A nyertes pályázók részére nyújtandó támogatás értéke pályázónként Ft., azaz százegyezer-hétszáz forint.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyertes pályázók részére nyújtandó támogatás értéke pályázónként 101.700 Ft., azaz százegyezer-hétszáz forint."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PCOS Ösztöndíj Program A PCOS Szívügy Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) nyílt pályázata Pályázat a felsőoktatásban tanuló, PCOS-ben érintett hölgyek kivizsgálási és indító terápiás költségeinek fedezetére 1 Pályázat célja A pályázat célja az olyan fiatal, év közötti, a magyarországi felsőoktatásban tanulói jogviszonyban lévő, önálló keresettel még nem rendelkező nők támogatása, akik nagy valószínűséggel vagy orvos által igazoltan érintettek a PCOS betegségben, és anyagi lehetőségeik nem teszik lehetővé a kivizsgálással és a kezeléssel járó kezdeti költségek finanszírozását. A pályázat keretében cél a magas rizikójú személyek esetén a diagnosztizálás, a kezelés, és a kezelés részeként az életmód váltás alapjainak lefektetése, majd a beteg követés 3-5 hónapon keresztül. Hosszú távú cél a prevenció, a helyes terápia segítségével a társbetegségek megelőzése, elkerülése, a 2-es típusú diabétesz és szövődményeinek elkerülése, a nőgyógyászati panaszok megszüntetése, az esetleges meddőségi kezelések szükségességének elkerülése. 2 A támogatás összértéke és formája A nyertes pályázók részére nyújtandó támogatás értéke pályázónként Ft., azaz százegyezer-hétszáz forint. A jelen Pályázati Felhívással meghirdetett program keretében az Alapítvány havi minimum 6, maximum 8 fő pályázót támogat, április 1-tól március 31-ig. A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke a támogatás értékének kb. 11%- a, azaz Ft., azaz tizenegyezer-háromszáz forint. 3 Támogatás folyósítása, rendelkezésre bocsátása Sikeres pályázat esetén az Alapítvány és a Pályázó írásbeli támogatási szerződésben rögzítik az Alapítvány támogatását, valamint az Alapítvány és Pályázó jogait és kötelezettségeit a támogatási szerződés teljesítésének ideje alatt. Az Alapítvány a Pályázó részére nyújtandó támogatást a szerződéskötés és a Pályázó önrészének teljesítése után, a programhoz kapcsolódó szolgáltatások Pályázó általi igénybevételekor, közvetlenül az Alapítvány által kiválasztott és a Program

2 végrehajtásában közreműködő szolgáltató(k) felé teljesíti (fizeti meg). A támogatási összeg a Pályázó kezeihez semmilyen körülmények között nem fizethető meg, a Pályázó annak saját maga részére történő kifizetését nem követelheti. 4 Támogatási időszak A Pályázó által a pályázatban kötelezően megjelölendő, április 1. és március 31. közé eső időszak. 5 Pályázók köre 5.1 Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi magánszemélyek nyújthatnak be pályázatot a) év közötti nők, akik b) érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkeznek valamely magyarországi felsőoktatási intézményben c) nem rendelkeznek állandó önálló jövedelemmel 5.2 Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, illetőleg megvonható a már odaítélt támogatás attól a Pályázótól, aki a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, b) nem vállalja a támogatási szerződés aláírását c) nem vállalja, vagy nem teljesíti a szerződéskötést követő 8 napon belül a pályázati önrészt d) nem működik együtt az Alapítvánnyal és az általa kijelölt Mentorral a kivizsgálás és az esetleges kezelés / betegkövetés során 6 Pályázatok benyújtásának módja és helye A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az Alapítvány által internetes honlapján (www.pco-szindroma.hu/pop) közzétett pályázati címen keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati Felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani. A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel ( cím) és skype regisztrációval a későbbi kapcsolattartáshoz.

3 7 Pályázatok benyújtásának határideje Az internetes pályázatok beadási határideje március 15-től, február 28., 23:59-ig folyamatos. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a fenti határidőn belül, a megadott címre, a kitöltött és aláírt (majd aláírást követően beszkennelt) pályázati adatlappal, valamint a szükséges mellékletekkel, aláírva beérkezett. Az adott hónap sikeres pályázói a hónap utolsó napjáig beérkezett, és el nem utasított pályázatok közül kerülnek kiválasztásra. 8 Az Alapítvány Az Alapítvány célja, hogy minél szélesebb körben tájékoztasson nőket a PCOS-ről, a kialakulásában szerepet játszó IR-ről (inzulinrezisztencia), és a lehetséges következményekről, meddőség, elhízás, metabolikus szindróma stb. Ennek érdekében az Alapítvány folyamatosan igyekszik minél több rendezvényen részt venni, ahol a betegséggel érintett nőkkel kapcsolatba kerülhet, saját eseményeket szervez, valamint ismeretterjesztő kiadványokat készít. Az Alapítvány főbb adatai és elérhetőségei az alábbiak: PCOS Szívügy Alapítvány Adószám: Pályázat érvényességének vizsgálata A benyújtott pályázatokat az Alapítvány iktatja, és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor jelen Pályázati felhívásban meghatározott pályázati feltételek szerint. Amennyiben az Alapítvány a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a Pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül elutasításra kerül: a) nem a feltételeknek megfelelő Pályázó nyújtotta be a pályázatot; b) teljesen üres, vagy értékelhetetlenül hiányosan csatolt pályázati adatlap esetén Amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a

4 hiányosság pótlására nincs lehetőség, az Alapítvány megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a Pályázónak. 10 Pályázatok elbírálásának módja, Pályázók döntést követő kiértesítése A pályázatok értékelését az Alapítvány által kijelölt, Alapítványi szakemberekből és önkéntesekből álló kiértékelő csoport több lépcsőben végzi el. A Pályázattal kapcsolatos minden döntésről, eredményről a Pályázót az általa megadott elektronikus levélcímen értesíti az Alapítvány. A pályázatokkal kapcsolatos döntéseit az Alapítvány a fent említett kiértékelő csoport állásfoglalása alapján hozza meg. E döntések meghozatala (és a nyertes pályázatok kiválasztása) az Alapítvány kizárólagos kompetenciájába tartozik, azt a Pályázó semmilyen formában nem kifogásolhatja. Elutasítás esetén ugyanakkor a Pályázó részére megküldésre kerülő értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokainak rövid összefoglalását. Sikeres pályázat esetén az Alapítvány felveszi a kapcsolatot a Pályázóval a szerződéskötés és a lebonyolítás érdekében, és megküldi a Pályázónak a támogatási szerződés tervezetét, valamint az önerős pályázati összegről szóló elektronikus számlát. Az aktuális hónap pályázatainak kiértékelési határideje a következő hónap utolsó naptári napja. Azok a pályázatok, amelyeket az Alapítvány nem utasított el, de a létszám korlátozottsága okán nem kerültek be a programba az adott hónapban, ún. várólistára kerülnek, amelynek eredményeként a következő hónapokban (az újonnan beérkező pályázatokkal együtt) újra és újra kiértékelésre kerülnek, egészen a pályázati időszak végéig, azaz március 31-ig. 11 Szerződéskötés A nyertes Pályázóval a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést az Alapítvány köti meg. A támogatási szerződés feltételeit az Alapítvány jogosult a jelen pályázati kiírásban foglaltak figyelembevételével egyoldalúan meghatározni. A támogatási szerződés szövegének módosítására nincs lehetőség. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a támogatási szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a Pályázó mulasztásából, vagy a Pályázó érdekkörében felmerülő egyéb okból nem jön létre. Amennyiben a nyertes Pályázó a szerződésben foglalt kötelezettségeit a pályázat végrehajtása során nem teljesíti, abban az esetben az Alapítvány a szerződésben foglaltak szerint felszólítja a szerződésszerű teljesítésre. A felszólítás sikertelensége esetén az Alapítvány jogosult a támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondani és ezzel egyidejűleg az Alapítvány által a program végrehajtásában való közreműködésre felkért szolgáltató(k) felé vállalt

5 kötelezettségekre is tekintettel a támogatás 2. pontban rögzített értékének megfelelő összegű kötbér megfizetését követelni a Pályázótól, a szerződésben rögzített feltételek szerint. A támogatási szerződés a jelen pályázati kiírás mellékletét képezi. 12 Sikeres pályázat követése A pályázat követési (megvalósítási) időszaka 4-6 hónap, a nagyságrendileg 1 hónapos kivizsgálási időszakot 2-4 hónapos terápia-beállítási, majd 1 hónap kiértékelési időszak követi. A Pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötése esetén az Alapítvány által előre meghatározott (a pályázati program lényegét képező) vizsgálatokon megjelenik és azoknak aláveti magát. A vizsgálatok bármelyikéről való távolmaradás súlyos szerződésszegésnek minősül, amely lehetőséget biztosít az Alapítvány számára a támogatási szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a 11. pontban hivatkozott kötbérkövetelés érvényesítésére. A program keretében elvégzendő vizsgálatok listája a jelen pályázati kiírás mellékletét képezi. A sikeres pályázót a pályázat lebonyolításában az Alapítvány által kijelölt alapítványi önkéntes, személyes Mentor segíti. A Mentor kapcsolatot tart a pályázóval, segíti a szükséges időpontok, konzultációk, vizsgálatok lebonyolításában. A Mentor segítséget, támogatást nyújt a Pályázónak a felmerülő kérdésekben. A Pályázó a lebonyolítási időszakban a támogatási szerződésben meghatározott gyakorisággal online kérdőíveken számol be a tapasztalatairól, együttműködik az adatszolgáltatásban. Köteles továbbá a program lebonyolításában maradéktalanul együttműködni az Alapítvánnyal és a számára kijelölt Mentorral. Ezen kötelezettségeinek elmulasztása ugyancsak súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapot ad az Alapítvány számára a támogatási szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a 11. pontban hivatkozott kötbérkövetelés érvényesítésére. A Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a pályázat során szerzett tapasztalatait, anonim formában, statisztikázza, publikálja. A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslatnak helye nincs. A Pályázók a pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Alapítvány a fenti kérdések kapcsán saját maga jogosult döntéseket hozni.

6 13 További információk A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított Pályázati Felhívás keretében. A pályázat kiírója fenntartja továbbá a jogot arra vonatkozóan is, hogy amennyiben a pályázati célra szánt keretösszeg felhasználására bármely okból nem vagy nem teljes összegben nyílna lehetőség, abban az esetben a pályázatot az eredetileg meghatározott időtartamot megelőzően lezártnak nyilvánítsa vagy a pályázati feltételeket a jövőre nézve (a módosítást követően benyújtott pályázatok tekintetében) egyoldalúan módosítsa. Jelen Pályázati Felhívás, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás és a Pályázati Adatlap letölthető a oldalról. A pályázattal kapcsolatban további információkat kaphatnak, az Alapítvány pályázati weboldalán, vagy ben a címen. Budapest, március 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B A Gyermek- és Ifjúsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyi Államtitkársága megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (Pályázati azonosító:

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27.

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-03 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására (Pályázat kódja: MOB-SZE-14) A Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) a továbbiakban:

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A támogatás célja... 3 II. A támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF a Posta Személyi Kölcsönről POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 1. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Közösségi környezet kollégium Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Nemzeti összetartozás kollégium Társadalmi felelősségvállalás kollégium Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ a Felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 3 3. A támogatási kérelmek elbírálásának módja... 5 3.1 A támogatási kérelmek benyújtásának

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) Pályázati Útmutató 2015. Tartalom 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

CIVIL ALAP - 2014 PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Magyar Holokauszt Emlékév 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására

CIVIL ALAP - 2014 PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Magyar Holokauszt Emlékév 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására CIVIL ALAP - 2014 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Magyar Holokauszt Emlékév 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására A Miniszterelnökség a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A pályázati folyamat

I. A pályázati folyamat I. A pályázati folyamat A finanszírozási formákat tekintve főszabály szerint a NEA támogatások utófinanszírozottak, de pályázói kérésre a kollégium előfinanszírozást hagyhat jóvá. A. A PÁLYÁZATI FOLYAMAT

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben