket meghatározó tényezők A vállalati érték növelése alapvető pénzügyi feladat A vállalati értékelés szubjektív (a vállalat jövőjével kapcsolatos várakozások, az értékelőnek a jövőre vonatkozó stratégiája) Alkalmazott értékelési technika Legfontosabb értéktípusok: a) tulajdonosi érték (amit a tulajdonos hajlandó lenne kifizetni azért, hogy tulajdonát megtartsa) b) gazdasági érték (a tulajdonból származó várható jövőbeni hasznosságtól függ) c) piaci érték (a vevő és az eladó alkupozíciójától függ) d) fair érték (a résztvevő partnerek közötti igazságos elosztás alapján) e) kereskedelmi érték (piaci értéken alapul, úgy hogy ahhoz stratégiai, irányítási jogokat is rendelnek)

5 Könyv szerinti érték Goodwill (a vállalat piaci értékének és a könyv szerinti értékének a különbsége) Az értéket befolyásoló tényező még: időpreferencia, a pénz időértéke

6 Befektetési stratégia a befektetési lehetőségek értékelése - hozzák-e a vállalat által elvárt hozamot A kockázat mértéke befolyásolja a befektetés értékét Jelenértékszámítás

7 Tőkeköltségvetés A vállalat hosszú távú befektetési lehetőségeinek elemzése és a közöttük való választás Tartalmát az alábbi folyamatok határozzák meg: a) a vállalati stratégia célkitűzései b) az egyes befektetési lehetőségek adózás utáni pénzáramának a becslése c) az egyes befektetési alternatívák hozzájárulásának elemése a vállalat teljes pénzáramához

8 Finanszírozási stratégia Forrás biztosítása A következő elemeket kell figyelembe venni: biztonság jövedelmezőség likviditás függetlenség

9 Pénzügyi elemzés A vállalat belső működéséből következő pénzmozgások, valamint a külső pénzügyi kapcsolatokkal összefüggő pénzáramlások Számvitelei rendszer Legfontosabb kimutatások: mérleg, eredménykimutatás, cash flow

10 Számvitel Számvitel fogalma: a gazdálkodó szervezetek működését, tevékenységét bemutató információs rendszer. Számvitel jellemzői: Gazdasági folyamatokat megfigyeli, méri, feljegyzi. A múltbeli, megtörtént eseményeket figyeli, méri és jegyzi fel. A megfigyelés zártrendszerű. A tájékoztatás, az informálás eszköze, melyet nemzetközi szabályok is befolyásolnak (EGK 4., 7. és 8. irányelvek). Sajátos eszköz rendszerével dolgozza fel a vagyon változásokat. A beszámolóba foglalt információknak mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie.

11 Számvitel lényege, fogalma, feladata, A számvitel célja: a gazdasági rendszerrel kapcsolatban kerülők INFORMÁCIÓKKAL való ellátása, döntéseik jövőbeni meghozatalának megalapozásához. A számvitel tárgya: maga a gazdasági rendszer, annak alrendszerei és elemei, a gazdasági folyamatok, események A számvitel feladata: a rendszermozgások részletes, teljekörű MEGFIGYELÉSE Bizonylatok készítése Azok feldolgozása Információk képzése Információk szolgáltatása A dokumentumok megőrzése A számvitel rendeltetése: A tájékoztatás: külső és belső A kommunikáció: közös nyelv, jogszabályok értelmezése Vagyonvédelem: a társas és magántulajdon védelme

12 Számvitel lényege, fogalma, feladata A számvitel területei: I. Pénzügyi számvitel: a gazdasági élet szereplőinek ad információkat, azaz a kimenő információkat állítja elő. II. Vezetői számvitel: a belső információkat állítja elő, melyek szükségesek a vállalkozás működéséhez a gazdálkodó szerv vezetőinek informálásához.

13 Számvitel lényege, fogalma, feladata I. Pénzügyi számvitel információszolgáltatatási kötelezettségére egységes, általános normákat ír elő a számviteli törvény. Összetevői: - a beszámoló és annak valódiságát alátámasztó leltár, főkönyvi kivonat, - a könyvvezetés és annak valódiságát alátámasztó bizonylati rend, - könyvvizsgálat, - nyilvánosságra hozatal. a./ Beszámoló: a vállalkozás éves működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről készített jelentés. Részei: - Mérleg (M) - Eredménykimutatás (EK) - Kiegészítő melléklet (KM) Az üzleti jelentést is el kell készíteni, de ez nem része a beszámolónak.

14 Számvitel lényege, fogalma, feladata b./ Könyvvezetés: az a tevékenység, amely során a vállalkozás a vagyoni, a pénzügyi és a jövedelmi helyzetét alakító gazdasági eseményekről folyamatos nyilvántartást vezet, és az üzleti év végén lezárja. Gazdasági esemény vagy gazdasági művelet: olyan beavatkozás amelynek hatására megváltozik a vállalkozás vagyoni és jövedelmi helyzete. Fajtái: - Kettős könyvvitel: olyan zárt rendszer, amely a vállalkozás vagyonában bekövetkezett változásokat, kettős vetületben eszköz-forrás folyamatosan és valóság hűen mutatja ki. Jellemzői: ~ teljes körű, minden gazdasági eseményt regisztrál, ~ főkönyvi számlákat alkalmaz. - Egyszeres könyvvitel: olyan zárt rendszer, amely a vállalkozás pénzeszközeiről, pénzeszközeiben bekövetkezett változásokat mutatja ki folyamatosan, valóság hűen. Jellemzői: ~ csak a pénzmozgásokat rögzíti pénzforgalmi szemléletű, ~ naplófőkönyvet használ. A könyvek vezetését bizonylattal kell alátámasztani.

15 Számvitel lényege, fogalma, feladata c/ Könyvvizsgálat: a beszámoló valódiságát támasztja alá. Kötelező: - a részvénytársasági formában működő vállalkozásoknak, - minden olyan kft-nek, ahol a jegyzett tőke az 50 millió forintot meghaladja, - minden egyszemélyi tulajdonban lévő kft-nél, - minden kettős könyvvitel vezető vállalkozásnak, ha éves nettó árbevétele, az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában meghaladja az 50 millió forintot. A vállalkozások csak független könyvvizsgálót alkalmazhatnak. Feladata a beszámoló valódiságának, szabályszerűségének felülvizsgálata, amelyről jelentést kell készíteni és záradékkal kell ellátni. A záradék lehet: - hitelesítő, - korlátozott, - elutasító.

16 A stock-flow problematika Stock Adott időpontban értelmezett állomány Flow Egy állomány két időpont között értelmezett változása Vagyonmérleg Eredménykimutatás(ok) Cash flow kimutatás(ok)

17 A mérleg jellemzői A vállalkozás vagyoni helyzetét bemutató számviteli okmány A vállalkozás vagyoni helyzetét (vagyonát) egy adott időpontban mutatja meg, méghozzá dec. 31-én (állományi szemlélet). A vagyont kettős vetületben szemléli ESZKÖZÖK, vagyontárgyak (Mink van?) aktívák FORRÁSOK, vagyon eredete (Miből vettük?) passzívák Eszközök = Források ezt nevezzük mérlegfőösszegnek A mérleg teljeskörű minden vagyontárgyra ki terjed. Összevontan, kötött sorrendben mutatja be a vagyont. Mérésmódja az érték ezer forintra kerekítve Hitelességét könyvvizsgáló igazolja Két értékoszlopot tartalmaz tárgyévet és az azt megelőző évet

18 Mérleg Aktívák (Eszközök) A. Befektetett eszközök Passzívák (Források) D. Saját tőke B. Forgóesz-közök E. Céltartalékok C. Aktív időbeli elhatárolások F. Kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások

19 Vagyonmérleg a számviteli törvény szerint ESZKÖZÖK(Aktívák) FORRÁSOK(Passzívák) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Jegyzett tőke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Ebből visszavásárol t tulajdoni részesedés névértéken Immate- Vagyoni értékű jogok Saját Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) riális Szellemi termékek tőke Tőketartalék javak Üzleti vagy cégérték Eredménytartalék Immateriális javakra adott előlegek Lekötött tartalék Immateriális javak értékhelyesbítése Értékelési tartalék Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Mérleg szerinti eredmény Befek- Műszaki berendezések, gépek, járművek Céltarta- Céltartalék a várható kötelezettségekre tetett Tárgyi Egyéb berendezések, felszerelések, járművek lékok Céltartalék jövőbeni költségekre eszközök eszközök Tenyészállatok Egyéb céltartalék Beruházások, felújítások Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt Beruházásokra adott előlegek vállalkozással szemben Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Hátra- Hátrasorolt kötelezettségek egyéb Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban sorolt részesedési viszonyban lévő vállalkozással Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban kötle- szemben Egyéb tartós részesedés zettségek Hátrasorolt kötelezettségek egyéb Befekte- Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési gazdálkodóval szemben tett viszonyban álló vállalkozásban pénzügyi Egyéb tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratra kapott kölcsönök eszközök Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Átváltoztatható kötvények Befektetett pénzügyi eszközök Tartozások kötvénykibocsátásból értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési Hosszú Beruházási és fejlesztési hitelek különbözete lejáratú Anyagok Kötelezett kötele- Egyéb hosszú lejáratú hitelek Befejezetlen termelés és félkész termékek ségek zettségek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Készletek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben Késztermékek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Áruk Rövid lejáratú kölcsönök Készletekre adott előlegek Rövid lejáratú hitelek Forgóeszközök Követelések áruszállításból és Rövid Vevőtől kapott előlegek szolgáltatásokból (Vevők) lejáratú Követelések kapcsolt vállalkozással szemben kötelezett Kötelezettségek áruszállításból és Követelések Követelések egyéb részesedési viszonyban ségek szolgáltatásból (szállítók) lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Váltótartozások Egyéb követelések Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt Követelések értékelési különbözete vállalkozással szemben. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással Részesedés kapcsolt vállalkozásban szemben Egyéb részesedés Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Érték- Saját részvények, saját üzletrészek Kötelezettségek értékelési különbözete papírok Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Értékpapírok értékelési különbözete Pénzesz- Pénztár, csekkek közök Bankbetétek AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

20 Eredménykimutatás Összköltség eljárás a költségeket költség nem szerint csoportosítja (anyag, bér, értékcsökkenési leírás) A. változat vegyesen a bevételek és költségek B. változat bevételek és költségek külön táblázatban Forgalmi költség eljárás a költségeket az értékesítés szempontjából közvetett és közvetlen költségekre osztja A. változat vegyesen a bevételek és költségek B. változat bevételek és költségek külön táblázatban

21 Az eredménykimutatási rendszerek számviteli törvény szerinti részletezése A VÁLTOZAT 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02 Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03 Saját termelésű készletek állományváltozása 04 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) III. Egyéb bevételek 05 Anyagköltség 06 Igénybe vett szolgáltatások értéke 07 Egyéb szolgáltatások értéke 08 Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V- VI-VII) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21Pénzügyi műveltek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye(viii-ix) C. Szokásos vállalkozási eredmény(a+b) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény(x-xi) E. Adózás előtti eredmény(c+d) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény(e-xii) 22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23 Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés G. Mérleg szerinti eredmény(f+22-23) B VÁLTOZAT 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02 Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04 Eladott áruk beszerzési értéke 05 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Az értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 06 Értékesítési, forgalmazási költségek 07 Igazgatási költségek 08 Egyéb általános költségek IV. Az értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye(+iii-iv+v- VI) A további sorok értelemszerűen megegyeznek az A változat megfelelő soraival.

22 wcash Flow Közvetlen cash flow kimutatás + Pénzbevétellel járó hozamok - Pénzkiadással járó ráfordítások = Likvid pénzvagyon többlet = cash flow Közvetett cash flow kimutatás + Évi eredmény + Pénzkiadással nem járó ráfordítások - Pénzbevétellel nem járó hozamok = Likvid pénzvagyon többlet = cash flow

23

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI tárgyból MINTA FELADATOK ELŐADÁSHOZ ELŐADÓ: Véghné Dr. Bálint Katalin ( Tel: 20/3887440) Gödöllő 2012 1 1.Példa 1. MINTA feladat Vállalkozásunk vagyon egy adott

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06 Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév Készült: 2011/04/06 Vezetőségi jelentés A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelen időközi vezetőségi

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben