A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) módosításokkal egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzata A módosítások vastag és dőlt betűvel kerültek kiemelésre. Hatályba lépés: január 1. 1

2 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jellemző adatok I/1. Megnevezés: Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) I/2. Rövidített cégnév: Városgazdasági Nonprofit Kft. I/3. Székhely: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a. I/4. Telephely: 6000 Kecskemét, Bezerédi u. 2.sz. I/5. A Társaság alapítója: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. sz. I/6. Alapító okirat kelte: április 01. I/7. Cégbejegyzés száma: Cg /1993. I/8. I/9. Cégbíróság megnevezése: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adóigazgatási azonosító száma: I/10. A Társaság működésének időtartama: A Társaságot az alapító határozatlan időtartamra hozta létre. A Társaság jogállása I/11. I/12. A Társaság Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú gazdasági társasága. Az alapító és a Társaság kapcsolatában az alá-fölérendeltség elve érvényesül. 2

3 I/13. Az alapító nevében a polgármester jár el. Akadályoztatása esetén az általa aláírt teljes bizonyító erejű magánokirattal meghatalmazott személy képviseli az alapítót. A meghatalmazott lehet bármely jogképes természetes személy, aki Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával munkaviszonyban vagy szerződéses viszonyban van. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata I/14. I/15. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Társaság szervezeti felépítését, irányítási rendszerét, a kapcsolattartás szabályait, a szervezetben betöltött beosztáshoz, munkakörökhöz kapcsolódó hatásköröket, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát az ügyvezető igazgató igazgatói utasítás formájában adja ki és az Alapító hagyja jóvá. A Társaság alapfeladata I/16. Az alapító által meghatározott közszolgáltatások elvégzése, illetve az azokban való közreműködés Kecskemét város közigazgatási területén. A Társaság köteles a tulajdonos által meghatározott színvonalon biztosítani a rábízott szolgáltatásokat. II. fejezet A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A szervezeti felépítés alapelvei II/1. II/2. II/3. II/4. A Társaság élén az ügyvezető igazgató áll. Az igazgató helyettesei szakterületükön irányító, a szervezet egészére nézve pedig koordinációs feladatokat látnak el. A szervezeti egységek operatív irányítása lineáris struktúrában történik, az egységek vezetői az ügyvezető igazgatótól illetve a szakterületért felelős igazgatóhelyettestől kaphatnak utasítást. A társaság szervezeti felépítése az alapfeladatok hatékony ellátását szolgálja. Struktúrájában igazodik az elkülönült tevékenységi körökhöz. A szervezeti felépítés ábráját az 1. sz. melléklet tartalmazza. A Társaság szervezeti egységei a Társaságon belüli irányítás függvényében blokkokat képeznek. A Társaság szervezete részlegekből és csoportokból épül fel. 3

4 A Társaság szervezeti felépítése Központi részleg: ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Jogtanácsos Minőségbiztosítási vezető Belső ellenőr Rendszergazda Titkársági csoport Gazdasági részleg: GAZDASÁGI IGAZGATÓHELYETTES Pénzügyi-számviteli részleg Munkaügyi-bérügyi részleg Szolgáltatási egységek: Hulladékgazdálkodási részleg Szállítási csoport Ügyfélszolgálati csoport Haszonanyaggyűjtési, - értékesítési csoport Temetőgazdálkodási részleg Temetkezési csoport Temető fenntartási csoport Városüzemeltetési részleg Zöldfelület-gazdálkodási Csoport Köztisztasági Csoport Gépészeti és Gondnoksági Csoport Közút- és forgalomtechnika Csoport III. fejezet A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI, MUNKAKÖREI KÖZPONTI RÉSZLEG: III/1. A központi részleg feladatait az ügyvezető igazgató közvetlen irányításával, annak alárendeltségében látja el. 4

5 Jogtanácsos feladata: III/2. III/3. III/4. III/5. III/6. III/7. III/8. III/9. III/10. III/11. Ellátja a Társaság tevékenységével összefüggő jogtanácsosi tevékenységet. Elkészíti a megkötendő szerződéseket, írásbeli megállapodásokat. A felbontandó, illetve módosítandó szerződésekkel kapcsolatos jogi munkálatokat, levelezést lefolytatja. A Társaság szerződésállományát naprakészen ismeri, és azok változásait folyamatosan figyelemmel kíséri. Koordinálja a Társaság jogalkalmazói tevékenységét. Jogszabály-értelmezési kérdésekben tájékoztatást ad a Társasághoz írásban forduló ügyfelek részére. Folyamatos felügyeletet gyakorol, és utólagos ellenőrzést végez a Társaság jogalkalmazását illetően. A felügyeleti jogköre kiterjed a Társaság valamennyi szakterület jogalkalmazási gyakorlatára. Jogszabály ellenes működés észlelése esetén azt azonnal szóban, majd írásban is jelenti az ügyvezető igazgatónak, egyúttal javaslatot tesz az észlelt jogszabálysértés megszüntetésének módjára. A Társaság tevékenységével összefüggő, az azt szabályozó joganyagot elsajátítja, illetve annak változásait követi. A közszolgáltatásokkal, a munkaügyi és polgári perekkel kapcsolatos bírósági gyakorlatot folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi. Vitás kérdésekben döntés előkészítő javaslatot tesz. Képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok, a felügyeleti szervek, gazdálkodó és természetes személyek előtt a peres és peren kívüli eljárásokban. Minden ügyben kizárólag az ügyvezető igazgató által előzetesen elfogadott, jogszerű, a Társaság érdekeit tükröző jogi álláspontot képviselhet. A Társaságot megillető jogról lemondani, ellenszolgáltatás nélkül kötelezettséget vállalni, ellenérdekű féllel egyezséget kötni csak kizárólagosan az ügyvezető igazgató írásos felhatalmazása alapján jogosult. Köteles a reá bízott ügyekről az ügyvezető igazgatót folyamatosan és teljes körűen tájékoztatni. Minőségbiztosítási vezető feladata III/12. Elősegíti a Társaság minőségpolitikájának érvényre jutását, kialakításában közreműködik. III/13. Irányítja a Társaság minőségügyi rendszerét, azt folyamatosan ellenőrzi és fejleszti. III/14. A minőségbiztosítási kézikönyvben meghatározottak szerint felügyeli a Társaságnál bevezetett szabványrendszer előírásainak betartását. III/15. Megszervezi a minőségügyhöz kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket (minőségügyi oktatás, belső utasítások, beszállítók, alvállalkozók minősítése stb.). 5

6 III/16. Tájékoztatja az ügyvezető igazgatót a minőségbiztosítási rendszer működéséről, nem megfelelő működés esetén javaslatot tesz annak kiküszöbölésére. III/17. Köteles a minőségbiztosítási eljárási utasításokat, a minőségbiztosítási kézikönyveket nyilvántartani és elosztani. A nyilvántartásnak mindig aktuálisnak kell lennie. III/18. III/19. III/20. III/21. Folyamatosan együttműködik a Társaság dolgozóival. Kapcsolatot tart az ügyfelekkel, külső szervekkel, partnerekkel. Az ügyvezető igazgató felkérésére részt vesz tárgyalásokon, megbeszéléseken, önkormányzati, bizottsági üléseken. Közreműködik a KFT. beruházásainak előkészítésében, a hosszú-, közép-, és rövidtávú tervezési folyamatokban. Felügyeli a KFT. ügyirat-kezelési rendszerét. Belső ellenőr feladata III/22. III/23. III/24. III/25. III/26. Az egyes részlegek konkrét feladat végrehajtásainak, teljesítéseinek helyszíni ellenőrzése, mely kiterjed mind a mennyiségi adatokra, mind a minőségi színvonalra. A vezetők részéről történő feladatmegadások ellenőrzése. Ennek során vizsgálja a gépi- és emberi erőforrások koordinálását. Célszerűtlen, indokolatlan utasítás észlelése esetén észrevételét és egyben javaslatát közli az utasítást kiadó vezetővel, illetve jelenti az utasítást kiadó vezető felettesének. A Társaság tevékenysége során folytatott adminisztráció (igazolások, menetlevelek, szállítólevelek, nyilvántartások, jegyzőkönyvek, belső bizonylatok, stb.) ellenőrzése. E tevékenyég körében javaslatot tesz a Társaságon belüli adatáramlások egyszerűsítésére, fejlesztésére, pontosítására. Leltárutasításnak megfelelően ellenőrzi a leltározási, selejtezési feladatok végrehajtását. Az ügyvezető igazgató egyedi utasításának megfelelően ellenőrzési feladatokat lát el. III/27. Ellenőrzi a szervezeti egységek gazdasági tevékenységét, valamint az egyes részlegek illetve tevékenységek jövedelmezőségét kimutató számításokat, azok alapadatait. III/28. III/29. Ellenőrzi a munkavédelmi utasítások meglétét és azok betartatását. Belső-ellenőrzési tervet készít, melyet az ügyvezető igazgató hagy jóvá. 6

7 III/30. III/31. III/32. Az egyes ellenőrzésekről külön jegyzőkönyvet készít, melyet az ellenőrzéssel érintett szervezeti egységek vezetőinek illetve az ügyvezető igazgatónak ad át. Rendszeresen beszámol az ügyvezető igazgatónak, valamint a részlegek vezetőinek az ellenőrzések eredményéről. Javaslatot tesz az esetleges hibák korrigálására, annak módjára, megelőzésükre. Ellenőrzi a Társaság szervezeti egységeinek előírt adatszolgáltatási és információ szolgáltatási kötelezettségek teljesítését, tartalmi valódiságát, az alaki előírások, a bizonylati rend és fegyelem betartását. Rendszergazda feladata III/33. III/34. III/35. III/36. III/37. III/38. III/39. Informatikai Szabályzat (ISZ) elkészítése, naprakész tartása, módosítása. A feladatok pontos ismeretében javaslatot tesz az ügyvezető igazgatónak a számítógépek, számítógépes rendszerek (hardverek, szoftverek) beszerzésére, bővítésére. Hardverek, szoftverek, nyilvántartása, azokban bekövetkezett változások (bővítések, cserék) naplózása. Üzemeltetés biztonsági szabályainak kidolgozása, rendjének kialakítása. Azok dolgozókkal való ismertetése. Az informatikai eszközökkel kapcsolatban gondoskodik a munka- és tűzvédelmi-, valamint a balesetvédelmi szabályok kidolgozásáról és azok betartásáról. Gondoskodik az adattárolási, adatmentési feladatok rendszeres elvégzéséről. Gondoskodik a szervizháttér folyamatos biztosításáról. Szervizkönyvek vezetése. Rendszerhozzáférések kidolgozása. Számítógépes programok (szoftverek) jogszerű használatának biztosítása, felügyelete. III/40. A szoftverek eredetiségét és jogos használatát igazoló dokumentumok összerendezése, nyilvántartása. III/41. III/42. III/43. III/44. A szoftverek és programok telepítő lemezeinek, dokumentációinak könyvtározása, nyilvántartása. Ellenőrzi a védelmi előírások betartását. Ellátja a számítástechnikai titokvédelmi munka szervezését, és felügyeletét. Felelős a számítástechnikai rendszerek üzembiztonságáért, a biztonsági másolatok készítéséért, karbantartásáért. 7

8 III/45. III/46. III/47. III/48. III/49. Gondoskodik a rendszerek újraindíthatóságáról, ill. az újraindításhoz szükséges paraméterek reprodukálhatóságáról. Felelős a hardver eszközök időszakos tesztjeiért. Naprakészen tartja a vírusinformációkat. Vírusfertőzés gyanúja esetén gondoskodik a feltételezett fertőzött rendszer izolálásáról, a fertőzés okának felderítéséről, valamint vírusmentesítésről. Javaslatot tesz az informatikai rendszer szűk keresztmetszeteinek felszámolására. III/50. Segítséget nyújt esetleges rendszerhibák kiderítésében, elhárításáról lehetőség szerint maga gondoskodik. III/51. III/52. III/53. III/54. A hiba okának észlelését, bejelentését követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb 24 órán belül megkísérli a hiba okának megszüntetését. Hálózatfejlesztés esetén a teljes tervdokumentációt elkészíti, egyben együttműködik és ellenőrzi annak kivitelezését. Elvégzi a bevezetésre kerülő új rendszerek logikai, fizikai folyamatainak felmérését, optimalizálását. Elkészíti a hardver- és szoftver eszközök selejtezéséhez szükséges szakvéleményt. III/55. Selejtezés előtt javaslatot tesz a még működésre alkalmas alkatrészek felhasználásáról. III/56. III/57. III/60. III/61. III/62. III/63. Kidolgozza a javításra telephelyen kívülre elszállított hardver eszközök útjának bizonylati rendjét, betartásukat felügyeli. Az üzemképtelen hardver eszközöket összegyűjti, selejtezésig tárolásukról a Társaság telephelyén gondosodik. Együttműködik a külső fejlesztésű szoftverek rendszerfelügyeletét ellátó szervezet kijelölt tagjával. Ellátja a saját fejlesztésű szoftverek rendszerfelügyeletét. Adatvédelmi szempontból véleményezi a Társaság működését. Tevékenységéről rendszeresen beszámol a Társaság ügyvezető igazgatójának. Csak az igazgató által jóváhagyott fejlesztéseket (hardver, szoftver) végezheti el. III/64. A munkavégzés során birtokába került adatokat, információkat üzleti titokként kezeli. III/65. Az engedélyezett javításokhoz szükséges alkatrészek beszerzéséről gondoskodik. 8

9 III/66. A feldolgozáshoz szükséges kellékanyagok mennyiségét és minőségét meghatározza és gondoskodik a beszerzésekről. Titkársági csoport feladata, munkakörei III/67. III/68. III/69. III/70. III/71. III/72. III/73. III/74. III/75. III/76. III/77. III/78. Elvégzi a levelezéssel és az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat. Az irattári előírásoknak megfelelően rendezi az iratanyagot. Az iratkezelés során az iratkezelésre vonatkozó belső utasításokat betartja. Elvégzi a beérkezett posta iktatását, postabontást végez, gondoskodik a illetékességnek megfelelő szétosztásról. Vezeti az ügyvezető igazgató és más vezető beosztású dolgozók munkájához kapcsolódó határidő nyilvántartást, a határidők pontos betartására felhívja a figyelmet. Előkészíti az értekezleteket, igény szerint vezeti a jegyzőkönyveket. Fogadja az ügyvezető igazgatót, illetve igazgató-helyetteseket felkereső vendégeket, megadja a szükséges információkat. Az ügyvezető igazgató és az igazgató-helyettesek illetve a részlegek számára gépelési, jegyzőkönyv-vezetési, és egyéb nyilvántartási feladatokat végez. Fogadja a telefonokat, feljegyzi az esetleges üzeneteket. Faxüzeneteket vesz és nyilvántartásba vételt követően továbbítja azokat. Utasításra fénymásolatot készít. Feladatainak végrehajtása során folyamatosan gondot fordít a költség- és anyagtakarékossági szempontokra. Vezeti a postakönyvet, intézi a levelek postára adását. Ellátja az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, a titkársági csoportvezető a társaság adatszolgáltatási felelőse, valamint a weboldal kezelését és frissítését. Naprakész nyilvántartást vezet az írott sajtóban a Társaságról megjelent cikkekről, ellátja a sajtófigyelési tevékenységet. A Titkársági csoporton belül az alábbi munkakörök kerületek elkülönítésre: Titkárnő (csoportvezető) Gépíró (irattár kezelő) 9

