SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 9. számú melléklete Készítette: Bakos Erika Jóváhagyta: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében, de legalább évente történik. Hatályba lépett a Bács- Szakma Zrt 3/2011. (12.15.) számú Közgyűlési határozatával Alkalmazandó: január 1. P.H. Baja, december 15. Rab Zoltán vezérigazgató 1

2 Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Szakmai vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet (a továbbiakban: SZMM rendelet) pontja szerint a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza azokat az adott szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat, amelyek a jogszabályi kereteken belül meghatározzák a szakmai vizsga lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget. A helyi sajátosságokat figyelembe véve a vizsga lebonyolítása során alkalmazza azon rendelkezéseket, amelyek a vizsgázó és a vizsgaszervező számára egyértelművé teszik az adott vizsga lebonyolításának körülményeit. A konkrét Szabályzatot az adott szakmai vizsgára vonatkozóan a vizsga megkezdése előtt a vizsgaszervező készíti elő, amit az első vizsgatevékenységet megelőzően legalább 10 nappal juttat el az esetleges kiegészítésekkel együtt a vizsgabizottság tagjaihoz, amit ezt követően a vizsgabizottság jóvá hagy. A vizsga jegyzője és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők a szabályzat aláírásával igazolják, hogy tudomásul vették az abban leírtakat. I. Általános rendelkezések A szakmai vizsga írásbeli, interaktív és gyakorlati vizsgatevékenységéhez készült feladatlapok egy szakmai vizsgán, a szóbeli vizsgatevékenységhez készült feladatlapok a szakképesítésért felelős miniszter által történő visszavonásukig használhatók fel. Az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységhez központilag kiadott feladatlapokat a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 3 nappal nyomtatott formában vagy elektronikus úton juttatja el a szakképesítésért felelős miniszter - a több ágazat illetékességi körébe tartozó azonos vizsgarészek vonatkozásában az érintett miniszterrel egyetértésben - a vizsgaszervezőnek. A vizsgaszervező a feladatlapokat a csomagolásán, illetve az elektronikus úton megküldött feladatlapokon feltüntetett időpontig köteles oly módon őrizni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Vizsgafelmentés: A vizsgabizottság a vizsgafelmentésről szóló döntéséről a kérelmet benyújtó vizsgára jelentkezőt, a döntést követően a vizsgázó számára a legkedvezőbb időpontban, de legkésőbb a szakmai vizsga első vizsgatevékenysége megkezdése előtt, írásban tájékoztatja. A vizsgabizottság a döntéséről határozatot hoz, amelyet a törzslapba be kell jegyezni. Ha a vizsgabizottság a vizsgafelmentésről szóló döntésében azt állapítja meg, hogy a vizsgára jelentkező a vizsgált szakképesítés esetén minden vizsgarész tekintetében teljesítette a 2

3 szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletben előírtakat, akkor a vizsgázó számára újabb szakmai vizsga letétele nélkül a szakmai vizsgabizonyítványt a korábbi vizsgán, vizsgákon elért eredménye alapján kell kiállítani. Vizsgaidőpontok: Az írásbeli, interaktív vizsgatevékenységek országosan egységes vizsgaidőpontjait - a több ágazat illetékességi körébe tartozó vizsgarészek esetén az érintett miniszterrel egyetértésben - a szakképesítésért felelős miniszter határozza meg mind az iskolai rendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli szakképzésre. A gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontját a vizsgaszervező állapítja meg. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a meghatározott vizsgaidőponttól eltérő időpontban is szervezhet szakmai vizsgát azzal, hogy a vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjait a vizsgaidőpont bejelentésének határnapja előtt harminc naptári nappal. a vizsgaszervező a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatában rögzíti. II. A szakmai vizsga előkészítése, lebonyolítása A vizsgázónak legkésőbb a vizsgára való jelentkezéskor, be kell mutatni: A személyazonosító igazolványt vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolványt. A szakképesítéshez előírt iskolai tanulmányok elvégzését tanúsító bizonyítványt (okiratot), a korábban megszerzett szakmai bizonyítványt vagy azok hiteles másolatát, továbbá a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletben meghatározott egyéb feltételek teljesítését igazoló okiratot. Iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakképzés befejezését igazoló bizonyítványt; Iskolarendszeren kívüli képzésben - ha a vizsgázó képzésben részt vett, akkor - a képzés eredményes befejezését igazoló okiratot, a modulzáró vizsga letételét igazoló okiratot, illetve annak hiteles másolatát. A bizonyítványnak és a képzés eredményes befejezését igazoló okiratnak tartalmaznia kell a képzés során elvégzett modulokat, az arra fordított időt (óraszámot), a szakmai gyakorlatot. A szakmai vizsgára történő jelentkezéskor kell benyújtani a vizsgával kapcsolatos kérelmeket és egyúttal csatolni a kérelem alapjául szolgáló iratokat. A javító- vagy pótlóvizsgára való jelentkezéskor csatolni kell a szakmai vizsga törzslapkivonatának hiteles másolatát is. A vizsgaszervező alakítja ki - szakképesítésenként vagy vizsgarészenként - a vizsgacsoportokat. Az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben kialakított vizsgacsoport létszáma nem haladhatja meg a közoktatásról szóló törvény 3. számú melléklet I. d) pontjában előírt, a szakközépiskolai és a szakiskolai elméleti képzés szakképző évfolyamán meghatározott maximális osztálylétszámot. Iskolarendszeren kívüli képzésben a vizsgacsoport létszáma minimum 10 fő, amely a vizsgaszervező kezdeményezésére akkor csökkenthető, ha arra kisebb létszámú vizsga bejelentése után a szakképesítésért felelős miniszter a vizsgaelnök kijelölésével engedélyt ad. Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető. A vizsgázó egy napra eső vizsgatevékenységeinek összes ideje nem haladhatja meg a 6 órát. Az egyes 3

4 vizsgatevékenységek idejeként - a 6 órás időkeret számításakor - a vizsgatevékenység végrehajtására meghatározott maximális időt kell figyelembe venni. Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolítási rendjét úgy kell meghatározni, hogy a vizsgázó a szóbeli, írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeket 8 és 18 óra között, a gyakorlati vizsgatevékenységeket 7 és 19 óra között végezhesse el. A szakmai vizsga időtartama:a hatályos jogszabályi keretek között változhat. A vizsgabizottság, ha a vizsgaszervezés helyi sajátosságai ezt indokolják, a vizsga időtartamát a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban egy nappal meghosszabbíthatja. A szóbeli vizsgatevékenység esetén lehetőség van a vizsgacsoport kettéosztott vizsgáztatására. A vizsgabizottság a vizsgaszervező által készített vizsgarendet figyelembe véve a vizsga lebonyolítására vonatkozó, a vizsgázó egyes vizsgatevékenységeinek időpontját bemutató, valamint a megjelenési kötelezettség időpontjait és helyszínét is tartalmazó vizsgaprogramot fogad el. A vizsgaprogramot legalább a vizsga helyszínén - a vizsga teljes ideje alatt - a vizsgázók részére hozzáférhetővé kell tenni. A vizsgaszervező az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai vizsga első vizsgatevékenységének időpontja előtt legalább harminc nappal jelentést küld a szakmai vizsga előkészítéséről a szakképesítésért felelős miniszternek. Ezzel egyidejűleg a jelentés másolatát tájékoztatásul megküldi a vizsgaszervező székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) önkormányzat főjegyzőjének. A vizsgacsoportonként összeállított jelentésnek tartalmaznia kell: a szakképesítés OKJ azonosító számát és megnevezését, FEOR számát, szakképesítés, illetve szakképesítés-elágazás megszerzését célzó vizsga esetén a vizsgán megszerezhető rész-szakképesítés megnevezését és azonosító számát, a vizsgázók számát, a szakmai vizsga, illetve vizsgarészek, vizsgatevékenységek helyét, iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a vizsgáztatásra jogot adó jogszabály megnevezését, iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén - ha a vizsgázó szervezett képzésben vett részt - a képzést folytató intézmény nyilvántartásba vételi helyét, a tanúsítvány számát és érvényességi idejét, amennyiben a képző intézmény akkreditált, az intézményakkreditáció nyilvántartási számát. III. A vizsgabizottság, feladatai A vizsgacsoporthoz vizsgabizottságot kell létrehozni. A vizsgabizottság elnökének és tagjainak a megbízásáról iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgaidőszak, iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai vizsga első 4

5 vizsgatevékenységének időpontja előtt legalább tizenöt nappal értesíteni kell a vizsgaszervezőt. Ha a vizsga nyelve nem magyar, a vizsgabizottság elnökének a vizsgáztatás nyelvéből felsőfokú állami nyelvvizsgával, illetőleg azzal egyenértékű okirattal kell rendelkeznie. A vizsgabizottságnak nem lehet elnöke az, aki a vizsgaszervezőnél oktat, illetve aki azzal a képzést folytató intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban van vagy volt a vizsgát megelőző egy évben, amelyben a vizsgázó vizsgára való felkészítése folyt. A vizsgabizottság tagjának megbízása határozott időre szól. Ha a vizsgabizottság tagja megbízását nem tudja ellátni, helyettesítéséről a megbízójának kell gondoskodnia. A vizsgát fel kell függeszteni mindaddig, amíg a bizottsági tag helyettesítéséről megbízója nem gondoskodik. A vizsgabizottság munkáját az elnök irányítja. Az elnök feladata a szakmai vizsga jogszerű és szakszerű megtartásának, zavartalan lebonyolításának biztosítása. A vizsgaszervező képviselőjét, a vizsgabizottság munkáját segítő szakértőket (beleértve a kérdező tanárt, javító tanárt, felügyelő tanárt), továbbá a jegyzőt a vizsgaszervező írásban bízza meg. A kérdező tanár személyére a szakképzést folytató intézmény javaslatot tehet. Nem kaphat felügyelő tanári megbízást az, aki az adott vizsgarész, vizsgatevékenység oktatására jogosító végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik. A vizsgabizottságban a vizsgaszervező képviselőjeként részt vevő tag látja el a szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos szervezési feladatokat, előkészíti a szakmai vizsga eredményének kihirdetését, gondoskodik a szakmai vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és továbbításáról. A vizsgázó személyazonosságát valamennyi vizsgatevékenység előtt köteles ellenőrizni. A vizsgaszervező képviselője felelős a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban, valamint a vizsgaprogramban a vizsgázókra vonatkozó információkról történő tájékoztatásért. A vizsgaszervező képviselője a gyakorlati vizsgatevékenységet tartalmazó vizsgarész előkészítésével kapcsolatos feladatait a gyakorlati oktatás vezetőjének bevonásával - ha gazdálkodó szervezetnél folyik a gyakorlati vizsgatevékenység, a területi gazdasági kamara és a gazdálkodó szervezet képviselőjének részvételével - látja el. A vizsgabizottság munkáját segítő szakértő feladatait a vizsgabizottság által elfogadott vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat szerint látja el, segíti a vizsgabizottság tevékenységét, javaslatot tesz a vizsgázó teljesítményének értékelésére. A vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos írásbeli feladatokat látja el, vezeti a vizsgabizottsági értekezletek jegyzőkönyvét, elkészíti annak mellékletét, kiállítja és vezeti a törzslapot, megírja a bizonyítványt és elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket. 5

6 IV. A vizsgabizottság működése A vizsgabizottság döntéseit bizottsági értekezleten, határozat formájában hozza meg, és határozatait jegyzőkönyvben rögzíti. A vizsgabizottság értekezletet tart: a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat és a vizsgaprogram elfogadása, a vizsgára jelentkező vizsgafelmentés tárgyában benyújtott kérelméről való döntés meghozatala céljából, illetve a szakmai vizsga első vizsgatevékenységének megkezdése előtt, a szakmai vizsga utolsó vizsgatevékenységének befejezését követően, a vizsgázók teljesítményének értékelése, a vizsga lebonyolítása szabályszerűségének megállapítása céljából, ha a szakmai vizsga lefolytatását, megtartását, befejezését zavaró vagy gátló körülmény, illetőleg a vizsgázó elbírálása, az általa elkövetett szabálytalanság vagy egyéb ok azt szükségessé teszi. A vizsgabizottság határozatait az elnök és a tagok nyílt szavazásával, egyszerű szótöbbséggel hozza. A szakmai vizsga vizsgabizottságának döntésével, intézkedésével vagy intézkedésének elmulasztásával kapcsolatos különvéleményét a vizsgabizottság elnöke, tagja vagy a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő a vizsgabizottsági jegyzőkönyvben kérheti feltüntetni. A vizsgabizottság elnökét, tagjait és jegyzőjét, a vizsgabizottság munkáját segítő szakértőket a vizsgabizottság határozatai tekintetében - azok kihirdetéséig - titoktartási kötelezettség terheli. Ha az elnök a vizsgabizottság eljárásával vagy határozatával nem ért egyet, óvást nyújthat be, és a határozat végrehajtását felfüggesztheti. Az óvást haladéktalanul meg kell küldeni a szakképesítésért felelős miniszternek, aki azt három napon belül köteles elbírálni. Az óvás elbírálásáig a vizsgázó bizonyítványát nem lehet kiállítani. Minden vizsgabizottsági értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia: az értekezlet helyét és idejét, a jelen lévő vizsgabizottsági tagok, a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők nevét; annak a vizsgázónak a nevét, akit szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a szakmai vizsga folytatásától eltiltott, aki a szakmai vizsgán igazolható okból nem jelent meg, vagy azt nem tudta befejezni, megjelölve azokat a vizsgarészeket, amelyekből pótlóvizsgát kell tennie, aki a szakmai vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította, aki egy vagy több, esetleg valamennyi vizsgarészből 50%-ra vagy az alatt teljesített és ezért javítóvizsgát kell tennie, megjelölve a vizsgarészeket, akit szerint valamely vizsgarész teljesítése alól mentesített a vizsgabizottság; a vizsgabizottsági értekezleten elhangzottak leírását, a határozatokat, a szavazás eredményét vita esetén az esetleges különvélemények feltüntetésével; 6

7 az óvást, a vizsgabizottsági határozat végrehajtásának felfüggesztését, az óvással kapcsolatos vizsgabizottsági megállapításokat; az elnöknek a szakmai vizsga tapasztalataival kapcsolatos értékelését. A vizsgarendben meghatározott utolsó vizsgatevékenységet követő értekezleten készült jegyzőkönyvhöz - amelyet a vizsgabizottság elnöke, tagjai és jegyzője ír alá - csatolni kell a többi értekezlet jegyzőkönyvét, az osztályozóívet, továbbá az elutasított felmentési kérelemhez benyújtott okiratok másolatát. A dokumentumok kezelése a vizsgaszervező kötelezettsége. Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható. A vizsgabizottság elnöke és tagjai a vizsgatevékenységek ellenőrzésekor maximum 30 percig helyettesíthetik egymást. Modulzáró vizsga: A modulzáró vizsgák lebonyolítására a vizsgát szervező intézmények modulzáró vizsgabizottságot hoznak létre. A vizsgabizottság tagjai: a szakértő (javító tanár, kérdező tanár), a vizsga ellenőrzése kijelölt személy (szakmai szakértő) és a vizsga szervezőjének képviselője. A modulzáró vizsgáról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza: a modulzáró vizsga helyét és idejét, a bizottsági tagokat annak a vizsgázónak a nevét, akit felmentettek a modulzáró vizsga letétele alól (a felmentés tárgyának megjelölésével), akit szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a modulzáró vizsga folytatásától eltiltott, aki a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletben meghatározott teljesítményszázalék alatt teljesített és ezért a modulzáró vizsgát meg kell ismételnie, V. Vizsgatevékenységek Az írásbeli vizsgatevékenység Az írásbeli vizsgatevékenységet a vizsgaközpont által kiadott feladatlapok használatával kell lebonyolítani. A vizsgadolgozatokat a vizsgaszervező igényli, a szociális és munkaügyért felelős miniszter felügyelete alá tartozó szakképesítések esetében elektronikusan, a pénzügyekért felelős miniszter felügyelete alá tartozó szakképesítések esetében papír alapon. A pénzügyekért felelős miniszter felügyelete alá tartozó szakképesítések esetében a vizsgadolgozatok átvételekor jelezni kell, hogy a megoldásokat írásbeli meghatalmazással személyesen veszi át a vizsgaközpont munkatársa. 7

8 A modulok központi vizsgakövetelményekre épüli központi írásbeli feladatlapjait és az útmutatókat a vizsgaközpont készítteti el. A feladatlapokat a vizsgaközpont adja át a minősített iratkezelésre vonatkozó előírások betartásával a vizsgaszervező munkatársának. A vizsgaszervező az írásbeli vizsgadolgozatokat az adott modul írásbeli vizsgatevékenységének megkezdésére meghatározott időpontig köteles elzárni oly módon, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A vizsga kijelölt helyszínére zárt, biztonságos csomagolásban érkező feladatlapok csomagolását a csomagon megjelölt időpontban a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban meghatározott vizsgabizottsági tag és a felügyelő tanár bontja ki. A felbontás helyét, időpontját, a csomag (sértetlen vagy sérült, felbontott) állapotát és a felbontást végzők nevét a vizsgatevékenységről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az írásbeli vizsgatevékenységen részt vevő vizsgázókat előzetesen vizsgacsoportba kell osztani. Minden vizsgacsoportot egytől kiindulva folyamatos arab számokkal meg kell jelölni. A vizsgázókat az adott vizsgacsoporton belül az írásbeli vizsgatevékenység megkezdése előtt egytől kiindulva folyamatos arab számokkal sorszámmal kell ellátni. A vizsgázókról vizsgacsoportonként vizsgacsoport-beosztást kell készíteni. A vizsgacsoport-beosztás tartalmazza a vizsgaszervező adatait, a vizsgacsoport azonosító számát, a szakképesítés megnevezését, OKJ-számát, a vizsga helyét, idejét, a modul és a vizsgafeladat azonosító számát, megkezdésének időpontját, a vizsgázók nevét, azonosító okmányának a számát, aláírását. Az írásbeli vizsgatevékenységet olyan épületben vagy épületrészben kell megszervezni, amelynek felügyelete megfelelő módon biztosítható. Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama alatt a vizsgázók részére elkülönített épületrészbe a vizsgázókon, a vizsgabizottság elnökén, tagjain, a felügyelő tanárokon és a vizsgaszervezőn kívül csak a vezérigazgató engedélyével lehet belépni. A vizsgateremben az ülésrendet a vizsgatevékenység megkezdése előtt a felügyelő tanár az előzetes csoportbeosztás alapján úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. A vizsgatevékenység megkezdése előtt a felügyelő tanár mindegyik vizsgateremben megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, meggyőződik arról, hogy minden vizsgázó nevét feltüntették a vizsgacsoport beosztáson. Ezt követően ismerteti az írásbeli 8

9 vizsgatevékenység szabályait, az elkövetett szabálytalanság következményeit, majd kiosztja a feladatlapokat. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható. A vizsgateremben és a folyosón gondoskodni kell az állandó felügyeletről. Az írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó csak a központilag kiadott feladatlapon, valamint a vizsgaszervező bélyegzőjével ellátott lapokon dolgozhat. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék színű tintával, a szövegeket jól olvashatóan kell elkészíteni. A ki nem osztott feladatlapokat az írásbeli vizsgatevékenység befejezéséig a felügyeli tanár őrzi. Valamennyi modul írásbeli vizsgatevékenységének egy-egy feladatlapját, valamint a vizsgacsoport beosztását az írásbeli vizsgatevékenység jegyzőkönyvéhez kell csatolni. Az íróeszközökről és a használható segédeszközökről a vizsgázók gondoskodnak, kivéve, ha a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye a használható segédeszköz biztosítását a vizsgaszervező feladataként írja elő. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik, és egymásnak nem adhatják át. A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon, lapon feltünteti a nevét, a vizsganap keltét, a szakképesítés megnevezését, a vizsgafeladat sorszámát. Az írásbeli vizsgatevékenység ideje alatt a vizsgázó a helyiséget csak indokolt esetben hagyhatja el. A vizsgázók közül egyidejűleg csak egy vizsgázó mehet ki. A folyosón a felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a vizsgázók senkivel ne kerülhessenek kapcsolatba. A helyiséget elhagyó vizsgázó átadja vizsgadolgozatát a felügyelő tanárnak, aki a távozás és a visszaérkezés pontos idejét azon a helyen, ahol az írásbeli munkát a vizsgázó félbe hagyta arra, illetve az ülésrendet tartalmazó jegyzőkönyvbe beírja. Ha az írásbeli vizsgatevékenységet bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a feladat megírására rendelkezésre álló időt meg kell növelni. Az írásbeli feladatok befejezése után a vizsgázó a megoldást tartalmazó vizsgadolgozatot és a felhasznált fejléces kiegészítő lapokat együtt átadja a felügyelő tanárnak. A piszkozatot tartalmazó lapokat, illetve részeket a vizsgázónak áthúzással kell érvényteleníteni. A felügyelő tanárok az írásbeli vizsgatevékenységről jegyzőkönyvet vezetnek. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az ülésrendet, illetve tartalmaznia kell a vizsga menetével kapcsolatos eseményeket. 9

10 A jegyzőkönyvet a felügyelő tanár és a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban meghatározott vizsgabizottsági tag a vizsgaszervező képviselőjének történi átadás előtt aláírja. A vizsgaszervező képviselője az írásbeli vizsgatevékenység folyamán vezetett jegyzőkönyveket, a vizsgacsoport beosztást, valamint a vizsgadolgozatokat az üres feladatlapokkal együtt az írásbeli vizsgatevékenységeket követően átveszi a felügyelő tanároktól. A jegyzőkönyve(ke)t aláírásával lezárja, és a vizsgairatokhoz csatolja. A megmaradt, fel nem használt dolgozatokról a jegyzőkönyvhöz csatolt példányt leszámítva a vizsgaközpont összesítést készít, s egyúttal gondoskodik a fel nem használt dolgozatok megsemmisítéséről. Az írásbeli vizsgatevékenység vizsgadolgozatait javítótanár javítja. A vizsgadolgozatokat és a javítási-értékelési útmutatót tartalmazó lezárt borítékot megszámlálva, egy közös borítékba zárva a vizsgaszervező képviselője adja át elbírálásra a javítótanárnak, majd a javító tanár a javítást követően a vizsgaszervező képviselője által meghatározott időben a borítékokkal együtt átadja a vizsgaszervező képviselőjének. Ha a vizsgázó a modul írásbeli vizsgatevékenységét neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte, de be nem fejezte, az adott modulból pótló vizsgát tehet. A vizsgatevékenységről neki fel nem róható okból elkésett hallgató a vizsgatevékenységet meg sem kezdő vizsgázóval esik egy tekintet alá. Ha a vizsgázó a modul írásbeli vizsgatevékenységén a rendes, a javító vagy a pótló szakmai vizsgán 50%, a pénzügyekért felelős miniszter hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések esetében 59% vagy az alatti teljesítményt ért el, és a modul kizárólag írásbeli vizsgatevékenységből áll, az adott modulból a vizsgázó javítóvizsgát tehet. Egyéb esetekben a vizsgázónak a szakmai vizsgát teljes egészében meg kell ismételnie. Az interaktív vizsgatevékenység Az interaktív vizsgatevékenységet akkor lehet megkezdeni, ha az ehhez szükséges feltételek meglétéről (személyi, tárgyi, munka-, tűz- és egészségvédelmi) a vizsgabizottság elnöke és a vizsgabizottságnak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban erre feljogosított tagja meggyőződött. A technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében a vezérigazgató írásos engedélyével jelen lehet. 10

11 A vizsgateremben az ülésrendet úgy kell kialakítani, a vizsgatermet úgy kell berendezni, hogy a vizsgázók ne láthassák egymás monitorát. Az elektronikusan érkező feladatlapok megnyitása az elektronikus feladatlapok kísérőlevele szerint megjelölt időpontban a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban erre feljogosított tag és a felügyelő tanár irányításával történik. A telepítés helyét, időpontját, a csomag (sértetlen vagy sérült, felbontott), illetve az elektronikusan érkezi feladatlapok állapotát és a jelenlévők nevét jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az interaktív vizsgafeladatok megoldására rendelkezésre álló időbe nem számítható be a vizsgázónak fel nem róható okból (pl. áramszünet, a számítógép meghibásodása) kiesi idő. Ilyen esetben az érintett vizsgázók a vizsgatevékenység során érvényes szabályok megtartásával - a teremben várják meg, amíg a hibát elhárítják, és a vizsgatevékenységet folytathatják. A vizsgázó számára - amennyiben ezt igényli - az interaktív vizsgafeladat kidolgozásához a vizsgaszervezi bélyegzőjével ellátott lapokat kell biztosítani, melyeket a vizsgatevékenység befejezése után a vizsgázónak át kell adnia a felügyelő tanárnak. A vizsgázó az első lapon feltünteti a nevét, a szakképesítés megnevezését, továbbá a vizsga napjának a keltét. Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell tüntetnie. A lapokon szereplő jegyzetek, megoldások nem értékelhetőek, a javítótanárnak nem adhatóak át. Ha a vizsgázó befejezte a vizsgafeladat kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, menti és lezárja a vizsgafeladatot, amelyet a felügyelő tanár köteles ellenőrizni. A felügyelő tanár a vizsgázó neve mellé az ülésrendre ráírja a lezárás időpontját, és azt ellátja kézjegyével. Az interaktív feladatok eredményét tartalmazó fájlokat vizsgázónként létrehozott mappába kell menteni oly módon, hogy a mappához a vizsgázón kívül más személy ne férhessen hozzá. Az így létrehozott és a vizsgázó azonosítását egyértelműen biztosító mappákat egyszer írható CD-re kell másolni. A CD-hez két példányban csatolni kell a vizsgázók nevét, a szakképesítés megnevezését, a vizsgafeladat sorszámát és címét, továbbá a vizsga napját tartalmazó összesítést, melyet a vizsgázónak a neve mellett alá kell írnia annak igazolásaként, hogy a CD az általa készített megoldásokat tartalmazza. Ha az interaktív vizsgatevékenység alatt a vizsgázónak el kell hagynia a vizsgatermet, engedélyt kér a felügyelő tanártól, és egyidejűleg menti a vizsgafeladatot. A vizsgázó távozásának és visszaérkezésének idejét rá kell vezetni a neve mellé az ülésrendre. 11

12 Ha a felügyelő tanár az interaktív vizsgatevékenység közben szabálytalanságot észlel, megszakíttatja a vizsgázó munkáját, és a vizsgázó neve mellé az ülésrendre ráírja a szabálytalanság jellegét, pontos idejét, majd aláírja. Ezt követien engedélyezi a vizsgázónak a vizsgatevékenység folytatását. A felügyelő tanár ezután azonnal értesíti a vizsgaszervezőt.. Az interaktív feladatok eredményét tartalmazó fájlokat lezárt, utólag nem módosítható elektronikus adathordozón kell beadni, amelyre a vizsgázó kézírással ráírja a nevét, a szakképesítés megnevezését, a vizsgafeladat sorszámát és címét, valamint a vizsga napját, továbbá aláírja. A fentebb nem szabályozott kérdésekben az írásbeli vizsgatevékenységre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A gyakorlati vizsgatevékenység A gyakorlati vizsgatevékenységet a vizsgaszervező által kiadott vizsgafeladatok, javítási értékelési útmutató vagy feladatközlő lap vagy tételsor használatával úgy kell lebonyolítani, hogy a vizsgázó húzással maga választhassa ki a feladatsort, illetve a feladatközlő lapot. A feladatot a feladatközlő lapon meghatározott segédanyagok használatával kell a vizsgázónak elvégeznie. A segédanyagokat a vizsgaszervezőnek kell biztosítania. A vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnökének, illetve a kijelölt szakmai szervezet által delegált tagjának a szakmai vizsga első vizsgatevékenysége előtt tíz nappal meg kell küldeni, azokat velük jóvá kell hagyatni, s ezt a feladatlap, feladatközlő lap, illetve tételsor előlapján aláírásukkal igazoltatni kell. Több vizsgacsoport esetén az azonos gyakorlati vizsgafeladatokat valamennyi elnökkel, illetve a kijelölt szakmai szervezet által delegált taggal jóvá kell hagyatni. Az írásbeli típusú gyakorlati vizsgatevékenység esetében legalább két feladatlapot, a hozzájuk tartozó javítási-értékelési útmutatót és értékelőlapot kell jóváhagyatni. A feladatlapok előlapját a jóváhagyás után kell a feladatlapokkal együtt - a vizsgázók és a feladatlapok számának figyelembe vételével, a szükségesnél eggyel több példányban - sokszorosítani. Írásbeli típusú gyakorlati vizsgatevékenységnél a húzás után a feladatsor számát a nyomtatott vizsgacsoport beosztáson, gyakorlati és szóbeli típusú gyakorlati vizsgatevékenységeknél pedig a feladatközlő lap számát az osztályozó íven fel kell tüntetni. 12

13 Az írásbeli vizsgatevékenységre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgatevékenységre, amennyiben a vizsgafeladat megoldását írásban s a vizsga befejezését követően a javítótanár által javítható formában kell elkészíteni. A vizsgafeladatnak és az értékelő lapnak olyan részletesnek kell lennie, hogy azok alkalmasak legyenek a szakképesítéshez szükséges kompetenciák mérésére, illetve értékelésére. Az útmutatónak tartalmaznia kell a feladatok részletes megoldásait, az egyes feladatokra adható pontszámokat, az egyes feladatokon belül adható részpontszámokat, illetve annak egyértelmű megnevezését, hogy mire adható a részpontszám. A szóbeli vizsgatevékenységre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgatevékenységre, amennyiben a vizsgafeladatot egyszeri alkalommal kell bemutatni, előadni és ennek alapján kell a vizsgázó teljesítményét értékelni. A gyakorlati és a szóbeli típusú gyakorlati vizsgatevékenységeknél a vizsgázók létszámánál legalább eggyel több feladatközlő lapot, a hozzájuk tartozó javítási-értékelési útmutatót és értékelőlapot kell készíttetni és jóváhagyatni. A feladatközlő és az értékelő lapnak olyan részletesnek kell lennie, hogy azok alkalmasak legyenek a szakképesítéshez szükséges kompetenciák mérésére, illetve értékelésére. A feladatközlő és az értékelő lapnak tartalmaznia kell: az információtartalom vázlatát, az információtartalom vázlata alapján a hozzárendelt kompetenciákat, az egyes feladatokra adható maximum, illetve elért pontszámokat, az egyes feladatokon belül adható maximum, illetve elért részpontszámokat, illetve annak egyértelmű megnevezését, hogy mire adható a részpontszám, a szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai készségeket és azok szintjét, a szakmai és vizsgakövetelmény szerinti egyéb kompetenciákat, a szakmai ismeretek szakmai és vizsgakövetelmény szerinti alkalmazását és annak típusát. A kidolgozott vizsgafeladatokat, feladatközlő lapokat, javítási-értékelési útmutatókat, illetve értékelőlapokat a gyakorlati vizsgatevékenységet követő 7 napon belül meg kell küldeni a vizsgaközpontnak. 13

14 A gyakorlati vizsgatevékenységet akkor lehet megkezdeni, ha az ehhez szükséges feltételek meglétéről (személyi, tárgyi, munka-, tűz- és egészségvédelmi) a vizsgabizottság elnöke és a vizsgabizottságnak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban erre kijelölt tagja meggyőződött. Ha balesetveszély, egészségi ártalom, technológiai vagy más rendkívüli ok indokolja, a vizsgabizottság elnöke vagy kamarai tagja a vizsgafeladatokat megváltoztathatja. A döntésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha a vizsgázó a vizsgafeladatokat befejezte, azt közli a vizsgabizottság egyik tagjával, aki ennek időpontját feljegyzi a vizsgafeladat értékelő lapjára, illetőleg az elkészült gyakorlati vizsgamunkát átveszi. Amennyiben a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményéről szóló rendelet vizsgaproduktum készítését írja elő, az elkészült vizsgaproduktumról azonosításra alkalmas dokumentációt (részletes leírás, fényképfelvétel stb.) kell készíteni és azt a vizsgadokumentációhoz kell csatolni. A vizsgaproduktumot a szakmai vizsga lezárását követően ideértve az esetleges fellebbezésről hozott döntést a vizsgázónak kell átadni. Ha a vizsgabizottság elnöke vagy tagja a gyakorlati vizsgatevékenység közben szabálytalanságot észlel, megszakíttatja a vizsgázó munkáját, és a vizsgafeladat értékelő lapjára ráírja a szabálytalanság jellegét, pontos idejét, majd aláírja. Ezt követően engedélyezi a vizsgázónak a vizsgatevékenység folytatását. A vizsgabizottság a gyakorlati vizsgatevékenység befejezését követően kivizsgálja az esetet, egyúttal értesíti a vizsgaszervezőt. Amennyiben ez a gyakorlati vizsgatevékenység biztonságos lebonyolításának érdekében szükséges, a vizsgabizottság elnökének engedélyével jelen lehet olyan személy, aki a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős. A külön nem szabályozott kérdésekben az írásbeli vizsgatevékenységre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A szóbeli vizsgatevékenység A szóbeli vizsgatevékenységet a vizsgaközpont által kiadott tételsor használatával kell lebonyolítani. A szóbeli vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgabizottság megállapítja a vizsgázók írásbeli és interaktív vizsgatevékenységének eredményét, valamint gyakorlati 14

15 vizsgatevékenységének értékelését, amennyiben a gyakorlati vizsgatevékenységet az írásbeli vizsgatevékenységre vonatkozó rendelkezések szerint kellett megszervezni. A szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke tájékoztató értekezletet tart, amelyen ismerteti a vizsgázókkal a vizsgabizottság őket érinti döntéseit, az írásbeli, az interaktív és a gyakorlati vizsgatevékenységen elért eredményeket, a szóbeli vizsgatevékenységgel kapcsolatos tudnivalókat, a szakmai vizsgát követő eredményhirdetés helyét és várható idejét, és ismerteti a vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat lehetőségét. A tájékoztató értekezleten ismertetett vizsgabizottsági döntések elleni jogorvoslatra rendelkezésre álló időt a tájékoztató értekezletet követi első munkanaptól kell számítani. A szóbeli vizsgatevékenységen a vizsgabizottság mindhárom tagjának, valamint a kérdező tanároknak egyidejűleg jelen kell lennie. A vizsgabizottság elnöke és tagjai legfeljebb 30 percig helyettesíthetik egymást a vizsgatevékenységek ellenőrzésekor. A szóbeli vizsgatevékenység beleértve a tételhúzást is reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat. A vizsgázónak legalább harminc perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. Az egyes modulok szóbeli vizsgatevékenységeihez szükséges segédeszközökről a vizsgaszervező gondoskodik. A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A vizsgacsoport legfeljebb harmincöt vizsgázóból állhat. A szóbeli vizsga nyilvánosságát a vizsgabizottság elnöke hivatalból vagy kérelemre korlátozhatja, illetve kizárhatja. Ki kell zárni a nyilvánosságot, ha azt a vizsgázó érdeke indokolja. A vizsgabizottság munkájában közreműködők nem zárhatók ki a szóbeli vizsgatevékenységekről. A nyilvánosság kizárásáról hozott döntést a vizsga jegyzőkönyvében meg kell indokolni, és a vizsga helyszínén közzé kell tenni. A szóbeli vizsgatevékenységen a tételt a vizsgázó húzza, és kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. A tételben szereplő kérdésekre, feladatokra adott válaszok sorrendjét a vizsgázó határozza meg. A vizsgázónak a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében megszabott felkészülési időt kell biztosítani. A felkészülési idő alatt a vizsgázó a vizsgaszervező bélyegzőjével ellátott papíron jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban, útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan kell elmondania. 15

16 A vizsgázó a felkészülési idő letelte előtt is megkezdheti a feleletét, amennyiben erre a szóbeli vizsgatevékenység során lehetőség van. A vizsgázó a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott válaszadási időnél hamarabb is befejezheti a feleletét, amennyiben a válaszadást befejezte, és a kérdezi tanár, valamint a vizsgabizottság elnöke vagy tagjai meggyőződtek a vizsgázó tudásáról. A vizsgázót nem szabad félrevezetni, gondolkodásában, a tétel kifejtésében megzavarni. A vizsgabizottság elnöke és tagjai ugyanakkor a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel kifejtésében elakadt, illetve súlyosan tévedett. A vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható félbe, ha nyilvánvalóan és súlyosan tévedett, vagy a kifejtésben elakadt. Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, a szóbeli vizsgatevékenységek során egy alkalommal póttételt húzhat. Ez esetben az adott vizsgatevékenységet a póttételre adott felelet alapján kell és legfeljebb 60%-ra lehet értékelni. A póttétel-választás tényét az osztályozó íven az adott vizsgatevékenységnél jelölni, a vizsgajegyzőkönyvben pedig rögzíteni kell. Ha a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke és a kérdező tanár rávezetik az általuk javasolt értékelést az osztályozó ívre. Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő modul vizsgafeladatából történi tételhúzás előtt, szükség esetén a vizsgahelyiséget rövid időre elhagyhatja. A vizsgázók vizsgafeladatonkénti értékelését az értékelés vizsgabizottsági jóváhagyását követően - az osztályozó ívre kell rávezetni. Ha a vizsgabizottság elnöke vagy tagja a szóbeli vizsgatevékenység közben szabálytalanságot észlel, megszakíttatja a vizsgázó felkészülését, feleletét, és a vizsgafeladat értékelő lapjára ráírja a szabálytalanság jellegét, pontos idejét, majd aláírja. Ezt követően engedélyezi a vizsgázónak a vizsgatevékenység folytatását. A vizsgabizottság a szóbeli vizsgatevékenység befejezését követően kivizsgálja az esetet, egyúttal értesíti a vizsgaközpont vezetőjét. Ha a vizsgázó a modul szóbeli vizsgatevékenységét neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte, de be nem fejezte, az adott modulból pótló vizsgát tehet. Ha a vizsgázó a modul szóbeli vizsgatevékenységén a rendes, a javító vagy a pótló szakmai vizsgán 50%, a pénzügyekért felelős miniszter hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések esetében 59% vagy az alatti teljesítményt ért el, és a modul kizárólag szóbeli vizsgatevékenységből áll, az adott modulból a vizsgázó javítóvizsgát tehet. 16

17 Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenységről neki fel nem róható okból elkésik, a szóbeli vizsgatevékenység megkezdésének engedélyezéséről a vizsgabizottság dönt. Egyéb esetekben a vizsgázónak a szakmai vizsgát teljes egészében meg kell ismételnie. A szabálytalanság kezelése a szakmai vizsga vizsgatevékenységei során Ha a felügyelő tanár az írásbeli, illetve a gyakorlati vizsgatevékenység során szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó vizsgadolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli, illetve a gyakorlati vizsgatevékenységet. A felügyelő tanár ezután haladéktalanul értesíti a vizsgaszervezőt. Ha a felügyelő tanár az interaktív vizsgatevékenység közben szabálytalanságot észlel, megszakíttatja a vizsgázó munkáját, és a vizsgázó neve mellé az ülésrendre ráírja a szabálytalanság jellegét, pontos idejét, majd aláírja. Ezt követően engedélyezi a vizsgázónak a vizsgatevékenység folytatását. A felügyelő tanár ezután haladéktalanul értesíti a vizsgaszervezőt. Ha a vizsgabizottság elnöke vagy tagja a gyakorlati vagy a szóbeli vizsgatevékenység közben szabálytalanságot észlel, megszakíttatja a vizsgázó munkáját, és a vizsgafeladat értékelő lapjára ráírja a szabálytalanság jellegét, pontos idejét, majd aláírja. Ezt követően engedélyezi a vizsgázónak a vizsgatevékenység folytatását. A vizsgabizottság a gyakorlati, illetve a szóbeli vizsgatevékenység befejezését követően kivizsgálja az esetet, egyúttal értesíti a vizsgaszervezőt.. Ha a javítás során a javító tanár megállapítja, hogy a vizsgázó szabálytalanságot követett el a kidolgozáskor, megállapítását rávezeti a vizsgadolgozatra, és szóban haladéktalanul tájékoztatja a vizsgaszervező képviselőjét, és írásban jelentést készít. A vizsgaszervező a vizsgatevékenység befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításairól és a hozott döntésről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell minden olyan adatot és eseményt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság tényének és körülményének megállapítását, az érintett vizsgázó és felügyelő nyilatkozatát, továbbá azt, hogy a vizsgázót tájékoztatták a szabálytalanság elbírálásával kapcsolatos eljárásról és a bebizonyított szabálytalanság következményeiről. A jegyzőkönyvet a szabálytalanságot észlelő felügyelő vagy vizsgáztató 17

18 tanár, a vizsgázó, a vizsgabizottság tagjai és az elnök írja alá. A vizsgázó kérheti észrevételének a jegyzőkönyvbe történő rögzítését. A vizsgabizottság az írásbeli, az interaktív és a gyakorlati vizsgatevékenység során feltételezett vagy elkövetett szabálytalanságról a szóbeli vizsgatevékenység megkezdése előtt, a szóbeli vizsgatevékenységen elkövetett szabálytalanságról - az eset részletes kivizsgálása után - a vizsgabizottságnak a szakmai vizsgát lezáró értekezletén dönt. A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni. A vizsgabizottság döntései elleni fellebbezésre a javítótanár értékelése elleni észrevétel, illetve a vizsgabizottság döntése elleni törvényességi kérelem kezelése rendelkezéseit kell alkalmazni. Szabálytalanság elkövetése vagy annak gyanúja esetén a Bács- Szakma Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a vizsgabizottság eljárásától, döntésétől függetlenül saját hatáskörben elrendelheti a feltételezett vagy bebizonyosodott szabálytalanság kivizsgálását. VI. Vizsgázó teljesítményének értékelése A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakképesítésenként egyetlen osztályzatot kap. Az osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1). A szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletben meghatározott súlyozás figyelembevételével a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények átlaga alapján a következő osztályzatok adhatók: % jeles (5) 71-80% jó (4) 61-70% közepes (3) 51-60% elégséges (2) 0-50% elégtelen (1) VII. A szakmai vizsga iratai Iratok: A törzslap Az osztályozóív A szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány Igazolás a modulzáró vizsgáról A szakmai vizsgaösszesítő adatlap 18

19 A szakmai vizsga iratai A szakmai vizsgán kötelezően alkalmazandó iratok felsorolását a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet rögzíti. Iratok: A törzslap Az osztályozóív A szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány Igazolás a modulzáró vizsgáról A szakmai vizsgaösszesítő adatlap A szakmai vizsga iratait - ha e szabályzat másképp nem rendelkezik - két példányban a) a vizsgabizottság működési ideje előtt és után a vizsgaszervező képviselője készíti el és a vezérigazgató írja alá, b) a vizsgabizottság működési ideje alatt a vizsgabizottság jegyzője készíti el, és a vizsgabizottság elnöke, valamint - a vizsgabizonyítvány kivételével - a vizsgabizottság tagjai és jegyzője szükség esetén a vizsgáztató és a felügyelő tanárok - írják alá. Az írásbeli vizsgatevékenység megkezdése előtt osztályozó ívet kell készíteni. Az osztályozó ívnek tartalmaznia kell a vizsgabizottság nevét és címét, a vizsgázók nevét, törzslapjának számát, továbbá a vizsgázó teljesítményének a szakmai vizsgán, azon belül modulonként, vizsgafeladatonként elért %-os értékelését és osztályzatát. A vizsgabizottság üléseiről és értekezleteiről a jegyzőkönyvet az ülés, illetve az értekezlet napján el kell készíteni. A jegyzőkönyveket a vizsgabizottság elnöke, tagjai és a vizsgabizottság jegyzője írja alá. A szakmai végzettséget igazoló bizonyítványt a szakmai vizsga törzslapja alapján a bizonyítvány-nyomtatvány felhasználásával a jegyző állítja ki, olvasható, nyomtatott betűkkel, nem fakuló tintával. A kiállított bizonyítványt legkésőbb a vizsgabizottságnak a szakmai vizsgát lezáró értekezletét követő első munkanapon át kell adni a vizsgázóknak. A bizonyítvány rovatainak kitöltésekor a felesleges rovatokat egy-egy vízszintes vonallal érvényteleníteni kell. A vizsgabizottságnak a szakmai vizsgát lezáró értekezlete után a vizsgaszervezőnek a szakmai vizsgáról a jogszabályban meghatározott adattartalmú jelentést kell készítenie és meg kell küldenie a vizsgakoordinációs csoportnak, amely azt fokozott biztonságú elektronikus 19

20 aláírással ellátott dokumentumként megküldi a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek. A szakmai vizsga utolsó vizsgatevékenységének jegyzőkönyvéhez kell csatolni a többi vizsgatevékenység, illetve értekezlet jegyzőkönyvét, az osztályozóívet, valamint a felmentési kérelemhez benyújtott okiratok másolatát és a szakmai vizsgáról összeállított jelentést. A törzslap külívét és belívét két példányban kell előkészíteni az első vizsgatevékenység megkezdése előtt, és a vizsga adatait a vizsgabizottság döntését követően rá kell vezetni. A törzslapra az adatokat csak eredeti okmányok alapján, jól olvashatóan, nyomtatott betűvel, nem fakuló tintával vagy írógéppel, számítógéppel szabad bejegyezni. A törzslapon megfelelő záradék alkalmazásával fel kell tüntetni a vizsgabizottság határozatait. A záradéko(ka)t a vizsgaszervezi képviselője írja alá és hitelesíti az intézmény körbélyegzőjével. A szakmai vizsga irataiban - a bizonyítványon kívül - csak a következők szerint szabad javítani: a téves, hibás bejegyzést egyszer át kell húzni, úgy, hogy az olvasható maradjon, és a helyes bejegyzést e mellé vagy e fölé kell írni. A javított oldalt a vizsgabizottság elnöke és a vizsgabizottság jegyzője dátummal és a vizsgabizottság körbélyegzőjével, továbbá Javítottam. záradékkal látja el, majd aláírja. A bizonyítványban törölni, helyesbíteni vagy javítani nem szabad. Az elrontott bizonyítvány minden oldalára rá kell írni tintával, nyomtatott nagy betűkkel az ELRONTOTT kifejezést, és az oldalakat vastagon át kell húzni tintával. Az elrontott példányokról selejtezési jegyzőkönyv készül, a vizsgaszervező gondoskodik az elrontott bizonyítványok megsemmisítéséről. Névváltozás esetén - a volt vizsgázó kérelmére, az engedélyező okirat alapján - a megváltozott nevet a törzslapra be kell jegyezni, a bizonyítványt ki kell cserélni. A bejegyzést és a cserét a vizsgaközpont végzi. A szakmai vizsga törzslapjának belíveit vizsgabizottságonként a külívvel együtt össze kell fűzni oly módon, hogy az egyes lapokat ne lehessen eltávolítani vagy kicserélni. Az elveszett, megsemmisült bizonyítványról a vizsgázó kérésére azzal egyező adattartalmú másodlatot állít ki a vizsgaközpont a törzslap alapján. A bizonyítványmásodlat hiteles másolatának adatait (az adatmezők nevét és azok tartalmát) a kiállítástól számított harminc napon belül - a vizsgaközpont megküldi a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek. A másodlat kiállításáért az illetékekről szóló évi XCIII. törvény Melléklet a 20

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 8. számú melléklete Készítette: Bakos Erika Ellenőrizte: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében, de

Részletesebben

Moduláris vizsgáztatás szervezési tapasztalatai

Moduláris vizsgáztatás szervezési tapasztalatai Moduláris vizsgáztatás szervezési tapasztalatai KIHÍVÁS Lebonyolított vizsgák Szakképesítés Vizsgaszám Bútor- és lakástextil eladó 1 Élelmiszer- és vegyi áru-eladó 6 Textiltermék összeállító 1 Marketing

Részletesebben

ÉRETTSÉGI 2015. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGZŐS OSZTÁLYOKNAK. Tálas Valéria igazgatóhelyettes. vali@begart.hu 20/3393740

ÉRETTSÉGI 2015. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGZŐS OSZTÁLYOKNAK. Tálas Valéria igazgatóhelyettes. vali@begart.hu 20/3393740 ÉRETTSÉGI 2015. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGZŐS OSZTÁLYOKNAK Tálas Valéria igazgatóhelyettes vali@begart.hu 20/3393740 JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről Joganyagok - 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet - a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 1. oldal 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. ( ) SZMM rendelete. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. ( ) SZMM rendelete. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 1 A szociális és munkaügyi miniszter /2007. ( ) SZMM rendelete a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.)

Részletesebben

2012.08.24 2013.09.01 4. 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

2012.08.24 2013.09.01 4. 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 2012.08.24 2013.09.01 4 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól

Részletesebben

A Pogány Frigyes Szakközépiskola

A Pogány Frigyes Szakközépiskola K-292/2013 A Pogány Frigyes Szakközépiskola Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata 2013. augusztus 30. 1 A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályai A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottsága A vizsgabizottság

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó. vizsgaszervezési és lebonyolítási. szabályzat

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó. vizsgaszervezési és lebonyolítási. szabályzat SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat 2015. A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat megalkotásának célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 693 Ft JÚLIUS 20. TARTALOM

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 693 Ft JÚLIUS 20. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. JÚLIUS 20. oldal JOGSZABÁLY 20/2007. (V. 21.) SZMM r. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérõl... 2137 KÖZLEMÉNYEK A Nemzeti Szakképzési

Részletesebben

Felnőttképzés szakmai vizsgaszervezési és -lebonyolítási szabályzata

Felnőttképzés szakmai vizsgaszervezési és -lebonyolítási szabályzata Felnőttképzés szakmai vizsgaszervezési és -lebonyolítási (Jelen szabályzatot a Szenátus a 70/2016. (X.12.) sz. határozatával elfogadta) 2016. Oldal 1 / 21 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Maczkó Lászlóné

Részletesebben

A komplex szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A komplex szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A komplex szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet GYEMSZI EFF Barczi Erika oktatásszervező Témakörök Általános rendelkezések A vizsga előkészítése A vizsga lebonyolítása

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉS ÜGYKEZELÉSI ÉS TITOKTARTÁSI SZABÁLYZATA

FELNŐTTKÉPZÉS ÜGYKEZELÉSI ÉS TITOKTARTÁSI SZABÁLYZATA [Ide írhatja a szöveget] FELNŐTTKÉPZÉS ÜGYKEZELÉSI ÉS TITOKTARTÁSI SZABÁLYZATA (Jelen szabályzatot a Szenátus a 81/2016. (XI.28.) számú határozatával fogadta el. 2016 Oldal 1 / 21 Beosztás Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta gazdasági és pályázati referens felnőttképzési igazgató. Juhász Emese Dr. Csomós Tamás.

Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta gazdasági és pályázati referens felnőttképzési igazgató. Juhász Emese Dr. Csomós Tamás. Felnőttképzés ügykezelési i és titoktartási szabályzata 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/21. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta gazdasági és pályázati referens felnőttképzési igazgató

Részletesebben

TUDNIVALÓK 2014-ES ÉRETTSÉGIRŐL

TUDNIVALÓK 2014-ES ÉRETTSÉGIRŐL TUDNIVALÓK A 2014-ES ÉRETTSÉGIRŐL Az írásbeli és szóbeli vizsgák időrendje: Írásbeli vizsgák időpontjai: Középszintű érettségi vizsgák Emelt szintű érettségi vizsgák Időpontok magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

Kandó Kálmán Szakképző Iskola. Vizsgaszabályzat. Készítette: dr. Tóth István igazgató. Tatabánya, szeptember 03.

Kandó Kálmán Szakképző Iskola. Vizsgaszabályzat. Készítette: dr. Tóth István igazgató. Tatabánya, szeptember 03. Kandó Kálmán Szakképző Iskola Vizsgaszabályzat Tatabánya, 2012. szeptember 03. Készítette: dr. Tóth István igazgató Készült a 20/2012. EMMI rendelet alapján A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye

Részletesebben

19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet

19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 4.

Részletesebben

VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI

VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZATA 1139 BUDAPEST, FRANGEPÁN U. 3. TEL.: +36-1-4500-110 WWW.RUANDER.HU 1 FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Marosi Katalin A szakmai vizsga szervezése és lebonyolítása

Marosi Katalin A szakmai vizsga szervezése és lebonyolítása HEFOP 3.5.1. A korszerű képzésszervezés gyakorlati kérdései Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Hajdúszoboszló 2OO7. december 5-7. Marosi Katalin A szakmai vizsga szervezése és lebonyolítása Marosi

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Érettségi vizsga május-június

Érettségi vizsga május-június Érettségi vizsga 2015. május-június www.oh.gov.hu 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet 40/2002. (V. 24.) OM rendelet korábbi feladatlapok, javítási útmutatók, idegen nyelvekhez letölthető hanganyag 100/1997.

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

Szabóky Adolf. Általános és Szakképző Iskola BIZONYÍTVÁNYNYOMTATVÁNYOK KEZELÉSI, BIZONYÍTVÁNY, BIZONYÍTVÁNYMÁSODLAT KIÁLLÍTÁSI ÉS KIADÁSI SZABÁLYZATA

Szabóky Adolf. Általános és Szakképző Iskola BIZONYÍTVÁNYNYOMTATVÁNYOK KEZELÉSI, BIZONYÍTVÁNY, BIZONYÍTVÁNYMÁSODLAT KIÁLLÍTÁSI ÉS KIADÁSI SZABÁLYZATA Szabóky Adolf Általános és Szakképző Iskola OM 200768 BIZONYÍTVÁNYNYOMTATVÁNYOK KEZELÉSI, SZÉNÁSY ZOLTÁN INTÉZMÉNYVEZETŐ 2016. SZEPTEMBER 14. 1. Jogszabályi háttér az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 2011-2012 évi érettségi vizsgaszabályzata

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 2011-2012 évi érettségi vizsgaszabályzata A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 20112012 évi érettségi vizsgaszabályzata 1. A vizsgaszabályzat célja, hatálya Vizsgaszabályzatunk célja a 100/1997. (VI.13.) Korm.

Részletesebben

3. A vizsgára történő jelentkezés

3. A vizsgára történő jelentkezés M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám 66275 (3) A gyakorlati vizsgatevékenységhez készült feladatlapokra vonatkozó javaslatot a szakmai és vizsgakövetelményben előírt központi kiadású gyakorlati

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési, iskolarendszeren kívüli vizsgatevékenységére vonatkozó vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat 2016.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési, iskolarendszeren kívüli vizsgatevékenységére vonatkozó vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat 2016. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési, iskolarendszeren kívüli vizsgatevékenységére vonatkozó vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat 2016. A megalkotásának célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet Általános rendelkezések 2 A szakmai vizsga előkészítése 3 A vizsgabizottság 4 A vizsgabizottság működése 6 Az írásbeli

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Általános rendelkezések 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés a), c) és d) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat

vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat Ikt. sz.: SZF/../2015 S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k Felnőttképzési tevékenységre vonatkozó vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat (a

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Felnőttképzési - és lebonyolítási szabályzat Hatályos: 2016. március 2-től SOPRON 2016 1 Tartalom NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 1 FELNŐTTKÉPZÉSI VIZSGA- ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

2. számú melléklet TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE. A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanuló osztályzatainak megállapítása,

2. számú melléklet TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE. A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanuló osztályzatainak megállapítása, 2. számú melléklet TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE Törvényi háttér: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanuló osztályzatainak

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

I. A tanulmányok alatti vizsgák és a szervezésükre vonatkozó alapszabályok

I. A tanulmányok alatti vizsgák és a szervezésükre vonatkozó alapszabályok Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban (a 20/2012.

Részletesebben

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 1. Általános rendelkezések

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 1. Általános rendelkezések 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 1 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés b) pontjában

Részletesebben

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Dr. Papp Dávid főosztályvezető 2013. március 27., Budapest AZ EEKH

Részletesebben

TUDNIVALÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MENETÉRŐL

TUDNIVALÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MENETÉRŐL TUDNIVALÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MENETÉRŐL ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga kezdete előtt fél órával meg kell érkezni (általában fél 8-ra). Ünneplőben kell jönni. 7.35-kor igazgatói tájékoztató és a csoportbeosztás

Részletesebben

VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A JAVÍTÓVIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. A javítóvizsgán számon

Részletesebben

Bizonyítványnyomtatványok kezelési, bizonyítvány, bizonyítványmásodlat kiállítási és kiadási szabályzata 2014. április

Bizonyítványnyomtatványok kezelési, bizonyítvány, bizonyítványmásodlat kiállítási és kiadási szabályzata 2014. április Kétegyházai Mezőgazdasági Szakközép Iskola és Kollégium Kétegyháza, Gyulai u. 6. 5741 Pf. 4 Tel./fax: 66/250-331, 66/550-215 E-mail: ketegyhazisuli@gmail.com OM-azonosító: 202735 Bizonyítványnyomtatványok

Részletesebben

A TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA

A TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA A TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA 2017. január 10. 1083 Budapest, Ludovika tér 2. Tel: (1) 432-9000 Postai cím: 1441 Budapest, Pf.: 60. Email: nke@uni-nke.hu 1 TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok

A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok Budapest, 2012. szeptember 24. Sándorné Csikós Mária igazgató A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok

Részletesebben

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól OptiJus Opten Kft. I. 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól A 2013.9.1. és 2014.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda tanulmányok alatti vizsgák szabályzata I. Fogalom meghatározás és a vizsgafajták szabályai A tanulmányok alatti vizsgák intézményünkben

Részletesebben

1.9 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. 1.9.1 A vizsgaszabályzat hatálya

1.9 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. 1.9.1 A vizsgaszabályzat hatálya 1.9 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.9.1 A vizsgaszabályzat hatálya Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: osztályozóvizsgákra, különbözeti

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ÜGYKEZELÉSI ÉS TITOKTARTÁSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ÜGYKEZELÉSI ÉS TITOKTARTÁSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ÜGYKEZELÉSI ÉS TITOKTARTÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. április 23. napjától) Preambulum A Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 344 01 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény vizsgaszabályzata Hatályos: 2012. év szeptember hó 1. napjától 1 I. A tanulók munkájának értékelése - A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei

Részletesebben

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

VIZSGASZABÁLYZAT a Létesítménygazdálkodás (Facility Management) tanfolyami résztvevők számára

VIZSGASZABÁLYZAT a Létesítménygazdálkodás (Facility Management) tanfolyami résztvevők számára VIZSGASZABÁLYZAT a Létesítménygazdálkodás (Facility Management) tanfolyami résztvevők számára A BME Mérnöktovábbképző Intézet (továbbiakban: Intézet) az alábbi jogszabályok a 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről,

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI ÖNKORMÁNYZATI SZABÁLYZATA. szintvizsgára vonatkozó rendelkezései

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI ÖNKORMÁNYZATI SZABÁLYZATA. szintvizsgára vonatkozó rendelkezései A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI ÖNKORMÁNYZATI SZABÁLYZATA szintvizsgára vonatkozó rendelkezései hatályos: 2015. június 1-től III. A szintvizsga 22. Az MKIK a szakképzésről szóló

Részletesebben

Közlemény januárjától 2017 márciusáig az írásbeli és interaktív vizsganapokat, illetőleg a futárnapot az alábbi táblázat tartalmazza:

Közlemény januárjától 2017 márciusáig az írásbeli és interaktív vizsganapokat, illetőleg a futárnapot az alábbi táblázat tartalmazza: Közlemény a Földművelésügyi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák bejelentéséről és a központi írásbeli tételek kiadási rendjéről A Földművelésügyi

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. Pallas 70 Oktatási Kft január 1. Érvényes: visszavonásig

Vizsgaszabályzat. Pallas 70 Oktatási Kft január 1. Érvényes: visszavonásig Vizsgaszabályzat Pallas 70 Oktatási Kft. 2017. január 1. Érvényes: visszavonásig Általános tudnivalók Jelen vizsgaszabályzat a Pallas 70 Oktatási Kft. által szervezett OKJ modulzáró és OKJ szakmai képesítő

Részletesebben

VIZSGASZABÁLYZAT. általános rendelkezései a 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet eljárási rendje alapján szervezett komplex szakmai vizsgákhoz

VIZSGASZABÁLYZAT. általános rendelkezései a 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet eljárási rendje alapján szervezett komplex szakmai vizsgákhoz VIZSGASZABÁLYZAT általános rendelkezései a 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet eljárási rendje alapján szervezett komplex szakmai vizsgákhoz Jelentkezés a szakmai vizsga előfeltételeként leteendő modulzáró

Részletesebben

Tájékoztató a szakmai vizsgákról vizsgára jelentkezıknek

Tájékoztató a szakmai vizsgákról vizsgára jelentkezıknek Tájékoztató a szakmai vizsgákról vizsgára jelentkezıknek A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (a továbbiakban: Perfekt Zrt.) az alábbi tájékoztatót adja ki

Részletesebben

Közlemény januárjától 2016 decemberéig az írásbeli és interaktív vizsganapokat, illetőleg a futárnapot az alábbi táblázat tartalmazza:

Közlemény januárjától 2016 decemberéig az írásbeli és interaktív vizsganapokat, illetőleg a futárnapot az alábbi táblázat tartalmazza: Közlemény a Földművelésügyi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák bejelentéséről és a központi írásbeli tételek kiadási rendjéről A Földművelésügyi

Részletesebben

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: Bn. Beírási napló étl. N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Tl. Törzslap sztl. B. Bizonyítvány szb. ig. igazgató aláírása eln. elnök

Részletesebben

TUDNIVALÓK A 2013. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN

TUDNIVALÓK A 2013. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN TUDNIVALÓK A 2013. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN Az írásbeli és szóbeli vizsgák időrendje: Írásbeli vizsgák Középszintű érettségi vizsgák Emelt szintű érettségi vizsgák Időpontok Kezdés nemzetiségi

Részletesebben

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes Jogszabályok, jogszabály módosítások WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes 2011. évi CLXXXVII. törvény 2013. szeptember 1-től hatályos verzióját kell alkalmazni. www.njt.hu

Részletesebben

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015.

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Általános szabályok 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni a vizsga helyszínén. A vizsga megkezdése előtt azonosító okmánnyal (személyi igazolvány,

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közbeszerzési referens szakképzés 2007/2008 Elfogadta: Temesvári Erik, a képző intézmény vezetője 1 Az EURÓPA Oktatásszervező Bt. (a továbbiakban: Képző intézmény) a vonatkozó

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 2.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 2. 2. melléklet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelethez A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A ÉVI ŐSZI VIZSGAIDŐSZAKBAN ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A ÉVI ŐSZI VIZSGAIDŐSZAKBAN ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A 2016. ÉVI ŐSZI VIZSGAIDŐSZAKBAN ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA 1. Az érettségi vizsgák vizsgaszabályzatát a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet tartalmazza. A kormányrendelet

Részletesebben

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK IGÉNYE Vissza kell állítani a szakképzés

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

A 111. sorszámú Jövedéki ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 111. sorszámú Jövedéki ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 111. sorszámú Jövedéki ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 07 1.2.

Részletesebben

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 06

Részletesebben

Az értettségi vizsgák Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztálya

Az értettségi vizsgák Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztálya Az értettségi vizsgák 2017. Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztálya Kötelező vizsgatárgy a szakgimnáziumokban Nkt. 6. (2) Az érettségi vizsgán a tanuló a következő vizsgatárgyakból ad számot

Részletesebben

RUANDER OKTATÁSI KÖZPONT ÜGYKEZELÉSI ÉS TITOKTARTÁSI

RUANDER OKTATÁSI KÖZPONT ÜGYKEZELÉSI ÉS TITOKTARTÁSI RUANDER OKTATÁSI KÖZPONT ÜGYKEZELÉSI ÉS TITOKTARTÁSI SZABÁLYZATA 1139 BUDAPEST, FRANGEPÁN U. 3. TEL.: +36-1-4500-110 WWW.RUANDER.HU 1 Az Ügykezelési és Titoktartási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Budapest, 2012. október 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 174/2011. (VIII.31.) Korm. rend. a közigazgatási

Részletesebben

Cím: Debrecen, Vág u. 9.

Cím: Debrecen, Vág u. 9. A LILLA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA LILLA TERI ELEMENTARY SCHOOL NAGYSÁNDOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉNEK VIZSGASZABÁLYZATA OM azonosító: 031084 Cím: Debrecen, Vág u. 9. 2013. November 1 VIZSGASZABÁLYZAT

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés, valamint a Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés VERSENYSZABÁLYZATA

a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés, valamint a Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés VERSENYSZABÁLYZATA A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés, valamint

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

A május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és változások

A május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és változások A 2016. május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és változások Vonatkozó jogszabályok az érettségi vizsgára való felkészüléshez 100/1997. Kormányrendelet (Vizsgaszabályzat)

Részletesebben

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690 FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben

Szakképzés szakmai programja

Szakképzés szakmai programja Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6600 Szentes, Deák F. u. 52.-54. 06-63/444-188,

Részletesebben

Bizonyítványnyomtatványok kezelési, bizonyítvány, bizonyítványmásodlat kiállítási és kiadási szabályzata február

Bizonyítványnyomtatványok kezelési, bizonyítvány, bizonyítványmásodlat kiállítási és kiadási szabályzata február Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Karcag, Szentannai Sámuel u. 18. 5300 Pf. 53. 5301 Tel./fax: 59/312-451, 312-744 E-mail.: sztannai@externet.hu OM-azonosító: 036005 Bizonyítványnyomtatványok

Részletesebben

Az új Országos Képzési Jegyzék bevezetése

Az új Országos Képzési Jegyzék bevezetése Az új Országos Képzési Jegyzék bevezetése Soós László szakmai tanácsadó Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2013 Új szakképzési törvény (a 2011. évi CLXXXVII. törvény)

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Érvényes: 2011. január 1-től

Vizsgaszabályzat. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Érvényes: 2011. január 1-től Vizsgaszabályzat Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Érvényes: 2011. január 1-től Az Intézmény vizsgaszabályzata a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium vizsgáinak

Részletesebben

A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről. 2015/2016. tanév

Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről. 2015/2016. tanév Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről 2015/2016. tanév Általános tudnivalók Megjelenés: - Kezdés előtt legalább fél órával - Egyenruhában Terembeosztás: - Bejáratnál - Tanterem ajtaján Általános tudnivalók

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 4. számú melléklete Készítette: Kolluti Gertrúd Jóváhagyta: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

Az NMH SZFI központi szervező, dokument{ló, ellenőrző szerepe a szakképzésben

Az NMH SZFI központi szervező, dokument{ló, ellenőrző szerepe a szakképzésben Az NMH SZFI központi szervező, dokument{ló, ellenőrző szerepe a szakképzésben Mih{lka G{borné főoszt{lyvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak és Felnőttképzési Igazgatós{g Vizsgaügyviteli Főoszt{ly A szakképzés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Oktatási és Kulturális Minisztérium E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2007. október I.

Részletesebben