A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Az 1995.március 3l.napján kelt Alapszabály, az 1995.június 21.napján, 1996.április 4.napján, 1997.március 24.napján, 1998.március 27.napján, 1999.március 31.napján, 2000.március 29.napján, március 30.napján, 2001.november 30.napján, 2002.május 24.napján, 2002.december 9. napján, 2003.május 23.napján, 2004.május 26.napján, 2004.december 17.napján, 2005.május 27.napján, 2005.december 16.napján, 2006.május 19.napján, 2006.december 15.napján, 2007.május 25.napján, 2007.december 14.napján, 2008.december 12.napján, 2013.május 29.napján, 2014.december 11.napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A Pénztár célja, tevékenysége A Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár célja, hogy Magyarországon az önkéntesség, kölcsönösség, függetlenség, szolidaritás, társulás és non-profit elvű működés alapján tagjaitól szedett díjból és támogatóktól kapott adományokból, valamint ezek befektetési hozadékából tagjai illetve a tag által megjelölt szolgáltatási kedvezményezettek elhalálozásakor az alapszabályban meghatározott módon és mértékben temetkezési szolgáltatásra, illetve részszolgáltatásra költségfedezetet nyújtson, ily módon a hátramaradottakat támogatásban részesítse. I. Általános rész l. A Pénztár típusa: Az 1993.évi XCVI.tv.hatálya alá tartozó, területi alapon szerveződő, kiegészítő önsegélyező Pénztár. 2. A Pénztár neve: JÓSZÍV Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár A Pénztár rövidített elnevezése: JÓSZIV ÖNSEGÉLYEZŐ TEMETKEZÉSI PÉNZTÁR 3. Székhelye: 4. A Pénztár jogi személy 9024 Győr, Szauter u A Pénztár határozatlan időre alakul

2 2 A Pénztárat az erre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság veszi nyilvántartásba. A Pénztár a nyilvántartásba vétellel jön létre az Alakuló Közgyűlés időpontjára visszaható hatállyal. 6. A Pénztár képviselete A Pénztárat az igazgatótanács elnöke önállóan, az igazgatótanács elnökén kívüli kettő tagja együttesen, a Pénztár két képviseleti joggal felruházott alkalmazottja együttesen jogosult képviselni. A Pénztár cégjegyzése akként történik, hogy a Pénztár előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy a nevét - hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően - írja. 7. Az alapszabályban nem érintett kérdésekben az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló többször módosított 1993.évi XCVI.tv.rendelkezéseit kell alkalmazni. II. A Pénztár szervezete és szerveinek működése A Pénztár önkormányzat alapján működik. Az önkormányzat alapvető tartalma, hogy a tagság maga dönt a Pénztár működését, gazdálkodását és a tagok érdekeit érintő minden kérdésben. A tagság az Alapszabályban rögzítettek szerint megválasztja a tisztségviselőket, ugyancsak választás útján létrehozza testületi szerveit. 8. A Pénztár testületi szervei: - közgyűlés illetve a taglétszámtól függően küldöttközgyűlés - igazgatótanács - ellenőrző bizottság 9. A közgyűlés / küldöttközgyűlés A Pénztár legfőbb önkormányzati testületi szerve a közgyűlés/küldöttközgyűlés, mely a tagok összességéből, illetve ha a Pénztár taglétszáma eléri a 300 főt a választott küldöttekből áll. Amennyiben a Pénztár taglétszáma 100 fő alá csökken, a Pénztár köteles ismét a teljes tagságra kiterjedő közgyűlést tartani. A küldöttek megválasztása 10. Az első küldöttközgyűlést a 300.pénztártag belépési nyilatkozatának a Pénztár részéről történő záradékolását követően kell megtartani. A 300-as létszám elérésekor az igazgatóság 3 hónapon belül küldöttválasztó gyűléseket hív össze. A pénztártagok területileg elkülönítetten választják meg a küldötteket oly módon, hogy az egy küldött által képviselt tagok száma legalább 20, de legfeljebb 500 fő lehet. A küldöttválasztó gyűlések körzetei az alábbiak szerint kerülnek kialakításra: Győrben és vonzáskörzetében írányítószámok szerint

3 3 Sopron és vonzáskörzete, Mosonmagyaróvár és vonzáskörzete 3-3 fő a tagszervezők területi tagozódása szerint Csorna és Kapuvár városok és azok vonzáskörzete 1-1 fő A nagyobb 20 fő feletti taglétszámot adó települések önállóan 1-1 fő 11. A küldöttválasztó gyűlés a küldötteket 100 fő alatti létszámra vonatkozó korlátozó rendelkezés figyelembevételével öt év időtartamra választja. 12.A küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha a körzethez tartozó pénztártagok több mint fele képviselve van. 13.A küldöttválasztó gyűlés a küldötteket titkos szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szavazat többségével választja meg. 14.Az újonnan választott küldöttek a küldöttválasztó gyűlés eredeti jegyzőkönyvével igazolják megválasztásukat, melynek alapján a Pénztár Igazgatótanácsa a küldötteket nyilvántartásba veszi. A küldöttek a közgyűlésen teljes jogkörrel képviselik az őket megválasztó pénztártagokat. 15.A küldöttválasztó gyűlést az Igazgatótanács kezdeményezésére öt évenkénti rendszerességgel, továbbá akkor is össze kell hívni, ha küldöttválasztás szükségessé válik. Valamely küldött tisztségének bármely okból történő megszűnése esetén, csak azt a küldöttválasztó gyűlést kell összehívni, amelynek küldöttje volt. A küldöttválasztó gyűlések körzetében állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező pénztártagoknak legalább 10%-a írásban indítványozhatja a küldött beszámoltatását. Az erre irányuló írásbeli kérelmet az Igazgatótanácshoz kell intézni, amely biztosítja a küldöttbeszámoló lebonyolításának feltételeit. A küldöttbeszámolót az ezt kezdeményező körzetben kell megtartani. A közgyűlés 16.A közgyűlést az éves pénztári beszámoló és a pénzügyi terv elfogadására évente össze kell hívni. A közgyűlés szükség esetén bármikor összehívható. 17.A közgyűlést az igazgatótanács meghívó elküldésével hívja össze. A meghívó elküldése valamint a közgyűlés időpontja között legalább 15 napi időköznek kell lennie. A meghívóban fel kell tüntetni a közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét, a napirendhez tartozó iratok megtekintésének helyét és idejét, továbbá a határozatképtelenség esetén az újabb közgyűlés helyét és időpontját. 18.A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a Bíróság elrendeli, vagy ha a Magyar Nemzeti Bank, továbbiakban a Felügyelet, az Ellenőrző Bizottság, vagy a tagoknak legalább 10 %-a ok és cél megjelölésével írásban indítványozza, továbbá ha a Pénztár tisztségviselőinek száma az alapszabályban előírtak alá csökken. 19.A közgyűlés lebonyolításának feltételeiről az igazgatótanács gondoskodik. A közgyűlésre meg kell hívni a Felügyelet és a munkáltatói tag képviselőjét is, akik a közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

4 4 20.A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább fele jelen van. A közgyűlésen a tagot meghatalmazott is képviselheti, a meghatalmazást közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell közölni. 21.A közgyűlés határozatképtelensége esetén új közgyűlést kell összehívni, mely az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképesnek tekintendő. Amennyiben az eredeti közgyűlési meghívó ezt tartalmazza, az eredeti és a megismételt közgyűlés egy napon is megtartható. 22.A közgyűlésen az igazgatótanács elnöke, akadályoztatás esetén az igazgatótanács ezzel megbízott tagja elnököl. 23.A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a következők: - a Pénztár más Pénztárral történő egyesülésének, szétválásának, megszűnésének elhatározása, - az alapszabály módosítása, - az igazgatótanács tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, - az ellenőrző bizottság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, - az igazgatótanács éves beszámolójának elfogadása, a mérleg megállapítása, döntés az eredmény felhasználásáról vagy az egyes alapokban mutatkozó hiány rendezéséről, - a Pénztár éves és hosszú távú pénzügyi tervének elfogadása, - a tevékenységi engedély jogerőre emelkedése előtt kötött szerződések jóváhagyása, - a tevékenységi engedély jogerőre emelkedése előtt a Pénztár nevében eljáró személyek, az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjai elleni kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés a Pénztár képviseletére jogosultak ellen indított perekben a Pénztár képviseletéről, - döntés érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásról, illetve az abból történő kiválásról, - döntés mindazokban az ügyekben, amelyek az Öpt. vagy bármely jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 24.A közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok több mint felének szavazatával nyíltan hozza, minden pénztártagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlést levezető elnök szavazata dönt. A jelenlévő tagok kétharmados szavazattöbbsége szükséges az alábbi kérdésekben: - az alapszabály elfogadása, módosítása, - a tisztségviselők választása, - a Pénztár megszűnéséről, szétválásáról, vagy más Pénztárral történő egyesüléséről, - az igazgatótanács éves beszámolójának elfogadása, a mérleg megállapítása, - az eredmény felhasználása, az egyes alapokban mutatkozó hiány rendezése, - döntés a közgyűlés hatáskörében tartozó egyes hatáskörök gyakorlásának igazgatótanácsra történő átruházásáról, - döntés érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásról, illetve az abból történő kiválásról.

5 5 25.Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjait a közgyűlés az előző közgyűlésen megválasztott jelölőbizottság közreműködésével (ajánlásai szerint) titkos szavazással választja. 26.A közgyűlésen jelenléti ívet kell készíteni, amely tartalmazza a megjelent tagok nevét, aláírását, illetve képviseleti meghatalmazás esetén, a meghatalmazást csatolni kell. A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a jelenlévő, két erre megválasztott tag aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell valamennyi írásbeli beszámoló, előterjesztés egy-egy példányát. 27.A közgyűlés határozatait a Pénztár székhelyén és irodáiban, továbbá a küldöttválasztó gyűlések helyszínein 30 napra ki kell függeszteni. A közgyűlési határozatok ellen a pénztártagok a határozat meghozatalától számított 60 napon belül keresetet nyújthatnak be a székhely szerint illetékes Győr-Moson-Sopron megyei bíróságon. 28.A közgyűlési jegyzőkönyv egy példányát az iratokkal felszerelve, a közgyűlés befejezését követő 30 napon belül meg kell küldeni a Felügyeletnek. 29.Az ügyvezető a tag kérésére a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonatot köteles adni. Küldöttközgyűlés 30.A küldöttközgyűlés jogosítványa, hatásköre, összehívása, működésének rendje megegyezik a közgyűlésével, - az alapszabály l6-29.pontjaiban foglalt rendelkezései értelemszerűen irányadóak, az alábbi eltérésekkel: a küldött közgyűlés, akkor határozatképes, ha a küldöttek által képviselt tagok legalább 50 %-a + l fő jelen van. A küldöttközgyűlésen minden küldöttnek annyi szavazata van, ahány tagot képvisel. Tisztségviselők önállóan nem, csak küldöttként rendelkezhetnek szavazati joggal. Szavazategyenlőség esetén az adott kérdésben döntés nem hozható. A küldöttközgyűlésen a tagokat kizárólag a küldött személyesen képviselheti. A tag, a tagsági viszony igazolása mellett, jogosult a küldöttgyűlésen megfigyelőként részt venni. Igazgatótanács 31.Az igazgatótanács a Pénztár ügyvezető szerve, amely jogosult eljárni valamennyi a közgyűlés/küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyben. Az igazgatótanács tagjait első ízben az alakuló közgyűlés, majd ezt követően a közgyűlés/küldöttgyűlés választja meg pénztártagok közül, határozott öt évi időtartamra. Az igazgatótanács tagjait a közgyűlés/küldöttközgyűlés bármikor visszahívhatja. 32.Az igazgatótanács három tagú. 33.Az igazgatótanács gondoskodik a közgyűlési/küldöttközgyűlési határozatok végrehajtásáról, a Pénztár könyveinek szabályszerű vezetéséről, a Pénztár üzletpolitikájának kialakításáról és működésének biztosításáról. 34.Az igazgatótanács feladatát képezi különösen:

