Érkezett : 2014 DEC 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érkezett : 2014 DEC 8."

Átírás

1 V КV/J! R( MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett : 2014 DEC 8. T/2329. szám ú törvényjavaslat egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáró l Előadó : Lázár János Miniszterelnökséget vezet ő miniszter Budapest, december

2 2015. évi... törvény egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 1. А közúti közlekedésről szóló évi I. törvény módosítás a 1. (1) А közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (a továbbiakban : Kkt.) 29. (lc) é s (6) bekezdésében а földhivatali szövegrészek helyébe az, а fővárosi és megye i kormányhivatal által kiadott szöveg lép. (2) А Kkt. 36. (3) bekezdésében а közlekedési hatóság szakhatósági nyilatkozata szövegrész helyébe а közlekedési hatóság nyilatkozata szöveg lép. 2. A foglalkoztatás elősegítéséről és а munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény módosítás a 2. (1) А foglalkoztatás el ősegítéséről és а munkanélküliek ellátásáról szóló évi W. törvény (a továbbiakban: F1tv.) 36/8. (2) bekezdésében а nyugdíjbiztosítási igazgatóság szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal szöveg lép. (2) Az F1ty. 54. (I%) bekezdés b) pontjában az illetékes és megyei kormányhivata l népegészségügyi szakigazgatási szerve szövegrész helyébe az illetékes fővárosi és megye i kormányhivatal szöveg lép. (3) Hatályát veszti az F1ty. a) 47. (2) bekezdésében а, valamint а közigazgatás fejlesztésért felelős miniszter egyetértésével а járási hivatal munkaügyi szakigazgatási szervének székhelyét szövegrész, 1

3 b) 58. (7) bekezdése. 3. А csőde járásról és a felszámolási eljárásr оl szóló évi XLIX. törvény módosítás a 3. А cs ődeljárásról és а felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény 31. (1) bekezdés c) pontjában az az illetékes környezetvédelmi felügyel őségnek szövegrész helyébe az a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak szöveg lép. 4. А társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok évi költségvetéséről szóló évi LX%YIV. törvény módosítása 4. А társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok évi költségvetéséről szóló év i LXXXN. törvény 10. -ában az A fővárosi, megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő társadalombiztosítási igazgatási szervek szövegrész helyébe az A fővárosi és megyei kormányhivatalok szöveg lép. 5. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény módosítása 5. Hatályát veszti а földrendező és а földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény 18. (3) bekezdése. 6. А bányászatról szóló évi XL VIII. törvény módosítás a 2

4 б. А bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 41/A. (1) bekezdés fi pontjában а bányakapitányságnak szövegrész helyébe а bányafelügyeletnek szöveg lép. 7. А Bérgarancia Alapг бi szóló évi LXVI. törvény módosítása 7. А Bérgarancia Alapról szóló évi LXVI. törvény 3. (1) bekezdésében és 13. (3 ) bekezdésében а munkaügyi központ szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal szöveg lép. 8. А védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló évi XLIII. törvény módosítása 8. (1) А védett természeti területek véde ttségi szintjének helyreállításáról szóló évi XLIII. törvény a) 4. (2) és (4) bekezdésében а felügyel ő ség szövegrész helyébe а természetvédelm i hatóság szöveg, b) 6. (2) bekezdésében а felügyelőségek szövegrész helyébe az a természetvédelm i hatóság szöveg lép. (2) Hatályát veszti а védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szól ó évi XLIII. törvény 3. -ában az (a továbbiakban : felügyel őség) szövegrész. 3

5 9. А természet védelméről szóló évi LILI. törvény módosítása 9. А természet védelméről szóló évi LIII. törvény 39. (1) bekezdésében а szakhatóságként szövegrész helyébe а kormányrendeletben meghatározott esetekbe n szakhatóságként szöveg lép. 10. А lakástakarékpénztárakról szóló évi CXIII. törvény módosítása 10. А lakástakarékpénztárakról szóló évi CXIII. t őrvény 24. (61)) bekezdésében а kincstár kérelmez ő lakóhelye szerinti illetékes területi igazgatósága szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala szöveg lép. 11. А gyermekek védelmér ől és а gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítás a 11. А gyermekek védelmér ől és а gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a) 5. k) pontjában а fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve, а fővárosi é s megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szakigazgatási szerve szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal, а fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala szöveg, b) 93. (8) bekezdésében а munkaügyi központtal szövegrész helyébe а munkaügy i hatósággal szöveg lép. 4

6 12. А társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évil= törvény módosítása 12. (1) А társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban : Тпу.) a) 64. (8) bekezdésében az a rehabilitációs szakért ői szerv vizsgálatán történő szövegrész helyébe az az egészségi állapot vizsgálata céljából szöveg, b) 75. -ában az a 72. -ban meghatározott rehabilitációs szakért ői szerv szakhatósági állásfoglalására tekintettel utasították e1 szövegrész helyébe az arra tekintettel utasít ották e1, hogy az igényl ő nem megváltozott munkaképesség ű szöveg, c) 76. -ában az A nyugellátásnak а rehabilitációs szakértői szerv vizsgálata alapján történ ő megszüntetését szövegrész helyébe а Ha а hozzátartozói nyugellátást azért szüntetik meg, mert а nyugellátásban részesülő személy már nem megváltozott munkaképesség ű, а megszüntetést szöveg, d) 80. (2) bekezdésében az eljárása, mulasztása vagy а rehabilitációs szakért ői szerv megalapozatlan szakhatósági állásfoglalása szövegrész helyébe az eljárása vag y mulasztása szöveg lép. (2) Hatályát veszti а Тпу. a) 72. -a, b) 80. (4) bekezdésében az а (4a) bekezdésben foglalt kivétellel szövegrész, c) 80. (4a) bekezdése. 13. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény módosítás a 13. 5

7 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény a) 52. (1) bekezdés h) pontjában az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalnak szövegrész helyébe az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak szöveg, b) 52/A. (2) bekezdésében а földhivatali szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal által hozott szöveg, а földhivatal szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal szöveg, c) 90. (3a) bekezdésében а fővárosi, megyei kormányhivatal szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal szöve g lép. 14. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény módosítás a 14. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 148. (3) bekezdés b) pontja helyébe а következő rendelkezés lép : (A Tanács tagja) b) az adott térségben működő fővárosi és megyei kormányhivatal egy-egy népegészségügy i feladatokért felelős képvisel ője, 15. А fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény módosítása 15. А fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenl őségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény a) 23/13. (1) bekezdésében а kincstár szövegrész helyébe а fővárosi és megye i kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban : járási hivatal) szöveg, 6

8 b) 238. (2) bekezdésében, 23/E. (1), (7) és (9) bekezdésében, 23/F. (1), (2), (4a) és (5 ) bekezdésében а kincstár szövegrészek helyébe а,járási hivatal" szöveg, c) 23/D. (3) bekezdésében а kincstárat szövegrész helyébe а járási hivatalt szöveg, d) 23/E. (9) bekezdésében а kincstárnak szövegrész helyébe а,.járási hivatalnak" szöveg lép. 16. А társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és а társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló évi XXXIX. törvény módosítása 1 б. А társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és а társadalombiztosítás szerveinek állam i felügyeletéről szóló évi XXXIX. törvény 2. (3) bekezdése helyébe а következ ő rendelkezés lép : (3) А Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felel ős nyugdíjbiztosítási szerv, а nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felel ős egészségbiztosítási szerv központi költségvetési szervek, amelyek költségvetését - а főváros i és megyei kormányhivatalok kivételével - а társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni. 17. А családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény módosítás a 17. (1) А családok támogatásáról szóló évi ЕХХХIV. törvény (a továbbiakban : Cst.) 15. (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :,,(1) Ha а tanköteles vagy а tankötelezettsége megszűnését követően nevelési-oktatás i intézményben tanulmányokat folytató gyermek (személy) - а (2) bekezdés szerinti kivétellel - а kötelező tanórai foglalkozások tekintetében igazolatlanul mulaszt, а nevelési-oktatás i 7

9 intézmény igazgatójának jelzése alapján а fővárosi és megyei kormányhivatal járási (főváros i kerületi) hivatala (a továbbiakban : járási hivatal ) a) az adott tanítási évben igazolatlanul mulaszto tt tizedik kötelez ő tanórai foglalkozás után felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját а b) pontban meghatározott jogkövetkezményre, b) az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után - a jelzés beérkezésétől számított 8 napon belül - szünetelteti az ellátást." (2) А С. 37. (5) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (5) Ha а járási hivatal а családi pótlék természetbeni nyújtását rendeli e1, intézkedik az ellátásnak а családtámogatási folyószámlára történ ő utalásáról. (3) А С. 48. (2) és (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezések lépnek : (2) А járási hivatal megkeresésére az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felel ős szerv а családtámogatási ellátásra való jogosultság fennállásának ellen őrzése céljából TAJ-számon csoportos adatszolgáltatást teljesít nyilvántartásából az egészségbiztosítás pénzbel i ellátásaiban részesül ő személyekről. (3) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira való jogosultság fennállásának ellen őrzése céljából a járási hivatal az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felel ős szerv megkeresésére а 45. szerinti nyilvántartásból TAJ-számon csoportos adatszolgáltatást teljesít а gyermekgondozási támogatásban részesülő személyekrő l. (4) A Cst. a) 15. (3) bekezdésében а kincstára gyámhatóság kezdeményezésére szövegrész helyébe а járási hivatal szöveg, b) 22. -ában, 34. (3) bekezdésében, 35. (1) bekezdés a) pontjában, 36/A. (1 ) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, 37. (7) bekezdésében, 43. (4) (6) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 49. -ában а kincstár szövegrészek helyébe а járás i hivatal szöveg, c) 37. (9) bekezdésében а kincstárnak szövegrész helyébe а járási hivatalnak szöve g 8

10 lép. 18. А közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi=v. törvény módosítása 18. А közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXN. törvény 19. (1) bekezdés v) pontjában а környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyel őség szövegrész helyébe а környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság szöveg lép. 19. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény módosítása 19. Az adózás rendjér ől szóló évi XCII. törvény a) 10. (1) bekezdés d) pontjában а fővárosi és megyei kormányhivatal szövegrész helyéb e а fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban : kormányhivatal) szöveg, b) 11. (1) bekezdés e) pontjában а fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban : kormányhivatal) szövegrész helyébe а kormányhivatal szöveg lép. 20. А Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló évi CXXVIII. törvény módosítása 20. А Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló évi CXXVIII. törvény 17/C. (2) bekezdés h) pontjában а bányakapitányság szövegrész helyébe а bányafelügyelet szöveg lép. 9

11 21. А lakásszövetkezetekről szóló évi CXV törvény módosítása 21. Hatályát veszti а lakásszövetkezetekről szóló évi СХУ. törvény 58. (3) bekezdése. 22. А közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosítása 22. А közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény a а következő (5) bekezdéssel egészül ki : (5) Amennyiben а 44. (1) bekezdése szerinti szakkérdést а hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vizsgálja, а szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban kormányrendelet е törvény rendelkezéseitől eltérő szabályokat állapíthat meg, ennek során elrendelheti е törvény szakhatósági eljárásra vonatkozó egyes szabályainak megfelel ő alkalmazását. 23. Аfiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. törvény módosítása 23. А fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXN. törvény 6. (5) bekezdés b) pontjában és (7) bekezdésében а gyámhivatal szövegrész helyébe а fővárosi és megye i kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala szöveg lép. 24. А cégnyilvánosságról, а bírósági cégeljárásról és а végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása 10

12 24. А cégnyilvánosságról, abírósági cégeljárásról és а végelszámolásról szóló évi V. törvény 102. (3) bekezdés e) pontjában az az illetékes környezetvédelmi felügyel őséget szövegrész helyébe az a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot szöveg lép. 25. Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény módosítás a 25. Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 69/A. (1) bekezdésében az a földhivatal i nyilvántartás szövegrész helyébe az az ingatlan-nyilvántartás szöveg lép. 26. А vízitársulatol'тбi szóló évi CXLIV. törvény módosítás a 26. А vízitársulatokról szóló évi CXLIV. törvény 25. (2) bekezdésében az illetéke s megyei, fővárosi kormányhivatal földm űvelésügyi igazgatóságának szövegrész helyébe az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak szöveg lép. 27. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint afővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és а területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXIjI. törvény módosítás a 27. (1) А fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint а fővárosi és megye i kormányhivatalok kialakításával és а területi integrációval összefüggő törvénymódosításokró l 11

13 szóló évi CXXVI. törvény (a továbbiakban : Khtv.) 3. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 3. А fővárosi és megyei kormányhivatala kormánymegbízott által közvetlenül vezetet t szervezeti egységekb ől és járási, illetve а fővárosban fővárosi kerületi hivatalokból ( a továbbiakban együtt : járási hivatal) áll. (2) А Khty. 4. (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (2) А fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti és m űködési szabályzatát а miniszter jogszabályban meghatározott szakigazgatási feladatok tekintetében а szakmai irányító miniszter véleményének kikérésével normatív utasításban adja ki. (3) А Khty. 5. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 5. (1) А fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint а járási hivatal szakigazgatás i feladatait а Kormány rendeletben állapítja meg. (2) А járási hivatala jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja. А járás i hivatal által ellátandó egyedi ügyben а fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve annak vezetője utasításadási joggal nem rendelkezik. (4) А Khty. 6. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 6. (1) А fővárosi és megyei kormányhivatalt az ebben az alcímben meghatározo tt eltérésekkel а Kormány а miniszter útján irányítja. Ágazati és szakpolitikai kérdésekben а szakmai irányító miniszter közvetlen utasításadási joggal rendelkezik. (2) А fővárosi és megyei kormányhivatal tekintetében а kormányhivatal alapítása, а kormánymegbízott kinevezése és felmentése kivételével az államháztartásról szóló évi СХСУ. törvény (a továbbiakban : Áht.) 9. (1) bekezdés a) d) és fi pontjában meghatározott, valamint а hatékonysági, szakszerűségi és а pénzügyi ellenőrzési hatásköröket а miniszter gyakorolja. 12

14 (3) Kormányrendelet rendelkezhet úgy, hogy ügyek egyes csoportjaival összefüggésben a z Áht. 9. (1) bekezdés g) i) pontjában meghatározott, valamint а törvényességi és а szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket а miniszter vagy а szakmai irányító miniszter gyakorolja. (4) А miniszter а szakmai irányító miniszter közreműködésével а fővárosi és megye i kormányhivatal bármely tevékenysége tekintetében törvényességi és szakszerűségi ellen őrzést folytathat le. (5) А szakmai irányító miniszter а fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási feladata i tekintetében а miniszter közreműködésével hatékonysági ellenőrzést folytathat 1e." 28. (1) А Khty a а következő (7) bekezdéssel egészül ki : (7) А kormánymegbízott részére megbízatásának id őtartamára, kormánymegbízotti jogállásának igazolására а miniszterelnök igazolványt állít ki. Az igazolvány а kormánymegbízott nevét, arcképmását és а betöltött közjogi tisztség megnevezésé t tartalmazza. (2) А Khty. а következő 11/A 11/C. - sal egészül ki : 11 /A. (1) А kormánymegbízott а feladat- és hatáskörének gyakorlásáért а miniszterelnöknek politikai, а szakmai irányító miniszternek szakmai felelősséggel tartozik. (2) А kormánymegbízott а tisztségéb ől eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozot kárért való fegyelmi felelősségével összefüggésben а munkáltatói jogkör gyakorlója а miniszter. А miniszter általa fegyelmi felelősség megállapítása iránt indított eljárásban tanác s jár el, amelynek tagjait а miniszter jelöli ki. А kijelölt vizsgálóbiztosnak legalább államtitkár i megbízatást betöltő állami vezetőnek ke111ennie. А fegyelmi eljárás szabályaira egyebekben а közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban : Kttv.) fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 13

15 118. (1) А kormánymegbízottat minden naptári évben harmincöt munkanap szabadsá g illeti meg. А kormánymegbízottat rendkívüli munkavégzése után külön szabadid ő nem illeti meg. (2) А kormánymegbízott jubileumi jutalomra nem jogosult. 11/C. (1) А kormánymegbízott а megbízatása keletkezését követ ő harminc napon belül, majd azt követően évente, valamint а megbízatásának megsz űnését követő harminc napo n belül az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekr ől szóló évi CLII. törvény ( a továbbiakban : Vnytv.) szerinti vagyonnyilatkozatot tesz, amelyhez csatolni köteles а vele közös háztartásban él ő házas- vagy élettársának, gyermekeinek (továbbiakban együtt : családtag) Vnyty. szerinti vagyonnyilatkozatát. (2) А vagyonnyilatkozatot а miniszter kezeli. (3) А Vnyty. 9. -át, 10. -át és át kell alkalmaznia kormánymegbízottal szembe n lefolytatható vagyongyarapodási vizsgálat, valamint а kormánymegbízott vagyonnyilatkozattételi kötelezettségszegése esetén. " (3) А Khty. 12. (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (2) А főigazgató а kormánymegbízott általános helyettese. (4) А Khty. 12. (5) bekezdése helyébe а következ ő rendelkezés lép : (5) А főigazgató minisztériumi főosztályvezetői besorolású, határozatlan id őre kinevezet kormánytisztvisel ő. А főigazgató illetményét а munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap huszonhatszorosát nem haladhatja meg. (5) А Khty. 13. (4) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (4) Az igazgató minisztériumi főosztályvezető-helyettesi besorolású, határozatlan id őre kinevezett kormánytisztviselő. Az igazgató illetményét а munkáltatói jogkör gyakorlój a 14

16 állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatj a meg. (6) А Khty. 20/A. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (3) А járási hivatalt а járási hivatalvezető (а továbbiakban: hivatalvezető) vezeti. А járás i hivatalban jogszabályban meghatározottak szerint kormányablak és okmányirod a működik. (7) А Khty. 20/C. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 20/C. (1) А kormánymegbízott írásban indokolt döntést hozhat arról, hogy а járási hivata l kormánytisztvisel ői és munkavállalói tekintetében а munkavégzéssel összefüggő munkáltató i jogokat (így а munkarend, munkaidő-beosztás meghatározását, rendkívüli munkaid ő elrendelését, utasításadást, munkaköri feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás é s iránymutatás megadását) ideiglenesen magához vonja. (2) А kormánymegbízott а járási hivatal kormánytisztvisel ői és munkavállalói tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott, munkavégzéssel összefügg ő munkáltatói jogkörét célhoz kötötten, meghatározott esemény vagy történés bekövetkezte esetén gyakorolhatja. А kormánymegbízott az érintett hivatalvezetőket írásban tájékoztatja az általa elrendel t intézkedésekr ő l. Amennyiben а döntés elrendelése okafogyottá válik, а kormánymegbízott haladéktalanul írásban visszavonja а döntését. (8) А Khty. 21. c) pontja helyébe а következő rendelkezés lép : (Felhatalmazást kap а Kormány, hogy) c) а fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint а járási hivatalok irányításának részlete s szabályait, (rendeletben határozza meg.) (9) А Khty. 21/11 -a а következő (3) bekezdéssel egészül ki : 15

17 (3) Felhatalmazást kap а miniszter, hogy а fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményeket а szakmai irányító miniszter véleményének kikérésével rendeletben határozza meg. 29. А Khtv. a) 10. (4) bekezdésében а köztársasági elnök szövegrész helyébe а miniszterelnök szöveg, b) 15. (l) bekezdésében törzshivatal szövegrész helyébe а fővárosi és megye i kormányhivatal szöveg, а törzshivatalnál szövegrészek helyébe а fővárosi é s megyei kormányhivatalnál szöveg, c) 17. (2) bekezdésében а törzshivatalának és szakigazgatási szerveinek vezet ő i szövegrész helyébe а főigazgatója, igazgatója és főosztályvezetői szöveg lép. 30. Hatályát veszti а Khty. a) 3. alcímének címe, b) 7. -a, c) 11. (4) bekezdése, d) 7. alcíme, e) 15. (2) (4) bekezdése, fi 20. b) pontja, g) 20J13. -ában az - а járási szakigazgatási szerv esetében а járási szakigazgatási szerv vezet ője véleményének kikérését követően - szövegrész, h) 20/F. -a, i) 21. b) pontja. 16

18 28. А közfoglalkoztatásról és а közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyé b törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény módosítása 31. А közfoglalkoztatásról és а közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvénye k módosításáról szóló évi CVI. törvény 3. (1) bekezdés a) pontjában az az illetéke s fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve szövegrész helyébe az az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal szöveg lép. 29. А honvédelemről és а Magyar Honvédségről, valamint а különleges jogrendbe n bevezethető intézkedésekről szóló évi LXIII. törvény módosítása 32. Hatályát veszti а honvédelemről és а Magyar Honvédségről, valamint а különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi LXIII. törvény 27. (4) bekezdés b) pontja. 30. А szakképzési hozzájárulásról és а képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CL V. törvény módosítása 33. (1) А szakképzési hozzájárulásról és а képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban : Szht.) a) 5. e) pont eb) alpontjában а fővárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi központ szakigazgatási szervéhez szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatalhoz szöveg, b) 19/A. (4) bekezdésében а fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi közpon t szakigazgatási szervnek szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatalnak szöveg 17

19 lép. (2) Hatályát veszti az Szht. 26. (4) bekezdése. 31. А hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény módosítás a 34. А hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény 24/А. (1) bekezdés c) pontjába n az a földhivatali nyilvántartásban szövegrész helyébe az az ingatlan-nyilvántartásban szöveg lép. 32. Az egyesülési jogi^ól, а közhasznú jogállásról, valamint а civil szervezete k működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény módosítása 35. Az egyesülési jogról, а közhasznú jogállásról, valamint а civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 913. (6) bekezdés d) pontjában az az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget szövegrész helyébe az a környezetvédelmi és termeszetvédelmi hatóságot szöveg lép. 33. Az államháztartásról szóló évi СХСУ. törvény módosítása

20 (1) Az államháztartásról szóló évi СХСУ. törvény (a továbbiakban : Áht.) 106. (5) bekezdés c) pontjában а hivatalának járási (fővárosi kerületi) gyámhivatala szövegrész helyébe а hivatala"szöveg lép. (2) Hatályát veszti az Áht (5) bekezdés d) pontjában а szociális és gyámhivatala szövegrész. 34. А közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény módosítása 37. (1) Hatályát veszti а közszolgálati tisztviselőkről szóló évi СХСIХ. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 133. (8) bekezdése. (2) Hatályát veszti а Kttv (1) bekezdésében az A megyei, fővárosi kormányhivatal főigazgatójának és igazgatójának az illetményét а munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy а főigazgató esetében az illetmény az illetményalap huszonhatszorosát, igazgató esetében az illetmény az illetményalap huszonnégyszeresét ne m haladhatja meg. szövegrész. (3) Hatályát veszti а Kttv (3) bekezdésében а, valamint а megyei, főváros i kormányhivatal szakigazgatási szerve szövegrész. 35. А nemzetifelsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény módosítása 38. А nemzeti fels őoktatásról szóló évi CCIV. törvény 5. melléklet 7. pont b) alpontjában а munkaügyi központok és kirendeltségeik szövegrész helyébe а fővárosi és megye i kormányhivatal és а járási (fővárosi kerületi) hivatala szöveg lép. 19

21 36. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi XLVI törvény módosítása 39. А földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi XLVI. törvény 36. (4 ) bekezdésében az az érintett szakigazgatási szervezetekkel szövegrész helyébe az a főváros i és megyei kormányhivatallal szöveg lép. 37. А Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló évi CXXVI. törvény módosítása 40. А Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló év i CXXVI. törvény 53. (1) bekezdés a) pontjában а mezőgazdasági szakigazgatási szerv szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal szöveg lép. 38. А mező- és erdőgazdaságiföldekforgalmáról szóló évi CXXII. törvény módosítása 41. (1) А mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 51. (5) bekezdése helyébe а következ ő rendelkezés lép : (5) Az erdőnek min ősül ő földre vonatkozó haszonbérleti szerz ődés esetén а (3) bekezdésben meghatározott esetben az eljáró hatóság vizsgálja az erd őről, az erd ő védelmér ől és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállását. (2) А Földforgalmi tv. 53. (1) bekezdés]) pontja helyébe а következő rendelkezés lép : 20

22 [A mezőgazdasági igazgatási szerv - az 51. (1) és (2) bekezdésében meghatározott eseteken túl - а haszonbérleti szerződés jóváhagyását megtagadja haj, az erdőnek min ősül ő föld haszonbérbe adása esetén а haszonbérl ő, illetve az elfogadó jognyilatkozatot tev ő el őhaszonbérl ő, valamint más földhasználó nem felel meg az erd őről, az erd ő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározo tt erdőgazdálkodó i alkalmassági feltételeknek." (3) А Földforgalmi tv. 70. (1) bekezdésében а földhivatalhoz szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatalhoz szöveg lép. (4) Hatályát veszti а Földforgalmi tv. 51. (6) bekezdésében az azzal az eltéréssel, hogy а mezőgazdasági igazgatási szerv jegyzék nélkül keresi meg az erdészeti hatóságot szövegrész. 39. А mező- és erdőgazdasági földekforgalmáról szóló évi СXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXIZ törvény módosítás a 42. Hatályát veszti а mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő CCXII. törvény 82. -a. egyes rendelkezésekrő l és átmeneti szabályokról szóló év i 40. Záró rendelkezése k 43. Ez а törvény március 1 jén lép hatályba. 21

23 41. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelméпyéпek való megfelelés 44. Е törvény a) 32. -a az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése, b) 41. -a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak min ősül. 22

24 Általános indokolá s А Kormány kiemelt célkit űzése az Államreform program keretében а közigazgatá s hatékonyságának növelése, az eddigieknél összefogo ttabban, ellenőrzöttebben é s költségtakarékosan működő területi államigazgatás megteremtése, ezáltal а Kormány területi feladatellátása hatékonyságának és eredményességének megvalósítása. Az államigazgatás átalakításának els ődleges célja а bürokrácia csökkentése, az ügyfélbarát közigazgatá s megteremtése, а társadalom cselekvési szabadságának biztosítása а közérdek érvényesítése mellett. А területi államigazgatási szervek integrációjával jöttek létre január 1 jével а fővárosi és megyei kormányhivatalok. Mindez jelent ősen csökkentette а korábbi időszakra jellemz ő területi széttagoltságot, а bürokráciát, ugyanakkora funkcionális feladatellátás egységesült, a z integrálásra kerül ő szakigazgatási szervek szakmai autonómiája és az ágazati szakma i irányítás érintetlenül hagyásával. Az egységesített funkcionális m űködés eredményeképpe n megvalósulhatott а kormányhivatali elhelyezés racionalizálása, az egységes beszerzések vag y а központi gépjárműkezelés, amely számottevő megtakarítást jelentett а központ i költségvetésnek. Mindezek melle tt egy а korábbi széttagolt szervezeti rendszerhez illeszkedő széttagolt költségvetés helyett egységes és átlátható költségvetés kerül t kialakításra, biztosítva а takarékos kormányhivatali gazdálkodás megvalósítását. Az állampolgárok számára а kormányhivatalok és különösen а járási (fővárosi kerületi ) hivatalok kialakításával számos hatósági eljárás intézése vált sokkal gyorsabbá é s egyszerűbbé, különös tekintettel а kormányablakok először megyei, majd fokozatosan történő járási szintű kiépítésével. А kormányalakok kialakításával biztosítható, hogy a z állampolgárnak valóban csak helyen kelljen találkoznia az állammal, onnan minden eljárás i cselekményt az állam szervei bonyolítanak le maguk között. Ugyanakkor továbbra is számos területi államigazgatási szerv m űködik önállóan, а fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti keretein kívül. А területi államigazgatási szervek továbbra is rendkívül különböző szervezeti struktúrában (regionális, megyei vagy ezekt ő l eltérő, atipikus illetékességgel) működnek, valamint egyenl őtlen az ágazati megoszlásuk is. А Kormány szervezetalakítási szabadságával élve határozati javaslatban döntött az egye s területi államigazgatási szerveknek а fővárosi és megyei kormányhivatalokba történ ő március 1 jével történő integrálásáról. Ennek alapján integrálásra kerülnek а 23

Budapest, április 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY II. GAZDASÁG III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

Budapest, április 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY II. GAZDASÁG III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY Budapest, 2015. április 10. 3. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 552 610 II. GAZDASÁG 611 614 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 615 618 552 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 3. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 2015.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5145. számú törvényjavaslat az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

Érkezett : 7 F. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett : 7 F. Tisztelt Elnök Úr! Or zággyl:í ~s lávatat a Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Irományszám : L,SiZJ 9 Érkezett : 7 F E ; 9 1. Összegző módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 2015. évi törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

A járási rendszer működésének tapasztalatai és gyakorlati problémái. dr. Horváth Zoltán 2013. február. 12.

A járási rendszer működésének tapasztalatai és gyakorlati problémái. dr. Horváth Zoltán 2013. február. 12. A járási rendszer működésének tapasztalatai és gyakorlati problémái dr. Horváth Zoltán 2013. február. 12. Tartalom A járási szervezet-rendszer rövid bemutatása Belső kapcsolatok Külső kapcsolatok Gyakorlati

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

2014. évi... törvény Érkenut: 7014 MI-.J 0 B.

2014. évi... törvény Érkenut: 7014 MI-.J 0 B. lrr in}}t Oí'ezággyiilés Hivatnia 11 / m 2014. évi.... törvény Érkenut: 7014 MI-.J 0 B. Országgy űlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelez ő vagyongyarapodási vizsgálatáró l 1. Az

Részletesebben

2014. évi törvény. (2) A magyar jelnyelvtudást a magyar jelnyelv vizsga eredményét igazoló tanúsítvánnyal (a továbbiakban: tanúsítvány) kell igazolni.

2014. évi törvény. (2) A magyar jelnyelvtudást a magyar jelnyelv vizsga eredményét igazoló tanúsítvánnyal (a továbbiakban: tanúsítvány) kell igazolni. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz- Magyar Polgári Szövetség 2014 Érkezett 2 7. Képviselői önálló indítvány 2014. évi törvény a közszolgálati tisztvisel őkr ől szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 15. függelék a /2014. (XII. 23.) MvM utasítás mellékletéhez A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és kerete 1. A

Részletesebben

7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez

7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez 7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete. A Csongrád

Részletesebben

EGYSÉGES JA VASLA T. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5070. sz. törvényjavaslat.

EGYSÉGES JA VASLA T. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5070. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Ellenjegyezte :, n 34 5, '''""C 'O/ Érívezett: 2011 DEC 1 5. EGYSÉGES JA VASLA T Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5070. sz. törvényjavaslat

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

A Kormány. /2016. (..) Korm. rendelete

A Kormány. /2016. (..) Korm. rendelete TERVEZET! A Kormány /2016. (..) Korm. rendelete a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló

Részletesebben

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OItSZÁGGYŰ,ÉS IVf TÁy AEllenk g Érkezett : 2013 MÁJ 2 3. T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokró l szóló T/10901.

Részletesebben

a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés t) pontjában,

a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés t) pontjában, 3594 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelete a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 538 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 19. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti

Részletesebben

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály Ágazati jogszabályok Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 82 fő.

Részletesebben

0 gyűlés Hivatala. Iromány- zám : " TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító javasla t

0 gyűlés Hivatala. Iromány- zám :  TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító javasla t 0 gyűlés Hivatala Iromány- zám : " TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Itortts,~rrtn : 30/9 1. Érkezett: 2 X35 a' Tisztelt Elnök Úr!

Itortts,~rrtn : 30/9 1. Érkezett: 2 X35 a' Tisztelt Elnök Úr! kl LE't 'v'tt ; ;: f livatala Itortts,~rrtn : 30/9 1 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2 X35 a' 2.7 Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény Q0002/000 5 s.., ~ Yíltt3s Hivatala IrorrrQnystéhn: TI 50 2 tt 2015 JúN 0 2. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítván y 2015. évi... törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

2015. évi... törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény módosításáró l

2015. évi... törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény módosításáró l Ly n sm.wj ;iyaiitla rn a... M Irumányszáml S ^ ' Érkezett: 2015 JÚN 0 9. 2015. évi... törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáró l 1. (1) A Magyarország

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

2011. évi... törvény. egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról *

2011. évi... törvény. egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról * 211 2!. 2011. évi.... törvény egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról * 1. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 17. (2) bekezdése a következő

Részletesebben

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t T/1745/39. ORSZÁGGYÚLÉS HIVATALA Érkezett : 2010 DEC 0 9. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Foglalkoztatási

Részletesebben

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására 1. Előterjesztő és készítette: Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a

Részletesebben

Orszk: Yi c~ i7 z111 V,i' 3 i73 : 1\T-d' /f/ '::L 0 6. I3akqct : Tisztelt Elnök Úr!

Orszk: Yi c~ i7 z111 V,i' 3 i73 : 1\T-d' /f/ '::L 0 6. I3akqct : Tisztelt Elnök Úr! Orszk: is Hivatal a Yi c~ i7 z111 V,i' 3 i73 : 1\T-d' /f/4 4 0 I3akqct : 2010 '::L 0 6. Országgy űlés képviselő Módosító javaslat! Dr. Schmitt Pál úrna k az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA

A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése kiemelt projekt A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA Palich Etelka Miniszterelnökség, területi

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése Az Országgy űlés Fenntartható fejlődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése az épített környezet alakításáról és védelmér ől szóló 1997. évi LxXVIII. törvénynek

Részletesebben

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : 2015. évi... törvény a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképesség ű személyek munkaerő-kőlcsönzés keretében történő foglalkoztatásának el ősegítésér ő l 1. A társadalombiztosítás

Részletesebben

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Baranya Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e Az Országgy űlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Országgyűlés Hivatal a lrományszáfh : 5 \)U Q Érkezett: 2015 JÓN Kijelölt bizottsál A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e a Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19.

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.... (........) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény Országgyűlési képvisel ő ÉrketQ t: 2013SNT D3. Képviselői önálló indítvány 2013. évi... törvény a közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény é s a munka törvénykönyvér ől szóló 2012.

Részletesebben

~,23~29I ~ j.5 ; ;)?V++. Tisztelt Elnök Úr!

~,23~29I ~ j.5 ; ;)?V++. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyű lé s Igazságügyi bizottsága ~,23~29I ~ j.5 ; ;)?V++. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Igazságügyi

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett 2013 MÁJ 0 9.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett 2013 MÁJ 0 9. ORSZÁUGYÜ LÉS HIVATAL A MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett 2013 MÁJ 0 9. T/10751/7. számú EGYSÉGES JAVASLA T a nemzeti fels őoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedi k módosításával

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

- Az állást kínáló - A munkát kereső - A járási hivatal munkaközvetítői feladatokkal megbízott munkatársa

- Az állást kínáló - A munkát kereső - A járási hivatal munkaközvetítői feladatokkal megbízott munkatársa Ügytípus megnevezése: Munkaközvetítés Ügytípus rövid leírása: Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Részletesebben

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714.

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714. Iromány száma : T/12714/ /{ Benyújtás dátuma : 2016. november 17. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Érkezett : 2016 tiov 1 7. Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

2016. évi... törvény

2016. évi... törvény Országgy űlés Hivatala irományszám : -~ ^ OSA & Érkezett : 2016 MAJ 0 3. 1 2016. évi... törvény a mez őgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyé b intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat.

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat. T/6960/69. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JÚN 06. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának második kiegészít ő ajánlás a az egyes egészségügyi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (IX.5.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról (egységes szerkezetben a 29/2016.

Részletesebben

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? )

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Gósz Zoltán hivatalvezető GISopen Székesfehérvár, 2012. március 12-14. Az előadás vázlata Vállalkozóból kormánytisztviselő. Kezdeti tervek, elképzelések.

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok listája Magyarország Alaptörvénye Törvények 1 a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 2 a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A rendelet hatálya. Díjazás

A rendelet hatálya. Díjazás 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.15.)KT. határozata

Részletesebben

T/... számú. törvényjavaslat. a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról

T/... számú. törvényjavaslat. a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/... számú törvényjavaslat a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról Előadó: dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter 2008. március

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása É kozett: 202 DE 21. 2012. évi... törvény egyes törvényeknek, az.országgy űléssel, valamint az önkormányzatokkal összefügg ő módosításáról * 1. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról

T/ számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12093. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

1998. évi XXXIX. Törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

1998. évi XXXIX. Törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről 1998. évi XXXIX. Törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről 1. (1) Az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására Az államháztartásról

Részletesebben

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben)

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben) FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: 22/526-900, Fax: 22/526-905 Email: hivatal@fejer.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer Kormányablakok Integrált Kormányzati

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 59. szám 5479 4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma 1. A családtámogatási ellátásban részesülő

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2012. évi 57. szám 10697 A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (6) bekezdése alapján

Részletesebben

egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz.

egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz. L zet: 2012 r, ~' 1 ':. ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő EGYSÉGES JAVASLA T egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz.

Részletesebben

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : 2016. december 1. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala. Irományszám : I. Érkezett 2015 ún 0 8. Tisztelt Elnök Úr!

Országgy űlés Hivatala. Irományszám : I. Érkezett 2015 ún 0 8. Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatala Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Irományszám : I %ívi ~~~ 9 Érkezett 2015 ún 0 8. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

A Kormány..../2010. (...) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány..../2010. (...) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- A Kormány.../2010. (...) Korm. r e n d e l e t e egyes szociális

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. március 7-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

1. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

1. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 113. szám 21771 II. Törvények 2010. évi LXV. törvény az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról* 1. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.

Részletesebben