10 GAZDASÁGI RÉSZLEG III/79. A gazdasági részleg a gazdasági igazgatóhelyettes közvetlen irányításával, annak alárendeltségében végzi feladatait. Pénzügyi csoport feladatai, munkakörei III/80. Pénzintézeti kapcsolatok ügyvitelének biztosítása (bankszámla- és hitelszerződések, számlavezetés, bankszámlaforgalom). Banki és postai pénzforgalom bonyolítása. III/81. III/82. III/83. III/84. III/85. III/86. Házipénztár pénzeszközeinek, és a pénztárban tárolt értékek kezelése, megőrzése, nyilvántartása, elszámolása. A vevő ügyfélforgalom kezelése. Követelés kimutatás, fizetési határidő nyilvántartás, figyelés, egyenleg-közlés, felszólítások, peresített követelések, behajtások, leírások, részletfizetések ügyintézése. Vevőminősítések elvégzése az értékvesztés elszámoláshoz. Késedelmi kamatszámítás és terhelés. Biztosítások és kiküldetések elszámolása. A csoport munkakörei - Csoportvezető - Számlázó - Pénztáros Könyvelési csoport feladatai, munkakörei III/87. Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, elszámoltatása. III/88. Pénzforgalmi tervek készítése. III/89. Költségvetési kapcsolatok bevallása, nyilvántartása, kötelezettségek teljesítése. III/90. Kimenő számlák elkészítése- és postázásra előkészítése. III/91. Beérkező számlák alaki, tartalmi, számszaki ellenőrzése, teljesítések igazoltatása, kifizetésre átadása. III/92. III/93. Bankforgalmak főkönyvi könyvelése. Pénztárforgalom főkönyvi könyvelése. 10

11 III/94. III/95. III/96. III/97. III/98. Készlet- és tárgyi eszköz analitikák vezetése, főkönyvi könyvelés részére feladás készítése, főkönyvi könyvelése. Költség- és ráfordítás jellegű számlák, a hozzákapcsolódó kötelezettségek, folyószámlák, illetve főkönyvi számlán történő lekönyvelése, valamint az ezzel összefüggő ÁFA feladások elkészítése és lekönyvelése. Jövedelem és TB. elszámolásokkal összefüggő gazdasági események analitikus és főkönyvi könyvelése. Árbevétel és hozzá kapcsolódó vevőkövetelés, illetve ÁFA feladások elkészítése és folyószámlákra, illetve főkönyvi számlákra lekönyvelése. Költségvetési kapcsolatok nyilvántartása, bevallása, kötelezettségek teljesítésre átadása pénzügy felé. III/99. Költségek elszámolása, lekönyvelése költséghelyekre, költségviselőkre. A Társaságon belül bevezetett önelszámoló egységek költségeinek, és árbevételeinek folyamatos könyvelése. A vezetői számvitelhez szükséges nyilvántartások vezetése. III/100. Minden egyéb, a Társaság tevékenységével összefüggő gazdasági eseményt rögzítő bizonylat lekönyvelése (vegyes tételek). III/101. Statisztikák elkészítése. III/102. Tervezéshez szükséges adatok biztosítása költséghelyenként és Társaság összesen. III/103. A Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének bemutatása és elemzése. III/104. Havi, negyedéves, éves zárlati teendők elkészítése. A beszámoló összeállítása. III/105. A csoport munkakörei: - Csoportvezető - Főkönyvi könyvelő - Analitikus könyvelő Munkaügyi- és TB csoport III/106. A munkaviszony létesítésével és megszüntetésével összefüggő nyilvántartások, feldolgozások és jelentések elkészítése. III/107. TB. kifizetőhelyi feladatok ellátása, járulékok, támogatások elszámolása, bevallása, jelentések elkészítése. III/108. A Társaság állományában lévő munkavállalók, valamint a szerződéses megbízással rendelkező munkavállalók jövedelem elszámolása. III/109. A jövedelem-elszámolás alapbizonylatainak ellenőrzése. 11

12 III/110. Az alapbizonylatok feldolgozása, egyéni előállításai. elszámolási lapok, bérjegyzékek III/111. A jövedelem-elszámolással és a hozzá kapcsolódó adó-elszámolással összefüggő adatok nyilvántartása és az adatszolgáltatások elkészítése. III/112. Bértervek összeállítása és figyelése. III/113. A csoport munkakörei: - Munkaügyi és társadalombiztosítási ügyintéző - Bérelszámoló. SZOLGÁLTATÁSI EGYSÉG: III/114. A szolgáltatási egység feladatait az igazgató közvetlen irányításával, annak alárendeltségében látja el. Hulladékgazdálkodási részleg feladata, munkakörei III/115. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó szilárd hulladék (háztartási hulladék), a gazdálkodó szervek és egyéb szervezetek által gyűjtött, a háztartási hulladékhoz hasonló összetételű szilárd hulladék, valamint a közterületen keletkező szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, és a hozzá kapcsolt ügyfélnyilvántartás adminisztráció vezetése. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, illetve a közszolgáltatás körén kívül eső hulladékgazdálkodási szolgáltatás ellátása során a bevonásra kerülő alvállalkozókkal, beszállítókkal, közreműködőkkel kapcsolatos szerződéskötés előkészítése, az alvállalkozók, beszállítók, közreműködők munkájának folyamatos ellenőrzése, a velük való kapcsolattartás. Szállítási csoport feladata: III/116. Közszolgáltatási és regionális hulladékszállítás (kukás hulladékszállítás) végzése az Önkormányzati rendeletben szabályozott módon, heti rendszerességgel. Egyéb települési jellegű hulladékszállítás, lim-lom akció megszervezése, szezon jellegű, speciális és sürgős szállítási feladatok ellátása. Szerződéses és eseti megrendelések alapján konténerek kihelyezése, szállítása és ürítése. A Szállítási csoporton belül elkülönült munkakörök: - csoportvezető - diszpécser - raktáros - rakodók - üzletkötő 12

13 Ügyfélszolgálati csoport feladata: III/117. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással és a közszolgáltatás körén kívül eső hulladékgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatosan létrejött szerződéses partnerek és a lakosság részére nyújtott szolgáltatás nyilvántartásának pontos vezetése, valamint a kihelyezett edények nyilvántartása. III/118. A beérkező igények, bejelentések kérdések kivizsgálása, megválaszolása. Ügyfelek szóban, illetve írásban történő tájékoztatása. III/119. Az Ügyfélszolgálat dolgozói feladataik ellátása során az elemi udvariasság szabályainak megfelelően kötelesek segítőkészen érintkezni a Társaság ügyfeleivel. Az ettől való eltérés fegyelmi felelősségre vonást von maga után. III/120. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással és a közszolgáltatás körén kívül eső hulladékgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos szerződések előkészítése. Kivizsgálások koordinálása. Meghatározott időpontra a szolgáltatás díjának kiszámlázásához az adatelőkészítés. Kapcsolattartás a szállítási csoporttal. Az Ügyfélszolgálati csoport munkakörei: csoportvezető Haszonanyaggyűjtési-értékesítési csoport feladata: - ügyfélszolgálati - ügyfélszolgálati előadó - kivizsgáló III/121. Haszonanyag gyűjtése, értékesítése. III/122. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének megszervezése mind a lakosság mind a vállalkozások részére. III/123. A begyűjtött másodnyersanyag értékesítésének lehetőségeinek felkutatása, szerződések előkészítése. III/124. Szervezi a bevezetett gyűjtési technológiába bevont gépek, emberek munkáját. III/125. Az haszonanyaggyűjtési-értékesítési csoporton belül elkülönült munkakör: - újrahasznosítási előadó Temetőgazdálkodási részleg feladata, munkakörei III/126. A részleg tevékenységét a részlegvezető, illetve a részlegvezető helyettes irányítja III/127. Az önkormányzati tulajdonú köztemetők kegyeleti közszolgáltatási (fenntartás, üzemeltetés, kezelés) és temetkezési szolgáltatási feladatainak ellátása. III/128. A biztonságos üzemeléshez szükséges fejlesztési igények felmérése, javaslatok előkészítése. Közreműködés a jóváhagyott fejlesztések időbeni és térbeni ütemezésében. A fejlesztések gyakorlati megvalósításának ellenőrzése, azok átvétele. A fejlesztések elszámolása. Az ügyvezető igazgató által, vállalkozók részére engedélyezett temetői munkák szabályozása. 13

14 Temetkezési csoport feladata III/129. A temetkezési szolgáltatások teljes körű biztosítása. A feladatok felsorolása: Temetés felvételek bonyolítása. Elhunytak átvétele, kiadása Az elhunytak temetésre történő előkészítése. Ravatalozás, a ravatalozó helyiségének, berendezésének tisztántartása, karbantartása, fertőtlenítése. Szertartások hangosítása A temetkezési szolgáltatás számlázása Temetkezéssel összefüggő nyilvántartások naprakész vezetése, azok havi összegzése A temetői pénztár kezelése. Kegyeleti cikkek beszerzése, bemutatása, értékesítése. Megfelelő raktárkészlet biztosítása. A raktári nyilvántartások pontos vezetése A dolgozókkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése (teljesített munkaórák, szabadság, táppénz) Lejárt megváltási idejű sírok regisztrálása, dokumentálása, tulajdonos felszólítása Halott szállítás megszervezése belföldön, illetve külföldön Hamvasztások ügyintézése Búcsúztatás feltételeinek biztosítása A koporsók és urnák sírhelyhez, urnafalhoz történő szállítása megfelelő eszközökkel és módon Sír és kripta kiadása a megfelelő méretben Urnafülke nyitása. Sírba helyezés, urna elhelyezése, kiadása, áthelyezése Temetkezési helyek kitűzése, exhumálás, anyakönyvvezetések lebonyolítása Halottszállító járművek tisztántartása, fertőtlenítése, rendeltetésszerű használata Menetlevelek, gépüzemnaplók és fertőtlenítési napló vezetése Megrendelt feliratok kegyeleti cikkekre történő festése III/130. A csoport feladatainak megfelelően az alábbi munkakörök kerültek elkülönítésre: - Temetkezési előadó, - Temetkezési szertartó - Raktáros - Gépkocsivezető - Adminisztrátor - Hangosító - Címfestő Temető fenntartási csoport feladata III/ A csoport feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása. A csoport 14

15 - biztosítja a temetkezési szolgáltatás, a szociális temetés és a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek temetői rend szerinti ellátásának lehetőségét; - biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően - a szociális temetés kivételével - a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást; - biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, a tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat; - gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak és az eltemetésükhöz szükséges kellékek átvételéről, valamint biztosítja a temető nyitását, zárását; - vezeti a nyilvántartó könyveket; - tájékoztatást nyújt a temetőlátogatóknak; - kijelöli a temetési helyeket; - elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást; - összegyűjti és elszállítja a hulladékot; - gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; - összehangolja, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását, valamint a vállalkozóknak a temetői munkavégzését, - gondoskodik az ügyfélfogadásról; - ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások betartását; és - szociális temetés esetén biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a betemetéshez szükséges eszközöket, a sírnál történő ravatalozáshoz szükséges koporsótartó állványt, vagy urnatartó asztalt. - gondoskodik arról, hogy a szociális temetés lebonyolításában részt vevők megismerhessék a temetéssel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályokat. - szociális temetés esetén a köztemető üzemeltetője a személyes közreműködést végzők temetőben végzett tevékenységét ellenőrzi. A jogszabályban foglaltak be nem tartása esetén a köztemető üzemeltetője felhívja a személyes közreműködést végzőt a munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi előírások betartására. Ezek nem teljesítése esetén a köztemető üzemeltetője megteszi a szükséges intézkedéseket a feladat elvégzése érdekében, - gondoskodik az Önkormányzatnak a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 33/2013. (XI. 29.) rendeletében és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott, fentiekben nem említett feladatok (pl. temetők őrzése, gépjárművel való behajtás ellenőrzése) végrehajtásáról. III/132. elkülönítésre: A csoport feladatainak megfelelően az alábbi munkakörök kerültek - temetőfenntartó - takarító 15

16 Városüzemeltetési Részleg feladata, munkakörei III/133. A részleg tevékenységét a részlegvezető, illetve a részlegvezető helyettes irányítja A részleg feladata a városüzemeltetési feladatok ellátása az egyes szerződésekre vonatkozó szerződések szerint. Köztisztasági csoport feladata, munkakörei III/134. A csoport tevékenységét a csoportvezető irányítja. III/135. A csoport feladata az Önkormányzattal kötött éves szerződések szerint a közterületek: utcák, utak, terek, járdák, útszegélyek, útpadkák tisztántartása, kézi illetve gépi erővel. A szerződésben meghatározott közutak portalanítása (locsolása) a közterületeken kihelyezett szeméttárolók (csikkbedobók) ürítése, a régiek javítása az újak kihelyezése. Illegális falragaszok, falfirkák eltávolítása. Baleseti ügyelet balesetek alkalmával a szennyeződött útfelületek feltakarítása, a veszélyes hulladék eltávolítása. III/136. Törlésre kerül! III/137. A csoporton belül az alábbi munkakörök kerültek elkülönítésre: - kézi úttisztítók Zöldfelületgazdálkodási csoport feladata, munkakörei III/138. A csoport tevékenységét a csoportvezető irányítja. III/139. A csoport feladata a tulajdonos Önkormányzattal kötött éves szerződés szerint, illetve eseti megrendelések alapján a zöldfelületek gondozása, karbantartása, fák- és cserjék szakszerű metszése, elöregedett fák kitermelése, új fasorok telepítése, egynyári virágok telepítése, fenntartása, egyéb parkfenntartási és építési munkák végzése. Parkfenntartási feladatok: III/140. Takarítás: Kecskemét közterületein. Parkok, játszóterek, kutyafuttatók takarítása. Őszi-tavaszi lombgereblyézés, tavaszi gyepfelület szellőztető gereblyézése. III/141. Fűnyírás: Kategória besorolás függvényében az önkormányzati füves területeken a fű lenyírása önjáró fűkaszálógépekkel, illetve kézi erővel, motoros gyepszélvágóval. A keletkezett hulladék összegyűjtése, elszállítása. A szennyezett járófelületek tisztítása. 16

17 III/142. Gyommentesítés: A gyomos, gazos (allergén gyomok) területek kézi, illetve gépi úton történő gyommentesítése, a levágott növényi részek összegyűjtése, elszállítása. III/143. További feladatok: Játszóterek, játszótéri berendezések, homokozók, padok gondozása, karbantartása. Szökőkutak, ivókutak, öntözőhálózat üzemeltetése, karbantartása. Közüzemi díjak: (az üzemelő szökőkutak, ivókutak, városi öntözőhálózat vízdíj, áramdíj) elszámolásai. Lakossági vízdíj-támogatás elszámolása Külső vállalkozó bevonásával a növényvédelmi feladatok ellátása III/144. Parkfenntartási munkakörök: - parkmunkás - mobil gépkezelők (fűnyírók) Fanyesési feladatok III/145. Fakivágások, fanyesések (koronaalakító, ifjító, érintésvédelmi) gallyazás, tuskómarás, tuskómarás utáni járda helyreállítások, cserjenyírás. A kivágott famennyiség telephelyre szállítása, nyilvántartása, értékesítése. A felsorolt munkák után keletkezett nyesedék aprítása, szállítása, a helyszín takarítása. III/146. Fanyeső munkakörök: - kézi és gépi fakitermelő III/147. Növénytelepítési feladatok: Egy és kétnyári virágágyások, kőtálak előkészítése, beültetése és fenntartása. Az évelő virágágyások előkészítése, beültetése, ápolása, tavaszi felújítása A virágoszlopok, kandelláber virágkosarak telepítése, ápolása. Faleváltás az ez irányú tevékenységhez alapanyag biztosítása, fák ültetése, öntözése, ápolása Cserjék telepítése, ápolása, felújítása Új zöldfelületek tervezése, terveztetése, kivitelezése A virágágyások öntözése III/148. Növénytelepítési munkakörök: - parkmunkás Gépészeti-gondnoksági csoport feladata, munkakörei III/149. A csoport tevékenységét a csoportvezető irányítja. 17

18 Gépészeti feladatok III/150. A csoport tevékenysége kiterjed a szolgáltatási folyamatok során használatos minden járműre, berendezésre, eszközre, gépre, készülékre (kivéve számítástechnikai eszközöket, berendezéseket), illetve e gépek és eszközök kezelési, karbantartási és javítási folyamatainak szabályozására. III/151. A különböző részlegek gépi munka igényeit összegzi és koordinálja. A szükséges eszközöket elsősorban a Társaság tulajdonából, amennyiben nem lehetséges úgy bérlemény útján biztosítja. III/152. Biztosítja a Társaság gépi meghajtású eszközeinek rendeltetésszerű használatát. Ezen eszközökről és használatukról naprakész, - üzemórára lebontott - nyilvántartást vezet. Felel a gépek, eszközök szakszerű kezeléséért. III/153. A kezelési és karbantartási utasításokat, valamint a gépkönyveket nyilvántartja, a szükséges körben szétosztja. Azok utasításait betartja és betartatja. III/154. Az előre tervezhető javításokat ütemezi, javítási ütemtervet készít. III/155. A gépi berendezések műszaki állapotát folyamatosan felügyeli. III/156. A leromlott állapotú és a gazdaságosan nem üzemeltethető gépek, eszközök lehetséges értékesítéséről javaslatot tesz. III/157. A részleg tevékenységét a gépek és eszközök működtetésével kapcsolatos munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások betartásával végzi. Folyamatosan kapcsolatot tart a munka- és tűzvédelmi előadóval. III/158. További feladatok: Biztosítja a gépjárművet, gépet és annak vezetőjét a különböző részlegek igényeinek megfelelően. Ellátja a gépjármű vezetőjét vagy gépkezelőjét a szükséges menetokmánnyal, és azok ellenőrzéséről is gondoskodik. A részlegvezető gondoskodik arról, hogy a gépkezelő, gépjárművezető a gép használata előtt munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesüljön. Meggyőződik arról, hogy a használati utasításban, gépkönyvben rögzített előírásokat az adott munkavállaló ismeri-e, üzem közben azokat be tudja-e tartani. Gondoskodik a meghatározott norma szerinti üzemanyag elszámolásáról és vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat. A gépjárművezető a diszpécser által kiadott körzetben, valamint az egyedi megrendelés esetén (konténerürítés) a feladatot panaszmentesen, a lehető legrövidebb idő alatt teljesíti. 18

19 A gépjárművezetők figyelemmel kísérik a munkaterület változásait, melyről tájékoztatást adnak. Gondoskodik a menetlevél tényszerű kezeléséről Köteles a gépjármű problémáinak jelzésére. Irányítják és felügyelik a rakodó személyzet munkavégzését. Köteles gondoskodni a gépjármű tisztántartásáról. III/159. Gépészeti munkakörök: - gépkocsivezető - gépkezelő III/160. Hibaelhárítási és karbantartási feladatok A Társaság tulajdonában lévő gépek, gépi eszközök karbantartása, javítása Ütemezett szemlék, olajcserék, műszaki vizsgák, környezetvédelmi vizsgálatok, emelőgépek időszakos műszaki vizsgálata, berendezések (elektromos gépi eszközök, hegesztő berendezések) vizsgálatának rendszeres végeztetése, nyilvántartása. Kisgépek és eszközök tisztítása, az esetleges hulladék anyag eltávolítása a napi karbantartási feladatok közé tartozik. Kenőanyag feltöltése, beállítások ellenőrzése és korrigálása, az elromlott alkatrészek javítása, cseréje A telephelyek működésének biztosítása műszaki szempontból, saját és külső javításból A részlegek által megrendelt munkák elvégzése III/161. Hibaelhárítási, karbantartási munkakörök: - autószerelő - kisgépszerelő - lakatos III/162. Raktározási feladatok Az üzemeltetéshez és javításhoz szükséges anyagok biztosítása anyagbeszerzéssel, raktározással. Nyilvántartások vezetése Veszélyes anyagok szakszerű ideiglenes tárolása, nyilvántartása. A részleg által elvégzett munkák munkaszámra történő lebontása és elszámolása. A részleg dolgozóinak munkaidő nyilvántartása (jelenléti ív, szabadság) Gondoskodik a munkaruha és tisztítószerek rendszeres ellátásáról. III/163. Raktározási munkakörök: - raktáros - adminisztrátor - anyagbeszerző 19

20 Gondnoksági feladatok III/164. A gondnoksági feladatok ellátását a gépészeti-gondnoksági csoportvezető irányítja. III/165. A gondnokság feladata a Társaság tulajdonában álló, valamint kezelésében lévő ingatlanok rendeltetésszerű használatának biztosítása. Azok karbantartási munkálatainak megtervezése, ütemezése, megszervezése, kivitelezésének ellenőrzése. III/166. Az ingatlanokra vonatkozó tulajdoni lapok nyilvántartása, az esetleges változásokkal kapcsolatos ügyintézés lefolytatása. A földhivatali bejegyzések, törlések, a jelzálogjoggal kapcsolatos ügyek teljes körű intézése. III/167. Az ingatlan állománnyal kapcsolatos biztosítások megkötése, a díjfizetés figyelemmel kisérése. A bekövetkezett káresemények bejelentése, az ügyintézés lefolytatása. III/168. Telephely létesítése, ingatlant érintő beruházás, átépítés, karbantartási munkálatok esetén a tervezés és a kivitelezés megszervezése, a különböző engedélyek megszerzése. Ennek során kapcsolattartás a különböző szakhatóságokkal. III/169. Amennyiben a telephelyen illetve valamely ingatlanon engedélyköteles tevékenység folyik, úgy annak megszerzése érdekében teljes körű ügyintézés. III/170. Folyamatosan figyelemmel kíséri az általános munkahelyi rendet, a használt ingatlanok rendjét, külalakját, tisztaságát. A jó gazda gondosságával ügyel arra, hogy a használt területek ápolt és gondozott benyomást keltsenek. Amennyiben rendetlenséget észlel, úgy felhívja az érintett részlegvezetők figyelmét a problémák megszüntetésére, és intézkedéséről jelentést tesz az ügyvezető igazgatónak. III/171. Irodaszerek, valamint az ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges anyagok beszerzése. III/172. A működtetett irodahelyiségek tisztántartása, takarítása, a szociális helyiségek segédanyaggal történő ellátása. III/173. A telefonközpont kezelése III/174. A munkavédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi feladatok teljes körű ellátása. A szükséges utasítások, tervek elkészítése és az ügyvezető igazgató elé terjesztése. III/175. Az őrzés-védelmi, biztonsági, vagyonvédelmi tevékenység megszervezése, koordinálása és napi ellenőrzése. III/176. A Gondnokságon belül elkülönített munkakörök: munkavédelmi és tűzvédelmi előadó adminisztrátor 20

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

2.._~ 1- szám ú előterjesztés

2.._~ 1- szám ú előterjesztés --------------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2.._~ 1- szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselőtestülete részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Edelény, 2011. szeptember 01. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. változat 1. oldal (74) Előkészítette: Hankovszkiné Balogh Ilona Eigner János Csapó József operatív és gazdasági személyszállítási igazgató műszaki igazgató igazgató Ellenőrizte: Dr. Máté Ernő ügyvéd

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 3/2014 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.sz. melléklet A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 3 1.1. A Szerencsejáték

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Kiadva: Érvényes: 2013. április 1. Leitner László ügyvezető igazgató 2013. április 1-től Tartalom I. A Társaság adatai, tevékenységi köre, jogállása...4 1. Bevezetés...4

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ikt.szám: 20.082/2013. A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA ÜGYRENDJE Egyetértek: Dr. Papp Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 5. o. Általános rendelkezések 5.o. A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. május 3. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben