A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) Szervezeti és Működési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) módosításokkal egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzata A módosítások vastag és dőlt betűvel kerültek kiemelésre. Hatályba lépés: január 1. 1

2 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jellemző adatok I/1. Megnevezés: Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) I/2. Rövidített cégnév: Városgazdasági Nonprofit Kft. I/3. Székhely: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a. I/4. Telephely: 6000 Kecskemét, Bezerédi u. 2.sz. I/5. A Társaság alapítója: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. sz. I/6. Alapító okirat kelte: április 01. I/7. Cégbejegyzés száma: Cg /1993. I/8. I/9. Cégbíróság megnevezése: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adóigazgatási azonosító száma: I/10. A Társaság működésének időtartama: A Társaságot az alapító határozatlan időtartamra hozta létre. A Társaság jogállása I/11. I/12. A Társaság Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú gazdasági társasága. Az alapító és a Társaság kapcsolatában az alá-fölérendeltség elve érvényesül. 2

3 I/13. Az alapító nevében a polgármester jár el. Akadályoztatása esetén az általa aláírt teljes bizonyító erejű magánokirattal meghatalmazott személy képviseli az alapítót. A meghatalmazott lehet bármely jogképes természetes személy, aki Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával munkaviszonyban vagy szerződéses viszonyban van. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata I/14. I/15. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Társaság szervezeti felépítését, irányítási rendszerét, a kapcsolattartás szabályait, a szervezetben betöltött beosztáshoz, munkakörökhöz kapcsolódó hatásköröket, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát az ügyvezető igazgató igazgatói utasítás formájában adja ki és az Alapító hagyja jóvá. A Társaság alapfeladata I/16. Az alapító által meghatározott közszolgáltatások elvégzése, illetve az azokban való közreműködés Kecskemét város közigazgatási területén. A Társaság köteles a tulajdonos által meghatározott színvonalon biztosítani a rábízott szolgáltatásokat. II. fejezet A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A szervezeti felépítés alapelvei II/1. II/2. II/3. II/4. A Társaság élén az ügyvezető igazgató áll. Az igazgató helyettesei szakterületükön irányító, a szervezet egészére nézve pedig koordinációs feladatokat látnak el. A szervezeti egységek operatív irányítása lineáris struktúrában történik, az egységek vezetői az ügyvezető igazgatótól illetve a szakterületért felelős igazgatóhelyettestől kaphatnak utasítást. A társaság szervezeti felépítése az alapfeladatok hatékony ellátását szolgálja. Struktúrájában igazodik az elkülönült tevékenységi körökhöz. A szervezeti felépítés ábráját az 1. sz. melléklet tartalmazza. A Társaság szervezeti egységei a Társaságon belüli irányítás függvényében blokkokat képeznek. A Társaság szervezete részlegekből és csoportokból épül fel. 3

4 A Társaság szervezeti felépítése Központi részleg: ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Jogtanácsos Minőségbiztosítási vezető Belső ellenőr Rendszergazda Titkársági csoport Gazdasági részleg: GAZDASÁGI IGAZGATÓHELYETTES Pénzügyi-számviteli részleg Munkaügyi-bérügyi részleg Szolgáltatási egységek: Hulladékgazdálkodási részleg Szállítási csoport Ügyfélszolgálati csoport Haszonanyaggyűjtési, - értékesítési csoport Temetőgazdálkodási részleg Temetkezési csoport Temető fenntartási csoport Városüzemeltetési részleg Zöldfelület-gazdálkodási Csoport Köztisztasági Csoport Gépészeti és Gondnoksági Csoport Közút- és forgalomtechnika Csoport III. fejezet A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI, MUNKAKÖREI KÖZPONTI RÉSZLEG: III/1. A központi részleg feladatait az ügyvezető igazgató közvetlen irányításával, annak alárendeltségében látja el. 4

5 Jogtanácsos feladata: III/2. III/3. III/4. III/5. III/6. III/7. III/8. III/9. III/10. III/11. Ellátja a Társaság tevékenységével összefüggő jogtanácsosi tevékenységet. Elkészíti a megkötendő szerződéseket, írásbeli megállapodásokat. A felbontandó, illetve módosítandó szerződésekkel kapcsolatos jogi munkálatokat, levelezést lefolytatja. A Társaság szerződésállományát naprakészen ismeri, és azok változásait folyamatosan figyelemmel kíséri. Koordinálja a Társaság jogalkalmazói tevékenységét. Jogszabály-értelmezési kérdésekben tájékoztatást ad a Társasághoz írásban forduló ügyfelek részére. Folyamatos felügyeletet gyakorol, és utólagos ellenőrzést végez a Társaság jogalkalmazását illetően. A felügyeleti jogköre kiterjed a Társaság valamennyi szakterület jogalkalmazási gyakorlatára. Jogszabály ellenes működés észlelése esetén azt azonnal szóban, majd írásban is jelenti az ügyvezető igazgatónak, egyúttal javaslatot tesz az észlelt jogszabálysértés megszüntetésének módjára. A Társaság tevékenységével összefüggő, az azt szabályozó joganyagot elsajátítja, illetve annak változásait követi. A közszolgáltatásokkal, a munkaügyi és polgári perekkel kapcsolatos bírósági gyakorlatot folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi. Vitás kérdésekben döntés előkészítő javaslatot tesz. Képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok, a felügyeleti szervek, gazdálkodó és természetes személyek előtt a peres és peren kívüli eljárásokban. Minden ügyben kizárólag az ügyvezető igazgató által előzetesen elfogadott, jogszerű, a Társaság érdekeit tükröző jogi álláspontot képviselhet. A Társaságot megillető jogról lemondani, ellenszolgáltatás nélkül kötelezettséget vállalni, ellenérdekű féllel egyezséget kötni csak kizárólagosan az ügyvezető igazgató írásos felhatalmazása alapján jogosult. Köteles a reá bízott ügyekről az ügyvezető igazgatót folyamatosan és teljes körűen tájékoztatni. Minőségbiztosítási vezető feladata III/12. Elősegíti a Társaság minőségpolitikájának érvényre jutását, kialakításában közreműködik. III/13. Irányítja a Társaság minőségügyi rendszerét, azt folyamatosan ellenőrzi és fejleszti. III/14. A minőségbiztosítási kézikönyvben meghatározottak szerint felügyeli a Társaságnál bevezetett szabványrendszer előírásainak betartását. III/15. Megszervezi a minőségügyhöz kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket (minőségügyi oktatás, belső utasítások, beszállítók, alvállalkozók minősítése stb.). 5

6 III/16. Tájékoztatja az ügyvezető igazgatót a minőségbiztosítási rendszer működéséről, nem megfelelő működés esetén javaslatot tesz annak kiküszöbölésére. III/17. Köteles a minőségbiztosítási eljárási utasításokat, a minőségbiztosítási kézikönyveket nyilvántartani és elosztani. A nyilvántartásnak mindig aktuálisnak kell lennie. III/18. III/19. III/20. III/21. Folyamatosan együttműködik a Társaság dolgozóival. Kapcsolatot tart az ügyfelekkel, külső szervekkel, partnerekkel. Az ügyvezető igazgató felkérésére részt vesz tárgyalásokon, megbeszéléseken, önkormányzati, bizottsági üléseken. Közreműködik a KFT. beruházásainak előkészítésében, a hosszú-, közép-, és rövidtávú tervezési folyamatokban. Felügyeli a KFT. ügyirat-kezelési rendszerét. Belső ellenőr feladata III/22. III/23. III/24. III/25. III/26. Az egyes részlegek konkrét feladat végrehajtásainak, teljesítéseinek helyszíni ellenőrzése, mely kiterjed mind a mennyiségi adatokra, mind a minőségi színvonalra. A vezetők részéről történő feladatmegadások ellenőrzése. Ennek során vizsgálja a gépi- és emberi erőforrások koordinálását. Célszerűtlen, indokolatlan utasítás észlelése esetén észrevételét és egyben javaslatát közli az utasítást kiadó vezetővel, illetve jelenti az utasítást kiadó vezető felettesének. A Társaság tevékenysége során folytatott adminisztráció (igazolások, menetlevelek, szállítólevelek, nyilvántartások, jegyzőkönyvek, belső bizonylatok, stb.) ellenőrzése. E tevékenyég körében javaslatot tesz a Társaságon belüli adatáramlások egyszerűsítésére, fejlesztésére, pontosítására. Leltárutasításnak megfelelően ellenőrzi a leltározási, selejtezési feladatok végrehajtását. Az ügyvezető igazgató egyedi utasításának megfelelően ellenőrzési feladatokat lát el. III/27. Ellenőrzi a szervezeti egységek gazdasági tevékenységét, valamint az egyes részlegek illetve tevékenységek jövedelmezőségét kimutató számításokat, azok alapadatait. III/28. III/29. Ellenőrzi a munkavédelmi utasítások meglétét és azok betartatását. Belső-ellenőrzési tervet készít, melyet az ügyvezető igazgató hagy jóvá. 6

7 III/30. III/31. III/32. Az egyes ellenőrzésekről külön jegyzőkönyvet készít, melyet az ellenőrzéssel érintett szervezeti egységek vezetőinek illetve az ügyvezető igazgatónak ad át. Rendszeresen beszámol az ügyvezető igazgatónak, valamint a részlegek vezetőinek az ellenőrzések eredményéről. Javaslatot tesz az esetleges hibák korrigálására, annak módjára, megelőzésükre. Ellenőrzi a Társaság szervezeti egységeinek előírt adatszolgáltatási és információ szolgáltatási kötelezettségek teljesítését, tartalmi valódiságát, az alaki előírások, a bizonylati rend és fegyelem betartását. Rendszergazda feladata III/33. III/34. III/35. III/36. III/37. III/38. III/39. Informatikai Szabályzat (ISZ) elkészítése, naprakész tartása, módosítása. A feladatok pontos ismeretében javaslatot tesz az ügyvezető igazgatónak a számítógépek, számítógépes rendszerek (hardverek, szoftverek) beszerzésére, bővítésére. Hardverek, szoftverek, nyilvántartása, azokban bekövetkezett változások (bővítések, cserék) naplózása. Üzemeltetés biztonsági szabályainak kidolgozása, rendjének kialakítása. Azok dolgozókkal való ismertetése. Az informatikai eszközökkel kapcsolatban gondoskodik a munka- és tűzvédelmi-, valamint a balesetvédelmi szabályok kidolgozásáról és azok betartásáról. Gondoskodik az adattárolási, adatmentési feladatok rendszeres elvégzéséről. Gondoskodik a szervizháttér folyamatos biztosításáról. Szervizkönyvek vezetése. Rendszerhozzáférések kidolgozása. Számítógépes programok (szoftverek) jogszerű használatának biztosítása, felügyelete. III/40. A szoftverek eredetiségét és jogos használatát igazoló dokumentumok összerendezése, nyilvántartása. III/41. III/42. III/43. III/44. A szoftverek és programok telepítő lemezeinek, dokumentációinak könyvtározása, nyilvántartása. Ellenőrzi a védelmi előírások betartását. Ellátja a számítástechnikai titokvédelmi munka szervezését, és felügyeletét. Felelős a számítástechnikai rendszerek üzembiztonságáért, a biztonsági másolatok készítéséért, karbantartásáért. 7

8 III/45. III/46. III/47. III/48. III/49. Gondoskodik a rendszerek újraindíthatóságáról, ill. az újraindításhoz szükséges paraméterek reprodukálhatóságáról. Felelős a hardver eszközök időszakos tesztjeiért. Naprakészen tartja a vírusinformációkat. Vírusfertőzés gyanúja esetén gondoskodik a feltételezett fertőzött rendszer izolálásáról, a fertőzés okának felderítéséről, valamint vírusmentesítésről. Javaslatot tesz az informatikai rendszer szűk keresztmetszeteinek felszámolására. III/50. Segítséget nyújt esetleges rendszerhibák kiderítésében, elhárításáról lehetőség szerint maga gondoskodik. III/51. III/52. III/53. III/54. A hiba okának észlelését, bejelentését követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb 24 órán belül megkísérli a hiba okának megszüntetését. Hálózatfejlesztés esetén a teljes tervdokumentációt elkészíti, egyben együttműködik és ellenőrzi annak kivitelezését. Elvégzi a bevezetésre kerülő új rendszerek logikai, fizikai folyamatainak felmérését, optimalizálását. Elkészíti a hardver- és szoftver eszközök selejtezéséhez szükséges szakvéleményt. III/55. Selejtezés előtt javaslatot tesz a még működésre alkalmas alkatrészek felhasználásáról. III/56. III/57. III/60. III/61. III/62. III/63. Kidolgozza a javításra telephelyen kívülre elszállított hardver eszközök útjának bizonylati rendjét, betartásukat felügyeli. Az üzemképtelen hardver eszközöket összegyűjti, selejtezésig tárolásukról a Társaság telephelyén gondosodik. Együttműködik a külső fejlesztésű szoftverek rendszerfelügyeletét ellátó szervezet kijelölt tagjával. Ellátja a saját fejlesztésű szoftverek rendszerfelügyeletét. Adatvédelmi szempontból véleményezi a Társaság működését. Tevékenységéről rendszeresen beszámol a Társaság ügyvezető igazgatójának. Csak az igazgató által jóváhagyott fejlesztéseket (hardver, szoftver) végezheti el. III/64. A munkavégzés során birtokába került adatokat, információkat üzleti titokként kezeli. III/65. Az engedélyezett javításokhoz szükséges alkatrészek beszerzéséről gondoskodik. 8

9 III/66. A feldolgozáshoz szükséges kellékanyagok mennyiségét és minőségét meghatározza és gondoskodik a beszerzésekről. Titkársági csoport feladata, munkakörei III/67. III/68. III/69. III/70. III/71. III/72. III/73. III/74. III/75. III/76. III/77. III/78. Elvégzi a levelezéssel és az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat. Az irattári előírásoknak megfelelően rendezi az iratanyagot. Az iratkezelés során az iratkezelésre vonatkozó belső utasításokat betartja. Elvégzi a beérkezett posta iktatását, postabontást végez, gondoskodik a illetékességnek megfelelő szétosztásról. Vezeti az ügyvezető igazgató és más vezető beosztású dolgozók munkájához kapcsolódó határidő nyilvántartást, a határidők pontos betartására felhívja a figyelmet. Előkészíti az értekezleteket, igény szerint vezeti a jegyzőkönyveket. Fogadja az ügyvezető igazgatót, illetve igazgató-helyetteseket felkereső vendégeket, megadja a szükséges információkat. Az ügyvezető igazgató és az igazgató-helyettesek illetve a részlegek számára gépelési, jegyzőkönyv-vezetési, és egyéb nyilvántartási feladatokat végez. Fogadja a telefonokat, feljegyzi az esetleges üzeneteket. Faxüzeneteket vesz és nyilvántartásba vételt követően továbbítja azokat. Utasításra fénymásolatot készít. Feladatainak végrehajtása során folyamatosan gondot fordít a költség- és anyagtakarékossági szempontokra. Vezeti a postakönyvet, intézi a levelek postára adását. Ellátja az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, a titkársági csoportvezető a társaság adatszolgáltatási felelőse, valamint a weboldal kezelését és frissítését. Naprakész nyilvántartást vezet az írott sajtóban a Társaságról megjelent cikkekről, ellátja a sajtófigyelési tevékenységet. A Titkársági csoporton belül az alábbi munkakörök kerületek elkülönítésre: Titkárnő (csoportvezető) Gépíró (irattár kezelő) 9

10 GAZDASÁGI RÉSZLEG III/79. A gazdasági részleg a gazdasági igazgatóhelyettes közvetlen irányításával, annak alárendeltségében végzi feladatait. Pénzügyi csoport feladatai, munkakörei III/80. Pénzintézeti kapcsolatok ügyvitelének biztosítása (bankszámla- és hitelszerződések, számlavezetés, bankszámlaforgalom). Banki és postai pénzforgalom bonyolítása. III/81. III/82. III/83. III/84. III/85. III/86. Házipénztár pénzeszközeinek, és a pénztárban tárolt értékek kezelése, megőrzése, nyilvántartása, elszámolása. A vevő ügyfélforgalom kezelése. Követelés kimutatás, fizetési határidő nyilvántartás, figyelés, egyenleg-közlés, felszólítások, peresített követelések, behajtások, leírások, részletfizetések ügyintézése. Vevőminősítések elvégzése az értékvesztés elszámoláshoz. Késedelmi kamatszámítás és terhelés. Biztosítások és kiküldetések elszámolása. A csoport munkakörei - Csoportvezető - Számlázó - Pénztáros Könyvelési csoport feladatai, munkakörei III/87. Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, elszámoltatása. III/88. Pénzforgalmi tervek készítése. III/89. Költségvetési kapcsolatok bevallása, nyilvántartása, kötelezettségek teljesítése. III/90. Kimenő számlák elkészítése- és postázásra előkészítése. III/91. Beérkező számlák alaki, tartalmi, számszaki ellenőrzése, teljesítések igazoltatása, kifizetésre átadása. III/92. III/93. Bankforgalmak főkönyvi könyvelése. Pénztárforgalom főkönyvi könyvelése. 10

11 III/94. III/95. III/96. III/97. III/98. Készlet- és tárgyi eszköz analitikák vezetése, főkönyvi könyvelés részére feladás készítése, főkönyvi könyvelése. Költség- és ráfordítás jellegű számlák, a hozzákapcsolódó kötelezettségek, folyószámlák, illetve főkönyvi számlán történő lekönyvelése, valamint az ezzel összefüggő ÁFA feladások elkészítése és lekönyvelése. Jövedelem és TB. elszámolásokkal összefüggő gazdasági események analitikus és főkönyvi könyvelése. Árbevétel és hozzá kapcsolódó vevőkövetelés, illetve ÁFA feladások elkészítése és folyószámlákra, illetve főkönyvi számlákra lekönyvelése. Költségvetési kapcsolatok nyilvántartása, bevallása, kötelezettségek teljesítésre átadása pénzügy felé. III/99. Költségek elszámolása, lekönyvelése költséghelyekre, költségviselőkre. A Társaságon belül bevezetett önelszámoló egységek költségeinek, és árbevételeinek folyamatos könyvelése. A vezetői számvitelhez szükséges nyilvántartások vezetése. III/100. Minden egyéb, a Társaság tevékenységével összefüggő gazdasági eseményt rögzítő bizonylat lekönyvelése (vegyes tételek). III/101. Statisztikák elkészítése. III/102. Tervezéshez szükséges adatok biztosítása költséghelyenként és Társaság összesen. III/103. A Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének bemutatása és elemzése. III/104. Havi, negyedéves, éves zárlati teendők elkészítése. A beszámoló összeállítása. III/105. A csoport munkakörei: - Csoportvezető - Főkönyvi könyvelő - Analitikus könyvelő Munkaügyi- és TB csoport III/106. A munkaviszony létesítésével és megszüntetésével összefüggő nyilvántartások, feldolgozások és jelentések elkészítése. III/107. TB. kifizetőhelyi feladatok ellátása, járulékok, támogatások elszámolása, bevallása, jelentések elkészítése. III/108. A Társaság állományában lévő munkavállalók, valamint a szerződéses megbízással rendelkező munkavállalók jövedelem elszámolása. III/109. A jövedelem-elszámolás alapbizonylatainak ellenőrzése. 11

12 III/110. Az alapbizonylatok feldolgozása, egyéni előállításai. elszámolási lapok, bérjegyzékek III/111. A jövedelem-elszámolással és a hozzá kapcsolódó adó-elszámolással összefüggő adatok nyilvántartása és az adatszolgáltatások elkészítése. III/112. Bértervek összeállítása és figyelése. III/113. A csoport munkakörei: - Munkaügyi és társadalombiztosítási ügyintéző - Bérelszámoló. SZOLGÁLTATÁSI EGYSÉG: III/114. A szolgáltatási egység feladatait az igazgató közvetlen irányításával, annak alárendeltségében látja el. Hulladékgazdálkodási részleg feladata, munkakörei III/115. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó szilárd hulladék (háztartási hulladék), a gazdálkodó szervek és egyéb szervezetek által gyűjtött, a háztartási hulladékhoz hasonló összetételű szilárd hulladék, valamint a közterületen keletkező szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, és a hozzá kapcsolt ügyfélnyilvántartás adminisztráció vezetése. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, illetve a közszolgáltatás körén kívül eső hulladékgazdálkodási szolgáltatás ellátása során a bevonásra kerülő alvállalkozókkal, beszállítókkal, közreműködőkkel kapcsolatos szerződéskötés előkészítése, az alvállalkozók, beszállítók, közreműködők munkájának folyamatos ellenőrzése, a velük való kapcsolattartás. Szállítási csoport feladata: III/116. Közszolgáltatási és regionális hulladékszállítás (kukás hulladékszállítás) végzése az Önkormányzati rendeletben szabályozott módon, heti rendszerességgel. Egyéb települési jellegű hulladékszállítás, lim-lom akció megszervezése, szezon jellegű, speciális és sürgős szállítási feladatok ellátása. Szerződéses és eseti megrendelések alapján konténerek kihelyezése, szállítása és ürítése. A Szállítási csoporton belül elkülönült munkakörök: - csoportvezető - diszpécser - raktáros - rakodók - üzletkötő 12

13 Ügyfélszolgálati csoport feladata: III/117. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással és a közszolgáltatás körén kívül eső hulladékgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatosan létrejött szerződéses partnerek és a lakosság részére nyújtott szolgáltatás nyilvántartásának pontos vezetése, valamint a kihelyezett edények nyilvántartása. III/118. A beérkező igények, bejelentések kérdések kivizsgálása, megválaszolása. Ügyfelek szóban, illetve írásban történő tájékoztatása. III/119. Az Ügyfélszolgálat dolgozói feladataik ellátása során az elemi udvariasság szabályainak megfelelően kötelesek segítőkészen érintkezni a Társaság ügyfeleivel. Az ettől való eltérés fegyelmi felelősségre vonást von maga után. III/120. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással és a közszolgáltatás körén kívül eső hulladékgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos szerződések előkészítése. Kivizsgálások koordinálása. Meghatározott időpontra a szolgáltatás díjának kiszámlázásához az adatelőkészítés. Kapcsolattartás a szállítási csoporttal. Az Ügyfélszolgálati csoport munkakörei: csoportvezető Haszonanyaggyűjtési-értékesítési csoport feladata: - ügyfélszolgálati - ügyfélszolgálati előadó - kivizsgáló III/121. Haszonanyag gyűjtése, értékesítése. III/122. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének megszervezése mind a lakosság mind a vállalkozások részére. III/123. A begyűjtött másodnyersanyag értékesítésének lehetőségeinek felkutatása, szerződések előkészítése. III/124. Szervezi a bevezetett gyűjtési technológiába bevont gépek, emberek munkáját. III/125. Az haszonanyaggyűjtési-értékesítési csoporton belül elkülönült munkakör: - újrahasznosítási előadó Temetőgazdálkodási részleg feladata, munkakörei III/126. A részleg tevékenységét a részlegvezető, illetve a részlegvezető helyettes irányítja III/127. Az önkormányzati tulajdonú köztemetők kegyeleti közszolgáltatási (fenntartás, üzemeltetés, kezelés) és temetkezési szolgáltatási feladatainak ellátása. III/128. A biztonságos üzemeléshez szükséges fejlesztési igények felmérése, javaslatok előkészítése. Közreműködés a jóváhagyott fejlesztések időbeni és térbeni ütemezésében. A fejlesztések gyakorlati megvalósításának ellenőrzése, azok átvétele. A fejlesztések elszámolása. Az ügyvezető igazgató által, vállalkozók részére engedélyezett temetői munkák szabályozása. 13

14 Temetkezési csoport feladata III/129. A temetkezési szolgáltatások teljes körű biztosítása. A feladatok felsorolása: Temetés felvételek bonyolítása. Elhunytak átvétele, kiadása Az elhunytak temetésre történő előkészítése. Ravatalozás, a ravatalozó helyiségének, berendezésének tisztántartása, karbantartása, fertőtlenítése. Szertartások hangosítása A temetkezési szolgáltatás számlázása Temetkezéssel összefüggő nyilvántartások naprakész vezetése, azok havi összegzése A temetői pénztár kezelése. Kegyeleti cikkek beszerzése, bemutatása, értékesítése. Megfelelő raktárkészlet biztosítása. A raktári nyilvántartások pontos vezetése A dolgozókkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése (teljesített munkaórák, szabadság, táppénz) Lejárt megváltási idejű sírok regisztrálása, dokumentálása, tulajdonos felszólítása Halott szállítás megszervezése belföldön, illetve külföldön Hamvasztások ügyintézése Búcsúztatás feltételeinek biztosítása A koporsók és urnák sírhelyhez, urnafalhoz történő szállítása megfelelő eszközökkel és módon Sír és kripta kiadása a megfelelő méretben Urnafülke nyitása. Sírba helyezés, urna elhelyezése, kiadása, áthelyezése Temetkezési helyek kitűzése, exhumálás, anyakönyvvezetések lebonyolítása Halottszállító járművek tisztántartása, fertőtlenítése, rendeltetésszerű használata Menetlevelek, gépüzemnaplók és fertőtlenítési napló vezetése Megrendelt feliratok kegyeleti cikkekre történő festése III/130. A csoport feladatainak megfelelően az alábbi munkakörök kerültek elkülönítésre: - Temetkezési előadó, - Temetkezési szertartó - Raktáros - Gépkocsivezető - Adminisztrátor - Hangosító - Címfestő Temető fenntartási csoport feladata III/ A csoport feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása. A csoport 14

15 - biztosítja a temetkezési szolgáltatás, a szociális temetés és a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek temetői rend szerinti ellátásának lehetőségét; - biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően - a szociális temetés kivételével - a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást; - biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, a tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat; - gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak és az eltemetésükhöz szükséges kellékek átvételéről, valamint biztosítja a temető nyitását, zárását; - vezeti a nyilvántartó könyveket; - tájékoztatást nyújt a temetőlátogatóknak; - kijelöli a temetési helyeket; - elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást; - összegyűjti és elszállítja a hulladékot; - gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; - összehangolja, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását, valamint a vállalkozóknak a temetői munkavégzését, - gondoskodik az ügyfélfogadásról; - ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások betartását; és - szociális temetés esetén biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a betemetéshez szükséges eszközöket, a sírnál történő ravatalozáshoz szükséges koporsótartó állványt, vagy urnatartó asztalt. - gondoskodik arról, hogy a szociális temetés lebonyolításában részt vevők megismerhessék a temetéssel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályokat. - szociális temetés esetén a köztemető üzemeltetője a személyes közreműködést végzők temetőben végzett tevékenységét ellenőrzi. A jogszabályban foglaltak be nem tartása esetén a köztemető üzemeltetője felhívja a személyes közreműködést végzőt a munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi előírások betartására. Ezek nem teljesítése esetén a köztemető üzemeltetője megteszi a szükséges intézkedéseket a feladat elvégzése érdekében, - gondoskodik az Önkormányzatnak a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 33/2013. (XI. 29.) rendeletében és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott, fentiekben nem említett feladatok (pl. temetők őrzése, gépjárművel való behajtás ellenőrzése) végrehajtásáról. III/132. elkülönítésre: A csoport feladatainak megfelelően az alábbi munkakörök kerültek - temetőfenntartó - takarító 15

16 Városüzemeltetési Részleg feladata, munkakörei III/133. A részleg tevékenységét a részlegvezető, illetve a részlegvezető helyettes irányítja A részleg feladata a városüzemeltetési feladatok ellátása az egyes szerződésekre vonatkozó szerződések szerint. Köztisztasági csoport feladata, munkakörei III/134. A csoport tevékenységét a csoportvezető irányítja. III/135. A csoport feladata az Önkormányzattal kötött éves szerződések szerint a közterületek: utcák, utak, terek, járdák, útszegélyek, útpadkák tisztántartása, kézi illetve gépi erővel. A szerződésben meghatározott közutak portalanítása (locsolása) a közterületeken kihelyezett szeméttárolók (csikkbedobók) ürítése, a régiek javítása az újak kihelyezése. Illegális falragaszok, falfirkák eltávolítása. Baleseti ügyelet balesetek alkalmával a szennyeződött útfelületek feltakarítása, a veszélyes hulladék eltávolítása. III/136. Törlésre kerül! III/137. A csoporton belül az alábbi munkakörök kerültek elkülönítésre: - kézi úttisztítók Zöldfelületgazdálkodási csoport feladata, munkakörei III/138. A csoport tevékenységét a csoportvezető irányítja. III/139. A csoport feladata a tulajdonos Önkormányzattal kötött éves szerződés szerint, illetve eseti megrendelések alapján a zöldfelületek gondozása, karbantartása, fák- és cserjék szakszerű metszése, elöregedett fák kitermelése, új fasorok telepítése, egynyári virágok telepítése, fenntartása, egyéb parkfenntartási és építési munkák végzése. Parkfenntartási feladatok: III/140. Takarítás: Kecskemét közterületein. Parkok, játszóterek, kutyafuttatók takarítása. Őszi-tavaszi lombgereblyézés, tavaszi gyepfelület szellőztető gereblyézése. III/141. Fűnyírás: Kategória besorolás függvényében az önkormányzati füves területeken a fű lenyírása önjáró fűkaszálógépekkel, illetve kézi erővel, motoros gyepszélvágóval. A keletkezett hulladék összegyűjtése, elszállítása. A szennyezett járófelületek tisztítása. 16

17 III/142. Gyommentesítés: A gyomos, gazos (allergén gyomok) területek kézi, illetve gépi úton történő gyommentesítése, a levágott növényi részek összegyűjtése, elszállítása. III/143. További feladatok: Játszóterek, játszótéri berendezések, homokozók, padok gondozása, karbantartása. Szökőkutak, ivókutak, öntözőhálózat üzemeltetése, karbantartása. Közüzemi díjak: (az üzemelő szökőkutak, ivókutak, városi öntözőhálózat vízdíj, áramdíj) elszámolásai. Lakossági vízdíj-támogatás elszámolása Külső vállalkozó bevonásával a növényvédelmi feladatok ellátása III/144. Parkfenntartási munkakörök: - parkmunkás - mobil gépkezelők (fűnyírók) Fanyesési feladatok III/145. Fakivágások, fanyesések (koronaalakító, ifjító, érintésvédelmi) gallyazás, tuskómarás, tuskómarás utáni járda helyreállítások, cserjenyírás. A kivágott famennyiség telephelyre szállítása, nyilvántartása, értékesítése. A felsorolt munkák után keletkezett nyesedék aprítása, szállítása, a helyszín takarítása. III/146. Fanyeső munkakörök: - kézi és gépi fakitermelő III/147. Növénytelepítési feladatok: Egy és kétnyári virágágyások, kőtálak előkészítése, beültetése és fenntartása. Az évelő virágágyások előkészítése, beültetése, ápolása, tavaszi felújítása A virágoszlopok, kandelláber virágkosarak telepítése, ápolása. Faleváltás az ez irányú tevékenységhez alapanyag biztosítása, fák ültetése, öntözése, ápolása Cserjék telepítése, ápolása, felújítása Új zöldfelületek tervezése, terveztetése, kivitelezése A virágágyások öntözése III/148. Növénytelepítési munkakörök: - parkmunkás Gépészeti-gondnoksági csoport feladata, munkakörei III/149. A csoport tevékenységét a csoportvezető irányítja. 17

18 Gépészeti feladatok III/150. A csoport tevékenysége kiterjed a szolgáltatási folyamatok során használatos minden járműre, berendezésre, eszközre, gépre, készülékre (kivéve számítástechnikai eszközöket, berendezéseket), illetve e gépek és eszközök kezelési, karbantartási és javítási folyamatainak szabályozására. III/151. A különböző részlegek gépi munka igényeit összegzi és koordinálja. A szükséges eszközöket elsősorban a Társaság tulajdonából, amennyiben nem lehetséges úgy bérlemény útján biztosítja. III/152. Biztosítja a Társaság gépi meghajtású eszközeinek rendeltetésszerű használatát. Ezen eszközökről és használatukról naprakész, - üzemórára lebontott - nyilvántartást vezet. Felel a gépek, eszközök szakszerű kezeléséért. III/153. A kezelési és karbantartási utasításokat, valamint a gépkönyveket nyilvántartja, a szükséges körben szétosztja. Azok utasításait betartja és betartatja. III/154. Az előre tervezhető javításokat ütemezi, javítási ütemtervet készít. III/155. A gépi berendezések műszaki állapotát folyamatosan felügyeli. III/156. A leromlott állapotú és a gazdaságosan nem üzemeltethető gépek, eszközök lehetséges értékesítéséről javaslatot tesz. III/157. A részleg tevékenységét a gépek és eszközök működtetésével kapcsolatos munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások betartásával végzi. Folyamatosan kapcsolatot tart a munka- és tűzvédelmi előadóval. III/158. További feladatok: Biztosítja a gépjárművet, gépet és annak vezetőjét a különböző részlegek igényeinek megfelelően. Ellátja a gépjármű vezetőjét vagy gépkezelőjét a szükséges menetokmánnyal, és azok ellenőrzéséről is gondoskodik. A részlegvezető gondoskodik arról, hogy a gépkezelő, gépjárművezető a gép használata előtt munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesüljön. Meggyőződik arról, hogy a használati utasításban, gépkönyvben rögzített előírásokat az adott munkavállaló ismeri-e, üzem közben azokat be tudja-e tartani. Gondoskodik a meghatározott norma szerinti üzemanyag elszámolásáról és vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat. A gépjárművezető a diszpécser által kiadott körzetben, valamint az egyedi megrendelés esetén (konténerürítés) a feladatot panaszmentesen, a lehető legrövidebb idő alatt teljesíti. 18

19 A gépjárművezetők figyelemmel kísérik a munkaterület változásait, melyről tájékoztatást adnak. Gondoskodik a menetlevél tényszerű kezeléséről Köteles a gépjármű problémáinak jelzésére. Irányítják és felügyelik a rakodó személyzet munkavégzését. Köteles gondoskodni a gépjármű tisztántartásáról. III/159. Gépészeti munkakörök: - gépkocsivezető - gépkezelő III/160. Hibaelhárítási és karbantartási feladatok A Társaság tulajdonában lévő gépek, gépi eszközök karbantartása, javítása Ütemezett szemlék, olajcserék, műszaki vizsgák, környezetvédelmi vizsgálatok, emelőgépek időszakos műszaki vizsgálata, berendezések (elektromos gépi eszközök, hegesztő berendezések) vizsgálatának rendszeres végeztetése, nyilvántartása. Kisgépek és eszközök tisztítása, az esetleges hulladék anyag eltávolítása a napi karbantartási feladatok közé tartozik. Kenőanyag feltöltése, beállítások ellenőrzése és korrigálása, az elromlott alkatrészek javítása, cseréje A telephelyek működésének biztosítása műszaki szempontból, saját és külső javításból A részlegek által megrendelt munkák elvégzése III/161. Hibaelhárítási, karbantartási munkakörök: - autószerelő - kisgépszerelő - lakatos III/162. Raktározási feladatok Az üzemeltetéshez és javításhoz szükséges anyagok biztosítása anyagbeszerzéssel, raktározással. Nyilvántartások vezetése Veszélyes anyagok szakszerű ideiglenes tárolása, nyilvántartása. A részleg által elvégzett munkák munkaszámra történő lebontása és elszámolása. A részleg dolgozóinak munkaidő nyilvántartása (jelenléti ív, szabadság) Gondoskodik a munkaruha és tisztítószerek rendszeres ellátásáról. III/163. Raktározási munkakörök: - raktáros - adminisztrátor - anyagbeszerző 19

20 Gondnoksági feladatok III/164. A gondnoksági feladatok ellátását a gépészeti-gondnoksági csoportvezető irányítja. III/165. A gondnokság feladata a Társaság tulajdonában álló, valamint kezelésében lévő ingatlanok rendeltetésszerű használatának biztosítása. Azok karbantartási munkálatainak megtervezése, ütemezése, megszervezése, kivitelezésének ellenőrzése. III/166. Az ingatlanokra vonatkozó tulajdoni lapok nyilvántartása, az esetleges változásokkal kapcsolatos ügyintézés lefolytatása. A földhivatali bejegyzések, törlések, a jelzálogjoggal kapcsolatos ügyek teljes körű intézése. III/167. Az ingatlan állománnyal kapcsolatos biztosítások megkötése, a díjfizetés figyelemmel kisérése. A bekövetkezett káresemények bejelentése, az ügyintézés lefolytatása. III/168. Telephely létesítése, ingatlant érintő beruházás, átépítés, karbantartási munkálatok esetén a tervezés és a kivitelezés megszervezése, a különböző engedélyek megszerzése. Ennek során kapcsolattartás a különböző szakhatóságokkal. III/169. Amennyiben a telephelyen illetve valamely ingatlanon engedélyköteles tevékenység folyik, úgy annak megszerzése érdekében teljes körű ügyintézés. III/170. Folyamatosan figyelemmel kíséri az általános munkahelyi rendet, a használt ingatlanok rendjét, külalakját, tisztaságát. A jó gazda gondosságával ügyel arra, hogy a használt területek ápolt és gondozott benyomást keltsenek. Amennyiben rendetlenséget észlel, úgy felhívja az érintett részlegvezetők figyelmét a problémák megszüntetésére, és intézkedéséről jelentést tesz az ügyvezető igazgatónak. III/171. Irodaszerek, valamint az ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges anyagok beszerzése. III/172. A működtetett irodahelyiségek tisztántartása, takarítása, a szociális helyiségek segédanyaggal történő ellátása. III/173. A telefonközpont kezelése III/174. A munkavédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi feladatok teljes körű ellátása. A szükséges utasítások, tervek elkészítése és az ügyvezető igazgató elé terjesztése. III/175. Az őrzés-védelmi, biztonsági, vagyonvédelmi tevékenység megszervezése, koordinálása és napi ellenőrzése. III/176. A Gondnokságon belül elkülönített munkakörök: munkavédelmi és tűzvédelmi előadó adminisztrátor 20

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) Szervezeti és Működési Szabályzata A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) módosításokkal egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzata A módosítások vastag és dőlt

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NOVEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NOVEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. NOVEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE IKT. SZ: 1128-13/2016/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI/8. NAPIREND Tárgy: Temető

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések Informatikai és Biztonsági Szabályzat A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása és egységes alkalmazása, valamint

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Ügyiratszám: 23595/2012. Tisztelt Bizottság! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok-

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus a 55/2015. (IX.30.) számú határozatával... Felsmann Tamás rektorhelyettes 1. Általános rendelkezések A Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete Titkárság Elnök Tanácsadók Tájékoztatási Fejlesztési Gazdasági Igazgatási Kereskedelmi vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató Média Rendszer Főkönyvelő Ellenőrzési Üzletkötési

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., polgarmester@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK 1. Bevezetés A Szolgáltatási Szerződés I. számú fejezete, a közterület és parkfenntartás körébe tartozó feladatok, zöldfelületek

Részletesebben

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. 1. A szabályzat célja és alkalmazási területe... 3 2. 2. A Belső Adatvédelmi Felelős... 3 3. 3. Az adatkezelői minőség bejelentése. A Szabályzat közzététele... 3 4. 4. védelme... 3 4.1.

Részletesebben

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS KOMMUNÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS KOMMUNÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS KOMMUNÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejö( egyrészről: Velem községi Önkormányzat (továbbiakban: Megbízó) 9726 Velem, Rákóczi u. 73., mint megbízó másrészt: a Velem Vid

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője Ózd,

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat temetkezéssel kapcsolatos feladatainak áttekintése,

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzési jelentés Ellenőrzési jelentés Az ellenőrzést végző szervezet: Csillagköz Bt. Az ellenőrzés feladatai: 1./ Településüzemeltetés létszám és bérgazdálkodásának vizsgálata. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás pénzeszköz

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete tanyagondnoki szolgálatról Módosítva: a 2/2007.(I.25.) ÖKT rendelettel, a 12/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.(II.20.)

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Szerző és felelős: Belső adatvédelmi felelős. Aláírók: Minőségbiztosítási vezető.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A DUNAVARSÁNYI TEMETŐK ÉS A RAVATALOZÓK 2013. ÉVI ÜZEMELTETÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A DUNAVARSÁNYI TEMETŐK ÉS A RAVATALOZÓK 2013. ÉVI ÜZEMELTETÉSÉRŐL GYERTYALÁNG KEGYELETI SZOLGÁLAT KFT. LEVELEZÉSI CÍM: TELEFON: 06-23-415-036 2040 BUDAÖRS TELEFAX: 06-23-415-498 Ibolya Utca 56. E-MAIL CÍM: 2040 Budaörs, Pf.: 169. gyertyalangkft@freemail.hu Dunavarsány

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Ü-06 MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÜGYREND

Ü-06 MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÜGYREND 1. kiadás 0. módosítás 1 (11). oldal A DUNAÚJVÁROSI FŐSIKOLA MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (11). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 101-2014/2015.

Részletesebben

16/2011.sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata

16/2011.sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata 16/2011.sz. Szabályzat Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata 1. A szabályzat célja: Az Informatikai Szabályzat alapvető célja, hogy a számítástechnikai berendezések és eszközök

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben