Érkezett : 2014 DEC 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érkezett : 2014 DEC 8."

Átírás

1 V КV/J! R( MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett : 2014 DEC 8. T/2329. szám ú törvényjavaslat egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáró l Előadó : Lázár János Miniszterelnökséget vezet ő miniszter Budapest, december

2 2015. évi... törvény egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 1. А közúti közlekedésről szóló évi I. törvény módosítás a 1. (1) А közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (a továbbiakban : Kkt.) 29. (lc) é s (6) bekezdésében а földhivatali szövegrészek helyébe az, а fővárosi és megye i kormányhivatal által kiadott szöveg lép. (2) А Kkt. 36. (3) bekezdésében а közlekedési hatóság szakhatósági nyilatkozata szövegrész helyébe а közlekedési hatóság nyilatkozata szöveg lép. 2. A foglalkoztatás elősegítéséről és а munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény módosítás a 2. (1) А foglalkoztatás el ősegítéséről és а munkanélküliek ellátásáról szóló évi W. törvény (a továbbiakban: F1tv.) 36/8. (2) bekezdésében а nyugdíjbiztosítási igazgatóság szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal szöveg lép. (2) Az F1ty. 54. (I%) bekezdés b) pontjában az illetékes és megyei kormányhivata l népegészségügyi szakigazgatási szerve szövegrész helyébe az illetékes fővárosi és megye i kormányhivatal szöveg lép. (3) Hatályát veszti az F1ty. a) 47. (2) bekezdésében а, valamint а közigazgatás fejlesztésért felelős miniszter egyetértésével а járási hivatal munkaügyi szakigazgatási szervének székhelyét szövegrész, 1

3 b) 58. (7) bekezdése. 3. А csőde járásról és a felszámolási eljárásr оl szóló évi XLIX. törvény módosítás a 3. А cs ődeljárásról és а felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény 31. (1) bekezdés c) pontjában az az illetékes környezetvédelmi felügyel őségnek szövegrész helyébe az a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak szöveg lép. 4. А társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok évi költségvetéséről szóló évi LX%YIV. törvény módosítása 4. А társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok évi költségvetéséről szóló év i LXXXN. törvény 10. -ában az A fővárosi, megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő társadalombiztosítási igazgatási szervek szövegrész helyébe az A fővárosi és megyei kormányhivatalok szöveg lép. 5. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény módosítása 5. Hatályát veszti а földrendező és а földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény 18. (3) bekezdése. 6. А bányászatról szóló évi XL VIII. törvény módosítás a 2

4 б. А bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 41/A. (1) bekezdés fi pontjában а bányakapitányságnak szövegrész helyébe а bányafelügyeletnek szöveg lép. 7. А Bérgarancia Alapг бi szóló évi LXVI. törvény módosítása 7. А Bérgarancia Alapról szóló évi LXVI. törvény 3. (1) bekezdésében és 13. (3 ) bekezdésében а munkaügyi központ szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal szöveg lép. 8. А védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló évi XLIII. törvény módosítása 8. (1) А védett természeti területek véde ttségi szintjének helyreállításáról szóló évi XLIII. törvény a) 4. (2) és (4) bekezdésében а felügyel ő ség szövegrész helyébe а természetvédelm i hatóság szöveg, b) 6. (2) bekezdésében а felügyelőségek szövegrész helyébe az a természetvédelm i hatóság szöveg lép. (2) Hatályát veszti а védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szól ó évi XLIII. törvény 3. -ában az (a továbbiakban : felügyel őség) szövegrész. 3

5 9. А természet védelméről szóló évi LILI. törvény módosítása 9. А természet védelméről szóló évi LIII. törvény 39. (1) bekezdésében а szakhatóságként szövegrész helyébe а kormányrendeletben meghatározott esetekbe n szakhatóságként szöveg lép. 10. А lakástakarékpénztárakról szóló évi CXIII. törvény módosítása 10. А lakástakarékpénztárakról szóló évi CXIII. t őrvény 24. (61)) bekezdésében а kincstár kérelmez ő lakóhelye szerinti illetékes területi igazgatósága szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala szöveg lép. 11. А gyermekek védelmér ől és а gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítás a 11. А gyermekek védelmér ől és а gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a) 5. k) pontjában а fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve, а fővárosi é s megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szakigazgatási szerve szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal, а fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala szöveg, b) 93. (8) bekezdésében а munkaügyi központtal szövegrész helyébe а munkaügy i hatósággal szöveg lép. 4

6 12. А társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évil= törvény módosítása 12. (1) А társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban : Тпу.) a) 64. (8) bekezdésében az a rehabilitációs szakért ői szerv vizsgálatán történő szövegrész helyébe az az egészségi állapot vizsgálata céljából szöveg, b) 75. -ában az a 72. -ban meghatározott rehabilitációs szakért ői szerv szakhatósági állásfoglalására tekintettel utasították e1 szövegrész helyébe az arra tekintettel utasít ották e1, hogy az igényl ő nem megváltozott munkaképesség ű szöveg, c) 76. -ában az A nyugellátásnak а rehabilitációs szakértői szerv vizsgálata alapján történ ő megszüntetését szövegrész helyébe а Ha а hozzátartozói nyugellátást azért szüntetik meg, mert а nyugellátásban részesülő személy már nem megváltozott munkaképesség ű, а megszüntetést szöveg, d) 80. (2) bekezdésében az eljárása, mulasztása vagy а rehabilitációs szakért ői szerv megalapozatlan szakhatósági állásfoglalása szövegrész helyébe az eljárása vag y mulasztása szöveg lép. (2) Hatályát veszti а Тпу. a) 72. -a, b) 80. (4) bekezdésében az а (4a) bekezdésben foglalt kivétellel szövegrész, c) 80. (4a) bekezdése. 13. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény módosítás a 13. 5

7 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény a) 52. (1) bekezdés h) pontjában az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalnak szövegrész helyébe az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak szöveg, b) 52/A. (2) bekezdésében а földhivatali szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal által hozott szöveg, а földhivatal szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal szöveg, c) 90. (3a) bekezdésében а fővárosi, megyei kormányhivatal szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal szöve g lép. 14. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény módosítás a 14. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 148. (3) bekezdés b) pontja helyébe а következő rendelkezés lép : (A Tanács tagja) b) az adott térségben működő fővárosi és megyei kormányhivatal egy-egy népegészségügy i feladatokért felelős képvisel ője, 15. А fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény módosítása 15. А fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenl őségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény a) 23/13. (1) bekezdésében а kincstár szövegrész helyébe а fővárosi és megye i kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban : járási hivatal) szöveg, 6

8 b) 238. (2) bekezdésében, 23/E. (1), (7) és (9) bekezdésében, 23/F. (1), (2), (4a) és (5 ) bekezdésében а kincstár szövegrészek helyébe а,járási hivatal" szöveg, c) 23/D. (3) bekezdésében а kincstárat szövegrész helyébe а járási hivatalt szöveg, d) 23/E. (9) bekezdésében а kincstárnak szövegrész helyébe а,.járási hivatalnak" szöveg lép. 16. А társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és а társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló évi XXXIX. törvény módosítása 1 б. А társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és а társadalombiztosítás szerveinek állam i felügyeletéről szóló évi XXXIX. törvény 2. (3) bekezdése helyébe а következ ő rendelkezés lép : (3) А Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felel ős nyugdíjbiztosítási szerv, а nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felel ős egészségbiztosítási szerv központi költségvetési szervek, amelyek költségvetését - а főváros i és megyei kormányhivatalok kivételével - а társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni. 17. А családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény módosítás a 17. (1) А családok támogatásáról szóló évi ЕХХХIV. törvény (a továbbiakban : Cst.) 15. (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :,,(1) Ha а tanköteles vagy а tankötelezettsége megszűnését követően nevelési-oktatás i intézményben tanulmányokat folytató gyermek (személy) - а (2) bekezdés szerinti kivétellel - а kötelező tanórai foglalkozások tekintetében igazolatlanul mulaszt, а nevelési-oktatás i 7

9 intézmény igazgatójának jelzése alapján а fővárosi és megyei kormányhivatal járási (főváros i kerületi) hivatala (a továbbiakban : járási hivatal ) a) az adott tanítási évben igazolatlanul mulaszto tt tizedik kötelez ő tanórai foglalkozás után felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját а b) pontban meghatározott jogkövetkezményre, b) az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után - a jelzés beérkezésétől számított 8 napon belül - szünetelteti az ellátást." (2) А С. 37. (5) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (5) Ha а járási hivatal а családi pótlék természetbeni nyújtását rendeli e1, intézkedik az ellátásnak а családtámogatási folyószámlára történ ő utalásáról. (3) А С. 48. (2) és (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezések lépnek : (2) А járási hivatal megkeresésére az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felel ős szerv а családtámogatási ellátásra való jogosultság fennállásának ellen őrzése céljából TAJ-számon csoportos adatszolgáltatást teljesít nyilvántartásából az egészségbiztosítás pénzbel i ellátásaiban részesül ő személyekről. (3) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira való jogosultság fennállásának ellen őrzése céljából a járási hivatal az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felel ős szerv megkeresésére а 45. szerinti nyilvántartásból TAJ-számon csoportos adatszolgáltatást teljesít а gyermekgondozási támogatásban részesülő személyekrő l. (4) A Cst. a) 15. (3) bekezdésében а kincstára gyámhatóság kezdeményezésére szövegrész helyébe а járási hivatal szöveg, b) 22. -ában, 34. (3) bekezdésében, 35. (1) bekezdés a) pontjában, 36/A. (1 ) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, 37. (7) bekezdésében, 43. (4) (6) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 49. -ában а kincstár szövegrészek helyébe а járás i hivatal szöveg, c) 37. (9) bekezdésében а kincstárnak szövegrész helyébe а járási hivatalnak szöve g 8

10 lép. 18. А közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi=v. törvény módosítása 18. А közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXN. törvény 19. (1) bekezdés v) pontjában а környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyel őség szövegrész helyébe а környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság szöveg lép. 19. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény módosítása 19. Az adózás rendjér ől szóló évi XCII. törvény a) 10. (1) bekezdés d) pontjában а fővárosi és megyei kormányhivatal szövegrész helyéb e а fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban : kormányhivatal) szöveg, b) 11. (1) bekezdés e) pontjában а fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban : kormányhivatal) szövegrész helyébe а kormányhivatal szöveg lép. 20. А Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló évi CXXVIII. törvény módosítása 20. А Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló évi CXXVIII. törvény 17/C. (2) bekezdés h) pontjában а bányakapitányság szövegrész helyébe а bányafelügyelet szöveg lép. 9

11 21. А lakásszövetkezetekről szóló évi CXV törvény módosítása 21. Hatályát veszti а lakásszövetkezetekről szóló évi СХУ. törvény 58. (3) bekezdése. 22. А közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosítása 22. А közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény a а következő (5) bekezdéssel egészül ki : (5) Amennyiben а 44. (1) bekezdése szerinti szakkérdést а hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vizsgálja, а szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban kormányrendelet е törvény rendelkezéseitől eltérő szabályokat állapíthat meg, ennek során elrendelheti е törvény szakhatósági eljárásra vonatkozó egyes szabályainak megfelel ő alkalmazását. 23. Аfiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. törvény módosítása 23. А fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXN. törvény 6. (5) bekezdés b) pontjában és (7) bekezdésében а gyámhivatal szövegrész helyébe а fővárosi és megye i kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala szöveg lép. 24. А cégnyilvánosságról, а bírósági cégeljárásról és а végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása 10

12 24. А cégnyilvánosságról, abírósági cégeljárásról és а végelszámolásról szóló évi V. törvény 102. (3) bekezdés e) pontjában az az illetékes környezetvédelmi felügyel őséget szövegrész helyébe az a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot szöveg lép. 25. Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény módosítás a 25. Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 69/A. (1) bekezdésében az a földhivatal i nyilvántartás szövegrész helyébe az az ingatlan-nyilvántartás szöveg lép. 26. А vízitársulatol'тбi szóló évi CXLIV. törvény módosítás a 26. А vízitársulatokról szóló évi CXLIV. törvény 25. (2) bekezdésében az illetéke s megyei, fővárosi kormányhivatal földm űvelésügyi igazgatóságának szövegrész helyébe az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak szöveg lép. 27. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint afővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és а területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXIjI. törvény módosítás a 27. (1) А fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint а fővárosi és megye i kormányhivatalok kialakításával és а területi integrációval összefüggő törvénymódosításokró l 11

13 szóló évi CXXVI. törvény (a továbbiakban : Khtv.) 3. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 3. А fővárosi és megyei kormányhivatala kormánymegbízott által közvetlenül vezetet t szervezeti egységekb ől és járási, illetve а fővárosban fővárosi kerületi hivatalokból ( a továbbiakban együtt : járási hivatal) áll. (2) А Khty. 4. (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (2) А fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti és m űködési szabályzatát а miniszter jogszabályban meghatározott szakigazgatási feladatok tekintetében а szakmai irányító miniszter véleményének kikérésével normatív utasításban adja ki. (3) А Khty. 5. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 5. (1) А fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint а járási hivatal szakigazgatás i feladatait а Kormány rendeletben állapítja meg. (2) А járási hivatala jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja. А járás i hivatal által ellátandó egyedi ügyben а fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve annak vezetője utasításadási joggal nem rendelkezik. (4) А Khty. 6. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 6. (1) А fővárosi és megyei kormányhivatalt az ebben az alcímben meghatározo tt eltérésekkel а Kormány а miniszter útján irányítja. Ágazati és szakpolitikai kérdésekben а szakmai irányító miniszter közvetlen utasításadási joggal rendelkezik. (2) А fővárosi és megyei kormányhivatal tekintetében а kormányhivatal alapítása, а kormánymegbízott kinevezése és felmentése kivételével az államháztartásról szóló évi СХСУ. törvény (a továbbiakban : Áht.) 9. (1) bekezdés a) d) és fi pontjában meghatározott, valamint а hatékonysági, szakszerűségi és а pénzügyi ellenőrzési hatásköröket а miniszter gyakorolja. 12

14 (3) Kormányrendelet rendelkezhet úgy, hogy ügyek egyes csoportjaival összefüggésben a z Áht. 9. (1) bekezdés g) i) pontjában meghatározott, valamint а törvényességi és а szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket а miniszter vagy а szakmai irányító miniszter gyakorolja. (4) А miniszter а szakmai irányító miniszter közreműködésével а fővárosi és megye i kormányhivatal bármely tevékenysége tekintetében törvényességi és szakszerűségi ellen őrzést folytathat le. (5) А szakmai irányító miniszter а fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási feladata i tekintetében а miniszter közreműködésével hatékonysági ellenőrzést folytathat 1e." 28. (1) А Khty a а következő (7) bekezdéssel egészül ki : (7) А kormánymegbízott részére megbízatásának id őtartamára, kormánymegbízotti jogállásának igazolására а miniszterelnök igazolványt állít ki. Az igazolvány а kormánymegbízott nevét, arcképmását és а betöltött közjogi tisztség megnevezésé t tartalmazza. (2) А Khty. а következő 11/A 11/C. - sal egészül ki : 11 /A. (1) А kormánymegbízott а feladat- és hatáskörének gyakorlásáért а miniszterelnöknek politikai, а szakmai irányító miniszternek szakmai felelősséggel tartozik. (2) А kormánymegbízott а tisztségéb ől eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozot kárért való fegyelmi felelősségével összefüggésben а munkáltatói jogkör gyakorlója а miniszter. А miniszter általa fegyelmi felelősség megállapítása iránt indított eljárásban tanác s jár el, amelynek tagjait а miniszter jelöli ki. А kijelölt vizsgálóbiztosnak legalább államtitkár i megbízatást betöltő állami vezetőnek ke111ennie. А fegyelmi eljárás szabályaira egyebekben а közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban : Kttv.) fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 13

