A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Az 1995.március 3l.napján kelt Alapszabály, az 1995.június 21.napján, 1996.április 4.napján, 1997.március 24.napján, 1998.március 27.napján, 1999.március 31.napján, 2000.március 29.napján, március 30.napján, 2001.november 30.napján, 2002.május 24.napján, 2002.december 9. napján, 2003.május 23.napján, 2004.május 26.napján, 2004.december 17.napján, 2005.május 27.napján, 2005.december 16.napján, 2006.május 19.napján, 2006.december 15.napján, 2007.május 25.napján, 2007.december 14.napján, 2008.december 12.napján, 2013.május 29.napján, 2014.december 11.napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A Pénztár célja, tevékenysége A Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár célja, hogy Magyarországon az önkéntesség, kölcsönösség, függetlenség, szolidaritás, társulás és non-profit elvű működés alapján tagjaitól szedett díjból és támogatóktól kapott adományokból, valamint ezek befektetési hozadékából tagjai illetve a tag által megjelölt szolgáltatási kedvezményezettek elhalálozásakor az alapszabályban meghatározott módon és mértékben temetkezési szolgáltatásra, illetve részszolgáltatásra költségfedezetet nyújtson, ily módon a hátramaradottakat támogatásban részesítse. I. Általános rész l. A Pénztár típusa: Az 1993.évi XCVI.tv.hatálya alá tartozó, területi alapon szerveződő, kiegészítő önsegélyező Pénztár. 2. A Pénztár neve: JÓSZÍV Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár A Pénztár rövidített elnevezése: JÓSZIV ÖNSEGÉLYEZŐ TEMETKEZÉSI PÉNZTÁR 3. Székhelye: 4. A Pénztár jogi személy 9024 Győr, Szauter u A Pénztár határozatlan időre alakul

2 2 A Pénztárat az erre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság veszi nyilvántartásba. A Pénztár a nyilvántartásba vétellel jön létre az Alakuló Közgyűlés időpontjára visszaható hatállyal. 6. A Pénztár képviselete A Pénztárat az igazgatótanács elnöke önállóan, az igazgatótanács elnökén kívüli kettő tagja együttesen, a Pénztár két képviseleti joggal felruházott alkalmazottja együttesen jogosult képviselni. A Pénztár cégjegyzése akként történik, hogy a Pénztár előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy a nevét - hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően - írja. 7. Az alapszabályban nem érintett kérdésekben az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló többször módosított 1993.évi XCVI.tv.rendelkezéseit kell alkalmazni. II. A Pénztár szervezete és szerveinek működése A Pénztár önkormányzat alapján működik. Az önkormányzat alapvető tartalma, hogy a tagság maga dönt a Pénztár működését, gazdálkodását és a tagok érdekeit érintő minden kérdésben. A tagság az Alapszabályban rögzítettek szerint megválasztja a tisztségviselőket, ugyancsak választás útján létrehozza testületi szerveit. 8. A Pénztár testületi szervei: - közgyűlés illetve a taglétszámtól függően küldöttközgyűlés - igazgatótanács - ellenőrző bizottság 9. A közgyűlés / küldöttközgyűlés A Pénztár legfőbb önkormányzati testületi szerve a közgyűlés/küldöttközgyűlés, mely a tagok összességéből, illetve ha a Pénztár taglétszáma eléri a 300 főt a választott küldöttekből áll. Amennyiben a Pénztár taglétszáma 100 fő alá csökken, a Pénztár köteles ismét a teljes tagságra kiterjedő közgyűlést tartani. A küldöttek megválasztása 10. Az első küldöttközgyűlést a 300.pénztártag belépési nyilatkozatának a Pénztár részéről történő záradékolását követően kell megtartani. A 300-as létszám elérésekor az igazgatóság 3 hónapon belül küldöttválasztó gyűléseket hív össze. A pénztártagok területileg elkülönítetten választják meg a küldötteket oly módon, hogy az egy küldött által képviselt tagok száma legalább 20, de legfeljebb 500 fő lehet. A küldöttválasztó gyűlések körzetei az alábbiak szerint kerülnek kialakításra: Győrben és vonzáskörzetében írányítószámok szerint

3 3 Sopron és vonzáskörzete, Mosonmagyaróvár és vonzáskörzete 3-3 fő a tagszervezők területi tagozódása szerint Csorna és Kapuvár városok és azok vonzáskörzete 1-1 fő A nagyobb 20 fő feletti taglétszámot adó települések önállóan 1-1 fő 11. A küldöttválasztó gyűlés a küldötteket 100 fő alatti létszámra vonatkozó korlátozó rendelkezés figyelembevételével öt év időtartamra választja. 12.A küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha a körzethez tartozó pénztártagok több mint fele képviselve van. 13.A küldöttválasztó gyűlés a küldötteket titkos szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szavazat többségével választja meg. 14.Az újonnan választott küldöttek a küldöttválasztó gyűlés eredeti jegyzőkönyvével igazolják megválasztásukat, melynek alapján a Pénztár Igazgatótanácsa a küldötteket nyilvántartásba veszi. A küldöttek a közgyűlésen teljes jogkörrel képviselik az őket megválasztó pénztártagokat. 15.A küldöttválasztó gyűlést az Igazgatótanács kezdeményezésére öt évenkénti rendszerességgel, továbbá akkor is össze kell hívni, ha küldöttválasztás szükségessé válik. Valamely küldött tisztségének bármely okból történő megszűnése esetén, csak azt a küldöttválasztó gyűlést kell összehívni, amelynek küldöttje volt. A küldöttválasztó gyűlések körzetében állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező pénztártagoknak legalább 10%-a írásban indítványozhatja a küldött beszámoltatását. Az erre irányuló írásbeli kérelmet az Igazgatótanácshoz kell intézni, amely biztosítja a küldöttbeszámoló lebonyolításának feltételeit. A küldöttbeszámolót az ezt kezdeményező körzetben kell megtartani. A közgyűlés 16.A közgyűlést az éves pénztári beszámoló és a pénzügyi terv elfogadására évente össze kell hívni. A közgyűlés szükség esetén bármikor összehívható. 17.A közgyűlést az igazgatótanács meghívó elküldésével hívja össze. A meghívó elküldése valamint a közgyűlés időpontja között legalább 15 napi időköznek kell lennie. A meghívóban fel kell tüntetni a közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét, a napirendhez tartozó iratok megtekintésének helyét és idejét, továbbá a határozatképtelenség esetén az újabb közgyűlés helyét és időpontját. 18.A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a Bíróság elrendeli, vagy ha a Magyar Nemzeti Bank, továbbiakban a Felügyelet, az Ellenőrző Bizottság, vagy a tagoknak legalább 10 %-a ok és cél megjelölésével írásban indítványozza, továbbá ha a Pénztár tisztségviselőinek száma az alapszabályban előírtak alá csökken. 19.A közgyűlés lebonyolításának feltételeiről az igazgatótanács gondoskodik. A közgyűlésre meg kell hívni a Felügyelet és a munkáltatói tag képviselőjét is, akik a közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

4 4 20.A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább fele jelen van. A közgyűlésen a tagot meghatalmazott is képviselheti, a meghatalmazást közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell közölni. 21.A közgyűlés határozatképtelensége esetén új közgyűlést kell összehívni, mely az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképesnek tekintendő. Amennyiben az eredeti közgyűlési meghívó ezt tartalmazza, az eredeti és a megismételt közgyűlés egy napon is megtartható. 22.A közgyűlésen az igazgatótanács elnöke, akadályoztatás esetén az igazgatótanács ezzel megbízott tagja elnököl. 23.A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a következők: - a Pénztár más Pénztárral történő egyesülésének, szétválásának, megszűnésének elhatározása, - az alapszabály módosítása, - az igazgatótanács tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, - az ellenőrző bizottság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, - az igazgatótanács éves beszámolójának elfogadása, a mérleg megállapítása, döntés az eredmény felhasználásáról vagy az egyes alapokban mutatkozó hiány rendezéséről, - a Pénztár éves és hosszú távú pénzügyi tervének elfogadása, - a tevékenységi engedély jogerőre emelkedése előtt kötött szerződések jóváhagyása, - a tevékenységi engedély jogerőre emelkedése előtt a Pénztár nevében eljáró személyek, az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjai elleni kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés a Pénztár képviseletére jogosultak ellen indított perekben a Pénztár képviseletéről, - döntés érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásról, illetve az abból történő kiválásról, - döntés mindazokban az ügyekben, amelyek az Öpt. vagy bármely jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 24.A közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok több mint felének szavazatával nyíltan hozza, minden pénztártagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlést levezető elnök szavazata dönt. A jelenlévő tagok kétharmados szavazattöbbsége szükséges az alábbi kérdésekben: - az alapszabály elfogadása, módosítása, - a tisztségviselők választása, - a Pénztár megszűnéséről, szétválásáról, vagy más Pénztárral történő egyesüléséről, - az igazgatótanács éves beszámolójának elfogadása, a mérleg megállapítása, - az eredmény felhasználása, az egyes alapokban mutatkozó hiány rendezése, - döntés a közgyűlés hatáskörében tartozó egyes hatáskörök gyakorlásának igazgatótanácsra történő átruházásáról, - döntés érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásról, illetve az abból történő kiválásról.

5 5 25.Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjait a közgyűlés az előző közgyűlésen megválasztott jelölőbizottság közreműködésével (ajánlásai szerint) titkos szavazással választja. 26.A közgyűlésen jelenléti ívet kell készíteni, amely tartalmazza a megjelent tagok nevét, aláírását, illetve képviseleti meghatalmazás esetén, a meghatalmazást csatolni kell. A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a jelenlévő, két erre megválasztott tag aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell valamennyi írásbeli beszámoló, előterjesztés egy-egy példányát. 27.A közgyűlés határozatait a Pénztár székhelyén és irodáiban, továbbá a küldöttválasztó gyűlések helyszínein 30 napra ki kell függeszteni. A közgyűlési határozatok ellen a pénztártagok a határozat meghozatalától számított 60 napon belül keresetet nyújthatnak be a székhely szerint illetékes Győr-Moson-Sopron megyei bíróságon. 28.A közgyűlési jegyzőkönyv egy példányát az iratokkal felszerelve, a közgyűlés befejezését követő 30 napon belül meg kell küldeni a Felügyeletnek. 29.Az ügyvezető a tag kérésére a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonatot köteles adni. Küldöttközgyűlés 30.A küldöttközgyűlés jogosítványa, hatásköre, összehívása, működésének rendje megegyezik a közgyűlésével, - az alapszabály l6-29.pontjaiban foglalt rendelkezései értelemszerűen irányadóak, az alábbi eltérésekkel: a küldött közgyűlés, akkor határozatképes, ha a küldöttek által képviselt tagok legalább 50 %-a + l fő jelen van. A küldöttközgyűlésen minden küldöttnek annyi szavazata van, ahány tagot képvisel. Tisztségviselők önállóan nem, csak küldöttként rendelkezhetnek szavazati joggal. Szavazategyenlőség esetén az adott kérdésben döntés nem hozható. A küldöttközgyűlésen a tagokat kizárólag a küldött személyesen képviselheti. A tag, a tagsági viszony igazolása mellett, jogosult a küldöttgyűlésen megfigyelőként részt venni. Igazgatótanács 31.Az igazgatótanács a Pénztár ügyvezető szerve, amely jogosult eljárni valamennyi a közgyűlés/küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyben. Az igazgatótanács tagjait első ízben az alakuló közgyűlés, majd ezt követően a közgyűlés/küldöttgyűlés választja meg pénztártagok közül, határozott öt évi időtartamra. Az igazgatótanács tagjait a közgyűlés/küldöttközgyűlés bármikor visszahívhatja. 32.Az igazgatótanács három tagú. 33.Az igazgatótanács gondoskodik a közgyűlési/küldöttközgyűlési határozatok végrehajtásáról, a Pénztár könyveinek szabályszerű vezetéséről, a Pénztár üzletpolitikájának kialakításáról és működésének biztosításáról. 34.Az igazgatótanács feladatát képezi különösen:

6 6 - elkészíteni és a közgyűlés/küldöttgyűlés elé terjeszteni a Pénztár éves és hosszú távú tervét, a Pénztár mérlegét és éves beszámolóját, - gondoskodni a közgyűlés/küldöttgyűlés által hozott határozatok végrehajtásáról, a határozatok végrehajtásának ellenőrzéséről, - ellátni a közgyűlés/részközgyűlés, küldöttválasztó gyűlések összehívásával, lefolytatásával kapcsolatos feladatokat, - a jogszabályokban meghatározott nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését biztosító nyilvántartási rend kialakítása és működtetése, - gondoskodni a tagok alapszabályban foglaltak szerinti tájékoztatásáról, jóváhagyni a munkáltatói tagokkal kötendő szerződéseket. 35.Az igazgatótanács tagjává olyan pénztártag választható, aki a 18.életévét büntetlen előéletű. betöltötte, 36.Az igazgatótanács tagjainak megválasztása titkos szavazással történik, ugyancsak titkos szavazással kell megválasztani az igazgatótanács elnökét a megválasztott igazgatótanácsi tagok közül. 37.Az igazgatótanács üléseit szükség szerint, azonban legalább háromhavonként tartja. Az ülés akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok közül legalább két fő jelen van. Az igazgatóság elnöke köteles összehívni az igazgatótanács ülését, ha azt legalább két igazgatósági tag indítványozza. Az igazgatótanács a határozatait a jelenlévő igazgatótanácsi tagok szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elutasítottnak tekintendő. 38.Az igazgatótanács ülésein az igazgatótanács elnöke, vagy a tagok közül választott megbízott elnököl. 39.Az igazgatótanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az elhangzott felszólalások lényegét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az írásos beszámoló egy példányát. 40.Az igazgatótanács tagjai a közgyűlés által évente meghatározott díjazásban részesülhetnek. 41.Az igazgatótanács gyakorolja a Pénztár alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, amennyiben a Pénztár ügyvezetőt nem alkalmaz. 42.Az igazgatótanács hatáskörének gyakorlását az ügyvezetőre átruházhatja. Ez esetben az Igazgatótanács tagjai külön díjazásban nem részesülhetnek. Ellenőrző Bizottság 43.Az Ellenőrző Bizottság a Pénztár általános ellenőrző szerve, amely a Pénztár igazgatótanácsától, ügyvezetőjétől független, kizárólag a közgyűlésnek/küldöttközgyűlésnek van alárendelve és annak tartozik felelősséggel.

7 7 Az Ellenőrző Bizottság három főből áll. 44.Az Ellenőrző Bizottság tagjait az alakuló közgyűlés, majd ezt követően a közgyűlés/küldött közgyűlés választja az öt évi határozott időre. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása titkos szavazással történik, ugyancsak titkos szavazással kell a megválasztott Ellenőrző Bizottsági tagok közül az Ellenőrző Bizottság elnökét megválasztani. 45.Az Ellenőrző Bizottság tagjává olyan pénztártag választható, aki a 18.életévét betöltötte és büntetlen előéletű. Az Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja az Igazgatótanács tagja, a Pénztár ügyvezetője, alkalmazottja, illetve ezen személyek közeli hozzátartozója. Ha a munkáltatói hozzájárulás eléri, vagy meghaladja a Pénztár tagdíjbevételének 50%-át, a munkáltató(k) képviselője jogosult az Ellenőrző Bizottságban szavazati joggal részt venni. 46.Az Ellenőrző Bizottság feladata, hatásköre különösen: - a közgyűlés/küldöttközgyűlés elé terjesztett valamennyi jelentés előzetes vizsgálata, - a közgyűlésnek/küldöttközgyűlésnek legalább évente egy alkalommal tevékenységéről beszámolni, - indítványozhatja az igazgatóság tagjainak, az ügyvezetőnek felmentését, a közgyűlés összehívását, javaslatot tesz a tisztségviselők díjazásának megállapítására. - dönt a pénztártitkot sértő etikai kérdésekben Az EB feladata, hogy a jogszabályi előírások, a pénztár pénzügyi terve, az alapszabályában és szabályzataiban foglaltak megvalósulása érdekében rendszeresen vizsgálja és ellenőrizze a pénztár gazdálkodását, számvitelét, ügyvitelét, a pénztár fizetőképességének, bevételeinek és kiadásainak, eszközeinek és kötelezettségvállalásainak összhangját, a pénztár működését. Az EB e feladatok ellátására évente ellenőrzési tervet készít, és gondoskodik annak végrehajtásáról. Az Ellenőrző Bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekben az Ellenőrző Bizottság jelentése nélkül a közgyűlés/küldöttközgyűlés érvényes határozatot nem hozhat, kivéve az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztását, visszahívását és díjazását érintő kérdéseket. 47.Az Ellenőrző Bizottság tagjai a közgyűlés által évente megállapított díjazásban részesülhetnek. Az ügyvezető 48.Az igazgatótanács a gazdálkodási és ügyviteli feladatok ellátására és irányítására - a közgyűlés felhatalmazásával - ügyvezetőt alkalmazhat. A Pénztár ügyvezetőjeként az alkalmazható, aki megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az ügyvezető a Pénztárral munkaviszonyban áll. Az ügyvezető alkalmazását, a munkaviszony létesítése előtt legalább 15 nappal be kell jelenteni a Felügyeletnek.

8 8 49.Az ügyvezető felel a közgyűlés/küldöttközgyűlés és az igazgatótanács határozatainak folyamatos végrehajtásáért, a Pénztár törvényes és eredményes működéséért, gyakorolja a Pénztár alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat. Az ügyvezető az igazgatói tanács ülésein tanácskozási joggal vesz részt. 50.Az ügyvezető javadalmazását az igazgatótanács állapítja meg 51. Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjai, valamint az ügyvezető az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Feladatkörükben kötelezettségeik megszegésével a Pénztárnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint egyetemlegesen felelősek. Tagsági viszony, a tagsági viszony létrejötte, megszűnése, a tagok jogai és kötelezettségei 52.Pénztártag lehet a belépésekor az a természetes személy, aki a belépése időpontjában: - a l6.életévét betöltötte, - cselekvőképes belföldi és külföldi személy - és az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el a belépési nyilatkozat aláírásával, továbbá - a tagdíjat fizeti. 53.A tagsági viszony, a tagdíjfizetési kötelezettség és a várakozási idő a belépési nyilatkozat Pénztár általi elfogadásával kezdődik. 54.A tagsági viszony létrejöttét a belépni szándékozó kezdeményezi, a belépési nyilatkozat 2 példányban történő kitöltésével, és a Pénztárhoz történő eljuttatásával, továbbá az egyszeri tagdíj megfizetésével. 55.A belépési nyilatkozat tartalmaznia kell: a, a tag személyi adatait (név, születési név, születési hely, születési dátum, anyja neve, állandó lakóhely és tartózkodási hely) b, az egységes tagdíjfizetési kötelezettség vállalását, c, a tag nyilatkozatát az alapszabály megismeréséről és rendelkezésének tudomásulvételéről, d, a tag nyilatkozatát a vállalt tagdíj mértékéről és a tagdíjfizetés módjáról, e, bejelentési kötelezettségvállalást az adatokban történő változás bejelentése tekintetében. A belépési nyilatkozatnak vagy annak elválaszthatatlan részét képező kiegészítő lapjának tartalmaznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben megállapított azonosítási kötelezettség teljesítéséhez szükséges maximum adatkört. Tartalmaznia kell továbbá a belépő pénztártag és a tagszervező (vagy ügyintéző) aláírását. A belépési nyilatkozat vagy annak kiegészítő lapja tartalmazhatja (kitöltése nem kötelező): f, a tag nevében eljáró szolgáltatási meghatalmazottat a haláleset intézésére g, a tag előzetes nyilatkozatát a temetés módjáról (hamvasztásos, koporsós stb) és helyéről h, rendelkező részt a szolgáltatás kedvezményezettjeiről (több személy esetén pótlapon) i, a pénztártag telefonszámát 56.Új jelentkező felvétele nem tagadható meg, amennyiben eleget tesz a tagsági viszony létesítés feltételeinek.

9 9 57.A Pénztár a belépéskor köteles a belépési nyilatkozatban közölt adatok igazolását kérni. A tag a belépési nyilatkozat 55.pont d, f, és g, h, pontjában megjelölt kötelezettségvállalásokat, rendelkezéseket a tagsági viszony fennállása alatt a szolgáltatási szabályzatban rögzített módon bármikor megváltoztathatja. Az 55pont a pontjából a név és lakcím változást a pénztártag köteles 5 napon belül bejelenteni. 58.A tag felvételét a belépési nyilatkozat záradékolásával a Pénztár igazgatótanácsának elnöke, illetőleg az Igazgatótanács felhatalmazása alapján az ügykezeléssel megbízott pénztári alkalmazott tanúsítja. A belépési nyilatkozatot a benyújtásától számított 30 napon belül záradékolva, és az alapszabály kivonata 1 példányának átadásával a tagnak el kell juttatni. 59.A Pénztár tevékenységi engedélyének jogerőre emelkedése előtt belépett pénztártagok tagdíjfizetési kötelezettsége és várakozási ideje a Pénztár tevékenységi engedélyének jogerőre emelkedését követő napon kezdődik. A pénztártag jogai és kötelezettségei: 60. A pénztártag jogosult - a Pénztár közgyűlésén részt venni, ahol minden tag az általa fizetett tagdíj összegétől függetlenül azonos jogokat élvez, - igénybe venni az alapszabály rendelkezései szerint a Pénztár szolgáltatását, - tisztségviselőt választani, tisztségviselővé választható, - indítványozni a testületi szervek összehívását, javaslatot, indítványt terjeszthet elő, - a Pénztár működéséről, egyéni számlájának alakulásáról felvilágosítást kérni, - a Pénztár irataiba, könyveibe betekinteni, az igazgatótanács által meghatározott hivatalos ügyfélfogadási időben. 61. A pénztártag köteles: tagdíjat az alapszabályban foglaltak szerint megfizetni, az alapszabályban meghatározott egyéb kötelezettségeit teljesíteni. 62. Az igazgatótanács évente egy alkalommal, a tárgyévet követő június 30 napjáig írásban köteles tájékoztatni a pénztártagokat a Pénztár gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről, elérhetőségéről és az egyéni számlájuk alakulásáról. A számlaértesítőnek tartalmaznia kell továbbá: A pénztár elérhetőségét A Felügyelet internetes honlapjának címét azzal a megjegyzéssel, hogy azon a pénztárak működését, működésének eredményeit bemutató, összehasonlító adatok is találhatók A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeget A pénztártag befizetéseit (tagdíj, egyéb nagyösszegű befizetés) A jóváírt hozamok összegét Az egyéni számláról kifizetett, levont összegeket A pénztár vagyonának, taglétszámának alakulását Lényeges, pénztártagokat érintő alapszabályi módosításokat Egyéni számla nyitó, záró egyenlegét

10 10 A tag egyéni számlája alakulásáról egyéb esetben is kérhet tájékoztatást, melyet az igazgatótanács köteles 15 napon belül megadni. A számlaértesítő kiküldése történhet a pénztártag kérésére elektronikus iratként is. 63.A tag a kapott információt nem használhatja fel a Pénztár érdekeit, illetve a Pénztár tagjainak személyes adatait és személyiségi jogait sértő módon. Munkáltatói tag 64.A Pénztár munkáltatói tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki alkalmazottjának tagdíjfizetési kötelezettségét részben vagy egészben átvállalja. A munkáltatói hozzájárulásról a munkáltató és a Pénztár külön szerződést köt. A munkáltatói tag és a Pénztár közötti szerződést illetve a szerződés módosítását az igazgatótanács hagyja jóvá. 65.A munkáltatói hozzájárulás minden tag alkalmazottra nézve azonos mértékű, azonos összegű, vagy az alkalmazott keresetének azonos százaléka lehet. 66.A munkáltatói tag tanácskozási joggal vesz részt a közgyűlésen/küldöttközgyűlésen, és amennyiben a munkáltatói hozzájárulás eléri, vagy meghaladja a Pénztár tagdíjbevételének 50 %-át, úgy a munkáltató(k) képviselője jogosult egy szavazati joggal felruházott személyt az ellenőrző bizottságba delegálni. Amennyiben több munkáltatói tag válik jogosulttá az ellenőrző bizottsági képviseletre, úgy egymás közül képviselőt választanak. 67.Az Igazgatótanács évente egy alkalommal, a tárgyévet követő március 20.napjáig írásban tájékoztatja a munkáltatói tagokat a Pénztár gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről. A Pénztár támogatója 68.A Pénztár támogatója az a természetes, vagy jogi személy, aki (amely) eseti, vagy rendszeres pénzbeli, vagy nem pénzbeli szolgáltatást teljesít, ellenszolgáltatás kikötése nélkül a Pénztár javára. 68/A A Pénztár támogatójának minősül minden tag, akinek az egyéni számláján a szolgáltatás teljesítése vagy kilépése után a kéthavi egységes tagdíjnál nem több maradvány marad. 69.A támogató a támogatói szerződésben jogosult meghatározni, hogy a Pénztár az adományt milyen célra és milyen módon használja fel, jogosult rendelkezni a támogatásban részesülő tagsági kör meghatározásának feltételeiről. A 68/A pont alapján támogatónak minősülő tag támogatási szerződése egyben a belépési nyilatkozat. 70.A támogatásban részesülő tagok köre lehet: - valamennyi pénztártag - az egy munkáltatónál dolgozó valamennyi pénztártag - az azonos városi, vagy községi Önkormányzat területén állandó, vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező pénztártagok összessége, - az azonos városi, vagy községi Önkormányzat területén állandó, vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező, a támogató által meghatározott szociális, vagyoni, jövedelmi feltételeknek megfelelő valamennyi pénztártag.

11 A támogatás felhasználásáról az igazgatótanács intézkedik, a támogató rendelkezésének megfelelően. A Pénztár köteles évente egyszer tájékoztatni a támogatót a Pénztár gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről, ideértve a felügyeleti bírságot is. 72.A támogatások megváltoztatása esetén új szerződést az igazgatótanács hagyja jóvá. A tagsági viszony megszűnése 73.A tagsági viszony megszűnik: - a tag Pénztárból való kilépésével, - a tag halálával - más Pénztárba történő átlépéssel, - a Pénztár jogutód nélküli megszűnése, illetve - a tag kizárásával: - ha a tag - a szüneteltetés esetét kivéve - a tagdíjat legalább 1 évig nem fizeti, és az alapszabályban megjelölt póthatáridőben sem egyenlíti ki tagdíjhátralékát, 74.Ha a pénztártag tagsági viszonya a, haláleset miatt a várakozási időtartam alatt szűnik meg, a temettető (törvényes örököse) részére a tagsági viszony megszűnése napjára vetítve az egyéni számláján nyilvántartott tagdíj, a tag által egyéb befizetésként teljesített összeg pénzügyi tervben meghatározott része, valamint a jóváírt hozam, fizetendő ki a tagsági viszony megszűnését követően. Az elszámolást az egyéni számlán történő hozamelszámoláshoz igazodóan, de legfeljebb a jogosultság igazolását követő 15 napon belül kell elvégezni. b, a törvényi előírások szerint más Pénztárba történő átlépéssel szűnik meg, a tag a, pont szerint számított követelését a választása szerinti másik Pénztárba kell átutalni a tagsági viszony megszűnését követő 15 napon belül. A Pénztár jogutód nélküli megszűnése 75.A Pénztár jogutód nélküli megszűnése esetén a pénztártag követelése a tag egyéni számláján nyilvántartott vagyonrész a tag rendelkezése szerint. Másik Pénztárba való átlépése esetén a megjelölt Pénztárba kell átutalni vagy egy összegben ki kell fizetni a pénztártag számára. Kilépés 76.A tag tagsági viszonyát kilépéssel megszüntetheti. A kilépési szándékot a Pénztárnak írásban be kell jelenteni a kilépés tervezett napja előtt 15 nappal korábban.

12 A kilépő taggal a Pénztár köteles elszámolni. Amennyiben a várakozási időn belül szünteti meg a pénztártag tagsági viszonyát úgy részére csak a várakozási idő letelte után és csak a tagsági viszonya megszűnése napján az egyéni számláján nyilvántartott tagdíj, valamint a tag által egyéb befizetésként teljesített összegnek a pénzügyi tervben meghatározott része, jóváírt hozam, kilépési díjjal és a mindenkori személyi jövedelemadó törvény szerinti adóval csökkentett - együttes összege fizethető ki az egyéni számlán történő hozamelszámoláshoz igazodóan, a tagsági viszony megszűnését követő 15 napon belül. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a tag nevét, nyilvántartási számát, címét, tagsági viszony fennállásának időtartamát, az egyéni számla egyenlegét, levonásokat, kifizetett összegeket. A tagdíjfizetési kötelezettség szüneteltetése 78.A pénztártag tagsági viszonya alatt összesen legfeljebb 12 hónap időtartamra megilleti a tagdíjfizetési kötelezettség átmeneti szüneteltetésének joga. Amennyiben a tag egyéb befizetése fedezetet nyújt aktuális tagdíjfizetési kötelezettségeire, akkor ennek terhére a Pénztár jogosult elszámolni az aktuális kötelezettséget, és ez esetben a szüneteltetési lehetőség igénybevételére nem kerül sor. 79.A szüneteltetésre irányuló írásbeli bejelentést a szüneteltetési időtartam megjelölésével tagdíjfizetés esedékességét megelőző 15 nappal korábban az Igazgatótanácshoz kell benyújtani. A Pénztár a bejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül értesíti a pénztártagot a bejelentés tudomásul vételéről. A tagdíjfizetési kötelezettség szüneteltetésének joga a pénztártagot tagsági viszonyának fennállása alatt több alkalommal is megilleti a 12 hónapos időkereten belül. A szüneteltetések időtartamát a naptári napok összegzésével egybe kell számítani. 80. A 12.hónapot meghaladó tagdíjnemfizetés esetén az Igazgatótanács a tagot tagdíjhátraléka rendezésére hívja fel a 91.pont szerint, melynek elmaradása esetén a pénztártag tagsági viszonya megszűnik. 81. A tag a 78 ponttól eltérően a tagdíjfizetési kötelezettséget tartósan szüneteltetheti,ha az egyéni számláján nyilvántartott követelése kellő fedezetet biztosít a tag által választott szolgáltatás teljesítésére és szüneteltetési igényéről a tagdíjfizetés esedékességét megelőző 15 nappal írásban nyilatkozik. 82.A tagdíjfizetés szüneteltetése alatt a tagsági jogok nem gyakorolhatóak.. 83.Amennyiben a pénztártag a szüneteltetési időszak alatt halálozik el, a pénztári szolgáltatás igénybevételére jogosultat az elhalálozás időpontjáig a tag egyéni számláján lévő összeg illeti meg. 84.Amennyiben a pénztártag a szüneteltetés időszaka idején kiesett befizetéseket nem pótolja, úgy ezen időszak nem számít bele a tagsági viszony időtartamába, illetve a várakozási időbe. A Pénztár a szüneteltetés időtartama alatt képződött hozamot köteles a tag egyéni számláján jóváírni. Tagdíj

13 13 85.A tagdíj a Pénztár szolgáltatásainak fedezetére, valamint a pénztárszervezet működtetésére a pénztártagok által vállalt kötelezettségként, rendszeresen fizetett pénzbeli hozzájárulás, melynek mértéke az egységes tagdíjnál kisebb nem lehet. A tagdíj mértékét az alakuló közgyűlés, majd a továbbiakban a közgyűlés/küldöttközgyűlés állapítja meg, s egyben évenként meghatározza a tagdíjnak valamint a pénztártag egyéb befizetéseinek az alapok közötti felosztását is. Az egységes tagdíj mértékének változását érintő esetekben az alapszabályt is módosítani kell től az egységes tagdíj 600,-Ft/hó A pénztártag a belépési nyilatkozatának a Pénztár részére történő benyújtásával egyidejűleg köteles legalább az első két havi egységes tagdíjat megfizetni. Amennyiben a belépés visszautasításra kerül, az értesítéssel egyidejűleg a befizetett összeget a tagjelöltnek maradéktalanul vissza kell jutatni. Az első két havi egységes tagdíjnak megfelelő befizetés 83,33%-át a Pénztár teljes egészében a működési alapba helyezi. Az egységes valamint a vállalt tagdíjnak a pénztári tartalékok közötti megosztása az alapok között a következő: fedezeti 90,5%, működési 9,4%, likviditási 0,1% 86. Amennyiben a tag tagdíját növelni, vagy csökkenteni szándékozik, köteles erre irányuló szándékát írásban vagy telefonon bejelenti a módosított összeg első alkalommal történő befizetése előtt 30 nappal a Pénztárnak. A tag a vállalt tagdíját egy pénzügyi éven belül csak egyszer változtathatja. A tag jogosult, vállalt tagdíja alapján tagdíjelőleget teljesíteni. A tagdíjelőlegnek az éves tagdíjfizetési kötelezettséget meghaladó része - figyelembe véve a pénzügyi év addigi tagdíjbefizetéseit is - a 87. pontban meghatározott egyéb befizetésnek minősül. Az egységes tagdíj alá a tagdíjat nem lehet csökkenteni. 87.A tag önkéntes elhatározása alapján rendszeresen, vagy esetenként az előző pont szerinti külön nyilatkozatában vállalt tagdíján felüli egyéb befizetést is teljesíthet. Az egyéb befizetésnek a pénztári tartalékok közötti megosztása a következő: fedezeti 93%, működési 6,9%, likviditási 0,1% A tag a belépési nyilatkozaton tett rendelkezése alapján támogatói befizetésnek minősíti az egyéni számláján a szolgáltatások teljesítése vagy kilépése után maradó, 2 havi egységes tagdíját meg nem haladó maradványösszeget. Ezen maradványösszegnek a pénztári tartalékok közötti megosztása a tag rendelkezése alapján a következő: 100% a fedezeti alapba a többi pénztártag között kerül felosztásra évente egy alkalommal. 88.A tag a belépési nyilatkozat kitöltésekor felelőssége tudatában hivatalosan nyilatkozik az általa vállalt, rendszeresen fizetendő tagdíj mértékéről, egyben rendelkezik a tagdíjfizetés módjáról továbbá rendelkezhet a Pénztár által nyújtott 101.pont szerinti szolgáltatás(ok) kedvezményezettjeiről(szolgáltatás kedvezményezettje). Egynél több szolgáltatási kedvezményezett jelölése esetén a belépési nyilatkozat mellékletét képező pótlapon jelölhet. Szolgáltatási kedvezményezett megjelölése nélkül maga a pénztártag a szolgáltatás kedvezményezettje. A szolgáltatási kedvezményezett elhalálozása esetén - amennyiben ez nem azonos a pénztártaggal - a pénztártag a saját maga javára, vagy esetleg újabb kedvezményezett megjelöléssel a szolgáltatási fedezet újraképzése mellett fenntarthatja tagsági viszonyát. Ha ez nem történik meg, akkor a pénztártaggal a kilépésre vonatkozó szabályok szerint kell elszámolni.

14 14 89.A tagdíjfizetés a fizetési időszak 10.napjáig előre esedékes, mely fizetési időszak lehet - hónap - negyedév - félév - év 90.A tagdíjfizetés teljesíthető: - folyószámláról átutalással,. készpénz átutalási megbízás (csekk) postán vagy bankban történő feladásával 91.Amennyiben a tag a tagdíjat - a tagsági viszony szüneteltetésének eseteit kivéve - az esedékességkor nem fizeti meg, akkor az IT elnöke a tagdíjfizetés esedékességét követő 1 év elteltével írásban felhívja a tag figyelmét a tagdíjhátraléka rendezésére 60 napos póthatáridő kitűzésével, figyelmeztetve a mulasztás következményeire. Ha a pénztártag a fizetési kötelezettségének többszöri felszólítás ellenére a megadott póthatáridőn belül nem tesz eleget, tagsági viszonya az elsőként elmulasztott tagdíjfizetést követő hónap első napjában megszűnik. Kilépési díjak, tagdíjak 92 A pénztártag kilépése és átlépése esetén kilépési díjat köteles fizetni, melynek mértéke 2000,-Ft. A fizetési kötelezettség a tagsági viszonya megszüntetésére irányuló nyilatkozatának a Pénztárhoz történő benyújtásával egyidejűleg keletkezik. 93. A kilépési díj 100%-a a működési alapba kerül. Amennyiben a tag tagsági viszonya kilépéssel tagdíj fizetése nélkül szűnik meg, illetve az egyéni számla egyenlege nem nyújt fedezetet a kilépési díj megfizetésére, úgy az Igazgatótanács a kilépési díjnak az egyéni számlaegyenleg feletti része megfizetésétől eltekinthet. 94.A tagdíj megfizetésének megtörténtét a pénztártag köteles bizonyítani, ha az alapszabály szerinti határidőben nem érkezik meg a Pénztárba. Az ebből eredő következmények a mulasztó felet terhelik. III. A Pénztár szolgáltatása 95.A Pénztár a tag által vagy a tag nevében teljesített befizetésekkel arányos temetkezési szolgáltatásra illetve részszolgáltatásra biztosít költségfedezetet a pontok szerint meghatározott személyeknek a szolgáltatás igénybevételének módjára és feltételeire vonatkozó alapszabályi rendelkezések alapján. A pénztár szolgáltatása temetkezési és vagy kegyeleti szolgáltatásként a hátramaradottak segélyezése halál esetén, amelyet a tag vagy a szolgáltatási kedvezményezettje vesz igénybe a tag egyéni számlájának egyidejű megterhelésével (mint egyedi, egyszeri személyhez kötődő és oszthatatlan szolgáltatás) A szolgáltatás kizárólag a temetkezéssel összefüggő és számviteli bizonylattal igazolt 101.pont szerinti költségek ellentételezését szolgálhatja. A szolgáltatási díj felhasználására jogosult személy

15 15 96.A pénztári szolgáltatás bonyolítására, azaz a Pénztár által biztosított költségfedezet igénybevételére és elszámolására a tagsági viszony alapján a pénztártag, valamint a pénztártag halála esetén a temetést intéző személy (a tag szolgáltatási meghatalmazottja) vagy szervezet jogosult. A temetést intéző személy az aki a temetést megrendeli ( a temetésre kötelezett törvényes örökös) A pénztártag a szolgáltatás kedvezményezettjének halála esetén is a szolgáltatás igénybevételére jogosulttá válik. Szolgáltatási kedvezményezett az akit a pénztártag a belépési nyilatkozaton vagy annak módosításán megnevez és ezáltal ő is jogosulttá válik a pénztártag jogán a temetési szolgáltatás igénybevételére. 97.Szolgáltatási kedvezményezett lehet a pénztártag közeli hozzátartozója (Ptk 8:1 (1) 1.pontja) valamint a pénztártaggal közös háztartásban élő élettárs amennyiben azt a tag a belépési nyilatkozatában megjelölte. A pénztártag szolgáltatási meghatalmazottja lehet a pénztártag kijelölése alapján a 16.életévét betöltött, cselekvőképes személy. A pénztártag a pénztári szolgáltatás feltétlen teljesítése érdekében köteles tudomásul venni, hogy amennyiben a pénztártag más szolgáltatási meghatalmazottat nem jelöl ill. a kijelölt szolgáltatási meghatalmazott vagy a temetésre kötelezett törvényes örökös a szolgáltatás érvényesítésére és elszámolására a pénztár értesítését követő 14 napon belül nem jelentkezett akkor szolgáltatási meghatalmazottként a Pénztár Igazgatótanácsa jár el. 98.Amennyiben a pénztártag elhalálozása esetén a 97.pont rendelkezése alapján a Pénztár meghatalmazotti helyzetbe jut, ésszerű határidőn belül köteles - legalább a tag Pénztár által elismert követelése mértékéig - a tag részére a választott temetkezési és kegyeleti szolgáltatást megszervezni, lebonyolítani és elszámolni. A Pénztár a szolgáltatással a vele szerződéses kapcsolatban álló temetkezési vállalkozást bízza meg. A szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést a Pénztár Ellenőrző Bizottsága köteles figyelemmel kísérni és a szükséges okiratokat ellenjegyezni. A tárgyév során a Pénztár által bonyolított temettetésekről és elszámolásokról az Ellenőrző Bizottság a soron következő közgyűlésen a tagság részére külön tájékoztatást ad. A szolgáltatás értéke 99.A pénztár szolgáltatásai költség arányosak, mivel a szolgáltatás értéke az egyedi, egyszeri és személyhez kötődő jelleg miatt a temetkezési cégek mindenkori szolgáltatási díjai alapján meghatározottak. A pénztár legfeljebb a nyilvántartott és elismert tagi követelés mértékéig köteles finanszírozni a temetkezési szolgáltatást. A szolgáltatás legkisebb összege megegyezik az egységes tagdíj kétszeresével, a legnagyobb összege az egyéni számla végösszegével azonos. 100.A temetkezési szolgáltatás finanszírozása a pénztárral tartós vállalkozási szerződésben álló temetkezési cégek által nyújtott temetési, kegyeleti szolgáltatás számla alapján illeti meg a pénztártagot ill. a temetést intéző személyt vagy szervezetet. A Pénztár a számla bemutatása után a 99.pont szerinti szolgáltatási ellenértéket közvetlenül a temetkezési vállalkozás számlájára történő átutalással teljesíti vagy ha a kifizetés már megtörtént a tag vagy a tag nevében eljáró szolgáltatási meghatalmazott rendelkezése alapján, a kifizető személy vagy szervezet bankszámlájára ill. címére utalja. 101.A Pénztár az alábbi temetkezési kegyeleti szolgáltatásokra nyújt költségtérítést:

16 16 - halott szállítás bel- és külföldön, - ravatalozás, temetési szertartás, sírhely biztosítása - koporsó, vagy hamvasztás és urna költségei, - gyászhirdetés, gyászlap, gyászruha - virág, koszorú - kórházi hűtés, öltöztetés - egyházi vagy polgári gyászszertartás - egyéb kegyeleti tárgyak költségei, - síremlék állítás költségei, - egyéb, a temetési szertartással, a temetés ügyintézésével, illetőleg a sírhely megváltásával,- fenntartásával és újraváltásával szorosan összefüggő költség és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII.tv 25 -ában felsorolt szolgáltatások A szolgáltatás igénybevételének feltételei, módja 102.A pénztári szolgáltatás igénybevételének együttes feltételei: az elhalálozás tényének megállapítása (halotti anyakönyvi kivonat másolata) a szolgáltatási szabályzatban meghatározott szolgáltatásfajtákra, a szolgáltató által kiállított számla, számla melléklet, pénztári bizonylat vagy igazolás írásbeli igénylés benyújtása a szolgáltatási szabályzatban foglaltak szerint 120 napon belül a belépési nyilatkozat bemutatása érvénytelenítés céljából (kivéve, ha a megjelölt szolgáltatási kedvezményezett hal meg) majd visszaadása 103.A szolgáltatás nyújtásának módja és formája amennyiben a szolgáltatási összeg a temetkezési vállalkozás számlájából levonásba került, akkor szolgáltatásra a 96.pont szerint jogosult személy részére a Pénztár a szolgáltatást a 99.pont szerint megállapított összegnek a vele szerződéses kapcsolatban álló temetkezési vállalkozás számlájára történő átutalással teljesíti 30 napon belül amennyiben a szolgáltatási összeg nem került a temetkezési vállalkozás számlájáról levonásba illetve a Pénztárral szerződésben nem álló cégek egyéb temetkezéssel összefüggő számlái esetén postai vagy banki úton a temettető részére a Pénztár átutalja 30 napon belül amennyiben a szolgáltatásra a 98.pont szerint a Pénztár kötelezett: a Pénztár a halotti anyakönyvi kivonat birtokában, a temetést a 99.pont szerinti értékben a vele szerződésben álló temetkezési vállalkozónál megrendeli és a számlát kiegyenlíti 15 napon belül 104.A pénztár a szolgáltatás fedezetét az érintett tag egyéni számlájának közvetlen megterhelésével biztosítja. 105.A Pénztár a tag részére járó szolgáltatást a tag igényei szerint, de úgy állapítja meg, hogy a kifizethető összeg - az igényelt temetkezési és kegyeleti szolgáltatás számla szerinti értékét is figyelembe véve - nem haladhatja meg a tagnak a kifizetés időpontjában a Pénztár által elismert követelését. Várakozási idő

17 A várakozási idő a tagsági viszonynak a belépéstől számított azon időszaka, amelynek elteltével a pénztártag vagy a pénztártag jogán a követelési kedvezményezett a szolgáltatáshoz hozzájuthat. A várakozási idő 3 hónap Szolgáltatási kedvezményezett elhalálozása esetén a tag részére a belépéstől számított 3 hónap eltelte után biztosítja a pénztár a szolgáltatás igénybevételét. A várakozási idő tartamát meg kell növelni a várakozás alatt bekövetkezett és nem pótolt tagdíjfizetési szüneteltetés időtartamával. Pénztárak közötti átlépés 108.Más Pénztárból átlépni kívánó tagnak a belépési nyilatkozathoz csatolni kell előző Pénztár által kiállított hivatalos igazolást, az előző Pénztárban eltöltött várakozási időről, az áthozni kívánt összegről. A Pénztár a más Pénztárból érkező tag befogadásával a tag korábbi tagsági viszonya időtartamát teljes egészében nála eltöltött tagsági (várakozási) időként elismeri. 109.Ha a tag másik Pénztárba lép át, a Pénztár által a 116.pont szerint elismert követelését át kell utalni a tag által megjelölt másik Pénztárba a 96.pontban foglaltak figyelembevételével. Az összeg átutalása azt követően történik, hogy a tag belépését a másik Pénztárba a belépési nyilatkozat záradékolásával elfogadták. Az átlépési szándékát a tag köteles előzetesen teljes bizonyítóerejű okirat bemutatásával Pénztár tudomására hozni. A Pénztár gazdálkodása 110.A Pénztár gazdálkodás keretében tagjai részére az alapszabályban meghatározott formájú és mértékű temetkezési szolgáltatás fedezetére költségtérítést biztosít, tagdíjfizetés ellenében. E szolgáltatása érdekében tagnyilvántartást, egyéni számlavezetést és könyvvezetést végez, kezeli a Pénztárvagyont a pénztártörvény és a vonatkozó jogszabályok szerint. 111.A Pénztár gazdálkodási és befektetési üzletmenetét kihelyezheti a törvény feltételének megfelelő szervezethez, befektetési tevékenységének gyakorlásához befektetési közvetítőt, befektetési tanácsadót bízhat meg. A pénztár a vagyonkezelést saját maga végzi. 112.A Pénztár gazdálkodásának az egyéni számla az alapnyilvántartása. Az egyéni számlán fel kell tüntetni különösen: - a teljesített tagdíjnak, egyéb befizetésnek a szolgáltatás fedezetéül jóváírandó hányadát a pénzügyi teljesítés napjával - a tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeget a pénzügyi teljesítés napjával - a Pénztár által befektetési hozamának arányos részét legalább negyedévente, - a befolyt adományokból a szolgáltatások fedezetére jóváírandó hányadot évente.

18 18 - szolgáltatási kiadásokat, visszafizetéseket a pénzügyi teljesítés napjával 113.A közgyűlés/küldöttközgyűlés dönt arról, hogy milyen módon kell a likviditási és a működési alapnak az előirányzott szintet meghaladó részét felhasználni. 114.A tag egyéni számláján fennálló követelés nem évül el, a pénztártag számláján elhelyezett összegekre sem a pénztártag hitelezői, sem pedig harmadik személy hitelezői nem tarthatnak igényt. A tag Pénztár által elismert követelése a tag elhalálozása esetén a temetést intéző személyt vagy szervezetet illeti meg. 115.A Pénztár köteles elszámolást készíteni a tag Pénztárral szembeni követeléseinek megállapítása érdekében, különösen az alábbi esetekben: - a tag elhalálozása - a tag kilépése, - a tagsági viszony díj nem fizetés miatt megszűnése, - átlépés, - tagdíjfizetés szünetelése - szolgáltatási kedvezményezett halála esetén Kiegészítő vállalkozási tevékenység 116.A Pénztár jogosult a Felügyelet által engedélyezett kiegészítő vállalkozási tevékenységet folytatni, összhangban a Pénztár célkitűzéseivel. A kiegészítő vállalkozási tevékenységet az igazgatótanács irányítja, a közgyűlés/küldöttközgyűlés felügyelete mellett. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Pénztár határozatainak közzététele 117. A közgyűlés által hozott határozatokról az igazgatótanács elnöke, illetve az ügyvezető folyamatos nyilvántartást vezet. A határozatokat a meghozatal után a Határozatok Könyvébe 24 órán belül be kell vezetni, mely a határozat érvényességi feltétele. A határozatok bevezetését az igazgatótanács elnöke és a jegyzőkönyv hitelesítők aláírásukkal ellen jegyzik. A közgyűlés/küldöttközgyűlés és az igazgatótanács határozatait a Pénztár székhelyén és az irodáiban is ki kell függeszteni 30 napra A Pénztár választott tisztségviselői, alkalmazottai a Pénztár ügyeit és a tagoktól szerzett adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni. A pénztár alkalmazottai, IT és EB tagjai a tudomásukra jutott üzleti vagy pénztártitkot kötelesek időbeli korlátozás nélkül megtartani A Pénztár csak végelszámolás lefolytatását követően szűnhet meg Amennyiben a pénztártag halálának bekövetkezéséről sem közeli hozzátartozó vagy élettárs, sem pedig más személy vagy szerv a Pénztárat az okmányok bemutatásával nem értesíti és ezért a Pénztár szolgáltatást nem teljesített, a Pénztár az elhunyt tagja kegyeleti szolgáltatására fordított, számlával igazolt költségeket az egyéni számlán történő hozamelszámoláshoz igazodóan, de legkésőbb a pénztártag halálának bejelentésétől

19 19 számított 15.napig megtéríti a temetkezési számla bemutatójának, egyúttal megszüntetve az elhunyt pénztártag egyéni számláját. Ezt az alapszabályt a Pénztár 1995.március 31.,1995.június 21.,1996.április 4., 1997.március 24.,1998.március 27.,1999.március 31.,2000.március 29, 2001.március 30, 2001.november 30., 2002.május 24., 2002.december 9., 2003.május 23., 2004.május 26., 2004.december 17., 2005.május 27., 2005.december 16., 2006.május 19., 2006.december 15., 2007.május 25.napján, 2007.december 14.napján, 2008.december 12.napján, 2013.május 29.napján 2014.december 11.napján megtartott közgyűlése illetve küldött közgyűlése elfogadta, az elfogadás tényét a közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyv vezetője, és a jegyzőkönyv hitelesítői aláírásukkal igazolják. Győr, 2014.december 11. Dr.Ladocsy Géza Igazgatótanács Elnöke Nagy Lívia Gonda János Nagyházi Ildikó jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő Ellenjegyezte: Dr. Magyarlaki Éva ügyvéd

A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Az 1995.március 3l.napján kelt Alapszabály, az 1995.június 21.napján, 1996.április 4.napján, 1997.március 24.napján, 1998.március

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata Érvényes: 2016. szeptember 23-tól A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) Szervezeti és Működési Szabályzata közös rendelkezései

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2016. június 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:)....

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 411 3200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására 2013. február Elfogadva: a 2013. február 7. IT határozattal PNY-2/2013/3/1 sz. alatt A pénztártagokat

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9.

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9. Egyesület-alapítvány Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac. 2013. október 9. Egyesület Ptk. 3:63-87. I.FOGALMA Közös, tartós, alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítása Nyilvántartott tagság Vagyon

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19.

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata Hatályos 2013. március 19. napjától LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT Az OTP Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE Előzmények A Magyar Köztársaság Fővárosi Bírósága által 2009. szeptember 25-én, 11. Pk. 61.285/2003/4.

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2017. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Munkáltatói szerződés. Továbbiakban Munkáltató között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Munkáltatói szerződés. Továbbiakban Munkáltató között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. Munkáltatói szerződés Amely létrejött egyrészről az Életerő Egészségpénztár (4012. Debrecen, Nagyerdei Krt. 98.) továbbiakban Pénztár, másrészről Név: Cím: Továbbiakban Munkáltató között, az alulírott

Részletesebben

Újpesti Torna Egylet Baráti Kör

Újpesti Torna Egylet Baráti Kör 1 MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT Újpesti Torna Egylet Baráti Kör Az UTE Baráti Kör (rövidítve UBK), amely létrejött az UTE Alapszabálya és a Baráti Kört létrehozó tagok elhatározása alapján az alábbiak szerint állapítja

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben, a 2012. április hó 18. napján, valamint 2012. december 14. napján a Taggyűlés által jóváhagyott

Részletesebben