Érkezett : 2014 DEC 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érkezett : 2014 DEC 8."

Átírás

1 V КV/J! R( MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett : 2014 DEC 8. T/2329. szám ú törvényjavaslat egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáró l Előadó : Lázár János Miniszterelnökséget vezet ő miniszter Budapest, december

2 2015. évi... törvény egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 1. А közúti közlekedésről szóló évi I. törvény módosítás a 1. (1) А közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (a továbbiakban : Kkt.) 29. (lc) é s (6) bekezdésében а földhivatali szövegrészek helyébe az, а fővárosi és megye i kormányhivatal által kiadott szöveg lép. (2) А Kkt. 36. (3) bekezdésében а közlekedési hatóság szakhatósági nyilatkozata szövegrész helyébe а közlekedési hatóság nyilatkozata szöveg lép. 2. A foglalkoztatás elősegítéséről és а munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény módosítás a 2. (1) А foglalkoztatás el ősegítéséről és а munkanélküliek ellátásáról szóló évi W. törvény (a továbbiakban: F1tv.) 36/8. (2) bekezdésében а nyugdíjbiztosítási igazgatóság szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal szöveg lép. (2) Az F1ty. 54. (I%) bekezdés b) pontjában az illetékes és megyei kormányhivata l népegészségügyi szakigazgatási szerve szövegrész helyébe az illetékes fővárosi és megye i kormányhivatal szöveg lép. (3) Hatályát veszti az F1ty. a) 47. (2) bekezdésében а, valamint а közigazgatás fejlesztésért felelős miniszter egyetértésével а járási hivatal munkaügyi szakigazgatási szervének székhelyét szövegrész, 1

3 b) 58. (7) bekezdése. 3. А csőde járásról és a felszámolási eljárásr оl szóló évi XLIX. törvény módosítás a 3. А cs ődeljárásról és а felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény 31. (1) bekezdés c) pontjában az az illetékes környezetvédelmi felügyel őségnek szövegrész helyébe az a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak szöveg lép. 4. А társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok évi költségvetéséről szóló évi LX%YIV. törvény módosítása 4. А társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok évi költségvetéséről szóló év i LXXXN. törvény 10. -ában az A fővárosi, megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő társadalombiztosítási igazgatási szervek szövegrész helyébe az A fővárosi és megyei kormányhivatalok szöveg lép. 5. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény módosítása 5. Hatályát veszti а földrendező és а földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény 18. (3) bekezdése. 6. А bányászatról szóló évi XL VIII. törvény módosítás a 2

4 б. А bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 41/A. (1) bekezdés fi pontjában а bányakapitányságnak szövegrész helyébe а bányafelügyeletnek szöveg lép. 7. А Bérgarancia Alapг бi szóló évi LXVI. törvény módosítása 7. А Bérgarancia Alapról szóló évi LXVI. törvény 3. (1) bekezdésében és 13. (3 ) bekezdésében а munkaügyi központ szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal szöveg lép. 8. А védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló évi XLIII. törvény módosítása 8. (1) А védett természeti területek véde ttségi szintjének helyreállításáról szóló évi XLIII. törvény a) 4. (2) és (4) bekezdésében а felügyel ő ség szövegrész helyébe а természetvédelm i hatóság szöveg, b) 6. (2) bekezdésében а felügyelőségek szövegrész helyébe az a természetvédelm i hatóság szöveg lép. (2) Hatályát veszti а védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szól ó évi XLIII. törvény 3. -ában az (a továbbiakban : felügyel őség) szövegrész. 3

5 9. А természet védelméről szóló évi LILI. törvény módosítása 9. А természet védelméről szóló évi LIII. törvény 39. (1) bekezdésében а szakhatóságként szövegrész helyébe а kormányrendeletben meghatározott esetekbe n szakhatóságként szöveg lép. 10. А lakástakarékpénztárakról szóló évi CXIII. törvény módosítása 10. А lakástakarékpénztárakról szóló évi CXIII. t őrvény 24. (61)) bekezdésében а kincstár kérelmez ő lakóhelye szerinti illetékes területi igazgatósága szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala szöveg lép. 11. А gyermekek védelmér ől és а gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítás a 11. А gyermekek védelmér ől és а gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a) 5. k) pontjában а fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve, а fővárosi é s megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szakigazgatási szerve szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal, а fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala szöveg, b) 93. (8) bekezdésében а munkaügyi központtal szövegrész helyébe а munkaügy i hatósággal szöveg lép. 4

6 12. А társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évil= törvény módosítása 12. (1) А társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban : Тпу.) a) 64. (8) bekezdésében az a rehabilitációs szakért ői szerv vizsgálatán történő szövegrész helyébe az az egészségi állapot vizsgálata céljából szöveg, b) 75. -ában az a 72. -ban meghatározott rehabilitációs szakért ői szerv szakhatósági állásfoglalására tekintettel utasították e1 szövegrész helyébe az arra tekintettel utasít ották e1, hogy az igényl ő nem megváltozott munkaképesség ű szöveg, c) 76. -ában az A nyugellátásnak а rehabilitációs szakértői szerv vizsgálata alapján történ ő megszüntetését szövegrész helyébe а Ha а hozzátartozói nyugellátást azért szüntetik meg, mert а nyugellátásban részesülő személy már nem megváltozott munkaképesség ű, а megszüntetést szöveg, d) 80. (2) bekezdésében az eljárása, mulasztása vagy а rehabilitációs szakért ői szerv megalapozatlan szakhatósági állásfoglalása szövegrész helyébe az eljárása vag y mulasztása szöveg lép. (2) Hatályát veszti а Тпу. a) 72. -a, b) 80. (4) bekezdésében az а (4a) bekezdésben foglalt kivétellel szövegrész, c) 80. (4a) bekezdése. 13. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény módosítás a 13. 5

7 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény a) 52. (1) bekezdés h) pontjában az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalnak szövegrész helyébe az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak szöveg, b) 52/A. (2) bekezdésében а földhivatali szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal által hozott szöveg, а földhivatal szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal szöveg, c) 90. (3a) bekezdésében а fővárosi, megyei kormányhivatal szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal szöve g lép. 14. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény módosítás a 14. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 148. (3) bekezdés b) pontja helyébe а következő rendelkezés lép : (A Tanács tagja) b) az adott térségben működő fővárosi és megyei kormányhivatal egy-egy népegészségügy i feladatokért felelős képvisel ője, 15. А fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény módosítása 15. А fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenl őségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény a) 23/13. (1) bekezdésében а kincstár szövegrész helyébe а fővárosi és megye i kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban : járási hivatal) szöveg, 6

8 b) 238. (2) bekezdésében, 23/E. (1), (7) és (9) bekezdésében, 23/F. (1), (2), (4a) és (5 ) bekezdésében а kincstár szövegrészek helyébe а,járási hivatal" szöveg, c) 23/D. (3) bekezdésében а kincstárat szövegrész helyébe а járási hivatalt szöveg, d) 23/E. (9) bekezdésében а kincstárnak szövegrész helyébe а,.járási hivatalnak" szöveg lép. 16. А társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és а társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló évi XXXIX. törvény módosítása 1 б. А társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és а társadalombiztosítás szerveinek állam i felügyeletéről szóló évi XXXIX. törvény 2. (3) bekezdése helyébe а következ ő rendelkezés lép : (3) А Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felel ős nyugdíjbiztosítási szerv, а nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felel ős egészségbiztosítási szerv központi költségvetési szervek, amelyek költségvetését - а főváros i és megyei kormányhivatalok kivételével - а társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni. 17. А családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény módosítás a 17. (1) А családok támogatásáról szóló évi ЕХХХIV. törvény (a továbbiakban : Cst.) 15. (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :,,(1) Ha а tanköteles vagy а tankötelezettsége megszűnését követően nevelési-oktatás i intézményben tanulmányokat folytató gyermek (személy) - а (2) bekezdés szerinti kivétellel - а kötelező tanórai foglalkozások tekintetében igazolatlanul mulaszt, а nevelési-oktatás i 7

9 intézmény igazgatójának jelzése alapján а fővárosi és megyei kormányhivatal járási (főváros i kerületi) hivatala (a továbbiakban : járási hivatal ) a) az adott tanítási évben igazolatlanul mulaszto tt tizedik kötelez ő tanórai foglalkozás után felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját а b) pontban meghatározott jogkövetkezményre, b) az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után - a jelzés beérkezésétől számított 8 napon belül - szünetelteti az ellátást." (2) А С. 37. (5) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (5) Ha а járási hivatal а családi pótlék természetbeni nyújtását rendeli e1, intézkedik az ellátásnak а családtámogatási folyószámlára történ ő utalásáról. (3) А С. 48. (2) és (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezések lépnek : (2) А járási hivatal megkeresésére az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felel ős szerv а családtámogatási ellátásra való jogosultság fennállásának ellen őrzése céljából TAJ-számon csoportos adatszolgáltatást teljesít nyilvántartásából az egészségbiztosítás pénzbel i ellátásaiban részesül ő személyekről. (3) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira való jogosultság fennállásának ellen őrzése céljából a járási hivatal az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felel ős szerv megkeresésére а 45. szerinti nyilvántartásból TAJ-számon csoportos adatszolgáltatást teljesít а gyermekgondozási támogatásban részesülő személyekrő l. (4) A Cst. a) 15. (3) bekezdésében а kincstára gyámhatóság kezdeményezésére szövegrész helyébe а járási hivatal szöveg, b) 22. -ában, 34. (3) bekezdésében, 35. (1) bekezdés a) pontjában, 36/A. (1 ) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, 37. (7) bekezdésében, 43. (4) (6) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 49. -ában а kincstár szövegrészek helyébe а járás i hivatal szöveg, c) 37. (9) bekezdésében а kincstárnak szövegrész helyébe а járási hivatalnak szöve g 8

10 lép. 18. А közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi=v. törvény módosítása 18. А közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXN. törvény 19. (1) bekezdés v) pontjában а környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyel őség szövegrész helyébe а környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság szöveg lép. 19. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény módosítása 19. Az adózás rendjér ől szóló évi XCII. törvény a) 10. (1) bekezdés d) pontjában а fővárosi és megyei kormányhivatal szövegrész helyéb e а fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban : kormányhivatal) szöveg, b) 11. (1) bekezdés e) pontjában а fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban : kormányhivatal) szövegrész helyébe а kormányhivatal szöveg lép. 20. А Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló évi CXXVIII. törvény módosítása 20. А Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló évi CXXVIII. törvény 17/C. (2) bekezdés h) pontjában а bányakapitányság szövegrész helyébe а bányafelügyelet szöveg lép. 9

11 21. А lakásszövetkezetekről szóló évi CXV törvény módosítása 21. Hatályát veszti а lakásszövetkezetekről szóló évi СХУ. törvény 58. (3) bekezdése. 22. А közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosítása 22. А közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény a а következő (5) bekezdéssel egészül ki : (5) Amennyiben а 44. (1) bekezdése szerinti szakkérdést а hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vizsgálja, а szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban kormányrendelet е törvény rendelkezéseitől eltérő szabályokat állapíthat meg, ennek során elrendelheti е törvény szakhatósági eljárásra vonatkozó egyes szabályainak megfelel ő alkalmazását. 23. Аfiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. törvény módosítása 23. А fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXN. törvény 6. (5) bekezdés b) pontjában és (7) bekezdésében а gyámhivatal szövegrész helyébe а fővárosi és megye i kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala szöveg lép. 24. А cégnyilvánosságról, а bírósági cégeljárásról és а végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása 10

12 24. А cégnyilvánosságról, abírósági cégeljárásról és а végelszámolásról szóló évi V. törvény 102. (3) bekezdés e) pontjában az az illetékes környezetvédelmi felügyel őséget szövegrész helyébe az a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot szöveg lép. 25. Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény módosítás a 25. Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 69/A. (1) bekezdésében az a földhivatal i nyilvántartás szövegrész helyébe az az ingatlan-nyilvántartás szöveg lép. 26. А vízitársulatol'тбi szóló évi CXLIV. törvény módosítás a 26. А vízitársulatokról szóló évi CXLIV. törvény 25. (2) bekezdésében az illetéke s megyei, fővárosi kormányhivatal földm űvelésügyi igazgatóságának szövegrész helyébe az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak szöveg lép. 27. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint afővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és а területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXIjI. törvény módosítás a 27. (1) А fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint а fővárosi és megye i kormányhivatalok kialakításával és а területi integrációval összefüggő törvénymódosításokró l 11

13 szóló évi CXXVI. törvény (a továbbiakban : Khtv.) 3. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 3. А fővárosi és megyei kormányhivatala kormánymegbízott által közvetlenül vezetet t szervezeti egységekb ől és járási, illetve а fővárosban fővárosi kerületi hivatalokból ( a továbbiakban együtt : járási hivatal) áll. (2) А Khty. 4. (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (2) А fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti és m űködési szabályzatát а miniszter jogszabályban meghatározott szakigazgatási feladatok tekintetében а szakmai irányító miniszter véleményének kikérésével normatív utasításban adja ki. (3) А Khty. 5. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 5. (1) А fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint а járási hivatal szakigazgatás i feladatait а Kormány rendeletben állapítja meg. (2) А járási hivatala jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja. А járás i hivatal által ellátandó egyedi ügyben а fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve annak vezetője utasításadási joggal nem rendelkezik. (4) А Khty. 6. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 6. (1) А fővárosi és megyei kormányhivatalt az ebben az alcímben meghatározo tt eltérésekkel а Kormány а miniszter útján irányítja. Ágazati és szakpolitikai kérdésekben а szakmai irányító miniszter közvetlen utasításadási joggal rendelkezik. (2) А fővárosi és megyei kormányhivatal tekintetében а kormányhivatal alapítása, а kormánymegbízott kinevezése és felmentése kivételével az államháztartásról szóló évi СХСУ. törvény (a továbbiakban : Áht.) 9. (1) bekezdés a) d) és fi pontjában meghatározott, valamint а hatékonysági, szakszerűségi és а pénzügyi ellenőrzési hatásköröket а miniszter gyakorolja. 12

14 (3) Kormányrendelet rendelkezhet úgy, hogy ügyek egyes csoportjaival összefüggésben a z Áht. 9. (1) bekezdés g) i) pontjában meghatározott, valamint а törvényességi és а szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket а miniszter vagy а szakmai irányító miniszter gyakorolja. (4) А miniszter а szakmai irányító miniszter közreműködésével а fővárosi és megye i kormányhivatal bármely tevékenysége tekintetében törvényességi és szakszerűségi ellen őrzést folytathat le. (5) А szakmai irányító miniszter а fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási feladata i tekintetében а miniszter közreműködésével hatékonysági ellenőrzést folytathat 1e." 28. (1) А Khty a а következő (7) bekezdéssel egészül ki : (7) А kormánymegbízott részére megbízatásának id őtartamára, kormánymegbízotti jogállásának igazolására а miniszterelnök igazolványt állít ki. Az igazolvány а kormánymegbízott nevét, arcképmását és а betöltött közjogi tisztség megnevezésé t tartalmazza. (2) А Khty. а következő 11/A 11/C. - sal egészül ki : 11 /A. (1) А kormánymegbízott а feladat- és hatáskörének gyakorlásáért а miniszterelnöknek politikai, а szakmai irányító miniszternek szakmai felelősséggel tartozik. (2) А kormánymegbízott а tisztségéb ől eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozot kárért való fegyelmi felelősségével összefüggésben а munkáltatói jogkör gyakorlója а miniszter. А miniszter általa fegyelmi felelősség megállapítása iránt indított eljárásban tanác s jár el, amelynek tagjait а miniszter jelöli ki. А kijelölt vizsgálóbiztosnak legalább államtitkár i megbízatást betöltő állami vezetőnek ke111ennie. А fegyelmi eljárás szabályaira egyebekben а közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban : Kttv.) fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 13

15 118. (1) А kormánymegbízottat minden naptári évben harmincöt munkanap szabadsá g illeti meg. А kormánymegbízottat rendkívüli munkavégzése után külön szabadid ő nem illeti meg. (2) А kormánymegbízott jubileumi jutalomra nem jogosult. 11/C. (1) А kormánymegbízott а megbízatása keletkezését követ ő harminc napon belül, majd azt követően évente, valamint а megbízatásának megsz űnését követő harminc napo n belül az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekr ől szóló évi CLII. törvény ( a továbbiakban : Vnytv.) szerinti vagyonnyilatkozatot tesz, amelyhez csatolni köteles а vele közös háztartásban él ő házas- vagy élettársának, gyermekeinek (továbbiakban együtt : családtag) Vnyty. szerinti vagyonnyilatkozatát. (2) А vagyonnyilatkozatot а miniszter kezeli. (3) А Vnyty. 9. -át, 10. -át és át kell alkalmaznia kormánymegbízottal szembe n lefolytatható vagyongyarapodási vizsgálat, valamint а kormánymegbízott vagyonnyilatkozattételi kötelezettségszegése esetén. " (3) А Khty. 12. (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (2) А főigazgató а kormánymegbízott általános helyettese. (4) А Khty. 12. (5) bekezdése helyébe а következ ő rendelkezés lép : (5) А főigazgató minisztériumi főosztályvezetői besorolású, határozatlan id őre kinevezet kormánytisztvisel ő. А főigazgató illetményét а munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap huszonhatszorosát nem haladhatja meg. (5) А Khty. 13. (4) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (4) Az igazgató minisztériumi főosztályvezető-helyettesi besorolású, határozatlan id őre kinevezett kormánytisztviselő. Az igazgató illetményét а munkáltatói jogkör gyakorlój a 14

16 állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatj a meg. (6) А Khty. 20/A. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (3) А járási hivatalt а járási hivatalvezető (а továbbiakban: hivatalvezető) vezeti. А járás i hivatalban jogszabályban meghatározottak szerint kormányablak és okmányirod a működik. (7) А Khty. 20/C. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 20/C. (1) А kormánymegbízott írásban indokolt döntést hozhat arról, hogy а járási hivata l kormánytisztvisel ői és munkavállalói tekintetében а munkavégzéssel összefüggő munkáltató i jogokat (így а munkarend, munkaidő-beosztás meghatározását, rendkívüli munkaid ő elrendelését, utasításadást, munkaköri feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás é s iránymutatás megadását) ideiglenesen magához vonja. (2) А kormánymegbízott а járási hivatal kormánytisztvisel ői és munkavállalói tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott, munkavégzéssel összefügg ő munkáltatói jogkörét célhoz kötötten, meghatározott esemény vagy történés bekövetkezte esetén gyakorolhatja. А kormánymegbízott az érintett hivatalvezetőket írásban tájékoztatja az általa elrendel t intézkedésekr ő l. Amennyiben а döntés elrendelése okafogyottá válik, а kormánymegbízott haladéktalanul írásban visszavonja а döntését. (8) А Khty. 21. c) pontja helyébe а következő rendelkezés lép : (Felhatalmazást kap а Kormány, hogy) c) а fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint а járási hivatalok irányításának részlete s szabályait, (rendeletben határozza meg.) (9) А Khty. 21/11 -a а következő (3) bekezdéssel egészül ki : 15

17 (3) Felhatalmazást kap а miniszter, hogy а fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményeket а szakmai irányító miniszter véleményének kikérésével rendeletben határozza meg. 29. А Khtv. a) 10. (4) bekezdésében а köztársasági elnök szövegrész helyébe а miniszterelnök szöveg, b) 15. (l) bekezdésében törzshivatal szövegrész helyébe а fővárosi és megye i kormányhivatal szöveg, а törzshivatalnál szövegrészek helyébe а fővárosi é s megyei kormányhivatalnál szöveg, c) 17. (2) bekezdésében а törzshivatalának és szakigazgatási szerveinek vezet ő i szövegrész helyébe а főigazgatója, igazgatója és főosztályvezetői szöveg lép. 30. Hatályát veszti а Khty. a) 3. alcímének címe, b) 7. -a, c) 11. (4) bekezdése, d) 7. alcíme, e) 15. (2) (4) bekezdése, fi 20. b) pontja, g) 20J13. -ában az - а járási szakigazgatási szerv esetében а járási szakigazgatási szerv vezet ője véleményének kikérését követően - szövegrész, h) 20/F. -a, i) 21. b) pontja. 16

18 28. А közfoglalkoztatásról és а közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyé b törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény módosítása 31. А közfoglalkoztatásról és а közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvénye k módosításáról szóló évi CVI. törvény 3. (1) bekezdés a) pontjában az az illetéke s fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve szövegrész helyébe az az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal szöveg lép. 29. А honvédelemről és а Magyar Honvédségről, valamint а különleges jogrendbe n bevezethető intézkedésekről szóló évi LXIII. törvény módosítása 32. Hatályát veszti а honvédelemről és а Magyar Honvédségről, valamint а különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi LXIII. törvény 27. (4) bekezdés b) pontja. 30. А szakképzési hozzájárulásról és а képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CL V. törvény módosítása 33. (1) А szakképzési hozzájárulásról és а képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban : Szht.) a) 5. e) pont eb) alpontjában а fővárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi központ szakigazgatási szervéhez szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatalhoz szöveg, b) 19/A. (4) bekezdésében а fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi közpon t szakigazgatási szervnek szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatalnak szöveg 17

19 lép. (2) Hatályát veszti az Szht. 26. (4) bekezdése. 31. А hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény módosítás a 34. А hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény 24/А. (1) bekezdés c) pontjába n az a földhivatali nyilvántartásban szövegrész helyébe az az ingatlan-nyilvántartásban szöveg lép. 32. Az egyesülési jogi^ól, а közhasznú jogállásról, valamint а civil szervezete k működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény módosítása 35. Az egyesülési jogról, а közhasznú jogállásról, valamint а civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 913. (6) bekezdés d) pontjában az az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget szövegrész helyébe az a környezetvédelmi és termeszetvédelmi hatóságot szöveg lép. 33. Az államháztartásról szóló évi СХСУ. törvény módosítása

20 (1) Az államháztartásról szóló évi СХСУ. törvény (a továbbiakban : Áht.) 106. (5) bekezdés c) pontjában а hivatalának járási (fővárosi kerületi) gyámhivatala szövegrész helyébe а hivatala"szöveg lép. (2) Hatályát veszti az Áht (5) bekezdés d) pontjában а szociális és gyámhivatala szövegrész. 34. А közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény módosítása 37. (1) Hatályát veszti а közszolgálati tisztviselőkről szóló évi СХСIХ. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 133. (8) bekezdése. (2) Hatályát veszti а Kttv (1) bekezdésében az A megyei, fővárosi kormányhivatal főigazgatójának és igazgatójának az illetményét а munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy а főigazgató esetében az illetmény az illetményalap huszonhatszorosát, igazgató esetében az illetmény az illetményalap huszonnégyszeresét ne m haladhatja meg. szövegrész. (3) Hatályát veszti а Kttv (3) bekezdésében а, valamint а megyei, főváros i kormányhivatal szakigazgatási szerve szövegrész. 35. А nemzetifelsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény módosítása 38. А nemzeti fels őoktatásról szóló évi CCIV. törvény 5. melléklet 7. pont b) alpontjában а munkaügyi központok és kirendeltségeik szövegrész helyébe а fővárosi és megye i kormányhivatal és а járási (fővárosi kerületi) hivatala szöveg lép. 19

21 36. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi XLVI törvény módosítása 39. А földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi XLVI. törvény 36. (4 ) bekezdésében az az érintett szakigazgatási szervezetekkel szövegrész helyébe az a főváros i és megyei kormányhivatallal szöveg lép. 37. А Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló évi CXXVI. törvény módosítása 40. А Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló év i CXXVI. törvény 53. (1) bekezdés a) pontjában а mezőgazdasági szakigazgatási szerv szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatal szöveg lép. 38. А mező- és erdőgazdaságiföldekforgalmáról szóló évi CXXII. törvény módosítása 41. (1) А mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 51. (5) bekezdése helyébe а következ ő rendelkezés lép : (5) Az erdőnek min ősül ő földre vonatkozó haszonbérleti szerz ődés esetén а (3) bekezdésben meghatározott esetben az eljáró hatóság vizsgálja az erd őről, az erd ő védelmér ől és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállását. (2) А Földforgalmi tv. 53. (1) bekezdés]) pontja helyébe а következő rendelkezés lép : 20

22 [A mezőgazdasági igazgatási szerv - az 51. (1) és (2) bekezdésében meghatározott eseteken túl - а haszonbérleti szerződés jóváhagyását megtagadja haj, az erdőnek min ősül ő föld haszonbérbe adása esetén а haszonbérl ő, illetve az elfogadó jognyilatkozatot tev ő el őhaszonbérl ő, valamint más földhasználó nem felel meg az erd őről, az erd ő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározo tt erdőgazdálkodó i alkalmassági feltételeknek." (3) А Földforgalmi tv. 70. (1) bekezdésében а földhivatalhoz szövegrész helyébe а fővárosi és megyei kormányhivatalhoz szöveg lép. (4) Hatályát veszti а Földforgalmi tv. 51. (6) bekezdésében az azzal az eltéréssel, hogy а mezőgazdasági igazgatási szerv jegyzék nélkül keresi meg az erdészeti hatóságot szövegrész. 39. А mező- és erdőgazdasági földekforgalmáról szóló évi СXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXIZ törvény módosítás a 42. Hatályát veszti а mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő CCXII. törvény 82. -a. egyes rendelkezésekrő l és átmeneti szabályokról szóló év i 40. Záró rendelkezése k 43. Ez а törvény március 1 jén lép hatályba. 21

23 41. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelméпyéпek való megfelelés 44. Е törvény a) 32. -a az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése, b) 41. -a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak min ősül. 22

24 Általános indokolá s А Kormány kiemelt célkit űzése az Államreform program keretében а közigazgatá s hatékonyságának növelése, az eddigieknél összefogo ttabban, ellenőrzöttebben é s költségtakarékosan működő területi államigazgatás megteremtése, ezáltal а Kormány területi feladatellátása hatékonyságának és eredményességének megvalósítása. Az államigazgatás átalakításának els ődleges célja а bürokrácia csökkentése, az ügyfélbarát közigazgatá s megteremtése, а társadalom cselekvési szabadságának biztosítása а közérdek érvényesítése mellett. А területi államigazgatási szervek integrációjával jöttek létre január 1 jével а fővárosi és megyei kormányhivatalok. Mindez jelent ősen csökkentette а korábbi időszakra jellemz ő területi széttagoltságot, а bürokráciát, ugyanakkora funkcionális feladatellátás egységesült, a z integrálásra kerül ő szakigazgatási szervek szakmai autonómiája és az ágazati szakma i irányítás érintetlenül hagyásával. Az egységesített funkcionális m űködés eredményeképpe n megvalósulhatott а kormányhivatali elhelyezés racionalizálása, az egységes beszerzések vag y а központi gépjárműkezelés, amely számottevő megtakarítást jelentett а központ i költségvetésnek. Mindezek melle tt egy а korábbi széttagolt szervezeti rendszerhez illeszkedő széttagolt költségvetés helyett egységes és átlátható költségvetés kerül t kialakításra, biztosítva а takarékos kormányhivatali gazdálkodás megvalósítását. Az állampolgárok számára а kormányhivatalok és különösen а járási (fővárosi kerületi ) hivatalok kialakításával számos hatósági eljárás intézése vált sokkal gyorsabbá é s egyszerűbbé, különös tekintettel а kormányablakok először megyei, majd fokozatosan történő járási szintű kiépítésével. А kormányalakok kialakításával biztosítható, hogy a z állampolgárnak valóban csak helyen kelljen találkoznia az állammal, onnan minden eljárás i cselekményt az állam szervei bonyolítanak le maguk között. Ugyanakkor továbbra is számos területi államigazgatási szerv m űködik önállóan, а fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti keretein kívül. А területi államigazgatási szervek továbbra is rendkívül különböző szervezeti struktúrában (regionális, megyei vagy ezekt ő l eltérő, atipikus illetékességgel) működnek, valamint egyenl őtlen az ágazati megoszlásuk is. А Kormány szervezetalakítási szabadságával élve határozati javaslatban döntött az egye s területi államigazgatási szerveknek а fővárosi és megyei kormányhivatalokba történ ő március 1 jével történő integrálásáról. Ennek alapján integrálásra kerülnek а 23

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5145. számú törvényjavaslat az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 2015. évi törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

2014. évi... törvény Érkenut: 7014 MI-.J 0 B.

2014. évi... törvény Érkenut: 7014 MI-.J 0 B. lrr in}}t Oí'ezággyiilés Hivatnia 11 / m 2014. évi.... törvény Érkenut: 7014 MI-.J 0 B. Országgy űlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelez ő vagyongyarapodási vizsgálatáró l 1. Az

Részletesebben

A járási rendszer működésének tapasztalatai és gyakorlati problémái. dr. Horváth Zoltán 2013. február. 12.

A járási rendszer működésének tapasztalatai és gyakorlati problémái. dr. Horváth Zoltán 2013. február. 12. A járási rendszer működésének tapasztalatai és gyakorlati problémái dr. Horváth Zoltán 2013. február. 12. Tartalom A járási szervezet-rendszer rövid bemutatása Belső kapcsolatok Külső kapcsolatok Gyakorlati

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 538 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 19. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 82 fő.

Részletesebben

EGYSÉGES JA VASLA T. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5070. sz. törvényjavaslat.

EGYSÉGES JA VASLA T. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5070. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Ellenjegyezte :, n 34 5, '''""C 'O/ Érívezett: 2011 DEC 1 5. EGYSÉGES JA VASLA T Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5070. sz. törvényjavaslat

Részletesebben

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály Ágazati jogszabályok Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés t) pontjában,

a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés t) pontjában, 3594 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelete a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény Q0002/000 5 s.., ~ Yíltt3s Hivatala IrorrrQnystéhn: TI 50 2 tt 2015 JúN 0 2. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítván y 2015. évi... törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t T/1745/39. ORSZÁGGYÚLÉS HIVATALA Érkezett : 2010 DEC 0 9. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Foglalkoztatási

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény Országgyűlési képvisel ő ÉrketQ t: 2013SNT D3. Képviselői önálló indítvány 2013. évi... törvény a közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény é s a munka törvénykönyvér ől szóló 2012.

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : 2015. évi... törvény a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképesség ű személyek munkaerő-kőlcsönzés keretében történő foglalkoztatásának el ősegítésér ő l 1. A társadalombiztosítás

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

A rendelet hatálya. Díjazás

A rendelet hatálya. Díjazás 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 59. szám 5479 4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma 1. A családtámogatási ellátásban részesülő

Részletesebben

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben)

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben) FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: 22/526-900, Fax: 22/526-905 Email: hivatal@fejer.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer Kormányablakok Integrált Kormányzati

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben / Jászszentandrás

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? )

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Gósz Zoltán hivatalvezető GISopen Székesfehérvár, 2012. március 12-14. Az előadás vázlata Vállalkozóból kormánytisztviselő. Kezdeti tervek, elképzelések.

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr!

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottsága. 11-4k /1 (0(24 20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása É kozett: 202 DE 21. 2012. évi... törvény egyes törvényeknek, az.országgy űléssel, valamint az önkormányzatokkal összefügg ő módosításáról * 1. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 4., csütörtök Tartalomjegyzék 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz.

egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz. L zet: 2012 r, ~' 1 ':. ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő EGYSÉGES JAVASLA T egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthet ő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló T/7757. sz.

Részletesebben

1998. évi XXXIX. Törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

1998. évi XXXIX. Törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről 1998. évi XXXIX. Törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről 1. (1) Az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban

Részletesebben

1. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

1. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 113. szám 21771 II. Törvények 2010. évi LXV. törvény az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról* 1. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.

Részletesebben

T/... számú. törvényjavaslat. a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról

T/... számú. törvényjavaslat. a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/... számú törvényjavaslat a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról Előadó: dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter 2008. március

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 19. szám 3095 A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.

Részletesebben

Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó ágazati jogszabályok

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2012. évi 57. szám 10697 A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (6) bekezdése alapján

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás! I.

Részletesebben

' 1/12. / 2013.évi... törvény

' 1/12. / 2013.évi... törvény ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Képvisel őcsoportja ' 1/12. / : 2013 p GV 0e). 1Frkdzett Képviselői ónálló indítvány 2013.évi.... törvény a megváltozott munkaképesség ű személyek

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

1.2/f. t 2010 MÁJ 17. 2010. évi... törvény

1.2/f. t 2010 MÁJ 17. 2010. évi... törvény 2 Ia 1.2/f t 2010 MÁJ 17. ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetsé g Kereszténydemokrata Néppárt Képvisel őcsoportja KÉPVISEL ŐIÖNÁLLÓINDÍTVÁN Y 2010. évi... törvény a családok támogatásáról

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (II. 28.) GYMJVÖ.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza]

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza] Országgyűlés Hivatala ;~,~:~~, : ~ X10,(3 2 11 FEER 21. 2013. évi... törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 10740 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 57. szám A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY Érdi Járási Hivatal tölti ki: Érkezett:.... No.:. Átvevő aláírása:... Ügyfélfogadás helye és rendje: Hétfő: 13.00-18.30 Szerda: 8.00-12.00

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás 1. oldal 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testületének október 1-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1

Békés Város Képviselő-testületének október 1-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1 Sorszám: I/2. T Á J É K O Z T A T Ó Békés Város Képviselő-testületének 2015. október 1-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1 Tisztelt Képviselő-testület! A 2015. augusztusi testületi ülés óta

Részletesebben