15 118. (1) А kormánymegbízottat minden naptári évben harmincöt munkanap szabadsá g illeti meg. А kormánymegbízottat rendkívüli munkavégzése után külön szabadid ő nem illeti meg. (2) А kormánymegbízott jubileumi jutalomra nem jogosult. 11/C. (1) А kormánymegbízott а megbízatása keletkezését követ ő harminc napon belül, majd azt követően évente, valamint а megbízatásának megsz űnését követő harminc napo n belül az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekr ől szóló évi CLII. törvény ( a továbbiakban : Vnytv.) szerinti vagyonnyilatkozatot tesz, amelyhez csatolni köteles а vele közös háztartásban él ő házas- vagy élettársának, gyermekeinek (továbbiakban együtt : családtag) Vnyty. szerinti vagyonnyilatkozatát. (2) А vagyonnyilatkozatot а miniszter kezeli. (3) А Vnyty. 9. -át, 10. -át és át kell alkalmaznia kormánymegbízottal szembe n lefolytatható vagyongyarapodási vizsgálat, valamint а kormánymegbízott vagyonnyilatkozattételi kötelezettségszegése esetén. " (3) А Khty. 12. (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (2) А főigazgató а kormánymegbízott általános helyettese. (4) А Khty. 12. (5) bekezdése helyébe а következ ő rendelkezés lép : (5) А főigazgató minisztériumi főosztályvezetői besorolású, határozatlan id őre kinevezet kormánytisztvisel ő. А főigazgató illetményét а munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap huszonhatszorosát nem haladhatja meg. (5) А Khty. 13. (4) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (4) Az igazgató minisztériumi főosztályvezető-helyettesi besorolású, határozatlan id őre kinevezett kormánytisztviselő. Az igazgató illetményét а munkáltatói jogkör gyakorlój a 14

16 állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatj a meg. (6) А Khty. 20/A. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (3) А járási hivatalt а járási hivatalvezető (а továbbiakban: hivatalvezető) vezeti. А járás i hivatalban jogszabályban meghatározottak szerint kormányablak és okmányirod a működik. (7) А Khty. 20/C. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 20/C. (1) А kormánymegbízott írásban indokolt döntést hozhat arról, hogy а járási hivata l kormánytisztvisel ői és munkavállalói tekintetében а munkavégzéssel összefüggő munkáltató i jogokat (így а munkarend, munkaidő-beosztás meghatározását, rendkívüli munkaid ő elrendelését, utasításadást, munkaköri feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás é s iránymutatás megadását) ideiglenesen magához vonja. (2) А kormánymegbízott а járási hivatal kormánytisztvisel ői és munkavállalói tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott, munkavégzéssel összefügg ő munkáltatói jogkörét célhoz kötötten, meghatározott esemény vagy történés bekövetkezte esetén gyakorolhatja. А kormánymegbízott az érintett hivatalvezetőket írásban tájékoztatja az általa elrendel t intézkedésekr ő l. Amennyiben а döntés elrendelése okafogyottá válik, а kormánymegbízott haladéktalanul írásban visszavonja а döntését. (8) А Khty. 21. c) pontja helyébe а következő rendelkezés lép : (Felhatalmazást kap а Kormány, hogy) c) а fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint а járási hivatalok irányításának részlete s szabályait, (rendeletben határozza meg.) (9) А Khty. 21/11 -a а következő (3) bekezdéssel egészül ki : 15

17 (3) Felhatalmazást kap а miniszter, hogy а fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményeket а szakmai irányító miniszter véleményének kikérésével rendeletben határozza meg. 29. А Khtv. a) 10. (4) bekezdésében а köztársasági elnök szövegrész helyébe а miniszterelnök szöveg, b) 15. (l) bekezdésében törzshivatal szövegrész helyébe а fővárosi és megye i kormányhivatal szöveg, а törzshivatalnál szövegrészek helyébe а fővárosi é s megyei kormányhivatalnál szöveg, c) 17. (2) bekezdésében а törzshivatalának és szakigazgatási szerveinek vezet ő i szövegrész helyébe а főigazgatója, igazgatója és főosztályvezetői szöveg lép. 30. Hatályát veszti а Khty. a) 3. alcímének címe, b) 7. -a, c) 11. (4) bekezdése, d) 7. alcíme, e) 15. (2) (4) bekezdése, fi 20. b) pontja, g) 20J13. -ában az - а járási szakigazgatási szerv esetében а járási szakigazgatási szerv vezet ője véleményének kikérését követően - szövegrész, h) 20/F. -a, i) 21. b) pontja. 16

18 28. А közfoglalkoztatásról és а közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyé b törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény módosítása 31. А közfoglalkoztatásról és а közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvénye k módosításáról szóló évi CVI. törvény 3. (1) bekezdés a) pontjában az az illetéke s fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve szövegrész helyébe az az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal szöveg lép. 29. А honvédelemről és а Magyar Honvédségről, valamint а különleges jogrendbe n bevezethető intézkedésekről szóló évi LXIII. törvény módosítása 32. Hatályát veszti а honvédelemről és а Magyar Honvédségről, valamint а különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi LXIII. törvény 27. (4) bekezdés b) pontja. 30. А szakképzési hozzájárulásról és а képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CL V. törvény módosítása 33. (1) А szakképzési hozzájárulásról és а képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban : Szht.) a) 5. e) pont eb) alpontjában а fővárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi központ szakigazgatási szervéhez szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatalhoz szöveg, b) 19/A. (4) bekezdésében а fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi közpon t szakigazgatási szervnek szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatalnak szöveg 17

19 lép. (2) Hatályát veszti az Szht. 26. (4) bekezdése. 31. А hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény módosítás a 34. А hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény 24/А. (1) bekezdés c) pontjába n az a földhivatali nyilvántartásban szövegrész helyébe az az ingatlan-nyilvántartásban szöveg lép. 32. Az egyesülési jogi^ól, а közhasznú jogállásról, valamint а civil szervezete k működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény módosítása 35. Az egyesülési jogról, а közhasznú jogállásról, valamint а civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 913. (6) bekezdés d) pontjában az az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget szövegrész helyébe az a környezetvédelmi és termeszetvédelmi hatóságot szöveg lép. 33. Az államháztartásról szóló évi СХСУ. törvény módosítása

20 (1) Az államháztartásról szóló évi СХСУ. törvény (a továbbiakban : Áht.) 106. (5) bekezdés c) pontjában а hivatalának járási (fővárosi kerületi) gyámhivatala szövegrész helyébe а hivatala"szöveg lép. (2) Hatályát veszti az Áht (5) bekezdés d) pontjában а szociális és gyámhivatala szövegrész. 34. А közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény módosítása 37. (1) Hatályát veszti а közszolgálati tisztviselőkről szóló évi СХСIХ. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 133. (8) bekezdése. (2) Hatályát veszti а Kttv (1) bekezdésében az A megyei, fővárosi kormányhivatal főigazgatójának és igazgatójának az illetményét а munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy а főigazgató esetében az illetmény az illetményalap huszonhatszorosát, igazgató esetében az illetmény az illetményalap huszonnégyszeresét ne m haladhatja meg. szövegrész. (3) Hatályát veszti а Kttv (3) bekezdésében а, valamint а megyei, főváros i kormányhivatal szakigazgatási szerve szövegrész. 35. А nemzetifelsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény módosítása 38. А nemzeti fels őoktatásról szóló évi CCIV. törvény 5. melléklet 7. pont b) alpontjában а munkaügyi központok és kirendeltségeik szövegrész helyébe а fővárosi és megye i kormányhivatal és а járási (fővárosi kerületi) hivatala szöveg lép. 19

21 36. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi XLVI törvény módosítása 39. А földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi XLVI. törvény 36. (4 ) bekezdésében az az érintett szakigazgatási szervezetekkel szövegrész helyébe az a főváros i és megyei kormányhivatallal szöveg lép. 37. А Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló évi CXXVI. törvény módosítása 40. А Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló év i CXXVI. törvény 53. (1) bekezdés a) pontjában а mezőgazdasági szakigazgatási szerv szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal szöveg lép. 38. А mező- és erdőgazdaságiföldekforgalmáról szóló évi CXXII. törvény módosítása 41. (1) А mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 51. (5) bekezdése helyébe а következ ő rendelkezés lép : (5) Az erdőnek min ősül ő földre vonatkozó haszonbérleti szerz ődés esetén а (3) bekezdésben meghatározott esetben az eljáró hatóság vizsgálja az erd őről, az erd ő védelmér ől és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállását. (2) А Földforgalmi tv. 53. (1) bekezdés]) pontja helyébe а következő rendelkezés lép : 20

22 [A mezőgazdasági igazgatási szerv - az 51. (1) és (2) bekezdésében meghatározott eseteken túl - а haszonbérleti szerződés jóváhagyását megtagadja haj, az erdőnek min ősül ő föld haszonbérbe adása esetén а haszonbérl ő, illetve az elfogadó jognyilatkozatot tev ő el őhaszonbérl ő, valamint más földhasználó nem felel meg az erd őről, az erd ő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározo tt erdőgazdálkodó i alkalmassági feltételeknek." (3) А Földforgalmi tv. 70. (1) bekezdésében а földhivatalhoz szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatalhoz szöveg lép. (4) Hatályát veszti а Földforgalmi tv. 51. (6) bekezdésében az azzal az eltéréssel, hogy а mezőgazdasági igazgatási szerv jegyzék nélkül keresi meg az erdészeti hatóságot szövegrész. 39. А mező- és erdőgazdasági földekforgalmáról szóló évi СXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXIZ törvény módosítás a 42. Hatályát veszti а mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő CCXII. törvény 82. -a. egyes rendelkezésekrő l és átmeneti szabályokról szóló év i 40. Záró rendelkezése k 43. Ez а törvény március 1 jén lép hatályba. 21

23 41. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelméпyéпek való megfelelés 44. Е törvény a) 32. -a az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése, b) 41. -a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak min ősül. 22

24 Általános indokolá s А Kormány kiemelt célkit űzése az Államreform program keretében а közigazgatá s hatékonyságának növelése, az eddigieknél összefogo ttabban, ellenőrzöttebben é s költségtakarékosan működő területi államigazgatás megteremtése, ezáltal а Kormány területi feladatellátása hatékonyságának és eredményességének megvalósítása. Az államigazgatás átalakításának els ődleges célja а bürokrácia csökkentése, az ügyfélbarát közigazgatá s megteremtése, а társadalom cselekvési szabadságának biztosítása а közérdek érvényesítése mellett. А területi államigazgatási szervek integrációjával jöttek létre január 1 jével а fővárosi és megyei kormányhivatalok. Mindez jelent ősen csökkentette а korábbi időszakra jellemz ő területi széttagoltságot, а bürokráciát, ugyanakkora funkcionális feladatellátás egységesült, a z integrálásra kerül ő szakigazgatási szervek szakmai autonómiája és az ágazati szakma i irányítás érintetlenül hagyásával. Az egységesített funkcionális m űködés eredményeképpe n megvalósulhatott а kormányhivatali elhelyezés racionalizálása, az egységes beszerzések vag y а központi gépjárműkezelés, amely számottevő megtakarítást jelentett а központ i költségvetésnek. Mindezek melle tt egy а korábbi széttagolt szervezeti rendszerhez illeszkedő széttagolt költségvetés helyett egységes és átlátható költségvetés kerül t kialakításra, biztosítva а takarékos kormányhivatali gazdálkodás megvalósítását. Az állampolgárok számára а kormányhivatalok és különösen а járási (fővárosi kerületi ) hivatalok kialakításával számos hatósági eljárás intézése vált sokkal gyorsabbá é s egyszerűbbé, különös tekintettel а kormányablakok először megyei, majd fokozatosan történő járási szintű kiépítésével. А kormányalakok kialakításával biztosítható, hogy a z állampolgárnak valóban csak helyen kelljen találkoznia az állammal, onnan minden eljárás i cselekményt az állam szervei bonyolítanak le maguk között. Ugyanakkor továbbra is számos területi államigazgatási szerv m űködik önállóan, а fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti keretein kívül. А területi államigazgatási szervek továbbra is rendkívül különböző szervezeti struktúrában (regionális, megyei vagy ezekt ő l eltérő, atipikus illetékességgel) működnek, valamint egyenl őtlen az ágazati megoszlásuk is. А Kormány szervezetalakítási szabadságával élve határozati javaslatban döntött az egye s területi államigazgatási szerveknek а fővárosi és megyei kormányhivatalokba történ ő március 1 jével történő integrálásáról. Ennek alapján integrálásra kerülnek а 23

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 272. OLDAL 2011. január 21. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 4095 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- -

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel't összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- - (-) t'~;,,í ;T~'űlé. Ylivatala ot,,á_ y_ á m : tik zett. io ~2 2 2012. évi... törvény a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13217. számú törvényjavaslat

az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13217. számú törvényjavaslat T/13217/18. OKSZÁGGYOLÉS HIVATAL A Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a t,7n 2013DEC1 B az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök 114. szám Tartalomjegyzék 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 238/2012. (VIII. 30.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 20., péntek Tartalomjegyzék 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z T/9401/10. Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k kiegészít ő ajánlás a egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú

Részletesebben

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CCVIII. törvény 2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1 A 2013.1.2.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 24., kedd Tartalomjegyzék 58/2015. (III. 24.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3019. számú törvényjavaslat egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi... törvény egyes

Részletesebben

2012. évi. törvény. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2012. évi. törvény. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2012. évi. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról Az Országgyűlés az agrár- és élelmiszergazdaság valamint a vidékfejlesztés ágazatainak erősítése, a gazdák és gazdálkodók

Részletesebben

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ irományszám.s... :3rry..~.:~r rytvalaia A H.~1 Z I Érkezett 2015 JuN 19. Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 7., péntek Tartalomjegyzék 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. május 28., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2013. (V. 28.) BM utasítás a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési

Részletesebben

T/10750. számú törvényjavaslat

T/10750. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10750. számú törvényjavaslat a vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról Előadó: Balog

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 3. szám 131 A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről,

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. augusztus 24. Ára: 3970 Ft 10. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2010. évi LIII. törvény 2010. évi LVII. törvény 2010. évi LXXIV. törvény 2010.

Részletesebben

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 -

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2010. évi CXIX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 25225

MAGYAR KÖZLÖNY. 2010. évi CXIX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 25225 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 19., péntek 177. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXIX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben