A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános rész 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF szabályozzák a JAR-KONTROLL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1196 Budapest, Kisfaludy u. 185., cégjegyzékszáma: , adószáma: , statisztikai azonosítója: ) mint a Flottakontroll rendszert szolgáltató vállalkozás a továbbiakban: Szolgáltató és a vele szolgáltatási szerződést a továbbiakban: Szolgáltatási szerződés kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más gazdálkodó szervezet mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő azaz a felek a továbbiakban együttesen: Felek közötti szerződéses kapcsolat a továbbiakban: jogviszony feltételeit Az ÁSZF rendelkezései a jogviszonyt szabályozó rendelkezéseknek minősülnek. Felek közös megegyezéssel a Szolgáltatási szerződésben vagy külön okiratban az ÁSZF rendelkezéseitől eltérhetnek, ilyen esetleges eltérés esetében a Szolgáltatási szerződés vagy külön okirat rendelkezései alkalmazandók az ÁSZF rendelkezései helyett. Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő általános szerződési feltételei nem alkalmazhatók, kivéve, ha ezek alkalmazásához Szolgáltató írásban, kifejezetten hozzájárult. 2. A Szolgáltatási szerződés létrejötte, tartalma 2.1. Szolgáltató a Megrendelő által megfogalmazott egyedi igények alapján elkészíti a Flottakövető rendszerre vonatkozó Szolgáltatási szerződést, és mint ajánlatot megküldi a Megrendelő kérése esetén, az általa megjelölt címre véleményezés végett. A Szolgáltatási szerződésben foglalt ajánlat Megrendelő által történő elfogadását követően a Felek kölcsönösen egyeztetik a Flottakövető rendszer működtetéséhez szükséges Eszközök beszerelési időpontját és helyszínét Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Eszközök beszerelése esetén a Szolgáltatási szerződésben meghatározott, illetve a Felek által megállapodott időpontban Szolgáltató székhelyén, telephelyén illetve a Honlapon közzétett kiszállási díj megfizetése mellett a Felek által rögzített helyszínen az Eszköz beépítése céljából a Szolgáltatásba bevont gépjárművel megjelenik, illetve akadályoztatása esetén 24 órával a megbeszélt időpont előtt jelzi lemondási szándékát új időpont megjelölése mellett Felek a Flottakövető Rendszer beszerelésekor, annak átadás-átvételére valamint a Flottakövető rendszer üzemeltetésének szabályait tartalmazó Szolgáltatási szerződés megkötésére cégjegyzési joggal vagy eseti meghatalmazással rendelkező személy jelenlétét biztosítják.

2 A Szolgáltatási szerződés annak mindkét fél általi aláírásakor jön létre. Szolgáltató a beszerelést a csak a Szolgáltatási szerződés létrejöttét követően köteles megkezdeni Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató székhelyétől, telephelyétől eltérő beszerelési helyszínen történő beszerelés választása esetén, a Flottakövető rendszer beszereléséhez szükséges megfelelő munkaterületet biztosítja Szolgáltató számára, amely munkaterület 10 (tíz) Celsius fok alatti hőmérséklet esetén fűtött helyiséget, illetve eső, hó esetén zárt, csapadékmentes helyet jelent Szolgáltató az Eszközök beszerelését követően, azok kezeléséről és a Flottakontroll rendszer működéséről részletes gyakorlati oktatást tart Megrendelő 2.3. pont szerinti képviselőjének vagy Megrendelő helyszínen jelenlevő munkatársának Szolgáltató köteles az Eszközök használati útmutatóját a Honlapon folyamatosan elérhetővé tenni Felek az egyedi Flottakontroll rendszer hiba és hiánymentes beszerelését és a kezelésre történő oktatás megtörténtét a kölcsönösen aláírt Munkalappal nyugtázzák Szolgáltató a beszerelés megkezdése előtt a gépjármű aktuális külső-belső állapotát a Munkalapon rögzíti, amelyet Megrendelő a Munkalap aláírásával nyugtáz Szolgáltató nem felel a Munkalapon feltüntetett már meglévő hibákért, illetve szervizből való távozást, esetleg a beszerelés helyszíne területének elhagyását követően észlelt, a gépjárművel kapcsolatos bármilyen sérülésekért Szolgáltató kizárja felelősségét az Eszközök gépjárműbe történő beszerelésekor, valamint a gépjárművön a Szolgáltató által végzett munkálatok (pl. javítás, szerelés), illetve műszaki felülvizsgálat esetén a gépjárműben hagyott vagyontárgyakért, és a gépjárműbe előzetesen beszerelt, a gyári alkatrészektől eltérő alkatrészek, készülékek további működéséért, amennyiben Szolgáltató erről előzetesen írásos információt nem kapott Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha a beszerelés során Felek olyan kisebb jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapítottak meg, amelyek a rendeltetésszerű állandó és előírt üzemeltetést nem akadályozzák, és egyébként a Flottakontroll rendszer a Szolgáltatási szerződésben kikötött feltételeknek megfelel Szolgáltató az Eszközök beszerelését követően átadja Megrendelő részére az egyéni Flottakontroll rendszerbe való belépéséhez szükséges egyedi azonosítóját, és megkezdi a szolgáltatás Megrendelő részére történő nyújtását A Szolgáltatási szerződés alapján, a szolgáltatás nyújtása az egyedi azonosító átadásával kezdődik meg, azaz a Szolgáltató ezen időponttól válik jogosulttá a Szolgáltatási díjra.

3 A Szolgáltató szerződésszerű teljesítése a Megrendelő igényei szerinti konfigurációt tartalmazó Flottakontroll rendszernek a jelen pontban meghatározottak szerinti beszerelésével, és a Flottakontroll rendszer megfelelő működésének folyamatos biztosításával valósul meg. 3. A Szolgáltatási szerződés módosítása 3.1. A jogviszonyt szabályozó rendelkezések a Szolgáltatási szerződés megkötését követően csak a Felek együttes akaratával, írásban módosíthatóak Amennyiben a Szolgáltatási szerződés megkötését követően Megrendelő igénye kizárólag a perifériák számára vagy a szolgáltatási csomag módosítására irányul, akkor Szolgáltató a beszerelendő eszköz mennyisége, szállítási határideje, egyéb feltételei illetve a módosítandó szolgáltatás tartalma és ára megjelölése mellett Megrendelő részére írásban ajánlatot tehet, amellyel kapcsolatos kötöttsége az ajánlatban meghatározott időtartam elteltével megszűnik. Az ajánlat Megrendelő által történő elfogadása e tekintetben a Felek között a jogviszonyt szabályozó rendelkezések módosításának minősül. 4. Fizetési feltételek 4.1. Megrendelő köteles az eszközök Vételárát, a Szerelési díjat, a Kiszállási díjat és a Havidíjat az alábbiak szerint megfizetni Szolgáltató részére Megrendelő köteles a Flottakontroll rendszer részét képező Eszközök kedvezményes Vételárát a beszerelést megelőzően átutalással, vagy annak megtörténtekor készpénzben maradéktalanul kiegyenlíteni Amennyiben Felek az Eszközök tekintetében utólagos fizetésben állapodnak meg, úgy Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy Szolgáltató az Eszközök kedvezményes Vételárának maradéktalan kiegyenlítéséig az Eszközökön fennálló tulajdonjogát fenntartja Megrendelő köteles a Flottakontroll rendszer részét képező Eszközök kedvezményes Szerelési díját a beszerelést megelőzően átutalással, vagy annak megtörténtekor készpénzben maradéktalanul kiegyenlíteni Megrendelő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásért, az egyedi azonosító átadásától kezdődően a Szolgáltatási szerződésben illetve annak mellékleteiben rögzített mértékű és esedékességű Havidíjat köteles fizetni, Szolgáltató számlája ellenében Megrendelő köteles a Kiszállási díjat Szolgáltató számlája ellenében maradéktalanul kiegyenlíteni.

4 Felek úgy állapodnak meg, hogy a Vételár, a Szerelési díj és a Kiszállási díj térítése a Szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján történik. Szolgáltató a fizetés megtörténtét követően az erről szóló számlát köteles haladéktalanul megküldeni vagy átadni Megrendelő részére Mind a Szolgáltatási szerződésben szereplő Vételár, mind a Szerelési díj, mind pedig a Havidíj úgy került megállapításra, hogy a Szolgáltató minden Megrendelő részére, a Szolgáltatási szerződésben vállalt két éves hűségidőre a továbbiakban: Hűségidő tekintettel, 30 % mértékű kedvezményt biztosít, amely kedvezményt a jogviszony teljes ideje, tartama alatt fenntartani vállal Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jogviszony Hűségidő alatt történő megszüntetése esetén a részére biztosított, a 4.6. pontban körülírt kedvezményre való jogosultságát elveszíti, kivéve, ha jogszerű rendkívüli felmondása útján szünteti meg a jogviszonyt Amennyiben a Hűségidő alatt a szerződés nem kerül megszüntetésre úgy a Szolgáltató által nyújtott kedvezmény véglegesnek tekintendő: Szolgáltató a kedvezmény nélküli és a kedvezménnyel számított összegek különbözetét Megrendelővel szemben nem érvényesíti Szolgáltató a díjfizetési időszakot megelőző hónap 15. napján a díjfizetésre vonatkozó hónap 5. napjával mint fizetési határidővel kiállítja, és megküldi a következő időszakra vonatkozó számlát Megrendelő részére Felek rögzítik, hogy Szolgáltató gyűjtőszámla kiállítására jogosult. Felek rögzítik továbbá, hogy Szolgáltató a számláját a Szolgáltatási szerződésben illetve annak mellékleteiben rögzített pénznemben állítja ki, az ellenszolgáltatás teljesítése a számlában meghatározott módon történik. Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja az a nap, amikor az összeg Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül Amennyiben Megrendelő késedelembe esik, úgy Szolgáltató jogosult évi 20% mértékű késedelmi kamatot a késedelembe esés napjától felszámítani. Amennyiben a Megrendelő által teljesített pénzfizetés a fennálló teljes tartozást nem egyenlíti ki, úgy Szolgáltató e részösszeget a Ptk ában foglalt rendelkezések alapján számolja el. 5. Az értesítések és a kézbesítés szabályai 5.1. Felek a jogviszonyuk kapcsán írásbeli értesítésnek minősítik a dokumentált személyes iratátadást valamint a postai kézbesítést, amennyiben az a Szolgáltatási szerződésben meghatározott levelezési címre történik. Ennek hiányában a cégjegyzékbe bejegyzett székhelyre kell a másik fél számára küldendő leveleket kézbesíteni. A küldemény postai kézbesítés esetén az ellenkező bizonyításáig a feladástól számított ötödik napon tekintendő kézbesítettnek, személyes kézbesítés esetén pedig akkor, amikor a küldeményt átadták. Postai kézbesítés esetén a felek megállapodása szerint a küldemény akkor is

5 5 kézbesítettnek tekintendő, ha a tértivevény nem kereste vagy elköltözött jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz Felek az útján történő kézbesítést is elfogadják amennyiben az a Szolgáltatási szerződésben szabályozott címre történik. 6. Felek kötelezettségei 6.1. Felek vállalják, hogy a jogviszonyuk fennállása alatt kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és a rendeltetésszerű joggyakorlás szabályai szerint járnak el. Felek kijelentik, hogy az általuk közölt adatok, a tények, információk a valóságnak megfelelnek Megrendelő köteles a jogviszony fennállása alatt az adataiban bekövetkező változásokról haladéktalanul, írásban Szolgáltatót tájékoztatni. A változás-bejelentési kötelezettség Megrendelőt különösen az alábbi adatok vonatkozásában terheli: A Szolgáltatásba bevont objektumok adatainak megváltozása (pl. rendszám, motorszám vagy szín megváltozása); Természetes személy Megrendelő személyi adataiban történt változása (név, cím vagy telefonszám megváltozása) ; Nem természetes személy Megrendelő cégadataiban történő változás (pl.: cégnév vagy székhely megváltozása); A kapcsolattartásra jogosult személy(ek) különös tekintettel az értesítendő személy(ek) adataiban illetve elérhetőségében történt változás (név vagy telefonszám megváltozása) Megrendelő vállalja továbbá, hogy a jogviszony fennállása alatt a szolgáltatással érintett gépjárművön vagy egyéb objektumon végzett, a Szolgáltató által biztosított eszközt érintő javítási munkálatokat, illetve szervizelést követően Szolgáltató telephelyén vagy a Szolgáltató által meghatározott egyéb helyszínen a Felek által kölcsönösen egyeztetett időpontokban felülvizsgálat céljából megjelenik. Megrendelő ezen kötelezettségének elmaradásából eredő esetleges károkért Szolgáltató nem felel Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatással kapcsolatos igényeit elsősorban Szolgáltatónál elégíti ki. Az elsősorban való kielégítés azt jelenti, hogy olyan szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltató nyújtani képes, köteles ajánlatot kérni, mielőtt más szolgáltatóval szerződést köt. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségét elmulasztja vagy a Szolgáltatót egyébként megtéveszti ezzel kapcsolatosan, az súlyos szerződésszegésnek minősül. 7. Felek felelőssége 7.1. Szolgáltató sem a Szolgáltatási szerződés létrejöttekor, sem a jogviszony időtartama alatt nem vizsgálja a szolgáltatással érintett gépjármű tulajdonjogának vagy használatra való

6 6 jogosultságának eredetét, a gépkocsi használatra, vagy forgalomban való részvételére vonatkozó jogi, műszaki vagy egyéb alkalmasságát, azt a Megrendelő által megadott adatok ismeretében elfogadottnak tekinti. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő és a gépjármű tulajdonosa nem ugyanaz a személy a gépjármű tulajdonosának a szolgáltatással kapcsolatos bármilyen esetleges igénye esetén Megrendelő tartozik felelősséggel, Szolgáltató felelőssége e körben kizárt Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatással érintett gépjármű vagy egyéb objektum üzemeltetése, használata során vagy azzal egyébként összefüggésben bármely személynek okozott, vagy a gépjárműben, illetve objektumban (beleértve az abban található vagyontárgyakat) okozott vagy bekövetkezett károkra vonatkozóan Szolgáltatónak semmilyen jogcímen térítési kötelezettsége nincs Szolgáltató kijelenti, Megrendelő pedig tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által beszerelt Eszközök és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételével a gépjármű nem válik eltulajdoníthatatlanná A jogviszony hatálya alatt Szolgáltató felelősséggel tartozik a Szolgáltató alkalmazásában álló személyek mulasztásából eredő, illetve ezen személyek által bűncselekménnyel vagy szabálysértéssel okozott károkért Felek rögzítik, Megrendelő pedig tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak a szolgáltatással érintett gépjárműbe beszerelésre kerülő Eszközöknek csupán vélt meghibásodása esetén, az elvégzett munkálatokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő többletköltségek Megrendelőt terhelik Szolgáltató kárfelelőssége az alábbi esetekben kizárt: A távközlési szolgáltatás hibájából vagy hibás működéséből eredő jelzéselmaradásért; A távjelzést biztosító kommunikációs és távközlési útvonalak hibájáért vagy működésképtelenségéért; A Szolgáltató által létrehozott és beszerelt Flottakontroll rendszer üzembe helyezését követően végrehajtott, bármilyen utólag beszerelt, és a Szolgáltató által jóvá nem hagyott elektronikai eszköz okozta üzemzavarért és kárért; A GPS műholdak működésében bekövetkező zavarért, a GPS technológia sajátosságaiért, annak pontosságáért valamint a GPS szolgáltatás kimaradásért; Megrendelő vagy az általa feljogosított személy által a Szolgáltatónak átadott adatok pontatlanságáért, illetve a pontatlanságokból eredő következményi károkért;

7 A változás-bejelentési kötelezettségből származó olyan károkért, amelyek a változás megtörténte és annak Szolgáltató által történő tudomásul vétele között következtek be; Az értesítendő személyek el nem érhetőségéért és az általuk közölt információk valóságtartalmáért, az értesítést követő magatartásért; Az olyan helyszínen bekövetkezett káreseményekért, ahol a GPS működési feltételei nem biztosítottak; a GSM térerő állandó, vagy időszakos hiányáért; Azon meghibásodásokért és károkért, amelyek Megrendelőnek felróható okból következtek be; A rendvédelmi, az orvosi (sürgősségi), illetve technikai segítség elmaradásáért vagy késedelmes teljesítéséért; A szolgáltatással érintett gépjármű sérülése esetén, ha előírt bejelentési kötelezettségének Megrendelő nem tesz eleget és az e mulasztásából kár keletkezik; A szolgáltatás szüneteltetése vagy felfüggesztése alatt bekövetkezett károkért és azok következményeiért; Háború, polgárháború, lázadás, forradalom, felkelés, erőszakos hatalomátvétel vagy ezek kísérlete, sztrájk, felkelés, zavargás, szabotázs továbbá előbbiekben fel nem sorolt elháríthatatlan külső ok (vis maior) következtében bekövetkező károkért; Amennyiben előre nem látható, Szolgáltatónak fel nem róható körülmények miatt Szolgáltató a szolgáltatást nem vagy nem megfelelő módon tudja nyújtani Szolgáltató korlátozott kárfelelőssége: Szolgáltató kárfelelőssége a Szolgáltatási szerződés alapján, a Megrendelő által maradéktalanul ellentételezett időtartam alatt, és legfeljebb az adott, tárgyidőszakra vonatkozó megfizetett díj mértékéig áll fenn. 8. Kifogásolás a szolgáltatás kapcsán A szolgáltatással kapcsolatos mennyiségi vagy minőségi kifogást Megrendelő haladéktalanul, írásban, a probléma megfelelő megadásával együtt köteles Szolgáltató részére bejelenti, amely hibákat Szolgáltató köteles a probléma végleges megoldásához szükséges lehető legrövidebb időn belül kijavítani. 9. Fizetési kötelezettség teljesítése elmaradásának szankciói, a szolgáltatás felfüggesztése 9.1. Amennyiben Megrendelő a szolgáltatási díjat, annak esedékességéig nem egyenlíti ki, úgy a Szolgáltató a Szolgáltatási szerződésben megjelölt címre megküldött elektronikus levélben erről haladéktalanul értesíti.

8 Amennyiben a szolgáltatási díj a 9.1. pontban rögzített értesítés megtételétől számított 5 (öt) napon belül sem kerül kiegyenlítésre, úgy Szolgáltató postai úton is értesíti Megrendelőt a fizetési késedelméről és a kézbesítés napjától számított 5 (öt) napos póthatáridő tűzése mellett felszólítja a teljesítésre. Amennyiben Megrendelő az így biztosított póthatáridőn belül sem tesz eleget pénzfizetési kötelezettségének, úgy Szolgáltató a szolgáltatást jogosult felfüggeszteni A felfüggesztés időtartama alatt Szolgáltató a Szolgáltatási szerződésben foglalt és nevesített szolgáltatásait Megrendelő részére nem nyújtja, továbbá nem felel az ezen időszakban bekövetkezett károkért A szolgáltatás felfüggesztésének megszüntetése aktiválási díj megfizetése ellenében történik. Az aktiválási díj első alkalommal gépjárművenként 1.000,- Ft + áfa, azaz Ezer,- forint + áfa, de minimum 5.000,- Ft + áfa, azaz Ötezer,- forint + áfa, a további alkalmak esetén gépjárművenként 2.500,- Ft + áfa, azaz Kétezer-ötszáz,- forint + áfa, de minimum ,- Ft + áfa, azaz Tizenötezer,- forint + áfa. A szolgáltatás felfüggesztésének további feltétele a hátralék maradéktalan kiegyenlítése Amennyiben a felfüggesztés 10 (tíz) naptári napon túl is fennáll, Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási szerződést, súlyos szerződésszegésre hivatkozva, azonnali hatállyal felmondani, amely esetben Megrendelő köteles a hűségidőre figyelemmel részére biztosított kedvezmények és listaár közötti különbözetet Szolgáltató részére megfizetni. 10. A jogviszony megszűnése, megszüntetése A Szolgáltatási szerződés az alábbi esetekben szűnhet meg: rendes felmondás esetén a felmondási idő lejártával, rendkívüli felmondással, közös megegyezéssel, jogi személy fél esetén jogutód nélküli megszűnéssel, természetes személy Megrendelő esetén a Megrendelő halálával A rendes felmondás A jogviszonyt bármelyik fél, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, a felmondás közlését követő hónap utolsó napjára szóló rendes felmondással megszüntetheti Rendes felmondás esetén a jogviszony a pontban meghatározott felmondási idő utolsó napján, 23 óra 59 perc 59 másodperckor szűnik meg. A felmondási idő lejártáig Felek a Szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeiket teljesíteni kötelesek.

9 A rendkívüli felmondás A jogviszonyt bármelyik fél, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal az alábbi esetekben mondhatja fel: Amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek minősül Szolgáltató részéről, ha a szolgáltatást neki felróható okból 5 (öt) munkanapot meghaladóan, Megrendelő írásbeli felszólításának kézhezvételét követően sem teljesíti. Súlyos szerződésszegésnek minősül Megrendelő részéről különösen, ha díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ha a 13. pontban foglalt kötelezettségét megszegi vagy egyéb felróható magatartásával Szolgáltató szerződésszerű teljesítését akadályozza, illetve ellehetetleníti. A másik fél jogerősen csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alá kerül Rendkívüli felmondás esetén a jogviszony a felmondási nyilatkozat másik fél részére történő kézbesítésével egyidejűleg szűnik meg Közös megegyezéssel történő megszüntetés: Felek a jogviszonyt írásban, közös megegyezéssel is megszüntethetik. Ebben az esetben a jogviszony a jövőre nézve szűnik meg, és Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak egymásnak. 11. A szolgáltatás szüneteltetése Megrendelőnek a jogviszony létrejöttét követően évente 1 (egy) alkalommal, lehetősége van arra, hogy a szolgáltatás szüneteltetésére irányuló igényét Szolgáltatónak írásban bejelentse A szüneteltetés ideje alatt a jogviszony nem szűnik meg, de Szolgáltató a Szolgáltatási szerződésben foglalt és nevesített szolgáltatásait Megrendelő részére nem nyújtja. A szüneteltetés kezdő időpontja a Megrendelő által jelzett kezdőnap 0 óra 00 perc 00 másodperce, amely kezdőnap nem lehet korábbi, mint az igény Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő első nap. A szüneteltetés záró időpontja a Megrendelő által jelzett zárónap 23 óra 59 perc 59 másodperce, amely zárónap nem lehet korábbi, mint az igény Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő első nap. A szüneteltetés minimális időtartama egy naptári hónap, maximális időtartama három naptári hónap naptári évenként A szüneteltetés ideje alatt Megrendelő Szolgáltató részére rendelkezésre állási díjat köteles fizetni, amelynek összege a szolgáltatás havidíjának 50%-ával egyezik meg A szolgáltatás szünetelésének megszüntetése reaktiválási díj megfizetése ellenében történik. A reaktiválási díj első alkalommal gépjárművenként 1.000,- Ft + áfa, azaz Ezer,- forint + áfa, de minimum 5.000,- Ft + áfa, azaz Ötezer,- forint + áfa, a további alkalmak esetén gépjárművenként 2.500,- Ft + áfa, azaz Kétezer-ötszáz,- forint + áfa, de minimum ,- Ft + áfa, azaz Tizenötezer,- forint + áfa.

10 Jótállás Ellenkező megállapodás hiányában Szolgáltató minden tartós használatra rendelt termékre (készülékre és pótalkatrészre) a termék átadásától kezdve az ennél hosszabb jogszabályban kikötött vagy szerződésben vállalt határidőket nem érintve 12 havi jótállást vállal, amely időtartam alatt a hibákat, amelyeket Megrendelő megfelelően bejelentett, térítésmentesen kijavítja, vagy a terméket vagy annak hibás részét kicseréli. A terméknek, vagy jelentősebb részének kicserélése esetén a jótállás a kicserélt termékre vagy annak részére újból kezdődik A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használat miatt előforduló hibákra, az idegen beavatkozásokra, valamint a szervizelési és kezelési utasítások be nem tartása miatt keletkező meghibásodásokra. A jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra, amelyek abból keletkeznek, hogy Megrendelő a Szolgáltató által szállított hardver- vagy szoftverrendszert nem a rendszerhez tartozó, meghaladott verziójú vagy módosított szoftverrel, illetve nem a Szolgáltató által szállított adatokkal együtt használja Felek rögzítik, hogy a szolgáltatással érintet gépjármű elektronikai rendszerének hibás működéséből eredő meghibásodások javításának költsége Megrendelőt terheli, ezen meghibásodásokkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen kötelezettség, illetve felelősség nem terheli. 13. Műszaki fejlesztés, szerzői jogok Szolgáltató fenntartja a jogot az Eszközök műszaki továbbfejlesztésére. Szolgáltató az általa szállított hardver- és szoftverrendszereket a jogviszony kezdetekor fennálló műszaki tartalommal szállítja. Felek eltérő megállapodása hiányában azonban Szolgáltató a jogviszonyuk alapján fejlesztésre, illetve frissítésére nem köteles A Flottakontroll rendszerhez, az Eszközökhöz és a szolgáltatáshoz illeszkedő szoftver a továbbiakban: szoftver szerzői jogi védelem alatt áll. Szolgáltató jogosult a szoftver (üzemi és alkalmazási programok, a mindenkori leírásokkal, dokumentációkkal együtt) használati jogának átengedésére Megrendelő a jogviszony fennállása alatt jogosult a szoftver használatára. Felek rögzítik, hogy a szoftver tekintetében, a jogviszonyuk felhasználási szerződés elemet is tartalmaz Megrendelő a szoftver felhasználását Szolgáltató írásbeli hozzájárulása hiányában harmadik személy részére nem engedélyezheti, e jogát nem ruházhatja át, e jogát a jelen szerződésben rögzítettektől eltérő módon nem gyakorolhatja. A Megrendelővel olyan jogviszonyban álló személyt, aki a szolgáltatással érintett gépjárművet vezetni jogosult Szolgáltató eltérő írásbeli nyilatkozata hiányában olyan személynek kell tekinteni, aki számára a szoftver felhasználásának engedélyezése megtörtént.

11 Megrendelő a jelen pontban foglaltak megszegése esetén ,- Ft, azaz Egymillió,- forint kötbér Szolgáltató részére történő megfizetésére köteles. 14. Titoktartási kötelezettség Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltatási szerződés teljesítésével összefüggésben tudomásukra jutott valamennyi tény, információ, megoldás vagy adat, amely egymás adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vagy szerződéseire vonatkozik, üzleti titoknak minősül függetlenül attól, hogy azokat az érintett fél üzleti titokká minősítette-e, illetve hogy azok titokban tartásához szükséges intézkedéseket megtette-e. Felek kötelesek az üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megtartani a jelen szerződés megszűnését követően is. 15. Bírósági illetékesség, irányadó jog, érvényességi záradék Azokban a kérdésekben, amelyeket a Szolgáltatási szerződés vagy a jelen ÁSZF nem szabályoz, a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályaiban foglalt rendelkezések, elsősorban az évi IV. tv. (Ptk.) rendelkezései irányadók Felek törekszenek arra, hogy a jogviszonyukból eredő esetleges jogvitákat peren kívül, tárgyalás útján rendezzék Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései részben, vagy egészben érvénytelenek lennének, ez nem érinti a többi rendelkezés, illetve az érvénytelen rendelkezés többi részének érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés vagy annak érvénytelen része helyett olyan rendelkezés alkalmazandó, illetve az érvénytelen rendelkezést a Feleknek olyan szabályozással kell helyettesíteni, amely az érvénytelen rendelkezés által elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll, és érvényes. 16. A jelen ÁSZF-ben valamint a kapcsolódó Szolgáltatási szerződésben alkalmazott fogalmak meghatározásai: Flottakontroll rendszer: olyan mobil kommunikáción alapuló komplex műholdas járműkövető rendszer, amely modern alkalmazott technológiákat használ, könnyen kezelhető és személyre szabható. Az alkalmazása révén nyújtható szolgáltatás célja, hogy a járműparkkal rendelkező ügyfelek flottájuk hatékony felügyeletéhez és optimális üzemeltetéséhez megfelelő logisztikai információkhoz jussanak. A Flottakontroll rendszer alapelemei: A Járműkövető eszköz és a Követő modul. Járműkövető eszköz: Kisméretű, takarékos, megbízható elemekből épített készülék, amely a szolgáltatással érintett gépjárműben kerül elhelyezésre. Fő részegységei: GPS modul

12 12 (műholdas helymeghatározás), GSM/GPRS modul (kommunikáció a jármű és a központ között) továbbá vezérlő egység. Követő modul: A Követő modul a rendszer fekete doboz funkcióját biztosítja, amely az adatokat a belső memóriában tárolja, amennyiben a GSM térerő szintje a kommunikációt átmenetileg nem teszi lehetővé. A GSM térerő megfelelő szintje esetén az eltárolt adatokat az eszköz eljuttatja a központba. Eszközök: A Flottakontroll rendszer alapelemei együttesen vagy annak bármelyik eleme Honlap: A Szolgáltató által üzemeltetett és folyamatosan karbantartott internetes elérési lehetőség, amely a webcím alatt érhető el Munkalap: A Szolgáltatási szerződés azon melléklete, amely a szolgáltatással érintett gépjármű adatait, az egyedi Flottakontroll rendszer részeinek beszerelésével kapcsolatos rendelkezéseket továbbá az egyéb lényeges, kapcsolódó körülményeket tartalmazza Vételár: A Flottakontroll rendszer részét képező Eszközök kedvezményes vételára, amely általában a beszereléssel egyidejűleg fizetendő, kivéve, ha Felek a Szolgáltatási szerződésben eltérően nem rendelkeznek. Szerelési díj: A Flottakontroll rendszer részét képező Eszközöknek a szolgáltatással érintett gépjárműbe történő beszereléséért, és a Flottakontroll rendszerbe történő integrálásukért fizetendő eseti díj. Kiszállási díj: a Jar-Kontroll Kft Budapest, Kisfaludy utca 185. szám alatt található telephelyétől a Megrendelő által beszerelésre megjelölt helyszínig, közút használatával számított távolság alapján felszámított díj, melynek mértékét az Ajánlat tartalmazza. Havidíj: a Szolgáltatási szerződésben illetve annak mellékleteiben a Szolgáltatás tartalmától függő, kedvezményes mértékű rendszeres díjazás, amelyet Megrendelő a szolgáltatásért köteles fizetni. Budapest, augusztus 15.

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Cégnév: Live Control Security Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mexikói út 11/A. 1. em. 1/b., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei A Szolgáltató neve, címe: Gauss Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1031 Budapest, Dósa utca 1/a. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Készült: 2004. szeptember 8. Hatályos: 2005. szeptember

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft.

Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft. Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft. Szerver Szolgáltatási Feltételek BBB OMEGA Group Kft. 2012.09.01. 1. A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE A Szolgáltató neve:

Részletesebben

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10.

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben