A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános rész 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF szabályozzák a JAR-KONTROLL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1196 Budapest, Kisfaludy u. 185., cégjegyzékszáma: , adószáma: , statisztikai azonosítója: ) mint a Flottakontroll rendszert szolgáltató vállalkozás a továbbiakban: Szolgáltató és a vele szolgáltatási szerződést a továbbiakban: Szolgáltatási szerződés kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más gazdálkodó szervezet mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő azaz a felek a továbbiakban együttesen: Felek közötti szerződéses kapcsolat a továbbiakban: jogviszony feltételeit Az ÁSZF rendelkezései a jogviszonyt szabályozó rendelkezéseknek minősülnek. Felek közös megegyezéssel a Szolgáltatási szerződésben vagy külön okiratban az ÁSZF rendelkezéseitől eltérhetnek, ilyen esetleges eltérés esetében a Szolgáltatási szerződés vagy külön okirat rendelkezései alkalmazandók az ÁSZF rendelkezései helyett. Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő általános szerződési feltételei nem alkalmazhatók, kivéve, ha ezek alkalmazásához Szolgáltató írásban, kifejezetten hozzájárult. 2. A Szolgáltatási szerződés létrejötte, tartalma 2.1. Szolgáltató a Megrendelő által megfogalmazott egyedi igények alapján elkészíti a Flottakövető rendszerre vonatkozó Szolgáltatási szerződést, és mint ajánlatot megküldi a Megrendelő kérése esetén, az általa megjelölt címre véleményezés végett. A Szolgáltatási szerződésben foglalt ajánlat Megrendelő által történő elfogadását követően a Felek kölcsönösen egyeztetik a Flottakövető rendszer működtetéséhez szükséges Eszközök beszerelési időpontját és helyszínét Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Eszközök beszerelése esetén a Szolgáltatási szerződésben meghatározott, illetve a Felek által megállapodott időpontban Szolgáltató székhelyén, telephelyén illetve a Honlapon közzétett kiszállási díj megfizetése mellett a Felek által rögzített helyszínen az Eszköz beépítése céljából a Szolgáltatásba bevont gépjárművel megjelenik, illetve akadályoztatása esetén 24 órával a megbeszélt időpont előtt jelzi lemondási szándékát új időpont megjelölése mellett Felek a Flottakövető Rendszer beszerelésekor, annak átadás-átvételére valamint a Flottakövető rendszer üzemeltetésének szabályait tartalmazó Szolgáltatási szerződés megkötésére cégjegyzési joggal vagy eseti meghatalmazással rendelkező személy jelenlétét biztosítják.

2 A Szolgáltatási szerződés annak mindkét fél általi aláírásakor jön létre. Szolgáltató a beszerelést a csak a Szolgáltatási szerződés létrejöttét követően köteles megkezdeni Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató székhelyétől, telephelyétől eltérő beszerelési helyszínen történő beszerelés választása esetén, a Flottakövető rendszer beszereléséhez szükséges megfelelő munkaterületet biztosítja Szolgáltató számára, amely munkaterület 10 (tíz) Celsius fok alatti hőmérséklet esetén fűtött helyiséget, illetve eső, hó esetén zárt, csapadékmentes helyet jelent Szolgáltató az Eszközök beszerelését követően, azok kezeléséről és a Flottakontroll rendszer működéséről részletes gyakorlati oktatást tart Megrendelő 2.3. pont szerinti képviselőjének vagy Megrendelő helyszínen jelenlevő munkatársának Szolgáltató köteles az Eszközök használati útmutatóját a Honlapon folyamatosan elérhetővé tenni Felek az egyedi Flottakontroll rendszer hiba és hiánymentes beszerelését és a kezelésre történő oktatás megtörténtét a kölcsönösen aláírt Munkalappal nyugtázzák Szolgáltató a beszerelés megkezdése előtt a gépjármű aktuális külső-belső állapotát a Munkalapon rögzíti, amelyet Megrendelő a Munkalap aláírásával nyugtáz Szolgáltató nem felel a Munkalapon feltüntetett már meglévő hibákért, illetve szervizből való távozást, esetleg a beszerelés helyszíne területének elhagyását követően észlelt, a gépjárművel kapcsolatos bármilyen sérülésekért Szolgáltató kizárja felelősségét az Eszközök gépjárműbe történő beszerelésekor, valamint a gépjárművön a Szolgáltató által végzett munkálatok (pl. javítás, szerelés), illetve műszaki felülvizsgálat esetén a gépjárműben hagyott vagyontárgyakért, és a gépjárműbe előzetesen beszerelt, a gyári alkatrészektől eltérő alkatrészek, készülékek további működéséért, amennyiben Szolgáltató erről előzetesen írásos információt nem kapott Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha a beszerelés során Felek olyan kisebb jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapítottak meg, amelyek a rendeltetésszerű állandó és előírt üzemeltetést nem akadályozzák, és egyébként a Flottakontroll rendszer a Szolgáltatási szerződésben kikötött feltételeknek megfelel Szolgáltató az Eszközök beszerelését követően átadja Megrendelő részére az egyéni Flottakontroll rendszerbe való belépéséhez szükséges egyedi azonosítóját, és megkezdi a szolgáltatás Megrendelő részére történő nyújtását A Szolgáltatási szerződés alapján, a szolgáltatás nyújtása az egyedi azonosító átadásával kezdődik meg, azaz a Szolgáltató ezen időponttól válik jogosulttá a Szolgáltatási díjra.

3 A Szolgáltató szerződésszerű teljesítése a Megrendelő igényei szerinti konfigurációt tartalmazó Flottakontroll rendszernek a jelen pontban meghatározottak szerinti beszerelésével, és a Flottakontroll rendszer megfelelő működésének folyamatos biztosításával valósul meg. 3. A Szolgáltatási szerződés módosítása 3.1. A jogviszonyt szabályozó rendelkezések a Szolgáltatási szerződés megkötését követően csak a Felek együttes akaratával, írásban módosíthatóak Amennyiben a Szolgáltatási szerződés megkötését követően Megrendelő igénye kizárólag a perifériák számára vagy a szolgáltatási csomag módosítására irányul, akkor Szolgáltató a beszerelendő eszköz mennyisége, szállítási határideje, egyéb feltételei illetve a módosítandó szolgáltatás tartalma és ára megjelölése mellett Megrendelő részére írásban ajánlatot tehet, amellyel kapcsolatos kötöttsége az ajánlatban meghatározott időtartam elteltével megszűnik. Az ajánlat Megrendelő által történő elfogadása e tekintetben a Felek között a jogviszonyt szabályozó rendelkezések módosításának minősül. 4. Fizetési feltételek 4.1. Megrendelő köteles az eszközök Vételárát, a Szerelési díjat, a Kiszállási díjat és a Havidíjat az alábbiak szerint megfizetni Szolgáltató részére Megrendelő köteles a Flottakontroll rendszer részét képező Eszközök kedvezményes Vételárát a beszerelést megelőzően átutalással, vagy annak megtörténtekor készpénzben maradéktalanul kiegyenlíteni Amennyiben Felek az Eszközök tekintetében utólagos fizetésben állapodnak meg, úgy Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy Szolgáltató az Eszközök kedvezményes Vételárának maradéktalan kiegyenlítéséig az Eszközökön fennálló tulajdonjogát fenntartja Megrendelő köteles a Flottakontroll rendszer részét képező Eszközök kedvezményes Szerelési díját a beszerelést megelőzően átutalással, vagy annak megtörténtekor készpénzben maradéktalanul kiegyenlíteni Megrendelő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásért, az egyedi azonosító átadásától kezdődően a Szolgáltatási szerződésben illetve annak mellékleteiben rögzített mértékű és esedékességű Havidíjat köteles fizetni, Szolgáltató számlája ellenében Megrendelő köteles a Kiszállási díjat Szolgáltató számlája ellenében maradéktalanul kiegyenlíteni.

4 Felek úgy állapodnak meg, hogy a Vételár, a Szerelési díj és a Kiszállási díj térítése a Szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján történik. Szolgáltató a fizetés megtörténtét követően az erről szóló számlát köteles haladéktalanul megküldeni vagy átadni Megrendelő részére Mind a Szolgáltatási szerződésben szereplő Vételár, mind a Szerelési díj, mind pedig a Havidíj úgy került megállapításra, hogy a Szolgáltató minden Megrendelő részére, a Szolgáltatási szerződésben vállalt két éves hűségidőre a továbbiakban: Hűségidő tekintettel, 30 % mértékű kedvezményt biztosít, amely kedvezményt a jogviszony teljes ideje, tartama alatt fenntartani vállal Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jogviszony Hűségidő alatt történő megszüntetése esetén a részére biztosított, a 4.6. pontban körülírt kedvezményre való jogosultságát elveszíti, kivéve, ha jogszerű rendkívüli felmondása útján szünteti meg a jogviszonyt Amennyiben a Hűségidő alatt a szerződés nem kerül megszüntetésre úgy a Szolgáltató által nyújtott kedvezmény véglegesnek tekintendő: Szolgáltató a kedvezmény nélküli és a kedvezménnyel számított összegek különbözetét Megrendelővel szemben nem érvényesíti Szolgáltató a díjfizetési időszakot megelőző hónap 15. napján a díjfizetésre vonatkozó hónap 5. napjával mint fizetési határidővel kiállítja, és megküldi a következő időszakra vonatkozó számlát Megrendelő részére Felek rögzítik, hogy Szolgáltató gyűjtőszámla kiállítására jogosult. Felek rögzítik továbbá, hogy Szolgáltató a számláját a Szolgáltatási szerződésben illetve annak mellékleteiben rögzített pénznemben állítja ki, az ellenszolgáltatás teljesítése a számlában meghatározott módon történik. Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja az a nap, amikor az összeg Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül Amennyiben Megrendelő késedelembe esik, úgy Szolgáltató jogosult évi 20% mértékű késedelmi kamatot a késedelembe esés napjától felszámítani. Amennyiben a Megrendelő által teljesített pénzfizetés a fennálló teljes tartozást nem egyenlíti ki, úgy Szolgáltató e részösszeget a Ptk ában foglalt rendelkezések alapján számolja el. 5. Az értesítések és a kézbesítés szabályai 5.1. Felek a jogviszonyuk kapcsán írásbeli értesítésnek minősítik a dokumentált személyes iratátadást valamint a postai kézbesítést, amennyiben az a Szolgáltatási szerződésben meghatározott levelezési címre történik. Ennek hiányában a cégjegyzékbe bejegyzett székhelyre kell a másik fél számára küldendő leveleket kézbesíteni. A küldemény postai kézbesítés esetén az ellenkező bizonyításáig a feladástól számított ötödik napon tekintendő kézbesítettnek, személyes kézbesítés esetén pedig akkor, amikor a küldeményt átadták. Postai kézbesítés esetén a felek megállapodása szerint a küldemény akkor is

5 5 kézbesítettnek tekintendő, ha a tértivevény nem kereste vagy elköltözött jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz Felek az útján történő kézbesítést is elfogadják amennyiben az a Szolgáltatási szerződésben szabályozott címre történik. 6. Felek kötelezettségei 6.1. Felek vállalják, hogy a jogviszonyuk fennállása alatt kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és a rendeltetésszerű joggyakorlás szabályai szerint járnak el. Felek kijelentik, hogy az általuk közölt adatok, a tények, információk a valóságnak megfelelnek Megrendelő köteles a jogviszony fennállása alatt az adataiban bekövetkező változásokról haladéktalanul, írásban Szolgáltatót tájékoztatni. A változás-bejelentési kötelezettség Megrendelőt különösen az alábbi adatok vonatkozásában terheli: A Szolgáltatásba bevont objektumok adatainak megváltozása (pl. rendszám, motorszám vagy szín megváltozása); Természetes személy Megrendelő személyi adataiban történt változása (név, cím vagy telefonszám megváltozása) ; Nem természetes személy Megrendelő cégadataiban történő változás (pl.: cégnév vagy székhely megváltozása); A kapcsolattartásra jogosult személy(ek) különös tekintettel az értesítendő személy(ek) adataiban illetve elérhetőségében történt változás (név vagy telefonszám megváltozása) Megrendelő vállalja továbbá, hogy a jogviszony fennállása alatt a szolgáltatással érintett gépjárművön vagy egyéb objektumon végzett, a Szolgáltató által biztosított eszközt érintő javítási munkálatokat, illetve szervizelést követően Szolgáltató telephelyén vagy a Szolgáltató által meghatározott egyéb helyszínen a Felek által kölcsönösen egyeztetett időpontokban felülvizsgálat céljából megjelenik. Megrendelő ezen kötelezettségének elmaradásából eredő esetleges károkért Szolgáltató nem felel Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatással kapcsolatos igényeit elsősorban Szolgáltatónál elégíti ki. Az elsősorban való kielégítés azt jelenti, hogy olyan szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltató nyújtani képes, köteles ajánlatot kérni, mielőtt más szolgáltatóval szerződést köt. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségét elmulasztja vagy a Szolgáltatót egyébként megtéveszti ezzel kapcsolatosan, az súlyos szerződésszegésnek minősül. 7. Felek felelőssége 7.1. Szolgáltató sem a Szolgáltatási szerződés létrejöttekor, sem a jogviszony időtartama alatt nem vizsgálja a szolgáltatással érintett gépjármű tulajdonjogának vagy használatra való

6 6 jogosultságának eredetét, a gépkocsi használatra, vagy forgalomban való részvételére vonatkozó jogi, műszaki vagy egyéb alkalmasságát, azt a Megrendelő által megadott adatok ismeretében elfogadottnak tekinti. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő és a gépjármű tulajdonosa nem ugyanaz a személy a gépjármű tulajdonosának a szolgáltatással kapcsolatos bármilyen esetleges igénye esetén Megrendelő tartozik felelősséggel, Szolgáltató felelőssége e körben kizárt Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatással érintett gépjármű vagy egyéb objektum üzemeltetése, használata során vagy azzal egyébként összefüggésben bármely személynek okozott, vagy a gépjárműben, illetve objektumban (beleértve az abban található vagyontárgyakat) okozott vagy bekövetkezett károkra vonatkozóan Szolgáltatónak semmilyen jogcímen térítési kötelezettsége nincs Szolgáltató kijelenti, Megrendelő pedig tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által beszerelt Eszközök és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételével a gépjármű nem válik eltulajdoníthatatlanná A jogviszony hatálya alatt Szolgáltató felelősséggel tartozik a Szolgáltató alkalmazásában álló személyek mulasztásából eredő, illetve ezen személyek által bűncselekménnyel vagy szabálysértéssel okozott károkért Felek rögzítik, Megrendelő pedig tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak a szolgáltatással érintett gépjárműbe beszerelésre kerülő Eszközöknek csupán vélt meghibásodása esetén, az elvégzett munkálatokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő többletköltségek Megrendelőt terhelik Szolgáltató kárfelelőssége az alábbi esetekben kizárt: A távközlési szolgáltatás hibájából vagy hibás működéséből eredő jelzéselmaradásért; A távjelzést biztosító kommunikációs és távközlési útvonalak hibájáért vagy működésképtelenségéért; A Szolgáltató által létrehozott és beszerelt Flottakontroll rendszer üzembe helyezését követően végrehajtott, bármilyen utólag beszerelt, és a Szolgáltató által jóvá nem hagyott elektronikai eszköz okozta üzemzavarért és kárért; A GPS műholdak működésében bekövetkező zavarért, a GPS technológia sajátosságaiért, annak pontosságáért valamint a GPS szolgáltatás kimaradásért; Megrendelő vagy az általa feljogosított személy által a Szolgáltatónak átadott adatok pontatlanságáért, illetve a pontatlanságokból eredő következményi károkért;

7 A változás-bejelentési kötelezettségből származó olyan károkért, amelyek a változás megtörténte és annak Szolgáltató által történő tudomásul vétele között következtek be; Az értesítendő személyek el nem érhetőségéért és az általuk közölt információk valóságtartalmáért, az értesítést követő magatartásért; Az olyan helyszínen bekövetkezett káreseményekért, ahol a GPS működési feltételei nem biztosítottak; a GSM térerő állandó, vagy időszakos hiányáért; Azon meghibásodásokért és károkért, amelyek Megrendelőnek felróható okból következtek be; A rendvédelmi, az orvosi (sürgősségi), illetve technikai segítség elmaradásáért vagy késedelmes teljesítéséért; A szolgáltatással érintett gépjármű sérülése esetén, ha előírt bejelentési kötelezettségének Megrendelő nem tesz eleget és az e mulasztásából kár keletkezik; A szolgáltatás szüneteltetése vagy felfüggesztése alatt bekövetkezett károkért és azok következményeiért; Háború, polgárháború, lázadás, forradalom, felkelés, erőszakos hatalomátvétel vagy ezek kísérlete, sztrájk, felkelés, zavargás, szabotázs továbbá előbbiekben fel nem sorolt elháríthatatlan külső ok (vis maior) következtében bekövetkező károkért; Amennyiben előre nem látható, Szolgáltatónak fel nem róható körülmények miatt Szolgáltató a szolgáltatást nem vagy nem megfelelő módon tudja nyújtani Szolgáltató korlátozott kárfelelőssége: Szolgáltató kárfelelőssége a Szolgáltatási szerződés alapján, a Megrendelő által maradéktalanul ellentételezett időtartam alatt, és legfeljebb az adott, tárgyidőszakra vonatkozó megfizetett díj mértékéig áll fenn. 8. Kifogásolás a szolgáltatás kapcsán A szolgáltatással kapcsolatos mennyiségi vagy minőségi kifogást Megrendelő haladéktalanul, írásban, a probléma megfelelő megadásával együtt köteles Szolgáltató részére bejelenti, amely hibákat Szolgáltató köteles a probléma végleges megoldásához szükséges lehető legrövidebb időn belül kijavítani. 9. Fizetési kötelezettség teljesítése elmaradásának szankciói, a szolgáltatás felfüggesztése 9.1. Amennyiben Megrendelő a szolgáltatási díjat, annak esedékességéig nem egyenlíti ki, úgy a Szolgáltató a Szolgáltatási szerződésben megjelölt címre megküldött elektronikus levélben erről haladéktalanul értesíti.

8 Amennyiben a szolgáltatási díj a 9.1. pontban rögzített értesítés megtételétől számított 5 (öt) napon belül sem kerül kiegyenlítésre, úgy Szolgáltató postai úton is értesíti Megrendelőt a fizetési késedelméről és a kézbesítés napjától számított 5 (öt) napos póthatáridő tűzése mellett felszólítja a teljesítésre. Amennyiben Megrendelő az így biztosított póthatáridőn belül sem tesz eleget pénzfizetési kötelezettségének, úgy Szolgáltató a szolgáltatást jogosult felfüggeszteni A felfüggesztés időtartama alatt Szolgáltató a Szolgáltatási szerződésben foglalt és nevesített szolgáltatásait Megrendelő részére nem nyújtja, továbbá nem felel az ezen időszakban bekövetkezett károkért A szolgáltatás felfüggesztésének megszüntetése aktiválási díj megfizetése ellenében történik. Az aktiválási díj első alkalommal gépjárművenként 1.000,- Ft + áfa, azaz Ezer,- forint + áfa, de minimum 5.000,- Ft + áfa, azaz Ötezer,- forint + áfa, a további alkalmak esetén gépjárművenként 2.500,- Ft + áfa, azaz Kétezer-ötszáz,- forint + áfa, de minimum ,- Ft + áfa, azaz Tizenötezer,- forint + áfa. A szolgáltatás felfüggesztésének további feltétele a hátralék maradéktalan kiegyenlítése Amennyiben a felfüggesztés 10 (tíz) naptári napon túl is fennáll, Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási szerződést, súlyos szerződésszegésre hivatkozva, azonnali hatállyal felmondani, amely esetben Megrendelő köteles a hűségidőre figyelemmel részére biztosított kedvezmények és listaár közötti különbözetet Szolgáltató részére megfizetni. 10. A jogviszony megszűnése, megszüntetése A Szolgáltatási szerződés az alábbi esetekben szűnhet meg: rendes felmondás esetén a felmondási idő lejártával, rendkívüli felmondással, közös megegyezéssel, jogi személy fél esetén jogutód nélküli megszűnéssel, természetes személy Megrendelő esetén a Megrendelő halálával A rendes felmondás A jogviszonyt bármelyik fél, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, a felmondás közlését követő hónap utolsó napjára szóló rendes felmondással megszüntetheti Rendes felmondás esetén a jogviszony a pontban meghatározott felmondási idő utolsó napján, 23 óra 59 perc 59 másodperckor szűnik meg. A felmondási idő lejártáig Felek a Szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeiket teljesíteni kötelesek.

9 A rendkívüli felmondás A jogviszonyt bármelyik fél, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal az alábbi esetekben mondhatja fel: Amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek minősül Szolgáltató részéről, ha a szolgáltatást neki felróható okból 5 (öt) munkanapot meghaladóan, Megrendelő írásbeli felszólításának kézhezvételét követően sem teljesíti. Súlyos szerződésszegésnek minősül Megrendelő részéről különösen, ha díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ha a 13. pontban foglalt kötelezettségét megszegi vagy egyéb felróható magatartásával Szolgáltató szerződésszerű teljesítését akadályozza, illetve ellehetetleníti. A másik fél jogerősen csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alá kerül Rendkívüli felmondás esetén a jogviszony a felmondási nyilatkozat másik fél részére történő kézbesítésével egyidejűleg szűnik meg Közös megegyezéssel történő megszüntetés: Felek a jogviszonyt írásban, közös megegyezéssel is megszüntethetik. Ebben az esetben a jogviszony a jövőre nézve szűnik meg, és Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak egymásnak. 11. A szolgáltatás szüneteltetése Megrendelőnek a jogviszony létrejöttét követően évente 1 (egy) alkalommal, lehetősége van arra, hogy a szolgáltatás szüneteltetésére irányuló igényét Szolgáltatónak írásban bejelentse A szüneteltetés ideje alatt a jogviszony nem szűnik meg, de Szolgáltató a Szolgáltatási szerződésben foglalt és nevesített szolgáltatásait Megrendelő részére nem nyújtja. A szüneteltetés kezdő időpontja a Megrendelő által jelzett kezdőnap 0 óra 00 perc 00 másodperce, amely kezdőnap nem lehet korábbi, mint az igény Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő első nap. A szüneteltetés záró időpontja a Megrendelő által jelzett zárónap 23 óra 59 perc 59 másodperce, amely zárónap nem lehet korábbi, mint az igény Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő első nap. A szüneteltetés minimális időtartama egy naptári hónap, maximális időtartama három naptári hónap naptári évenként A szüneteltetés ideje alatt Megrendelő Szolgáltató részére rendelkezésre állási díjat köteles fizetni, amelynek összege a szolgáltatás havidíjának 50%-ával egyezik meg A szolgáltatás szünetelésének megszüntetése reaktiválási díj megfizetése ellenében történik. A reaktiválási díj első alkalommal gépjárművenként 1.000,- Ft + áfa, azaz Ezer,- forint + áfa, de minimum 5.000,- Ft + áfa, azaz Ötezer,- forint + áfa, a további alkalmak esetén gépjárművenként 2.500,- Ft + áfa, azaz Kétezer-ötszáz,- forint + áfa, de minimum ,- Ft + áfa, azaz Tizenötezer,- forint + áfa.

10 Jótállás Ellenkező megállapodás hiányában Szolgáltató minden tartós használatra rendelt termékre (készülékre és pótalkatrészre) a termék átadásától kezdve az ennél hosszabb jogszabályban kikötött vagy szerződésben vállalt határidőket nem érintve 12 havi jótállást vállal, amely időtartam alatt a hibákat, amelyeket Megrendelő megfelelően bejelentett, térítésmentesen kijavítja, vagy a terméket vagy annak hibás részét kicseréli. A terméknek, vagy jelentősebb részének kicserélése esetén a jótállás a kicserélt termékre vagy annak részére újból kezdődik A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használat miatt előforduló hibákra, az idegen beavatkozásokra, valamint a szervizelési és kezelési utasítások be nem tartása miatt keletkező meghibásodásokra. A jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra, amelyek abból keletkeznek, hogy Megrendelő a Szolgáltató által szállított hardver- vagy szoftverrendszert nem a rendszerhez tartozó, meghaladott verziójú vagy módosított szoftverrel, illetve nem a Szolgáltató által szállított adatokkal együtt használja Felek rögzítik, hogy a szolgáltatással érintet gépjármű elektronikai rendszerének hibás működéséből eredő meghibásodások javításának költsége Megrendelőt terheli, ezen meghibásodásokkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen kötelezettség, illetve felelősség nem terheli. 13. Műszaki fejlesztés, szerzői jogok Szolgáltató fenntartja a jogot az Eszközök műszaki továbbfejlesztésére. Szolgáltató az általa szállított hardver- és szoftverrendszereket a jogviszony kezdetekor fennálló műszaki tartalommal szállítja. Felek eltérő megállapodása hiányában azonban Szolgáltató a jogviszonyuk alapján fejlesztésre, illetve frissítésére nem köteles A Flottakontroll rendszerhez, az Eszközökhöz és a szolgáltatáshoz illeszkedő szoftver a továbbiakban: szoftver szerzői jogi védelem alatt áll. Szolgáltató jogosult a szoftver (üzemi és alkalmazási programok, a mindenkori leírásokkal, dokumentációkkal együtt) használati jogának átengedésére Megrendelő a jogviszony fennállása alatt jogosult a szoftver használatára. Felek rögzítik, hogy a szoftver tekintetében, a jogviszonyuk felhasználási szerződés elemet is tartalmaz Megrendelő a szoftver felhasználását Szolgáltató írásbeli hozzájárulása hiányában harmadik személy részére nem engedélyezheti, e jogát nem ruházhatja át, e jogát a jelen szerződésben rögzítettektől eltérő módon nem gyakorolhatja. A Megrendelővel olyan jogviszonyban álló személyt, aki a szolgáltatással érintett gépjárművet vezetni jogosult Szolgáltató eltérő írásbeli nyilatkozata hiányában olyan személynek kell tekinteni, aki számára a szoftver felhasználásának engedélyezése megtörtént.

11 Megrendelő a jelen pontban foglaltak megszegése esetén ,- Ft, azaz Egymillió,- forint kötbér Szolgáltató részére történő megfizetésére köteles. 14. Titoktartási kötelezettség Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltatási szerződés teljesítésével összefüggésben tudomásukra jutott valamennyi tény, információ, megoldás vagy adat, amely egymás adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vagy szerződéseire vonatkozik, üzleti titoknak minősül függetlenül attól, hogy azokat az érintett fél üzleti titokká minősítette-e, illetve hogy azok titokban tartásához szükséges intézkedéseket megtette-e. Felek kötelesek az üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megtartani a jelen szerződés megszűnését követően is. 15. Bírósági illetékesség, irányadó jog, érvényességi záradék Azokban a kérdésekben, amelyeket a Szolgáltatási szerződés vagy a jelen ÁSZF nem szabályoz, a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályaiban foglalt rendelkezések, elsősorban az évi IV. tv. (Ptk.) rendelkezései irányadók Felek törekszenek arra, hogy a jogviszonyukból eredő esetleges jogvitákat peren kívül, tárgyalás útján rendezzék Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései részben, vagy egészben érvénytelenek lennének, ez nem érinti a többi rendelkezés, illetve az érvénytelen rendelkezés többi részének érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés vagy annak érvénytelen része helyett olyan rendelkezés alkalmazandó, illetve az érvénytelen rendelkezést a Feleknek olyan szabályozással kell helyettesíteni, amely az érvénytelen rendelkezés által elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll, és érvényes. 16. A jelen ÁSZF-ben valamint a kapcsolódó Szolgáltatási szerződésben alkalmazott fogalmak meghatározásai: Flottakontroll rendszer: olyan mobil kommunikáción alapuló komplex műholdas járműkövető rendszer, amely modern alkalmazott technológiákat használ, könnyen kezelhető és személyre szabható. Az alkalmazása révén nyújtható szolgáltatás célja, hogy a járműparkkal rendelkező ügyfelek flottájuk hatékony felügyeletéhez és optimális üzemeltetéséhez megfelelő logisztikai információkhoz jussanak. A Flottakontroll rendszer alapelemei: A Járműkövető eszköz és a Követő modul. Járműkövető eszköz: Kisméretű, takarékos, megbízható elemekből épített készülék, amely a szolgáltatással érintett gépjárműben kerül elhelyezésre. Fő részegységei: GPS modul

12 12 (műholdas helymeghatározás), GSM/GPRS modul (kommunikáció a jármű és a központ között) továbbá vezérlő egység. Követő modul: A Követő modul a rendszer fekete doboz funkcióját biztosítja, amely az adatokat a belső memóriában tárolja, amennyiben a GSM térerő szintje a kommunikációt átmenetileg nem teszi lehetővé. A GSM térerő megfelelő szintje esetén az eltárolt adatokat az eszköz eljuttatja a központba. Eszközök: A Flottakontroll rendszer alapelemei együttesen vagy annak bármelyik eleme Honlap: A Szolgáltató által üzemeltetett és folyamatosan karbantartott internetes elérési lehetőség, amely a webcím alatt érhető el Munkalap: A Szolgáltatási szerződés azon melléklete, amely a szolgáltatással érintett gépjármű adatait, az egyedi Flottakontroll rendszer részeinek beszerelésével kapcsolatos rendelkezéseket továbbá az egyéb lényeges, kapcsolódó körülményeket tartalmazza Vételár: A Flottakontroll rendszer részét képező Eszközök kedvezményes vételára, amely általában a beszereléssel egyidejűleg fizetendő, kivéve, ha Felek a Szolgáltatási szerződésben eltérően nem rendelkeznek. Szerelési díj: A Flottakontroll rendszer részét képező Eszközöknek a szolgáltatással érintett gépjárműbe történő beszereléséért, és a Flottakontroll rendszerbe történő integrálásukért fizetendő eseti díj. Kiszállási díj: a Jar-Kontroll Kft Budapest, Kisfaludy utca 185. szám alatt található telephelyétől a Megrendelő által beszerelésre megjelölt helyszínig, közút használatával számított távolság alapján felszámított díj, melynek mértékét az Ajánlat tartalmazza. Havidíj: a Szolgáltatási szerződésben illetve annak mellékleteiben a Szolgáltatás tartalmától függő, kedvezményes mértékű rendszeres díjazás, amelyet Megrendelő a szolgáltatásért köteles fizetni. Budapest, augusztus 15.

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1 1. Fogalom meghatározások Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), illetve az ennek feltételei szerint létrejött egyedi megrendelések tekintetében: Az ÁSZF tárgyi hatálya az 1.3.pontban

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 1 a 69/2016. (IV. 29.) határozat 1. melléklete ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA melyet megkötöttek egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószám:

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

SZERZŐDÉSES KLAUZULÁK

SZERZŐDÉSES KLAUZULÁK SZERZŐDÉSES KLAUZULÁK A JOHNSON CONTROLS KFT RÉSZÉRE Jelen szerződéses klauzulákat valamennyi a Johnson Controls Kft. által megkötni kívánt vállalkozási szerződésben rögzíteni szükséges, melyben a Johnson

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Mert a minőségből siker születik

Mert a minőségből siker születik NB Forsz Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 8900 Zalaegerszeg Toldi Miklós út 11 Telefon: (36) 92-510005 Fax \ Üzenetrögzítő: (36) 92-510006 Mert a minőségből siker születik Zalaegerszeg:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2 Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v 2 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Smartsector Kft. Székhely: 1087 Budapest

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek BOMAS Kft. I. Hatály, fogalmak: 1. Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2015. február 01. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. Jelen ÁSZF-ben a BOMAS Kft. (székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ Satelit Híradástechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2/49 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ BUDAPESTI OLIMPIAI KÖZPONT NÉPLIGETI SPORTTELEP LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó 2015. január 1-jével hatályos szabályokról 2015. január 1-jei hatállyal beemelte a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. biztosítási

Részletesebben