6 6 - elkészíteni és a közgyűlés/küldöttgyűlés elé terjeszteni a Pénztár éves és hosszú távú tervét, a Pénztár mérlegét és éves beszámolóját, - gondoskodni a közgyűlés/küldöttgyűlés által hozott határozatok végrehajtásáról, a határozatok végrehajtásának ellenőrzéséről, - ellátni a közgyűlés/részközgyűlés, küldöttválasztó gyűlések összehívásával, lefolytatásával kapcsolatos feladatokat, - a jogszabályokban meghatározott nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését biztosító nyilvántartási rend kialakítása és működtetése, - gondoskodni a tagok alapszabályban foglaltak szerinti tájékoztatásáról, jóváhagyni a munkáltatói tagokkal kötendő szerződéseket. 35.Az igazgatótanács tagjává olyan pénztártag választható, aki a 18.életévét büntetlen előéletű. betöltötte, 36.Az igazgatótanács tagjainak megválasztása titkos szavazással történik, ugyancsak titkos szavazással kell megválasztani az igazgatótanács elnökét a megválasztott igazgatótanácsi tagok közül. 37.Az igazgatótanács üléseit szükség szerint, azonban legalább háromhavonként tartja. Az ülés akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok közül legalább két fő jelen van. Az igazgatóság elnöke köteles összehívni az igazgatótanács ülését, ha azt legalább két igazgatósági tag indítványozza. Az igazgatótanács a határozatait a jelenlévő igazgatótanácsi tagok szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elutasítottnak tekintendő. 38.Az igazgatótanács ülésein az igazgatótanács elnöke, vagy a tagok közül választott megbízott elnököl. 39.Az igazgatótanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az elhangzott felszólalások lényegét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az írásos beszámoló egy példányát. 40.Az igazgatótanács tagjai a közgyűlés által évente meghatározott díjazásban részesülhetnek. 41.Az igazgatótanács gyakorolja a Pénztár alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, amennyiben a Pénztár ügyvezetőt nem alkalmaz. 42.Az igazgatótanács hatáskörének gyakorlását az ügyvezetőre átruházhatja. Ez esetben az Igazgatótanács tagjai külön díjazásban nem részesülhetnek. Ellenőrző Bizottság 43.Az Ellenőrző Bizottság a Pénztár általános ellenőrző szerve, amely a Pénztár igazgatótanácsától, ügyvezetőjétől független, kizárólag a közgyűlésnek/küldöttközgyűlésnek van alárendelve és annak tartozik felelősséggel.

7 7 Az Ellenőrző Bizottság három főből áll. 44.Az Ellenőrző Bizottság tagjait az alakuló közgyűlés, majd ezt követően a közgyűlés/küldött közgyűlés választja az öt évi határozott időre. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása titkos szavazással történik, ugyancsak titkos szavazással kell a megválasztott Ellenőrző Bizottsági tagok közül az Ellenőrző Bizottság elnökét megválasztani. 45.Az Ellenőrző Bizottság tagjává olyan pénztártag választható, aki a 18.életévét betöltötte és büntetlen előéletű. Az Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja az Igazgatótanács tagja, a Pénztár ügyvezetője, alkalmazottja, illetve ezen személyek közeli hozzátartozója. Ha a munkáltatói hozzájárulás eléri, vagy meghaladja a Pénztár tagdíjbevételének 50%-át, a munkáltató(k) képviselője jogosult az Ellenőrző Bizottságban szavazati joggal részt venni. 46.Az Ellenőrző Bizottság feladata, hatásköre különösen: - a közgyűlés/küldöttközgyűlés elé terjesztett valamennyi jelentés előzetes vizsgálata, - a közgyűlésnek/küldöttközgyűlésnek legalább évente egy alkalommal tevékenységéről beszámolni, - indítványozhatja az igazgatóság tagjainak, az ügyvezetőnek felmentését, a közgyűlés összehívását, javaslatot tesz a tisztségviselők díjazásának megállapítására. - dönt a pénztártitkot sértő etikai kérdésekben Az EB feladata, hogy a jogszabályi előírások, a pénztár pénzügyi terve, az alapszabályában és szabályzataiban foglaltak megvalósulása érdekében rendszeresen vizsgálja és ellenőrizze a pénztár gazdálkodását, számvitelét, ügyvitelét, a pénztár fizetőképességének, bevételeinek és kiadásainak, eszközeinek és kötelezettségvállalásainak összhangját, a pénztár működését. Az EB e feladatok ellátására évente ellenőrzési tervet készít, és gondoskodik annak végrehajtásáról. Az Ellenőrző Bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekben az Ellenőrző Bizottság jelentése nélkül a közgyűlés/küldöttközgyűlés érvényes határozatot nem hozhat, kivéve az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztását, visszahívását és díjazását érintő kérdéseket. 47.Az Ellenőrző Bizottság tagjai a közgyűlés által évente megállapított díjazásban részesülhetnek. Az ügyvezető 48.Az igazgatótanács a gazdálkodási és ügyviteli feladatok ellátására és irányítására - a közgyűlés felhatalmazásával - ügyvezetőt alkalmazhat. A Pénztár ügyvezetőjeként az alkalmazható, aki megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az ügyvezető a Pénztárral munkaviszonyban áll. Az ügyvezető alkalmazását, a munkaviszony létesítése előtt legalább 15 nappal be kell jelenteni a Felügyeletnek.

8 8 49.Az ügyvezető felel a közgyűlés/küldöttközgyűlés és az igazgatótanács határozatainak folyamatos végrehajtásáért, a Pénztár törvényes és eredményes működéséért, gyakorolja a Pénztár alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat. Az ügyvezető az igazgatói tanács ülésein tanácskozási joggal vesz részt. 50.Az ügyvezető javadalmazását az igazgatótanács állapítja meg 51. Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjai, valamint az ügyvezető az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Feladatkörükben kötelezettségeik megszegésével a Pénztárnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint egyetemlegesen felelősek. Tagsági viszony, a tagsági viszony létrejötte, megszűnése, a tagok jogai és kötelezettségei 52.Pénztártag lehet a belépésekor az a természetes személy, aki a belépése időpontjában: - a l6.életévét betöltötte, - cselekvőképes belföldi és külföldi személy - és az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el a belépési nyilatkozat aláírásával, továbbá - a tagdíjat fizeti. 53.A tagsági viszony, a tagdíjfizetési kötelezettség és a várakozási idő a belépési nyilatkozat Pénztár általi elfogadásával kezdődik. 54.A tagsági viszony létrejöttét a belépni szándékozó kezdeményezi, a belépési nyilatkozat 2 példányban történő kitöltésével, és a Pénztárhoz történő eljuttatásával, továbbá az egyszeri tagdíj megfizetésével. 55.A belépési nyilatkozat tartalmaznia kell: a, a tag személyi adatait (név, születési név, születési hely, születési dátum, anyja neve, állandó lakóhely és tartózkodási hely) b, az egységes tagdíjfizetési kötelezettség vállalását, c, a tag nyilatkozatát az alapszabály megismeréséről és rendelkezésének tudomásulvételéről, d, a tag nyilatkozatát a vállalt tagdíj mértékéről és a tagdíjfizetés módjáról, e, bejelentési kötelezettségvállalást az adatokban történő változás bejelentése tekintetében. A belépési nyilatkozatnak vagy annak elválaszthatatlan részét képező kiegészítő lapjának tartalmaznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben megállapított azonosítási kötelezettség teljesítéséhez szükséges maximum adatkört. Tartalmaznia kell továbbá a belépő pénztártag és a tagszervező (vagy ügyintéző) aláírását. A belépési nyilatkozat vagy annak kiegészítő lapja tartalmazhatja (kitöltése nem kötelező): f, a tag nevében eljáró szolgáltatási meghatalmazottat a haláleset intézésére g, a tag előzetes nyilatkozatát a temetés módjáról (hamvasztásos, koporsós stb) és helyéről h, rendelkező részt a szolgáltatás kedvezményezettjeiről (több személy esetén pótlapon) i, a pénztártag telefonszámát 56.Új jelentkező felvétele nem tagadható meg, amennyiben eleget tesz a tagsági viszony létesítés feltételeinek.

9 9 57.A Pénztár a belépéskor köteles a belépési nyilatkozatban közölt adatok igazolását kérni. A tag a belépési nyilatkozat 55.pont d, f, és g, h, pontjában megjelölt kötelezettségvállalásokat, rendelkezéseket a tagsági viszony fennállása alatt a szolgáltatási szabályzatban rögzített módon bármikor megváltoztathatja. Az 55pont a pontjából a név és lakcím változást a pénztártag köteles 5 napon belül bejelenteni. 58.A tag felvételét a belépési nyilatkozat záradékolásával a Pénztár igazgatótanácsának elnöke, illetőleg az Igazgatótanács felhatalmazása alapján az ügykezeléssel megbízott pénztári alkalmazott tanúsítja. A belépési nyilatkozatot a benyújtásától számított 30 napon belül záradékolva, és az alapszabály kivonata 1 példányának átadásával a tagnak el kell juttatni. 59.A Pénztár tevékenységi engedélyének jogerőre emelkedése előtt belépett pénztártagok tagdíjfizetési kötelezettsége és várakozási ideje a Pénztár tevékenységi engedélyének jogerőre emelkedését követő napon kezdődik. A pénztártag jogai és kötelezettségei: 60. A pénztártag jogosult - a Pénztár közgyűlésén részt venni, ahol minden tag az általa fizetett tagdíj összegétől függetlenül azonos jogokat élvez, - igénybe venni az alapszabály rendelkezései szerint a Pénztár szolgáltatását, - tisztségviselőt választani, tisztségviselővé választható, - indítványozni a testületi szervek összehívását, javaslatot, indítványt terjeszthet elő, - a Pénztár működéséről, egyéni számlájának alakulásáról felvilágosítást kérni, - a Pénztár irataiba, könyveibe betekinteni, az igazgatótanács által meghatározott hivatalos ügyfélfogadási időben. 61. A pénztártag köteles: tagdíjat az alapszabályban foglaltak szerint megfizetni, az alapszabályban meghatározott egyéb kötelezettségeit teljesíteni. 62. Az igazgatótanács évente egy alkalommal, a tárgyévet követő június 30 napjáig írásban köteles tájékoztatni a pénztártagokat a Pénztár gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről, elérhetőségéről és az egyéni számlájuk alakulásáról. A számlaértesítőnek tartalmaznia kell továbbá: A pénztár elérhetőségét A Felügyelet internetes honlapjának címét azzal a megjegyzéssel, hogy azon a pénztárak működését, működésének eredményeit bemutató, összehasonlító adatok is találhatók A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeget A pénztártag befizetéseit (tagdíj, egyéb nagyösszegű befizetés) A jóváírt hozamok összegét Az egyéni számláról kifizetett, levont összegeket A pénztár vagyonának, taglétszámának alakulását Lényeges, pénztártagokat érintő alapszabályi módosításokat Egyéni számla nyitó, záró egyenlegét

10 10 A tag egyéni számlája alakulásáról egyéb esetben is kérhet tájékoztatást, melyet az igazgatótanács köteles 15 napon belül megadni. A számlaértesítő kiküldése történhet a pénztártag kérésére elektronikus iratként is. 63.A tag a kapott információt nem használhatja fel a Pénztár érdekeit, illetve a Pénztár tagjainak személyes adatait és személyiségi jogait sértő módon. Munkáltatói tag 64.A Pénztár munkáltatói tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki alkalmazottjának tagdíjfizetési kötelezettségét részben vagy egészben átvállalja. A munkáltatói hozzájárulásról a munkáltató és a Pénztár külön szerződést köt. A munkáltatói tag és a Pénztár közötti szerződést illetve a szerződés módosítását az igazgatótanács hagyja jóvá. 65.A munkáltatói hozzájárulás minden tag alkalmazottra nézve azonos mértékű, azonos összegű, vagy az alkalmazott keresetének azonos százaléka lehet. 66.A munkáltatói tag tanácskozási joggal vesz részt a közgyűlésen/küldöttközgyűlésen, és amennyiben a munkáltatói hozzájárulás eléri, vagy meghaladja a Pénztár tagdíjbevételének 50 %-át, úgy a munkáltató(k) képviselője jogosult egy szavazati joggal felruházott személyt az ellenőrző bizottságba delegálni. Amennyiben több munkáltatói tag válik jogosulttá az ellenőrző bizottsági képviseletre, úgy egymás közül képviselőt választanak. 67.Az Igazgatótanács évente egy alkalommal, a tárgyévet követő március 20.napjáig írásban tájékoztatja a munkáltatói tagokat a Pénztár gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről. A Pénztár támogatója 68.A Pénztár támogatója az a természetes, vagy jogi személy, aki (amely) eseti, vagy rendszeres pénzbeli, vagy nem pénzbeli szolgáltatást teljesít, ellenszolgáltatás kikötése nélkül a Pénztár javára. 68/A A Pénztár támogatójának minősül minden tag, akinek az egyéni számláján a szolgáltatás teljesítése vagy kilépése után a kéthavi egységes tagdíjnál nem több maradvány marad. 69.A támogató a támogatói szerződésben jogosult meghatározni, hogy a Pénztár az adományt milyen célra és milyen módon használja fel, jogosult rendelkezni a támogatásban részesülő tagsági kör meghatározásának feltételeiről. A 68/A pont alapján támogatónak minősülő tag támogatási szerződése egyben a belépési nyilatkozat. 70.A támogatásban részesülő tagok köre lehet: - valamennyi pénztártag - az egy munkáltatónál dolgozó valamennyi pénztártag - az azonos városi, vagy községi Önkormányzat területén állandó, vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező pénztártagok összessége, - az azonos városi, vagy községi Önkormányzat területén állandó, vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező, a támogató által meghatározott szociális, vagyoni, jövedelmi feltételeknek megfelelő valamennyi pénztártag.

11 A támogatás felhasználásáról az igazgatótanács intézkedik, a támogató rendelkezésének megfelelően. A Pénztár köteles évente egyszer tájékoztatni a támogatót a Pénztár gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről, ideértve a felügyeleti bírságot is. 72.A támogatások megváltoztatása esetén új szerződést az igazgatótanács hagyja jóvá. A tagsági viszony megszűnése 73.A tagsági viszony megszűnik: - a tag Pénztárból való kilépésével, - a tag halálával - más Pénztárba történő átlépéssel, - a Pénztár jogutód nélküli megszűnése, illetve - a tag kizárásával: - ha a tag - a szüneteltetés esetét kivéve - a tagdíjat legalább 1 évig nem fizeti, és az alapszabályban megjelölt póthatáridőben sem egyenlíti ki tagdíjhátralékát, 74.Ha a pénztártag tagsági viszonya a, haláleset miatt a várakozási időtartam alatt szűnik meg, a temettető (törvényes örököse) részére a tagsági viszony megszűnése napjára vetítve az egyéni számláján nyilvántartott tagdíj, a tag által egyéb befizetésként teljesített összeg pénzügyi tervben meghatározott része, valamint a jóváírt hozam, fizetendő ki a tagsági viszony megszűnését követően. Az elszámolást az egyéni számlán történő hozamelszámoláshoz igazodóan, de legfeljebb a jogosultság igazolását követő 15 napon belül kell elvégezni. b, a törvényi előírások szerint más Pénztárba történő átlépéssel szűnik meg, a tag a, pont szerint számított követelését a választása szerinti másik Pénztárba kell átutalni a tagsági viszony megszűnését követő 15 napon belül. A Pénztár jogutód nélküli megszűnése 75.A Pénztár jogutód nélküli megszűnése esetén a pénztártag követelése a tag egyéni számláján nyilvántartott vagyonrész a tag rendelkezése szerint. Másik Pénztárba való átlépése esetén a megjelölt Pénztárba kell átutalni vagy egy összegben ki kell fizetni a pénztártag számára. Kilépés 76.A tag tagsági viszonyát kilépéssel megszüntetheti. A kilépési szándékot a Pénztárnak írásban be kell jelenteni a kilépés tervezett napja előtt 15 nappal korábban.

12 A kilépő taggal a Pénztár köteles elszámolni. Amennyiben a várakozási időn belül szünteti meg a pénztártag tagsági viszonyát úgy részére csak a várakozási idő letelte után és csak a tagsági viszonya megszűnése napján az egyéni számláján nyilvántartott tagdíj, valamint a tag által egyéb befizetésként teljesített összegnek a pénzügyi tervben meghatározott része, jóváírt hozam, kilépési díjjal és a mindenkori személyi jövedelemadó törvény szerinti adóval csökkentett - együttes összege fizethető ki az egyéni számlán történő hozamelszámoláshoz igazodóan, a tagsági viszony megszűnését követő 15 napon belül. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a tag nevét, nyilvántartási számát, címét, tagsági viszony fennállásának időtartamát, az egyéni számla egyenlegét, levonásokat, kifizetett összegeket. A tagdíjfizetési kötelezettség szüneteltetése 78.A pénztártag tagsági viszonya alatt összesen legfeljebb 12 hónap időtartamra megilleti a tagdíjfizetési kötelezettség átmeneti szüneteltetésének joga. Amennyiben a tag egyéb befizetése fedezetet nyújt aktuális tagdíjfizetési kötelezettségeire, akkor ennek terhére a Pénztár jogosult elszámolni az aktuális kötelezettséget, és ez esetben a szüneteltetési lehetőség igénybevételére nem kerül sor. 79.A szüneteltetésre irányuló írásbeli bejelentést a szüneteltetési időtartam megjelölésével tagdíjfizetés esedékességét megelőző 15 nappal korábban az Igazgatótanácshoz kell benyújtani. A Pénztár a bejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül értesíti a pénztártagot a bejelentés tudomásul vételéről. A tagdíjfizetési kötelezettség szüneteltetésének joga a pénztártagot tagsági viszonyának fennállása alatt több alkalommal is megilleti a 12 hónapos időkereten belül. A szüneteltetések időtartamát a naptári napok összegzésével egybe kell számítani. 80. A 12.hónapot meghaladó tagdíjnemfizetés esetén az Igazgatótanács a tagot tagdíjhátraléka rendezésére hívja fel a 91.pont szerint, melynek elmaradása esetén a pénztártag tagsági viszonya megszűnik. 81. A tag a 78 ponttól eltérően a tagdíjfizetési kötelezettséget tartósan szüneteltetheti,ha az egyéni számláján nyilvántartott követelése kellő fedezetet biztosít a tag által választott szolgáltatás teljesítésére és szüneteltetési igényéről a tagdíjfizetés esedékességét megelőző 15 nappal írásban nyilatkozik. 82.A tagdíjfizetés szüneteltetése alatt a tagsági jogok nem gyakorolhatóak.. 83.Amennyiben a pénztártag a szüneteltetési időszak alatt halálozik el, a pénztári szolgáltatás igénybevételére jogosultat az elhalálozás időpontjáig a tag egyéni számláján lévő összeg illeti meg. 84.Amennyiben a pénztártag a szüneteltetés időszaka idején kiesett befizetéseket nem pótolja, úgy ezen időszak nem számít bele a tagsági viszony időtartamába, illetve a várakozási időbe. A Pénztár a szüneteltetés időtartama alatt képződött hozamot köteles a tag egyéni számláján jóváírni. Tagdíj

13 13 85.A tagdíj a Pénztár szolgáltatásainak fedezetére, valamint a pénztárszervezet működtetésére a pénztártagok által vállalt kötelezettségként, rendszeresen fizetett pénzbeli hozzájárulás, melynek mértéke az egységes tagdíjnál kisebb nem lehet. A tagdíj mértékét az alakuló közgyűlés, majd a továbbiakban a közgyűlés/küldöttközgyűlés állapítja meg, s egyben évenként meghatározza a tagdíjnak valamint a pénztártag egyéb befizetéseinek az alapok közötti felosztását is. Az egységes tagdíj mértékének változását érintő esetekben az alapszabályt is módosítani kell től az egységes tagdíj 600,-Ft/hó A pénztártag a belépési nyilatkozatának a Pénztár részére történő benyújtásával egyidejűleg köteles legalább az első két havi egységes tagdíjat megfizetni. Amennyiben a belépés visszautasításra kerül, az értesítéssel egyidejűleg a befizetett összeget a tagjelöltnek maradéktalanul vissza kell jutatni. Az első két havi egységes tagdíjnak megfelelő befizetés 83,33%-át a Pénztár teljes egészében a működési alapba helyezi. Az egységes valamint a vállalt tagdíjnak a pénztári tartalékok közötti megosztása az alapok között a következő: fedezeti 90,5%, működési 9,4%, likviditási 0,1% 86. Amennyiben a tag tagdíját növelni, vagy csökkenteni szándékozik, köteles erre irányuló szándékát írásban vagy telefonon bejelenti a módosított összeg első alkalommal történő befizetése előtt 30 nappal a Pénztárnak. A tag a vállalt tagdíját egy pénzügyi éven belül csak egyszer változtathatja. A tag jogosult, vállalt tagdíja alapján tagdíjelőleget teljesíteni. A tagdíjelőlegnek az éves tagdíjfizetési kötelezettséget meghaladó része - figyelembe véve a pénzügyi év addigi tagdíjbefizetéseit is - a 87. pontban meghatározott egyéb befizetésnek minősül. Az egységes tagdíj alá a tagdíjat nem lehet csökkenteni. 87.A tag önkéntes elhatározása alapján rendszeresen, vagy esetenként az előző pont szerinti külön nyilatkozatában vállalt tagdíján felüli egyéb befizetést is teljesíthet. Az egyéb befizetésnek a pénztári tartalékok közötti megosztása a következő: fedezeti 93%, működési 6,9%, likviditási 0,1% A tag a belépési nyilatkozaton tett rendelkezése alapján támogatói befizetésnek minősíti az egyéni számláján a szolgáltatások teljesítése vagy kilépése után maradó, 2 havi egységes tagdíját meg nem haladó maradványösszeget. Ezen maradványösszegnek a pénztári tartalékok közötti megosztása a tag rendelkezése alapján a következő: 100% a fedezeti alapba a többi pénztártag között kerül felosztásra évente egy alkalommal. 88.A tag a belépési nyilatkozat kitöltésekor felelőssége tudatában hivatalosan nyilatkozik az általa vállalt, rendszeresen fizetendő tagdíj mértékéről, egyben rendelkezik a tagdíjfizetés módjáról továbbá rendelkezhet a Pénztár által nyújtott 101.pont szerinti szolgáltatás(ok) kedvezményezettjeiről(szolgáltatás kedvezményezettje). Egynél több szolgáltatási kedvezményezett jelölése esetén a belépési nyilatkozat mellékletét képező pótlapon jelölhet. Szolgáltatási kedvezményezett megjelölése nélkül maga a pénztártag a szolgáltatás kedvezményezettje. A szolgáltatási kedvezményezett elhalálozása esetén - amennyiben ez nem azonos a pénztártaggal - a pénztártag a saját maga javára, vagy esetleg újabb kedvezményezett megjelöléssel a szolgáltatási fedezet újraképzése mellett fenntarthatja tagsági viszonyát. Ha ez nem történik meg, akkor a pénztártaggal a kilépésre vonatkozó szabályok szerint kell elszámolni.

14 14 89.A tagdíjfizetés a fizetési időszak 10.napjáig előre esedékes, mely fizetési időszak lehet - hónap - negyedév - félév - év 90.A tagdíjfizetés teljesíthető: - folyószámláról átutalással,. készpénz átutalási megbízás (csekk) postán vagy bankban történő feladásával 91.Amennyiben a tag a tagdíjat - a tagsági viszony szüneteltetésének eseteit kivéve - az esedékességkor nem fizeti meg, akkor az IT elnöke a tagdíjfizetés esedékességét követő 1 év elteltével írásban felhívja a tag figyelmét a tagdíjhátraléka rendezésére 60 napos póthatáridő kitűzésével, figyelmeztetve a mulasztás következményeire. Ha a pénztártag a fizetési kötelezettségének többszöri felszólítás ellenére a megadott póthatáridőn belül nem tesz eleget, tagsági viszonya az elsőként elmulasztott tagdíjfizetést követő hónap első napjában megszűnik. Kilépési díjak, tagdíjak 92 A pénztártag kilépése és átlépése esetén kilépési díjat köteles fizetni, melynek mértéke 2000,-Ft. A fizetési kötelezettség a tagsági viszonya megszüntetésére irányuló nyilatkozatának a Pénztárhoz történő benyújtásával egyidejűleg keletkezik. 93. A kilépési díj 100%-a a működési alapba kerül. Amennyiben a tag tagsági viszonya kilépéssel tagdíj fizetése nélkül szűnik meg, illetve az egyéni számla egyenlege nem nyújt fedezetet a kilépési díj megfizetésére, úgy az Igazgatótanács a kilépési díjnak az egyéni számlaegyenleg feletti része megfizetésétől eltekinthet. 94.A tagdíj megfizetésének megtörténtét a pénztártag köteles bizonyítani, ha az alapszabály szerinti határidőben nem érkezik meg a Pénztárba. Az ebből eredő következmények a mulasztó felet terhelik. III. A Pénztár szolgáltatása 95.A Pénztár a tag által vagy a tag nevében teljesített befizetésekkel arányos temetkezési szolgáltatásra illetve részszolgáltatásra biztosít költségfedezetet a pontok szerint meghatározott személyeknek a szolgáltatás igénybevételének módjára és feltételeire vonatkozó alapszabályi rendelkezések alapján. A pénztár szolgáltatása temetkezési és vagy kegyeleti szolgáltatásként a hátramaradottak segélyezése halál esetén, amelyet a tag vagy a szolgáltatási kedvezményezettje vesz igénybe a tag egyéni számlájának egyidejű megterhelésével (mint egyedi, egyszeri személyhez kötődő és oszthatatlan szolgáltatás) A szolgáltatás kizárólag a temetkezéssel összefüggő és számviteli bizonylattal igazolt 101.pont szerinti költségek ellentételezését szolgálhatja. A szolgáltatási díj felhasználására jogosult személy

15 15 96.A pénztári szolgáltatás bonyolítására, azaz a Pénztár által biztosított költségfedezet igénybevételére és elszámolására a tagsági viszony alapján a pénztártag, valamint a pénztártag halála esetén a temetést intéző személy (a tag szolgáltatási meghatalmazottja) vagy szervezet jogosult. A temetést intéző személy az aki a temetést megrendeli ( a temetésre kötelezett törvényes örökös) A pénztártag a szolgáltatás kedvezményezettjének halála esetén is a szolgáltatás igénybevételére jogosulttá válik. Szolgáltatási kedvezményezett az akit a pénztártag a belépési nyilatkozaton vagy annak módosításán megnevez és ezáltal ő is jogosulttá válik a pénztártag jogán a temetési szolgáltatás igénybevételére. 97.Szolgáltatási kedvezményezett lehet a pénztártag közeli hozzátartozója (Ptk 8:1 (1) 1.pontja) valamint a pénztártaggal közös háztartásban élő élettárs amennyiben azt a tag a belépési nyilatkozatában megjelölte. A pénztártag szolgáltatási meghatalmazottja lehet a pénztártag kijelölése alapján a 16.életévét betöltött, cselekvőképes személy. A pénztártag a pénztári szolgáltatás feltétlen teljesítése érdekében köteles tudomásul venni, hogy amennyiben a pénztártag más szolgáltatási meghatalmazottat nem jelöl ill. a kijelölt szolgáltatási meghatalmazott vagy a temetésre kötelezett törvényes örökös a szolgáltatás érvényesítésére és elszámolására a pénztár értesítését követő 14 napon belül nem jelentkezett akkor szolgáltatási meghatalmazottként a Pénztár Igazgatótanácsa jár el. 98.Amennyiben a pénztártag elhalálozása esetén a 97.pont rendelkezése alapján a Pénztár meghatalmazotti helyzetbe jut, ésszerű határidőn belül köteles - legalább a tag Pénztár által elismert követelése mértékéig - a tag részére a választott temetkezési és kegyeleti szolgáltatást megszervezni, lebonyolítani és elszámolni. A Pénztár a szolgáltatással a vele szerződéses kapcsolatban álló temetkezési vállalkozást bízza meg. A szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést a Pénztár Ellenőrző Bizottsága köteles figyelemmel kísérni és a szükséges okiratokat ellenjegyezni. A tárgyév során a Pénztár által bonyolított temettetésekről és elszámolásokról az Ellenőrző Bizottság a soron következő közgyűlésen a tagság részére külön tájékoztatást ad. A szolgáltatás értéke 99.A pénztár szolgáltatásai költség arányosak, mivel a szolgáltatás értéke az egyedi, egyszeri és személyhez kötődő jelleg miatt a temetkezési cégek mindenkori szolgáltatási díjai alapján meghatározottak. A pénztár legfeljebb a nyilvántartott és elismert tagi követelés mértékéig köteles finanszírozni a temetkezési szolgáltatást. A szolgáltatás legkisebb összege megegyezik az egységes tagdíj kétszeresével, a legnagyobb összege az egyéni számla végösszegével azonos. 100.A temetkezési szolgáltatás finanszírozása a pénztárral tartós vállalkozási szerződésben álló temetkezési cégek által nyújtott temetési, kegyeleti szolgáltatás számla alapján illeti meg a pénztártagot ill. a temetést intéző személyt vagy szervezetet. A Pénztár a számla bemutatása után a 99.pont szerinti szolgáltatási ellenértéket közvetlenül a temetkezési vállalkozás számlájára történő átutalással teljesíti vagy ha a kifizetés már megtörtént a tag vagy a tag nevében eljáró szolgáltatási meghatalmazott rendelkezése alapján, a kifizető személy vagy szervezet bankszámlájára ill. címére utalja. 101.A Pénztár az alábbi temetkezési kegyeleti szolgáltatásokra nyújt költségtérítést:

16 16 - halott szállítás bel- és külföldön, - ravatalozás, temetési szertartás, sírhely biztosítása - koporsó, vagy hamvasztás és urna költségei, - gyászhirdetés, gyászlap, gyászruha - virág, koszorú - kórházi hűtés, öltöztetés - egyházi vagy polgári gyászszertartás - egyéb kegyeleti tárgyak költségei, - síremlék állítás költségei, - egyéb, a temetési szertartással, a temetés ügyintézésével, illetőleg a sírhely megváltásával,- fenntartásával és újraváltásával szorosan összefüggő költség és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII.tv 25 -ában felsorolt szolgáltatások A szolgáltatás igénybevételének feltételei, módja 102.A pénztári szolgáltatás igénybevételének együttes feltételei: az elhalálozás tényének megállapítása (halotti anyakönyvi kivonat másolata) a szolgáltatási szabályzatban meghatározott szolgáltatásfajtákra, a szolgáltató által kiállított számla, számla melléklet, pénztári bizonylat vagy igazolás írásbeli igénylés benyújtása a szolgáltatási szabályzatban foglaltak szerint 120 napon belül a belépési nyilatkozat bemutatása érvénytelenítés céljából (kivéve, ha a megjelölt szolgáltatási kedvezményezett hal meg) majd visszaadása 103.A szolgáltatás nyújtásának módja és formája amennyiben a szolgáltatási összeg a temetkezési vállalkozás számlájából levonásba került, akkor szolgáltatásra a 96.pont szerint jogosult személy részére a Pénztár a szolgáltatást a 99.pont szerint megállapított összegnek a vele szerződéses kapcsolatban álló temetkezési vállalkozás számlájára történő átutalással teljesíti 30 napon belül amennyiben a szolgáltatási összeg nem került a temetkezési vállalkozás számlájáról levonásba illetve a Pénztárral szerződésben nem álló cégek egyéb temetkezéssel összefüggő számlái esetén postai vagy banki úton a temettető részére a Pénztár átutalja 30 napon belül amennyiben a szolgáltatásra a 98.pont szerint a Pénztár kötelezett: a Pénztár a halotti anyakönyvi kivonat birtokában, a temetést a 99.pont szerinti értékben a vele szerződésben álló temetkezési vállalkozónál megrendeli és a számlát kiegyenlíti 15 napon belül 104.A pénztár a szolgáltatás fedezetét az érintett tag egyéni számlájának közvetlen megterhelésével biztosítja. 105.A Pénztár a tag részére járó szolgáltatást a tag igényei szerint, de úgy állapítja meg, hogy a kifizethető összeg - az igényelt temetkezési és kegyeleti szolgáltatás számla szerinti értékét is figyelembe véve - nem haladhatja meg a tagnak a kifizetés időpontjában a Pénztár által elismert követelését. Várakozási idő

17 A várakozási idő a tagsági viszonynak a belépéstől számított azon időszaka, amelynek elteltével a pénztártag vagy a pénztártag jogán a követelési kedvezményezett a szolgáltatáshoz hozzájuthat. A várakozási idő 3 hónap Szolgáltatási kedvezményezett elhalálozása esetén a tag részére a belépéstől számított 3 hónap eltelte után biztosítja a pénztár a szolgáltatás igénybevételét. A várakozási idő tartamát meg kell növelni a várakozás alatt bekövetkezett és nem pótolt tagdíjfizetési szüneteltetés időtartamával. Pénztárak közötti átlépés 108.Más Pénztárból átlépni kívánó tagnak a belépési nyilatkozathoz csatolni kell előző Pénztár által kiállított hivatalos igazolást, az előző Pénztárban eltöltött várakozási időről, az áthozni kívánt összegről. A Pénztár a más Pénztárból érkező tag befogadásával a tag korábbi tagsági viszonya időtartamát teljes egészében nála eltöltött tagsági (várakozási) időként elismeri. 109.Ha a tag másik Pénztárba lép át, a Pénztár által a 116.pont szerint elismert követelését át kell utalni a tag által megjelölt másik Pénztárba a 96.pontban foglaltak figyelembevételével. Az összeg átutalása azt követően történik, hogy a tag belépését a másik Pénztárba a belépési nyilatkozat záradékolásával elfogadták. Az átlépési szándékát a tag köteles előzetesen teljes bizonyítóerejű okirat bemutatásával Pénztár tudomására hozni. A Pénztár gazdálkodása 110.A Pénztár gazdálkodás keretében tagjai részére az alapszabályban meghatározott formájú és mértékű temetkezési szolgáltatás fedezetére költségtérítést biztosít, tagdíjfizetés ellenében. E szolgáltatása érdekében tagnyilvántartást, egyéni számlavezetést és könyvvezetést végez, kezeli a Pénztárvagyont a pénztártörvény és a vonatkozó jogszabályok szerint. 111.A Pénztár gazdálkodási és befektetési üzletmenetét kihelyezheti a törvény feltételének megfelelő szervezethez, befektetési tevékenységének gyakorlásához befektetési közvetítőt, befektetési tanácsadót bízhat meg. A pénztár a vagyonkezelést saját maga végzi. 112.A Pénztár gazdálkodásának az egyéni számla az alapnyilvántartása. Az egyéni számlán fel kell tüntetni különösen: - a teljesített tagdíjnak, egyéb befizetésnek a szolgáltatás fedezetéül jóváírandó hányadát a pénzügyi teljesítés napjával - a tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeget a pénzügyi teljesítés napjával - a Pénztár által befektetési hozamának arányos részét legalább negyedévente, - a befolyt adományokból a szolgáltatások fedezetére jóváírandó hányadot évente.

18 18 - szolgáltatási kiadásokat, visszafizetéseket a pénzügyi teljesítés napjával 113.A közgyűlés/küldöttközgyűlés dönt arról, hogy milyen módon kell a likviditási és a működési alapnak az előirányzott szintet meghaladó részét felhasználni. 114.A tag egyéni számláján fennálló követelés nem évül el, a pénztártag számláján elhelyezett összegekre sem a pénztártag hitelezői, sem pedig harmadik személy hitelezői nem tarthatnak igényt. A tag Pénztár által elismert követelése a tag elhalálozása esetén a temetést intéző személyt vagy szervezetet illeti meg. 115.A Pénztár köteles elszámolást készíteni a tag Pénztárral szembeni követeléseinek megállapítása érdekében, különösen az alábbi esetekben: - a tag elhalálozása - a tag kilépése, - a tagsági viszony díj nem fizetés miatt megszűnése, - átlépés, - tagdíjfizetés szünetelése - szolgáltatási kedvezményezett halála esetén Kiegészítő vállalkozási tevékenység 116.A Pénztár jogosult a Felügyelet által engedélyezett kiegészítő vállalkozási tevékenységet folytatni, összhangban a Pénztár célkitűzéseivel. A kiegészítő vállalkozási tevékenységet az igazgatótanács irányítja, a közgyűlés/küldöttközgyűlés felügyelete mellett. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Pénztár határozatainak közzététele 117. A közgyűlés által hozott határozatokról az igazgatótanács elnöke, illetve az ügyvezető folyamatos nyilvántartást vezet. A határozatokat a meghozatal után a Határozatok Könyvébe 24 órán belül be kell vezetni, mely a határozat érvényességi feltétele. A határozatok bevezetését az igazgatótanács elnöke és a jegyzőkönyv hitelesítők aláírásukkal ellen jegyzik. A közgyűlés/küldöttközgyűlés és az igazgatótanács határozatait a Pénztár székhelyén és az irodáiban is ki kell függeszteni 30 napra A Pénztár választott tisztségviselői, alkalmazottai a Pénztár ügyeit és a tagoktól szerzett adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni. A pénztár alkalmazottai, IT és EB tagjai a tudomásukra jutott üzleti vagy pénztártitkot kötelesek időbeli korlátozás nélkül megtartani A Pénztár csak végelszámolás lefolytatását követően szűnhet meg Amennyiben a pénztártag halálának bekövetkezéséről sem közeli hozzátartozó vagy élettárs, sem pedig más személy vagy szerv a Pénztárat az okmányok bemutatásával nem értesíti és ezért a Pénztár szolgáltatást nem teljesített, a Pénztár az elhunyt tagja kegyeleti szolgáltatására fordított, számlával igazolt költségeket az egyéni számlán történő hozamelszámoláshoz igazodóan, de legkésőbb a pénztártag halálának bejelentésétől

19 19 számított 15.napig megtéríti a temetkezési számla bemutatójának, egyúttal megszüntetve az elhunyt pénztártag egyéni számláját. Ezt az alapszabályt a Pénztár 1995.március 31.,1995.június 21.,1996.április 4., 1997.március 24.,1998.március 27.,1999.március 31.,2000.március 29, 2001.március 30, 2001.november 30., 2002.május 24., 2002.december 9., 2003.május 23., 2004.május 26., 2004.december 17., 2005.május 27., 2005.december 16., 2006.május 19., 2006.december 15., 2007.május 25.napján, 2007.december 14.napján, 2008.december 12.napján, 2013.május 29.napján 2014.december 11.napján megtartott közgyűlése illetve küldött közgyűlése elfogadta, az elfogadás tényét a közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyv vezetője, és a jegyzőkönyv hitelesítői aláírásukkal igazolják. Győr, 2014.december 11. Dr.Ladocsy Géza Igazgatótanács Elnöke Nagy Lívia Gonda János Nagyházi Ildikó jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő Ellenjegyezte: Dr. Magyarlaki Éva ügyvéd

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Budapest, 2015. május I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az alapító tagok az 1993. évi XCVI. törvény rendelkezései alapján, önkéntes kölcsönös biztosító

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006.

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006. Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat Érvényes 2006. június 1-jétõl Tartalomjegyzék Alapszabály 5 Függelék 21 Szolgáltatási szabályzat

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2015. augusztus 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek.

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

POSTÁS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAP SZABÁLYA. Budapest, 2014. május

POSTÁS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAP SZABÁLYA. Budapest, 2014. május POSTÁS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAP SZABÁLYA Budapest, 2014. május I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az alapító tagok az 1993. évi XCVI. törvény rendelkezései alapján, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat

Részletesebben

MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabály 2015.05.27. A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1

MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabály 2015.05.27. A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1 A MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1 Alulírottak az 1995. április 19-én megtartott alakuló közgyűlésen, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján elhatározták

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár Alapszabálya a 15. sz. módosítással egységes szerkezetben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár Alapszabálya a 15. sz. módosítással egységes szerkezetben Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 1145 Budapest, Colombus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár Alapszabálya a 15. sz. módosítással egységes szerkezetben

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Hatályos 2013. szeptember 27-tôl A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) célja, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2013. május 24-én megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2013. május 24-i Küldöttgyűlése

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1 1. oldal 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1 Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény

1997. évi LXXXII. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény A magánnyugdíjrendszer létrehozása és működése érdekében az Országgyűlés a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj pénztárakról

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja.

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: 2014. április 30. Elfogadva: 2014. április 30. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4.

Részletesebben